Bai 21 Dac Diem Chung Cua Nganh Than Mem

4,562 views
4,395 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
4,562
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bai 21 Dac Diem Chung Cua Nganh Than Mem

 1. 1. Tr­êng THcs thôy phóc M«n sinh häc 7 Chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11 GI¸O VIªN thùc hiÖn: ®µm ThÞ V©n Anh
 2. 2. KiÓm tra bµi cò 1 . Hoµn thµnh chó thÝch h×nh vÏ: ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¬ thÓ trai s«ng? 1. C¬ khÐp vá tr­íc 2. Vá 3. Chç b¸m c¬ khÐp vá sau 4. èng tho¸t 5. èng hót 6. Mang 7. Ch©n 8. Th©n 9. Lç miÖng 10. TÊm miÖng 11. ¸o trai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 3. 3. KiÓm tra bµi cò 1 . Hoµn thµnh chó thÝch h×nh vÏ: ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¬ thÓ trai s«ng? 2. Nªu sù ®a d¹ng vµ phong phó vÒ sè loµi, kÝch th­íc, m«i tr­êng sèng, tËp tÝnh cña ngµnh th©n mÒm? - VÒ sè loµi: kho¶ng 70.000 loµi - VÒ kÝch th­íc: èc n­íc ngät chØ nÆng vµi chôc gam nh­ng loµi b¹ch tuéc §¹i T©y D­¬ng nÆng tíi 1 tÊn. - VÒ m«i tr­êng: chóng ph©n bè ë ®é cao hµng tr¨m mÐt (c¸c loµi èc sªn) ®Õn c¸c ao, hå, s«ng, suèi, biÓn c¶, cã loµi ë d­íi ®¸y biÓn s©u. - VÒ tËp tÝnh: chóng cã h×nh thøc sèng: vïi lÊp(trai, sß, ngao…) ®Õn lèi sèng bß chËm ch¹p (c¸c loµi èc), tíi c¸ch di chuyÓn tèc ®é nhanh (mùc nang, mùc èng)
 4. 4. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung 5 2 3 1 1 2 3 4 5 4 * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm? <ul><li>Ch©n </li></ul>Trai s«ng èc sªn Mùc * §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: 2. Vá(hay mai)®¸ v«i 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu
 5. 5. B¶ng 1. §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm N­íc ngät Vïi lÊp 2 m¶nh vá    BiÓn Vïi lÊp 2 m¶nh vá    C¹n Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    N­íc ngät Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    BiÓn B¬i nhanh Mai (vá tiªu gi¶m)    Lèi sèng ph©n ®èt Kh«ngp.®èt Th©n MÒm 5. Mùc 4. èc vÆn 3. èc sªn 2. Sß 1. Trai Khoang¸o ph¸t triÓn §Æc ®iÓm c¬ thÓ KiÓu vá ®¸ v«i N¬i sèng c¸c ® 2 §¹i diÖn
 6. 6. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm: <ul><li>Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu </li></ul>* §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm: th©n mÒm ®a d¹ng vÒ kÝch th­íc, vÒ cÊu t¹o c¬ thÓ, vÒ m«i tr­êng sèng vµ tËp tÝnh - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i; cã khoang ¸o ph¸t triÓn; hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸; c¬ quan di chuyÓn ®¬n gi¶n. - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: - Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm:
 7. 7. B¶ng 1. §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm N­íc ngät Vïi lÊp 2 m¶nh vá    BiÓn Vïi lÊp 2m¶nh vá    C¹n Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    N­íc ngät Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    BiÓn B¬i nhanh Mai (vá tiªu gi¶m)    Lèi sèng p.®èt k.p.®èt T.MÒm 5. Mùc 4. èc vÆn 3. èc sªn 2. Sß 1. Trai Khoang¸o pt ’ §Æc ®iÓm c¬ thÓ KiÓu vá ®¸ v«i N¬i sèng c¸c ® 2 §¹i diÖn
 8. 8. B¶ng 1. §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm N­íc ngät Vïi lÊp 2 m¶nh vá    BiÓn Vïi lÊp 2m¶nh vá    C¹n Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    N­íc ngät Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    BiÓn B¬i nhanh Mai (vá tiªu gi¶m)    Lèi sèng Ph©n ®èt Kh«ngp.®èt Th©n MÒm 5. Mùc 4. èc vÆn 3. èc sªn 2. Sß 1. Trai Khoang¸o ph¸t triÓn §Æc ®iÓm c¬ thÓ KiÓu vá ®¸ v«i N¬i sèng c¸c ® 2 §¹i diÖn
 9. 9. con sè may m¾n vui mµ häc
 10. 10. 4 con sè may m¾n 1 2 3
 11. 11. 1. §Æc ®iÓm nµo cña ngµnh Th©n mÒm tiÕn hãa h¬n so víi ngµnh Giun ®èt? a. C¬ thÓ lµ mét khèi mÒm th­êng gåm: ®Çu, th©n, ch©n b. C¬ thÓ ph©n ®èt, ch­a ph©n râ ®Çu, th©n, ch©n c. Cã tim kh¸ chuyªn hãa, gåm t©m thÊt vµ t©m nhÜ d. Khoang ¸o ph¸t triÓn Chän c©u tr¶ lêi ®óng?
 12. 12. 2. So víi ngµnh Giun ®èt ngµnh Th©n mÒm ®· cã ……….…….… thuéc c¬ quan di chuyÓn. ch©n r×u tr¶ lêi ®óng ®­îc nh©n ®«i sè ®iÓm b¹n tr¶ lêi rÊt tèt con sè may m¾n
 13. 13. 3. Bê viÒn th©n kÐo dµi thµnh v¹t ¸o. Bªn ngoµi v¹t ¸o th­êng cã ………………… cøng do ¸o tiÕt ra, bäc ngoµi c¬ thÓ. Khi v¹t ¸o ph¸t triÓn, gi÷a v¹t ¸o vµ c¸c phÇn kh¸c cña c¬ thÓ t¹o thµnh mét khoang gäi lµ ………………… vá ®¸ v«i khoang ¸o ®iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng
 14. 14. ®iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng <ul><li>§Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm lµ: </li></ul><ul><li>……………………………… </li></ul><ul><li>……………………………… </li></ul><ul><li>……………………………… </li></ul><ul><li>............................................... </li></ul><ul><li>…………………………… .. </li></ul>Cã vá ®¸ v«i Th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt Khoang ¸o ph¸t triÓn HÖ tiªu hãa ph©n hãa C¬ quan di chuyÓn th­êng ®¬n gi¶n
 15. 15. B¶ng so s¸nh ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh th©n mÒm víi ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh giun ®èt ®· häc ®Ó t×m ®Æc ®iÓm tiÕn ho¸ <ul><li>Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt gåm 3 phÇn: ®Çu, th©n, ch©n </li></ul><ul><li>Cã vá ®¸ v«i b¶o vÖ </li></ul><ul><li>ThÓ xoang thu nhá </li></ul><ul><li>§· cã bao tim (tim cã t©m thÊt vµ t©m nhÜ ) </li></ul><ul><li>§· cã sù ph©n ho¸ ®ùc, c¸i riªng </li></ul><ul><li>Khoang ¸o ph¸t triÓn (cã c¬ quan h« hÊp: mang, phæi) </li></ul><ul><li>Di chuyÓn nhê ch©n </li></ul><ul><li>Cã hÖ bµi tiÕt </li></ul><ul><li>C¬ thÓ ph©n ®èt </li></ul><ul><li>Cã thÓ xoang </li></ul><ul><li>B¾t ®Çu cã hÖ tuÇn hoµn </li></ul><ul><li>H« hÊp qua da (mang) </li></ul><ul><li>Di chuyÓn nhê chi bªn, t¬ hay hÖ c¬ cña thµnh c¬ thÓ </li></ul><ul><li>HÖ tiªu ho¸(Cã èng bµi tiÕt) </li></ul>®Æc ®iÓm chung ngµnh th©n mÒm ®Æc ®iÓm chung ngµnh giun ®èt
 16. 16. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm: <ul><li>Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu </li></ul>* §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: - Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm: th©n mÒm ®a d¹ng vÒ kÝch th­íc, cÊu t¹o c¬ thÓ, m«i tr­êng sèng vµ tËp tÝnh - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i; cã khoang ¸o ph¸t triÓn; hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸; c¬ quan di chuyÓn ®¬n gi¶n 2. Vai trß cña Th©n mÒm <ul><li>Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu </li></ul>
 17. 17. B¶ng 2. ý nghÜa thùc tiÔn cña ngµnh Th©n mÒm Mùc, sß, ngao, hÕn, trai, èc sß, hÕn, èc… trøng vµ Êu trïng cña chóng Ngäc trai Xµ cõ, vá èc, vá trai, vá sß… Trai, sß, hÇu, vÑm… C¸c loµi èc sªn, èc b­¬u vµng èc ao, èc mót, èc tai… Ho¸ th¹ch mét sè vá èc, vá sß Mùc, bµo ng­, sß huyÕt Cã gi¸ trÞ vÒ mÆt ®Þa chÊt 9 Cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu 8 Lµm vËt chñ trung gian truyÒn bÖnh giun s¸n 7 Cã h¹i cho c©y trång 6 Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc 5 Lµm vËt trang trÝ 4 Lµm ®å trang søc 3 Lµm thøc ¨n cho §V kh¸c 2 Lµm TP cho ng­êi 1 Tªn ®¹i diÖn th©n mÒm cã ë ®Þa ph­¬ng ý nghÜa thùc tiÔn stt
 18. 18. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm: <ul><li>Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu </li></ul>* §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: - Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm: th©n mÒm ®a d¹ng vÒ kÝch th­íc, cÊu t¹o c¬ thÓ, m«i tr­êng sèng vµ tËp tÝnh - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i; cã khoang ¸o ph¸t triÓn; hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸; c¬ quan di chuyÓn ®¬n gi¶n 2. Vai trß cña Th©n mÒm * Lîi Ých : - Lµm thùc phÈm cho con ng­êi - Lµm nguyªn liÖu xuÊt khÈu - Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc - Lµm ®å trang trÝ, trang søc - Lµm thøc ¨n cho ®éng vËt * T¸c h¹i : - Lµ vËt trung gian truyÒn bÖnh - ¨ n h¹i c©y trång - § ôc ph¸ c¸c phÇn gç vµ phÇn ®¸ cña thuyÒn bÌ, cÇu c¶ng g©y h¹i lín cho nghÒ hµng h¶i (hµ s«ng, hµ biÓn)
 19. 19. B¶ng 2. ý nghÜa thùc tiÔn cña ngµnh Th©n mÒm Mùc, sß, ngao, hÕn, trai, èc sß, hÕn, èc… trøng vµ Êu trïng cña chóng Ngäc trai Xµ cõ, vá èc, vá trai, vá sß… Trai, sß, hÇu, vÑm… C¸c loµi èc sªn, èc b­¬u vµng èc ao, èc mót, èc tai… Ho¸ th¹ch mét sè vá èc, vá sß Mùc, bµo ng­, sß huyÕt Cã gi¸ trÞ vÒ mÆt ®Þa chÊt 9 Cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu 8 Lµm vËt trung gian truyÒn bÖnh giun s¸n 7 Cã h¹i cho c©y trång 6 Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc 5 Lµm vËt trang trÝ 4 Lµm ®å trang søc 3 Lµm thøc ¨n cho §V kh¸c 2 Lµm TP cho ng­êi 1 Tªn ®¹i diÖn th©n mÒm cã ë ®Þa ph­¬ng ý nghÜa thùc tiÔn stt
 20. 20. B¶ng 2. ý nghÜa thùc tiÔn cña ngµnh Th©n mÒm Mùc, sß, ngao, hÕn, trai, èc sß, hÕn, èc… trøng vµ Êu trïng cña chóng Ngäc trai Xµ cõ, vá èc, vá trai, vá sß… Trai, sß, hÇu, vÑm… C¸c loµi èc sªn, èc b­¬u vµng èc ao, èc mót, èc tai… Ho¸ th¹ch mét sè vá èc, vá sß Mùc, bµo ng­, sß huyÕt Cã gi¸ trÞ vÒ mÆt ®Þa chÊt 9 Cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu 8 Lµm vËt trung gian truyÒn bÖnh giun s¸n 7 Cã h¹i cho c©y trång 6 Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc 5 Lµm vËt trang trÝ 4 Lµm ®å trang søc 3 Lµm thøc ¨n cho §V kh¸c 2 Lµm TP cho ng­êi 1 Tªn ®¹i diÖn th©n mÒm cã ë ®Þa ph­¬ng ý nghÜa thùc tiÔn stt
 21. 21. <ul><li>§¸nh dÊu  cho c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt? </li></ul><ul><li>Mùc vµ èc sªn thuéc ngµnh th©n mÒm v×: </li></ul><ul><li>§Æc ®iÓm nµo d­íi ®©y chøng tá mùc thÝch nghi víi lèi di chuyÓn tèc ®é nhanh </li></ul><ul><li>Nh÷ng th©n mÒm nµo d­íi ®©y cã h¹i </li></ul>a. Th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt Bµi tËp b. Cã khoang ¸o ph¸t triÓn c. C¶ a vµ b c. C¶ a vµ b a. Cã vá c¬ thÓ tiªu gi¶m b. Cã c¬ quan di chuyÓn ph¸t triÓn c. C¶ a vµ b c. C¶ a vµ b a. èc sªn, trai, sß, bµo ng­ b. èc sªn, èc ®Øa, èc b­¬u vµng c. Mùc, hµ biÓn, hÕn, ngao, ng¸n, b. èc sªn, èc ®Øa, èc b­¬u vµng   
 22. 22. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm: <ul><li>Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu </li></ul>* §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: - Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm: vÒ kÝch th­íc, cÊu t¹o c¬ thÓ, m«i tr­êng sèng vµ tËp tÝnh - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i; cã khoang ¸o ph¸t triÓn; hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸; c¬ quan di chuyÓn ®¬n gi¶n. 2. Vai trß cña Th©n mÒm * Lîi Ých : - Lµm thùc phÈm cho con ng­êi - Lµm nguyªn liÖu xuÊt khÈu - Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc - Lµm ®å trang trÝ, trang søc - Lµm thøc ¨n cho ®éng vËt * T¸c h¹i : - Lµ vËt trung gian truyÒn bÖnh - ¨ n h¹i c©y trång - § ôc ph¸ c¸c phÇn gç vµ phÇn ®¸ cña thuyÒn bÌ, cÇu c¶ng g©y h¹i lín cho nghÒ hµng h¶i
 23. 23. Trai, sß, èc sªn, èc vÆn, ngao, hÕn, mùc … cã m«i tr­êng sèng vµ lèi sèng rÊt kh¸c nhau nh­ng c¬ thÓ ®Òu cã ®Æc ®iÓm chung lµ: th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i, cã khoang ¸o, hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸ vµ c¬ quan di chuyÓn th­êng ®¬n gi¶n. Riªng mùc, b¹ch tuéc thÝch nghi víi lèi s¨n måi vµ di chuyÓn tÝch cùc nªn vá tiªu gi¶m vµ c¬ quan di chuyÓn ph¸t triÓn. Trõ mét sè th©n mÒm cã h¹i, cßn hÇu hÕt chóng ®Òu cã lîi vÒ nhiÒu mÆt. Ghi nhí
 24. 24. - Häc thuéc phÇn ghi nhí cuèi bµi - Tr¶ lêi 3 c©u hái SGK trang 73 - §äc môc: “Em cã biÕt” - §äc tr­íc Bµi 22. T«m s«ng - ChuÈn bÞ: con t«m s«ng cßn sèng, t«m chÝn C«ng viÖc vÒ nhµ
 25. 25. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm: <ul><li>Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu </li></ul>* §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: - Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm: vÒ kÝch th­íc, cÊu t¹o c¬ thÓ, m«i tr­êng sèng vµ tËp tÝnh - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i; cã khoang ¸o ph¸t triÓn; hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸ 2. Vai trß cña Th©n mÒm * Lîi Ých : - Lµm thùc phÈm cho con ng­êi - Lµm nguyªn liÖu xuÊt khÈu - Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc - Lµm ®å trang trÝ, trang søc - Lµm thøc ¨n cho ®éng vËt * T¸c h¹i : - Lµ vËt trung gian truyÒn bÖnh - ¨ n h¹i c©y trång - § ôc ph¸ c¸c phÇn gç vµ phÇn ®¸ cña thuyÒn bÌ, cÇu c¶ng g©y h¹i lín cho nghÒ hµng h¶i ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ***

×