Your SlideShare is downloading. ×
Bai 21 Dac Diem Chung Cua Nganh Than Mem
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Bai 21 Dac Diem Chung Cua Nganh Than Mem

4,136
views

Published on

Published in: Education

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
4,136
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Tr­êng THcs thôy phóc M«n sinh häc 7 Chµo mõng ngµy nhµ gi¸o ViÖt Nam 20 - 11 GI¸O VIªN thùc hiÖn: ®µm ThÞ V©n Anh
 • 2. KiÓm tra bµi cò 1 . Hoµn thµnh chó thÝch h×nh vÏ: ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¬ thÓ trai s«ng? 1. C¬ khÐp vá tr­íc 2. Vá 3. Chç b¸m c¬ khÐp vá sau 4. èng tho¸t 5. èng hót 6. Mang 7. Ch©n 8. Th©n 9. Lç miÖng 10. TÊm miÖng 11. ¸o trai 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
 • 3. KiÓm tra bµi cò 1 . Hoµn thµnh chó thÝch h×nh vÏ: ®Æc ®iÓm cÊu t¹o c¬ thÓ trai s«ng? 2. Nªu sù ®a d¹ng vµ phong phó vÒ sè loµi, kÝch th­íc, m«i tr­êng sèng, tËp tÝnh cña ngµnh th©n mÒm? - VÒ sè loµi: kho¶ng 70.000 loµi - VÒ kÝch th­íc: èc n­íc ngät chØ nÆng vµi chôc gam nh­ng loµi b¹ch tuéc §¹i T©y D­¬ng nÆng tíi 1 tÊn. - VÒ m«i tr­êng: chóng ph©n bè ë ®é cao hµng tr¨m mÐt (c¸c loµi èc sªn) ®Õn c¸c ao, hå, s«ng, suèi, biÓn c¶, cã loµi ë d­íi ®¸y biÓn s©u. - VÒ tËp tÝnh: chóng cã h×nh thøc sèng: vïi lÊp(trai, sß, ngao…) ®Õn lèi sèng bß chËm ch¹p (c¸c loµi èc), tíi c¸ch di chuyÓn tèc ®é nhanh (mùc nang, mùc èng)
 • 4. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung 5 2 3 1 1 2 3 4 5 4 * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm?
  • Ch©n
  Trai s«ng èc sªn Mùc * §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: 2. Vá(hay mai)®¸ v«i 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu
 • 5. B¶ng 1. §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm N­íc ngät Vïi lÊp 2 m¶nh vá    BiÓn Vïi lÊp 2 m¶nh vá    C¹n Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    N­íc ngät Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    BiÓn B¬i nhanh Mai (vá tiªu gi¶m)    Lèi sèng ph©n ®èt Kh«ngp.®èt Th©n MÒm 5. Mùc 4. èc vÆn 3. èc sªn 2. Sß 1. Trai Khoang¸o ph¸t triÓn §Æc ®iÓm c¬ thÓ KiÓu vá ®¸ v«i N¬i sèng c¸c ® 2 §¹i diÖn
 • 6. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm:
  • Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu
  * §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm: th©n mÒm ®a d¹ng vÒ kÝch th­íc, vÒ cÊu t¹o c¬ thÓ, vÒ m«i tr­êng sèng vµ tËp tÝnh - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i; cã khoang ¸o ph¸t triÓn; hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸; c¬ quan di chuyÓn ®¬n gi¶n. - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: - Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm:
 • 7. B¶ng 1. §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm N­íc ngät Vïi lÊp 2 m¶nh vá    BiÓn Vïi lÊp 2m¶nh vá    C¹n Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    N­íc ngät Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    BiÓn B¬i nhanh Mai (vá tiªu gi¶m)    Lèi sèng p.®èt k.p.®èt T.MÒm 5. Mùc 4. èc vÆn 3. èc sªn 2. Sß 1. Trai Khoang¸o pt ’ §Æc ®iÓm c¬ thÓ KiÓu vá ®¸ v«i N¬i sèng c¸c ® 2 §¹i diÖn
 • 8. B¶ng 1. §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm N­íc ngät Vïi lÊp 2 m¶nh vá    BiÓn Vïi lÊp 2m¶nh vá    C¹n Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    N­íc ngät Bß chËm ch¹p 1 vá xo¾n èc    BiÓn B¬i nhanh Mai (vá tiªu gi¶m)    Lèi sèng Ph©n ®èt Kh«ngp.®èt Th©n MÒm 5. Mùc 4. èc vÆn 3. èc sªn 2. Sß 1. Trai Khoang¸o ph¸t triÓn §Æc ®iÓm c¬ thÓ KiÓu vá ®¸ v«i N¬i sèng c¸c ® 2 §¹i diÖn
 • 9. con sè may m¾n vui mµ häc
 • 10. 4 con sè may m¾n 1 2 3
 • 11. 1. §Æc ®iÓm nµo cña ngµnh Th©n mÒm tiÕn hãa h¬n so víi ngµnh Giun ®èt? a. C¬ thÓ lµ mét khèi mÒm th­êng gåm: ®Çu, th©n, ch©n b. C¬ thÓ ph©n ®èt, ch­a ph©n râ ®Çu, th©n, ch©n c. Cã tim kh¸ chuyªn hãa, gåm t©m thÊt vµ t©m nhÜ d. Khoang ¸o ph¸t triÓn Chän c©u tr¶ lêi ®óng?
 • 12. 2. So víi ngµnh Giun ®èt ngµnh Th©n mÒm ®· cã ……….…….… thuéc c¬ quan di chuyÓn. ch©n r×u tr¶ lêi ®óng ®­îc nh©n ®«i sè ®iÓm b¹n tr¶ lêi rÊt tèt con sè may m¾n
 • 13. 3. Bê viÒn th©n kÐo dµi thµnh v¹t ¸o. Bªn ngoµi v¹t ¸o th­êng cã ………………… cøng do ¸o tiÕt ra, bäc ngoµi c¬ thÓ. Khi v¹t ¸o ph¸t triÓn, gi÷a v¹t ¸o vµ c¸c phÇn kh¸c cña c¬ thÓ t¹o thµnh mét khoang gäi lµ ………………… vá ®¸ v«i khoang ¸o ®iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng
 • 14. ®iÒn tõ thÝch hîp vµo chç trèng
  • §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm lµ:
  • ………………………………
  • ………………………………
  • ………………………………
  • ...............................................
  • …………………………… ..
  Cã vá ®¸ v«i Th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt Khoang ¸o ph¸t triÓn HÖ tiªu hãa ph©n hãa C¬ quan di chuyÓn th­êng ®¬n gi¶n
 • 15. B¶ng so s¸nh ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh th©n mÒm víi ®Æc ®iÓm chung cña ngµnh giun ®èt ®· häc ®Ó t×m ®Æc ®iÓm tiÕn ho¸
  • Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt gåm 3 phÇn: ®Çu, th©n, ch©n
  • Cã vá ®¸ v«i b¶o vÖ
  • ThÓ xoang thu nhá
  • §· cã bao tim (tim cã t©m thÊt vµ t©m nhÜ )
  • §· cã sù ph©n ho¸ ®ùc, c¸i riªng
  • Khoang ¸o ph¸t triÓn (cã c¬ quan h« hÊp: mang, phæi)
  • Di chuyÓn nhê ch©n
  • Cã hÖ bµi tiÕt
  • C¬ thÓ ph©n ®èt
  • Cã thÓ xoang
  • B¾t ®Çu cã hÖ tuÇn hoµn
  • H« hÊp qua da (mang)
  • Di chuyÓn nhê chi bªn, t¬ hay hÖ c¬ cña thµnh c¬ thÓ
  • HÖ tiªu ho¸(Cã èng bµi tiÕt)
  ®Æc ®iÓm chung ngµnh th©n mÒm ®Æc ®iÓm chung ngµnh giun ®èt
 • 16. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm:
  • Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu
  * §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: - Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm: th©n mÒm ®a d¹ng vÒ kÝch th­íc, cÊu t¹o c¬ thÓ, m«i tr­êng sèng vµ tËp tÝnh - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i; cã khoang ¸o ph¸t triÓn; hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸; c¬ quan di chuyÓn ®¬n gi¶n 2. Vai trß cña Th©n mÒm
  • Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu
 • 17. B¶ng 2. ý nghÜa thùc tiÔn cña ngµnh Th©n mÒm Mùc, sß, ngao, hÕn, trai, èc sß, hÕn, èc… trøng vµ Êu trïng cña chóng Ngäc trai Xµ cõ, vá èc, vá trai, vá sß… Trai, sß, hÇu, vÑm… C¸c loµi èc sªn, èc b­¬u vµng èc ao, èc mót, èc tai… Ho¸ th¹ch mét sè vá èc, vá sß Mùc, bµo ng­, sß huyÕt Cã gi¸ trÞ vÒ mÆt ®Þa chÊt 9 Cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu 8 Lµm vËt chñ trung gian truyÒn bÖnh giun s¸n 7 Cã h¹i cho c©y trång 6 Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc 5 Lµm vËt trang trÝ 4 Lµm ®å trang søc 3 Lµm thøc ¨n cho §V kh¸c 2 Lµm TP cho ng­êi 1 Tªn ®¹i diÖn th©n mÒm cã ë ®Þa ph­¬ng ý nghÜa thùc tiÔn stt
 • 18. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm:
  • Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu
  * §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: - Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm: th©n mÒm ®a d¹ng vÒ kÝch th­íc, cÊu t¹o c¬ thÓ, m«i tr­êng sèng vµ tËp tÝnh - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i; cã khoang ¸o ph¸t triÓn; hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸; c¬ quan di chuyÓn ®¬n gi¶n 2. Vai trß cña Th©n mÒm * Lîi Ých : - Lµm thùc phÈm cho con ng­êi - Lµm nguyªn liÖu xuÊt khÈu - Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc - Lµm ®å trang trÝ, trang søc - Lµm thøc ¨n cho ®éng vËt * T¸c h¹i : - Lµ vËt trung gian truyÒn bÖnh - ¨ n h¹i c©y trång - § ôc ph¸ c¸c phÇn gç vµ phÇn ®¸ cña thuyÒn bÌ, cÇu c¶ng g©y h¹i lín cho nghÒ hµng h¶i (hµ s«ng, hµ biÓn)
 • 19. B¶ng 2. ý nghÜa thùc tiÔn cña ngµnh Th©n mÒm Mùc, sß, ngao, hÕn, trai, èc sß, hÕn, èc… trøng vµ Êu trïng cña chóng Ngäc trai Xµ cõ, vá èc, vá trai, vá sß… Trai, sß, hÇu, vÑm… C¸c loµi èc sªn, èc b­¬u vµng èc ao, èc mót, èc tai… Ho¸ th¹ch mét sè vá èc, vá sß Mùc, bµo ng­, sß huyÕt Cã gi¸ trÞ vÒ mÆt ®Þa chÊt 9 Cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu 8 Lµm vËt trung gian truyÒn bÖnh giun s¸n 7 Cã h¹i cho c©y trång 6 Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc 5 Lµm vËt trang trÝ 4 Lµm ®å trang søc 3 Lµm thøc ¨n cho §V kh¸c 2 Lµm TP cho ng­êi 1 Tªn ®¹i diÖn th©n mÒm cã ë ®Þa ph­¬ng ý nghÜa thùc tiÔn stt
 • 20. B¶ng 2. ý nghÜa thùc tiÔn cña ngµnh Th©n mÒm Mùc, sß, ngao, hÕn, trai, èc sß, hÕn, èc… trøng vµ Êu trïng cña chóng Ngäc trai Xµ cõ, vá èc, vá trai, vá sß… Trai, sß, hÇu, vÑm… C¸c loµi èc sªn, èc b­¬u vµng èc ao, èc mót, èc tai… Ho¸ th¹ch mét sè vá èc, vá sß Mùc, bµo ng­, sß huyÕt Cã gi¸ trÞ vÒ mÆt ®Þa chÊt 9 Cã gi¸ trÞ xuÊt khÈu 8 Lµm vËt trung gian truyÒn bÖnh giun s¸n 7 Cã h¹i cho c©y trång 6 Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc 5 Lµm vËt trang trÝ 4 Lµm ®å trang søc 3 Lµm thøc ¨n cho §V kh¸c 2 Lµm TP cho ng­êi 1 Tªn ®¹i diÖn th©n mÒm cã ë ®Þa ph­¬ng ý nghÜa thùc tiÔn stt
 • 21.
  • §¸nh dÊu  cho c©u tr¶ lêi ®óng nhÊt?
  • Mùc vµ èc sªn thuéc ngµnh th©n mÒm v×:
  • §Æc ®iÓm nµo d­íi ®©y chøng tá mùc thÝch nghi víi lèi di chuyÓn tèc ®é nhanh
  • Nh÷ng th©n mÒm nµo d­íi ®©y cã h¹i
  a. Th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt Bµi tËp b. Cã khoang ¸o ph¸t triÓn c. C¶ a vµ b c. C¶ a vµ b a. Cã vá c¬ thÓ tiªu gi¶m b. Cã c¬ quan di chuyÓn ph¸t triÓn c. C¶ a vµ b c. C¶ a vµ b a. èc sªn, trai, sß, bµo ng­ b. èc sªn, èc ®Øa, èc b­¬u vµng c. Mùc, hµ biÓn, hÕn, ngao, ng¸n, b. èc sªn, èc ®Øa, èc b­¬u vµng   
 • 22. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm:
  • Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu
  * §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: - Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm: vÒ kÝch th­íc, cÊu t¹o c¬ thÓ, m«i tr­êng sèng vµ tËp tÝnh - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i; cã khoang ¸o ph¸t triÓn; hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸; c¬ quan di chuyÓn ®¬n gi¶n. 2. Vai trß cña Th©n mÒm * Lîi Ých : - Lµm thùc phÈm cho con ng­êi - Lµm nguyªn liÖu xuÊt khÈu - Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc - Lµm ®å trang trÝ, trang søc - Lµm thøc ¨n cho ®éng vËt * T¸c h¹i : - Lµ vËt trung gian truyÒn bÖnh - ¨ n h¹i c©y trång - § ôc ph¸ c¸c phÇn gç vµ phÇn ®¸ cña thuyÒn bÌ, cÇu c¶ng g©y h¹i lín cho nghÒ hµng h¶i
 • 23. Trai, sß, èc sªn, èc vÆn, ngao, hÕn, mùc … cã m«i tr­êng sèng vµ lèi sèng rÊt kh¸c nhau nh­ng c¬ thÓ ®Òu cã ®Æc ®iÓm chung lµ: th©n mÒm, kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i, cã khoang ¸o, hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸ vµ c¬ quan di chuyÓn th­êng ®¬n gi¶n. Riªng mùc, b¹ch tuéc thÝch nghi víi lèi s¨n måi vµ di chuyÓn tÝch cùc nªn vá tiªu gi¶m vµ c¬ quan di chuyÓn ph¸t triÓn. Trõ mét sè th©n mÒm cã h¹i, cßn hÇu hÕt chóng ®Òu cã lîi vÒ nhiÒu mÆt. Ghi nhí
 • 24. - Häc thuéc phÇn ghi nhí cuèi bµi - Tr¶ lêi 3 c©u hái SGK trang 73 - §äc môc: “Em cã biÕt” - §äc tr­íc Bµi 22. T«m s«ng - ChuÈn bÞ: con t«m s«ng cßn sèng, t«m chÝn C«ng viÖc vÒ nhµ
 • 25. Bµi 21: §ÆC §IÓM CHUNG Vµ VAI TRß CñA NGµNH TH¢N MÒM 1. §Æc ®iÓm chung * CÊu t¹o chung cña ®¹i diÖn Th©n mÒm:
  • Ch©n 2. Vá 3. è ng tiªu ho¸ 4. Khoang ¸o 5. §Çu
  * §Æc ®iÓm chung cña ngµnh Th©n mÒm: - Sù ®a d¹ng cña th©n mÒm: vÒ kÝch th­íc, cÊu t¹o c¬ thÓ, m«i tr­êng sèng vµ tËp tÝnh - §Æc ®iÓm chung cña th©n mÒm: Th©n mÒm kh«ng ph©n ®èt, cã vá ®¸ v«i; cã khoang ¸o ph¸t triÓn; hÖ tiªu ho¸ ph©n ho¸ 2. Vai trß cña Th©n mÒm * Lîi Ých : - Lµm thùc phÈm cho con ng­êi - Lµm nguyªn liÖu xuÊt khÈu - Lµm s¹ch m«i tr­êng n­íc - Lµm ®å trang trÝ, trang søc - Lµm thøc ¨n cho ®éng vËt * T¸c h¹i : - Lµ vËt trung gian truyÒn bÖnh - ¨ n h¹i c©y trång - § ôc ph¸ c¸c phÇn gç vµ phÇn ®¸ cña thuyÒn bÌ, cÇu c¶ng g©y h¹i lín cho nghÒ hµng h¶i ch©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh ***