Your SlideShare is downloading. ×
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Bai 35 Dieu Kien Can Cho Hat Nay Mam

1,809

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,809
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Bµi 35 Nhòng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
  • I.Môc tiªu bµi häc :Sau khi häc xong bµi nµy HS ph¶i
  • 1.KiÕn thøc
  • -Th«ng qua thÝ nghiÖm HS ph¸t hiÖn ra c¸c ®iÒu kiÑn cÇn cho h¹t n¶y mÇm.
  • -Gi¶i thÝch ®­îc c¬ së khoa häc cña mét sè biÖn ph¸p kü thuËt gieo trång vµ b¶o qu¶n h¹t gièng.
  • 2.Kü n¨ng
  • -RÌn kü n¨ng thiÕt kÕ thÝ nghiÖm,thùc hµnh.
  • 3.Th¸i ®é
  • -Gi¸o dôc ý thøc yªu thÝch bé m«n.
  • II.§å dïng d¹y-häc
  • -HS lµm thÝ nghiÖm tr­íc ë nhµ theo phÇn dÆn dß cña bµi tr­íc.
  • -KÎ b¶ng t­êng tr×nh theo mÉu tr.113 SGK vµo vë.
 • 2. Bµi 35 Nhòng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
 • 3. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
  • III.Ho¹t ®éng d¹y- häc
  • Ho¹t ®éng 1
  • ThÝ nghiÖm vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
  • *Môc tiªu :Qua thÝ nghiÖm HS thÊy ®­îc khi h¹t n¶y mÇm cÇn ®ñ n­íc,kh«ng khÝ,nhiÖt ®é thÝch hîp.
  • *TiÕn hµnh bµi míi
  • +ThÝ nghiÖm 1:
  • GV:yªu cÇu HS ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµo b¶n t­êng tr×nh?
  • HS:
 • 4. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm GV:T×m hiÓu nguyªn nh©n h¹t n¶y mÇm vµ kh«ng n¶y mÇm ®­îc? HS:H¹t kh«ng n¶y mÇm v× thiÕu n­íc,thiÕu kh«ng khÝ. GV:H¹t n¶y mÇm cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn g×? HS: N¶y mÇm tÊt 10 h¹t ®ç ®en ®Ó trªn b«ng Èm Cèc 3 Ýt h¹t n¶t mÇm 10 h¹t®ç ®en ng©m ngËp trong n­íc Cèc 2 Kh«ng n¶y mÇm 10 h¹t ®ç ®en ®Ó kh« Cèc 1 KÕt qu¶ thÝ nghiÖm (Sè h¹t n¶y mÇm) §iÒu kiÖn thÝ nghiÖm STT
 • 5. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
  • +ThÝ nghiÖm 2:
  • 10 h¹t ®ç ®en ®Ó trªn b«ng Èm,råi ®Ó trong hép xèp ®ùng n­íc ®¸.Quan s¸t kÕt qu¶ sau 3-4 ngµy.
  • GV:Yªu cÇu HS nghiªn cøu thÝ nghiÖm vµ tr¶ lêi c©u hái;
  • -H¹t ®ç trong cèc thÝ nghiÖm nµy cã n¶y mÇm ®­îc kh«ng?V× sao?
  • _Ngoµi ®iÒu kiÖn ®ñ n­íc,®ñ kh«ng khÝ,h¹t n¶y mÇm cßn cÇn ®iÒu kiÖn nµo n÷a?
  • HS:CHÊt l­îng h¹t gièng (®iÒu kiÖn bªn trong).
  • GV:
  • KÕt luËn :H¹t n¶y mÇm cÇn:
  • -§iÒu kiÖn ngo¹i c¶nh:®ñ n­íc,kh«ng khÝ vµ nhiÖt ®é thÝch hîp.
  • -§iÒu kiÖn cña h¹t:H¹t ch¾c, cßn ph«i,kh«ng bÞ s©u mät.
 • 6. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
  • Ho¹t ®éng 2
  • VËn dông kiÕn thøc vµo s¶n xuÊt
  • *Môc tiªu :HS gi¶i thÝch ®­îc c¬ së khoa häc cña c¸c biÖn ph¸p kü thuËt.
  • *TiÕn hµnh bµi míi
  • GV:Yªu cÇu HS nghiªn cøu SGK vµ nªu c¬ së khoa häc cña mâi biÖn ph¸p?
  • HS:
  • GV:§­a ra kÕt luËn
  • KÕt luËn :Gieo h¹t bÞ m­a to ngËp óng th¸o n­íc ®Ó tho¸t khÝ.
  • +Ph¶i b¶o qu¶n h¹t gièng->v× h¹t ®ñ ph«i míi n¶y mÇm ®­îc.
  • +Lµm ®Êt t¬i xèp ->®ñ kh«ng khÝ h¹t n¶y mÇm tèt.
  • +Phñ r¬m khi trêi rÐt-> gi÷ nhiÖt ®é thÝch hîp.
  • KÕt luËn chung:
  • -Muèn cho h¹t n¶y mÇm ngoµi chÊt l­îng cña h¹t cßn ®ñ n­íc,kh«ng khÝ vµ nhiÖt ®é thÝch hîp.
  • -Khi gieo h¹t ph¶i lµm ®Êt t¬i xèp,ph¶i ch¨m sãc h¹t gieo:chèng óng,chèng h¹n,chèng rÐt,ph¶i gieo h¹t ®óng thêi vô.
 • 7. Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
  • IV.KiÓm tra ®¸nh gi¸
  • .Cho HS tr¶ lêi c©u hái 3 ngay t¹i líp->HS nµo tr¶ lêi tèt th× gi¸o viªn cho ®iÓm.
  • .GV hái:H¹t n¶y mÇm cÇn nh÷ng ®iÒu kiÖn nµo?
  • V.DÆn dß
  • .Häc bµi tr¶ lêi c©u hái SGK.
  • .§äc môc“ em cã biÕt”.
  • .¤n l¹i kiÕn thøc c¸c ch­¬ng I->VII.

×