Rpp 1 dan 2 krtg b jawa

7,051 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
7,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
75
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rpp 1 dan 2 krtg b jawa

  1. 1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN NO : 8 Sekolah : SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Kelas / Semester : VIII ( Delapan ) / 1 ( Gasal ) Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran A. Standar Kompetensi Mampu mengungkapkan pikiran, gagasan, pendapat dan perasaan secara tertulis dalam berbagai bentuk tulisan dan ragam bahasa Jawa sesuai dengan unggah-ungguh basa yang benar. B. Kompetensi Dasar Menulis laporan kunjungan ke suatu tempat C. Tujuan Pembelajaran 1. Siswa dapat menentukan objek tempat yang dikunjungi (tanggung jawab) 2. Siswa dapat membuat kerangka topik laporan kunjungan (kerja keras, tanggung jawab) 3. Siswa dapat mengembangkan kerangka topik menjadi karangan tentang laporan kunjungan (kerja keras,mandiri, tanggung jawab) D. Indikator 1. Mampu menentukan objek tempat yang dikunjungi dengan obyektif (1) 2. Mampu membuat kerangka topik laporan kunjungan (1) 3. Mampu mengembangkan kerangka topik menjadi karangan tentang laporan kunjungan D. Materi Menulis laporan kunjungan dengan ragam ngoko lugu dan krama. Hal-hal yang diperhatikan dalam membuat laporan kunjungan: 1. Nama orang yang berkunjung sekaligus pembuat laporan 2. Nama tempat yang dikunjungi 3. Waktu kunjungan 4. Apa saja yang dilihat Tuladha: Palapuran Nandur Blimbing Dinten Minggu kula, Sari kaliyan Rudi kesah dhateng dalemipun Pak Dhe Narto. Ing sakiwa tengen dalemipun Pak Dhe Narto dipuntanemi wit-witan maneka warni, ingkang langkung kathah taneman wit blimbing. Kula lan kanca-kanca kepengin ngertos caranipun mbudidaya taneman blimbing. Sari, kula, kaliyan Rudi lajeng matur kaliyan Pak Dhe, babagan taneman blimbing. Pak Dhe Narto nerangaken kula kaliyan kanca-kanca. Taneman blimbing dipunremeni amargi woh blimbing kathah manfaatipun, kangge pangupa jiwa, ngandhut gizi, nyegah hipertensi, wasir lan demam. Wondene jinisipun blimbing menika kathah sanget, inggih menanika blimbing Bangkok, sembiring, siwalan, madu,wijaya lan sanes-sanesipun. Menawi blimbing ingkang dipuntanem Pak Dhe Narto menika blimbing Wijaya. Blimbing Wijaya menika asil kawin silang antawisipun blimbing Demak lan blimbing Bangkok. Blimbing
  2. 2. menika dipunprangguli ing tlatah Pati, Jawa Tengah. Blimbing Wijaya gadhah kaunggulan saged ngandhapaken kolesterol lan nyegah kanker payudara., umur kalih tahun sampun uwoh. Saben wit saged ngasilaken 30 kg saben sapanenan. Menawi sampun nyandhak umur 4 taun, asilipun panen saged 50-60 kg saben wit. Blimbing menika raosipun legi kados madu, mboten gadhah serat, lan renyah. Wondene caranipun mbudi daya blimbing wijaya kedah nggatosaken: 1. Papanipun, curah hujan soroting surya, angin lan hawa ingkang lembab. 2. Anggenipun milih bibit kedah teliti. 3. Bibit umur 4-5 wulan (okulasi) , wit gadhah cawing kalih kang kukuh lanjejeg kenceng. 4. Damel jugangan 0,60 x 0,60 x 0,65 meter 5. Jugangan dipun isi kompos 10 kg, lan NPK 0,25 kg, dipun tengga seminggu. 6. Bibit blimbing dipun tanem lan dipunsiram enjang kaliyan sonten. 7. Kalih minggu saderengipun panen anggenipun nyiram dipunsuda ¾ dinten sepisan, sasampunipun panen dipunsiram biasa malih. 8. Kadhang kawis dipun semprot ngangge insektisida. Kula sakanca dipunparingi blimbing. Wah eco sanget. Wusananipun kula pamit lan ngaturaken panuwun ingkang kathah dhateng Pak Narto. E. Metode dan Model Pembelajaran a. Metode Pembelajaran : Penugasan b. Model Pembelajaran : Konstektual F. Langkah-langkah Pembelajaran No. Kegiatan Waktu 1 Kegiatan Awal a. Salah satu siswa memimpin berdoa ( karakter religius / taqwa ) b. Mencek kehadiran siswa ( disiplin ) c. Memotivasi kesiapan belajar siswa. Mempersiapkan alat tulis, sumber belajar dan kesiapan belajarnya (menanamkan karakter menghargai prestasi & tanggung jawab ) d. Apersepsi : Guru mengaitkan materi dengan bertanya apa yang anda lakukan bila teman anda menyampaikan pendapatnya .( nilai toleransi, demokratis ) e. Pengetahuan Prasyarat : Pengungkapan pendapat kepada temannya. f. Informasi kompetensi yang ingin dicapai ( rasa ingin tahu, mandiri, kreatif ) g. Pejajagan materi dengan bertanya tentang , “Sinten ingkang dereng nate tamasya ?” ( kejujuran ) h. Siswa duduk dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya.( kerjasama, bersahabat ) 10 menit 2 Kegiatan Inti 1. Eksplorasi 1. Siswa bersama-sama mengingat macam-macam tempat wisata yang pernah dikunjungi, dilihat, didengar atau dibaca. (disiplin, mandiri) 2. Siswa memikirkan hal-hal yang perlu dilaporkan setelah mengunjungi suatu tempat.(mandiri, tanggung jawab) 2. Elaborasi 1. Siswa membuat kerangka topik dalam menulis laporan kunjungan (kerja keras, tanggung jawab) 2. Siswa mengembangkan kalimat topik menjadi karangan tentang laporan kunjungan (kerja keras, mandiri, tanggung jawab) 60 menit
  3. 3. No. Kegiatan Waktu 3. Konfirmasi 1. Memeriksa tulisan laporan yang ditulis (rasa ingin tahu, menghargai prestasi) 2. Mengkolsultasikan hasil laporan kepada guru (kerja keras, tanggung jawab) 3. Menerima pandangan umum dari guru (peduli sosial, toleransi) 3 Kegiatan Akhir 1. Memberikan review tata cara menulis laporan (rasa ingin tahu, mandiri 2. Menginformasikan materi pertemuan berikutnya (rasa ingin tahu, mandiri) 10 menit G. Sumber Belajar 1. Buku Pakem Basa Jawi 2. Buku Memetri Basa tuwin Kabudayan Jawi kelas VIII 3. Buku Ngegulang Kawruh Basa Jawa 4. Buku Sinau Bsa Jawi H. Penilaian a. Teknik : Praktek, Tertulis b. Bentuk : Pemberian tugas c. Instumen/Soal : Indikator Penilaian Tekni k Bentuk Instrmen Contoh Instrumen Mampu menentukan objek tempat yang dikunjungi Membuat kerangka topik laporan kunjungan Mengembangkan kerangka topik menjadi karangan tentang laporan kunjungan Lisan Unjuk kerja Pertanyaan Uji petik prduk Eling-elingen papan ngendi bae sing wis tau kongerteni, kanggo nuntun delengen gambar ing LKS , dene yen kabeh durung tau koweruhi bisa milih liyane! 1.Kebun jambu delima 2.Kebun klengkeng ing mlatiharjo 3.Tanduran brambang ing desa Dempet 4.Industri rumak tangga krupuk tayamum Papan sing wis disebutake kasebut dipilih siji bae, banjur ayo digawe cengkorongan sing ana gegayutane kuwajiban apa sing kudu katindakake kanggo njaga lestarine papan mau sing arupa palapuran kaya tuladha iki!
  4. 4. Cengkorongan sing wis kogawe kasebut gawenen dadi laporan kanthi tatatulis lan basa sing bener! d. Rubrik Penilaian I. Pedoman Penskoran Kerangka karangan Aspek yang Dinilai Skor 1. Isi, ketuntasan 1 – 10 2. Tata tulis, pilihan kata 1 – 15 Skor Maks 25 II. Pedoman penilaian menulis laporan kunjungan No Nama Isi (max=25) Diksi (max =25) EYD (max =25) Jumlah Rata-rata NA = I + II 2 Demak, 05 Juli 2013 Mengetahui Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran
  5. 5. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN NO : 3 Sekolah : SMP NEGERI 1 KARANGTENGAH Mata Pelajaran : BAHASA JAWA Kelas / Semester : VIII ( Delapan ) / 2 (Genap) Alokasi Waktu : 2 jam pelajaran A. Standar Kompetensi Mampu mendengarkan dan memahami berbagai wacana lisan dalam berbagai ragam Bahasa Jawa. B. Kompetensi Dasar Mendengarkan Iklan dan poster C. Tujuan Pembelajaran 1. Siswa dapat menyebutkan penegrtian iklan (mandiri, kerja keras) 2. Siswa dapat menyebutkan ciri-ciri iklan (mandiri, tanggung jawab,toleransi ) 3. Siswa dapat memberi contoh iklan (disiplin, kerja kera 4. Siswa dapat membedakan iklan dan poster 5. Siswa dapat memberi contoh poster D. Indikator 1. Mampu menyebutkan pengertian iklan dengan cermat (1) 2. Mampu menjelaskan ciri-ciri iklan dengan teliti (1) 3. Mampu memberi contoh iklan isi iklan dengan santun 4. Menjelaskan perbedaan iklan dan poster 5. Siswa dapat memberi cotoh poster E. Materi Iklan Iklan yaiku wara-wara utawa pengumuman marang wong akeh kang duwe ancas (tujuan) ngenalake sawenehing produk, supaya kang padha ngerti dadi kesengsem lan melu nggunakake prodhuk kang ditawakake mau. Paugerane iklan yaiku : 1. Tembunge prasaja 2. Gampang dimangerteni 3. Narik kawigaten Tuladha Pond's kembalikan cahaya mudamu Panjenengan Arep duwe gawe? Mantu, Sunatan, syukuran apa liyane? Ora prelu repot.  Cetak undangan,T ratag, Sound system, Bala pecah, Rias penganten lan Showting AYOOOO sesambungan karo “SRI TANJUNG” enterprise.
  6. 6. Hub. 0815 656 7242 utawa 28282654052 Dijamin PUAAASS...... Poster yaiku wara-wara utawa pengumuman marang wong akeh kang duwe ancas aweh kawruh supaya manut karo kekarepane Tuladha : Yen kaline resik uripe dadi apik F. Metode dan Model Pembelajaran a. Metode Pembelajaran : Latihan, tugas, tanya jawab b. Model Pembelajaran : Konstektual G. Langkah-langkah Pembelajaran No. Kegiatan Waktu 1 Kegiatan Awal a. Salah satu siswa memimpin berdoa ( karakter religius / taqwa ) b. Mencek kehadiran siswa ( disiplin ) c. Memotivasi kesiapan belajar siswa. Mempersiapkan alat tulis, sumber belajar dan kesiapan belajarnya (menanamkan karakter menghargai prestasi & tanggung jawab ) d. Apersepsi : Guru mengaitkan materi dengan bertanya apa yang anda lakukan bila teman anda menyampaikan pendapatnya .( nilai toleransi, demokratis ) e. Pengetahuan Prasyarat : Pengungkapan pendapat kepada temannya. f. Informasi kompetensi yang ingin dicapai ( rasa ingin tahu, mandiri, kreatif ) g. Pejajagan materi dengan bertanya tentang , “Iklan menapa ingkang narik kawigatosanipun ….(Ani) ?” ( kejujuran ) 10 menit
  7. 7. No. Kegiatan Waktu h. Siswa duduk dalam kelompok yang telah dibentuk sebelumnya.( kerjasama, bersahabat ) 2 Kegiatan Inti 1. Eksplorasi 1. Menyediakan media untuk menyiarkan iklan (mandiri, kerja keras) 2. Mengajak siswa menyebutkan media elektronik yang menyiarkan Iklan (kerja keras, bertanggung jawab) 2. Elaborasi 1. Siswa mendengarkan iklan dari media elektronik (rasa ingin tahu, mandiri) 2. Siswa menuliskan ciri-ciri iklan (kerja keras, mandiri). 3. Siswa memperhatikan contoh iklan yang ditulis teman(toleransi, jujur, komunikatif) 4. siswa menemukan perbedaan iklan dan poster 3. Konfirmasi 1. Bertanya jawab tentang kesesuaian isi iklan dengan berita di media yang lain (jujur bertanggung jawab) 60 menit 3 Kegiatan Akhir 1. Bersama guru merangkum dan menyimpulkan pokok iklan yang tepat (rasa ingin tahu, kerja keras , bertanggung jawab) 2. Menyampaikam materi berikutnya (rasa ingin tahu, bertanggung jawab) 10 menit H. Sumber Belajar 1. Iklan 2. Poster 3. Buku Memetri Basa tuwin Kabudayan Jawi kelas VIII 4. Buku Ngegulang Kawruh Basa Jawa I. Penilaian a. Teknik : Praktek, Tertulis b. Bentuk : Pemberian tugas c. Instumen/Soal : Indikator Pencapaian Kompetensi Penilaian Instrumen Teknik Bentuk Mampu mengungkapkan isi iklan secara lisan maupun tulis dengan bahasa siswa setempat Lisan Daftar Pertanyaa n ( Daftar Pertanyaan Pilihan Ganda Secara lisan di LKS) Mampu memberi tanggapan tentang isi iklan Tertulis Isian A. Ing ngisor iki iklan kang asring keprungu ing radhiyo, tv, utawa kowaca saka kalawarti, kalebu pawarta apa? 1. Yen sirah ngelu, ngunjuka puyer nomer 19! 2. Udinus polke, jempol lan nyenengke! 3. Anak loro cukup, lanang wadon padha wae! 4. JT FM 98,9 Ngunggar Greget Budaya Jawa
  8. 8. Campursari, Keroncong, Macapatan, Geguritan, Tembang kenangan Acara iki kagiyarake asil sayuk karya karo Majalah Panjebar Semangat 5.Teh cap Pak Jenggoot, pancen muantep tenan! 6. Yen kaline resik, uripe dadi apik. Mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan isi iklan Tertulis Uraian B.Coba LKSmu tutupen, banjur wangsulana pitakon/tindakna prentah ing ngisor iki! 1. Terangna isine iklan sing korungu mau nganggo basa padinananmu! 2. Kepriye tumanggapmu marang basa kang digunakake ing iklan mau? Bisa koktampa kanthi cetha apa ora? Kunci Jawaban : A. 1.Iklan 2.Iklan 3. Poster 4.Poster 5.Iklan 6. Poster B. 1.Isi pariwara radhiyo Pandhawa FM gelombang 104,3 Tulungagung Jawa Timur, ngaturake acara Cantrik Gandem Marem sing isine gendhing-gendhing lan tembang campursari saben jam 12.00 tekan 14.00, Gendhewa iku adicara gendhing campursari disiyarake saben jam 20.00-22.00, Gemplo saben dina Minggu, Pitonan lan gara-gara arupa berita basa Jawa. 2.Bisa ditampa cetha d. Rubrik Penilaian : Penghitungan Nilai Tertulis : 100x SoalJumlah benarJumlah Demak, 05 Juli 2013 Mengetahui Kepala Sekolah Guru Mata Pelajaran

×