bµi 34 Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t
bµi 34:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>I.Môc tiªu bµi häc :Sau khi häc xong bµi nµy HS ph¶i </li></ul><ul><li>1.KiÕn thøc ...
Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t II.§å dïng d¹y-häc *GV:-Tranh phãng to h×nh 34.1 SGK. -MÉu:Qu¶ chß,kÐ,trinh n÷,b»ng l¨ng,xµ cõ,ho...
Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>III.Ho¹t ®éng d¹y-häc </li></ul><ul><li>*Më bµi :C©y th­êng sãng cè ®Þnh mét chç nh­ng qu¶...
Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t x Qu¶ tr©m bÇu 10 x H¹t hoa s÷a 9 x Qu¶ c©y xÊu hæ 8 x Qu¶ ®Ëu b¾p 7 x H¹t th«ng 6 x Qu¶ chi chi 5...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>GV:Qu¶ vµ h¹t cã nh÷ng c¸ch ph¸t t¸n nµo? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>KÕt luË...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>*TiÕn hµnh bµi míi: </li></ul><ul><li>GV:yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm (lµm bµi tËp 3 t...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t Vá qu¶ tù nøt ®Ó h¹t tù tung ra ngoµi. Qu¶ cã h­¬ng th¬m,vÞ ngät,h¹t cã vá cøng.Qu¶ cã nhiÒu gai ...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>GV:T¹i sao n«ng d©n th­êng thu ho¹ch ®ç khi qu¶ míi giµ? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul>...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>III.Ho¹t ®éng d¹y- häc </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng 1 </li></ul><ul><li>ThÝ nghiÖm vÒ nh÷n...
:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>V.DÆn dß </li></ul><ul><li>.Häc bµi tr¶ lêi c©u hái SGK. </li></ul><ul><li>.ChuÈn bÞ thÝ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat

2,996 views
2,919 views

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,996
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 34 Phat Tan Cua Qua Va Hat

 1. 1. bµi 34 Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t
 2. 2. bµi 34:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>I.Môc tiªu bµi häc :Sau khi häc xong bµi nµy HS ph¶i </li></ul><ul><li>1.KiÕn thøc </li></ul><ul><li>-PH©n biÖt ®­îc c¸c c¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t. </li></ul><ul><li>-T×m ra ®­îc nh÷ng ®Æc ®iÓm cña qu¶ vµ h¹t phï hîp víi c¸ch ph¸t t¸n. </li></ul><ul><li>2.Kü n¨ng </li></ul><ul><li>-RÌn luyÖn kü n¨ng quan s¸t nhËn biÕt. </li></ul><ul><li>-Kü n¨ng lµm viÖc ®éc lËp vµ theo nhãm. </li></ul><ul><li>3.Th¸i ®é </li></ul><ul><li>-Gi¸o dôc ý thøc b¶o vÖ vµ ch¨m sãc thùc vËt. </li></ul>
 3. 3. Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t II.§å dïng d¹y-häc *GV:-Tranh phãng to h×nh 34.1 SGK. -MÉu:Qu¶ chß,kÐ,trinh n÷,b»ng l¨ng,xµ cõ,hoa s÷a. *HS:-KÎ phiÕu häc tËp vµo vë bµi tËp. -ChuÈn bÞ mÉu nh­ dÆn dß bµi tr­íc. §Æc ®iÓm thÝch nghi BT3 Tªn qu¶ vµ h¹t BT2 C¸ch ph¸t t¸n BT1
 4. 4. Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>III.Ho¹t ®éng d¹y-häc </li></ul><ul><li>*Më bµi :C©y th­êng sãng cè ®Þnh mét chç nh­ng qu¶ vµ h¹t cña chóng l¹i ®­îc ph¸t t¸n ®i xa h¬n n¬i nã sèng.VËy yÕu tè nµo ®Ó qu¶ vµ h¹t ph¸t t¸n ®­îc? </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng 1 </li></ul><ul><li>T×m hiÓu c¸c c¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t </li></ul><ul><li>*Môc tiªu: N¾m ®­îc ba c¸ch ph¸t t¸n tù nhiªn cña qu¶ vµ h¹t,®ã lµ:Tù ph¸t t¸n,nhê giã,nhê ®éng vËt. </li></ul><ul><li>*TiÕn hµnh bµi míi: </li></ul><ul><li>GV:Cho HS lµm bµi tËp 1,2 ë phiÕu häc tËp vµ tr¶ lêi c©u hái:Qu¶ vµ h¹t th­êng ®­îc ph¸t t¸n ra xa c©y mÑ,yÕu tè nµo gióp qu¶ vµ h¹t ph¸t t¸n ®­îc? </li></ul><ul><li>HS:§iÒn vµo b¶ng trong SGK </li></ul>
 5. 5. Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t x Qu¶ tr©m bÇu 10 x H¹t hoa s÷a 9 x Qu¶ c©y xÊu hæ 8 x Qu¶ ®Ëu b¾p 7 x H¹t th«ng 6 x Qu¶ chi chi 5 x Qu¶ kÐ ®Çu ngùa 4 x Qu¶ bå c«ng anh 3 x Qu¶ c¶i 2 x Qu¶ trß 1 Tù ph¸t t¸n Nhê ®éng vËt Nhê giã C¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t Tªn qu¶ hoÆc h¹t STT
 6. 6. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>GV:Qu¶ vµ h¹t cã nh÷ng c¸ch ph¸t t¸n nµo? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>KÕt luËn :Cã ba c¸ch ph¸t t¸n qu¶ vµ h¹t:tù ph¸t t¸n,ph¸t t¸n nhê giã,nhê ®éng vËt. </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng 2 </li></ul><ul><li>T×m hIÓu ®Æc ®iÓm thÝch nghi víi c¸ch ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t </li></ul><ul><li>* Môc tiªu: Ph¸t hiÖn ®Æc ®iÓm chñ yÕu cña qu¶ vµ h¹t phï hîp víi tõng c¸ch ph¸t t¸n. </li></ul>
 7. 7. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>*TiÕn hµnh bµi míi: </li></ul><ul><li>GV:yªu cÇu HS ho¹t ®éng theo nhãm (lµm bµi tËp 3 trong phiÕu bµi tËp) </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>GV:Gäi HS tr×nh bµy vµ hái:H·y gi¶i thÝch hiÖn t­îng qu¶ d­a hÊu trªn ®¶o cña Mai An Tiªm? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>GV:Ngoµi c¸c c¸ch ph¸t t¸n trªn cßn c¸ch ph¸t t¸n nµo kh¸c? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>GV:Th«ng b¸o:Qu¶ vµ h¹t cã thÓ ph¸t t¸n nhê n­íc hay nhê ng­êi... </li></ul><ul><li>HS:Hoµn chØnh bµi tËp cña m×nh theo mÉu </li></ul>:Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t Nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm
 8. 8. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t Vá qu¶ tù nøt ®Ó h¹t tù tung ra ngoµi. Qu¶ cã h­¬ng th¬m,vÞ ngät,h¹t cã vá cøng.Qu¶ cã nhiÒu gai gãc b¸m. Qu¶ cã c¸ch hoÆc tóm l«ng nhÑ §Æc ®iÓm thÝch nghi BT3 Qu¶ c¸c c©y hä ®Ëu,xµ cõ,b»ng l¨ng. Qu¶ sim,qu¶ æi,qu¶ d­a hÊu,qu¶ kÐ,trinh n÷. Qu¶ trß,qu¶ tr©m bÇu,qu¶ bå c«ng anh,h¹t hoa s÷a. Tªn qu¶ vµ h¹t BT2 Tù ph¸t t¸n Ph¸t t¸n nhê ®éng vËt Ph¸t t¸n nhê giã C¸ch ph¸t t¸n BT1
 9. 9. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>GV:T¹i sao n«ng d©n th­êng thu ho¹ch ®ç khi qu¶ míi giµ? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>GV:Sù ph¸t t¸n cã lîi g× cho thùc vËt? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul><ul><li>KÕt luËn chung: </li></ul><ul><li>-Qu¶ vµ h¹t cã nh÷ng ®Æc ®iÓm thÝch nghi víi nhiÒu c¸ch ph¸t t¸n kh¸c nhau nh­:ph¸t t¸n nhê giã,nhê ®éng vËt,tù ph¸t t¸n. </li></ul><ul><li>-Con ng­êi còng gióp cho qu¶ vµ h¹t ph¸t t¸n ®i rÊt xa vµ ph¸t triÓn ë kh¾p n¬i. </li></ul>
 10. 10. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>III.Ho¹t ®éng d¹y- häc </li></ul><ul><li>Ho¹t ®éng 1 </li></ul><ul><li>ThÝ nghiÖm vÒ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn cho h¹t n¶y mÇm </li></ul><ul><li>*Môc tiªu :Qua thÝ nghiÖm HS thÊy ®­îc khi h¹t n¶y mÇm cÇn ®ñ n­íc,kh«ng khÝ,nhiÖt ®é thÝch hîp. </li></ul><ul><li>*TiÕn hµnh bµi míi </li></ul><ul><li>+ThÝ nghiÖm 1: </li></ul><ul><li>GV:yªu cÇu HS ghi kÕt qu¶ thÝ nghiÖm vµo b¶n t­êng tr×nh? </li></ul><ul><li>HS: </li></ul>
 11. 11. :Ph¸t t¸n cña qu¶ vµ h¹t <ul><li>V.DÆn dß </li></ul><ul><li>.Häc bµi tr¶ lêi c©u hái SGK. </li></ul><ul><li>.ChuÈn bÞ thÝ nghiÖm: </li></ul><ul><li>-Tæ 1:H¹t ®ç ®en trªn b«ng Èm. </li></ul><ul><li>-Tæ 2:H¹t ®ç ®en trªn b«ng kh«. </li></ul><ul><li>-Tæ 3:H¹t ®ç ®en ng©m trong n­íc. </li></ul><ul><li>-Tæ 4:H¹t ®ç ®en trªn b«ng Èm ®Æt trong tñ l¹nh. </li></ul>

×