C b n
    v
so n th o v n b n
N i dung

   Làm quen v i Word.................................................................... 5
     Kh i ng W...
C b n v so n th o v n b n
          nh d ng v n b n............................................................
N i dung   Câu h i ki m tra................................................................................... 73
 ...
C b n v so n th o v n b n          Câu h i ki m tra............................................................
Làm quen v i Word
   Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th :
    Kh i ng Word và quen thu c v i c a s c a Word.
...
C b n v so n th o v n b n        ph n chung, bao g)m các thanh cu!n và thanh công c . V n b n là m t ph n
   ...
Làm quen v i WordC a s Word
Nhi u thành ph n trong c a s Word gi!ng nh các thành ph n trong c a s
c a ch &ng trình Win...
C b n v so n th o v n b n          Mi n ch n Mi n gi a c nh bên trái c a c a s và c nh bên trái c a v n
   ...
Làm quen v i WordCác b   c th c hành
Trong bài t p này, b n hi n th thông tin (ScreenTips) v vài nút l nh và !i
t $n...
C b n v so n th o v n b n        dùng các l trang trái và ph i c. 1,25 inch và l nh và áy c. 1 inch theo
   ...
Làm quen v i Word
L uý
Tên t p tin có th ch a t i 255 kí t . Word dùng các t  u tiên c a v n b n,
cho t i d u ng t u...
C b n v so n th o v n b n        6. Nháy vào cu!i c a o n th nh t     t i m chèn   ó.
        7. ...
Làm quen v i WordT ng k t bài h c
Trong bài h c này, b n ã h c cách b t u và ra kh i Word, cách dùng
thanh công c , cá...
Biên t p v n b n
   Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th :
     M t p tin.
     Di chuy n trong v n b n, s...
C b n v so n th o v n b n        3. Nháy m(i tên trong ô Look in, nháy bi u t $ng -a c ng, nháy úp th
     ...
Biên t p v n b n
Quan tr ng
 i m chèn không th di chuy n b%ng các phím m(i tên trong v n b n tr!ng,
(không có n i dun...
C b n v so n th o v n b n
        B ng trên trang sau li t kê các công c cu!n s+n có và ch c n ng c a chúng.
 ...
Biên t p v n b nChèn n i dung vào v n b n
M t trong nh ng b c u tiên so n th o v n b n là h c chèn n i dung
vào v n b ...
C b n v so n th o v n b n
          ch n  Th c hi n

        M tt    Nháy úp t   ó.

   ...
Biên t p v n b nnh t là các thao tác xóa (vô tình bay c! ý), ta có th khôi ph c l i tr ng thái
tr c ó m t cách nhanh c...
C b n v so n th o v n b n        9. Trên thanh công c chu,n, nháy nút Redo     (ScreenTip Redo Clear
   ...
Biên t p v n b n4. Nháy nút Cancel. H p tho i Save As óng l i và t p tin không   $c l u
  gi .

L u v n b n v i tê...
C b n v so n th o v n b n        6.  L nh nào trên b ng ch n, nút nào trên thanh công c dùng    m t p tin...
M u và s d ng m u
   Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th :
    S d ng m u có s n trong Word.
    T o m u m...
C b n v so n th o v n b n        Khi m m t v n b n m i d a trên m t m u nào ó, các ki u, các tham s! v
    ...
M u và s d ng m u5. T i góc trên bên trái c a v n b n, nh p vào vùng i n thông tin c a m c
  a ch . Vùng i n thông t...
C b n v so n th o v n b n        17. Nháy Save. Word ã l u v n b n c a b n.
        18. Nháy Close trên ...
M u và s d ng m u4. Ch n Save As trên b ng ch n File, h p tho i Save As xu t hi n.
5. Trong ô File name gõ Giay_moi_Te...
C b n v so n th o v n b n
        13. Nháy nút Save  trên thanh công c chu,n và óng v n b n.
        14...
M u và s d ng m uT ng k t bài h c
Trong bài h c này, b n ã h c cách s d ng m u có s+n    t om tv nb n
và cách t o ...
nh d ng v n b n
  Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th :
   Dùng thanh công c   nh d ng   nh d ng v n b n.
 ...
C b n v so n th o v n b n        B n c(ng có th dùng thanh công c nh d ng     lo i b  nh d ng. Ch ng
  ...
quot; nh d ng v n b n
13. Nháy ngoài vùng ch n. V n b n không còn $c ch n. Nháy l nh
  Reveal Formatting trên b ng c...
C b n v so n th o v n b n
          dùng h p tho i Font, hãy ch n v n b n mu!n nh d ng và nháy Font
     ...
quot; nh d ng v n b n
3.   t i m chèn trong o n th nh t. Nháy nút Align Right  trên thanh
   công c  nh d ng. o...
C b n v so n th o v n b n        Sao, c t và dán v n b n
        Khi c t và dán m t ph n v n b n, ta di ...
quot; nh d ng v n b n
9. Ch n o n th t , b t   u t Ch# v i m t chi c máy tính.
10. Nháy nút Cut trên thanh công c ch...
C b n v so n th o v n b n          Ctrl). V n b n chuy n vào v trí m i. N i dung v n b n không còn  v
   ...
quot; nh d ng v n b nCác b  c th c hi n
Trong bài t p này, b n m ng n Clipboard, tìm hi u cách Office Clipboard
x lí...
C b n v so n th o v n b n
        9. Cu!n lên u v n b n và nháy vào phía tr c c a ch K trong tiêu     K
 ...
quot; nh d ng v n b nMquot;i o n v n trong v n b n u ph i $c nh d ng theo m t ki u nào ó.
quot;o n v n có m i c tr ng ...
C b n v so n th o v n b n        2. Nháy m(i tên trong ô Style    trên thanh công c nh d ng và
      ...
quot; nh d ng v n b n1. Nháy nút Print Preview   trên thanh công c chu,n.
2. Trên thanh công c Print Preview, nh...
C b n v so n th o v n b n
        3. Trong ph n Page range, nháy tùy ch n Current page và sau ó nháy OK.
   ...
quot; nh d ng v n b n3.  Tr c khi in v n b n, làm th nào ch c ch n r%ng v n b n ã     $c
   trình bày úng nh b ...
nh d ng o n v n
  Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th :
   Thi t l p th t l và kho ng cách gi a o n v n b n.
  ...
C b n v so n th o v n b n
        Theo m c nh, các o n $c thi t l p giãn cách &n, c n l trái và không
     ...
quot; nh d ng o n v n C nl            C n th ng l ph i    C n th ng gi a hai l
             ...
C b n v so n th o v n b n        5. Nháy OK và nháy vào b t c v trí nào b ch n v n b n. H p tho i
       ...
quot; nh d ng o n v n
                        Th c hi n
Th t l toàn b m t o n     Hãy kéo v...
C b n v so n th o v n b n        7. Cu!n v n b n xem nh d ng c a các o n khác nhau. Nháy nút Save
       ...
quot; nh d ng o n v n
7. Nháy chu t   b ch n v n b n. Gi t p tin này m cho bài t p ti p.
Thi t l p và xóa các i ...
C b n v so n th o v n b n        1. Nháy Ctrl+End     di chuy n i m chèn  n cu!i v n b n.
        ...
quot; nh d ng o n v n15. Nh n phím Tab và gõ Trung bình. Sau ó nh n phím Tab và gõ
  $44,670. Các d u ch m d n $c i ...
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Basics Of Document Processing
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Basics Of Document Processing

628
-1

Published on

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
628
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
57
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Basics Of Document Processing

 1. 1. C b n v so n th o v n b n
 2. 2. N i dung Làm quen v i Word.................................................................... 5 Kh i ng Word .................................................................................... 5 C a s Word .......................................................................................... 7 Nh p n i dung v n b n .......................................................................... 9 L u v n b n ......................................................................................... 10 óng v n b n và thoát kh i Word ....................................................... 12 T ng k t bài h c................................................................................... 13 Câu h i ki m tra................................................................................... 13 Th c hành ............................................................................................ 13 Biên t p v n b n........................................................................ 15 M t p tin v n b n hi n có................................................................... 15 Di chuy n trong v n b n ...................................................................... 16 Hi n th các ph n v n b n .................................................................... 17 Chèn n i dung vào v n b n.................................................................. 19 Ch n v n b n ....................................................................................... 19 Xóa và khôi ph c n i dung ã xóa....................................................... 20 T o th m c ......................................................................................... 22 L u v n b n v i tên khác..................................................................... 23 T ng k t bài h c................................................................................... 23 Câu h i ki m tra................................................................................... 23 Th c hành ............................................................................................ 24 M u và s d ng m u ................................................................ 25 S d ng m u trong Word..................................................................... 25 T o m u cho riêng b n......................................................................... 28 T o m u t m t m u ............................................................................ 30 T ng k t bài h c................................................................................... 31 Câu h i ki m tra................................................................................... 31 Th c hành ............................................................................................ 31
 3. 3. C b n v so n th o v n b n nh d ng v n b n.................................................................... 33 Dùng thanh công c nh d ng v n b n .......................................... 33 Áp d ng các nh d ng kí t khác........................................................ 35 Dóng th ng hàng o n v n b n............................................................ 36 Sao, c t và dán v n b n........................................................................ 38 Dùng tính n ng kéo và th di chuy n và sao................................... 39 S d ng Office Clipboard .................................................................... 40 Áp d ng ki u........................................................................................ 42 Xem tr c v n b n............................................................................... 44 In v n b n............................................................................................. 45 T ng k t bài h c................................................................................... 46 Câu h i ki m tra................................................................................... 46 Th c hành ............................................................................................ 47 nh d ng o n v n.................................................................. 49 nh d ng o n v n ............................................................................. 49 S d ng th c t m c th t l ..................................................... 52 Thi t t i m d ng ............................................................................. 54 Thi t l p và xóa các i m d ng c th ............................................. 55 S d ng th c o thi t l p và xóa các i m d ng....................... 57 nh d ng v n b n theo c t ................................................................. 58 T o c t .............................................................................................. 58 Xác nh r ng c a c t.................................................................. 61 i u ch nh kho ng cách gi a các c t ............................................... 62 Chèn d u ng t c t ............................................................................. 63 T ng k t bài h c................................................................................... 64 Câu h i ki m tra................................................................................... 65 Th c hành ............................................................................................ 65 Thi t k trang ............................................................................ 67 t l trang........................................................................................... 68 S d ng th c o thay i l trang.............................................. 69 Chèn s! trang ....................................................................................... 70 Chèn u trang và chân trang............................................................... 71 Thay i h ng c a trang .................................................................... 72 T ng k t bài h c................................................................................... 73 ii
 4. 4. N i dung Câu h i ki m tra................................................................................... 73 Th c hành ............................................................................................ 74 Các công c h tr biên t p ..................................................... 75 Ki m tra chính t .................................................................................. 75 S d ng b ng ch n t t s a lquot;i...................................................... 77 Ki m tra lquot;i ng pháp .......................................................................... 78 Tìm ki m trong v n b n ....................................................................... 80 Thay th ................................................................................................ 81 Chèn ngày và gi# ................................................................................. 83 Chèn ký t c bi t .............................................................................. 84 Thêm chú thích..................................................................................... 85 T ng k t bài h c................................................................................... 88 Câu h i ki m tra................................................................................... 88 Th c hành ............................................................................................ 88 h a trong v n b n ............................................................... 91 Chèn nh t t p tin ............................................................................... 91 Chèn nh t Clip Gallery ..................................................................... 92 Ch nh s a kích th c nh..................................................................... 94 i u ch nh v trí nh............................................................................. 97 T ng k t bài h c................................................................................... 97 Câu h i ki m tra................................................................................... 97 Th c hành ............................................................................................ 97 T o và làm vi c v i b ng .......................................................... 99 T o b ng............................................................................................. 100 Di chuy n và ch n trong b ng ........................................................... 103 G p các ô trong b ng ......................................................................... 105 Chèn và xóa các c t và hàng.............................................................. 107 T ng k t bài h c................................................................................. 109 Câu h i ki m tra................................................................................. 109 Th c hành .......................................................................................... 109 Word và Web........................................................................... 111 G i v n b n d i d ng ính kèm th i n t .................................... 111 Xem v n b n trong ch Web Page Preview.................................. 113 L u v n b n Word d i d ng trang Web .......................................... 115 T ng k t bài h c................................................................................. 116 iii
 5. 5. C b n v so n th o v n b n Câu h i ki m tra................................................................................. 116 Th c hành .......................................................................................... 116 iv
 6. 6. Làm quen v i Word Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th : Kh i ng Word và quen thu c v i c a s c a Word. Nh p v n b n vào tài li u. L u tài li u. óng tài li u và ra kh i Word. Ngày nay h u h t các th t giao d ch cá nhân và v n b n chuyên môn $c t o b%ng máy tính v i vi c s d ng ch &ng trình x lí v n b n. Ch &ng trình x lí v n b n giúp vi c t o ra tài li u d' dàng và chính xác h&n. Microsoft® Word là m t ch &ng trình x lí v n b n nh v y. V i Microsoft Word, ngoài vi c d' dàng t o ra m i lo i v n b n, b n c(ng có th thêm ) ho vào v n b n và dùng các ch &ng trình Microsoft Office khác ad li u vào v n b n Word. Word không ch là công c thu n ti n giúp ti t ki m th#i gian, mà còn cho phép ki m tra chính t và xem v n b n tr c khi in. Không còn ph i gõ l i v n b n ch vì m t hay hai lquot;i. Word cho phép ch nh s a nhanh chóng v n b n và cho k t qu m t cách chuyên nghi p. Bài này s* gi i thi u cách kh i ng và nh n di n các thành ph n trong c a s Word, nh thanh b ng ch n và các thanh công c . Kh i ng Word C(ng nh v i các ch &ng trình khác, có nhi u cách b t u Word. M t cách &n gi n là b n b t u b%ng vi c nháy nút Start bên trái thanh công vi c. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n kh i ng Word. 1. Nháy Start trên thanh công vi c. B ng ch n Start xu t hi n. 2. Trên b ng ch n Start, tr vào All Programs. B ng ch n Programs xu t hi n, hi n th t t c các ch &ng trình trên máy tính, k c Word. 3. Nháy Microsoft Word b t u Word. Sau khi Word $c kh i ng, ch &ng trình xu t hi n trong c a s riêng c a nó v i m t v n b n m i, tr!ng. C a s là m t mi n c a màn hình $c dùng hi n th ch &ng trình hay v n b n. M i c a s u có các thành
 7. 7. C b n v so n th o v n b n ph n chung, bao g)m các thanh cu!n và thanh công c . V n b n là m t ph n công vi c c l p $c t o ra b%ng ch &ng trình. Nói cách khác, c a s Word và t ng v n b n u $c hi n th trong các c a s tách bi t. Có th dùng Word m nhi u tài li u (do ó nhi u c a s tài li u) m t lúc. Nh v i m i ch &ng trình ch y trên Microsoft Windows, b n có th i u ch nh kích th c c a c a s Word và c a s v n b n b%ng các nút Minimize và Restore Down/Maximize và óng c a s Word hay c a s v n b n b%ng nút Close . Khi t!i thi u hóa c a s tài li u b%ng nút Minimize , c a s tài li u thu l i thành m t nút trên thanh công vi c. Tài li u này v n m ; b n ch không th y nó. C a s Word ch a các thành ph n ) ho giúp cho vi c s d ng ch &ng trình, k c b ng ch n, thanh công c và các nút l nh. Làm quen v i các thành ph n trong c a s Word s* ti t ki m nhi u th#i gian khi làm vi c. L uý B n c(ng có th b t u Word b%ng cách nháy úp vào bi u t $ng t t Word trên màn hình. t o bi u t $ng t t, nháy nút Start, tr vào All Programs, nháy chu t ph i Microsoft Word, tr vào Send To và nháy Desktop. Bi u t $ng t t là m t bi u t $ng v i m(i tên cong góc trái. 6
 8. 8. Làm quen v i Word C a s Word Nhi u thành ph n trong c a s Word gi!ng nh các thành ph n trong c a s c a ch &ng trình Windows khác. Hình sau ây minh ho các y u t! trong c a s Word. Thanh tiêu Dòng trên cùng c a c a s là thanh tiêu Nó $c t nh c a c a s , hi n th tên c a ng d ng và tên c a tài li u hi n th#i. ( !i v i h p tho i là tên h p tho i.) Thanh b ng ch n Dòng li t kê tên các b ng ch n s+n có trong Word. B ng ch n là danh sách các l nh hay tùy ch n s+n có. Thanh b ng ch n $c t ngay d i thanh tiêu . Thanh công c chu n Thanh công c cung c p vi c truy nh p nhanh chóng vào các ch c n ng so n th o th #ng dùng. Ch ng h n, trên thanh công c chu,n, nút c n nháy khi mu!n l u v n b n có bi u t ng -a m m . Thanh công c chu,n $c t ngay d i thanh b ng ch n. Thanh công c nh d ng ây là thanh công c cung c p các nút l nh vi c truy nh p nhanh chóng vào các ch c n ng nh d ng thông th #ng dùng. Tên c a các nút l nh $c hi n th khi con tr chu t $c t trên chúng. i m chèn M t v t th ng ng nh p nháy trong c a s v n b n ch ra n&i kí t ti p theo s* xu t hi n khi $c gõ t bàn phím. 7
 9. 9. C b n v so n th o v n b n Mi n ch n Mi n gi a c nh bên trái c a c a s và c nh bên trái c a v n b n. B n a con tr chu t vào mi n l a ch n và nháy chu t ch n toàn b dòng v n b n. Con tr i thành m(i tên tr sang ph i khi nó $c a vào mi n ch n. Th c Th c $c hi n th d i thanh công c dùng thay i m c th t l c a các o n v n, t l i l trang (vùng tr!ng gi a c nh c a gi y và v n b n) và i u ch nh chi u r ng c a c t. Th c $c chia theo &n v hay cm. Thanh cu n Các thanh cu!n $c dùng hi n th các vùng khác nhau c a v n b n. Thanh cu!n ng $c t d c theo c nh bên ph i c a c a s và thanh cu!n ngang $c t d i c a s , ngay trên thanh tr ng thái. Nút di chuy n Các nút , , , , trên thanh cu!n ng $c dùng di chuy n các vùng v n b n theo nh ng cách khác nhau. Thanh tr ng thái Thanh tr ng thái áy c a s hi n th thông tin v v n b n hi n th#i và tr ng thái th c hi n l nh c a ch &ng trình. Nút c c ti u hóa Nút góc trên bên ph i c a s thu c a s thành m t nút trên thanh công vi c Windows. Nút Maximize/Restore Down Nút góc trên bên ph i c a s chuy n i gi a vi c hi n th c a s theo kích c. c c i và ph c h i c a s v kích th c tr c ó. Nút Close Nút c(ng góc trên bên ph i c a s và óng c a s hay ng d ng hi n th#i. ScreenTip Thông tin m c tr$ giúp hi n tên nút l nh khi con tr chu t n%m trên nút l nh hay !i t $ng trên màn hình. Ng n công vi c Word t ch c các l nh có liên quan t i m t công vi c chung trong các ng n công vi c. ó là c a s nh ngay bên ph i vùng hi n th v n b n. Ch ng h n, khi b t u Word, ng n New Document, ch a các l nh liên quan n vi c m và t o v n b n $c hi n th . B n có th cho hi n hay ,n b t kì ng n công vi c nào khi b n mu!n b%ng cách m b ng ch n View, nháy Task Pane và nháy l nh hi n th hay ,n ng n công vi c. L uý Ng n công vi c $c m mquot;i l n b t u Word và t ng óng l i khi b n m v n b n. N u không mu!n ng n tác v xu t hi n mquot;i l n b t u Word, hãy xóa ánh d u trong ô Show at Startup trong ng n ó. 8
 10. 10. Làm quen v i Word Các b c th c hành Trong bài t p này, b n hi n th thông tin (ScreenTips) v vài nút l nh và !i t $ng màn hình làm quen v i Word. 1. t con tr chu t lên trên nút New Blank Document trong vài giây, nh ng không nháy. M t ScreenTip m u vàng nh xu t hi n, hi n th các t New Blank Document. 2. t con tr chu t lên trên nút Save trên thanh công c chu,n. M t ScreenTip m u vàng nh xu t hi n, hi n th t Save. 3. t con tr chu t lên trên nút Previous Page trên thanh cu!n ng, . ScreenTip xu t hi n. 4. t con tr chu t lên trên nút Next Page . ScreenTip xu t hi n. 5. Trên thanh tr ng thái, t con tr chu t lên trên nút Overtype .M t ScreenTip m u vàng nh $c hi n ra, hi n th t Overtype. Trong ch Overtype, các ký t hi n có l n l $t b xóa và thay b%ng các ký t gõ m i. Nh p n i dung v n b n V n b n $c t o ra b%ng vi c gõ t bàn phím. Khi gõ các ký t vào v n b n, b n không ph i nh n Enter cu!i mquot;i dòng. Word t ng xu ng dòng sang dòng ti p khi i m chèn t t i l ph i. B n nh n Enter ch khi b n mu!n b t u m t o n m i hay chèn thêm dòng tr!ng. Ng m nh, Word 9
 11. 11. C b n v so n th o v n b n dùng các l trang trái và ph i c. 1,25 inch và l nh và áy c. 1 inch theo m c nh; tuy nhiên, các kho ng cách l trang có th t l i. Khi gõ v n b n, i m chèn chuy n sang ph i, v trí c a ký t ti p theo. N u b n, nh n Backspace xóa các kí t bên trái c a i m chèn hay nh n Delete xóa kí t bên ph i i m chèn. Các b c th c hành Trong bài t p này, b n a vào v n b n trong v n b n xem tính n ng bao t c a Word làm vi c ra sao. 1. Gõ Công ngh thông tin và giao ti p (ICT) c coi là công c giúp s phát tri n c a con ng i vào v n b n tr!ng ang $c hi n th trong c a s . (V n b n tr!ng $c hi n th khi b t u Word.) 2. Gõ d u ch m và nh n Enter. Ti p t c gõ câu sau: S phát tri n c a xã h i tri th c tùy thu c vào s hình thành các ki n th c m i và c truy n bá qua giáo d c và ào t o nh công c ICT truy n t i. V n b n này $c hi n th trong c a s v n b n, i m chèn t ng chuy n sang dòng ti p khi t t i l ph i. Gi nguyên t p tin này m cho bài h c ti p theo. L uv nb n N i dung v a $c a vào v n b n $c c t gi t m th#i trong b nh máy tính. Mu!n l u gi v n b n này s d ng trong t &ng lai, c n ph i c t gi vào -a c ng d i d ng t p tin. T p tin là t p h$p các d li u hay thông tin liên quan $c gán tên riêng và $c l u gi trên -a. N u không, khi k t thúc Word, v n b n s* b xóa. Ta l u gi v n b n b%ng vi c nháy nút Save trên thanh công c chu,n. Khi l u v n b n, c n t tên duy nh t cho t p tin có th truy xu t v sau. Khi m t v n b n $c l u l n u, h p tho i Save As xu t hi n cho tên v n b n và ch n th m c l u. Th m c là m t “ng n” ch a c t gi các t p tin (v n b n, ch &ng trình, ) ho , v.v). N u th c hi n b t k/ thay i nào !i v i m t v n b n ã có tên và c n l u các thay i ó, nháy nút Save s* l u phiên b n m i nh t c a v n b n, nh ng h p tho i Save As không xu t hi n. 10
 12. 12. Làm quen v i Word L uý Tên t p tin có th ch a t i 255 kí t . Word dùng các t u tiên c a v n b n, cho t i d u ng t u tiên hay d u ng t dòng, làm tên t p tin khi b n l u t p tin l n u tiên. B n nên xóa tên t p tin $c Word gán m c nh và t mình gán tên cho t p tin. Vì có th s d ng t i 255 kí t t tên, nên c! g ng làm cho tên t p tin di'n t nhi u nh t n i dung có th $c. Tên t p tin không $c ch a b t kì kí t nào trong nh ng kí t sau ây: * / < > ? : ; “ M c dù có th , nh ng tránh s d ng các ch cái có d u c a ti ng Vi t trong tên t p tin, vì có th gây xung t v i nh ng ký t i u khi n c a h th!ng. Các b c th c hành Trong bài t p này, b n l u gi v n b n m i lên -a c ng và l u v n b n này l n n a sau khi th c hi n nh ng thay i n i dung. Các b c th c hành 1. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n hi n th h p tho i Save As. 2. Gõ Thuchanh01 trong ô File name. 3. Nháy m(i tên trong ô Save In và nháy bi u t $ng -a c ng (c(ng có th ch n -a m m, hay -a m ng ho c các th m c s+n có). 4. Nháy úp vào th m c Word Practice. H p Save in hi n th Word Practice và n i dung c a th m c Word Practice. 5. Nháy úp th m c Lesson01 và nháy Save trên h p tho i. T p tin $c l u lên -a c ng v i tên m i; tên m i $c hi n th trong thanh tiêu . 11
 13. 13. C b n v so n th o v n b n 6. Nháy vào cu!i c a o n th nh t t i m chèn ó. 7. Nh n Spacebar và gõ câu sau: S c m nh c a ICT có th óng góp h u hi u vào vi c th c hi n các m c ích phát tri n c a thiên niên k . 8. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n. Word l u v n b n này. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. L uý Word t ng l u gi v n b n ph c h)i trong tr #ng h$p ch &ng trình ng ng ph n h)i hay m t i n ngu)n. Ng n Document Recovery li t kê t t c các v n b n $c ph c h)i và cho phép m các v n b n này, xem n i dung s a, và so sánh v i phiên b n g!c. Quãng th#i gian Word l u gi ph c h)i $c thi t t trong tùy ch n AutoRecover. b t tùy ch n AutoRecover và t kho ng th#i gian này, trên b ng ch n Tools, nháy Options. Trên trang Save ánh d u ô Save AutoRecover info, cho kho ng th#i gian và nháy OK. óng v n b n và thoát kh i Word Có th óng c a s v n b n hay ra kh i Word sau khi t p tin $c l u trên -a c ng. N u nh ng thay i trong v n b n còn ch a d $c l u, Word s* nh c l u t p tin này tr c khi óng c a s . Khi có m t v n b n m trong Word, có hai nút Close $c hi n th góc trên bên ph i c a s . Nút Close bên d i $c dùng óng c a s v n b n, còn nút Close trên $c dùng óng v n b n, )ng th#i thoát kh i Word. óng c a s v n b n, nháy Close trên b ng ch n File, hay nút Close góc trên bên ph i c a s v n b n. Word v n ch y sau khi óng c a s v n b n. Ch &ng trình Word ch thoát h n khi nháy Exit trên b ng ch n File, hay nút Close góc trên bên ph i c a s ch &ng trình. Các b c th c hành Trong bài t p này, b n óng v n b n hi n th#i, ra kh i Word và kh i ng l i Word. 1. Nháy Close trên b ng ch n File. V n b n óng l i, Word v n m nh ng không có v n b n $c m . 2. Nháy Exit trên b ng ch n File. Word óng l i. 3. kh i ng l i Word, nháy vào nút Start trên thanh công vi c, tr vào All Programs và nháy Microsoft Word. Word kh i ng. 4. Nháy nút Close trên ng n New Document. 12
 14. 14. Làm quen v i Word T ng k t bài h c Trong bài h c này, b n ã h c cách b t u và ra kh i Word, cách dùng thanh công c , cách a n i dung vào v n b n và l u gi v n b n, óng và m v n b n. Câu h i ki m tra 1. Làm th nào l u m t b n sao c a v n b n hi n th#i mà không thay i b n g!c? 2. Nêu hai cách có th óng m t v n b n. 3. i u gì x y ra khi nháy nút góc trên bên ph i c a c a s Word? 4. Làm th nào hi n th các thanh công c chu,n và nh d ng trên hai dòng khác bi t? 5. B ng ch n Start $c dùng làm gì? Th c hành Bài t p 1: N u c n, kh i ng Word. M Word b%ng cách dùng b ng ch n Start. Trong v n b n tr!ng, nháy úp chu t t i m t ph n t chi u trang t trên xu!ng và chèn tiêu sau (tính n ng này $c g i là Click And Type): L i nh c Báo cáo Chi tiêu. S d ng Click And Type l n n a nh v o n c n l trái d i tiêu . Gõ thông tin sau: Gõ n i dung báo cáo chi tiêu, kèm theo hóa &n g!c, ghi s! ti n ph c p i #ng, và ghi riêng ra các chi tiêu phân theo m c v hóa &n khách s n, v.v. L u v n b n trong th m c Lesson01 n%m th m c Word Practice v i tên Nhac_bao_cao_chi 01 và sau ó óng v n b n này. Bài t p 2: Dùng Office Assistant tìm thông tin tr$ giúp v các cách hi n th v n b n khác nhau. Tìm hi u các cách hi n th . Bài t p 3: S d ng tính n ng Click And Type c a Word t o ra trang bìa cho báo cáo chi tiêu. Gõ t Báo cáo Chi tiêu t i nh trung tâm c a trang. Gõ t Báo cáo n m 2006 gi a trang. Sau ó gõ tên b n t i trung tâm ph n d i c a trang. L u v n b n v i tên Bao cao Chi tieu nam 2006 trong th m c Lesson01 n%m trong th m c Word Practice. Bài t p 4: M v n b n tr!ng m i trong Word và th c hành cách s d ng dùng các tùy ch n khác nhau cá nhân hóa các b ng ch n theo các tính n ng ang dùng. óng v n b n mà không l u b t k/ thay i nào. 13
 15. 15. Biên t p v n b n Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th : M t p tin. Di chuy n trong v n b n, s d ng thanh cu n hi n th v n b n. L u v n b n. L a ch n v n b n và chèn n i dung vào v n b n. Biên t p v n b n b ng vi c xóa và khôi ph c v n b n. T o th m c và l u t p tin b ng tên khác. Bài h c này s* trình bày cách m t p tin ã t o ra. Vì c a s Word th #ng ch hi n th $c m t ph n v n b n, b n s* bi t cách s d ng thanh cu!n xem các ph n khác nhau c a v n b n, dùng con tr chu t và các phím trên bàn phím di chuy n i m chèn trong v n b n. Sau ó b n s* b t u so n th o. so n th o, tr c h t c n nh n di n v n b n mu!n thay i. Word cung c p nhi u cách có th ch n v n b n theo t , dòng, câu, o n, hay toàn b v n b n. Sau khi ch n v n b n mong mu!n, b n có th xóa ph n v n b n ó. Khi k t thúc so n th o v n b n, b n s* l u gi t p tin. Trong bài h c này, b n c(ng s* h c cách t o ra th m c l u gi t p tin và cách l u gi t p tin v i tên khác. M t p tin v n b n hi n có Sau khi l u v n b n Word, ta có th m l i xem n i dung c a nó hay th c hi n nh ng thay i. B n c n bi t th m c ch a v n b n ó và sau ó m b n thân v n b n. Ng m nh Word l u tên c a b!n v n b n $c m g n ây nh t áy b ng ch n File và ch c n nháy chu t m chúng. Mu!n m m t t p tin khác, c n s d ng h p tho i Open. Word còn li t kê các t p tin nói trên u ng n New Document khi l n u tiên m Word hay m m t v n b n. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n m m t t p tin ang có. 1. N u c n, kh i ng Word. 2. Trên ng n New Document, t i áy c a ph n Open a document, nháy More documents. H p tho i Open xu t hi n.
 16. 16. C b n v so n th o v n b n 3. Nháy m(i tên trong ô Look in, nháy bi u t $ng -a c ng, nháy úp th m c Word Practice, và sau ó nháy úp th m c Lesson02. N i dung c a th m c Lesson02 xu t hi n trong h p tho i Open. 4. Nháy t p tin PiL 02 và nháy Open trên h p tho i. T p tin PiL 02 xu t hi n trong Word và h p tho i Open óng l i. Di chuy n trong v n b n thay i n i dung hi n có trong v n b n (so n th o), tr c h t c n chuy n i m chèn v v trí c n thay i. Con tr chu t và các phím m(i tên trên bàn phím và các thanh cu!n u là các công c giúp b n di chuy n i m chèn trong v n b n. di chuy n i m chèn b%ng vi c dùng chu t, ch c n di chuy n con tr (con tr trông nh ch I hoa) t i v trí mu!n i m chèn xu t hi n, và nháy chu t. 16
 17. 17. Biên t p v n b n Quan tr ng i m chèn không th di chuy n b%ng các phím m(i tên trong v n b n tr!ng, (không có n i dung). V i các phím m(i tên b n ch có th di chuy n i m chèn t i các chquot; có n i dung v n b n. Tuy nhiên có th dùng tính n ng Click And Type di chuy n i m chèn vào v n b n tr!ng. B ng sau li t kê các phím hay t h p phím có th dùng di chuy n nhanh chóng i m chèn. (T h$p phím là các phím $c nh n )ng th#i th c hi n m t ch c n ng.) Nh n di chuy n i m chèn Phím m(i tên trái Sang trái m t kí t . Phím m(i tên ph i Sang ph i m t kí t . Phím m(i tên xu!ng Xu!ng m t dòng. Phím m(i tên lên Lên m t dòng. Ctrl+M(i tên trái Sang trái m t t . Ctrl+M(i tên ph i Sang ph i m t t . Home V u dòng hi n th#i. End V cu!i dòng hi n th#i. Ctrl+Home V u v n b n. Ctrl+End V cu!i v n b n. Page Up Lên m t màn hình y. Page Down Xu!ng m t màn hình y. Ctrl+Page Up V u trang tr c. Ctrl+Page Down V u trang ti p. Hi n th các ph n v n b n Thông th #ng c a s ch hi n th $c m t ph n v n b n.. N u v n b n có nhi u trang, ta có th s d ng thanh cu!n xem các ph n khác c a v n b n. Thanh cu!n ng dùng di chuy n v n b n lên và xu!ng. Thanh cu!n ngang dùng di chuy n v n b n sang trái và ph i. 17
 18. 18. C b n v so n th o v n b n B ng trên trang sau li t kê các công c cu!n s+n có và ch c n ng c a chúng. Th c hi n Di chuy n v n b n Nháy m(i tên cu!n lên Lên m t dòng mquot;i lúc Nháy m(i tên cu!n xu!ng Xu!ng m t dòng mquot;i lúc Nháy m(i tên cu!n trái Sang trái m t kho ng Nháy m(i tên cu!n ph i Sang ph i m t kho ng Nháy trên h p cu!n thanh cu!n ng Lên m t màn hình Nháy d i h p cu!n thanh cu!n ng Xu!ng m t màn hình Nháy bên trái h p cu!n thanh cu!n Sang trái m t màn hình ngang Nháy bên ph i h p cu!n thanh cu!n Sang ph i m t màn hình ngang Kéo h p cu!n ng Liên t c lên hay xu!ng Kéo h p cu!n ngang Liên t c sang trái hay ph i Nháy nút Previous Page V u trang tr c. Nháy nút Next Page V u trang ti p. 18
 19. 19. Biên t p v n b n Chèn n i dung vào v n b n M t trong nh ng b c u tiên so n th o v n b n là h c chèn n i dung vào v n b n. Word cung c p hai ch chèn thêm v n b n. Ch chèn $c t ng m nh. Trong ch chèn, khi gõ v n b n m i, v n b n hi n có chuy n sang bên ph i. Trong ch thay th (Overtype), v n b n hi n có b xóa và $c thay b%ng v n b n gõ vào, k c kho ng tr!ng. Nháy úp nút Overtype trên thanh tr ng thái chuy n i gi a các ch chèn và ch thay th . Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n chèn v n b n vào v n b n. 1. Trên dòng u c a o n th ba, nháy ngay tr c c m t các ho t ng t i m chèn ó. 2. Gõ và th c thi và nh n d u cách. V n b n ti p $c thêm vào t i i m chèn, chuy n v n b n hi n có sang bên ph i. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. Ch n v n b n th c hi n các thao tác v i ph n n i dung c a v n b n, tr c h t c n ph i ch n ph n v n b n ó. M t cách ch n v n b n là nh n gi nút chu t và kéo th i m chèn qua ph n v n b n mu!n ch n. Khi ã ch n, n u mu!n b ch n, b n nháy chu t vào b t kì âu ngoài vùng ch n trong c a s v n b n. V n b n ã ch n $c hi n th d i d ng ch tr ng trên n n en. B t k/ m i thay i u nh h ng t i v n b n $c ch n. Nên dùng mi n ch n ch n các kh!i v n b n nhanh chóng. Mi n ch n là mi n l trái c a v n b n. a con tr chu t lên mi n ch n, con tr chu t có d ng tia I i thành m(i tên tr sang ph i. ch n các kh!i v n b n không li n k trong v n b n, b n ch n kh!i v n b n u tiên, nh n phím Ctrl, và ch n kh!i v n b n ti p. C(ng có th dùng phím Shift và phím m(i tên ch n các t , dòng hay o n k nhau. B n t i m chèn vào m t u vùng c n ch n, gi phím Shift, và nh n phím m(i tên hay nháy chu t cu!i vùng mu!n ch n. B ng sau tóm t t các ph &ng pháp ch n các kh!i v n b n. 19
 20. 20. C b n v so n th o v n b n ch n Th c hi n M tt Nháy úp t ó. M t dòng Nháy mi n ch n bên trái dòng. M t câu Nh n phím Ctrl và nháy v trí b t kì trong câu. M t o n Nháy úp bên trái mi n ch n c a b t kì dòng nào trong o n, hay nháy ba l n b t kì âu trong o n này. Toàn b Nh n phím Ctrl và nháy t i v trí b t kì trong mi n l a ch n, v nb n hay nháy chu t ba l n trong mi n l a ch n. L uý B n c(ng có th ch n v n b n b%ng vi c dùng bàn phím. t i n chèn tr c v n b n mu!n ch n và nh n Shift+m(i tên ph i ch n m t t bên ph i, hay Shift+m(i tên xu!ng ch n m t dòng. Chú ý r%ng n u nh n Shift+m(i tên xu!ng khi i m chèn gi a dòng, v n b n $c ch n s* bao g)m m t ph n c a dòng ti p. B n c(ng có th nháy vào chquot; b t u c a v n b n mu!n ch n, nh n gi phím Shift, và nháy vào cu!i c a v n b n ch n m t kh!i v n b n. Xóa và khôi ph c n i dung ã xóa xóa m t kí t , t i m chèn vào bên trái c a kí t ó và nh n Delete, hay vào bên ph i c a kí t ó và nh n Backspace. xóa toàn t b%ng bàn phím, hãy t v i m chèn vào bên trái c a t ó và nh n Ctrl+Delete, hay vào bên ph i c a t ó và nh n Ctrl+Backspace. B n có th ti t ki m th#i gian b%ng vi c ch n mi n v n b n l n c n xóa, thay vì xóa t ng kí t m t. xóa m t ph n v n b n, ch n ph n v n b n ó và nh n phím Delete hay phím Backspace. L uý N u trong khi i m chèn $c bên trong m t t , dùng các t h$p phím này s* xóa m t ph n c a t tr c hay sau i m chèn. Có th dùng ch thay th v a xóa v a gõ n i dung m i c a v n b n. Word l u nh ng thay i th c hi n trong quá trình so n th o v n b n có th d' dàng ph c h)i n i dung v n b n tr c ó trong tr #ng h$p th c hi n nh m ho c ch a úng ý mu!n. Sau khi th c hi n b t kì m t thao tác nào ó, 20
 21. 21. Biên t p v n b n nh t là các thao tác xóa (vô tình bay c! ý), ta có th khôi ph c l i tr ng thái tr c ó m t cách nhanh chóng và hoàn h o b%ng cách s d ng hai nút l nh Undo (Khôi ph c) và Redo (Tái khôi ph c) trên thanh công c chu,n. Mquot;i khi c n khôi ph c l i tr ng thái tr c ó c a v n b n, hãy nháy chu t nút Undo. Nút Redo dùng khôi ph c l i tr ng thái tr c khi s d ng nút Undo. Nh v y, gi s nh c n xóa ph n b “bôi en”, ta nh n phím Delete; n u sau ó th y ã xóa nh m, nháy chu t nút Undo, ph n b xóa s* tr l i nh c(. Mu!n xóa tr l i, nháy chu t nút Redo. M t cách t &ng t , chúng ta có th ch n Edit|Undo hay Edit|Redo $c cùng m t k t qu . Nháy vào các m(i tên bên ph i các nút Undo và Redo, m t danh sách các thao tác tr c ó $c hi n th . N i dung $c hi n th tùy thu c vào các thao tác ã $c th c hi n tr c ó. Di chu t t trên xu!ng ch n s! thao tác c n khôi ph c l i và nháy chu t s* t &ng &ng v i vi c nháy chu t ng n y l n nút Undo hay Redo. Các b c th c hành Trong bài t p này, b n xóa và ph c h)i v n b n s a vài lquot;i trong v n b n. 1. Nháy i m chèn vào bên trái ch ô trong t sai chính t Công dòng 1 o n cu!i cùng. 2. Nh n phím Delete. Ch ô b xóa, và v n b n còn l i $c d ch sang bên trái. Sau ó gõ . 3. Trong o n th hai, nh v i m chèn vào bên ph i c a ch d trong t dào t o. Nh n Backspace. Ch d b xóa i. 4. Trong o n th hai, nh v i m chèn tr c ch a trong t sai chính t giang. Trên thanh tr ng thái, nháy úp nút Overtype . Ch Overtype $c b t. 5. Gõ . T này $c thay i, và nháy úp trên thanh tr ng thái. Ch Overtype $c t t i. 6. Nháy úp t quy trong o n th hai. T quy $c ch n. Gõ ch !ng. T quy $c thay th b%ng t ch ng và ph n còn l i c a v n b n chuy n sang ph i khi gõ. 7. Nháy úp mi n ch n bên trái c a o n u tiên. o n này $c ch n. Nh n Delete. o n này $c xóa. 8. Trên thanh công c chu,n, nháy nút Undo (ScreenTip Undo Clear $c hi n th . o n b xóa $c ph c h)i và c(ng $c ch n. 21
 22. 22. C b n v so n th o v n b n 9. Trên thanh công c chu,n, nháy nút Redo (ScreenTip Redo Clear $c hi n th ). o n này l i b xóa. 10. Nháy nút Undo l n n a. o n b xóa $c ph c h)i và c(ng $c ch n. 11. Nh n phím m(i tên xu!ng. o n này $c b ch n. 12. Nháy vào t nghi p trong dòng cu!i cùng và nh n Ctrl+Backspace. T nghi p b xóa. 13. Nh n Ctrl+m(i tên ph i hai l n chuy n i m chèn vào t tr ng. 14. Nh n Ctrl+Delete. T tr ng b xóa. 15. Nháy nút Undo khôi ph c l i t tr ng. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. T o th m c Sau khi t o v n b n, b n c n l u v n b n vào th m c. Th m c là m t ph n trên -a c ng máy tính hay -a m ng. M ng là h th!ng các máy tính $c k t n!i. Khi máy tính $c n!i qua m ng, có th dùng máy tính truy nh p vào -a c ng c a máy tính khác trên m ng. B n có th t o ra các th m c c t gi các t p tin theo d án, theo ch , v.v. H p tho i Save As c a Word c(ng cho phép t o th m c m t cách d' dàng. V i các tính n ng qu n lí t p tin c a Word, b n có th d' dàng t ch c, t o ra các th m c c t gi v n b n ho c l u gi t p tin v i tên khác. B n c(ng có th xóa các t p tin và th m c ngay bên trong h p tho i Open và Save As. xóa t p tin và th m c, ch n t p mu!n xóa và nh n phím Delete. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n t o th m c m i. 1. Nháy Save As trên b ng ch n File. H p tho i Save As xu t hi n và hi n th n i dung c a th m c Lesson02, là th m c cu!i cùng ã dùng. 2. Nháy nút Create New Folder . H p tho i New Folder xu t hi n. 3. Gõ My Exercises vào ô Name và nháy OK. H p tho i New Folder óng l i và h p tho i Save As xu t hi n tr l i và hi n th th m c My Exercises. Tên t p tin ang m $c hi n th trong ô File. 22
 23. 23. Biên t p v n b n 4. Nháy nút Cancel. H p tho i Save As óng l i và t p tin không $c l u gi . L u v n b n v i tên khác Nhi u tr #ng h$p b n c n l u v n b n g!c an toàn hay so sánh và th c hi n các thay i v i b n sao. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n l u v n b n hi n th#i v i tên khác trong th m c My Exercises. 1. Nháy Save As trên b ng ch n File, h p tho i Save As xu t hi n. N i dung c a th m c Lesson02 xu t hi n. 2. Nháy úp th m c My Exercises. Th m c My Exercises m ra. 3. Nháy vào sau PiL 02 trong ô File Name. 4. Nh n d u cách và gõ Da sua. 5. Nháy nút Save. H p tho i Save As óng l i và t p tin này $c l u v i tên PiL 02 Da sua. Tên m i c a t p tin xu t hi n trong thanh tiêu . L uý B n nên t o b n sao l u c a các t p tin quan tr ng b o v kh i b m t do h ng máy tính, vi rút, thay i ng u nhiên, hay xóa. Có th l u các b n sao c a t p tin lên -a m m hay vào -a m ng ( -a $c t v m t v t lí trên máy tính khác, nh ng chia s0 cho ng #i dùng trên cùng m ng). Cách t!t nh t b o v các t p tin là sao l u vào a CD. T ng k t bài h c Trong bài h c này, b n ã h c cách m t p tin ã có và di chuy n i m chèn trong v n b n b%ng vi c dùng các thanh cu!n, các phím m(i tên. B n c(ng bi t cách so n th o v n b n b%ng vi c chèn, ch n và xóa v n b n, và cách qu n lí các t p tin b%ng vi c t o th m c và l u t p tin b%ng tên khác. Câu h i ki m tra 1. Làm th nào xóa m t ph n v n b n trong Word? 2. Ba cách có th s d ng thanh cu!n hi n th các ph n v n b n là gì? 3. N u g p lquot;i khi so n th o v n b n, b n có th làm gì kh c ph c? 4. Nh n phím nào ch n v n b n bên ph i c a i m chèn? 5. Cho bi t ba cách m v n b n m i m g n ây? 23
 24. 24. C b n v so n th o v n b n 6. L nh nào trên b ng ch n, nút nào trên thanh công c dùng m t p tin ã có? 7. S khác bi t gi a kéo thanh cu!n và chuy n i m chèn là gì? 8. Làm th nào ch n m t câu trong m t o n v n b n? Th c hành Bài t p 1: N u c n, kh i ng Word. M t p tin Sua loi 02 trong th m c Lesson02 n%m trong th m c Word Practice, và th c hi n các thao tác so n th o sau ây. Gõ t provides tr c t sai chính t comprejensive trong câu th nh t. Thay th l n xu t hi n u tiên c a t for b%ng t to trong câu th nh t c a o n th nh t. Xóa l n xu t hi n th hai c a t has trong câu b t u b%ng A full service agency. Thay th tên t i cu!i th b%ng tên riêng c a b n. Ch n và xóa câu cu!i trong o n th ba, b t u b%ng We believe. Thêm ba dòng tr!ng sau Sincerely vào cu!i v n b n có chquot; cho ch kí. i ngày tháng thành 01/01/2006. Th c hi n s a chính t n u c n. Bài t p 2: T o ra th m c con có tên My Letters trong th m c Lesson02, và r)i c t gi t p tin ã so n th o t Bài t p 1 trong th m c m i là Sua loi 02 Edited. Bài t p 3: Ti p t c biên t p v n b n Sua loi 02 Edited. Ch n và xóa toàn b o nb t u With a philosophy. Ch n t Sincerely và thay th b%ng Regards. B n nh n ra r%ng c hai l n s a cu!i cùng u b lquot;i. Khôi ph c l i v n b n nh tr c khi ch nh s a. óng t p tin mà không l u nh ng thay i v a r)i. Bài t p 4: N u có v n b n dài h&n m t trang, cách nhanh nh t chuy n lên u v n b n là gì? Cách nhanh nh t chuy n xu!ng cu!i v n b n là gì? T i sao ây l i là tính n ng có ích trong v n b n dài? Bài t p 5: Vi c cu!n có di chuy n i m chèn không? Th c hành v i thanh cu!n n u không ch c ch n. T i sao ây l i là tính n ng có ích? 24
 25. 25. M u và s d ng m u Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th : S d ng m u có s n trong Word. T o m u m i. S d ng các m u có s+n c a Microsoft® Word s* giúp ti t ki m nhi u th#i gian khi so n th o v n b n. Ví d b n có trách nhi m qu n lý th t trong n i b c& quan. Công vi c c a b n g)m vi c g i b n thông báo hàng tu n (nhi m v , nh c nh ,…) t i các nhân viên, g i fax c p nh t thông tin t i các b ph n phòng ban khác nhau và vi t các thông báo mquot;i tháng. Thay vì ph i thi t k m i các m u cho mquot;i b n ghi nh hay các thông báo, b n ch c n i n thông tin m i vào các m u có s n. M u có s+n là m t v n b n bao g)m các nh d ng v phông ch , ki u ch , c(ng nh là các nh d ng khác $c s d ng t o ra các v n b n khác có chung các nh d ng c& b n. )ng th#i b n c(ng có th s d ng các v n b n có s+n t o ra các m u theo ý mình. Vi c t o các m u có nh d ng úng ý ng #i s d ng th c s h u ích n u b n ã b nhi u công s c và th#i gian t o ra các nh d ng v a ý v phông, ki u ch , nh d ng v o n v n, hình nh s d ng l i cho các v n b n sau này. Vi c t o m u l u t các v n b n có s+n giúp tránh ph i th c hi n các thao tác nh d ng l p l i. B n có th l u l i v n b n d i d ng m t m u theo ý mình, ch nh s a l i m u ó s d ng. Bài này trình bày cách s d ng m u có s+n t o m t v n b n và cách t o m t m u m i. S d ng m u trong Word M u (template) là t p h$p các tham s! v trang in, các ki u và c n i dung t o, nh d ng s+n so n v n b n ph c v m t m c ích nào ó. M u là m t d ng v n b n $c thi t k s d ng (nhi u l n) trong t &ng lai. Chúng $c l u v i uôi .dot. M u xác nh các tính ch t nh d ng c& b n c a v n b n, ví d nh l hay b! c c (v n b n $c th hi n trên gi y nh th nào). M u )ng th#i c(ng xác nh tính ch t c a ký t bao g)m ki u ch , c. ch và phông ch . M t v n b n ph i $c t o trên c& s m t m u nào ó. Khi m m t v n b n tr!ng b%ng cách nháy nút l nh New , v n b n này $c t o trên m t m u có s+n trong Word v i tên Blank Document (V n b n tr!ng) và c& s c a nó là t p Normal.dot . M u này ch ch a các thông s! v thi t k trang cùng m t s! ki u nh t nh mà không ch a b t k/ n i dung nào. ây là m u m c nh trong Word.
 26. 26. C b n v so n th o v n b n Khi m m t v n b n m i d a trên m t m u nào ó, các ki u, các tham s! v trang in, và các ph n n i dung trên ó $c sao y vào v n b n m i. S a i chúng không làm thay i m u c(ng nh s a i trên m u c(ng không nh h ng t i v n b n. Word $c thi t k v i r t nhi u m u nh d ng i kèm và các m u này $c phân lo i theo t ng nhóm, cho phép t o các v n b n v i các m c ích s d ng khác nhau nh b n fax, b n ghi nh , b n tóm t t hay th t . M u bao g)m hai ph n: ph n v n b n c nh d ng tr c và vùng n i dung v n b n s* $c chèn vào sau ó g i là vùng v n b n gi ch . Ph n v n b n $c nh d ng tr c bao g)m tiêu và các thông s! khác b n không c n ph i thay i. Ví d : m u cho b n ghi nh s* có tiêu là Memorandum $c th hi n v i phông ch , c. ch , d ng ch riêng. Vùng di n tích thông tin m i s* $c i n vào ch là t m th#i vì có th xóa i và i n thông tin m i vào. Vùng này th #ng có m t h ng d n ng n g n v nh ng thông tin có th i n vào thay cho ph n làm m u có s+n. Ví d , m t m u b n ghi nh có th g)m m t vùng i n thông tin $c ghi là [Tên c a b n]. Các b c th c hi n Trong bài t p sau, b n s* s d ng m t m u có s+n c a Word t om tb n fax, i n n i dung và sau ó l u v n b n m i này. 1. Trên b ng ch n File, nháy New. Ng n New Document xu t hi n. 2. Nháy General Templates trong khung Create new from template. H p tho i Templates xu t hi n 3. Nháy ch n trang Letters and Faxes. 4. Nháy úp lên bi u t $ng Comtemporary Fax. M u Comtemporary Fax xu t hi n. 26
 27. 27. M u và s d ng m u 5. T i góc trên bên trái c a v n b n, nh p vào vùng i n thông tin c a m c a ch . Vùng i n thông tin $c ch n và có th i n thông tin vào. 6. Gõ Tr ng THPT Ba ình, và nh n Enter 7. Gõ 45 Tr n H ng o, và nh n Enter 8. Nháy vào vùng i n bên c nh t To: Vùng i n thông tin $c ch n và s+n sàng b n i n thông tin. 9. Gõ Lê Thanh Phong 10. i n ph n thông tin còn l i vào vùng $c ch n nh sau : Fax:303-555-0100 From: Nguyquot;n Mai Hoa Re: M i h p H i ng thi h c sinh gi i Trang: 2 CC: Hoàng Mai Vân 11. ánh d u ch n trong ô Please Reply. 12. N u c n, cu!n thanh tr $t xu!ng và ch n vùng v n b n t phía bên trái t Notes: 13. Gõ: Vui lòng xem b c th ính kèm bi t tr c thông tin tóm t t v n i dung cu c h p. 14. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n. H p tho i Save As xu t hi n 15. Trong ô File name, gõ BaDinh Fax 03. 16. N u c n, nháy m(i tên trong ô Save in, ch n th m c Lesson03 trong th m c Word Practice trên c ng. 27
 28. 28. C b n v so n th o v n b n 17. Nháy Save. Word ã l u v n b n c a b n. 18. Nháy Close trên b ng ch n File óng v n b n. N u nh $c yêu c u l u nh ng thay i, ch n No. T o m u cho riêng b n M t m u $c t o ra t m t v n b n s* có tính ch t, nh d ng, n i dung gi!ng h t v n b n g!c. B n t o ra m t m u m i b%ng cách l u m t v n b n d i d ng m t m u, ch nh s a các c i m nh d ng c a m u và l u các thay i này. L n sau, khi m m u này, m u s* s+n sàng so n th o. L uý N u l u m u trong th m c Templates thì m u ó s* xu t hi n trên thanh General c a h p tho i Templates. t o nh ng thanh theo ý mu!n cho các m u trên h p tho i Templates, hãy t o m t th m c con trong th m c Templates và l u các m u vào trong th m c này. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n s* t o m t m u t m t v n b n có s+n, sau ó t o m t t p tin t m u này. 1. Nháy nút Open trên thanh công c chu,n. H p tho i Open xu t hi n. 2. Nháy m(i tên bên c nh ô Look in, ch n c ng, nháy úp vào th m c Word Practice, ti p t c nháy úp vào th m c Lesson03. N i dung th m c Lesson03 xu t hi n trong h p tho i Open. 3. Nháy t p tin Giay_moi_03 và nháy Open. H p tho i Open óng l i và t p tin Giay_moi_03 xu t hi n trong c a s Word. 28
 29. 29. M u và s d ng m u 4. Ch n Save As trên b ng ch n File, h p tho i Save As xu t hi n. 5. Trong ô File name gõ Giay_moi_Template, nháy m(i tên ô Save As và ch n Document Template. L u ý: khi l u m u, Word t ng ch n th m c Templates l u, vì v y hãy ch n th m c thích h$p l u. 6. Nháy nút Save. M u ã $c t o. 7. Ch n t Tháng 1 trên dòng th 3 c a tiêu chính và gõ Tháng. Sau ó ch n ngày 23 tháng M t và gõ Ngày. Ngày tháng ã $c thay th v i d ng v n b n cùng lo i. 8. Ch n tiêu ng d ng Công ngh thông tin trong gi ng d y ph thông, r)i gõ Tiêu . 9. Trên thanh công c chu,n, nháy nút Show/Hide ¶ nhìn th y nh ng d u hi u nh d ng trên v n b n. 10. Ch n vùng v n b n sau ây, nh ng nh không ch n c ký t ¶ cu!i câu, GS Lê Minh Hoàng s thuy t trình các v n !ng d ng công ngh thông tin trong gi ng d y ph thông, sau ó nh n Delete. 11. Ch n vùng v n b n d ng danh sách d u ch m u câu, nh ng không ch n ký t ¶ cu!i câu, sau ó nh n nút Delete. 12. Nháy nút Show/Hide ¶ d u i các d u hi u nh d ng. V n b n s* gi!ng nh trong hình d i ây. 29
 30. 30. C b n v so n th o v n b n 13. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n và óng v n b n. 14. Nháy l nh New trên b ng ch n File. Ng n Create a New Document xu t hi n. 15. Nháy General Templates, sau ó n u c n nháy trang General trên h p tho i. 16. Nháy úp bi u t $ng m u Giay_moi_Template. M t v n b n m i $c hình thành trên nh d ng c a m u này. 17. Nháy úp vào t Tháng và gõ Tháng Hai. 18. Nháy úp vào t Ngày, và gõ Ngày 20 Tháng Hai. 19. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n. Trong ô File name gõ Giay_moi Thang_2. Nháy m(i tên trong ô Save in và ch n th m c Lesson03 trong th m c Word Practice trên c ng. Nháy Save. 20. óng t p tin Giay_moi Thang_2. N u nh $c h i có l u thay i, nháy No. T o m u t# m t m u t o m t m u t m t m u s+n có, trên b ng ch n File, ch n Save As, gõ tên c a m u vào trong h p tho i Save As, nháy hình m(i tên bên c nh ô Save as type, ch n Document Template, sau ó nháy Save. M u b n m i l u s* xu t hi n trên trang General trong h p tho i Templates. 30
 31. 31. M u và s d ng m u T ng k t bài h c Trong bài h c này, b n ã h c cách s d ng m u có s+n t om tv nb n và cách t o m t m u. Câu h i ki m tra 1. B n m m t m u b%ng h p tho i nào? 2. Nêu s khác bi t gi a m u có s+n và v n b n? 3. B n c n t o m t m u cho riêng trong tr #ng h$p nào? 4. Nêu tên ba m u có s+n trong Word. 5. Khi t o m t v n b n m i t m t m u, làm th nào mb ol uv n b n hi n hành ch không ph i l u m u $c dùng t o ra v n b n ó? Th c hành Bài t p 1: N u c n, kh i ng Word. Dùng Fax Wizard và các thông tin sau t o m t b n fax s* $c in ra v i n i dung g)m m t t# bìa v i m t ghi nh và có th g i t i các máy fax khác nhau. a ch g i fax t i Ông Lê Thanh Phong, s! fax 303-555-0188. Ch n d ng Contemporary Fax bao g)m tên và a ch sau: Tr ng i h c Qu$c gia, 67 Lê L i, 80227, 404-555- 0100 L u b n fax d i tên DHQG trong th m c Lesson03 trong th m c Word Processing Practice. Bài t p 2: T o m t m u t b n fax k t qu c a bài t p tr c. M v n b n DHQG, xóa thông tin trong dòng To: và dòng Fax:. L u v n b n d i d ng m u v i tên DHQG Template và óng l i. Bài t p 3: B n quy t nh sau khi fax s* g i l i n i dung b n fax nh ng theo #ng b u i n. T o m t phong bì v i Envelop Wizard. S d ng các a ch tùy ý làm a ch g i n và a ch Tr #ng THPT Ba ình bài t p 1 m t làm a ch g i i. In phong bì, sau ó óng v n b n mà không l u các thay i. Bài t p 4: Khám phá h p tho i Templates hay s d ng công c tr$ giúp c a Word khám phá cách t o m t trang web. 31
 32. 32. nh d ng v n b n Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th : Dùng thanh công c nh d ng nh d ng v n b n. Áp d ng nh d ng kí t cho v n b n và dóng hàng o n v n b n. C t và dán v n b n. Dùng tính n ng kéo và th sao chép v n b n. S d ng Office Clipboard. Áp d ng ki u. Xem tr c v n b n và in v n b n. Trong bài này, b n s* h c cách áp d ng nh d ng làm cho v n b n m, g ch d i, và nghiêng, và b n s* h c cách i kích c., ki u dáng phông ch và dóng th ng hàng o n v n. Khi so n th o m t v n b n, b n th #ng c n chuy n hay sao v n b n ho c các !i t $ng khác t m t v trí sang v trí khác. Trong bài này, b n c(ng s* bi t các ph &ng pháp khác nhau c t và dán v n b n và !i t $ng. Dùng thanh công c nh d ng v n b n M c d u trong Word ta có th thay i dáng v0 c a v n b n theo nhi u cách khác nhau, s d ng thanh công c nh d ng là cách nhanh nh t và d' nh t. Thanh công c nh d ng có nhi u nút l nh có th dùng thay i thu c tính v n b n. Thu c tính là nh ng c tr ng nh nh m, nghiêng, ch th #ng, g ch d i, phông ch (ki u dáng c a kí t ), c. phông ch , và th m chí c m u v n b n. Trên thanh công c nh d ng, t trái sang ph i, là ô Style, ô Font và ô Font Size, nh $c nêu trong minh ho sau. Các ô này cho bi t tên c a ki u, tên c a phông ch và c. c a phông ch hi n ang dùng. (Ki u s* $c trình bày sau trong m c này). Khi v n b n có nh d ng $c ch n, phông ch và c. phông ch c a v n b n $c ch n xu t hi n trong các ô Font và Font Size - n u phông ch và c. phông ch c a v n b n $c ch n là nh nhau. N u phông ch , ki u dáng phông ch , hay c. phông ch trong v n b n $c ch n khác nhau, các ô Font, Font Size và Font Style s* là các ô tr!ng. N u v n b n $c ch n có ki u m, nghiêng, hay g ch d i, các nút liên quan trên thanh công c nh d ng xu t hi n d ng lõm xu!ng ho c có biên bao quanh.
 33. 33. C b n v so n th o v n b n B n c(ng có th dùng thanh công c nh d ng lo i b nh d ng. Ch ng h n, n u mu!n lo i b nh d ng m kh i tiêu , ch c n ch n v n b n tiêu và nháy nút Bold . Khi nh d ng v n b n, b n có th m ng n Reveal Formatting (t b ng ch n Format) hi n th nh d ng c a v n b n $c ch n, nh phông ch và hi u ng phông ch . Ng n Reveal Formatting cho phép hi n th , thay i hay xóa nh d ng c a v n b n $c ch n. C(ng có th dùng ng n Reveal Formatting ch n v n b n d a trên nh d ng so sánh nh d ng ã dùng trong v n b n $c ch n v i nh d ng $c dùng các ph n khác c a v n b n. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n dùng các nút trên thanh công c nh d ng làm cho v n b n m, nghiêng, và g ch d i, và thay i phông và c. ch c a tiêu . 1. Nháy nút Open trên thanh công c chu,n, h p tho i Open xu t hi n. 2. Trong ô Look in, ch n th m c Word Practice, và nháy úp th m c Lesson04. N i dung c a th m c Lesson04 xu t hi n trong h p tho i Open. 3. Ch n t p tin CNTT va giang day và nháy Open. H p tho i Open óng l i và t p tin CNTT va giang day xu t hi n trong Word. 4. Ch n dòng u , K ho ch a công ngh thông tin vào gi ng d y. 5. Nháy các nút Bold và Italic trên thanh công c nh d ng. Tiêu xu t hi n ki u m và nghiêng. 6. Chon các t K ho ch. Nháy nút Underline trên thanh công c nh d ng. 7. Nháy vào b t kì âu ngoài vùng ch n. V n b n không còn $c ch n, và t K ho ch $c g ch d i. 8. Nháy ba l n vào mi n ch n (mi n bên trái c a v n b n). T t c v n b n $c ch n. 9. Trên thanh công c nh d ng, nháy m(i tên trong ô Font . Danh sách các phông ch có s+n xu t hi n. 10. Cu!n xu!ng, n u c n, và nháy ch n Century Schoolbook. V n b n i sang phông ch Century Schoolbook. 11. Trên thanh công c nh d ng, nháy m(i tên trong ô Font Size ( bên ph i c a s! 12). Danh sách các c. phông ch xu t hi n. 12. Nháy ch n 10. V n b n $c ch n $c hi n th theo c. phông ch nh h&n, c. 10 point. 34
 34. 34. quot; nh d ng v n b n 13. Nháy ngoài vùng ch n. V n b n không còn $c ch n. Nháy l nh Reveal Formatting trên b ng ch n Format. Ng n Reveal Formatting xu t hi n, hi n th nh d ng c a v n b n $c ch n. L u ý t i thông tin $c hi n th trong ng n này c(ng nh các liên k t t i các h p tho i khác nh h p tho i Font và h p tho i Paragraph. 14. Nháy nút Close trong ng n Reveal Formatting. Ng n Reveal Formatting óng l i. 15. Nháy Save As trên b ng ch n File. H p tho i Save As xu t hi n. 16. L u v n b n v i tên CNTT va giang day_dasua. Áp d ng các nh d ng kí t khác Ta có th áp d ng các thu c tính và hi u ng nh d ng không s+n có trên thanh công c nh d ng, nh ch s! trên, ch s! d i, g ch ngang và ch hoa nh t h p tho i Font. Khi s d ng h p tho i Font, ta có th thay i nhi u thu c tính m t lúc. Các thu c tính khác ch có trong h p tho i Font g)m các hi u ng c bi t nh v n b n có bóng, ch m n i và m u s c các ký t . 35
 35. 35. C b n v so n th o v n b n dùng h p tho i Font, hãy ch n v n b n mu!n nh d ng và nháy Font trên b ng ch n Format. N u nháy Font trên b ng ch n Format tr c khi b t u gõ v n b n, t t c v n b n $c gõ sau ó s* xu t hi n theo nh d ng ã ch n trong h p tho i Font cho t i khi i nh d ng l n n a. Dóng th%ng hàng o n v n b n Theo m c nh, n i dung $c gõ vào v n b n $c dóng th ng l trái (Align Left). Tuy nhiên, có th áp d ng các thu c tính Center, Align Right, hay Justify c n gi a l trái và l ph i, c n th ng l ph i, và c n th ng hai bên l trái và ph i. dóng th ng o n hi n có v i các thu c tính, ta nháy o n ó và nháy m t trong nh ng nút l nh sau ây trên thanh công c nh d ng: , , , . Toàn b o n v n s* $c dóng th ng. L u ý r%ng không c n ph i ch n t t c o n v n tr c khi áp d ng vi c dóng th ng; ch c n t i m chèn trong o n v n. Minh ho trang sau minh h a b!n ki u dóng th ng: Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n c n gi a, c n ph i, c n trái và c n th ng hai l . 1. Ch n dòng u th nh t, K ho ch a công ngh thông tin vào gi ng d y. 2. Nháy nút Center trên thanh công c nh d ng. Dòng tiêu chuy n vào gi a trang v n b n. 36
 36. 36. quot; nh d ng v n b n 3. t i m chèn trong o n th nh t. Nháy nút Align Right trên thanh công c nh d ng. o n này chuy n sang c n th ng l ph i. 4. Nháy nút Align Left trên thanh công c nh d ng. o n này chuy n sang c n th ng l trái. 5. Trên thanh công c nh d ng, nháy nút Justify . Các dòng trong o n bây gi# kéo dãn v c hai l trái và ph i, ngo i tr dòng cu!i cùng c a o n, không m r ng sang l ph i vì nó ng n h&n các dòng khác. 6. Trên thanh công c nh d ng, nháy nút Align Left av nb n tr l i dóng th ng l trái. 7. L u và óng v n b n này. Gi Word m cho bài t p ti p. 37
 37. 37. C b n v so n th o v n b n Sao, c t và dán v n b n Khi c t và dán m t ph n v n b n, ta di chuy n ph n v n b n ó t m t v trí sang v trí khác c a v n b n hay vào v n b n khác. Khi sao và dán, v n b n $c sao s* $c nhân b n t i v trí $c dán. Có nhi u ph &ng pháp c t và dán v n b n. Ta có th nháy Cut và Paste trên b ng ch n Edit, dùng con tr chu t kéo và th v n b n, hay nháy nút Cut và nút Paste trên thanh công c chu,n. T &ng t , sao và dán v n b n, ta có th nháy Copy và Paste trên b ng ch n Edit, nh n gi phím Ctrl và dùng con tr chu t kéo và th v n b n, hay nháy vào Copy và nút Paste trên thanh công c chu,n. Khi sao ho c c t ph n v n b n, n i dung ó $c sao vào b nh m (Clipboard) c a Windows. N u dán n i dung t Clipboard, nút Paste Options xu t hi n bên c nh n i dung $c dán. Nháy nút Paste Options s* hi n th danh sách các tùy ch n th c hi n các thao tác v i n i dung $c dán. Nh ng tùy ch n này cho phép nhanh chóng và d' dàng nh d ng v n b n $c dán t &ng thích v i v n b n hi n có. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n sao v n b n $c ch n t v n b n này sang v n b n khác, và c t và dán v n b n $c ch n vào trong cùng v n b n. 1. Nháy nút Open trên thanh công c chu,n. H p tho i Open xu t hi n v i n i dung c a th m c Lesson04 $c hi n th . 2. Ch n t p tin có tên Gioi_thieu_PiL 04 và nháy Open. Word m t p tin này. 3. Ch n o n cu!i c a v n b n và nháy nút Copy trên thanh công c chu,n. Không có gì thay i trên màn hình, nh ng v n b n ã $c sao. o n v n b n v n còn $c ch n. 4. Nháy Close trên b ng ch n File óng v n b n b n. N i dung t p CNTT va giang day $c hi n th l i trên màn hình. 5. Nháy vào cu!i dòng th nh t và nh n Enter hai l n. Hai dòng tr!ng $c chèn và i m chèn i xu!ng hai dòng d i. 6. Nháy nút Paste trên thanh công c chu,n. N i dung $c sao vào b nh m $c dán vào v trí i m chèn. 7. Nháy nút Paste Options. B ng ch n ng n có các tùy ch n $c hi n th . 8. Nháy Match Destination Formatting. C. phông ch i thành 10. 38
 38. 38. quot; nh d ng v n b n 9. Ch n o n th t , b t u t Ch# v i m t chi c máy tính. 10. Nháy nút Cut trên thanh công c chu,n và nh n Delete lo i b dòng tr!ng ph . o n này b lo i kh i v n b n và $c sao vào b nh m. 11. Nháy dòng tr!ng sau o n th hai và nh n Enter tách o n này b%ng m t dòng tr!ng. Nháy nút Paste trên thanh công c chu,n. o n v n xu t hi n v trí m i. 12. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. Dùng tính n ng kéo và th di chuy n và sao sao, c t và dán, b n còn có th dùng tính n ng kéo-và-th . Kéo và th ngh-a là a con tr chu t lên trên v n b n $c ch n, nh n gi nút chu t trái và chuy n con tr chu t vào v trí m i và th nút chu t. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n dùng tính n ng kéo và th di chuy n v n b n bên trong v n b n. 1. Nháy mi n ch n bên trái o n th ba Ch# v i m t chi c máy tính ch n toàn o n v n. 2. a con tr chu t lên o n v n b n $c ch n. Nh n gi phím Ctrl và nh n gi nút chu t trái. M t hình ch nh t m# xu t hi n bên d i con tr chu t. 3. Kéo v n b n cho t i khi #ng ch m c a con tr chu t phía tr c o n th n m (Vi c k t h p) và th nút chu t, sau ó th phím Ctrl. V n b n sao vào v trí m i. N i dung v n b n v n còn v trí c(. 4. Nháy nút l nh Undo khôi ph c tr ng thái tr c ó. o n v n b n v n còn $c ch n. 5. a con tr chu t tr l i o n v n b n $c ch n. Nh n gi nút chu t trái. M t hình ch nh t m# xu t hi n bên d i con tr chu t. 6. Kéo v n b n cho t i khi #ng ch m c a con tr chu t phía tr c o n th n m (Vi c k t h p) và th nút chu t (không nh n gi phím 39
 39. 39. C b n v so n th o v n b n Ctrl). V n b n chuy n vào v trí m i. N i dung v n b n không còn v trí c(. 7. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n. Word l u v n b n này. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. S d ng Office Clipboard Office XP th c t dùng hai b nh m - Windows Clipboard ( ã dùng trong bài h c này) và Office Clipboard. T i mquot;i th#i i m, Windows Clipboard ch có th c t gi m t n i dung $c sao. Khi sao n i dung m i, n i dung c( b xóa i. Trong khi ó, Office Clipboard có th gi t i 24 n i dung và ta có th dán b t kì n i dung nào trong s! ó vào v n b n - không ch n i dung m i sao hay c t g n nh t vào Clipboard. B n c n xem ng n Office Clipboard bi t có th dán n i dung nào. Ng n Clipboard xu t hi n t ng khi sao chép hay c t hai kho n m c k ti p. N u ng n không xu t hi n t ng, b n có th m th công b%ng cách nháy Office Clipboard trên b ng ch n Edit. Office Clipboard có th gi t i 24 n i dung. N u n i dung th 25 $c sao, nôi dung m i $c sao và n i dung c( nh t, n i dung th nh t s* b xóa. Tr c ó ch &ng trình s* hi n th c nh báo b n có th kh ng nh i u này. L u ý r%ng các n i dung $c sao v n còn $c l u trong Office Clipboard ch ng nào m t ch &ng trình Office XP (có th không ph i Word) v n còn $c m . Nháy vào nút Options t i áy c a Clipboard có các l a ch n i u ch nh cách th c ho t ng c a Office Clipboard: 40
 40. 40. quot; nh d ng v n b n Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n m ng n Clipboard, tìm hi u cách Office Clipboard x lí nhi u n i dung $c sao. 1. Nháy Office Clipboard trên b ng ch n Edit. Ng n Clipboard hi n th . 2. Nháy nút . N u có b t kì n i dung nào ã $c c t hay sao trong Clipboard, chúng u b xóa i. 3. Nháy nút Open trên thanh công c chu,n. Trong h p tho i Open, ch n t p tin có tên Logo 04 và nháy Open. Word m t p tin này. 4. Nháy bi u t $ng Partners in Learning. Các vòng nh xu t hi n quanh bi u t $ng, ch ra r%ng bi u t $ng này $c ch n. 5. Nháy nút Copy trên thanh công c chu,n. Bi u t $g $c sao và t vào trong Clipboard. ScreenTip xu t hi n trên thanh công c ch ra r%ng kho n m c này ã $c sao: 6. óng v n b n Logo 04. V n b n này óng l i và v n b n c( xu t hi n. 7. Nháy úp vào mi n l a ch n c nh o n T$m nhìn chung. 8. Nháy nút Cut trên thanh công c chu,n. o n này b lo i b kh i v n b n và $c t vào trong Office Clipboard. Ng n Clipboard bây gi# ch a hai kho n m c. 41
 41. 41. C b n v so n th o v n b n 9. Cu!n lên u v n b n và nháy vào phía tr c c a ch K trong tiêu K ho ch a công ngh thông tin vào gi ng d y. 10. Nh n Enter nhi u l n chuy n tiêu xu!ng và nháy vào nh c a v n b n nh v i m chèn. Sau ó trên ng n Clipboard, nháy m c bi u t $ng Partners in Learning. Bi u t $ng Partners in Learning xu t hi n u v n b n. (Nháy và kéo, n u c n, nh v bi u t $ng vào v trí thích h$p.) 11. Nháy dòng tr!ng sau tiêu ( o n th nh t, K ho ch a công ngh thông tin vào gi ng d y), và nh n Enter chèn thêm dòng tr!ng khác. 12. Trên ng n Clipboard, nháy T$m nhìn chung. o n này $c chèn vào áy c a ph n th nh t trong v n b n. 13. Nháy nút trên ng n Clipboard và nháy nút Close góc trên bên ph i c a ng n Clipboard. Ng n Clipboard óng l i. 14. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n l u v n b n. Word l u v n b n. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. Áp d ng ki u Ki u là m t t p h p các c tr ng nh d ng c nhóm g p d i m t tên ki u. 42
 42. 42. quot; nh d ng v n b n Mquot;i o n v n trong v n b n u ph i $c nh d ng theo m t ki u nào ó. quot;o n v n có m i c tr ng nh d ng c%a ki u c áp d ng cho nó. Trên thanh công c nh d ng, ô ngoài cùng, bên trái là ô ki u . N u di chuy n i m chèn n o n v n b n nào thì ô này hi n th tên c a ki u áp d ng cho o n v n ó. Ki u giúp ti t ki m th#i gian khi nh d ng v n b n và giúp duy trì cách trình bày nh t quán trong v n b n (th m chí t v n b n n sang v n b n kia). Ch ng h n, gi s ta ang t o ra m t v n b n có ch a nhi u u con. Ta mu!n nh ng u này u m u l c và có phông ch khác v i v n b n. Thay vì nh d ng t ng tiêu con m t, ta có th t o ra m t ki u và áp d ng cho m i o n v n s* là tiêu con. áp d ng ki u, ch c n t i m chèn o n c n áp d ng ki u và nháy ô Style , sau ó ch n ki u thích h$p. Khi m m t v n b n m i, và gõ n i dung, n i dung này $c áp d ng ki u m c nh g i là Normal. Các t $c nh d ng theo phông ch Times New Roman, c. 12 i m và $c c n th ng l trái. M u Normal có nhi u ki u thi t k s+n, trong ó m t s! dùng nh tiêu . Tên c a ki u $c hi n th trong ô Style, nh $c minh h a sau ây: Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n áp d ng ki u cho các o n v n. 1. Nháy chu t t i v trí b t kì trong o n K ho ch a công ngh thông tin vào gi ng d y. 43
 43. 43. C b n v so n th o v n b n 2. Nháy m(i tên trong ô Style trên thanh công c nh d ng và nháy Heading 2. Ki u Heading 2 $c áp d ng cho o n hi n th#i - trong tr #ng h$p này, ch m t o n v n K ho ch a công ngh thông tin vào gi ng d y. 3. Ch n các o n t Có t$m nhìn chung n h tr môi tr ng h c t p m i. Nháy m(i tên trong ô Style trên thanh công c nh d ng và nháy Heading 3. Ki u Heading 3 $c áp d ng cho t t c các o n trong danh sách này. 4. Nháy bên ngoài danh sách kh ch n các o n. Danh sách này s* trông gi!ng nh danh sách trong minh ho sau. 5. Nháy phía tr c c a dòng tiêu th nh t T$m nhìn chung. Trên thanh công c nh d ng, nháy ô Style và nháy Heading 1. Ki u dáng này $c áp d ng cho dòng tiêu . 6. Ch n C trong t Có t$m nhìn chung. Nháy ô Style và nháy Heading 1. Kí t này tr thành l n h&n. 7. Nháy nút Undo trên thanh công c chu,n lo i b vi c nh d ng v a áp d ng. 8. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n l u v n b n này. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. Xem tr cv nb n xem dáng v0 v n b n tr c khi in, b n dùng công c Print Preview. C a s Print Preview hi n th chính xác các trang gi!ng nh khi chúng $c in ra và chquot; ng t trang s* xu t hi n âu. N u ch a hài lòng v i b! c c, b n có th i u ch nh tr c khi in. Vi c dùng Print Preview có th giúp nh n di n các thay i nh d ng mong mu!n mà không t!n phí gi y in. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n xem tr c m t v n b n tr c khi in nó. 44
 44. 44. quot; nh d ng v n b n 1. Nháy nút Print Preview trên thanh công c chu,n. 2. Trên thanh công c Print Preview, nháy nút Multiple Pages và nháy nút th hai trong hàng trên cùng xem hai trang m t lúc. 3. Nháy nút One Page tr v cách hi n th m t trang. 4. Nháy nút Close trên thanh công c Print Preview óng ch xem tr c khi in. Print Preview óng l i và Word tr v cách hi n th tr c. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. In v n b n Có th s d ng hai ph &ng pháp in v n b n trong Word. M t cách là dùng nút l nh Print trên thanh công c chu,n in t t c các trang trong v n b n hi n th#i b%ng vi c dùng máy in m c nh. Ph &ng pháp này thu n ti n khi mu!n in toàn b v n b n. Ph &ng pháp th hai là dùng l nh Print trong b ng ch n File hi n th h p tho i Print. Cách này cho phép in nhi u b n sao c a v n b n, in t máy in khác, in v n b n $c ch n, hay in m t s! trang nh t nh. Ch ng h n, thay vì vi c in ra toàn b v n b n duy t và so n th o trang 6, b n có th dùng h p tho i Print ch in mquot;i trang 6. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n th c hành in v n b n b%ng vi c dùng c nút l nh Print và h p tho i Print, sau ó in theo m t vài tùy ch n. 1. Nháy nút l nh Print trên thanh công c chu,n. V n b n hi n th#i $c in ra trên máy in m c nh. 2. Nháy vào b t kì âu trên trang u c a v n b n này. Trên b ng ch n File, nháy Print. H p tho i Print hi n ra. 45
 45. 45. C b n v so n th o v n b n 3. Trong ph n Page range, nháy tùy ch n Current page và sau ó nháy OK. Ch trang th nh t c a v n b n $c in ra. 4. Ch n m t o n b t k/. Trên b ng ch n File, nháy Print. H p tho i Print hi n ra. 5. Trong ph n Page range, nháy tùy ch n Selection, và nháy OK. Ch ph n v n b n $c ch n s* $c in. L uý B n c(ng có th in m t trang khác trang hi n t i b%ng cách gõ s! trang mu!n in vào ô Pages trong h p tho i Print. in nhi u trang, nh ng không ph i toàn b v n b n, b n có th gõ các s! trang, chèn thêm d y ph,y gi a các s! trang cho các trang không tu n t hay dùng d u g ch ngang ch ra mi n liên t c các trang tu n t . Ch ng h n: 1,3,5 hay 4-6. T ng k t bài h c Trong bài này, b n ã h c các cách nh d ng v n b n c& b n. B n c(ng ã bi t cách c t hay sao và dán v n b n, cách dùng Clipboard dán nhi u l a ch n. Ngoài ra, b n c(ng n m $c cách áp d ng ki u, xem tr c v n b n và in v n b n. Câu h i ki m tra 1. T h$p phím nào cho phép áp d ng ki u cho nhi u o n không liên ti p? 2. Các ph &ng pháp c t và dán m t ph n v n b n ã ch n là gì? 46
 46. 46. quot; nh d ng v n b n 3. Tr c khi in v n b n, làm th nào ch c ch n r%ng v n b n ã $c trình bày úng nh b n mong mu!n? 4. Ki u là gì? 5. Nêu hai cách có th áp d ng nh d ng m cho v n b n $c ch n? 6. S khác bi t gi a c t và sao v n b n là gì? Th c hành Bài t p 1: N u c n, kh i ng Word. M v n b n có tên Invitation 04 t th m c Lesson04. C n gi a t t c o n trong v n b n. Thay i t o n th hai n ph n cu!i thành c. phông 20 i m, theo ch hoa nh , m u xanh da tr#i và m. Ch n các dòng v n b n Xin trân tr ng kính m i các thành viên t i d …, Th i gian, quot; a i m, và i phông thành 16 point và m. i t t c v n b n thành phông Garamond. Cu!i cùng, chuy n ba o n cu!i lên u v n b n. In hai b n sao c a v n b n. L u gi v n b n v i tên Invitation 04 Edited vào th m c Lesson04. Bài t p 2: M m t trong các v n b n ã làm vi c trong bài h c này và xem trong ch Print Preview. Dùng th c i u ch nh l , dùng nút Magnifier và s d ng ô phóng to và thu nh v n b n. Xem b n in tr c khi in theo kh toàn màn hình và sau ó tr v màn hình xem tr c khi in. Dùng các thông tin Tr$ giúp c a Word xác nh m c ích c a nút Shrink to Fit . Tính n ng ó có ích trong v n b n ang $c m không? N u có, hãy s d ng nút Shrink to Fit . Bài t p 3: Ch n và sao vài o n trong v n b n. (N u c n, m Office Clipboard.) Khi sao v n b n, l u ý t i th t các n i dung $c sao vào Clipboard. N i dung nào trên nh c a danh sách? N u nháy vào m(i tên bên c nh n i dung này, ta th y có các tùy ch n gì? Tùy ch n Paste All trên Office Clipboard có ích khi nào? Bài t p 4: Trong bài h c này ta ã khám phá s& l $c ng n Reveal Formatting. M l i ng n này và nháy vào các liên k t xác nh có th m các h p tho i nào qua ng n này. Hãy suy ngh- v l&i ích s d ng ng n này khi so n th o v n b n v i Word. Dùng các thông tin Tr$ giúp c a Word bi t thêm v Reveal Formatting. Vi t gi i thích tóm t t v các tính n ng có s+n qua ng n này và cách s d ng chúng. óng v n b n ã m cho các Bài t p này mà không l u b t k/ thay i nào. 47
 47. 47. nh d ng o n v n Sau khi hoàn thành bài h c này, b n có th : Thi t l p th t l và kho ng cách gi a o n v n b n. Thi t t và xóa i m d ng. T o c t, i u ch!nh r ng c t và kho ng cách c t. Chèn d u ng t c t. Thay vì s d ng các thi t l p ng m nh do Word cung c p, b n có th s d ng nh ng thi t t và công c khác thay i hình th c hi n th c a các v n b n. M t trong nh ng cách th c nhanh chóng tùy ch nh m t v n b n là thay i hình th c hi n th c a v n b n trên trang b%ng cách thay i các l trang, thi t l p l i c n ch nh c a o n, thay i thi t l p c a tab, và t o các u trang và chân trang. Khi b n t o m t v n b n, b n không ch nh d ng v n b n mà còn có kh n ng thay i b! c c trang c a v n b n b%ng cách thay i hình th c hi n th c a v n b n trong trang. nh d ng o n v n Word nh ngh-a m t o n v n b n là m t ph n v n b n $c k t thúc b%ng cách nh n phím Enter. Mquot;i khi nh n phím Enter, Word chèn vào v n b n m t ký t nh d ng ,n xác nh k t thúc c a m t o n. D u ó $c g i là d u ng t o n hay d u ng t dòng c ng. D u ng t o n là m t kí t c bi t óng vai trò nh là m t kí t i u khi n. D u ng t o n ch có th nhìn th y n u ch hi n th các ký t không $c in (ho c các d u nh d ng) $c b t lên b%ng cách nháy nút trên thanh công c chu,n. Bình th #ng nh ng d u ng t o n không $c hi n th nh ng chúng luôn luôn t)n t i. Th m chí m t dòng tr ng c(ng $c xem là m t o n vì nó k t thúc b%ng m t d u xu!ng dòng c ng. Các l nh nh d ng o n v n tác ng n toàn b o n v n. Toàn b nh d ng liên quan n m t o n v n $c l u tr trong d u ng t o n. nh d ng l a ch n cho o n $c áp d ng cho o n ti p theo s* $c gõ vào. Khi b t u m t o n m i, o n s* mang nh ng c i m nh d ng c a o n tr c ó. Ho c khi xóa m t d u ng t o n, o n tr c s* mang các c i m nh d ng c a o n ti p theo. Hình d i minh h a các c tr ng nh d ng o n v n:
 48. 48. C b n v so n th o v n b n Theo m c nh, các o n $c thi t l p giãn cách &n, c n l trái và không có th t l . B n có th thay i các thi t l p m c nh c a các o n b%ng cách s d ng h p tho i Paragraph trên b ng ch n Format. Gi!ng nh h u h t các l nh nh d ng trong Word, ta có th l a ch n các o n mu!n thay i và sau ó áp d ng nh d ng, ho c áp d ng nh d ng tr c, sau ó m i gõ v n b n mu!n nh d ng. B ng d i ây li t kê các thu c tính nh d ng o n v n: 50
 49. 49. quot; nh d ng o n v n C nl C n th ng l ph i C n th ng gi a hai l C n th ng l trái C n th ng c hai l Th t l Th t l trái Th t l ph i Kho ng cách gi a Kho ng cách t i Kho ng cách t i o n các o n v n o n trên d i Dáng v& dòng u Th t l dòng u o n “treo” tiên Kho ng cách gi a &n Kép các dòng 1,5 dòng Kho ng cách chính xác, v.v. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n thay i giãn cách o n và t o th t l treo b%ng cách s d ng h p tho i Paragraph. 1. M t p v n b n Dieu tra luong 05 trong th m c Lesson05 (n%m trong th m c Word Practice). 2. Hãy cu!n n u m c Các nhóm l ng, sau ó l a ch n u m c này và toàn b v n b n d i u m c. 3. Trên b ng ch n Format, nháy Paragraph. H p tho i Paragraph xu t hi n. 4. Nháy trang Indents and Spacing, n u c n. Trong ô After ph n Spacing, nháy vào m(i tên ch xu!ng hai l n. Giãn cách gi a hai o n $c i thành 12 pt. 51
 50. 50. C b n v so n th o v n b n 5. Nháy OK và nháy vào b t c v trí nào b ch n v n b n. H p tho i Paragraph óng l i, và giãn cách 12 pt $c thêm sau mquot;i o n trong v n b n. 6. Ch n các o n v n t sau o n Nh ng nh ngh a sau ây liên quan n… 7. Nháy Paragraph trên b ng ch n Format. H p tho i Paragraph xu t hi n. 8. Nháy vào m(i tên xu!ng trong ô Special, nháy ch n Hanging và sau ó nháy OK. Word t o th t l treo cho các o n, dòng u tiên không th t l còn các dòng ti p theo s* th t l v i giá tr m c nh là 0,5 inch. 9. Nháy vào b t c v trí nào b l a ch n v n b n. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n. V n b n $c l u. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. S d ng th c 't m c th t l t o nhanh th t l treo ho c th t l dòng u tiên, ta có th s d ng th c o. Th c o g)m các v ch d u cho c hai d ng th t l này cùng v i th t l bên ph i, nh $c hi n th trong hình d i ây. B n t kho ng cách th t l cho các o n b%ng cách l a ch n o n v n (ho c t i m chèn trên ó) và kéo v ch d u n v trí phù h$p. 52
 51. 51. quot; nh d ng o n v n Th c hi n Th t l toàn b m t o n Hãy kéo v ch d u Left Indent . Toàn b ba v ch d u nh d ng u d ch chuy n. Ch th t l dòng u tiên Ch kéo v ch d u First Line Indent . T o th t l treo Ch kéo v ch d u Hanging Indent . Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n thay i các thi t l p th t l b%ng cách s d ng th c o. 1. D i câu Nh ng nh ngh a sau ây liên quan n…, l a ch n b y o n v n còn l i. 2. t v trí c a con tr chu t trên v ch d u Hanging Indent trên th c o (tam giác d i cùng). Chú ý ScreenTip Hanging Indent. 3. Nh n gi phím Alt và kéo v ch d u Hanging Indent sang bên ph i cho n s! .75” xu t hi n bên trái v ch d u. Th nút chu t, nh ng không b l a ch n v n b n. Các o n $c th t l 0,75 inch t dòng u tiên c a mquot;i o n. L u ý: M c dù không c n nh n gi phím Alt khi kéo các v ch d u nh ng nh v y s* giúp th y kích th c rõ h&n. 4. Th phím Alt, các o n v n ang $c ch n. Kéo v ch d u Left Indent (hình vuông) sang ph i n 2 inch trên th c o. L u ý r%ng c ba v ch d u u d ch chuy n và toàn b các o n u $c th t l . 5. Các o n v n $c ch n. Kéo v ch d u Right Indent (tam giác bên ph i th c o) lên m c 5,5 inch. L bên ph i c a các o n $c d ch chuy n sang trái. 6. Nháy vào b t c v trí nào ng ng ch n v n b n. 53
 52. 52. C b n v so n th o v n b n 7. Cu!n v n b n xem nh d ng c a các o n khác nhau. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n. Word l u v n b n này. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. Thi t 't i m d#ng Word t ng c n l trái cho các i m d ng (tab) và giãn cách chúng theo kho ng cách ng m nh n a inch. Mquot;i khi nh n phím Tab, i m chèn s* di chuy n sang i m d ng ti p theo trên dòng hi n th#i. Theo ng m nh, Word chèn m t i m d ng trái mquot;i khi nh n phím Tab (c n th ng bên trái). B ng sau gi i thích v các d ng tab có th $c áp d ng. Lo i Tab Nút Tác d ng Trái C n ch nh v n b n th ng bên trái c a tab. Ph i C n ch nh v n b n th ng bên ph i c a tab. Gi a tv nb n gi a hai bên c a tab. Th p phân C n ch nh các s! d c m t v trí th p phân. Thanh Chèn m t thanh d c t i i m d ng tab. Giãn cách t ng gi a các i m d ng có th ch p nh n $c trong h u h t tr #ng h$p. Tuy nhiên, b n v n có th thay i giãn cách này. Ví d , b n ang làm vi c v i m t v n b n có m t vài c t d li u, b n có th thay i thi t l p c a tab kho ng cách hi n th d li u. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n m r ng các c t b%ng cách s d ng h p tho i Tabs thay i thi t l p c a i m d ng. 1. Cu!n n u m c L ng Trung bình & M' theo Mã B u i n Hai s , và l a ch n toàn b các dòng có mã s! b u i n d i m c (t 01 n 98). 2. Nháy l nh Tabs trên b ng ch n Format. H p tho i Tabs xu t hi n. 3. Trong ô Tab stop position, gõ 1. 4. Nháy Set. S! này xu t hi n trong danh sách Tab stop position. 5. Gõ 2.5 và nháy vào nút Set. Khi i m d ng th hai $c thi t t, s! ó xu t hi n trong danh sách Tab stop position. 6. Nháy OK óng h p tho i Tabs. Nh trong hình minh h a trang ti p theo, các c t thông tin $c giãn cách và c n ch nh theo úng các i m d ng tab mà b n v a m i chèn. 54
 53. 53. quot; nh d ng o n v n 7. Nháy chu t b ch n v n b n. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. Thi t l p và xóa các i m d#ng c th Khi t o các danh sách, bi u ) ho c nh ng ph n v n b n yêu c u cao v nh d ng, b n có th t o các i m d ng t i nh ng kho ng tr!ng nh t nh chia thông tin sao cho thu hút nh t !i v i ng #i nhìn. B n c(ng có th t o m t tab d n hi n th dòng các d u ch m t i m chèn n i m d ng ti p theo. Tab d n có th c n ch nh bên trái, bên ph i, gi a ho c th p phân. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n thi t l p i m d ng b%ng cách s d ng h p tho i Tabs. Sau ó, nh p v n b n xem k t qu nh d ng. 55
 54. 54. C b n v so n th o v n b n 1. Nháy Ctrl+End di chuy n i m chèn n cu!i v n b n. 2. Nháy Tabs trên b ng ch n Format. H p tho i Tabs xu t hi n. 3. Trong ô Tab Stop Position, gõ 1 và sau ó nháy nút Set. 4. Trong ô Tab Stop Position, gõ 3 và sau ó nháy vào nút Set. 5. Trong h p Tab stop position, gõ 4. Trong vùng Alignment, nháy ch n Decimal, nháy nút Set, và sau ó nháy OK. Hai tab c n ch nh bên trái và m t tab c n ch nh th p phân $c hi n th trên th c o. H p tho i Tabs óng l i. 6. Nh n phím Tab, gõ M c công vi c. Nh n phím Tab m t l n n a, gõ C! s và nh n phím Tab. 7. Gõ Trung bình và nh n Enter. Các tiêu c t ã $c t o. 8. nh p hàng thông tin u tiên, nh n phím Tab và gõ nh ng n i dung sau ây (chú ý nh n phím Tab gi a mquot;i l n nh p và nh n Enter sau l n nh p cu!i cùng): M i vào, 52, $36,100.00. Thông tin cho hàng u tiên c a b ng ã $c nh p. 9. Nh n phím Tab và ti p t c gõ nh ng n i dung sau ây (v n chú ý nh n phím Tab gi a mquot;i l n nh p và nh n Enter sau l n nh p cu!i cùng): M c Trung bình, 207, $42,410.00. Thông tin cho hàng th hai c a b ng ã $c nh p. Hãy l u ý r%ng s! $c c n ch nh t i i m th p phân ch không ph i d ng m c nh là bên trái. 10. Nh n phím Tab và ti p t c gõ nh ng thông tin sau (nh n phím Tab gi a mquot;i l n nh p): M c Cao c(p, 186, $55,500. Nh n Enter. Hãy l u ý r%ng m c dù b n không gõ d u th p phân, s! v n $c c n ch nh h$p lý. 11. Nháy Tabs trên b ng ch n Format. 12. Nháy ch n thi t t 3” trong danh sách Tab Stop Position và nháy nút Clear. Thi t t i m d ng 3” b xóa. 13. L u ý r%ng Word t ng ch n thi t t 4” trong danh sách Tab Stop Position. Khi thi t t 4quot; ã $c ch n, nháy vào tùy ch n 2 trong ph n Leader. 14. Nháy vào nút Set, và nháy OK. 56
 55. 55. quot; nh d ng o n v n 15. Nh n phím Tab và gõ Trung bình. Sau ó nh n phím Tab và gõ $44,670. Các d u ch m d n $c i n vào kho ng tr!ng tr c i m d ng th hai. 16. Nháy nút Save trên thanh công c chu,n. V n b n $c l u. Gi t p tin này m cho bài t p ti p. S d ng th c o thi t l p và xóa các i m d#ng B n c(ng có th thi t l p nhanh và xóa nhanh các i m d ng b%ng cách s d ng th c o. Ph &ng pháp này r t h u ích và tr c quan. thi t l p i m d ng s d ng th c o, b n hãy l a ch n (các) o n s* áp d ng. Sau ó, b n hãy nháy vào nút Tab Align phía bên trái c a th c o xác nh d ng c n ch nh tab. Hãy nháy vào th c o v trí mong mu!n t v ch d u c a i m d ng tab. M t v ch d u c a i m d ng tab xu t hi n v trí ó. Các b c th c hi n Trong bài t p này, b n thi t l p các i m d ng b%ng cách s d ng th c o. 1. Nháy úp chu t t i m chèn vào dòng tr!ng cu!i cùng và nh n phím Enter hai l n. 2. Gõ b!n dòng thông tin sau, s d ng phím Tab d ch chuy n n mquot;i i m d ng và nh n phím Enter sau mquot;i dòng. Tu i C! s Trung bình 20-29 82 $37,800 30-44 178 $47,290 T# 45 tr lên 200 $50,440 V i nhi u n i dung h&n, k t qu c n ch nh $c hi n th rõ ràng h&n. 3. Hãy ch n t t c các hàng trong trang này, ngo i tr hàng hàng cu!i cùng (có nhãn là Trung bình). 4. Kéo th d u i m d ng th hai ( m!c 3 inch) ra kh i th c o. i m d ng b xóa và v n b n b hi u ch nh. 57
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×