Vocabulario de restaurantes en Italiano
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Vocabulario de restaurantes en Italiano

on

 • 1,091 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,091
Views on SlideShare
943
Embed Views
148

Actions

Likes
0
Downloads
6
Comments
0

4 Embeds 148

http://tribuna-ram.blogspot.com 123
http://www.tribuna-ram.com 22
http://tribuna-ram.blogspot.com.es 2
http://es.paperblog.com 1

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  Vocabulario de restaurantes en Italiano Vocabulario de restaurantes en Italiano Presentation Transcript

  • VOCABULARI DE RESTAURANTSCatalà – Castellano – Deutsch – English – Français – Italiano – Nederlands Generalitat de Catalunya Departament de Comerç, Consum i Turisme
  • 2Índex Índicegeneral generalPresentació ......................................................................................... 3 Presentación......................................................................................... 3Otientacions per a la redacció de cartes i menús .............................. 4 Otientaciones para la redacción de cartas y menús................................ 4Plats més freqüents Platos más frecuentes- Amanides i entremesos .................................................................... 8 - Ensaladas y entremeses...................................................................... 8- Embotits, carns fredes i patés........................................................ 15 - Embutidos, fiambres y patés ............................................................ 15- Sopes, cremes i consomés............................................................... 21 - Sopas, cremas y consomés ............................................................... 21- Arrossos ......................................................................................... 29 - Arroces............................................................................................ 29- Pasta, coques i pizzes ..................................................................... 32 - Pasta, «coques» y pizzas .................................................................. 32- Verdura, hortalisses i llegums ....................................................... 39 - Verdura, hortalizas y legumbres....................................................... 39- Ous i truites.................................................................................... 54 - Huevos y tortillas............................................................................. 54- Carn ............................................................................................... 60 - Carne ............................................................................................... 60- Vísceres i cargols............................................................................ 75 - Vísceras y caracoles......................................................................... 75- Peix, marisc i crustacis .................................................................. 81 - Pescado, marisco y crustáceos ......................................................... 81- Caça i aviram................................................................................. 98 - Caza y aves...................................................................................... 98- Fruita ........................................................................................... 106 - Fruta.............................................................................................. 106- Postres dolces ............................................................................... 109 - Postres dulces ................................................................................ 109- Formatges i derivats de la llet ..................................................... 114 - Quesos y derivados de la leche....................................................... 114- Sucs de fruita ............................................................................... 116 - Zumos de frutra ............................................................................. 116- Cafès............................................................................................. 117 - Cafés ............................................................................................. 117Índex alfabètics Índices alfabéticos- Català ........................................................................................... 119 - Catalán .......................................................................................... 119- Castellà......................................................................................... 126 - Castellano...................................................................................... 126- Alemany ....................................................................................... 133 - Alemán .......................................................................................... 133- Anglès........................................................................................... 141 - Inglés............................................................................................. 141- Francès......................................................................................... 150 - Francés .......................................................................................... 150- Italià ............................................................................................. 157 - Italiano .......................................................................................... 157- Neerlandès.................................................................................... 164 - Holandés........................................................................................ 164
  • 3Presentació PresentaciónAquesta segona edició corregida i ampliada, del VOCABULARI DE Esta segunda edición, corregida y ampliada, del VOCABULARIO DERESTAURANTS respon a la magnífica rebuda que va tenir la primera per RESTAURANTES responde a la magnífica acogida que tuvo la primera por partepart dels establiments i professionals del sector. En diem corregida perquè de los establecimientos y profesionales del sector.hem mirat d’ incloure-hi les esmenes i els suggeriments que ens han fet La calificamos de corregida porque hemos intentado incluir las correcciones yarribar, i ampliada perquè, ultra la inclusió de dues llengües més (italià i sugerencias que nos han hecho llegar y de ampliada porque, además de laholandès) hi hem duplicat el nombre de plats traduïts. inclusión de dos lenguas más (italiano y holandés), hemos duplicado el número de platos traducidos.Bona part de les preparacions culinàries incorporades de bell noucorresponen a plats tradicionals catalans inclosos en recents publicacions Buena parte de las preparaciones culinarias añadidas corresponden a platosdel Departament de Comerç, Consum i Turisme, com ara les Rutes tradicionales catalanes incluidos en recientes publicaciones del Departament deGastronòmiques de Catalunya, o en les comunicacions del Segons Congrés Comerç, Consum i Turisme, como las Rutas Gastronómicas de Cataluña, o en lasCatalà de Cuina, fet coherent amb la voluntat d’ aquest Departament de comunicaciones del Segon Congrés Català de Cuina, hecho coherente con lacontribuir a la recuperació i promoció de la nostra gastronomia. D’altres voluntad de este Departamento de contribuir a la recuperación y promoción deafegits han estat suggerits arran de diversos comentaris i aportacions dels nuestra gastronomía. Otras incorporaciones han sido sugeridas a raíz de diversosprofessionals del sector. A més s’ ha inclòs –en lletra cursiva dintre de la hi comentarios y aportaciones de los profesionales del sector. Además se hancolumna “Català”- alguns dels plats aranesos tradicionals més populars i incluido –en letra cursiva dentro de la columna “Català” algunos de los platos –freqüents a la Vall. araneses tradicionales más populares y frecuentes en el Valle.No cal dir que aquest vocabulari no pot, ni de bon tros, recollir les infinites Ni que decir tiene que este vocabulario no puede, en modo alguno, recoger lascombinacions gastronòmiques produïdes per la creativitat dels cuiners del infinitas combinaciones gastronómicas producidas por la creatividad de lospaís, però la prop de 1.200 denominacions de plats que conté en poden cocineros del país pero las cerca de 1.200 denominaciones de platos queconstituir un model adequat. contiene pueden constituir un modelo adecuado.
  • 4Orientacions per a la redacció Orientaciones para la redacciónde cartes i menús de cartas y menúsTot i que aquest vocabulari conté abundoses designacions corresponents a Aunque este vocabulario contiene abundantes designaciones correspondientes auna gran diversitat de plats, és possible que no hi surti una combinació una gran variedad de platos, es posible que no aparezca una combinacióndeterminada, que hi falti una paraula necessària o que calgui adaptar alguna determinada, que falte una palabra necesaria o que haya que adaptar alguna dede les fórmules proposades a una necessitat concreta. L’ objecte d’ aquestes las fórmulas propuestas a una necesidad concreta. El objeto de estasorientacions és que us pugueu valer del vocabulari amb la màxima facilitat. orientaciones es que el lector pueda valerse del vocabulario con la máxima facilidad.Un llenguatge normal i entenedor Un lenguaje normal y comprensibleLa finalitat d’ una carta o d’ menú de restaurant és exposar l’ un oferta La finalidad de una carta o de un menú de restaurante es exponer la ofertagastronòmica de l’ establiment i facilitar l’ elecció del client. Per tant, la gastronómica del establecimiento y facilitar la elección del cliente. Pordenominació dels plats i les especialitats ha de ser tan exacta i entenedora consiguiente, la denominación de los platos y las especialidades debe ser lo máscom sigui possible. Si ho feu així, els dubtes i malentesos seran menors i exacta y comprensible posible. Las dudas y confusiones serán menores y lal’ elecció un acte fàcil i amable. elección, un acto fácil y amable.Variants locals i maneres de dir Variantes locales y modos de decirEn totes les llengües, els plats més populars i les formes de preparació més En todas las lenguas, los platos más populares y las formas de preparación máscomunes solen rebre una gran varietat de denominacions i presentar un comunes suelen recibir múltiples denominaciones y presentar un amplio abanicoampli ventall de variants formals, d’origen dialectal o local. És el cas, per de variantes formales, de origen dialectal o local. Es el caso, por ejemplo, deexemple de paraules com tomata, tomaca, tomàquet tomàtiga o albergínia, palabras como tomata, tomaca, tomàquet, tomàtiga o albergínia aubergínia oaubergínia o albergínia, en català, o de la diversitat entre les formes albergínia, en catalán o de la diversidad entre las formas inglesas y americanasangleses i americanes (tunny o tunna respectivament per “tonyina”). (tunny o tuna, respectivamente por “ atún” Asimismo, hay en todas las lenguas ).Igualment, hi ha en totes les llengües diverses maneres de denominar o varias formas de denominar o describir unos platos, preparaciones o ingredientesdescriure uns plats preparacions, o ingredients determinats per exemple determinados por ejemplo coeurs de palmier o choux o arròs de peix y arròs ambcoeurs de palmier o choux palmistes, en francès, per “margallons”, o “arròs peix, en catalán.de peix” i “arròs amb peix”, en català. Incluir todas esas variantes, en una obra de las pretensiones y características deIncloure totes les dites variants, en una obra d’aquestes pretensions i ésta sería antes motivo de confusión que de utilidad y siempre se corre el riesgocaracterístiques fóra més causa de confusió que no d’ utilitat, i sempre hi ha de omitir alguna. Hay que subrayar, sin embargo, que el uso de dichas variantes yel risc d’ ometre’ alguna. Cal fer notar, però, que l’ d’ n ús aquestes variants i modismos es perfectamente adecuado siempre que se haga con corrección ymaneres de dir és perfectament adequat sempre que es faci amb correcció i cuidado. (En cuanto a las variantes del catalán se puede pedir información a lacura. (Pel que fa a les variants del català, podeu demanar informació a la Direcció General de Política Lingüística.)Direcció General de Política Lingüística.)
  • 5Orientacions per a la redacció Orientaciones para la redacciónde cartes i menús de cartas y menúsPel que fa a les denominacions en les llengües diferents del català, hi hem En lo que a las denominaciones en las lenguas distintas al catalán se refiereintroduït, entre parèntesis algunes variants d’ aquesta mena, o bé frases hemos introducido, entre paréntesis, algunas variantes de este tipo, así comoexplicatives de termes i expressions difícilment traduïbles. frases explicativas de términos y expresiones difícilmente traducibles.Construcció de les frases Construcción de las frasesNi una carta de restaurant ni un menú no són un telegrama, i no hi ha cap Ni una carta de restaurante ni un menú son un telegrama, y no hay motivo algunomotiu d’ ometre-hi les partícules d’enllaç (preposicions i conjuncions). para omitir las partículas de enlace (preposiciones y conjunciones). Sin embargo,Tanmateix cada llengua té mecanismes d’ enllaç propis. Així, mentre que en cada lengua dispone de mecanismos de enlace propios. Así, en tanto que encatalà la preposició a es reserva gairebé sempre a les indicacions d’ estil o catalán la preposición a se reserva casi siempre a las indicaciones de estilo oprocedència (a la marinera a la francesa… ) i als mètodes de cocció (a la procedencia (a la marinera a la francesa… ) y a los métodos de cocción (a labrasa, a la sal al forn, a la cassola… ), la preposició francesa à i les seves brasa, a la sal, al forn, a la cassola… ), la preposición francesa à y suscontraccions au i aux poden també indicar també l’ ingredient característic o contracciones au y aux pueden también indicar el ingrediente característico o lala guarnició d’ plat (à la marinière, à la valencienne, à la casserole, au un guarnición de un plato (à la marinière, à la valencienne, à la casserole au gratin, ygratin, i també riz à la morue, fricassée de veau aux champignons… ), casos también riz à la morue, fricassée de veau aux champignons… ), casos que enque en català es resolen generalment amb les preposicions de o amb (arròs catalán se resuelven generalmente con las preposiciones de o amb (arròs dede bacallà, fricandó de vedella amb bolets… ). bacallà, fricandó de vedella amb bolets… )Les dificultats de traducció o d’ adaptació són encara més grans si ens Las dificultades de traducción o de adaptación son aún mayores si nos referimosreferim a la morfologia i la derivació de les paraules o a l’ ordre sintàctic de a la morfología y la derivación de las palabras o al orden sintáctico de las frases,les frases, sobretot si comparem les llengües llatines (català, castellà, sobre todo si comparamos las lenguas latinas (catalán castellano, francés efrancès i italià) amb les no llatines (anglès alemany i holandès). Les italiano) con las no latinas (inglés, alemán y holandés). Las limitaciones evidenteslimitacions evidents d’ aquesta publicació no permeten ni tan sols de esta publicación ni siquiera permiten la exposición de una aclaración dell’exposició d’ aclariment de l’ un abast descriptiu de l’ anterior, especialment alcance descriptivo de la anterior, especialmente si el lector no tiene unsi el lector no té un coneixement una mica profund d’ aquestes llengües. La conocimiento un poco profundo de esas lenguas. La traducción de platos notraducció de plats no inclosos en les llistes que constitueixen el cos central incluidos en las listas que constituyen el cuerpo central del libro no es, pues,del llibre no és doncs immediata, i ni tan sols no podem recomanar amb una inmediata, y ni siquiera podemos recomendar con una mínima prudencia que elprudència mínima que el lector intenti fer-la per analogia amb els casos que lector intente hacerla por analogía con los casos que se enumeran si no tiene loss’ enumeren si no té els coneixements lingüístics necessaris. En aquests hi conocimientos lingüísticos necesarios. En estos casos lo mejor es recurrir a loscasos el millor és recórrer als serveis d’ traductor professional. un servicios de un traductor profesional.
  • 6Orientacions per a la redacció Orientaciones para la redacciónde cartes i menús de cartas y menúsDenominacions que no es tradueixen Denominaciones que no se traducenHi ha una llarga tradició gastronòmica de mantenir la denominació de Hay una larga tradición gastronómica de mantener la denominación dedeterminats plats en la llengua original, si bé en alguns casos, i sobretot en determinados platos en la lengua original aunque en algunos casos, y sobre todoles llengües i tradicions culinàries veïnes, l’ adaptació és si fa no fa en las lenguas y tradiciones culinarias vecinas, la adaptación es más o menosimmediata (macarrons, gaspatxo etc.). En general, en aquest vocabulari hem inmediata (macarrons, gaspatxo, etc.). En general, en este vocabulario hemosadoptat el criteri de traduir totes les preparacions llevat d’aquelles que adoptado el criterio de traducir todas las preparaciones, excepto aquellas quecorresponen a plats de la cuina internacional que s’ han imposat en la forma corresponden a platos de la cocina internacional que se han impuesto en la formacorresponent a la llengua d’ origen (p.e., carré, Chateaubriand… ) o plats correspondiente a la lengua de origen (p.e., carré Chateaubriand… ) o a platostradicionals de la cuina catalana sense equivalent en les altres llengües tradicionales de la cocina catalana sin equivalente en las otras lenguas (p.ej.,(p.e., escalivada, xató… ), els quals esperem de tard o d’ hora arribin a ser escalivada, xató… ) que esperamos que tarde o temprano lleguen a serincorporats a la llista de denominacions de la cuina internacional. incorporados a la lista de denominaciones de la cocina internacional.Les denominacions de plats de traducció difícil o impossible les hem Las denominaciones de platos de traducción difícil o imposible las hemos dejadodeixades en cursiva en les llengües que no són l’ original. A l’ hora de en cursiva en las lenguas que no son la original. Cuando se trate de redactar laredactar la carta o el menú, tanmateix, no cal mantenir la cursiva, però és carta o el menú, sin embargo, no hay que mantener la cursiva, pero esrecomanable afegir-hi l’ aclariment que l’ acompanya en cada llengua. recomendable añadir la aclaración que la acompaña en cada lengua.
  • Plats més freqüents Platos más frecuentes Úbliche Gerichte Most common dishes Plats les plus fréquents Piatti più frequentiMeest voorkomende gerechten
  • Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 8 1 Alvocat amb gambes Aguacate con Avocado mit Avocado with Avocat aux Avocado con Avocado met gambas Garnelen prawns crevettes gamberetti gambas 2 Alvocat amb salsa de Aguacate con salsa Avocado mit Avocado with Avocat sauce au Avocado con salsa Avocado met rocafort de roquefort Roquefort-Soße Roquefort sauce roquefort al formaggio Roquefortsaus roquefort 3 Alvocat amb tonyina Aguacate con atún Avocado mit Avocado with Avocat au thon Avocado con Avocado met Thunfisch tunny (tuna) tonno tonijn 4 Alvocats i endívies al Aguacates y Avocado und Avocados and Avocats et endives Avocado con Avocado en rauwe natural endivias al natural Chicorée chicory (Belgian nature indivia fresca witlof endives) au naturel 5 Amanida alemanya Ensaladilla Kartoffelsalat German salad Salade à Insalata tedesca Duits slaatje alemana l’allemande 6 Amanida catalana Ensalada catalana Katalanischer Salat Catalan salad (with Salade catalane Insalata catalana Catalaanse salade sausages and cold cuts) 7 Amanida dalvocat Ensalada de Avocadosalat Avocado salad Avocat en salade Insalata di avocado Avocado-salade aguacate 8 Amanida darròs Ensaladilla de Reissalat Rice salad Salade de riz Insalata di riso Rijstsalade arroz 9 Amanida de cogombres Ensaladilla de Gurkensalat mit Cucumber salad Salade de Insalata di cetrioli Komkommersalad amb tonyina pepinos con atún Thunfisch with tunny (tuna) concombres au e tonno e met tonijn thon10 Amanida de créixens Ensalada de berros Kressesalat Watercress salad Salade de cresson Insalata di Waterkerssalade crescione11 Amanida de faves tendres Ensalada de habas Saubohnensalat Salad of tender Salade de fèves Insalata di fave Baby- amb menta tiernas con menta mit Minze broad beans with tendres à la menthe fresche alla menta tuinbonensalade mint met munt Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 912 Amanida de la casa Ensalada de la casa Salat nach Art des House salad Salade maison Insalata della casa Salade du chef Hauses13 Amanida de llegums Ensalada de Hülsenfruchtsalat Pulse salad Salade de légumes Insalata di legumi Peulvruchten- legumbres secs salade14 Amanida de llegums a Ensalada de Hülsenfruchtsalat Pulse salad Salade de légumes Insalata di legumi Andalusische landalusa legumbres a la auf andalusische Andalusian style secs à l’andalouse alla andalusa peulvruchten- andaluza Art salade15 Amanida de llenties Ensalada de Linsensalat Lentil salad Lentilles en salade Insalata di Linzen-salade lentejas lenticchie16 Amanida del temps Ensalada del Salat der Saison Seasonal salad Salade du jour Insalata di stagione Seizoen-salade tiempo17 Amanida de margallons Ensalada de Palmherzensalat Salad of palm Cœ urs de palmier Insalata di cuori di Palmhart-salade palmitos hearts en salade palma18 Amanida de marisc Ensalada de Meeresfrüchtesalat Seafood salad Salade de fruits de Insalata di frutti di Zeevruchten- marisco mer mare salade19 Amanida denciam i Ensalada de Grüner Salat mit Lettuce and tomato Salade verte et Insalata di Salade van sla en tomàquet lechuga y tomate Tomate salad tomates pomodori e lattuga tomaten20 Amanida dendívies Ensalada de Chicoréesalat Chicory (Belgian Salade d’endives Insalata di indivia Witlof-salade endivias endive) salad21 Amanida de pasta tèbia Ensalada de pasta Warmer Nudelsalat Warm pasta salad Pâtes tièdes en Insalata di pasta Pasta-salade templada salade tiepida22 Amanida de peix marinat Ensalada de Salat mit Marinated fish Poisson mariné en Insalata di pesce Gemarineerde vis- pescado en adobo mariniertem Fisch salad salade marinato salade23 Amanida de pernil dànec Ensalada de jamón Entenschinkensalat Duck ham salad Salade au jambon Insalata di Lendeham-salade de pato de canard prosciutto d’anatra Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 1024 Amanida de peus de porc Ensalada de Schweinshachsens Salad of pigs Pieds de porc Insalata di Salade van amb vinagreta dou dur manitas de cerdo alat à la trotters with ravigote zampetti di maiale varkenspootjes in en vinagreta de Vinaigrette ravigote con salsa vinaigrette van huevo duro vinaigrette hardgekookte eieren25 Amanida de pollastre Ensalada de pollo Hähnchensalat Chicken salad Poulet en salade Insalata di pollo Kip-salade26 Amanida de raïm amb Ensalada de uvas Trauben-Käse- Grape and cheese Salade au raisin et Insalata di Druiven-salade formatge con queso Salat salad au fromage formaggio e uva met kaas27 Amanida descarola amb Ensalada de Lollo-Rosso-Salat Chicory (Belgian Frisée sauce Insalata di scarola Krulandijvie- romesco escarola con mit Romescosoße endive) salad with romesco con salsa romesco salade met romesco romesco sauce romescosaus28 Amanida despàrrecs Ensalada de Spargelsalat Asparagus salad Asperges en salade Insalata di asparagi Asperge-salade espárragos29 Amanida destiu Ensalada de verano Sommersalat Summer salad Salade estivale Insalata estiva Zomer-salade30 Amanida de tomàquet Ensalada de tomate Tomatensalat Tomato salad Salade de tomates Insalata di Tomaten-salade pomodori31 Amanida de tonyina Ensalada de atún Thunfischsalat Tunny (tuna) salad Salade au thon Insalata di tonno Tonijn-salade32 Amanida mixta Ensalada mixta Gemischter Salat Mixed salad Salade mixte Insalata mista Gemengde salade33 Amanida niçoise Ensalada niçoise Reissalat Niçoise Salad Niçoise Salade niçoise Insalata niçoise Salade Niçoise34 Amanida tèbia Ensalada templada Warmer Salat Warm salad Salade tiède Insalata tiepida Warme salade35 Amanida tropical Ensalada tropical Tropischer Salat Tropical salad Salade tropicale Insalata tropicale Tropische salade36 Amanida verda Ensalada verde Grüner Salat Green salad Salade verte Insalata verde Groene salade37 Cabdells amb vinagreta Cogollos en Kopfsalat à la Tudela head Sucrines Cuori di lattuga Mini-slakropjes in vinagreta Vinaigrette lettuce with vinaigrette con salsa vinaigrette vinaigrette vinaigrette Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 1138 Cabdells de Tudela Cogollos de Kopfsalat aus Tudela head Sucrines de Tudela Cuori di lattuga di Tudela mini- Tudela Tudela lettuce Tudela slakropjes39 Canapès assortits Canapés surtidos Gemischte Assorted canapés Assortiment de Tartine assortite Assortiment Kanapees canapés belegde toastjes40 Caviar dalbergínies amb Caviar de Auberginenkaviar Aubergine Caviar Caviale di Aubergine-kaviaar tapenade berenjenas con mit Tapenade (eggplant) caviar d’aubergines à la melanzane con met tapenade tapenade with tapenade tapenade tapenade (paste of olives, capers, anchovies, etc.)41 Cebiche (peix adobat a la Cebiche (pescado Cebiche Cebiche Cebiche (marinade Cebiche (pesce Cebiche mexicana, amb llimona, en adobo a la (Marinierter Fisch (Mexican-style de poisson à la marinato alla (gemarineerde vis ceba etc.) mejicana, con auf mexikanische marinated fish) mexicaine) messicana) op z’ mexicaans n limón, cebolla etc.) Art, mit Zitrone, met citroen, ui, Zwiebeln usw.) etc.)42 Còctel dalvocats Cóctel de Avocadococktail Avocado cocktail Cocktail d’avocats Cocktail di Avocado-cocktail aguacates avocado43 Còctel de gambes Cóctel de gambas Garnelencocktail Prawn cocktail Cocktail de Cocktail di Gamba-cocktail crevettes gamberetti44 Còctel de marisc Cóctel de marisco Meeresfrüchtecock Seafood cocktail Cocktail de fruits Cocktail di frutti di Schelpdieren- tail de mer mare cocktail45 Còctel de meló amb cranc Cóctel de melón y Krabbencocktail Melon and crab Cocktail de melon Cocktail di melone Meloen- en krab- cangrejo mit Honigmelone cocktail au crabe e granchi cocktail46 Cogombres amanits Pepinos aliñados Gurkensalat Cucumber with Concombres en Cetrioli in insalata Aangemaakte dressing salade komkommers47 Crudités Crudités Rohkostsalat Crudités Crudités Crudités Rauwkostsalade Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 1248 Delícies de mar amb Delicias de mar en Meeresdelikatesse Tasty seafood Délices de la mer Delizie di mare Zeebanket in cider- vinagreta de sidra vinagreta de sidra n in Sidra- morsels with cider au vinaigre de con salsa vinaigrette Vinaigrette vinegar cidre vinaigrette di sidro49 Endívies amb rocafort Endivias al Chicorée mit Chicory (Belgian Endives sauce au Indivia al Witlof à la roquefort Roquefortsoße endives) with roquefort formaggio Roquefort Roquefort dressing roquefort50 Endívies amb vinagreta Endivias en Chicorée à la Chicory (Belgian Endives vinaigrette Indivie con salsa Witlof in vinagreta Vinaigrette endives) with vinaigrette vinaigrette vinaigrette51 Ensalada russa Ensaladilla rusa Bunter Russian salad Macédoine de Insalata russa Russisch slaatje Kartoffelsalat légumes52 Entremesos Entremeses Vorspeisen Hors doeuvres Hors-d’ uvre œ Antipasti misti Voorgerechten variés53 Entremesos selectes Entremeses Erlesene Selected hors Hors-d’ uvre œ Antipasti scelti Een keuze uit onze selectos Vorspeisen doeuvres choisis voorgerechten54 Escalivada Escalivada Escalivada (auf Escalivada (baked Escalivada Escalivada Escalivada (ensalada de der Glut geröstetes, aubergines/eggplan (poivron, (antipasto a base di (gebakken groente- hortalizas asadas) abgezogenes ts, peppers, etc.) aubergine, oignon, peperoni, salade) Gemüse) tomate grillés en melanzane, cipolle salade) e pomodori arrostiti)55 Espàrrecs amb maionesa Espárragos con Spargel mit Asparagus with Asperges Asparagi con Asperges met mahonesa Mayonnaise mayonnaise mayonnaise maionese mayonaise56 Espàrrecs amb salsa de Espárragos con Spargel in Asparagus in Asperges sauce au Asparagi con salsa Asperges met créixens salsa de berros Brunnenkressesoße watercress sauce cresson di crescione waterkers-saus57 Espàrrecs amb vinagreta Espárragos en Spargel à la Asparagus with Asperges Asparagi con salsa Asperges in vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 1358 Espàrrrecs amb vinagreta Espárragos en Spargel in Asparagus with Asperges ravigote Asparagi con salsa Asperges in dou dur vinagreta de huevo Eiervinaigrette ravigote vinaigrette con vinaigrette van duro uova sode hardgekookte eieren59 Esqueixada Esqueixada Esqueixada Esqueixada Esqueixada (morue Esqueixada Esqueixada (ensaladilla de (Stockfischsalat) (shredded salt cod crue en salade) (antipasto a base di (kleingesneden- bacalao salad) baccalà crudo stokvissalade) desmigado) sminuzzato)60 Margallons al natural Palmitos al natural Palmherzen Palm hearts au Cœ urs de palmier Cuori di palma al Palmhartjes naturel naturel nature naturale61 Margallons amb salsa Palmitos en salsa Palmherzen mit Palm hearts with Cœ urs de palmier Cuori di palma con Palmhartjes in danxoves de anchoas Anchovissoße anchovy sauce sauce aux anchois salsa d’acciughe ansjovis-saus62 Margallons amb vinagreta Palmitos en Palmherzen à la Palm hearts with Cœ urs de palmier Cuori di palma con Palmhartjes in vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette salsa vinaigrette vinaigrette63 Meló amb pernil de Melón con jamón Honigmelone mit Melon with Jabugo Melon au jambon Melone e Meloen met Jabugo de Jabugo Jabugo-Schinken cured ham de Jabugo prosciutto crudo di Jabugo bergland- Jabugo ham64 Meló amb pernil serrà Melón con jamón Honigmelone mit Melon with Melon au jambon Melone e Meloen met rauwe serrano Landschinken Serrano cured ham de montagne prosciutto crudo ham Serrano65 Meló amb porto Melón al oporto Honigmelone mit Melon with Port Melon au porto Melone al porto Meloen met Port Portwein wine66 Pa amb tomàquet i Pan con tomate y Brot mit Tomate Catalan tomato Pain à la tomate et Pane con Brood ingewreven anxoves anchoas und Anchovis bread with anchois pomodoro e met tomaat en anchovies acciughe ansjovis erop67 Pa amb tomàquet i pernil Pan con tomate y Brot mit Tomate Catalan tomato Pain à la tomate et Pane con Brood ingewreven jamón und Schinken bread with ham jambon pomodoro e met tomaat en ham prosciutto Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Amanides i Ensaladas y Salate und Salads and Salades et hors Insalate e Salades en entremesos entremeses Vorspeisen hors doeuvres d´œ uvre antipasti voorgerechten 1468 Pinya natural amb Piña natural con Frische Ananas mit Fresh pineapple Ananas frais aux Ananas fresco e Verse ananas met llagostins langostinos Languste with Dublin bay crevettes gamberi langoustines prawns69 Pinya natural amb pernil Piña natural con Frische Ananas mit Fresh pineapple Ananas frais au Ananas fresco e Verse ananas met jamón Schinken with ham jambon prosciutto ham70 Porros amb vinagreta Puerros en Lauch à la Leaks with Poireaux Porri con salsa Prei in vinaigrette vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette71 Torrades amb allioli de Tostadas con alioli Geröstetes Brot Toasted Catalan Toasts et ailloli au Pane tostato con Toast met codony de membrillo mit Quittenallioli bread with quince coing salsa allioli alle knoflookmayonais allioli mele cotogne e72 Tapenade (pasta dolives Tapenade (pasta de Tapenade (Paste Tapenade (paste Tapenade Tapenade (pasta di Tapenade (pasta negres, tàperes, aceitunas negras, aus schwarzen of olives, capers, olive nere, capperi, van olijven, anxoves...) alcaparras, Oliven, Kapern, anchovies, etc.) acciughe...) kappertjes, anchoas...) Anchovis...) ansjovis...)73 Xató Xató (ensalada de Xató (Salat aus Xató (salad of Xató (morue en Xató (insalata con Xató (salade van bacalao, escarola... Stockfisch, endives/escarole salade sauce baccalà, scarola, stokvis, aliñada con Thunfisch... mit with salt cod and romesco) eccetera e condita krulandijvie...aang romesco) Romescosoße) romesco dressing) con salsa romesco) emaakt met Romesco) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 1574 Anditos (Vall dAran) Anditos (morcilla Anditos Anditos (Val Anditos (boudin Anditos Anditos (worst met de sangre y (Zwiebelblutwurst, dAran blood aux oignons, Val (sanguinaccio con ui, Vall d’Aran) cebolla, Valle de Vall d’Aran) sausage with d’Aran) cipolle, Valle Arán) onion) d’Aran)75 Assortiment de carns Surtido de Aufschnittplatte Assorted cold cuts Assortiment de Rifreddi assortiti Assortiment fredes fiambres viandes froides vleeswaren76 Assortiment dembotits Surtido de Wurstplatte Assorted cold Assortiment de Salumi assortiti Assortiment worst embutidos sausages charcuteries (charcuterie)77 Assortiment de patés Surtido de patés Pastetenplatte Assorted pâtés Assortiment de Pâté assortiti Assortimentpaté pâtés78 Baiona Jamón de Bayona Bayonne-Schinken Baiona (small Jambon de Prosciutto di Bayona-ham slices of ham cured Bayonne Baiona with pepper)79 Bisbe Bisbe (butifarra Bisbe (Kurze, Bisbe (blood Bisbe (spécialité Bisbe (salsiccia Bisbe (korte dikke corta i gruesa) dicke Blutwurst) sausage) catalane de catalana corta e Catalaanse worst) boudin) spessa)80 Botifarra Butifarra Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse Botifarra (salsiccia Butifarra Bratwurst pork sausage) catalana) (Catalaanse worst)81 Botifarra a la llosa Butifarra a la losa Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse à la pierre Botifarra alla Catalaanse Bratwurst vom pork sausage) piastra braadworst op heißen Stein grilled on a stone steen bereid slab82 Botifarra amb mongetes Butifarra con Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse aux Botifarra con Catalaanse alubias Bratwurst mit pork sausage) with haricots secs fagioli braadworst met weißen Bohnen white beans witte bonen Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 1683 Botifarra de fetge Butifarra de hígado Katalanische Botifarra de fetge Charcuterie de foie Botifarra di fegato Catalaanse Leberwurst (Catalan liver leverworst sausage)84 Botifarra de llengua Butifarra de lengua Katalanische Botifarra de Charcuterie de Botifarra di lingua Catalaanse Zungenwurst llengua (Catalan langue tongworst tongue sausage)85 Botifarra de perol Butifarra de Katalanische Botifarra de perol Boudin blanc frais Botifarra fresca Verse Catalaanse matanza Kesselwurst (Catalan cooked worst sausage made from freshly killed pork)86 Botifarra dou Butifarra de huevo Katalanische Botifarra dou Boudin à l’ uf œ Botifarra all’uovo Catalaanse ei- Eierwurst (Catalan cooked worst pork and egg sausage)87 Botifarra somalla Butifarra somalla Halbtrockene Botifarra somalla Saucisse demi- Botifarra somalla Catalaanse worst (puesta a secar) katalanische Wurst (Catalan tender sèche (stagionata) somalla cured pork (gedroogd) sausage)88 Bulh de codena (Vall Bulh de codena Bulh de codena Bulh de codena Bulh de codena Bulh de codena Bulh de codena dAran) (butifarra de (Schwartenblutwur (Val dAran blood (boudin de (sanguinaccio di (worst van corteza, Valle de st, Vall d’Aran) sausage with pork couenne, Val cotenna, Valle spekkorst, Vall Arán) crackling) d’Aran) d’Aran) d’Aran)89 Bulh de la lengua (Vall Bulh de la lengua Bulh de la lengua Bulh de la lengua Bulh de la lengua Bulh de la lengua Bulh de la lengua dAran) (Valle de Arán) (Zungenblutwurst, (Val dAran blood (boudin de langue, (sanguinaccio di (tongworst, Vall Vall d’Aran) sausage with Val d’Aran) lingua, Valle d’Aran) tongue) d’ Aran)90 Bulh nere (Vall dAran) Bulh nere (de Bulh nere Bulh nere (Val Bulh nere (boudin Bulh nere Bulh nere (zwarte sangre, Valle de (Blutwurst, Vall dAran blood noir du Val (sanguinaccio worst, Vall Arán) d’Aran) sausage) d’Aran) nero, Valle d’Aran) d’Aran) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 1791 Bull Bull (butifarra Preßsack Bull (Catalan Bull (boudin) Bull (salsiccia Bull (gekookte hervida de blood sausage) bollita) Catalaanse dikke- intestino grueso) darmworst)92 Carn de perol Carne de matanza Kesselfleisch Carn de perol Confit de porc Confit di maiale Vers slachtvlees (preserve made from freshly killed pork)93 Carré de porc fred amb Carré de cerdo frío Schweinerippchen Cold loin of pork Carré de porc froid Carré di maiale Carré koud cogombrets con pepinillos mit Gürkchen with gherkins aux cornichons freddo coi varkensvlees met cetriolini augurken94 Donegal Donegal (butifarra Donegal (Grobe Donegal (large Andouillettes Donegal (salsiccia Donegal (dikke- del intestino Wurst) Catalan pork bollita) darm worst) grueso) sausage)95 Espetec Espetec (butifarra Espetec Espetec (Catalan Saucisse sèche Espetec (salsiccia Espetec (rauwe cruda y puesta a (Hartwurst) dry cured pork cruda e stagionata) gedroogde secar) sausage) Catalaanse worst)96 Foie gras de la casa Foie gras de la Leberpastete nach House liver pâté Foie gras maison Foie gras della Foie gras du chef casa Art des Hauses casa97 Fuet Fuet (longaniza Fuet (Dünne Fuet (Catalan dry Fuet (saucisse fine Fuet (salsiccia Fuet (gedroogde delgada y larga Hartwurst mit cured pork séchée au poivre) lunga e sottile, lange dunne worst curada con Pfeffer) sausage) stagionata e met peper) pimienta) pepata)98 Fumats variats Ahumados surtidos Geräucherte Assorted smoked Assortiment de Affumicati assortiti Assortiment Aufschnittplatte meats fumés gerookt vlees99 Fusta dembotits Tabla de Aufschnittplatte Platter of cold Plateau de Tagliere di salumi Worst-buffet embutidos sausages charcuteries (charcuterie) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 18100 Girella Girella (butifarra Girella (Wurst aus Girella (lambs Boudin farci au riz Girella (salsiccia Girella (Catalaanse de arroz, pan y Reis, Brot und gut sausage stuffed di riso, pane e worst van rijst, tocino en tripa de Speck im with rice, bread lardo) brood en spek in cordero) Schafsdarm) and pork) lamsdarmen)101 Gosset Gosset (butifarra Gosset (Mit Brot Gosset (Catalan Boudin noir Gosset (salsiccia Gosset (zwarte negra rellena de und Speck gefüllte blood sausage nera ripiena di Catalaanse worst pan y tocino) Blutwurst) stuffed with bread pane e lardo) gevuld met brood and pork) en spek)102 Llom embotit Lomo embuchado Schweinelende im Sausage of Coppa (charcuterie Coppa Lendeworst Darm seasoned, cured d’échine de porc) pork loin103 Langüissa de la bona Langüissa de la Langüissa de la Langüissa de la Langüissa de la Languïssa de la Langüissa de la (Vall dAran) bona (Valle de bona (Bratwurst bona (fresh / bona (saucisse du bona (salsiccia bona (Vall d’Aran Arán) aus dem Vall cured sausage from Val d’Aran) della Valle d’Aran) worstjes) d’Aran) the Val dAran)104 Langüissa de la traidura Langüissa de la Langüissa de la Langüissa de la Langüissa de la Languïssa de la Langüissa de la (Vall dAran) traidura (con el traidura traidura (Val traidura (saucisse traidura (salsiccia traidura (worstjes corazón y la (Bratwurst aus dAran sausage d’abats, Val di frattaglie, Valle van ingewanden, asadura, Valle de Innereien, Vall with heart and d’Aran) d’Aran) Vall d’Aran) Arán) d’Aran) lights)105 Llonganissa Longaniza Llonganissa Llonganissa Saucisson sec Salame Droge dunne worst (Bratwurst) (Catalan hard cured pork sausage)106 Pa de fetge Pan de hígado Leberpastete Liver loaf Pain de foie Pane di fegato Leverpastei107 Panaché de carns fredes Panaché de Aufschnittplatte Assorted cold cuts Panaché de Panaché di rifreddi Gevarieerde koude fiambres viandes froides shvleesschotel108 Paté amb pebre negre Paté a la pimienta Pastete mit Black pepper pâté Pâté au poivre noir Pâté al pepe nero Zwarte-peperpaté negra schwarzen Pfeffer Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 19109 Paté amb rocafort Paté al roquefort Pastete mit Roquefort pâté Pâté au roquefort Pâté al formaggio Paté met Roquefort Roquefort roquefort110 Paté de la casa Paté de la casa Pastete nach Art House pâté Pâté maison Pâté della casa Paté du chef des Hauses111 Paté de llebre Paté de liebre Hasenpastete Hare pâté Pâté de lièvre Pâté di lepre Haaspaté112 Paté de pagès amb fines Paté de campaña a Bauernpastete mit Country-style pâté Pâté de campagne Pâté alla Boeren-paté met herbes las finas hierbas Küchenkräutern aux fines herbes aux fines herbes campagnola con kruiden erbe aromatiche113 Paté de porc senglar Paté de jabalí Wildschweinpastet Boar pâté Pâté de sanglier Pâté di cinghiale Everzwijn-paté e114 Paté francès Paté francés Französische French pâté Pâté français Pâté francese Franse paté Pastete115 Paté trufat amb porto Paté trufado al Trüffelpastete mit Truffled pâté with Pâté truffé au porto Pâté tartufato al Paté met truffels en oporto Portwein Port wine porto Port116 Pernil dànec Jamón de pato Entenschinken Duck ham Jambon de canard Prosciutto d’anatra Lende-ham117 Pernil del país Jamón del país Roher Cured local ham Jambon de pays Prosciutto crudo Boeren-ham Landschinken del posto118 Pernil dolç (de York) Jamón dulce (de Kochschinken Cooked ham Jambon d’York Prosciutto cotto Gekookte ham York)119 Pernil dolç amb mel Jamón dulce con Kochschinken mit Cooked ham with Jambon d’York au Prosciutto cotto col Gekookte ham met miel Honig honey miel miele honing120 Pernil dolç amb porto Jamón dulce al Kochschinken mit Cooked ham with Jambon d’York au Prosciutto cotto al Gekookte ham met oporto Portwein port wine porto porto Port121 Pernil rostit fred Jamón asado (o Kalter gebratener Cold roast ham Jambon rôti froid Prosciutto arrostito Gebraden (of canario) Schinken Canarische) ham122 Pernil serrà Jamón serrano Landschinken Serrano cured ham Jambon de Prosciutto crudo Rauwe ham montagne Serrano Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Sausages Embutidos, Aufschnitt, (charcuterie), Charcuteries, Worst, Embotits, carns fiambres y Wurst und cold cuts and viandes froides Insaccati, vleeswaren en fredes i patés patés Pasteten pâtés et pâtés rifreddi e pâté paté 20123 Pernil serrà de Jabugo Jamón de Jabugo Jabugo-Schinken Jabugo cured ham Jambon de Jabugo Prosciutto crudo di Jabugo bergland- Jabugo ham124 Rosbif Rosbif Roastbeef Roast beef Rosbif Roast beef Rosbief125 Secallona Secallona Secallona Secallona Secallona (saucisse Secallona (salame Secallona (droge (longaniza seca) (Trockenwurst) (Catalan cured fine sèche) sottile stagionato) dunne worst) pork sausage)126 Tastet Tastet (longaniza Tastet Tastet (Catalan Tastet (saucisse Tastet (salame Tastet (droge seca) (Trockenwurst) cured pork fine sèche) sottile stagionato) dunne worst) sausage)127 Torrades amb pernil Tostadas con Geröstetes Brot Toasted Catalan Tartines grillées Pane tostato con Toast met ham jamón mit Schinken tomato bread with jambon prosciutto crudo ham128 Tupinet Tupinet (carne de Tupinet Tupinet (pork Tupinet (viande de Tupinet (confit di Tupinet cerdo en aceite o (Schweinefleisch preserve in oil or porc confite) carne di maiale) (varkensvlees in manteca) in Öl oder lard) olie of vet) Schmalz)129 Xolís Xolís (longaniza de Xolís (Magere Xolís (lean meat Xolís (saucisse Xolís (salame di Xolís (lange worst carne magra con Zervelatwurst mit and pepper sèche au poivre) carne magra, van mager vlees pimienta) Pfeffer) sausage) pepato) met peper) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 21130 Ajoblanco de Màlaga Ajoblanco de Ajoblanco (Kalte Chilled almond Ajoblanco de Ajoblanco di Ajoblanco van Málaga Knoblauchsuppe soup from Málaga Malaga (soupe aux Malaga (zuppa di Málaga (gekoelde aus Málaga) amandes) mandorle e aglio) knoflooksoep)131 Brou (caldo) Caldo Fleischbrühe Meat broth Bouillon Brodo Soep132 Brou amb fideus Caldo con fideus Fleischbrühe mit Meat broth with Bouillon aux Vermicelli in Soep met Nudeln noodles vermicelles brodo vermicelli133 Brou amb rovell dou Caldo con yema Fleischbrühe mit Meat broth with Bouillon au jaune Brodo con tuorlo Soep met eigeel Eierstich egg yolk d’ uf œ d’uovo134 Brou amb xerès Caldo con jerez Fleischbrühe mit Meat broth with Bouillon au xérès Brodo allo sherry Soep met sherry Sherry sherry135 Brou de gallina Caldo de gallina Hühnerbrühe Chicken broth Bouillon de poule Brodo di gallina Kippesoep136 Brou de pollastre Caldo de pollo Hähnchenbrühe Chicken broth Bouillon de poulet Brodo di pollo Kuikensoep137 Bullabesa Bullabesa Bouillabaisse Bouillabaisse Bouillabaisse Bouillabaisse Bouillabaisse138 Consomé amb rovell dou Consomé con Consommé mit Consommé with Consommé au Consommé con Bouillon met yema Eierstich egg yolk jaune d’ uf œ tuorlo d’uovo eigeel139 Consomé amb xerès Consomé al jerez Consommé mit Consommé with Consommé au Consommé allo Bouillon met Sherry sherry xérès sherry sherry140 Consomé dapi Consomé de apio Consommé mit Celery consommé Consommé au Consommé di Selderij-bouillon Sellerie céleri sedano141 Consomé de cua de bou Consomé de rabo Ochsenschwanzco Oxtail consommé Consommé de Consommé di coda Ossestaartbouillon de buey nsommé queue de bœ uf di manzo142 Consomé en tassa Consomé a la taza Consommé Cup of consommé Consommé à la Consommé in Kop bouillon tasse tazza143 Crema de carbassó Crema de Zuccinicremesupp Cream of courgette Velouté de Vellutata di Gebonden calabacín e (zucchini) soup courgettes zucchine courgettesoep Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 22144 Crema de cranc Crema de cangrejo Krabbencremesupp Cream of crab Velouté au crabe Vellutata di Gebonden e soup granchi krabsoep145 Crema de llagosta Crema de langosta Langustencremesu Cream of spiny Velouté à la Vellutata di Gebonden ppe lobster soup langouste aragosta kreeftsoep146 Crema de llegums Crema de Hülsenfruchtcreme Cream of pulse Velouté de Vellutata di legumi Gebonden legumbres suppe soup légumes secs peulvruchtensoep147 Crema de llenties Crema de lentejas Linsencremesuppe Cream of lentil Velouté de lentilles Vellutata di Gebonden soup lenticchie linzensoep148 Crema de marisc Crema de marisco Meeresfrüchtecrem Cream of seafood Velouté aux fruits Vellutata di frutti Gebonden esuppe soup ("chowder") de mer di mare schaaldierensoep149 Crema de pastanaga Crema de Möhrencremesupp Cream of carrot Velouté de carottes Vellutata di carote Gebonden zanahoria e soup wortelsoep150 Crema de pèsols Crema de Erbsencremesuppe Cream of pea soup Velouté de petits Vellutata di piselli Gebonden guisantes pois erwtensoep151 Crema de pollastre Crema de pollo Hähnchencremesu Cream of chicken Velouté au poulet Vellutata di pollo Gebonden ppe soup kippesoep152 Crema de porros Crema de puerros Lauchcremesuppe Cream of leak soup Velouté de Vellutata di porri Gebonden preisoep poireaux153 Crema despàrrecs Crema de Spargelcremesupp Cream of Velouté d’asperges Vellutata di Gebonden espárragos e asparagus soup asparagi aspergesoep154 Crema de tomàquet Crema de tomate Tomatencremesup Cream of tomato Velouté de tomates Vellutata di Gebonden pe soup pomodori tomatensoep155 Crema de verdures Crema de verduras Gemüsecremesupp Cream of Velouté de Vellutata di Gebonden e vegetable soup légumes verdure groentesoep156 Crema de xampinyons Crema de Champignoncreme Cream of Velouté aux Vellutata di funghi Gebonden champiñones suppe mushroom soup champignons champignonsoep Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 23157 Crema freda de carbassó Crema fría de Kalte Chilled cream of Velouté froid de Vellutata fredda di Koude calabacín Zucchinicremesup courgette courgettes zucchine courgettesoep pe (zucchini) soup158 Escudella amb pilotilles Sopa de albóndigas Escudella mit Meatball soup Escudella (pot-au- Escudella (lesso di Soep met (mandonguilles) Fleischklößchen feu) aux boulettes verdure) con gehakballetjes de viande polpette159 Escudella barrejada Escudella Escudella Catalan meat and Escudella Escudella Escudella barrejada (cocido barrejada vegetable soup barrejada (pot-au- barrejada (lesso barrejada campesino) (Bauerneintopf) feu traditionnel) alla catalana) (boerenstoofpot)160 Escudella de blat de moro Sopa de maíz Maiseintopf Sweet corn soup Escudella (pot-au- Escudella (lesso) Maïssoep escairat feu) au maïs di granoturco161 Escudella de carbassa Sopa de calabaza Zucchinieintopf Pumpkin soup Escudella (pot-au- Escudella (lesso) Pompoensoep feu) à la courge di zucca162 Escudella de faves Sopa de habas Eintopf mit dicken Broad bean soup Escudella (pot-au- Escudella (lesso) Tuinbonensoep Bohnen feu) aux fèves di fave163 Escudella de pagès Sopa de payés Bauerneintopf Catalan country- Escudella de pagès Escudella de pagès Boerensoep style meat and (pot-au-feu (lesso alla vegetable soup paysan) contadina)164 Escudella de pa torrat Sopa de pan Escudella mit Toasted bread soup Escudella de pa Escudella (lesso) Geroosterd- tostado Röstbrot torrat (pot-au-feu con crostini di broodsoep sur tartines pane grillées)165 Escudella i carn dolla Escudella i carn Escudella i carn Escudella i carn Escudella i carn Escudella i carn Escudella i carn dolla (cocido a la d’ (Typischer olla dolla (broth with d’ (pot-au-feu olla d’ (lesso di olla d’ (Catalaanse olla catalana) katalanischer noodles followed et ses viandes) carne) groenteschotel met Eintopf) by stewed meat vlees) and vegetables) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 24166 Farro (escudella de les Farro (cocido Farro Farro (country- Farro (pot-au-feu Farro (lesso alla Farro (Boeren terres de lEbre) campesino de las (Bauerneintopf style meat and de la région de contadina delle groenteschotel van tierras del Ebro) nach Art der vegetable soup l’Ebre) terre dell’Ebro) de Ebro) Ebrogegend) from the Ebro valley)167 Gaspatxo Gazpacho Gazpacho (Kalte Gazpacho Gaspacho Gazpacho Gazpacho (koude Gemüsesuppe) (minestra fredda di groentesoep) verdure)168 Olla aranesa Olla aranesa Aranesischer Olla aranesa (Val Potée du Val Olla aranesa Aranese Eintopf dAran-style stew) d’Aran (lesso della Valle groenteschotel d’ Aran)169 Olla barrejada Olla barrejada Olla barrejada Catalan meat and Potée à la catalane Olla barrejada Olla barrejada (cocido (Bauerneintopf) vegetable stew (lesso alla (Boeren campesino) catalana) groenteschotel)170 Olla de cigrons Cocido de Kichererbseneinto Chickpea stew Potée aux pois Minestra di ceci Kikkererwten- garbanzos pf chiches schotel171 Puré de llegums Puré de legumbres Hülsenfruchtpüree Puréed pulses Purée de légumes Purè di legumi Peulvruchtenpuree secs172 Puré de llenties Puré de lentejas Linsenpüree Puréed lentils Purée de lentilles Purè di lenticchie Linzenpuree173 Puré de pèsols Puré de guisantes Erbsenpüree Puréed peas Purée de petits pois Purè di piselli Erwtenpuree174 Salmorejo amb gambes Salmorejo con Salmorejo mit Salmorejo (chilled Salmorejo (sorte Salmorejo (purè di Salmorejo gambas Garnelen (Art soup with prawns) de gaspacho) aux verdure) coi (ijsgekoelde Gazpacho) crevettes gamberetti groentesoep) met gambas175 Sèmola Sémola Griessuppe Broth with Bouillon à la Semolino Griesmeel semolina semoule176 Sopa dall Sopa de ajo Knoblauchsuppe Garlic soup Soupe à l’ail Zuppa all’aglio Knoflooksoep Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 25177 Sopa dametlles Sopa de almendras Mandelsuppe Almond soup Soupe aux Zuppa di mandorle Amandelensoep amandes178 Sopa dapi a la noruega Sopa de apio a la Selleriesuppe auf Norwegian-style Soupe au céleri Zuppa di sedano Noorse noruega norwegische Art celery soup norvégienne alla norvegese selderijsoep179 Sopa darròs Sopa de arroz Reissuppe Rice soup Soupe au riz Minestra di riso Rijstsoep180 Sopa darròs i fideus Sopa de arroz y Reis- und Rice and noodle Soupe au riz et aux Minestra di riso e Rijstsoep met fideos Nudelsuppe soup vermicelles vermicelli vermicelli181 Sopa de bolets Sopa de setas Pilzsuppe Mushroom soup Soupe aux Minestra di funghi Paddestoelensoep champignons182 Sopa de cabell dàngel Sopa de cabello de Suppe mit feinen Fine vermicelli Soupe aux Minestrina di Pompoensoep ángel Kürbisnudeln soup vermicelles fins capelli d’angelo (capellini)183 Sopa de carbassa amb Sopa de calabaza Kürbissuppe mit Pumpkin and Soupe à la courge Minestra di zucca Pompoensoep met musclos con mejillones Miesmuscheln mussel soup et aux moules con mitili mosselen184 Sopa de ceba gratinada Sopa de cebolla Gratinierte Onion soup Gratinée à l’oignon Zuppa di cipolle al Gefruite-uiensoep gratinada Zwiebelsuppe gratinée gratin185 Sopa de cloïsses Sopa de almejas Teppichmuschelsu Clam soup Soupe aux Zuppa di vongole Kokkelsoep ppe clovisses186 Sopa de col Sopa de col Kohlsuppe Cabbage soup Soupe au chou Minestra di cavolo Koolsoep187 Sopa de créixens Sopa de berros Kressesuppe Watercress soup Soupe au cresson Minestra di Waterkerssoep crescione188 Sopa de farigola Sopa de tomillo Thymiansuppe Thyme soup Soupe au thym Minestrina di timo Tijmsoep189 Sopa de fideus Sopa de fideos Nudelsuppe Noodle soup Soupe aux Minestrina di Vermicellisoep vermicelles vermicelli190 Sopa de fredolics Sopa de negrillas Pilzsuppe mit Wild mushroom Soupe aux petits Zuppa di funghi Soep met petit gris Erdritterlingen soup (fredolics) gris (paddestoelen) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 26191 Sopa de galets Sopa de codillos Suppe mit Meat broth with Soupe aux galets Pasta corta in Soep met Schneckennudeln macaroni (grosses brodo elleboogjes (pasta) coquillettes)192 Sopa de la Cerdanya (amb Sopa de la Suppe aus der Cerdanya-style Soupe de la Zuppa della Cerdanya-soep llet, ous i pa fregit) Cerdanya (con Cerdanya (mit soup (with milk, Cerdagne (lait, Cerdanya (a base (met melk, eieren leche, huevos y Milch, Eiern und eggs and fried œ ufs et pain frit) di latte, uovo e en gebakken pan frito) Röstbrot) bread) pane fritto) brood)193 Sopa de lletres Sopa de letras Buchstabensuppe Alphabet noodle Soupe aux "lettres" Minestra di Lettersoep soup (pâtes) letterine194 Sopa de mandonguilles Sopa de albóndigas Fleischklößchensu Meatball soup Soupe aux Minestra con Soep met ppe boulettes de viande polpette gehakballetjes195 Sopa de musclos Sopa de mejillones Miesmuschelsuppe Mussel soup Soupe aux moules Zuppa di mitili Mosselensoep196 Sopa de nous Sopa de nueces Walnußsuppe Walnut soup Soupe aux noix Zuppa di noci Walnotensoep197 Sopa de pa Sopa de pan Brotsuppe Bread soup Soupe au pain Zuppa di pane Broodsoep198 Sopa de pasta Sopa de pasta Nudelsuppe Pasta soup Soupe aux pâtes Zuppa di pasta Soep met vermicelli199 Sopa de peix Sopa de pescado Fischsuppe Fish soup Soupe de poisson Zuppa di pesce Vissoep200 Sopa de pescadors Sopa de Suppe nach Fishermans soup Soupe du pêcheur Zuppa del Vissers-soep pescadores Fischerart pescatore201 Sopa de pèsols amb pernil Sopa de guisantes Erbsensuppe mit Pea and ham soup Soupe de petits Minestra di piselli Erwtensoep met con jamón Schinken pois au jambon e prosciutto ham202 Sopa de Pinyana (amb Sopa de Pinyana Pinyana-Suppe Pinyana soup Soupe de Pinyana Minestra di Pinyana-soep (met verdures, formatge, (con verduras, (mit Gemüse, (with vegetables, (légumes, fromage, Pinyana (di groente, kaas, mandonguillles etc.) queso, albóndigas Käse, cheese, meatballs, boulettes de viande verdure, gehaktballetjes, etc.) Fleischklößchen etc.) etc.) formaggio, etc.) usw.) polpette, ecc.)203 Sopa de pistons Sopa de pistones Nudelsuppe Macaroni ring Soupe aux Pastina in brodo Soep met pistones soup coquillettes (pasta) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 27204 Sopa de pollastre amb Sopa de pollo con Hühnersuppe mit Chicken noodle Soupe de poulet Minestrina di Kippesoep met mi fideus fideos Nudeln soup aux pâtes brodo di pollo con vermicelli205 Sopa de rap Sopa de rape Seeteufelsuppe Monkfish Soupe de baudroie Zuppa di coda di Zeeduivelsoep (anglerfish) soup (lotte) rospo (rana pescatrice)206 Sopa descòrpora Sopa de escorpena Meersausuppe Hog-fish (rascasse) Soupe de rascasse Zuppa di scorfano Zeevarken-soep soup207 Sopa de tirabecs Sopa de tirabeques Erbsenpüree Mange-tout pea Soupe de pois Zuppa di taccole Peultjessoep soup mange-tout208 Sopa de trompetes de la Sopa de trompetes Totentrompetensup Wild mushroom Soupe de Zuppa di trompetes Doodstrompettens mort de la mort (setas) pe (Pfifferling) soup (trompetes de trompettes de la de la mort (funghi) oep (paddestoelen) la mort) mort209 Sopa de verdures Sopa de verduras Gemüsesuppe Vegetable soup Soupe de légumes Minestra di Groentesoep verdure210 Sopa dolça Sopa dulce Süße Suppe Sweet soup Soupe douce Minestra dolce Zoete soep211 Sopa juliana Sopa juliana Julienne Julienne soup Julienne Minestra julienne Julianasoep212 Sopa minestrone Sopa minestrone Minestrone Minestrone Minestrone Minestrone Minestrone soep213 Sopes de pastor Sopas de pastor Hirtensuppe Shepherds soup Soupe du berger Minestra dei Herderssoep (made with oil and pastori thyme)214 Sopes de tupí Sopas de tupí Fleisch- und Pyrenean Potée Lesso Tupísoep (puchero) Gemüseeintöpfe farmhouse soup215 Sopes mallorquines Sopas Mallorkinische Majorcan thick Soupe à la Minestra alla Mallorquinse soep mallorquinas Suppen soup (made from majorquine maniera di brown bread and Maiorca vegetables) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Minestre, Heldere Soupes, zuppe, soepen, Sopes, cremes i Sopas, cremas Suppen und Soups and veloutés et vellutate, gebonden consomés y consomés Brühen consommés consommés consommé soepen 28216 Sopes menestrades Sopas menestradas Gemüsesuppen Mixed vegetable Minestrone Minestrone Soep van soup gestoofde groente217 Vichyssoise Vichyssoise Vichyssoise Vichyssoise Vichyssoise Vichyssoise Vichyssoise Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Arrossos Arroces Reisgerichte Rice Riz Riso Rijstgerechten 29218 Arròs a banda Arroz a banda (el Arròs a banda Arròs a banda Riz au fumet de Risotto al sugo di Rijst a banda (de pescado se sirve (Reisplatte mit (rice with fish, poisson (le poisson pesce (il pesce vis wordt apart aparte) Fisch) cooked together est présenté à part) viene servito geserveerd) but served separatamente) separately)219 Arròs a la cassola Arroz a la cazuela Reistopf Casseroled rice Riz à la casserole Riso in casseruola Rijst a la casserole220 Arròs a la cassola amb Arroz a la cazuela Reistopf mit Casseroled rice Riz à la casserole Riso in casseruola Rijst a la casserole espardenyes con cohombros de Seegurken with sea aux concombres de con cetrioli di mare met zwarte mar cucumbers mer zeekomkommers221 Arròs a la cubana Arroz a la cubana Reis auf Rice Cuban style Riz à la cubaine Riso alla cubana Cubaanse kubanische Art (with tomato and (con uovo fritto, rijstschotel (mit Spiegelei, fried egg) banane e Banane und pomodori) Tomatensoße)222 Arròs a la marinera Arroz a la marinera Reistopf nach Rice fisherman Riz à la marinière Risotto alla Zeemansrijschotel Fischerart style marinara223 Arròs a la milanesa Arroz a la milanesa Risotto auf Rice Milanese Riz à la milanaise Risotto alla Milanese rijst Mailänder Art style milanese (risotto)224 Arròs al caliu Arroz al caliu (al Reis in der Glut Rice cooked on the Riz à la braise Riso alla brace Caliu-rijst (in hete rescoldo) geröstet embers as klaargemaakt)225 Arròs amb calamars Arroz con Reis mit Rice with squid Riz aux calmars Risotto di calamari Rijst met calamares Kalamaren pijlinktvis226 Arròs amb cloïsses Arroz con almejas Reis mit Rice with clams Riz aux clovisses Risotto di vongole Rijst met kokkels Teppichmuscheln227 Arròs amb col i fesols Arroz con col y Reis mit Kohl und Rice with cabbage Riz au chou et aux Riso con cavolo e Rijst met kool en judías Bohnen and white beans haricots fagioli bonen Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Arrossos Arroces Reisgerichte Rice Riz Riso Rijstgerechten 30228 Arròs amb musclos Arroz con Reis mit Rice with mussels Riz aux moules Risotto di mitili Rijst met mosselen mejillones Miesmuscheln229 Arròs blanc a lamericana Arroz blanco a la Weißer Reis auf Boiled rice Riz blanc à Riso bianco Witte rijst op z’n americana amerikanische Art American style l’américaine all’americana Amerikaans230 Arròs caldós Arroz caldoso Reis in Brühe Rice with broth Riz au bouillon Riso in brodo Rijst in saus231 Arròs danguila Arroz de anguila Reis mit Aal Rice with eels Riz aux anguilles Risotto di anguille Rijst met paling232 Arròs de bacallà Arroz de bacalao Reis mit Rice with salt cod Riz à la morue Risotto di baccalà Rijst met stokvis Stockfisch233 Arròs de colomí Arroz de pichón Reis mit Taube Rice with squab Riz au pigeonneau Risotto di piccione Rijst met duif (young pigeon)234 Arròs de conill Arroz de conejo Reis mit Rice with rabbit Riz au lapin Risotto di coniglio Rijst met konijn Kaninchen235 Arròs de lart Arroz de lart (de Reis nach Rice fisherman Riz de l’ (à la art Riso de l’ (dei art Rijst de l’art pescadores) Fischerart style mode du pêcheur) pescatori) (vissersgerecht)236 Arròs de muntanya Arroz de montaña Reis mit Fleisch Rice mountain Riz à la Risotto alla Bergrijstschotel style montagnarde montanara237 Arròs de peix i marisc Arroz de pescado y Reis mit Fisch und Rice with fish and Riz au poisson et Risotto di pesce e Rijst met marisco Meeresfrüchten seafood aux fruits de mer frutti di mare zeebanket238 Arròs de pollastre Arroz de pollo Reis mit Hähnchen Rice with chicken Riz au poulet Risotto di pollo Rijst met kip239 Arròs de verdures Arroz de verduras Gemüsereis Rice with Riz aux légumes Risotto di verdure Rijst met groenten vegetables240 Arròs fregit amb curri Arroz frito con Gebratener Curried fried rice Riz frit au curry Riso fritto al curry Gebakken rijst met curry Curryreis curry241 Arròs negre Arroz negro (con Arròs negre Black rice (cooked Arròs negre (riz à Risotto al nero di Rijst negre (zwarte la tinta del ("Schwarzer Reis" in squid ink) l’encre de calmar) seppia rijst met inktvis- calamar) mit der Tinte vom inkt) Kalamar) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Arrossos Arroces Reisgerichte Rice Riz Riso Rijstgerechten 31242 Arròs pilaff Arroz pilaff Pilaff-Reis Pilaf rice Riz pilaf Riso pilaf Rijst pilaff243 Paella a la marinera Paella a la Paella a la Paella fisherman Paella marinière Paella alla Zeemans-paëlla marinera marinera (mit style marinara Fisch und Meeresfrüchten)244 Paella amb llamàntol Paella de Paella mit Paella with lobster Paella au homard Paella con astice Rijst met zeekreeft bogavante Hummer245 Paella Parellada Paella Parellada Paella Parellada Paella Parellada Paella Parellada Paella Parellada (di Paëlla Parellada (con los tropiezos (ohne Knochen (without bones or (sans os ni pesce diliscato e (zonder beentjes en sin cáscaras ni und shells) coquilles) frutti di mare schelpen) huesos) Muschelschalen) sgusciati)246 Paella valenciana Paella valenciana Valencianische Paella valenciana Paella valencienne Paella di Valenza Valenciaanse Paella (con carne e frutti paëlla di mare)247 Rossejat darròs Rossejat de arroz Rossejat mit Reis Sautéed rice Rossejat de riz Rossejat (riso Rossejat rijst (previamente (zuvor in der casserole (doré à la poêle) dorato nel (vooraf dorado en el Würztunke soffritto) aangebraden) sofrito) angebraten) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Pasta, Pasta, «coques» «coques» Nudeln, Pasta, savoury (hartig belegde Pasta, coques i (tortas) y Teigfladen und breads and Pâtes, tourtes Pasta, torte koeken) en pizzes pizzas Pizzas pastries, pizzas et pizzas salate e pizze pizzas 32248 Canelons amb crema Canalones a la Cannelloni mit Canelloni with Cannellonis à la Cannelloni alla Cannelloni à la crema Sahne cream crème crema crème249 Canelons despinacs (a la Canalones de Cannelloni mit Spinach canelloni Cannellonis à la Cannelloni alla Cannelloni met florentina) espinacas (a la Spinat (nach (alla fiorentina) florentine (aux fiorentina (di spinazie florentina) florentinische Art) épinards) spinaci) (Florentijns)250 Canelons de vigília (de Canalones de Fastencannelloni Fish canelloni Cannellonis de Cannelloni di Cannelloni van de peix) Cuaresma (de (mit Fisch) Carême (au magro (di pesce) vasten (met vis) pescado) poisson)251 Canelons gratinats (a la Canalones Überbackene Canelloni au gratin Cannellonis à la Cannelloni Rossini Gegratineerde Rossini) gratinados (a la Cannelloni (alla (Rossini) Rossini (gratinés) (al gratin) cannelloni (à la Rossini) Rossini) Rossini)252 Canelons trufats Canalones trufados Cannelloni mit Truffled canelloni Cannellonis aux Cannelloni ai Cannelloni met Trüffeln truffes tartufi truffels253 Coca atapaïda Coca atapaïda Gefüllter Stuffed coca Tourte farcie Torta farcita Coca atapaïda (rellena) Teigfladen (savoury pastry) (gevulde hartige koek)254 Coca darengada Coca de sardina en Fladen mit Coca (savoury Tourte aux Torta di sardine Coca met salazón eingesalzenen pastry) with salted sardines séchées salate gepekelde Sardinen sardines sardientjes255 Coca de ceba Coca de cebolla Zwiebelkuchen Coca (savoury Tourte aux oignons Torta di cipolle Coca met ui pastry) with onion256 Coca de pebrot i Coca de pimientos Teigfladen mit Coca (savoury Tourte aux Torta di peperoni e Coca met paprika llonganissa con butifarra Paprika und Wurst pastry) with sweet poivrons et salsiccia en Catalaanse pepper and sausage saucisson braadworst257 Coca enramada amb ceba Coca enramada de Teigfladen mit Coca enramada Tourte aux oignons Torta di cipolle e Coca enramada i pebrots vermells cebolla y Paprika und (savoury pastry) et poivrons rouges peperoni rossi met ui en rode pimientos rojos Zwiebeln with onion and red paprika peppers Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Pasta, Pasta, «coques» «coques» Nudeln, Pasta, savoury (hartig belegde Pasta, coques i (tortas) y Teigfladen und breads and Pâtes, tourtes Pasta, torte koeken) en pizzes pizzas Pizzas pastries, pizzas et pizzas salate e pizze pizzas 33258 Coca enramada amb Coca enramada de Teigfladen mit Coca enramada Tourte aux Torta di spinaci e Coca enramada espinacs i mongetes espinacas y judías Spinat und Bohnen (savoury pastry) épinards et haricots fagiolini met spinazie en with spinach and bonen beans259 Coca ensaginada Coca ensaginada Coca ensaginada Coca ensaginada Tourte au saindoux Torta di pasta Coca ensaginada (torta de hojaldre) (Schmalzfladen) (savoury suet sfoglia (gemaakt van pastry) bladerdeeg)260 Coca de recapte Coca de recapte Coca de recapte Coca de recapte Coca de recapte Torta di verdure, Coca de recapte (horneada con (Teigfladen nach (savoury pastry (tourte maison) sardine salate, ecc. (gebakken met hortalizas, sardinas Art des Hauses) with vegetables, groenten, en salazón etc.) salted sardines, gepekelde etc.) sardientjes,etc.)261 Coca de recapte amb Coca de recapte Coca de recapte Coca de recapte Tourte maison et Torta di escalivada Coca de recapte escalivada amb escalivada mit Escalivada (savoury pastry) escalivada amb escalivada (con hortalizas with grilled (met gebakken asadas) aubergine groenten) (eggplant), peppers, etc.262 Coca de sardines Coca de sardinas Teigfladen mit Coca (savoury Tourte aux Torta di sardine Coca met Sardinen pastry) with sardines sardientjes sardines263 Coca maurada Coca maurada Coca maurada Coca maurada Tourte aux lardons Torta di ciccioli Coca maurada (con chicharrones (Teigfladen mit (savoury pastry (met kaantjes of o aceite) Grieben oder Öl) with pork olie) crackling or oil)264 Coca tapada Coca tapada Gedeckter Coca tapada Tourte farcie Torta farcita Coca tapada (empanada) Teigfladen (savoury pastry (dichtgevouwen) turnover)265 Espaguetis a la bolonyesa Espaguetis a la Spaghetti Spaghetti alla Spaghettis à la Spaghetti alla Spaghetti boloñesa Bolognese bolognese bolognaise bolognese Bolognese Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Pasta, Pasta, «coques» «coques» Nudeln, Pasta, savoury (hartig belegde Pasta, coques i (tortas) y Teigfladen und breads and Pâtes, tourtes Pasta, torte koeken) en pizzes pizzas Pizzas pastries, pizzas et pizzas salate e pizze pizzas 34266 Espaguetis a la carbonara Espaguetis a la Spaghetti Spaghetti alla Spaghettis à la Spaghetti alla Spaghetti carbonara Carbonara carbonara carbonara carbonara carbonara267 Espaguetis a la napolitana Espaguetis a la Spaghetti Spaghetti alla Spaghettis à la Spaghetti alla Spaghetti napolitana Napolitana napolitana napolitaine napoletana Napolitana268 Espaguetis amb all Espaguetis con ajo Spaghetti mit Spaghetti with Spaghettis à l’ail Spaghetti all’aglio Spaghetti met Knoblauch garlic knoflook269 Espaguetis amb crema de Espaguetis con Spaghetti mit Spaghetti with Spaghettis à la Spaghetti al Spaghetti met salmó crema de salmón Lachscremesoße salmon cream crème de saumon salmone zalmsaus270 Espaguetis amb pesto Espaguetis al pesto Spaghetti mit Spaghetti al pesto Spaghettis au Spaghetti al pesto Spaghetti al pesto (salsa dalfàbrega) (salsa de albahaca) Pesto pistou (met (Basilikumsoße) basilicumsaus)271 Espaguetis gratinats Espaguetis Überbackene Spaghetti au gratin Spaghettis gratinés Spaghetti al gratin Gegratineerde gratinados Spaghetti spaghetti272 Fideuada Fideuada (paella Fideuada Fideuada (paella Fideuada (paella Fideuada (paella Fideuada (paëlla de fideos) (Nudelpaella) made with aux nouilles) di vermicelli) met mi) noodles)273 Fideus a banda Fideos a banda (el Fideus a banda Fideus a banda Nouilles au fumet Vermicelli al sugo Mi a banda (de vis pescado se sirve (Nudeln und Fisch) (noodles with fish, de poisson (le di pesce (il pesce wordt apart aparte) cooked together poisson est viene servito geserveerd) but served présenté à part) separatamente) separately)274 Fideus a la cassola Fideos a la cazuela Nudeltopf Casseroled noodles Nouilles à la Vermicelli in Mi à la casserole casserole casseruola275 Fideus a la marinera Fideos a la Nudeln nach Noodles fisherman Nouilles marinière Vermicelli alla Zeemans-mi marinera Fischerart style marinara Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Pasta, Pasta, «coques» «coques» Nudeln, Pasta, savoury (hartig belegde Pasta, coques i (tortas) y Teigfladen und breads and Pâtes, tourtes Pasta, torte koeken) en pizzes pizzas Pizzas pastries, pizzas et pizzas salate e pizze pizzas 35276 Fideus rossos amb Fideos rossos con Helle Nudeln mit Casserole of Nouilles rouges Vermicelli dorati Mi rossos met cloïsses almejas Teppichmuscheln sautéed noodles aux clovisses nel soffritto con le kokkels (vooraf (previamente (zuvor in der with clams vongole aangebraden mi) dorados en el Würztunke sofrito) angebraten)277 Fideus amb sèpia Fideos con sepia Nudeln mit Noodles with Nouilles aux Vermicelli con le Mi met inkvis Tintenfisch cuttlefish seiches seppie278 Fideus negres Fideos negros (con Fideus negres Black noodles Fideus negres Vermicelli al nero Mi negres (zwarte la tinta del ("Schwarze (cooked in squid (nouilles à l’encre di seppia mi met inktvis- calamar) Nudeln" mit der ink) de calmar) inkt) Tinte vom Kalamar)279 Galets amb bolonyesa de Codillos a la Schneckennudeln Pasta with salami Galets (grosses Pasta (conchiglie) Elleboogjes (pasta) salami boloñesa de salami mit Salami- bolognese sauce coquillettes) sauce al ragù di salame Bolognese met Tomatensoße bolognaise au salami salami280 Lassanya a la bolonyesa Lasaña a la Lasagne mit Lasagne alla Lasagne à la Lasagne alla Lasagne Bolognese boloñesa Hackfleischsoße bolognese bolognaise bolognese281 Lassanya dalbergínies Lasaña de Auberginen- Aubergine Lasagne Lasagne con Lasagne met amb formatge berenjenas con Lasagne mit Käse (eggplant) and d’aubergines au melanzane e aubergines en kaas queso cheese lasagne fromage formaggio282 Lassanya de bolets Lasaña de setas Pilzlasagne Mushroom lasagne Lasagne aux Lasagne ai funghi Lasagne met champignons paddestoelen283 Lassanya de carbassó a la Lasaña de Zucchini-Lasagne Courgette Lasagne de Lasagne di Lasagne Bolognese bolonyesa calabacín a la alla Bolognese (zucchini) lasagne courgette à la zucchine al ragù met courgettes boloñesa alla bolognese bolognaise284 Lassanya de salami amb Lasaña de salami Lasagne mit Salami lasagne Lasagne de salami Lasagne di salame Salami-lasagne puré dall con puré de ajo Salami und with garlic purée à la purée d’ail con purè d’aglio met knoflookpuree Knoblauchpüree Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Pasta, Pasta, «coques» «coques» Nudeln, Pasta, savoury (hartig belegde Pasta, coques i (tortas) y Teigfladen und breads and Pâtes, tourtes Pasta, torte koeken) en pizzes pizzas Pizzas pastries, pizzas et pizzas salate e pizze pizzas 36285 Lassanya de tonyina Lasaña de atún Lasagne mit Fresh tunny (tuna) Lasagne de thon Lasagne di tonno Lasagne met verse fresca fresco frischem Thunfisch lasagne frais fresco tonijn286 Lassanya de vegetals Lasaña de Gemüse-Lasagne Vegetable lasagne Lasagne de Lasagne di verdure Lasagne met vegetales légumes groenten287 Macarrons a la bolonyesa Macarrones a la Makkaroni mit Macaroni alla Macaronis à la Maccheroni alla Macaroni a la boloñesa Hackfleischsoße bolognese bolognaise bolognese Bolognese288 Macarrons a la carbonara Macarrones a la Makkaroni alla Macaroni alla Macaronis à la Maccheroni alla Macaroni carbonara Carbonara carbonara carbonara carbonara carbonara289 Macarrons a la italiana Macarrones a la Makkaroni auf Macaroni Italian Macaronis à Maccheroni Macaroni op z’n italiana italienische Art style l’italienne all’italiana italiaans290 Macarrons a la napolitana Macarrones a la Makkaroni mit Macaroni alla Macaronis à la Maccheroni alla Napolitaanse napolitana Tomatensoße napolitana napolitaine napoletana macaroni291 Macarrons amb crema de Macarrones con Makkaroni mit Macaroni with Macaronis à la Maccheroni alla Macaroni met formatge crema de queso Käsecremesoße cream cheese crème crema di kaassaus sauce formaggio292 Macarrons gratinats Macarrones Überbackene Macaroni au gratin Macaronis gratinés Maccheroni al Gegratineerde gratinados Makkaroni gratin macaroni293 Pastís de macarrons Pastel (timbal) de Makkaronipastete Macaroni pie Timbale de Timballo di Macaroni-pastei macarrones macaronis maccheroni294 Pizza Pizza Pizza Pizza Pizza Pizza Pizza295 Pizza a la napolitana Pizza a la Pizza Napolitana Pizza alla Pizza napolitaine Pizza alla Pizza Napolitana napolitana napolitana napoletana296 Pizza a lestil de Chicago Pizza al estilo de Pizza Chicago Chicago-style Pizza Chicago Pizza alla Chicago Pizza Chicago Chicago pizza297 Pizza de quatre formatges Pizza de cuatro Pizza Cuattro Pizza with four Pizza aux quatre Pizza ai quattro Pizza met vier quesos Formaggi cheeses fromages formaggi soorten kaas Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Pasta, Pasta, «coques» «coques» Nudeln, Pasta, savoury (hartig belegde Pasta, coques i (tortas) y Teigfladen und breads and Pâtes, tourtes Pasta, torte koeken) en pizzes pizzas Pizzas pastries, pizzas et pizzas salate e pizze pizzas 37298 Pizza quatre estacions Pizza cuatro Pizza Cuattro Pizza quatro Pizza quatre Pizza quattro Pizza Quatro estaciones Stazioni stagioni saisons stagioni Estazione299 Raviolis Raviolis Ravioli Ravioli Raviolis Ravioli Ravioli300 Raviolis a la italiana Raviolis a la Ravioli auf Ravioli Italian Raviolis à Ravioli all’italiana Ravioli op z’n italiana italienische Art style l’italienne italiaans301 Raviolis amb crema de Raviolis con crema Ravioli mit Ravioli with cream Raviolis à la crème Ravioli alla crema Ravioli met formatge de queso Käsecremesoße cheese sauce de fromage di formaggio kaassaus302 Raviolis amb pebrots Raviolis con Ravioli mit Ravioli with sweet Raviolis aux Ravioli ai peperoni Ravioli met pimientos Paprika peppers poivrons paprika’s303 Raviolis amb pesto (salsa Raviolis al pesto Ravioli mit Pesto Ravioli al pesto Raviolis au pistou Ravioli al pesto Ravioli al pesto dalfàbrega) (salsa de albahaca) (met basilicumsaus)304 Raviolis de peix Raviolis de Fischravioli Fish ravioli Raviolis de Ravioli di pesce Ravioli met vis pescado poisson305 Raviolis despinacs amb Raviolis de Spinatravioli mit Spinach and Raviolis d’épinards Ravioli di spinaci e Ravioli met formatge espinacas con Käse cheese ravioli au fromage formaggio spinazie en kaas queso306 Rossejat de fideus Rossejat de fideos Rossejat mit Sautéed noodle Rossejat de pâtes Rossejat di Rossejat mi (previamente Nudeln (zuvor in casserole (dorées à la poêle) vermicelli (dorati (vooraf dorados en el der Würztunke nel soffritto) aangebraden) sofrito) angebraten)307 Tallarines Tallarines Bandnudeln Tagliarini Nouilles Tagliatelle Tagliatelle308 Tallarines a la bolonyesa Tallarines a la Tagliarini mit Tagliarini alla Nouilles à la Tagliatelle alla Tagliatelle boloñesa Hackfleischsoße bolognese bolognaise bolognese Bolognese309 Tallarines a la carbonara Tallarines a la Tagliarini alla Tagliarini alla Nouilles à la Tagliatelle alla Tagliatelle carbonara Carbonara carbonara carbonara carbonara carbonara310 Tallarines a la napolitana Tallarines a la Tagliarini mit Tagliarini alla Nouilles à la Tagliatelle alla Tagliatelle napolitana Tomatensoße napolitana napolitaine napoletana Napolitana Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Pasta, Pasta, «coques» «coques» Nudeln, Pasta, savoury (hartig belegde Pasta, coques i (tortas) y Teigfladen und breads and Pâtes, tourtes Pasta, torte koeken) en pizzes pizzas Pizzas pastries, pizzas et pizzas salate e pizze pizzas 38311 Tallarines amb all Tallarines con ajo Bandnudeln mit Tagliarini with Nouilles à l’ail Tagliatelle Tagliatelle met Knoblauch garlic all’aglio knoflook312 Tallarines amb crema de Tallarines con Bandnudeln mit Tagliarini with Nouilles à la truite Tagliatelle alla Tagliatelle met truita de riu crema de trucha Forellenrahmsoße smoked trout fumée trota affumicata forellensaus cream sauce Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 39313 Albergínies a legípcia Berenjenas a la Auberginen auf Aubergine Aubergines à Melanzane Aubergine op z’n egipcia ägyptische Art (eggplant) l’égyptienne all’egiziana Egyptisch Egyptian style314 Albergínies amb crema Berenjenas a la Rahmauberginen Aubergine Aubergines à la Melanzane alla Aubergine à la crema (eggplant) à la crème crema crème crème315 Albergínies arrebossades Berenjenas Panierte Batter fried Aubergines panées Melanzane Gepaneerde rebozadas Auberginen aubergine infarinate e fritte aubergines (eggplant)316 Albergínies farcides Berenjenas rellenas Gefüllte Stuffed aubergine Aubergines farcies Melanzane farcite Gevulde Auberginen (eggplant) aubergines317 Albergínies gratinades Berenjenas Überbackene Aubergine Aubergines en Melanzane al Gegratineerde gratinadas Auberginen (eggplant) au gratin gratin aubergines gratin318 Baieton (col amb patata i Baieton (col con Baieton (Kohl mit Baieton (cabbage Baieton (chou, Baieton (cavolo Baieton (kool met cansalada) patata y tocino) Kartoffeln und with potato and pommes de terre et con patate e aardappelen en Speck) bacon) lard) pancetta) spek)319 Barreja de bolets Revoltillo de setas Pilzeintopf Assorted wild Panaché de Uova strapazzate Paddestoelenschot mushrooms champignons coi funghi el320 Bolets assortits amb all i Surtido de setas al Pilze mit Assorted wild Assortiment de Funghi misti con Assortiment julivert ajillo Knoblauch und mushrooms with champignons aglio e prezzemolo paddestoelen met Petersilie garlic and parsley persillade knoflook321 Bolets confitats de la casa Setas confitadas de Eingemachte Pilze House wild Champignons Funghi in conserva Gekonfijte la casa des Hauses mushroom confits maison della casa paddestoelen du preserve chef322 Bròquil amb pastanagues Bróculi con Broccoli mit Broccoli with Brocoli aux Broccoli e carote Broccoli met zanahorias Möhren carrots carottes worteltjes Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 40323 Bunyols de bròquil Buñuelos de Broccolikrapfen Broccoli fritters Beignets de brocoli Frittelle di broccoli Broccoli-beignets bróculi324 Calçots Calçots (cebollas Calçots (geröstete Calçots (roasted Calçots (oignons Calçots (cipolle Calçots (gegrilde tiernas asadas) junge Zwiebeln) onion shoots) tendres grillés) lunghe fresche alla jonge ui-scheuten) brace)325 Carbassó arrebossat Calabacín Panierte Zucchini Batter-fried Beignets de Frittelle di Gepaneerde rebozado courgettes courgette zucchine courgettes (zucchini)326 Carbassó farcit Calabacín relleno Gefüllte Zucchini Stuffed courgettes Courgette farcie Zucchine ripiene gevulde courgettes (zucchini)327 Carbassons amb anxoves Calabacines con Zucchini mit Courgettes Courgette aux Zucchine con le Courgettes met anchoas Anchovis (zucchini) with anchois acciughe ansjovis anchovies328 Carbassons escabetxats Calabacines en Eingelegte Marinated Courgette marinée Zucchine marinate Gemarineerde escabeche Zucchini courgettes courgettes (zucchini)329 Carxofes a la brasa Alcachofas a la Gegrillte Charcoal broiled Artichauts à la Carciofi alla brace Geroosterde brasa Artischocken artichokes braise artisjokken330 Carxofes a la romana Alcachofas a la Artischocken im Batter-fried Beignets Frittelle di carciofi Artisjokken- romana Bierteig frittiert artichokes d’artichauts beignets331 Carxofes al forn Alcachofas al Artischocken aus Roast artichokes Artichauts au four Carciofi al forno Artisjokken in de horno dem Ofen oven klaargemaakt332 Carxofes amb bacallà Alcachofas con Artischocken mit Artichokes with Artichauts à la Carciofi con Artisjokken met bacalao Stockfisch salt cod morue baccalà stokvis333 Carxofes amb cloïsses Alcachofas con Artischocken mit Artichokes with Artichauts aux Carciofi con le Artisjokken met almejas Teppichmuscheln clams clovisses vongole kokkels334 Carxofes amb maionesa Alcachofas con Artischocken mit Artichokes with Artichauts Carciofi con la Artisjokken met mahonesa Mayonnaise mayonnaise mayonnaise maionese mayonaise Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 41335 Carxofes amb vinagreta Alcachofas a la Artischocken à la Artichokes with Artichauts Carciofi con salsa Artisjokken met vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette336 Carxofes arrebossades Alcachofas Panierte Batter-fried Artichauts panés Carciofi infarinati Gepaneerde rebozadas Artischocken artichokes e fritti artisjokken337 Carxofes farcides Alcachofas Gefüllte Stuffed artichokes Artichauts farcis Carciofi ripieni Gevulde rellenas Artischocken artisjokken338 Carxofes i patates al Alcachofas y Gedämpfte Steamed artichokes Artichauts et Carciofi e patate al Artisjokken met vapor patatas al vapor Artischocken und and potatoes pommes de terre vapore gestoomde Kartoffeln vapeur aardappelen339 Carxofes saltades amb Alcachofas Sautierte Sautéed artichokes Artichauts sautés Carciofi rosolati Gesauteerde pernil salteadas con Artischocken mit with ham au jambon con prosciutto artisjokken met jamón Schinken ham340 Cassolada de mongetes Cassolada de Bohneneintopf Casserole of white Cassolette de Cassolada Witte-bonen alubias (potaje) beans haricots secs (minestra di Cassolada fagioli) (stoofpot)341 Cassola de dejuni (de Cassola de dejuni Fasteneintopf (mit Casserole of Terrine de Carême Cassola de dejuni Cassola de dejuni verdures i bacallà) (de Cuaresma, con Gemüse und vegetables and salt (légumes et morue) (minestra di (van de Vasten, verduras y Stockfisch) cod magro, con verdure met groenten en bacalao) e baccalà) stokvis)342 Cassola de tros (verdures, Cassola de tros Bauerntopf Casserole of Cassola de tros Cassola de tros Cassola de tros llegums, porc i cargols) (guiso de verduras, (Gemüse, vegetables, pork (ragoût de légumes (stufato di verdure, (Stoofpot met legumbres, cerdo y Hülsenfrüchte, and snails verts, légumes legumi, carne di groenten, caracoles) Schweinefleisch secs, porc et maiale e lumache) peulvruchten, und Schnecken) escargots) varkensvlees en slakken)343 Catxipanda (verdures i Catxipanda (guiso Catxipanda Catxipanda Catxipanda Catxipanda Catxipanda carn de porc) de verduras y carne (Eintopf aus (stewed vegetables (légumes verts et (stufato di verdure (Stoofpot met de cerdo) Gemüse und and pork) viande de porc) e carne di maiale) varkensvlees en Schweinefleisch ) groenten) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 42344 Caulets (farcellets de col Caulets (rollitos de Caulets Caulets (stuffed Caulets (rouleaux Caulets (involtini Caulets (rolletjes a laranesa) col a la aranesa) (Kohlrouladen auf cabbage Val de chou farci du di cavolo alla kool à la Aranesa) aranesische Art) dAran style) Val d’Aran) maniera della Valle d’Aran)345 Cebes farcides Cebollas rellenas Gefüllte Zwiebeln Stuffed onions Oignons farcis Cipolle ripiene Gevulde uien346 Cebetes a landalusa Cebollitas a la Zwiebelchen auf Small onions Petits oignons à Cipolline Uitjes op z’n andaluza andalusische Art Andalusian style l’andalouse all’andalusa Andalusisch347 Cigrons a la madrilenya Garbanzos a la Kichererbsen auf Chickpeas Madrid Pois chiches à la Ceci alla madrilena Kikkererwten op madrileña Madrider Art style madrilène z’ Madrileens n348 Cigrons amb bacallà Garbanzos con Kichererbsen mit Chickpeas with Pois chiches à la Ceci con baccalà Kikkererwten met bacalao Stockfisch salt cod morue stokvis349 Cigrons amb cloïsses Garbanzos con Kichererbsen mit Chickpeas with Pois chiches aux Ceci con le Kikkererwten met almejas Teppichmuscheln clams clovisses vongole kokkels350 Cigrons amb espinacs Garbanzos con Kichererbsen mit Chickpeas with Pois chiches aux Ceci con gli Kikkererwten met espinacas Spinat spinach épinards spinaci spinazie351 Cigrons amb xoriço Garbanzos con Kichererbsen mit Chickpeas with Pois chiches au Ceci con chorizo Kikkererwten met chorizo Paprikawurst chorizo (spicy red chorizo (salame chorizo sausage) affumicato)352 Cigrons estofats Garbanzos Geschmorte Chickpea stew Pois chiches à Ceci stufati Gestoofde estofados Kichererbsen l’étuvée kikkererwten353 Col-i-flor a la romana Coliflor a la Blumenkohl im Batter-fried Beignets de chou- Frittelle di Bloemkool- romana Bierteig frittiert cauliflower fleur cavolfiori beignets354 Col-i-flor al forn Coliflor al horno Blumenkohl aus Baked cauliflower Chou-fleur au four Cavolfiori al forno Bloemkool uit de dem Ofen oven355 Col-i-flor amb crema Coliflor a la crema Blumenkohl mit Cauliflower cream Chou-fleur à la Cavolfiori alla Bloemkool à la Rahmsoße crème crema crème356 Col-i-flor gratinada Coliflor gratinada Überbackener Cauliflower au Chou-fleur au Cavolfiori al gratin Gegratineerde Blumenkohl gratin gratin bloemkool Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 43357 Col i patata al vapor Col y patata al Gedämpfter Kohl Steamed cabbage Chou et pommes Cavoli e patate al Kool en gestoomde vapor mit Kartoffeln and potato de terre vapeur vapore aardappelen358 Col i trumfes amb suc de Col y patatas amb Kohl und Mashed cabbage Chou et pommes Cavoli e patate Kool en rosta suc de rosta Kartoffeln and potatoes fried de terre rissolés au schiacciati e fritti aardappelen amb (chafadas y refritas (zerstampft und in bacon fat lard nel lardo suc de rosta con tocino) mit Speck (geprakt en angebraten) opnieuw gebakken met spek)359 Cols de Brussel_les Coles de Bruselas Rosenkohl Brussels sprouts Choux de Cavolini di Spruitjes Bruxelles Bruxelles360 Cols de Brussel_les amb Coles de Bruselas Rosenkohl mit Brussels sprouts Choux de Cavolini di Spruitjes met ham pernil con jamón Schinken with ham Bruxelles au Bruxelles con jambon prosciutto361 Cols de Brussel_les Coles de Bruselas Überbackener Brussels sprouts au Choux de Cavolini di Gegratineerde gratinades gratinadas Rosenkohl gratin Bruxelles en gratin Bruxelles al gratin spruitjes362 Cors de carxofa Centros de Artischockenherze Artichoke hearts Cœ urs d’artichauts Cuori di carciofo Artisjokkenbodem alcachofa n s363 Creps despinacs Crêpes de Crêpes mit Spinat Spinach crepes Crêpes aux Crêpe di spinaci Crêpes met espinacas épinards spinazie364 Creps de xampinyons Crêpes de Crêpes mit Mushroom crepes Crêpes aux Crêpe ai funghi Crêpes met champiñones Champignons champignons de champignons Paris365 Crespells de flors de Crespells Kürbisblütenkrapfe Marrow flower Beignets de fleurs Frittelle di fiori di Crespells carbassera (buñuelos) de n fritters de courgettes zucchine (beignets) van flores de calabacín courgetten bloemen366 Crestes despinacs Crestes Spinatteigtäschche Spinach turnovers Chaussons aux Tortelli di spinaci) Crestes spinazie- (empanadillas) de n épinards flappen espinacas Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 44367 Empedrat de cigrons amb Ensaladilla de Kichererbsensalat Chickpea salad Macédoine de pois Insalata di ceci e Slaatje van bacallà garbanzos con mit Stockfisch with salt cod chiche à la morue baccalà kikkererwten met bacalao stokvis368 Empedrat de mongetes Ensaladilla de Bohnensalat mit White bean salad Macédoine de Insalata di tonno e Slaatje van witte amb tonyina alubias con atún Thunfisch with tunny (tuna) haricots au thon fagioli bonen met tonijn369 Endívies amb beixamel Endivias con Chicorée mit Chicory (Belgian Endives sauce Indivie con la Witlof met bechamel Bechamelsoße endives) with Béchamel besciamella béchamelsaus béchamel sauce370 Endívies gratinades Endivias Überbackene Chicory (Belgian Endives au gratin Indivie al gratin Gegratineerde gratinadas Chicorée endives) au gratin witlof371 Espàrrecs a la brasa Espárragos a la Spargel vom Grill Charcoal broiled Asperges à la Asparagi alla brace Gegrilde asperges brasa asparagus braise372 Espàrrecs calents amb Espárragos Warmer Spargel Hot asparagus with Asperges chaudes Asparagi caldi al Warme asperges mantega calientes con mit Butter butter au beurre burro met boter mantequilla373 Espàrrecs gratinats a la Espárragos Überbackene Asparagus au Asperges gratinées Asparagi gratinati Gegratineerde parmesana gratinados a la Spargel auf gratin with au parmesan alla parmigiana asperges à la parmesana parmesanische Art parmesan Parmesana374 Espinacs a la catalana Espinacas a la Spinat auf Spinach Catalan Épinards à la Spinaci alla Spinazie à la (amb panses i pinyons) catalana (con pasas katalanische Art style (with raisins catalane (aux catalana (con uva catalana (met y piñones) (mit Rosinen und and pine nuts) raisins secs et aux passa e pinoli) rozijnen en Pinienkernen) pignons) pijnappelpitten)375 Espinacs amb crema Espinacas a la Rahmspinat Spinach à la crème Épinards à la Spinaci alla crema Spinazie à la crème crema crème376 Espinacs amb pernil Espinacas con Spinat mit Spinach with ham Épinards au Spinaci con Spinazie met ham jamón Schinken jambon prosciutto Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 45377 Fabada asturiana Fabada asturiana Bohneneintopf auf Fabada asturiana Fabada asturiana Fabada asturiana Fabada asturiana (mongetes grosses asturianische Art (Asturian white (sorte de cassoulet) (minestra di (witte-bonensoep estofades) bean stew) fagioli) met vlees, worst en spek)378 Farcellets de col Rollitos de col Kohlrouladen Stuffed cabbage Feuilles de chou Involtini di cavolo Koolrolletjes rolls farcies379 Faves a la catalana Habas a la catalana Dicke Bohnen auf Broad beans Fèves à la catalane Fave alla catalana Tuinbonen à la katalanische Art Catalan style Catalana380 Faves amb cargols Habas con Dicke Bohnen mit Broad beans and Fèves aux Fave e lumache Tuinbonen met caracoles Schnecken snails escargots slakken381 Faves de gitano (a la brasa Habas de gitano Dicke Bohnen auf Ember roasted Fèves à la Faves de gitano Faves de gitano senceres) amb romesco con romesco Zigeunerart (in der broad beans in bohémienne (fave cotte alla amb romesco (habas a la brasa Glut geröstete their pods with (entières à la braise brace con il (geroosterde con su vaina) Schoten) mit romesco sauce sauce romesco) baccello, con salsa tuinbonen in de Romescosoße romesco) schil)382 Faves ensabatades Habas ensabatades Bohnen in der Broad beans in Fèves mange-tout Faves ensabatades Tuinbonen (con su vaina) Schote their pods (fave cotte con il ensabatades (in de baccello) schil)383 Faves i pèsols estofats Habas y guisantes Eintopf mit dicken Stewed broad Fèves et petits pois Fave e piselli Gestoofde estofados Bohnen und beans and peas étuvés stufati tuinbonen en Erbsen erwten384 Faves ofegades Habas estofadas Gedämpfte dicke Broad beans à Fèves à l’étouffée Fave stufate Gestoofde Bohnen létouffée tuinbonen385 Flam de carbassó amb Flan de calabacín Zucchinipudding Courgette and Flan de courgette Sformato di Courgette-pudding formatge con queso mit Käse cheese flan au fromage zucchine al met kaas formaggio386 Gírgoles a la planxa Setas de cardo a la Seitlinge vom Grilled oyster Lactaires grillés Funghi ai ferri Gegrilde plancha Blech mushrooms oesterzwam Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 46387 Gírgoles amb all i julivert Setas de cardo al Seitlinge mit Oyster mushrooms Lactaires persillés Funghi con aglio e Oesterzwam met ajillo Knoblauch und with garlic and prezzemolo knoflook Petersilie parsley388 Llenties amb xoriço Lentejas con Linsen mit Lentils with Lentilles au Lenticchie con Linzen met chorizo chorizo Paprikawurst chorizo (spicy red chorizo chorizo sausage)389 Llenties confitades amb Lentejas confitadas Eingemachte Lentil and garlic Lentilles confites à Lenticchie in Gekonfijte linzen all con ajo Linsen mit preserve l’ail conserva all’aglio met knoflook Knoblauch390 Llenties estofades Lentejas estofadas Linseneintopf Stewed lentils Lentilles à l’étuvée Lenticchie stufate Gestoofde kinzen391 Margallons amb maionesa Palmitos con Palmherzen mit Palm hearts with Cœ urs de palmier Cuori di palma con Palmhartjes met mayonesa Mayonnaise mayonnaise sauce mayonnaise maionese mayonaise392 Margallons calents amb Palmitos calientes Warme Hot palm hearts Cœ urs de palmier Cuori di palma Warme mantega con mantequilla Palmherzen mit with butter chauds au beurre caldi al burro palmhartjes met Butter boter393 Milfulles dalbergínies i Milhojas de Blätterteig mit Aubergine Mille-feuilles Millefoglie di Bladerdeeg met formatge berenjenas y queso Auberginen und (eggplant) and d’aubergines au melanzane e aubergines en kaas Käse cheese puff pastry fromage formaggio394 Minestra de verdures Menestra de Minestra Mixed vegetables Jardinière de Minestra di Gestoofde- verduras légumes verdure groenteschotel395 Mongetes amb cloïsses Alubias con Bohnen mit White beans with Haricots blancs Fagioli con le Witte bonen met almejas Teppichmuscheln clams aux clovisses vongole kokkels396 Mongetes del ganxet Alubias del ganxet Ganxet-Bohnen Ganxets (white Mongetes del Fagioli del ganxet Witte bonen del beans) ganxet (haricots (bianchi) ganxet blancs)397 Mongetes de Tolosa Alubias de Tolosa Rote-Bohnen- Stewed Toulouse Haricots rouges à Fagioli di Tolosa Gestoofde (rode) (vermelles) estofades (rojas) estofadas Eintopf (red) beans l’étuvée (rossi) stufati bonen van Tolosa Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 47398 Mongetes estofades Alubias estofadas Bohneneintopf Stewed white Haricots secs à Fagioli stufati Gestoofde witte beans l’étuvée bonen399 Mongetes (bajoques) i Judías verdes y Gedämpfte Bohnen Steamed beans and Haricots et Fagioli e patate al Spercieboontjes patates al vapor patatas al vapor und Kartoffeln potatoes pommes de terre vapore met gestoomde vapeur aardappelen400 Mongetes seques (fesols) Alubias con Weiße Bohnen mit White beans with Haricots secs à la Fagioli e botifarra Witte bonen met amb botifarra butifarra katalanischer botifarra (Catalan saucisse Catalaanse Bratwurst pork sausage) braadworst401 Mongetes seques amb Alubias con jamón Weiße Bohnen mit White beans with Haricots secs au Fagioli con Witte bonen met pernil Schinken ham jambon prosciutto ham402 Mongetes tendres Judías verdes a la Grüne Bohnen à la Green beans with Haricots verts Fagiolini con salsa Sperciebonen in (bajoques) amb vinagreta vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette403 Mongetes tendres saltades Judías verdes Sautierte grüne Green beans Haricots verts Fagiolini rosolati Gesauteerde amb pernil salteadas con Bohnen mit sautéed with ham sautés au jambon con prosciutto sperciebonen met jamón Schinken ham404 Mongetes vermelles amb Alubias rojas con Rote Bohnen mit Red beans with salt Haricots rouges au Fagioli rossi con Rode bonen met cansalada tocino Speck pork lard pancetta spek405 Mosaic de llegums Mosaico de Hülsenfruchtmosai Pulse mosaic Mosaïque de Mosaico di legumi Peulvruchten- legumbres k (Pastete) légumes secs mozaïek406 Mousse dalbergínies amb Mousse de Auberginencreme Aubergine Mousse Mousse di Mousse van rocafort berenjenas al mit Roquefortkäse (eggplant) mousse d’aubergines au melanzane al aubergine met roquefort with Roquefort roquefort formaggio Roquefort roquefort407 Mussolina de carbassó Muselina de Feine Courgette Mousse de Mousseline di Dunne Courgette calabacín Zucchinicreme (zucchini) courgettes zucchine mousse mousseline408 Panaché de verdures Panaché de Gemüse-Panaché Assorted Panaché de Panaché di Groenten-Panaché verduras vegetables légumes verdure Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 48409 Panadons de carbassa Empanadillas de Teigtaschen mit Pumpkin pasties Chaussons aux Tortelli di Pompoen-flappen calabaza Kürbis courges zucchine410 Panadons despinacs Empanadillas de Teigtaschen mit Spinach pasties Chaussons aux Tortelli di spinaci Spinazie-flappen espinacas Spinat épinards411 Pastanagues amb crema Zanahorias a la Möhren mit Carrots in cream Carottes à la crème Carote alla crema Worteltjes à la crema Rahmsoße crème412 Pastís de bolets Pastel de setas Pilzpastete Wild mushroom Tarte aux Sformato di funghi Paddestoelentaart pie champignons413 Pastís de patates Pastel de patata Kartoffelpastete Potato pie Tarte aux pommes Sformato di patate Aardappeltaart de terre414 Pastís de porros Pastel de puerros Lauchpastete Leak pie Tarte aux poireaux Sformato di porri Preitaart415 Pastís de verdures Pastel de verdura Gemüsepastete Vegetable pie Tarte aux légumes Sformato di Groente-taart verdure416 Pastís de xampinyons Pastel de Champignonpastet Mushroom pie Tarte aux Sformato di funghi Champignontaart champiñones e champignons de Paris417 Patates al caliu Patatas al caliu In der Glut Ember baked Pommes de terre à Patate alla brace Aardappelen al (asadas en el geröstete potatoes la braise caliu rescoldo) Kartoffeln (klaargemaakt in hete as)418 Patates al forn Patatas al horno Gebackene Oven baked Pommes de terre Patate al forno Aardappelen in de Kartoffeln potatoes au four oven klaargemaakt419 Patates amb allioli Patatas con alioli Kartoffeln mit Potatoes with Pommes de terre à Patate con salsa Aardappelen met Allioli allioli (garlic l’ailloli allioli knoflook mayonnaise) mayonaise420 Patates braves Patatas bravas Kartoffeln mit Fried potatoes in Pommes de terre Patate al forno con Pikante scharfer Soße spicy sauce sauce piquante salsa piccante e aardappelen maionese Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 49421 Patates emmascarades Patatas Patates Mashed cabbage Pommes de terre, Patate, cavoli e Aardappelen emmascarades emmascarades and potatoes fried chou et boudin botifarra nera emmascarades (con col, chafadas (Kartoffeln mit with blood sausage rissolés rosolati (met kool, geprakt y refritas con Kohl, zerstampft en opgebakken met butifarra negra) und mit Blutwurst zwarte Catalaanse angebraten) braadworst)422 Patates estofades Patatas estofadas Kartoffeleintopf Stewed potatoes Pommes de terre à Patate stufate Gestoofde l’étuvée aardappelen423 Patates farcides a la Patatas rellenas a Gefüllte Kartoffeln Potatoes stuffed Pommes de terre Patate ripiene alla Aardappelen mallorquina (amb la mallorquina auf mallorkinische with sobrassada farcies à la maniera di gevuld op z’n sobrassada) (con sobrasada) Art (mit (Majorcan red majorquine (à la Maiorca (con Mallorquins (met Paprikastreichwurs sausage) sobrassada) sobrassada) sobrassada) t)424 Patates farcides de Patatas rellenas de Gefüllte Kartoffeln Potatoes stuffed Pommes de terre Patate ripiene di Aardappelen tonyina atún mit Thunfisch with tunny (tuna) farcies au thon tonno gevuld met tonijn425 Patates fregides (rosses) Patatas fritas Pommes frites Chips (French Pommes de terre Patatine fritte gebakken fries) frites aardappelen426 Patates viudes Patatas viudas Pellkartoffeln Potatoes roasted in Pommes de terre Patate rosolate Aardappelen in de meat fat rissolées schil klaargemaakt427 Pebrots escalivats amb all Pimientos asados Geröstete Paprika Roasted sweet Poivrons grillés à Peperoni arrostiti Geroosterde con ajo mit Knoblauch peppers with garlic l’ail all’aglio paprika’ met s knoflook428 Pebrots escalivats amb Pimientos asados Geröstete Paprika Roasted sweet Poivrons grillés Peperoni arrostiti Geroosterde arengades con sardinas en mit Heringsfilets peppers with salted aux sardines con sardine salate paprika’ met s salazón sardines sèches sardientjes429 Pebrots farcits de Pimientos rellenos Gefüllte Paprika Sweet peppers Poivrons farcis de Peperoni ripieni di Paprika’ gevuld s brandada de bacallà de brandada de mit Stockfisch- stuffed with salt brandade de morue brandada di met brandada bacalao Brandada cod brandade baccalà (stokvis à la provençale) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 50430 Pèsols amb menta Guisantes a la Erbsen mit Minze Peas with mint Petits pois à la Piselli alla menta Erwtjes met munt menta menthe431 Pèsols ofegats Guisantes Gedünstete Erbsen Peas à létouffée Petits pois à Piselli stufati Gesauteerde rehogados l’étuvée erwtjes432 Pèsols saltats amb Guisantes In Butter sautierte Sautéed peas with Petits pois sautés Piselli rosolati al In boter mantega salteados con Erbsen mint au beurre burro gesauteerde mantequilla erwtjes433 Pèsols saltats amb pernil Guisantes Sautierte Erbsen Sautéed peas with Petits pois sautés Piselli rosolati con Gesauteerde salteados con mit Schinken ham au jambon prosciutto erwtjes met ham jamón434 Pinetells Níscalos Echte Reizker Saffron milkcap Lactaires délicieux Funghi lattari Melkzwammen mushrooms435 Porros amb salsa de Puerros con salsa Lauch mit Leaks with Poireaux à la sauce Porri con salsa di Prei met créixens de berros Kressesoße watercress sauce au cresson crescione waterkers-saus436 Porros amb vinagreta Puerros a la Lauch à la Leaks with Poireaux Porri con salsa Prei à al vinaigrette vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette437 Porros gratinats Puerros gratinados Überbackener Leaks au gratin Poireaux au gratin Porri al gratin Gegratineerde prei Lauch438 Potaco (samfaina amb Potaco (pisto con Potaco (Ratatouille Potaco Potaco (ratatouille Potaco (verdure Potaco (ratatouille patates) patatas) mit Kartoffeln) ("ratatouille" with aux pommes de stufate con patate) met aardappelen) potatoes) terre)439 Púding dalbergínies Pudin de Auberginenpuddin Aubergine Terrine Sformato di Aubergine-pastei berenjenas g (eggplant) mousse d’aubergines melanzane440 Púding de pebrots Pudin de pimientos Paprikapudding Sweet pepper Terrine de Sformato di Paprika-pastei mousse poivrons peperoni441 Púding despàrrecs verds Pudin de Grüner Green asparagus Terrine d’asperges Sformato di Groene-asperges- espárragos verdes Spargelpudding mousse vertes asparagi verdi pastei Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 51442 Púding despinacs Pudin de espinacas Spinatpudding Spinach mousse Terrine d’épinards Sformato di Spinazie-pastei spinaci443 Púding de tomàquets amb Pudin de tomates Tomatenpudding Tomato and sage Terrine de tomates Sformato di Tomaten-pastei sàlvia con salvia mit Salbei mousse à la sauge pomodori con met salie salvia444 Puré de patates gratinat Puré de patatas Überbackenes Potato purée au Purée de pommes Purè di patate al Gegratineerde gratinado Kartoffelpüree gratin de terre gratinée gratin aardappelpuree445 Rossinyols saltats Rebozuelos Sautierte Sautéed wild Girolles sautées Funghi gallinacci Gesauteerde salteados Pfifferlinge mushrooms rosolati cantharellen (chanterelles)446 Rovellons a la brasa Níscalos a la brasa Gegrillte Reizker Charcoal roasted Lactaires à la Funghi lattari alla Gegrilde rovellons (wild braise brace melkzwammen mushrooms)447 Rovellons a la llauna Níscalos a la Gebratene und Rovellons (wild Lactaires à la poêle Funghi lattari fritti Melkzwammen a llauna (asados al überbackene mushrooms) e cotti al forno la llauna horno) Reizker roasted in the pan (gebraden in de oven)448 Rovellons amb all i Níscalos con ajo y Reizker mit Rovellons (wild Lactaires persillés Funghi lattari con Melkzwammen julivert perejil Knoblauch und mushrooms) with aglio e prezzemolo met knoflook en Petersilie garlic and parsley peterselie449 Samfaina Pisto Ratatouille Samfaina Samfaina Samfaina (misto di Ratatouille ("ratatouille") (ratatouille) verdure stufate)450 Tomàquets a la provençal Tomates a la Tomaten à la Tomatoes à la Tomates à la Pomodori alla Tomaten à la provenzal Provençale provençale provençale provenzale Provençale451 Tomàquets farcits Tomates rellenos Gefüllte Tomaten Stuffed tomatoes Tomates farcies Pomodori ripieni Gevulde tomaten452 Tomàquets gratinats Tomates Überbackene Tomatoes au gratin Tomates gratinées Pomodori al gratin Gegratineerde gratinados Tomaten tomaten Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 52453 Torrada de xampinyons Tostada de Geröstetes Brot Toasted tomato Toasts aux Pane tostato coi Toast met champiñones mit Champignons bread with champignons de funghi champignons mushrooms Paris454 Trinxat amb rosta Trinxat amb rosta Trinxat amb rosta Trinxat (mashed Chou et pommes Cavoli e patate Trinxat amb rosta (cansalada) (col y patata (Kartoffeln und potato and cabbage de terre rissolés au rosolati con (gekookte kool en hervidas, chafadas Kohl, gekocht, cake) with bacon lard pancetta aardappelen, y refritas con zerstampft und mit geprakt en tocino) Speck angebraten) gebakken met spek)455 Truhada (patates farcides Truhada (patatas Truhada (Gefüllte Truhada (stuffed Truhada (pommes Truhada (patate Truhada (gevulde a laranesa) rellenas a Kartoffeln auf potatoes Val de terre farcies du ripiene alla aardappelen à la aranesa) aranesische Art) dAran style) Val d’ Aran) maniera della la aranesa) Valle d’Aran)456 Tupí de verdures del xef Puchero de Gemüseeintopf Chefs vegetable Cassolette de Lesso di verdure Groenteschotel du verduras del chef nach Art des Chefs casserole légumes du chef dello chef chef457 Verdura al vapor o bullida Verdura al vapor o Gedämpftes oder Steamed or boiled Légumes à la Verdure al vapore Gestoofde of hervida gekochtes Gemüse vegetables vapeur ou à l’eau o lesse gekookte groente458 Verdura del temps Verdura del tiempo Gemüse der Saison Seasonal Légumes du Verdure di Seizoengroente vegetables marché stagione459 Verdura fregida amb xulla Verdura frita con Gebratenes Fried vegetables Légumes poêlés au Verdure fritte con Met spek gebakken tocino Gemüse mit Speck with bacon lard pancetta groente460 Verdura saltada Verdura salteada Sautiertes Gemüse Sautéed vegetables Légumes sautés Verdure rosolate Gesauteerde groente461 Xampinyons a la brasa Champiñones a la Gegrillte Charcoal grilled Champignons de Champignon alla Geroosterde brasa Champignons mushrooms Paris à la braise brace champignons462 Xampinyons amb all i Champiñones con Champignons mit Mushrooms with Champignons de Champignon con Champignons met julivert ajo y perejil Knoblauch und garlic and parsley Paris persillés aglio e prezzemolo knoflook en Petersilie peterselie Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Verdura, Verdure, Verdura, hortalisses hortalizas y Gemüse und Vegetables and Légumes verts ortaggi e Groenten en i llegums legumbres Hülsenfrüchte pulses et légumes secs legumi peulvruchten 53463 Xampinyons amb crema Champiñones a la Rahmchampignons Mushrooms with Champignons de Champignon alla Champignons à la crema cream Paris à la crème crema crème464 Xampinyons saltats Champiñones Sautierte Sautéed Champignons de Champignon Gesauteerde salteados Champignons mushrooms Paris sautés rosolati champignons Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Huevos y Eier und Eggs and Œ ufs et Eieren en Ous i truites tortillas Omeletts omelettes omelettes Uova e frittate omeletten 54465 Ous a lamericana Huevos a la Eier auf Eggs American Œ ufs à Uova Eieren op z’n americana amerikanische Art style l’américaine all’americana Amerikaans466 Ous a la flamenca Huevos a la Eier auf flämische Eggs Flemish style Œ ufs à la flamande Uova alla Eieren op z’n flamenca Art fiamminga Vlaams467 Ous a la mallorquina Huevos a la Eier auf Eggs Majorcan Œ ufs à la Uova alla maniera Eieren op z’n mallorquina mallorquinische style (with red majorquine di Maiorca Mallorquins Art sobrassada sausage)468 Ous a la riojana Huevos a la riojana Eier auf Rioja-Art Eggs Rioja style Œ ufs à la manière Uova alla maniera Eieren à la Rioja (with red spicy de Rioja della Rioja chorizo sausage)469 Ous a la turca Huevos a la turca Eier auf türkische Eggs Turkish style Œ ufs à la turque Uova alla turca Eieren op z’n Art Turks470 Ous a lescocesa Huevos a la Eier auf Scotch eggs Œ ufs à l’écossaise Uova alla scozzese Eieren op z’n escocesa schottische Art Schots471 Ous al niu Huevos al nido Nesteier Eggs in a nest Œ ufs au nid Uova al nido Nesteieren472 Ous al plat Huevos al plato Setzeier Shirred eggs Œ ufs sur le plat Uova in tegamino Spiegeleieren473 Ous al plat amb xoriço Huevos al plato Setzeier mit Shirred eggs with Œ ufs sur le plat au Uova in tegamino Spiegeleieren met con chorizo Paprikawurst chorizo (red spicy chorizo con chorizo chorizo sausage)474 Ous amb pernil Huevos con jamón Eier mit Schinken Ham and eggs Œ ufs au jambon Uova con Eieren met ham prosciutto475 Ous amb samfaina Huevos con pisto Eier mit Eggs with Œ ufs à la Uova con samfaina Eieren met Ratatouille samfaina ratatouille ratatouille ("ratatouille")476 Ous arrebossats Huevos rebozados Panierte Eier Batter fried eggs Œ ufs panés Uova impanate Gepaneerde eieren Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Huevos y Eier und Eggs and Œ ufs et Eieren en Ous i truites tortillas Omeletts omelettes omelettes Uova e frittate omeletten 55477 Ous de guatlla amb blat Huevos de Wachteleier mit Quails eggs with Œ ufs de caille au Uova di quaglia Kwarteleieren met de moro (moresc) codorniz con maíz Mais sweet corn maïs con granoturco maïs478 Ous durs amb maionesa Huevos duros con Hartgekochte Eier Hard-boiled eggs Œ ufs durs sauce Uova sode con Hargekookte mahonesa mit Mayonnaise with mayonnaise mayonnaise maionese eieren met mayonaise479 Ous durs amb salsa verda Huevos duros con Hartgekochte Eier Hard-boiled eggs Œ ufs durs sauce Uova sode con Hargekookte salsa verde mit grüner Soße with green sauce verte salsa verde eieren met peterselie-saus480 Ous escumats (pochés) Huevos pochés Pochierte Eier Poached eggs Œ ufs pochés Uova in camicia Gepocheerde eieren481 Ous escumats amb cava Huevos pochés al Pochierte Eier in Poached eggs with Œ ufs pochés au Uova in camicia al Gepocheerde (xampany) cava (champán) Cava cava cava cava eieren in cava (Catalaanse champagne)482 Ous escumats amb curri Huevos pochés con Pochierte Eier mit Curried poached Œ ufs pochés au Uova in camicia al Gepocheerde curry Curry eggs curry curry eieren met curry483 Ous escumats amb pebrot Huevos pochés con Pochierte Eier mit Poached eggs with Œ ufs pochés aux Uova in camicia Gepocheerde pimientos Paprika sweet peppers poivrons con peperoni eieren met paprika’s484 Ous farcits de gambes Huevos rellenos de Gefüllte Eier mit Eggs stuffed with Œ ufs farcis aux Uova ripiene di Gevulde eieren gambas Garnelen prawns crevettes gamberetti met gambas485 Ous farcits de tonyina Huevos rellenos de Gefüllte Eier mit Eggs stuffed with Œ ufs farcis au thon Uova ripiene di Gevulde eieren atún Thunfisch tunny (tuna) tonno met tonijn486 Ous ferrats amb cansalada Huevos fritos con Spiegeleier mit Fried eggs and Œ ufs frits au bacon Uova fritte con Gebakken eieren viada fumada tocino ahumado Räucherspeck bacon pancetta met gerookte spek affumicata487 Ous ferrats amb mel Huevos fritos con Spiegeleier mit Fried eggs with Œ ufs frits au miel Uova fritte con Gebakken eieren miel Honig honey miele met honing Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Huevos y Eier und Eggs and Œ ufs et Eieren en Ous i truites tortillas Omeletts omelettes omelettes Uova e frittate omeletten 56488 Ous ferrats amb pebrots Huevos fritos con Spiegeleier mit Fried eggs with Œ ufs frits aux Uova fritte con Gebakken eieren pimientos Paprika sweet peppers poivrons peperoni met paprika’s489 Ous ferrats amb pernil Huevos fritos con Spiegeleier mit Fried eggs and Œ ufs frits au Uova fritte con Gebakken eieren jamón Schinken ham jambon prosciutto met ham490 Ous ferrats amb Huevos fritos con Spiegeleier mit Fried eggs with Œ ufs frits à la Uova fritte con Gebakken eieren sobrassada sobrasada Paprikastreichwurs sobrassada sobrassada sobrassada met sobrassada t (Majorcan red sausage)491 Ous ferrats amb xoriço Huevos fritos con Spiegeleier mit Fried eggs with Œ ufs frits au Uova fritte con Gebakken eieren chorizo Paprikawurst chorizo (red spicy chorizo chorizo met chorizo sausage)492 Ous mimosa Huevos mimosa Gefüllte Eier mit Eggs mimosa Œ ufs mimosa Uova mimosa Gevulde eieren Anchovismayonnai se493 Ous remenats Huevos revueltos Rührei Scrambled eggs Œ ufs brouillés Uova strapazzate Roereieren494 Ous remenats amb alls Huevos revueltos Rührei mit Scrambled eggs Œ ufs brouillés à Uova strapazzate Roereieren met tendres con ajos tiernos frischem with garlic shoots l’ frais ail con aglio fresco jonge Knoblauch knoflookscheuten495 Ous remenats amb bolets Huevos revueltos Rührei mit Pilzen Scrambled eggs Œ ufs brouillés aux Uova strapazzate Roereieren met con setas with wild champignons coi funghi paddestoelen mushrooms496 Ous remenats amb ceba Huevos revueltos Rührei mit Scrambled eggs Œ ufs brouillés aux Uova strapazzate Roereieren met ui con cebolla Zwiebel with onions oignons con cipolle497 Ous remenats amb Huevos revueltos Rührei mit grünem Scrambled eggs Œ ufs brouillés aux Uova strapazzate Roereieren met espàrrecs bladers con espárragos Spargel with green asperges sauvages con asparagi bosasperges trigueros asparagus selvatici498 Ous remenats amb Huevos revueltos Rührei mit Scrambled eggs Œ ufs brouillés aux Uova strapazzate Roereieren met gambes con gambas Garnelen with prawns crevettes con gamberetti gambas Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Huevos y Eier und Eggs and Œ ufs et Eieren en Ous i truites tortillas Omeletts omelettes omelettes Uova e frittate omeletten 57499 Ous remenats amb pernil Huevos revueltos Rührei mit Scrambled eggs Œ ufs brouillés au Uova strapazzate Roereieren met con jamón Schinken with ham jambon con prosciutto ham500 Ous remenats amb Huevos revueltos Rührei mit Tomate Scrambled eggs Œ ufs brouillés à la Uova strapazzate Roereieren met tomàquet con tomate with tomato tomate al pomodoro tomaat501 Pastís de truites Pastel de tortillas Omelettorte Omelette pie Gâteau d’omelettes Torta di frittate Omelet-pastei502 Torrada holandesa Tostada holandesa Toast mit Rührei Dutch toast (with Toast hollandais Pane tostato Toast met roerei en und Räucherlachs scrambled egg and all’olandese gerookte zalm smoked salmon)503 Truita a la catalana Tortilla a la Omelett auf Catalan-style Omelette à la Frittata alla Catalaanse omelet catalana katalanische Art omelette (with catalane (haricots catalana Catalan pork blancs et saucisse) sausage and white beans)504 Truita a la francesa Tortilla a la Einfaches Omelett Plain rolled Omelette nature Frittata di sole Omelet francesa omelette uova505 Truita a la paisana Tortilla a la Bäuerinnenomelett Country style Omelette à la Frittata alla Boeren omelet paisana omelette paysanne (aux contadina légumes)506 Truita a lespanyola (de Tortilla española Spanisches Spanish omelette Omelette à Frittata alla Spaanse omelet patata i ceba) (de patata y Kartoffelomelett (with potato and l’espagnole spagnola (con (met aardappel en cebolla) (mit Zwiebeln) onion) (pommes de terre patate e cipolle) ui) et oignons)507 Truita al gust Tortilla al gusto Omelett nach Selection of Omelette au choix Frittata con Omelet naar wens Wunsch omelettes ingredienti a scelta508 Truita dalbergínia Tortilla de Auberginenomelett Aubergine Omelette aux Frittata con Aubergine-omelet berenjenas (eggplant) omelette aubergines melanzane509 Truita dalls tendres Tortilla de ajos Omelett mit Garlic shoot Omelette à l’ail Frittata con aglio Omelet met jonge tiernos frischen omelette frais fresco knoflookscheuten Knoblauch Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Huevos y Eier und Eggs and Œ ufs et Eieren en Ous i truites tortillas Omeletts omelettes omelettes Uova e frittate omeletten 58510 Truita de bacallà Tortilla de bacalao Stockfischomelett Salt cod omelette Omelette à la Frittata con Omelet met stokvis morue baccalà511 Truita de botifarra i Tortilla de Omelett mit Catalan pork Omelette paysanne Frittata alla Omelet met mongetes (a la pagesa) butifarra con judías Bratwurst und sausage and white (haricots blancs et campagnola (con Catalaanse (a la payesa) Bohnen (nach bean omelette saucisse) botifarra e fagioli) braadworst en Bäuerinnenart) bonen512 Truita de carbassó Tortilla de Zucchiniomelett Courgette Omelette aux Frittata con Omelet met calabacín (zucchini) omelette courgettes zucchine courgette513 Truita de carxofes Tortilla de Artischockenomele Artichoke omelette Omelette aux Frittata con Omelet met alcachofas tt artichauts carciofi artisjokken514 Truita de ceba Tortilla de cebolla Zwiebelomelett Onion omelette Omelette à Frittata con cipolle Omelet met ui l’oignon515 Truita de fines herbes Tortilla a las finas Kräuteromelett Omelette aux fines Omelette aux fines Frittata alle erbe Omelet met hierbas herbes herbes tuinkruiden516 Truita de formatge Tortilla de queso Käseomelett Cheese omelette Omelette au Frittata con Omelet met kaas fromage formaggio517 Truita de gambes Tortilla de gambas Garnelenomelett Prawn omelette Omelette aux Frittata con Omelet met crevettes gamberetti gambas518 Truita de mongetes Tortilla de judías Bohnenomelett Bean omelette Omelette aux Frittata con fagioli Omelet met bonen haricots519 Truita de múrgoles Tortilla de Morchelomelett Wild mushroom Omelette aux Frittata coi funghi Omelet met colmenillas omelette (morels) morilles (spugnole) morieljes (paddestoelen)520 Truita de patates Tortilla de patatas Kartoffelomelett Potato omelette Omelette aux Frittata con patate Omelet met pommes de terre aardappelen521 Truita de pernil Tortilla de jamón Schinkenomelett Ham omelette Omelette au Frittata con Omelet met ham jambon prosciutto Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Huevos y Eier und Eggs and Œ ufs et Eieren en Ous i truites tortillas Omeletts omelettes omelettes Uova e frittate omeletten 59522 Truita de pèsols Tortilla de Erbsenomelett Pea omelette Omelette aux petits Frittata con piselli Omelet met erwten guisantes pois523 Truita de samfaina Tortilla de pisto Ratatouilleomelett Samfaina Omelette à la Frittata con Omelet met ("ratatouille") ratatouille samfaina ratatouille omelette524 Truita despàrrecs Tortilla de Spargelomelett Asparagus Omelette aux Frittata con Omelet met espárragos omelette asperges asparagi asperges525 Truita despinacs Tortilla de Spinatomelett Spinach omelette Omelette aux Frittata con spinaci Omelet met espinacas épinards spinazie526 Truita de tonyina Tortilla de atún Thunfischomelett Tunny (tuna) Omelette au thon Frittata con tonno Omelet met tonijn omelette527 Truita de xampinyons Tortilla de Champignonomele Mushroom Omelette aux Frittata con Omelet met champiñones tt omelette champignons champignon champignons528 Truita de xanguet Tortilla de Omelett mit "Whitebait" Omelette au fretin Frittata con Omelet met kleine chanquete Ährenfischchen omelette bianchetti gebakken visjes529 Truites amb suc Tortillas en salsa Omeletts in Soße Stewed omelette Omelettes en sauce Frittate con salsa Omelet in saus Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 60530 Anyell Lechal Lamm Suckling lamb Agneau Agnello da latte Zuiglam531 Anyell amb salsa de Lechal en salsa de Lamm mit Suckling lamb Agneau sauce à la Agnello da latte Zuiglam in menta menta Minzsoße with mint sauce menthe con salsa alla muntsaus menta532 Baldana darròs Baldana (morcilla) Reisblutwurst Blood and rice Boudin au riz Sanguinaccio di Baldana de arroz sausage riso (bloedworst) met rijst533 Baldana de ceba Baldana (morcilla) Zwiebelblutwurst Blood and onion Boudin à l’oignon Sanguinaccio di Baldana de cebolla sausage cipolle (bloedworst) met ui534 Be (xai, corder) Cordero Schaf (Lamm) Lamb Mouton Agnello Lamsvlees535 Bistec a la planxa amb Bistec a la plancha Beefsteak vom Grilled steak with Steak grillé Bistecca ai ferri Gegrilde biefstuk patates fregides con patatas fritas Blech mit Pommes chips (French pommes frites con patatine fritte met patat frites fries)536 Bistec amb all i julivert Bistec con ajo y Beefsteak mit Steak with garlic Steak persillé Bistecca con aglio Biefstuk met perejil Knoblauch und and parsley e prezzemolo knoflook en Petersilie peterselie537 Bistec amb fines herbes Bistec a las finas Beefsteak mit Steak aux fines Steak aux fines Bistecca alle erbe Biefstuk met hierbas Küchenkräutern herbes herbes aromatiche tuinkruiden538 Bistec amb guarnició Bistec con Beefsteak mit Steak with garnish Steak garni Bistecca con Biefstuk met guarnición Beilage contorno garnering539 Bistec amb pebre verd Bistec a la Beefsteak mit Steak with green Steak au poivre Bistecca al pepe Biefstuk met pimienta verde grünem Pfeiffer pepper vert verde groene pepers540 Bistec de vedella Bistec de ternera Beefsteak vom Veal steak Steak de veau Bistecca di vitello Kalfsbiefstuk Kalb541 Bistec rus Bistec ruso Frikadelle Hamburger steak Steak à la russe Bistecca alla russa Hamburger Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 61542 Bistec tàrtar Bistec tártaro Tatarbeefsteak Steak tartare Steak tartare Bistecca alla Biefstuk tartaar tartara543 Botifarra a la brasa Butifarra a la brasa Katalanische Charcoil-broiled Saucisse grillée Botifarra alla Geroosterde Bratwurst vom botifarra (Catalan griglia Catalaanse Grill pork sausage) braadworst544 Botifarra a la llosa Butifarra a la losa Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse à la pierre Botifarra alla Catalaanse Bratwurst vom pork sausage) piastra braadworst op heißen Stein grilled on a stone steen bereid slab545 Botifarra al caliu Butifarra al caliu Katalanische Ember roasted Saucisse à la braise Botifarra alla Catalaanse (rescoldo) Bratwurst in der botifarra (Catalan brace braadworst al caliu Glut gebraten pork sausage) (in hete as klaargemaakt)546 Botifarra amb mongetes Butifarra con Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse aux Botifarra con Catalaanse seques alubias Bratwurst mit pork sausage) with haricots blancs fagioli braadworst met weißen Bohnen white beans witte bonen547 Botifarra amb mostassa Butifarra con Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse à la Botifarra con Catalaanse mostaza Bratwurst mit Senf pork sausage) with moutarde senape braadworst met mustard mosterd548 Botifarra amb rovellons Butifarra con Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse aux Botifarra con Catalaanse níscalos Bratwurst mit pork sausage) with lactaires funghi lattari braadworst met Reizkern rovellons (wild melkzwammen mushrooms)549 Botifarra amb samfaina Butifarra con pisto Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse à la Botifarra con Catalaanse Bratwurst mit pork sausage) with ratatouille samfaina braadworst Ratatouille samfaina ratatouille ("ratatouille") Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 62550 Botifarra amb trinxat de Butifarra amb Katalanische Botifarra (Catalan Saucisse au chou et Botifarra con Catalaanse col trinxat de col (con Bratwurst mit pork sausage) with pommes de terre cavoli e patate braadworst amb col i patata Kohlhaschee trinxat (mashed rissolées rosolati trinxat de col (met chafadas y refritas) potato and cabbage kool en cake) aardappelen geprakt en gebakken)551 Botifarra de ceba Morcilla de cebolla Botifarra de ceba / Botifarra de ceba Boudin aux Sanguinaccio di Catalaanse Zwiebelbratwurst (Catalan pork and oignons cipolle braadworst met ui onion sausage)552 Botifarra dolça amb poma Butifarra dulce con Süße Bratwurst mit Botifarra dolça Boudin aux Botifarra dolce Zoete Catalaanse manzana Apfel (Catalan sweet pommes con le mele braadworst met pork sausage) with appel apple553 Botifarra negra a la brasa Butifarra negra a la Grillblutwurst Charcoil-broiled Boudin noir à la Botifarra nera alla Geroosterde zwarte brasa botifarra negra braise brace Catalaanse (Catalan blood braadworst sausage)554 Bou a ladoba Buey a ladoba (en Marinierter Ochse Roast marinated Bœ uf mariné cuit Manzo marinato e Ossevlees a adobo y asado) aus dem Ofen beef au four arrostito l’adoba (gemarineerd en gegrild)555 Brochette (ast de carn) Pincho (espetón) Fleischspieß Meat brochette Brochette de Spiedino di carne Brochette (kebab) viande (vleesspies)556 Cabrit a la llosa Cabrito a la losa Zickel vom heißen Kid grilled on a Chevreau grillé à Capretto alla Geitevlees op steen Stein stone slab la pierre piastra bereid557 Cabrit al forn Cabrito al horno Zickel aus dem Roast kid Chevreau au four Capretto al forno Geitevlees uit de Ofen oven558 Cabrit confitat Cabrito confitado Mariniertes Zickel Kid preserve Chevreau confit Confit di capretto Geconfituurd geitevlees Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 63559 Cabrit rostit (espatlla o Cabrito asado Zickelbraten Roast kid Chevreau rôti Capretto arrosto Gegrild geitevlees cuixa) (espalda o pierna) (Schulter oder (shoulder or leg) (épaule ou gigot) (spalla o coscia) (rug of poot) Keule)560 Carn danyell Carne de lechal Lammfleisch Suckling lamb Steak d’agneau Carne di agnello da Zuiglamsvlees latte561 Carn de xai a la brasa Carne de cordero a Lammfleisch vom Charcoal-broiled Agneau à la braise Carne di agnello Gegrild lamsvlees la brasa Grill lamb alla brace562 Carn estofada a la Carne estofada a la Schmorfleisch Stewed meat Ragoût à la Stufato di carne Gestoofd vlees met jardinera jardinera nach jardinière jardinière con verdure groente in Gärtnerinnenart dobbeltjes563 Carn farcida Carne rellena Gefülltes Fleisch Stuffed meat Viande farcie Carne farcita Gevuld vlees564 Carns a last Carnes al espetón Spießbraten Spit-roasted meats Viandes à la Carne allo spiedo Brochette assorti broche565 Carpaccio Carpaccio Carpaccio Carpaccio Carpaccio Carpaccio Carpaccio566 Carré de llom amb figues Carré de lomo con Schweinelende mit Pork loin with figs Carré de porc aux Carré di maiale Carré van higos Feigen figues con fichi lendestuk met vijgen567 Carré de porc amb Carré de cerdo con Schweinerippchen Pork loin with Carré de porc aux Carré di maiale Carré van albercocs albaricoques mit Aprikosen apricots abricots con albicocche varkensvlees met abrikozen568 Chateaubriand Chateaubriand Chateaubriand Chateaubriand Chateaubriand Chateaubriand Chateaubriand steak569 Churrasco (carn a la brasa Churrasco Churrasco Churrasco Churrasco (viande Churrasco (carne T-bone steak a largentina) (argentinisches (Argentinian-style grillée à alla brace Steak) charcoal broiled l’argentine) all’argentina) meat)570 Civet Civet Civet Civet Civet Civet Civet Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 64571 Confitat de porc Carne de cerdo en Eingemachtes Pork preserve Confit de porc Confit di maiale Varkensvlees in manteca Schweinefleisch reuzel im eigenen Saft572 Costelles a la brasa Chuletas a la brasa Koteletts vom Grill Charcoil broiled Côtelettes grillées Costolette alla Gegrilde koteletjes chops brace573 Costelles de porc a la Costillas de cerdo Schweinerippe auf Pork chops Côtelettes de porc Costolette di Varkenskarbonade cantonesa a la cantonesa kantonesische Art Cantonese style à la cantonaise maiale alla s op z’ Kantonees n cantonese574 Costelles de porc amb mel Costillas de cerdo Schweinerippe mit Pork chops with Côtelettes de porc Costolette di Varkenskarbonade con miel Honig honey au miel maiale al miele s met honing575 Costelles de xai a la Chuletas de Gegrillte Grilled lamb chops Côtelettes Costolette di Geroosterde graella cordero a la Lammkoteletts d’agneau au gril agnello alla griglia lamskoteletjes parrilla576 Costelles de xai a la Chuletas de Lammkoteletts Grilled lamb chops Côtelettes Costolette di Gegilde planxa cordero a la vom Blech d’agneau grillées agnello ai ferri lamskoteletjes plancha577 Costelletes Costillitas Rippchen Baby lamb chops Côtelettes Costolettine Karbonaadjes578 Costelletes de cabrit Costillitas de Panierte Ripplein Batter-fried kid Côtelettes de Costolettine di Gepaneerde geite- arrebossades cabrito rebozadas vom Zickel chops chevreau panées capretto alla karbonaadjes milanese579 Croquetes Croquetas Kroketten Croquettes Croquettes Crocchette Kroketten580 Cua de bou amb vi negre Rabo de buey al Ochsenschwanz in Oxtail in red wine Queue de bœ uf en Coda di manzo al Ossestaart met vino tinto Rotwein daube vino rosso rode wijn581 Cuixa de cabrit Pierna de cabrito Zickelkeule Leg of kid Cuisse de chevreau Coscia di capretto Geite-poot582 Cuixa de porc al forn Pernil de cerdo al Schweinskeule aus Roast leg of pork Gigot de porc au Coscia di maiale al Varkensham uit de horno dem Ofen four forno oven583 Cuixa de xai al forn Pierna de cordero Lammkeule aus Roast leg of lamb Gigot d’agneau au Coscia di agnello Lamsbout uit de al horno dem Ofen four al forno oven Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 65584 Cuixa de xai amb estragó Pierna de cordero Lammkeule mit Leg of lamb with Gigot d’ agneau à Coscia di agnello Lamsbout met al estragón Estragon tarragon l’estragon al dragoncello dragon585 Cuixa de xai amb prunes Pierna de cordero Lammkeule mit Leg of lamb with Gigot d’agneau Coscia di agnello Lamsbout met con ciruelas Pflaumen prunes aux prunes con prugne pruimen586 Entrecot a la brasa Entrecot a la brasa Entrecôte vom Charcoal-broiled Entrecôte grillée Entrecôte alla Gegrilde entrecote Rost entrecôte brace587 Entrecot amb crema de Entrecot con crema Entrecôte mit Entrecôte with Entrecôte à la Entrecôte con Entrecote met gírgoles de setas de cardo Rahmseitlingen oyster-mushroom crème de lactaires crema di funghi oesterzwamsaus cream sauce588 Entrecot amb guarnició Entrecot con Entrecôte mit Entrecôte with Entrecôte garnie Entrecôte con Entrecote met guarnición Beilage garnish contorno garnering589 Entrecot amb herbes a la Entrecot con Entrecôte vom Grilled entrecôte Entrecôte grillée Entrecôte alle erbe, Gekruide graella hierbas a la parrilla Grill mit with herbs aux fines herbes cotta alla griglia geroosterde Küchenkräutern entrecote590 Entrecot amb pebre Entrecot a la Entrecôte mit Entrecôte with Entrecôte au Entrecôte al pepe Entrecote met pimienta Pfeffer pepper poivre peper591 Entrecot amb porto Entrecot al oporto Entrecôte in Entrecôte with port Entrecôte au porto Entrecôte al porto Entrecote met Port Portwein wine592 Entrecot de bou Entrecot de buey Entrecôte vom Beef entrecôte Entrecôte de bœ uf Entrecôte di manzo Osse-entrecote Ochsen593 Entrecot de vedella Entrecot de ternera Entrecôte vom Veal entrecôte Entrecôte de veau Entrecôte di vitello Kalfsentrecote Kalb594 Entrecot en papillota Entrecot en Entrecôte im Entrecôte en Entrecôte en Entrecôte al Entrecote in papillote Speckwickel papillote papillote cartoccio aluminiumfolie bereid595 Escalopa a la milanesa Escalopa a la Mailänder Scaloppa milanese Escalope à la Scaloppina alla Milanese schnitzel milanesa Schnitzel milanaise milanese Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 66596 Escalopa Cordon Bleu Escalopa Cordon Cordon Bleu vom Escalope Cordon Escalope cordon Scaloppina Cordon Cordon Bleu Bleu Schnitzel Bleu bleu Bleu597 Escalopa de llom Escalopa de lomo Lendenschnitzel Pork loin escalope Escalope d’échine Scaloppina di Lendeschnitzel de porc lombata di maiale598 Escalopa de vedella Escalopa de Kalbsschnitzel Veal escalope Escalope de veau Scaloppina di Kalfs-schnitzel ternera vitello599 Escalopa vienesa Escalopa vienesa Wiener Schnitzel Viennese escalope Escalope à la Scaloppina alla Wiener schnitzel (Wiener Schnitzel) viennoise viennese600 Escalopines Escalopines Kleine Schnitzel Scaloppine Émincé de veau Carne di vitello a Kleine fettine schnitzeltjes601 Espatlla de xai rostida Espalda de cordero Lammschulterbrate Roast shoulder of Épaule d’agneau Spalla di agnello Gebraden lamsrug asada n lamb rôtie arrosto602 Estofat de bou Estofado de buey Rindsragout Beef stew Ragoût de bœ uf Stufato di manzo Stoofpot met ossevlees603 Estofat de cua de bou Estofado de rabo Ochsenschwanzrag Oxtail stew Ragoût de queue Stufato di coda di Ossestaart-stoofpot de buey out de bœ uf manzo604 Estofat de toro amb bolets Estofado de toro Stierragout mit Stewed bull with Ragoût de taureau Stufato di toro con Stoofpot van con setas Pilzen wild mushrooms aux champignons funghi stierevlees met paddestoelen605 Estofat de vedella Estofado de ternera Kalbsragout Stewed veal Ragoût de veau Stufato di vitello Stoofpot met kalfvlees606 Estofat irlandès Estofado irlandés Irish Stew Irish stew Ragoût irlandais Stufato Irish stew all’irlandese607 Filet Solomillo Filet Sirloin steak Filet Filetto Varkenshaas608 Filet a la graella Solomillo a la Filet vom Grill Grilled sirloin Filet au gril Filetto alla griglia Geroosterde parrilla steak varkenshaas Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 67609 Filet amb cava Solomillo al cava Filet in Cava Sirloin steak with Filet au cava Filetto al cava Varkenshaas met cava cava (Catalaanse champagne)610 Filet amb rocafort Solomillo al Filet mit Sirloin steak with Filet au roquefort Filetto al Varkenshaas met roquefort Roquefortsoße Roquefort formaggio Roquefort roquefort611 Filet de bou amb pebre Solomillo de buey Ochsenfilet mit Beef sirloin with Filet de bœ uf au Filetto di manzo al Varkenshaas met verd a la pimienta verde grünem Pfeffer green pepper poivre vert pepe verde groene peper612 Filet de porc Lomo de cerdo Schweinelende Fillet (tenderloin) Filet de porc Filetto di maiale Varkenslendestuk of pork613 Filet de vedella a la Solomillo de Kalbsfilet vom Grilled sirloin of Filet de veau au Filetto di vitello Geroosterde graella ternera a la parrilla Grill veal gril alla griglia kalfshaas614 Filet entatxonat amb Solomillo mechado Filet, mit Estragon Sirloin stuffed with Filet à l’estragon Filetto al Gelardeerde haas estragó al estragón gespickt tarragon dragoncello met dragon615 Filet mignon Filete mignon Filet mignon Filet mignon Filet mignon Filetto mignon Filet mignon616 Fricandó Fricandó (guiso de Frikandeau Fricandeau (meat Ragoût de viande Fricassea Fricandó carne con setas) stew) (vleesstoofpot met paddestoelen)617 Fricandó amb tòfones Fricandó con Frikandeau mit Fricandeau (meat Ragoût de viande Fricassea con Fricandó met trufas Trüffeln stew) with truffles aux truffes tartufi truffels618 Fricandó de vedella amb Fricandó de Kalbsfrikandeau Veal fricandeau Ragoût de veau Fricassea di vitello Kalfsfricandó met bolets ternera con setas mit Pilzen with wild aux champignons con funghi paddestoelen mushrooms619 Fricandó de vedella amb Fricandó de Kalbsfrikandeau Veal fricandeau Ragoût de veau Fricassea di vitello Kalfsfricandó met moixernons ternera con setas mit Ritterlingen with wild aux mousserons con funghi voorsjaarspronkrid de San Jorge mushrooms prugnoli der paddestoelen (agarics)620 Garrí (porcell) Lechón Spanferkel Suckling pig Cochon de lait Porcellino da latte Speenvarken Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 68621 Garrí farcit rostit Lechón relleno Gefülltes Roast stuffed Cochon de lait Porcellino da latte Gegrild gevuld asado Spanferkel suckling pig farci farcito arrosto speenvarken622 Garró (jarret) Culata de contra Eisbein Shin (knuckle) Jarret Stinco Contrefilet623 Gigot Gigote Lammkeule Leg of lamb Gigot Cosciotto Gigot (lamsbout)624 Goulasch Goulasch Gulasch Goulash Goulasch Gulasch Goulasch625 Graellada amb allioli Parrillada con Grillplatte mit Grilled meats with Grillade à l’ailloli Grigliata con salsa Geroosterd vlees alioli Allioli allioli (garlic allioli met mayonnaise) knoflookmayonais e626 Graellada de carn Parrillada de carne Grillplatte Mixed grill (chops, Grillade de viandes Grigliata di carne Geroosterd vlees (costelles, botifarra, llom, (chuletas, butifarra, (Kotelett, sausage, pork (côtelettes, (costolette, (koteletjes, conill) lomo, conejo) katalanische fillet/tenderloin, saucisse, échine de botifarra, lombata Catalaanse Bratwurst, Lende, rabbit) porc, lapin) di maiale, coniglio) braadworst, Kaninchen) lendestuk, konijn)627 Hamburguesa amb patates Hamburguesa con Frikadelle mit Hamburger with Hamburger Svizzera con Hamburger met fregides patatas fritas Pommes frites chips (French pommes frites patatine fritte patat fries)628 Jarret de vedella amb Culata de contra de Fleisch von der Knuckle of veal Jarret de veau aux Stinco di vitello Kalfscontrefilet cebetes ternera con Kalbskeule mit with baby onions petits oignons con cipolline met uitjes cebollitas Zwiebelchen629 Jarret de vedella amb Culata de contra de Fleisch von der Knuckle of veal Jarret de veau aux Stinco di vitello Kalfscontrefilet pèsols ternera con Kalbskeule mit with peas petits pois con piselli met erwtjes guisantes Erbsen630 Jarret de vedella amb vi Culata de contra de Fleisch von der Knuckle of veal in Jarret de veau en Stinco di vitello al Kalfscontrefilet negre ternera con vino Kalbskeule in red wine daube vino rosso met rode wijn tinto Rotwein631 Jarret de xai Jarrete de cordero Fleisch von der Shank end of leg Jarret d’agneau Stinco di agnello Kalfscontrefilet Lammkeule of lamb Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 69632 Llibrets de llom de porc Libritos de lomo Cordon Bleu von Pork fillet stuffed Escalopes d’ échine Scaloppine di Varkenslendestuk de cerdo der Schweinelende with cheese and de porc farcies (au lombata di maiale gevuld met ham en ham jambon et au farcita con kaas fromage) formaggio e prosciutto633 Llom (llomillo) de porc Lomo de cerdo Schweinelende Pork fillet Échine de porc Lombata di maiale Varkenslendestuk (tenderloin)634 Llom amb mongetes Lomo con alubias Lende mit weißen Pork fillet Échine de porc aux Lombata di maiale Lendestuk met Bohnen (tenderloin) with haricots con fagioli witte bonen white beans635 Llom de porc amb crema Lomo de cerdo con Schweinelende in Pork fillet Échine de porc à la Lombata di maiale Varkenslendestuk crema Rahmsoße (tenderloin) with crème alla crema à la crème custard sauce636 Llom de porc amb prunes Lomo de cerdo con Schweinelende mit Pork fillet Échine de porc aux Lombata di maiale Varkenslendestuk ciruelas Pflaumen (tenderloin) with prunes con prugne met pruimen prunes637 Llomillet de porc amb Lomo de cerdo con Schweinelende mit Pork tenderloin Filet mignon de Fettina di maiale Varkenslendestuk cebes agredolces cebollas agridulces süßsauren with sweet and porc aux oignons con cipolline in met zilveruitjes Zwiebeln sour onions aigre-doux agrodolce638 Llonganissa amb allioli Butifarra con alioli Bratwurst mit Catalan pork Saucisse à l’ailloli Salsiccia con salsa Harde droge worst Allioli sausage with allioli allioli met knoflook- (garlic mayonaise mayonnaise)639 Llonganissa amb bolets Butifarra con setas Bratwurst mit Catalan pork Saucisse aux Salsiccia coi Harde droge worst Pilzen sausage with wild champignons funghi met paddestoelen mushrooms640 Llonganissa amb fesols Butifarra con Bratwurst mit Catalan pork Saucisse aux Salsiccia con Harde droge worst alubias Bohnen sausace with white haricots secs fagioli met witte bonen beans Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 70641 Llonza llaminera Chuleta de cerdo Durchwachsenes Pork chop with Côtelette de porc Braciola di maiale Tweekleurige de dos colores Schweinekottlett sweet sauce aux deux couleurs di due colori varkenskotelet642 Llonza de porc Chuleta de cerdo Schweinekotelett Pork chop Côtelette de porc Braciola di maiale Varkenskotelet643 Llonza de porc adobada Chuleta de cerdo Mariniertes Marinated pork Côtelette de porc Braciola di maiale Gemarineerde en adobo Schweinekotelett chop marinée marinata varkenskotelet644 Llonza de porc amb Chuleta de cerdo Schweinekotelett Pork chop with Côtelette de porc Braciola di maiale Varkenskotelet met patates con patatas mit Kartoffeln potatoes aux pommes de con patate aardappelen terre645 Magra de porc a la Carne magra de Mageres Lean pork Porc frais Carne di maiale Mager jardinera cerdo a la jardinera Schweinefleisch jardinière jardinière con contorno di varkensvlees met nach verdure groente in kleine Gärtnerinnenart dobbeltjes646 Mandongo Mandongo Mandongo Blood sausage Boudin noir au Sanguinaccio Mandongo (morcilla de sangre (Blutwurst mit flavoured with fenouil aromatizzato al (bloedworst met perfumada con Fenchel) fennel finocchio venkel) hinojo)647 Mandonguilles a la Albóndigas a la Fleischbällchen Meatballs Boulettes de Polpette con Gehaktballetjes jardinera jardinera nach jardinière viande jardinière contorno di met groente in Gärtnerinnenart verdure kleine dobbeltjes648 Mandonguilles amb Albóndigas con Fleischbällchen Meatballs with Boulettes de Polpette con piselli Gehaktballetjes pèsols guisantes mit Erbsen peas viande aux petits met erwtjes pois649 Mandonguilles amb salsa Albóndigas con Fleischbällchen Meatballs in Boulettes de Polpette con salsa Gehaktballetjes de tomàquet salsa de tomate mit Tomatensoße tomato sauce viande à la sauce di pomodoro met tomatensaus tomate650 Mandonguilles amb sèpia Albóndigas con Fleischbällchen Meatballs with Boulettes de Polpette con seppie Gehaktballetjes sepia mit Tintenfisch cuttlefish viande aux seiches met inktvis651 Mitjana de vedella Chuleta de ternera Kalbskotelett Veal chop Côtelettes de veau Braciola di vitello Kalfskarbonade Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 71652 Mitjana de vedella a la Chuleta de ternera Kalbskotelett vom Charcoal-broiled Côtelettes de veau Braciola di vitello Gegrilde brasa a la brasa Rost veal chop à la braise alla brace kalfscarbonade653 Ossobuco a la milanesa Ossobuco a la Ossobuco auf Ossobuco alla Osso-buco à la Ossobuco Ossobuco op z’n milanesa Mailänder Art milanesa milanaise Milanees654 Palpissos de vedella Pupietas de ternera Entbeintes Veal paupiettes Jarret (désossé) de Stinchi (disossati) Ontbeend Kalbfleisch veau di vitello kalfsvlees655 Palpissos de xai a la brasa Pupietas de Entbeintes Charcoal-broiled Jarret (désossé) Stinchi (disossati) Geroosterd cordero a la brasa Lammfleisch vom lamb paupiettes d’agneau grillé di agnello alla ontbeend Rost brace lamsvlees656 Pastís de carn Pastel de carne Fleischpastete Meat loaf Gâteau de viande Sformato di carne Vleespastei657 Pilota Pilota (gran Falscher Hase Large meatball Pilota (boule de Pilota (grossa Pilota (grote albóndiga que viande hachée du polpetta di carne gehaktbal die deel forma parte de la pot-au-feu) bollita uitmaakt van de escudella) nell’escudella) Catalaanse pot-au- feu)658 Platillo de vedella Platillo (guiso) de Platillo Veal stew Ragoût de veau Stufato di vitello KalfsPlatillo ternera (Kalbsfleischgeric (Stoofpot) ht)659 Porc a la pequinesa Cerdo a la Schwein auf Pork Pekin style Porc à la pékinoise Maiale alla Varkensvlees op pequinesa Pekinger Art pechinese z’ Pekinees n660 Porc adobat a landalusa Cerdo en adobo a Mariniertes Seasoned pork Porc mariné à Maiale marinato Gemarineerd la andaluza Schwein auf Andalusian style l’andalouse alla maniera varkensvlees op andalusische Art andalusa z’ Andalusisch n661 Porc agredolç Cerdo agridulce Schwein süßsauer Sweet and sour Porc aigre-doux Maiale in Varkensvlees pork agrodolce zoetzuur662 Porc amb salsa de poma Cerdo con salsa de Schwein mit Pork with apple Porc à la sauce aux Maiale con salsa di Varkensvlees met manzana Apfelsoße sauce pommes mele appelsaus Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 72663 Porc rostit amb préssecs Cerdo asado con Schweinebraten Roast pork with Rôti de porc aux Arrosto di maiale Gebraden melocotones mit Pfirsichen peaches pêches con pesche varkensvlees met perzikken664 Rosbif a langlesa Rosbif a la inglesa Englisches English-style roast Rosbif à l’anglaise Roast beef Rosbief op z’n Roastbeef beef all’inglese Engels665 Salsitxes amb gambes Salchichas con Würstchen mit Sausages with Saucisses aux Salsicce con Worstjes met gambas Garnelen prawns crevettes gamberetti gambas666 Salsitxes amb puré de Salchichas con Würstchen mit Sausages with Saucisses purée de Salsicce con purè Worstjes met patates puré de patatas Kartoffelpüree potato purée pommes de terre di patate aardappelpuree667 Salsitxes amb vi negre Salchichas al vino Würstchen in Sausages in red Saucisses au vin Salsicce al vino Worstjes met rode tinto Rotwein wine rouge rosso wijn668 Salsitxes de Frankfurt Salchichas de Frankfurter Frankfurter Saucisses de Würstel Frankfurter Frankfurt Würstchen sausages Francfort worstjes669 Salsitxes del país Salchichas del país Würstchen aus der Local sausages Saucisses de pays Salsicce del posto Boeren worstjes Region670 Tall rodó de vedella a la Redondo de Kalbsfrikandeau Veal round Rôti de veau à la Arrosto di vitello Kalfslendestuk met jardinera ternera a la nach jardinière jardinière con contorno di groente in kleine jardinera Gärtnerinnenart verdure dobbeltjes671 Tall rodó de vedella amb Redondo de Kalbsfrikandeau Veal round with Rôti de veau aux Arrosto di vitello Kalfslendestuk met pèsols ternera con mit Erbsen peas petits pois con piselli ertwjes guisantes672 Ternasco (anyell de llet) Ternasco asado Sauglammbraten Roast suckling Rôti d’agneau de Arrosto di agnello Gebraden zuiglam rostit lamb lait da latte673 Turnedó Turnedó Tournedos Tournedos Tournedos Tournedos Turnedos (medaglione di vitello) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 73674 Turnedó amb crema de Turnedó con crema Tournedos mit Tournedos with Tournedos à la Tournedos alla Turnedos met gírgoles de setas de cardo Rahmseitlingen oyster-mushroom crème de lactaires crema di funghi oesterzwamsaus cream sauce lattari675 Turnedó Rossini Turnedó Rossini Tournedos alla Tournedos Rossini Tournedos Rossini Tournedos Rossini Turnedos Rossini Rossini676 Vedella a la caçadora Ternera a la Kalbfleisch nach Veal chasseur Veau chasseur Vitello alla Kalfsvlees- cazadora Jägerart cacciatora jachtschotel677 Vedella a la jardinera Ternera a la Kalbfleisch nach Veal jardinière Veau à la Vitello con Kalfsvlees met jardinera Gärtnerinnenart jardinière contorno di groente in kleine verdure dobbeltjes678 Vedella amb armanyac Ternera al armañac Kalbfleisch in Veal à larmagnac Veau à l’armagnac Vitello Kalfsvlees met Armagnac all’armagnac Armañac679 Vedella amb rovellons Ternera con Kalbfleisch mit Veal with Veau aux lactaires Vitello con funghi Kalfsvlees met níscalos Reizkern rovellons (wild délicieux lattari melkzwammen mushrooms)680 Vedella amb salsa Ternera con salsa Kalbfleisch mit Veal with almond Veau à la sauce Vitello con salsa di Kalfsvlees met dametlles de almendras Mandelsoße sauce aux amandes mandorle amandelsaus681 Vedella ofegada Ternera estofada Kalbsragout Stewed veal Veau à l’étuvée Stufato di vitello Gestoofd kalfsvlees682 Vedella rostida amb Ternera asada con Kalbsbraten mit Roast veal with Rôti de veau aux Arrosto di vitello Gebraden llenegues higróforos (setas) Llenegues-Pilzen llenegues (wild champignons con funghi kalfsvlees met mushrooms) llenegues (paddestoelen)683 Xai a la cassola Cordero a la Lammtopf Lamb casserole Agneau à la Agnello in Lamsvlees à la cazuela casserole casseruola casserole684 Xai amb salsa de prunes Cordero con salsa Lamm mit Lamb with prune Agneau à la sauce Agnello con salsa Lamsvlees met de ciruelas Pflaumensoße sauce aux prunes di prugne pruimensaus Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Carn Carne Fleisch Meat Viandes Carne Vlees 74685 Xai rostit Cordero asado Lammbraten Roast lamb Agneau rôti Agnello arrosto Gebraden lamsvlees Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Offal (variety Vísceras y Innereien und meats) and Abats et Frattaglie e Ingewanden en Vísceres i cargols caracoles Schnecken snails escargots lumache slakken 75686 Brochette (ast) de ronyons Pincho de riñones Nierenspießchen Kidney kebab à la Brochette de Spiedino di Niertjes-brochette a la francesa a la francesa auf französische française rognons rognoni alla op z’ Frans n Art francese687 Cap de xai a la brasa Cabeza de cordero Lammkopf vom Charcoal-broiled Tête d’agneau à la Testa di agnello Gegrilde lamskop a la brasa Grill lambs head braise alla brace688 Cap-i-pota Cap-i-pota (callos Cap-i-pota Cap-i-pota Cap-i-pota (ragoût Cap-i-pota (stufato Cap-i-pota y partes de la (Gericht aus (stewed calfs head de tête et tripes de di trippe e parti (stoofpot van pens cabeza de la Innereien und and tripe) veau) della testa del en delen van de ternera guisados) anderen Teilen vitello) kalfskop) vom Kalb)689 Cargolins amb tomàquet Caracolillos con Kleine Schnecken Small snails with Petits escargots à Lumachine al Slakjes met tomaat tomate mit Tomate tomato la tomate pomodoro690 Cargols a la brutesca Caracoles a la Schnecken im Snails a la Escargots a la Lumache a la Slakken a la brutesca eigenen Saft brutesca brutesca (grillés au brutesca (cotte con brutesca feu de paille) fuoco di paglia) (geroosterd)691 Cargols a la gormanda Caracoles a la Gourmandschneck Snails a la Escargots à la Lumache del Slakken à la gormanda en gormanda gourmande ghiottone gourmande692 Cargols a la llauna Caracoles a la Gebratene und Snails roasted in Escargots à la Lumache a la Slakken a la llauna überbackene the pan poêle passés au llauna (gratinate in llauna (gebraden Schnecken four forno) in de oven)693 Cargols amb allioli Caracoles con Schnecken mit Snails with allioli Escargots à l’ailloli Lumache con salsa Slakken met alioli Allioli (garlic allioli knoflookmayonais mayonnaise) e694 Cargols amb cranca Caracoles con Schnecken mit Snails with spider Escargots au crabe Lumache con Slakken met centollo Seespinne crab grancevola zeespin695 Cargols amb romesco Caracoles con Schnecken mit Snails with Escargots sauce Lumache con salsa Slakken met romesco Romescosoße romesco sauce romesco romesco romesco-saus Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Offal (variety Vísceras y Innereien und meats) and Abats et Frattaglie e Ingewanden en Vísceres i cargols caracoles Schnecken snails escargots lumache slakken 76696 Cargols dolços i coents Caracoles dulces y Süß-scharfe Sweet and spicy Escargots doux et Lumache dolci e Zoete en pikante picantes Schnecken snails piquants piccanti slakken697 Cargols estofats Caracoles Geschmorte Stewed snails Escargots à Lumache stufate Gestoofde slakken estofados Schnecken l’étuvée698 Cargols picants Caracoles picantes Pikante Schnecken Spicy snails Escargots sauce Lumache con salsa Pikante slakken piquante piccante699 Cervell de xai Sesos de cordero Lammbregen Lambs brains Cervelle d’agneau Cervella di agnello Lamshersenen700 Cervellets arrebossats Sesos a la romana Panierte Bregen Batter fried brains Cervelle panée Cervella infarinate Gepaneerde e fritte hersenen701 Cervells amb mantega Sesos con Bregen mit Brains in browned Cervelle au beurre Cervella al burro Hersenen met negra mantequilla negra schwarzer Butter butter noir nero gebraden boter702 Farcellets de botifarra, Rollitos de Rouladen mit Sausage and pigs Rouleaux farcis de Involtini di Rolletjes met morro i orelles butifarra, morro y Wurst, Schnauze head parcels saucisse, museau et salsiccia, grugni e Catalaanse orejas und Ohren oreilles orecchie di maiale braadworst, snuit en oren703 Fetge de porc saltat amb Hígado de cerdo Sautierte Sautéed pork liver Foie de porc sauté Fegato di maiale Gesauteerde all i julivert salteado con ajo y Schweinsleber mit with garlic and à la persillade rosolato con aglio varkenslever met perejil Knoblauch und parsley e prezzemolo knoflook en Petersilie peterselie704 Fetge de vedella a la brasa Hígado de ternera Kalbsleber vom Charcoal broiled Foie de veau grillé Fegato di vitello Gegrilde kalfslever a la brasa Grill calfs liver alla griglia705 Fetge de xai amb ceba Hígado de cordero Lammleber mit Lambs liver with Foie d’agneau aux Fegato d’agnello Lamslever met ui con cebolla Zwiebeln onions oignons con cipolle706 Freginat de sang i fetge de Fritura de sangre e Gebratenes Blut Fried lambs blood Sauté de sang et Frittura di sangue e Gebakken bloed en be amb salsa agredolça hígado de cordero und Schafsleber in and liver in sweet- foie de mouton à la fegato di agnello lamslever met con salsa agridulce süßsaurer Soße and-sour sauce sauce aigre-douce con salsa zoetzure saus agrodolce Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Offal (variety Vísceras y Innereien und meats) and Abats et Frattaglie e Ingewanden en Vísceres i cargols caracoles Schnecken snails escargots lumache slakken 77707 Galtes de porc Careta de cerdo Schweinebacken Pork cheeks (bath Joues de porc Guance di maiale Varkenswangen chaps)708 Galtes de porc al forn Careta de cerdo al Schweinebacken Roast pork cheeks Joues de porc au Guance di maiale Varkenswangen in horno aus dem Ofen (bath chaps) four al forno de oven klaargemaakt709 Galtes de porc rostides Careta de cerdo Gebratene Roast pork cheeks Joues de porc Guance di maiale Gestoofde guisada Schweinebacken (bath chaps) rôties arrosto varkenswangen710 Llengua de vedella Lengua de ternera Kalbszunge Calfs tongue Langue de veau Lingua di vitello Kalfstong711 Llengua de vedella a la Lengua de ternera Kalbszunge nach Calfs tongue Langue de veau à Lingua di vitello Kalfstong met jardinera a la jardinera Gärtnerinnenart jardinière la jardinière con contorno di groente in kleine verdure dobbeltjes712 Llengua de vedella amb Lengua de ternera Kalbszunge mit Calfs tongue with Langue de veau Lingua di vitello Kalfstong met tàperes con alcaparras Kapern capers aux câpres con capperi kappertjes713 Llengua de vedella amb Lengua de ternera Kalbszunge mit Calfs tongue with Langue de veau à Lingua di vitello al Kalfstong met tomàquet con tomate Tomate tomato la tomate pomodoro tomaat714 Llengua de vedella Lengua de ternera Kalbszungenragout Stewed calfs Langue de veau en Stufato di lingua di Gestoofde estofada estofada tongue ragoût vitello kalfstong715 Llengua de vedella freda Lengua de ternera Kalte Kalbszunge Cold calfs tongue Langue de veau Lingua di vitello Koude kalfstong fría froide fredda716 Lletonets i turmes Menudillos y Brieschen und Throat sweatbreads Ris et animelles Frattaglie e Orgaanvlees en criadillas Hoden and animelles (rognons blancs) animelle teelballen (fries)717 Morro de porc Morro de cerdo Schweineschnauze Pigs snout Museau de porc Grugno di maiale Varkenssnuit718 Morro i orella de porc Morro y oreja de Schweineschnauze Pigs snout and Museau et oreille Grugno e orecchie Varkenssnuit en - amb mongetes cerdo con alubias und -ohren mit ears with white de porc aux di maiale con oren met witte weißen Bohnen beans haricots fagioli bonen Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Offal (variety Vísceras y Innereien und meats) and Abats et Frattaglie e Ingewanden en Vísceres i cargols caracoles Schnecken snails escargots lumache slakken 78719 Morro i tripa de vedella Morro y callos de Ragout aus Stewed calfs snout Museau et gras- Muso e trippe di Gestoofde estofats ternera estofados Kaldaunen und and tripe double en ragoût vitello stufati kalfsnuit en -pens Kalbsschnauze720 Orella i ventre de porc Oreja y vientre de Schweinsohr und Pigs ear and belly Oreille et tripes de Orecchie e ventre Varkens-oor en - cerdo Schweinebauch porc di maiale buik721 Pastís de ronyons Pastel de riñones Nierenpastete Kidney pie Timbale de Sformato di Nierpastei rognons rognoni722 Peus de porc a la llauna Manitas de cerdo a Gebratene und Pigs trotters Pieds de porc à la Zampetti di maiale Varkenspootjes a la llauna überbackene roasted in the pan poêle passés au a la llauna (fritti e la llauna Schweinshachsen four gratinati in forno) (gebraden in de oven)723 Peus de porc amb cargols Manitas de cerdo Schweinshachsen Pigs trotters with Pieds de porc aux Zampetti di maiale Varkenspootjes con caracoles mit Schnecken snails escargots con lumache met slakken724 Peus de porc amb col Manitas de cerdo Schweinshachsen Pigs trotters with Pieds de porc au Zampetti di maiale Varkenspootjes con col mit Kohl cabbage chou con cavoli met kool725 Peus de porc amb llenties Manitas de cerdo Schweinshachsen Pigs trotters with Pieds de porc aux Zampetti di maiale Varkenspootjes con lentejas mit Linsen lentils lentilles con lenticchie met linzen726 Peus de porc amb naps Manitas de cerdo Schweinshachsen Pigs trotters with Pieds de porc aux Zampetti di maiale Varkenspootjes con nabos mit Rüben turnips navets con rape met knolraap727 Peus de porc amb pinyons Manitas de cerdo Schweinshachsen Pigs trotters with Pieds de porc aux Zampetti di maiale Varkenspootjes con piñones mit Pinienkernen pine nuts pignons con pinoli met pijnappelpitten728 Peus de porc amb Manitas de cerdo Schweinshachsen à Pigs trotters in Pieds de porc Zampetti di maiale Varkenspootjes in vinagreta en vinagreta la Vinaigrette vinaigrette vinaigrette alla vinaigrette vinaigrette729 Peus de porc estofats Manitas de cerdo Geschmorte Stewed pigs Pieds de porc à Zampetti di maiale Gestoofde estofadas Schweinshachsen trotters l’étuvée stufati varkenspootjes730 Peus de porc farcits Manitas de cerdo Gefüllte Stuffed pigs Pieds de porc Zampetti di maiale Gevulde rellenas Schweinshachsen trotters farcis farciti varkenspootjes Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Offal (variety Vísceras y Innereien und meats) and Abats et Frattaglie e Ingewanden en Vísceres i cargols caracoles Schnecken snails escargots lumache slakken 79731 Peus de porc gratinats Manitas de cerdo Überbackene Pigs trotters au Pieds de porc au Zampetti di maiale Gegratineerde gratinadas Schweinshachsen gratin gratin al gratin varkenspootjes732 Peus de xai Manitas de cordero Hachse vom Lambs trotters Pieds d’agneau Zampetti di Lamspootjes Lamm agnello733 Peus de xai amb pèsols Manitas de cordero Hachse vom Lambs trotters Pieds d’ agneau aux Zampetti di Lamspootjes met con guisantes Lamm mit Erbsen with peas petits pois agnello con piselli erwtjes734 Pota i tripa de xai Callos y manitas Hachse und Lambs trotters Pieds et tripes Trippa e zampetti Lamspootjes en de cordero Kaldaunen vom with tripe d’agneau di agnello pens Lamm735 Ronyons amb all i julivert Riñones con ajo y Nieren mit Kidney with garlic Rognons persillés Rognoni con aglio Nieren met perejil Knoblauch und and parsley e prezzemolo knoflook en Petersilie peterselie736 Ronyons de vedella Riñones de ternera Kalbsnieren Calfs kidneys Rognons de veau Rognoni di vitello Kalfsnieren737 Ronyons de xai amb xerès Riñones de cordero Lammnieren in Lambs kidneys Rognons d’agneau Rognoni di agnello Lamsnieren met con jerez Sherry with sherry au xérès allo sherry sherry738 Sang amb ceba Sangre con cebolla Blut mit Zwiebeln Sliced clotted Sang aux oignons Sangue con cipolle Bloed met ui blood fried with onions739 Sanganheta (Vall dAran) Sanganheta Sanganheta Sanganheta (Val Sanganheta (carrés Sanganheta Sanganheta (sangre de cerdo (Typisches dAran-style sliced de boudin à (sanguinaccio (worstgerecht in con panceta, Blutwurstgericht clotted blood fried l’aranaise) preparato alla Vall d’Aran-stijl) cebolla etc., Valle aus dem Vall with onions) maniera della de Arán) d’Aran) Valle d’Aran)740 Sang i fetge amb ceba Sangre e hígado Blut und Leber mit Sliced clotted Sang et foie aux Sangue e fegato Bloed en lever met con cebolla Zwiebeln blood fried with oignons con cipolle ui liver and onions741 Tripa a la catalana Callos a la catalana Kaldaunen auf Tripe Catalan style Tripes à la catalane Trippa alla Pens op z’n katalanische Art catalana Catalaans Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Offal (variety Vísceras y Innereien und meats) and Abats et Frattaglie e Ingewanden en Vísceres i cargols caracoles Schnecken snails escargots lumache slakken 80742 Tripa a la flama Callos a la llama Flambierte Flambéed tripe Tripes à la flamme Trippa alla fiamma Geschroeide pens Kaldaunen743 Tripa a la gallega (amb Callos a la gallega Kaldaunen auf Tripe Galician Tripes à la Trippa alla gallega Pens op z’ n cigrons) (con garbanzos) galicische Art (mit style (with galicienne (aux (con ceci) Gallisisch (met Kichererbsen) chickpeas) pois chiches) kikkererwten)744 Tripa a la madrilenya Callos a la Kaldaunen auf Tripe Madrid style Tripes à la Trippa alla Pens op z’n madrileña Madrider Art madrilène madrilena Madrileens745 Tripa a la manera de Caen Callos a la moda Kaldaunen auf Tripe à la mode de Tripes à la mode Trippa alla Pens à la Caen de Caen Caener Art Caen de Caen maniera di Caen746 Tripa amb cap-i-pota Callos con cap-i- Kaldaunen mit Tripe with stewed Tripes et cap-i- Trippa con cap-i- Pens met cap-i- pota Cap-i-pota vom calfs head and foot pota pota pota (lamskop en - Lamm hoeven)747 Ventre de porc amb Vientre de cerdo Schweinebauch Belly pork with Tripes de porc aux Ventre di maiale Varkensbuik met mongetes con alubias mit weißen white beans haricots con fagioli witte bonen Bohnen Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 81748 Anguiles Anguilas Aal Eels Anguilles Anguille Paling749 All i pebre danguila All i pebre de All i pebre vom Eels stewed with All i pebre All i pebre All i pebre paling anguila (guisada Aal (geschmort mit potatoes, garlic and danguille (cuisiné danguilla (cotta (gestoofd met con patatas, ajo y Kartoffeln, peper avec des pommes con patate, aglio e aardappelen, pimentón) Knoblauch und de terre, de lail et paprika) knoflook en Paprikapulver) du paprika) paprika)750 Anguila fumada Anguila ahumada Räucheraal Smoked eel Anguilles fumées Anguilla Gerookte paling affumicata751 Anguila xapada Anguila xapada Getrockneter Aal Dried eel Anguille séchée Anguilla secca Paling xapada (assecada) (puesta a secar) (gedroogd)752 Angules a la bilbaïna Angulas a la Glasaale auf Elvers (baby eels) Civelles à la Ceche (anguille Aaltjes à la Bilbao bilbaína Bilbao-Art Bilbao style bilbaïne giovani) alla maniera di Bilbao753 Anques de granota Ancas de rana Froschschenkel Frogs legs Cuisses de Cosce di rana Kikkerbilletjes grenouilles754 Anxoves amb tomàquet Anchoas con Anchovis mit Anchovies with Anchois à la Acciughe al Ansjovis met tomate Tomate tomato tomate pomodoro tomaat755 Anxoves de lEscala Anchoas de Anchovis aus Anchovies from Anchois de Acciughe di Ansjovis uit LEscala L’Escala LEscala l’Escala L’Escala L’Escala756 Arengades amb raïm Sardinas en Eingesalzene Salted sardines Sardines salées au Sardine sotto sale Gepekelde moscatell salazón con uva Sardinen mit with muscatel raisin muscat con uva moscatella sardientjes met moscatel Muskatellertrauben grapes Moscatel-druif757 Arengades amb suc Sardinas en Eingesalzene Salted sardines in Sardines salées en Sardine sotto sale Gepikelde salazón en salsa Sardinen in Soße sauce sauce con salsa sardientjes in saus758 Ast de llagostins Pincho de Langustenspieß Large prawns on a Brochettes de Spiedino di Langoustine- langostinos spit crevettes gamberi brochette Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 82759 Bacallà a la biscaïna Bacalao a la llauna Stockfisch auf Salt cod Biscay Morue à la Baccalà alla Stokvis à la (frito y gratinado) biskayische Art style biscaïenne biscaglina Biskaje760 Bacallà a la llauna Bacalao a la Gebratener und Salt cod baked in Morue à la poêle Baccalà a la llauna Stokvis a la llauna vizcaína überbackener the pan passée au four (fritto e gratinato (gebraden in de Stockfisch in forno) oven)761 Bacallà amb allioli negat Bacalao con allioli Stockfisch mit Salt cod with Morue sauce à Baccalà con salsa Stokvis met allioli negat (cortado) geronnenem Allioli allioli negat l’ailloli « tourné » allioli negat negat (dunne (separated garlic (impazzita) knoflookmayonais mayonnaise) e)762 Bacallà amb cigrons Bacalao con Stockfisch mit Salt cod with Morue aux pois Baccalà con ceci Stokvis met garbanzos Kichererbsen chickpeas chiche kikkererwten763 Bacallà amb mel Bacalao con miel Stockfisch mit Salt cod with Morue au miel Baccalà con miele Stokvis met honing Honig honey764 Bacallà amb mongetes Bacalao con Stockfisch mit Salt cod with white Morue aux haricots Baccalà con fagioli Stokvis met witte alubias Bohnen beans bonen765 Bacallà amb mussolina Bacalao a la Stockfisch mit Salt cod with garlic Morue à la Baccalà con Stokvis met dunne dall muselina de ajo feinem mousseline mousseline d’ail mousseline d’aglio knoflook-mousse Knoblauchmus766 Bacallà amb ous durs i Bacalao con Stockfisch mit Salt cod with hard Morue aux œ ufs Baccalà con uova Stokvis met panses huevos duros y hartgekochten boiled egg and durs et aux raisins sode e uva passa hardgekookte pasas Eiern und Rosinen raisins secs eieren en rozijnen767 Bacallà amb panses i Bacalao con pasas Stockfisch mit Salt cod with Morue aux raisins Baccalà con uva Stokvis met pinyons y piñones Rosinen und raisins and pine secs et aux pignons passa e pinoli rozijnen en Pinienkernen nuts pijnappelpitten768 Bacallà amb porros i Bacalao con Stockfisch mit Salt cod with leeks Morue aux Baccalà con porri e Stokvis met prei en bolets puerros y setas Lauch und Pilzen and wild poireaux et aux funghi porcini paddestoelen mushrooms cèpes Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 83769 Bacallà amb samfaina Bacalao con pisto Stockfisch mit Salt cod with Morue à la Baccalà con Stokvis met Ratatouille samfaina ratatouille samfaina ratatouille ("ratatouille")770 Bacallà amb trampa Bacalao con Stockfischkrapfen Salt cod fried in Morue en beignets Frittelle di baccalà Stokvisbeignets trampa egg and flour771 Bacallà esqueixat Bacalao desmigado Marinierter Shredded salt cod Morue effilée en Baccalà Stokvis in snippers Stockfisch salade sminuzzato in insalata772 Bacallà fregit amb Bacalao frito con Gebratener Salt cod fried with Morue frite à la Baccalà fritto al Gefrituurde stokvis tomàquet tomate Stockfisch mit tomato tomate pomodoro met tomaat Tomate773 Bacallà fresc a la romana Bacalao fresco a la Frischer Kabeljau Batter-fried cod Morue fraîche en Baccalà fresco Kabeljauw- romana im Bierteig frittiert beignets infarinato e fritto beignets774 Bacallà fresc amb vi blanc Bacalao fresco al Frischer Kabeljau Cod in white wine Morue fraîche au Baccalà fresco al Kabeljauw met vino blanco in Weißwein vin blanc vino bianco witte wijn775 Besuc al forn Besugo al horno Gebackener Baked besuc Dorade au four Pagello al forno Zeebrasem uit de Meerbrassen ("sea-bream") oven776 Besuc a la sal Besugo a la sal Meerbrassen in Besuc ("sea- Dorade au sel Pagello al sale Zeebrasem in zout Salzkruste bream") baked in klaargemaakt salt777 Brandada (bacallà a la Brandada Brandada Salt cod brandade Brandade de Brandada di Brandada (stokvis provençal) (bacalao a la (Stockfischgericht morue baccalà à la provençale) provenzal) mit Knoblauch, Olivenöl und Milch)778 Brandada de sardines Brandada de Sardinen- Sardine brandade Brandade de Brandada di Sardientjes sardinas Brandada sardines sardine Brandada (à la provençale) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 84779 Bunyols de bacallà Buñuelos de Stockfischkrapfen Salt cod fritters Beignets de morue Frittelle di baccalà Stokvis-beignets bacalao780 Calamars a la planxa Calamares a la Kalmare vom Grilled squid Calmars grillés Calamari ai ferri Gegrilde pijlinktvis plancha Blech781 Calamars a la romana Calamares a la Tintenfischringe Batter fried squid Calmars en Calamari infarinati Pijlinktvis-beignets romana im Bierteig frittiert beignets e fritti782 Calamars amb ceba Calamares con Kalmare mit Squid with onions Calmars aux Calamari con le Pijlinktvis met ui cebolla Zwiebeln oignons cipolle783 Calamars coents amb Calamares picantes Scharfe Kalmare in Spicy squid with Calmars sauce Calamari piccanti Pikante pijlinktvis xocolata con chocolate Schokoladensoße chocolate piquante au con cioccolato met chocolade chocolat784 Calamars farcits Calamares rellenos Gefüllte Kalmare Stuffed squid Calmars farcis Calamari ripieni Gevulde pijlinktvis785 Calamarsets amb la tinta Chipirones en su Tintenfischchen in Small squid in ink Petits calmars à Calamaretti al sugo Kleine inktvis tinta ihrer Tinte sauce l’encre nero klaargemaakt in z’ eigen inkt n786 Caldereta de llagosta Caldereta de Langustenragout Caldereta (spiny Cassolette de Aragosta in Kreeft Caldereta langosta (guiso con mit Kartoffeln lobster stew) langouste casseruola con (stoofpot met patatas o arroz) patate o riso aardappelen)787 Cassola de bacallà Cazuela de bacalao Stockfischtopf Salt cod stew Cassolette de Baccalà in Stokvis à la morue casseruola casserole788 Cassola de peix Cazuela de Fischtopf Fish casserole Cassolette de Pesce in casseruola Vis à la casserole pescado poisson789 Caviar Caviar Kaviar Caviar Caviar Caviale Kaviaar790 Cloïsses a la marinera Almejas a la Teppichmuscheln Clams fisherman Clovisses à la Vongole alla Kokkels à la marinera nach Fischerart style marinière marinara marinière791 Cloïsses al natural Almejas al natural Teppichmuscheln Clams au naturel Clovisses nature Vongole al Kokkels naturel im eigenen Saft naturale Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 85792 Cloïsses amb vi blanc Almejas con vino Teppichmuscheln Clams in white Clovisses au vin Vongole al vino Kokkels met witte blanco in Weißwein wine blanc bianco wijn793 Cloïsses gegants Almejas gigantes Riesenteppichmusc Giant clams Clovisses géantes Vongole giganti Reuze mosselen heln794 Congre a la marinera Congrio a la Seeaal nach Conger eel Congre à la Grongo alla Zeepaling à la marinera Fischerart fisherman style marinière marinara marinière795 Congre amb pèsols Congrio con Seeaal mit Erbsen Conger eel with Congre aux petits Grongo con piselli Zeepaling met guisantes peas pois erwtjes796 Corball a la marinera Verrugato a la Schattenfisch nach Corball (fish) Ombrine à la Ombrina alla Ombrine à la marinera Fischerart fisherman style marinière marinara marinière797 Cranc (cabra de mar) Centollo Seespinne Spider crab Araignée de mer Grancevola Zeespin798 Crancs de riu Cangrejos de río Flußkrebse Crayfish Écrevisses Granchi di fiume Rivierkrabben799 Croquetes de bacallà Croquetas de Stockfischkrokette Salt cod croquettes Croquettes de Crocchette di Stokviskroketten bacalao n morue baccalà800 Croquetes de peix Croquetas de Fischkroketten Fish croquettes Croquettes de Crocchette di Viskroketten pescado poisson pesce801 Dàtils de mar Dátiles de mar Meerdatteln Date mussels Dattes de mer Datteri di mare Zeedadels802 Déntol al forn Dentón al horno Gebackener Baked dentex fish Denté au four Dentice al forno Tandbrasem uit de Zahnbrassen oven803 Escalopines de rap amb Escalopines de Schnitzelchen vom Monkfish Émincé de Scaloppine di coda Zeeduivelfilet met safrà rape al azafrán Seeteufel mit escalopes with baudroie (lotte) au di rospo (rana saffraan Safran saffron safran pescatrice) allo zafferano804 Escamarlans a la planxa Cigalas a la Kaisergranat vom Grilled Dublin bay Langoustines Scampi ai ferri Gegrilde plancha Blech prawns grillées keizerkreeften805 Escamarlans amb fideus Cigalas con fideos Kaisergranat mit Dublin bay prawns Langoustines aux Vermicelli con gli Keizerkreeften met Nudeln with noodles nouilles scampi mi Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 86806 Escopinyes de gallet a la Berberechos a la Herzmuscheln Cockles fisherman Coques à la Cuori di mare alla Kokkels à la marinera marinera nach Fischerart style marinière marinara marinière807 Escopinyes de gallet al Berberechos al Gedämpfte Steamed cockles Coques à la vapeur Cuori di mare al Gestoomde vapor vapor Herzmuscheln vapore kokkels808 Espardenyes (llongos) Cohombros de mar Seegurke Sea cucumbers Concombres de Cetrioli di mare Zwarte mer zeekomkommers809 Farcellets de peix Rollitos de Fischrouladen Fish rolls Paupiettes de Involtini di pesce Visrolletjes pescado poisson810 Filets de llenguado amb Filetes de lenguado Seezungenfilets Fillets of sole with Filets de sole à Filetti di sogliola Tongfilet all all cremat al all cremat (salsa mit geröstetem sizzled garlic l’ brûlé ail con aglio tostato cremat (saus van de ajos muy fritos) Knoblauch dubbel gefrituurde knoflook)811 Filets de llenguado amb Filetes de lenguado Seezungenfilets Fillets of sole with Filets de sole à Filetti di sogliola Tongfilet à taronja a la naranja mit Orange orange l’orange all’arancia l’orange812 Filets de rap a la romana Filetes de rape a la Seeteufelfilets im Batter fried Filets de baudroie Filetti di coda di Zeeduivelfilet- romana Bierteig frittiert monkfish en beignets rospo (rana beignets (anglerfish) fillets pescatrice) infarinati e fritti813 Freginada de peix i marisc Fritada de pescado Fisch und Fried fish and Friture de poissons Frittura di pesce e Vis en y marisco Meeresfrüchte, seafood platter et fruits de mer frutti di mare schelpdieren- frittiert schotel814 Gambes a la planxa Gambas a la Garnelen vom Grilled prawns Gambas grillées Gamberetti ai ferri Gegrilde gambas plancha Blech815 Gambes amb curri Gambas al curry Garnelen mit Curried prawns Gambas au curry Gamberetti al Gambas met curry Curry curry816 Gambes amb xocolata Gambas con Garnelen mit Prawns with Gambas au Gamberetti col Gambas met chocolate Schokoladensoße chocolate chocolat cioccolato chocolade Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 87817 Ganyims de tonyina amb Gañiles de atún en Thunfischkiemen Salted gills of Branchies de thon Vermicelli con Gepekelde fideus salazón con fideos mit Nudeln tunny (tuna) with aux pâtes branchie di tonno tonijnkieuwen met noodles mi818 Garotes (garoines, eriçons Erizos de mar Seeigel Sea urchins Oursins Ricci di mare Zee-egel de mar)819 Graellada de peix i marisc Parrillada de Grillplatte mit Grilled fish and Grillade de Grigliata di pesce e Gegrilde vis en pescado y marisco Fisch und seafood platter poissons et fruits frutti di mare schelpdieren Meeresfrüchten de mer820 Llagosta a lamericana Langosta a la Languste auf Spiny lobster à Langouste à Aragosta Kreeft op z’n americana amerikanische Art laméricaine l’américaine all’americana Amerikaans821 Llagosta amb pollastre Langosta con pollo Languste mit Spiny lobster with Langouste au Aragosta con pollo Kreeft met kip Hähnchen chicken poulet822 Llagostins a la planxa Langostinos a la Langustenschwanz Griddled Dublin Crevettes grillées Gamberi ai ferri Gegrilde plancha vom Blech bay prawns langoustines823 Llagostins flamejats Langostinos Flambierte Flambéed Dublin Crevettes flambées Gamberi flambé Geflambeerde flameados Garnelen bay prawns langoustines824 Llamàntol Bogavante Hummer Lobster Homard Astice Zeekreeft825 Llenguado amb ametlles Lenguado con Seezunge mit Sole with almonds Sole aux amandes Sogliola con le Tong met almendras Mandeln mandorle amandelen826 Llenguado amb bolets Lenguado con Seezunge mit Sole with wild Sole aux cèpes Sogliola coi funghi Tong met setas Pilzen mushrooms paddestoelen827 Llenguado meunière Lenguado Seezunge à la Sole meunière Sole meunière Sogliola meunière Tong Meunière meunière Meunière828 Llobarro (llobina) amb Lubina a la crema Wolfsbarsch in Bass with cream Bar (loup de mer) Spigola (branzino) Zeebaars à la crema Rahmsoße sauce à la crème alla crema crème829 Llobarro al forn Lubina al horno Gebackener Baked bass Bar (loup de mer) Spigola (branzino) Zeebaars uit de Wolfsbarsch au four al forno oven Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 88830 Llobarro amb crema de Lubina a la crema Wolfsbarsch mit Bass with prawn Bar (loup de mer) Spigola (branzino) Zeebaars met gambes de gambas Garnelencreme cream sauce à la crème de alla crema di gambas-crème crevettes gamberetti831 Llobarro amb matafaluga Lubina con Wolfsbarsch mit Bass with caraway Bar (loup de mer) Spigola (branzino) Zeebaars met alcaravea Dill seed parfumé au carvi al carvi (anice dei karwij Vosgi)832 Llobarro en papillota Lubina en papillote Wolfsbarsch im Bass en papillotte Bar (loup de mer) Spigola (branzino) Zeebaars in Speckwickel en papillote al cartoccio aluminiumfolie bereid833 Llucet Pescadilla Junger Seehecht Small hake Merlan Merlango Wijting834 Llucets fregits amb Pescadillas fritas Junge gebratene Fried small hake Merlans frits au Merlanghi fritti col gefrituurde wijting llimona con limón Seehechte mit with lemon citron limone met citroen Zitrone835 Lluç a la basca Merluza a la vasca Seehecht auf Hake Basque style Colin à la Nasello alla basca Heek op z’n baskische Art basquaise Baskisch836 Lluç a la planxa Merluza a la Seehecht vom Grilled hake Colin grillé Nasello ai ferri Gegrilde heek plancha Blech837 Lluç a la romana Merluza a la Seehecht im Batter fried hake Colin en beignets Nasello infarinato Heek-beignets romana Bierteig frittiert e fritto838 Lluç amb salsa verda Merluza en salsa Seehecht mit Hake with green Colin à la sauce Nasello con salsa Heek in peterselie- verde grüner Soße sauce verte verde saus839 Lluç de palangre Merluza de Frischer Seehecht Fresh hake from Merlu de la côte Nasello di Beug-Heek palangre aus der Region local waters palamito840 Mariscada Mariscada Meeresfrüchteplatt Sea food platter Plateau de fruits de Frutti di mare Zeevruchten- e mer grillés assortiti assortiment841 Moll (roger) Salmonete Rotbarbe Red mullet Rougets Triglia Mul842 Molls a la provençal Salmonetes a la Rotbarben à la Red mullet à la Rougets à la Triglie alla Mul à la provenzal Provençale provençale provençale provenzale provençale Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 89843 Molls amb vi negre Salmonetes al vino Rotbarben in Red mullet in red Rouget à la sauce Triglie al vino Mul in rode wijn tinto Rotwein wine au vin rosso klaargemaakt844 Molls fregits Salmonetes fritos Frittierte Fried red mullet Rougets frits Triglie fritte Gefrituurde mul Rotbarben845 Morralla Morralla Morralla Assorted fried Petite friture Pesciolini fritti Assortiment kleine (Verschiedene small fish (small gefrituurde visjes kleinere fry) Fischsorten frittiert)846 Musclos a la marinera Mejillones a la Miesmuscheln Mussels fisherman Moules à la Mitili alla marinara Mosselen in marinera nach Fischerart style marinière vinaigrette847 Musclos al vapor Mejillones al vapor Gedämpfte Steamed mussels Moules à la vapeur Mitili al vapore Gestoomde Miesmuscheln mosselen848 Musclos amb cervesa Mejillones con Miesmuscheln in Mussels in beer Moules à la bière Mitili alla birra Mosselen met bier cerveza Bier849 Musclos amb vinagreta Mejillones a la Miesmuscheln à la Mussels with Moules à la Mitili alla Mosselen in vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette850 Musclos de roca Mejillones de roca Miesmuscheln von "Rock mussels" Moules de roche Mitili di roccia Rots-mosselen den Klippen851 Navalles a la brasa Navajas a la brasa Gegrillte Ember roasted Couteaux grillés Cannolicchi alla Geroosterde Schwertmuscheln razor clams brace navajas (tafelmesheften)852 Navalles al natural Navajas al natural Schwertmuscheln Razor clams au Couteaux nature Cannolicchi al Navajas im eigenen Saft naturel naturale (tafelmesheften) naturel853 Nècora Nécora Schwimmkrabbe "Velvet crab" Étrilles Granchio di mare Zwemkrab Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 90854 Nero (anfós) a la brasa Mero a la brasa Zackenbarsch vom Charcoal broiled Mérou grillé Cernia alla brace Geroosterde Grill "sea perch" tandbaars ("grouper")855 Nero al forn Mero al horno Gebackener Baked "sea perch" Mérou au four Cernia al forno Tandbaars uit de Zackenbarsch oven856 Niu (tripa de bacallà, carn Niu (tripa de Niu (Dorschleber, Niu (salted cod Niu (tripe de Niu (interiora di Niu (kabeljauw- de colomí etc.) bacalao, carne de zartes gut and young morue, merluzzo, carne di ingewanden, pichón etc.) Taubenfleisch pigeon) pigeonneau, etc.) piccione, ecc.) duivevlees, etc.) usw.)857 Olla de congre Olla de congrio Seeaaltopf Eel casserole Cassolette de Grongo in Zeepalingschotel congre casseruola858 Orada (daurada) a la sal Dorada a la sal Goldbrassen in Orada ("sea- Dorade en croûte Orata al sale In zout Salzkruste bream") baked in de sel klaargemaakte salt goudbrasem859 Orada al forn Dorada al horno Gebackener Baked orada Dorade au four Orata al forno Goudbrassem uit Goldbrassen ("sea-bream") de oven860 Ostres vives Ostras vivas Lebende Austern Live oysters Huîtres crues Ostriche crude Levende oesters861 Pagell (sard o mabre) Pagel (breca) Rotbrassen Pagell ("sea- Pagel Pagello (fragolino) Rode zeebrasem bream") (bliek)862 Pagell a la graella Pagel a la parrilla Rotbrassen vom Grilled pagell Pagel au gril Pagello (fragolino) Geroosterde Holzkohlengrill ("sea-bream") alla griglia zeebrasem863 Palaia a la planxa Platija a la plancha Goldbutt vom Grilled plaice Plie grillée Platessa (passera di Gegrilde schol Blech mare) ai ferri864 Palaia fregida Platija frita Gebratener Fried plaice Plie frite Platessa (passera di Gefrituurde schol Goldbutt mare) fritta865 Pastís descòrpora Pastel de Meersau-Pastete Hogfish (rascasse) Pain de rascasse Sformato di Zeevarken-pastei escorpena mousse scorfano866 Pastís de peix Pastel de pescado Fischpastete Fish mousse Pain de poisson Sformato di pesce Vispastei Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 91867 Pastís de sardines i olives Pastel de sardinas Sardinenpastete Sardine and black Pain de sardines Sformato di Sardientjespastei negres y aceitunas negras mit schwarzen olive mousse aux olives noires sardine e olive nere met zwarte olijven Oliven868 Peix al forn Pescado al horno Gebackener Fisch Baked fish Poisson au four Pesce al forno Vis uit de oven869 Peixet fregit Pescadito frito Frittierte Fischchen Fried small fish Petits poissons frits Pesciolini fritti Gefrituurde visjes (small fry)870 Peus de cabra Percebes Entenmuscheln Goose barnacles Bernacles Lepadi Eendemosselen871 Pop Pulpo Meerpolyp Octopus Poulpe Polpo Octopus872 Pop a la gallega Pulpo a la gallega Meerpolyp auf Octopus Galician Poulpe à la Polpo alla gallega Octopus op z’n galicische Art style galicienne Gallisisch873 Pop amb patates Pulpo con patatas Meerpolyp mit Octopus with Poulpe aux Polpo con patate Octopus met Kartoffeln potatoes pommes de terre aardappelen874 Popets amb ceba Pulpitos con Junge Small octopus with Petits poulpes aux Polipetti con Kleine octopus met cebolla Meerpolypen mit onion oignons cipolle ui Zwiebeln875 Popets saltats Pulpitos salteados Sautierte junge Sautéed small Petits poulpes Polipetti rosolati gesauteerde kleine Meerpolypen octopus sautés octopus876 Rajada (escrita) Raya Rochen Skate (ray) Raie Razza Rog877 Rap a la marinera Rape a la marinera Seeteufel nach Monkfish Baudroie (lotte) à Coda di rospo Zeeduivel à la Fischerart (anglerfish) la marinière (rana pescatrice) marinière fisherman style alla marinara878 Rap a la romana Rape a la romana Seeteufel im Batter fried Baudroie (lotte) en Coda di rospo Zeeduivel-beignets Bierteig frittiert monkfish beignets (rana pescatrice) (anglerfish) infarinata e fritta879 Rap amb all cremat Rape al all cremat Seeteufel mit Monkfish Baudroie (lotte) à Coda di rospo Zeeduivel all geröstetem (anglerfish) with l’ brûlé ail (rana pescatrice) cremat (saus van Knoblauch sizzled garlic con aglio tostato dubbel gefrituurde knoflook) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 92880 Rap amb allioli Rape con alioli Seeteufel mit Monkfish Baudroie (lotte) à Coda di rospo Zeeduivel met Allioli (anglerfish) with l’ailloli (rana pescatrice) knoflookmayonais allioli (garlic con salsa allioli e mayonnaise)881 Rap amb gírgoles Rape con setas de Seeteufel mit Monkfish Baudroie (lotte) Coda di rospo Zeeduivel met cardo Seitlingen (anglerfish) with aux lactaires (rana pescatrice) oesterzwam oyster mushrooms con funghi di cardo (pleuroti)882 Rap amb romesco Rape con romesco Seeteufel mit Monkfish Baudroie (lotte) à Coda di rospo Zeeduivel met Romescosoße (anglerfish) with la sauce romesco (rana pescatrice) romesco-saus romesco sauce con salsa romesco883 Rap amb salsa de col Rape con salsa de Seeteufel mit Monkfish Baudroie (lotte) à Coda di rospo Zeeduivel met col Kohlsoße (anglerfish) with la sauce au chou (rana pescatrice) koolsaus cabbage sauce con salsa di cavoli884 Rascassa (escòrpora o Escorpena Meersau Hogfish (rascasse) Rascasse Scorfano Zeevarken cap-roig)885 Rèmol empetxinat al forn Rodaballo al horno Steinbutt aus dem Baked turbot Turbot au four Rombo al forno Tarbot uit de oven Ofen886 Rèmol empetxinat amb Rodaballo al cava Steinbutt in Cava Turbot with cava Turbot au cava Rombo al cava Tarbot met cava cava (Catalaanse champagne) bereid887 Romesco Romesco Romescosoße Romesco sauce Romesco Romesco (salsa Romesco-saus piccante)888 Rossellones Chirlas Herzmuscheln Clams Praires Tartufi di mare Kokkels (vongole piccole)889 Salmó amb mantega negra Salmón con Lachs mit Salmon in Saumon au beurre Salmone al burro Zalm met zwarte mantequilla negra schwarzer Butter browned butter noir nero boter Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 93890 Salmó amb vinagre de Salmón con Lachs mit Cava- Salmon with cava Saumon au Salmone all’aceto Zalm met cava- cava vinagre de cava Essig (Sektessig) vinegar vinaigre de cava di cava azijn (Catalaanse champagne)891 Salmó en papillota Salmón en Lachs im Salmon en Saumon en Salmone al Zalm in papillote Speckwickel papillotte papillote cartoccio aluminiumfolie bereid892 Salmó fresc Salmón fresco Frischer Lachs Fresh salmon Saumon frais Salmone fresco Verse zalm893 Salmó fumat Salmón ahumado Räucherlachs Smoked salmon Saumon fumé Salmone Gerookte zalm affumicato894 Sard a la brasa Sardo a la brasa Geißbrassen vom Charcoal broiled Sargue (sard) grillé Sarago alla brace Geroosterde Holzkohlengrill sard (fish) zeebrasem895 Sard al forn Sardo al horno Gebackener Baked sard (fish) Sargue (sard) au Sarago al forno Zeebrasem uit de Geißbrassen four oven896 Sardines a la brasa Sardinas a la brasa Sardinen vom Charcoal broiled Sardines grillées Sardine alla griglia Geroosterde Holzkohlengrill sardines sardientjes897 Sardines amb vinagreta Sardinas en Sardinen à la Sardines with Sardines à la Sardine con salsa Sardientjes in vinagreta Vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette898 Sardines en escabetx Sardinas en Eingelegte Marinated sardines Sardines à Sardine marinate al Ingelegde escabeche Sardinen l’escabèche sugo sardientjes899 Sardines fregides Sardinas fritas Frittierte Sardinen Fried sardines Sardines frites Sardine fritte Gefrituurde sardientjes900 Sardines farcides Sardinas rellenas Gefüllte Sardinen Stuffed sardines Sardines farcies Sardine ripiene Gevulde sardientjes901 Sarsuela Zarzuela Zarzuela-Fischtopf Seafood casserole Zarzuela (poissons Zarzuela (pesce e Zarzuela et fruits de mer en frutti di mare in (zeebanket in eigen sauce) umido) saus)902 Seitó (aladroc) fregit Boquerones fritos Frittierte Sardellen Fried cuttlefish Anchois frits Acciughe fritte Gefrituurde ansjovis Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 94903 Sèpia a la marinera Sepia a la marinera Sepia nach Cuttlefish Seiches à la Seppie alla Kleine inktvis à la Fischerart fisherman style marinière marinara marinière904 Sèpia a la planxa Sepia a la plancha Sepia vom Blech Grilled cuttlefish Seiches grillées Seppie ai ferri Gegrilde kleine inktvis905 Sèpia amb cua de toro Sepia con rabo de Sepia mit Cuttlefish with Seiches et queue Seppie con coda di Kleine inktvis met toro Ochsenschwanz oxtail de taureau toro stiere-staart906 Sèpia amb farcellets de Sepia con rollitos Sepia mit Cuttlefish with Seiches et chou Seppie con Kleine inktvis met col de col Kohlrouladen cabbage rolls farci involtini di cavolo kool-rolletjes907 Sèpia amb patates Sepia con patatas Sepia mit Cuttlefish with Seiches aux Seppie con patate Kleine inktvis met Kartoffeln potatoes pommes de terre aardappelen908 Sèpia amb pèsols Sepia con Sepia mit Erbsen Cuttlefish with Seiches aux petits Seppie con piselli Kleine inktvis met guisantes peas pois erwtjes909 Sèpia amb mandonguilles Sepia con Sepia mit Cuttlefish with Seiches aux Seppie con Kleine inktvis met albóndigas Fleischklößchen meatballs boulettes de viande polpette gehaktballetjes910 Sèpia amb rossinyols Sepia con Sepia mit Cuttlefish with Seiches aux Seppie coi funghi Kleine inktvis met rebozuelos Pfifferlingen wild mushrooms champignons cantharellen (chanterelles)911 Sepiona Jibia (choco) Kleine Sepia Cuttlefish Petites seiches Seppioline Kleine pijlinktvis912 Sonsos amb all i julivert Lanzones con ajo y Sandaal mit "Sand eels" with Équilles persillées Pesciolini di sabbia Zandaal met perejil Knoblauch und garlic and parlsey (cicerelli) con knoflook en Petersilie aglio e prezzemolo peterselie913 Supremes de peix Supremas de Fisch-Suprêmes Fish suprêmes Suprêmes de Suprême di pesce Visfilet pescado (Filetstücke) poisson914 Supremes de corball amb Supremas de Schattenfisch- Fish suprêmes Suprêmes Suprême di Ombrine-filet met safrà verrugato con Suprêmes mit (corball) with d’ombrine au ombrina allo safraan azafrán Safran saffron safran zafferano Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 95915 Supremes de rap amb Supremas de rape Seeteufel- Monkfish Suprêmes de Suprême di coda di Zeeduivel-filet met estragó al estragón Suprêmes mit (anglerfish) baudroie à rospo (rana dragon Estragon suprêmes with l’estragon pescatrice) al tarragon dragoncello916 Supremes de salmó amb Supremas de Lachs-Suprêmes Salmon suprêmes Suprêmes de Suprême di Zalm-filet met mostassa salmón con mit Senfsoße with mustard saumon à la salmone con mosterd mostaza moutarde mostarda917 Suquet Suquet (guiso de Suquet Suquet (fish Suquet (fricassée Suquet (pesce in Suquet (stoofpot pescado con (Fischragout) casserole) de poisson) umido) met vis en patatas) aardappelen)918 Suquet de nero Suquet de mero Suquet vom "Sea-perch" Suquet de mérou Suquet di cernia Tandbaars-Suquet Zackenbarsch ("grouper") (vis-stoofpot) casserole919 Suquet de peixopalo Suquet de pejepalo Suquet vom Stockfish (dried Suquet de Suquet di Suquet (vis- Stockfisch cod) casserole stockfisch stoccafisso stoofpot) van ongezouten stokvis920 Suquet de rap i gambes Suquet de rape y Suquet mit Monkfish Suquet de baudroie Suquet di coda di Suquet (vis- gambas Seeteufel und (anglerfish) and et gambas rospo (rana stoofpot) met Garnelen prawn casserole pescatrice) e Zeeduivel en gamberetti gambas921 Tellines a la planxa Tellinas a la Stumpfmuscheln Grilled tellina Palourdes grillées Telline alla griglia Gegrilde plancha vom Blech clams slijkmosselen922 Tonyina a la provençal Atún a la Thunfisch à la Tunny (tuna) à la Thon à la Tonno alla Tonijn à la provenzal Provençale provençale provençale provenzale provençale923 Tonyina amb samfaina Atún con pisto Thunfisch mit Tunny (tuna) with Thon à la Tonno con Tonijn met Ratatouille samfaina ratatouille samfaina ratatouille ("ratatouille")924 Tonyina amb tomàquet Atún con tomate Thunfisch mit Tunny (tuna) with Thon à la tomate Tonno al Tonijn met tomaat Tomate tomato pomodoro Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 96925 Tonyina en escabetx Atún en escabeche Marinierter Marinated tunny Thon à l’escabèche Tonno marinato Ingelegde tonijn Thunfisch (tuna) con salsa926 Tonyina fresca Atún fresco Frischer Thunfisch Fresh tunny (tuna) Thon frais Tonno fresco Verse tonijn927 Tripa de bacallà a la Tripa de bacalao a Dorschleber auf Salt cod gut Tripes de morue à Interiora di baccalà Kabeljauwpens op catalana la catalana katalanische Art Catalan style la catalane alla catalana z’ Catalaans n928 Tronc de lluç Tronco de merluza Seehecht aus der Baked hake Merlu au four Nasello al forno Heek-romp Röhre929 Truita de riu agredolça Trucha agridulce Flußforelle Sweet and sour Truite aigre-douce Trota in agrodolce Forel in zoetzure süßsauer trout saus930 Truita de riu a la Trucha a la navarra Flußforelle auf Trout Navarre Truite à la Trota alla maniera Forel à la Navarra navarresa navarresische Art style navarraise di Navarra931 Truita de riu a la pallaresa Trucha a la Flußforelle nach Trout Pallars style Truite à la mode Trota alla maniera Forel à la Pallars pallaresa Art des Pallars du Pallars del Pallars932 Truita de riu amb fonoll Trucha al hinojo Flußforelle mit Trout with fennel Truite au fenouil Trota al finocchio Forel met venkel Fenchel933 Truita de riu amb nous Trucha con nueces Flußforelle mit Trout with walnuts Truite aux noix Trota con le noci Forel met walnoten Walnüssen934 Truita de riu amb salsa Trucha con salsa Flußforelle mit Trout with almond Truite à la sauce Trota con salsa di Forel met dametlles de almendras Mandelsoße sauce d’amandes mandorle amandelsaus935 Truita de riu fumada Trucha ahumada Geräucherte Smoked trout Truite fumée Trota affumicata Gerookte forel Flußforelle936 Turnedó de tonyina amb Turnedó de atún a Thunfisch- Tunny (tuna) Tournedos de thon Tournedos di Tonijn-tournedos crema de gírgoles la crema de setas Tournedos mit tournedos with à la crème de tonno con crema di met de cardo Rahmseitlingen oyster-mushroom lactaires funghi oesterzwamsaus cream sauce937 Verat a la brasa Caballa a la brasa Makrele vom Grill Charcoal broiled Maquereau grillé Sgombro alla brace Geroosterde mackerel makreel Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fisch, Pescado, Meeresfrüchte Poisson, Pesce, frutti di Peix, marisc i marisco y und Fish and coquillages et mare e Vis, schelp- en crustacis crustáceos Krustentiere seafood crustacés crostacei schaaldieren 97938 Verat en escabetx Caballa en Marinierte Makrele Marinated Maquereau à Sgombro marinato Ingelegde makreel escabeche mackerel l’escabèche con salsa939 Vieires Vieiras Jakobsmuscheln Scallops Coquilles Saint- Capesante (pettini Coquilles Saint- Jacques di mare) Jacques Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Caza y Wild und Game and Gibier et Cacciagione e Wild en Caça i aviram volatería Geflügel poultry volailles pollame gevogelte 98940 Ànec (tiró) a Pato a la Ente auf Duck Empordà Canard à Anatra alla Eend à la Empordà lempordanesa ampurdanesa ampurdanesische style l’ampurdanaise maniera Art dell’Empordà941 Ànec amb bolets Pato con setas Ente mit Pilzen Duck with wild Canard aux cèpes Anatra coi funghi Eend met mushrooms porcini paddestoelen942 Ànec amb figues Pato con higos Ente mit Feigen Duck with figs Canard aux figues Anatra coi fichi Eend met vijgen943 Ànec amb móres Pato con moras Ente mit Duck with Canard aux mûres Anatra con le more Eend met bramen Brombeeren blackberries944 Ànec amb naps Pato con nabos Ente mit Rüben Duck with turnips Canard aux navets Anatra con le rape Eend met koolraap945 Ànec amb peres Pato con peras Ente mit Birnen Duck with pears Canard aux poires Anatra con le pere Eend met peren946 Ànec amb préssecs Pato con Ente mit Pfirsichen Duck with peaches Canard aux pêches Anatra con le Eend met perziken melocotones pesche947 Ànec amb ratafia Pato con ratafía Ente mit Nußlikör Duck with ratafia Canard au ratafia Anatra al ratafià Eend met Ratafía (licor de nueces liqueur (likeur van jonge verdes) walnoten)948 Ànec amb taronja Pato a la naranja Ente mit Orange Duck with orange Canard à l’orange Anatra all’arancia Canard à l’orange949 Ànec confitat Pató confitado Eingelegte Ente Duck preserve Canard confit Confit d’anatra Gekonfijte eend (confit)950 Ànec rostit amb porto Pato asado al Entenbraten mit Roast duck in Port Canard rôti au Anatra arrosto al Gebraden eend met oporto Portwein wine porto porto Port951 Becada Becada Waldschnepfe Woodcock Bécasse Beccaccia Houtsnip952 Caldereta dànec amb Caldereta (guiso) Entenragout mit Duck casserole Cassolette de Stufato d’anatra Caldereta patates de pato con patatas Kartoffeln with potatoes canard aux con patate (stoofpot) met pommes de terre eend en aardappelen953 Capó farcit Capón relleno Gefüllter Kapaun Stuffed capon Poularde farcie Cappone ripieno Gevulde kapoen Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Caza y Wild und Game and Gibier et Cacciagione e Wild en Caça i aviram volatería Geflügel poultry volailles pollame gevogelte 99954 Cassoleta de conill Cazuela de conejo Kaninchen- Rabbit casserole Cassolette de lapin Coniglio in Konijn à la Schmortopf casseruola casserole955 Civet disard Civet de rebeco Civet von der Izard (Pyrenean Civet d’isard Civet di camoscio Gems-Civet Gemse chamois) civet dei Pirenei956 Civet de conill Civet de conejo Civet vom Rabbit civet Civet de lapin Civet di coniglio Konijn-Civet Kaninchen957 Civet de llebre Civet de liebre Civet vom Hasen Hare civet Civet de lièvre Civet di lepre Haas-Civet958 Civet de porc senglar Civet de jabalí Civet vom Boar civet Civet de sanglier Civet di cinghiale Everzwijn-Civet Wildschwein959 Colomí amb bearnesa Pichón a la Junge Taube mit Squab (young Pigeonneau sauce Piccione con salsa Duif met dalfàbrega bearnesa de Basilikum- pigeon) with basil- béarnaise au béarnaise al basilicum- albahaca Béarnaisesoße flavoured basilic basilico bearnaisesaus béarnaise sauce960 Colomí amb cebetes Pichón con Junge Taube mit Squab (young Pigeonneau aux Piccione con Duif met uitjes cebollitas Silberzwiebeln pigeon) with baby petits oignons cipolline onions961 Colomins amb vinagreta Pichones en Junge Tauben à la Squab (young Pigeonneau à la Piccioni con salsa Duiven in vinagreta Vinaigrette pigeon) with vinaigrette vinaigrette vinaigrette vinaigrette sauce962 Confit dànec amb Confit de pato con Eingemachte Ente Duck preserve Confit de canard Confit d’anatra alle Eende-Confit met maduixes fresas mit Erdbeeren (confit) with wild aux fraises fragole aardbeien strawberries963 Conill a la brasa amb Conejo a la brasa Kaninchen vom Charcoal broiled Lapin grillé à Coniglio alla brace Geroosterd konijn allioli con alioli Holzkohlengrill rabbit with allioli l’ailloli con salsa allioli met mit Allioli (garlic knoflookmayonais mayonnaise) e964 Conill a la ràbia Conejo a la ràbia Kaninchen, sehr Rabbit in spicy Lapin sauce Coniglio con salsa Konijn a la ràbia (picante) scharf gewürzt sauce piquante piccante (zeer pikant) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Caza y Wild und Game and Gibier et Cacciagione e Wild en Caça i aviram volatería Geflügel poultry volailles pollame gevogelte 100965 Conill a la caçadora Conejo a la Kaninchen nach Rabbit chasseur Lapin chasseur Coniglio alla Konijn- cazadora Jägerart cacciatora jachtschotel966 Conill a la cassola Conejo a la cazuela Kaninchen aus Casseroled rabbit Lapin à la Coniglio in Konijn à la dem Tontopf casserole casseruola casserole967 Conill al llampec Conejo al llampec Kaninchen Flambéed rabbit Lapin al llampec Coniglio al Konijn al llampec flambiert (flambé) llampec (flambé) (geflambeerd)968 Conill amb all i julivert Conejo al ajillo Kaninchen mit Rabbit with garlic Lapin persillé Coniglio con aglio Konijn met Knoblauch und and parsley e prezzemolo knoflook bereid Petersilie969 Conill amb alls i farigola Conejo con ajos y Kaninchen mit Rabbit with garlic Lapin à l’ et au ail Coniglio con aglio Konijn met tomillo Knoblauch und and thyme thym e timo knoflook en thijm Thymian970 Conill amb bolets Conejo con setas Kaninchen mit Rabbit with wild Lapin aux Coniglio con Konijn met Pilzen mushrooms champignons funghi paddestoelen971 Conill amb carreretes Conejo con Kaninchen mit Rabbit with wild Lapin aux Coniglio con Konijn met carrerillas Feldschwindlingen mushrooms (fairy- mousserons funghi prugnoli mojardons ring champignons) (paddestoelen)972 Conill amb escamarlans Conejo con cigalas Kaninchen mit Rabbit with Dublin Lapin aux Coniglio con gli Konijn met Kaisergranat bay prawns langoustines scampi keizerskreeft973 Conill amb fesols Conejo con alubias Kaninchen mit Rabbit with white Lapin aux haricots Coniglio con Konijn met witte weißen Bohnen beans fagioli bonen974 Conill amb herbes Conejo a las finas Kaninchen mit Rabbit with herbs Lapin aux fines Coniglio alle erbe Konijn met hierbas Kräutern herbes aromatiche tuinkruiden975 Conill amb moniatos Conejo con Kaninchen mit Rabbit with sweet Lapin aux patates Coniglio con Konijn met boniatos Süßkartoffeln potatoes (yams) douces patate dolci cassave976 Conill amb prunes Conejo con Kaninchen mit Rabbit with prunes Lapin aux prunes Coniglio con le Konijn met ciruelas Pflaumen prugne pruimen Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Caza y Wild und Game and Gibier et Cacciagione e Wild en Caça i aviram volatería Geflügel poultry volailles pollame gevogelte 101977 Conill amb olives Conejo con Kaninchen mit Rabbit with olives Lapin aux olives Coniglio con le Konijn met olijven aceitunas Oliven olive978 Conill amb rom Conejo al ron Kaninchen in Rum Rabbit with rum Lapin au rhum Coniglio al rum Konijn met rum bereid979 Conill amb romesco Conejo al romesco Kaninchen mit Rabbit with Lapin sauce Coniglio con salsa Konijn met Romescosoße romesco sauce romesco romesco romesco-saus bereid980 Conill amb safrà Conejo con azafrán Safrankaninchen Rabbit with saffron Lapin au safran Coniglio allo Konijn met zafferano saffraan981 Conill amb samfaina Conejo con pisto Kaninchen mit Rabbit with Lapin à la Coniglio con Konijn met Ratatouille samfaina ratatouille samfaina ratatouille ("ratatouille")982 Conill amb xocolata Conejo con Kaninchen mit Rabbit with Lapin au chocolat Coniglio al Konijn met chocolate Schokoladensoße chocolate cioccolato chocolade983 Conill confitat Conejo confitado Eingelegtes Rabbit preserve Lapin confit Confit di coniglio Gekonfijt konijn Kaninchen984 Conill de bosc amb Conejo de bosque Wildkaninchen mit Wild rabbit with Lapin de garenne Coniglio selvatico Wild konijn met cargols con caracoles Schnecken snails aux escargots con le lumache slakken985 Conill desossat i Conejo deshuesado Mariniertes Marinated filletted Lapin désossé et Coniglio disossato Ontbeend ingelegd escabetxat en escabeche Kaninchenfleisch rabbit mariné e marinato konijn986 Conill fregit amb allioli Conejo frito con Gebratenes Fried rabbit with Lapin frit et ailloli Coniglio fritto con Gefrituurd konijn de codony alioli de membrillo Kaninchen mit quince allioli au coing salsa allioli alle met Quitten-Allioli (garlic mele cotogne knoflookmayonais mayonnaise) e van kweeperen987 Conill rostit Conejo asado Kaninchenbraten Roast rabbit Lapin rôti Coniglio arrosto Gebraden konijn988 Croquetes de pollastre Croquetas de pollo Hähnchenkrokette Chicken croquettes Croquettes de Crocchette di pollo Kipkroketten n poulet Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Caza y Wild und Game and Gibier et Cacciagione e Wild en Caça i aviram volatería Geflügel poultry volailles pollame gevogelte 102 989 Cuixa de gall dindi amb Muslo de pavo con Putenkeule mit Turkey leg with Cuisse de dindon Coscia di tacchino Kalkoenbout met peres peras Birnen pears aux poires con le pere peren 990 Cuixa de paó rostida Muslo de pavo real Putenkeulenbraten Roast peacock leg Cuisse de paon Coscia di pavone Gebraden asado rôtie arrosto pauwebout 991 Cuixes doca confitades Muslos de oca Eingelegte Goose leg preserve Cuisses d’oie Cosce d’ in oca Gekonfijte confitados Gänsekeulen (confit) confites conserva ganzebout 992 Estofat de senglar Estofado de jabalí Wildschweinragou Stewed boar Ragoût de sanglier Stufato di Everzwijn stoofpot t cinghiale 993 Faisà amb raïm Faisán con uvas Fasan mit Pheasant with Faisan aux raisins Fagiano con l’uva Fazant met druiven Weintrauben grapes 994 Gall de pagès amb Gallo de granja Hahn vom Free-range cock Coq fermier aux Gallo ruspante coi Scharrelhaan met llenegues con setas Bauernhof mit (rooster) with llenegues funghi llenegues (higróforos) Llenegues-Pilzen llenegues (wild (champignons) (paddestoelen) mushrooms) 995 Gall dindi farcit Pavo relleno Gefüllter Truthahn Stuffed turkey Dindon farci Tacchino ripieno Gevulde kalkoen 996 Gall dindi rostit Pavo asado Truthahnbraten Roast turkey Dindon rôti Tacchino arrosto Gebraden kalkoen 997 Gallina a la cassola Gallina a la Huhn aus dem Casseroled fowl Poule à la Gallina in Kip à la casserole cazuela Tontopf casserole casseruola 998 Gratapallers amb Picantones con Zaunammern mit Cirl buntings Coquelets aux Pollastrelli con Cirlgors met farcellets de col rollitos de col Kohlrouladen (small birds) with feuilles de chou involtini di cavolo koolrolletjes cabbage rolls farcies 999 Guatlles a la caçadora Codornices a la Wachteln nach Quails chasseur Cailles sauce Quaglie alla Kwartel- cazadora Jägerart chasseur cacciatora jachtschotel1000 Guatlles amb cloïsses Codornices con Wachteln mit Quails with clams Cailles aux Quaglie con le Kwartel met almejas Teppichmuscheln clovisses vongole kokkels1001 Guatlles amb vinagreta Codornices en Wachteln à la Quails in Cailles sauce Quaglie con salsa Kwartel in vinagreta Vinaigrette vinaigrette sauce vinaigrette vinaigrette vinaigrette Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Caza y Wild und Game and Gibier et Cacciagione e Wild en Caça i aviram volatería Geflügel poultry volailles pollame gevogelte 1031002 Guatlles en fulla de parra Codornices en hoja Wachteln in Quails wrapped in Feuilles de vigne Quaglie in foglie di Kwartel gewikkeld de parra Weinblättern vineleaves aux cailles vite in druivenblad1003 Guatlles farcides Codornices Gefüllte Wachteln Stuffed quails Cailles farcies Quaglie ripiene gevulde kwartel rellenas1004 Isard Rebeco Gemse Izard (Pyrenean Isard Camoscio dei Gems chamois) Pirenei1005 Llebre amb xocolata Liebre con Hase in Hare with Lièvre au chocolat Lepre al cioccolato Haas met chocolate Schokoladensoße chocolate chocolade1006 Llom de conill amb Lomo de conejo Kaninchenrücken Saddle of rabbit Râble de lapin aux Lombo di coniglio Konijn-lendestuk prunes con ciruelas mit Pflaumen with prunes prunes con le prugne met pruimen1007 Magret dànec amb puré Magret de pato con Entenkeule mit Maigret of duck Magret de canard à Magret d’ anatra Eende-magret met de castanyes puré de castañas Kastanienpüree with chestnut la purée de con purè di kastanjepuree purée marrons castagne1008 Oca amb llenegues Oca con setas Gans mit Goose with Oie aux llenegues Oca coi funghi Gans met (higróforos) Llenegues-Pilzen llenegues (wild (champignons) llenegues mushrooms) (paddestoelen)1009 Oca amb peres Oca con peras Gänsebraten mit Goose with pears Oie aux poires Oca con le pere Gans met peren Birnen1010 Oca amb prunes Oca con ciruelas Gänsebraten mit Goose with prunes Oie aux prunes Oca con le prugne Gans met pruimen Pflaumen1011 Perdiu a la caçadora Perdiz a la Rebhuhn nach Partridge chasseur Perdrix chasseur Pernice alla Patrijs-jachtschotel cazadora Jägerart cacciatora1012 Perdiu amb vinagreta Perdiz en vinagreta Rebhuhn à la Partridge in Perdrix sauce Pernice con salsa Patrijs in Vinaigrette vinaigrette sauce vinaigrette vinaigrette vinaigrette1013 Perdiu amb col Perdiz con col Rebhuhn mit Kohl Partridge with Perdrix au chou Pernice coi cavoli Patrijs met kool cabbage1014 Perdiu amb raïm Perdiz con uvas Rebhuhn mit Partridge with Perdrix aux raisins Pernice con l’uva Patrijs met druiven Trauben grapes Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Caza y Wild und Game and Gibier et Cacciagione e Wild en Caça i aviram volatería Geflügel poultry volailles pollame gevogelte 1041015 Perdiu amb salsa Perdiz en salsa Rebhuhn in Soße Partridge in sauce Perdrix en sauce Pernice al sugo Patrijs met saus1016 Perdiu estofada Perdiz estofada Rebhuhnragout Stewed partridge Perdrix à l’étuvée Pernice stufata Gestoofde patrijs1017 Perdiu xopada Perdiz xopada Perdiu xopada Stewed partridge Perdrix xopada (au Pernice xopada (al Patrijs xopada (guisada al estilo (Rebhuhn im jus) sugo) (stoofpot) del Priorat) eigenen Saft)1018 Pit de gall dindi amb cava Pechuga de pavo al Putenbrust in Cava Turkey breast in Filet de dindon au Petto di tacchino al Kalkoenborst met cava cava cava cava cava (Catalaanse champagne) bereid1019 Pit de pollastre a la planxa Pechuga de pollo a Hähnchenbrust Grilled chicken Filet de poulet Petto di pollo ai Gegrilde la plancha vom Blech breasts grillé ferri kippeborst1020 Platillo dànec a Platillo de pato a Ente auf Stewed duck Canard à Stufato d’anatra Eende-platillo lempordanesa la ampurdanesa ampurdanesische l’ampurdanaise alla maniera (stoofpot) à la Art dell’Empordà Empordà1021 Pollastre a last (mig, Pollo al ast (medio, Brathähnchen vom Spit-roasted Poulet à la broche Pollo allo spiedo Kip aan ‘ spit t quarter) cuarto) Spieß (halbes, chicken (half, (un demi ou un (mezzo, un quarto) (halve, kwart) viertel) quarter) quart)1022 Pollastre a la cassola Pollo a la cazuela Hähnchen aus dem Casseroled chicken Poulet à la Pollo in casseruola Kip à la casserole Tontopf casserole1023 Pollastre al forn Pollo al horno Hähnchen aus dem Roast chicken Poulet au four Pollo al forno Kip uit de oven Ofen1024 Pollastre amb cava Pollo al cava Hähnchen in Cava Chicken in cava Poulet au cava Pollo al cava Kip met cava (Catalaanse champagne) bereid1025 Pollastre amb curri Pollo al curry Curryhähnchen Curried chicken Poulet au curry Pollo al curry Kip met curry1026 Pollastre amb escamarlans Pollo con cigalas Hähnchen mit Chicken with Poulet aux Pollo con scampi Kip met Kaisergranat Dublin bay prawns langoustines keizerkreeft1027 Pollastre amb llagosta Pollo con langosta Hähnchen mit Chicken with spiny Poulet à la Pollo con aragosta Kip met kreeft Languste lobster langouste Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Caza y Wild und Game and Gibier et Cacciagione e Wild en Caça i aviram volatería Geflügel poultry volailles pollame gevogelte 1051028 Pollastre amb prunes i Pollo con ciruelas Hähnchen mit Chicken with Poulet aux prunes Pollo con prugne e Kip met pruimen pinyons y piñones Pflaumen und prunes and pine et aux pignons pinoli en pijnappelpitten Pinienkernen nuts1029 Pollastre amb samfaina Pollo con pisto Hähnchen mit Chicken with Poulet à la Pollo con samfaina Kip met ratatouille Ratatouille samfaina ratatouille ("ratatouille")1030 Pollastre amb sucre Pollo con azúcar Hähnchen Chicken with sugar Poulet au sucre Pollo con lo Kip met suiker gezuckert zucchero1031 Pollastre fred Pollo frío Kaltes Hähnchen Cold chicken Poulet froid Pollo freddo Koude kip1032 Pollastre rostit amb Pollo asado con Brathähnchen mit Roast chicken and Poulet rôti aux Pollo arrosto con Gebraden kip met patates patatas Kartoffeln potatoes pommes de terre patate aardappelen1033 Rostit de guatlla Asado de codorniz Gebratene Roast quail Rôti de cailles Quaglie arrosto Kwartel- Wachteln braadschotel1034 Senglar amb peres Jabalí con peras Wildschwein mit Boar with pears Sanglier aux poires Cinghiale con le Everzwijn met Birnen pere peren1035 Tords estofats amb olives Tordos estofados Geschmorte Song thrushes Grives aux olives Tordi stufati con le Gestoofde lijsters con aceitunas Drosseln mit stuffed with olives olive met olijven Oliven1036 Tudó Paloma torcaz Ringeltaube Wood pigeon Palombe Colombaccio Houtduif Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fruita Fruta Obst Fruit Fruits Frutta Fruit 1061037 Albercocs Albaricoques Aprikosen Apricots Abricots Albicocche Abrikozen1038 Cireres Cerezas Kirschen Cherries Cerises Ciliege Kersen1039 Codonyat (confitura de Confitura de Quittengelee Quince preserve Pâte de coing Cotognata Kweeperen- codony) membrillo (marmellata di confiture mele cotogne)1040 Compota de fruita Compota de fruta Fruchtkompott Fruit compote Compote de fruits Composta di frutta Vruchten-compôte1041 Fruita del temps Fruta del tiempo Frisches Obst Seasonal fruit Fruits de saison Frutta di stagione Seizoen-vruchten1042 Fruita seca (postres de Frutos secos Trockenfrüchte Dried fruit and Fruits secs Frutta secca Studentenhaver músic, nyoca o grana) (Nüsse, Dörrobst, nuts Körner)1043 Fruita variada Fruta variada Obst Assorted fruit Assortiment de Frutta assortita Gevarieerd fruit fruits1044 Gerdons (gerds) amb nata Frambuesas con Himbeeren mit Raspberries and Framboises à la Lamponi e panna Frambozen met nata Sahne cream crème fraîche slagroom1045 Kiwis Kiwis Kiwis Kiwis Kiwis Kiwi Kiwi’s1046 Macedònia de fruita del Macedonia de Frischer Obstsalat Fresh fruit salad Salade de fruits Macedonia di Seizoen-fruitsalade temps frutas del tiempo frais frutta di stagione1047 Macedònia de fruita en Macedonia de Obstsalat in Fruit salad in syrup Salade de fruits au Macedonia di Fruitsalade van almívar frutas en almíbar Fruchtsirup sirop frutta sciroppata vruchten op zware siroop1048 Maduixes al gust Fresas al gusto Erdbeeren nach Strawberries to Fraises Fragole a piacere Aardbeien naar Wunsch taste (with cream, wens wine, etc.)1049 Maduixes al natural Fresas al natural Frische Erdbeeren Fresh strawberries Fraises nature Fragole al naturale Aardbeien au naturel Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fruita Fruta Obst Fruit Fruits Frutta Fruit 1071050 Maduixes amb moscatell Fresas con Erdbeeren in Strawberries in Fraises au muscat Fragole con vino Aardbeien met moscatel Muskateller muscatel wine moscatel Moscatel1051 Maduixes amb nata Fresas con nata Erdbeeren mit Strawberries and Fraises à la crème Fragole e panna Aardbeien met Sahne cream fraîche slagroom1052 Maduixes amb suc de Fresas con zumo Erdbeeren in Strawberries in Fraises au jus Fragole con succo Aardbeien met taronja de naranja Orangensaft orange juice d’orange d’arancia sinaasappelsap1053 Maduixes de bosc Fresas de bosque Walderdbeeren Strawberries Fraises des bois Fragoline di bosco Wilde aardbeien1054 Magrana amb moscatell Granada con Granatapfel mit Pomegranate in Grenade au muscat Melagrana con Granaatappel met moscatel Muskateller muscatel wine vino moscatel Moscatel1055 Mango Mango Mango Mango Mangue Mango Mango1056 Meló amb porto Melón al oporto Honigmelone in Melon with Port Melon au porto Melone al Porto Meloen met Port Portwein wine1057 Nabiu (avajó) Arándano Heidelbeeren Bilberries Myrtilles Mirtilli Bosbessen (blueberries)1058 Nectarina Nectarina Nektarine Nectarine Nectarine Nocepesca Nectarine1059 Nespres (nespros) Nísperos Mispeln Loquats Nèfles Nespole Mispels1060 Nous amb mel Nueces con miel Walnüsse mit Walnuts in honey Noix au miel Noci col miele Walnoten met Honig honing1061 Papaia Papaya Papaya Papaya Papaye Papaia Papaja1062 Pera en almívar Pera en almíbar Birne in Pears in syrup Poire au sirop Pere sciroppate Peer op zware Fruchtsirup siroop1063 Peres amb vi negre Peras al vino tinto Birnen mit Pears in red wine Poires au vin rouge Pere al vino rosso Peren met rode Rotwein wijn1064 Pinya americana amb Piña americana al Ananas mit Pineapple with Ananas au kirsch Ananas con kirsch Amerikaanse kirsch kirsch Kirschwasser kirsch ananas met Kirsch Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Fruita Fruta Obst Fruit Fruits Frutta Fruit 1081065 Pinya en almívar Piña en almíbar Ananas in Pineapple in syrup Ananas au sirop Ananas sciroppato Ananas op zware Fruchtsirup siroop1066 Pinya natural Piña al natural Frische Ananas Fresh pineapple Ananas frais Ananas fresco Ananas1067 Plàtan Plátano Banane Banana Banane Banana Banaan1068 Plàtan flamejat Plátano flameado Flambierte Banane Flambéed banana Banane flambée Banana flambé Geflambeerde banaan1069 Poma al forn Manzana al horno Bratapfel Baked apple Pomme au four Mela al forno Appel uit de oven1070 Postres de músic amb Frutos secos con Studentenfutter mit Dried fruit and Fruits secs et Frutta secca con Studenten-haver moscatell moscatel Muskateller nuts with muscatel muscat vino moscatel met Moscatel wine1071 Préssec amb vi Melocotón con Pfirsich in Wein Peaches in wine Pêche au vin Pesche col vino Perzik met wijn vino1072 Préssec en almívar Melocotón en Pfirsich in Peaches in syrup Pêche au sirop Pesche sciroppate Perzik op zware almíbar Fruchtsirup siroop1073 Prunes amb vi ranci Ciruelas con vino Pflaumen in Plums in ranci Prunes et vin Prugne con vino Pruimen met rancio Likörwein wine rancio liquoroso dessertwijn1074 Púding de fruita Pudin de fruta Fruchtpudding Fruit pudding Pudding aux fruits Pudding di frutta Vruchtenpudding1075 Raïm Uva Weintrauben Grapes Raisin Uva Druiven1076 Síndria Sandía Wassermelone Watermelon Pastèque Anguria Watermeloen1077 Taronja Naranja Orange Orange Orange Arancia Sinaasappel1078 Taronja amb moscatell Naranja al Orange mit Orange with Orange au muscat Arancia con vino Sinaasappel met moscatel Muskateller muscatel wine moscatel Moscatel Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Cakes, biscuits Entremets et Zoete Postres dolces Postres dulces Süßspeisen and deserts pâtisseries Dessert - Dolci nagerechten 1091079 Ametllats Ametllats Mandelgebäck Almond biscuit Petits gâteaux aux Mandorlato Ametllats (almendrados) (cooky) amandes (amandelkoekjes)1080 Ametlles garapinyades Almendras Kandierte Mandeln Toffee-almonds Pralines Mandorle pralinate Gesuikerde garrapiñadas amandelen1081 Arròs amb llet Arroz con leche Milchreis Rice pudding Riz au lait Riso al latte Rijstepap1082 Borraines amb mel Borrajas con miel Borretsch mit Fried borage Bourrache au miel Borrane col miele Gefrituurde Honig leaves with honey bernagie-blaadjes met honing1083 Borregos Borregos Borregos Borregos (hard Borregos (biscuits Borregos (paste al Borregos (Kümmelzwieback cumin-flavoured au cumin) cumino) (komijnbiscuit) ) biscuits)1084 Bunyols Buñuelos Krapfen Doughnuts Beignets Frittelle Beignets1085 Bunyols darròs Buñuelos de arroz Reiskrapfen Rice doughnuts Beignets de riz Frittelle di riso Rijstbeignets1086 Braç de gitano (de crema, Brazo de gitano Biskuitrolle (mit Sponge cake roll Gâteau roulé Dolce arrotolato Boomstam (met nata o trufa) (de crema, nata o Sahne, Pudding (filled with (fourré de crème, farcito di crema, banketbakkersroo trufa) oder custard, cream or crème fraîche ou panna o tartufo al m, slagroom of Schokotrüffel) chocolate cream) chocolat) cioccolato) truffels)1087 Canyes farcides Cañas rellenas Gefüllte Custard roll Pâtisseries fourrées Cannoli Gevulde Blätterteigrollen bladerdeegrolletjes1088 Carquinyolis Carquiñolis Mandelkekse Carquinyolis Carquinyolis Cantucci Carquiñolis (harde (hard almond (croquignoles aux amandelbroodkoek biscuits) amandes) jes)1089 Coca de llardons Coca de llardons Coca de llardons Coca de llardons Tarte aux lardons Torta con ciccioli Coca de llardons (torta de (Griebenfladen) (suet pastry) (met kaantjes) chicharrones)1090 Coca dolça Coca dolça (torta Süßer Blechkuchen Coca dolça (sweet Tarte sucrée Torta zuccherata Coca dolça (zoete dulce) pastry) koek) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Cakes, biscuits Entremets et Zoete Postres dolces Postres dulces Süßspeisen and deserts pâtisseries Dessert - Dolci nagerechten 1101091 Coca doli i sucre Coca de aceite y Ölfladen mit Coca doli i sucre Tarte à l’huile Focaccia dolce con Coca met olie en azúcar Zucker (oil and sugar sucrée olio e zucchero suiker bereid pastry)1092 Coquetes de sagí Coquetes de Schmalztörtlein Coquetes de sagí Tartelettes au Focaccette dolci Coquetes met vet manteca (suet pastries) saindoux allo strutto bereid1093 Crema aranesa Crema aranesa Aranesische Crema aranesa Crème aranaise Crema aranesa Aranese crème Cremespeise (Val dAran-style (Valle d’Aran) custard cream)1094 Crema cremada Crema quemada Crema catalana Crema cremada Crème brûlée Crema cremada Gebrande (Karamelüberzoge (Catalan (crema catalana banketbakkersroo ne caramelized caramellata) m Eiercremespeise) custard cream)1095 Crespèths (Vall dAran) Crespèths (Valle Crespèths (Crêpes, Crespèths (Val Crespèths (crêpes, Crespèths (crêpe, Crespèths (crêpes, de Arán) Vall d’Aran) dAran style Val d’Aran) Valle d’Aran) Vall d’Aran) crepes)1096 Farinetes de fajol Gachas de alforfón Buchweizenbrei Farinetes de fajol Bouillie de sarrasin Dolci di farina di Boekweitpap (creamed grano saraceno buckwheat)1097 Flam Flan Flam Caramel custard Flan Budino Pudding (Karamelpudding)1098 Flam amb nata Flan con nata Flam mit Sahne Caramel custard Flan à la crème Budino con panna Pudding met with cream fraîche slagroom1099 Galetes amb vi ranci Galletas con vino Kekse mit Biscuits (cookies) Biscuits secs et vin Biscotti con vino Koekjes met rancio Likörwein with ranci wine rancio liquoroso dessertwijn1100 Gemes Tocinillos de cielo Gemes (Süßes Gemes (small rich Gemes (confiseries Budini al rosso Tocinillos de cielo Eierkonfekt) custards) à l’ uf) œ d’uovo (puddinkjes van eidooiers en suiker) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Cakes, biscuits Entremets et Zoete Postres dolces Postres dulces Süßspeisen and deserts pâtisseries Dessert - Dolci nagerechten 1111101 Lioneses de nata amb Lionesas de nata Windbeutel mit Profiteroles (cream Profiteroles Bignè alla panna Profiteroles xocolata desfeta con chocolate a la Schokoladensoße puffs with con cioccolata (roomsoesjes met (profiteroles) taza (profiteroles) chocolate sauce) calda (profiterole) chocoladesaus)1102 Massapà Mazapán Marzipan Marzipan Massepain Marzapane Marsepein1103 Menjar blanc Menjar blanc Menjar blanc "Blancmange" Pudding blanc Budino bianco Menjar blanc (manjar blanco de (Reismehlpudding) (rijstemeel- almendras) pudding)1104 Milhes (farinetes de blat Milhes (gachas de Milhes (Gebratener Milhes (fried Milhes (bouchées Milhes (polentine Milhes (gefrituurde de moro fregides, Vall maíz fritas, Valle Maisbrei, Vall maize/corn pastries de maïs frites, Val di granoturco fritte maïs-pap, Vall dAran) de Arán) d’Aran) from the Val d’Aran) della Valle d’Aran) d’Aran) dAran)1105 Neules farcides davellana Barquillos rellenos Waffelröllchen mit Wafer roll with Barquettes aux Cialde ripiene di Rolletjes gevuld de avellana Haselnußfüllung hazelnut filling noisettes nocciole met hazelnoot1106 Orelletes Orelletes (masa Orelletes Orelletes (fried Beignets sucrés Orelletes (frittelle Orelletes frita y azucarada) (Gezuckerte pastry sprinkled dolci) (gefrituurd en Krapfen) with sugar ) gesuikerd deeg)1107 Ous amb anís Huevos con anís Aniseier Eggs with aniseed Œ ufs à l’anis Uova all’anice Eieren met anijs1108 Pa dametlles Pan de almendras Mandelbrot Almond loaf Pain d’amandes Pane di mandorle Amandelkoek1109 Pa de figa Pan de higo Feigenpaste Fig loaf Pain de figues Pane di fichi Vijgenkoek1110 Panadons de carbassa Empanadillas de Kürbisteigtaschen Pumpkin turnovers Chaussons à la Fagottini di zucca Pompoenflapjes calabaza courge1111 Panellets Panellets (dulces Marzipankonfekt Panellets Panellets (petits Panellets Panellets (petits de mazapán) ("marzipan") fours à base de (pasticcini di pasta fours van pâte d’amande) di mandorle) marsepein)1112 Pasta de full (pasta Hojaldre Blätterteigteilchen Puff pastry Mille-feuilles Millefoglie Bladerdeeg fullada) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Cakes, biscuits Entremets et Zoete Postres dolces Postres dulces Süßspeisen and deserts pâtisseries Dessert - Dolci nagerechten 1121113 Pastères (Vall dAran) Pastères (Valle de Pastères (Crêpes, Pastères (Val Pastères (crêpes, Pastères (crêpe, Pastères (crêpes, Arán) Vall d’Aran) dAran style Val d’Aran) Valle d’Aran) Vall d’Aran) crepes)1114 Pastís de fruita seca Pastel de frutos Nußkuchen Dried fruit and nut Gâteau aux fruits Torta di frutta Noten- en secos cake / pie secs secca rozijnentaart1115 Pastís de llimona Pastel de limón Zitronenkuchen Lemon cake / pie Gâteau au citron Torta al limone Citroentaart1116 Pastís de maduixa Pastel de fresa Erdbeertorte Strawberry cake / Gâteau aux fraises Torta di fragole Aardbeientaart pie1117 Pastís de nous Pastel de nueces Walnußkuchen Walnut cake / pie Gâteau aux noix Torta di noci Walnotentaart1118 Pastís de poma Pastel de manzana Apfelkuchen Apple cake / pie Gâteau aux Torta di mele Appeltaart pommes1119 Pastís de xocolata Pastel de chocolate Schokoladenkuche Chocolate cake / Gâteau au chocolat Torta al cioccolato Chocoladetaart n pie1120 Pastisseria de la casa Repostería de la Feingebäck des House pastry Pâtisseries maison Pasticcini della Patisserie du chef casa Hauses casa1121 Pastisseria variada, dolços Repostería variada, Gemischtes Assorted pastries Assortiment de Pasticcini assortiti Assortiment dulces Gebäck and sweets pâtisseries patisserie1122 Pastissets de cabell Medias lunas de Pastissets (Kleine Pastissets (candied Gâteaux aux Pasticcini di Halve maantjes dàngel cabello de ángel Teigtaschen mit squash turnovers) cheveux d’ange marmellata di met pompoenjam Kürbiskonfitüre) (courge confite) zucca1123 Púding de poma Pudin de manzana Apfelpudding Apple pudding Pudding de Pudding di mele Appelpastei pommes1124 Redorts Redorts (especie Redorts Redorts (round Redorts (tortillons) Redorts Redorts (een soort de rosquillas) (Teigkringel) pastries) (ciambelle) kransjes)1125 Rosques de comí Rosquillas de Kümmelkringel Rosques de comí Gimblettes au Ciambelle al Komijnkransjes comino (cumin-flavoured cumin cumino ring pastries) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Cakes, biscuits Entremets et Zoete Postres dolces Postres dulces Süßspeisen and deserts pâtisseries Dessert - Dolci nagerechten 1131126 Torrons Turrones Torrons Torrons (almond Torons Torroni Turrón (een soort (Mandelnougat) sweets) noga)1127 Tortades Tortades (tortas de Tortades Tortades (pastry Galettes aux Tortades (dolci di Tortades almendras) (Mandelkekse) made from flour, amandes mandorle) (amandelkoeken) eggs, ground almonds, etc.)1128 Tortell Tortell (roscón) Tortell (Gefüllter Tortell (pastry Brioche fourrée Tortell (ciambella) Tortell (kransje) Teigkranz) ring with filling) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Quesos y Formatges i derivats derivados de la Käse und Cheese and Fromages et Formaggi e Kaas en de la llet leche Milchprodukte dairy produce laitages latticini melkprodukten 1141129 Batut de fruita Batido de fruta Fruchtmilchshake Fruit-flavoured Milk-shake aux Frullato di frutta Milkshake met milk shake fruits vruchten1130 Brossat Brossat (requesón) Hüttenkäse Brossat (curd Brossat (fromage Brossat (ricotta) Brossat (kwark) cheese) blanc)1131 Camembert Camembert Camembert Camembert Camembert Camembert Camembert1132 Castell-llebre Castell-llebre Castell-llebre Castell-llebre Castell-llebre Castell-llebre Castell-llebre cheese1133 Emmental Emmental Emmentaler Emmental Emmental Emmenthal Emmentaler1134 Formatge de bola Queso de bola Edamer Edam Fromage d’Édam Formaggio Edammer olandese1135 Formatge de cabra Queso de cabra Ziegenkäse Goats milk cheese Fromage de chèvre Formaggio caprino Geitekaas1136 Formatge de tupí Queso de tupí (en Tupí-Käse (in Tupí cheese (in Fromage de tupí Formaggio de tupí Kaas de tupí (in aguardiente) Schnaps eingelegt) brandy) (en eau-de-vie) (in acquavite) brandewijn)1137 Formatge dHolanda Queso de Holanda Holländischer Dutch cheese Fromage de Formaggio Nederlandse kaas Käse Hollande d’Olanda1138 Formatge dovella Queso de oveja Schafskäse Ewes milk cheese Fromage de brebis Formaggio di latte Schapekaas di pecora1139 Gruyère Gruyère Greyerzer Käse Gruyère Gruyère Gruviera Gruyère1140 Iogurt de fruita Yogur de fruta Fruchtjoghurt Fruit yogurt Yaourt aux fruits Yogurt alla frutta Yoghurt met vruchten1141 Iogurt natural Yogur natural Joghurt Plain yogurt Yaourt nature Yogurt al naturale Yoghurt1142 Llívia Llívia Llívia Llívia cheese Fromage de Llívia Formaggio di Llívia Llívia1143 Manxego Manchego Manchego Manchego cheese Manchego Formaggio della Manchego Mancia Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Quesos y Formatges i derivats derivados de la Käse und Cheese and Fromages et Formaggi e Kaas en de la llet leche Milchprodukte dairy produce laitages latticini melkprodukten 1151144 Mató Requesón Frischkäse Mató (curd Mató (fromage Ricotta Kwark cheese) blanc)1145 Mató i codonyat Requesón y dulce Frischkäse mit Mató (curd Mató et pâte de Ricotta con Kwark met de membrillo Quittengelee cheese) with coings cotognata kweeperenmoes quince preserve1146 Mel i mató Requesón con miel Frischkäse mit Mató (curd Miel et mató Miele e ricotta Kwark met honing Honig cheese) with honey1147 Plata de formatges Surtido de quesos Käseplatte Cheese platter Plateau de fromage Portata di formaggi Assortiment kaas1148 Plat de nata Plato de nata Portion Dish of whipped Assiette de crème Panna Bord slagroom Schlagsahne cream fraîche1149 Puigcerver Puigcerver Puigcerver Puigcerver goats Puigcerver Puigcerver Puigcerver milk cheese1150 Recuit Cuajada Quark Recuit (curd Caillebotte Cagliata Gestremde melk cheese)1151 Rocafort Roquefort Roquefort Roquefort Roquefort Roquefort Roquefort1152 Serrat Serrat Serrat Serrat ewes milk Serrat Serrat Serrat cheese1153 Val daran Val daran Val d’Aran Val daran cheese Val d’Aran Val d’Aran Val d’Aran Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Zumos de Succhi di Sucs de fruita fruta Fruchtsäfte Fruit juices Jus de fruits frutta Vruuchtesappen 1161154 Suc dalbercoc Zumo de Aprikosensaft Apricot juice Jus d’abricot Succo di albicocca Abrikozensap albaricoque1155 Suc daranja Zumo de pomelo Grapefruitsaft Grapefruit juice Jus de Succo di Grapefruitsap pamplemousse pompelmo1156 Suc de pera Zumo de pera Birnensaft Pear juice Jus de poire Succo di pera Peresap1157 Suc de pinya Zumo de piña Ananassaft Pineapple juice Jus d’ananas Succo d’ananas Ananassap1158 Suc de poma Zumo de manzana Apfelsaft Apple juice Jus de pomme Succo di mela Appelsap1159 Suc de préssec Zumo de Pfirsichsaft Peach juice Jus de pêche Succo di pesca Perziksap melocotón1160 Suc de raïm Zumo de uva Traubensaft Grape juice Jus de raisin Succo d’uva Druivensap1161 Suc de taronja natural Zumo de naranja Frischgepreßter Fresh orange juice Orange pressée Succo di arance Verse natural Orangensaft fresche sinaasappelsap Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • Cafès Cafés Kaffees Coffees Cafés Caffè Koffie 1171162 Cafè amb llet Café con leche Milchkaffee White coffee Café au lait Caffelatte Café au lait1163 Cafè amb nata Café con nata Espresso mit Coffee with cream Café à la crème Caffè con panna Koffie met Sahne fraîche slagroom1164 Cafè americà Café americano Filterkaffee Large black coffee Café américain Caffè americano Amerikaanse koffie1165 Cafè irlandès Café irlandés Irish Coffee Irish coffee Irish Coffee Caffè irlandese Irish coffee (Irish coffee)1166 Cafè llarg Café largo Doppelter Espresso Large black coffee Café allongé Caffè lungo Lange koffie1167 Cafè rus Café ruso Russischer Kaffee Russian coffee Café russe Caffè russo Russische koffie1168 Cafè vienès Café vienés Wiener Kaffee Viennese coffee Café viennois Caffè viennese Weense koffie (with whipped cream)1169 Capuccino Capuccino Cappuccino Cappucino Cappuccino Cappuccino Cappuccino1170 Perfumat Carajillo Espresso mit Coffee laced with Café parfumé Caffè corretto Expresso met een Schuß brandy or liqueur scheut cognac of ander gedestilleerd1171 Tallat Cortado Espresso mit Milch Small black coffee Petit crème Caffè macchiato Cortado (expresso with a little milk met een scheutje hete melk) Català Castellano Deutsch English Français Italiano Nederlands
  • 118 Índex alfabètic Índice alfabéticoInhaltsverzeichnisAlphabetical index Index Indice alfabetico Index
  • Índex alfabèticCatalà Català 119 A Amanida de tonyina, 31 Amanida del temps, 16 Arengades amb suc, 757 Arròs a banda, 218 Bacallà amb mussolina dall, 765 Borraines amb mel, 1082 Borregos, 1083 Brou de pollastre, 136 Bulh de codena (VallAjoblanco de Màlaga, 130 Amanida denciam i Arròs a la cassola, 219 Bacallà amb ous durs i Botifarra, 80 dAran), 88Albercocs, 1037 tomàquet, 19 Arròs a la cassola amb panses, 766 Botifarra a la brasa, 543 Bulh de la lengua (VallAlbergínies a legípcia, 313 Amanida dendívies, 20 espardenyes, 220 Bacallà amb panses i Botifarra a la llosa, 81 dAran), 89Albergínies amb crema, 314 Amanida descarola amb Arròs a la cubana, 221 pinyons, 767 Botifarra a la llosa, 544 Bulh nere (Vall dAran), 90Albergínies romesco, 27 Arròs a la marinera, 222 Bacallà amb porros i Botifarra al caliu, 545 Bull, 91 arrebossades, 315 Amanida despàrrecs, 28 Arròs a la milanesa, 223 bolets, 768 Botifarra amb mongetes, 82 Bullabesa, 137Albergínies farcides, 316 Amanida destiu, 29 Arròs al caliu, 224 Bacallà amb samfaina, 769 Botifarra amb mongetes Bunyols, 1084Albergínies gratinades, 317 Amanida mixta, 32 Arròs amb calamars, 225 Bacallà amb trampa, 770 seques, 546 Bunyols darròs, 1085All i pebre danguila, 749 Amanida niçoise, 33 Arròs amb cloïsses, 226 Bacallà esqueixat, 771 Botifarra amb mostassa, 547 Bunyols de bacallà, 779Alvocat amb gambes, 1 Amanida tèbia, 34 Arròs amb col i fesols, 227 Bacallà fregit amb Botifarra amb rovellons, 548 Bunyols de bròquil, 323Alvocat amb salsa de rocafort, 2 Amanida tropical, 35 Amanida verda, 36 Arròs amb llet, 1081 Arròs amb musclos, 228 tomàquet, 772 Bacallà fresc a la Botifarra amb samfaina, 549 Botifarra amb trinxat de CAlvocat amb tonyina, 3 Ametllats, 1079 Arròs blanc a romana, 773 col, 550 Cabdells amb vinagreta, 37Alvocats i endívies al Ametlles garapinyades, 1080 lamericana, 229 Bacallà fresc amb vi Botifarra de ceba, 551 Cabdells de Tudela, 38 natural, 4 Anditos (Vall dAran), 74 Arròs caldós, 230 blanc, 774 Botifarra de fetge, 83 Cabrit a la llosa, 556Amanida alemanya, 5 Ànec (tiró) a Arròs danguila, 231 Baieton (col amb patata i Botifarra de llengua, 84 Cabrit al forn, 557Amanida catalana, 6 lempordanesa, 940 Arròs de bacallà, 232 cansalada), 318 Botifarra de perol, 85 Cabrit confitat, 558Amanida dalvocat, 7 Ànec amb bolets, 941 Arròs de colomí, 233 Baiona, 78 Botifarra dolça amb Cabrit rostit (espatlla oAmanida darròs, 8 Ànec amb figues, 942 Arròs de conill, 234 Baldana darròs, 532 poma, 552 cuixa), 559Amanida de cogombres amb Ànec amb móres, 943 Arròs de lart, 235 Baldana de ceba, 533 Botifarra dou, 86 Cafè amb llet, 1162 tonyina, 9 Ànec amb naps, 944 Arròs de muntanya, 236 Barreja de bolets, 319 Botifarra negra a la Cafè amb nata, 1163Amanida de créixens, 10 Ànec amb peres, 945 Arròs de peix i marisc, 237 Batut de fruita, 1129 brasa, 553 Cafè americà, 1164Amanida de faves tendres amb Ànec amb préssecs, 946 Arròs de pollastre, 238 Be (xai, corder), 534 Botifarra somalla, 87 Cafè irlandès, 1165 menta, 11 Ànec amb ratafia, 947 Arròs de verdures, 239 Becada, 951 Bou a ladoba, 554 Cafè llarg, 1166Amanida de la casa, 12 Ànec amb taronja, 948 Arròs fregit amb curri, 240 Besuc a la sal, 776 Braç de gitano (de crema, nata Cafè rus, 1167Amanida de llegums, 13 Ànec confitat, 949 Arròs negre, 241 Besuc al forn, 775 o trufa), 1086 Cafè vienès, 1168Amanida de llegums a Ànec rostit amb porto, 950 Arròs pilaff, 242 Bisbe, 79 Brandada (bacallà a la Calamars a la planxa, 780 landalusa, 14 Anguila fumada, 750 Assortiment de carns Bistec a la planxa amb patates provençal), 777 Calamars a la romana, 781Amanida de llenties, 15 Anguila xapada fredes, 75 fregides, 535 Brandada de sardines, 778 Calamars amb ceba, 782Amanida de margallons, 17 (assecada), 751 Assortiment de patés, 77 Bistec amb all i julivert, 536 Brochette (ast de carn), 555 Calamars coents ambAmanida de marisc, 18 Anguiles, 748 Assortiment dembotits, 76 Bistec amb fines herbes, 537 Brochette (ast) de ronyons a la xocolata, 783Amanida de pasta tèbia, 21 Angules a la bilbaïna, 752 Ast de llagostins, 758 Bistec amb guarnició, 538 francesa, 686 Calamars farcits, 784Amanida de peix marinat, 22Amanida de pernil dànec, 23 Anques de granota, 753 Anxoves amb tomàquet, 754 B Bistec amb pebre verd, 539 Bistec de vedella, 540 Bròquil amb pastanagues, 322 Calamarsets amb la tinta, 785 Calçots, 324Amanida de peus de porc amb Anxoves de lEscala, 755 Bacallà a la biscaïna, 759 Bistec rus, 541 Brossat, 1130 Caldereta dànec amb vinagreta dou dur, 24 Anyell, 530 Bacallà a la llauna, 760 Bistec tàrtar, 542 Brou (caldo), 131 patates, 952Amanida de pollastre, 25 Anyell amb salsa de Bacallà amb allioli negat, 761 Bolets assortits amb all i Brou amb fideus, 132 Caldereta de llagosta, 786Amanida de raïm amb menta, 531 Bacallà amb cigrons, 762 julivert, 320 Brou amb rovell dou, 133 Camembert, 1131 formatge, 26 Arengades amb raïm Bacallà amb mel, 763 Bolets confitats de la Brou amb xerès, 134 Canapès assortits, 39Amanida de tomàquet, 30 moscatell, 756 Bacallà amb mongetes, 764 casa, 321 Brou de gallina, 135 Canelons amb crema, 248
  • Índex alfabèticCatalà Català 120Canelons de vigília (de Carxofes a la brasa, 329 Cigrons amb bacallà, 348 Col i trumfes amb suc de Conill confitat, 983 Crema de porros, 152 peix), 250 Carxofes a la romana, 330 Cigrons amb cloïsses, 349 rosta, 358 Conill de bosc amb Crema de tomàquet, 154Canelons despinacs (a la Carxofes al forn, 331 Cigrons amb espinacs, 350 Col-i-flor a la romana, 353 cargols, 984 Crema de verdures, 155 florentina), 249 Carxofes amb bacallà, 332 Cigrons amb xoriço, 351 Col-i-flor al forn, 354 Conill desossat i Crema de xampinyons, 156Canelons gratinats (a la Carxofes amb cloïsses, 333 Cigrons estofats, 352 Col-i-flor amb crema, 355 escabetxat, 985 Crema despàrrecs, 153 Rossini), 251 Carxofes amb maionesa, 334 Cireres, 1038 Col-i-flor gratinada, 356 Conill fregit amb allioli de Crema freda deCanelons trufats, 252 Carxofes amb vinagreta, 335 Civet, 570 Colomí amb bearnesa codony, 986 carbassó, 157Canyes farcides, 1087 Carxofes arrebossades, 336 Civet de conill, 956 dalfàbrega, 959 Conill rostit, 987 Creps de xampinyons, 364Cap de xai a la brasa, 687 Carxofes farcides, 337 Civet de llebre, 957 Colomí amb cebetes, 960 Consomé amb rovell Creps despinacs, 363Cap-i-pota, 688 Carxofes i patates al Civet de porc senglar, 958 Colomins amb vinagreta, 961 dou, 138 Crespells de flors deCapó farcit, 953 vapor, 338 Civet disard, 955 Cols de Brussel_les, 359 Consomé amb xerès, 139 carbassera, 365Capuccino, 1169 Carxofes saltades amb Cloïsses a la marinera, 790 Cols de Brussel_les amb Consomé dapi, 140 Crespèths (Vall dAran), 1095Carbassó arrebossat, 325 pernil, 339 Cloïsses al natural, 791 pernil, 360 Consomé de cua de bou, 141 Crestes despinacs, 366Carbassó farcit, 326 Cassola de bacallà, 787 Cloïsses amb vi blanc, 792 Cols de Brussel_les Consomé en tassa, 142 Croquetes, 579Carbassons amb Cassola de dejuni (de verdures Cloïsses gegants, 793 gratinades, 361 Coquetes de sagí, 1092 Croquetes de bacallà, 799 anxoves, 327 i bacallà), 341 Coca atapaïda, 253 Compota de fruita, 1040 Corball a la marinera, 796 Croquetes de peix, 800Carbassons escabetxats, 328 Cassola de peix, 788 Coca darengada, 254 Confit dànec amb Cors de carxofa, 362 Croquetes de pollastre, 988Cargolins amb tomàquet, 689 Cassola de tros (verdures, Coca de ceba, 255 maduixes, 962 Costelles a la brasa, 572 Crudités, 47Cargols a la brutesca, 690 llegums, porc i cargols), 342 Coca de llardons, 1089 Confitat de porc, 571 Costelles de porc a la Cua de bou amb viCargols a la gormanda, 691 Cassolada de mongetes, 340 Coca de pebrot i Congre a la marinera, 794 cantonesa, 573 negre, 580Cargols a la llauna, 692 Cassoleta de conill, 954 llonganissa, 256 Congre amb pèsols, 795 Costelles de porc amb Cuixa de cabrit, 581Cargols amb allioli, 693 Castell-llebre, 1132 Coca de recapte, 260 Conill a la brasa amb mel, 574 Cuixa de gall dindi ambCargols amb cranca, 694 Catxipanda (verdures i carn de Coca de recapte amb allioli, 963 Costelles de xai a la peres, 989Cargols amb romesco, 695 porc), 343 escalivada, 261 Conill a la caçadora, 965 graella, 575 Cuixa de paó rostida, 990Cargols dolços i coents, 696 Caulets (farcellets de col a Coca de sardines, 262 Conill a la cassola, 966 Costelles de xai a la Cuixa de porc al forn, 582Cargols estofats, 697 laranesa), 344 Coca dolça, 1090 Conill a la ràbia, 964 planxa, 576 Cuixa de xai al forn, 583Cargols picants, 698 Caviar, 789 Coca doli i sucre, 1091 Conill al llampec, 967 Costelletes, 577 Cuixa de xai ambCarn danyell, 560 Caviar dalbergínies amb Coca enramada amb ceba i Conill amb all i julivert, 968 Costelletes de cabrit estragó, 584Carn de perol, 92 tapenade, 40 pebrots vermells, 257 Conill amb alls i farigola, 969 arrebossades, 578 Cuixa de xai amb prunes, 585Carn de xai a la brasa, 561 Cebes farcides, 345 Coca enramada amb espinacs Conill amb bolets, 970 Cranc (cabra de mar), 797 Cuixes doca confitades, 991Carn estofada a la jardinera, 562 Cebetes a landalusa, 346 Cebiche (peix adobat a la i mongetes, 258 Coca ensaginada, 259 Conill amb carreretes, 971 Conill amb escamarlans, 972 Crancs de riu, 798 Crema aranesa, 1093 DCarn farcida, 563 mexicana, amb llimona, ceba Coca maurada, 263 Conill amb fesols, 973 Crema cremada, 1094 Dàtils de mar, 801Carns a last, 564 etc.), 41 Coca tapada, 264 Conill amb herbes, 974 Crema de carbassó, 143 Delícies de mar amb vinagretaCarpaccio, 565 Cervell de xai, 699 Còctel dalvocats, 42 Conill amb moniatos, 975 Crema de cranc, 144 de sidra, 48Carquinyolis, 1088 Cervellets arrebossats, 700 Còctel de gambes, 43 Conill amb olives, 977 Crema de llagosta, 145 Déntol al forn, 802Carré de llom amb Cervells amb mantega Còctel de marisc, 44 Conill amb prunes, 976 Crema de llegums, 146 Donegal, 94 E figues, 566 negra, 701 Còctel de meló amb cranc, 45 Conill amb rom, 978 Crema de llenties, 147Carré de porc amb Chateaubriand, 568 Codonyat (confitura de Conill amb romesco, 979 Crema de marisc, 148 albercocs, 567 Churrasco (carn a la brasa a codony), 1039 Conill amb safrà, 980 Crema de pastanaga, 149 Emmental, 1133Carré de porc fred amb largentina), 569 Cogombres amanits, 46 Conill amb samfaina, 981 Crema de pèsols, 150 Empedrat de cigrons amb cogombrets, 93 Cigrons a la madrilenya, 347 Col i patata al vapor, 357 Conill amb xocolata, 982 Crema de pollastre, 151 bacallà, 367
  • Índex alfabèticCatalà Català 121Empedrat de mongetes amb tonyina, 368 Escudella de pa torrat, 164 Escudella de pagès, 163 F Filet entatxonat amb estragó, 614 Gall dindi farcit, 995 Gall dindi rostit, 996 HEndívies amb beixamel, 369 Escudella i carn dolla, 165 Fabada asturiana (mongetes Filet mignon, 615 Gallina a la cassola, 997 Hamburguesa amb patatesEndívies amb rocafort, 49 Espaguetis a la grosses estofades), 377 Filets de llenguado amb all Galtes de porc, 707 fregides, 627 IEndívies amb vinagreta, 50 bolonyesa, 265 Faisà amb raïm, 993 cremat, 810 Galtes de porc al forn, 708Endívies gratinades, 370 Espaguetis a la Farcellets de botifarra, morro i Filets de llenguado amb Galtes de porc rostides, 709Ensalada russa, 51 carbonara, 266 orelles, 702 taronja, 811 Gambes a la planxa, 814 Iogurt de fruita, 1140Entrecot a la brasa, 586 Espaguetis a la Farcellets de col, 378 Filets de rap a la romana, 812 Gambes amb curri, 815 Iogurt natural, 1141Entrecot amb crema de napolitana, 267 Farcellets de peix, 809 Flam, 1097 Gambes amb xocolata, 816 Isard, 1004 gírgoles, 587 Espaguetis amb all, 268 Flam amb nata, 1098 Ganyims de tonyina amb J Farinetes de fajol, 1096Entrecot amb guarnició, 588 Espaguetis amb crema de Farro (escudella de les terres Flam de carbassó amb fideus, 817Entrecot amb herbes a la salmó, 269 de lEbre), 166 formatge, 385 Garotes (garoines, eriçons de Jarret de vedella amb graella, 589 Espaguetis amb pesto (salsa Faves a la catalana, 379 Foie gras de la casa, 96 mar), 818 cebetes, 628Entrecot amb pebre, 590 dalfàbrega), 270 Faves amb cargols, 380 Formatge de bola, 1134 Garrí (porcell), 620 Jarret de vedella ambEntrecot amb porto, 591 Espaguetis gratinats, 271 Faves de gitano (a la brasa Formatge de cabra, 1135 Garrí farcit rostit, 621 pèsols, 629Entrecot de bou, 592 Espardenyes (llongos), 808 senceres) amb Formatge de tupí, 1136 Garró (jarret), 622 Jarret de vedella amb viEntrecot de vedella, 593 Espàrrecs a la brasa, 371 romesco, 381 Formatge dHolanda, 1137 Gaspatxo, 167 negre, 630Entrecot en papillota, 594 Espàrrecs amb maionesa, 55 Faves ensabatades, 382 Formatge dovella, 1138 Gemes, 1100 Jarret de xai, 631Entremesos, 52 Espàrrecs amb salsa de Freginada de peix i Gerdons (gerds) amb K Faves i pèsols estofats, 383Entremesos selectes, 53 créixens, 56 Faves ofegades, 384 marisc, 813 nata, 1044Escalivada, 54 Espàrrecs amb vinagreta, 57 Fetge de porc saltat amb all i Freginat de sang i fetge de be Gigot, 623 Kiwis, 1045Escalopa a la milanesa, 595 Espàrrecs calents amb julivert, 703 amb salsa agredolça, 706 Girella, 100Escalopa Cordon Bleu, 596Escalopa de llom, 597 mantega, 372 Espàrrecs gratinats a la Fetge de vedella a la Fricandó, 616 Fricandó amb tòfones, 617 Gírgoles a la planxa, 386 Gírgoles amb all i julivert, 387 L brasa, 704 Langüissa de la bona (VallEscalopa de vedella, 598 parmesana, 373 Fetge de xai amb ceba, 705 Fricandó de vedella amb Gosset, 101 dAran), 103Escalopa vienesa, 599 Espàrrrecs amb vinagreta dou Fideuada, 272 bolets, 618 Goulasch, 624 Langüissa de la traidura (VallEscalopines, 600 dur, 58 Fideus a banda, 273 Fricandó de vedella amb Graellada amb allioli, 625 dAran), 104Escalopines de rap amb Espatlla de xai rostida, 601 Fideus a la cassola, 274 moixernons, 619 Graellada de carn (costelles, Lassanya a la bolonyesa, 280 safrà, 803 Espetec, 95 Fideus a la marinera, 275 Fruita del temps, 1041 botifarra, llom, conill), 626 Lassanya dalbergínies ambEscamarlans a la planxa, 804 Espinacs a la catalana (amb Fideus amb sèpia, 277 Fruita seca (postres de músic, Graellada de peix i formatge, 281Escamarlans amb fideus, 805 panses i pinyons), 374 Fideus negres, 278 nyoca o grana), 1042 marisc, 819 Lassanya de bolets, 282Escopinyes de gallet a la Espinacs amb crema, 375 Fideus rossos amb Fruita variada, 1043 Gratapallers amb farcellets de Lassanya de carbassó a la marinera, 806 Espinacs amb pernil, 376 cloïsses, 276 Fuet, 97 col, 998 bolonyesa, 283Escopinyes de gallet al Esqueixada, 59 Filet, 607 Fumats variats, 98 Gruyère, 1139 Lassanya de salami amb puré vapor, 807 Estofat de bou, 602 Filet a la graella, 608 Fusta dembotits, 99 Guatlles a la caçadora, 999 dall, 284Escudella amb pilotilles (mandonguilles), 158 Estofat de cua de bou, 603 Estofat de senglar, 992 Filet amb cava, 609 Filet amb rocafort, 610 G Guatlles amb cloïsses, 1000 Guatlles amb vinagreta, 1001 Lassanya de tonyina fresca, 285Escudella barrejada, 159 Estofat de toro amb Filet de bou amb pebre Galetes amb vi ranci, 1099 Guatlles en fulla de Lassanya de vegetals, 286Escudella de blat de moro bolets, 604 verd, 611 Galets amb bolonyesa de parra, 1002 Lioneses de nata amb xocolata escairat, 160 Estofat de vedella, 605 Filet de porc, 612 salami, 279 Guatlles farcides, 1003 desfeta (profiteroles), 1101Escudella de carbassa, 161 Estofat irlandès, 606 Filet de vedella a la Gall de pagès amb Llagosta a lamericana, 820Escudella de faves, 162 graella, 613 llenegues, 994
  • Índex alfabèticCatalà Català 122Llagosta amb pollastre, 821Llagostins a la planxa, 822 Llomillet de porc amb cebes agredolces, 637 Maduixes de bosc, 1053 Magra de porc a la Minestra de verdures, 394 Mitjana de vedella, 651 N Ous amb pernil, 474 Ous amb samfaina, 475Llagostins flamejats, 823 Llonganissa, 105 jardinera, 645 Mitjana de vedella a la Nabiu (avajó), 1057 Ous arrebossats, 476Llamàntol, 824 Llonganissa amb allioli, 638 Magrana amb brasa, 652 Navalles a la brasa, 851 Ous de guatlla amb blat deLlebre amb xocolata, 1005 Llonganissa amb bolets, 639 moscatell, 1054 Moll (roger), 841 Navalles al natural, 852 moro (moresc), 477Llengua de vedella, 710 Llonganissa amb fesols, 640 Magret dànec amb puré de Molls a la provençal, 842 Nècora, 853 Ous durs amb maionesa, 478Llengua de vedella a la Llonza de porc, 642 castanyes, 1007 Molls amb vi negre, 843 Nectarina, 1058 Ous durs amb salsa jardinera, 711 Llonza de porc adobada, 643 Mandongo, 646 Molls fregits, 844 Nero (anfós) a la brasa, 854 verda, 479Llengua de vedella amb Llonza de porc amb Mandonguilles a la Mongetes (bajoques) i patates Nero al forn, 855 Ous escumats (pochés), 480 tàperes, 712 patates, 644 jardinera, 647 al vapor, 399 Nespres (nespros), 1059 Ous escumats amb cavaLlengua de vedella amb Llonza llaminera, 641 Mandonguilles amb Mongetes amb cloïsses, 395 Neules farcides (xampany), 481 tomàquet, 713 Lluç a la basca, 835 pèsols, 648 Mongetes de Tolosa davellana, 1105 Ous escumats amb curri, 482Llengua de vedella Lluç a la planxa, 836 Mandonguilles amb salsa de (vermelles) estofades, 397 Niu (tripa de bacallà, carn de Ous escumats amb estofada, 714 Lluç a la romana, 837 tomàquet, 649 Mongetes del ganxet, 396 colomí etc.), 856 pebrot, 483Llengua de vedella freda, 715 Lluç amb salsa verda, 838 Mandonguilles amb Mongetes estofades, 398 Nous amb mel, 1060 Ous farcits de gambes, 484 OLlenguado amb ametlles, 825 Lluç de palangre, 839 sèpia, 650 Mongetes seques (fesols) amb Ous farcits de tonyina, 485Llenguado amb bolets, 826 Llucet, 833 Mango, 1055 botifarra, 400 Ous ferrats amb cansaladaLlenguado meunière, 827 Llucets fregits amb Manxego, 1143 Mongetes seques amb Oca amb llenegues, 1008 viada fumada, 486Llenties amb xoriço, 388 llimona, 834 Margallons al natural, 60 pernil, 401 Oca amb peres, 1009 Ous ferrats amb mel, 487Llenties confitades amb all, 389 M Margallons amb maionesa, 391 Mongetes tendres (bajoques) amb vinagreta, 402 Oca amb prunes, 1010 Olla aranesa, 168 Ous ferrats amb pebrots, 488 Ous ferrats amb pernil, 489Llenties estofades, 390 Macarrons a la Margallons amb salsa Mongetes tendres saltades Olla barrejada, 169 Ous ferrats ambLletonets i turmes, 716 bolonyesa, 287 danxoves, 61 amb pernil, 403 Olla de cigrons, 170 sobrassada, 490Llibrets de llom de porc, 632 Macarrons a la Margallons amb vinagreta, 62 Mongetes vermelles amb Olla de congre, 857 Ous ferrats amb xoriço, 491Llívia, 1142 carbonara, 288 Margallons calents amb cansalada, 404 Orada (daurada) a la sal, 858 Ous mimosa, 492Llobarro (llobina) amb Macarrons a la italiana, 289 mantega, 392 Morralla, 845 Orada al forn, 859 Ous remenats, 493 crema, 828 Macarrons a la Mariscada, 840 Morro de porc, 717 Orella i ventre de porc, 720 Ous remenats amb allsLlobarro al forn, 829 napolitana, 290 Massapà, 1102 Morro i orella de porc amb Orelletes, 1106 tendres, 494Llobarro amb crema de Macarrons amb crema de Mató, 1144 mongetes, 718 Ossobuco a la milanesa, 653 Ous remenats amb ceba, 496 gambes, 830 formatge, 291 Mató i codonyat, 1145 Morro i tripa de vedella Ostres vives, 860 Ous remenats amb espàrrecsLlobarro amb Macarrons gratinats, 292 Mel i mató, 1146 estofats, 719 Ous remenats amb bladers, 497 matafaluga, 831 Macedònia de fruita del Meló amb pernil de Mosaic de llegums, 405 bolets, 495 Ous remenats ambLlobarro en papillota, 832 temps, 1046 Jabugo, 63 Mousse dalbergínies amb Ous a la flamenca, 466 gambes, 498Llom (llomillo) de porc, 633 Macedònia de fruita en Meló amb pernil serrà, 64 rocafort, 406 Ous a la mallorquina, 467 Ous remenats ambLlom amb mongetes, 634 almívar, 1047 Meló amb porto, 65 Musclos a la marinera, 846 Ous a la riojana, 468 pernil, 499Llom de conill amb Maduixes al gust, 1048 Meló amb porto, 1056 Musclos al vapor, 847 Ous a la turca, 469 Ous remenats amb prunes, 1006 Maduixes al natural, 1049 Menjar blanc, 1103 Musclos amb cervesa, 848 Ous a lamericana, 465 tomàquet, 500Llom de porc amb crema, 635Llom de porc amb Maduixes amb moscatell, 1050 Milfulles dalbergínies i formatge, 393 Musclos amb vinagreta, 849 Musclos de roca, 850 Ous a lescocesa, 470 Ous al niu, 471 P prunes, 636 Maduixes amb nata, 1051 Milhes (farinetes de blat de Mussolina de carbassó, 407 Ous al plat, 472 Pa amb tomàquet iLlom embotit, 102 Maduixes amb suc de moro fregides, Vall Ous al plat amb xoriço, 473 anxoves, 66 taronja, 1052 dAran), 1104 Ous amb anís, 1107 Pa amb tomàquet i pernil, 67
  • Índex alfabèticCatalà Català 123Pa dametlles, 1108 Pastís de verdures, 415 Perdiu amb col, 1013 Pinya americana amb Pop a la gallega, 872 Rap amb all cremat, 879Pa de fetge, 106 Pastís de xampinyons, 416 Perdiu amb raïm, 1014 kirsch, 1064 Pop amb patates, 873 Rap amb allioli, 880Pa de figa, 1109 Pastís de xocolata, 1119 Perdiu amb salsa, 1015 Pinya en almívar, 1065 Popets amb ceba, 874 Rap amb gírgoles, 881Paella a la marinera, 243 Pastís descòrpora, 865 Perdiu amb vinagreta, 1012 Pinya natural, 1066 Popets saltats, 875 Rap amb romesco, 882Paella amb llamàntol, 244 Pastisseria de la casa, 1120 Perdiu estofada, 1016 Pinya natural amb Porc a la pequinesa, 659 Rap amb salsa de col, 883Paella Parellada, 245 Pastisseria variada, Perdiu xopada, 1017 llagostins, 68 Porc adobat a landalusa, 660 Rascassa (escòrpora o cap-Paella valenciana, 246 dolços, 1121 Peres amb vi negre, 1063 Pinya natural amb pernil, 69 Porc agredolç, 661 roig), 884Pagell (sard o mabre), 861 Pastissets de cabell Perfumat, 1170 Pit de gall dindi amb Porc amb salsa de poma, 662 Raviolis, 299Pagell a la graella, 862 dàngel, 1122 Pernil dànec, 116 cava, 1018 Porc rostit amb préssecs, 663 Raviolis a la italiana, 300Palaia a la planxa, 863 Patates al caliu, 417 Pernil del país, 117 Pit de pollastre a la Porros amb salsa de Raviolis amb crema dePalaia fregida, 864 Patates al forn, 418 Pernil dolç (de York), 118 planxa, 1019 créixens, 435 formatge, 301Palpissos de vedella, 654 Patates amb allioli, 419 Pernil dolç amb mel, 119 Pizza, 294 Porros amb vinagreta, 70 Raviolis amb pebrots, 302Palpissos de xai a la Patates braves, 420 Pernil dolç amb porto, 120 Pizza a la napolitana, 295 Porros amb vinagreta, 436 Raviolis amb pesto (salsa brasa, 655 Patates emmascarades, 421 Pernil rostit fred, 121 Pizza a lestil de Chicago, 296 Porros gratinats, 437 dalfàbrega), 303Panaché de carns Patates estofades, 422 Pernil serrà, 122 Pizza de quatre Postres de músic amb Raviolis de peix, 304 fredes, 107 Patates farcides a la Pernil serrà de Jabugo, 123 formatges, 297 moscatell, 1070 Raviolis despinacs ambPanaché de verdures, 408 mallorquina (amb Pèsols amb menta, 430 Pizza quatre estacions, 298 Pota i tripa de xai, 734 formatge, 305Panadons de carbassa, 409 sobrassada), 423 Pèsols ofegats, 431 Plat de nata, 1148 Potaco (samfaina amb Recuit, 1150Panadons de carbassa, 1110 Patates farcides de Pèsols saltats amb Plata de formatges, 1147 patates), 438 Redorts, 1124Panadons despinacs, 410 tonyina, 424 mantega, 432 Plàtan, 1067 Préssec amb vi, 1071 Rèmol empetxinat alPanellets, 1111 Patates fregides Pèsols saltats amb Plàtan flamejat, 1068 Préssec en almívar, 1072 forn, 885Papaia, 1061 (rosses), 425 pernil, 433 Platillo dànec a Prunes amb vi ranci, 1073 Rèmol empetxinat ambPasta de full (pasta Patates viudes, 426 Peus de cabra, 870 lempordanesa, 1020 Púding dalbergínies, 439 cava, 886 fullada), 1112 Paté amb pebre negre, 108 Peus de porc a la llauna, 722 Platillo de vedella, 658 Púding de fruita, 1074 Rocafort, 1151Pastanagues amb Paté amb rocafort, 109 Peus de porc amb Pollastre a la cassola, 1022 Púding de pebrots, 440 Romesco, 887 crema, 411 Paté de la casa, 110 cargols, 723 Pollastre a last (mig, Púding de poma, 1123 Ronyons amb all iPastères (Vall dAran), 1113 Paté de llebre, 111 Peus de porc amb col, 724 quarter), 1021 Púding de tomàquets amb julivert, 735Pastís de bolets, 412 Paté de pagès amb fines Peus de porc amb Pollastre al forn, 1023 sàlvia, 443 Ronyons de vedella, 736Pastís de carn, 656 herbes, 112 llenties, 725 Pollastre amb cava, 1024 Púding despàrrecs Ronyons de xai ambPastís de fruita seca, 1114 Paté de porc senglar, 113 Peus de porc amb naps, 726 Pollastre amb curri, 1025 verds, 441 xerès, 737Pastís de llimona, 1115 Paté francès, 114 Peus de porc amb Pollastre amb Púding despinacs, 442 Rosbif, 124Pastís de macarrons, 293 Paté trufat amb porto, 115 pinyons, 727 escamarlans, 1026 Puigcerver, 1149 Rosbif a langlesa, 664Pastís de maduixa, 1116 Pebrots escalivats amb Peus de porc amb Pollastre amb llagosta, 1027 Puré de llegums, 171 Rosques de comí, 1125Pastís de nous, 1117 all, 427 vinagreta, 728 Pollastre amb prunes i Puré de llenties, 172 Rossejat darròs, 247Pastís de patates, 413 Pebrots escalivats amb Peus de porc estofats, 729 pinyons, 1028 Puré de patates gratinat, 444 Rossejat de fideus, 306Pastís de peix, 866 arengades, 428 Peus de porc farcits, 730 Pollastre amb samfaina, 1029 Puré de pèsols, 173 Rossellones, 888Pastís de poma, 1118Pastís de porros, 414 Pebrots farcits de brandada de bacallà, 429 Peus de porc gratinats, 731 Peus de xai, 732 Pollastre amb sucre, 1030 Pollastre fred, 1031 R Rossinyols saltats, 445 Rostit de guatlla, 1033Pastís de ronyons, 721 Peix al forn, 868 Peus de xai amb pèsols, 733 Pollastre rostit amb Raïm, 1075 Rovellons a la brasa, 446Pastís de sardines i olives Peixet fregit, 869 Pilota, 657 patates, 1032 Rajada (escrita), 876 Rovellons a la llauna, 447 negres, 867 Pera en almívar, 1062 Pinetells, 434 Poma al forn, 1069 Rap a la marinera, 877 Rovellons amb all iPastís de truites, 501 Perdiu a la caçadora, 1011 Pop, 871 Rap a la romana, 878 julivert, 448
  • Índex alfabèticCatalà Català 124 S Sèpia amb rossinyols, 910 Sepiona, 911 Sopa de trompetes de la mort, 208 Tallarines amb crema de truita de riu, 312 Tripa de bacallà a la catalana, 927 Truita despinacs, 525 Truites amb suc, 529Salmó amb mantega Serrat, 1152 Sopa de verdures, 209 Tallat, 1171 Tronc de lluç, 928 Tudó, 1036 negra, 889 Síndria, 1076 Sopa descòrpora, 206 Tapenade (pasta dolives Truhada (patates farcides a Tupí de verdures del xef, 456Salmó amb vinagre de Sonsos amb all i julivert, 912 Sopa dolça, 210 negres, tàperes, laranesa), 455 Tupinet, 128 cava, 890 Sopa dall, 176 Sopa juliana, 211 anxoves...), 72 Truita a la catalana, 503 Turnedó, 673Salmó en papillota, 891 Sopa dametlles, 177 Sopa minestrone, 212 Taronja, 1077 Truita a la francesa, 504 Turnedó amb crema deSalmó fresc, 892 Sopa dapi a la noruega, 178 Sopes de pastor, 213 Taronja amb moscatell, 1078 Truita a la paisana, 505 gírgoles, 674Salmó fumat, 893 Sopa darròs, 179 Sopes de tupí, 214 Tastet, 126 Truita a lespanyola (de patata Turnedó de tonyina ambSalmorejo amb gambes, 174 Sopa darròs i fideus, 180 Sopes mallorquines, 215 Tellines a la planxa, 921 i ceba), 506 crema de gírgoles, 936Salsitxes amb gambes, 665 Sopa de bolets, 181 Sopes menestrades, 216 Ternasco (anyell de llet) Truita al gust, 507 Turnedó Rossini, 675Salsitxes amb puré de patates, 666 Sopa de cabell dàngel, 182 Sopa de carbassa amb Suc dalbercoc, 1154 Suc daranja, 1155 rostit, 672 Tomàquets a la Truita dalbergínia, 508 Truita dalls tendres, 509 VSalsitxes amb vi negre, 667 musclos, 183 Suc de pera, 1156 provençal, 450 Truita de bacallà, 510 Val daran, 1153Salsitxes de Frankfurt, 668 Sopa de ceba gratinada, 184 Suc de pinya, 1157 Tomàquets farcits, 451 Truita de botifarra i mongetes Vedella a la caçadora, 676Salsitxes del país, 669 Sopa de cloïsses, 185 Suc de poma, 1158 Tomàquets gratinats, 452 (a la pagesa), 511 Vedella a la jardinera, 677Samfaina, 449 Sopa de col, 186 Suc de préssec, 1159 Tonyina a la provençal, 922 Truita de carbassó, 512 Vedella amb armanyac, 678Sang amb ceba, 738 Sopa de créixens, 187 Suc de raïm, 1160 Tonyina amb samfaina, 923 Truita de carxofes, 513 Vedella amb rovellons, 679Sang i fetge amb ceba, 740 Sopa de farigola, 188 Suc de taronja natural, 1161 Tonyina amb tomàquet, 924 Truita de ceba, 514 Vedella amb salsaSanganheta (Vall Sopa de fideus, 189 Supremes de corball amb Tonyina en escabetx, 925 Truita de fines herbes, 515 dametlles, 680 dAran), 739 Sopa de fredolics, 190 safrà, 914 Tonyina fresca, 926 Truita de formatge, 516 Vedella ofegada, 681Sard a la brasa, 894 Sopa de galets, 191 Supremes de peix, 913 Tords estofats amb Truita de gambes, 517 Vedella rostida ambSard al forn, 895 Sopa de la Cerdanya (amb llet, Supremes de rap amb olives, 1035 Truita de mongetes, 518 llenegues, 682Sardines a la brasa, 896 ous i pa fregit), 192 estragó, 915 Torrada de xampinyons, 453 Truita de múrgoles, 519 Ventre de porc ambSardines amb vinagreta, 897 Sopa de lletres, 193 Supremes de salmó amb Torrada holandesa, 502 Truita de patates, 520 mongetes, 747Sardines en escabetx, 898 Sopa de mandonguilles, 194 mostassa, 916 Torrades amb allioli de Truita de pernil, 521 Verat a la brasa, 937Sardines farcides, 900 Sopa de musclos, 195 Suquet, 917 codony, 71 Truita de pèsols, 522 Verat en escabetx, 938Sardines fregides, 899 Sopa de nous, 196 Suquet de nero, 918 Torrades amb pernil, 127 Truita de riu a la Verdura al vapor oSarsuela, 901 Sopa de pa, 197 Suquet de peixopalo, 919 Torrons, 1126 navarresa, 930 bullida, 457Secallona, 125 Sopa de pasta, 198 Suquet de rap i gambes, 920 Tortades, 1127 Truita de riu a la Verdura del temps, 458Seitó (aladroc) fregit, 902Sèmola, 175 Sopa de peix, 199 Sopa de pescadors, 200 T Tortell, 1128 Trinxat amb rosta pallaresa, 931 Truita de riu agredolça, 929 Verdura fregida amb xulla, 459Senglar amb peres, 1034 Sopa de pèsols amb Tall rodó de vedella a la (cansalada), 454 Truita de riu amb fonoll, 932 Verdura saltada, 460Sèpia a la marinera, 903 pernil, 201 jardinera, 670 Tripa a la catalana, 741 Truita de riu amb nous, 933 Vichyssoise, 217Sèpia a la planxa, 904 Sopa de Pinyana (amb Tall rodó de vedella amb Tripa a la flama, 742 Truita de riu amb salsa Vieires, 939 XSèpia amb cua de toro, 905 verdures, formatge, pèsols, 671 Tripa a la gallega (amb dametlles, 934Sèpia amb farcellets de mandonguillles etc.), 202 Tallarines, 307 cigrons), 743 Truita de riu fumada, 935 col, 906 Sopa de pistons, 203 Tallarines a la bolonyesa, 308 Tripa a la madrilenya, 744 Truita de samfaina, 523 Xai a la cassola, 683Sèpia amb Sopa de pollastre amb Tallarines a la carbonara, 309 Tripa a la manera de Truita de tonyina, 526 Xai amb salsa de prunes, 684 mandonguilles, 909 fideus, 204 Tallarines a la Caen, 745 Truita de xampinyons, 527 Xai rostit, 685Sèpia amb patates, 907 Sopa de rap, 205 napolitana, 310 Tripa amb cap-i-pota, 746 Truita de xanguet, 528 Xampinyons a la brasa, 461Sèpia amb pèsols, 908 Sopa de tirabecs, 207 Tallarines amb all, 311 Truita despàrrecs, 524
  • Índex alfabèticCatalà Català 125Xampinyons amb all i julivert, 462Xampinyons amb crema, 463Xampinyons saltats, 464Xató, 73Xolís, 129
  • Índice alfabéticoCastellano Castellano 126 A Alubias con butifarra, 400 Alubias con jamón, 401 Arroz de lart (de pescadores), 235 Bacalao fresco al vino blanco, 774 Brazo de gitano (de crema, nata o trufa), 1086 Butifarra negra a la brasa, 553Aguacate con atún, 3 Alubias de Tolosa (rojas) Arroz de montaña, 236 Bacalao frito con tomate, 772 Bróculi con zanahorias, 322 Butifarra somalla (puesta aAguacate con gambas, 1 estofadas, 397 Arroz de pescado y Baieton (col con patata y Brossat (requesón), 1130 secar), 87Aguacate con salsa de roquefort, 2 Alubias del ganxet, 396 Alubias estofadas, 398 marisco, 237 Arroz de pichón, 233 tocino), 318 Baldana (morcilla) de Buey a ladoba (en adobo y asado), 554 CAguacates y endivias al Alubias rojas con tocino, 404 Arroz de pollo, 238 arroz, 532 Bulh de codena (butifarra de Caballa a la brasa, 937 natural, 4 Ametllats Arroz de verduras, 239 Baldana (morcilla) de corteza, Valle de Arán), 88 Caballa en escabeche, 938Ahumados surtidos, 98 (almendrados), 1079 Arroz frito con curry, 240 cebolla, 533 Bulh de la lengua (Valle de Cabeza de cordero a laAjoblanco de Málaga, 130 Ancas de rana, 753 Arroz negro (con la tinta del Barquillos rellenos de Arán), 89 brasa, 687Albaricoques, 1037 Anchoas con tomate, 754 calamar), 241 avellana, 1105 Bulh nere (de sangre, Valle de Cabrito a la losa, 556Albóndigas a la jardinera, 647 Anchoas de LEscala, 755 Arroz pilaff, 242 Batido de fruta, 1129 Arán), 90 Cabrito al horno, 557Albóndigas con Anditos (morcilla de sangre y Asado de codorniz, 1033 Becada, 951 Bull (butifarra hervida de Cabrito asado (espalda o guisantes, 648 cebolla, Valle de Arán), 74 Atún a la provenzal, 922 Berberechos a la intestino grueso), 91 pierna), 559Albóndigas con salsa de Anguila ahumada, 750 Atún con pisto, 923 marinera, 806 Bullabesa, 137 Cabrito confitado, 558 tomate, 649 Anguila xapada (puesta a Atún con tomate, 924 Berberechos al vapor, 807 Buñuelos, 1084 Café americano, 1164Albóndigas con sepia, 650 secar), 751 Atún en escabeche, 925 Berenjenas a la crema, 314 Buñuelos de arroz, 1085 Café con leche, 1162Alcachofas a la brasa, 329 Anguilas, 748 Atún fresco, 926 Berenjenas a la egipcia, 313 Buñuelos de bacalao, 779 Café con nata, 1163Alcachofas a la romana, 330Alcachofas a la Angulas a la bilbaína, 752 Arándano, 1057 B Berenjenas gratinadas, 317 Berenjenas rebozadas, 315 Buñuelos de bróculi, 323 Butifarra, 80 Café irlandés, 1165 Café largo, 1166 vinagreta, 335 Arroz a banda (el pescado se Bacalao a la llauna (frito y Berenjenas rellenas, 316 Butifarra a la brasa, 543 Café ruso, 1167Alcachofas al horno, 331 sirve aparte), 218 gratinado), 759 Besugo a la sal, 776 Butifarra a la losa, 81 Café vienés, 1168Alcachofas con almejas, 333 Arroz a la cazuela, 219 Bacalao a la muselina de Besugo al horno, 775 Butifarra a la losa, 544 Calabacín rebozado, 325Alcachofas con bacalao, 332 Arroz a la cazuela con ajo, 765 Bisbe (butifarra corta i Butifarra al caliu Calabacín relleno, 326Alcachofas con cohombros de mar, 220 Bacalao a la vizcaína, 760 gruesa), 79 (rescoldo), 545 Calabacines con mahonesa, 334 Arroz a la cubana, 221 Bacalao con allioli negat Bistec a la pimienta Butifarra amb trinxat de col anchoas, 327Alcachofas rebozadas, 336 Arroz a la marinera, 222 (cortado), 761 verde, 539 (con col i patata chafadas y Calabacines enAlcachofas rellenas, 337 Arroz a la milanesa, 223 Bacalao con alubias, 764 Bistec a la plancha con patatas refritas), 550 escabeche, 328Alcachofas salteadas con Arroz al caliu (al Bacalao con garbanzos, 762 fritas, 535 Butifarra con alioli, 638 Calamares a la plancha, 780 jamón, 339 rescoldo), 224 Bacalao con huevos duros y Bistec a las finas hierbas, 537 Butifarra con alubias, 82 Calamares a la romana, 781Alcachofas y patatas al Arroz blanco a la pasas, 766 Bistec con ajo y perejil, 536 Butifarra con alubias, 546 Calamares con cebolla, 782 vapor, 338 americana, 229 Bacalao con miel, 763 Bistec con guarnición, 538 Butifarra con alubias, 640 Calamares picantes conAll i pebre de anguila (guisada Arroz caldoso, 230 Bacalao con pasas y Bistec de ternera, 540 Butifarra con mostaza, 547 chocolate, 783 con patatas, ajo y Arroz con almejas, 226 piñones, 767 Bistec ruso, 541 Butifarra con níscalos, 548 Calamares rellenos, 784 pimentón), 749 Arroz con calamares, 225 Bacalao con pisto, 769 Bistec tártaro, 542 Butifarra con pisto, 549 Calçots (cebollas tiernasAlmejas a la marinera, 790 Arroz con col y judías, 227 Bacalao con puerros y Bogavante, 824 Butifarra con setas, 639 asadas), 324Almejas al natural, 791 Arroz con leche, 1081 setas, 768 Boquerones fritos, 902 Butifarra de hígado, 83 Caldereta (guiso) de pato conAlmejas con vino blanco, 792 Arroz con mejillones, 228 Bacalao con trampa, 770 Borrajas con miel, 1082 Butifarra de huevo, 86 patatas, 952Almejas gigantes, 793 Arroz de anguila, 231 Bacalao desmigado, 771 Borregos, 1083 Butifarra de lengua, 84 Caldereta de langosta (guisoAlmendras Arroz de bacalao, 232 Bacalao fresco a la Brandada (bacalao a la Butifarra de matanza, 85 con patatas o arroz), 786 garrapiñadas, 1080 Arroz de conejo, 234 romana, 773 provenzal), 777 Butifarra dulce con Caldo, 131Alubias con almejas, 395 Brandada de sardinas, 778 manzana, 552 Caldo con fideus, 132
  • Índice alfabéticoCastellano Castellano 127Caldo con jerez, 134 Caracolillos con tomate, 689 Cazuela de pescado, 788 Coca de sardinas, 262 Coliflor a la crema, 355 Consomé a la taza, 142Caldo con yema, 133 Carajillo, 1170 Cebiche (pescado en adobo a Coca dolça (torta Coliflor a la romana, 353 Consomé al jerez, 139Caldo de gallina, 135 Careta de cerdo, 707 la mejicana, con limón, dulce), 1090 Coliflor al horno, 354 Consomé con yema, 138Caldo de pollo, 136 Careta de cerdo al horno, 708 cebolla etc.), 41 Coca enramada de cebolla y Coliflor gratinada, 356 Consomé de apio, 140Callos a la catalana, 741 Careta de cerdo guisada, 709 Cebollas rellenas, 345 pimientos rojos, 257 Compota de fruta, 1040 Consomé de rabo deCallos a la gallega (con Carne de cerdo en Cebollitas a la andaluza, 346 Coca enramada de espinacas Conejo a la brasa con buey, 141 garbanzos), 743 manteca, 571 Centollo, 797 y judías, 258 alioli, 963 Coquetes de manteca, 1092Callos a la llama, 742 Carne de cordero a la Centros de alcachofa, 362 Coca ensaginada (torta de Conejo a la cazadora, 965 Cordero, 534Callos a la madrileña, 744 brasa, 561 Cerdo a la pequinesa, 659 hojaldre), 259 Conejo a la cazuela, 966 Cordero a la cazuela, 683Callos a la moda de Carne de lechal, 560 Cerdo agridulce, 661 Coca maurada (con Conejo a la ràbia Cordero asado, 685 Caen, 745 Carne de matanza, 92 Cerdo asado con chicharrones o aceite), 263 (picante), 964 Cordero con salsa deCallos con cap-i-pota, 746 Carne estofada a la melocotones, 663 Coca tapada Conejo a las finas ciruelas, 684Callos y manitas de jardinera, 562 Cerdo con salsa de (empanada), 264 hierbas, 974 Cortado, 1171 cordero, 734 Carne magra de cerdo a la manzana, 662 Cocido de garbanzos, 170 Conejo al ajillo, 968 Costillas de cerdo a laCamembert, 1131 jardinera, 645 Cerdo en adobo a la Cóctel de aguacates, 42 Conejo al llampec, 967 cantonesa, 573Canalones a la crema, 248 Carne rellena, 563 andaluza, 660 Cóctel de gambas, 43 Conejo al romesco, 979 Costillas de cerdo conCanalones de Cuaresma (de Carnes al espetón, 564 Cerezas, 1038 Cóctel de marisco, 44 Conejo al ron, 978 miel, 574 pescado), 250 Carpaccio, 565 Cigalas a la plancha, 804 Cóctel de melón y Conejo asado, 987 Costillitas, 577Canalones de espinacas (a la Carquiñolis, 1088 Cigalas con fideos, 805 cangrejo, 45 Conejo con aceitunas, 977 Costillitas de cabrito florentina), 249 Carré de cerdo con Ciruelas con vino Codillos a la boloñesa de Conejo con ajos y rebozadas, 578Canalones gratinados (a la albaricoques, 567 rancio, 1073 salami, 279 tomillo, 969 Crema aranesa, 1093 Rossini), 251 Carré de cerdo frío con Civet, 570 Codornices a la Conejo con alubias, 973 Crema de calabacín, 143Canalones trufados, 252 pepinillos, 93 Civet de conejo, 956 cazadora, 999 Conejo con azafrán, 980 Crema de cangrejo, 144Canapés surtidos, 39 Carré de lomo con higos, 566 Civet de jabalí, 958 Codornices con Conejo con boniatos, 975 Crema de champiñones, 156Cangrejos de río, 798 Cassola de dejuni (de Civet de liebre, 957 almejas, 1000 Conejo con carrerillas, 971 Crema de espárragos, 153Cañas rellenas, 1087 Cuaresma, con verduras y Civet de rebeco, 955 Codornices en hoja de Conejo con chocolate, 982 Crema de guisantes, 150Cap-i-pota (callos y partes de bacalao), 341 Coca atapaïda (rellena), 253 parra, 1002 Conejo con cigalas, 972 Crema de langosta, 145 la cabeza de la ternera Cassola de tros (guiso de Coca de aceite y Codornices en Conejo con ciruelas, 976 Crema de legumbres, 146 guisados), 688 verduras, legumbres, cerdo y azúcar, 1091 vinagreta, 1001 Conejo con pisto, 981 Crema de lentejas, 147Capón relleno, 953 caracoles), 342 Coca de cebolla, 255 Codornices rellenas, 1003 Conejo con setas, 970 Crema de marisco, 148Capuccino, 1169 Cassolada de alubias Coca de llardons (torta de Cogollos de Tudela, 38 Conejo confitado, 983 Crema de pollo, 151Caracoles a la brutesca, 690 (potaje), 340 chicharrones), 1089 Cogollos en vinagreta, 37 Conejo de bosque con Crema de puerros, 152Caracoles a la Castell-llebre, 1132 Coca de pimientos con Cohombros de mar, 808 caracoles, 984 Crema de tomate, 154 gormanda, 691 Catxipanda (guiso de verduras butifarra, 256 Col y patata al vapor, 357 Conejo deshuesado en Crema de verduras, 155Caracoles a la llauna, 692 y carne de cerdo), 343 Coca de recapte (horneada Col y patatas amb suc de rosta escabeche, 985 Crema de zanahoria, 149Caracoles con alioli, 693 Caulets (rollitos de col a la con hortalizas, sardinas en (chafadas y refritas con Conejo frito con alioli de Crema fría de calabacín, 157Caracoles con centollo, 694 aranesa), 344 salazón etc.), 260 tocino), 358 membrillo, 986 Crema quemada, 1094Caracoles con romesco, 695 Caviar, 789 Coca de recapte amb Coles de Bruselas, 359 Confit de pato con Crêpes de champiñones, 364Caracoles dulces y Caviar de berenjenas con escalivada (con hortalizas Coles de Bruselas con fresas, 962 Crêpes de espinacas, 363 picantes, 696 tapenade, 40 asadas), 261 jamón, 360 Confitura de membrillo, 1039 Crespells (buñuelos) de floresCaracoles estofados, 697 Cazuela de bacalao, 787 Coca de sardina en Coles de Bruselas Congrio a la marinera, 794 de calabacín, 365Caracoles picantes, 698 Cazuela de conejo, 954 salazón, 254 gratinadas, 361 Congrio con guisantes, 795
  • Índice alfabéticoCastellano Castellano 128Crespèths (Valle de Chuletas de cordero a la Ensalada de legumbres a la Entrecot en papillote, 594 Espárragos en vinagreta de Filetes de lenguado al all Arán), 1095 plancha, 576 andaluza, 14 Entremeses, 52 huevo duro, 58 cremat (salsa de ajos muyCrestes (empanadillas) de Churrasco, 569 Ensalada de lentejas, 15 Entremeses selectos, 53 Espárragos gratinados a la fritos), 810 espinacas, 366Croquetas, 579 D Ensalada de manitas de cerdo en vinagreta de huevo Erizos de mar, 818 Escalivada (ensalada de parmesana, 373 Espetec (butifarra cruda y Filetes de rape a la romana, 812Croquetas de bacalao, 799 Dátiles de mar, 801 duro, 24 hortalizas asadas), 54 puesta a secar), 95 Flan, 1097Croquetas de pescado, 800 Delicias de mar en vinagreta Ensalada de marisco, 18 Escalopa a la milanesa, 595 Espinacas a la catalana (con Flan con nata, 1098Croquetas de pollo, 988 de sidra, 48 Ensalada de palmitos, 17 Escalopa Cordon Bleu, 596 pasas y piñones), 374 Flan de calabacín conCrudités, 47 Dentón al horno, 802 Ensalada de pasta Escalopa de lomo, 597 Espinacas a la crema, 375 queso, 385Cuajada, 1150 Donegal (butifarra del intestino templada, 21 Escalopa de ternera, 598 Espinacas con jamón, 376 Foie gras de la casa, 96Culata de contra, 622 grueso), 94 Ensalada de pescado en Escalopa vienesa, 599 Esqueixada (ensaladilla de Frambuesas con nata, 1044Culata de contra de ternera Dorada a la sal, 858 adobo, 22 Escalopines, 600 bacalao desmigado), 59 Fresas al gusto, 1048 con cebollitas, 628 Dorada al horno, 859 Ensalada de pollo, 25 Escalopines de rape al Estofado de buey, 602 Fresas al natural, 1049 ECulata de contra de ternera Ensalada de tomate, 30 azafrán, 803 Estofado de jabalí, 992 Fresas con moscatel, 1050 con guisantes, 629 Ensalada de uvas con Escorpena, 884 Estofado de rabo de Fresas con nata, 1051Culata de contra de ternera Emmental, 1133 queso, 26 Escudella barrejada (cocido buey, 603 Fresas con zumo de con vino tinto, 630 Empanadillas de Ensalada de verano, 29 campesino), 159 Estofado de ternera, 605 naranja, 1052 CH calabaza, 409 Empanadillas de Ensalada del tiempo, 16 Ensalada mixta, 32 Escudella i carn dolla (cocido a la catalana), 165 Estofado de toro con setas, 604 Fresas de bosque, 1053 Fricandó (guiso de carne conChampiñones a la brasa, 461 calabaza, 1110 Ensalada niçoise, 33 Espaguetis a la Estofado irlandés, 606 setas), 616Champiñones a la crema, 463 Empanadillas de espinacas, 410 Ensalada templada, 34 Ensalada tropical, 35 boloñesa, 265 Espaguetis a la F Fricandó con trufas, 617 Fricandó de ternera conChampiñones con ajo y Endivias al roquefort, 49 Ensalada verde, 36 carbonara, 266 Fabada asturiana, 377 setas, 618 perejil, 462 Endivias con bechamel, 369 Ensaladilla alemana, 5 Espaguetis a la Faisán con uvas, 993 Fricandó de ternera con setasChampiñones salteados, 464 Endivias en vinagreta, 50 Ensaladilla de alubias con napolitana, 267 Farro (cocido campesino de de San Jorge, 619Chateaubriand, 568 Endivias gratinadas, 370 atún, 368 Espaguetis al pesto (salsa de las tierras del Ebro), 166 Fritada de pescado yChipirones en su tinta, 785 Ensalada catalana, 6 Ensaladilla de arroz, 8 albahaca), 270 Fideos a banda (el pescado se marisco, 813Chirlas, 888 Ensalada de aguacate, 7 Ensaladilla de garbanzos con Espaguetis con ajo, 268 sirve aparte), 273 Fritura de sangre e hígado deChuleta de cerdo, 642 Ensalada de atún, 31 bacalao, 367 Espaguetis con crema de Fideos a la cazuela, 274 cordero con salsaChuleta de cerdo con Ensalada de berros, 10 Ensaladilla de pepinos con salmón, 269 Fideos a la marinera, 275 agridulce, 706 patatas, 644 Ensalada de endivias, 20 atún, 9 Espaguetis gratinados, 271 Fideos con sepia, 277 Fruta del tiempo, 1041Chuleta de cerdo de dos Ensalada de escarola con Ensaladilla rusa, 51 Espalda de cordero Fideos negros (con la tinta del Fruta variada, 1043 colores, 641 romesco, 27 Entrecot a la brasa, 586 asada, 601 calamar), 278 Frutos secos, 1042Chuleta de cerdo en Ensalada de espárragos, 28 Entrecot a la pimienta, 590 Espárragos a la brasa, 371 Fideos rossos con almejas Frutos secos con adobo, 643 Ensalada de habas tiernas con Entrecot al oporto, 591 Espárragos calientes con (previamente dorados en el moscatel, 1070Chuleta de ternera, 651 menta, 11 Entrecot con crema de setas mantequilla, 372 sofrito), 276 Fuet (longaniza delgada yChuleta de ternera a la Ensalada de jamón de de cardo, 587 Espárragos con Fideuada (paella de larga curada con brasa, 652 pato, 23 Entrecot con guarnición, 588 mahonesa, 55 fideos), 272 pimienta), 97Chuletas a la brasa, 572Chuletas de cordero a la Ensalada de la casa, 12 Ensalada de lechuga y Entrecot con hierbas a la parrilla, 589 Espárragos con salsa de berros, 56 Filete mignon, 615 Filetes de lenguado a la G parrilla, 575 tomate, 19 Entrecot de buey, 592 Espárragos en vinagreta, 57 naranja, 811 Gachas de alforfón, 1096 Ensalada de legumbres, 13 Entrecot de ternera, 593
  • Índice alfabéticoCastellano Castellano 129Galletas con vino rancio, 1099 Habas ensabatades (con su vaina), 382 Huevos fritos con tocino ahumado, 486 Jibia (choco), 911 Judías verdes a la Lengua de ternera con alcaparras, 712 LLGallina a la cazuela, 997 Habas estofadas, 384 Huevos mimosa, 492 vinagreta, 402 Lengua de ternera con Llívia, 1142 MGallo de granja con setas Habas y guisantes Huevos pochés, 480 Judías verdes salteadas con tomate, 713 (higróforos), 994 estofados, 383 Huevos pochés al cava jamón, 403 Lengua de terneraGambas a la plancha, 814 Hamburguesa con patatas (champán), 481 Judías verdes y patatas al estofada, 714 Macarrones a laGambas al curry, 815 fritas, 627 Huevos pochés con vapor, 399 Lengua de ternera fría, 715 boloñesa, 287Gambas con chocolate, 816Gañiles de atún en salazón Hígado de cerdo salteado con ajo y perejil, 703 curry, 482 Huevos pochés con K Lenguado con almendras, 825 Macarrones a la carbonara, 288 con fideos, 817 Hígado de cordero con pimientos, 483 Kiwis, 1045 Lenguado con setas, 826 Macarrones a la italiana, 289 LGarbanzos a la cebolla, 705 Huevos rebozados, 476 Lenguado meunière, 827 Macarrones a la madrileña, 347 Hígado de ternera a la Huevos rellenos de atún, 485 Lentejas con chorizo, 388 napolitana, 290Garbanzos con almejas, 349 brasa, 704 Huevos rellenos de Langosta a la americana, 820 Lentejas confitadas con Macarrones con crema deGarbanzos con bacalao, 348 Hojaldre, 1112 gambas, 484 Langosta con pollo, 821 ajo, 389 queso, 291Garbanzos con chorizo, 351 Huevos a la americana, 465 Huevos revueltos, 493 Langostinos a la plancha, 822 Lentejas estofadas, 390 Macarrones gratinados, 292Garbanzos con Huevos a la escocesa, 470 Huevos revueltos con ajos Langostinos flameados, 823 Libritos de lomo de Macedonia de frutas del espinacas, 350 Huevos a la flamenca, 466 tiernos, 494 Langüissa de la bona (Valle de cerdo, 632 tiempo, 1046Garbanzos estofados, 352 Huevos a la mallorquina, 467 Huevos revueltos con Arán), 103 Liebre con chocolate, 1005 Macedonia de frutas enGazpacho, 167 Huevos a la riojana, 468 cebolla, 496 Langüissa de la traidura (con Lionesas de nata con almíbar, 1047Gigote, 623 Huevos a la turca, 469 Huevos revueltos con el corazón y la asadura, Valle chocolate a la taza Magret de pato con puré deGirella (butifarra de arroz, pan Huevos al nido, 471 espárragos trigueros, 497 de Arán), 104 (profiteroles), 1101 castañas, 1007 y tocino en tripa de Huevos al plato, 472 Huevos revueltos con Lanzones con ajo y Lomo con alubias, 634 Manchego, 1143 cordero), 100 Huevos al plato con gambas, 498 perejil, 912 Lomo de cerdo, 612 Mandongo (morcilla de sangreGosset (butifarra negra rellena chorizo, 473 Huevos revueltos con Lasaña a la boloñesa, 280 Lomo de cerdo, 633 perfumada con hinojo), 646 de pan y tocino), 101 Huevos con anís, 1107 jamón, 499 Lasaña de atún fresco, 285 Lomo de cerdo con cebollas Mango, 1055Goulasch, 624 Huevos con jamón, 474 Huevos revueltos con Lasaña de berenjenas con agridulces, 637 Manitas de cerdo a laGranada con moscatel, 1054 Huevos con pisto, 475 setas, 495 queso, 281 Lomo de cerdo con llauna, 722Gruyère, 1139 Huevos de codorniz con Huevos revueltos con Lasaña de calabacín a la ciruelas, 636 Manitas de cerdo conGuisantes a la menta, 430 maíz, 477 tomate, 500 boloñesa, 283 Lomo de cerdo con caracoles, 723Guisantes rehogados, 431Guisantes salteados con Huevos duros con mahonesa, 478 J Lasaña de salami con puré de ajo, 284 crema, 635 Lomo de conejo con Manitas de cerdo con col, 724 jamón, 433 Huevos duros con salsa Jabalí con peras, 1034 Lasaña de setas, 282 ciruelas, 1006 Manitas de cerdo conGuisantes salteados con verde, 479 Jamón asado (o canario), 121 Lasaña de vegetales, 286 Lomo embuchado, 102 lentejas, 725 mantequilla, 432 Huevos fritos con Jamón de Bayona, 78 Lechal, 530 Longaniza, 105 Manitas de cerdo con H chorizo, 491 Huevos fritos con jamón, 489 Jamón de Jabugo, 123 Jamón de pato, 116 Lechal en salsa de menta, 531 Lubina a la crema, 828 Lubina a la crema de nabos, 726 Manitas de cerdo conHabas a la catalana, 379 Huevos fritos con miel, 487 Jamón del país, 117 Lechón, 620 gambas, 830 piñones, 727Habas con caracoles, 380 Huevos fritos con Jamón dulce (de York), 118 Lechón relleno asado, 621 Lubina al horno, 829 Manitas de cerdo enHabas de gitano con romesco pimientos, 488 Jamón dulce al oporto, 120 Lengua de ternera, 710 Lubina con alcaravea, 831 vinagreta, 728 (habas a la brasa con su Huevos fritos con Jamón dulce con miel, 119 Lengua de ternera a la Lubina en papillote, 832 Manitas de cerdo vaina), 381 sobrasada, 490 Jamón serrano, 122 jardinera, 711 estofadas, 729 Jarrete de cordero, 631
  • Índice alfabéticoCastellano Castellano 130Manitas de cerdo Morro y callos de ternera Orelletes (masa frita y Pastel de chocolate, 1119 Pato a la ampurdanesa, 940 Pierna de cabrito, 581 gratinadas, 731 estofados, 719 azucarada), 1106 Pastel de escorpena, 865 Pato a la naranja, 948 Pierna de cordero alManitas de cerdo Morro y oreja de cerdo con Ossobuco a la milanesa, 653 Pastel de fresa, 1116 Pato asado al oporto, 950 estragón, 584 rellenas, 730 alubias, 718 Ostras vivas, 860 Pastel de frutos secos, 1114 Pato con higos, 942 Pierna de cordero alManitas de cordero, 732Manitas de cordero con Mosaico de legumbres, 405 Mousse de berenjenas al P Pastel de limón, 1115 Pastel de manzana, 1118 Pato con melocotones, 946 Pato con moras, 943 horno, 583 Pierna de cordero con guisantes, 733 roquefort, 406 Paella a la marinera, 243 Pastel de nueces, 1117 Pato con nabos, 944 ciruelas, 585Manzana al horno, 1069 Muselina de calabacín, 407 Paella de bogavante, 244 Pastel de patata, 413 Pato con peras, 945 Pilota (gran albóndiga queMariscada, 840 Muslo de pavo con Paella Parellada (con los Pastel de pescado, 866 Pato con ratafía (licor de forma parte de laMazapán, 1102 peras, 989 tropiezos sin cáscaras ni Pastel de puerros, 414 nueces verdes), 947 escudella), 657Medias lunas de cabello de Muslo de pavo real huesos), 245 Pastel de riñones, 721 Pato con setas, 941 Pimientos asados con ángel, 1122 asado, 990 Paella valenciana, 246 Pastel de sardinas y aceitunas Pató confitado, 949 ajo, 427Mejillones a la marinera, 846 Muslos de oca Pagel (breca), 861 negras, 867 Pavo asado, 996 Pimientos asados con sardinasMejillones a la vinagreta, 849 confitados, 991 Pagel a la parrilla, 862 Pastel de setas, 412 Pavo relleno, 995 en salazón, 428Mejillones al vapor, 847Mejillones con cerveza, 848 N Palmitos al natural, 60 Palmitos calientes con Pastel de tortillas, 501 Pastel de verdura, 415 Pechuga de pavo al cava, 1018 Pimientos rellenos de brandada de bacalao, 429Mejillones de roca, 850 Naranja, 1077 mantequilla, 392 Pastères (Valle de Pechuga de pollo a la Pincho (espetón), 555Melocotón con vino, 1071 Naranja al moscatel, 1078 Palmitos con mayonesa, 391 Arán), 1113 plancha, 1019 Pincho de langostinos, 758Melocotón en almíbar, 1072 Navajas a la brasa, 851 Palmitos en salsa de Patatas al caliu (asadas en el Pepinos aliñados, 46 Pincho de riñones a laMelón al oporto, 65 Navajas al natural, 852 anchoas, 61 rescoldo), 417 Pera en almíbar, 1062 francesa, 686Melón al oporto, 1056 Nécora, 853 Palmitos en vinagreta, 62 Patatas al horno, 418 Peras al vino tinto, 1063 Piña al natural, 1066Melón con jamón de Nectarina, 1058 Paloma torcaz, 1036 Patatas bravas, 420 Percebes, 870 Piña americana al Jabugo, 63 Níscalos, 434 Pan con tomate y Patatas con alioli, 419 Perdiz a la cazadora, 1011 kirsch, 1064Melón con jamón serrano, 64 Níscalos a la brasa, 446 anchoas, 66 Patatas emmascarades (con Perdiz con col, 1013 Piña en almíbar, 1065Menestra de verduras, 394 Níscalos a la llauna (asados al Pan con tomate y jamón, 67 col, chafadas y refritas con Perdiz con uvas, 1014 Piña natural con jamón, 69Menjar blanc (manjar blanco horno), 447 Pan de almendras, 1108 butifarra negra), 421 Perdiz en salsa, 1015 Piña natural con de almendras), 1103 Níscalos con ajo y perejil, 448 Pan de hígado, 106 Patatas estofadas, 422 Perdiz en vinagreta, 1012 langostinos, 68Menudillos y criadillas, 716 Nísperos, 1059 Pan de higo, 1109 Patatas fritas, 425 Perdiz estofada, 1016 Pisto, 449Merluza a la plancha, 836 Niu (tripa de bacalao, carne de Panaché de fiambres, 107 Patatas rellenas a la Perdiz xopada (guisada al Pizza, 294Merluza a la romana, 837 pichón etc.), 856 Panaché de verduras, 408 mallorquina (con estilo del Priorat), 1017 Pizza a la napolitana, 295Merluza a la vasca, 835 Nueces con miel, 1060 Panellets (dulces de sobrasada), 423 Pernil de cerdo al horno, 582 Pizza al estilo de OMerluza de palangre, 839 mazapán), 1111 Patatas rellenas de atún, 424 Pescadilla, 833 Chicago, 296Merluza en salsa verde, 838 Papaya, 1061 Patatas viudas, 426 Pescadillas fritas con Pizza cuatro estaciones, 398Mero a la brasa, 854 Oca con ciruelas, 1010 Parrillada con alioli, 625 Paté a la pimienta negra, 108 limón, 834 Pizza de cuatro quesos, 297Mero al horno, 855 Oca con peras, 1009 Parrillada de carne (chuletas, Paté al roquefort, 109 Pescadito frito, 869 Plátano, 1067Milhes (gachas de maíz fritas, Oca con setas butifarra, lomo, conejo), 626 Paté de campaña a las finas Pescado al horno, 868 Plátano flameado, 1068 Valle de Arán), 1104 (higróforos), 1008 Parrillada de pescado y hierbas, 112 Picantones con rollitos de Platija a la plancha, 863Milhojas de berenjenas y Olla aranesa, 168 marisco, 819 Paté de jabalí, 113 col, 998 Platija frita, 864 queso, 393 Olla barrejada (cocido Pastel (timbal) de Paté de la casa, 110 Pichón a la bearnesa de Platillo (guiso) deMorcilla de cebolla, 551 campesino), 169 macarrones, 293 Paté de liebre, 111 albahaca, 959 ternera, 658Morralla, 845 Olla de congrio, 857 Pastel de carne, 656 Paté francés, 114 Pichón con cebollitas, 960 Platillo de pato a laMorro de cerdo, 717 Oreja y vientre de cerdo, 720 Pastel de champiñones, 416 Paté trufado al oporto, 115 Pichones en vinagreta, 961 ampurdanesa, 1020
  • Índice alfabéticoCastellano Castellano 131Plato de nata, 1148 Pupietas de ternera, 654 Redondo de ternera con Salmón con mantequilla Sesos a la romana, 700 Sopa de habas, 162Pollo a la cazuela, 1022 Puré de guisantes, 173 guisantes, 671 negra, 889 Sesos con mantequilla Sopa de la Cerdanya (conPollo al ast (medio, Puré de legumbres, 171 Redorts (especie de Salmón con vinagre de negra, 701 leche, huevos y pan cuarto), 1021 Puré de lentejas, 172 rosquillas), 1124 cava, 890 Sesos de cordero, 699 frito), 192Pollo al cava, 1024 Puré de patatas Repostería de la casa, 1120 Salmón en papillote, 891 Setas confitadas de la Sopa de letras, 193Pollo al curry, 1025 gratinado, 444 Repostería variada, Salmón fresco, 892 casa, 321 Sopa de maíz, 160Pollo al horno, 1023Pollo asado con Q dulces, 1121 Requesón, 1144 Salmonete, 841 Salmonetes a la Setas de cardo a la plancha, 386 Sopa de mejillones, 195 Sopa de negrillas, 190 patatas, 1032 Queso de bola, 1134 Requesón con miel, 1146 provenzal, 842 Setas de cardo al ajillo, 387 Sopa de nueces, 196Pollo con azúcar, 1030 Queso de cabra, 1135 Requesón y dulce de Salmonetes al vino tinto, 843 Solomillo, 607 Sopa de pan, 197Pollo con cigalas, 1026 Queso de Holanda, 1137 membrillo, 1145 Salmonetes fritos, 844 Solomillo a la parrilla, 608 Sopa de pan tostado, 164Pollo con ciruelas y Queso de oveja, 1138 Revoltillo de setas, 319 Salmorejo con gambas, 174 Solomillo al cava, 609 Sopa de pasta, 198 piñones, 1028 Queso de tupí (en Riñones con ajo y perejil, 735 Sandía, 1076 Solomillo al roquefort, 610 Sopa de payés, 163Pollo con langosta, 1027 aguardiente), 1136 Riñones de cordero con Sanganheta (sangre de cerdo Solomillo de buey a la pimienta Sopa de pescado, 199 RPollo con pisto, 1029 jerez, 737 con panceta, cebolla etc., verde, 611 Sopa de pescadores, 200Pollo frío, 1031 Riñones de ternera, 736 Valle de Arán), 739 Solomillo de ternera a la Sopa de Pinyana (conPotaco (pisto con Rabo de buey al vino Rodaballo al cava, 886 Sangre con cebolla, 738 parrilla, 613 verduras, queso, albóndigas patatas), 438 tinto, 580 Rodaballo al horno, 885 Sangre e hígado con Solomillo mechado al etc.), 202Puchero de verduras del Rape a la marinera, 877 Rollitos de butifarra, morro y cebolla, 740 estragón, 614 Sopa de pistones, 203 chef, 456 Rape a la romana, 878 orejas, 702 Sardinas a la brasa, 896 Sopa de ajo, 176 Sopa de pollo con fideos, 204Pudin de berenjenas, 439 Rape al all cremat, 879 Rollitos de col, 378 Sardinas en escabeche, 898 Sopa de albóndigas, 158 Sopa de rape, 205Pudin de espárragos Rape con alioli, 880 Rollitos de pescado, 809 Sardinas en salazón con uva Sopa de albóndigas, 194 Sopa de setas, 181 verdes, 441 Rape con romesco, 882 Romesco, 887 moscatel, 756 Sopa de almejas, 185 Sopa de tirabeques, 207Pudin de espinacas, 442 Rape con salsa de col, 883 Roquefort, 1151 Sardinas en salazón en Sopa de almendras, 177 Sopa de tomillo, 188Pudin de fruta, 1074 Rape con setas de Rosbif, 124 salsa, 757 Sopa de apio a la Sopa de trompetes de la mortPudin de manzana, 1123 cardo, 881 Rosbif a la inglesa, 664 Sardinas en vinagreta, 897 noruega, 178 (setas), 208Pudin de pimientos, 440 Raviolis, 299 Rosquillas de comino, 1125 Sardinas fritas, 899 Sopa de arroz, 179 Sopa de verduras, 209Pudin de tomates con Raviolis a la italiana, 300 Rossejat de arroz Sardinas rellenas, 900 Sopa de arroz y fideos, 180 Sopa dulce, 210 salvia, 443 Raviolis al pesto (salsa de (previamente dorado en el Sardo a la brasa, 894 Sopa de berros, 187 Sopa juliana, 211Puerros a la vinagreta, 436 albahaca), 303 sofrito), 247 Sardo al horno, 895 Sopa de cabello de Sopa minestrone, 212Puerros con salsa de Raviolis con crema de Rossejat de fideos Secallona (longaniza ángel, 182 Sopas de pastor, 213 berros, 435 queso, 301 (previamente dorados en el seca), 125 Sopa de calabaza, 161 Sopas de tupí (puchero), 214Puerros en vinagreta, 70 Raviolis con pimientos, 302 sofrito), 306 Sémola, 175 Sopa de calabaza con Sopas mallorquinas, 215Puerros gratinados, 437Puigcerver, 1149 Raviolis de espinacas con queso, 305 S Sepia a la marinera, 903 Sepia a la plancha, 904 mejillones, 183 Sopa de cebolla Sopas menestradas, 216 Supremas de pescado, 913Pulpitos con cebolla, 874 Raviolis de pescado, 304 Salchichas al vino tinto, 667 Sepia con albóndigas, 909 gratinada, 184 Supremas de rape alPulpitos salteados, 875 Raya, 876 Salchichas con gambas, 665 Sepia con guisantes, 908 Sopa de codillos, 191 estragón, 915Pulpo, 871 Rebeco, 1004 Salchichas con puré de Sepia con patatas, 907 Sopa de col, 186 Supremas de salmón conPulpo a la gallega, 872 Rebozuelos salteados, 445 patatas, 666 Sepia con rabo de toro, 905 Sopa de escorpena, 206 mostaza, 916Pulpo con patatas, 873 Redondo de ternera a la Salchichas de Frankfurt, 668 Sepia con rebozuelos, 910 Sopa de fideos, 189 Supremas de verrugato conPupietas de cordero a la jardinera, 670 Salchichas del país, 669 Sepia con rollitos de col, 906 Sopa de guisantes con azafrán, 914 brasa, 655 Salmón ahumado, 893 Serrat, 1152 jamón, 201
  • Índice alfabéticoCastellano Castellano 132Suquet (guiso de pescado con patatas), 917 Tordos estofados con aceitunas, 1035 Trinxat amb rosta (col y patata hervidas, chafadas y refritas XSuquet de mero, 918 Tortades (tortas de con tocino), 454 Xató (ensalada de bacalao,Suquet de pejepalo, 919 almendras), 1127 Tripa de bacalao a la escarola... aliñada conSuquet de rape y Tortell (roscón), 1128 catalana, 927 romesco), 73 gambas, 920 Tortilla a la catalana, 503 Tronco de merluza, 928 Xolís (longaniza de carneSurtido de embutidos, 76 Tortilla a la francesa, 504 Trucha a la navarra, 930 magra con pimienta), 129 YSurtido de fiambres, 75 Tortilla a la paisana, 505 Trucha a la pallaresa, 931Surtido de patés, 77 Tortilla a las finas Trucha agridulce, 929Surtido de quesos, 1147 hierbas, 515 Trucha ahumada, 935 Yogur de fruta, 1140Surtido de setas al ajillo, 320 Tortilla al gusto, 507 Trucha al hinojo, 932 Yogur natural, 1141 T Tortilla de ajos tiernos, 509 Tortilla de alcachofas, 513 Trucha con nueces, 933 Trucha con salsa de ZTabla de embutidos, 99 Tortilla de atún, 526 almendras, 934 Zanahorias a la crema, 411Tallarines, 307 Tortilla de bacalao, 510 Truhada (patatas rellenas a Zarzuela, 901Tallarines a la boloñesa, 308 Tortilla de berenjenas, 508 la aranesa), 455 Zumo de albaricoque, 1154Tallarines a la carbonara, 309 Tortilla de butifarra con judías Tupinet (carne de cerdo en Zumo de manzana, 1158Tallarines a la (a la payesa), 511 aceite o manteca), 128 Zumo de melocotón, 1159 napolitana, 310 Tortilla de calabacín, 512 Turnedó, 673 Zumo de naranjaTallarines con ajo, 311 Tortilla de cebolla, 514 Turnedó con crema de setas natural, 1161Tallarines con crema de Tortilla de champiñones, 527 de cardo, 674 Zumo de pera, 1156 trucha, 312 Tortilla de chanquete, 528 Turnedó de atún a la crema de Zumo de piña, 1157Tapenade (pasta de aceitunas Tortilla de colmenillas, 519 setas de cardo, 936 Zumo de pomelo, 1155 negras, alcaparras, Tortilla de espárragos, 524 Turnedó Rossini, 675 Zumo de uva, 1160 anchoas...), 72 Tortilla de espinacas, 525 Turrones, 1126Tastet (longaniza seca), 126Tellinas a la plancha, 921 Tortilla de gambas, 517 Tortilla de guisantes, 522 UTernasco asado, 672 Tortilla de jamón, 521 Uva, 1075 VTernera a la cazadora, 676 Tortilla de judías, 518Ternera a la jardinera, 677 Tortilla de patatas, 520Ternera al armañac, 678 Tortilla de pisto, 523 Val daran, 1153Ternera asada con higróforos Tortilla de queso, 516 Verdura al vapor o (setas), 682 Tortilla española (de patata y hervida, 457Ternera con níscalos, 679 cebolla), 506 Verdura del tiempo, 458Ternera con salsa de Tortillas en salsa, 529 Verdura frita con tocino, 459 almendras, 680 Tostada de Verdura salteada, 460Ternera estofada, 681 champiñones, 453 Verrugato a la marinera, 796Tocinillos de cielo, 1100 Tostada holandesa, 502 Vichyssoise, 217Tomates a la provenzal, 450 Tostadas con alioli de Vieiras, 939Tomates gratinados, 452 membrillo, 71 Vientre de cerdo conTomates rellenos, 451 Tostadas con jamón, 127 alubias, 747
  • InhaltsverzeichnisDeutsch Deutsch 133 A Artischocken mit Teppichmuscheln, 333 Bayonne-Schinken, 78 Beefsteak mit Beilage, 538 Borregos (Kümmelzwieback), 1083 Camembert, 1131 Cannelloni mit Sahne, 248 Coca de recapte (Teigfladen nach Art des Hauses), 260Aal, 748 Artischockenherzen, 362 Beefsteak mit grünem Borretsch mit Honig, 1082 Cannelloni mit Spinat (nach Coca de recapte mitAjoblanco (Kalte Artischockenomelett, 513 Pfeiffer, 539 Botifarra de ceba / florentinische Art), 249 Escalivada, 261 Knoblauchsuppe aus Auberginen auf ägyptische Beefsteak mit Knoblauch und Zwiebelbratwurst, 551 Cannelloni mit Trüffeln, 252 Coca ensaginada Málaga), 130 Art, 313 Petersilie, 536 Bouillabaisse, 137 Cap-i-pota (Gericht aus (Schmalzfladen), 259All i pebre vom Aal (geschmort Auberginencreme mit Beefsteak mit Brandada (Stockfischgericht Innereien und anderen Teilen Coca maurada (Teigfladen mit mit Kartoffeln, Knoblauch und Roquefortkäse, 406 Küchenkräutern, 537 mit Knoblauch, Olivenöl und vom Kalb), 688 Grieben oder Öl), 263 Paprikapulver), 749 Auberginenkaviar mit Beefsteak vom Blech mit Milch), 777 Cappuccino, 1169 Consommé, 142Ananas in Fruchtsirup, 1065 Tapenade, 40 Pommes frites, 535 Bratapfel, 1069 Carpaccio, 565 Consommé mit Eierstich, 138Ananas mit Auberginen-Lasagne mit Beefsteak vom Kalb, 540 Brathähnchen mit Castell-llebre, 1132 Consommé mit Sellerie, 140 Kirschwasser, 1064 Käse, 281 Birne in Fruchtsirup, 1062 Kartoffeln, 1032 Catxipanda (Eintopf aus Consommé mit Sherry, 139Ananassaft, 1157 Auberginenomelett, 508 Birnen mit Rotwein, 1063 Brathähnchen vom Spieß Gemüse und Cordon Bleu vomAnchovis aus L’ Escala, 755 Auberginenpudding, 439 Birnensaft, 1156 (halbes, viertel), 1021 Schweinefleisch ), 343 Schnitzel, 596Anchovis mit Tomate, 754 Aufschnittplatte, 75 Bisbe (Kurze, dicke Bratwurst mit Allioli, 638 Caulets (Kohlrouladen auf Cordon Bleu von derAnditos (Zwiebelblutwurst, Vall Aufschnittplatte, 99 Blutwurst), 79 Bratwurst mit Bohnen, 640 aranesische Art), 344 Schweinelende, 632 d’ Aran), 74 Aufschnittplatte, 107 Biskuitrolle (mit Sahne, Bratwurst mit Pilzen, 639 Cebiche (Marinierter Fisch auf Crema catalanaAniseier, 1107 Avocado mit Garnelen, 1 Pudding oder Bregen mit schwarzer mexikanische Art, mit (KaramelüberzogeneApfelkuchen, 1118 Avocado mit Roquefort- Schokotrüffel), 1086 Butter, 701 Zitrone, Zwiebeln usw.), 41 Eiercremespeise), 1094Apfelpudding, 1123 Soße, 2 Blätterteig mit Auberginen und Brieschen und Hoden, 716 Champignoncremesuppe, 15 Crêpes mitApfelsaft, 1158 Avocado mit Thunfisch, 3 Käse, 393 Broccoli mit Möhren, 322 6 Champignons, 364Aprikosen, 1037 Avocado und Chicorée, 4 Blätterteigteilchen, 1112 Broccolikrapfen, 323 Champignonomelett, 527 Crêpes mit Spinat, 363Aprikosensaft, 1154 Avocadococktail, 42 Blumenkohl aus dem Brot mit Tomate und Champignonpastete, 416 Crespèths (Crêpes, VallAranesische Avocadosalat, 7 Ofen, 354 Anchovis, 66 Champignons mit Knoblauch d’Aran), 1095 Cremespeise, 1093 B Blumenkohl im Bierteig Brot mit Tomate und und Petersilie, 462 Curryhähnchen, 1025Aranesischer Eintopf, 168Arròs a banda (Reisplatte mit Baieton (Kohl mit Kartoffeln frittiert, 353 Blumenkohl mit Schinken, 67 Brotsuppe, 197 Chateaubriand, 568 Chicorée à la Vinaigrette, 50 D Fisch), 218 und Speck), 318 Rahmsoße, 355 Buchstabensuppe, 193 Chicorée mit Dicke Bohnen auf katalanischeArròs negre ("Schwarzer Reis" Banane, 1067 Blut mit Zwiebeln, 738 Buchweizenbrei, 1096 Bechamelsoße, 369 Art, 379 mit der Tinte vom Bandnudeln, 307 Blut und Leber mit Bulh de codena Chicorée mit Dicke Bohnen auf Zigeunerart Kalamar), 241 Bandnudeln mit Zwiebeln, 740 (Schwartenblutwurst, Vall Roquefortsoße, 49 (in der Glut gerösteteArtischocken à la Forellenrahmsoße, 312 Bohnen in der Schote, 382 d’Aran), 88 Chicoréesalat, 20 Schoten) mit Vinaigrette, 335 Bandnudeln mit Bohnen mit Bulh de la lengua Churrasco (argentinisches Romescosoße, 381Artischocken aus dem Knoblauch, 311 Teppichmuscheln, 395 (Zungenblutwurst, Vall Steak), 569 Dicke Bohnen mit Ofen, 331 Bäuerinnenomelett, 505 Bohneneintopf, 340 d’Aran), 89 Civet, 570 Schnecken, 380Artischocken im Bierteig Bauerneintopf, 163 Bohneneintopf, 398 Bulh nere (Blutwurst, Vall Civet vom Hasen, 957 Donegal (Grobe Wurst), 94 frittiert, 330 Bauernpastete mit Bohneneintopf auf d’Aran), 90 Civet vom Kaninchen, 956 Doppelter Espresso, 1166Artischocken mit Küchenkräutern, 112 asturianische Art, 377 Bunter Kartoffelsalat, 51 Civet vom Wildschwein, 958 Dorschleber auf katalanische Mayonnaise, 334Artischocken mit Bauerntopf (Gemüse, Hülsenfrüchte, Bohnenomelett, 518 Bohnensalat mit C Civet von der Gemse, 955 Coca de llardons Art, 927 Durchwachsenes Stockfisch, 332 Schweinefleisch und Thunfisch, 368 Calçots (geröstete junge (Griebenfladen), 1089 Schweinekottlett, 641 Schnecken), 342 Zwiebeln), 324
  • InhaltsverzeichnisDeutsch Deutsch 134 E Ente auf ampurdanesische Art, 940 Erdbeeren in Orangensaft, 1052 Fideus negres ("Schwarze Nudeln" mit der Tinte vom Fleischbällchen mit Tomatensoße, 649 Frischer Seehecht aus der Region, 839Echte Reizker, 434 Ente auf ampurdanesische Erdbeeren mit Sahne, 1051 Kalamar), 278 Fleischbällchen nach Frischer Thunfisch, 926Edamer, 1134 Art, 1020 Erdbeeren nach Filet, 607 Gärtnerinnenart, 647 Frisches Obst, 1041Eier auf amerikanische Ente mit Birnen, 945 Wunsch, 1048 Filet in Cava, 609 Fleischbrühe, 131 Frischgepreßter Art, 465 Ente mit Brombeeren, 943 Erdbeertorte, 1116 Filet mignon, 615 Fleischbrühe mit Orangensaft, 1161Eier auf flämische Art, 466 Ente mit Feigen, 942 Erlesene Vorspeisen, 53 Filet mit Roquefortsoße, 610 Eierstich, 133 Frischkäse, 1144Eier auf mallorquinische Ente mit Nußlikör, 947 Escalivada (auf der Glut Filet vom Grill, 608 Fleischbrühe mit Nudeln, 132 Frischkäse mit Honig, 1146 Art, 467 Ente mit Orange, 948 geröstetes, abgezogenes Filet, mit Estragon Fleischbrühe mit Sherry, 134 Frischkäse mitEier auf Rioja-Art, 468 Ente mit Pfirsichen, 946 Gemüse), 54 gespickt, 614 Fleischklößchensuppe, 194 Quittengelee, 1145Eier auf schottische Art, 470 Ente mit Pilzen, 941 Escudella barrejada Filterkaffee, 1164 Fleischpastete, 656 Frittierte Fischchen, 869Eier auf türkische Art, 469 Ente mit Rüben, 944 (Bauerneintopf), 159 Fisch und Meeresfrüchte, Fleischspieß, 555 Frittierte Rotbarben, 844Eier mit Ratatouille, 475 Entenbraten mit Escudella i carn d’ olla frittiert, 813 Flußforelle auf navarresische Frittierte Sardellen, 902Eier mit Schinken, 474 Portwein, 950 (Typischer katalanischer Fischkroketten, 800 Art, 930 Frittierte Sardinen, 899Einfaches Omelett, 504 Entenkeule mit Eintopf), 165 Fischpastete, 866 Flußforelle mit Fenchel, 932 Froschschenkel, 753Eingelegte Ente, 949 Kastanienpüree, 1007 Escudella mit Fischravioli, 304 Flußforelle mit Fruchtjoghurt, 1140Eingelegte Gänsekeulen, 991 Entenmuscheln, 870 Fleischklößchen, 158 Fischrouladen, 809 Mandelsoße, 934 Fruchtkompott, 1040Eingelegte Sardinen, 898 Entenragout mit Escudella mit Röstbrot, 164 Fischsuppe, 199 Flußforelle mit Fruchtmilchshake, 1129Eingelegte Zucchini, 328 Kartoffeln, 952 Espetec (Hartwurst), 95 Fisch-Suprêmes Walnüssen, 933 Fruchtpudding, 1074Eingelegtes Kaninchen, 983 Entenschinken, 116 Espresso mit Milch, 1171 (Filetstücke), 913 Flußforelle nach Art des Fuet (Dünne Hartwurst mitEingemachte Ente mit Entenschinkensalat, 23 Espresso mit Sahne, 1163 Fischtopf, 788 Pallars, 931 Pfeffer), 97 Erdbeeren, 962Eingemachte Linsen mit Entrecôte im Speckwickel, 594 Espresso mit Schuß, 1170 Esqueixada Fladen mit eingesalzenen Sardinen, 254 Flußforelle süßsauer, 929 Flußkrebse, 798 G Knoblauch, 389 Entrecôte in Portwein, 591 (Stockfischsalat), 59 Flam (Karamelpudding), 1097 Frankfurter Würstchen, 668 Gans mit Llenegues-Eingemachte Pilze des Hauses, 321 Entrecôte mit Beilage, 588 Entrecôte mit Pfeffer, 590 F Flam mit Sahne, 1098 Flambierte Banane, 1068 Französische Pastete, 114 Frikadelle, 541 Pilzen, 1008 Gänsebraten mitEingemachtes Schweinefleisch Entrecôte mit Falscher Hase, 657 Flambierte Garnelen, 823 Frikadelle mit Pommes Birnen, 1009 im eigenen Saft, 571 Rahmseitlingen, 587 Farro (Bauerneintopf nach Art Flambierte Kaldaunen, 742 frites, 627 Gänsebraten mitEingesalzene Sardinen in Entrecôte vom Grill mit der Ebrogegend), 166 Fleisch- und Frikandeau, 616 Pflaumen, 1010 Soße, 757 Küchenkräutern, 589 Fasan mit Weintrauben, 993 Gemüseeintöpfe, 214 Frikandeau mit Trüffeln, 617 Ganxet-Bohnen, 396Eingesalzene Sardinen mit Entrecôte vom Kalb, 593 Fastencannelloni (mit Fleisch von der Kalbskeule in Frische Ananas, 1066 Garnelen mit Curry, 815 Muskatellertrauben, 756 Entrecôte vom Ochsen, 592 Fisch), 250 Rotwein, 630 Frische Ananas mit Garnelen mitEintopf mit dicken Entrecôte vom Rost, 586 Fasteneintopf (mit Gemüse Fleisch von der Kalbskeule mit Languste, 68 Schokoladensoße, 816 Bohnen, 162 Erbsen mit Minze, 430 und Stockfisch), 341 Erbsen, 629 Frische Ananas mit Garnelen vom Blech, 814Eintopf mit dicken Bohnen und Erbsencremesuppe, 150 Feigenpaste, 1109 Fleisch von der Kalbskeule mit Schinken, 69 Garnelencocktail, 43 Erbsen, 383 Erbsenomelett, 522 Feine Zucchinicreme, 407 Zwiebelchen, 628 Frische Erdbeeren, 1049 Garnelenomelett, 517Eisbein, 622 Erbsenpüree, 173 Feingebäck des Fleisch von der Frischer Kabeljau im Bierteig Gazpacho (KalteEmmentaler, 1133 Erbsenpüree, 207 Hauses, 1120 Lammkeule, 631 frittiert, 773 Gemüsesuppe), 167Englisches Roastbeef, 664 Erbsensuppe mit Fideuada (Nudelpaella), 272 Fleischbällchen mit Frischer Kabeljau in Gebackene Kartoffeln, 418Entbeintes Kalbfleisch, 654 Schinken, 201 Fideus a banda (Nudeln und Erbsen, 648 Weißwein, 774 Gebackener Fisch, 868Entbeintes Lammfleisch vom Erdbeeren in Fisch), 273 Fleischbällchen mit Frischer Lachs, 892 Gebackener Rost, 655 Muskateller, 1050 Tintenfisch, 650 Frischer Obstsalat, 1046 Geißbrassen, 895
  • InhaltsverzeichnisDeutsch Deutsch 135Gebackener Gedämpfter Kohl mit Geißbrassen vom Glasaale auf Bilbao-Art, 752 Hähnchen gezuckert, 1030 Honigmelone mit Goldbrassen, 859 Kartoffeln, 357 Holzkohlengrill, 894 Goldbrassen in Hähnchen in Cava, 1024 Portwein, 65Gebackener Gedämpftes oder gekochtes Gemes (Süßes Salzkruste, 858 Hähnchen mit Huhn aus dem Tontopf, 997 Meerbrassen, 775 Gemüse, 457 Eierkonfekt), 1100 Goldbutt vom Blech, 863 Kaisergranat, 1026 Hühnerbrühe, 135Gebackener Gedeckter Teigfladen, 264 Gemischte Kanapees, 39 Gosset (Mit Brot und Speck Hähnchen mit Hühnersuppe mit Nudeln, 204 Wolfsbarsch, 829 Gedünstete Erbsen, 431 Gemischter Salat, 32 gefüllte Blutwurst), 101 Languste, 1027 Hülsenfruchtcremesuppe, 14Gebackener Gefüllte Artischocken, 337 Gemischtes Gebäck, 1121 Gourmandschnecken, 691 Hähnchen mit Pflaumen und 6 Zackenbarsch, 855 Gefüllte Auberginen, 316 Gemse, 1004 Granatapfel mit Pinienkernen, 1028 HülsenfruchtmosaikGebackener Gefüllte Gemüse der Saison, 458 Muskateller, 1054 Hähnchen mit (Pastete), 405 Zahnbrassen, 802 Blätterteigrollen, 1087 Gemüsecremesuppe, 155 Grapefruitsaft, 1155 Ratatouille, 1029 Hülsenfruchtpüree, 171Gebratene Gefüllte Eier mit Gemüseeintopf nach Art des Gratinierte Hähnchenbrühe, 136 Hülsenfruchtsalat, 13 Schweinebacken, 709 Anchovismayonnaise, 492 Chefs, 456 Zwiebelsuppe, 184 Hähnchenbrust vom Hülsenfruchtsalat aufGebratene und überbackene Gefüllte Eier mit Gemüse-Lasagne, 286 Greyerzer Käse, 1139 Blech, 1019 andalusische Art, 14 Reizker, 447 Garnelen, 484 Gemüse-Panaché, 408 Griessuppe, 175 Hähnchencremesuppe, 151 Hummer, 824Gebratene und überbackene Gefüllte Eier mit Gemüsepastete, 415 Grillblutwurst, 553 Hähnchenkroketten, 988 Hüttenkäse, 1130 Schnecken, 692Gebratene und überbackene Thunfisch, 485 Gefüllte Kalmare, 784 Gemüsereis, 239 Gemüsesuppe, 209 Grillplatte (Kotelett, katalanische Bratwurst, Hähnchensalat, 25 Halbtrockene katalanische I Schweinshachsen, 722 Gefüllte Kartoffeln auf Gemüsesuppen, 216 Lende, Kaninchen), 626 Wurst, 87 In Butter sautierteGebratene Wachteln, 1033 mallorkinische Art (mit Geräucherte Grillplatte mit Allioli, 625 Hartgekochte Eier mit grüner Erbsen, 432Gebratener Curryreis, 240 Paprikastreichwurst), 423 Aufschnittplatte, 98 Grillplatte mit Fisch und Soße, 479 In der Glut gerösteteGebratener Goldbutt, 864 Gefüllte Kartoffeln mit Geräucherte Flußforelle, 935 Meeresfrüchten, 819 Hartgekochte Eier mit Kartoffeln, 417Gebratener Stockfisch mit Thunfisch, 424 Geröstete Paprika mit Grüne Bohnen à la Mayonnaise, 478 Irish Coffee, 1165 Tomate, 772 Gefüllte Paprika mit Heringsfilets, 428 Vinaigrette, 402 Hase in Irish Stew, 606 JGebratener und überbackener Stockfisch-Brandada, 429 Geröstete Paprika mit Grüner Salat, 36 Schokoladensoße, 1005 Stockfisch, 760 Gefüllte Sardinen, 900 Knoblauch, 427 Grüner Salat mit Tomate, 19 Hasenpastete, 111Gebratenes Blut und Gefüllte Geröstetes Brot mit Grüner Spargelpudding, 441 Heidelbeeren, 1057 Jabugo-Schinken, 123 Schafsleber in süßsaurer Schweinshachsen, 730 Champignons, 453 Gulasch, 624 Helle Nudeln mit Jakobsmuscheln, 939 Soße, 706 Gefüllte Tomaten, 451 Geröstetes Brot mit Gurkensalat, 46 Teppichmuscheln (zuvor in Joghurt, 1141Gebratenes Gemüse mit Gefüllte Wachteln, 1003 Quittenallioli, 71 Gurkensalat mit Thunfisch, 9 der Würztunke Julienne, 211 Speck, 459Gebratenes Kaninchen mit Gefüllte Zucchini, 326 Gefüllte Zwiebeln, 345 Geröstetes Brot mit Schinken, 127 H angebraten), 276 Herzmuscheln, 888 Junge gebratene Seehechte mit Zitrone, 834 Quitten-Allioli, 986 Gefüllter Kapaun, 953 Geschmorte Drosseln mit Hachse und Kaldaunen vom Herzmuscheln nach Junge Meerpolypen mitGedämpfte Artischocken und Gefüllter Teigfladen, 253 Oliven, 1035 Lamm, 734 Fischerart, 806 Zwiebeln, 874 Kartoffeln, 338 Gefüllter Truthahn, 995 Geschmorte Hachse vom Lamm, 732 Himbeeren mit Sahne, 1044 Junge Taube mit Basilikum-Gedämpfte Bohnen und Gefülltes Fleisch, 563 Kichererbsen, 352 Hachse vom Lamm mit Hirtensuppe, 213 Béarnaisesoße, 959 Kartoffeln, 399 Gefülltes Spanferkel, 621 Geschmorte Schnecken, 697 Erbsen, 733 Holländischer Käse, 1137 Junge Taube mitGedämpfte dicke Gegrillte Artischocken, 329 Geschmorte Hahn vom Bauernhof mit Honigmelone in Silberzwiebeln, 960 Bohnen, 384 Gegrillte Champignons, 461 Schweinshachsen, 729 Llenegues-Pilzen, 994 Portwein, 1056 Junge Tauben à laGedämpfte Gegrillte Lammkoteletts, 575 Getrockneter Aal, 751 Hähnchen aus dem Honigmelone mit Jabugo- Vinaigrette, 961 Herzmuscheln, 807 Gegrillte Reizker, 446 Girella (Wurst aus Reis, Brot Ofen, 1023 Schinken, 63 Junger Seehecht, 833Gedämpfte Gegrillte und Speck im Hähnchen aus dem Honigmelone mit Miesmuscheln, 847 Schwertmuscheln, 851 Schafsdarm), 100 Tontopf, 1022 Landschinken, 64
  • InhaltsverzeichnisDeutsch Deutsch 136 K Kaldaunen auf Madrider Art, 744 Kaninchen vom Holzkohlengrill mit Allioli, 963 Katalanische Zungenwurst, 84 Kressesalat, 10 Kressesuppe, 187 Langüissa de la traidura (Bratwurst aus Innereien, VallKaisergranat mit Nudeln, 805 Kaldaunen mit Cap-i-pota vom Kaninchen, sehr scharf Katalanischer Salat, 6 Kroketten, 579 d’Aran), 104Kaisergranat vom Blech, 804 Lamm, 746 gewürzt, 964 Kaviar, 789 Kümmelkringel, 1125 Languste auf amerikanischeKalbfleisch in Armagnac, 678 Kalmare mit Zwiebeln, 782 Kaninchenbraten, 987 Kekse mit Likörwein, 1099 Kürbisblütenkrapfen, 365 Art, 820Kalbfleisch mit Kalmare vom Blech, 780 Kaninchenrücken mit Kesselfleisch, 92 Kürbissuppe mit Languste mit Hähnchen, 821 Mandelsoße, 680 Kalte Kalbszunge, 715 Pflaumen, 1006 Kichererbsen auf Madrider Miesmuscheln, 183 Langustencremesuppe, 145Kalbfleisch mit Reizkern, 679 Kalte Kaninchen-Schmortopf, 954 Art, 347 Kürbisteigtaschen, 1110 Langustenragout mitKalbfleisch nach Gärtnerinnenart, 677 Zucchinicremesuppe, 157 Kalter gebratener Kartoffeleintopf, 422 Kartoffeln mit Allioli, 419 Kichererbsen mit Paprikawurst, 351 L Kartoffeln, 786 Langustenschwanz vomKalbfleisch nach Schinken, 121 Kartoffeln mit scharfer Kichererbsen mit Spinat, 350 Lachs im Speckwickel, 891 Blech, 822 Jägerart, 676 Kaltes Hähnchen, 1031 Soße, 420 Kichererbsen mit Lachs mit Cava-Essig Langustenspieß, 758Kalbsbraten mit Llenegues- Kandierte Mandeln, 1080 Kartoffelomelett, 520 Stockfisch, 348 (Sektessig), 890 Lasagne mit frischem Pilzen, 682 Kaninchen aus dem Kartoffelpastete, 413 Kichererbsen mit Lachs mit schwarzer Thunfisch, 285Kalbsfilet vom Grill, 613 Tontopf, 966 Kartoffelsalat, 5 Teppichmuscheln, 349 Butter, 889 Lasagne mitKalbsfrikandeau mit Kaninchen flambiert, 967 Käseomelett, 516 Kichererbseneintopf, 170 Lachs-Suprêmes mit Hackfleischsoße, 280 Erbsen, 671 Kaninchen in Rum, 978 Käseplatte, 1147 Kichererbsensalat mit Senfsoße, 916 Lasagne mit Salami undKalbsfrikandeau mit Kaninchen mit Katalanische Bratwurst, 80 Stockfisch, 367 Lamm, 530 Knoblauchpüree, 284 Pilzen, 618 Feldschwindlingen, 971 Katalanische Bratwurst in der Kirschen, 1038 Lamm mit Minzsoße, 531 Lauch à la Vinaigrette, 70Kalbsfrikandeau mit Kaninchen mit Glut gebraten, 545 Kiwis, 1045 Lamm mit Lauch à la Vinaigrette, 436 Ritterlingen, 619 Kaisergranat, 972 Katalanische Bratwurst mit Kleine Schnecken mit Pflaumensoße, 684 Lauch mit Kressesoße, 435Kalbsfrikandeau nach Kaninchen mit Knoblauch und Kohlhaschee, 550 Tomate, 689 Lammbraten, 685 Lauchcremesuppe, 152 Gärtnerinnenart, 670 Petersilie, 968 Katalanische Bratwurst mit Kleine Schnitzel, 600 Lammbregen, 699 Lauchpastete, 414Kalbskotelett, 651 Kaninchen mit Knoblauch und Ratatouille, 549 Kleine Sepia, 911 Lammfleisch, 560 Lebende Austern, 860Kalbskotelett vom Rost, 652 Thymian, 969 Katalanische Bratwurst mit Knoblauchsuppe, 176 Lammfleisch vom Grill, 561 Leberpastete, 106Kalbsleber vom Grill, 704 Kaninchen mit Kräutern, 974 Reizkern, 548 Kochschinken, 118 Lammkeule, 623 Leberpastete nach Art desKalbsnieren, 736 Kaninchen mit Oliven, 977 Katalanische Bratwurst mit Kochschinken mit Honig, 119 Lammkeule aus dem Hauses, 96Kalbsragout, 605 Kaninchen mit Pflaumen, 976 Senf, 547 Kochschinken mit Ofen, 583 Lende mit weißenKalbsragout, 681 Kaninchen mit Pilzen, 970 Katalanische Bratwurst mit Portwein, 120 Lammkeule mit Estragon, 584 Bohnen, 634Kalbsschnitzel, 598 Kaninchen mit weißen Bohnen, 82 Kohl und Kartoffeln (zerstampft Lammkeule mit Lendenschnitzel, 597Kalbszunge, 710 Ratatouille, 981 Katalanische Bratwurst mit und mit Speck Pflaumen, 585 Linsen mit Paprikawurst, 388Kalbszunge mit Kapern, 712 Kaninchen mit weißen Bohnen, 546 angebraten), 358 Lammkopf vom Grill, 687 Linsencremesuppe, 147Kalbszunge mit Tomate, 713 Romescosoße, 979 Katalanische Bratwurst vom Kohlrouladen, 378 Lammkoteletts vom Linseneintopf, 390Kalbszunge nach Kaninchen mit Grill, 543 Kohlsuppe, 186 Blech, 576 Linsenpüree, 172 Gärtnerinnenart, 711 Schokoladensoße, 982 Katalanische Bratwurst vom Kopfsalat à la Vinaigrette, 37 Lammleber mit Zwiebeln, 705 Linsensalat, 15Kalbszungenragout, 714 Kaninchen mit heißen Stein, 81 Kopfsalat aus Tudela, 38 Lammnieren in Sherry, 737 Llívia, 1142Kaldaunen auf Caener Süßkartoffeln, 975 Katalanische Bratwurst vom Koteletts vom Grill, 572 Lammschulterbraten, 601 Llonganissa (Bratwurst), 105 Art, 745 Kaninchen mit weißen heißen Stein, 544 Krabbencocktail mit Lammtopf, 683 Lollo-Rosso-Salat mitKaldaunen auf galicische Art Bohnen, 973 Katalanische Eierwurst, 86 Honigmelone, 45 Landschinken, 122 Romescosoße, 27 (mit Kichererbsen), 743 Kaninchen nach Katalanische Kesselwurst, 85 Krabbencremesuppe, 144 Langüissa de la bonaKaldaunen auf katalanische Jägerart, 965 Katalanische Leberwurst, 83 Krapfen, 1084 (Bratwurst aus dem Vall Art, 741 Kräuteromelett, 515 d’Aran), 103
  • InhaltsverzeichnisDeutsch Deutsch 137 M Meerbrassen in Salzkruste, 776 N Omelett nach Wunsch, 507 Omelettorte, 501 Pastissets (Kleine Teigtaschen mit Kürbiskonfitüre), 1122 Preßsack, 91 Puigcerver, 1149Mageres Schweinefleisch nach Meerdatteln, 801 Nektarine, 1058 Omeletts in Soße, 529 Patates emmascarades Putenbrust in Cava, 1018 Gärtnerinnenart, 645 Meeresdelikatessen in Sidra- Nesteier, 471 Orange, 1077 (Kartoffeln mit Kohl, Putenkeule mit Birnen, 989Mailänder Schnitzel, 595 Vinaigrette, 48 Nieren mit Knoblauch und Orange mit Muskateller, 1078 zerstampft und mit Blutwurst Putenkeulenbraten, 990Maiseintopf, 160Makkaroni alla Meeresfrüchtecocktail, 44 Meeresfrüchtecremesuppe, 1 Petersilie, 735 Nierenpastete, 721 Orelletes (Gezuckerte Krapfen), 1106 angebraten), 421 Pellkartoffeln, 426 Q Carbonara, 288 48 Nierenspießchen auf Ossobuco auf Mailänder Perdiu xopada (Rebhuhn im Quark, 1150Makkaroni auf italienische Meeresfrüchteplatte, 840 französische Art, 686 Art, 653 eigenen Saft), 1017 Quittengelee, 1039 Art, 289Makkaroni mit Meeresfrüchtesalat, 18 Meerpolyp, 871 Niu (Dorschleber, zartes Taubenfleisch usw.), 856 P Pfirsich in Fruchtsirup, 1072 Pfirsich in Wein, 1071 R Hackfleischsoße, 287 Meerpolyp auf galicische Nudeln mit Tintenfisch, 277 Paella a la marinera (mit Fisch Pfirsichsaft, 1159 Ragout aus Kaldaunen undMakkaroni mit Art, 872 Nudeln nach Fischerart, 275 und Meeresfrüchten), 243 Pflaumen in Likörwein, 1073 Kalbsschnauze, 719 Käsecremesoße, 291 Meerpolyp mit Kartoffeln, 873 Nudelsuppe, 189 Paella mit Hummer, 244 Pikante Schnecken, 698 Rahmauberginen, 314Makkaroni mit Meersau, 884 Nudelsuppe, 198 Paella Parellada (ohne Pilaff-Reis, 242 Rahmchampignons, 463 Tomatensoße, 290 Meersau-Pastete, 865 Nudelsuppe, 203 Knochen und Pilze mit Knoblauch und Rahmspinat, 375Makkaronipastete, 293 Meersausuppe, 206 Nudeltopf, 274 Muschelschalen), 245 Petersilie, 320 Ratatouille, 449Makrele vom Grill, 937 Menjar blanc Nußkuchen, 1114 Palmherzen, 60 Pilzeintopf, 319 Ratatouilleomelett, 523 OMallorkinische Suppen, 215 (Reismehlpudding), 1103 Palmherzen à la Pilzlasagne, 282 Räucheraal, 750Manchego, 1143 Miesmuscheln à la Vinaigrette, 62 Pilzpastete, 412 Räucherlachs, 893Mandelbrot, 1108 Vinaigrette, 849 Obst, 1043 Palmherzen mit Pilzsuppe, 181 Ravioli, 299Mandelgebäck, 1079 Miesmuscheln in Bier, 848 Obstsalat in Anchovissoße, 61 Pilzsuppe mit Ravioli auf italienischeMandelkekse, 1088 Miesmuscheln nach Fruchtsirup, 1047 Palmherzen mit Erdritterlingen, 190 Art, 300Mandelsuppe, 177 Fischerart, 846 Ochsenfilet mit grünem Mayonnaise, 391 Pinyana-Suppe (mit Gemüse, Ravioli mitMandongo (Blutwurst mit Miesmuscheln von den Pfeffer, 611 Palmherzensalat, 17 Käse, Fleischklößchen Käsecremesoße, 301 Fenchel), 646 Klippen, 850 Ochsenschwanz in Panierte Artischocken, 336 usw.), 202 Ravioli mit Paprika, 302Mango, 1055 Miesmuschelsuppe, 195 Rotwein, 580 Panierte Auberginen, 315 Pizza, 294 Ravioli mit Pesto, 303Marinierte Makrele, 938 Milchkaffee, 1162 Ochsenschwanzconsommé, Panierte Bregen, 700 Pizza Chicago, 296 Rebhuhn à laMarinierter Ochse aus dem Milchreis, 1081 141 Panierte Eier, 476 Pizza Cuattro Formaggi, 297 Vinaigrette, 1012 Ofen, 554 Milhes (Gebratener Maisbrei, Ochsenschwanzragout, 603 Panierte Ripplein vom Pizza Cuattro Stazioni, 298 Rebhuhn in Soße, 1015Marinierter Stockfisch, 771 Vall d’ Aran), 1104 Ölfladen mit Zucker, 1091 Zickel, 578 Pizza Napolitana, 295 Rebhuhn mit Kohl, 1013Marinierter Thunfisch, 925 Minestra, 394 Olla barrejada Panierte Zucchini, 325 Platillo Rebhuhn mit Trauben, 1014Mariniertes Minestrone, 212 (Bauerneintopf), 169 Papaya, 1061 (Kalbsfleischgericht), 658 Rebhuhn nach Jägerart, 1011 Kaninchenfleisch, 985 Mispeln, 1059 Omelett auf katalanische Paprikapudding, 440 Pochierte Eier, 480 Rebhuhnragout, 1016Mariniertes Schwein auf Möhren mit Rahmsoße, 411 Art, 503 Pastères (Crêpes, Vall Pochierte Eier in Cava, 481 Redorts (Teigkringel), 1124 andalusische Art, 660 Möhrencremesuppe, 149 Omelett mit d’Aran), 1113 Pochierte Eier mit Curry, 482 Reis auf kubanische Art (mitMariniertes Morchelomelett, 519 Ährenfischchen, 528 Pastete mit Roquefort, 109 Pochierte Eier mit Spiegelei, Banane und Schweinekotelett, 643 Morralla (Verschiedene Omelett mit Bratwurst und Pastete mit schwarzen Paprika, 483 Tomatensoße), 221Mariniertes Zickel, 558 kleinere Fischsorten Bohnen (nach Pfeffer, 108 Pommes frites, 425 Reis in Brühe, 230Marzipan, 1102 frittiert), 845 Bäuerinnenart), 511 Pastete nach Art des Portion Schlagsahne, 1148 Reis in der Glut geröstet, 224Marzipankonfekt, 1111 Omelett mit frischen Hauses, 110 Potaco (Ratatouille mit Reis mit Aal, 231 Knoblauch, 509 Pastetenplatte, 77 Kartoffeln), 438
  • InhaltsverzeichnisDeutsch Deutsch 138Reis mit Fisch und Rossejat mit Reis (zuvor in der Sardinen vom Schneckennudeln mit Salami- Schweinshachsen mit Seeteufel mit Meeresfrüchten, 237 Würztunke Holzkohlengrill, 896 Tomatensoße, 279 Kohl, 724 Romescosoße, 882Reis mit Fleisch, 236 angebraten), 247 Sardinen-Brandada, 778 Schnitzelchen vom Seeteufel Schweinshachsen mit Seeteufel mit Seitlingen, 881Reis mit Hähnchen, 238 Rotbarbe, 841 Sardinenpastete mit mit Safran, 803 Linsen, 725 Seeteufel nachReis mit Kalamaren, 225 Rotbarben à la schwarzen Oliven, 867 Schokoladenkuchen, 1119 Schweinshachsen mit Fischerart, 877Reis mit Kaninchen, 234 Provençale, 842 Saubohnensalat mit Schwein auf Pekinger Pinienkernen, 727 Seeteufelfilets im BierteigReis mit Kohl und Rotbarben in Rotwein, 843 Minze, 11 Art, 659 Schweinshachsen mit frittiert, 812 Bohnen, 227 Rotbrassen, 861 Sauglammbraten, 672 Schwein mit Apfelsoße, 662 Rüben, 726 Seeteufelsuppe, 205Reis mit Miesmuscheln, 228 Rotbrassen vom Sautierte Artischocken mit Schwein süßsauer, 661 Schweinshachsen mit Seeteufel-Suprêmes mitReis mit Stockfisch, 232 Holzkohlengrill, 862 Schinken, 339 Schweinebacken, 707 Schnecken, 723 Estragon, 915Reis mit Taube, 233 Rote Bohnen mit Speck, 404 Sautierte Champignons, 464 Schweinebacken aus dem Schweinshachsensalat à la Seezunge à la Meunière, 827Reis mit Rote-Bohnen-Eintopf, 397 Sautierte Erbsen mit Ofen, 708 Vinaigrette, 24 Seezunge mit Mandeln, 825 Teppichmuscheln, 226 Rouladen mit Wurst, Schnauze Schinken, 433 Schweinebauch mit weißen Schweinskeule aus dem Seezunge mit Pilzen, 826Reis nach Fischerart, 235 und Ohren, 702 Sautierte grüne Bohnen mit Bohnen, 747 Ofen, 582 Seezungenfilets mitReis- und Nudelsuppe, 180 Rührei, 493 Schinken, 403 Schweinebraten mit Schweinsohr und geröstetem Knoblauch, 810Reisblutwurst, 532 Rührei mit frischem Sautierte junge Pfirsichen, 663 Schweinebauch, 720 Seezungenfilets mitReiskrapfen, 1085 Knoblauch, 494 Meerpolypen, 875 Schweinekotelett, 642 Schwertmuscheln im eigenen Orange, 811Reissalat, 8 Rührei mit Garnelen, 498 Sautierte Pfifferlinge, 445 Schweinekotelett mit Saft, 852 Seitlinge mit Knoblauch undReissalat Niçoise, 33 Rührei mit grünem Sautierte Schweinsleber mit Kartoffeln, 644 Schwimmkrabbe, 853 Petersilie, 387Reissuppe, 179 Spargel, 497 Knoblauch und Schweinelende, 612 Secallona Seitlinge vom Blech, 386Reistopf, 219 Rührei mit Pilzen, 495 Petersilie, 703 Schweinelende, 633 (Trockenwurst), 125 Selleriesuppe auf norwegischeReistopf mit Seegurken, 220 Rührei mit Schinken, 499 Sautiertes Gemüse, 460 Schweinelende im Darm, 102 Seeaal mit Erbsen, 795 Art, 178Reistopf nach Fischerart, 222 Rührei mit Tomate, 500 Schaf (Lamm), 534 Schweinelende in Seeaal nach Fischerart, 794 Sepia mit Erbsen, 908Reizker mit Knoblauch und Rührei mit Zwiebel, 496 Schafskäse, 1138 Rahmsoße, 635 Seeaaltopf, 857 Sepia mit Petersilie, 448 Russischer Kaffee, 1167 Scharfe Kalmare in Schweinelende mit Seegurke, 808 Fleischklößchen, 909Riesenteppichmuscheln, 793Rindsragout, 602 S Schokoladensoße, 783 Schattenfisch nach Feigen, 566 Schweinelende mit Seehecht auf baskische Art, 835 Sepia mit Kartoffeln, 907 Sepia mit Kohlrouladen, 906Ringeltaube, 1036 Safrankaninchen, 980 Fischerart, 796 Pflaumen, 636 Seehecht aus der Röhre, 928 Sepia mitRippchen, 577 Salat der Saison, 16 Schattenfisch-Suprêmes mit Schweinelende mit süßsauren Seehecht im Bierteig Ochsenschwanz, 905Risotto auf Mailänder Art, 223 Salat mit mariniertem Safran, 914 Zwiebeln, 637 frittiert, 837 Sepia mit Pfifferlingen, 910Roastbeef, 124 Fisch, 22 Schinkenomelett, 521 Schweinerippchen mit Seehecht mit grüner Sepia nach Fischerart, 903Rochen, 876 Salat nach Art des Schmalztörtlein, 1092 Aprikosen, 567 Soße, 838 Sepia vom Blech, 904Roher Landschinken, 117 Hauses, 12 Schmorfleisch nach Schweinerippchen mit Seehecht vom Blech, 836 Serrat, 1152Rohkostsalat, 47 Salmorejo mit Garnelen (Art Gärtnerinnenart, 562 Gürkchen, 93 Seeigel, 818 Setzeier, 472Romescosoße, 887 Gazpacho), 174 Schnecken im eigenen Schweinerippe auf Seespinne, 797 Setzeier mitRoquefort, 1151 Sandaal mit Knoblauch und Saft, 690 kantonesische Art, 573 Seeteufel im Bierteig Paprikawurst, 473Rosenkohl, 359 Petersilie, 912 Schnecken mit Allioli, 693 Schweinerippe mit Honig, 574 frittiert, 878 Sommersalat, 29Rosenkohl mit Schinken, 360 Sanganheta (Typisches Schnecken mit Schweineschnauze, 717 Seeteufel mit Allioli, 880 Spaghetti Bolognese, 265Rossejat mit Nudeln (zuvor in Blutwurstgericht aus dem Romescosoße, 695 Schweineschnauze und -ohren Seeteufel mit geröstetem Spaghetti Carbonara, 266 der Würztunke Vall d’Aran), 739 Schnecken mit mit weißen Bohnen, 718 Knoblauch, 879 Spaghetti mit Knoblauch, 268 angebraten), 306 Sardinen à la Vinaigrette, 897 Seespinne, 694 Schweinshachsen à la Seeteufel mit Kohlsoße, 883 Spaghetti mit Vinaigrette, 728 Lachscremesoße, 269
  • InhaltsverzeichnisDeutsch Deutsch 139Spaghetti mit Pesto (Basilikumsoße), 270 Stockfisch mit geronnenem Allioli, 761 T Tintenfischringe im Bierteig frittiert, 781 U Walnußkuchen, 1117 Walnußsuppe, 196Spaghetti Napolitana, 267 Stockfisch mit hartgekochten Tagliarini alla Carbonara, 309 Toast mit Rührei und Überbackene Warme Palmherzen mitSpanferkel, 620 Eiern und Rosinen, 766 Tagliarini mit Räucherlachs, 502 Auberginen, 317 Butter, 392Spanisches Kartoffelomelett Stockfisch mit Honig, 763 Hackfleischsoße, 308 Tomaten à la Überbackene Cannelloni (alla Warmer Nudelsalat, 21 (mit Zwiebeln), 506 Stockfisch mit Tagliarini mit Provençale, 450 Rossini), 251 Warmer Salat, 34Spargel à la Vinaigrette, 57 Kichererbsen, 762 Tomatensoße, 310 Tomatencremesuppe, 154 Überbackene Chicorée, 370 Warmer Spargel mitSpargel in Stockfisch mit Lauch und Tapenade (Paste aus Tomatenpudding mit Überbackene Makkaroni, 292 Butter, 372 Brunnenkressesoße, 56 Pilzen, 768 schwarzen Oliven, Kapern, Salbei, 443 Überbackene Wassermelone, 1076Spargel in Eiervinaigrette, 58 Stockfisch mit Anchovis...), 72 Tomatensalat, 30 Schweinshachsen, 731 Weintrauben, 1075Spargel mit Mayonnaise, 55 Ratatouille, 769 Tastet (Trockenwurst), 126 Torrons Überbackene Spaghetti, 271 Weiße Bohnen mitSpargel vom Grill, 371 Stockfisch mit Rosinen und Tatarbeefsteak, 542 (Mandelnougat), 1126 Überbackene Spargel auf katalanischerSpargelcremesuppe, 153 Pinienkernen, 767 Teigfladen mit Paprika und Tortades parmesanische Art, 373 Bratwurst, 400Spargelomelett, 524 Stockfischkrapfen, 770 Wurst, 256 (Mandelkekse), 1127 Überbackene Tomaten, 452 Weiße Bohnen mitSpargelsalat, 28 Stockfischkrapfen, 779 Teigfladen mit Paprika und Tortell (Gefüllter Überbackener Schinken, 401Spiegeleier mit Honig, 487 Stockfischkroketten, 799 Zwiebeln, 257 Teigkranz), 1128 Blumenkohl, 356 Weißer Reis aufSpiegeleier mit Paprika, 488 Stockfischomelett, 510 Teigfladen mit Sardinen, 262 Totentrompetensuppe Überbackener Lauch, 437 amerikanische Art, 229Spiegeleier mit Stockfischtopf, 787 Teigfladen mit Spinat und (Pfifferling), 208 Überbackener Wiener Kaffee, 1168 Paprikastreichwurst, 490 Studentenfutter mit Bohnen, 258 Tournedos, 673 Rosenkohl, 361 Wiener Schnitzel, 599Spiegeleier mit Muskateller, 1070 Teigtaschen mit Kürbis, 409 Tournedos alla Rossini, 675 Überbackenes Wildkaninchen mit Paprikawurst, 491 Stumpfmuscheln vom Teigtaschen mit Spinat, 410 Tournedos mit Kartoffelpüree, 444 Schnecken, 984 VSpiegeleier mit Blech, 921 Teppichmuscheln im eigenen Rahmseitlingen, 674 Wildschwein mit Birnen, 1034 Räucherspeck, 486 Suppe aus der Cerdanya (mit Saft, 791 Trauben-Käse-Salat, 26 Wildschweinpastete, 113Spiegeleier mit Schinken, 489 Milch, Eiern und Teppichmuscheln in Traubensaft, 1160 Val d’ Aran, 1153 Wildschweinragout, 992Spießbraten, 564 Röstbrot), 192 Weißwein, 792 Trinxat amb rosta (Kartoffeln Valencianische Paella, 246 Windbeutel mitSpinat auf katalanische Art (mit Suppe mit feinen Teppichmuscheln nach und Kohl, gekocht, Vichyssoise, 217 Schokoladensoße, 1101 Rosinen und Kürbisnudeln, 182 Fischerart, 790 zerstampft und mit Speck Vorspeisen, 52 Wolfsbarsch im W Pinienkernen), 374 Suppe mit Teppichmuschelsuppe, 185 angebraten), 454 Speckwickel, 832Spinat mit Schinken, 376 Schneckennudeln, 191 Thunfisch à la Trockenfrüchte (Nüsse, Wolfsbarsch inSpinatomelett, 525 Suppe nach Fischerart, 200 Provençale, 922 Dörrobst, Körner), 1042 Wachteleier mit Mais, 477 Rahmsoße, 828Spinatpudding, 442 Suquet (Fischragout), 917 Thunfisch mit Ratatouille, 923 Tropischer Salat, 35 Wachteln à la Wolfsbarsch mit Dill, 831Spinatravioli mit Käse, 305 Suquet mit Seeteufel und Thunfisch mit Tomate, 924 Trüffelpastete mit Vinaigrette, 1001 Wolfsbarsch mitSpinatteigtäschchen, 366 Garnelen, 920 Thunfischkiemen mit Portwein, 115 Wachteln in Garnelencreme, 830Steinbutt aus dem Ofen, 885 Suquet vom Stockfisch, 919 Nudeln, 817 Truhada (Gefüllte Kartoffeln Weinblättern, 1002 Würstchen aus derSteinbutt in Cava, 886 Suquet vom Thunfischomelett, 526 auf aranesische Art), 455 Wachteln mit Region, 669Stierragout mit Pilzen, 604 Zackenbarsch, 918 Thunfischsalat, 31 Truthahnbraten, 996 Teppichmuscheln, 1000 Würstchen in Rotwein, 667Stockfisch auf biskayische Süße Bratwurst mit Apfel, 552 Thunfisch-Tournedos mit Tupí-Käse (in Schnaps Wachteln nach Jägerart, 999 Würstchen mit Garnelen, 665 Art, 759 Süße Suppe, 210 Rahmseitlingen, 936 eingelegt), 1136 Waffelröllchen mit Würstchen mitStockfisch mit Bohnen, 764 Süßer Blechkuchen, 1090 Thymiansuppe, 188 Tupinet (Schweinefleisch in Öl Haselnußfüllung, 1105 Kartoffelpüree, 666Stockfisch mit feinem Süß-scharfe Schnecken, 696 Tintenfischchen in ihrer oder Schmalz), 128 Walderdbeeren, 1053 Wurstplatte, 76 Knoblauchmus, 765 Tinte, 785 Waldschnepfe, 951 Walnüsse mit Honig, 1060
  • InhaltsverzeichnisDeutsch Deutsch 140 XXató (Salat aus Stockfisch, Thunfisch... mit Romescosoße), 73Xolís (Magere Zervelatwurst mit Pfeffer), 129 ZZackenbarsch vom Grill, 854Zarzuela-Fischtopf, 901Zaunammern mit Kohlrouladen, 998Zickel aus dem Ofen, 557Zickel vom heißen Stein, 556Zickelbraten (Schulter oder Keule), 559Zickelkeule, 581Ziegenkäse, 1135Zitronenkuchen, 1115Zucchini mit Anchovis, 327Zucchinieintopf, 161Zucchini-Lasagne alla Bolognese, 283Zucchiniomelett, 512Zucchinipudding mit Käse, 385Zuccinicremesuppe, 143Zwiebelblutwurst, 533Zwiebelchen auf andalusische Art, 346Zwiebelkuchen, 255Zwiebelomelett, 514
  • IndexEnglish English 141 A Asparagus with vinaigrette, 57 Avocado cocktail, 42 Avocado salad, 7 Batter fried eggs, 476 Batter fried hake, 837 Blood and rice sausage, 532 Botifarra de fetge (Catalan liverAlmond biscuit Assorted canapés, 39 Avocado with prawns, 1 Batter fried monkfish Blood sausage flavoured sausage), 83 (cooky), 1079 Assorted cold cuts, 75 Avocado with Roquefort (anglerfish), 878 with fennel, 646 Botifarra de llenguaAlmond loaf, 1108 Assorted cold cuts, 107 sauce, 2 Batter fried monkfish Boar civet, 958 (Catalan tongueAlmond soup, 177 Assorted cold sausages Avocado with tunny (anglerfish) fillets, 812 Boar pâté, 113 sausage), 84Alphabet noodle (charcuterie), 76 (tuna), 3 Batter fried squid, 781 Boar with pears, 1034 Botifarra de perol soup, 193 Assorted fried small fish Avocados and chicory Batter-fried Boiled rice American (Catalan cooked sausageAnchovies from (small fry), 845 (Belgian endives) au artichokes, 330 style, 229 made from freshly killed LEscala, 755 Assorted fruit, 1043 naturel, 4 Batter-fried Borregos (hard cumin- pork), 85Anchovies with tomato, 754 Assorted pastries and sweets, 1121 B artichokes, 336 Batter-fried flavoured biscuits), 1083 Botifarra (Catalan pork Botifarra dolça (Catalan sweet pork sausage) withAnditos (Val dAran blood Assorted pâtés, 77 Baby lamb chops, 577 cauliflower, 353 sausage), 80 apple, 552 sausage with onion), 74 Assorted smoked Baieton (cabbage with Batter-fried cod, 773 Botifarra (Catalan pork Botifarra dou (CatalanApple cake / pie, 1118 meats, 98 potato and bacon), 318 Batter-fried courgettes sausage) grilled on a cooked pork and eggApple juice, 1158 Assorted vegetables, 408 Baiona (small slices of (zucchini), 325 stone slab, 81 sausage), 86Apple pudding, 1123 Assorted wild ham cured with Batter-fried kid Botifarra (Catalan pork Botifarra somalla (CatalanApricot juice, 1154 mushrooms, 319 pepper), 78 chops, 578 sausage) grilled on a tender cured porkApricots, 1037 Assorted wild mushrooms Baked "sea perch", 855 Bean omelette, 518 stone slab, 544 sausage), 87Arròs a banda (rice with with garlic and Baked apple, 1069 Beef entrecôte, 592 Botifarra (Catalan pork Bouillabaisse, 137 fish, cooked together but parsley, 320 Baked bass, 829 Beef sirloin with green sausage) with Brains in browned served separately), 218 Aubergine (eggplant) à la Baked besuc ("sea- pepper, 611 mustard, 547 butter, 701Artichoke hearts, 362 crème, 314 bream"), 775 Beef stew, 602 Botifarra (Catalan pork Bread soup, 197Artichoke omelette, 513 Aubergine (eggplant) and Baked cauliflower, 354 Belly pork with white sausage) with rovellons Broad bean soup, 162Artichokes with cheese lasagne, 281 Baked dentex fish, 802 beans, 747 (wild mushrooms), 548 Broad beans à clams, 333 Aubergine (eggplant) and Baked fish, 868 Besuc ("sea-bream") Botifarra (Catalan pork létouffée, 384Artichokes with cheese puff pastry, 393 Baked hake, 928 baked in salt, 776 sausage) with samfaina Broad beans and mayonnaise, 334 Aubergine (eggplant) au Baked orada ("sea- Bilberries ("ratatouille"), 549 snails, 380Artichokes with salt gratin, 317 bream"), 859 (blueberries), 1057 Botifarra (Catalan pork Broad beans Catalan cod, 332 Aubergine (eggplant) Baked sard (fish), 895 Bisbe (blood sausage) with trinxat style, 379Artichokes with caviar with tapenade Baked turbot, 885 sausage), 79 (mashed potato and Broad beans in their vinaigrette, 335 (paste of olives, capers, Banana, 1067 Biscuits (cookies) with cabbage cake), 550 pods, 382Asparagus au gratin with anchovies, etc.), 40 Bass en papillotte, 832 ranci wine, 1099 Botifarra (Catalan pork Broccoli fritters, 323 parmesan, 373 Aubergine (eggplant) Bass with caraway Black noodles (cooked in sausage) with white Broccoli with carrots, 322Asparagus in watercress Egyptian style, 313 seed, 831 squid ink), 278 beans, 82 Brossat (curd sauce, 56 Aubergine (eggplant) Bass with cream Black pepper pâté, 108 Botifarra (Catalan pork cheese), 1130Asparagus omelette, 524 mousse, 439 sauce, 828 Black rice (cooked in squid sausage) with white Broth with semolina, 175Asparagus salad, 28 Aubergine (eggplant) Bass with prawn cream ink), 241 beans, 546 Brussels sprouts, 359Asparagus with mousse with sauce, 830 "Blancmange", 1103 Botifarra de ceba Brussels sprouts au mayonnaise, 55 Roquefort, 406 Batter fried aubergine Blood and onion (Catalan pork and onion gratin, 361Asparagus with Aubergine (eggplant) (eggplant), 315 sausage, 533 sausage), 551 Brussels sprouts with ravigote, 58 omelette, 508 Batter fried brains, 700 ham, 360
  • IndexEnglish English 142Bulh de codena (Val Casserole of sautéed Catalan-style omelette Charcoal-broiled Chickpeas Madrid Clams fisherman dAran blood sausage noodles with clams, 276 (with Catalan pork lamb, 561 style, 347 style, 790 with pork crackling), 88 Casserole of vegetables sausage and white Charcoal-broiled lamb Chickpeas with chorizo Clams in white wine, 792Bulh de la lengua (Val and salt cod, 341 beans), 503 paupiettes, 655 (spicy red Coca (savoury pastry) with dAran blood sausage Casserole of vegetables, Catxipanda (stewed Charcoal-broiled lambs sausage), 351 onion, 255 with tongue), 89 pork and snails, 342 vegetables and head, 687 Chickpeas with Coca (savoury pastry) withBulh nere (Val dAran Casserole of white pork), 343 Charcoal-broiled veal clams, 349 salted sardines, 254 blood sausage), 90 beans, 340 Caulets (stuffed cabbage chop, 652 Chickpeas with salt Coca (savoury pastry) withBull (Catalan blood Casseroled chicken, 1022 Val dAran style), 344 Charcoil broiled cod, 348 sardines, 262 sausage), 91 Casseroled fowl, 997 Cauliflower au gratin, 356 chops, 572 Chickpeas with Coca (savoury pastry) with C Casseroled noodles, 274 Casseroled rabbit, 966 Cauliflower cream, 355 Caviar, 789 Charcoil-broiled botifarra (Catalan pork spinach, 350 Chicory (Belgian endive) sweet pepper and sausage, 256Cabbage soup, 186 Casseroled rice, 219 Cebiche (Mexican-style sausage), 543 salad, 20 Coca de recapte (savouryCalçots (roasted onion Casseroled rice with sea marinated fish), 41 Charcoil-broiled botifarra Chicory (Belgian endive) pastry with vegetables, shoots), 324 cucumbers, 220 Celery consommé, 140 negra (Catalan blood salad with romesco salted sardines,Caldereta (spiny lobster Castell-llebre Cerdanya-style soup (with sausage), 553 sauce, 27 etc.), 260 stew), 786 cheese, 1132 milk, eggs and fried Chateaubriand steak, 568 Chicory (Belgian endives) Coca de recapte (savouryCalfs kidneys, 736 Catalan country-style meat bread), 192 Cheese omelette, 516 au gratin, 370 pastry) with grilledCalfs tongue, 710 and vegetable Charcoal broiled "sea Cheese platter, 1147 Chicory (Belgian endives) aubergine (eggplant),Calfs tongue soup, 163 perch" ("grouper"), 854 Chefs vegetable with béchamel peppers, etc., 261 jardinière, 711 Catalan meat and Charcoal broiled casserole, 456 sauce, 369 Coca de llardons (suetCalfs tongue with vegetable soup, 159 artichokes, 329 Cherries, 1038 Chicory (Belgian endives) pastry), 1089 capers, 712 Catalan meat and Charcoal broiled Chicago-style pizza, 296 with Roquefort Coca dolça (sweetCalfs tongue with vegetable stew, 169 asparagus, 371 Chicken broth, 135 dressing, 49 pastry), 1090 tomato, 713 Catalan pork sausace with Charcoal broiled calfs Chicken broth, 136 Chicory (Belgian endives) Coca doli i sucre (oil andCamembert, 1131 white beans, 640 liver, 704 Chicken croquettes, 988 with vinaigrette, 50 sugar pastry), 1091Canelloni au gratin Catalan pork sausage and Charcoal broiled Chicken in cava, 1024 Chilled almond soup from Coca enramada (savoury (Rossini), 251 white bean mackerel, 937 Chicken noodle soup, 204 Málaga, 130 pastry) with onion andCanelloni with cream, 248 omelette, 511 Charcoal broiled rabbit with Chicken salad, 25 Chilled cream of courgette red peppers, 257Cap-i-pota (stewed calfs Catalan pork sausage with allioli (garlic Chicken with Dublin bay (zucchini) soup, 157 Coca enramada (savoury head and tripe), 688 allioli (garlic mayonnaise), 963 prawns, 1026 Chips (French fries), 425 pastry) with spinach andCappucino, 1169 mayonnaise), 638 Charcoal broiled sard Chicken with prunes and Chocolate cake / beans, 258Caramel custard, 1097 Catalan pork sausage with (fish), 894 pine nuts, 1028 pie, 1119 Coca ensaginadaCaramel custard with wild mushrooms, 639 Charcoal broiled Chicken with samfaina Churrasco (Argentinian- (savoury suet cream, 1098 Catalan salad (with sardines, 896 ("ratatouille"), 1029 style charcoal broiled pastry), 259Carn de perol (preserve sausages and cold Charcoal grilled Chicken with spiny meat), 569 Coca maurada (savoury made from freshly killed cuts), 6 mushrooms, 461 lobster, 1027 Cirl buntings (small birds) pastry with pork crackling pork), 92 Catalan tomato bread with Charcoal roasted rovellons Chicken with sugar, 1030 with cabbage rolls, 998 or oil), 263Carpaccio, 565 anchovies, 66 (wild mushrooms), 446 Chickpea salad with salt Civet, 570 Coca tapada (savouryCarquinyolis (hard almond Catalan tomato bread with Charcoal-broiled cod, 367 Clam soup, 185 pastry turnover), 264 biscuits), 1088 ham, 67 entrecôte, 586 Chickpea stew, 170 Clams, 888 Cockles fishermanCarrots in cream, 411 Chickpea stew, 352 Clams au naturel, 791 style, 806
  • IndexEnglish English 143Cod in white wine, 774Coffee laced with brandy Cream of asparagus soup, 153 Curried poached eggs, 482 Duck preserve (confit) with wild strawberries, 962 Elvers (baby eels) Bilbao style, 752 F or liqueur, 1170 Cream of carrot Curried prawns, 815 Duck with Ember baked Fabada asturianaCoffee with cream, 1163 soup, 149 Custard roll, 1087 blackberries, 943 potatoes, 417 (Asturian white beanCold calfs tongue, 715 Cream of chicken Cuttlefish, 911 Duck with figs, 942 Ember roasted botifarra stew), 377Cold chicken, 1031 soup, 151 Cuttlefish fisherman Duck with orange, 948 (Catalan pork Farinetes de fajolCold loin of pork with Cream of courgette style, 903 Duck with peaches, 946 sausage), 545 (creamed gherkins, 93 (zucchini) soup, 143 Cuttlefish with cabbage Duck with pears, 945 Ember roasted broad buckwheat), 1096Cold roast ham, 121 Cream of crab soup, 144 rolls, 906 Duck with ratafia beans in their pods with Farro (country-style meatConger eel fisherman Cream of leak soup, 152 Cuttlefish with liqueur, 947 romesco sauce, 381 and vegetable soup from style, 794 Cream of lentil soup, 147 meatballs, 909 Duck with turnips, 944 Ember roasted razor the Ebro valley), 166Conger eel with Cream of mushroom Cuttlefish with oxtail, 905 Duck with wild clams, 851 Fideuada (paella made peas, 795 soup, 156 Cuttlefish with peas, 908 mushrooms, 941 Emmental, 1133 with noodles), 272Consommé with egg Cream of pea soup, 150 Cuttlefish with Dutch cheese, 1137 English-style roast Fideus a banda (noodles yolk, 138 Cream of pulse soup, 146 potatoes, 907 Dutch toast (with beef, 664 with fish, cooked togetherConsommé with Cream of seafood soup Cuttlefish with wild scrambled egg and Entrecôte en but served sherry, 139 ("chowder"), 148 mushrooms smoked salmon), 502 papillote, 594 separately), 273Cooked ham, 118Cooked ham with Cream of spiny lobster soup, 145 (chanterelles), 910 Date mussels, 801 E Entrecôte with garnish, 588 Fig loaf, 1109 Filet mignon, 615 honey, 119 Cream of tomato Dish of whipped Edam, 1134 Entrecôte with oyster- Fillet (tenderloin) ofCooked ham with port soup, 154 cream, 1148 Eel casserole, 857 mushroom cream pork, 612 wine, 120Coquetes de sagí (suet Cream of vegetable soup, 155 D Eels, 748 Eels stewed with potatoes, sauce, 587 Entrecôte with Fillets of sole with orange, 811 pastries), 1092 Crema aranesa (Val Donegal (large Catalan garlic and peper, 749 pepper, 590 Fillets of sole with sizzledCorball (fish) fisherman dAran-style custard pork sausage), 94 Eggs American style, 465 Entrecôte with port garlic, 810 style, 796 cream), 1093 Doughnuts, 1084 Eggs Flemish style, 466 wine, 591 Fine vermicelli soup, 182Country style Crema cremada (Catalan Dried eel, 751 Eggs in a nest, 471 Escalivada (baked Fish canelloni, 250 omelette, 505 caramelized custard Dried fruit and nut cake / Eggs Majorcan style (with aubergines/eggplants, Fish casserole, 788Country-style pâté aux cream), 1094 pie, 1114 red sobrassada peppers, etc.), 54 Fish croquettes, 800 fines herbes, 112 Crespèths (Val dAran style Dried fruit and nuts, 1042 sausage), 467 Escalope Cordon Fish mousse, 866Courgette (zucchini) crepes), 1095 Dried fruit and nuts with Eggs mimosa, 492 Bleu, 596 Fish ravioli, 304 lasagne alla Croquettes, 579 muscatel wine, 1070 Eggs Rioja style (with red Escudella i carn dolla Fish rolls, 809 bolognese, 283 Crudités, 47 Dublin bay prawns with spicy chorizo (broth with noodles Fish soup, 199Courgette (zucchini) Cucumber salad with tunny noodles, 805 sausage), 468 followed by stewed meat Fish suprêmes, 913 mousseline, 407 (tuna), 9 Duck casserole with Eggs stuffed with and vegetables), 165 Fish suprêmes (corball)Courgette (zucchini) Cucumber with potatoes, 952 prawns, 484 Espetec (Catalan dry with saffron, 914 omelette, 512 dressing, 46 Duck Empordà style, 940 Eggs stuffed with tunny cured pork sausage), 95 Fishermans soup, 200Courgette and cheese Cup of consommé, 142 Duck ham, 116 (tuna), 485 Esqueixada (shredded salt Flambéed banana, 1068 flan, 385 Cured local ham, 117 Duck ham salad, 23 Eggs Turkish style, 469 cod salad), 59 Flambéed Dublin bayCourgettes (zucchini) with Curried chicken, 1025 Duck preserve Eggs with aniseed, 1107 Ewes milk cheese, 1138 prawns, 823 anchovies, 327 Curried fried rice, 240 (confit), 949 Eggs with samfaina Flambéed rabbit, 967Crayfish, 798 ("ratatouille"), 475 Flambéed tripe, 742
  • IndexEnglish English 144Frankfurter Fried fish and seafood Girella (lambs gut Grilled meats with allioli Hot palm hearts with Lamb with prune sausages, 668 platter, 813 sausage stuffed with rice, (garlic butter, 392 sauce, 684Free-range cock (rooster) Fried lambs blood and bread and pork), 100 mayonnaise), 625 House liver pâté, 96 Lambs brains, 699 with llenegues (wild liver in sweet-and-sour Goats milk cheese, 1135 Grilled oyster House pastry, 1120 Lambs kidneys with mushrooms), 994 sauce, 706 Goose barnacles, 870 mushrooms, 386 House pâté, 110 sherry, 737French pâté, 114 Fried plaice, 864 Goose leg preserve Grilled pagell ("sea- House salad, 12 Lambs liver withFresh fruit salad, 1046 Fried potatoes in spicy (confit), 991 bream"), 862 House wild mushroom onions, 705Fresh hake from local sauce, 420 Goose with llenegues Grilled plaice, 863 preserve, 321 Lambs trotters, 732 waters, 839Fresh orange juice, 1161 Fried rabbit with quince allioli (garlic (wild mushrooms), 1008 Goose with pears, 1009 Grilled prawns, 814 Grilled sirloin of veal, 613 I Lambs trotters with peas, 733Fresh pineapple, 1066 mayonnaise), 986 Goose with prunes, 1010 Grilled sirloin steak, 608 Irish coffee, 1165 Lambs trotters withFresh pineapple with Fried red mullet, 844 Gosset (Catalan blood Grilled squid, 780 Irish stew, 606 tripe, 734 Dublin bay prawns, 68 Fried sardines, 899 sausage stuffed with Grilled steak with chips Izard (Pyrenean Langüissa de la bonaFresh pineapple with Fried small fish (small bread and pork), 101 (French fries), 535 chamois), 1004 (fresh / cured sausage ham, 69 fry), 869 Goulash, 624 Grilled tellina clams, 921 Izard (Pyrenean chamois) from the ValFresh salmon, 892 Fried small hake with Grape and cheese Gruyère, 1139 civet, 955 dAran), 103Fresh strawberries au naturel, 1049 lemon, 834 Fried vegetables with salad, 26 Grape juice, 1160 H J Langüissa de la traidura (Val dAran sausage withFresh tunny (tuna), 926 bacon, 459 Grapefruit juice, 1155 Hake Basque style, 835 Jabugo cured ham, 123 heart and lights), 104Fresh tunny (tuna) Frogs legs, 753 Grapes, 1075 Hake with green Julienne soup, 211 Large black coffee, 1164 K lasagne, 285 Fruit compote, 1040 Green asparagus sauce, 838 Large black coffee, 1166Fricandeau (meat Fruit pudding, 1074 mousse, 441 Ham and eggs, 474 Large meatball, 657 stew), 616 Fruit salad in syrup, 1047 Green beans sautéed with Ham omelette, 521 Kid grilled on a stone Large prawns on aFricandeau (meat stew) Fruit yogurt, 1140 ham, 403 Hamburger steak, 541 slab, 556 spit, 758 with truffles, 617 Fruit-flavoured milk Green beans with Hamburger with chips Kid preserve, 558 Lasagne allaFried borage leaves with shake, 1129 vinaigrette, 402 (French fries), 627 Kidney kebab à la bolognese, 280 honey, 1082 Fuet (Catalan dry cured Green salad, 36 Hard-boiled eggs with française, 686 Leak pie, 414Fried cuttlefish, 902 pork sausage), 97 Griddled Dublin bay green sauce, 479 Kidney pie, 721 Leaks au gratin, 437Fried eggs and bacon, 486 G prawns, 822 Grilled chicken Hard-boiled eggs with mayonnaise, 478 Kidney with garlic and parsley, 735 Leaks with vinaigrette, 70 Leaks withFried eggs and ham, 489 Ganxets (white breasts, 1019 Hare civet, 957 Kiwis, 1045 vinaigrette, 436Fried eggs with chorizo beans), 396 Grilled cuttlefish, 904 Hare pâté, 111 Knuckle of veal in red Leaks with watercress (red spicy Garlic shoot Grilled Dublin bay Hare with chocolate, 1005 wine, 630 sauce, 435 sausage), 491 omelette, 509 prawns, 804 Hogfish (rascasse), 884 Knuckle of veal with baby Lean pork jardinière, 645Fried eggs with Garlic soup, 176 Grilled entrecôte with Hogfish (rascasse) onions, 628 Leg of kid, 581 honey, 487 Gazpacho, 167 herbs, 589 mousse, 865 Knuckle of veal with Leg of lamb, 623Fried eggs with Gemes (small rich Grilled fish and seafood Hog-fish (rascasse) peas, 629 Leg of lamb with sobrassada (Majorcan platter, 819 prunes, 585 L custards), 1100 soup, 206 red sausage), 490 German salad, 5 Grilled hake, 836 Hors doeuvres, 52 Leg of lamb withFried eggs with sweet Giant clams, 793 Grilled lamb chops, 575 Hot asparagus with Lamb, 534 tarragon, 584 peppers, 488 Grilled lamb chops, 576 butter, 372 Lamb casserole, 683 Lemon cake / pie, 1115
  • IndexEnglish English 145Lentil and garlic Marinated filletted Melon and crab Monkfish escalopes with Onion soup gratinée, 184 Partridge in vinaigrette preserve, 389 rabbit, 985 cocktail, 45 saffron, 803 Orada ("sea-bream") sauce, 1012Lentil salad, 15 Marinated fish salad, 22 Melon with Jabugo cured Mushroom crepes, 364 baked in salt, 858 Partridge withLentils with chorizo (spicy Marinated mackerel, 938 ham, 63 Mushroom lasagne, 282 Orange, 1077 cabbage, 1013 red sausage), 388 Marinated pork chop, 643 Melon with Port wine, 65 Mushroom omelette, 527 Orange with muscatel Partridge withLettuce and tomato Marinated sardines, 898 Melon with Port Mushroom pie, 416 wine, 1078 grapes, 1014 salad, 19 Marinated tunny wine, 1056 Mushroom soup, 181 Orelletes (fried pastry Pasta soup, 198Live oysters, 860 (tuna), 925 Melon with Serrano cured Mushrooms with sprinkled with sugar Pasta with salamiLiver loaf, 106 Marrow flower fritters, 365 ham, 64 cream, 463 ), 1106 bolognese sauce, 279Llívia cheese, 1142 Marzipan, 1102 Milhes (fried maize/corn Mushrooms with garlic and Ossobuco alla Pastères (Val dAran styleLlonganissa (Catalan Mashed cabbage and pastries from the Val parsley, 462 milanesa, 653 crepes), 1113 hard cured pork potatoes fried in bacon dAran), 1104 Mussel soup, 195 Oven baked Pastissets (candied sausage), 105 fat, 358 Minestrone, 212 Mussels fisherman potatoes, 418 squash turnovers), 1122Lobster, 824 Mashed cabbage and Mixed grill (chops, style, 846 Oxtail consommé, 141 Pea and ham soup, 201Local sausages, 669 potatoes fried with blood sausage, pork Mussels in beer, 848 Oxtail in red wine, 580 Pea omelette, 522Loquats, 1059 sausage, 421 fillet/tenderloin, Mussels with Oxtail stew, 603 Peach juice, 1159 M Mató (curd rabbit), 626 vinaigrette, 849 Oyster mushrooms with Peaches in syrup, 1072 cheese), 1144 Mixed salad, 32 N garlic and parsley, 387 Peaches in wine, 1071Macaroni alla bolognese, 287 Mató (curd cheese) with honey, 1146 Mixed vegetable soup, 216 Nectarine, 1058 P Pear juice, 1156 Pears in red wine, 1063Macaroni alla Mató (curd cheese) with Mixed vegetables, 394 Niu (salted cod gut and Paella fisherman Pears in syrup, 1062 carbonara, 288 quince preserve, 1145 Monkfish (anglerfish) and young pigeon), 856 style, 243 Peas à létouffée, 431Macaroni alla Meat brochette prawn casserole, 920 Noodle soup, 189 Paella Parellada (without Peas with mint, 430 napolitana, 290 (kebab), 555 Monkfish (anglerfish) Noodles fisherman bones or shells), 245 Pheasant withMacaroni au gratin, 292 Meat broth, 131 fisherman style, 877 style, 275 Paella valenciana, 246 grapes, 993Macaroni Italian Meat broth with egg Monkfish (anglerfish) Noodles with Paella with lobster, 244 Pigs ear and belly, 720 style, 289 yolk, 133 soup, 205 cuttlefish, 277 Pagell ("sea- Pigs snout, 717Macaroni pie, 293 Meat broth with Monkfish (anglerfish) Norwegian-style celery bream"), 861 Pigs snout and ears withMacaroni ring soup, 203 macaroni, 191 suprêmes with soup, 178 Palm hearts au white beans, 718 OMacaroni with cream Meat broth with tarragon, 915 naturel, 60 Pigs trotters au cheese sauce, 291 noodles, 132 Monkfish (anglerfish) with Palm hearts with anchovy gratin, 731Maigret of duck with Meat broth with allioli (garlic Octopus, 871 sauce, 61 Pigs trotters in chestnut purée, 1007 sherry, 134 mayonnaise), 880 Octopus Galician Palm hearts with vinaigrette, 728Majorcan thick soup (made Meat loaf, 656 Monkfish (anglerfish) with style, 872 mayonnaise, 391 Pigs trotters roasted in the from brown bread and Meatball soup, 158 cabbage sauce, 883 Octopus with Palm hearts with pan, 722 vegetables), 215 Meatball soup, 194 Monkfish (anglerfish) with potatoes, 873 vinaigrette, 62 Pigs trotters withManchego cheese, 1143 Meatballs in tomato oyster mushrooms, 881 Olla aranesa (Val dAran- Panellets cabbage, 724Mange-tout pea sauce, 649 Monkfish (anglerfish) with style stew), 168 ("marzipan"), 1111 Pigs trotters with soup, 207 Meatballs jardinière, 647 romesco sauce, 882 Omelette aux fines Papaya, 1061 lentils, 725Mango, 1055 Meatballs with Monkfish (anglerfish) with herbes, 515 Partridge chasseur, 1011 Pigs trotters with pineMarinated courgettes cuttlefish, 650 sizzled garlic, 879 Omelette pie, 501 Partridge in sauce, 1015 nuts, 727 (zucchini), 328 Meatballs with peas, 648 Onion omelette, 514
  • IndexEnglish English 146Pigs trotters with Pork fillet Puff pastry, 1112 Rabbit with garlic and Rice and noodle Roast leg of pork, 582 snails, 723 (tenderloin), 633 Puigcerver goats milk thyme, 969 soup, 180 Roast marinatedPigs trotters with Pork fillet (tenderloin) with cheese, 1149 Rabbit with herbs, 974 Rice cooked on the beef, 554 turnips, 726 custard sauce, 635 Pulse mosaic, 405 Rabbit with olives, 977 embers, 224 Roast peacock leg, 990Pilaf rice, 242 Pork fillet (tenderloin) with Pulse salad, 13 Rabbit with prunes, 976 Rice Cuban style (with Roast pork cheeks (bathPineapple in syrup, 1065 prunes, 636 Pulse salad Andalusian Rabbit with romesco tomato and fried chaps), 708Pineapple juice, 1157 Pork fillet (tenderloin) with style, 14 sauce, 979 egg), 221 Roast pork cheeks (bathPineapple with white beans, 634 Pumpkin and mussel Rabbit with rum, 978 Rice doughnuts, 1085 chaps), 709 kirsch, 1064 Pork fillet stuffed with soup, 183 Rabbit with saffron, 980 Rice fisherman style, 222 Roast pork withPinyana soup (with cheese and ham, 632 Pumpkin pasties, 409 Rabbit with samfaina Rice fisherman style, 235 peaches, 663 vegetables, cheese, Pork loin escalope, 597 Pumpkin soup, 161 ("ratatouille"), 981 Rice Milanese style, 223 Roast quail, 1033 meatballs, etc.), 202 Pork loin with Pumpkin turnovers, 1110 Rabbit with sweet potatoes Rice mountain style, 236 Roast rabbit, 987Pizza, 294 apricots, 567 Puréed lentils, 172 (yams), 975 Rice pudding, 1081 Roast shoulder ofPizza alla napolitana, 295 Pork loin with figs, 566 Puréed peas, 173 Rabbit with white Rice salad, 8 lamb, 601Pizza quatro stagioni, 298 Pork Pekin style, 659 Puréed pulses, 171 beans, 973 Rice soup, 179 Roast stuffed sucklingPizza with four Pork preserve, 571 Pyrenean farmhouse Rabbit with wild Rice with broth, 230 pig, 621 cheeses, 297 Pork tenderloin with sweet soup, 214 mushrooms, 970 Rice with cabbage and Roast suckling lamb, 672Plain rolled omelette, 504Plain yogurt, 1141 and sour onions, 637 Pork with apple Q Rabbit with wild mushrooms (fairy-ring white beans, 227 Rice with chicken, 238 Roast turkey, 996 Roast veal with lleneguesPlatter of cold sausages sauce, 662 Quails chasseur, 999 champignons), 971 Rice with clams, 226 (wild mushrooms), 682 (charcuterie), 99 Potaco ("ratatouille" with Quails eggs with sweet Raspberries and Rice with eels, 231 Roasted sweet peppersPlums in ranci potatoes), 438 corn, 477 cream, 1044 Rice with fish and with garlic, 427 wine, 1073 Potato omelette, 520 Quails in vinaigrette Ravioli, 299 seafood, 237 Roasted sweet peppersPoached eggs, 480 Potato pie, 413 sauce, 1001 Ravioli al pesto, 303 Rice with mussels, 228 with saltedPoached eggs with Potato purée au Quails with clams, 1000 Ravioli Italian style, 300 Rice with rabbit, 234 sardines, 428 cava, 481 gratin, 444 Quails wrapped in Ravioli with cream cheese Rice with salt cod, 232 "Rock mussels", 850Poached eggs with sweet Potatoes roasted in meat vineleaves, 1002 sauce, 301 Rice with squab (young Romesco sauce, 887 peppers, 483 fat, 426 Quince preserve, 1039 Ravioli with sweet pigeon), 233 Roquefort, 1151 RPomegranate in muscatel Potatoes stuffed with peppers, 302 Rice with squid, 225 Roquefort pâté, 109 wine, 1054 sobrassada (Majorcan Razor clams au Rice with vegetables, 239 Rosques de comí (cumin-Pork cheeks (bath red sausage), 423 Rabbit casserole, 954 naturel, 852 Roast artichokes, 331 flavoured ring chaps), 707 Potatoes stuffed with tunny Rabbit chasseur, 965 Recuit (curd Roast beef, 124 pastries), 1125Pork chop, 642 (tuna), 424 Rabbit civet, 956 cheese), 1150 Roast chicken, 1023 Rovellons (wildPork chop with Potatoes with allioli (garlic Rabbit in spicy Red beans with salt Roast chicken and mushrooms) roasted in potatoes, 644 mayonnaise), 419 sauce, 964 pork, 404 potatoes, 1032 the pan, 447Pork chop with sweet Prawn cocktail, 43 Rabbit preserve, 983 Red mullet, 841 Roast duck in Port Rovellons (wild sauce, 641 Prawn omelette, 517 Rabbit with Red mullet à la wine, 950 mushrooms) with garlicPork chops Cantonese Prawns with chocolate, 982 provençale, 842 Roast kid, 557 and parsley, 448 style, 573 chocolate, 816 Rabbit with Dublin bay Red mullet in red Roast kid (shoulder or Russian coffee, 1167Pork chops with Profiteroles (cream puffs prawns, 972 wine, 843 leg), 559 Russian salad, 51 honey, 574 with chocolate Rabbit with garlic and Redorts (round Roast lamb, 685 sauce), 1101 parsley, 968 pastries), 1124 Roast leg of lamb, 583
  • IndexEnglish English 147 S Salt cod with garlic mousseline, 765 Sausages with prawns, 665 "Sea-perch" ("grouper") casserole, 918 Sliced clotted blood fried with onions, 738 Spaghetti with salmon cream, 269Saddle of rabbit with Salt cod with hard boiled Sautéed artichokes with Sea urchins, 818 Small black coffee with a Spanish omelette (with prunes, 1006 egg and raisins, 766 ham, 339 Seafood casserole, 901 little milk, 1171 potato and onion), 506Saffron milkcap Salt cod with honey, 763 Sautéed mushrooms, 464 Seafood cocktail, 44 Small hake, 833 Spicy snails, 698 mushrooms, 434 Salt cod with leeks and Sautéed noodle Seafood salad, 18 Small octopus with Spicy squid withSalad Niçoise, 33 wild mushrooms, 768 casserole, 306 Seasonal fruit, 1041 onion, 874 chocolate, 783Salad of palm hearts, 17 Salt cod with raisins and Sautéed peas with Seasonal salad, 16 Small onions Andalusian Spider crab, 797Salad of pigs trotters with pine nuts, 767 ham, 433 Seasonal vegetables, 458 style, 346 Spinach à la crème, 375 ravigote, 24 Salt cod with samfaina Sautéed peas with Seasoned pork Andalusian Small snails with Spinach and cheeseSalad of tender broad ("ratatouille"), 769 mint, 432 style, 660 tomato, 689 ravioli, 305 beans with mint, 11 Salt cod with white Sautéed pork liver with Secallona (Catalan cured Small squid in ink Spinach canelloni (allaSalami lasagne with garlic beans, 764 garlic and parsley, 703 pork sausage), 125 sauce, 785 fiorentina), 249 purée, 284 Salted gills of tunny (tuna) Sautéed rice Selected hors Smoked eel, 750 Spinach Catalan style (withSalmon en papillotte, 891 with noodles, 817 casserole, 247 doeuvres, 53 Smoked salmon, 893 raisins and pineSalmon in browned Salted sardines in Sautéed small Selection of Smoked trout, 935 nuts), 374 butter, 889 sauce, 757 octopus, 875 omelettes, 507 Snails a la brutesca, 690 Spinach crepes, 363Salmon suprêmes with Salted sardines with Sautéed vegetables, 460 Serrano cured ham, 122 Snails a la Spinach mousse, 442 mustard, 916 muscatel grapes, 756 Sautéed wild mushrooms Serrat ewes milk gormanda, 691 Spinach omelette, 525Salmon with cava Samfaina (chanterelles), 445 cheese, 1152 Snails roasted in the Spinach pasties, 410 vinegar, 890 ("ratatouille"), 449 Scallops, 939 Shank end of leg of pan, 692 Spinach turnovers, 366Salmorejo (chilled soup Samfaina ("ratatouille") Scaloppa milanese, 595 lamb, 631 Snails with allioli (garlic Spinach with ham, 376 with prawns), 174 omelette, 523 Scaloppine, 600 Shepherds soup (made mayonnaise), 693 Spiny lobster àSalt cod baked in the "Sand eels" with garlic and Scotch eggs, 470 with oil and thyme), 213 Snails with romesco laméricaine, 820 pan, 760 parlsey, 912 Scrambled eggs, 493 Shin (knuckle), 622 sauce, 695 Spiny lobster withSalt cod Biscay style, 759 Sanganheta (Val dAran- Scrambled eggs with garlic Shirred eggs, 472 Snails with spider chicken, 821Salt cod brandade, 777 style sliced clotted blood shoots, 494 Shirred eggs with chorizo crab, 694 Spit-roasted chicken (half,Salt cod croquettes, 799 fried with onions), 739 Scrambled eggs with green (red spicy Sole meunière, 827 quarter), 1021Salt cod fried in egg and Sardine and black olive asparagus, 497 sausage), 473 Sole with almonds, 825 Spit-roasted meats, 564 flour, 770 mousse, 867 Scrambled eggs with Shredded salt cod, 771 Sole with wild Sponge cake roll (filledSalt cod fried with Sardine brandade, 778 ham, 499 Sirloin steak, 607 mushrooms, 826 with custard, cream or tomato, 772 Sardines with Scrambled eggs with Sirloin steak with Song thrushes stuffed with chocolate cream), 1086Salt cod fritters, 779 vinaigrette, 897 onions, 496 cava, 609 olives, 1035 Squab (young pigeon) withSalt cod gut Catalan Sausage and pigs head Scrambled eggs with Sirloin steak with Spaghetti al pesto, 270 baby onions, 960 style, 927 parcels, 702 prawns, 498 Roquefort, 610 Spaghetti alla Squab (young pigeon) withSalt cod omelette, 510 Sausage of seasoned, Scrambled eggs with Sirloin stuffed with bolognese, 265 basil-flavoured béarnaiseSalt cod stew, 787 cured pork loin, 102 tomato, 500 tarragon, 614 Spaghetti alla sauce, 959Salt cod with allioli negat Sausages in red Scrambled eggs with wild Skate (ray), 876 carbonara, 266 Squab (young pigeon) with (separated garlic wine, 667 mushrooms, 495 Sliced clotted blood fried Spaghetti alla vinaigrette sauce, 961 mayonnaise), 761 Sausages with potato Sea cucumbers, 808 with liver and napolitana, 267 Squid with onions, 782Salt cod with purée, 666 Sea food platter, 840 onions, 740 Spaghetti au gratin, 271 Steak aux fines chickpeas, 762 Spaghetti with garlic, 268 herbes, 537
  • IndexEnglish English 148Steak tartare, 542 Strawberries and Sweet pepper Torrons (almond Tunny (tuna) salad, 31 Vegetable soup, 209Steak with garlic and cream, 1051 mousse, 440 sweets), 1126 Tunny (tuna) tournedos "Velvet crab", 853 parsley, 536 Strawberries in muscatel Sweet peppers stuffed with Tortades (pastry made with oyster-mushroom Vichyssoise, 217Steak with garnish, 538 wine, 1050 salt cod brandade, 429 from flour, eggs, ground cream sauce, 936 Viennese coffee (withSteak with green Strawberries in orange Sweet soup, 210 almonds, etc.), 1127 Tunny (tuna) with samfaina whipped cream), 1168 pepper, 539Steamed artichokes and juice, 1052 Strawberries to taste (with T Tortell (pastry ring with filling), 1128 ("ratatouille"), 923 Tunny (tuna) with Viennese escalope (Wiener Schnitzel), 599 potatoes, 338Steamed beans and cream, wine, etc.), 1048 Strawberry cake / Tagliarini, 307 Tagliarini alla Tournedos, 673 Tournedos Rossini, 675 tomato, 924 Tupí cheese (in W potatoes, 399 pie, 1116 bolognese, 308 Tournedos with oyster- brandy), 1136 Wafer roll with hazelnutSteamed cabbage and Stuffed artichokes, 337 Tagliarini alla mushroom cream Tupinet (pork preserve in filling, 1105 potato, 357 Stuffed aubergine carbonara, 309 sauce, 674 oil or lard), 128 Walnut cake / pie, 1117Steamed cockles, 807 (eggplant), 316 Tagliarini alla Trinxat (mashed potato Turbot with cava, 886 Walnut soup, 196Steamed mussels, 847 Stuffed cabbage napolitana, 310 and cabbage cake) with Turkey breast in Walnuts in honey, 1060Steamed or boiled rolls, 378 Tagliarini with garlic, 311 bacon, 454 cava, 1018 Warm pasta salad, 21 vegetables, 457 Stuffed capon, 953 Tagliarini with smoked Tripe à la mode de Turkey leg with Warm salad, 34Stewed boar, 992 Stuffed coca (savoury trout cream sauce, 312 Caen, 745 pears, 989 Watercress salad, 10Stewed broad beans and peas, 383 pastry), 253 Stuffed courgettes Tapenade (paste of olives, capers, anchovies, Tripe Catalan style, 741 Tripe Galician style (with V Watercress soup, 187 Watermelon, 1076Stewed bull with wild (zucchini), 326 etc.), 72 chickpeas), 743 Val daran cheese, 1153 White bean salad with mushrooms, 604 Stuffed meat, 563 Tastet (Catalan cured pork Tripe Madrid style, 744 Veal à larmagnac, 678 tunny (tuna), 368Stewed calfs snout and Stuffed onions, 345 sausage), 126 Tripe with stewed calfs Veal chasseur, 676 White beans with botifarra tripe, 719 Stuffed pigs trotters, 730 Tasty seafood morsels with head and foot, 746 Veal chop, 651 (Catalan porkStewed calfs tongue, 714 Stuffed quails, 1003 cider vinegar, 48 Tropical salad, 35 Veal entrecôte, 593 sausage), 400Stewed duck, 1020 Stuffed sardines, 900 Throat sweatbreads and Trout Navarre style, 930 Veal escalope, 598 White beans withStewed lentils, 390 Stuffed squid, 784 animelles (fries), 716 Trout Pallars style, 931 Veal fricandeau with wild clams, 395Stewed meat Stuffed tomatoes, 451 Thyme soup, 188 Trout with almond mushrooms, 618 White beans with jardinière, 562 Stuffed turkey, 995 Toasted bread soup, 164 sauce, 934 Veal fricandeau with wild ham, 401Stewed omelette, 529 Suckling lamb, 530 Toasted Catalan bread Trout with fennel, 932 mushrooms White coffee, 1162Stewed partridge, 1016 Suckling lamb, 560 with quince allioli, 71 Trout with walnuts, 933 (agarics), 619 "Whitebait" omelette, 528Stewed partridge, 1017 Suckling lamb with mint Toasted Catalan tomato Truffled canelloni, 252 Veal jardinière, 677 Wild mushroom omeletteStewed pigs trotters, 729 sauce, 531 bread with ham, 127 Truffled pâté with Port Veal paupiettes, 654 (morels), 519Stewed potatoes, 422 Suckling pig, 620 Toasted tomato bread with wine, 115 Veal round jardinière, 670 Wild mushroom pie, 412Stewed snails, 697 Summer salad, 29 mushrooms, 453 Truhada (stuffed potatoes Veal round with peas, 671 Wild mushroom soupStewed Toulouse (red) Suquet (fish Toffee-almonds, 1080 Val dAran style), 455 Veal steak, 540 (fredolics), 190 beans, 397 casserole), 917 Tomato and sage Tudela head lettuce, 38 Veal stew, 658 Wild mushroom soupStewed veal, 605 Sweet and sour pork, 661 mousse, 443 Tudela head lettuce with Veal with almond (trompetes de laStewed veal, 681 Sweet and sour trout, 929 Tomato salad, 30 vinaigrette, 37 sauce, 680 mort), 208Stewed white beans, 398 Sweet and spicy Tomatoes à la Tunny (tuna) à la Veal with rovellons (wild Wild rabbit withStockfish (dried cod) snails, 696 provençale, 450 provençale, 922 mushrooms), 679 snails, 984 casserole, 919 Sweet corn soup, 160 Tomatoes au gratin, 452 Tunny (tuna) Vegetable lasagne, 286 Wood pigeon, 1036Strawberries, 1053 omelette, 526 Vegetable pie, 415 Woodcock, 951
  • IndexEnglish English 149 XXató (salad of endives/escarole with salt cod and romesco dressing), 73Xolís (lean meat and pepper sausage), 129
  • IndexFrançais Français 150 A Artichauts panés, 336 Artichauts sautés au B Bisbe (spécialité catalane de boudin), 79 Brochettes de crevettes, 758 Brocoli aux carottes, 322 Canard aux figues, 942 Canard aux mûres, 943Abricots, 1037 jambon, 339 Banane, 1067 Biscuits secs et vin Brossat (fromage Canard aux navets, 944Agneau, 530 Artichauts vinaigrette, 335 Banane flambée, 1068 rancio, 1099 blanc), 1130 Canard aux pêches, 946Agneau à la braise, 561 Asperges à la braise, 371 Bar (loup de mer) à la Bœ uf mariné cuit au four, 554 Bulh de codena (boudin de Canard aux poires, 945Agneau à la casserole, 683 Asperges chaudes au crème, 828 Borregos (biscuits au couenne, Val d’ Aran), 88 Canard confit, 949Agneau à la sauce aux beurre, 372 Bar (loup de mer) à la crème cumin), 1083 Bulh de la lengua (boudin de Canard rôti au porto, 950 prunes, 684 Asperges en salade, 28 de crevettes, 830 Boudin à l’ uf, 86 œ langue, Val d’Aran), 89 Cannellonis à la crème, 248Agneau rôti, 685 Asperges gratinées au Bar (loup de mer) au Boudin à l’oignon, 533 Bulh nere (boudin noir du Val Cannellonis à la florentine (auxAgneau sauce à la parmesan, 373 four, 829 Boudin au riz, 532 d’Aran), 90 épinards), 249 menthe, 531 Asperges mayonnaise, 55 Bar (loup de mer) en Boudin aux oignons, 551 Bull (boudin), 91 Cannellonis à la RossiniAjoblanco de Malaga (soupe aux amandes), 130 Asperges ravigote, 58 Asperges sauce au papillote, 832 Bar (loup de mer) parfumé au Boudin aux pommes, 552 Boudin blanc frais, 85 C (gratinés), 251 Cannellonis aux truffes, 252All i pebre danguille (cuisiné cresson, 56 carvi, 831 Boudin farci au riz, 100 Café à la crème fraîche, 1163 Cannellonis de Carême (au avec des pommes de terre, Asperges vinaigrette, 57 Barquettes aux Boudin noir, 101 Café allongé, 1166 poisson), 250 de lail et du paprika), 749 Assiette de crème noisettes, 1105 Boudin noir à la braise, 553 Café américain, 1164 Cap-i-pota (ragoût de tête etAnanas au kirsch, 1064 fraîche, 1148 Baudroie (lotte) à l’ail Boudin noir au fenouil, 646 Café au lait, 1162 tripes de veau), 688Ananas au sirop, 1065 Assortiment de canapés, 39 brûlé, 879 Bouillabaisse, 137 Café parfumé, 1170 Cappuccino, 1169Ananas frais, 1066 Assortiment de champignons Baudroie (lotte) à l’ailloli, 880 Bouillie de sarrasin, 1096 Café russe, 1167 Carottes à la crème, 411Ananas frais au jambon, 69 persillade, 320 Baudroie (lotte) à la Bouillon, 131 Café viennois, 1168 Carpaccio, 565Ananas frais aux Assortiment de marinière, 877 Bouillon à la semoule, 175 Caillebotte, 1150 Carquinyolis (croquignoles aux crevettes, 68 charcuteries, 76 Baudroie (lotte) à la sauce au Bouillon au jaune d’ uf, 133 œ Cailles aux clovisses, 1000 amandes), 1088Anchois à la tomate, 754 Assortiment de fruits, 1043 chou, 883 Bouillon au xérès, 134 Cailles farcies, 1003 Carré de porc auxAnchois de l’ Escala, 755 Assortiment de fumés, 98 Baudroie (lotte) à la sauce Bouillon aux vermicelles, 132 Cailles sauce chasseur, 999 abricots, 567Anchois frits, 902 Assortiment de pâtés, 77 romesco, 882 Bouillon de poule, 135 Cailles sauce Carré de porc aux figues, 566Anditos (boudin aux oignons, Assortiment de Baudroie (lotte) aux Bouillon de poulet, 136 vinaigrette, 1001 Carré de porc froid aux Val d’ Aran), 74 pâtisseries, 1121 lactaires, 881 Boulettes de viande à la sauce Calçots (oignons tendres cornichons, 93Andouillettes, 94 Assortiment de viandes Baudroie (lotte) en tomate, 649 grillés), 324 Cassola de tros (ragoût deAnguille séchée, 751 froides, 75 beignets, 878 Boulettes de viande aux petits Calmars aux oignons, 782 légumes verts, légumesAnguilles, 748 Aubergines à Bécasse, 951 pois, 648 Calmars en beignets, 781 secs, porc etAnguilles fumées, 750 l’égyptienne, 313 Beignets, 1084 Boulettes de viande aux Calmars farcis, 784 escargots), 342Araignée de mer, 797 Aubergines à la crème, 314 Beignets d’artichauts, 330 seiches, 650 Calmars grillés, 780 Cassolette de canard auxArròs negre (riz à l’encre de Aubergines en gratin, 317 Beignets de brocoli, 323 Boulettes de viande Calmars sauce piquante au pommes de terre, 952 calmar), 241 Aubergines farcies, 316 Beignets de chou-fleur, 353 jardinière, 647 chocolat, 783 Cassolette de congre, 857Artichauts à la braise, 329 Aubergines panées, 315 Beignets de courgette, 325 Bourrache au miel, 1082 Camembert, 1131 Cassolette de haricotsArtichauts à la morue, 332 Avocat au thon, 3 Beignets de fleurs de Branchies de thon aux Canard à secs, 340Artichauts au four, 331 Avocat aux crevettes, 1 courgettes, 365 pâtes, 817 l’ ampurdanaise, 940 Cassolette de langouste, 786Artichauts aux clovisses, 333 Avocat en salade, 7 Beignets de morue, 779 Brandade de morue, 777 Canard à Cassolette de lapin, 954Artichauts et pommes de terre Avocat sauce au roquefort, 2 Beignets de riz, 1085 Brandade de sardines, 778 l’ ampurdanaise, 1020 Cassolette de légumes du vapeur, 338 Avocats et endives nature, 4 Beignets sucrés, 1106 Brioche fourrée, 1128 Canard à l’ orange, 948 chef, 456Artichauts farcis, 337 Baieton (chou, pommes de Bernacles, 870 Brochette de rognons, 686 Canard au ratafia, 947 Cassolette de morue, 787Artichauts mayonnaise, 334 terre et lard), 318 Brochette de viande, 555 Canard aux cèpes, 941 Cassolette de poisson, 788
  • IndexFrançais Français 151Castell-llebre, 1132 Chou et pommes de terre Cœ urs de palmier Côtelettes d’agneau Denté au four, 802 Épinards à la crème, 375Catxipanda (légumes verts et vapeur, 357 vinaigrette, 62 grillées, 576 Dindon farci, 995 Épinards au jambon, 376 viande de porc), 343 Chou-fleur à la crème, 355 Colin à la basquaise, 835 Côtelettes de chevreau Dindon rôti, 996 Équilles persillées, 912Caulets (rouleaux de chou farci Chou-fleur au four, 354 Colin à la sauce verte, 838 panées, 578 Dorade au four, 775 Escalivada (poivron, du Val d’ Aran), 344 Chou-fleur au gratin, 356 Colin en beignets, 837 Côtelettes de porc à la Dorade au four, 859 aubergine, oignon, tomateCaviar, 789 Choux de Bruxelles, 359 Colin grillé, 836 cantonaise, 573 Dorade au sel, 776 grillés en salade), 54Caviar d’ aubergines à la Choux de Bruxelles au Compote de fruits, 1040 Côtelettes de porc au Dorade en croûte de sel, 858 Escalope à la milanaise, 595 tapenade, 40Cebiche (marinade de poisson jambon, 360 Choux de Bruxelles en Concombres de mer, 808 Concombres en salade, 46 miel, 574 Côtelettes de veau, 651 E Escalope à la viennoise, 599 Escalope cordon bleu, 596 à la mexicaine), 41 gratin, 361 Confit de canard aux Côtelettes de veau à la Échine de porc, 633 Escalope d’ échine deCerises, 1038 Churrasco (viande grillée à fraises, 962 braise, 652 Échine de porc à la porc, 597Cervelle au beurre noir, 701 l’ argentine), 569 Confit de porc, 92 Côtelettes grillées, 572 crème, 635 Escalope de veau, 598Cervelle d’ agneau, 699 Civelles à la bilbaïne, 752 Confit de porc, 571 Courgette aux anchois, 327 Échine de porc aux Escalopes d’ échine de porcCervelle panée, 700 Civet, 570 Congre à la marinière, 794 Courgette farcie, 326 haricots, 634 farcies (au jambon et auChampignons confits Civet d’isard, 955 Congre aux petits pois, 795 Courgette marinée, 328 Échine de porc aux fromage), 632 maison, 321 Civet de lapin, 956 Consommé à la tasse, 142 Couteaux grillés, 851 prunes, 636 Escargots à l’ ailloli, 693Champignons de Paris à la Civet de lièvre, 957 Consommé au céleri, 140 Couteaux nature, 852 Écrevisses, 798 Escargots à l’ étuvée, 697 braise, 461 Civet de sanglier, 958 Consommé au jaune Crème aranaise, 1093 Émincé de baudroie (lotte) au Escargots a la brutesca (grillésChampignons de Paris à la Clovisses à la marinière, 790 d’ uf, 138 œ Crème brûlée, 1094 safran, 803 au feu de paille), 690 crème, 463 Clovisses au vin blanc, 792 Consommé au xérès, 139 Crêpes aux champignons de Émincé de veau, 600 Escargots à laChampignons de Paris Clovisses géantes, 793 Consommé de queue de Paris, 364 Emmental, 1133 gourmande, 691 persillés, 462 Clovisses nature, 791 bœ uf, 141 Crêpes aux épinards, 363 Endives au gratin, 370 Escargots à la poêle passésChampignons de Paris Coca de recapte (tourte Coppa (charcuterie d’ échine Crespèths (crêpes, Val Endives sauce au au four, 692 sautés, 464 maison), 260 de porc), 102 d’Aran), 1095 roquefort, 49 Escargots au crabe, 694Charcuterie de foie, 83 Cochon de lait, 620 Coq fermier aux llenegues Crevettes flambées, 823 Endives sauce Escargots doux etCharcuterie de langue, 84 Cochon de lait farci, 621 (champignons), 994 Crevettes grillées, 822 Béchamel, 369 piquants, 696Chateaubriand, 568 Cocktail d’avocats, 42 Coquelets aux feuilles de chou Croquettes, 579 Endives vinaigrette, 50 Escargots sauceChaussons à la courge, 1110 Cocktail de crevettes, 43 farcies, 998 Croquettes de morue, 799 Entrecôte à la crème de piquante, 698Chaussons aux courges, 409 Cocktail de fruits de mer, 44 Coques à la marinière, 806 Croquettes de poisson, 800 lactaires, 587 Escargots sauceChaussons aux épinards, 366 Cocktail de melon au Coques à la vapeur, 807 Croquettes de poulet, 988 Entrecôte au poivre, 590 romesco, 695Chaussons aux épinards, 410 crabe, 45 Coquilles Saint-Jacques, 939 Crudités, 47 Entrecôte au porto, 591 Escudella (pot-au-feu) à laChevreau au four, 557 Cœ urs d’ artichauts, 362 Côtelette de porc, 642 Cuisse de chevreau, 581 Entrecôte de bœ uf, 592 courge, 161Chevreau confit, 558 Cœ urs de palmier chauds au Côtelette de porc aux deux Cuisse de dindon aux Entrecôte de veau, 593 Escudella (pot-au-feu) auChevreau grillé à la beurre, 392 couleurs, 641 poires, 989 Entrecôte en papillote, 594 maïs, 160 pierre, 556 Cœ urs de palmier en Côtelette de porc aux pommes Cuisse de paon rôtie, 990 Entrecôte garnie, 588 Escudella (pot-au-feu) auxChevreau rôti (épaule ou salade, 17 de terre, 644 Cuisses d’ confites, 991 oie Entrecôte grillée, 586 boulettes de viande, 158 gigot), 559 Cœ urs de palmier nature, 60 Côtelette de porc Cuisses de grenouilles, 753 Entrecôte grillée aux fines Escudella (pot-au-feu) auxChou et pommes de terre rissolés au lard, 358 Cœ urs de palmier sauce aux anchois, 61 marinée, 643 Côtelettes, 577 D herbes, 589 Épaule d’ agneau rôtie, 601 fèves, 162 Escudella barrejada (pot-au-Chou et pommes de terre Cœ urs de palmier sauce Côtelettes d’ agneau au Dattes de mer, 801 Épinards à la catalane (aux feu traditionnel), 159 rissolés au lard, 454 mayonnaise, 391 gril, 575 Délices de la mer au vinaigre raisins secs et aux de cidre, 48 pignons), 374
  • IndexFrançais Français 152Escudella de pa torrat (pot-au- Filet de poulet grillé, 1019 Fuet (saucisse fine séchée au Grillade de viandes (côtelettes, Jardinière de légumes, 394 Langue de veau à la feu sur tartines Filet de veau au gril, 613 poivre), 97 saucisse, échine de porc, Jarret, 622 tomate, 713 grillées), 164Escudella de pagès (pot-au- Filet mignon, 615 Filet mignon de porc aux G lapin), 626 Grives aux olives, 1035 Jarret (désossé) d’ grillé, 655 agneau Langue de veau aux câpres, 712 feu paysan), 163 oignons aigre-doux, 637 Galets (grosses coquillettes) Gruyère, 1139 Jarret (désossé) de veau, 654 Langue de veau enEscudella i carn d’ (pot-au- olla feu et ses viandes), 165 Filets de baudroie en beignets, 812 sauce bolognaise au salami, 279 H Jarret d’agneau, 631 Jarret de veau aux petits ragoût, 714 Langue de veau froide, 715Esqueixada (morue crue en Filets de sole à l’ brûlé, 810 ail Galettes aux amandes, 1127 Hamburger pommes oignons, 628 Langüissa de la bona salade), 59 Filets de sole à l’ orange, 811 Gambas au chocolat, 816 frites, 627 Jarret de veau aux petits (saucisse du ValÉtrilles, 853 Flan, 1097 Gambas au curry, 815 Haricots blancs aux pois, 629 d’ Aran), 103 F Flan à la crème fraîche, 1098 Flan de courgette au Gambas grillées, 814 Gaspacho, 167 clovisses, 395 Haricots et pommes de terre Jarret de veau en daube, 630 Joues de porc, 707 Langüissa de la traidura (saucisse d’ abats, ValFabada asturiana (sorte de fromage, 385 Gâteau au chocolat, 1119 vapeur, 399 Joues de porc au four, 708 d’ Aran), 104 cassoulet), 377 Foie d’ agneau aux Gâteau au citron, 1115 Haricots rouges à Joues de porc rôties, 709 Lapin à l’ et au thym, 969 ailFaisan aux raisins, 993 oignons, 705 Gâteau aux fraises, 1116 l’étuvée, 397 Julienne, 211 Lapin à la casserole, 966Farro (pot-au-feu de la région Foie de porc sauté à la Gâteau aux fruits secs, 1114 Haricots rouges au lard, 404 Jus d’ abricot, 1154 Lapin à la ratatouille, 981 de l’Ebre), 166 persillade, 703 Gâteau aux noix, 1117 Haricots secs à l’étuvée, 398 Jus d’ ananas, 1157 Lapin al llampecFeuilles de chou farcies, 378 Foie de veau grillé, 704 Gâteau aux pommes, 1118 Haricots secs à la Jus de pamplemousse, 1155 (flambé), 967Feuilles de vigne aux Foie gras maison, 96 Gâteau d’ omelettes, 501 saucisse, 400 Jus de pêche, 1159 Lapin au chocolat, 982 cailles, 1002 Fraises, 1048 Gâteau de viande, 656 Haricots secs au jambon, 401 Jus de poire, 1156 Lapin au rhum, 978Fèves à l’ étouffée, 384 Fraises à la crème Gâteau roulé (fourré de crème, Haricots verts sautés au Jus de pomme, 1158 Lapin au safran, 980Fèves à la bohémienne fraîche, 1051 crème fraîche ou jambon, 403 Jus de raisin, 1160 Lapin aux champignons, 970 (entières à la braise sauce romesco), 381 Fraises au jus d’ orange, 1052 Fraises au muscat, 1050 chocolat), 1086 Gâteaux aux cheveux d’ ange Haricots verts vinaigrette, 402 Homard, 824 K Lapin aux fines herbes, 974 Lapin aux haricots, 973Fèves à la catalane, 379 Fraises des bois, 1053 (courge confite), 1122 Hors-d’ uvre choisis, 53 œ Kiwis, 1045 Lapin aux langoustines, 972 LFèves aux escargots, 380 Fraises nature, 1049 Gemes (confiseries à Hors-d’ uvre variés, 52 œ Lapin aux mousserons, 971Fèves et petits pois Framboises à la crème l’ uf), 1100 œ Huîtres crues, 860 Lapin aux olives, 977 I étuvés, 383 fraîche, 1044 Gigot, 623 Lactaires à la braise, 446 Lapin aux patatesFèves mange-tout, 382 Frisée sauce romesco, 27 Gigot d’agneau à Lactaires à la poêle, 447 douces, 975Fideuada (paella aux Friture de poissons et fruits de l’estragon, 584 Irish Coffee, 1165 Lactaires délicieux, 434 Lapin aux prunes, 976 nouilles), 272 mer, 813 Gigot d’agneau au four, 583 Isard, 1004 Lactaires grillés, 386 Lapin chasseur, 965 Fromage d’ Édam, 1134 Lapin confit, 983 JFideus negres (nouilles à Gigot d’agneau aux Lactaires persillés, 387 l’ encre de calmar), 278 Fromage de brebis, 1138 prunes, 585 Lactaires persillés, 448 Lapin de garenne auxFilet, 607 Fromage de chèvre, 1135 Gigot de porc au four, 582 Jambon d’York, 118 Langouste à escargots, 984Filet à l’ estragon, 614 Fromage de Hollande, 1137 Gimblettes au cumin, 1125 Jambon d’York au miel, 119 l’ américaine, 820 Lapin désossé et mariné, 985Filet au cava, 609 Fromage de Llívia, 1142 Girolles sautées, 445 Jambon d’York au porto, 120 Langouste au poulet, 821 Lapin frit et ailloli auFilet au gril, 608 Fromage de tupí (en eau-de- Goulasch, 624 Jambon de Bayonne, 78 Langoustines aux coing, 986Filet au roquefort, 610 vie), 1136 Gratinée à l’ oignon, 184 Jambon de canard, 116 nouilles, 805 Lapin grillé à l’ ailloli, 963Filet de bœ uf au poivre Fruits de saison, 1041 Grenade au muscat, 1054 Jambon de Jabugo, 123 Langoustines grillées, 804 Lapin persillé, 968 vert, 611 Fruits secs, 1042 Grillade à l’ ailloli, 625 Jambon de montagne, 122 Langue de veau, 710 Lapin rôti, 987Filet de dindon au cava, 1018 Fruits secs et muscat, 1070 Grillade de poissons et fruits Jambon de pays, 117 Langue de veau à la Lapin sauce piquante, 964Filet de porc, 612 de mer, 819 Jambon rôti froid, 121 jardinière, 711 Lapin sauce romesco, 979
  • IndexFrançais Français 153Lasagne à la bolognaise, 280 Maquereau à Morue aux raisins secs et aux Nouilles au fumet de poisson Œ ufs frits à la Omelette auxLasagne aux l’escabèche, 938 pignons, 767 (le poisson est présenté à sobrassada, 490 aubergines, 508 champignons, 282 Maquereau grillé, 937 Morue effilée en salade, 771 part), 273 Œ ufs frits au bacon, 486 Omelette auxLasagne d’ aubergines au Massepain, 1102 Morue en beignets, 770 Nouilles aux seiches, 277 Œ ufs frits au chorizo, 491 champignons, 527 fromage, 281 Mató (fromage blanc), 1144 Morue fraîche au vin Nouilles marinière, 275 Œ ufs frits au jambon, 489 Omelette aux courgettes, 512Lasagne de courgette à la Mató et pâte de coings, 1145 blanc, 774 Nouilles rouges aux Œ ufs frits au miel, 487 Omelette aux crevettes, 517 bolognaise, 283 Melon au jambon de Morue fraîche en clovisses, 276 Œ ufs frits aux poivrons, 488 Omelette aux épinards, 525Lasagne de légumes, 286Lasagne de salami à la purée Jabugo, 63 Melon au jambon de beignets, 773 Morue frite à la tomate, 772 O Œ ufs mimosa, 492 Œ ufs panés, 476 Omelette aux fines herbes, 515 d’ ail, 284 montagne, 64 Morue sauce à l’ ailloli « Œ ufs à l’ américaine, 465 Œ ufs pochés, 480 Omelette aux haricots, 518Lasagne de thon frais, 285 Melon au porto, 65 tourné », 761 Œ ufs à l’ anis, 1107 Œ ufs pochés au cava, 481 Omelette aux morilles, 519Légumes à la vapeur ou à Melon au porto, 1056 Mosaïque de légumes Œ ufs à l’ écossaise, 470 Œ ufs pochés au curry, 482 Omelette aux petits pois, 522 l’eau, 457 Merlan, 833 secs, 405 Œ ufs à la flamande, 466 Œ ufs pochés aux Omelette aux pommes deLégumes du marché, 458 Merlans frits au citron, 834 Moules à la bière, 848 Œ ufs à la majorquine, 467 poivrons, 483 terre, 520Légumes poêlés au lard, 459 Merlu au four, 928 Moules à la marinière, 846 Œ ufs à la manière de Œ ufs sur le plat, 472 Omelette nature, 504Légumes sautés, 460 Merlu de la côte, 839 Moules à la vapeur, 847 Rioja, 468 Œ ufs sur le plat au Omelette paysanne (haricotsLentilles à l’étuvée, 390 Mérou au four, 855 Moules à la vinaigrette, 849 Œ ufs à la ratatouille, 475 chorizo, 473 blancs et saucisse), 511Lentilles au chorizo, 388 Mérou grillé, 854 Moules de roche, 850 Œ ufs à la turque, 469 Oie aux llenegues Omelettes en sauce, 529Lentilles confites à l’ ail, 389 Miel et mató, 1146 Mousse d’ aubergines au Œ ufs au jambon, 474 (champignons), 1008 Orange, 1077Lentilles en salade, 15 Milhes (bouchées de maïs roquefort, 406 Œ ufs au nid, 471 Oie aux poires, 1009 Orange au muscat, 1078Lièvre au chocolat, 1005 frites, Val d’Aran), 1104 Mousse de courgettes, 407 Œ ufs brouillés, 493 Oie aux prunes, 1010 Orange pressée, 1161 M Milk-shake aux fruits, 1129 Mille-feuilles, 1112 Mouton, 534 Museau de porc, 717 Œ ufs brouillés à l’ frais, 494 ail Œ ufs brouillés à la Oignons farcis, 345 Ombrine à la marinière, 796 Oreille et tripes de porc, 720 Osso-buco à laMacaronis à l’ italienne, 289 Mille-feuilles d’ aubergines au Museau et gras-double en tomate, 500 Omelette à l’ frais, 509 ail milanaise, 653Macaronis à la fromage, 393 ragoût, 719 Œ ufs brouillés au Omelette à l’ espagnole Oursins, 818 bolognaise, 287Macaronis à la Minestrone, 212 Minestrone, 216 Museau et oreille de porc aux haricots, 718 jambon, 499 Œ ufs brouillés aux asperges (pommes de terre et oignons), 506 P carbonara, 288 Mongetes del ganxet (haricots Myrtilles, 1057 sauvages, 497 Omelette à l’ oignon, 514 Paella au homard, 244Macaronis à la crème, 291Macaronis à la blancs), 396 Morue à la biscaïenne, 759 N Œ ufs brouillés aux champignons, 495 Omelette à la catalane (haricots blancs et Paella marinière, 243 Paella Parellada (sans os ni napolitaine, 290 Morue à la mousseline Nectarine, 1058 Œ ufs brouillés aux saucisse), 503 coquilles), 245Macaronis gratinés, 292 d’ ail, 765 Nèfles, 1059 crevettes, 498 Omelette à la morue, 510 Paella valencienne, 246Macédoine de haricots au Morue à la poêle passée au Niu (tripe de morue, Œ ufs brouillés aux Omelette à la paysanne (aux Pagel, 861 thon, 368 four, 760 pigeonneau, etc.), 856 oignons, 496 légumes), 505 Pagel au gril, 862Macédoine de légumes, 51 Morue à la ratatouille, 769 Noix au miel, 1060 Œ ufs de caille au maïs, 477 Omelette à la ratatouille, 523 Pain à la tomate etMacédoine de pois chiche à la Morue au miel, 763 Nouilles, 307 Œ ufs durs sauce Omelette au choix, 507 anchois, 66 morue, 367 Morue aux haricots, 764 Nouilles à l’ ail, 311 mayonnaise, 478 Omelette au fretin, 528 Pain à la tomate etMagret de canard à la purée Morue aux œ ufs durs et aux Nouilles à la bolognaise, 308 Œ ufs durs sauce verte, 479 Omelette au fromage, 516 jambon, 67 de marrons, 1007 raisins secs, 766 Nouilles à la carbonara, 309 Œ ufs farcis au thon, 485 Omelette au jambon, 521 Pain d’amandes, 1108Manchego, 1143 Morue aux poireaux et aux Nouilles à la casserole, 274 Œ ufs farcis aux Omelette au thon, 526 Pain de figues, 1109Mangue, 1055 cèpes, 768 Nouilles à la napolitaine, 310 crevettes, 484 Omelette aux artichauts, 513 Pain de foie, 106 Morue aux pois chiche, 762 Nouilles à la truite fumée, 312 Omelette aux asperges, 524 Pain de poisson, 866
  • IndexFrançais Français 154Pain de rascasse, 865 Petites seiches, 911 Pigeonneau sauce béarnaise Pommes de terre à Poulet aux Ragoût de veau auxPain de sardines aux olives Petits calmars à l’encre, 785 au basilic, 959 l’étuvée, 422 langoustines, 1026 champignons, 618 noires, 867 Petits escargots à la Pilota (boule de viande hachée Pommes de terre à la Poulet aux prunes et aux Ragoût de veau auxPalombe, 1036 tomate, 689 du pot-au-feu), 657 braise, 417 pignons, 1028 mousserons, 619Palourdes grillées, 921 Petits gâteaux aux Pizza, 294 Pommes de terre au four, 418 Poulet en salade, 25 Ragoût de viande, 616Panaché de amandes, 1079 Pizza aux quatre Pommes de terre farcies à la Poulet froid, 1031 Ragoût de viande aux champignons, 319 Petits oignons à fromages, 297 majorquine (à la Poulet rôti aux pommes de truffes, 617Panaché de légumes, 408 l’andalouse, 346 Pizza Chicago, 296 sobrassada), 423 terre, 1032 Ragoût irlandais, 606Panaché de viandes Petits pois à l’ étuvée, 431 Pizza napolitaine, 295 Pommes de terre farcies au Poulpe, 871 Raie, 876 froides, 107 Petits pois à la menthe, 430 Pizza quatre saisons, 298 thon, 424 Poulpe à la galicienne, 872 Raisin, 1075Panellets (petits fours à base Petits pois sautés au Plateau de charcuteries, 99 Pommes de terre frites, 425 Poulpe aux pommes de Rascasse, 884 de pâte d’ amande), 1111 beurre, 432 Plateau de fromage, 1147 Pommes de terre terre, 873 Raviolis, 299Papaye, 1061 Petits pois sautés au Plateau de fruits de mer rissolées, 426 Praires, 888 Raviolis à l’italienne, 300Pastèque, 1076 jambon, 433 grillés, 840 Pommes de terre sauce Pralines, 1080 Raviolis à la crème dePastères (crêpes, Val Petits poissons frits, 869 Plie frite, 864 piquante, 420 Profiteroles, 1101 fromage, 301 d’Aran), 1113 Petits poulpes aux Plie grillée, 863 Pommes de terre, chou et Prunes et vin rancio, 1073 Raviolis au pistou, 303Pâté au poivre noir, 108 oignons, 874 Poire au sirop, 1062 boudin rissolés, 421 Pudding aux fruits, 1074 Raviolis aux poivrons, 302Pâté au roquefort, 109 Petits poulpes sautés, 875 Poireaux à la sauce au Porc à la pékinoise, 659 Pudding blanc, 1103 Raviolis d’ épinards auPâté de campagne aux fines Pieds d’ agneau, 732 cresson, 435 Porc à la sauce aux Pudding de pommes, 1123 fromage, 305 herbes, 112 Pieds d’ agneau aux petits Poireaux au gratin, 437 pommes, 662 Puigcerver, 1149 Raviolis de poisson, 304Pâte de coing, 1039 pois, 733 Poireaux vinaigrette, 70 Porc aigre-doux, 661 Purée de légumes secs, 171 Redorts (tortillons), 1124Pâté de lièvre, 111 Pieds de porc à l’ étuvée, 729 Poireaux vinaigrette, 436 Porc frais jardinière, 645 Purée de lentilles, 172 Ris et animelles (rognonsPâté de sanglier, 113 Pieds de porc à la poêle Poires au vin rouge, 1063 Porc mariné à Purée de petits pois, 173 blancs), 716Pâté français, 114 passés au four, 722 Pois chiches à l’étuvée, 352 l’andalouse, 660 Purée de pommes de terre Riz à la braise, 224Pâté maison, 110 Pieds de porc au chou, 724 Pois chiches à la Potaco (ratatouille aux gratinée, 444 Riz à la casserole, 219Pâté truffé au porto, 115Pâtes tièdes en salade, 21 Pieds de porc au gratin, 731 Pieds de porc aux madrilène, 347 Pois chiches à la morue, 348 pommes de terre), 438 Potée, 214 Q Riz à la casserole aux concombres de mer, 220Pâtisseries fourrées, 1087 escargots, 723 Pois chiches au chorizo, 351 Potée à la catalane, 169 Queue de bœ uf en Riz à la cubaine, 221Pâtisseries maison, 1120 Pieds de porc aux Pois chiches aux Potée aux pois chiches, 170 daube, 580 Riz à la marinière, 222 RPaupiettes de poisson, 809 lentilles, 725 clovisses, 349 Potée du Val d’ Aran, 168 Riz à la milanaise, 223Pêche au sirop, 1072 Pieds de porc aux Pois chiches aux Poularde farcie, 953 Riz à la montagnarde, 236Pêche au vin, 1071 navets, 726 épinards, 350 Poule à la casserole, 997 Râble de lapin aux Riz à la morue, 232Perdrix à l’ étuvée, 1016 Pieds de porc aux Poisson au four, 868 Poulet à la broche (un demi ou prunes, 1006 Riz au bouillon, 230Perdrix au chou, 1013 pignons, 727 Poisson mariné en salade, 22 un quart), 1021 Ragoût à la jardinière, 562 Riz au chou et auxPerdrix aux raisins, 1014 Pieds de porc farcis, 730 Poivrons farcis de brandade de Poulet à la casserole, 1022 Ragoût de bœ uf, 602 haricots, 227Perdrix chasseur, 1011 Pieds de porc ravigote, 24 morue, 429 Poulet à la langouste, 1027 Ragoût de queue de Riz au fumet de poisson (lePerdrix en sauce, 1015 Pieds de porc vinaigrette, 728 Poivrons grillés à l’ ail, 427 Poulet à la ratatouille, 1029 bœ uf, 603 poisson est présenté àPerdrix sauce Pieds et tripes d’agneau, 734 Poivrons grillés aux sardines Poulet au cava, 1024 Ragoût de sanglier, 992 part), 218 vinaigrette, 1012 Pigeonneau à la sèches, 428 Poulet au curry, 1025 Ragoût de taureau aux Riz au lait, 1081Perdrix xopada (au jus), 1017 vinaigrette, 961 Pomme au four, 1069 Poulet au four, 1023 champignons, 604 Riz au lapin, 234Petit crème, 1171 Pigeonneau aux petits Pommes de terre à Poulet au sucre, 1030 Ragoût de veau, 605 Riz au pigeonneau, 233Petite friture, 845 oignons, 960 l’ailloli, 419 Ragoût de veau, 658
  • IndexFrançais Français 155Riz au poisson et aux fruits de mer, 237 S Sardines à la vinaigrette, 897 Sardines farcies, 900 Saumon frais, 892 Saumon fumé, 893 Soupe aux clovisses, 185 Soupe aux coquillettes, 203 Spaghettis gratinés, 271 Steak à la russe, 541Riz au poulet, 238 Salade à l’allemande, 5 Sardines frites, 899 Sauté de sang et foie de Soupe aux galets (grosses Steak au poivre vert, 539Riz aux anguilles, 231 Salade au jambon de Sardines grillées, 896 mouton à la sauce aigre- coquillettes), 191 Steak aux fines herbes, 537Riz aux calmars, 225 canard, 23 Sardines salées au raisin douce, 706 Soupe aux moules, 195 Steak d’ agneau, 560Riz aux clovisses, 226 Salade au raisin et au muscat, 756 Secallona (saucisse fine Soupe aux noix, 196 Steak de veau, 540Riz aux légumes, 239 fromage, 26 Sardines salées en sèche), 125 Soupe aux pâtes, 198 Steak garni, 538Riz aux moules, 228 Salade au thon, 31 sauce, 757 Seiches à la marinière, 903 Soupe aux petits gris, 190 Steak grillé pommesRiz blanc à l’ américaine, 229 Salade catalane, 6 Sargue (sard) au four, 895 Seiches aux boulettes de Soupe aux vermicelles, 189 frites, 535Riz de l’ (à la mode du art Salade d’ endives, 20 Sargue (sard) grillé, 894 viande, 909 Soupe aux vermicelles Steak persillé, 536 pêcheur), 235 Salade de concombres au Saucisse, 80 Seiches aux fins, 182 Steak tartare, 542Riz frit au curry, 240 thon, 9 Saucisse à l’ ailloli, 638 champignons, 910 Soupe de baudroie Sucrines de Tudela, 38Riz pilaf, 242 Salade de cresson, 10 Saucisse à la braise, 545 Seiches aux petits pois, 908 (lotte), 205 Sucrines vinaigrette, 37Rognons d’ agneau au Salade de fèves tendres à la Saucisse à la moutarde, 547 Seiches aux pommes de Soupe de la Cerdagne (lait, Suprêmes d’ ombrine au xérès, 737 menthe, 11 Saucisse à la pierre, 81 terre, 907 œ ufs et pain frit), 192 safran, 914Rognons de veau, 736 Salade de fruits au Saucisse à la pierre, 544 Seiches et chou farci, 906 Soupe de légumes, 209 Suprêmes de baudroie àRognons persillés, 735 sirop, 1047 Saucisse à la ratatouille, 549 Seiches et queue de Soupe de petits pois au l’estragon, 915Romesco, 887 Salade de fruits de mer, 18 Saucisse au chou et pommes taureau, 905 jambon, 201 Suprêmes de poisson, 913Roquefort, 1151 Salade de fruits frais, 1046 de terre rissolées, 550 Seiches grillées, 904 Soupe de Pinyana (légumes, Suprêmes de saumon à laRosbif, 124 Salade de légumes secs, 13 Saucisse aux Serrat, 1152 fromage, boulettes de viande moutarde, 916Rosbif à l’ anglaise, 664 Salade de légumes secs à champignons, 639 Sole aux amandes, 825 etc.), 202 Suquet (fricassée deRossejat de pâtes (dorées à la l’andalouse, 14 Saucisse aux haricots Sole aux cèpes, 826 Soupe de pois mange- poisson), 917 poêle), 306 Salade de riz, 8 blancs, 546 Sole meunière, 827 tout, 207 Suquet de baudroie etRossejat de riz (doré à la Salade de tomates, 30 Saucisse aux haricots Soupe à l’ail, 176 Soupe de poisson, 199 gambas, 920 poêle), 247 Salade du jour, 16 secs, 82 Soupe à la courge et aux Soupe de poulet aux Suquet de mérou, 918Rôti d’ agneau de lait, 672 Salade estivale, 29 Saucisse aux haricots moules, 183 pâtes, 204 Suquet de stockfisch, 919Rôti de cailles, 1033Rôti de porc aux pêches, 663 Salade maison, 12 Salade mixte, 32 secs, 640 Saucisse aux lactaires, 548 Soupe à la majorquine, 215 Soupe au céleri Soupe de rascasse, 206 Soupe de trompettes de la TRôti de veau à la Salade niçoise, 33 Saucisse demi-sèche, 87 norvégienne, 178 mort, 208 Tapenade, 72 jardinière, 670 Salade tiède, 34 Saucisse grillée, 543 Soupe au chou, 186 Soupe douce, 210 Tarte à l’ huile sucrée, 1091Rôti de veau aux Salade tropicale, 35 Saucisse sèche, 95 Soupe au cresson, 187 Soupe du berger, 213 Tarte aux champignons, 412 champignons, 682 Salade verte, 36 Saucisses au vin rouge, 667 Soupe au pain, 197 Soupe du pêcheur, 200 Tarte aux champignons deRôti de veau aux petits Salade verte et tomates, 19 Saucisses aux crevettes, 665 Soupe au riz, 179 Spaghettis à l’ail, 268 Paris, 416 pois, 671 Salmorejo (sorte de gaspacho) Saucisses de Francfort, 668 Soupe au riz et aux Spaghettis à la Tarte aux lardons, 1089Rouget à la sauce au vin, 843 aux crevettes, 174 Saucisses de pays, 669 vermicelles, 180 bolognaise, 265 Tarte aux légumes, 415Rougets, 841 Samfaina (ratatouille), 449 Saucisses purée de pommes Soupe au thym, 188 Spaghettis à la Tarte aux poireaux, 414Rougets à la provençale, 842 Sang aux oignons, 738 de terre, 666 Soupe aux "lettres" carbonara, 266 Tarte aux pommes deRougets frits, 844 Sang et foie aux oignons, 740 Saucisson sec, 105 (pâtes), 193 Spaghettis à la crème de terre, 413Rouleaux farcis de saucisse, Sanganheta (carrés de boudin Saumon au beurre noir, 889 Soupe aux amandes, 177 saumon, 269 Tarte sucrée, 1090 museau et oreilles, 702 à l’aranaise), 739 Saumon au vinaigre de Soupe aux boulettes de Spaghettis à la Tartelettes au saindoux, 1092 Sanglier aux poires, 1034 cava, 890 viande, 194 napolitaine, 267 Tartines grillées jambon, 127 Sardines à l’escabèche, 898 Saumon en papillote, 891 Soupe aux champignons, 181 Spaghettis au pistou, 270
  • IndexFrançais Français 156Tastet (saucisse fine Tourte aux poivrons et Veau à la sauce aux sèche), 126 saucisson, 256 amandes, 680Terrine d’asperges Tourte aux sardines, 262 Veau aux lactaires vertes, 441 Tourte aux sardines délicieux, 679Terrine d’aubergines, 430 séchées, 254 Veau chasseur, 676Terrine d’épinards, 442 Tourte farcie, 253 Velouté à la langouste, 145Terrine de Carême (légumes Tourte farcie, 264 Velouté au crabe, 144 et morue), 341 Tourte maison et Velouté au poulet, 151Terrine de poivrons, 440 escalivada, 261 Velouté auxTerrine de tomates à la Tripes à la catalane, 741 champignons, 156 sauge, 443 Tripes à la flamme, 742 Velouté aux fruits deTête d’agneau à la Tripes à la galicienne (aux pois mer, 148 braise, 687 chiches), 743 Velouté d’asperges, 153Thon à l’escabèche, 925 Tripes à la madrilène, 744 Velouté de carottes, 149Thon à la provençale, 922 Tripes à la mode de Velouté de courgettes, 143Thon à la ratatouille, 923 Caen, 745 Velouté de légumes, 155Thon à la tomate, 924 Tripes de morue à la Velouté de légumesThon frais, 926 catalane, 927 secs, 146Timbale de macaronis, 293 Tripes de porc aux Velouté de lentilles, 147Timbale de rognons, 721 haricots, 747 Velouté de petits pois, 150Toast hollandais, 502 Tripes et cap-i-pota, 746 Velouté de poireaux, 152Toasts aux champignons de Truhada (pommes de terre Velouté de tomates, 154 Paris, 453 farcies du Val d’ Aran), 455 Velouté froid deToasts et ailloli au coing, 71 Truite à la mode du courgettes, 157Tomates à la provençale, 450 Pallars, 931 Viande farcie, 563Tomates farcies, 451 Truite à la navarraise, 930 Viandes à la broche, 564Tomates gratinées, 452 Truite à la sauce Vichyssoise, 217Torons, 1126Tournedos, 673 d’ amandes, 934 Truite aigre-douce, 929 XTournedos à la crème de Truite au fenouil, 932 Xató (morue en salade sauce lactaires, 674 Truite aux noix, 933 romesco), 73Tournedos de thon à la crème Truite fumée, 935 Xolís (saucisse sèche au de lactaires, 936 Tupinet (viande de porc poivre), 129 YTournedos Rossini, 675 confite), 128Tourte au saindoux, 259 Turbot au cava, 886Tourte aux épinards et Turbot au four, 885 Yaourt aux fruits, 1140 haricots, 258Tourte aux lardons, 263 V Yaourt nature, 1141Tourte aux oignons, 255 Val d’ Aran, 1153 ZTourte aux oignons et poivrons Veau à l’ armagnac, 678 Zarzuela (poissons et fruits de rouges, 257 Veau à l’ étuvée, 681 mer en sauce), 901 Veau à la jardinière, 677
  • Indice alfabeticoItaliano Italiano 157 A Antipasti misti, 52 Antipasti scelti, 53 Baccalà con ceci, 762 Baccalà con fagioli, 764 Bistecca con aglio e prezzemolo, 536 Brandada di sardine, 778 Broccoli e carote, 322 Camembert, 1131 Camoscio dei Pirenei, 1004Acciughe al pomodoro, 754 Aragosta all’ americana, 820 Baccalà con miele, 763 Bistecca con contorno, 538 Brodo, 131 Cannelloni ai tartufi, 252Acciughe di L’ Escala, 755 Aragosta con pollo, 821 Baccalà con mousseline Bistecca di vitello, 540 Brodo allo sherry, 134 Cannelloni alla crema, 248Acciughe fritte, 902 Aragosta in casseruola con d’ aglio, 765 Borrane col miele, 1082 Brodo con tuorlo d’ uovo, 133 Cannelloni alla fiorentina (diAffumicati assortiti, 98 patate o riso, 786 Baccalà con porri e funghi Borregos (paste al Brodo di gallina, 135 spinaci), 249Agnello, 534 Arancia, 1077 porcini, 768 cumino), 1083 Brodo di pollo, 136 Cannelloni di magro (diAgnello arrosto, 685 Arancia con vino Baccalà con salsa allioli negat Botifarra (salsiccia Brossat (ricotta), 1130 pesce), 250Agnello con salsa di moscatel, 1078 (impazzita), 761 catalana), 80 Budini al rosso d’ uovo, 1100 Cannelloni Rossini (al prugne, 684 Arrosto di agnello da Baccalà con samfaina, 769 Botifarra all’uovo, 86 Budino, 1097 gratin), 251Agnello da latte, 530 latte, 672 Baccalà con uova sode e uva Botifarra alla brace, 545 Budino bianco, 1103 Cannoli, 1087Agnello da latte con salsa alla Arrosto di maiale con passa, 766 Botifarra alla griglia, 543 Budino con panna, 1098 Cannolicchi al naturale, 852 menta, 531 pesche, 663 Baccalà con uva passa e Botifarra alla piastra, 81 Bulh de codena (sanguinaccio Cannolicchi alla brace, 851Agnello in casseruola, 683 Arrosto di vitello con contorno pinoli, 767 Botifarra alla piastra, 544 di cotenna, Valle d’ Aran), 88 Cantucci, 1088Ajoblanco di Malaga (zuppa di di verdure, 670 Baccalà fresco al vino Botifarra con cavoli e patate Bulh de la lengua Capesante (pettini di mandorle e aglio), 130 Arrosto di vitello con bianco, 774 rosolati, 550 (sanguinaccio di lingua, Valle mare), 939Albicocche, 1037 funghi, 682 Baccalà fresco infarinato e Botifarra con fagioli, 82 d’Aran), 89 Cap-i-pota (stufato di trippe eAll i pebre danguilla (cotta con Arrosto di vitello con fritto, 773 Botifarra con fagioli, 546 Bulh nere (sanguinaccio nero, parti della testa del patate, aglio e paprika), 749 piselli, 671 Baccalà fritto al Botifarra con funghi Valle d’ Aran), 90 vitello), 688Ananas con kirsch, 1064 Asparagi alla brace, 371 pomodoro, 772 lattari, 548 Bull (salsiccia bollita), 91 Cappone ripieno, 953Ananas fresco, 1066Ananas fresco e gamberi, 68 Asparagi caldi al burro, 372 Asparagi con maionese, 55 Baccalà in casseruola, 787 Baccalà sminuzzato in Botifarra con samfaina, 549 Botifarra con senape, 547 C Cappuccino, 1169 Capretto al forno, 557Ananas fresco e Asparagi con salsa di insalata, 771 Botifarra di fegato, 83 Caffè americano, 1164 Capretto alla piastra, 556 prosciutto, 69 crescione, 56 Baieton (cavolo con patate e Botifarra di lingua, 84 Caffè con panna, 1163 Capretto arrosto (spalla oAnanas sciroppato, 1065 Asparagi con salsa pancetta), 318 Botifarra dolce con le Caffè corretto, 1170 coscia), 559Anatra al ratafià, 947 vinaigrette, 57 Banana, 1067 mele, 552 Caffè irlandese (Irish Carciofi al forno, 331Anatra all’arancia, 948 Asparagi con salsa vinaigrette Banana flambé, 1068 Botifarra fresca, 85 coffee), 1165 Carciofi alla brace, 329Anatra alla maniera con uova sode, 58 Beccaccia, 951 Botifarra nera alla brace, 553 Caffè lungo, 1166 Carciofi con baccalà, 332 dell’ Empordà, 940 Asparagi gratinati alla Bignè alla panna con Botifarra somalla Caffè macchiato, 1171 Carciofi con la maionese, 334Anatra arrosto al porto, 950 parmigiana, 373 cioccolata calda (stagionata), 87 Caffè russo, 1167 Carciofi con le vongole, 333Anatra coi fichi, 942 Astice, 824 (profiterole), 1101 Bouillabaisse, 137 Caffè viennese, 1168 Carciofi con salsaAnatra coi funghi porcini, 941 Avocado con gamberetti, 1 Bisbe (salsiccia catalana corta Braciola di maiale, 642 Caffelatte, 1162 vinaigrette, 335Anatra con le more, 943 Avocado con indivia fresca, 4 e spessa), 79 Braciola di maiale con Cagliata, 1150 Carciofi e patate alAnatra con le pere, 945 Avocado con salsa Biscotti con vino patate, 644 Calamaretti al sugo nero, 785 vapore, 338Anatra con le pesche, 946 al formaggio roquefort, 2 liquoroso, 1099 Braciola di maiale di due Calamari ai ferri, 780 Carciofi infarinati e fritti, 336Anatra con le rape, 944 Avocado con tonno, 3 Bistecca ai ferri con patatine colori, 641 Calamari con le cipolle, 782 Carciofi ripieni, 337Anditos (sanguinaccio con cipolle, Valle d’Aran), 74 B fritte, 535 Bistecca al pepe verde, 539 Braciola di maiale marinata, 643 Calamari infarinati e fritti, 781 Calamari piccanti con Carciofi rosolati con prosciutto, 339Anguilla affumicata, 750 Baccalà a la llauna Bistecca alla russa, 541 Braciola di vitello, 651 cioccolato, 783 Carne allo spiedo, 564Anguilla secca, 751 (fritto e gratinato in Bistecca alla tartara, 542 Braciola di vitello alla Calamari ripieni, 784 Carne di agnello allaAnguille, 748 forno), 760 Bistecca alle erbe brace, 652 Calçots (cipolle lunghe fresche brace, 561Anguria, 1076 Baccalà alla biscaglina, 759 aromatiche, 537 Brandada di baccalà, 777 alla brace), 324 Carne di agnello da latte, 560
  • Indice alfabeticoItaliano Italiano 158Carne di maiale con contorno Cebiche (pesce marinato alla Cocktail di gamberetti, 43 Coniglio alle erbe Coscia di agnello con Cuori di palma al naturale, 60 di verdure, 645 messicana), 41 Cocktail di melone e aromatiche, 974 prugne, 585 Cuori di palma caldi alCarne di vitello a fettine, 600 Ceche (anguille giovani) alla granchi, 45 Coniglio allo zafferano, 980 Coscia di capretto, 581 burro, 392Carne farcita, 563 maniera di Bilbao, 752 Coda di manzo al vino Coniglio arrosto, 987 Coscia di maiale al forno, 582 Cuori di palma conCarote alla crema, 411 Ceci alla madrilena, 347 rosso, 580 Coniglio con aglio e Coscia di pavone arrosto, 990 maionese, 391Carpaccio, 565 Ceci con baccalà, 348 Coda di rospo (rana prezzemolo, 968 Coscia di tacchino con le Cuori di palma con salsaCarré di maiale con Ceci con chorizo (salame pescatrice) alla Coniglio con aglio e timo, 969 pere, 989 d’acciughe, 61 albicocche, 567 affumicato), 351 marinara, 877 Coniglio con fagioli, 973 Cosciotto, 623 Cuori di palma con salsaCarré di maiale con fichi, 566 Ceci con gli spinaci, 350 Coda di rospo (rana Coniglio con funghi, 970 Costolette alla brace, 572 vinaigrette, 62Carré di maiale freddo coi cetriolini, 93 Ceci con le vongole, 349 Ceci stufati, 352 pescatrice) con aglio tostato, 879 Coniglio con funghi prugnoli, 971 Costolette di agnello ai ferri, 576 DCassola de dejuni (minestra di Cernia al forno, 855 Coda di rospo (rana Coniglio con gli scampi, 972 Costolette di agnello alla Datteri di mare, 801 magro, con verdure e Cernia alla brace, 854 pescatrice) con funghi di Coniglio con le olive, 977 griglia, 575 Delizie di mare con salsa baccalà), 341 Cervella al burro nero, 701 cardo (pleuroti), 881 Coniglio con le prugne, 976 Costolette di maiale al vinaigrette di sidro, 48Cassola de tros (stufato di Cervella di agnello, 699 Coda di rospo (rana Coniglio con patate dolci, 975 miele, 574 Dentice al forno, 802 verdure, legumi, carne di Cervella infarinate e pescatrice) con salsa Coniglio con salsa Costolette di maiale alla Dolce arrotolato farcito di maiale e lumache), 342 fritte, 700 allioli, 880 piccante, 964 cantonese, 573 crema, panna o tartufo alCassolada (minestra di Cetrioli di mare, 808 Coda di rospo (rana Coniglio con salsa Costolettine, 577 cioccolato), 1086 fagioli), 340 Cetrioli in insalata, 46 pescatrice) con salsa di romesco, 979 Costolettine di capretto alla Dolci di farina di granoCastell-llebre, 1132 Champignon alla brace, 461 cavoli, 883 Coniglio con samfaina, 981 milanese, 578 saraceno, 1096Catxipanda (stufato di verdure Champignon alla crema, 463 Coda di rospo (rana Coniglio disossato e Cotognata (marmellata di mele Donegal (salsiccia bollita), 94 E e carne di maiale), 343 Champignon con aglio e pescatrice) con salsa marinato, 985 cotogne), 1039Caulets (involtini di cavolo alla prezzemolo, 462 romesco, 882 Coniglio fritto con salsa allioli Crema aranesa (Valle maniera della Valle Champignon rosolati, 464 Coda di rospo (rana alle mele cotogne, 986 d’Aran), 1093 Emmenthal, 1133 d’ Aran), 344 Chateaubriand, 568 pescatrice) infarinata e Coniglio in casseruola, 954 Crema cremada (crema Entrecôte al cartoccio, 594Caviale, 789 Churrasco (carne alla brace fritta, 878 Coniglio in casseruola, 966 catalana caramellata), 1094 Entrecôte al pepe, 590Caviale di melanzane con all’arg