Bai 52 Dia Y

977 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
977
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 52 Dia Y

  1. 1. <ul><li>Bµi 52 </li></ul><ul><li>§Þa y </li></ul>
  2. 2. Trªn th©n c¸c c©y gç th­êng cã nh÷ng m¶nh v¶y mµu xanh x¸m b¸m chÆt vµo vá c©y. §ã chÝnh lµ §Þa Y. <ul><li>VËy §Þa Y lµ g× ? </li></ul><ul><li>1. Quan s¸t h×nh d¹ng, cÊu t¹o </li></ul>1. T¶o 2. NÊm
  3. 3. Cã nhËn xÐt g× vÒ thµnh phÇn cÊu t¹o cña §Þa Y ? <ul><li>§Þa y bao gåm: </li></ul><ul><li>ThÕ nµo lµ h×nh thøc céng sinh ? </li></ul><ul><li>Lµ sù chung sèng gi÷a 2 loµi sinh vËt, trong ®ã vai trß cña chóng lµ nh­ nhau, kh«ng bªn nµo phô thuéc bªn nµo. </li></ul><ul><li>§Þa y cã h×nh d¹ng nh­ thÕ nµo ? </li></ul><ul><li>- H×nh v¶y: lµ nh÷ng b¶n máng, dÝnh chÆt vµo vá c©y. </li></ul><ul><li>- H×nh cµnh: tr«ng gièng 1 cµnh c©y nhá ph©n nh¸nh. </li></ul><ul><li>- H×nh bói sîi m¾c vµo cµnh c©y . </li></ul>NÊm : c¸c sîi nÊm hót n­íc vµ muèi kho¸ng cung cÊp cho t¶o. T¶o : nhê chÊt diÖp lôc ®· chÕ t¹o chÊt h÷u c¬ nu«i sèng c¶ 2 bªn. Céng sinh
  4. 4. C¸c d¹ng §Þa Y T¶o NÊm §Þa y cã cÊu t¹o trong nh­ thÕ nµo ?
  5. 5. <ul><li>CÊu t¹o trong cña ®Þa y gåm </li></ul>nh÷ng tÕ bµo v¶y xanh nh÷ng sîi nÊm kh«ng mµu ch»ng chÞt. n»m xen kÏ nhau CÊu t¹o trong cña ®Þa y gåm 2. Vai trß - “Tiªn phong më ®­êng” (ph©n huû ®¸ thµnh ®Êt, lµm thøc ¨n cho c¸c thùc vËt ®Õn sau). - Lµm thøc ¨n cho 1 sè loµi ®éng vËt. - ChÕ r­îu, n­íc hoa, phÈm nhuém, thuèc... ý nghÜa cña §Þa Y trong viÖc gi¸o dôc m«i tr­êng? - Cã ý nghÜa trong viÖc c¶i t¹o m«i tr­êng, chóng ®ãng vai trß tiªn phong më ®­êng ph©n huû ®¸ thµnh ®Êt vµ khi chÕt ®i t¹o thµnh mét líp mïn lµm thøc ¨n cho c¸c thùc vËt ®Õn sau. - Lµm nguån thøc ¨n c¬ b¶n cho mét sè loµi ®éng vËt nh­ h­¬u ë b¾c cùc.
  6. 6. Cñng cè <ul><li>- Thµnh phÇn cÊu t¹o cña ®Þa y gåm nh÷ng g× ? </li></ul><ul><li>- §Þa y cã vai trß nh­ thÕ nµo ? </li></ul>
  7. 7. <ul><li>Chóc c¸c em häc tèt . </li></ul>
  8. 8. KiÓm tra bµI cò C©u hái : Em h·y tr×nh bµy vai trß cña ®Þa y? Tr¶ lêi : - §Þa y ®ãng vai trß tiªn phong më ®­êng, chóng ph©n huû ®¸ thµnh ®Êt vµ khi chÕt ®I t¹o thµnh mét líp mïn lµm thøc ¨n cho c¸c loµi thùc vËt ®Õn sau. - §Þa y lµm thóc ¨n cho ®éng vËt ë B¾c cùc. VD nh­: h­¬u. - §Þa y cßn dïng lµm c¸c nguyªn liÖu nh­: chÕ r­îc, n­íc hoa, phÈm nhuém vµ lµm thuèc.

×