Cach Nhap Du Lieu Va Tim Loi Giai Khi Su Dung Ms Project 200

3,135 views

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
33
Actions
Shares
0
Downloads
347
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Cach Nhap Du Lieu Va Tim Loi Giai Khi Su Dung Ms Project 200

  1. 1. Thẩm định đầu tư phát triển Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài giảng 26 Bài giảng 2004-2005 Cách nhập dữ liệu và tìm lời giải khi sử dụng phần mềm MS. Project CAÙCH NHAÄP DÖÕ LIEÄU VAØ TÌM LÔØI GIAÛI KHI SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM MS PROJECT NHAÄP SOÁ LIEÄU Böôùc Thoâng soá Höôùng daãn 1 + Ngaøy baét ñaàu (Start Date) Project – Project + Ngaøy hieän taïi (Current Date) Information Hay File - New 2 + Ngaøy laøm vieäc (Working Day) Tools - Change + Ngaøy nghæ (Non-Working Day) (Non- working time + Giôø laøm vieäc töø...ñeán... ...ñeá (Working Time From...to ...) 3 + Soá giôø laøm vieäc trong ngaøy Tools - Change working (Hour Per Day) time - Options - Calendar + Soá giôø laøm vieäc trong tuaàn Hay Tools - Options - (Hour Per Week) Calendar 1
  2. 2. Thẩm định đầu tư phát triển Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài giảng 26 Bài giảng 2004-2005 Cách nhập dữ liệu và tìm lời giải khi sử dụng phần mềm MS. Project Böôùc Thoâng soá Höôùng daãn 4 Caùch ghi ngaøy (Date Format) Tools - Options - View 5 Nhaäp döõ lieäu: + Caùc coâng taùc (Task Names) View - Gantt Chart + Thôøi gian (Durations) + Coâng taùc tröôùc (Predecessors) + Nguoàn löïc (Resource Names) 6 Löông (Salary) View - Resource Sheet 7 Ñöôøng gaêng (Critical Path) Format - GanttChartWizard - Critical Path TÌM LÔØI GIAÛI TT Caùc Yeâu Caàu Höôùng Daãn 1 + Toång soá giôø laøm vieäc cuûa caû döï aùn? Project – Project + Toång chi phí cuûa döï aùn? Information – + Döï aùn baét ñaàu vaø keát thuùc khi naøo? Statistics 2 + Ñöôøng gaêng? Caùc coâng taùc khoâng gaêng? View - Gantt Chart g? g? + Ngaøy baét ñaàu vaø keát thuùc cuûa coâng taùc X? + Coâng taùc naøo ñang thöïc hieän vaøo ngaøy/thaùng/naêm? 3 + Toång thôøi gian döï tröõ cuûa coâng taùc X? View - Gantt Chart- Chart- Table - Schedule 4 + Ai laøm vieäc vaøo ngaøy/thaùng/naêm? View - Resource Usage - Calendar Hay View - Report - Custom - Who Does What When 2
  3. 3. Thẩm định đầu tư phát triển Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Bài giảng 26 Bài giảng 2004-2005 Cách nhập dữ liệu và tìm lời giải khi sử dụng phần mềm MS. Project TT Caùc Yeâu Caàu Höôùng Daãn 5 + Ai ñöôïc traû löông nhieàu nhaát/ View - Resource ít nhaát? Usage - Table + Nhaân vieân A ñöôïc traû bao nhieâu - Summary trong caû döï aùn? + Soá giôø laøm vieäc cuûa nhaân vieân A trong caû döï aùn? 6 + Toåâng chi phí cho coâng taùc X? View - Gantt Chart - + Toång soá giôø thöïc hieän coâng taùc X?Table - Summary / X?Table Work 7 + Nguoàn löïc naøo bò phaân boå nhieàu View - Resource coâng taùc truøng ngaøy? Usage - Red Color TT Caùc Yeâu Caàu Höôùng Daãn 8 + Soá giôø laøm vieäc trong tuaàn vôùi ñaàu Tools - Options tuaàn laø ngaøy/thaùng/naêm? - Calendar - Week Start On View - Report - Custom - Task Usage 9 + Chi phí trong moät tuaàn laø bao nhieâu? Tools - Options vôùi ñaàu tuaàn laø ngaøy/thaùng/naêm? - Calendar - Week Start On View - Report - Custom - Cash Flow 3

×