Vocabulario de restaurantes en Italiano

1,279 views
1,089 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,279
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
189
Actions
Shares
0
Downloads
16
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vocabulario de restaurantes en Italiano

 1. 1. VOCABULARI DE RESTAURANTSCatalà – Castellano – Deutsch – English – Français – Italiano – Nederlands Generalitat de Catalunya Departament de Comerç, Consum i Turisme
 2. 2. 2Índex Índicegeneral generalPresentació ......................................................................................... 3 Presentación......................................................................................... 3Otientacions per a la redacció de cartes i menús .............................. 4 Otientaciones para la redacción de cartas y menús................................ 4Plats més freqüents Platos más frecuentes- Amanides i entremesos .................................................................... 8 - Ensaladas y entremeses...................................................................... 8- Embotits, carns fredes i patés........................................................ 15 - Embutidos, fiambres y patés ............................................................ 15- Sopes, cremes i consomés............................................................... 21 - Sopas, cremas y consomés ............................................................... 21- Arrossos ......................................................................................... 29 - Arroces............................................................................................ 29- Pasta, coques i pizzes ..................................................................... 32 - Pasta, «coques» y pizzas .................................................................. 32- Verdura, hortalisses i llegums ....................................................... 39 - Verdura, hortalizas y legumbres....................................................... 39- Ous i truites.................................................................................... 54 - Huevos y tortillas............................................................................. 54- Carn ............................................................................................... 60 - Carne ............................................................................................... 60- Vísceres i cargols............................................................................ 75 - Vísceras y caracoles......................................................................... 75- Peix, marisc i crustacis .................................................................. 81 - Pescado, marisco y crustáceos ......................................................... 81- Caça i aviram................................................................................. 98 - Caza y aves...................................................................................... 98- Fruita ........................................................................................... 106 - Fruta.............................................................................................. 106- Postres dolces ............................................................................... 109 - Postres dulces ................................................................................ 109- Formatges i derivats de la llet ..................................................... 114 - Quesos y derivados de la leche....................................................... 114- Sucs de fruita ............................................................................... 116 - Zumos de frutra ............................................................................. 116- Cafès............................................................................................. 117 - Cafés ............................................................................................. 117Índex alfabètics Índices alfabéticos- Català ........................................................................................... 119 - Catalán .......................................................................................... 119- Castellà......................................................................................... 126 - Castellano...................................................................................... 126- Alemany ....................................................................................... 133 - Alemán .......................................................................................... 133- Anglès........................................................................................... 141 - Inglés............................................................................................. 141- Francès......................................................................................... 150 - Francés .......................................................................................... 150- Italià ............................................................................................. 157 - Italiano .......................................................................................... 157- Neerlandès.................................................................................... 164 - Holandés........................................................................................ 164
 3. 3. 3Presentació PresentaciónAquesta segona edició corregida i ampliada, del VOCABULARI DE Esta segunda edición, corregida y ampliada, del VOCABULARIO DERESTAURANTS respon a la magnífica rebuda que va tenir la primera per RESTAURANTES responde a la magnífica acogida que tuvo la primera por partepart dels establiments i professionals del sector. En diem corregida perquè de los establecimientos y profesionales del sector.hem mirat d’ incloure-hi les esmenes i els suggeriments que ens han fet La calificamos de corregida porque hemos intentado incluir las correcciones yarribar, i ampliada perquè, ultra la inclusió de dues llengües més (italià i sugerencias que nos han hecho llegar y de ampliada porque, además de laholandès) hi hem duplicat el nombre de plats traduïts. inclusión de dos lenguas más (italiano y holandés), hemos duplicado el número de platos traducidos.Bona part de les preparacions culinàries incorporades de bell noucorresponen a plats tradicionals catalans inclosos en recents publicacions Buena parte de las preparaciones culinarias añadidas corresponden a platosdel Departament de Comerç, Consum i Turisme, com ara les Rutes tradicionales catalanes incluidos en recientes publicaciones del Departament deGastronòmiques de Catalunya, o en les comunicacions del Segons Congrés Comerç, Consum i Turisme, como las Rutas Gastronómicas de Cataluña, o en lasCatalà de Cuina, fet coherent amb la voluntat d’ aquest Departament de comunicaciones del Segon Congrés Català de Cuina, hecho coherente con lacontribuir a la recuperació i promoció de la nostra gastronomia. D’altres voluntad de este Departamento de contribuir a la recuperación y promoción deafegits han estat suggerits arran de diversos comentaris i aportacions dels nuestra gastronomía. Otras incorporaciones han sido sugeridas a raíz de diversosprofessionals del sector. A més s’ ha inclòs –en lletra cursiva dintre de la hi comentarios y aportaciones de los profesionales del sector. Además se hancolumna “Català”- alguns dels plats aranesos tradicionals més populars i incluido –en letra cursiva dentro de la columna “Català” algunos de los platos –freqüents a la Vall. araneses tradicionales más populares y frecuentes en el Valle.No cal dir que aquest vocabulari no pot, ni de bon tros, recollir les infinites Ni que decir tiene que este vocabulario no puede, en modo alguno, recoger lascombinacions gastronòmiques produïdes per la creativitat dels cuiners del infinitas combinaciones gastronómicas producidas por la creatividad de lospaís, però la prop de 1.200 denominacions de plats que conté en poden cocineros del país pero las cerca de 1.200 denominaciones de platos queconstituir un model adequat. contiene pueden constituir un modelo adecuado.
 4. 4. 4Orientacions per a la redacció Orientaciones para la redacciónde cartes i menús de cartas y menúsTot i que aquest vocabulari conté abundoses designacions corresponents a Aunque este vocabulario contiene abundantes designaciones correspondientes auna gran diversitat de plats, és possible que no hi surti una combinació una gran variedad de platos, es posible que no aparezca una combinacióndeterminada, que hi falti una paraula necessària o que calgui adaptar alguna determinada, que falte una palabra necesaria o que haya que adaptar alguna dede les fórmules proposades a una necessitat concreta. L’ objecte d’ aquestes las fórmulas propuestas a una necesidad concreta. El objeto de estasorientacions és que us pugueu valer del vocabulari amb la màxima facilitat. orientaciones es que el lector pueda valerse del vocabulario con la máxima facilidad.Un llenguatge normal i entenedor Un lenguaje normal y comprensibleLa finalitat d’ una carta o d’ menú de restaurant és exposar l’ un oferta La finalidad de una carta o de un menú de restaurante es exponer la ofertagastronòmica de l’ establiment i facilitar l’ elecció del client. Per tant, la gastronómica del establecimiento y facilitar la elección del cliente. Pordenominació dels plats i les especialitats ha de ser tan exacta i entenedora consiguiente, la denominación de los platos y las especialidades debe ser lo máscom sigui possible. Si ho feu així, els dubtes i malentesos seran menors i exacta y comprensible posible. Las dudas y confusiones serán menores y lal’ elecció un acte fàcil i amable. elección, un acto fácil y amable.Variants locals i maneres de dir Variantes locales y modos de decirEn totes les llengües, els plats més populars i les formes de preparació més En todas las lenguas, los platos más populares y las formas de preparación máscomunes solen rebre una gran varietat de denominacions i presentar un comunes suelen recibir múltiples denominaciones y presentar un amplio abanicoampli ventall de variants formals, d’origen dialectal o local. És el cas, per de variantes formales, de origen dialectal o local. Es el caso, por ejemplo, deexemple de paraules com tomata, tomaca, tomàquet tomàtiga o albergínia, palabras como tomata, tomaca, tomàquet, tomàtiga o albergínia aubergínia oaubergínia o albergínia, en català, o de la diversitat entre les formes albergínia, en catalán o de la diversidad entre las formas inglesas y americanasangleses i americanes (tunny o tunna respectivament per “tonyina”). (tunny o tuna, respectivamente por “ atún” Asimismo, hay en todas las lenguas ).Igualment, hi ha en totes les llengües diverses maneres de denominar o varias formas de denominar o describir unos platos, preparaciones o ingredientesdescriure uns plats preparacions, o ingredients determinats per exemple determinados por ejemplo coeurs de palmier o choux o arròs de peix y arròs ambcoeurs de palmier o choux palmistes, en francès, per “margallons”, o “arròs peix, en catalán.de peix” i “arròs amb peix”, en català. Incluir todas esas variantes, en una obra de las pretensiones y características deIncloure totes les dites variants, en una obra d’aquestes pretensions i ésta sería antes motivo de confusión que de utilidad y siempre se corre el riesgocaracterístiques fóra més causa de confusió que no d’ utilitat, i sempre hi ha de omitir alguna. Hay que subrayar, sin embargo, que el uso de dichas variantes yel risc d’ ometre’ alguna. Cal fer notar, però, que l’ d’ n ús aquestes variants i modismos es perfectamente adecuado siempre que se haga con corrección ymaneres de dir és perfectament adequat sempre que es faci amb correcció i cuidado. (En cuanto a las variantes del catalán se puede pedir información a lacura. (Pel que fa a les variants del català, podeu demanar informació a la Direcció General de Política Lingüística.)Direcció General de Política Lingüística.)
 5. 5. 5Orientacions per a la redacció Orientaciones para la redacciónde cartes i menús de cartas y menúsPel que fa a les denominacions en les llengües diferents del català, hi hem En lo que a las denominaciones en las lenguas distintas al catalán se refiereintroduït, entre parèntesis algunes variants d’ aquesta mena, o bé frases hemos introducido, entre paréntesis, algunas variantes de este tipo, así comoexplicatives de termes i expressions difícilment traduïbles. frases explicativas de términos y expresiones difícilmente traducibles.Construcció de les frases Construcción de las frasesNi una carta de restaurant ni un menú no són un telegrama, i no hi ha cap Ni una carta de restaurante ni un menú son un telegrama, y no hay motivo algunomotiu d’ ometre-hi les partícules d’enllaç (preposicions i conjuncions). para omitir las partículas de enlace (preposiciones y conjunciones). Sin embargo,Tanmateix cada llengua té mecanismes d’ enllaç propis. Així, mentre que en cada lengua dispone de mecanismos de enlace propios. Así, en tanto que encatalà la preposició a es reserva gairebé sempre a les indicacions d’ estil o catalán la preposición a se reserva casi siempre a las indicaciones de estilo oprocedència (a la marinera a la francesa… ) i als mètodes de cocció (a la procedencia (a la marinera a la francesa… ) y a los métodos de cocción (a labrasa, a la sal al forn, a la cassola… ), la preposició francesa à i les seves brasa, a la sal, al forn, a la cassola… ), la preposición francesa à y suscontraccions au i aux poden també indicar també l’ ingredient característic o contracciones au y aux pueden también indicar el ingrediente característico o lala guarnició d’ plat (à la marinière, à la valencienne, à la casserole, au un guarnición de un plato (à la marinière, à la valencienne, à la casserole au gratin, ygratin, i també riz à la morue, fricassée de veau aux champignons… ), casos también riz à la morue, fricassée de veau aux champignons… ), casos que enque en català es resolen generalment amb les preposicions de o amb (arròs catalán se resuelven generalmente con las preposiciones de o amb (arròs dede bacallà, fricandó de vedella amb bolets… ). bacallà, fricandó de vedella amb bolets… )Les dificultats de traducció o d’ adaptació són encara més grans si ens Las dificultades de traducción o de adaptación son aún mayores si nos referimosreferim a la morfologia i la derivació de les paraules o a l’ ordre sintàctic de a la morfología y la derivación de las palabras o al orden sintáctico de las frases,les frases, sobretot si comparem les llengües llatines (català, castellà, sobre todo si comparamos las lenguas latinas (catalán castellano, francés efrancès i italià) amb les no llatines (anglès alemany i holandès). Les italiano) con las no latinas (inglés, alemán y holandés). Las limitaciones evidenteslimitacions evidents d’ aquesta publicació no permeten ni tan sols de esta publicación ni siquiera permiten la exposición de una aclaración dell’exposició d’ aclariment de l’ un abast descriptiu de l’ anterior, especialment alcance descriptivo de la anterior, especialmente si el lector no tiene unsi el lector no té un coneixement una mica profund d’ aquestes llengües. La conocimiento un poco profundo de esas lenguas. La traducción de platos notraducció de plats no inclosos en les llistes que constitueixen el cos central incluidos en las listas que constituyen el cuerpo central del libro no es, pues,del llibre no és doncs immediata, i ni tan sols no podem recomanar amb una inmediata, y ni siquiera podemos recomendar con una mínima prudencia que elprudència mínima que el lector intenti fer-la per analogia amb els casos que lector intente hacerla por analogía con los casos que se enumeran si no tiene loss’ enumeren si no té els coneixements lingüístics necessaris. En aquests hi conocimientos lingüísticos necesarios. En estos casos lo mejor es recurrir a loscasos el millor és recórrer als serveis d’ traductor professional. un servicios de un traductor profesional.
 6. 6. 6Orientacions per a la redacció Orientaciones para la redacciónde cartes i menús de cartas y menúsDenominacions que no es tradueixen Denominaciones que no se traducenHi ha una llarga tradició gastronòmica de mantenir la denominació de Hay una larga tradición gastronómica de mantener la denominación dedeterminats plats en la llengua original, si bé en alguns casos, i sobretot en determinados platos en la lengua original aunque en algunos casos, y sobre todoles llengües i tradicions culinàries veïnes, l’ adaptació és si fa no fa en las lenguas y tradiciones culinarias vecinas, la adaptación es más o menosimmediata (macarrons, gaspatxo etc.). En general, en aquest vocabulari hem inmediata (macarrons, gaspatxo, etc.). En general, en este vocabulario hemosadoptat el criteri de traduir totes les preparacions llevat d’aquelles que adoptado el criterio de traducir todas las preparaciones, excepto aquellas quecorresponen a plats de la cuina internacional que s’ han imposat en la forma corresponden a platos de la cocina internacional que se han impuesto en la formacorresponent a la llengua d’ origen (p.e., carré, Chateaubriand… ) o plats correspondiente a la lengua de origen (p.e., carré Chateaubriand… ) o a platostradicionals de la cuina catalana sense equivalent en les altres llengües tradicionales de la cocina catalana sin equivalente en las otras lenguas (p.ej.,(p.e., escalivada, xató… ), els quals esperem de tard o d’ hora arribin a ser escalivada, xató… ) que esperamos que tarde o temprano lleguen a serincorporats a la llista de denominacions de la cuina internacional. incorporados a la lista de denominaciones de la cocina internacional.Les denominacions de plats de traducció difícil o impossible les hem Las denominaciones de platos de traducción difícil o imposible las hemos dejadodeixades en cursiva en les llengües que no són l’ original. A l’ hora de en cursiva en las lenguas que no son la original. Cuando se trate de redactar laredactar la carta o el menú, tanmateix, no cal mantenir la cursiva, però és carta o el menú, sin embargo, no hay que mantener la cursiva, pero esrecomanable afegir-hi l’ aclariment que l’ acompanya en cada llengua. recomendable añadir la aclaración que la acompaña en cada lengua.
 7. 7. Plats més freqüents Platos más frecuentes Úbliche Gerichte Most common dishes Plats les plus fréquents Piatti più frequentiMeest voorkomende gerechten
 8. 8. Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 8 1 Alvocat amb gambes Aguacate con Avocado mit Avocado with Avocat aux Avocado con Avocado met gambas Garnelen prawns crevettes gamberetti gambas 2 Alvocat amb salsa de Aguacate con salsa Avocado mit Avocado with Avocat sauce au Avocado con salsa Avocado met rocafort de roquefort Roquefort-Soße Roquefort sauce roquefort al formaggio Roquefortsaus roquefort 3 Alvocat amb tonyina Aguacate con atún Avocado mit Avocado with Avocat au thon Avocado con Avocado met Thunfisch tunny (tuna) tonno tonijn 4 Alvocats i endívies al Aguacates y Avocado und Avocados and Avocats et endives Avocado con Avocado en rauwe natural endivias al natural Chicorée chicory (Belgian nature indivia fresca witlof endives) au naturel 5 Amanida alemanya Ensaladilla Kartoffelsalat German salad Salade à Insalata tedesca Duits slaatje alemana l’allemande 6 Amanida catalana Ensalada catalana Katalanischer Salat Catalan salad (with Salade catalane Insalata catalana Catalaanse salade sausages and cold cuts) 7 Amanida dalvocat Ensalada de Avocadosalat Avocado salad Avocat en salade Insalata di avocado Avocado-salade aguacate 8 Amanida darròs Ensaladilla de Reissalat Rice salad Salade de riz Insalata di riso Rijstsalade arroz 9 Amanida de cogombres Ensaladilla de Gurkensalat mit Cucumber salad Salade de Insalata di cetrioli Komkommersalad amb tonyina pepinos con atún Thunfisch with tunny (tuna) concombres au e tonno e met tonijn thon10 Amanida de créixens Ensalada de berros Kressesalat Watercress salad Salade de cresson Insalata di Waterkerssalade crescione11 Amanida de faves tendres Ensalada de habas Saubohnensalat Salad of tender Salade de fèves Insalata di fave Baby- amb menta tiernas con menta mit Minze broad beans with tendres à la menthe fresche alla menta tuinbonensalade mint met munt Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 9. 9. Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 912 Amanida de la casa Ensalada de la casa Salat nach Art des House salad Salade maison Insalata della casa Salade du chef Hauses13 Amanida de llegums Ensalada de Hülsenfruchtsalat Pulse salad Salade de légumes Insalata di legumi Peulvruchten- legumbres secs salade14 Amanida de llegums a Ensalada de Hülsenfruchtsalat Pulse salad Salade de légumes Insalata di legumi Andalusische landalusa legumbres a la auf andalusische Andalusian style secs à l’andalouse alla andalusa peulvruchten- andaluza Art salade15 Amanida de llenties Ensalada de Linsensalat Lentil salad Lentilles en salade Insalata di Linzen-salade lentejas lenticchie16 Amanida del temps Ensalada del Salat der Saison Seasonal salad Salade du jour Insalata di stagione Seizoen-salade tiempo17 Amanida de margallons Ensalada de Palmherzensalat Salad of palm Cœ urs de palmier Insalata di cuori di Palmhart-salade palmitos hearts en salade palma18 Amanida de marisc Ensalada de Meeresfrüchtesalat Seafood salad Salade de fruits de Insalata di frutti di Zeevruchten- marisco mer mare salade19 Amanida denciam i Ensalada de Grüner Salat mit Lettuce and tomato Salade verte et Insalata di Salade van sla en tomàquet lechuga y tomate Tomate salad tomates pomodori e lattuga tomaten20 Amanida dendívies Ensalada de Chicoréesalat Chicory (Belgian Salade d’endives Insalata di indivia Witlof-salade endivias endive) salad21 Amanida de pasta tèbia Ensalada de pasta Warmer Nudelsalat Warm pasta salad Pâtes tièdes en Insalata di pasta Pasta-salade templada salade tiepida22 Amanida de peix marinat Ensalada de Salat mit Marinated fish Poisson mariné en Insalata di pesce Gemarineerde vis- pescado en adobo mariniertem Fisch salad salade marinato salade23 Amanida de pernil dànec Ensalada de jamón Entenschinkensalat Duck ham salad Salade au jambon Insalata di Lendeham-salade de pato de canard prosciutto d’anatra Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 10. 10. Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 1024 Amanida de peus de porc Ensalada de Schweinshachsens Salad of pigs Pieds de porc Insalata di Salade van amb vinagreta dou dur manitas de cerdo alat à la trotters with ravigote zampetti di maiale varkenspootjes in en vinagreta de Vinaigrette ravigote con salsa vinaigrette van huevo duro vinaigrette hardgekookte eieren25 Amanida de pollastre Ensalada de pollo Hähnchensalat Chicken salad Poulet en salade Insalata di pollo Kip-salade26 Amanida de raïm amb Ensalada de uvas Trauben-Käse- Grape and cheese Salade au raisin et Insalata di Druiven-salade formatge con queso Salat salad au fromage formaggio e uva met kaas27 Amanida descarola amb Ensalada de Lollo-Rosso-Salat Chicory (Belgian Frisée sauce Insalata di scarola Krulandijvie- romesco escarola con mit Romescosoße endive) salad with romesco con salsa romesco salade met romesco romesco sauce romescosaus28 Amanida despàrrecs Ensalada de Spargelsalat Asparagus salad Asperges en salade Insalata di asparagi Asperge-salade espárragos29 Amanida destiu Ensalada de verano Sommersalat Summer salad Salade estivale Insalata estiva Zomer-salade30 Amanida de tomàquet Ensalada de tomate Tomatensalat Tomato salad Salade de tomates Insalata di Tomaten-salade pomodori31 Amanida de tonyina Ensalada de atún Thunfischsalat Tunny (tuna) salad Salade au thon Insalata di tonno Tonijn-salade32 Amanida mixta Ensalada mixta Gemischter Salat Mixed salad Salade mixte Insalata mista Gemengde salade33 Amanida niçoise Ensalada niçoise Reissalat Niçoise Salad Niçoise Salade niçoise Insalata niçoise Salade Niçoise34 Amanida tèbia Ensalada templada Warmer Salat Warm salad Salade tiède Insalata tiepida Warme salade35 Amanida tropical Ensalada tropical Tropischer Salat Tropical salad Salade tropicale Insalata tropicale Tropische salade36 Amanida verda Ensalada verde Grüner Salat Green salad Salade verte Insalata verde Groene salade37 Cabdells amb vinagreta Cogollos en Kopfsalat à la Tudela head Sucrines Cuori di lattuga Mini-slakropjes in vinagreta Vinaigrette lettuce with vinaigrette con salsa vinaigrette vinaigrette vinaigrette Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 11. 11. Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 1138 Cabdells de Tudela Cogollos de Kopfsalat aus Tudela head Sucrines de Tudela Cuori di lattuga di Tudela mini- Tudela Tudela lettuce Tudela slakropjes39 Canapès assortits Canapés surtidos Gemischte Assorted canapés Assortiment de Tartine assortite Assortiment Kanapees canapés belegde toastjes40 Caviar dalbergínies amb Caviar de Auberginenkaviar Aubergine Caviar Caviale di Aubergine-kaviaar tapenade berenjenas con mit Tapenade (eggplant) caviar d’aubergines à la melanzane con met tapenade tapenade with tapenade tapenade tapenade (paste of olives, capers, anchovies, etc.)41 Cebiche (peix adobat a la Cebiche (pescado Cebiche Cebiche Cebiche (marinade Cebiche (pesce Cebiche mexicana, amb llimona, en adobo a la (Marinierter Fisch (Mexican-style de poisson à la marinato alla (gemarineerde vis ceba etc.) mejicana, con auf mexikanische marinated fish) mexicaine) messicana) op z’ mexicaans n limón, cebolla etc.) Art, mit Zitrone, met citroen, ui, Zwiebeln usw.) etc.)42 Còctel dalvocats Cóctel de Avocadococktail Avocado cocktail Cocktail d’avocats Cocktail di Avocado-cocktail aguacates avocado43 Còctel de gambes Cóctel de gambas Garnelencocktail Prawn cocktail Cocktail de Cocktail di Gamba-cocktail crevettes gamberetti44 Còctel de marisc Cóctel de marisco Meeresfrüchtecock Seafood cocktail Cocktail de fruits Cocktail di frutti di Schelpdieren- tail de mer mare cocktail45 Còctel de meló amb cranc Cóctel de melón y Krabbencocktail Melon and crab Cocktail de melon Cocktail di melone Meloen- en krab- cangrejo mit Honigmelone cocktail au crabe e granchi cocktail46 Cogombres amanits Pepinos aliñados Gurkensalat Cucumber with Concombres en Cetrioli in insalata Aangemaakte dressing salade komkommers47 Crudités Crudités Rohkostsalat Crudités Crudités Crudités Rauwkostsalade Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 12. 12. Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 1248 Delícies de mar amb Delicias de mar en Meeresdelikatesse Tasty seafood Délices de la mer Delizie di mare Zeebanket in cider- vinagreta de sidra vinagreta de sidra n in Sidra- morsels with cider au vinaigre de con salsa vinaigrette Vinaigrette vinegar cidre vinaigrette di sidro49 Endívies amb rocafort Endivias al Chicorée mit Chicory (Belgian Endives sauce au Indivia al Witlof à la roquefort Roquefortsoße endives) with roquefort formaggio Roquefort Roquefort dressing roquefort50 Endívies amb vinagreta Endivias en Chicorée à la Chicory (Belgian Endives vinaigrette Indivie con salsa Witlof in vinagreta Vinaigrette endives) with vinaigrette vinaigrette vinaigrette51 Ensalada russa Ensaladilla rusa Bunter Russian salad Macédoine de Insalata russa Russisch slaatje Kartoffelsalat légumes52 Entremesos Entremeses Vorspeisen Hors doeuvres Hors-d’ uvre œ Antipasti misti Voorgerechten variés53 Entremesos selectes Entremeses Erlesene Selected hors Hors-d’ uvre œ Antipasti scelti Een keuze uit onze selectos Vorspeisen doeuvres choisis voorgerechten54 Escalivada Escalivada Escalivada (auf Escalivada (baked Escalivada Escalivada Escalivada (ensalada de der Glut geröstetes, aubergines/eggplan (poivron, (antipasto a base di (gebakken groente- hortalizas asadas) abgezogenes ts, peppers, etc.) aubergine, oignon, peperoni, salade) Gemüse) tomate grillés en melanzane, cipolle salade) e pomodori arrostiti)55 Espàrrecs amb maionesa Espárragos con Spargel mit Asparagus with Asperges Asparagi con Asperges met mahonesa Mayonnaise mayonnaise mayonnaise maionese mayonaise56 Espàrrecs amb salsa de Espárragos con Spargel in Asparagus in Asperges sauce au Asparagi con salsa Asperges met créixens salsa de berros Brunnenkressesoße watercress sauce cresson di crescione waterkers-saus57 Espàrrecs amb vinagreta Espárragos en Spargel à la Asparagus with Asperges Asparagi con salsa Asperges in vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 13. 13. Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 1358 Espàrrrecs amb vinagreta Espárragos en Spargel in Asparagus with Asperges ravigote Asparagi con salsa Asperges in dou dur vinagreta de huevo Eiervinaigrette ravigote vinaigrette con vinaigrette van duro uova sode hardgekookte eieren59 Esqueixada Esqueixada Esqueixada Esqueixada Esqueixada (morue Esqueixada Esqueixada (ensaladilla de (Stockfischsalat) (shredded salt cod crue en salade) (antipasto a base di (kleingesneden- bacalao salad) baccalà crudo stokvissalade) desmigado) sminuzzato)60 Margallons al natural Palmitos al natural Palmherzen Palm hearts au Cœ urs de palmier Cuori di palma al Palmhartjes naturel naturel nature naturale61 Margallons amb salsa Palmitos en salsa Palmherzen mit Palm hearts with Cœ urs de palmier Cuori di palma con Palmhartjes in danxoves de anchoas Anchovissoße anchovy sauce sauce aux anchois salsa d’acciughe ansjovis-saus62 Margallons amb vinagreta Palmitos en Palmherzen à la Palm hearts with Cœ urs de palmier Cuori di palma con Palmhartjes in vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette salsa vinaigrette vinaigrette63 Meló amb pernil de Melón con jamón Honigmelone mit Melon with Jabugo Melon au jambon Melone e Meloen met Jabugo de Jabugo Jabugo-Schinken cured ham de Jabugo prosciutto crudo di Jabugo bergland- Jabugo ham64 Meló amb pernil serrà Melón con jamón Honigmelone mit Melon with Melon au jambon Melone e Meloen met rauwe serrano Landschinken Serrano cured ham de montagne prosciutto crudo ham Serrano65 Meló amb porto Melón al oporto Honigmelone mit Melon with Port Melon au porto Melone al porto Meloen met Port Portwein wine66 Pa amb tomàquet i Pan con tomate y Brot mit Tomate Catalan tomato Pain à la tomate et Pane con Brood ingewreven anxoves anchoas und Anchovis bread with anchois pomodoro e met tomaat en anchovies acciughe ansjovis erop67 Pa amb tomàquet i pernil Pan con tomate y Brot mit Tomate Catalan tomato Pain à la tomate et Pane con Brood ingewreven jamón und Schinken bread with ham jambon pomodoro e met tomaat en ham prosciutto Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 14. 14. Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 1468 Pinya natural amb Piña natural con Frische Ananas mit Fresh pineapple Ananas frais aux Ananas fresco e Verse ananas met llagostins langostinos Languste with Dublin bay crevettes gamberi langoustines prawns69 Pinya natural amb pernil Piña natural con Frische Ananas mit Fresh pineapple Ananas frais au Ananas fresco e Verse ananas met jamón Schinken with ham jambon prosciutto ham70 Porros amb vinagreta Puerros en Lauch à la Leaks with Poireaux Porri con salsa Prei in vinaigrette vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette71 Torrades amb allioli de Tostadas con alioli Geröstetes Brot Toasted Catalan Toasts et ailloli au Pane tostato con Toast met codony de membrillo mit Quittenallioli bread with quince coing salsa allioli alle knoflookmayonais allioli mele cotogne e72 Tapenade (pasta dolives Tapenade (pasta de Tapenade (Paste Tapenade (paste Tapenade Tapenade (pasta di Tapenade (pasta negres, tàperes, aceitunas negras, aus schwarzen of olives, capers, olive nere, capperi, van olijven, anxoves...) alcaparras, Oliven, Kapern, anchovies, etc.) acciughe...) kappertjes, anchoas...) Anchovis...) ansjovis...)73 Xató Xató (ensalada de Xató (Salat aus Xató (salad of Xató (morue en Xató (insalata con Xató (salade van bacalao, escarola... Stockfisch, endives/escarole salade sauce baccalà, scarola, stokvis, aliñada con Thunfisch... mit with salt cod and romesco) eccetera e condita krulandijvie...aang romesco) Romescosoße) romesco dressing) con salsa romesco) emaakt met Romesco) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 15. 15. Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 1574 Anditos (Vall dAran) Anditos (morcilla Anditos Anditos (Val Anditos (boudin Anditos Anditos (worst met de sangre y (Zwiebelblutwurst, dAran blood aux oignons, Val (sanguinaccio con ui, Vall d’Aran) cebolla, Valle de Vall d’Aran) sausage with d’Aran) cipolle, Valle Arán) onion) d’Aran)75 Assortiment de carns Surtido de Aufschnittplatte Assorted cold cuts Assortiment de Rifreddi assortiti Assortiment fredes fiambres viandes froides vleeswaren76 Assortiment dembotits Surtido de Wurstplatte Assorted cold Assortiment de Salumi assortiti Assortiment worst embutidos sausages charcuteries (charcuterie)77 Assortiment de patés Surtido de patés Pastetenplatte Assorted pâtés Assortiment de Pâté assortiti Assortimentpaté pâtés78 Baiona Jamón de Bayona Bayonne-Schinken Baiona (small Jambon de Prosciutto di Bayona-ham slices of ham cured Bayonne Baiona with pepper)79 Bisbe Bisbe (butifarra Bisbe (Kurze, Bisbe (blood Bisbe (spécialité Bisbe (salsiccia Bisbe (korte dikke corta i gruesa) dicke Blutwurst) sausage) catalane de catalana corta e Catalaanse worst) boudin) spessa)80 Botifarra Butifarra Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse Botifarra (salsiccia Butifarra Bratwurst pork sausage) catalana) (Catalaanse worst)81 Botifarra a la llosa Butifarra a la losa Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse à la pierre Botifarra alla Catalaanse Bratwurst vom pork sausage) piastra braadworst op heißen Stein grilled on a stone steen bereid slab82 Botifarra amb mongetes Butifarra con Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse aux Botifarra con Catalaanse alubias Bratwurst mit pork sausage) with haricots secs fagioli braadworst met weißen Bohnen white beans witte bonen Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 16. 16. Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 1683 Botifarra de fetge Butifarra de hígado Katalanische Botifarra de fetge Charcuterie de foie Botifarra di fegato Catalaanse Leberwurst (Catalan liver leverworst sausage)84 Botifarra de llengua Butifarra de lengua Katalanische Botifarra de Charcuterie de Botifarra di lingua Catalaanse Zungenwurst llengua (Catalan langue tongworst tongue sausage)85 Botifarra de perol Butifarra de Katalanische Botifarra de perol Boudin blanc frais Botifarra fresca Verse Catalaanse matanza Kesselwurst (Catalan cooked worst sausage made from freshly killed pork)86 Botifarra dou Butifarra de huevo Katalanische Botifarra dou Boudin à l’ uf œ Botifarra all’uovo Catalaanse ei- Eierwurst (Catalan cooked worst pork and egg sausage)87 Botifarra somalla Butifarra somalla Halbtrockene Botifarra somalla Saucisse demi- Botifarra somalla Catalaanse worst (puesta a secar) katalanische Wurst (Catalan tender sèche (stagionata) somalla cured pork (gedroogd) sausage)88 Bulh de codena (Vall Bulh de codena Bulh de codena Bulh de codena Bulh de codena Bulh de codena Bulh de codena dAran) (butifarra de (Schwartenblutwur (Val dAran blood (boudin de (sanguinaccio di (worst van corteza, Valle de st, Vall d’Aran) sausage with pork couenne, Val cotenna, Valle spekkorst, Vall Arán) crackling) d’Aran) d’Aran) d’Aran)89 Bulh de la lengua (Vall Bulh de la lengua Bulh de la lengua Bulh de la lengua Bulh de la lengua Bulh de la lengua Bulh de la lengua dAran) (Valle de Arán) (Zungenblutwurst, (Val dAran blood (boudin de langue, (sanguinaccio di (tongworst, Vall Vall d’Aran) sausage with Val d’Aran) lingua, Valle d’Aran) tongue) d’ Aran)90 Bulh nere (Vall dAran) Bulh nere (de Bulh nere Bulh nere (Val Bulh nere (boudin Bulh nere Bulh nere (zwarte sangre, Valle de (Blutwurst, Vall dAran blood noir du Val (sanguinaccio worst, Vall Arán) d’Aran) sausage) d’Aran) nero, Valle d’Aran) d’Aran) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 17. 17. Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 1791 Bull Bull (butifarra Preßsack Bull (Catalan Bull (boudin) Bull (salsiccia Bull (gekookte hervida de blood sausage) bollita) Catalaanse dikke- intestino grueso) darmworst)92 Carn de perol Carne de matanza Kesselfleisch Carn de perol Confit de porc Confit di maiale Vers slachtvlees (preserve made from freshly killed pork)93 Carré de porc fred amb Carré de cerdo frío Schweinerippchen Cold loin of pork Carré de porc froid Carré di maiale Carré koud cogombrets con pepinillos mit Gürkchen with gherkins aux cornichons freddo coi varkensvlees met cetriolini augurken94 Donegal Donegal (butifarra Donegal (Grobe Donegal (large Andouillettes Donegal (salsiccia Donegal (dikke- del intestino Wurst) Catalan pork bollita) darm worst) grueso) sausage)95 Espetec Espetec (butifarra Espetec Espetec (Catalan Saucisse sèche Espetec (salsiccia Espetec (rauwe cruda y puesta a (Hartwurst) dry cured pork cruda e stagionata) gedroogde secar) sausage) Catalaanse worst)96 Foie gras de la casa Foie gras de la Leberpastete nach House liver pâté Foie gras maison Foie gras della Foie gras du chef casa Art des Hauses casa97 Fuet Fuet (longaniza Fuet (Dünne Fuet (Catalan dry Fuet (saucisse fine Fuet (salsiccia Fuet (gedroogde delgada y larga Hartwurst mit cured pork séchée au poivre) lunga e sottile, lange dunne worst curada con Pfeffer) sausage) stagionata e met peper) pimienta) pepata)98 Fumats variats Ahumados surtidos Geräucherte Assorted smoked Assortiment de Affumicati assortiti Assortiment Aufschnittplatte meats fumés gerookt vlees99 Fusta dembotits Tabla de Aufschnittplatte Platter of cold Plateau de Tagliere di salumi Worst-buffet embutidos sausages charcuteries (charcuterie) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 18. 18. Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 18100 Girella Girella (butifarra Girella (Wurst aus Girella (lambs Boudin farci au riz Girella (salsiccia Girella (Catalaanse de arroz, pan y Reis, Brot und gut sausage stuffed di riso, pane e worst van rijst, tocino en tripa de Speck im with rice, bread lardo) brood en spek in cordero) Schafsdarm) and pork) lamsdarmen)101 Gosset Gosset (butifarra Gosset (Mit Brot Gosset (Catalan Boudin noir Gosset (salsiccia Gosset (zwarte negra rellena de und Speck gefüllte blood sausage nera ripiena di Catalaanse worst pan y tocino) Blutwurst) stuffed with bread pane e lardo) gevuld met brood and pork) en spek)102 Llom embotit Lomo embuchado Schweinelende im Sausage of Coppa (charcuterie Coppa Lendeworst Darm seasoned, cured d’échine de porc) pork loin103 Langüissa de la bona Langüissa de la Langüissa de la Langüissa de la Langüissa de la Languïssa de la Langüissa de la (Vall dAran) bona (Valle de bona (Bratwurst bona (fresh / bona (saucisse du bona (salsiccia bona (Vall d’Aran Arán) aus dem Vall cured sausage from Val d’Aran) della Valle d’Aran) worstjes) d’Aran) the Val dAran)104 Langüissa de la traidura Langüissa de la Langüissa de la Langüissa de la Langüissa de la Languïssa de la Langüissa de la (Vall dAran) traidura (con el traidura traidura (Val traidura (saucisse traidura (salsiccia traidura (worstjes corazón y la (Bratwurst aus dAran sausage d’abats, Val di frattaglie, Valle van ingewanden, asadura, Valle de Innereien, Vall with heart and d’Aran) d’Aran) Vall d’Aran) Arán) d’Aran) lights)105 Llonganissa Longaniza Llonganissa Llonganissa Saucisson sec Salame Droge dunne worst (Bratwurst) (Catalan hard cured pork sausage)106 Pa de fetge Pan de hígado Leberpastete Liver loaf Pain de foie Pane di fegato Leverpastei107 Panaché de carns fredes Panaché de Aufschnittplatte Assorted cold cuts Panaché de Panaché di rifreddi Gevarieerde koude fiambres viandes froides shvleesschotel108 Paté amb pebre negre Paté a la pimienta Pastete mit Black pepper pâté Pâté au poivre noir Pâté al pepe nero Zwarte-peperpaté negra schwarzen Pfeffer Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 19. 19. Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 19109 Paté amb rocafort Paté al roquefort Pastete mit Roquefort pâté Pâté au roquefort Pâté al formaggio Paté met Roquefort Roquefort roquefort110 Paté de la casa Paté de la casa Pastete nach Art House pâté Pâté maison Pâté della casa Paté du chef des Hauses111 Paté de llebre Paté de liebre Hasenpastete Hare pâté Pâté de lièvre Pâté di lepre Haaspaté112 Paté de pagès amb fines Paté de campaña a Bauernpastete mit Country-style pâté Pâté de campagne Pâté alla Boeren-paté met herbes las finas hierbas Küchenkräutern aux fines herbes aux fines herbes campagnola con kruiden erbe aromatiche113 Paté de porc senglar Paté de jabalí Wildschweinpastet Boar pâté Pâté de sanglier Pâté di cinghiale Everzwijn-paté e114 Paté francès Paté francés Französische French pâté Pâté français Pâté francese Franse paté Pastete115 Paté trufat amb porto Paté trufado al Trüffelpastete mit Truffled pâté with Pâté truffé au porto Pâté tartufato al Paté met truffels en oporto Portwein Port wine porto Port116 Pernil dànec Jamón de pato Entenschinken Duck ham Jambon de canard Prosciutto d’anatra Lende-ham117 Pernil del país Jamón del país Roher Cured local ham Jambon de pays Prosciutto crudo Boeren-ham Landschinken del posto118 Pernil dolç (de York) Jamón dulce (de Kochschinken Cooked ham Jambon d’York Prosciutto cotto Gekookte ham York)119 Pernil dolç amb mel Jamón dulce con Kochschinken mit Cooked ham with Jambon d’York au Prosciutto cotto col Gekookte ham met miel Honig honey miel miele honing120 Pernil dolç amb porto Jamón dulce al Kochschinken mit Cooked ham with Jambon d’York au Prosciutto cotto al Gekookte ham met oporto Portwein port wine porto porto Port121 Pernil rostit fred Jamón asado (o Kalter gebratener Cold roast ham Jambon rôti froid Prosciutto arrostito Gebraden (of canario) Schinken Canarische) ham122 Pernil serrà Jamón serrano Landschinken Serrano cured ham Jambon de Prosciutto crudo Rauwe ham montagne Serrano Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 20. 20. Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 20123 Pernil serrà de Jabugo Jamón de Jabugo Jabugo-Schinken Jabugo cured ham Jambon de Jabugo Prosciutto crudo di Jabugo bergland- Jabugo ham124 Rosbif Rosbif Roastbeef Roast beef Rosbif Roast beef Rosbief125 Secallona Secallona Secallona Secallona Secallona (saucisse Secallona (salame Secallona (droge (longaniza seca) (Trockenwurst) (Catalan cured fine sèche) sottile stagionato) dunne worst) pork sausage)126 Tastet Tastet (longaniza Tastet Tastet (Catalan Tastet (saucisse Tastet (salame Tastet (droge seca) (Trockenwurst) cured pork fine sèche) sottile stagionato) dunne worst) sausage)127 Torrades amb pernil Tostadas con Geröstetes Brot Toasted Catalan Tartines grillées Pane tostato con Toast met ham jamón mit Schinken tomato bread with jambon prosciutto crudo ham128 Tupinet Tupinet (carne de Tupinet Tupinet (pork Tupinet (viande de Tupinet (confit di Tupinet cerdo en aceite o (Schweinefleisch preserve in oil or porc confite) carne di maiale) (varkensvlees in manteca) in Öl oder lard) olie of vet) Schmalz)129 Xolís Xolís (longaniza de Xolís (Magere Xolís (lean meat Xolís (saucisse Xolís (salame di Xolís (lange worst carne magra con Zervelatwurst mit and pepper sèche au poivre) carne magra, van mager vlees pimienta) Pfeffer) sausage) pepato) met peper) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 21. 21. Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 21130 Ajoblanco de Màlaga Ajoblanco de Ajoblanco (Kalte Chilled almond Ajoblanco de Ajoblanco di Ajoblanco van Málaga Knoblauchsuppe soup from Málaga Malaga (soupe aux Malaga (zuppa di Málaga (gekoelde aus Málaga) amandes) mandorle e aglio) knoflooksoep)131 Brou (caldo) Caldo Fleischbrühe Meat broth Bouillon Brodo Soep132 Brou amb fideus Caldo con fideus Fleischbrühe mit Meat broth with Bouillon aux Vermicelli in Soep met Nudeln noodles vermicelles brodo vermicelli133 Brou amb rovell dou Caldo con yema Fleischbrühe mit Meat broth with Bouillon au jaune Brodo con tuorlo Soep met eigeel Eierstich egg yolk d’ uf œ d’uovo134 Brou amb xerès Caldo con jerez Fleischbrühe mit Meat broth with Bouillon au xérès Brodo allo sherry Soep met sherry Sherry sherry135 Brou de gallina Caldo de gallina Hühnerbrühe Chicken broth Bouillon de poule Brodo di gallina Kippesoep136 Brou de pollastre Caldo de pollo Hähnchenbrühe Chicken broth Bouillon de poulet Brodo di pollo Kuikensoep137 Bullabesa Bullabesa Bouillabaisse Bouillabaisse Bouillabaisse Bouillabaisse Bouillabaisse138 Consomé amb rovell dou Consomé con Consommé mit Consommé with Consommé au Consommé con Bouillon met yema Eierstich egg yolk jaune d’ uf œ tuorlo d’uovo eigeel139 Consomé amb xerès Consomé al jerez Consommé mit Consommé with Consommé au Consommé allo Bouillon met Sherry sherry xérès sherry sherry140 Consomé dapi Consomé de apio Consommé mit Celery consommé Consommé au Consommé di Selderij-bouillon Sellerie céleri sedano141 Consomé de cua de bou Consomé de rabo Ochsenschwanzco Oxtail consommé Consommé de Consommé di coda Ossestaartbouillon de buey nsommé queue de bœ uf di manzo142 Consomé en tassa Consomé a la taza Consommé Cup of consommé Consommé à la Consommé in Kop bouillon tasse tazza143 Crema de carbassó Crema de Zuccinicremesupp Cream of courgette Velouté de Vellutata di Gebonden calabacín e (zucchini) soup courgettes zucchine courgettesoep Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 22. 22. Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 22144 Crema de cranc Crema de cangrejo Krabbencremesupp Cream of crab Velouté au crabe Vellutata di Gebonden e soup granchi krabsoep145 Crema de llagosta Crema de langosta Langustencremesu Cream of spiny Velouté à la Vellutata di Gebonden ppe lobster soup langouste aragosta kreeftsoep146 Crema de llegums Crema de Hülsenfruchtcreme Cream of pulse Velouté de Vellutata di legumi Gebonden legumbres suppe soup légumes secs peulvruchtensoep147 Crema de llenties Crema de lentejas Linsencremesuppe Cream of lentil Velouté de lentilles Vellutata di Gebonden soup lenticchie linzensoep148 Crema de marisc Crema de marisco Meeresfrüchtecrem Cream of seafood Velouté aux fruits Vellutata di frutti Gebonden esuppe soup ("chowder") de mer di mare schaaldierensoep149 Crema de pastanaga Crema de Möhrencremesupp Cream of carrot Velouté de carottes Vellutata di carote Gebonden zanahoria e soup wortelsoep150 Crema de pèsols Crema de Erbsencremesuppe Cream of pea soup Velouté de petits Vellutata di piselli Gebonden guisantes pois erwtensoep151 Crema de pollastre Crema de pollo Hähnchencremesu Cream of chicken Velouté au poulet Vellutata di pollo Gebonden ppe soup kippesoep152 Crema de porros Crema de puerros Lauchcremesuppe Cream of leak soup Velouté de Vellutata di porri Gebonden preisoep poireaux153 Crema despàrrecs Crema de Spargelcremesupp Cream of Velouté d’asperges Vellutata di Gebonden espárragos e asparagus soup asparagi aspergesoep154 Crema de tomàquet Crema de tomate Tomatencremesup Cream of tomato Velouté de tomates Vellutata di Gebonden pe soup pomodori tomatensoep155 Crema de verdures Crema de verduras Gemüsecremesupp Cream of Velouté de Vellutata di Gebonden e vegetable soup légumes verdure groentesoep156 Crema de xampinyons Crema de Champignoncreme Cream of Velouté aux Vellutata di funghi Gebonden champiñones suppe mushroom soup champignons champignonsoep Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 23. 23. Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 23157 Crema freda de carbassó Crema fría de Kalte Chilled cream of Velouté froid de Vellutata fredda di Koude calabacín Zucchinicremesup courgette courgettes zucchine courgettesoep pe (zucchini) soup158 Escudella amb pilotilles Sopa de albóndigas Escudella mit Meatball soup Escudella (pot-au- Escudella (lesso di Soep met (mandonguilles) Fleischklößchen feu) aux boulettes verdure) con gehakballetjes de viande polpette159 Escudella barrejada Escudella Escudella Catalan meat and Escudella Escudella Escudella barrejada (cocido barrejada vegetable soup barrejada (pot-au- barrejada (lesso barrejada campesino) (Bauerneintopf) feu traditionnel) alla catalana) (boerenstoofpot)160 Escudella de blat de moro Sopa de maíz Maiseintopf Sweet corn soup Escudella (pot-au- Escudella (lesso) Maïssoep escairat feu) au maïs di granoturco161 Escudella de carbassa Sopa de calabaza Zucchinieintopf Pumpkin soup Escudella (pot-au- Escudella (lesso) Pompoensoep feu) à la courge di zucca162 Escudella de faves Sopa de habas Eintopf mit dicken Broad bean soup Escudella (pot-au- Escudella (lesso) Tuinbonensoep Bohnen feu) aux fèves di fave163 Escudella de pagès Sopa de payés Bauerneintopf Catalan country- Escudella de pagès Escudella de pagès Boerensoep style meat and (pot-au-feu (lesso alla vegetable soup paysan) contadina)164 Escudella de pa torrat Sopa de pan Escudella mit Toasted bread soup Escudella de pa Escudella (lesso) Geroosterd- tostado Röstbrot torrat (pot-au-feu con crostini di broodsoep sur tartines pane grillées)165 Escudella i carn dolla Escudella i carn Escudella i carn Escudella i carn Escudella i carn Escudella i carn Escudella i carn dolla (cocido a la d’ (Typischer olla dolla (broth with d’ (pot-au-feu olla d’ (lesso di olla d’ (Catalaanse olla catalana) katalanischer noodles followed et ses viandes) carne) groenteschotel met Eintopf) by stewed meat vlees) and vegetables) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
 24. 24. Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 24166 Farro (escudella de les Farro (cocido Farro Farro (country- Farro (pot-au-feu Farro (lesso alla Farro (Boeren terres de lEbre) campesino de las (Bauerneintopf style meat and de la région de contadina delle groenteschotel van tierras del Ebro) nach Art der vegetable soup l’Ebre) terre dell’Ebro) de Ebro) Ebrogegend) from the Ebro valley)167 Gaspatxo Gazpacho Gazpacho (Kalte Gazpacho Gaspacho Gazpacho Gazpacho (koude Gemüsesuppe) (minestra fredda di groentesoep) verdure)168 Olla aranesa Olla aranesa Aranesischer Olla aranesa (Val Potée du Val Olla aranesa Aranese Eintopf dAran-style stew) d’Aran (lesso della Valle groenteschotel d’ Aran)169 Olla barrejada Olla barrejada Olla barrejada Catalan meat and Potée à la catalane Olla barrejada Olla barrejada (cocido (Bauerneintopf) vegetable stew (lesso alla (Boeren campesino) catalana) groenteschotel)170 Olla de cigrons Cocido de Kichererbseneinto Chickpea stew Potée aux pois Minestra di ceci Kikkererwten- garbanzos pf chiches schotel171 Puré de llegums Puré de legumbres Hülsenfruchtpüree Puréed pulses Purée de légumes Purè di legumi Peulvruchtenpuree secs172 Puré de llenties Puré de lentejas Linsenpüree Puréed lentils Purée de lentilles Purè di lenticchie Linzenpuree173 Puré de pèsols Puré de guisantes Erbsenpüree Puréed peas Purée de petits pois Purè di piselli Erwtenpuree174 Salmorejo amb gambes Salmorejo con Salmorejo mit Salmorejo (chilled Salmorejo (sorte Salmorejo (purè di Salmorejo gambas Garnelen (Art soup with prawns) de gaspacho) aux verdure) coi (ijsgekoelde Gazpacho) crevettes gamberetti groentesoep) met gambas175 Sèmola Sémola Griessuppe Broth with Bouillon à la Semolino Griesmeel semolina semoule176 Sopa dall Sopa de ajo Knoblauchsuppe Garlic soup Soupe à l’ail Zuppa all’aglio Knoflooksoep Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands

×