• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 3
 

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 3

on

 • 160,974 views

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ...

หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อทดลองใช้สำหรับช่วงชั้นที่ 3 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

Statistics

Views

Total Views
160,974
Views on SlideShare
82,879
Embed Views
78,095

Actions

Likes
12
Downloads
2,893
Comments
9

9 Embeds 78,095

http://riddlesphinx.wordpress.com 77853
http://webcache.googleusercontent.com 197
https://www.google.co.th 21
http://www.google.co.th 17
https://www.facebook.com 2
http://www.google.com 2
http://cache.baiducontent.com 1
https://m.facebook.com&_=1384261856122 HTTP 1
http://translate.googleusercontent.com 1
More...

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel

19 of 9 previous next Post a comment

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 3 หน่วยการเรียนรู้แบบบูรณาการ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ช่วงชั้นที่ 3 Document Transcript

  • แนวทางการจัดทำ ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบบูรณาการ »ÃѪ­ญҢͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à¾×èÍ·´Åͧ㪈ÊÓËÃѺ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 (ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1 - 3)¤³Ð·Ó§Ò¹ºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà สิงหาคม 2550
  • แนวทางการจัดทำ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบบูรณาการปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àŇÁ 3 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3ªØ´แนวทางการจัดทำ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบบูรณาการปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§»ÃСͺ´ˆÇ ˹ѧÊ×Í·Ñé§ËÁ´ 6 àŇÁ 1. แนวทางการจัดทำ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบบูรณาการปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àŇÁ 1 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 1 2. แนวทางการจัดทำ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบบูรณาการปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àŇÁ 2 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 2 3. แนวทางการจัดทำ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบบูรณาการปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àŇÁ 3 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 4. แนวทางการจัดทำ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบบูรณาการปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àŇÁ 4 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 4 5. แนวทางการจัดทำ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบบูรณาการปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àŇÁ 5 ¡ÒÃÈÖ¡Éҹ͡âçàÃÕ¹ 6. แนวทางการจัดทำ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบบูรณาการปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àŇÁ 6 ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉҨѴ·Óâ´Â ¤³Ð·Ó§Ò¹ºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹´ˆÇ¤ÇÒÁÇÇÁÁ×ͧ͢ â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ Êӹѡ§Ò¹»ÅÑ´¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒþÔÁ¾‹¤ÃÑ駷Õè 1 ÁÕ¹Ò¤Á 2550¨Ó¹Ç¹¾ÔÁ¾‹ 2,000 àŇÁʧǹÅÔ¢ÊÔ·¸Ôìâ´Â ¤³Ð·Ó§Ò¹ºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃˈÒÁ¼ÅÔµà¾×èͨÓ˹‡ÒÂäÁ‡Ç‡ÒÃٻẺã´æ ᵇÊÒÁÒö¼ÅÔµà¾×èÍᨡ໗¹ÇÔ·Âҷҹ䴈 â´Â·Ó¨´ËÁÒ¢Í͹ØญÒµÁÒÂѧÊӹѡ¾Ñ²¹Ò¡Ô¨¡ÒùѡàÃÕ¹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅСԨ¡ÒþÔàÈÉ Êӹѡงาน»ÅÑ´¡ÃзÃǧÈÖ¡ษÒ¸Ô¡Òà / â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÂàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÑÊӹѡ§Ò¹·ÃѾ‹ÊԹʇǹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔ‹ ªØ´แนวทางการจัดทำ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙแบบบูรณาการ»ÃѪญ­ ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ˆ Ò ©ºÑº¹Õé ¨Ñ´·Ó¢Ö¹à¾×Íà»—¹à¤Ã×ͧÁ×͢Ѻà¤Å×͹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ áÅЪ‡ÇÂãˈ¤ÃÙ¼Ê͹ é è è è ˆÙ ã¹áµ‡ÅСÅØÁÊÒÃÐÊÒÁÒöÊ͹ ËÃ×ͺÙóҡÒÃËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 㹡ÒÃàÃÕ¹ ‡ ¡ÒÃÊ͹·Ñé§ã¹ËˆÍ§àÃÕ¹ áÅСԨ¡ÃÃÁàÊÃÔÁËÅÑ¡Êٵà 䴈͇ҧ¶Ù¡µˆÍ§ ªÑ´à¨¹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ ãˈàËÁÒÐÊÁ¡Ñºáµ‡ÅÐÃдѺªÑ¹ áÅеÒÁÀÙÁʧ¤Á¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ â´Â¾Ô¨ÒóҤÇÒÁàËÁÒÐÊÁ é ÔÑ ¢Í§µÑÇ͇ҧ·ÕèàʹÍãˈ·´Åͧ㪈 ã¹´ˆÒ¹àÇÅÒ¡ÒÃÊ͹/à¹×éÍËÒÊÒÃÐ/áÅСԨ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ
  • ¤Ó¹Ó ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§໗¹ปรัชญาªÕé¶Ö§á¹Ç¡ÒôÓçÍÂÙ‡áÅл¯ÔºÑµÔµ¹¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹·Ø¡ÃдѺãˈ´Óà¹Ô¹ä»ã¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§ à¾×Íãˈ¡ÒǷѹµ‡ÍâÅ¡ÂؤâÅ¡ÒÀÔǵ¹‹ «Ö§ÀÒÂ㵈 è ˆ Ñ èÊÀÒÇ¡Òó‹»•¨¨ØºÑ¹ËÅÒÂ˹‡Ç§ҹ·Ñ駢ͧÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹ ä´ˆ¹ˆÍÁ¹ÓËÅÑ¡¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒ㪈໗¹á¹Ç·Ò§á¡ˆä¢»•­ ËÒáÅлÃÒ¡¯¤ÇÒÁÊÓàÃç¨à»—¹ÃÙ»¸ÃÃÁÁÒ¡¢Öé¹ áÅШҡ ญ¤ÇÒÁÁ؇§ËÁÒÂáÅÐËÅÑ¡¡Òâͧ¾ÃÐÃÒªºÑ­­ญญัµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒᡧªÒµÔ ¾.È. 2542 ã¹ËÁÇ´ 1 ÑÁÒµÃÒ 6 LJҴˆÇ¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ µˆÍ§à»—¹ä»à¾×è;Ѳ¹Ò¤¹ä·Âãˈ໗¹Á¹ØÉ‹·ÕèÊÁºÙó‹·Ñé§Ã‡Ò§¡Ò¨Ե㨠ʵÔปัญญา ¤ÇÒÁÃÙˆáÅФس¸ÃÃÁ ÁÕ¨ÃÔ¸ÃÃÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ㹡ÒôÓçªÕÇÔµ ÊÒÁÒöÍÂهÇÇÁ¡Ñº¼ÙˆÍ×è¹ä´ˆÍ‡ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒúÃÔËÒÃâ¤Ã§¡ÒâѺà¤Å×è͹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊهʶҹÈÖ¡ÉÒ ¢Í§¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà ÇÇÁ¡Ñº¤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒâѺà¤Å×è͹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¨Ö§ä´ˆÁͺËÁÒÂãˈ¤³Ð·Ó§Ò¹ºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ¨Ñ´·Ó µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à¾×Íʇ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁÃÙ¤ÇÒÁ࢈Òã¨ã¹ËÅÑ¡ปรัชญาÏ ˆ è ˆáÅÐÊÒÁÒö¹ÓËÅÑ¡¤Ô´ËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒºÙóҡÒÃÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹㹷ء¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ¢Í§·Ø¡ÃдѺ䴈͇ҧ¶Ù¡µˆÍ§ ªÑ´à¨¹ áÅÐà»—¹ÃÙ»¸ÃÃÁ ¤³Ð·Ó§Ò¹Ï 䴈ÇÇÁ¡ÑºÀÒ¤Õµ‡Ò§ æ ¨Ñ´ÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡Òà "ÊÈҧ¤¹ ÊÈҧÊѧ¤ÁÊÙ‡¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ : »ÃÐÂØ¡µ‹ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹" ã¹à´×͹µØÅÒ¤Á2549 à¾×èÍãˈ¤ÃÙáÅкؤÅÒ¡Ãã¹Ç§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ «Öè§ÁÕ¤ÇÒÁÃÙˆ¤ÇÒÁ࢈Òã¨ã¹ËÅÑ¡ปรัชญาÏ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡ÒèѴ·ÓËÅÑ¡ÊٵáÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ÇÇÁÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹Â¡Ã‡Ò§µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÃ×èͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ áÅÐ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹㹷ءÃдѺ áÅÐä´ˆ¨Ñ´»ÃЪØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×èÍ»ÃѺÇҧªØ´Ë¹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆºÙóҡÒÃปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ã¹à´×͹¾ÄȨԡÒ¹ 2549 â´ÂÁռżÅԵ໗¹ªØ´àÍ¡ÊÒÃ6 àŇÁ ᡵÒÁᵇÅЪ‡Ç§ªÑé¹ ÃÇÁ¶Ö§ÍÒªÕÇÈÖ¡ÉÒ áÅСÒÃÈÖ¡Éҹ͡âçàÃÕ¹ áÅШÐä´ˆ¹ÓµÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ¹Õéä»·´Åͧ㪈áÅÐÇÔ¨ÑÂàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ·Õèʹã¨ÍÒÊÒÊÁѤÃÇÇÁà»—¹à¤Ã×Í¢‡ÒÂʶҹÈÖ¡ÉÒ·´Åͧ»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÃÐËLJҧÀÒ¤àÃÕ¹·Õè 2»Ü¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2549 à¾×èÍÇÇÁ¾Ñ²¹ÒµÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆãˈÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ áÅШÐä´ˆãˈʶҹÈÖ¡ÉÒ·ÑèÇ»ÃÐà·ÈÊÒÁÒö¹Óä»»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆä´ˆ·Ñ¹ã¹»Ü¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 2550 à»—¹µˆ¹ä» ¤³Ð·Ó§Ò¹Ï ã¤Ã‡¢Í¢Íº¤Ø³ â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ Êӹѡ§Ò¹·ÃѾ‹ÊԹʇǹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔ‹ ¼ÙˆºÃÔËÒÃáÅÐਈÒ˹ˆÒ·Õè¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Ò÷Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§ ÀҤբѺà¤Å×è͹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§´ˆÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐâ´Â੾ÒÐ͇ҧÂÔè§ ¼ÙˆÍӹǡÒÃʶҹÈÖ¡ÉÒ ¤³Ð¤ÃÙáÅкؤÅҡ÷ء·‡Ò¹·ÕÁ§Áѹ áÅзØÁà· ¡ÓÅѧ¡Ò ¡ÓÅѧ㨠áÅСÓÅѧʵÔปญญา 㹡ÒèѴ·ÓªØ´µÑÇ͇ҧ è ‡Ø è ‡ ั˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¹Õ騹ÊÓàÃç¨à¡Ô¹¤ÇÒÁ¤Ò´ËÁÒ ¤³Ð·Ó§Ò¹ºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ สิงหาคม 2550
  • ¤ÓªÕéᨧ»ÃСͺ¡ÒÃ㪈1. ¤³Ð¼Ùˆ¨Ñ´·ÓµÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¤³Ð¼ Ù ˆ ¨ Ñ ´ ·Óª Ø ´ µ Ñ Ç Í ‡ Ò §Ë¹ ‡ Ç Â¡ÒÃàÃ Õ Â ¹Ã Ù ˆ ¹ Õ é »ÃСͺ´ ˆ Ç Â¼ Ù ˆ º Ã Ô Ë ÒÃÊ¶Ò¹È Ö ¡ ÉÒÈÖ¡ÉÒ¹Ôà·È¡‹ áÅФÃټوÊ͹¨Ò¡Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒã¹Êѧ¡Ñ´µ‡Ò§æ ·Ñ駢ͧÀÒ¤ÃÑ° àÍ¡ª¹ áÅÐͧ¤‹¡Ã»¡¤Ãͧʇǹ·ˆÍ§¶Ôè¹ ¨Ó¹Ç¹ 132 ¤¹ ·ÕèÁÕ»ÃÐʺ¡Òó‹ã¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹·Õèà¡ÕèÂǡѺปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÁÕ»ÃÐʺ¡Òó‹ã¹¡ÒèѴ·Ó˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ áÅÐÊÁѤÃ࢈ÒÇÇÁÊÑÁÁ¹ÒàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃà¾×è;Ѳ¹ÒËÅÑ¡ÊٵúÙóҡÒà "ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§" ÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ â´Â¼‡Ò¹¡ÒäѴàÅ×Í¡¨Ò¡¤³Ð·Ó§Ò¹ºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ãˈ࢈ÒÇÇÁ㹡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹2. ËÅÑ¡¤Ô´ã¹¡ÒèѴ·ÓªØ´µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2.1 ÊÒÃÐËÅÑ¡¢Í§ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ µÒÁËÅÑ¡ÊٵáÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ÍÂÙ‡ã¹ÊÒÃзÕè 3 àÈÃÉ°ÈÒʵË 㹡Å؇ÁÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ÀÒÂ㵈ÁÒµÃ°Ò¹Ê 3.1 «Ö觡Ó˹´ãˈ "࢈Òã¨áÅÐÊÒÁÒöºÃÔËÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂÒ¡Ã㹡ÒüÅÔµáÅСÒúÃÔâÀ¤¡ÒÃ㪈·ÃѾÂҡ÷ÕèÁÕÍÂÙ‡¨Ó¡Ñ´ä´ˆÍ‡ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅФ؈Á¤‡Ò ÃÇÁ·Ñé§à¢ˆÒã¨ËÅÑ¡¡ÒâͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§à¾×èÍ¡ÒôÓçªÕÇԵ͇ҧÁÕ´ØÅÂÀÒ¾" â´ÂÁÕÁҵðҹª‡Ç§ªÑé¹á¡䴈´Ñ§¹Õé ▪ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 1 - 2 Ê 3.1 (4) ࢈Òã¨ÃкºáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒâͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§áÅÐÊÒÁÒö¹Óä»»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆ¡ÑºªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ䴈 ▪ ªÇ§ª¹·èÕ 3 - 4 Ê 3.1 (5) ࢈Òã¨à¡ÕèÂǡѺÃкºáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒâͧàÈÃÉ°¡Ô¨ ‡ éѾÍà¾Õ§ áÅÐÊÒÁÒö¹Óä»ãªˆ»ÃÐÂØ¡µ‹¡ÑºªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ䴈 2.2 ¡ÒèѴ·ÓµÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒèѴ·ÓÇҧËÅÑ¡ÊÙµÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ â´Â¡Ó˹´ÁҵðҹàÃÕ¹ÃÙˆã¹áµ‡ÅЪÑé¹»Ü ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐÊÍ´¤ÅˆÍ§¡ÑºÊÒÃÐàÃÕ¹ÃÙˆÇÔªÒµ‡Ò§æã¹áµ‡ÅЪÑé¹ áňǨ֧¨Ñ´·Ó˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆËÅÑ¡ 㹡Å؇ÁÊÒÃÐÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ áÅеÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·ÕèºÙóҡÒÃËÅÑ¡¤Ô´ áÅÐËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ẺÊËÇÔ·ÂÒ¡Ã ËÃ×ͺÙóҡÒâˆÒÁ¡ÅØÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙÍ¡ 7 ¡ÅØÁ ‡ ˆÕ ‡ÊÒÃР䴈ᡇ ÀÒÉÒä·Â ¤³ÔµÈÒʵË ÇÔ·ÂÒÈÒʵË ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅоÅÈÖ¡ÉÒ ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÈÔŻРáÅÐÀÒÉÒµ‡Ò§»ÃÐà·È 2.3 ¡ÒèѴ·Ó˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ áÅÐá¼¹¡ÒÃจัดการàÃÕ¹ÃÙˆ 䴈่¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆà¾×èÍʇ§àÊÃÔÁ áÅлÅÙ¡½•§ÇÔ¸Õ¡ÒäԴ áÅСÒû¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§3 ËÅÑ¡¡Òà ¤×Í ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠáÅСÒÃÊÈҧÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ º¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¡ÒÃ㪈 ¤Ø³¸ÃÃÁ¹Ó¤ÇÒÁÃÙˆ «Öè§ÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ ÊبÃÔµ ¢Âѹ Í´·¹ ¤ÇÒÁà¾ÕÂà ¡ÒÃ㪈ʵԻญญÒ㹡ÒôÓà¹Ô¹ªÕǵ áÅСÒÃ㪈¤ÇÒÁÃÙ·Ò§ËÅÑ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ͇ҧÃͺÃÙˆ Ãͺ¤Íº áÅÐÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ ­­ • Ô ˆ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 ข
  • à¾×è͹Óä»ÊÙ‡¡ÒþѲ¹Òµ¹ãˈ¡ˆÒÇ˹ˆÒ仾ÈÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁÊÁ´ØÅáÅоÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹´ˆÒ¹Çѵ¶Ø Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ䴈͇ҧÁÑ蹤§ áÅÐÂÑè§Â×¹3. ¢Ñ鹵͹¡ÒèѴ·ÓµÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 3.1 ¡ÒèѴ·Ó˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ / á¼¹¡ÒÃจัดการàÃÕ¹ÃٺóҡÒÃปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ ˆ Ù¾Íà¾Õ§ äÁ‡à¤Ã‡§¤ÃÑ´ã¹ÃٻẺ¢Í§¡ÒÃà¢Õ¹˹‡Ç / á¼¹¡ÒÃจัดการàÃÕ¹ÃÙˆ ÊÒÁÒö»ÃѺ㪈䴈µÒÁ¸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§ÇÔªÒ ÃдѺªÑ¹ µÒÁºÃÔº·¢Í§สถานศึกษา ᵇ¤§ËÑÇ¢ˆÍสำคัญäLj 䴈ᡇ (1) ¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ é·Õè¤Ò´ËÇѧ (2) ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ (3) ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ (4) Ê×èÍ / áËҧ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ (5) ¡ÒÃÇÑ´áÅлÃÐàÁÔ¹¼Å 3.2 ¡ÒèѴ·Ó˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃٺóҡÒÃปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÁÕ¢¹µÍ¹ ´Ñ§¹Õé ˆ Ù éÑ ▪ àÃÔÁ¨Ò¡¡ÒáÓ˹´Ë¹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ â´ÂÈÖ¡ÉÒáÅÐàÅ×Í¡Áҵðҹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ è¢Í§áµ‡ÅСÅ؇ÁÊÒÃÐ áÅСÓ˹´¢Íº¢‡Ò¢ͧà¹×éÍËÒÊÒÃзÕè¨ÐàÃÕ¹ ᵇÊÒÁÒöÂ×´ËÂ؇¹ä´ˆã¹áµ‡ÅÐʶҹÈÖ¡ÉÒ ▪ ÇÔà¤ÃÒÐË‹à¹×éÍËÒãˈÊÍ´¤ÅˆÍ§¡Ñºปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ▪ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ▪ àÅ×Í¡Ê×èÍáÅÐáËҧ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ»ÃСͺ¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ▪ ¡Ó˹´à¤Ã×èͧÁ×Í ÇÔ¸Õ¡ÒÃÇÑ´áÅÐࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼Å µÅÍ´¨¹¼ÅÊÑÁÄ·¸Ôì·Õè¼ÙˆàÃÕ¹䴈ÃѺ 䴈ᡇ (1) ผÙˆàÃÕ¹䴈ÃѺ¤ÇÒÁÃÙˆ·ÕèªÑ´à¨¹ (2) ผÙˆàÃÕ¹ÁÕá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆ¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ (3) ผÙˆàÃÕ¹䴈ŧÁ×Í»¯ÔºÑµÔ¨ÃÔ§ (4) ผÙˆàÃÕ¹䴈ÃѺ¡ÒÃÇÑ´¼ÅµÒÁÊÀÒ¾¨ÃÔ§4. ÇÔ¸Õ¡ÒÃ㪈µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 4.1 ¡‡Í¹Í×è¹ ¼ÙˆãªˆµˆÍ§·Ó¤ÇÒÁ࢈Ò㨤ÇÒÁËÁÒÂËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§㹠3 ËÅÑ¡¡Òà ¤×Í ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠáÅСÒÃÊÈҧÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ â´Â㪈2 à§×èÍ¹ä¢ ¤×Í ¤Ø³¸ÃÃÁáÅФÇÒÁÃÙˆ 㹡ÒÃÊÈҧ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ãˈà¡Ô´¢Öé¹ã¹ 4 ÁÔµÔ ä´ˆá¡‡ ´ˆÒ¹Çѵ¶ØËÃ×ÍàÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ â´ÂÊÒÁÒöÈÖ¡ÉÒä´ˆ¨Ò¡ ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡ áÅÐÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢ ·ˆÒÂàŇÁ ËÃ×ÍÈÖ¡ÉÒà¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡àÇçºä«µ‹ www.sufficiencyeconomy.org 4.2 ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ ¼ÙˆãªˆµˆÍ§·Ó¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÇҧËÅÑ¡ÊÙµÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¡‡Í¹ â´Â·Ó¤ÇÒÁ࢈Òã¨ÊÒÃзդÇÃÊ͹ã¹áµ‡ÅЪѹ»Ü·¨Ð¹Óä»ãªˆÊ͹ ͇ҧ໗¹Í§¤‹ÃÇÁ áÅÐÈÖ¡ÉÒâ¤Ã§ÊÈҧ è é èբͧËÅÑ¡ÊÙµÃâ´ÂÃÇÁ¢Í§·Ø¡ª‡Ç§ªÑé¹ à¾×èÍãˈàË繤ÇÒÁàª×èÍÁ⧾Ѳ¹Ò¢Í§ËÅÑ¡ÊÙµÃâ´ÂÃÇÁ 4.3 㹡ÒùӵÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹Ãو价´Åͧ㪈㹡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹¹Ñé¹ ¼ÙˆÊ͹ÊÒÁÒö»ÃѺàÇÅÒ¡ÒÃÊ͹ à¹×éÍËÒÊÒÃÐ áÅСԨ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ãˈÊÍ´¤ÅˆÍ§àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾ÀÙÁÔÊѧ¤Á¢Í§áµ‡ÅÐʶҹÈÖ¡ÉÒ â´ÂãˈÂÖ´ÁҵðҹàÃÕ¹ÃÙˆ¢Í§áµ‡ÅЪÑé¹»Üà»—¹ËÅÑ¡ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 ¤
  • 4.4 ͇ҧäáç´Õ ËÒ¡¼ÙˆÊ͹¾ºÇ‡Ò ÁҵðҹàÃÕ¹ÃÙˆ¢Í§áµ‡ÅЪÑ鹻ܷÕè¹ÓàÊ¹Í â´Â¤³Ð·Ó§Ò¹Ï ÁÕปัญหา㹡ÒùÓä»ãªˆà»—¹à¡³±‹ã¹¡ÒáÓ˹´ÊÒÃÐ㹡ÒÃÊ͹ ËÃ×ÍËÒ¡ÁÕ¢ˆÍ¤Ô´àËç¹à¾ÔèÁàµÔÁ·Õè¨ÐàʹÍãˈ»ÃѺ»Ãا ÇҧËÅÑ¡ÊÙµÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ËÃ×ÍÁҵðҹàÃÕ¹ÃÙˆ¢Í§áµ‡ÅЪÑé¹»Üà¾×èÍãˈÊÒÁÒö¹Óä»´Óà¹Ô¹¡ÒÃ䴈͇ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸Ô¼ÅÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ ¼ÙˆÊ͹ÊÒÁÒöàʹ͢ˆÍ¤Ô´àËç¹µ‡Í¤³Ð·Ó§Ò¹Ï à¾×è͹Óä»ÊÙ‡¡ÒþԨÒóһÃѺ»Ãا䴈 4.5 àÁÍä´·´Åͧ㪈 ÇҧËÅÑ¡Êٵà áÅÐ µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙáÅÐá¼¹¡ÒÃจัดการàÃÕ¹ÃÙˆ è× ˆ ˆä»ÃÐÂÐ˹Öè§áÅˆÇ ¼ÙˆãªˆÊÒÁÒöÁÕʇǹÇÇÁ㹡ÒÃàʹ͢ˆÍªÕéá¹Ð㹡ÒûÃѺ»Ãا ÇҧËÅÑ¡Êٵà áÅÐ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙáÅÐá¼¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ãˈÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒùÓä»ãªˆ¨Ãԧ䴈ÁÒ¡ÂÔ§¢Ö¹ â´ÂÊÁѤà ˆ Õ è é࢈ÒÁÒÁÕʇǹÇÇÁ㹡Ãкǹ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ͇ҧÁÕʇǹÇÇÁ à¾×è;Ѳ¹Ò˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ«Ö觴Óà¹Ô¹¡ÒÃâ´Â¤³Ð·Ó§Ò¹Ï 㹪‡Ç§ÃÐËLJҧ»Ü ¾.È. 25505. ¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡ÒÃ͇ҧÁÕʇǹÇÇÁ à¾×è;Ѳ¹Ò˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ à¹×èͧ¨Ò¡¡ÒèѴ·ÓµÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ¹Õé ่¹¡ÒÃ㪈§Ò¹ä´ˆ¨Ãԧ͇ҧ໗¹ÃÙ»¸ÃÃÁà¾×èͪ‡ÇÂãˈ¤ÃټوÊ͹ã¹áµ‡ÅÐÊÒÃÐ ÊÒÁÒöÊ͹ËÃ×ͺÙóҡÒÃËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§㹡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ·Ñé§ã¹ËˆÍ§àÃÕ¹ áÅСԨ¡ÃÃÁàÊÃÔÁËÅÑ¡Êٵà 䴈͇ҧ¶Ù¡µˆÍ§ ªÑ´à¨¹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ ¨Ö§ä´ˆà»Û´âÍ¡ÒÊãˈʶҹÈÖ¡ÉÒµ‡Ò§æ ·Õèʹ㨠ÍÒÊÒÊÁѤÃÇÇÁà»—¹ à¤Ã×Í¢‡ÒÂʶҹÈÖ¡ÉÒ·´Åͧ»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÃÐËLJҧÀÒ¤àÃÕ¹·Õè 2 »Ü¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ2549 ¹Õé à¾×èÍÇÇÁáÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹Ãو㹡ÒþѲ¹ÒµÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ãˈÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ㹡ÒùÓä»ãªˆ¨ÃÔ§ÁÒ¡ÂÔ觢Öé¹ â´ÂÁÕá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒþѲ¹Ò 3 ´ˆÒ¹ä´ˆá¡‡ 5.1 ¡ÒûÃѺ»ÃاÇҧËÅÑ¡ÊÙµÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ËÃ×ÍÁҵðҹàÃÕ¹ÃÙˆã¹áµ‡ÅЪÑé¹»Ü 5.2 ¡ÒûÃѺ㪈µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆËÅÑ¡ ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆºÙóҡÒà áÅÐá¼¹¡ÒÃจัดการàÃÕ¹ÃÙˆ ãˈàËÁÒÐÊÁ¡Ñºáµ‡ÅÐÃдѺªÑé¹ µÒÁÀÙÁÔÊѧ¤Á¢Í§Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒ â´Â¾Ô¨ÒóҤÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§µÑÇ͇ҧ·ÕèàʹÍãˈ·´Åͧ㪈㹴ˆÒ¹àÇÅÒ¡ÒÃÊ͹ / à¹×éÍËÒÊÒÃÐ / áÅСԨ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 5.3 ¡ÒÃ¾Ñ ² ¹ÒµÑ Ç Í‡ Ò §Ë¹‡ Ç Â¡ÒÃàÃÕ Â ¹ÃÙ ˆ º Ù Ã ³Ò¡ÒâͧàÈÃÉ°¡Ô ¨ ¾Íà¾Õ  §ã¹ÊÒÃÐÍ×è¹æ ¢Í§áµ‡ÅЪÑ鹻ܷÕèÂѧäÁ‡ä´ˆ¨Ñ´·Ó㹤ÃÑ駹Õé ·Ñ駹Õé ¤³Ð·Ó§Ò¹Ï ¨Ðä´ˆÁÕ¡ÒûÃЪØÁÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÃÐËLJҧºØ¤¤Åҡ÷Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§¨Ò¡à¤Ã × Í ¢ ‡ Ò ÂÊ¶Ò¹È Ö ¡ ÉÒ·´Åͧ»ÃÐÂ Ø ¡ µ ‹ ã ª ˆ ¢ ͧàÈÃÉ°¡ Ô ¨ ¾Íà¾ Õ Â § ã¹ÀÙ Á Ô À Ò¤µ‡ Ò §æ»ÃÐÁÒ³ª‡Ç§µˆ¹ - ¡ÅÒ§»Ü 2550 à¾×èÍÇÇÁ¾Ñ²¹ÒµÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆµÒÁá¹Ç·Ò§´Ñ§¡Å‡ÒÇ¢ˆÒ§µˆ¹«Ö觨Ð䴈ᨈ§ãˈʶҹÈÖ¡ÉÒµ‡Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§ áÅÐʹ㨠䴈ทราบตอไป ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 ง
  • ÊÒúѭญ¤Ó¹Ó ¡¤ÓªÕéᨧ»ÃСͺ¡ÒÃ㪈 ¢á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹ÒËÅÑ¡ÊٵúÙóҡÒÃปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1á¼¹ÀÙÁÔ ¡ÒþѲ¹ÒËÅÑ¡ÊٵúÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2ËÅÑ¡ÊÙµÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¡Å؇ÁÊÒÃÐÊѧ¤Á ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ 3ÇÔà¤ÃÒÐË‹Áҵðҹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§㹡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ 4ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 8 ¡Å؇Á ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 (ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1 - 3)µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¡Å؇ÁÊÒÃÐÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ 13สาระที่ 3 àÈÃÉ°ÈÒʵ˼ѧÁâ¹·Ñȹ‹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 กลุ่มÊÒÃÐÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ 16ÊÒÃÐàÈÃÉ°ÈÒʵË Áҵðҹ Ê 3.1(5)µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1 17àÃ×èͧ µÒÁÃ;‡Íµ‡ÍÍÒÂØ·ÃѾÂÒ¡Ã ▪ á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ¡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡôˆÇÂàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 18µÑÇ͇ҧἹ¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบºÙóҡÒÃปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 35ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1 ▪ á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ºˆÒ¹¤×ÍÇÔÁÒ¹¢Í§àÃÒ 37 ▪ á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ºˆÒ¹ã¹½•¹ 81 ▪ á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 3 àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ 83µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 2 97àÃ×èͧ ÃͺÃÑéǺˆÒ¹àÃÒ ▪ á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ÃͺÃÑéǺˆÒ¹àÃÒ 100µÑÇ͇ҧἹ¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบºÙóҡÒÃปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 107ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 2 ▪ á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ¤Ó»Ãоѹ¸‹à¾×èͪÕÇÔµ 109 ▪ á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ 118 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 ¨
  • µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3 133àÃ×èͧ ªØÁª¹¾Ñ²¹Ò´ˆÇÂปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ▪ á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ â¤Ã§§Ò¹Ã‡ÇÁ¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ 136 µÒÁ»ÃѪญ­ ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÒµÑÇ͇ҧἹ¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบºÙóҡÒÃปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 153ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3 ▪ á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ªÕÇԵʴãÊ㹪ØÁª¹¹‡ÒÍÂÙ‡ 155 ▪ á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã 162¤³Ð¼Ùˆ¨Ñ´·Ó ËÅÑ¡ÊٵúÙóҡÒà 170¤³Ð·Ó§Ò¹ºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÙ‡¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ 173ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¡ ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§µÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ 175ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢ á¹Ç·Ò§¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ã¹ÃдѺµ‡Ò§ æ 197 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 ฉ
  • á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹ÒËÅÑ¡Êٵà ºÙóҡÒÃปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§1. ÇÔà¤ÃÒÐË‹ËÅÑ¡Êٵà ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2544 ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒʹÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ2. ÇÔà¤ÃÒÐË‹ÊÒÃÐ ÊÒÃзÕè 3 àÈÃÉ°ÈÒʵË ÁҵðҹáÅÐÁҵðҹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆª‡Ç§ªÑé¹ Ê 3.1 ࢈Òã¨áÅÐÊÒÁÒöºÃÔËÒèѴ¡Òà ·ÃѾÂÒ¡Ã㹡ÒüÅÔµ áÅСÒúÃÔâÀ¤¡ÒÃ㪈·ÃѾÂҡ÷ÕÁÍÂ٨ӡѴ䴈͇ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐ è Õ ‡ ¤ØˆÁ¤‡Ò ÃÇÁ·Ñé§à¢ˆÒã¨ËÅÑ¡¡ÒâͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à¾×èÍ¡ÒôÓçªÕÇÔµÍÂه͇ҧÁÕ´ØÅÂÀÒ¾3. ÇÔà¤ÃÒÐË‹¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸‹¢Í§ÊÒÃÐ / Áҵðҹ / Áҵðҹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆª‡Ç§ªÑé¹ ã¹¡Å؇ÁÊÒÃÐ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ·ÕèÊÍ´¤ÅˆÍ§¡ÑºËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§4. ¨Ñ´·ÓÁҵðҹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÃÒÂ»Ü (ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1 - 3)5. ¡Ó˹´¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ áÅÐÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ6. ¨Ñ´·Ó˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ºÙóҡÒÃปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§7. ¨Ñ´·Óá¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 1
  • á¼¹ÀÙÁÔ ¡ÒþѲ¹ÒËÅÑ¡ÊٵúÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 2
  • ËÅÑ¡ÊÙµÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¡Å؇ÁÊÒÃÐการเรียนรู Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ÊÒÃзÕè 3 àÈÃÉ°ÈÒʵËÁҵðҹ Ê 3.1 : ࢈Òã¨áÅÐÊÒÁÒöºÃÔËÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂÒ¡Ã㹡ÒüÅÔµáÅСÒúÃÔâÀ¤ ¡ÒÃ㪈 ·ÃѾÂҡ÷ÕÁÍÂ٨ӡѴ䴈͇ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅФØÁ¤‡Ò ÃÇÁ·Ñ§à¢ˆÒã¨ËÅÑ¡¡Òà è Õ ‡ ˆ é ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à¾×èÍ¡ÒôÓçªÕÇԵ͇ҧÁÕ´ØÅÂÀÒ¾ (ราง) มาตรฐานเรียนรู เศรษฐกิจพอเพียง แยกตามชั้นป ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 (ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1-3) ชั้นÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 1 ชั้นÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 2 ชั้นÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 31. ÃÙˆáÅÐ࢈Ò㨻ÃÐÇѵԤÇÒÁ 1. ÊÓÃǨáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË‹ปัญหา 1. ࢈Òã¨á¹Ç·Ò§¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ à»—¹ÁÒ ¤ÇÒÁËÁÒ และ ¢Í§ªØÁª¹´ˆÒ¹Êѧ¤Á ´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ ËÅÑ¡แนวคิดปรัชญาของ àÈÃÉ°¡Ô¨ สิ่งแวดลอม และ/ ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐ/หรือ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ หรือวัฒนธรรม º¹¾×é¹°Ò¹ ÇѲ¹¸ÃÃÁ µÒÁËÅÑ¡ปรัชญา ¢Í§ËÅÑ¡ปรัชญาของ ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§2. ÊÒÁÒö¹Óหลักá¹Ç¤Ô´ 2. àʹÍá¹Ç·Ò§ใน¡ÒÃá¡ˆä¢ 2. ÁÕʇǹÇÇÁ㹡ÒþѲ¹Ò และปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ ปัญหาในªØÁª¹´ˆÒ¹Êѧ¤Á ªØÁª¹ ´ˆÒ¹Êѧ¤Á เÈÃÉ°¡Ô¨ พÍà¾Õ§ ä»ãªˆã¹¡ÒèѴ àÈÃÉ°¡Ô¨ ÊÔè§áǴňÍÁ แÅÐ/ ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐ/หรือ ¡Ò÷ÃѾÂҡ÷ÕèÁÕÍÂÙ‡¢Í§ หรือÇѲ¹¸ÃÃม µÒÁËÅÑ¡ ÇѲ¹¸ÃÃÁ â´Â㪈ËÅÑ¡ µ¹àͧ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ และ ปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ปรชญา¢Í§àÈÃÉ°¡¨¾Íà¾Â§ ั Ô Õ ªØÁª¹อยางสมดุลและ ยั่งยืน ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 3
  • ÇÔà¤ÃÒÐË‹Áҵðҹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆºÙóҡÒà àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§㹡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 8 ¡Å؇Á ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 (ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1 - 3)1. ÀÒÉÒä·Â· 1.1(1) : ÊÒÁÒö͇ҹ͇ҧÁÕÊÁÃöÀÒ¾áÅÐ͇ҹ䴈àÃçÇÂÔ觢Öé¹ à¢ˆÒã¨Ç§¤ÓÈѾ·‹¡ÇˆÒ§¢ÇÒ§¢Öé¹ à¢ˆÒã¨ÊӹǹáÅÐâÇËÒáÒúÃÃÂÒ ¡ÒþÃó¹Ò ͸ԺÒ ÍØ»ÁÒáÅÐÊÒ¸¡ ÊÒÁÒö 㪈ºÃÔº·¡ÒÃ͇ҹÊÈҧ¤ÇÒÁ࢈Ò㨠¡ÒÃ͇ҹáÅÐ㪈áËҧ¤ÇÒÁÃÙˆ¾Ñ²¹Ò»ÃÐʺ¡Òó‹ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃÙˆ¡ÇˆÒ§¢ÇÒ§¢Öé¹ ¹Ó¤ÇÒÁÃÙˆáÅлÃÐʺ¡Òó‹ÁÒ㪈㹡ÒõѴÊÔ¹ã¨áÅРᡈปัญหาÊÈҧÇÔÊÑ·Ñȹ‹ã¹¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ· 1.1(2) : ÊÒÁÒöáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹àªÔ§ÇÔà¤ÃÒÐË‹àÃ×èͧ·Õè͇ҹ »ÃÐàÁÔ¹¤‡Ò·Ñ駢ˆÍ´ÕáÅТˆÍ´ˆÍ Í‡ҧÁÕà˵ؼÅâ´Â㪈ἹÀÒ¾¤ÇÒÁ¤Ô´áÅСÃкǹ¡ÒäԴÇÔà¤ÃÒÐˋ͇ҧËÅÒ¡ËÅÒ ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ͇ҹ ÊÒÁÒöàŇÒàÃ×èͧ‡Íä´ˆ ¶‡Ò·ʹ¤ÇÒÁÃÙˆ ¤ÇÒÁ¤Ô´¨Ò¡¡ÒÃÍ‡Ò¹ä» ãªˆ»ÃÐ⪹‹ã¹¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ áÅÐ㪈¡ÒÃ͇ҹ㹡ÒõÃǨÊͺ¤ÇÒÁÃÙˆ· 2.1(1) : ÊÒÁÒöà¢Õ¹àÃÕ§¤ÇÒÁ ‡ͤÇÒÁà¢Õ¹͸ԺÒªÕéᨧáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹áÊ´§¡Òà ⵈሧ à¢Õ¹ÃÒ§ҹ áÅÐà¢Õ¹àªÔ§ÊÈҧÊÃä‹ÃÇÁ·Ñé§ãªˆ¡Ãкǹ¡ÒÃà¢Õ¹ ¾Ñ²¹Ò §Ò¹à¢Õ¹· 2.1(2) : ÁÕÁÒÃÂÒ·¡ÒÃà¢Õ¹áÅйÔÊÑÂÃÑ¡¡ÒÃà¢Õ¹áÅСÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ˆ¹¤ÇˆÒ ÃÙˆ¨Ñ¡àÅ×͡㪈ÀÒÉÒ àÃÕºàÃÕ§¢ˆÍ¤ÇÒÁ䴈͇ҧ»Ãгյ ʹ㨡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ˆ¹¤ÇˆÒ ÃǺÃÇÁ ºÑ¹·Ö¡¢ˆÍÁÙÅ ¹ÓÇÔ¸¡ÒâͧἹÀÒ¾¤ÇÒÁ¤Ô´ ¨Ñ´ÅӴѺ¤ÇÒÁ¤Ô´áÅоѲ¹Ò§Ò¹à¢Õ¹µÒÁ¢Ñ¹µÍ¹ Õ é 㹡ÒùÓàʹÍã¹ÃٻẺ¢Í§§Ò¹à¢Õ¹»ÃÐàÀ·µ‡Ò§æ· 3.1(1) : ÊÒÁÒöÊÃØ»¤ÇÒÁ¨Ñº»ÃÐà´ç¹ÊÓคัญÇÔà¤ÃÒÐË‹ ÇÔ¹Ô¨©Ñ¢ˆÍà·ç¨¨ÃÔ§ ¢ˆÍ¤Ô´àËç¹áÅÐ ¨Ø´»ÃÐʧ¤‹¢Í§àÃ×èͧ·Õè¿•§áÅд٠Êѧࡵ¡Òó‹ãªˆน้ำàÊÕ§ ¡ÃÔÂÒ·‡Ò·Ò§¡ÒÃ㪈¶ˆÍÂ¤Ó ¢Í§¼Ùˆ¾Ù´áÅÐÊÒÁÒö áÊ´§·ÃÃȹШҡ¡Òÿ•§ áÅдÙÊ×èÍÃٻẺµ‡Ò§æ ͇ҧ ÁÕÇÔ¨ÒÃณญ­ ³ Ò· 3.1(2) : ÊÒÁÒö¾Ù´¹ÓàʹͤÇÒÁÃÙˆ ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‹áÅСÒûÃÐàÁÔ¹àÃ×èͧÃÒǵ‡Ò§æ ¾Ù´àªÔ­ ªÇ¹ ÍǾà áÅоٴã¹âÍ¡Òʵ‡Ò§ æ 䴈͇ҧàËÁÒÐÊÁÁÕà˵ؼÅ㪈ÀÒÉÒ ญ ¶Ù¡µˆÍ§ ªÑ´à¨¹ ¹‡Ò¿•§ µÒÁËÅÑ¡¡Òþٴ ÁÕÁÒÃÂÒ· ¡Òÿ•§ ¡Òô٠áÅСÒþٴ· 4.1(3) : ÊÒÁÒö㪈ÀÒÉÒáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ÊÈҧ¤ÇÒÁ࢈Òã¨â¹ˆÁ¹ˆÒÇ㨠»¯Ôàʸ à¨Ã¨Ò µ‡ÍÃͧ´ˆÇÂÀÒÉÒáÅСÃÔÂÒ·‡Ò·Ò§·ÕÊÀÒ¾ 㪈¤ÓÃÒªÒÈѾ·‹ä´ˆ¶¡µˆÍ§µÒÁ°Ò¹Ð¢Í§ èØ Ù ºØ¤¤Å ¤Ô´äµÃ‡µÃͧ áÅÐÅӴѺ¤ÇÒÁ¤Ô´àË繡‡Í¹¾Ù´ áÅÐà¢Õ¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 4
  • · 4.1(4) : ࢈Ò㨸ÃÃÁªÒµÔ¢Í§ÀÒÉÒ ¡ÒùӤÓÀÒÉÒµ‡Ò§»ÃÐà·ÈÁÒ㪈ã¹ÀÒÉÒä·Â·Óãˈ ÀÒÉÒä·ÂÁÕǧ¤ÓÈѾ·‹à¾ÔèÁ¢Öé¹ µÒÁ¤ÇÒÁเจริญ·Ò§ÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ· 4.1(5) : ÊÒÁÒöᵇ§º·ÃˆÍ¡Ãͧ»ÃÐàÀ·¡Ò¾Â‹ ¡Å͹ áÅÐâ¤Å§ â´ÂáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´ àªÔ§ÊÈҧÊÃä‹· 4.1(6) : ÊÒÁÒöÈͧàŇ¹ËÃ×Ͷ‡Ò·ʹà¾Å§¾×鹺ˆÒ¹áÅк·¡Å‡ÍÁà´ç¡ã¹·ˆÍ§¶Ôè¹Í‡ҧ àË繤س¤‡Ò· 4.2(1) : ÊÒÁÒö㪈·Ñ¡ÉзҧÀÒÉÒ㹡ÒÃáÊǧËÒ¤ÇÒÁÃÙˆ ÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¡ÒûÃЪØÁ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‹ ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¡Ò÷ӧҹ áÅÐ㪈෤â¹âÅÂÕ ¡ÒÃÊ×èÍÊÒþѲ¹Ò¤ÇÒÁÃÙˆ áÅÐ㪈㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ· 4.2(2) : ࢈Òã¨ÃдѺ¢Í§ÀÒÉÒ·Õèà»—¹·Ò§¡ÒÃáÅÐÀÒÉÒ·ÕèäÁ‡à»—¹·Ò§¡ÒÃáÅÐ㪈ÀÒÉÒ¾Ù´áÅÐ ÀÒÉÒà¢Õ¹䴈͇ҧ¶Ù¡µˆÍ§µÒÁËÅÑ¡¡ÒÃ㪈ÀÒÉÒ ãªˆÀÒÉÒ㹡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ µ‡Ò§æ 㹡ÒþѲ¹Ò¤ÇÒÁÃÙˆ àË繤س¤‡Ò¡ÒÃ㪈µÑÇàÅ¢ä·Â· 4.2(3) : 㪈ÀÒÉÒ͇ҧÊÈҧÊÃä‹à»—¹»ÃÐ⪹‹µ‡ÍʇǹÃÇÁáÅоѲ¹ÒºØ¤ÅÔ¡ÀÒ¾ÊÍ´¤ÅˆÍ§ ¡Ñº¢¹º¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ»ÃÐà¾³Õ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ¡‡ͧ¼ÙˆãªˆÀÒÉÒä·Â ͇ҧÁդس¸ÃÃÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ࢈Ò㨡ÒÃ㪈ÀÒÉҢͧ¡Å؇ÁºØ¤¤Åã¹Ç§¡Òõ‡Ò§æ ã¹Êѧ¤Á· 5.1(1) : ÊÒÁÒö͇ҹº·¡ÇÕ¹¾¹¸‹»ÃÐàÀ· ¡Å͹ â¤Å§ ¡Ò¾Â‹ º·ÅФà º·¡ÇÕÃÇÁÊÁÑ áÅÐ Ô ‡ ÇÃó¡ÃÃÁ»ÃÐàÀ·àÃ×èͧÊÑé¹ ¹Ç¹ÔÂÒ ÊÒä´Õ ºÑ¹·Ö¡ º·¤ÇÒÁ ¾§ÈÒÇ´Òà áÅÐ ÊÒÁÒöàÅ×͇͡ҹ䴈µÃ§¨Ø´»ÃÐʧ¤‹¢Í§¡ÒÃ͇ҹ 㪈ËÅÑ¡¡ÒþԹԨÇÃó¤´ÕáÅÐ ÇÃó¡ÃÃÁ¾Ô ¨ ÒÃ³Ò¤Ø ³ ¤‡ Ò ·Ñ é § ´ˆ Ò ¹ÇÃóศิ ล ป à¹× é Í ËÒ áÅÐ¤Ø ³ ¤‡ Ò ·Ò§ÊÑ § ¤Á áÅйÓä»ãªˆã¹ªÕÇÔµ¨ÃÔ§2. ¤³ÔµÈÒʵˤ 1.1(3) : ࢈Òã¨à¡ÕèÂǡѺÍѵÃÒʇǹÈÍÂÅÐáÅйÓä»ãªˆã¹¡ÒÃᡈปัญหาä´ˆ¤ 2.1(1) : ºÇ¡ ź ¤Ù³áÅÐËÒà ¨Ó¹Ç¹àµçÁ àÈÉʇǹ·È¹ÔÂÁ àŢ¡¡ÓÅѧ áÅйÓä»ãªˆ ᡈปัญหาä´ˆ¤ 1.3(1) : ࢈Òã¨à¡ÕèÂǡѺ¡ÒûÃÐÁÒ³¤‡ÒáÅСÒùÓä»ãªˆá¡ˆปัญหา䴈͇ҧàËÁÒÐÊÁ¤ 2.1(1) : ࢈Òã¨à¡ÕèÂǡѺ¾×é¹¼ÔÇáÅлÃÔÁҵà ¢Í§ÃÙ»àâҤ³ÔµáÅÐÊÒÁÁÔµÔ¤ 2.1(2) : àÅ×͡㪈˹‡Ç¡ÒÃÇÑ´ã¹Ãкºµ‡Ò§ æ à¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁÂÒǾ×é¹·Õè áÅлÃÔÁÒµÃä´ˆ ͇ҧàËÁÒÐÊÁ¤ 2.2(2) : 㪈¡ÒäҴ¤Ðà¹à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃÇѴ㹡ÒÃᡈปัญหา ã¹Ê¶Ò¹¡Ò󋵇ҧæ 䴈͇ҧ àËÁÒÐÊÁ¤ 5.1(1) : ¡Ó˹´»ÃÐà´ç¹à¢Õ¹¢ˆÍ¤Ó¶ÒÁ ¡Ó˹´ÇÔ¸Õ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐà¡çºÃǺÃÇÁ¢ˆÍÁÙÅä´ˆ¤ 5.1(3) : ¹Óàʹ͢ˆÍÁÙÅã¹ÃٻẺ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ͇ҹá»Å¤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË‹¢ˆÍÁÙŨҡ ¡ÒùÓàʹ͢ˆÍÁÙÅä´ˆ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 5
  • ¤ 5.3(1) : 㪈¤ÇÒÁÃÙà¡ÕÂǡѺʶԵ㹡ÒþԨÒóҢˆÍÁÙÅ¢‡ÒÇÊÒÃ·Ò§Ê¶ÔµÔ áÅÐ㪈¤ÇÒÁÃÙà¡ÕÂǡѺ ˆ è Ô ˆ è ¤ÇÒÁ¹‡Ò¨Ðà»—¹»ÃСͺ㹡ÒõѴÊÔ¹ã¨Ê¶Ò¹¡Ò󋵇ҧæ ä´ˆ¤ 5.3(2) : ࢈Ò㨶֧¤ÇÒÁ¤ÅÒ´à¤Å×è͹·ÕèÍÒ¨à¡Ô´¢Öé¹ä´ˆ¨Ò¡¡ÒùÓàʹ͢ˆÍÁÙÅʶԵԤ 6.1(1) : 㪈ÇÔ¸Õ¡Ò÷ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂᡈปัญหาä´ˆ¤ 6.1(2) : 㪈¤ÇÒÁÃÙˆ ¡Ãкǹ¡Ò÷ҧ¤³ÔµÈÒʵË áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ㹡ÒÃᡈปญหาã¹Ê¶Ò¹¡Òó‹ ั µ‡Ò§æ 䴈͇ҧàËÁÒÐÊÁ¤ 6.2(1) : ÊÒÁÒöáÊ´§à˵ؼÅâ´Â¡ÒÃ͈ҧÍÔ§ ¤ÇÒÁÃÙˆ ¢ˆÍÁÙÅËÃ×Í¢ˆÍà·ç¨¨ÃÔ§ ËÃ×ÍÊÈҧἹÀÒ¾¤ 6.3(1) : 㪈ÀÒÉÒáÅÐสัญลักษ³‹·Ò§¤³ÔµÈÒʵË㹡ÒÃÊ×èÍÊÒäÇÒÁËÁÒÂáÅйÓàÊ¹Í ä´ˆÍ‡ҧ¶Ù¡µˆÍ§ªÑ´à¨¹¤ 6.4(1) : àª×èÍÁ⧤ÇÒÁÃÙˆà¹×éÍËÒµ‡Ò§æ 㹤³ÔµÈÒʵË áÅйӤÇÒÁÃÙˆ ËÅÑ¡¡Òà ¡Ãкǹ¡Òà ·Ò§¤³ÔµÈÒʵËä»àª×èÍÁ⧡ѺÈÒʵËÍ×è¹æ¤ 6.4(2) : ¹Ó¤ÇÒÁÃÙˆáÅзѡÉзÕèä´ˆ¨Ò¡àÃÕ¹¤³ÔµÈÒʵË任ÃÐÂØ¡µ‹ã¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆÊÔ觵‡Ò§æ áÅÐ㹡ÒôÓçªÕÇÔµ¤ 6.5(1) : ÁÕ¤ÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁÊÈҧÊÃä‹ã¹¡Ò÷ӧҹ3. ÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃ‹Ç 1.1(2) : ÊÓÃǨµÃǨÊͺ áÅÐ͸ԺÒ»•¨¨Ñ·Õè¨Óà»—¹µˆÍ§ãªˆáÅмŷÕèä´ˆ¨Ò¡¡ÒÃÊѧà¤ÃÒÐË‹ ´ˆÇÂáʧ ¤ÇÒÁสำคัญ¢Í§¡Ãкǹ¡ÒÃÊѧà¤ÃÒÐË‹´ÇÂáʧµ‡ÍÊÔ§ÁժǵáÅÐÊÔ§áǴňÍÁ ˆ è ÕÔ èÇ 1.1(4) : Êѧࡵ ÊÓÃǨµÃǨÊͺ ÇÔà¤ÃÒÐË‹ áÅÐ͸ԺÒ¾ĵԡÃÃÁ¢Í§ÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ·ÕèµÍºÊ¹Í§ µ‡ÍÊÔè§àÃˆÒ (áʧ ÍسËÀÙÁÔ น้ำ áÅСÒÃÊÑÁ¼ÑÊ)Ç 1.1(5) : Ê׺¤ˆ¹¢ˆÍÁÙÅ ÍÀÔ»ÃÒÂáÅйÓàʹÍà¡ÕèÂǡѺ෤â¹âÅÂÕªÕÇÀÒ¾·Õè㪈㹡ÒâÂÒ¾ѹ¸Ø áÅлÃѺ»Ãا¾Ñ¹¸Ø à¾ÔèÁ¼Å¼ÅÔµ¢Í§¾×ªáÅÐÊѵNj ÃÇÁ·Ñ駼Ţͧ¡ÒÃ㪈෤â¹âÅÂÕ àËŇҹÑé¹ã¹´ˆÒ¹à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ ÍصÊÒË¡ÃÃÁÍÒËÒà áÅСÒÃá¾·Â‹Ç 1.1(6) : ÊÓÃǨµÃǨÊͺÊÒÃÍÒËÒõ‡Ò§æ ·Õú»Ãзҹ㹪Õǵ»ÃШÓÇѹáÅйӤÇÒÁÃÙÁÒ㪈 èÑ Ô ˆ 㹡ÒÃàÅ×Í¡ÃѺ»ÃзҹÍÒËÒ÷ÕèÁÕÊÒÃÍÒËÒäú¶ˆÇ¹ä´ˆÊѴʇǹàËÁÒÐÊÁ¡Ñºà¾È áÅÐÇÑÂÇ 1.1(7) : Ê׺¤ˆ¹¢ˆÍÁÙÅ ÍÀÔ»ÃÒÂáÅÐ͸ԺÒÂà¡ÕèÂǡѺÊÒÃàʾµÔ´ ¼Å¢Í§¡ÒÃ㪈ÊÒÃàʾµÔ´µ‡Í ¡Ò÷ӧҹ¢Í§Ãкºµ‡Ò§æ ¢Í§Ã‡Ò§¡Ò áÅйÓàʹÍá¹Ç·Ò§ã¹¡ÒûƒÍ§¡Ñ¹áÅÐ µ‡ÍµˆÒ¹ÊÒÃàʾµÔ´Ç 1.2(2) : ÊÓÃǨ Ê׺¤ˆ¹ ¢ˆÍÁÙÅ áÅÐÍÀÔ»ÃÒ¤ÇÒÁËÁÒÂËÅÒ¡ËÅÒ·ҧªÕÇÀҾ㹷ˆÍ§¶Ôè¹ ·Õè·ÓãˈÊÔè§ÁÕªÕÇÔµ´ÓçªÕÇÔµÍÂه䴈͇ҧÊÁ´ØÅ áÅмŵ‡Í¡ÒôÓçªÕÇÔµ¢Í§Á¹ØÉ‹ ·Ñé§ã¹´ˆÒ¹·Õèà»—¹»ÃÐ⪹‹ áÅÐâ·É â´Â੾ÒÐâä·ÕèÁռŵ‡ÍÊѧ¤ÁÇ 2.1(1) : ÊÓÃǨµÃǨÊͺÃкº¹ÔàÇȵ‡Ò§æ ã¹·ˆÍ§¶Ôè¹Í¸ÔºÒ¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸‹¢Í§Í§¤‹»ÃСͺ ÀÒÂã¹Ãкº¹ÔàÇÈ ¡Òö‡Ò·ʹ¾Åѧ§Ò¹ Çѯ¨Ñ¡Ã¢Í§ÊÒà áÅСÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ¢¹Ò´¢Í§»ÃЪҡà ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 6
  • Ç 2.2(1) : ÊÓÃǨÇÔ à ¤ÃÒÐË‹ Ê ÀÒ¾ปั ญ หาÊÔ è § áǴň Í ÁáÅзÃÑ ¾ ÂҡøÃÃÁªÒµÔ ã ¹·ˆ Í §¶Ô è ¹ àʹÍá¹Ç¤Ô´¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØŢͧÃкº¹ÔàÇÈ ¡ÒÃ㪈·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔ͇ҧÂÑè§Â×¹ â´Â㪈¤ÇÒÁÃÙˆ·Ò§ÇÔ·ÂÒÈÒʵËáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÃÇÁ·Ñé§Å§Á×Í»¯ÔºÑµÔ㹡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ á¡ˆปัญหาÊÔè§áǴňÍÁÇ 8.1(5) : ÇÔà¤ÃÒÐË‹áÅлÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅˆÍ§¢Í§»ÃШѡɋ¾ÂÒ¹¡Ñº¢ˆÍÊÃØ» ·Ñ駷ÕèʹѺʹع ËÃ×͢Ѵሧ¡ÑºÊÁÁص԰ҹ áÅФÇÒÁ¼Ô´»¡µÔ¢Í§¢ˆÍÁÙŨҡ¡ÒÃÊÓÃǨµÃǨÊ꼂 8.1(8) : ºÑ¹·Ö¡áÅÐ͸ԺÒ¼šÒÃÊѧࡵ¡ÒÃÊÓÃǨµÃǨÊͺ¤ˆ¹¤ÇˆÒ à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡áËҧ ¤ÇÒÁÃÙˆµ‡Ò§æ ãˈ䴈¢ˆÍÁÙÅ·Õèàª×èͶ×Íä´ˆ áÅÐÂÍÁÃѺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§¤ÇÒÁÃÙˆ·Õ褈¹¾º àÁ×èÍÁÕ¢ˆÍÁÙÅáÅлÃШѡɋ¾ÂÒ¹ãËÁ‡à¾ÔèÁ¢Öé¹ËÃ×Íⵈሧ¨Ò¡à´ÔÁ4. Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁÊ 1.1(2) : ÊÒÁÒö¹ÓËÅÑ¡¸ÃÃÁÈÒʹÒä»ãªˆã¹¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇԵ͇ҧÊѹµÔÊØ¢Ê 1.1(3) : ÃÙáÅÐ࢈Ò㨤ÇÒÁËÁÒ»ÃÐ⪹‹áÅСÃкǹ¡Òâͧ¡ÒýݡºÃÔËÒèԵเจริญปัญญา ˆ áÅÐ㪈㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇÑ¹Ê 1.2(1) : àª×èÍÁÑè¹ã¹¡Ò÷ӤÇÒÁ´ÕµÒÁËÅÑ¡¨ÃÔ¸ÃÃÁâ´Â㪈¢ˆÍÁÙÅÊÒÃʹà·ÈÁÒʹѺʹع à¾×èÍ¡ÒÃÍÂهÇÇÁ¡Ñ¹ä´ˆÍ‡ҧÊѹµÔÊØ¢Ê 1.2(2) : µÃÐ˹ѡ¶Ö§¡ÒáÃзӤÇÒÁ´Õ¢Í§ºØ¤¤Å·Õà»—¹áººÍ‡ҧ·Ò§ÈÕŸÃÃÁ¨Ò¡¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ è ÇÔà¤ÃÒÐË‹¢ˆÍÁÙÅ¢‡ÒÇÊÒà ¤ÇÒÁà»—¹à˵Øà»—¹¼Å¢Í§Ê¶Ò¹¡Òó‹·Õ赈ͧเผชิญ áÅÐ ¹ÓàʹÍà»—¹á¹Ç·Ò§¡ÒûÃоĵԻ¯ÔºÑµÔ¢Í§µ¹àͧ ¡Å؇Áà¾×è͹ ªØÁª¹ áÅÐÊѧ¤Á à¾×èÍ¡ÒÃÍÂهÇÇÁ¡Ñ¹ä´ˆÍ‡ҧÊѹµÔÊØ¢Ê 1.2(3) : µÃÐ˹ѡ㹤س¤‡ÒáÅФÇÒÁสำคัญ¢Í§¡ÒúÃÔËÒèԵáÅÐเจริญปัญญาáÅÐÊÒÁÒö »¯ÔºÑµÔä´ˆÊ 1.3(1) : ÃÙˆáÅл¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁËÅÑ¡ÈÕŸÃÃÁ ¨ÃÔ¸ÃÃÁ¤‡Ò¹ÔÂÁ·Õè´Õ§ÒÁ ËÅÑ¡¸ÃÃÁ·Ò§ÈÒÊ¹Ò ·Õèµ¹¹Ñº¶×Íâ´Â¹ÓÁÒ»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆã¹¡ÒþѲ¹Òµ¹ Êѧ¤ÁÊÔè§áǴňÍÁ 㹪ØÁª¹ ·Õèµ¹à¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§ áÅлÃÐà·ÈªÒµÔà¾×èÍ¡ÒÃÍÂهÇÇÁ¡Ñ¹ä´ˆÍ‡ҧÊѹµÔÊØ¢Ê 1.3(3) : ÁÕ·¡ÉÐ㹡ÒúÃÔËÒèԵáÅÐเจริญปัญญา áÅйÓÁÒ㪈㹡ÒäԴ·Õ¶¡ÇÔ¸Õ à¾×;Ѳ¹Ò Ñ è Ù è ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆáÅÐᡈปัญหา㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇÑ¹Ê 2.1(1) : µÃÐ˹ѡ¶Ö§¤Ø³¤‡Ò㹡ÒÃà»—¹¾ÅàÁ×ͧ´ÕµÒÁÇÔ¶ÕªÕÇÔµ»ÃЪҸԻäµÂ¢Í§µ¹àͧ áÅÐ ºØ¤¤ÅÍ×è¹·ÕèÁÕÈÑ¡ÂÀÒ¾ 㹡Ò÷ӻÃÐ⪹‹ãˈᡇÊѧ¤ÁáÅлÃÐà·ÈªÒµÔÊ 2.1(2) : µÃÐ˹ѡ¶Ö§Ê¶Ò¹ÀÒ¾ º·ºÒ· ÊÔ·¸Ô àÊÃÕÀÒ¾áÅÐ˹ˆÒ·Õ㹰ҹоÅàÁ×ͧ´Õ¢Í§Êѧ¤Á è áÅлÃÐà·È ࢈Ò㨤ÇÒÁสำคัญã¹àÃ×èͧÊÔ·¸ÔÁ¹Øɪ¹à¾×èͤ؈Á¤Ãͧ»¡»ƒÍ§µ¹àͧ áÅФ¹Í×è¹ãˈ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµã¹Êѧ¤Á䴈͇ҧÊѹµÔÊØ¢ µÅÍ´¨¹»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁ¡®ËÁÒ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§¡Ñºµ¹àͧ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ªØÁª¹ áÅлÃÐà·ÈªÒµÔ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 7
  • Ê 2.1(3) : ࢈Òã¨ÃкºÊ¶ÒºÑ¹·Ò§Êѧ¤Á àË繤س¤‡Òã¹ÀÙÁปญญาáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â »¯Ôºµµ¹ Ô ั Ñ Ô à¾×ÍÃÑ¡ÉÒÇѲ¹¸ÃÃÁÍѹ໗¹àÍ¡Åѡɳ‹¢Í§·ˆÍ§¶Ô¹ áÅТͧªÒµÔ ÃÇÁ·Ñ§à»ÃÕºà·Õº è è é ¤ÇÒÁ¤ÅˆÒ¤ÅÖ§áÅФÇÒÁᵡµ‡Ò§ ¢Í§ÇѲ¹¸ÃÃÁã¹ÀÒ¤µ‡Ò§æ ¢Í§ä·ÂáÅлÃÐà·È à¾×è͹ºˆÒ¹ à¾×è͹Óä»ÊÙ‡¤ÇÒÁ࢈Òã¨Íѹ´ÕÃÐËLJҧ¡Ñ¹Ê 2.2(2) : ࢈Ò㨤ÇÒÁà»—¹ÁÒ ËÅÑ¡¡Òà ਵ¹ÒÃÁ³‹â¤Ã§ÊÈҧ áÅÐÊÒÃÐสำคัญ¢Í§ÃÑ°ธรรมนูญ ©ºÑº»•¨¨Øº¹ ÃÇÁ·Ñ§¼Å¢Í§¡ÒùÓÃÑ°ธรรมนูญÁÒ㪈㹡ÒôÓà¹Ô¹ªÕǵ¢Í§»ÃЪҪ¹ Ñ é Ô áÅеÃÐ˹ѡ¶Ö§¤ÇÒÁสำคัญ·Õ赈ͧ»¯ÔºÑµÔµ¹µÒÁº·ºÑ­­ ԢͧÃÑ°ธรรมนูญÑµÊ 3.1(1) : ࢈Ò㨤ÇÒÁËÁÒ¢ͧàÈÃÉ°ÈÒʵË »•¨¨Ñ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨àÅ×͡㪈·ÃѾÂÒ¡Ãà¾×èÍ ¡ÒüÅÔµâ´Â¤Ó¹Ö§¶Ö§µˆ¹·Ø¹áÅмŻÃÐ⪹‹·Õè¨Ðä´ˆÃѺ͇ҧ¤ØˆÁ¤‡ÒáÅÐÁդس¸ÃÃÁÊ 3.1(2) : ÃÙˆ¤ÇÒÁËÁÒ ¤ÇÒÁᵡµ‡Ò§ áÅÐÇÔ¸Õ¡ÒùӷÃѾÂҡ÷ҧàÈÃÉ°ÈÒʵËÁÒ㪈㹠¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤ˆÒáÅкÃÔ¡ÒÃ͇ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾Ê 3.1(3) : ÊÒÁÒöµÑ´ÊÔ¹ã¨àÅ×͡㹰ҹмوºÃÔâÀ¤â´Â¾Ô¨ÒóҨҡ»ÃÐ⪹‹·Õèä´ˆÃѺ͇ҧ ¤ØˆÁ¤‡ÒÊ 3.1(4) : ࢈Òã¨áÅÐÊÒÁÒö´Óà¹Ô¹¡ÒÃÃкºÊˡó‹Ê 3.1(5) : ࢈Òã¨à¡ÕÂǡѺÃкºáÅÐÇÔ¸¡ÒâͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ áÅÐÊÒÁÒö¹Óä»»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆ è Õ ¡ÑºªÕÇÔµ»ÃШÓÇÑ¹ä´ˆÊ 3.2(1) : ÃÙˆáÅÐ࢈Òã¨ÃкºàÈÃÉ°¡Ô¨·ÕèÁռŵ‡Í¡ÒõѴÊԹ㨴Óà¹Ô¹¡ÒüÅÔµáÅкÃÔ¡ÒÃÊ 3.2(3) : ÃÙˆáÅÐ࢈Ò㨺·ºÒ·Ë¹ˆÒ·ÕèáÅÐÃкº¢Í§¸¹Ò¤Òà áÅÐʶҺѹ¡ÒÃà§Ô¹Ê 4.1(3) : ࢈Òã¨ÇÔ¸¡Ò÷ҧ»ÃÐÇѵÈÒʵË à¾×͹ÓÁÒ㪈ȡÉÒËÒ¢ˆÍÊÃØ»áÅйÓàʹÍà˵ءÒó‹ Õ Ô è Ö ·Ò§»ÃÐÇѵÔÈÒʵËä·Â áÅÐÊÒ¡Å͇ҧÁÕÇÔ¨Òí ³ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁà»—¹¡ÅÒ§à»ÃÕºà·Õº Ò ãˈàË繡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§¤¹ã¹»ÃÐà·Èä·Â¡Ñº»ÃÐà·È«Õ¡âÅ¡µÐÇѹÍÍ¡ áÅзҧµÐÇѹµ¡Ê 4.2(1) : ÇÔà¤ÃÒÐË‹à»ÃÕºà·Õº¢ˆÍ´Õ áÅТˆÍ¨Ó¡Ñ´¢Í§»•¨¨Ñ·ҧÀÙÁÔÈÒʵË·ÕèÁռŵ‡Í¡Òà ¾Ñ²¹Ò¡ÒÃ㹡Òõѧ¶Ô¹°Ò¹áÅСÒôÓçªÕǵ¢Í§»ÃЪҡÃã¹ÀÙÁÀÒ¤µ‡Ò§ æ ¢Í§âÅ¡ é è Ô ÔÊ 4.2(3) : ÇÔà¤ÃÒÐË‹à»ÃÕºà·Õº¼Å§Ò¹·Õèà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃÊÈҧÊÃä‹ÍÒøÃÃÁã¹áËҧµ‡Ò§æ ·Ñé§ã¹âÅ¡µÐÇѹÍÍ¡ à¾×èÍ࢈Òã¨ÀÙÁÔปัญญา¢Í§Á¹ØÉ‹ã¹Í´Õµ Íѹ¨Ðà»—¹á¹Ç·Ò§ ¡ÒþѲ¹Ò¼Å§Ò¹·ÕèÁդس¤‡Òã¹Í¹Ò¤µÊ 4.3(1) : à ٠ˆ á ÅÐࢠˆ Ò ã¨à¡ Õ è  ǡ Ñ º ¾ Ñ ² ¹Ò¡ÒâͧàÈÃÉ°¡ Ô ¨ ¡ÒÃàÁ × Í § ¡Òû¡¤ÃÍ§Ê Ñ § ¤Á ÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁáÅФÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸‹ÃÐËLJҧ»ÃÐà·È¢Í§ä·Â㹴Թᴹµ‡Ò§»ÃÐà·È µÑé§áµ‡Í´Õµ¨¹¶Ö§»•¨¨ØºÑ¹áÅÐà¡Ô´¤ÇÒÁÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»—¹ä·ÂÊ 4.3 (2) : ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË‹»•¨¨Ñ¾×é¹°Ò¹áÅмšÃзº¨Ò¡ÀÒ¹͡·ÕèÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‡Í¡ÒÃÊÈҧÊÃä‹ ÀÙÁÔปัญญา¢Í§Á¹ØÉ‹µÑé§áµ‡Í´Õµ¨¹¶Ö§»•¨¨ØºÑ¹Ê 4.3(3) : ÇÔà¤ÃÒÐË‹áÅÐà»ÃÕºà·Õº¼Å§Ò¹¢Í§ºØ¤¤Åสำคัญ·Ñé§ã¹»ÃÐà·ÈáÅе‡Ò§»ÃÐà·È ·ÕÁ¼Å¡Ãзºµ‡Íà˵ءÒó‹ã¹»ÃÐÇѵÈÒʵ˪ҵÔä·Âà¾×Íà»—¹áººÍ‡ҧ·Õ´áÅйÓä» è Õ Ô è è Õ ãªˆã¹¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 8
  • Ê 5.1(2) : ÃÙˆ¨Ñ¡ãªˆáÅÐàË繤س¤‡Ò¢Í§á¼¹·Õ誹Դµ‡Ò§æ à¤Ã×èͧÁ×Í·Ò§ÀÙÁÔÈÒʵËáÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ÊÁÑÂãËÁ‡áÅÐàª×èÍÁâ§ä»ÊÙ‡ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ5. ÊØ¢ÈÖ¡ÉÒáÅоÅÈÖ¡ÉÒ¾ 1.1(2) : ÇÔà¤ÃÒÐË‹¡ÒÃเจริญàµÔºâµáÅоѲ¹Ò¡Òâͧµ¹àͧáÅÐáÊǧËÒá¹Ç·Ò§ã¹¡Òà ¾Ñ²¹Òµ¹ãˈàµÔºâµÊÁÇѾ 2.1(1) : ÂÍÁÃѺáÅÐÊÒÁÒö»ÃѺµÑǵ‡Í¡ÒÃà»ÅÕ¹á»Å§·Ò§Ã‡Ò§¡Ò ÍÒÃÁ³‹ áÅоѲ¹Ò¡ÒÃ è ·Ò§à¾È¾ 2.1(2) : ࢈Òã¨ã¹¤Ø³¤‡Ò¢Í§¤ÇÒÁà»—¹à¾×è͹¤ÇÒÁàÊÁÍÀÒ¤·Ò§à¾ÈÊÒÁÒöÊÈҧáÅÐÃÑ¡ÉÒ ÊÑÁ¾Ñ¹¸ÀÒ¾¡Ñº¼ÙˆÍ×è¹¾ 2.1(3) : ࢈Òã¨àÃ×èͧ͹ÒÁÑ¡ÒÃเจริญ¾Ñ¹¸ØìáÅÐÇÔ¸Õ»¯ÔºÑµÔµ¹à¾×èÍãˈÁÕÊØ¢ÀÒ¾´Õ¾ 2.1(5) : ÃÙˆáÅÐ࢈Ò㨶֧¤ÇÒÁàÊÕ觵‡Í¡ÒõԴâä·Ò§à¾ÈÊÑÁ¾Ñ¹¸‹·ÕèÁÕÍѹµÃÒ¶֧ªÕÇÔµáÅÐ ¡ÒõÑ駤ÃÃÀ‹â´ÂäÁ‡µÑé§ã¨¡Ñºปัญหา·ÕèµÒÁÁÒ¾ 3.2(1) : ÍÍ¡¡ÓÅѧ¡ÒÂáÅÐàÅ×͡࢈ÒÇÇÁàŇ¹¡ÕÌÒµÒÁ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´áÅФÇÒÁʹ㨾 3.2(3) : ¨ÓṡáÅл¯ÔºÑµÔµÒÁ¡®¡µÔ¡Òà¾×èͤÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂáÅФÇÒÁÊѹµÔ㹡ÒÃàŇ¹áÅÐ ¡ÒÃᢇ§¢Ñ¹¡ÕÌÒ·Õèª×蹪ͺ¾ 3.2(6) : »¯ÔºÑµÔµÒÁ¢Ñ鹵͹áÅеѴÊԹ㨻¯ÔºÑµÔµÒÁ˹ˆÒ·Õè·Õè¡Å؇ÁÁͺËÁÒÂ㹡ÒÃàŇ¹¡ÕÌÒ à»—¹·ÕÁ¨¹»ÃÐʺ¤ÇÒÁÊÓàÃ稵ÒÁໃÒËÁÒ¾ 4.1(1) : ÇÔà¤ÃÒÐË‹¤ÇÒÁàª×èÍÁâ§ÃÐËLJҧ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÊØ¢ÀÒ¾¡ÒûƒÍ§¡Ñ¹âä áÅСÒôÓç ÊØ¢ÀÒ¾ ÃÇÁ·Ñé§Ã‡ÇÁ´ÙáÅÊØ¢ÀÒ¾ªØÁª¹áÅÐÊÔè§áǴňÍÁ¾ 4.1(4) : ÁÕ·Ñ¡ÉСÒèѴ¡ÒáѺÍÒÃÁ³‹¤ÇÒÁà¤ÃÕ´áÅСÒýݡ¨Ôµ¾ 5.1(1) : ࢈Òã¨áÅÐàË繤س¤‡Ò¢Í§¡Ãкǹ¡ÒÃÊÈҧàÊÃÔÁ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂãˈµ¹àͧ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ áÅЪØÁª¹¾ 5.1(3) : 㪈¡ÅÇÔ¸Õµ‡Ò§ æ 㹡ÒûƒÍ§¡Ñ¹áÅÐËÅÕ¡àÅÕ觻•¨¨ÑÂàÊÕ觵‡ÍÊØ¢ÀÒ¾¾ 5.1(4) : ÊÒÁÒöµÑ´ÊÔ¹ã¨áÅÐᡈปัญหาàÁ×èÍเผชิญÀÑÂÍѹµÃÒÂáÅÐʶҹ¡Òó‹·Õè¤Ñº¢Ñ¹6. ÈÔÅ»ÐÈ 1.1(3) : 㪈¡Ãкǹ¡ÒÃÊÈҧÊÃ䋧ҹ·Ñȹศิลป »ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆÊ×èÍÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ä´ˆÍ‡ҧàËÁÒÐÊÁ áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºÈ 1.1(6) : ¹Ó¤ÇÒÁÃÙˆá ÅÐÇÔ¸Õ¡ÒûÃÐʺ¡Òó‹·Ò§·Ñȹศิล ป·Õèµ ¹¶¹Ñ´áÅÐʹã¨ä»ãªˆ¡Ñº ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆÍ×è¹æ áÅЪÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ䴈͇ҧàËÁÒÐÊÁÈ 1.2(2) : «Òº«Ö§àË繤س¤‡ÒÈÔÅ»ÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â ÁÕÊǹÇÇÁ㹡ÒÃÊÈҧ§Ò¹·Ñȹศิลป·ÊзˆÍ¹ é ‡ èÕ ÇѲ¹¸ÃÃÁ ÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ôè¹ ÀÙÁÔปัญญาä·ÂáÅÐÊÒ¡ÅÈ 2.1(3) : ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºáÅÐÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ㹡ÒÃ㪈áÅÐà¡çºÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧ´¹µÃÕ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 9
  • È 2.1(6) : ÊÈҧÊÃä‹·Ò§´¹µÃÕáÅйӤÇÒÁÃÙ·Ò§´¹µÃÕä»ãªˆ¡º¡ÅØÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙ͹æ áÅÐ ˆ Ñ ‡ ˆ è× ªÕÇÔµ»ÃШÓÇÑ¹ä´ˆÈ 2.2(2) : ÁÕ Ê ‡ Ç ¹Ã‡ Ç ÁáÅЫҺ«Ö é § ã¹¡Ô ¨ ¡ÃÃÁ´¹µÃÕ · Õ è à ¡Õ è  Ǣˆ Í §¡Ñ º Áô¡·Ò§ÇÑ ² ¹¸ÃÃÁ ÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ôè¹ ÀÙÁÔปัญญาä·ÂáÅÐÊÒ¡ÅÈ 3.1(3) : àÅ×Í¡áÅлÃÐÂØ¡µ‹ãªˆÍ§¤‹»ÃСͺ¢Í§¹Ò¯ศิลปÁÒ㪈㹡ÒÃáÊ´§È 3.2(1) : ÊÓÃǨáÅзӤÇÒÁ࢈Òã¨ÃٻẺáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃáÊ´§ÍÍ¡·Ò§¹Ò¯ศิลปáÅСÒÃÅФà µÒÁºÃÔº··Ò§Êѧ¤ÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁÈ 3.2(2) : «Òº«Öé§àË繤س¤‡ÒÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â ࢈Ò㨤س¤‡Ò¢Í§¹Ò¯ศิลป·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§¡ÑºÁô¡ ·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ ÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ôè¹ ÀÙÁÔปัญญาä·ÂáÅÐÊÒ¡Å7. ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ§ 1.1(1) : ࢈Ò㨤ÇÒÁËÁÒ¤ÇÒÁÊÓคัญ»ÃÐ⪹‹ ËÅÑ¡¡Òà ÇÔ¸Õ¡Òà ¢Ñ鹵͹ ¡Ãкǹ¡Òà ·Ó§Ò¹ ¡ÒèѴ¡ÒÃÊÒÁÒö·Ó§Ò¹áÅлÃÐàÁÔ¹¼Å¡Ò÷ӧҹ§ 1.1(2) : àÅ×͡㪈«‡ÍÁá«Á ´Ñ´á»Å§ à¡çººÓÃاÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧÁ×Í à¤Ã×èͧ㪈㹡Ò÷ӧҹ§ 1.1(3) : ÊÒÁÒö»ÃѺà»ÅÕè¹á¹Ç¤Ô´ãËÁ‡ æ 㹡Ò÷ӧҹ§ 1.1(4) : ·Ó§Ò¹´ˆÇ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ¢Âѹ «×èÍÊѵ‹ »ÃÐËÂÑ´Í´ÍÍÁ Á؇§ÁÑè¹ Í´·¹§ 1.1(5) : 㪈¾Åѧ§Ò¹·ÃѾÂҡøÃÃÁªÒµÔáÅÐÊÔè§áǴňÍÁ㹡Ò÷ӧҹ͇ҧ¤ØˆÁ¤‡ÒáÅж١ÇÔ¸Õ§ 1.2(1) : ÊÒÁÒöÇÔà¤ÃÒÐË‹§Ò¹ÇҧἹ´Óà¹Ô¹§Ò¹»¯ÔºÑµÔµÒÁá¼¹ »ÃÐàÁÔ¹áÅлÃѺ»Ãا ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹§ 1.2(3) : ÊÒÁÒöÇÔà¤ÃÒÐË‹ Êѧà¤ÃÒÐË‹¢ˆÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ¡Ò÷ӧҹ ¨Ò¡áËҧ¤ÇÒÁÃÙˆµ‡Ò§æ§ 1.2(4) : ÊÒÁÒöÇÔà¤ÃÒÐË‹»•ญËÒ ÊÒà˵آͧปัญหา ÊÈҧ·Ò§àÅ×Í¡·ÕèËÅÒ¡ËÅÒÂ㹡Òà ­ ᡈปัญหาµÑ´ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡á¹Ç·Ò§·ÕèàËÁÒÐÊÁ áÅÐᡈปัญหาµÒÁá¹Ç·Ò§·ÕèàÅ×Í¡§ 1.2(5) : ÁÕ¤ÇÒÁÁاÁѹ·Ó§Ò¹¨¹ÊÓàÃç¨ àË繤س¤‡Ò¢Í§¡Ò÷ӧҹ ·Ó§Ò¹Í‡ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢áÅÐ ‡ è ÁÕ¨ÔµÇÔÊÑÂ㹡Ò÷ӧҹ´ˆÇ¤ÇÒÁ»Ãгյ Ãͺ¤Íº »ÅÍ´ÀÑÂáÅÐÊÐÍÒ´§ 2.1(2) : àËç¹»ÃÐ⪹‹áÅÐÁÕਵ¤µÔ·Õè´Õµ‡Í¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾ÊبÃÔµ§ 2.1(3) : ÃÙˆ¨Ñ¡»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆà·¤â¹âÅÂÕ»ÃСͺÍÒªÕ¾ÊبÃÔµ§ 3.1(2) : ࢈Ò㨡Ãкǹ¡ÒÃà·¤â¹âÅÂÕ㹡ÒÃÍ͡Ẻ¼ÅÔµÀѳ±‹ËÃ×ÍÇÔ¸¡ÒÃà¾×Í¡ÒÃᡈปญหา Õ è ั ËÃ×Íʹͧ¤ÇÒÁµˆÍ§¡ÒÃ㹡ÒôÓçªÕÇÔµ·Õè´Õ¢Ö鹧 3.1(3) : Í͡ẺáÅÐÊÈҧ¼ÅÔµÀѳ±‹ËÃ×ÍÇÔ¸¡Ò÷´Êͺ»ÃѺ»Ãاᡈ䢻ÃÐàÁÔ¹¼ÅáÅÐàÊ¹Í Õ á¹Ç¤Ô´ ¡Ãкǹ¡ÒÃáÅмŧҹ͇ҧ¤ØˆÁ¤‡Ò¶Ù¡ÇÔ¸Õ áÅлÅÍ´ÀÑ ÂÍÁÃѺ¤ÇÒÁ ¤Ô´àËç¹ áÅмŧҹ¢Í§¼ÙˆÍ×è¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 10
  • § 3.1(4) : à»ÃÕºà·Õº¼ÅÔµÀѳ±‹ËÃ×ÍÇÔ¸Õ¡Ò÷Õèä´ˆ¨Ò¡à·¤â¹âÅÂÕµ‡Ò§æ ·Õè㪈㹻ÃÐà·È ´ˆÒ¹¤Ø³ÀÒ¾ ÃٻẺ ÇÑÊ´Ø ¤ÇÒÁÊдǡ㹡ÒÃ㪈 ¤ÇÒÁ¤ØˆÁ¤‡ÒµÑ´ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡áÅР㪈෤â¹âÅÂÕ·ÕèÁռŵ‡ÍªÕÇÔµ Êѧ¤Á áÅÐÊÔè§áǴňÍÁã¹·Ò§ÊÈҧÊÃ䋧 4.1(5) : ࢈Òã¨ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒÃᡈปัญหา´ˆÇ¡Ãкǹ¡Ò÷ҧ෤â¹âÅÂÕÊÒÃʹà·È§ 4.1(7) : ¤ˆ¹ËÒ¢ˆÍÁÙŤÇÒÁÃÙˆáÅеԴµ‡ÍÊ×èÍÊÒü‡Ò¹¤ÍÁ¾ÔÇàµÍË ËÃ×Íà¤Ã×Í¢‡Ò¤ÍÁ¾ÔÇàµÍ˧ 4.1(9) : 㪈¤ÍÁ¾ÔÇàµÍ˪‡ÇÂÊÈҧªÔ鹧ҹËÃ×Íâ¤Ã§§Ò¹¨Ò¡¨Ô¹µ¹Ò¡ÒÃËÃ×ͧҹ·Õè·Óã¹ ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ͇ҧÁÕ¨ÔµÊÓ¹Ö¡áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº§ 5.1(1) : ÇҧἹàÅ×Í¡áÅÐ㪈෤â¹âÅÂÕ͇ҧÊÈҧÊÃä‹8. ÀÒÉÒµ‡Ò§»ÃÐà·Èµ 1.1(4) : ࢈Ò㨵դÇÒÁáÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕÂǡѺ¢ˆÍ¤ÇÒÁ ¢ˆÍÁÙÅ ¢‡ÒÇÊÒèҡÊ×ÍÊÔ§¾ÔÁ¾‹ è è è ËÃ×ÍÊ×èÍÍÔàŤâ·Ã¹Ô¤Ê‹ à¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ·ÕèÍÂه㹤ÇÒÁʹã¨ã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹµ 1.2(2) : 㪈ÀÒÉÒà¾×èÍáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ áÊ´§¤ÇÒÁµˆÍ§¡Òâͧµ¹ àʹͤÇÒÁª‡ÇÂàËÅ×Í áÅкÃÔ¡ÒÃᡇ¼ÙˆÍ×è¹ áÅÐÇҧἹ㹡ÒÃàÃÕ¹ â´Â㪈Ê×èÍà·¤â¹âÅÂÕ·ÕèÁÕÍÂÙ‡ã¹áËҧ ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Ñé§ã¹áÅй͡ʶҹÈÖ¡ÉÒµ 1.2(3) : ¹ÓàʹͤÇÒÁ¤Ô´àËç¹·ÕèÁÕµ‡Íà˵ءÒ󋵇ҧæ ã¹·ˆÍ§¶Ôè¹áÅÐÊѧ¤Áâš䴈͇ҧ ÊÈҧÊÃ䋵 2.1(1) : 㪈ÀÒÉÒáÅз‡Ò·Ò§ã¹¡ÒÃÊ×ÍÊÒÃä´ˆàËÁÒÐÊÁ¡ÑººØ¤¤ÅáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁਈҢͧÀÒÉÒ èµ 2.2(3) : àËç¹»ÃÐ⪹‹¢Í§¡ÒÃÃÙˆÀÒÉÒµ‡Ò§»ÃÐà·È㹡ÒÃáÊǧËÒ¤ÇÒÁÃÙˆ¡ÒÃ࢈ÒÊÙ‡Êѧ¤ÁáÅÐ ÍÒªÕ¾µ 2.2(5) : µÃÐ˹ѡ㹤س¤‡Ò¢Í§ÀÒÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ·ÕèàÃÕ¹ áÅйӤÇÒÁÃÙˆ¤ÇÒÁ࢈Ò㨠à¡ÕèÂǡѺÀÒÉÒáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ÁÒ»ÃÐÂØ¡µ‹ã¹¡ÒþѲ¹Òµ¹àͧ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ªØÁª¹ áÅÐÊѧ¤Áµ 4.1(1) : 㪈ÀÒÉÒµ‡Ò§»ÃÐà·ÈµÒÁʶҹ¡Òó‹µÒ§æ ÀÒÂã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒáÅЪØÁª¹´ˆÇÂÇÔ¸¡Òà ‡ Õ áÅÐÃٻẺ·ÕèËÅÒ¡ËÅÒµ 4.2(1) : 㪈ÀÒÉÒµ‡Ò§»ÃÐà·Èà¾×èÍÊ×èÍÊÒÃ㹡Ò÷ӧҹáÅÐÊÁѤçҹã¹Ê¶Ò¹¡Òó‹¨ÓÅͧ ËÃ×Íʶҹ¡Òó‹¨ÃÔ§µ 4.2(2) : 㪈ÀÒÉÒµ‡Ò§»ÃÐà·È㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹Ã‡ÇÁ¡Ñº¼ÙˆÍ×è¹Í‡ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ â´ÂÃÙˆ¨Ñ¡¤Çº¤ØÁ µ¹àͧ ÃѺ¿•§¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧ¼ÙˆÍ×è¹ áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àË繢ͧµ¹Í‡ҧàËÁÒÐÊÁ áÅÐà¨Ã¨Ò⹈Á¹ˆÒǵ‡ÍÃ͇ͧҧÁÕà˵ؼŵ 4.2(3) : 㪈 À ÒÉÒµ‡ Ò §»ÃÐà·È੾Òдˆ Ò ¹à¾× è Í ¡ÒÃÊ× è Í ÊÒà ¡ÒÃ¨Ñ ´ ¡Òôˆ Ò ¹¡ÒÃàÃÕ Â ¹ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµ‡ÍËÃ×Í´ˆÒ¹ÍÒªÕ¾µ 4.2(4) : 㪈ÀÒÉÒµ‡Ò§»ÃÐà·Èà¼Âá¾Ã‡»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸‹¢ˆÍÁÙÅ¢‡ÒÇÊÒâͧªØÁª¹ ·ˆÍ§¶Ôè¹ ËÃ×Í »ÃÐà·ÈªÒµÔ㹡ÒÃʇ§àÊÃÔÁ ËÃ×ÍÊÈҧ¤ÇÒÁÇÇÁÁ×Íã¹Êѧ¤Á ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 11
  • µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ¡Å؇ÁÊÒÃÐการเรียนรูÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ สาระที่ 3 àÈÃÉ°ÈÒʵË ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 (ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1-3) ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1 àÃ×èͧ µÒÁÃ;‡Íµ‡ÍÍÒÂØ·ÃѾÂÒ¡Ã ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 2 àÃ×èͧ ÃͺÃÑéǺˆÒ¹àÃÒ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3 àÃ×èͧ ªØÁª¹¾Ñ²¹Ò´ˆÇÂปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 13
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 14
  • µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1 “µÒÁÃ;‡Íµ‡ÍÍÒÂØ·ÃѾÂҡÔ¡Å؇ÁÊÒÃÐการเรียนรูÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 15
  • ผังมโนทัศน ชวงชั้นที่ 3 กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โครงงานพัฒนาชุมชน ดานสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ความเป็นมาและปรัชญา และวัฒนธรรมตามปรัชญาของ ของเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงª‡Ç§ªÑé¹·Õè 316
  • µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1 àÃ×èͧ µÒÁÃ;‡Íµ‡ÍÍÒÂØ·ÃѾÂÒ¡Ã1. ª×èÍ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ: µÒÁÃ;‡Íµ‡ÍÍÒÂØ·ÃѾÂÒ¡Ã2. ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 13. ÇÔà¤ÃÒÐË‹¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅˆÍ§¡ÑºÁҵðҹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ Ê 3.1 (5) : ࢈Òã¨à¡ÕèÂǡѺÃкºáÅÐÇÔ¸Õ¡ÒâͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ áÅÐÊÒÁÒö¹Óä» »ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆ¡ÑºªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ䴈4. ¤Ó͸ԺÒÂ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ÈÖ¡ÉÒ»ÃÐÇѵԤÇÒÁà»—¹ÁÒ ¤ÇÒÁËÁÒ ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à¾×è͹Óá¹Ç¤Ô´ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ä»ãªˆã¹¡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡ÷ÕÁÍÂ٢ͧµ¹àͧ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ áÅЪØÁª¹ è Õ ‡à¾×èÍ¡ÒôÓçªÕÇԵ͇ҧÊÁ´ØÅ áÅÐÂÑè§Â×¹5. á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 5.1 ¡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡôˆÇÂปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 17
  • á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ¡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡôˆÇÂปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ 1. รูและเขาใจความหมาย»ÃÐÇѵԤÇÒÁà»—¹ÁÒ หลักá¹Ç¤Ô´และปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ ¾Íà¾Õ§䴈 2. สามารถนำแนวคิดËÅÑ¡ปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§任ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆãˈà¡Ô´»ÃÐ⪹‹ µ‡Íµ¹àͧ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ áÅЪØÁª¹ ในการบริหาร จัดการทรัพยากร อยางสมดุลและยังยืน ่ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. »ÃÐÇÑµÔ ¤ÇÒÁà»—¹ÁҢͧปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2. ¤ÇÒÁËÁÒ ËÅÑ¡แนวคิดและปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 3. ¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆหลักá¹Ç¤Ô´µÒÁปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡Òà ·ÃѾÂÒ¡Ãอยางสมดุลและยั่งยืน¡ÒúÙóҡÒáѺปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1. ความพอเพียง 1.1 ความพอประมาณ การใช้ทรัพยากรทีมอยูเช่น เวลา เงิน ไฟฟ้า น้ำ ทีดน สิงก่อสร้าง ต้นไม้ตางๆ ่ ี ่ ่ ิ ่ ่ เป็นต้น อย่างสมดุลกับความจำเป็น และพอเหมาะกับอัตภาพของแต่ละคน ในการดำเนินชีวิต 1.2 การมีเหตุผล มีเหตุผลในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ว่าทำไม่ต้องใช้ หากใช้มากเกินไป หรื อ น้ อ ยเกิ น ไป หรื อ ใช้ อ ย่ า งไม่ ร ะมั ด ระวั ง จะเกิ ด ผลกระทบอะไร ทั้งประโยชน์และโทษ คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 1.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จะได ไมประมาท ไมดำเนินชีวิตดวยความเสี่ยง มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เพื่อใหรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองใหมีความพอเพียง ยิ่งๆ ขึ้น ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 18
  • 2. คุณธรรมกำกับความรู้ 2.1 เงื่อนไขคุณธรรม - ใช้สติ ปัญญา ในทางที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด - มีความเพียรในการประหยัด อดทนในการดำรงชีวิต - มีจิตใจคิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น มีจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม 2.2 เงื่อนไขความรู้ - ࢈Ò㨤ÇÒÁËÁÒÂáÅÐËÅÑ¡¤Ô´ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§Í‡ҧ¶Ù¡µˆÍ§ - ÃͺÃÙˆà¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁสำคัญ¢Í§·ÃѾÂÒ¡Ã - Ãͺ¤Íºã¹¡ÒÃ㪈·ÃѾÂҡõ‡Ò§æ ͇ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¢Ñé¹¹Ó 1. ¹Ñ¡àÃÕ¹´ÙÀÒ¾ ËÃ×ͪÁÇÕ´·È¹‹¾ÃÐÃÒª¡Ã³Õ¡Ԩ¢Í§¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙËÇ Õ Ñ ‡ Ñ áňÇแลกเปลียนความคิดเห็นกันLJҾÃÐͧ¤‹·Ò¹ทรงงาน·Õä˹ กอใหเกิด»ÃÐ⪹‹ ่ ‡ è ͇ҧäúˆÒ§ 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹àŇһÃÐʺ¡Òó‹·Õèµ¹àͧ䴈¾ºàËç¹ ËÃ×ͪÁ¨Ò¡â·Ã·Ñȹ‹ ËÃ×Í͇ҹ¢‡ÒÇ à¡ÕèÂǡѺâ¤Ã§¡ÒþÃÐÃÒª´ÓÃԢͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙ‡ËÑÇ แลวãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂǡѺâ¤Ã§¡ÒþÃÐÃÒª´ÓÃԢͧ¾ÃÐͧ¤‹·‡Ò¹ ¢Ñé¹ãˈ»ÃÐʺ¡Òó‹ 1. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ¾ÃкÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐà¨ˆÒ ÍÂÙËÇ àÃ×ͧ " ¾Í¡Ô¹¾Í㪈 " áňÇáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕÂǡѺàÃ×ͧ·ÕÍÒ¹ ¤ÃÙและนักเรียน ‡ Ñ è è è è‡ รวมกันàª×ÍÁ⧤Óสำคัญ·ÕÁã¹ãº¤ÇÒÁÃÙ·èÕ 1 ઇ¹ »ÃÐËÂÑ´ ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ ¤ÇÒÁ¾Í¡Ô¹ è è Õ ˆ ¾Í㪈¾Ö觵¹àͧ à¾×èÍàËç¹Ç‡Ò à»—¹»ÃÐ⪹‹ã¹¡ÒþѲ¹Òµ¹Í‡ҧäà 2. ¤ÃÙ͸ԺÒÂàª×ÍÁâ§㺤ÇÒÁÃÙ·èÕ 2 àÃ×ͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ เกียวกับ è ˆ è ่ àÃ×èͧ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ÁÕà˵ؼŠÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆáÅÐà§×èÍ¹ä¢ ¤Ø³¸ÃÃÁ 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ áÅÐรวมกัน ÇÔà¤ÃÒÐË‹à¹×ÍËÒãˈ࢈Ò㨪Ѵਹ áňÇãˈ¹¡àÃÕ¹ÍÀÔ»ÃÒ 㹻ÃÐà´ç¹¤Ó¶ÒÁµ‡Í仹Õé é Ñ 3.1 àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§มีความเปนมาอยางไร 3.2 àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§หมายถึงอะไร 3.3 ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁҳ㹡ÒÃใชชีวิตคืออะไร ยกตัวอยาง 3.4 การÁÕà˵ؼÅหมายถึงอะไร จงยกตัวอยาง 3.5 ÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ที่ดี¤×ÍÍÐäà จงยกตัวอยาง ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 19
  • 3.6 การนำปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ไปใชตองอาศัยเงื่อนไขอะไรบาง และ เงื่อนไขเหลานี้มีความสำคัญอยางไร 3.7 ¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ð¹ÓËÅÑ¡¤Ô´µÒÁปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ä»ãªˆã¹ªÕÇÔµ »ÃШÓÇѹได้͇ҧäÃบ้าง4. ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹ÇÇÁ¡Ñ¹ÊÃØ»¤ÇÒÁËÁÒÂáÅФÇÒÁสำคัญปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ ¾Íà¾Õ§5. ¹Ñ¡àÃÕ¹·ÓẺ½Ý¡ËÑ´·º·Ç¹àÃ×èͧปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§6. ¤ÃÙẇ§¡ÅØÁ¹Ñ¡àÃÕ¹áÅÐÁͺËÁÒÂãˈȡÉÒ㺤ÇÒÁÃÙ·èÕ 3 «Ö§à»—¹¢‡ÒǨҡ˹ѧÊ×;ÔÁ¾‹ ‡ Ö ˆ è àÃ×èͧ “ʤº. á©Âѧ¾º¼Ùˆ»ÃСͺ¡ÒõءµÔ¡Í×éÍ” áÅÐÇÇÁ¡Ñ¹ÇÔà¤ÃÒÐË‹ã¹»ÃÐà´ç¹ µ‡Í仹Õé 6.1 ¨Ò¡¢‡ÒÇ ÍÐää×Íปัญหา 6.2 ปัญหาà¡Ô´¨Ò¡ÊÒà˵Øã´ 6.3 à¡Ô´¼Å¡Ãзºµ‡ÍÊѧ¤Á͇ҧäà 6.4 á¹Ç·Ò§á¡ˆปัญหา¹Õé¨Ð·Ó͇ҧäà 6.5 ¹Ñ¡àÃÕ¹¨Ð㪈ËÅÑ¡¡Òèҡá¹Ç¤Ô´ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§มาá¡ˆä¢ »ÃÐà´ç¹ÈÖ¡ÉÒ¹Õéไดอยางไร ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ÇÔà¤ÃÒÐË‹à¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ คÇÒÁÁÕà˵ؼŠ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹·Õè´Õã¹µÑÇและการใช¤ÇÒÁÃÙˆáÅФس¸ÃÃม ในการแสดงแนวทางแกปญหา7. ¹Ñ¡àÃÕ¹áÅФÃÙÇÇÁ¡Ñ¹ÊÃØ»á¹Ç¤Ô´µÒÁËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§·Õè ÊÒÁÒö¹Óä»ãªˆã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ8. ẇ§¡ÅØÁ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÓÃǨ·ÃѾÂÒ¡Ã㹺ÃÔàdzâçàÃÕ¹ LJÒÁÕÍÐäúˆÒ§ ·ÃѾÂÒ¡ÃᵇÅÐ ‡ ͇ҧÁÕ»ÃÐ⪹‹Í‡ҧäà (㹡óչ¹¡àÃÕ¹µˆÍ§ÁÕ¾¹°Ò¹¤ÇÒÁÃÙà¡ÕÂǡѺ·ÃѾÂÒ¡Ã éÕ Ñ é× ˆ è »ÃÐàÀ·¢Í§·ÃѾÂÒ¡Ã »ÃÐ⪹‹áÅзÕèÁҢͧ·ÃѾÂÒ¡Ã)9. ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃ㪈·ÃѾÂÒ¡Ã͇ҧ¤ØˆÁ¤‡Ò (¤ØˆÁ¤‡ÒËÃ×ÍäÁ‡ »ÃÐËÂÑ´ËÃ×ÍäÁ‡ 㪈ãˈ䴈»ÃÐ⪹‹และนำมาสูความสุขËÃ×ÍäÁ‡) ปัญหา¢Í§¡ÒÃ㪈 ·ÃѾÂҡá‡Íãˈà¡Ô´¼Å¡ÃзºÍ‡ҧäúˆÒ§10. ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅØÁÇÇÁ¡Ñ¹ÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´áÅйÓàʹÍà»—¹á¼¹¼Ñ§¤ÇÒÁ¤Ô´ à¡ÕÂǡѺ ‡ è ¡ÒÃ㪈·ÃѾÂҡ÷ÕÊÓคัญઇ¹ ดิน น้ำ ตนไม/ปาไม ä¿¿ƒÒ น้ำÁѹ µÒÁËÅÑ¡¤Ô´ปรัชญา è ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ LJҤÇèÐà»—¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁã´11. ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅ؇Á¹ÓÁÒàʹÍ˹ˆÒªÑé¹àÃÕ¹ และãˈ¡Å؇ÁÍ×è¹æ áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹12. ¹Ñ¡àÃÕ¹ẇ§¡Å؇Á µÑé§à»—¹ªØÁ¹ØÁ ËÃ×ͪÁÃÁ ÊÓÃǨ¾×é¹·Õè㹺ÃÔàdzâçàÃÕ¹ÇҧἹ ¡ÒÃ㪈»ÃÐ⪹‹อยางสมดุลและยังยืน µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ่ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 20
  • ¢Ñé¹ÊÃØ» 1. ¤ÃÙàª×èÍÁ⧾ĵԡÃÃÁ·Õè¤Çû¯ÔºÑµÔ㹡ÒÃ㪈·ÃѾÂҡáѺËÅÑ¡¤Ô´µÒÁปรัชญา¢Í§ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2. ¤ÃÙãˈ¹¡àÃÕ¹à¢Õ¹á¹Ç·Ò§¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕǵµÒÁËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ Ñ Ô â´ÂµÑ駪×èÍàÃ×èͧàͧ ઇ¹ 2.1 ¡ÒÃ㪈จายµÒÁปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¢Í§¢ˆÒ¾à¨ˆÒ 2.2 ¡ÒúÃÔËÒ÷ÃѾÂÒ¡Ã “ä¿¿ƒÒ” ¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ¢ˆÒ¾à¨ˆÒ 2.3 การใชเวลาตามหลักพอเพียงของขาพเจาÊ×èÍ / áËҧการàÃÕ¹ÃÙˆ 1. 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ »ÃÐÇѵԤÇÒÁà»—¹ÁҢͧËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ (»ÃÐÁÇŤÓã¹¾ÃкÃÁÃÒâªÇÒ·¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙ‡ËÑÇÀÙÁÔ¾ÅÍ´ØÅÂà´ª (µÑé§áµ‡¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª 2493 - 2546) ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§¡Ñºปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ â´Â¤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒâѺà¤Å×è͹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§) 2. 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 3. 㺧ҹ·Õè 3 àÃ×èͧ ʤº. áฉÂѧ¾º¼Ùˆ»ÃСͺ¡ÒõءµÔ¡Í×éÍ 4. ÍÔ¹àµÍË๵ 5. ªØÁª¹¡ÒÃÇÑ´¼Å »ÃÐàÁÔ¹¼Å ÇÔ¸Õ¡Òà à¤Ã×èͧÁ×Í à¡³±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ 1. Êѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Òà 1. Ẻ»ÃÐàÁÔ¹Êѧࡵ¡Òó‹ ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ ·Ó§Ò¹¡Å؇Á - ·Ó§Ò¹¡Å؇Á ´Õ : ÍÒÊÒª‡Ç§ҹ àʹÍá¹Ð ¡ÅˆÒ¤Ô´ - Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¡Òû¯ÔºÑµÔ ¡ÅˆÒ·Ó à»—¹¼ÙäÁ‡¹§´Ù´Ò àÊÕÂÊÅÐ ÏÅÏ ˆ èÔ µÒÁËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§ »Ò¹¡ÅÒ§ : µˆÍ§ºÍ¡áÅСÃеع¨Ö§·Ó ˆ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ »ÃѺ»Ãا: µˆÍ§ºÑ§¤Ñº¨Ö§·Ó 2. µÃǨẺ·´Êͺ 2. Ẻ·´Êͺ ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ ´Õ : µÍºä´ˆªÑ´à¨¹¶Ù¡µˆÍ§·Ø¡¢ˆÍ »Ò¹¡ÅÒ§ : µÍºä´ˆªÑ´à¨¹¶Ù¡µˆÍ§ ºÒ§¢ˆÍ µˆÍ§»ÃѺ»Ãا : µÍºä´ˆäÁ‡ªÑ´à¨¹ ¶Ù¡µˆÍ§ºÒ§¢ˆÍ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 21
  • ÇÔ¸Õ¡Òà à¤Ã×èͧÁ×Í à¡³±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹3. ¡ÒõÃǨผลงาน 3. แบบประเมิน¼Å§Ò¹¹Ñ¡àÃÕ¹ ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ นักเรียน ´Õ : ä´ˆ¤Ðá¹¹ 9 - 10 »Ò¹¡ÅÒ§ : ä´ˆ¤Ðá¹¹ 8 - 6 µˆÍ§»ÃѺ»Ãا : ä´ˆ¤Ðá¹¹ต่ำ¡Ç‡Ò 5¡Ô¨¡ÃÃÁàʹÍá¹Ð 1. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒËÒ¢ˆÍÁÙŢͧªØÁª¹·Õè¾Ñ²¹Òº¹¾×é¹°Ò¹ËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ ¾Íà¾Õ§ 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÓÃǨÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ô蹨Ѵ·Óà»—¹ÊÁØ´ÀÒ¾ 3. ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹µÔ´µÒÁ¢‡ÒÇ´ˆÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ áÅдˆÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ ·Ò§Ê×è͵‡Ò§æ àÅ×Í¡¹ÓàʹÍ˹ˆÒªÑé¹àÃÕ¹ÇѹÅÐ 1 ¢‡ÒÇ 4. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÇÇÁ¡Ñ¹¨Ñ´·ÓῃÁ¢‡ÒÇ ´ˆÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ áÅдˆÒ¹ ÇѲ¹¸ÃÃÁ à¾×èÍ㪈໗¹áËҧàÃÕ¹ÃÙˆã¹âçàÃÕ¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 22
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 1 ¾ÃкÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙ‡ËÑÇ àÃ×èͧ ¤ÇÒÁ¾Í¡Ô¹¾Í㪈¤ÓªÕéᨧ : ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ áÅÐáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹ ã¹¡ÒþѲ¹Ò»ÃÐà·È¹Ñ鹨Óà»—¹µˆÍ§·ÓµÒÁÅӴѺ¢Ñé¹ àÃÔèÁ´ˆÇ ¡ÒÃÊÈҧ¾×é¹°Ò¹ ¤×ͤÇÒÁÁÕ¡Ô¹ÁÕ㪈¢Í§»ÃЪҪ¹¡‡Í¹´ˆÇÂÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè »ÃÐËÂÑ´ ÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ ᵇ¶Ù¡µˆÍ§µÒÁËÅÑ¡ÇÔªÒ àÁ×è;×é¹°Ò¹à¡Ô´¢Öé¹ÁÑ蹤§ ¾Í¤ÇÃáÅˆÇ ¡Òê‡ÇÂàËÅ×ÍʹѺʹع»ÃЪҪ¹ã¹¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾ áÅÐ µÑ駵ÑÇãˈÁÕ ¤ÇÒÁ¾Í¡Ô¹¾Í㪈 ¡‡Í¹Í×è¹à»—¹¾×é¹°Ò¹¹Ñé¹ à»—¹ÊÔè§สำคัญ ͇ҧÂÔ§ÂÇ´ à¾ÃÒмٷÁÍÒªÕ¾áÅаҹÐà¾Õ§¾Í·Õ¨Ð¾Ö§µ¹àͧ ‡ÍÁÊÒÁÒö è ˆ èÕ Õ è è ÊÈҧ¤ÇÒÁเจริญ¡ˆÒÇ˹ˆÒÃдѺ·ÕèÊÙ§¢Öé¹µ‡Íä»ä´ˆâ´Âṇ¹Í¹ ʇǹ¡Òö×ÍËÅÑ¡·Õè¨Ðʇ§àÊÃÔÁ¤ÇÒÁเจริญ ãˈ¤‡ÍÂà»—¹ä»µÒÁ ÅӴѺ´ˆÇ¤ÇÒÁÃͺ¤ÍºÃÐÁÑ´ÃÐÇѧáÅлÃÐËÂÑ´¹Ñé¹ ¡çà¾×èÍ»ƒÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁ ¼Ô´¾ÅҴňÁàËÅÇ (¾ÃкÃÁÃÒâªÇÒ·ã¹¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔ­ญญҺѵâͧ ÁËÒÇÔÂÒÅÑÂà¡ÉµÃÈÒʵË : ñù ¡Ã¡®Ò¤Á òõñ÷) ¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×Í »ÃÐÁÇŤÓã¹¾ÃкÃÁÃÒâªÇÒ· ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙ‡ËÑÇÀÙÁÔ¾ÅÍ´Ø Å Âà´ª µÑ é § ᵇ ¾ Ø · ¸ÈÑ ¡ ÃÒª 2493-2546 ·Õ è à ¡Õ è  Ǣˆ Í §¡Ñ º ปรั ช ญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô ¨ ¾Íà¾Õ  §Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁᡧªÒµÔ : Á¡ÃÒ¤Á 2549 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 23
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¤ÓªÕéᨧ : ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ áňǵͺ¤Ó¶ÒÁ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ “àÈÃÉ°¡Ô¨¾Í¾Õ§” à»—¹ปรัชญา·Õè¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙ‡ËÑǷçÁÕ¾ÃÐÃÒª ´ÓÃÑʪÕá¹Ðá¹Ç·Ò§ ¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕǵᡇ¾Ê¡¹Ô¡ÃªÒÇä·ÂÁÒâ´ÂµÅÍ´¹Ò¹¡Ç‡Ò é Ô 30 »Ü µÑé§áµ‡¡‡Í¹à¡Ô´Çԡĵ¡Òó‹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐàÁ×èÍÀÒÂËÅѧ䴈·Ã§à¹ˆ¹ Â้Óá¹Ç·Ò§á¡ˆä¢à¾×èÍãˈÃÍ´¾ˆ¹áÅÐÊÒÁÒö´ÓçÍÂه䴈͇ҧÁÑ蹤§áÅÐÂÑè§Â×¹ ÀÒÂ㵈¡ÃÐáÊâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹ áÅФÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ▪ á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡ à»—¹ปรัชญา·Õªá¹Ç·Ò§¡ÒôÓçÍÂÙáÅл¯Ôºµµ¹¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹·Ø¡ÃдѺ è éÕ ‡ Ñ Ô µÑé§áµ‡ÃдѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ÃдѺªØÁª¹ ¨¹¶Ö§ÃдѺÃÑ° ·Ñé§ã¹¡ÒþѲ¹ÒáÅÐ ºÃÔËÒûÃÐà·Èãˈ´Óà¹Ô¹ä»ã¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§ â´Â੾ÒСÒþѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨ à¾×èÍãˈ¡ˆÒǷѹµ‡ÍâÅ¡ÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹ ▪ ໃÒËÁÒ Á؇§ãˈà¡Ô´¤ÇÒÁÊÁ´ØžÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§Í‡ҧÃÇ´àÃçÇáÅÐ ¡ÇˆÒ§¢ÇÒ§·Ñ駷ҧàÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ¨Ò¡ âÅ¡ÀÒ¹͡䴈໗¹Í‡ҧ´Õ ▪ ËÅÑ¡¡Òà ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ¡ÒÃÊÈҧ ÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹·Õè´Õã¹µÑǾÍÊÁ¤Çõ‡Í¡ÒÃÁռšÃзºã´æ Íѹà¡Ô´¨Ò¡¡Òà à»ÅÕè¹á»Å§·Ñé§ÀÒ¹͡áÅÐÀÒยใน ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 24
  • ▪ à§×è͹䢾×é¹°Ò¹ - ¨ÐµˆÍ§ÍÒÈѤÇÒÁÃÙˆ ¤ÇÒÁÃͺ¤Íº áÅФÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ͇ҧÂÔè§ ã¹¡ÒùÓÇÔªÒ¡Òõ‡Ò§ æ ÁÒ㪈㹡ÒÃÇҧἹ áÅСÒôÓà¹Ô¹¡Òà ·Ø¡¢Ñ鹵͹ - ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÈҧ¨Ôµã¨¢Í§¤¹ã¹ªÒµÔ â´Â੾ÒÐਈÒ˹ˆÒ·Õè¢Í§ÃÑ° ¹Ñ¡·ÄÉ®ÕáÅйѡ¸ØáԨ㹷ءÃдѺãˈÊÓ¹Ö¡¤Ø³¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ «×èÍÊѵ‹ ÊبÃÔµ áÅÐãˈÁÕ¤ÇÒÁÃͺÃÙˆ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ ´ˆÇ¤ÇÒÁÍ´·¹ ¤ÇÒÁà¾ÕÂà ÁÕʵԻ•­­ áÅФÇÒÁÃͺ¤Íº ญญÒ ▪ ¹ÔÂÒÁ¢Í§¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁ¾Í´Õ·äÁ‡¹ÍÂà¡Ô¹ä» áÅÐäÁ‡ÁÒ¡ èÕ ˆ à¡Ô¹ä» â´ÂäÁ‡àºÕ´àºÕ¹µ¹àͧáÅмوÍ×è¹ àª‡¹ ¡ÒüÅÔµ áÅСÒúÃÔâÀ¤·ÕèÍÂÙ‡ ã¹ÃдѺ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠËÁÒ¶֧ ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨à¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§¹Ñé¹ ¨ÐµˆÍ§à»—¹ä»Í‡ҧÁÕà˵ؼŠâ´Â¾Ô¨ÒóҨҡà˵ػ•¨¨Ñ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§ µÅÍ´¨¹ ¤Ó¹Ö§¶Ö§¼Å·Õè¤Ò´Ç‡Ò¨Ðà¡Ô´¨Ò¡¡ÒáÃзӹÑé¹ æ ͇ҧÃͺ¤Íº ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ ËÁÒ¶֧ ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇãˈ¾ÃˆÍÁÃѺ ¼Å¡Ãзº áÅФÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§´ˆÒ¹µ‡Ò§æ ·Õè¤Ò´Ç‡Ò¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ ã¹Í¹Ò¤µ·Ñé§ã¡ÅˆáÅÐä¡Å ▪ à§×è͹ä¢à¾×èÍãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨áÅСÒôÓà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‡Ò§æ ãˈ¾Íà¾Õ§µˆÍ§ÍÒÈÑ ·Ñ駤ÇÒÁÃÙˆáÅФس¸ÃÃÁ¾×é¹°Ò¹ à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆ »ÃСͺ´ˆÇ ¤ÇÒÁÃͺÃÙˆà¡ÕèÂǡѺÇÔªÒ¡Òõ‡Ò§æ ·Õè à¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§Í‡ҧÃͺ´ˆÒ¹¤ÇÒÁÃͺ¤Íº·Õè¨Ð¹Ó¤ÇÒÁÃÙˆàËŇҹÑé¹ÁÒ¾Ô¨ÒóÒãˈ àª×èÍÁ⧡ѹ à¾×èÍ»ÃСͺ¡ÒÃÇҧἹáÅÐ ¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ㹢Ñé¹»¯ÔºÑµÔ à§×͹䢤س¸ÃÃÁ ·Õ¨ÐµˆÍ§àÊÃÔÁÊÈҧ »ÃСͺ´ˆÇÂÁÕ¤ÇÒÁµÃÐ˹ѡ è è 㹤س¸ÃÃÁ ઇ¹ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ÊبÃÔµ ¤ÇÒÁÍ´·¹ ¤ÇÒÁà¾ÕÂà 㪈ʵÔปัญญา 㹡ÒôÓà¹Ô¹ªÕ·ÕèÁÒ : Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁᡧªÒµÔ, ˹ѧÊ×ÍàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¤×ÍÍÐäà 2549. ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 25
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 3 àÃ×èͧ ʤº. á©Âѧ¾º¼Ùˆ»ÃСͺ¡ÒõءµÔ¡Í×éͤӪÕéᨧ : ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅ؇ÁÈÖ¡ÉÒáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË‹¢‡ÒÇáňǹÓä»ÍÀÔ»ÃÒµͺ»•­ ËÒ ญ à¾×èÍÇÇÁ¡Ñ¹ÇҧἹáÅдÓà¹Ô¹¡ÒÃᡈปัญหา¢Í§µ¹áÅЪØÁª¹ ʤº. á©Âѧ¾º¼Ùˆ»ÃСͺ¡ÒõءµÔ¡Í×éÍ ¼ÙˆÊ×èÍ¢‡ÒÇÃÒ§ҹ¨Ò¡Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òä؈Á¤Ãͧ¼ÙˆºÃÔâÀ¤ (ʤº.) à»Û´à¼ÂÇ‡Ò 10 à´×͹áá¢Í§»Ü§º»ÃÐÁÒ³ 49 (µ.¤. 48 - ¡.¤. 49) ਠˆ Ò Ë¹ ˆ Ò · Õ è ä ´ ˆ µ ÃǨÊͺ¾Äµ Ô ¡ ÃÃÁ¼ Ù ˆ ´ Óà¹ Ô ¹ ¸ Ø Ã ¡ Ô ¨ 33,916 ÃÒ ¾ºÇ ‡ Ò Á Õ ¼ Ù ˆ ¡ ÃзӤÇÒÁ¼ Ô ´ 670 ÃÒ ËÃ × Í Ã ˆ Í ÂÅÐ 2 Ê ‡ Ç ¹ãË­à » — ¹ àÃ × è Í §¢Í§ ‡ Èҹ¢Ò·ͧ¤Ó·ÕèäÁ‡µÔ´»ƒÒÂÃÒ¤ÒÃѺ«×éÍ¢Ò ËÃ×ÍäÁ‡µÔ´©ÅÒ¡¤ÇÒÁºÃÔÊØ·¸Ôì ¢Í§·Í§ãˈ¶Ù¡µˆÍ§ ÃͧŧÁÒà»—¹¡ÒÃâ¦É³Ò·Õè࢈Ң‡ÒÂà¡Ô¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ áÅÐ ¡ÒõԴ»ƒÒÂâ¦É³Òà¤Ã×èͧ´×èÁáÍÅ¡ÍÎÍÅ‹ ã¹ÅѡɳÐàªÔ­ ªÇ¹ãˈ´×èÁ à»—¹µˆ¹ ญ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé ʤº. ä´ˆª‡ÇÂàËÅ×ͼوà´×ʹÈ͹â´Â´Óà¹Ô¹¤´Õ¡Ñº¼Ùˆ »ÃСͺ¸ØáԨ 209 ÃÒ ໗¹¤‡ÒàÊÕÂËÒ 155 ňҹºÒ· ẇ§à»—¹¡ÒÃâ¦É³Ò à¡Ô¹¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ËÃ×Í¡‡Íãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ࢈Ò㨼Դ 11 ÃÒ ÊÔ¹¤ˆÒ·ÕèäÁ‡ÁդسÀÒ¾ËÃ×Í äÁ ‡ µ Ô ´ ©ÅÒ¡ãË ˆ ¶ Ù ¡ µ ˆ Í § 147 ÃÒ àÍÒà»Ã Õ Â º¼ Ù ˆ º Ã Ô â À¤´ ˆ Ò ¹Ê Ñ ญ ญ­­ ÒáÅÐ ÍÊѧËÒÃÔÁ·ÃѾ‹ 387 ÃÒ áÅÐÍ×è¹æ 1 ÃÒ ¾ÃˆÍÁ·Ñ駻ÃѺ¼Ùˆ¡ÃзӤÇÒÁ¼Ô´ 136 ÃÒ ໗¹à§Ô¹ 7.4 ňҹºÒ· ·Ñ駹Õ骇ǧ 10 à´×͹áá¢Í§»Ü§º»ÃÐÁÒ³ ä´ˆ·ÃÒº¢‡ÒÇ´ÕÇ‡Ò Ê¤º.ª¹Ð¡ÒôÓà¹Ô¹¤´Õµ‡Í¼Ùˆ»ÃСͺ¡ÒÃá·¹¼ÙˆºÃÔâÀ¤ ·Õèà´×ʹÈ͹ 371 àÃ×èͧ ¨Ó¹Ç¹ 2,199 ÃÒ ໗¹Ç§à§Ô¹ 612 ňҹºÒ· ઇ¹ ÈÒÅÁÕ¤Ó¾Ô¾Ò¡ÉÒ 91 àÃ×èͧ áÅж͹àÃ×èͧËÃ×ÍÁÕ¡ÒûÃйջÃйÍÁÂÍÁ¤ÇÒÁ à»—¹µˆ¹ ·Ñ駹Õé ª‡Ç§·Õ輇ҹÁÒ»ÃЪҪ¹ä´ˆÃѺ¤ÇÒÁà´×ʹÈ͹¨Ò¡»•¨¨Ñµ‡Ò§æ ÁÒ¡ÁÒ ઇ¹ ¤ÇÒÁ¢Ñ´áˆ§·Ò§¡ÒÃàÁ×ͧª‡Ç§ÃÑ°ºÒÅÃÑ¡ÉÒ¡Òêش¡‡Í¹ ปัญหา àÈÃÉ°¡Ô¨ªÐÅ͵ÑÇ ÃÒ¤Òน้ำÁѹ áÅÐÍѵÃÒ´Í¡àºÕ»ÃѺµÑÇÊÙ§¢Ö¹ ´Ñ§¹Ñ¹à¨ˆÒ˹ˆÒ·Õè é é é µˆÍ§Í͡仵ÃǨÊͺ¼Ùˆ»ÃСͺ¡ÒÃ͇ҧ࢈Á§Ç´ â´Â੾ÒÐã¹µ‡Ò§¨Ñ§ËÇÑ´ à¾×èÍ»ƒÍ§¡Ñ¹¼ÙˆºÃÔâÀ¤ä´ˆÃѺ¤ÇÒÁà´×ʹÈ͹¨Ò¡¡Òö١ËÅÍ¡Åǧ ËÃ×Ͷ١àÍÒÃÑ´ àÍÒà»ÃÕºà¾ÔèÁàµÔÁÍÕ¡ ·ÕèÁÒ : ˹ѧÊ×;ÔÁ¾‹ä·ÂÃÑ° ©ºÑºÇѹ·Õè 25 ¡Ñ¹ÂÒ¹ 2549 ˹ˆÒ 8 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 26
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 4 ÊÓËÃѺ¤ÃÙ¤ÓªÕéᨧ : 㹡ÒÃÊ͹àÃ×èͧ¹Õé¤ÃÙµˆÍ§¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹Ê͹͇ҧÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ ÁÕ»ÃÐ⪹‹ áÅÐÁ Õ ¤ ‡ Ò ÊÓËÃ Ñ º ¹ Ñ ¡ àÃ Õ Â ¹ã¹¡ÒùӤÇÒÁà ٠ˆ ä »ãª ˆ ã ¹¡ÒôÓçª Õ Ç Ô µ ¤ÇÃÊÍ´á·Ã¡ á¹Ç¡Òõͺ¤Ó¶ÒÁ·ÕèÊÍ´¤ÅˆÍ§¡Ñº¡ÒùÓá¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ (µÒÁ 3 ˇǧ 2 à§×è͹ä¢) ä»»ÃѺ㪈á¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1. ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ▪ ÊÓÃǨ ÃÙˆ áÅÐÇҧἹ¡ÒÃÍØ»âÀ¤áÅкÃÔâÀ¤¢Í§µ¹ ▪ ÃÙˆÊÀÒ¾ÃÒÂä´ˆÃÒ¨‡Ò¢ͧµ¹àͧ ▪ ÃÙˆµ¹àͧ äÁ‡ãªˆÊÔ觢ͧà¡Ô¹°Ò¹Ð ▪ 㪈ÊÔ觢ͧ·Õè¤ØˆÁ¤‡ÒàËÁÒÐÊÁ 2. ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ▪ ÃÙˆÊÔ·¸Ô¾×é¹°Ò¹¼ÙˆºÃÔâÀ¤ ▪ ¤ÇÃÃѺÃÙˆ¢‡ÒÇÊÒ÷Õè·Ñ¹ÊÁÑ ▪ ÃÙˆ¨Ñ¡ÇÔà¤ÃÒÐË‹¡ÒÃâ¦É³Ò·Õè¶Ù¡µˆÍ§ ▪ ÃÙˆ¨Ñ¡ãªˆà§Ô¹Í‡ҧÁÕà˵ؼŠ▪ ¡Òë×éÍÊÔ¹¤ˆÒ·ÕèÁդسÀÒ¾ 3. ¤ÇÒÁÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ à¾×èÍäÁ‡ใหµ¡à»—¹àËÂ×èÍ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙˆã¹àÃ×èͧÃҤҢͧ ÊÔ¹¤ˆÒ áÅÐÃÙˆ¨Ñ¡àÅ×Í¡«×éÍÊÔ¹¤ˆÒ·Õè¤Ø³ÀÒ¾ ÇÔ¸Õ¡ÒÃàÅ×͡㪈 ¹Í¡¨Ò¡¹ÕéÂѧÃÙˆ¨Ñ¡ãªˆÊÔ¹¤ˆÒ ͇ҧ¤ØˆÁ¤‡ÒáÅÐäÁ‡¿Ø‚Áà¿ÞÍ ▪ àË繤ÇÒÁสำคัญ¢Í§¡ÒÃÍÍÁ ▪ ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ‡ÍÊѧ¤Á ▪ ÁÕ¤ÇÒÁÃو෇ҷѹµ‡Íà˵ءÒó‹ ▪ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙˆà¡ÕèÂǡѺ¡®ËÁÒÂàº×éͧµˆ¹ ▪ ·ÃÒº¢ˆÍÁÙÅà¡ÕèÂǡѺ Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡Òä؈Á¤Ãͧ¼ÙˆºÃÔâÀ¤ (ʤº.) ÊÒ´‡Ç¹ 1166 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 27
  • 4. ÀÒÂ㵈à§×èÍ¹ä¢ 4.1 ´ˆÒ¹¤ÇÒÁÃÙˆ ▪ ÃÙˆÊÔ·¸Ô¾×é¹°Ò¹¼ÙˆºÃÔâÀ¤ ¤ÇÃãˈÃѺÃÙˆ¢‡ÒÇÊÒà ¡ÒÃâ¦É³Ò·Õè¶Ù¡µˆÍ§ ▪ ÃÙˆ¡ÒÃÇҧἹ㹡ÒÃ㪈¨‡Ò¡ÒÃàÅ×Í¡«×éͧ͢ºÃÔâÀ¤áÅÐÍØ»âÀ¤ ▪ ÇÔ¸Õ¡ÒÃàÅ×Í¡«×éÍàÅ×͡㪈ÊÔ觢ͧºÃÔâÀ¤áÅÐÍØ»âÀ¤ ▪ ¼Å¡Ãзº·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ 4.2 ´ˆÒ¹¤Ø³¸ÃÃÁ ▪ ¤ÇÒÁÁÕÃÐàºÕºÇԹѠ▪ ¤ÇÒÁÃÑ¡¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ ▪ ¤ÇÒÁàÊÕÂÊÅÐ àÁ×è;ººØ¤¤Å·Õè¶Ù¡àÍÒà»ÃÕº¤Çê‡ÇÂàËÅ×Í á¹Ð¹Óᨈ§ ʤº. ÊÒ´‡Ç¹ 1166 ▪ มีจิตสาธารณะ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 28
  • ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§วัตถุ / สังคม / สิ่งแวดลอม / วัฒนธรรมสมดุล / พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 29
  • Ẻ½Ý¡ËÑ´·º·Ç¹ àÃ×èͧ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¤ÓªÕéᨧ ¨§µÍº¤Ó¶ÒÁµ‡Í仹Õé1. àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ËÁÒ¶֧ÍÐäà .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................2. ¶ˆÒ¤¹àÃÒäÁ‡ÁÕ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ 2.1 ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃ㪈·ÃѾ‹¢Í§µ¹ ¨Ðà»—¹àª‡¹äà ........................................... ...................................................................................................................................... 2.2 ¶ˆÒäÁ‡ÁÕà˵ØÁռŨÐà»—¹¤¹Í‡ҧäà ................................................................................. ...................................................................................................................................... 2.3 ·ÓäÁ¤¹àÃÒµˆÍ§ÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹·Õè´Õã¹µÑÇ .............................................................................. ...................................................................................................................................... 2.4 ¶ˆÒàÃÒäÁ‡ÁÕ¤ÇÒÁÃÙˆ¨Ðà¡Ô´¼Å¡Ãзºµ‡Íµ¹àͧáÅÐÊѧ¤Á͇ҧäà .......................................... ...................................................................................................................................... 2.5 ËÒ¡¤¹·ÕèÍÂÙ‡ã¹Êѧ¤ÁäÁ‡Áդس¸ÃÃÁÊѧ¤Á¹Ñ鹨Ðà»—¹àª‡¹äà .................................................. ......................................................................................................................................3. á¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÕÍÐäúˆÒ§ .................................................................................. ..................................................................................................................................................4. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÍÂÙ‡ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 2 ¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁҳ㹴ˆÒ¹ã´ 4.1 ...................................................................................................................................... 4.2 ...................................................................................................................................... 4.3 ......................................................................................................................................5. ¶ˆÒ¹Ñ¡àÃÕ¹ÍÂÙ‡ã¹Êѧ¤Á·Õè¢Ò´ÃÐàºÕº¨ÐÊÈҧÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹µÑÇà͇ͧҧäà .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................6. ÊÔ觷Õè¹Ñ¡àÃÕ¹¤Ô´Ç‡Òä´ˆ·ÓµÒÁá¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÍÂÙ‡áňǤ×ÍÍÐäà 6.1 ...................................................................................................................................... 6.2 ...................................................................................................................................... 6.3 ...................................................................................................................................... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 30
  • 7. ¡µÑÇ͇ҧปัญหาã¹Êѧ¤Á·Õè¹Óá¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒ㪈 㹡ÒÃᡈปัญหา 䴈ᡇ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................8. ¹Ñ¡àÃÕ¹¤Ô´Ç‡Ò¤Ø³¸ÃÃÁ·Õè¤ÇùÓÁÒ㪈㹡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁá¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÁÕÍÐäúˆÒ§ ¨§ºÍ¡à˵ؼŠ.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 31
  • ẺºÑ¹·Ö¡การประเมิน¾ÄµÔ¡ÃÃÁáÅеͺẺ·´Êͺ¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ª×èÍ..................................................................ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè....................àÅ¢·Õè............. ÃÒ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ Ẻ·´Êͺ ·Ó§Ò¹ áÊ´§ ÂÍÁÃѺ ÃÇÁ¨Ó¹Ç¹ ·Õè ª×èÍ - Ê¡ØÅ ¡ÒÃÇÇÁ¡Ñ¹ à»—¹¼Ùˆ¹Ó ¤ÇÒÁ ¢ˆÍÊÃØ» µÒÁ˹ˆÒ·Õè ÃÒ¡Ò÷Õè ¼‡Ò¹ äÁ‡¼‡Ò¹ ÇҧἹ ¼ÙˆµÒÁ ¤Ô´àËç¹ áÅÐ ·Õèä´ˆÃѺ ͇ҧÁÕ ¼Å§Ò¹ ¼‡Ò¹à¡³±‹ ¡Ò÷ӧҹ ·Õè´Õ ÁͺËÁÒ à˵ؼŠ¢Í§¡Å؇Á 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.10.11.12.13.14.15. ŧª×èÍ ................................................................ ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ Çѹ·Õè ................. à´×͹ ............................. ¾.È. ............... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 32
  • Ẻ»ÃÐàÁÔ¹พฤติกรรมและตอบแบบทดสอบของนักเรียน µÒÁËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÃÒÂÇÔªÒ.................................................................ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè.................... ÃÒ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ Ẻ·´Êͺ ¤ÇÒÁ¾Í ¤ÇÒÁÁÕ ÁÕÀÙÁÔ ÃÇÁ¨Ó¹Ç¹ ·Õè ª×èÍ - Ê¡ØÅ ÁÕ ÃÒ¡Ò÷Õè ¼‡Ò¹ äÁ‡¼‡Ò¹ »ÃÐÁÒ³ à˵ؼŠ¤ØˆÁ¡Ñ¹ ¤ÇÒÁÃÙˆ ¤Ø³¸ÃÃÁ µ¹ ¼‡Ò¹à¡³±‹ ã¹µÑÇ·Õè´Õ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ŧª×èÍ ................................................................ ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ Çѹ·Õè ................. à´×͹ ............................. ¾.È. ...............ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ ´Õ »Ò¹¡ÅÒ§ µˆÍ§»ÃѺ»Ãا ¤Ðá¹¹ 3 2 1ÊÃØ»¼Å¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¼Å¡ÒûÃÐàÁԹ䴈 3 ¤Ðá¹¹ áÊ´§Ç‡Ò ¼‡Ò¹ ¼Å¡ÒûÃÐàÁԹ䴈 2 ¤Ðá¹¹ áÊ´§Ç‡Ò ¼‡Ò¹ ¼Å¡ÒûÃÐàÁԹ䴈 1 ¤Ðá¹¹ áÊ´§Ç‡Ò äÁ‡¼‡Ò¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 33
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 34
  • µÑÇ͇ҧἹ¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบºÙóҡÒà ปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ÀÒÉÒä·Â “ºˆÒ¹¤×ÍÇÔÁÒ¹¢Í§àÃÒ”¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ÈÔÅ»ÈÖ¡ÉÒ “ºˆÒ¹ã¹½•¹”¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ “¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹” ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 35
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 36
  • á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ºˆÒ¹¤×ÍÇÔÁÒ¹¢Í§àÃÒ ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ : ÀÒÉÒä·Â ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ 1. à¾×èÍãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹͇ҹáÅШѺ㨤ÇÒÁสำคัญà¡ÕèÂǡѺËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´¾Íà¾Õ§ 2. ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹àŇҶ֧¤ÇÒÁà»—¹ÁÒËÃ×Íá¹Ç¤Ô´¾Íà¾Õ§ 3. ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§¹Óàʹ͡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´¾Íà¾Õ§ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ¡ÒèѺ㨤ÇÒÁสำคัญ 2. »ÃÐÇѵԤÇÒÁà»—¹ÁÒá¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 3. ¡ÒÃà¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§การบูรณาการกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1. ความพอเพียง 1.1 ความพอประมาณ - ÊÒÁÒö͇ҹ¨Ñºã¨¤ÇÒÁáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË‹»ÃÐà´ç¹µ‡Ò§ æ ͇ҧ¶Ù¡µˆÍ§ ªÑ´à¨¹ ä´ˆµÒÁàÇÅÒ·Õè¡Ó˹´ - ÊÒÁÒö¹ÓàʹÍàÃ×ͧÃÒÇáÅеÑÇ͇ҧ ¡ÒùÓä»»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆä´ˆÍ‡ҧàËÁÒÐÊÁ è ¡ÑºÍѵÀÒ¾¢Í§áµ‡ÅФ¹ / ¤Ãͺ¤ÃÑÇ / ªØÁª¹ 1.2 การมีเหตุผล เขาใจและสามารถอธิบายเหตุผลของการนำหลักพอเพียงไปใชในการดำเนิน ชีวิตได โดยสามารถยกตัวอยางประโยชนที่จะเกิดขึ้นหากนำไปปรับใช และโทษที่อาจจะเกิดขึ้นหากไมดำเนินชีวิตตามหลักพอเพียง 1.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว - เขาใจถึงการเปลียนแปลงในดานตาง ๆ วามีอะไรบาง และเกิดขึนอยางรวดเร็ว ่ ้ และกวางขวางตลอดเวลา - รูจักวิธีการดำเนินชีวิตที่ไมเสี่ยง ไมประมาท ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 37
  • 2. ¤Ø³¸ÃÃÁ¡Ó¡Ñº¤ÇÒÁÃÙˆ 2.1 à§×è͹ä¢คุณธรรม - มีสติในการใช้ชีวิต รู้จักผิดชอบชั่วดีในการคิด พูด ทำ - มี ค วามเพี ย ร ความรั บ ผิ ด ชอบ ความอดทน ในการเขี ย นรายงาน อย่างสร้างสรรค์ 2.2 à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆ - ÊÒÁÒö͇ҹ¨Ñºã¨¤ÇÒÁÊӤѭ ä´ˆ¤Ãº¶ˆÇ¹ ญ - ÅӴѺ¤ÇÒÁ¤Ô´ã¹¡ÒÃàŇÒàÃ×èͧ䴈͇ҧ໗¹¢Ñ鹵͹ - à¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§䴈͇ҧ¶Ù¡µˆÍ§µÒÁËÅÑ¡äÇÂҡó‹ÀÒÉÒä·Â - ¡ÒùÓàʹÍà»—¹ä»Í‡ҧÊÈҧÊÃä‹ ·Óãˈà¡Ô´áçºÑ¹´ÒÅã¨ã¹¡ÒÃ㪈ªÇµ ÕÔ Í‡ҧ¾Íà¾Õ§ áÅйÓä»ÊÙ‡¤ÇÒÁÊآÇÇÁ¡Ñ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¢Ñé¹¹Ó 1. ¤Ã٠͇ҹ¹Ô·Ò¹àÃ×èͧ “¾ÃÐÃÒªÒ·Õè 1 ã¹âÅ¡” ¹Ñ¡àÃÕ¹ª‡Ç¡ѹÊÃػ㨤ÇÒÁÊÓคัญ â´Â¤ÃÙ㪈¤Ó¶ÒÁà»—¹àÃ×èͧà¡ÕèÂǡѺã¤Ã ÁÕá¹Ç¤Ô´สำคัญ͇ҧäà 2. ¤ÃÙ·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙˆ ¡ÒÃÊÃػ㨤ÇÒÁสำคัญ ¢Ñé¹ãˈ»ÃÐʺ¡Òó‹ 1. ¹Ñ¡àÃÕ¹͇ҹ㺤ÇÒÁÃÙˆàÃ×èͧ·ÕèÁÒáÅÐËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àŇҷÕèÁÒáÅÐ ÊÃػ㨤ÇÒÁสำคัญ 2. ẇ§¡Å؇Á¹Ñ¡àÃÕ¹͇ҹàÃ×èͧÊÑé¹ “ÇÔ¶ÕªÕÇԵẺàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§” áÅШѺ㨤ÇÒÁ สำคัญ 3. Ê؇Á¹Ñ¡àÃÕ¹àŇÒàÃ×èͧÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»—¹ÍÂÙ‡¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ áÅйѡàÃÕ¹¤¹Í×è¹áÊ´§ ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¢Ñé¹ÊÃØ» ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§ àÃ×èͧ ¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµอยาง¾Íà¾Õ§ของขาพเจาÊ×èÍ / áËҧการàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ¹Ô·Ò¹ àÃ×èͧ “¾ÃÐÃÒªÒ·Õè 1 ã¹âÅ¡” 2. àÃ×èͧÊÑé¹ àÃ×èͧ “ÇÔ¶ÕªÕÇԵẺàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§” ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 38
  • ¡ÒÃÇÑ´¼ÅáÅлÃÐàÁÔ¹¼Å ÇÔ¸Õวัด 1. Êѧࡵ¡ÒèѺ㨤ÇÒÁÊÓคัญµÃǨẺ½Ý¡¡Ô¨¡ÃÃÁ 2. »ÃÐàÁÔ¹ªÔ鹧ҹ¡ÒÃà¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§ à¤Ã×èͧÁ×Í¡ÒÃÇÑ´¼Å 1. Ẻ½Ý¡¡Ô¨¡ÃÃÁ 2. ªÔ鹧ҹ¡ÒÃà¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§ ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ªÔ鹧ҹ¡ÒÃà¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§ ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ à¾×è͹ µ¹àͧ ¼Ùˆ»¡¤Ãͧ ¤Ã٠ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ 1. à¢Õ¹¤ÇÒÁàÃÕ§¶Ù¡µˆÍ§µÒÁÃٻẺ ¡ÒÃà¢Õ¹ 2. ÁÕà¹×éÍËÒ¤Ãͺ¤ÅØÁàÃ×èͧ·Õè¡Ó˹´ 3. 㪈ÀÒÉÒ¶Ù¡µˆÍ§µÒÁËÅÑ¡äÇÂҡó‹ 4. 㪈ÀÒÉÒÊӹǹâÇËÒÃä´ˆàËÁÒÐÊÁ ÊÅÐÊÅÇÂÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ 1. à¢Õ¹䴈͇ҧ¶Ù¡µˆÍ§µÒÁÃٻẺ¡ÒÃà¢Õ¹ ¤Ðá¹¹ - à¢Õ¹äÁ‡¶Ù¡µˆÍ§µÒÁÃٻẺ¡ÒÃà¢Õ¹ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 1 - à¢Õ¹¶Ù¡µˆÍ§µÒÁÃٻẺ¡ÒÃà¢Õ¹ºˆÒ§ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 2 - à¢Õ¹¶Ù¡µˆÍ§µÒÁÃٻẺ¡ÒÃà¢Õ¹ ÈÍÂÅÐ 70 ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 3 - äÁ‡ÁÕ¢ˆÍ¼Ô´¾ÅÒ´ã¹ÃٻẺ¡ÒÃà¢Õ¹ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 4 2. ÁÕà¹×éÍËÒ¤Ãͺ¤ÅØÁàÃ×èͧ·Õè¡Ó˹´ - à¹×éÍËÒàÃÕº§‡Ò à¹×éͤÇÒÁäÁ‡ÁÕ¤ÇÒÁµ‡Íà¹×èͧ ¤µÔàµ×͹ã¨äÁ‡ËÅÒ¡ËÅÒ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 1 - à¹×éÍËÒ¹‡Òʹ㨠¢Ò´¤ÇÒÁµ‡Íà¹×èͧ ¤µÔàµ×͹ã¨äÁ‡ËÅÒ¡ËÅÒ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 2 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 39
  • 3. à¢Õ¹¶Ù¡µˆÍ§µÒÁËÅÑ¡äÇÂҡó‹ - à¢Õ¹¼Ô´ µ¡ ËŇ¹ àµÔÁ ÁÒ¡¡Ç‡Ò 10 ¤Ó ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 1 - à¢Õ¹¼Ô´ µ¡ ËŇ¹ àµÔÁ ¹ˆÍÂ¡Ç‡Ò 10 ¤Ó äÁ‡à¡Ô¹ 6 ¤Ó ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 2 - à¢Õ¹¼Ô´ µ¡ ËŇ¹ àµÔÁ ¹ˆÍÂ¡Ç‡Ò 6 ¤Ó ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 3 - äÁ‡ÁÕ¢ˆÍ¼Ô´¾ÅÒ´´ˆÒ¹¡ÒÃà¢Õ¹ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 44. 㪈âÇËารในการเขียนไดอยางเหมาะสม - 㪈âÇËÒÃ㹡ÒÃà¢Õ¹à¾Õ§Í‡ҧà´ÕÂÇ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 1 - 㪈âÇËÒÃ㹡ÒÃà¢Õ¹µÑé§áµ‡ 2-3 âÇËÒà ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 2 - 㪈âÇËÒÃ㹡ÒÃà¢Õ¹¤Ãº¶ˆÇ¹ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 3 - 㪈âÇËÒÃ㹡ÒÃà¢Õ¹¤Ãº¶ˆÇ¹áÅÐÁÕ¤ÇÒÁÊÅÐÊÅÇ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 4 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 40
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 41
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 42
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 43
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 44
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 45
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 46
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 47
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 48
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 49
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 50
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 51
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 52
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 53
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 54
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 55
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 56
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 57
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 58
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 59
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 60
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 61
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 62
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 63
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 64
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 65
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 66
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 67
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 68
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 69
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 70
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 71
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 72
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 73
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 74
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 75
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 76
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 77
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 78
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¤ÓªÕéᨧ : ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ áňǵͺ¤Ó¶ÒÁ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ “àÈÃÉ°¡ Ô ¨ ¾Íà¾ Õ Â §” à»— ¹ ปรั ช ญา·Õ è ¾ ÃкҷÊÁà´ç ¨ ¾ÃÐਈ Ò ÍÂÙ ‡ Ë Ñ Ç ·Ã§ÁÕ ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑʪÕéá¹Ðá¹Ç·Ò§ ¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇԵᡇ¾Ê¡¹Ô¡ÃªÒÇä·ÂÁÒâ´Â µÅÍ´¹Ò¹¡Ç‡Ò 30 »Ü µÑ§áµ‡¡Í¹à¡Ô´Çԡĵ¡Òó‹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐàÁ×ÍÀÒÂËÅѧ é ‡ è ä´ˆ·Ã§à¹ˆ¹Â้Óá¹Ç·Ò§á¡ˆä¢à¾×èÍãˈÃÍ´¾ˆ¹áÅÐÊÒÁÒö´ÓçÍÂه䴈͇ҧÁÑ蹤§ áÅÐÂÑè§Â×¹ ÀÒÂ㵈¡ÃÐáÊâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹ áÅФÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ❏ á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡ à»—¹ปรัชญา·Õªá¹Ç·Ò§¡ÒôÓçÍÂÙáÅл¯Ôºµµ¹¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹·Ø¡ÃдѺ è éÕ ‡ Ñ Ô µÑé§áµ‡ÃдѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ÃдѺªØÁª¹ ¨¹¶Ö§ÃдѺÃÑ° ·Ñé§ã¹¡ÒþѲ¹ÒáÅÐ ºÃ Ô Ë ÒûÃÐà·ÈãË ˆ ´ Óà¹ Ô ¹ ä»ã¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§ â´Â੾ÒСÒþ Ñ ² ¹Ò àÈÃÉ°¡Ô¨ à¾×èÍãˈ¡ˆÒǷѹµ‡ÍâÅ¡ÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹ ❏ ໃÒËÁÒ Á؇§ãˈà¡Ô´¤ÇÒÁÊÁ´ØžÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§Í‡ҧÃÇ´àÃçÇáÅÐ ¡ÇˆÒ§¢ÇÒ§ ·Ñ駷ҧàÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ¨Ò¡ âÅ¡ÀÒ¹͡䴈໗¹Í‡ҧ´Õ ❏ ËÅÑ¡¡Òà ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ¡ÒÃÊÈҧ ÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹·Õè´Õã¹µÑǾÍÊÁ¤Çõ‡Í¡ÒÃÁռšÃзºã´æ Íѹà¡Ô´¨Ò¡¡Òà à»ÅÕè¹á»Å§·Ñé§ÀÒ¹͡áÅÐÀÒยใน ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 79
  • ❏ à§×è͹䢾×é¹°Ò¹ - ¨ÐµˆÍ§ÍÒÈѤÇÒÁÃÙˆ ¤ÇÒÁÃͺ¤Íº áÅФÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ͇ҧÂÔè§ ã¹¡ÒùÓÇÔªÒ¡Òõ‡Ò§ æ ÁÒ㪈㹡ÒÃÇҧἹ áÅСÒôÓà¹Ô¹¡Òà ·Ø¡¢Ñ鹵͹ - ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÈҧ¨Ôµã¨¢Í§¤¹ã¹ªÒµÔ â´Â੾ÒÐਈÒ˹ˆÒ·Õè¢Í§ÃÑ° ¹Ñ¡·ÄÉ®ÕáÅйѡ¸ØáԨ㹷ءÃдѺãˈÊÓ¹Ö¡¤Ø³¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ «×èÍÊѵ‹ ÊبÃÔµ áÅÐãˈÁÕ¤ÇÒÁÃͺÃÙˆ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ ´ˆÇ¤ÇÒÁÍ´·¹ ¤ÇÒÁà¾ÕÂà ÁÕʵÔปัญญา áÅФÇÒÁÃͺ¤Íº ❏ ¹ÔÂÒÁ¢Í§¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁ¾Í´Õ·äÁ‡¹ÍÂà¡Ô¹ä» áÅÐäÁ‡ÁÒ¡ èÕ ˆ à¡Ô¹ä» â´ÂäÁ‡àºÕ´àºÕ¹µ¹àͧáÅмوÍ×è¹ àª‡¹ ¡ÒüÅÔµ áÅСÒúÃÔâÀ¤·ÕèÍÂÙ‡ ã¹ÃдѺ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠËÁÒ¶֧ ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨à¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§¹Ñé¹ ¨ÐµˆÍ§à»—¹ä»Í‡ҧÁÕà˵ؼŠâ´Â¾Ô¨ÒóҨҡà˵ػ•¨¨Ñ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§ µÅÍ´¨¹ ¤Ó¹Ö§¶Ö§¼Å·Õè¤Ò´Ç‡Ò¨Ðà¡Ô´¨Ò¡¡ÒáÃзӹÑé¹ æ ͇ҧÃͺ¤Íº ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ ËÁÒ¶֧ ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇãˈ¾ÃˆÍÁÃѺ ¼Å¡Ãзº áÅФÇÒÁàÊÕ觨ҡ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§´ˆÒ¹µ‡Ò§æ ·Õè¤Ò´Ç‡Ò¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ ã¹Í¹Ò¤µ·Ñé§ã¡ÅˆáÅÐä¡Å ❏ à§×è͹ä¢à¾×èÍãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨áÅСÒôÓà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‡Ò§æ ãˈ¾Íà¾Õ§µˆÍ§ÍÒÈÑ ·Ñ駤ÇÒÁÃÙˆáÅФس¸ÃÃÁ¾×é¹°Ò¹ à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆ »ÃСͺ´ˆÇ ¤ÇÒÁÃͺÃÙˆà¡ÕèÂǡѺÇÔªÒ¡Òõ‡Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§Í‡ҧÃͺ´ˆÒ¹¤ÇÒÁÃͺ¤Íº·Õè¨Ð¹Ó¤ÇÒÁÃÙˆàËŇҹÑé¹ÁÒ¾Ô¨ÒóÒãˈ àª×èÍÁ⧡ѹ à¾×èÍ»ÃСͺ¡ÒÃÇҧἹáÅÐ ¤ÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ㹢Ñé¹»¯ÔºÑµÔ à§×͹䢤س¸ÃÃÁ ·Õ¨ÐµˆÍ§àÊÃÔÁÊÈҧ »ÃСͺ´ˆÇÂÁÕ¤ÇÒÁµÃÐ˹ѡ è è 㹤س¸ÃÃÁ ઇ¹ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ÊبÃÔµ ¤ÇÒÁÍ´·¹ ¤ÇÒÁà¾ÕÂà 㪈ʵÔปัญญา 㹡ÒôÓà¹Ô¹ªÕวิต·ÕèÁÒ : Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁᡧªÒµÔ, ˹ѧÊ×ÍàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¤×ÍÍÐäà 2549. ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 80
  • á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ºˆÒ¹ã¹½•¹ ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ : ÈÔÅ»ะ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ Í͡Ẻ¡ÒÃÇҧἹ¼Ñ§ºˆÒ¹µÒÁËÅÑ¡¤ÇÒÁ§ÒÁ¢Í§ÈÔÅ»ÐÊÍ´¤ÅˆÍ§¡ÑºËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ͧ¤‹»ÃСͺ¢Í§ÈÔŻСÒúÙóҡÒáѺปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1. ความพอเพียง 1.1 ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ 1.1 ¾Í»ÃÐÁÒ³¡ÑºàÇÅÒ·Õè¡Ó˹´ã¹¡ÒÃÍ͡Ẻ 1.2 ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñº°Ò¹Ð¤Ãͺ¤ÃÑÇ·Õè¡Ó˹´ 1.2 ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠÊÒÁÒö͸ԺÒ¤ÇÒÁËÁÒÂàËÁÒÐÊÁ¢Í§¢¹Ò´ºˆÒ¹ ẺºˆÒ¹ áÅСÒáÓ˹´ ÊÀÒ¾áǴňÍÁ ºÃÃÂÒ¡ÒȢͧºˆÒ¹·ÕèÍ͡ẺLJÒÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡Ñº°Ò¹Ð ¤ÇÒÁà»—¹ÍÂÙ‡¢Í§ÊÁҪԡ㹤Ãͺ¤ÃÑǹÑé¹æ 1.3 ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ ºÃÃÂÒ¡ÒȡѺÊÀÒ¾áǴňÍÁ·Õ¾ÍàËÁÒÐ ·ÓãˈÊÁÒªÔ¡ËÃ×ÍਈҢͧºˆÒ¹äÁ‡à´×ʹÈ͹ è ÀÒÂËÅѧ ¤×Í äÁ‡ÁÕ¤ÇÒÁâÅÀ äÁ‡·ÐàÂÍ·ÐÂÒ¹ ã¹ÊÔ觷Õèä¡Å¡Ç‡Ò°Ò¹Ð¤ÇÒÁà»—¹ÍÂÙ‡ 2. คุณธรรมกำกับความรู 2.1 à§×è͹䢤س¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ¾Íã¨ã¹ÊÔ§·Õµ¹มีอยู โดยไมเบียดเบียนผูอน ‡ÍÁÊÈҧ¤ÇÒÁÊØ¢ãˈ¤Ãͺ¤ÃÑÇä´ˆ è è  ื่ 2.2 à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆ ͧ¤‹»ÃСͺÈÔŻРความรูเกี่ยวกับภูมิสังคมที่ตั้งของบาน ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 81
  • ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ·º·Ç¹¡ÒÃ㪈»ÃÐ⪹‹¨Ò¡·ÄÉ®ÕÊÕ 2. ÃǺÃÇÁµÑÇ͇ҧ¡ÒÃ㪈ÊÕ·ÕèàËÁÒÐÊÁÊǧÒÁµÒÁ·ÄÉ®ÕÊÕ 3. ÃǺÃÇÁẺºˆÒ¹ ˈͧµ‡Ò§æ ÊÀÒ¾áǴňÍÁ ÊǹˇÍÁ 4. ¹Ñ¡àÃÕ¹ẇ§¡Å؇Á½Ý¡Í͡ẺË؇¹¨ÓÅͧºˆÒ¹ã¹½•¹µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨ ¾Íà¾Õ§ ¾ÃˆÍÁ·Ñé§ãªˆÊÕãˈàËÁÒÐÊÁ - ÃÙ»·Ã§ÀÒ¹͡ - ÊÀÒ¾áǴňÍÁ ºÃÃÂÒ¡ÒÈ - ÃÙ»·Ã§ÀÒÂã¹ - ˈͧµ‡Ò§æ 5. ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅØÁ¹ÓàʹͪԹ§Ò¹ áÅÐãˈÁ¡ÒÃáÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´ ‡ é Õ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§Ê×èÍ / áËҧการàÃÕ¹ÃÙˆ µÑÇ͇ҧ ÃٻẺ ¡ÒèѴºˆÒ¹ µ¡áµ‡§ºÃÃÂÒ¡ÒÈ ËˆÍ§µ‡Ò§æ ¨Ò¡àÍ¡ÊÒà ˹ѧÊ×ͺˆÒ¹áÅÐÊǹ µ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅТˆÍÁÙŨҡÍÔ¹àµÍË๵¡ÒÃÇÑ´¼ÅáÅлÃÐàÁÔ¹¼Å à¤Ã×èͧÁ×Í¡ÒÃÇÑ´¼Å ªÔ鹧ҹ¡ÒÃÍ͡Ẻ¨Ñ´ºˆÒ¹ ÇÔ¸ÕÇÑ´ µÃǨªÔ鹧ҹࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¡ÒÃÍ͡ẺºˆÒ¹ã¹½•¹ ÃдѺ¤Ðá¹¹ 18-20 ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾´ÕÁÒ¡ ËÁÒ¶֧ 㪈ͧ¤‹»ÃСͺ¢Í§·Ñȹศิลปä´ˆ ¶Ù¡µˆÍ§àËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒáÓ˹´ ʶҹÀÒ¾¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ 15-17 ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾´Õ ËÁÒ¶֧ 㪈ͧ¤‹»ÃСͺ·Ñȹศิลป 10-14 ÃдѺ¾Í㪈 ËÁÒ¶֧ ¢Ò´¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 1 àÃ×èͧ 0-9 ÃдѺ»ÃѺ»Ãا ËÁÒ¶֧ ¢Ò´¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁÁÒ¡¡Ç‡Ò 2 àÃ×èͧ áÅÐäÁ‡àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊÀÒ¾¢Í§ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 82
  • á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 3 àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ : ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 1¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ ÊÒÁÒö¹Ó·ÃѾÂҡ÷ÕèÁÕÍÂÙ‡ของµ¹àͧ ¤Ãͺ¤ÃÑÇ áÅЪØÁª¹ ÁÒ㪈㹡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ä´ˆÍ‡ҧ¶Ù¡µˆÍ§àËÁÒÐÊÁ ¹‡ÒÍÂÙ‡µÒÁËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ¤ÇÒÁËÁÒ ¤ÇÒÁÊÓคัญ»ÃÐ⪹‹¢Í§¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ 2. ËÅѡ㹡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ 3. ͧ¤‹»ÃСͺ㹡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ 4. ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§ æ ÀÒÂ㹺ˆÒ¹ 5. ¡ÒèѴᵇ§ºÃÔàdzºˆÒ¹¡ÒúÙóҡÒáѺËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1. ความพอเพียง 1.1 ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡ÑºàÇÅÒ·Õè㪈㹡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒáÅзӤÇÒÁÊÐÍÒ´à¤Ã×èͧ»ÃдѺ µ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñºáç§Ò¹¢Í§ÊÁҪԡ㹤Ãͺ¤ÃÑÇ·Õè¨Ðª‡Ç¡ѹ¨Ñ´µ¡áµ‡§ºˆÒ¹ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³และสถานะของ¤Ãͺ¤ÃÑÇ 1.2 ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ- ÊÁҪԡ㹤Ãͺ¤ÃÑÇ䴈㪈àÇÅÒLJҧãˈ໗¹»ÃÐ⪹‹ - »ÃÐËÂÑ´ÃÒ¨‡Ò¢ͧ¤Ãͺ¤ÃÑÇ - 㪈·ÃѾÂҡ÷ÕèÁÕÍÂه͇ҧ¤ØˆÁ¤‡Ò - ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ÊÐÍÒ´à»—¹ÃÐàºÕº ÊǧÒÁ¹‡ÒÍÂÙ‡ 1.3 ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ - ÊÁҪԡ㹺ˆÒ¹·Ø¡¤¹ÁÕÊØ¢ÀÒ¾¨Ôµ ÊØ¢ÀÒ¾¡Ò·Õè´Õ - à¡Ô´¡ÒûÃÐËÂÑ´áÅÐÍÍÁ - ¤Ãͺ¤ÃÑÇͺÍ؇¹ มีความสามัคคี ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 83
  • 2. คุณธรรมกำกับความรู 2.1 à§×è͹䢤س¸ÃÃÁ - ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¡Ò÷ӧҹ - ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹ - ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ - ¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´áÅÐÍÍÁ 2.2 à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆ - รอบรูËÅѡ㹡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ - ͧ¤‹»ÃСͺ㹡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹ - รอบคอบใน¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºÃÔàdzºˆÒ¹ และการเลือกใชอปกรณตามความจำเปน ุ และเหมาะสม¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¢Ñé¹¹Ó 1. ¤ÃÙᨈ§¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ 2. ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹ÇÇÁ¡Ñ¹Ê¹·¹Òà¡ÕÂǡѺ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ¤ÃÙÊÁ¶ÒÁ è ‡Ø ¹Ñ¡àÃÕ¹໗¹ÃÒºؤ¤Å ´Ñ§¹Õé - ºˆÒ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ÁÕÊÁÒªÔ¡¨Ó¹Ç¹¡Õ褹 - ºˆÒ¹·Õ¹¡àÃÕ¹ÍÒÈÑÂÍÂÙà»—¹ºˆÒ¹ ·ÒÇàÎÒÊ‹ ºˆÒ¹ªÑ¹à´ÕÂÇ ËÃ×ÍÊͧªÑ¹ Áըӹǹˈͧ è Ñ ‡ é é ¡Õèˈͧ 䴈ᡇˈͧÍÐäúˆÒ§ - ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÍºËˆÍ§ä˹ÁÒ¡·ÕèÊØ´à¾ÃÒÐà˵Øã´ 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹«Ñ¡¶ÒÁ ¤ÃÙ͸ԺÒ¾ÈÍÁ¡Ñºãˈ¤ÇÒÁÃÙˆà¾ÔèÁàµÔÁà¡ÕèÂǡѺ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ¢Ñé¹Ê͹ 1. ẇ§¹Ñ¡àÃÕ¹໗¹ 6 ¡Å؇Á ¡Å؇ÁÅÐ 6 - 7 ¤¹ àÅ×Í¡ËÑÇ˹ˆÒ¡Å؇Á·Ó˹ˆÒ·Õè»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ ÀÒÂ㹡Å؇ÁáÅÐàŢҹءÒÃà¾×èͨ´ºÑ¹·Ö¡¡ÒûÃЪØÁ 2. ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡Å؇Á¹Ñ觵ÒÁ·Õè¤ÃÙ¡Ó˹´ãˈ à¾×èͤÃټوÊ͹¨Ðä´ˆ´ÙáÅãˈ¤Ó»ÃÖ¡ÉÒ ã¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆáÅзÓ㺧ҹ䴈͇ҧ·ÑèǶ֧·Ø¡¡Å؇Á ઇ¹ 1) ¡Å؇Á·ÕèàÅ×Í¡ àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§¤ÃÑÇ 2) ¡Å؇Á·ÕèàÅ×Í¡ àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§ÍÒËÒà 3) ¡Å؇Á·ÕèàÅ×Í¡ àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§ÃѺᢡ 4) ¡Å؇Á·ÕèàÅ×Í¡ àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§¹Í¹ 5) ¡Å؇Á·ÕèàÅ×Í¡ àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§น้ำ ˈͧÊØ¢Ò 6) ¡Å؇Á·ÕèàÅ×Í¡ àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºÃÔàdzºˆÒ¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 84
  • 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅ؇ÁÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ áÅйԵÂÊÒúˆÒ¹áÅÐÊǹ áňÇÊÓÃǨ´ÙÇ‡Ò ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹Í‡ҧä˹ ·Õè¨Ðà»—¹á¹Ç·Ò§ã¹¡Òõ¡áµ‡§ ˈͧµ‡Ò§æ ÀÒÂ㹺ˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ µÒÁËÑÇ¢ˆÍ·Õè¡Å؇ÁàÅ×Í¡äLj 4. ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡Å؇ÁÇÇÁ¡Ñ¹¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË‹ ¤ˆ¹ËÒÇÔ¸Õ¡Òà ËÅÑ¡¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ¤ÇÒÁ¾ÃˆÍÁ¢Í§ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹·Õè㪈µ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ ͇ҧÁÕ¤ÇÒÁ »ÅÍ´ÀÑ 5. ËÑÇ˹ˆÒ¡Å؇ÁáÅÐÊÁҪԡ㹡Å؇ÁÇÇÁ¡Ñ¹¤ˆ¹ËÒÇÔ¸Õ¡ÒÃ㪈·ÃѾÂÒ¡ÃáÅÐÊÔè§áǴňÍÁ 㹡Ò÷ӧҹ͇ҧ¤ØˆÁ¤‡ÒáÅж١ÇÔ¸Õ â´ÂàÅ×͡㪈෤â¹âÅÂÕãËÁ‡æ 6. ¤ÃÙ¹ÓÍÀÔ»ÃÒÂãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅ؇ÁáÅ¡à»ÅÕ蹤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂǡѺÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹ ·Õ㪈µ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ ͇ҧ»ÃÐËÂÑ´§º»ÃÐÁÒ³â´ÂàÅ×͡㪈ÇÊ´ØÍ»¡Ã³‹ à¤Ã×ͧ㪈 è Ñ Ø è ÊÓËÃѺµ¡áµ‡§·ÕèÁÕÍÂÙ‡áÅˆÇ ·ÕèÊÒÁÒö¹ÓÁÒ´Ñ´á»Å§ ᡈä¢ãˈ¹Ó¡ÅѺÁÒ㪈ãËÁ‡ä´ˆ ËÃ×͹ÓÇÑÊ´ØÍ»¡Ã³‹ à¤Ã×ͧ㪈ÊÓËÃѺµ¡áµ‡§·ÕÁÍÂÙã¹·ˆÍ§¶Ô¹ÁÒ㪈à¾×ͨÐä´ˆ»ÃÐËÂÑ´ Ø è è Õ ‡ è è à¹×èͧ¨Ò¡ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ˆÒäÁ‡á¾§à·‡ÒÊÔ¹¤ˆÒ¹Óà¢ˆÒ áÅÐãˈ¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂã¹ ¡ÒÃ㪈§Ò¹ µÅÍ´¨¹ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹áÅ¡à»ÅÕ蹤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹à¡ÕèÂǡѺ¡ÒÃ㪈·ÃѾÂÒ¡Ã áÅÐÊÔè§áǴňÍÁ 㹡Ò÷ӧҹ͇ҧÃÙˆ¤‡ÒáÅж١ÇÔ¸Õ䴈͇ҧàËÁÒÐÊÁµÒÁÅѡɳРºˆÒ¹·ÕèÍÂÙ‡ ¤ÃÙÊÃØ»áÅÐãˈ¤Óá¹Ð¹Óà¹×éÍËÒãˈ¤Ãº¶ˆÇ¹ÊÁºÙó‹ 7. ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅ؇ÁÇҧἹ¡Ó˹´ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¡ÕèÂǡѺËÅÑ¡¡Òà ÇÔ¸Õ¡Òà ¢Ñ鹵͹ ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹ à¤Ã×èͧ㪈µ‡Ò§æ ã¹ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ µÒÁËÑÇ¢ˆÍàÃ×èͧ·Õèä´ˆàÅ×Í¡äLjµÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ŧã¹ãº§Ò¹ áÅÐãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¤¹ ¡ÅѺ仵¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ ÀÒÂ㹺ˆÒ¹ÁÒ¤¹ÅÐ 1 ˈͧ áÅÐʇ§ÀÒ¾¶‡ÒÂˈͧ·Õè¨Ñ´µ¡áµ‡§àÊÃç¨àÃÕºÈÍÂʇ§¤ÃÙã¹ÊÑ»´Òˋ˹ˆÒ ¢Ñé¹ÊÃØ» ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅ؇ÁÊÃØ»¡ÒÃÇҧἹ¨Ñ´µ¡áµ‡§ËˆÍ§æ µ‡Ò§ã¹ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ˹ˆÒªÑé¹àÃÕ¹Ê×èÍ / áËҧการàÃÕ¹ÃÙˆ 1. 㺤ÇÒÁÃÙˆ 2. 㺧ҹ 3. ẺºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÇҧἹ¨Ñ´µ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§ æ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ 4. ¹ÔµÂÊÒúˆÒ¹áÅÐÊǹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 85
  • ¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å ÇÔ¸ÕÇ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å Ñ µÃǨ㺧ҹ µÃǨ¼Å§Ò¹ Êѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Ò÷ӧҹ¡Å؇Á à¤Ã×èͧÁ×ÍÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å Ẻ»ÃÐàÁԹ㺧ҹ ẺµÃǨ¼Å§Ò¹ ẺÊѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Ò÷ӧҹ¡Å؇Á ࡳ±‹¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å µÃǨ㺧ҹ ࡳ±‹¡Òü‡Ò¹ ÈÍÂÅÐ 50 µÃǨ¼Å§Ò¹ ࡳ±‹¡Òü‡Ò¹ ÈÍÂÅÐ 50 Êѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ࡳ±‹¡Òü‡Ò¹ ÈÍÂÅÐ 60¡Ô¨¡ÃÃÁàʹÍá¹Ð ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒ¤ÇÒÁÃÙˆà¾ÔèÁàµÔÁ§Ò¹áÊ´§ÊÔ¹¤ˆÒµ¡áµ‡§ºˆÒ¹·Õè¨Ñ´¢Öé¹µÒÁʶҹ·Õ赇ҧæÀÒ¤¼¹Ç¡ - 㺤ÇÒÁÃÙˆ - 㺧ҹ - ẺºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÇҧἹ - Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡Å؇Á - Ẻ»ÃÐàÁԹ㺧ҹ - Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 86
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ ËÁÒ¶֧ ¡ÒèѴ»ÃдѺ à¾×ͤÇÒÁÊǧÒÁ¢Í§ÍÒ¤ÒÃʶҹ·Õè ·Ñ§ÀÒÂã¹ è éáÅÐÀÒ¹͡ÃÇÁ·Ñ駺ÃÔàdz·ÕèÍÂÙ‡Ãͺæ ÍÒ¤Òà ¡Òõ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ËÁÒ¶֧ ¡Ò÷ÓãˈºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ÊÐÍÒ´ÊǧÒÁ ¹‡ÒÍÂÙÍÒÈÑ â´Â¡ÒèѴͧ¤‹»ÃСͺ·Ø¡Ê‡Ç¹·Ñ§ÀÒÂã¹áÅÐÀÒ¹͡¢Í§ºˆÒ¹ãˈÊÍ´¤ÅˆÍ§ ‡ éµÒÁËÅÑ¡¡Ò÷ҧÈÔÅ»ÐÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¡Ñº»ÃÐ⪹‹ãªˆÊÍ §º»ÃÐÁÒ³áÅзÃѾÂҡ÷ÕèÁÕÍÂÙ‡»ÃÐ⪹‹¢Í§¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹ÁÕ»ÃÐ⪹‹ ´Ñ§¹Õé 1. ·ÓãˈºˆÒ¹à¡Ô´¤ÇÒÁÊǧÒÁ ÊÐÍÒ´ à»—¹ÃÐàºÕºàÃÕºÈÍ ¹‡ÒÍÂÙ‡ 2. ½Ý¡ãˈÊÁÒªÔ¡¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ÃÙˆ¨Ñ¡Ë¹ˆÒ·Õè ¾ÂÒÂÒÁ·Ó§Ò¹ºˆÒ¹ ·Õèä´ˆÃѺÁͺËÁÒÂãˈàÊÃç¨ à¾×èÍ»ÃÐ⪹‹¢Í§µ¹àͧ µ‡Í¤Ãͺ¤ÃÑÇ áÅÐÊѧ¤Á 3. ·ÓãˈÊÁÒªÔ¡ÁÕ¤ÇÒÁ¾Í㨠à¡Ô´¤ÇÒÁÁÑè¹ã¨ã¹µ¹àͧ áÅÐÀÒ¤ÀÙÁÔ㨷Õè·Ó§Ò¹ºˆÒ¹ ä´ˆÊÓàÃç¨ 4. ¼Ùˆà»—¹ËÑÇ˹ˆÒ¤Ãͺ¤ÃÑÇÊÒÁÒö¤Çº¤ØÁ´ÙáÅ¡Ò÷ӧҹµ‡Ò§æ ÀÒÂ㹺ˆÒ¹ä´ˆ§‡Ò 5. ·ÓãˈÊÁÒªÔ¡¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇä´ˆ»ÃÐʺ¡Òó‹ã¹¡Ò÷ӧҹ ¡ÒõѴÊԹ㨠¡ÒÃá¡ˆä¢ ปัญหา·Õèà¡Ô´¢Öé¹ 6. ÃÙˆ¨Ñ¡ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑÂ㹡Ò÷ӧҹ 7. ÃÙˆ¨Ñ¡¡ÒûÃÐàÁÔ¹¡Ò÷ӧҹà¾×èÍà»—¹á¹Ç·Ò§ã¹¡Ò÷ӧҹµ‡Íä»ã¹¤ÃÒÇ˹ˆÒ 8. ÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹ã¹¤Ãͺ¤ÃÑÇ ä´ˆ·Ó§Ò¹ÊÓàÃç¨ÅØÅǧµÒÁໃÒËÁÒÂ͇ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ‡ËÅѡ㹡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹ãˈÊǧÒÁ¹‡ÒÍÂÙ‡ ¤Çäӹ֧¶Ö§ËÅÑ¡´Ñ§¹Õé 1. ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ÁÕ¤¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡·Õ䴈úÍغµà˵طà¡Ô´ÀÒÂ㹺ˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ è Ñ Ñ Ô èմѧ¹Ñé¹ã¹¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹¤ÇÃÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧÊÁÒªÔ¡ â´Â¨Ñ´ÇÒ§ÊÔ觢ͧà¤Ã×èͧµ¡áµ‡§ºˆÒ¹ ãˈ໗¹ÃÐàºÕºàÃÕºÈÍ à¤Ã×èͧµ¡áµ‡§ºˆÒ¹·ÕèᵡËÑ¡§‡Ò¤ÇèѴÇÒ§ãˈàËÁÒÐÊÁÁÕ°Ò¹ÃͧÃѺÊÔ§¢Í§·Õ¨´Çҧ͇ҧÁѹ¤§ à¾×ÍäÁ‡ãˈˡËÃ×Í⤇¹ÅˆÁ ¡ÒÃà´Ô¹ÊÒÂä¿áÅеԴµÑ§ÍØ»¡Ã³‹ è èÑ è è Ñ éä¿¿ƒÒ 㹺ˆÒ¹¨ÐµˆÍ§ÍÂÙ‡ã¹ÊÀÒ¾·Õè»ÅÍ´ÀÑ ໗¹µˆ¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 87
  • 2. ¶Ù¡ÊØ¢ÅѡɳÐáÅÐÊÐÍÒ´ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹¤ÇèѴãˈÁÍÒ¡Òȶ‡ÒÂà·ä´ˆÊдǡ ÕäÁ‡ÇÒ§ÊÔ觢ͧºÑ§·ÔÈ·Ò§ÅÁ äÁ‡ÇÒ§ÊÔ觢ͧºÑ§áʧÊLJҧà¾ÃÒШзÓãˈÃÙˆÊ֡È͹ ͺ͈ÒÇ ºˆÒ¹Á×´·Öº¤Ç÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´à¤Ã×èͧàÃ×͹áÅÐà¤Ã×èͧµ¡áµ‡§ºˆÒ¹à»—¹»ÃШÓà¾×èÍÊآ͹ÒÁÑ¢ͧ¤¹ã¹ºˆÒ¹ 3. ¤ÇÒÁÊдǡʺÒÂáÅлÃÐ⪹‹ãªˆÊÍ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹¨ÐµˆÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁÊдǡʺÒ¢ͧÊÁҪԡ㹤Ãͺ¤ÃÑÇ àÍ×ÍÍÓ¹ÇÂãˈÊÁÒªÔ¡ä´ˆ¾¡¼‡Í¹áÅзӡԨ¡ÃÃÁµ‡Ò§ æ 䴈͇ҧ é ÑÊдǡ ÁÕà¹×éÍ·ÕèÊÓËÃѺ·Ó§Ò¹ à¡çºÊÔ觢ͧ ÁÕ·Õè¾Ñ¡¼‡Í¹ ÁÕÊÔ觻ƒÍ§¡Ñ¹¤ÇÒÁÈ͹ ઇ¹ ÁÙÅÕè ¼ˆÒÁ‡Ò¹à»—¹µˆ¹ 4. ¤ÇÒÁÁÕÃÐàºÕºáÅФÇÒÁÊǧÒÁ ¡Òè Ñ ´ µ¡áµ ‡ § à¤Ã × è Í §àÃ × Í ¹¤ÇÃÁ Õ ¤ ÇÒÁà»—¹ÃÐàºÕº ÊÔ§¢Í§·Õ¨´ÇÒ§ÁÒ¡à¡Ô¹ä»áÅÐäÁ‡à»—¹ÃÐàºÕº·Óãˈ¤ÇÒÁÊǧÒÁÅ´¹ˆÍÂŧ ¹Í¡¨Ò¡ è èѹÕé¡Òõ¡áµ‡§ºˆÒ¹¤ÇùӡÒÃ㪈ÊÕ·Õèà»—¹ËÅÑ¡ÈÔÅ»ÐÁÒ㪈 ·ÓãˈºˆÒ¹ÊǧÒÁ¹‡ÒÍÂÙ‡ÂÔ觢Öé¹ ¹Ó´Í¡äÁˆ»ÃдѺÁÒµ¡áµ‡§ºˆÒ¹à¾ÔèÁ¤ÇÒÁÊ´ª×è¹ÊǧÒÁ 5. ¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹¤Çäӹ֧¶Ö§¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´·Ñé§àÇÅÒ áç§Ò¹áÅÐà§Ô¹ â´Â¾Ô¨ÒóÒàÃ×ͧàÇÅÒ㹡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ÃҤҢͧÊÔ§¢Í§·Õ¹ÓÁÒ㪈µ¡áµ‡§ è è 躈ҹ ¡ÒÃ㪈à¤Ã×èͧ·Ø‡¹áç¨Ð·Óãˈª‡Ç»ÃÐËÂÑ´àÇÅÒáÅÐáç§Ò¹ ᵇ¡‡Í¹¨Ð«×éͤÇþԨÒóҤÇÒÁ¤ØˆÁ¤‡Ò¢Í§¡ÒÃ㪈ÊÍ¡‡Í¹Ç‡ÒàËÁÒÐÊÁËÃ×ÍäÁ‡Í§¤‹»ÃСͺ㹡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹ ÊÔ觷Õè¨Ðª‡ÇÂãˈ¡Òõ¡áµ‡§ºˆÒ¹àÃÕºÈÍ ÊǧÒÁáÅй‡ÒÍÂÙ‡ÁÒ¡ÂÔ觢Ö鹨Óà»—¹µˆÍ§ÍÒÈÑÂͧ¤‹»ÃСͺ´Ñ§µ‡Í仹Õé 1. ¡ÒÃ㪈ËÅÑ¡·Ò§ÈÔŻР¡ÒÃ㪈ËÅÑ¡·Ò§ÈÔÅ»ÐÁÒª‡ÇÂ㹡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdz¨Ðº‡§ºÍ¡¶Ö§ÃʹÔÂÁ ÍØ»¹ÔÊÑ áÅФÇÒÁ¤Ô´ÃÔàÃÔèÁÊÈҧÊÃ䋢ͧਈҢͧºˆÒ¹ä´ˆà»—¹Í‡ҧ´Õâ´ÂÇÒ§ÊÔ觢ͧà¤Ã×èͧ㪈à¤Ã×èͧ»ÃдѺµ¡áµ‡§ãˈà¡Ô´ÊÁ´ØÅ «Ö觾ԨÒóÒͧ¤‹»ÃСͺÃÙ»·Ã§ ÊѴʇǹ¢Í§à¤Ã×èͧ»ÃдѺµ¡áµ‡§ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¡ÒÃ㪈ÊÕ¡çà»—¹Í§¤‹»ÃСͺ·Ò§ÈÔŻзÕ誇Ç´֧´Ù´¤ÇÒÁʹã¨áÅÐÁÕÍÔ·¸Ô¾Åµ‡Í¤ÇÒÁÃÙˆÊÖ¡¢Í§¤¹ ¡ÒÃ㪈ÊÕµˆÍ§ãªˆãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¡ÅÁ¡Å×¹ áÅÐàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¾×é¹·Õèâ´Â·ÑèÇä» 2. à¤Ã×èͧ㪈áÅÐà¤Ã×èͧ»ÃдѺµ¡áµ‡§ 㹡ÒèѴËÒà¤Ã×èͧ㪈áÅÐà¤Ã×èͧ»ÃдѺµ¡áµ‡§ºˆÒ¹ ÀÒ¾¶‡Ò ÀÒ¾á¢Ç¹¼¹Ñ§ â¤Áä¿ á¨¡Ñ¹´Í¡äÁˆÁÒ»ÃдѺµ¡áµ‡§ºˆÒ¹¨Ðª‡ÇÂãˈºˆÒ¹´ÙÊǧÒÁ ¹‡ÒÍÂÙ‡ÂÔ觢Öé¹ «Ö觢ͧ»ÃдѺµ¡áµ‡§¹ÕéàÃÒÊÒÁÒö·Õè¨Ð»ÃдÔÉ°‹ËÃ×Í´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ÇÑÊ´ØàËÅ×Í㪈 ËÃ×ÍÇÑÊ´Ø·ËÒ䴈㹷ˆÍ§¶Ô¹ ÁÒ»ÃдѺµ¡áµ‡§ ·Ñ§¹Õ¢Í§·Õ»ÃдѺµ¡áµ‡§äÁ‡¤ÇÃÁըӹǹÁÒ¡ èÕ è é é èà¡Ô¹ä» ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 88
  • 3. µˆ¹äÁˆ ¡Òùӵˆ¹äÁˆÁÒà»—¹Ê‡Ç¹»ÃСͺ㹡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹à»—¹·Õè¹ÔÂÁ¡Ñ¹ÁÒ¡à¾ÃÒзء¤¹ÊÒÁÒö¨Ñ´ËÒä´ˆËÅÒÂÅѡɳРËÅÒ»ÃÐàÀ·µÒÁ¤ÇÃᡇàÇÅÒáÅÐʶҹ·Õè·Õè¨ÐÍÓ¹ÇÂËÒ¡ÁÕ¾×é¹·Õ蹈ͤÇèѴã¹ÅѡɳÐÊǹˇÍÁËÃ×ÍáÁˆäÁ‡ÁÕà¹×éÍ·Õè¡çÊÒÁÒö¨Ñ´»Å١ŧ㹡ÃжҧËÃ×ÍÀÒª¹ÐÊÓËÃѺá¢Ç¹¡çä´ˆàÍ¡ÊÒÃ͈ҧÍÔ§ àÊÒǹÕ‹ ¨Ñ¡Ã¾Ô·Ñ¡áÅФ³Ð § 001 §Ò¹ºˆÒ¹. ¾ÔÁ¾‹¤ÃÑ駷Õè 11 ¡ÃØ§à·¾Ï : ä·ÂÇѲ¹Ò¾Ò¹Ôª ¨Ó¡Ñ´, 2544 ÇÃÃ³Õ Ç§¤‹¾Ò¹ÔªÂ‹ ÇÔÃÔÇÃó ÊÃþÍÒÉÒ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕ¹ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ. ¡ÃØ§à·¾Ï : ºÃÔÉÑ·ÍÑ¡ÉÃเจริญ·Ñȹ‹ ¨Ó¡Ñ´, 2546 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 89
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ ÀÒÂ㹺ˆÒ¹áÅСÒèѴµ¡áµ‡§ºÃÔàdzºˆÒ¹¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ ÀÒÂ㹺ˆÒ¹ ºˆÒ¹â´Â·ÑÇ仨ÐÁÕËͧµ‡Ò§æ äLjÊÓËÃѺ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ¢Í§ÊÁҪԡ㹤Ãͺ¤ÃÑÇ à¾×Íãˈà¡Ô´ è ˆ è¤ÇÒÁÊдǡʺÒ ໗¹ÊѴʇǹ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ ÀÒÂ㹺ˆÒ¹ ÁÕËÅÑ¡´Ñ§¹Õé 3.1 ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§¤ÃÑÇ ËˆÍ§¤ÃÑÇà»—¹ËˆÍ§·Õè㪈»ÃСͺÍÒËÒà ºÒ§ºˆÒ¹¨Ð㪈ÁØÁã´ÁØÁ˹Ö觢ͧˈͧËÃ×ÍÁØÁã´ÁØÁ˹֧¢Í§ºˆÒ¹ ¢Ö¹ÍÂÙ¡º°Ò¹Ð¤ÇÒÁà»—¹ÍÂÙáÅФÇÒÁµˆÍ§¡ÒâͧਈҢͧºˆÒ¹ ˈͧ¤ÃÑǢͧ è é ‡ Ñ ‡àÃÒ¨ÐÍÂÙ‡ã¹ÅѡɳÐã´¡çµÒÁ àÃÒÊÒÁÒöµ¡áµ‡§ãˈÊǧÒÁàËÁÒÐÊÁä´ˆ ´Ñ§¹Õé 1. ¨Ñ´ãˈÁÕáʧÊLJҧà¾Õ§¾ÍáÅÐÍÒ¡Òȶ‡ÒÂà·ä´ˆ Êдǡ ઇ¹ ÁÕ˹ˆÒµ‡Ò§ ª‡Í§ÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ ËÃ×Íà¤Ã×ͧ´Ù´¤Çѹ è à»—¹µˆ¹ 2. ¡ÒÃ㪈ÊÕã¹ËˆÍ§¤ÃÑǤÇÃà»—¹ÊÕ·Õèãˈ¤ÇÒÁÊLJҧáÅÐ ÊÐÍÒ´µÒ ઇ¹ ÊÕ¢ÒÇ ÊÕ¿ƒÒ͇͹ à»—¹µˆ¹ 3. ¨Ñ´ÇÒ§à¤Ã×èͧ»Ãاµ‡Ò§æ ãˈÊдǡµ‡Í¡ÒÃËÂԺ㪈 áÅÐà»—¹ÃÐàºÕº ઇ¹ ¨Ñ´ÇÒ§น้ำ»ÅÒ น้ำµÒÅ à¡Å×Í º¹ªÑ¹ÇÒ§ é à¤Ã×èͧ»Ãا à»—¹µˆ¹ 4. ÁÕÍØ»¡Ã³‹ à¤Ã×èͧÁ×Íà¤Ã×èͧ㪈㹡ÒûÃСͺ ÍÒËÒäú¶ˆÇ¹ ઇ¹ àµÒ ËÁˆÍ ¡ÃзР¨Ò¹ ªÒÁ ªˆÍ¹ â´Â¨Ñ´ÇÒ§ÊÔ§¢Í§ÍØ»¡Ã³‹µÒ§æ à»—¹ËÁÇ´ËÁÙ‡ ËÂԺ㪈䴈§ÒÂ è ‡ ‡ 5. ¤ÇèѴãˈÁÕ·ÕèÃͧÃѺ¢ÂÐ áÅÐàÁ×èÍ»ÃСͺÍÒËÒÃàÃÕºÈÍÂáÅˆÇ ¤ÇùӢÂÐ ÍÍ¡¨Ò¡ËˆÍ§¤ÃÑÇ à¾ÃÒТÂÐã¹ËˆÍ§¤ÃÑÇʇǹãË­ Ðà»—¹àÈɼѡ àÈÉÍÒËÒà ‡¨ ËÃ×ͧ͢ʴ «Ö§à¹‡ÒàÊÕ§‡Ò ËÒ¡·Ô§äLj¨Ðà»—¹·Õà¾Òоѹ¸ØáÁŧÇѹ áÁŧÊÒº è é è ì Á´ à»—¹µˆ¹ 3.2 ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§ÍÒËÒà ˈͧÍÒËÒÃà»—¹ËˆÍ§·Õ㪈ú»ÃзҹÍÒËÒà ºÒ§ºˆÒ¹¨Ð㪈໗¹·Õ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµ‡Ò§æ è Ñ èઇ¹ ͇ҹ˹ѧÊ×Í àÂ纼ˆÒ»ÃдÔÉ°‹ÊÔ觢ͧ à»—¹µˆ¹ 㹡ÒèѴˈͧÍÒËÒäÇÃÁÕËÅÑ¡¡Òà ´Ñ§¹Õé 1. ¨Ñ´ãˈÁÕáʧÊLJҧà¾Õ§¾ÍáÅÐÍÒ¡Òȶ‡ÒÂà·ä´ˆÊдǡ ઇ¹ ÁÕª‡Í§ÃкÒ ÍÒ¡ÒÈ ËÃ×ÍÁÕ˹ˆÒµ‡Ò§ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 90
  • 2. ¡ÒÃ㪈ÊÕã¹ËˆÍ§ÍÒËÒà ¤ÇÃà»—¹ ÊÕ·Õèãˈ¤ÇÒÁÃÙˆÊÖ¡àËÁ×͹ÍÒËÒà Í؇¹ÍÂÙ‡µÅÍ´àÇÅÒ àª‡¹ ÊÕªÁ¾Ù ͇͹ ÊÕʈÁ͇͹ à»—¹µˆ¹ 3. ¡ÒèѴÇҧⵉРࡈÒÍÕé ¤ÇèѴÇÒ§ ãË ˆ Ê ÒÁÒöàÅ × è Í ¹à¡ ˆ Ò Í Õ é Å Ø ¡ ¹ Ñ è § ä´ˆÊдǡ 4. ¨Ñ´ÇÒ§à¤Ã×ͧ㪈¢³ÐÃѺ»Ãзҹ è ÍÒËÒÃãˈ¤Ãº ઇ¹ ¼ˆÒàªç´Á×Í äÁˆ¨ÔéÁ¿•¹ ᡈÇน้ำ à»—¹µˆ¹ 5. ¨Ñ´ËÒÀÒ¾á¢Ç¹¼¹Ñ§»ÃÐàÀ· ÍÒËÒÃËÃ×Íà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§¡ÑºÍÒËÒÃà¾×èÍàÊÃÔÁºÃÃÂÒ¡ÒÈ㹡ÒÃÃѺ»Ãзҹ ÍÒËÒà ઇ¹ ÀÒ¾¼Ñ¡¼ÅäÁˆ ÀÒ¾à¤Ã×èͧ´×èÁµ‡Ò§æ 3.3 ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§ÃѺᢡ ˈͧÃѺᢡ ¤ÇÃÍÂÙºÃÔàdzʇǹ˹ˆÒ¢Í§ºˆÒ¹ ºÒ§ºˆÒ¹ÍÒ¨¨Ð㪈໗¹·Õ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁ ‡ èÇÇÁ¡Ñ¹ ઇ¹ ´Ùâ·Ã·Ñȹ‹ ¿•§à¾Å§ ʹ·¹Ò à»—¹µˆ¹ ¡ÒèѴᵇ§ËˆÍ§ÃѺᢡ¤ÇèѴ ´Ñ§¹Õé 1. ¨Ñ´ãˈÁÕáʧÊLJҧà¾Õ§¾ÍáÅÐÍÒ¡Òȶ‡ÒÂà· ä´ ˆ Ê Ð´Ç¡ ઠ‡ ¹ Á Õ Ë ¹ ˆ Ò µ ‡ Ò § ÍÒ¨¨Ðµ Ô ´ µ Ñ é § ¾Ñ´ÅÁËÃ×͵ԴµÑé§à¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ à¾×èÍãˈ àÂç¹ÊºÒÂäÁ‡ÃˆÍ¹ÍºÍˆÒÇ 2. ¡ÒÃ㪈 Ê Õ ã ¹Ëˆ Í §ÃÑ º ᢡ¤ÇÃà»— ¹ ÊÕ · Õ è ã ˈ ¤ÇÒÁÊ´ãÊ ÊǧÒÁ»ÃÐàÀ·ÊÕÍ؇¹ËÃ×ÍÊÕÈ͹ ઇ¹ ÊÕªÁ¾Ù͇͹ ÊÕʈÁ͇͹ à»—¹µˆ¹ 3. ¡ÒèѴÇҧⵉРࡈÒÍÕé ¤ÇèѴÇҧ໗¹¡Å؇Á à¾×èÍãˈÊдǡµ‡Í¡ÒÃʹ·¹Ò 4. ¤ÇÃÁÕµÙˆÊÓËÃѺ¨Ñ´ÇÒ§ÊÔè§ÊǧÒÁá»Å¡µÒ ËÃ×ͨѴÇÒ§ÊÔ觷ÕèàªÔ´Ë¹ˆÒªÙµÒ¢Í§ºˆÒ¹ ઇ¹ âÅ ‡ à ¡ Õ Â Ãµ Ô Â È àËÃ Õ Â ­ ª Ô ´ ª Ù à ¡ Õ Â Ãµ Ô ÃÒ§Ç Ñ Å à µ ‡ Ò §æ · Õ è Ê ÁÒª Ô ¡ 㹤Ãͺ¤Ã Ñ Ç ä´ ˆ Ã Ñ º ËÃ × Í ÀÒ¾·ÕèÊǧҹ»ÃзѺ㨠໗¹µˆ¹ 5. ¤ÇèѴËÒ˹ѧÊ×ÍÃÒ»•¡É‹ ¹ÔµÂÊÒà ËÃ×ͨѴÇÒ§äLj·ÁÁã´ÁØÁ˹֧ã¡Åˆæ ࡈÒÍÕé èÕ Ø è ÃѺᢡà¾×èÍᢡ ÊÒÁÒöËÂԺ͇ҹ䴈Êдǡ¢³ÐÃÍÊÁҪԡ㹺ˆÒ¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 91
  • 3.4 ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§¹Í¹ ˈͧ¹Í¹à»—¹·ÕèʇǹµÑÇ·Õèãˈ¤ÇÒÁÃÙˆÊ֡ʺÒ·ÕèÊØ´¢Í§ºˆÒ¹ 㹡ÒèѴˈͧ¹Í¹ ¤Çäӹ֧¶Ö§ÊÔ觵‡Í仹Õé 1. ÁÕ¤ÇÒÁà»—¹Ê‡Ç¹µÑÇäÁ‡¨´ãˈ»Ð»¹¡Ñ¹ Ñ àÁ×èÍÍÂÙ‡ã¹ËˆÍ§¹Í¹»ÃеÙÊÒÁÒö »Û´ÅçÍ¡´ˆÒ¹ã¹áÅл۴ÅçÍ¡´ˆÒ¹¹Í¡ à¾×èͤÇÒÁà»—¹Ê‡Ç¹µÑÇ 2. ÁÕáʧÊLJҧà¾Õ§¾ÍáÅÐÍÒ¡ÒÈ ¶‡ÒÂà·ä´ˆÊдǡ ઇ¹ ÁÕ˹ˆÒµ‡Ò§ ª‡Í§ÃкÒÂÍÒ¡ÒÈ ÁվѴÅÁ ËÃ×Íà¤Ã×èͧ»ÃѺÍÒ¡ÒÈ à»—¹µˆ¹ 3. ¡ÒÃ㪈Êã¹ËˆÍ§¹Í¹¤Çäӹ֧¶Ö§¤ÇÒÁµˆÍ§¡Òâͧ¼Ù㪈 â´Â·ÑÇ仨е¡áµ‡§ Õ ˆ è ˈͧ¹Í¹´ˆÇÂÊÕàÂç¹ à¾ÃÒÐãˈ¤ÇÒÁÃÙˆÊ֡ʺÒ ᵇÊÓËÃѺˈͧ¹Í¹¢Í§ÇÑÂÃ؇¹ «Öè§à»—¹ÇÑ·ÕèÊ´ãÊÍÒ¨¨ÐàÅ×͡㪈ÊÕⷹͺÍ؇¹¡çä´ˆ 4. ¡ÒÃàÅ×Í¡à¤Ã×ͧàÃ×͹ ઇ¹ àµÕ§ ⵉÐËÑÇàµÕ§ ⵉÐà¢Õ¹˹ѧÊ×Í ¤ÇÃãˈÁ¢¹Ò´ è Õ àËÁÒÐÊÁ¡ÑºËˆÍ§ 5. ¡ÒèѴÇÒ§à¤Ã×ͧàÃ×͹äÁ‡¤ÇâÇÒ§·Ò§à¢ˆÒÍÍ¡ ⵉÐà¢Õ¹˹ѧÊ×ͤÇÃÇÒ§ã¡Åˆ è ˹ˆÒµ‡Ò§ à¾×èͨÐä´ˆÃÙˆÊÖ¡àÂç¹ÊºÒ¢³Ðà¢Õ¹˹ѧÊ×Í Ê‡Ç¹àµÕ§¤ÇèѴÇÒ§ ãˈˇҧ¨Ò¡½Ò¼¹Ñ§ 1-2 ¿Øµ à¾×èÍÊдǡµ‡Í¡Ò÷ӤÇÒÁÊÐÍÒ´ ʇǹµÙˆ ¤ÇèѴÇÒ§ªÔ´½Ò¼¹Ñ§äÁ‡»Û´·Ñºª‡Í§ÅÁáÅÐ˹ˆÒµ‡Ò§ à»—¹µˆ¹ 6. ¨Ñ´ãˈÁÕÊÔ觢ͧà¤Ã×èͧ㪈µÒÁ¤ÇÒÁ¨Óà»—¹áÅШѴÇҧ㹷ÕèàËÁÒÐÊÁáÅÐ ÊǧÒÁ ઇ¹ â·Ã·Ñȹ‹ µÙˆàÂç¹ ÇÔ·ÂØ ¹ÒÌÔ¡Ò à»—¹µˆ¹ 3.5 ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§น้ำ ˈͧÊØ¢Ò ËˆÍ§ÊØ¢ÒÊÓËÃѺºˆÒ¹ÊÁÑÂãËÁ‡ã¹»•¨¨Øº¹¹ÔÂÁÊÈҧäLjµÇºˆÒ¹ ÍÒ¨¨ÐµÔ´ÍÂÙ¡ºËˆÍ§ Ñ Ñ ‡ ѹ͹ ˈͧᵇ§µÑÇ â´ÂÍÒ¨¨Ð¨Ñ´ËˆÍ§น้ำáÅÐˈͧÊØ¢ÒÍÂÙ‡ã¹ËˆÍ§à´ÕÂǡѹ à¾×èÍÊдǡµ‡Í¡ÒÃ㪈§Ò¹ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§น้ำ¤Çû¯ÔºÑµÔ ´Ñ§¹Õé 1. ¤ÇÃÁÕˈͧน้ำãˈà¾Õ§¾ÍÊÓËÃѺÊÁÒªÔ¡ 2. ÁÕáʧÊLJҧà¾Õ§¾ÍáÅÐÍÒ¡Òȶ‡ÒÂà·ä´ˆÊдǡ ¤Çè Ñ ´ ãË ˆ Á Õ ª ‡ Í §ÃкÒÂÍÒ¡ÒÈâ´ÂãË ˆ ª ‡ Í § ÃкÒÂÍÒ¡ÒÈÊÙ § àË¹× Í ÈÕ Ã ÉÐáÅÐÁÔ ´ ªÔ ´ äÁ‡ÊÒÁÒöÁͧàËç¹´ˆÒ¹ã¹ä´ˆ ઇ¹ ª‡Í§ÃкÒ ÍÒ¡ÒÈ㪈¡ÃШ¡½ƒÒ ÍÔ°ºÅç͡ẺÁժͧÃкÒ ‡ ÅÁ à»—¹µˆ¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 92
  • 3. ¡ÒÃ㪈ÊÕã¹ËˆÍ§น้ำ¤ÇÃà»—¹ÊÕ͇͹àÂç¹µÒ àª‡¹ ÊÕà¢ÕÂÇ͇͹ ÊÕàËÅ×ͧ ÊÕ¿ƒÒ͇͹ ÊÕªÁ¾Ù͇͹ ÊÕʈÁ͇͹ à»—¹µˆ¹ áÅФÇùӵˆ¹äÁˆ»ÃдѺÁÒµ¡áµ‡§à¾×èͤÇÒÁ ÊǧÒÁÊ´ª×è¹ 4. à¤Ã×èͧ㪈ã¹ËˆÍ§น้ำ ˈͧÊØ¢Ò ¤ÇèѴàµÃÕÂÁãˈ¾ÃˆÍÁ áÅФÇÃÁÕ·ÕèÊÓËÃѺ ÍÒºน้ำ ઇ¹ ͇ҧÍÒºน้ำ ¶Ñ§ãʇน้ำËÃ×ͽ•¡ºÑÇÍÒºน้ำ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé¤ÇÃÁÕâ¶ÊØ¢Ò Í‡Ò§ÅˆÒ§Á×Í ªÑé¹ÇÒ§¢Í§áÅСÃШ¡à§Ò à»—¹µˆ¹ 3.6 ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºÃÔàdzºˆÒ¹ ºÃÔàdzºˆÒ¹ 䴈ᡇ ʇǹ·ÕèÍÂÙ‡ÃÍºæ µÑǺˆÒ¹ ઇ¹ ʹÒÁหญา ÃÑéǺˆÒ¹ ·Ò§à´Ô¹·Ò§ÃкÒÂน้ำ «Öè§ÊÁÒªÔ¡·Ø¡¤¹ã¹ºˆÒ¹¤Çê‡Ç¡ѹ´Ùáŵ¡áµ‡§ãˈÊÐÍÒ´µÒ ÊǧÒÁ áÅÐÊ´ª×蹴ѧ¹Õé 1. ʹÒÁË­ ˆÒ ºˆÒ¹·ÕèÁÕʹÒÁหญา¤ÇôÙáÅËÁÑ蹵ѴหญาÍÂÙ‡àÊÁÍ Í‡ҧ¹ˆÍ ญ à´×͹ÅÐ 1 ¤ÃÑé§ à¾×èͤÇÒÁÊǧÒÁáÅФÇÒÁ»ÅÍ´ÀѨҡ§Ù µÐ¢Òº à»—¹µˆ¹ 2. ËÒ¡ÁÕËÅØÁ ÁÕºÍËÃ×Íà»—¹á͇§น้ำ¢Ñ§¤ÇöÁãˈàÃÕºÈÍÂà¾×͡ѹ¡ÒÃˡňÁ ËÃ×Í ‡ è à»—¹·Õèà¾Òоѹ¸ØÂا 3. ºÃÔ à dz¢ÍºÊ¹ÒÁÍÒ¨¨Ð»ÅÙ ¡ µˆ¹äÁˆ ઇ¹ ÁÐÁ‡Ç§ ªÁ¾Ù‡ µÐạ ËÃ×ͨѴÊǹˇÍÁ ËÃ×Í»ÅÙ¡¾×ª Êǹ¤ÃÑ Ç àª‡ ¹ ÁÐà¢× Í ¾ÃÔ ¡ âËÃÐ¾Ò à»—¹µˆ¹ 4. ·Ò§à´Ô ¹ ã¹Ê¹ÒÁ¤ÇÃ¨Ñ ´ ÇÒ§ ἇ¹ËԹ໗¹·Ò§à·ˆÒà¾×èͤÇÒÁ ÊǧÒÁ Êдǡ áÅÐäÁ‡àËÂÕº หญา 5. ¶¹¹à¢ˆÒÊÙ‡µÑǺˆÒ¹à¾×èͤÇÒÁÊǧÒÁÊ´ª×è¹ ¤ÇûÅÙ¡äÁˆ´Í¡äÁˆ»ÃдѺ ઇ¹ à¢çÁ ¡ØËÅÒº ºÒ¹ª×è¹ ´ÒÇàÃ×ͧ à»—¹µˆ¹ 6. ÃÐàºÕ§˹ˆÒºˆÒ¹ ËÃ×ÍÁØÁºˆÒ¹¤ÇèѴÇÒ§äÁˆ¡Ãжҧ»ÃÐàÀ·äÁˆ»ÅÙ¡ã¹Ã‡Á ઇ¹ ¾ÅÙ´‡Ò§ à¢ÕÂÇËÁ×è¹»Ü ÇÒÊ¹Ò à»—¹µˆ¹àÍ¡ÊÒÃ͈ҧÍÔ§ÇÃÃ³Õ Ç§¤‹¾Ò¹ÔªÂ‹ ÇÔÃÇÃó ÊÃþÍÒÉÒ Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕ¹ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ. Ô ˆ ¡ÃØ§à·¾Ï : ºÃÔÉÑ·ÍÑ¡ÉÃเจริญ·Ñȹ‹ ¨Ó¡Ñ´, 2546 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 93
  • 㺧ҹ àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹¡Å؇Á·Õè ......................................... ªÑé¹ ........................................ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ 1. .................................................... 2. .................................................... 3. .................................................... 4. .................................................... 5. ....................................................¤Óá¹Ð¹Ó 1. ¹Ñ¡àÃÕ¹ẇ§¡Å؇Á ¡Å؇ÁÅÐ 5 - 6 ¤¹ â´ÂËÑÇ˹ˆÒ¡Å؇Á·Ó˹ˆÒ·Õè»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÀÒÂã¹ ¡Å؇ÁáÅÐàŢҹءÒÃà¾×èͨ´ºÑ¹·Ö¡¡ÒûÃЪØÁ 2. ËÑÇ˹ˆÒ¡ÅØÁ¹ÓÊÁÒªÔ¡ÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ áÅйÓÊÁÒªÔ¡ÍÀÔ»ÃÒÂÊÃØ»à¡ÕÂǡѺ¡ÒèѴ ‡ è µ¡áµ‡§ºˆÒ¹áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ ËÅÑ¡¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ àÊÃç¨áňǪ‡Ç¡ѹÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË‹ÇҧἹ¨Ñ´µ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ µÒÁ·Õè¡Å؇Á àÅ×Í¡µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§â´ÂÊÃØ»¼Åŧã¹áººÇҧἹ¡ÒèѴ µ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹¢ˆÒ§Å‡Ò§¹Õé 3. µÑÇá·¹¡Å؇ÁÃÒ§ҹ¼Å˹ˆÒªÑé¹àÃÕ¹ 4. ¹Ñ¡àÃÕ¹¹Ó¤ÇÒÁÃÙˆ·Õèä´ˆÃѺ¡ÅѺ仨Ѵµ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ ÀÒÂ㹺ˆÒ¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ ÁÒ¤¹ÅÐ 1 ˈͧ àÊÃç¨áňǶ‡ÒÂÃÙ»¹ÓÀÒ¾ÁÒʇ§¤ÃÙã¹ÊÑ»´Òˋ˹ˆÒ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 94
  • ẺºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÇҧἹ¨Ñ´µ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹ àÃ×èͧ ¡ÒèѴµ¡áµ‡§ËˆÍ§µ‡Ò§æ áÅкÃÔàdzºˆÒ¹¡Å؇Á·Õè ....................... ªÑé¹ Á.1 /.............¡ÒÃÇҧἹ¨Ñ´µ¡áµ‡§ËˆÍ§...............................................................ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹ à¤Ã×èͧ㪈 ·Õè㪈µ¡áµ‡§ 䴈ᡇ 1. ............................................................................................................................... 2. ............................................................................................................................... 3. ............................................................................................................................... 4. ............................................................................................................................... 5. ...............................................................................................................................¢Ñ鹵͹¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................§º»ÃÐÁÒ³ (ÃÒÂÅÐàÍÕ´¤‡Ò㪈¨‡Ò ).............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................¼Å·Õè¤Ò´Ç‡Ò¨Ðä´ˆÃѺ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ปัญหาáÅÐÍØ»ÊÃä·Õè¤Ò´Ç‡Ò¨Ðà¡Ô´¢Öé¹áÅÐá¹Ç·Ò§á¡ˆä¢........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 95
  • Ẻ»ÃÐàÁԹ㺧ҹ ¡Å؇Á·Õè .............. ÃÒ¡Òà ¤ÇÒÁ¶Ù¡µˆÍ§ ¡ÒÃ㪈ÀÒÉÒ ¤ÇÒÁà»ç¹ ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ʇ§µÃ§µÒÁ ÃÇÁ ¢Í§à¹×éÍËÒ ¶Ù¡µˆÍ§ ÃÐàºÕº àÃÕºÈÍ ¡Ó˹´àÇÅÒ ¤Ðá¹¹ ª×èÍ Ê¡ØÅ 4 4 4 4 4 20 1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. ............................ 5. ............................ ŧª×èÍ ........................................... ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (..........................................) .........../............./..............ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ 4 ËÁÒ¶֧ ´ÕÁÒ¡ 3 ËÁÒ¶֧ ´Õ 2 ËÁÒ¶֧ ¾Í㪈 1 ËÁÒ¶֧ ¤ÇûÃѺ»Ãاࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ 16 - 20 ¤Ðá¹¹ ´Õ 10 - 15 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 ต่ำ¡Ç‡Ò 10 ¤Ðá¹¹ µˆÍ§»ÃѺ»Ãا ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 96
  • µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 2 “ÃͺÃÑéǺˆÒ¹àÃÒ”¡Å؇ÁÊÒÃÐÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 97
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 98
  • µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 2 àÃ×èͧ ÃͺÃÑéǺˆÒ¹àÃÒ1. ª×èÍ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ÃͺÃÑéǺˆÒ¹àÃÒ2. ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ÃдѺªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 23. ÇÔà¤ÃÒÐË‹¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅˆÍ§¡ÑºÁҵðҹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè Ê 3.1 (5)4. ¤Ó͸ԺÒÂ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ÈÖ¡ÉÒÊÀÒ¾¤ÇÒÁà»—¹ÍÂÙ‡¢Í§ªØÁª¹ ´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมปัญหา¢Í§ªØÁª¹ ´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เสนอá¹Ç·Ò§á¡ˆä¢ และมีสวนรวมในการแกไขปัญหาของชุมชน ´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิงแวดลอม และวัฒนธรรมµÒÁหลักá¹Çคิด ่ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§5. á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 5.1 ÃͺÃÑéǺˆÒ¹àÃÒ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 99
  • á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ÃͺÃÑéǺˆÒ¹àÃҼšÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ 1. อธิบายสภาพของปัญหา¢Í§ªØÁª¹´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิงแวดลอม และวัฒนธรรม ่ 2. àʹÍá¹Ç·Ò§á¡ˆ ปั ญ หา¢Í§ªØ Á ª¹´ˆ Ò ¹ÊÑ § ¤Á àÈÃÉ°¡Ô ¨ สิ่ ง แวดล อ ม และ วัฒนธรรม µÒÁËÅÑ¡ปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 3. มีสวนรวมในการแกไขปัญหา¢Í§ªØÁª¹´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิ่งแวดลอม และ วัฒนธรรม µÒÁËÅÑ¡ปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§สาระการเรียนรู้ 1. ปัญหา¢Í§ªØÁª¹´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม 2. วิ ธีแ กไ ขปั ญหา¢Í§ªØÁ ª¹´ˆÒ¹Êѧ ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิ่ง แวดลอ ม และวั ฒ นธรรม µÒÁËÅÑ¡ปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 3. วิธีการมีสวนรวมในการแกไขปัญหา¢Í§ªØÁª¹´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม µÒÁËÅÑ¡ปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¡ÒúÙóҡÒáѺËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1. ความพอเพียง 1.1 ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ - รูจักสถานะทางเศรษฐกิจ และสังคมของตัวเอง - เขาใจสภาพภูมิสังคมของชุมชน / สังคม รอบ ๆ ตัว - สามารถแยกแยะ / วิเคราะหไดวาการดำเนินชีวตของตนเอง สอดคลองเหมาะสม  ิ กับอัตภาพของตนเอง / ครอบครัว / ชุมชน / สังคม ในดานตาง ๆ หรือไม 1.2 ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ- เขาใจปญหาของครอบครัว / ชุมชน วามีสาเหตุมาจากอะไร เกิดจากพฤติกรรม ไมพอเพียงหรือไมสอดคลองกับหลักพอเพียงอยางไร - สามารถนำเสนอวิธีการแกปญหา ตามหลักคิดพอเพียงไดอยางเปนเหตุเปนผล 1.3 ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ - รูและเขาใจการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ทั้งจากภายในครอบครัว / ชุมชน และจาก ภายนอกวาสงผลกระทบอยางไรตอการดำเนินชีวตของคนในครอบครัว / ชุมชน ิ - สามารถนำเสนอแนวทางในการเตรียมความพรอมรับการเปลียนแปลงในดานตาง ๆ ่ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 100
  • 2. คุณธรรมกำกับความรู 2.1 เงื่อนไข¤Ø³¸ÃÃÁ - รูจักผิดชอบชั่วดี รูควรไมควร - ขยัน หมั่นเพียร อดทน และรับผิดชอบในการทำงาน 2.2 เงื่อนไข¤ÇÒÁÃÙˆ - รอบรูปญหา ครอบครัว / ชุมชน - รอบคอบในการวิเคราะหสาเหตุ เชื่อมโยงปญหาและการเสนอแนวทางใน การแกไข¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¢Ñé¹¹Ó ¤ÃÙนำเสนอขาวเกียวกับปญหาของÊѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิงแวดลอม และวัฒนธรรม เชน ่ ่ ¡Òæ‡ÒµÑǵÒ ¡ÒÃÅÑ¡¢âÁ ¶Ù¡µÓÃǨ¨Ñº áÅж١ŧâ·É ÏÅÏ ãˈ¹¡àÃÕ¹¿•§ ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹ Ñ Ê¹·¹Ò¶Ö§ÊÒà˵ØáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË‹»•ญËÒLJÒà¡Ô´¢Ö鹨ҡÊÒà˵Øã´ (˹ÕéÊÔ¹ ¡ÒÃ㪈à§Ô¹ ­ à¡Ô¹µÑÇ ¡ÒÃäÁ‡ÃÙˆ¨Ñ¡»ÃÐÁÒ³ การขาดศีลธรรมในการดำเนินชีวิต ÏÅÏ) ¢Ñé¹ãˈ»ÃÐʺ¡Òó‹ 1. ¤ÃÙ àª×èÍÁâ§ÊÀÒ¾ปัญหา¨Ò¡¢‡ÒÇ ¨Ò¡Ê×è͵‡Ò§æ ¡Ñºปัญหา㹪ØÁª¹·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹ à¤Â¾ºàËç¹â´ÂÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ ¨Ñ´¡Å؇Áปัญหา ઇ¹ ปัญหา´ˆÒ¹Êѧ¤Á (ʶҹ·ÕèµÑé§ àÊÕ§´Ñ§ áÍÍÑ´ ¡ÅÔè¹àËÁç¹) ปัญหา¡ÒäÁ¹Ò¤Á (öµÔ´) ปัญหา ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ปัญหาâ¨Ã¼ÙÃÒ ปัญหาÂÒàʾµÔ´ ¡ÒûÃоĵԵ¹äÁ‡àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÇÑ ˆˆ ปัญหาàÈÃÉ°¡Ô¨ (¡Ò÷ÓÁÒËÒ¡Ô¹ ¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹) ÏÅÏ ตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง 2. นั ก เรี ย นเลื อ กป ญ หาข า ว 1 ป ญ หา แล ว ร ว มกั น นำหลั ก แนวคิ ด ปรั ช ญาของ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ มาใชในการวิเคราะหปญหาและแนวทางแกไข (3 หวง 2 เงื่อน ซึ่งจะเปนการทบทวนความรูที่นักเรียน เรียนมาแลวในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1) 3. ¤ÃÙÁͺËÁÒÂãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹໗¹ÃÒºؤ¤Å ÈÖ¡ÉÒáÅÐÊÓÃǨÊÀÒ¾ปัญหา¢Í§à¾×è͹ ¹Ñ¡àÃÕ¹´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม áňǨѴ¡Å؇ÁÊÀÒ¾ปัญหา áÅÐàʹÍá¹Ðá¹Ç·Ò§¡ÒÃᡈปัญหาÇÇÁ¡Ñ¹ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ¤ÃÙãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´Ã‡ÇÁ¡Ñ¹ หรือคนหาขอมูลในชุมชน เพื่อใหเขาใจ สภาพปั ญ หา¢Í§ªØ Á ª¹´ˆ Ò ¹ÊÑ § ¤Á àÈÃÉ°¡Ô ¨ สิ่ ง แวดล อ ม และวั ฒ นธรรม แลวรวมกันอภิปราย วิเคราะห เสนอแนวทางแกไขปญหาตางๆ ของชุมชน ตามหลัก ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§䴈͇ҧäà ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 101
  • 5. ¤ÃÙãˈ¹¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒ “à¡ÉµÃ·ÄÉ®ÕãËÁ‡” ÍÒ¨´ˆÇ¡ÒÃãˈǷÂÒ¡Ãã¹·ˆÍ§¶Ô¹ºÃÃÂÒÂ Ñ Ô è »ÃСͺÊ×èÍ ËÃ×ÍãˈÈÖ¡ÉÒà¹×éÍËÒ¨Ò¡º·àÃÕ¹ã¹Ë¹Ñ§Ê×ÍàÃÕ¹ ¤ÃÙÊÃØ»àª×èÍÁ⧠á¹Ç¤Ô´ “à¡ÉµÃ·ÄÉ®ÕãËÁ‡” ¡ÑºËÅÑ¡¤Ô´µÒÁปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 6. ÊÃØ » ปั ญ หา¢Í§ªØ Á ª¹´ˆ Ò ¹ÊÑ § ¤Á àÈÃÉ°¡Ô ¨ สิ่ ง แวดล อ ม และวั ฒ นธรรม á¹Ç·Ò§¡ÒÃᡈปัญหา โดยการà¢Õ¹¤Óขวัญ ó礋¡ÒÃᡈปัญหาÃٻẺµ‡Ò§æ µÔ´»ƒÒ¹Ôà·Èã¹âçàÃÕ¹ ¢Ñé¹ÊÃØ» 1. ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹ÇÇÁ¡Ñ¹ÊÃØ»ปัญหาáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃᡈปญหาã¹´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ ั สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2. ใหนักเรียนจดบันทึกลงสมุด เพื่อเปนการทดสอบความเขาใจÊ×èÍ / áËҧ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ¢‡ÒǨҡ˹ѧÊ×;ÔÁ¾‹ 2. µÑÇ͇ҧ¨Ò¡¡ÒÃÊÑÁÀÒɳ‹à¾×è͹¹Ñ¡àÃÕ¹áÅкؤÅÒ¡Ãã¹âçàÃÕ¹¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å Êѧࡵ¨Ò¡¡ÒùÓàʹͤÇÒÁ¤Ô´àË繨ҡ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊÓÃǨ¨Ò¡ÊÀÒ¾¨ÃÔ§ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 102
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆÊÓËÃѺ¤ÃÙ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหมà¡ÉµÃ·ÄÉ®ÕãËÁ‡ ẇ§ÍÍ¡à»—¹ 3 ¢Ñ鹵͹ ¢Ñé¹·Õè˹֧ à»—¹á¹Ç·Ò§¡ÒèѴ¡Òþ׹·Õà¡ÉµÃ¡ÃÃÁã¹ÃдѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇà¾×ÍãˈÊÒÁÒö è é è è¾Ö觾ԧµ¹àͧ䴈ã¹ÃдѺ˹Öè§ â´ÂÁ؇§¨Ñ´ËÒáËҧ¹้ำã¹äÇ¹Ò ÁÕÍÒËÒÃàÅÕ駴ٵ¹àͧ áÅÐÁÕÃÒÂä´ˆ¨Ò¡¼Å¼ÅԵʇǹ·ÕèàËÅ×Í â´Â¡ÒÃẇ§¾×é¹·Õè·Ó¡Ô¹ÍÍ¡à»—¹ 4 ʇǹ ÍÒÈÑÂÊٵà 30 / 30 / 30 / 10ẇ§ÊѴʇǹ¡ÒÃ㪈¾×é¹·Õèà»—¹¢Ø´ÊÃÐน้ำ / »ÅÙ¡äÁˆ¼Å äÁˆÂ×¹µˆ¹ áÅоת¼Ñ¡µ‡Ò§æ / »ÅÙ¡¢ˆÒÇ / ·ÕèÍÂÙ‡ÍÒÈÑÂáÅж¹¹Ë¹·Ò§ «Öè§ã¹¡Ã³Õ·Õèà¡ÉµÃ¡Ã¤Ãͺ¤Ãͧ¾×é¹·Õè 15 äÇ 30% ¢Í§¾×é¹·Õè·Õè㪈»ÅÙ¡¢ˆÒÇ¡ç¨Ð¤Ô´à»—¹¾×é¹·Õè»ÃÐÁÒ³ 4 - 5 äÇ Í‡ҧäáçµÒÁ ÊѴʇǹ¡ÒÃẇ§¾×é¹·Õè·Ó¡Ô¹ ÊÒÁÒö»ÃѺà»ÅÕè¹䴈µÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ¢Í§ÊÀÒ¾ÀÙÁÔ¹ÔàÇÈã¹áµ‡Åо×é¹·Õè ¡Ã³Õ¡ÒÃ㪈¹Ò¢ˆÒÇ 5 äÇ ÊÓËÃѺ¡ÒÃÊÈҧáËҧÍÒËÒà áÅÐÁÕº‡Íน้ำà»—¹»•¨¨Ñ¡ÒüÅÔµã¹äÇ¹Ò à¾×Íà»—¹¡Òþ֧¾Òµ¹àͧ¡ç¨´à»—¹¡Ãкǹ¡ÒÃ࢈ÒÊÙ·ÄÉ®ÕãËÁ‡¢¹·Õè 1 ᵇËҡ่¹Ç‡Ò ÁÕ¾¹·Õè è è Ñ ‡ éÑ é×»ÅÙ¡¢ˆÒÇ 5 äÇ áÅк‡Íน้ำ෇ҹѹ à»—¹¡ÒüÅÔµ¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã·ÑÇä» ÂѧäÁ‡Á¹ÂÁاÊÙ¤ÇÒÁà»—¹àÈÃÉ°¡Ô¨ é è Õ Ñ ‡ ‡¾Íà¾Õ§෇ҷÕè¤Çà ¢Ñé¹·ÕèÊͧ ¤×Í¡ÒÃÃÇÁ¡Å؇Áã¹ÃÙ»Êˡó‹ â´Âà¡ÉµÃ¡Ãã¹¾×é¹·ÕèÇÇÁáç㹡ÒüÅÔµ¨Ñ´¡ÒõÅÒ´ áÅоѲ¹ÒÊÇÑÊ´Ô¡ÒâͧªØÁª¹ã¹ÃٻẺµ‡Ò§æ «Ö觶×Íà»—¹¡ÒÃÊÈҧ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤ÕÀÒÂã¹·ˆÍ§¶Ôè¹ áÅÐàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃˆÍÁ¡‡Í¹¡ˆÒÇÊÙ‡âÅ¡ÀÒ¹͡ ¢Ñé¹ÊØ´·ˆÒ ໗¹¡ÒÃÊÈҧ¤ÇÒÁÇÇÁÁ×͡ѺáËҧà§Ô¹·Ø¹áÅÐáËҧ¾Åѧ§Ò¹ÀÒ¹͡à¾×èÍʹѺʹع´ˆÒ¹¡ÒÃŧ·Ø¹ áÅСÒþѲ¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµâ´ÂÃÇÁ ͇ҧäáç´Õ á¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔà¡ÕÂǡѺà¡ÉµÃ·ÄÉ®ÕãËÁ‡¹¹à»—¹µÑÇ͇ҧÀÒ¤»¯Ôºµ¢Í§ è éÑ Ñ ÔàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§µÑÇ͇ҧ˹Öè§ ã¹¢³Ð·ÕèàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ¡Ljҧ¡Ç‡Ò·ÄÉ®ÕãËÁ‡â´Âà»—¹¡Ãͺá¹Ç¤Ô´·ÕèªÕéºÍ¡ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐá¹Ç·Ò§»¯ÔºÑµÔ¢Í§·ÄÉ®ÕãËÁ‡ «Öè§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¹ÕéÊÒÁÒö¹Óä»»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆã¹ºÃÔº·Í×è¹æ ä´ˆ¹Í¡à˹×ͨҡÀÒ¤à¡ÉµÃ¡ÃÃÁ¨Ò¡ ˹ѧÊ×͹ҹҤӶÒÁà¡ÕèÂǡѺปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁᡧªÒµÔ : ¡Ã¡®Ò¤Á 2549 (˹ˆÒ 14 - 15) ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 103
  • 㺧ҹ·Õè 1¤ÓªÕéᨧ ãˈ¹¡àÃÕ¹ÊÑÁÀÒɳ‹ปญหา¢Í§à¾×͹ÇÇÁªÑ¹áÅÐàʹÍá¹Ðá¹Ç·Ò§¡ÒÃᡈปญหา«Ö§¡Ñ¹ Ñ ั è é ั è áÅСѹ͇ҧ¹ˆÍ 5 ¤¹ 㪈àÇÅÒ 20 ¹Ò·Õ áÅкѹ·Ö¡ÊÃØ»ปัญหาáÅÐá¹Ç·Ò§á¡ˆä¢ »Ñ­ญËÒ á¹Ç·Ò§á¡ˆä¢ ¤¹·Õè 1 ...................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ¤¹·Õè 2 ...................................................... ...................................................................... ................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ¤¹·Õè 3 ...................................................... ...................................................................... ................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ¤¹·Õè 4 ...................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ¤¹·Õè 5 ...................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 104
  • 㺧ҹ·Õè 2¤ÓªÕéᨧ ẇ§¡ÅØÁ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÓÃǨปัญหาชุมชน´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิงแวดลอม และวัฒนธรรม áÅÐ ‡ ่ ÈÖ¡ÉÒÇÔà¤ÃÒÐË‹¨Ñ´¡Å؇ÁÊÀÒ¾ปัญหา ¾ÃˆÍÁ·Ñé§Ã‡ÇÁ¡Ñ¹ÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´á¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡ˆä¢ áÅÐà¢Õ¹¤Óขวัญó礋¡ÒÃᡈปัญหาÃٻẺµ‡Ò§æ »Ñ­ญËÒ á¹Ç·Ò§á¡ˆä¢ ´ˆÒ¹Êѧ¤Á ..................................................... ................................................................... ................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ´ˆÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ .................................................. ...................................................................... ................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ´ˆÒ¹สิ่งแวดลอม ......................................... ...................................................................... ................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ´ˆÒ¹วัฒนธรรม .............................................. ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ...................................................................... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 105
  • 㺧ҹ·Õè 3 แบบสรุปปัญหาชุมชน´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม »Ñ­ญËÒ á¹Ç·Ò§á¡ˆä¢1. »Ñ­ ËÒ ............................................ ญ ..................................................................................................................................... ........................................................................2. »Ñ­ ËÒ ............................................ ญ ..................................................................................................................................... ........................................................................3. »Ñ­ ËÒ ............................................ ญ ..................................................................................................................................... ........................................................................4. »Ñ­ ËÒ ............................................ ญ ..................................................................................................................................... ........................................................................5. »Ñ­ ËÒ ............................................ ญ ..................................................................................................................................... ........................................................................ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 106
  • µÑÇ͇ҧἹ¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบºÙóҡÒà ปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 2¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ÀÒÉÒä·Â “¤Ó»Ãоѹ¸‹à¾×èͪÕÇÔµ”¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ “¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ” ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 107
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 108
  • á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ¤Ó»Ãоѹ¸‹à¾×èͪÕÇÔµ ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ : ÀÒÉÒä·Â ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 2¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ 1. ÃÙáÅÐ࢈Ò㨡ÒÃᵇ§¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 ·ÕÁà¹×ÍËÒʇ§àÊÃÔÁ¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕǵµÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´ ˆ è Õ é ÔàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2. สามารถแตงกาพยยานี 11 ที่มีเนื้อหาสงเสริมการดำรงชีวิตดานสังคม เศรษฐกิจสิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม ตามหลักแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ©Ñ¹·Åѡɳ‹ ¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 2. ÊÀÒ¾ปัญหาáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃᡈ䢴ˆÒ¹Êѧ¤ÁáÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨¢Í§ªØÁª¹¡ÒúÙóҡÒáѺปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1. ความพอเพียง 1.1 ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ - ÊÒÁÒöᵇ§¤Ó»Ãоѹ¸‹µÒÁÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§µ¹àͧ䴈µÒÁàÇÅÒ·Õè¡Ó˹´ 1.2 ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ- ÊÒÁÒöÇÔà¤ÃÒÐË‹»ÃÐ⪹‹¢Í§à¹×éÍËÒ㹤ӻÃоѹ¸‹ - ÊÒÁÒöÇÔà¤ÃÒÐË‹»ÃÐ⪹‹¢Í§¡ÒÃᵇ§¤Ó»Ãоѹ¸‹ 1.3 ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ - ÁÕ¤ÇÒÁÃÑ¡ã¹ÀÒÉÒä·Â - ª×蹪Á㹼ŧҹ¢Í§µ¹àͧáÅмوÍ×è¹ - ÊÒÁÒö¹Ó¤ÇÒÁÃÙˆ·Õèä´ˆÃѺ任ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆä´ˆµÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ 2. คุณธรรมกำกับความรู 2.1 à§×è͹䢤س¸ÃÃÁ - ÊÈҧÊÃ䋼ŧҹ´ˆÇµ¹àͧáÅмŧҹÁդس¤‡Òµ‡Íµ¹àͧ ¼ÙˆÍ×è¹ áÅÐสังคม - ÃѺ¼Ô´ªÍº§Ò¹·Ñ駢ͧµ¹àͧáÅÐʇǹÃÇÁ - ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õã¹ËÁÙ‡¤³Ð - ÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹ ขยันหมั่นเพียรในการทำงาน ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 109
  • 2.2 à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆ - ÃÙˆËÅÑ¡¡ÒÃᵇ§¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 - ÃÙˆËÅÑ¡¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇԵẺàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¢Ñé¹¹Ó ¤ÃÙʹ·¹Ò¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹ àÃ×ͧ ¡ÒÃ㪈¤ÇÒÁÃÙ´Ò¹ÀÒÉÒä·Â เชน การแตงคำประพันธ è ˆˆ การเขียนเรียงความ ÁÒà»—¹Ê×èͶ‡Ò·ʹãˈà¡Ô´»ÃÐ⪹‹µ‡Íµ¹àͧáÅÐÊѧ¤Á â´Â ¡µÑÇ͇ҧ¤Ó»Ãоѹ¸‹·ÕèÁÕà¹×éÍËÒÊÍ´¤ÅˆÍ§µÒÁ·Õè¡Å‡ÒÇÁÒ¢ˆÒ§µˆ¹ ¢Ñé¹Ê͹ 1. ẇ§¡Å؇Á¹Ñ¡àÃÕ¹ศึกษาใบความÃÙˆเรื่อง ¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 และ·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁในใบงาน·Õè 1 และ 2 àÃ×èͧ ¡ÒÃàŇ¹¤ÓáÅТˆÍ¤ÇÒÁ㹤ӻÃоѹ¸‹ µÒÁàÇÅÒ·Õè¡Ó˹´ ¤ÃÙà©Å â´ÂãˈÊÁÒªÔ¡µÃǨ¼Å§Ò¹¢Í§µ¹à͇ͧҧÁդس¸ÃÃÁ 2. ¤ÃÙ͸ԺÒ¢ˆÍ´ÕáÅТˆÍº¡¾Ã‡Í§ã¹¡Ò÷ӡԨ¡ÃÃÁ·Õè 1 áÅÐ 2 3. ÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô ´ à¡Õ è Â Ç¡Ñ º ÊÀÒ¾ปั ญ หาด า นสั ง คม เศรษฐกิ จ สิ่ ง แวดล อ ม และ วัฒนธรรมã¹âçàÃÕ¹ ઇ¹ ¡Ò÷ÐàÅÒÐÇÔÇÒ· ªÙˆÊÒÇ ÂÒàʾµÔ´ ÏÅÏ áňÇàÅ×Í¡ ปั ญ หา¾Ãˆ Í Á·Ñ é § àʹÍá¹Ç·Ò§á¡ˆ ปั ญ หาµÒÁËÅÑ ¡ á¹Ç¤Ô ´ ของปรั ช ญาของ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ â´Âᵇ§à»—¹¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 4. นักเรียนแตละกลุมรวมกัน แตงกาพยยานี 11 ที่มีเนื้อหาสงเสริม หลักการดำเนิน ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 5. ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅØÁÇÔà¤ÃÒÐË‹¼Å§Ò¹¢Í§¡ÅØÁÍ×¹ 1 ¡ÅØÁ µ‡Í 1 ¼Å§Ò¹ µÒÁࡳ±‹¡Òà ‡ ‡ è ‡ »ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¡ÒÃᵇ§¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹µ‡Í¼Å§Ò¹ ¨Ò¡¹Ñé¹ µÑÇá·¹¡Å؇Á¹ÓàʹͼšÒÃÍÀÔ»ÃÒÂ˹ˆÒªÑé¹àÃÕ¹ ¢Ñé¹ÊÃØ» 1. ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹ÇÇÁ¡Ñ¹ÊÃØ»ÇÔ¸Õ¡ÒÃᵇ§¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 ·ÕèÁÕà¹×éÍËÒʇ§àÊÃÔÁ¡Òà ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2. นำเสนอผลงานเผยแพรในโรงเรียนและชุมชนÊ×èÍ / áËҧ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. á¼¹¼Ñ§ µÑÇ͇ҧ¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 áÅФӻÃоѹ¸‹µ‡Ò§ æ 2. àÍ¡ÊÒÃẺ½Ý¡ËÑ´ àÃ×èͧ ¤Ó¤ÅˆÍ§¨Í§ ¡ÒÃàµÔÁ¤ÓáÅТˆÍ¤ÇÒÁ㹺·»Ãоѹ¸‹ 3. ¢‡ÒÇ ËÃ×ÍàÃ×èͧÃÒǪÕÇÔµ¢Í§ºØ¤¤Å ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 110
  • ¡ÒÃÇÑ´áÅлÃÐàÁÔ¹¼Å 1. »ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¡ÒÃᵇ§¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 ´ˆÒ¹ - ¤ÇÒÁ¶Ù¡µˆÍ§µÒÁ©Ñ¹·Åѡɳ‹ - ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÈҧÊÃä‹ - ¤ÇÒÁä¾àÃÒÐÊÅÐÊÅÇ¢ͧÀÒÉÒ - »ÃÐ⪹‹áÅСÒùÓä»ãªˆ 2. »ÃÐàÁÔ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Ò÷ӧҹ¡Å؇Á - ¤ÇÒÁÇÇÁÁ×Í㹡Ò÷ӧҹ - ÀÒÇСÒÃà»—¹¼Ùˆ¹ÓáÅмوµÒÁ - ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº 3. »ÃÐàÁÔ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Ò÷ӧҹÃÒºؤ¤Å - ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº - ÁÕÇÔ¹ÑÂã¹µ¹àͧ - ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ - ¤ÇÒÁÁÕÃÐàºÕº㹡Ò÷ӧҹ - ÁÕ¤ÇÒÁÁҹРʹ·¹ Á؇§ÁÑè¹ã¹¡Ò÷ӧҹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 111
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ àÃ×èͧ á¼¹¼Ñ§áÅеÑÇ͇ҧ¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11á¼¹¼Ñ§ ¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11µÑÇ͇ҧ ¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 ͧ¤‹¾ÃÐÀÙÁԾŠ·Ã§ª‡Çª¹¾ˆ¹ÇÔ¡ÄµÔ ªÕéá¹Ð·Ò§ªÕÇÔµ ´ˆÇÂàÈÃÉ°¡Ô¨áºº¾Íà¾Õ§ ÃÙˆ¨Ñ¡¾Í»ÃÐÁÒ³ µˆÍ§ÊÙˆ§Ò¹Í‡ҤÈҹàÅÕè§ 㪈¸ÃÃÁ͇Һ‡ÒÂàºÕè§ ¤Ù‡¤ÇÒÁÃÙˆ´ÙÊØ¢àÍ ¹Ò§ÊÁ¨ÔµÃ ËصÐàÊÇÕ ¼Ùˆ»Ãоѹ¸‹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 112
  • ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 1 àÃ×èͧ ¤Ó¤ÅˆÍ§¨Í§¤ÓªÕéᨧ ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹࢈ҡÅ؇Á æ ÅÐäÁ‡à¡Ô¹ 5 ¤¹ ËҤӤňͧ¨Í§¡Ñº¤Ó·Õè¢Õ´àʈ¹ãµˆµÑÇ͇ҧ¤Ó¤ÅˆÍ§¨Í§ ·‡Ò´Õ ·ÕàËÅÇ, ˹ˆÒãËญ­ ã¨âµ, ËÁÙä» ä¡‡ÁÒ, ÅÙ¡àÅç¡ à´ç¡á´§ ‡ 1. ÊØ¡àÍÒ ........................ 2. ................... ËÁҡᾧ 3. ÍÔèÁËÁÕ ....................... 4. ¹้ำãÊ ........................ 5. ËÅѧÊÙˆ¿ƒÒ ........................ 6. .................... ¢‡Ò¡çáç 7. ¹้ำ¾Öè§àÃ×Í ....................... 8. ................... ÅÓºÒ¡·ˆÍ§ 9. à¡çºËÍÁ ....................... 10. àÍ×éÍà¿Þ™Í ....................... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 113
  • ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 2 àÃ×èͧ ¡ÒÃàµÔÁ¤ÓáÅТˆÍ¤ÇÒÁ㹤ӻÃоѹ¸‹µÍ¹·Õè 1 ¤ÓªÕéᨧ ãˈ¹¡àÃÕ¹࢈ҡÅØÁà´ÔÁª‡Ç¡ѹàµÔÁ¤Ó·ÕàËÁÒÐÊÁáÅж١µˆÍ§µÒÁ©Ñ¹·Åѡɳ‹ Ñ ‡ è ¢Í§¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 ÊÁÈÃաѺÊÁ»Í§ Êͧ¾Õè .......... ÃÑ¡ã¤Ã‡¡Ñ¹ ÊØ¢ - ·Ø¡¢‹Ã‡ÇÁẇ§ ........ ·Ø¡¤×¹Çѹ໗¹Êآ㨠¢Âѹµ×è¹áµ‡àªˆÒ ˹ˆÒäÁ‡ ........ ¨Ôµ .......... ¡ÇÒ´ºˆÒ¹àÍÕèÂÁ............... ª‡Ç¡ѹä»ã¨àºÔ¡ºÒ¹µÍ¹·Õè 2 ¤ÓªÕéᨧ ¹Ñ¡àÃÕ¹ª‡Ç¡ѹàµÔÁ¢ˆÍ¤ÇÒÁ·ÕèàËÁÒÐÊÁáÅж١µˆÍ§µÒÁ©Ñ¹·Åѡɳ‹¢Í§ ¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11 ¢ÍàªÔ­ ǹà´ç¡ä·Â ª ÁÕ¹ÔÊÑÂÃوʹÍÍÁ .................................... ¢Âѹ§Ò¹äÁ‡¤ÃˆÒ¹Ë¹Õ «×èÍÊѵ‹áÅÐÍ´·¹ ................................. àÁµµÒàÍ×éÍÍÒÃÕ ................................ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 114
  • Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¡ÒÃᵇ§¡Ò¾Â‹ÂÒ¹Õ 11ª×èÍ ........................................................ ªÑé¹......................................... àÅ¢·Õè....................¤ÓªÕéᨧ1. ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ´ÕÁÒ¡ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 4 ¤Ðá¹¹ ´Õ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 3 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 2 ¤Ðá¹¹ ¤ÇûÃѺ»Ãا ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 1 ¤Ðá¹¹2. ¡ÃسÒà¢Õ¹à¤Ã×èͧËÁÒ / 㹪‡Í§ à¾×èÍáÊ´§°Ò¹Ð¢Í§¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ µ¹àͧ ¼ÙˆÊ͹ ¼Ùˆ»¡¤Ãͧ à¾×è͹ ÃдѺ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ÃÒ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ´ÕÁÒ¡ ´Õ ¾Í㪈 ¤ÇûÃѺ»Ãا 1. ¤ÇÒÁ¶Ù¡µˆÍ§µÒÁ©Ñ¹·Åѡɳ‹ 2. ¤ÇÒÁ¤Ô´ÊÈҧÊÃä‹ 3. ¤ÇÒÁä¾àÃÒÐÊÅÐÊÅÇ¢ͧÀÒÉÒ 4. »ÃÐ⪹‹áÅСÒùÓä»ãªˆ ŧª×èÍ ................................................. ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (...................................................) ............./................/............... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 115
  • Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Ò÷ӧҹ¡Å؇Á ¡Å؇Á .................................................................ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ 1. ................................................... 2. ...................................................... 3. ................................................... 4. ...................................................... 5. ...................................................¤ÓªÕéᨧ1. ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ´ÕÁÒ¡ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 4 ¤Ðá¹¹ ´Õ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 3 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 2 ¤Ðá¹¹ ¤ÇûÃѺ»Ãا ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 1 ¤Ðá¹¹2. ¡ÃسÒà¢Õ¹à¤Ã×èͧËÁÒ  㹪‡Í§ à¾×èÍáÊ´§°Ò¹Ð¢Í§¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ µ¹àͧ ¼ÙˆÊ͹ ¼Ùˆ»¡¤Ãͧ à¾×è͹ ÃдѺ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ÃÒ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ´ÕÁÒ¡ ´Õ ¾Í㪈 ¤ÇûÃѺ»Ãا 1. ¤ÇÒÁÇÇÁÁ×Í㹡Ò÷ӧҹ 2. ÀÒÇСÒÃà»—¹¼Ùˆ¹ÓáÅмوµÒÁ 3. ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº ŧª×èÍ ................................................. ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (...................................................) ............./................/............... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 116
  • Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Ò÷ӧҹ໗¹ÃÒºؤ¤Åª×èÍ ........................................................ ªÑé¹......................................... àÅ¢·Õè....................¤ÓªÕéᨧ1. ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ´ÕÁÒ¡ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 4 ¤Ðá¹¹ ´Õ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 3 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 2 ¤Ðá¹¹ ¤ÇûÃѺ»Ãا ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 1 ¤Ðá¹¹2. ¡ÃسÒà¢Õ¹à¤Ã×èͧËÁÒ  㹪‡Í§ à¾×èÍáÊ´§°Ò¹Ð¢Í§¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ µ¹àͧ ¼ÙˆÊ͹ ¼Ùˆ»¡¤Ãͧ à¾×è͹ ÃдѺ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ÃÒ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ´ÕÁÒ¡ ´Õ ¾Í㪈 ¤ÇûÃѺ»Ãا 1. ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº 2. ÁÕÇÔ¹ÑÂã¹µ¹àͧ 3. ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ 4. ¤ÇÒÁÁÕÃÐàºÕº㹡Ò÷ӧҹ 5. ÁÕ¤ÇÒÁÁҹРʹ·¹ Á؇§ÁÑè¹ ã¹¡Ò÷ӧҹ ŧª×èÍ ................................................. ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (...................................................) ............./................/............... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 117
  • á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ : ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 2¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ ÊÒÁÒö»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ䴈¶Ù¡µˆÍ§ »ÃÐËÂÑ´ »ÅÍ´ÀÑ µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡ã¹¡Ãжҧ 1.1 ¡ÒÃÇҧἹ»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ 1.2 ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹·Õè㪈»ÅÙ¡ 1.3 ÇÔ¸Õ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ 1.4 µÑÇ͇ҧ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ 2. ¡Òû¯ÔºÑµÔºÓÃاÃÑ¡ÉҼѡÊǹ¤ÃÑÇ·Õè»Å١㹡Ãжҧ 2.1 ¡ÒÃãˈ»Ø… 2.2 ¡ÒáӨѴÈѵÃپת 3. ¡ÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇ¡ÒúÙóҡÒáѺปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1. ความพอเพียง 1.1 ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡ÑºàÇÅÒ·Õè㪈»ÅÙ¡ áÅдÙáÅÃÑ¡ÉÒ àª‡¹ ¡ÒÃô¹้ำ¼Ñ¡ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡ÑºÊ¶Ò¹·Õè ภูมิประเทศ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñºáç§Ò¹·ÕèÁÕÍÂه㹤Ãͺ¤ÃÑÇ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³ ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹·ÕèÁÕÍÂÙ‡ 1.2 ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ- 䴈㪈àÇÅÒLJҧãˈ໗¹»ÃÐ⪹‹ - »ÃÐËÂÑ´ÃÒ¨‡Ò¢ͧ¤Ãͺ¤ÃÑÇ - ÁÕ¡ÒÃ㪈·ÃѾÂÒ¡Ã͇ҧ¤ØˆÁ¤‡Ò - ä´ˆ¼Ñ¡»ÅÍ´ÊÒþÔÉäLjºÃÔâÀ¤อยางตอเนื่อง ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 118
  • 1.3 ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ - ÊØ¢ÀҾÇҧ¡ÒÂá¢ç§áç - »ÅÍ´ÀѨҡÊÒþÔÉ·ÕèµÔ´ÁÒ¨Ò¡¼Ñ¡ - à¡Ô´¡ÒûÃÐËÂÑ´áÅÐÍÍÁ - ¤Ãͺ¤ÃÑÇͺÍ؇¹ 2. คุณธรรมกำกับความรู 2.1 à§×è͹䢤س¸ÃÃÁ - ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¡Ò÷ӧҹ - ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹ - ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤ÕÀÒÂ㹡Å؇Á - ¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´áÅÐÍÍÁ - ¡ÒÃẇ§»•¹ - จิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม 2.2 à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆ - ÇÔ¸Õ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹ʹã¨àÅ×Í¡»ÅÙ¡ - ¡ÒÃàµÃÕÂÁÀÒª¹Ð»ÅÙ¡ - ¡ÒÃ㪈»Ø…ªÕÇÀÒ¾ - ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒáÅСÒÃà¡çºà¡ÕèÂÇ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¢Ñé¹¹Ó 1. ¤ÃÙᨈ§¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒµÑÇ͇ҧ¢Í§¨ÃÔ§¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ·Õè»Å١㹡Ãжҧ ¨Ó¹Ç¹ 3 ª¹Ô´ 䴈ᡇ µˆ¹¡Ðà¾ÃÒ µˆ¹µÐä¤Ãˆ áÅеˆ¹¢Ô§ ¤ÃÙµÑ駤ӶÒÁãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹µÍº ´Ñ§¹Õé - ¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ·Ñé§ 3 ª¹Ô´ ª×èÍÍÐäà - µˆ¹¡Ðà¾ÃÒ µˆ¹µÐä¤Ãˆ µˆ¹¢Ô§ »ÅÙ¡â´ÂÇÔ¸Õã´ - ¹Ñ¡àÃÕ¹à¤Â»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ·Ñé§ 3 ª¹Ô´ ËÃ×ÍäÁ‡ 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹«Ñ¡¶ÒÁ ¤ÃÙ͸ԺÒ¾ÈÍÁ¡Ñºãˈ¤ÇÒÁÃÙà¾ÔÁàµÔÁà¡ÕÂǡѺ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ ˆ è è ¢Ñé¹ãˈ»ÃÐʺ¡Òó‹ 1. ẇ§¹Ñ¡àÃÕ¹໗¹¡Å؇Áæ ÅÐ 5-6 ¤¹ àÅ×Í¡ËÑÇ˹ˆÒ¡Å؇Á·Ó˹ˆÒ·Õè»ÃÐÊÒ¹§Ò¹ÀÒÂã¹ ¡Å؇ÁáÅÐàŢҹءÒÃà¾×èͨ´ºÑ¹·Ö¡¡ÒûÃЪØÁ 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅØÁÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ àÃ×ͧ ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡ã¹¡Ãжҧ áÅÐÈÖ¡ÉÒà¾ÔÁàµÔÁ ‡ è è â´Â¤ˆ¹ËÒ¢ˆÍÁÙÅ·Ò§ÍÔ¹àµÍË๵ÍÀÔ»ÃÒÂÊÃØ»ÀÒÂ㹡Å؇Áâ´ÂÁÕ¤ÃټوÊ͹¤ÍÂá¹Ð ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 119
  • 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡Å؇ÁÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ ÇҧἹ»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ â´ÂÇÔà¤ÃÒÐË‹ ÇҧἹ µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ â´Â¤ÃÙ¡Ãе؈¹ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ª‡Ç¡ѹ ÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´ÇÔà¤ÃÒÐË‹ÇÒ¤ÇèлÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑǪ¹Ô´ã´¨Ö§¨Ð¾Í´Õ¡ºàÇÅÒ·ÕÁÍÂÙ‡ ‡ Ñ è Õ ¾Í´Õ¡Ñºáç§Ò¹¢Í§ÊÁҪԡ㹡Å؇Á áÅоͻÃÐÁÒ³¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³·ÕèµÑé§äLj áÅÐ ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ª‡Ç¡ѹ¤Ô´à˵ؼÅ㹡ÒõѴÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ áµ‡ÅЪ¹Ô´Ç‡Ò àËÁÒÐÊÁµ‡Í¡ÒÃŧ·Ø¹ËÃ×ÍäÁ‡Í‡ҧäà ઇ¹ µÑ´ÊÔ¹ã¨àÅ×Í¡»ÅÙ¡µÐä¤Ãˆ à¹×èͧ¨Ò¡ ¹Óä»à»—¹Ê‡Ç¹¼ÊÁ¢Í§น้ำ¾Ãԡᡧ 㪈»ÃСͺÍÒËÒÃÃѺ»Ãзҹ 㹤Ãͺ¤ÃÑÇ ·Óãˈ»ÃÐËÂÑ´ÃÒ¨‡Ò¢ͧ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ä´ˆÃѺ»Ãзҹ¼Ñ¡»ÅÍ´ÊÒþÔÉ àÁ×èÍàËÅ×Í ¨Ò¡¹Óä»»ÃСͺÍÒËÒÃÃѺ»ÃзҹÂѧÊÒÁÒö¨Ó˹‡ÒÂà¾×èÍà»—¹ÃÒÂä´ˆãˈµ¹àͧ áÅФÃͺ¤ÃÑÇÍÕ¡´ˆÇ ãˈÇà¤ÃÒÐË‹¶§ÀÙÁ¤Á¡Ñ¹·Õ´·¹¡àÃÕ¹¨Ð䴈ú¨Ò¡¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ àª‡¹ Ô Ö Ô ˆØ è Õ èÕ Ñ Ñ ¡ÒÃ䴈ú»Ãзҹ¼Ñ¡»ÅÍ´ÊÒþÔÉÁռŷÓãˈã¹Í¹Ò¤µ ÁÕÊ¢ÀÒ¾ Çҧ¡ÒÂá¢ç§áç Ñ Ø áÅÐàÁ×è͹Ӽѡ仨Ó˹‡Ò·ÓãˈÁÕà§Ô¹ÍÍÁà¡çºäLj㪈ã¹Í¹Ò¤µ áÅÐàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¨Ð¹Ó à·¤â¹âÅÂÕãËÁ‡æ ÁÒ㪈㹡Ò÷ӧҹ «Öè§à»—¹¡ÒÃáÊ´§ãˈàËç¹Ç‡Ò¹Ñ¡àÃÕ¹䴈 àµÃÕÂÁ¾ÃˆÍÁ㹡ÒÃÃѺ¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µ ¹Ñ¡àÃÕ¹ÃдÁ¤ÇÒÁ¤Ô´Ç‡Ò¨ÐµˆÍ§ãªˆ¤ÇÒÁÃÙˆàÃ×èͧ㴺ˆÒ§ÊÓËÃѺ»ÅÙ¡¼Ñ¡ Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ à¾×èÍãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃͺÃÙˆà¾Õ§¾Í㹡Ò÷ӧҹ¹Ñ¡àÃÕ¹ ª‡Ç¡ѹ¾Ô¨ÒóÒLJҤس¸ÃÃÁ¢ˆÍã´ºˆÒ§·Õè¨Ð¹ÓÁÒ㪈㹡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ àª‡¹ ¤ÇÒÁ¢Âѹʹ·¹ã¹¡ÒÃôน้ำ¼Ñ¡ ¡ÒÃ㪈»Ø…Â͇ҧ»ÃÐËÂÑ´ à»—¹µˆ¹ àÁ×è͹ѡàÃÕ¹ ª‡Ç¡ѹÇÔà¤ÃÒÐË‹àÊÃç¨àÃÕºÈÍÂãˈª‡Ç¡ѹ ÇҧἹ¡Ò÷ӧҹáÅкѹ·Ö¡¼Åŧ ã¹áºººÑ¹·Ö¡¡ÒÃÇҧἹ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ4. ¤ÃÙÊÒ¸Ôµ¢Ñ鹵͹¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹´Ù áÅÐãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ ½Ý¡»¯ÔºÑµÔâ´ÂÁÕ¤ÃÙ¤ÍÂãˈ¤Óá¹Ð¹Ó5. ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡ÅØÁŧÁ×Í»¯Ôºµ§Ò¹»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡ÃжҧµÒÁ㺧ҹ·Õ¤ÃÙᨡãˈ ‡ Ñ Ô è¢Ñé¹ÊÃØ»1. ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡ÅØÁ¹ÓàʹͼšÒû¯Ôºµ§Ò¹»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ˹ˆÒªÑ¹àÃÕ¹ ‡ Ñ Ô é2. ¹Ñ¡àÃÕ¹áÅФÃÙª‡Ç¡ѹÊÃØ»¢Ñ鹵͹¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 120
  • Ê×èÍ / áËҧการàÃÕ¹ÃÙˆ 1. 㺤ÇÒÁÃÙˆ 2. 㺧ҹ 3. ẺºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÇҧἹ»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ 3. µÑÇ͇ҧ¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ·Õè»Å١㹡Ãжҧ 3 ª¹Ô´ ¤×Í µˆ¹¡Ðà¾ÃÒ µˆ¹µÐä¤Ãˆ áÅеˆ¹¢Ô§ 4. ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ¡ÒÃÇÑ´¼Å »ÃÐàÁÔ¹¼Å 1. ÇÔ¸ÕÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å 1.1 µÃǨ㺧ҹ 1.2 µÃǨ¼Å§Ò¹ 1.3 Êѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Ò÷ӧҹ¡Å؇Á 2. à¤Ã×èͧÁ×ÍÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å 2.1 Ẻ»ÃÐàÁԹ㺧ҹ 2.2 Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ 2.3 ẺÊѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Ò÷ӧҹ¡Å؇Á 3. ࡳ±‹¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å 3.1 µÃǨ㺧ҹ ࡳ±‹¡Òü‡Ò¹ ÈÍÂÅÐ 50 3.2 µÃǨ¼Å§Ò¹ ࡳ±‹¡Òü‡Ò¹ ÈÍÂÅÐ 60 3.3 Êѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ࡳ±‹¡Òü‡Ò¹ ÈÍÂÅÐ 60¡Ô¨¡ÃÃÁàʹÍá¹Ð ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ò¹Ñ¡àÃÕ¹价ÑȹÈÖ¡ÉÒá»Å§»ÅÙ¡¼Ñ¡¢Í§à¡ÉµÃ¡Ã·ˆÍ§¶Ôè¹ÀÒ¤¼¹Ç¡ - 㺤ÇÒÁÃÙˆ - 㺧ҹ - ẺºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÇҧἹ - Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡Å؇Á - Ẻ»ÃÐàÁԹ㺧ҹ - Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 121
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ àÃ×èͧ ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ ã¹»•¨¨ØºÑ¹ÁÕ¼Ùˆ¹ÔÂÁ»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇäLjÊÓËÃѺÃѺ»Ãзҹ໗¹»ÃШÓÇѹ à¾ÃÒÐÁÕ¤¹à»—¹¨Ó¹Ç¹ÁÒ¡ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¨Ó¡Ñ´ã¹àÃ×èͧ¾×é¹·ÕèÍÂÙ‡ÍÒÈÑ äÁ‡ÁÕ¾×é¹·Õèà¾Õ§¾Í·Õè¨Ð·Óá»Å§à¾ÒлÅÙ¡ä´ˆ ¡ÒûÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ·ÓãˈÊдǡ㹡Òû¯ÔºÑµÔ´ÙáÅ áÅÐÁռѡʴ·Õè»ÅÍ´ÀÑÂäLjºÃÔâÀ¤»ÃÐ⪹‹¢Í§¡ÒûÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ 1. »ÃÐËÂÑ´¾×é¹·Õè㹡ÒûÅÙ¡ ÊÒÁÒöµÑé§ËÃ×Íá¢Ç¹äLj㹾×é¹·Õè·Õè¨Ó¡Ñ´ä´ˆ 2. Êдǡ㹡Òâ¹ÂˆÒ à¹×ͧ¨Ò¡ºÒ§áˇ§ àÁ×Í࢈ÒÊÙÄ´Ù½¹ ÁÑ¡¨Ðà¡Ô´น้ำ·‡ÇÁ¨Ö§ÊÒÁÒö è è ‡¢¹ÂˆÒÂäÁ‡ãˈน้ำ·‡ÇÁ¾×ª¼Ñ¡·Õè»ÅÙ¡ä´ˆ 3. ÀÒª¹Ð»ÅÙ¡ÊÒÁÒö´Ñ´á»Å§ÁÒ¨Ò¡ÇÑÊ´ØàËÅ×Í㪈䴈 ઇ¹ ¡Ãл…ͧ¾ÅÒʵԡáÅТǴᡈÇÃÙ»·Ã§µ‡Ò§æ 4. ¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ·Õè»Å١㹡ÃжҧÊдǡ㹡ÒâÂÒ¾ѹ¸Øì äÁ‡à»Å×ͧÇÑÊ´Ø»ÅÙ¡ áÅÐàÇÅÒ 5. äÁ‡á¾Ã‡¡ÃШÒÂâäàÃçÇàËÁ×͹»ÅÙ¡ã¹á»Å§º¹¾×¹´Ô¹ ËÒ¡ÁÕÍÒ¡ÒüԴ»¡µÔà¹×ͧ¨Ò¡ é èâäáÅÐáÁŧÊÒÁÒöᡈä¢ä´ˆ§‡Ò 6. ¤§ÊÀÒ¾áÅШѴÃÙ»·Ã§¢Í§µˆ¹äÁˆä´ˆ´Õ ÊÒÁÒö¹Óä»ãªˆ»ÃдѺµ¡áµ‡§ä´ˆ·Ø¡·Õè áÅÐÊÒÁÒöà»ÅÕè¹á»Å§¤ÇÒÁÊǧÒÁä´ˆµÒÁµˆÍ§¡Òà 7. ¡ÒôÙáźÓÃاÃÑ¡ÉÒ·Óä´ˆ§‡ÒÂäÁ‡ÊÔé¹à»Å×ͧàÇÅÒÁÒ¡ª¹Ô´¢Í§¡Ãжҧ ¡Ãжҧ»ÃСͺ仴ˆÇÂÀÒª¹Ðª¹Ô´µ‡Ò§æ ઇ¹ ¡Ãжҧ´Ô¹à¼Ò ¡Ãжҧà¤Å×ͺ¡ÃжҧÅÒ¤ÃÒÁ ¡Ãжҧ¾ÅÒʵԡ ¡Ãжҧà«ÃÒÁÔ¡ ÃÇÁ¶Ö§ÀÒª¹ÐÍ×è¹æ ·ÕèÁÕã¹·ˆÍ§¶Ôè¹ 1. ¡Ãжҧ´Ô¹à¼Ò ÁÕ¢ˆÍ´Õ¤×Í ËÒ§‡Ò ÃÒ¤ÒäÁ‡á¾§ÁÒ¡ ÅѡɳТͧ¡Ãжҧ ÁÕÃÙ¾Ãع«Ö觪‡ÇÂÃкÒÂÍÒ¡Òȶ‡ÒÂà·¤ÇÒÁª×鹢ͧ´Ô¹áÅÐà¤Ã×èͧ»ÅÙ¡ä´ˆ´Õ ·ÓãˈÃÒ¡¾×ªä´ˆÃѺÍÍ¡«Ôਹà¾Õ§¾Í áÅÐเจริญàµÔºâµä´ˆ´Õ·ÓãˈÍسËÀÙÁԢͧà¤Ã×èͧ»ÅÙ¡äÁ‡ÊÙ§à¡Ô¹ä» â´Â੾ÒÐ͇ҧÂÔè§ã¹Ä´ÙÈ͹ ÊÒÁÒö·ÓÅÒÂáÅСӨѴÈѵÃپת䴈§‡ÒÂâ´Â¡ÒõˆÁ ͺäÍน้ำ ËÃ×ÍÃÁ´ˆÇÂÊÒÃà¤ÁÕâ´ÂäÁ‡àÊÕÂÃÙ»·Ã§ ¢ˆÍàÊÕ ¤×Í ÁÕน้ำ˹ѡÁÒ¡áÅÐÃÒ¤ÒᾧàÁ×èÍà·Õº¡Ñº¡Ãжҧ¾ÅÒʵԡ ᵡ§‡ÒÂàÁ×èÍ㪈仹ҹæ áňǨÐÁÕµÐä¤Ã‡น้ำ¢Öé¹Ãͺ¡Ãжҧ ·Óãˈ´ÙÊ¡»Ã¡ áÅÐňҧ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÂÒ¡¡Ç‡Ò¡Ãжҧ¾ÅÒʵԡ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 122
  • 2. ¡Ãжҧ¾ÅÒʵԡ ¢ˆÍ´Õ¤×Í ÃÒ¤Ò¶Ù¡ ¹้ำ˹ѡàºÒ ·Ó¤ÇÒÁÊÐÍÒ´§‡Ò äÁ‡ÁÕปัญหาàÃ×èͧµÐä¤Ã‡น้ำ à¡çº¤ÇÒÁª×é¹ä´ˆ´Õ¡Ç‡Ò¡Ãжҧ´Ô¹à¼Ò ·Óãˈà¤Ã×èͧ»ÅÙ¡áˈ§ªˆÒ äÁ‡µˆÍ§Ã´น้ำº‡ÍÂÀÒª¹ÐÍ×è¹æ ઇ¹ ÀÒª¹Ð»ÃÐàÀ·¶Ñ§น้ำáÅСÐÅÐÁѧࡇÒæ ËÒ¡äÁ‡ãªˆ»ÃÐ⪹‹ ÁÑ¡¨Ð¹Óä»·Ôé§ËÃ×͹Ó仢ÒÂãˈᡇ¼Ùˆ¤ˆÒ¢Í§à¡‡Òã¹ÃÒ¤Ò¶Ù¡ ÊÒÁÒö¹ÓÇÑÊ´ØàËŇҹÕé ÁÒà»—¹ÀÒª¹ÐÊÓËÃѺ»ÅÙ¡¼Ñ¡«Ö觨зÓãˈÁÕ¡ÒÃ㪈ÇÑÊ´ØàËÅ×Í㪈ãˈÁÕ»ÃÐ⪹‹Í‡ҧàµçÁ·ÕèáÅÐäÁ‡µˆÍ§Å§·Ø¹«×éÍÍÕ¡ÇÔ¸Õ¡ÒûÅÙ¡ ÇÔ¸Õ¡Ò÷Õè¨Ð»ÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇã¹ÀÒª¹Ðẇ§à»—¹ 2 ÇÔ¸Õ ¤×Í 1. à¾ÒÐàÁÅç´´ˆÇ¡ÒÃËLJҹ ËÃ×ÍËÂÍ´à»—¹á¶Ç㹡Ãжҧ áňǶ͹á¡»Å١㹡ÃжҧãºãËÁ‡ ËÃ×Ͷ͹á¡仺ÃÔâÀ¤ ʇǹ·ÕèàËÅ×ͻŇÍÂãˈâµã¹¡Ãжҧµ‡Íä» «Ö觾ת·Õè»ÅÙ¡â´ÂÇÔ¸Õ¹Õé䴈ᡇ ¼Ñ¡ºØˆ§¨Õ¹ ¤Ð¹ˆÒ ¼Ñ¡¡Ò´¢ÒÇ¡ÇÒ§µØˆ§ ¼Ñ¡¡Ò´à¢ÕÂÇ¡ÇÒ§µØˆ§ ¼Ñ¡Î‡Í§àµˆ »ÇÂàň§¼Ñ¡¡Ò´ËÍÁ ¼Ñ¡â¢Á¨Õ¹ ¼Ñ¡ªÕ ¤×蹩‡Ò âËÃÐ¾Ò ¡ÃÐà·ÕÂÁ ¼Ñ¡¡Ò´á´§ ¡Ðà¾ÃÒ áÁ§ÅÑ¡ ¼Ñ¡ªÕ½ÃÑè§ËÍÁËÑÇãË­ ‡ญ 2. »•¡ªÓ´ˆÇµˆ¹áÅдˆÇÂËÑÇ ¾×ª·Õè»ÅÙ¡â´ÂÇÔ¸Õ¹Õé 䴈ᡇ ËÍÁẇ§ ¼Ñ¡ªÕ½ÃÑè§ ËÍÁá´§¡ÃÐà·ÕÂÁËÑÇ ºÑǺ¡ µÐä¤Ãˆ ÊÐÃÐá˹‡ ªÐ¾ÅÙ âËÃÐ¾Ò ¡Ðà¾ÃÒ áÁ§ÅÑ¡¢ˆÍÁÙÅ¡ÒûÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡ÃжҧºÒ§ª¹Ô´ ¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ·Õ¹ÂÁ»Å١㹡ÃжҧÊÓËÃѺ¡ÒúÃÔâÀ¤ã¹¤ÃÑÇàÃ×͹ÁÕËÅÒª¹Ô´´ˆÇ¡ѹ ઇ¹ è Ô¡Ðà¾ÃÒ âËÃÐ¾Ò áÁ§ÅÑ¡ ¢ÁÔé¹ ¢ÁÔ鹪ѹ ¢Ô§ ¢‡Ò µÐä¤Ãˆ ªÐ¾ÅÙ µÓÅÖ§ áÅÐàµÂËÍÁ à»—¹µˆ¹ ã¹·Õè¹Õé¨Ð¡Å‡ÒǶ֧¢ˆÍÁÙÅ੾ÒТͧ¾×ª¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡ÃжҧºÒ§ª¹Ô´ ã¹àÃ×ͧÅѡɳТͧ¾×ª ÇÔ¸¡ÒûÅÙ¡ è ÕáÅÐʇǹ¼ÊÁ¢Í§´Ô¹ã¹¡Ãжҧ à¾×èÍà»—¹µÑÇ͇ҧ㹡ÒûÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧª¹Ô´Í×è¹æµ‡Íä» 1. ¡Ðà¾ÃÒ à»—¹¾×ª·Õè»ÅÙ¡§‡Ò เจริญàµÔºâµä´ˆã¹´Ô¹à¡×ͺ·Ø¡ª¹Ô´áµ‡ªÍº´Ô¹Ã‡Ç¹«ØÂà»—¹¾×ª·ÕèªÍºá´´ ¡ÒûÅÙ¡àµÃÕÂÁ´Ô¹¼ÊÁãʇŧ㹡Ãжҧ¢¹Ò´ 10 - 15 ૹµÔàÁµÃ âÃÂàÁÅç´3 - 4 àÁÅç´ Å§ã¹¡Ãжҧ áňÇ㪈´Ô¹¡Åº ôน้ำãˈªØ‡Á͇ҧÊÁ่ÓàÊÁÍ·Ø¡æ Çѹ ¹Í¡¨Ò¡¨Ð»ÅÙ¡´ˆÇÂàÁÅç´áňǡÐà¾ÃÒÂѧÊÒÁÒö㪈¡Ô觻•¡ªÓä´ˆ ʇǹ¼ÊÁ¢Í§´Ô¹»ÅÙ¡¤×Í ´Ô¹ 2 ʇǹ ·ÃÒ 1 ʇǹ »Ø…ÂËÁÑ¡ ËÃ×Í »Ø…¤͡ 1 ʇǹ 2. ¢ÁÔ¹ªÑ¹ à»—¹¾×ªà¢µÃˆÍ¹áÅЪͺ´Ô¹·ÕÁ¤ÇÒÁª×¹ÊÙ§ ªÍº´Ô¹Ã‡Ç¹«ØÂÁÕ¡ÒÃÃкÒÂน้ำ´Õ é è Õ éäÁ‡ªÍºน้ำ¢Ñ§ ¡ÒûÅ١㪈à˧ˆÒᡇµ´à»—¹·‡Í¹ ᵇÅз‡Í¹ÁÕµÒ»ÃÐÁÒ³ 1 - 2 µÒ ½•§Å§ã¹´Ô¹ÅÖ¡»ÃÐÁÒ³ Ñ5 ૹµÔàÁµÃ 㹡Ãжҧ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡ ãºã˭ôน้ำ·Ø¡Çѹ µÑ駷Ôé§äLj㹷ÕèÁÕáʧᴴ ‡ ʇǹ¼ÊÁ¢Í§´Ô¹»ÅÙ¡¤×Í ´Ô¹ 2 ʇǹ ·ÃÒ 1 ʇǹ »ØÂËÁÑ¡ ËÃ×Í »Ø¤͡ 1 ʇǹ á¡Åºà¼Ò … …1 ʇǹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 123
  • 3. ¢Ô§ ªÍº´Ô¹Ã‡Ç¹«Ø ËÃ×Í´Ô¹à˹ÕÂÇ»¹·ÃÒ·ÕèÁÕÍÔ¹·ÃÕ‹Çѵ¶ØÊÙ§ ÁÕ¡ÒÃÃкÒ¹้ำä´ˆ´Õ ¢Ô§äÁ‡ªÍºน้ำ¢Ñ§á©Ð à»—¹¾×ª·Õ赈ͧ¡ÒÃน้ำÁÒ¡ ¢Öé¹ä´ˆ´Õã¹·Õè·ÕèÁÕáʧᴴÃÓäà ¡ÒûÅ١㪈à˧ˆÒᡇËÑè¹à»—¹·‡Í¹æ ÂÒÇ·‡Í¹ÅÐ 5 ૹµÔàÁµÃ «Öè§ÁÕµÒ»ÃÐÁÒ³ 2 - 3 µÒ ½•§Å§ã¹´Ô¹ÅÖ¡4 - 5 ૹµÔàÁµÃ 㹡Ãжҧ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÅÖ¡ ¢¹Ò´ãËญ­ ôน้ำãˈªØ‡ÁµÑ駷Ôé§äLjã¹Ã‡ÁÃÓäà ôน้ำ ãʇ»Ø… ‡·Ø¡ 2 à´×͹ áÅÐâ¡Â´Ô¹¡Åºµˆ¹ã¹à´×͹·Õè 2 áÅÐ 3 ¢Ô§¨ÐเจริญàµÔºâµ´Õ¢Öé¹ Ê‡Ç¹¼ÊÁ¢Í§´Ô¹»ÅÙ¡ ´Ô¹à˹ÕÂÇ 2 ʇǹ ·ÃÒ 1 ʇǹ »Ø…ÂËÁÑ¡ ËÃ×Í »Ø…¤͡ 1 ʇǹ 4. ªÐ¾ÅÙ à»—¹¾×ª·Õè»ÅÙ¡§‡Ò ªÍº´Ô¹ª×é¹á©Ð »ÅÙ¡â´Â㪈ÅÓµˆ¹·ÕèÁÕ¢ˆÍ 2-5 ¢ˆÍ »•¡ªÓËÃ× Í ãªˆ ä ËÅËÃ×͵ˆ¹·ÕèÁÕÃÒ¡µÔ´ÍÂÙ‡ »•¡ªÓ㹡Ãжҧ·ÕèàµÃÕÂÁ´Ô¹äLj ôน้ำãˈªØ‡Áª×é¹ÍÂÙ‡àÊÁͪͺáʧᴴ¾ÍÊÁ¤Çà ʇǹ¼ÊÁ¢Í§´Ô¹»ÅÙ¡¤×Í ´Ô¹ 2 ʇǹ ·ÃÒ 1 ʇǹ »Ø…ÂËÁÑ¡ ËÃ×Í »Ø…¤͡ 1 ʇǹ 5. µÐä¤Ãˆ à»—¹¾×ª·Õè»ÅÙ¡§‡Ò ¢Öé¹ä´ˆ´Õã¹´Ô¹à¡×ͺ·Ø¡ª¹Ô´ ¡àLj¹´Ô¹à˹ÕÂÇ ¡ÒûÅ١㪈µˆ¹áÅÐà˧ˆÒ 2 - 3 µˆ¹ µÑ´ãº·Ôé§ãˈàËÅ×͵ˆ¹ÂÒÇ»ÃÐÁÒ³ 15 - 20 ૹµÔàÁµÃ »•¡ªÓŧ㹡ÃжҧãºãËญ­ àʈ¹¼‡ÒÈٹ‹¡ÅÒ§ 25 - 30 ૹµÔàÁµÃ ·ÕèàµÃÕÂÁ´Ô¹äLj »•¡àÍÕ§ŧä»ã¹´Ô¹ÅÖ¡ ‡5 ૹµÔàÁµÃ ôน้ำãˈªØ‡ÁÍÂÙ‡àÊÁÍ µÑé§äLj㹷Õè·Õè¶Ù¡áʧᴴ ãʇ»Ø…¤͡໗¹¤ÃÑ駤ÃÒÇ äÁ‡¹Ò¹¡çᵡ¡ÍãËญ­ ‡ ʇǹ¼ÊÁ¢Í§´Ô¹»ÅÙ¡¤×Í ´Ô¹ 2 ʇǹ ·ÃÒ 1 ʇǹ »Ø…ÂËÁÑ¡ ËÃ×Í »Ø…¤͡ 1 ʇǹ 6. µÓÅÖ§ µÓÅ֧໗¹¾×ª·Õ»ÅÙ¡§‡Ò âµàÃçÇ ¢Ö¹ä´ˆ´ã¹´Ô¹á·º·Ø¡ª¹Ô´ ᵇªÍº´Ô¹Ã‡Ç¹«Ø è é ժͺáʧᴴ ᵡÂÍ´ä´ˆ´Õã¹Ä´Ù½¹ ¢ÂÒ¾ѹ¸Øì㪈àÁÅç´¨Ò¡¼Å·ÕèÊØ¡áÅÐᡇàµçÁ·Õèà¾ÒÐà»—¹µˆ¹¡ÅˆÒᵇ¹ÂÁ»ÅÙ¡â´Â㪈à¶Òᡇ ËÃ×Íà¶Ò·ÕᵡÂʹ͇͹ãËÁ‡æ ÁÒ»•¡ªÓ㹡Ãжҧ¢¹Ò´ãËญ­ Á¤ÇÒÁÅÖ¡ Ô è ·èÕ Õ ‡·ÕèàµÃÕÂÁ´Ô¹äLjáÅеˆÍ§ÁÕäÁˆä¼‡«Õ¡ 3 - 4 Íѹ ÊÙ§ 1 - 2 àÁµÃ »•¡äLjáňÇÁÑ´»ÅÒÂ࢈ҴˆÇ¡ѹà¾×ÍãˈµÓÅÖ§àÅ×;ѹ ô¹้ำÊÁ่ำàÊÁÍ ãʇ»ÂËÁÑ¡ËÃ×ͻؤ͡໗¹¤Ãѧ¤ÃÒÇ Ê‡Ç¹¼ÊÁ¢Í§´Ô¹»ÅÙ¡¤×Í è é …Ø … é´Ô¹ 2 ʇǹ ·ÃÒ 1 ʇǹ »Ø…ÂËÁÑ¡ ËÃ×Í »Ø…¤͡ 1 ʇǹ 7. àµÂËÍÁ ¢Ö¹´Õã¹´Ô¹·Õª¹á©Ð ÂÔ§น้ำ¢Ñ§á©Ð¨ÐÂԧᵡ¡ÍÊǧÒÁ ¡ÒûÅ١㹡Ãжҧ é è é× è è¤ÇÃ㪈¡Ãжҧ¢¹Ò´ãËญ­ à¾ÃÒÐàÁ×èÍᵡ¡Í¨Ðâµà»—¹¡ÍãËญ­ à»—¹¾×ª·Õè¢Ö鹧‡Ò »ÅÙ¡â´Â㪈˹‡Í·Õè ‡ ‡เจริญàµÔºâµ¨Ò¡µˆ¹áÁ‡·ÕèºÃÔàdz¤Í´Ô¹ ËÃ×Í˹‡Í·ÕèµÔ´¡ÑºÅÓµˆ¹»•¡ªÓŧ㹡Ãжҧ·ÕèàµÃÕÂÁ´Ô¹äLjôน้ำãˈªØ‡Áª×é¹ Ê‡Ç¹¼ÊÁ¢Í§´Ô¹»ÅÙ¡¤×Í ´Ô¹à˹ÕÂÇ 2 ʇǹ »Ø…ÂËÁÑ¡ ËÃ×Í »Ø…¤͡ 1 ʇǹ¡Òû¯ÔºÑµÔºÓÃاÃÑ¡ÉҼѡÊǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ ¡Òû¯ÔºÑµÔ´ÙáÅÃÑ¡ÉÒ ¡ÒûÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡ã¹¡Ãжҧ à»—¹àÃ×èͧ§‡Ò äÁ‡Â؇§ÂÒ¡ à¹×èͧ¨Ò¡¾×ª·Õè¨Ð»Å١ʇǹãËญ­»—¹¾×ª¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑǾ×鹺ˆÒ¹¢Í§ä·Â ¨Ö§»ÅÙ¡áÅдÙáÅÃÑ¡ÉÒ§‡Ò á¢ç§áç äÁ‡¤‡Í ‡àÁÕปัญหาâäáÅÐáÁŧú¡Ç¹ ᵇàÁ×è͹ÓÁÒ»Å١㹡Ãжҧ¨Ð·Óãˈ¾×ªÁÕ¾×é¹·Õè¨Ó¡Ñ´ã¹¡Òôٴ¹้ำáÅиҵØÍÒËÒà ·ÓãˈµˆÍ§ÁÕ¡ÒÃàµÃÕÂÁ´Ô¹·Õè´ÕáÅÐÁÕ¡ÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ ¡ÒÃãˈน้ำ ãˈ»Ø…Â͇ҧÊÁ่ÓàÊÁÍ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 124
  • ¡ÒÃãˈ»Ø…ºÓÃا´Ô¹ ¤ÇÃ㪈»Ø…ÂËÁÑ¡ »Ø…ÂËÁÑ¡ªÕÇÀÒ¾ ËÃ×ͻ؅¤͡ áÅСÒÃãˈ»Ø…Âà¤ÁÕàÊÃÔÁºˆÒ§ áÅСÒùÓÀÙÁÔปัญญาªÒǺˆÒ¹ã¹¡ÒôÙážת·Õè»ÅÙ¡ ઇ¹ ¡Òùӹ้ำňҧ«ÒÇ¢ˆÒÇËÃ×͹้ำ¤ÒÇ»ÅÒô ¨Ð·Óãˈ¾×ªเจริญ§Í¡§ÒÁ´Õ ¤Ç÷ӡÒôÙáÅÃÑ¡ÉÒ´ˆÇ¤ÇÒÁàÍÒã¨ãʇâ´Â¡ÒÃãˈ¹้ำ·Ø¡Çѹ㹵͹ઈÒáÅÐàÂç¹ áÅÐô¹้ำᵇ¾ÍªØ‡ÁäÁ‡ãˈ⪡¨¹à¡Ô¹ä» ¡ÒÃãʇ»Ø… ¤ÇÃẇ§¡ÒÃãʇ»Ø…Âà»—¹ 2 ÃÐÂФ×Í ÃÐÂзÕè 1 : ãʇÃͧ¾×é¹àÁ×è͵͹àµÃÕÂÁ´Ô¹ â´Âãʇ»Ø…¤͡ËÃ×ͻ؅ÂËÁÑ¡ ¤ÅØ¡ã¹´Ô¹ãˈ·ÑèÇ¡‡Í¹»ÅÙ¡ à¾×Í»ÃѺâ¤Ã§ÊÈҧ´Ô¹ãˈâ»Ã‡§Ã‡Ç¹«Ø ¹Í¡¨Ò¡¹Ñ¹Âѧª‡ÇÂ㹡ÒÃÍØÁน้ำáÅÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁª×¹ è é ˆ é¢Í§´Ô¹ãˈàËÁÒÐÊÁ¡Ñº¡ÒÃเจริญàµÔºâµ¢Í§¾×ªÍÕ¡´ˆÇ ÃÐÂзÕè 2 : ¡ÒÃãʇ»Ø…ºÓÃا ÍÒ¨¨Ðãʇ»Ø…ÂÇÔ·ÂÒÈÒʵ˺ˆÒ§ ઇ¹ »Ø…ÂÂÙàÃÕ áÅл؅ÂÊÙµÃ15-15-15 â´Â¨Ðãʇ¨Ó¹Ç¹àÅ硹ˆÍ ãˈ»Ø…ÂËÅѧ¨Ò¡»ÅÙ¡¤ÃÑé§áá·Ø¡æ 1 - 2 à´×͹ ËÃ×ÍÊѧࡵLJҾתàÃÔèÁäÁ‡เจริญ§Í¡§ÒÁ â´Ââû؅ÂÃͺ⤹µˆ¹¾×ªáÅÐ㪈ÇÇÁ¡Ñº»Ø…ÂÍÔ¹·ÃÕ‹ ¡ÒáӨѴÈѵÃپת 㪈ÇԸաӨѴ´ˆÇÂÁ×Í ËÃ×Í㪈¾×ªÊÁعä¾Ã ઇ¹ ¹้ำÊ¡Ñ´¨Ò¡Âҩع©Õ´¾‡¹àÍ¡ÊÒÃ͈ҧÍÔ§ àÁ¦ ¨Ñ¹·Ã‹»ÃÐÂÙÃ. ¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ. ¡ÃØ§à·¾Ï : ä··ÃÃÈ, 2541. http://www.doac.go.th/libray/html/detail/paddy/A10.htm http://www.web.ku.ac.th/agri/vetgtt./6.thm ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 125
  • ẺºÑ¹·Ö¡¡ÒÃÇҧἹ»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ àÃ×èͧ ¡ÒÃÇҧἹ»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ ¡Å؇Á·Õè .................................................. ¡ÒÃÇҧἹ»ÅÙ¡¼Ñ¡...........................................ÁÕ¢Ñ鹵͹´Ñ§¹Õé1. àµÃÕÂÁ§Ò¹´ˆÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐÊÓÃǨ¢ˆÍÁÙŵ‡Ò§æ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................2. ¡ÒÃàÃÔèÁ§Ò¹ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................3. ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................4. ¤‡Ò㪈¨‡Ò ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................5. ¼Å·Õè¤Ò´Ç‡Ò¨Ðä´ˆÃѺ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................6. ปัญหาáÅÐÍØ»ÊÃä·Õè¤Ò´Ç‡Ò¨Ðà¡Ô´¢Öé¹áÅÐá¹Ç·Ò§á¡ˆä¢ ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 126
  • 㺧ҹ àÃ×èͧ ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ¡Å؇Á·Õè ......................................... ªÑé¹ ........................................ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ 1. ..................................................... 2. .................................................... 3. ..................................................... 4. .................................................... 5. .....................................................¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ ÊÒÁÒö»¯ÔºÑµÔ§Ò¹»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ䴈¶Ù¡µˆÍ§µÒÁ¡Ãкǹ¡ÒûÃÐËÂÑ´»ÅÍ´ÀÑ µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹ 1. àÁÅ紾ѹ¸Øì¼Ñ¡ ·‡Í¹¾Ñ¹¸Øì 2. àÊÕÂÁ 3. ªˆÍ¹»ÅÙ¡ 4. ʈÍÁ¾Ãǹ´Ô¹ 5. ºÑÇôน้ำ 6. ºØˆ§¡Õë 7. »Ø…¤͡ »Ø…ÂËÁÑ¡ 8. ´Ô¹Ã‡Ç¹ 9. »Ø…Âน้ำªÕÇÀÒ¾ 10. ¡Ãжҧ»ÅÙ¡¤Óá¹Ð¹Ó 1. ¹Ñ¡àÃÕ¹ẇ§¡Å؇Áæ ÅÐ 5 - 6 ¤¹ â´ÂËÑÇ˹ˆÒ¡Å؇Á·Ó˹ˆÒ·Õè¡Ó¡Ñº´ÙáÅÊÁÒªÔ¡ ãˈÇÇÁ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹´ˆÇ¤ÇÒÁµÑé§ã¨áÅÐÃѺ¼Ô´ªÍºµ‡Í§Ò¹·Õèä´ˆÃѺÁͺËÁÒ 2. ËÑÇ˹ˆÒ¡Å؇Á¹ÓÊÁÒªÔ¡ÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ àÃ×èͧ¡ÒûÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ ¹Ó¡Òà ÍÀÔ»ÃÒÂà¾×èÍàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃˆÍÁ㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡Å؇Á»¯ÔºÑµÔ§Ò¹»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡ÃжҧµÒÁ·Õèä´ˆÇҧἹÁÒáÅˆÇ áÅкѹ·Ö¡¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹Å§ã¹áºººÑ¹·Ö¡¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¢ˆÒ§Å‡Ò§¹Õé 4. µÑÇá·¹¡Å؇ÁÃÒ§ҹ¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹Ë¹ˆÒªÑé¹àÃÕ¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 127
  • ẺºÑ¹·Ö¡¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹»ÅÙ¡¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ㹡Ãжҧ1. ª×ͼѡ................................................................................................................................... è2. ª×èͼو´Óà¹Ô¹§Ò¹ 1. ..............................................ËÑÇ˹ˆÒ¡Å؇Á ªÑé¹Á.2 /...... àÅ¢·Õè ........... 2. ..............................................àŢҹءÒà ªÑé¹Á.2 /...... àÅ¢·Õè ........... 3. ..............................................ÊÁÒªÔ¡ ªÑé¹Á.2 /...... àÅ¢·Õè ........... 4. ............................................. ÊÁÒªÔ¡ ªÑé¹Á.2 /...... àÅ¢·Õè ...........3. ʶҹ·Õ»¯Ôºµ§Ò¹................................................................................................................ è Ñ Ô4. ÇÑÊ´Ø ÍØ»¡Ã³‹ 1. ..................................................... 2. ................................................... 3. ..................................................... 4. ................................................... 5. ..................................................... 6. ...................................................5. ¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ÃÒ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ »Ñญ­ËÒ/ÍØ»ÊÃä ¡ÒÃá¡ä¢ ¼Å§Ò¹·Õèä´ÃѺ ËÁÒÂàËµØ Å§ª×èÍ................................................... ¼ÙˆºÑ¹·Ö¡ ................./................./............... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 128
  • Ẻ»ÃÐàÁԹ㺧ҹ ¡Å؇Á·Õè .............. ÃÒ¡Òà ¤ÇÒÁ¶Ù¡µˆÍ§ ¡ÒÃãªÀÒÉÒ ¤ÇÒÁà»ç¹ ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ʇ§µÃ§µÒÁ ÃÇÁ ¢Í§à¹×éÍËÒ ¶Ù¡µͧ ÃÐàºÕº àÃÕºÃÍ ¡Ó˹´àÇÅÒ ¤Ðá¹¹ ª×èÍ Ê¡ØÅ 4 4 4 4 4 201. ............................2. ............................3. ............................4. ............................5. ............................ ŧª×èÍ ........................................... ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (..........................................) .........../............./..............ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ ´ÕÁÒ¡ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 4 ´Õ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 3 ¾Í㪈 ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 2 ¤ÇûÃѺ»Ãا ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 1 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 129
  • ẺÊѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡Å؇Á ¡Å؇Á·Õè .............. ÃÒ¡Òà ¡ÒÃÇҧἹ ¤ÇÒÁÇÇÁÁ×Í ¤ÇÒÁ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ¡ÒÃãªáÅÐà¡çº ÃÇÁ »¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 㹡Ò÷ӧҹ ÃѺ¼Ô´ªÍº 㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧÁ×Í ¤Ðá¹¹ ª×èÍ Ê¡ØÅ 4 4 4 4 4 20 1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. ............................ 5. ............................¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ ¤ÃټوÊ͹ µ¹àͧ ¡Å؇Áà¾×è͹ ŧª×èÍ ........................................... ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (..........................................) .........../............./..............ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ ´ÕÁÒ¡ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 4 ´Õ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 3 ¾Í㪈 ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 2 ¤ÇûÃѺ»Ãا ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 1 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 130
  • Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ¡Å؇Á·Õè .............. ÃÒ¡Òà ¤Ø³ÀÒ¾ ¤ÇÒÁ»Ãгյ ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¡ÒùÓä»ãª àÊÃ稵ÒÁ ÃÇÁ ¼Ñ¡·Õè»ÅÙ¡ ÊǧÒÁ ÊÈҧÊÃä »ÃÐ⪹ ¡Ó˹´àÇÅÒ ¤Ðá¹¹ ª×èÍ Ê¡ØÅ 4 4 4 4 4 20 1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. ............................ 5. ............................¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ ¤ÃټوÊ͹ µ¹àͧ ¡Å؇Áà¾×è͹ ŧª×èÍ ........................................... ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (..........................................) .........../............./..............ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ ´ÕÁÒ¡ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 4 ´Õ ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 3 ¾Í㪈 ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 2 ¤ÇûÃѺ»Ãا ãˈÃдѺ¤Ðá¹¹ 1 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 131
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 132
  • µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹มัธยมÈÖ¡ÉһܷÕè 3“ªØÁª¹¾Ñ²¹Ò´ˆÇÂปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§” ¡Å؇ÁÊÒÃÐการเรียนรู Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 133
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 134
  • µÑÇ͇ҧ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3 àÃ×èͧ ªØÁª¹¾Ñ²¹Ò´ˆÇÂปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§1. ª×èÍ˹‡ÇÂàÃÕ¹ÃÙˆ ªØÁª¹¾Ñ²¹Ò´ˆÇÂปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§2. ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 33. ÇÔà¤ÃÒÐË‹¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅˆÍ§¡ÑºÁҵðҹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ Ê 3.1 (5) เขาใจเกี่ยวกับระบบและวิธีการของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำไปประยุกตใชกับชีวิตประจำวันได4. ¤Ó͸ԺÒÂ˹‡Ç¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ÈÖ¡ÉÒá¹Ç·Ò§¾Ñ²¹ÒªØÁª¹´ˆÒ¹สังคม เศรษฐกิจ ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁµÒÁËÅÑกปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÁÕʇǹÇÇÁ㹡ÒÃᡈปัญหาËÃ×;Ѳ¹ÒªØÁª¹ ´ˆÒ¹Êѧ¤Á àÈÃÉ°¡Ô¨ÊÔè§áǴňÍÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ â´Â㪈ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§5. á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ â¤Ã§งÒนรวม¾Ñ²¹ÒªØÁª¹µÒÁËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 135
  • á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ â¤Ã§§Ò¹รวม¾Ñ²¹ÒªØÁª¹µÒÁปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ 1. ÃÙˆ ࢈Ò㨠และอธิบายปัญหา¢Í§ªØÁª¹ 2. ÃÙˆ ࢈Ò㨠อธิบายÇÔ¸Õ¡Òà ¢Ñ鹵͹¡ÒèѴ·Óâ¤Ã§§Ò¹ 3. ͸ԺÒÂËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§áÅйÓä»ãªˆã¹¡ÒþѲ¹ÒªØÁª¹ä´ˆ 4. ÁÕʇǹÇÇÁ㹡ÒþѲ¹ÒªØÁª¹â´Â㪈ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 5. จัดทำโครงงานแกปญหาของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. สภาพปัญหา¢Í§ªØÁª¹·Õ¤ÇþѲ¹Ò ´ˆÒ¹สังคม เศรษฐกิจ ÊÔ§áǴňÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ è è 2. ¢Ñ鹵͹áÅÐÇÔ¸Õ¡Ò÷Óâ¤Ã§§Ò¹ 3. ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 4. µÑÇ͇ҧâ¤Ã§¡ÒÃÍѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔµ‡Ò§æ 5. ¡ÒÃÁÕʇǹÇÇÁ㹡ÒþѲ¹ÒªØÁª¹º¹¾×é¹°Ò¹ËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¡ÒúÙóҡÒáѺปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1. ความพอเพียง 1.1 ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ - ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÒÁÒöÇҧἹ¡ÒèѴ·Óâ¤Ã§§Ò¹ãˈàÊÃç¨ÀÒÂã¹àÇÅÒ·Õè¡Ó˹´ à»—¹¡ÒþͻÃÐÁÒ³¡ÑºàÇÅÒ - ¹Ñ¡àÃÕ¹䴈ÊÓÃǨÊÀÒ¾¨ÃÔ§¢Í§ªØÁª¹ ẇ§§Ò¹áÅÐวางแผนการ㪈¨Ò ÊÓËÃѺ ‡ ¡Ò÷Óâ¤Ã§§Ò¹»ÃÐËÂ Ñ ´ áÅÐÁ Õ » ÃÐÊ Ô · ¸ Ô À Ҿ໠— ¹ ¡ÒþͻÃÐÁÒ³¡ Ñ º ʶҹ·Õè ¡ÓÅѧáç§Ò¹ ¡ÓÅѧ·ÃѾ‹ áÅеÒÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ - µÃǨÊͺ¤ÇÒÁÃÙˆ¢Í§µ¹à¡ÕèÂǡѺËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¡‡Í¹·Õè ¨ÐÊÓÃǨªØÁª¹ à¾×èͨѴ·Óâ¤Ã§§Ò¹ 1.2 ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ- ¹Ñ ¡ àÃÕ Â ¹ÁÕ · Ñ ¡ ÉÐ㹡ÒÃ¨Ñ ´ ·Óâ¤Ã§§Ò¹ «Ö è § à»— ¹ ¡ÒÃ㪈 à ÇÅÒLJ Ò §ãˈ à »— ¹ »ÃÐ⪹‹áÅСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ´ˆÇµ¹àͧ - ¹Ñ¡àÃÕ¹࢈Òã¨ÊÀÒ¾ปัญหา¢Í§ªØÁª¹ àËç¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒþѲ¹ÒªØÁª¹·Õè ÊÒÁÒö¹Óä»ãªˆãˈ໗¹»ÃÐ⪹‹ã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ䴈 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 136
  • 1.3 ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ - à¡Ô´¤ÇÒÁÃÑ¡ áÅÐ࢈Ò㨤ÇÒÁ¼Ù¡¾Ñ¹¢Í§¤¹ã¹ªØÁª¹ ตลอดจนความสัมพันธของ การอยูรวมกับธรรมชาติ - µÃÐË¹Ñ ¡ ¶Ö § ¤ÇÒÁสำคั ญ áÅÐÁÕ Ê ‡ Ç ¹Ã‡ Ç Á㹡ÒÃ¾Ñ ² ¹ÒªØ Á ª¹ใˈ Â Ñ è § Â× ¹ «Öè§Ê‡§¼Åãˈµ¹àͧáÅФÃͺ¤ÃÑÇÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ 2. คุณธรรมกำกับความรู 2.1 à§×è͹䢤س¸ÃÃÁ - ʵԻญญÒในการดำเนินชีวิต •­­ - ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õในการอยูรวมกับผูอื่น - ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºในการทำโครงงาน - ¤ÇÒÁ¢Âѹʹ·¹ในการทำงาน - »ÃÐËÂÑ´Í´ÍÍÁการใชทรัพยากร - ¡ÒÃẇ§»•¹และการไมเบียดเบียนผูอื่นในสังคม 2.2 à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆ - ÇÔ¸Õ¡ÒÃÊÓÃǨปัญหา áÅÐÃÙˆปัญหา¢Í§ªØÁª¹ - ÃÙˆÇÔ¸Õ¡ÒèѴ·Óâ¤Ã§§Ò¹á¡ˆปัญหา - ÃÙˆËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ - ÃÙˆáÅÐ࢈Ò㨻ÃÐ⪹‹¢Í§â¤Ã§¡ÒÃÍѹà¹×èͧÁÒ¨Ò¡¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ - ÃÙˆáËҧÈÖ¡ÉÒËÒ¤ÇÒÁÃÙˆà¾ÔèÁàµÔÁ à¾×è͹Óä»»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆ - ¹ÓËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ä»á¡ˆä¢»•­ ËÒáÅоѲ¹ÒªØÁª¹ ญ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¢Ñé¹¹Ó 1. นักเรียนดูÀÒ¾ªØÁª¹กำลัง¾Ñ²¹ÒËÃ×ÍáËҧàÊ×èÍÁâ·ÃÁ áÅЪØÁª¹·Õè¾Ñ²¹ÒáÅˆÇ ¹Ñ ¡ àÃÕ Â ¹áÊ´§¤ÇÒÁ¤Ô ´ àËç ¹ à»ÃÕ Â ºà·Õ  º¶Ö § ¢ˆ Í ´Õ ¢ˆ Í ´ˆ Í Â¢Í§ªØ Á ª¹·Õ è ก ำลั ง ¾Ñ²¹Ò áÅоѲ¹Òแลว 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹¡µÑÇ͇ҧʶҹ¡Òó‹·àÕè »—¹ปัญหา㹪ØÁª¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹´ˆÒ¹สังคม เศรษฐกิจ ÊÔè§áǴňÍÁ และÇѲ¹¸ÃÃÁ ´ˆÒ¹ละ 2 - 3 ปัญหา áňǪ‡Ç¡ѹÇÔà¤ÃÒÐË‹ÊÒà赯 áÅÐá¹Ç·Ò§á¡ˆปัญหาÇÇÁ¡Ñ¹ ઇ¹ ปัญหาน้ำ·‡ÇÁ µÑ´äÁˆ·ÓÅÒ»‚Ò ¡ÒÃäÁ‡ãʇ㨠ã¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ·Õ´§ÒÁ¢Í§·ˆÍ§¶Ô¹ â´ÂÍÒÈѾ׹°Ò¹ËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ è Õ è é ¾Íà¾Õ§໗¹á¹Ç·Ò§ã¹¡ÒþѲ¹Ò 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹¨ÓṡปัญหาÍÍ¡à»—¹´ˆÒ¹สังคม เศรษฐกิจ ÊÔè§áǴňÍÁ และÇѲ¹¸ÃÃÁ ¾ÃˆÍÁºÍ¡à˵ؼÅ䴈LJÒเพราะเหตุใดªØÁª¹กำลัง¾Ñ²¹ÒËÃ×ÍáËҧàÊ×èÍÁâ·ÃÁ¨Ö§ µˆÍ§ä´ˆÃѺ¡ÒþѲ¹Ò ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 137
  • 4. แจงผลการเรียนรูที่คาดหวังใหนักเรียนทราบ ¢Ñé¹ãˈ»ÃÐʺ¡Òó‹ 1. ẇ§¡Å؇Á·º·Ç¹ใบความรูที่ 1 àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ รวมกัน อภิปรายประเด็นสำคัญ และทำแบบทดสอบ 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹·ุก¡Å؇Áศึกษาขั้นตอนการทำโครงงานจากใบความรูที่ 2 àÃ×èͧ ขั้นตอนการ ทำโครงงานทีมขนตอนทีสำคัญประกอบดวย (ขันเตรียมการ ขันดำเนินงาน ขันสรุป ่ ี ั้ ่ ้ ้ ้ การดำเนินการ และประเมินผล) โดยครูใหคำปรึกษาในการจัดทำโครงการ 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅØÁสำรวจแนวทางพัฒนาªØÁª¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ËÃ×ͪØÁªนÍ×¹ ¡ÅØÁÅÐ 1 ‡ è ‡ ªØÁª¹ ÊÑÁÀÒɳ‹¼¹ÓªØÁª¹ ปราชญªÒǺˆÒ¹ หรือºØ¤¤Å·ÕÍÂÙ㹪ØÁª¹ เขียนแผนที่ ˆÙ è ‡ ชุมชนที่สำรวจ ¹ÓàÊ¹Í Ã‡ÇÁ¡Ñ¹ÍÀÔ»ÃÒ แนวทางการพัฒนาตามËÅÑ¡ปรัชญา ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ภายในกลุม 4. ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡ÅØÁÈÖ¡ÉÒแนวทางพัฒนาªØÁª¹ ตามËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ‡ จากแหลงเรียนรูตางๆ 5. ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅ؇Áรวม¾Ñ²¹ÒªØÁª¹ ตามËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 6. เขียนรายงานโครงงานพัฒนาชุมชน ตามËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¢Ñé¹ÊÃØ» 1. นักเรียนแตละกลุม¹ÓàʹÍâ¤Ã§§Ò¹พัฒนาชุมชน ตามËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨ ¾Íà¾Õ§ 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹áÅФÃÙÇÇÁ¡Ñ¹»ÃÐàÁÔ¹¼Å¡Ò÷ӧҹ¢Í§·Ø¡¡Å؇Á 3. ÁͺÃÒ§ÇÑÅãˈ¡Å؇Á·Õè·Óâ¤Ã§§Ò¹¶Ù¡µˆÍ§ÊÁºÙó‹ áÅШѴáÊ´§äLj㹷ÕèÊÒ¸ÒóÐÊ×èÍ / áËҧ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ÃÙ»ÀÒ¾ªØÁª¹กำลัง¾Ñ²¹ÒËÃ×ÍáËҧàÊ×èÍÁâ·ÃÁ áÅЪØÁª¹·Õè¾Ñ²¹ÒáÅˆÇ 2. ใบความรู เรื่อง ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 3. ใบความรู เรื่อง ขั้นตอนการทำโครงการ 4. ใบงาน เรื่อง ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 5. แบบสัมภาษณบุคคลในชุมชน 6. แผนที่ชุมชนที่ออกสำรวจ 7. ÍÔ¹àµÍË๵ 8. ˈͧÊÁØ´âçàÃÕ¹ 9. áËҧàÃÕ¹ÃÙ·¹ÓËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒ㪈㹡ÒþѲ¹ÒÍÒªÕ¾ªØÁª¹ ˆ èÕ 10. ¼Ùˆ¹ÓªØÁª¹ ºØ¤¤Å·ÕèÍÂÙ‡ªØÁª¹ áÅÐปราชญªÒǺˆÒ¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 138
  • ¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å 1. µÍº¤Ó¶ÒÁ ÍÀÔ»ÃÒÂ㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ¢Ñ鹵͹¡Ò÷Óâ¤Ã§§Ò¹ãº§Ò¹·Õè 1 àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ Ẻ·´Êͺ 2. Êѧࡵ ¡ÒÃÇÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁµÒÁẺ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³Åѡɳзվ§»ÃÐʧ¤‹ ẺÊÑÁÀÒɳ‹ è Ö ¼Ùˆ¹ÓªØÁª¹ ºØ¤¤Å㹪ØÁª¹ ปราชญªÒǺˆÒ¹ 3. »ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹¨Ò¡â¤Ã§§Ò¹ ÇÔ¸Õ¡Òà à¤Ã×èͧÁ×Í à¡³±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹1. Êѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁÃÒºؤ¤Å 1. Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³¸ÃÃÁáÅÐ 26 - 30 ¤Ðá¹¹ ´ÕÁÒ¡ ¡ÒûÃÐàÁÔ¹¼ÅÍÀÔ»ÃÒ ¤Ø³Åѡɳзվ§»ÃÐʧ¤‹ 20 - 25 ¤Ðá¹¹ è Ö ´Õ ˹ˆÒªÑé¹àÃÕ¹ 15 - 19 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 ต่ำ¡Ç‡Ò 1 - 15 ¤Ðá¹¹ »ÃѺ»Ãا2. µÃǨẺ·´Êͺ 2. Ẻ·´Êͺ 㺧ҹ·Õè 1 3 - 5 ¤Ðá¹¹ ¼‡Ò¹à¡³±‹ ËÅѧàÃÕ¹¡ÒõÃǨ àÃ× è Í § หÅÑ ¡ ปรั ช ญา¢Í§ ต่ำ¡Ç‡Ò 2 ¤Ðá¹¹ »ÃѺ»Ãا 㺧ҹ·Õè 1 àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§3. ¡ÒõÃǨ¼Å§Ò¹ 3. ẺµÃǨ¼Å§Ò¹¨Ò¡ 71 - 80 ¤Ðá¹¹ ´ÕÁÒ¡ â¤Ã§§Ò¹ Ê×èÍÁÑŵÔÁÕà´Õ 61 - 70 ¤Ðá¹¹ ´Õ 50 - 60 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 ต่ำ¡Ç‡Ò 49 ¤Ðá¹¹ »ÃѺ»Ãا ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 139
  • ¡Ô¨¡ÃÃÁàʹÍá¹Ð 1. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒËÒ¢ˆÍÁÙŢͧªØÁª¹·Õ¾²¹Òº¹¾×¹°Ò¹ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ è Ñ é 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÓÃǨÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ô蹨Ѵ·Óà»—¹ÊÁØ´ÀÒ¾ áÅкѹ·Ö¡¢ˆÍÁÙÅÀÒ¤¼¹Ç¡ 1. 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ (¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ÃÒÂÇÔªÒàÈÃÉ°ÈÒʵË) 2. 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ¢Ñ鹵͹¡Ò÷Óâ¤Ã§§Ò¹ 3. 㺧ҹ·Õè 1 àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 4. ẺÊÑÁÀÒɳ‹¼Ùˆ¹ÓªØÁª¹ºØ¤¤Å㹪ØÁª¹áÅÐปราชญªÒǺˆÒ¹ 5. Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³¸ÃÃÁáÅФسÅѡɳÐÍѹ¾Ö§»ÃÐʧ¤‹ 6. ẺµÃǨ¼Å§Ò¹â¤Ã§§Ò¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 140
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 1 ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ Êѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ÃÒÂÇÔªÒ àÈÃÉ°ÈÒʵˤӪÕéᨧ : ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ à¾×è͹ӤÇÒÁÃÙˆµÍº¤Ó¶ÒÁ àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ “àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§” à»—¹ปรัชญา·Õè¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙ‡ËÑǷçÁÕ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑʪÕéá¹Ðá¹Ç·Ò§¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇԵᡇ¾Ê¡¹Ô¡ÃªÒÇä·ÂÁÒâ´ÂµÅÍ´¹Ò¹¡Ç‡Ò 30 »Ü µÑé§áµ‡¡‡Í¹à¡Ô´Çԡĵ¡Òó‹·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐàÁ×èÍÀÒÂËÅѧ䴈·Ã§à¹ˆ¹Â้Óá¹Ç·Ò§¡ÒÃᡈä¢à¾×èÍãˈÃÍ´¾ˆ¹ áÅÐÊÒÁÒö´ÓçÍÂه䴈͇ҧÁÑ蹤§áÅÐÂÑè§Â×¹ ÀÒÂ㵈¡ÃÐáÊâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹áÅФÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§■ á¹Ç¤Ô´ËÅÑ¡ à»—¹ปรัชญา·ÕèªÕéá¹Ç¡ÒôÓçÍÂÙ‡áÅл¯ÔºÑµÔµ¹¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹·Ø¡ÃдѺµÑé§áµ‡ÃдѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ÃдѺªØÁª¹ ¨¹¶Ö§ÃдѺÃÑ° ·Ñé§ã¹¡ÒþѲ¹ÒáÅкÃÔËÒûÃÐà·Èãˈ´Óà¹Ô¹ä»ã¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§ â´Â੾ÒСÒþѲ¹ÒàÈÃÉ°¡Ô¨à¾×èÍãˈ¡ˆÒǷѹµ‡ÍâÅ¡ÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹■ ໃÒËÁÒ Á؇§ãˈà¡Ô´¤ÇÒÁÊÁ´ØžÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§Í‡ҧÃÇ´àÃçÇáÅСLjҧ¢ÇÒ§·Ñ駷ҧàÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ¨Ò¡âÅ¡ÀÒ¹͡䴈໗¹Í‡ҧ´Õ■ ËÅÑ¡¡Òà ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ¡ÒÃÊÈҧÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ¾ÍÊÁ¤Çõ‡Í¡ÒÃÁռšÃзºã´æ Íѹà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ñé§ÀÒ¹͡áÅÐÀÒÂã¹■ à§×è͹䢾×é¹°Ò¹ - ¨ÐµˆÍ§ÍÒÈѤÇÒÁÃÙˆ ¤ÇÒÁÃͺ¤Íº áÅФÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ͇ҧÂÔè§ã¹¡ÒùÓÇÔªÒ¡Òõ‡Ò§æ ÁÒ㪈㹡ÒÃÇҧἹ áÅСÒôÓà¹Ô¹¡Ò÷ء¢Ñ鹵͹ - ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÈҧ¨Ôµã¨¢Í§¤¹ã¹ªÒµÔ â´Â੾ÒÐਈÒ˹ˆÒ·Õè¢Í§ÃÑ° ¹Ñ¡·ÄÉ®ÕáÅйѡ¸ØáԨ㹷ءÃдѺãˈÁÕÊÓ¹Ö¡¤Ø³¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ ÊبÃÔµ áÅÐãˈÁÕ¤ÇÒÁÃͺÃÙˆ·ÕèàËÁÒÐÊÁ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ´ˆÇ¤ÇÒÁÍ´·¹ ¤ÇÒÁà¾ÕÂà ÁÕʵԻ•­­ áÅФÇÒÁÃͺ¤Íº ญญÒ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 141
  • ■ ¹ÔÂÒÁ¢Í§¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁ¾Í´Õ·äÁ‡¹ÍÂà¡Ô¹ä» áÅÐäÁ‡ÁÒ¡à¡Ô¹ä»â´ÂäÁ‡àºÕ´ èÕ ˆàºÕ¹µ¹àͧáÅмوÍ×è¹ àª‡¹ ¡ÒüÅÔµ áÅСÒúÃÔâÀ¤·ÕèÍÂÙ‡ã¹ÃдѺ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠËÁÒ¶֧ ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨à¡ÕèÂǡѺ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§¹Ñé¹ ¨ÐµˆÍ§à»—¹ä»Í‡ҧÁÕà˵ؼŠâ´Â¾Ô¨ÒóҨҡà˵ػ¨¨Ñ·Õà¡ÕÂÇ¢ˆÍ§ µÅÍ´¨¹¤Ó¹Ö§¶Ö§¼Å·Õ¤Ò´Ç‡Ò¨Ðà¡Ô´¨Ò¡¡ÒáÃÐ·Ó • è è è¹Ñé¹æ ͇ҧÃͺ¤Íº ¡ÒÃÁÕÀÁ¤Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õ´Õ ËÁÒ¶֧ ¡ÒÃàµÃÕÂÁµÑÇãˈ¾ÃˆÍÁÃѺ¼Å¡Ãзº áÅФÇÒÁàÊÕ§ Ù Ô ˆØ è è¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§´ˆÒ¹µ‡Ò§æ ·Õè¤Ò´Ç‡Ò¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹Í¹Ò¤µ·Ñé§ã¡ÅˆáÅÐä¡Å■ à§×è͹ä¢à¾×èÍãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ¡ÒõѴÊÔ¹ã¨áÅСÒôÓà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁµ‡Ò§æ ãˈ¾Íà¾Õ§µˆÍ§ÍÒÈÑ·ѧ¤ÇÒÁÃÙáÅФس¸ÃÃÁ é ˆ¾×é¹°Ò¹ à§×͹䢤ÇÒÁÃÙˆ »ÃСͺ´ˆÇ¤ÇÒÁÃͺÃÙà¡ÕÂǡѺÇÔªÒ¡Òõ‡Ò§æ ·Õà¡ÕÂÇ¢ˆÍ§Í‡ҧÃͺ´ˆÒ¹ è ˆ è è è¤ÇÒÁÃͺ¤Íº·Õè¨Ð¹Ó¤ÇÒÁÃÙˆàËŇҹÑé¹ÁÒ¾Ô¨ÒóÒãˈàª×èÍÁ⧡ѹ à¾×èÍ»ÃСͺ¡ÒÃÇҧἹáÅФÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ㹢Ñé¹»¯ÔºÑµÔ à§×͹䢤س¸ÃÃÁ ·Õ¨ÐµˆÍ§àÊÃÔÁÊÈҧ »ÃСͺ´ˆÇÂÁÕ¤ÇÒÁµÃÐ˹ѡ㹤س¸ÃÃÁ ઇ¹ è èÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ÊبÃÔµ ¤ÇÒÁÍ´·¹ ¤ÇÒÁà¾ÕÂà 㪈ʵÔปัญญา㹡ÒôÓà¹Ôนชีวิต วัตถุ / สังคม / สิ่งแวดลอม / วัฒนธรรม สมดุล / พรอมรับตอการเปลี่ยนแปลง ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 142
  • 㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ¢Ñ鹵͹¡Ò÷Óâ¤Ã§§Ò¹¤ÓªÕéᨧ ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒ㺤ÇÒÁÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ¢Ñ鹵͹¡Ò÷Óâ¤Ã§§Ò¹ãˈ࢈Òã¨áňǹÓ仨Ѵ·Ó â¤Ã§§Ò¹á¡ˆ ปั ญ หาËÃ× Í ¾Ñ ² ¹ÒªØ Á ª¹ µÒÁËÅÑ ¡ ปรั ช ญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô ¨ ¾Íà¾Õ  § àÇÅÒ 30 ¹Ò·Õ¢Ñ鹵͹¡Ò÷Óâ¤Ã§§Ò¹ â¤Ã§§Ò¹à»—¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕµÍ§¡ÃзÓ͇ҧµ‡Íà¹×ͧ µÑ§áµ‡àÃÔÁµˆ¹¨¹¡ÃзѧàÊÃç¨ÊÔ¹â¤Ã§§Ò¹ è ˆ è é è è é«Ö觼وàÃÕ¹µˆÍ§´Óà¹Ô¹¡ÒÃàͧ·Ñé§ÊÔé¹ â´ÂÁÕ¼ÙˆÊ͹·Ó˹ˆÒ·Õèà»—¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¤ÍÂãˈ¤Óá¹Ð¹ÓàʹÍá¹Ð͇ҧã¡ÅˆªÔ´µÅÍ´àÇÅÒ㹡Ò÷Óâ¤Ã§§Ò¹ ÁÕ¢Ñ鹵͹·Õèสำคัญ»ÃСͺ´ˆÇ ¢Ñé¹àµÃÕÂÁ¡ÒâÑ鹡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ áÅТÑé¹ÊÃØ»¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹áÅлÃÐàÁÔ¹¼Å «Öè§áµ‡ÅТÑ鹺·ºÒ·¢Í§¼ÙˆÊ͹áÅÐàÃÕ¹·Õè¨Ðª‡ÇÂʇ§àÊÃÔÁãˈ¡Ò÷Óâ¤Ã§§Ò¹»ÃÐʺ¼ÅÊÓàÃç¨ Áմѧ¹Õé1. ¡ÒäԴáÅÐàÅ×Í¡ปัญหา·Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒ / ËÑÇ¢ˆÍàÃ×èͧ à»—¹¡ÒäԴËÒËÑÇ¢ˆÍàÃ×ͧ·Õ¨Ð·Óâ¤Ã§§Ò¹ â´Â¼ÙàÃÕ¹µˆÍ§µÑ§µˆ¹¤Ó¶ÒÁ·ÕÇÒ ¨ÐÈÖ¡ÉÒÍÐäà è è ˆ é 臷ÓäÁµˆÍ§ÈÖ¡ÉÒàÃ×èͧ´Ñ§¡Å‡ÒÇ ¡ÒÃàÅ×Í¡ปัญหา·Õ¨ÐÈÖ¡ÉÒà¾×Í·Óâ¤Ã§§Ò¹¹Ñ¹ ¼ÙàÃÕ¹¤ÇÃà»—¹¼Ù¤´áÅÐàÅ×Í¡ปัญหา´ˆÇ è è é ˆ ˆ Ôµ¹àͧ ÍÒ¨ÁÒ¨Ò¡¤ÇÒÁʹã¨áÅФÇÒÁÍÂÒ¡ÃÙˆÍÂÒ¡àË繢ͧ¼ÙˆàÃÕ¹àͧ ËÃ×Íä´ˆá¹Ç¤ÇÒÁ¤Ô´¨Ò¡àÃ×èͧ·ÕèàÃÕ¹¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×͵‡Ò§æ áÅШҡ¡ÒÃä»ÈÖ¡Éҹ͡ʶҹ·Õè à»—¹µˆ¹ ËÑÇ¢ˆÍàÃ×ͧ¢Í§â¤Ã§§Ò¹ µˆÍ§à»—¹àÃ×ͧ·Õ੾ÒÐà¨ÒШ§ áÅЪѴਹLJÒâ¤Ã§§Ò¹¹Õ·ÓÍÐäà è è è éàÁ×èÍàÅ×Í¡ปัญหา·Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒä´ˆáÅˆÇ ¨Óà»—¹µˆÍ§µÑ駪×èÍàÃ×èͧ´ˆÇ ¡ÒõÑ駪×èÍàÃ×èͧ·Õè´Õ¹Ñé¹ ¨ÐµˆÍ§Ê×è͡Ѻ¼ÙˆÍ‡Ò¹ä´ˆÇ‡Ò§Ò¹·ÕèÍÂÙ‡ã¹ÃÒ§ҹ¹Ñ鹤×ÍÍÐäà ÁÕ¤ÇÒÁªÑ´à¨¹ ¡Ð·Ñ´ÃÑ´ äÁ‡¤ÅØÁà¤Ã×Í áÅФÇú͡ÃÒÂÅÐàÍÕ´à¡ÕèÂǡѺ§Ò¹·Õè¨Ð·ÓãˈÁÒ¡·ÕèÊØ´2. ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÍ¡ÊÒ÷Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒàÍ¡ÊÒ÷Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§¹ÕéÃÇÁ件֧¡ÒâͤӻÃÖ¡ÉÒ ËÃ×Í¡ÒÃËÒ¢ˆÍÁÙÅ ËÃ×ÍÃÒÂÅÐàÍÕ´Í×è¹æ ¨Ò¡¼Ùˆ·Ã§¤Ø³ÇØ²Ô ¼Ùˆà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§·Ø¡ÃдѺ ÃÇÁ·Ñ駡ÒÃÊÓÃǨÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹µ‡Ò§æ ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¢Ñ鹵͹¹Õé¨Ð·Óãˈà¡Ô´¤ÇÒÁÃÙˆ ¤ÇÒÁ࢈Òã¨ã¹ÃÒÂÅÐàÍÕ´µ‡Ò§æ ¢Í§à¹×éÍËÒÊÒÃзÕèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§à¾ÔèÁÁÒ¡¢Öé¹ ÃÇÁ·Ñ駷ÓãˈàË繶֧¢Íº¢‡Ò¢ͧÀÒÃЧҹ·Õè¨Ð´Óà¹Ô¹¡Òà ¼Å·Õä´ˆ¨Ò¡¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹µÒÁ¢Ñ¹µÍ¹¹Õé ¨Ðª‡Ç·Óãˈ䴈á¹Ç¤Ô´ã¹¡ÒáÓ˹´¢Íº¢‡Ò è éËÃ×ÍईÒâ¤Ã§¢Í§àÃ×èͧ·Õè¨ÐÈÖ¡ÉÒªÑ´à¨¹Ç‡Ò - ¨Ð·ÓÍÐäà / ·ÓäÁµˆÍ§·Ó / µˆÍ§¡ÒÃãˈà¡Ô´ÍÐäà / ·Ó͇ҧäà / 㪈·ÃѾÂÒ¡ÃÍÐäà / ·Ó¡Ñºã¤Ã ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 143
  • 3. ¡ÒÃà¢Õ¹ईÒâ¤Ã§¢Í§â¤Ã§§Ò¹ â´Â·ÑèÇä»à¤ˆÒâ¤Ã§¢Í§â¤Ã§§Ò¹¨Ð»ÃСͺ´ˆÇÂËÑÇ¢ˆÍµ‡Ò§ æ «Öè§ä´ˆá¡‡ ËÑÇ¢ˆÍ / ÃÒ¡Òà ÃÒÂÅÐàÍÕ´·Õ赈ͧÃÐºØ 1. ª×èÍâ¤Ã§§Ò¹ ·ÓÍÐäáѺã¤Ã à¾×èÍÍÐäà 2. ª×èͼو·Óâ¤Ã§§Ò¹ ¼Ùú¼Ô´ªÍºâ¤Ã§§Ò¹ ÍҨ໗¹ÃÒºؤ¤ÅËÃ×ÍÃÒ¡ÅØÁ ˆÑ ‡ 3. ª×èÍ·Õè»ÃÖ¡ÉÒâ¤Ã§§Ò¹ ¤ÃÙ-ÍÒ¨ÒË ¼Ùˆ·Ã§¤Ø³ÇزԷÕèÁÕã¹·ˆÍ§¶Ôè¹ ¼Ùˆ·Ó˹ˆÒ·Õè à»—¹·Õè»ÃÖ¡ÉÒ ¤Çº¤ØÁ¡Ò÷ӧҹ¢Í§¼ÙˆàÃÕ¹ 4. ËÅÑ¡¡ÒÃáÅÐà˵ؼŠÊÀÒ¾»•¨¨Øº¹·Õà»—¹¤ÇÒÁµˆÍ§¡Òà áÅФÇÒÁ¤Ò´ËÇѧ Ñ è ·Õè¨Ðà¡Ô´¼Å 5. ¨Ø´ËÁÒ / Çѵ¶Ø»ÃÐʧ¤‹ ÊÔ觷Õ赈ͧ¡ÒÃãˈà¡Ô´¢Öé¹àÁ×èÍÊÔé¹ÊØ´â¤Ã§§Ò¹·Ñé§ã¹àªÔ§ »ÃÔÁÒ³áÅÐàªÔ§¤Ø³ÀÒ¾ 6. ÊÁÁص԰ҹ¢Í§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¢ˆÍµ¡Å§ / ¢ˆÍ¡Ó˹´ / à§×èÍ¹ä¢ à¾×èÍà»—¹á¹Ç·Ò§ (㹡óշ໗¹â¤Ã§§Ò¹¡Ò÷´Åͧ) èÕ ã¹¡ÒþÔÊÙ¨¹‹ãˈ໗¹ä»µÒÁ·Õè¡Ó˹´ 7. ¢Ñ鹵͹¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹ ¡ Ô ¨ ¡ÃÃÁËÃ × Í ¢ Ñ é ¹ µÍ¹¡ÒôÓà¹ Ô ¹ §Ò¹â¤Ã§§Ò¹ à¤Ã×èͧÁ×Í ÇÑÊ´Ø ÍØ»¡Ã³‹ ʶҹ·Õè 8. ÃÐÂÐàÇÅÒ´Óà¹Ô¹§Ò¹ ÃÐÂÐàÇÅÒ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹â¤Ã§§Ò¹ µÑé§áµ‡àÃÔèÁµˆ¹ ¨¹àÊÃç¨ÊÔé¹ 9. ¼Å·Õè¤Ò´Ç‡Ò¨Ðä´ˆÃѺ ÊÀÒ¾¢Í§¼Å·Õ赈ͧ¡ÒÃãˈà¡Ô´ ·Ñ駷Õèà»—¹¼Å¼ÅÔµ ¡Ãкǹ¡ÒÃáÅмšÃзº 10. àÍ¡ÊÒÃ͈ҧÍÔ§ / ºÃóҹءÃÁ ª×èÍàÍ¡ÊÒà ¢ˆÍÁÙÅ ·Õèä´ˆ¨Ò¡áËҧµ‡Ò§æ ·Õè¹ÓÁÒ㪈 㹡ÒôÓà¹Ô¹¡Òà ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 144
  • Ẻ·´Êͺ àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ª×èÍ.................................................................. ªÑé¹................. Á. ......./ ......... àÅ¢·Õè................¤ÓªÕéᨧ ¨§àµÔÁ¤Óŧ㹪‡Í§Ç‡Ò§ãˈ䴈㨤ÇÒÁ·ÕèÊÁºÙó‹1. ¤ÇÒÁ࢈Ò㨢ͧ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¤ÓLJÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ËÁÒ¶֧..................................................... .........................................................................................................................................2. ·ÄÉ®ÕãËÁ‡ÊÁ¾Ñ¹¸‹¡ºàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ´Ñ§¹Õé ...................................................................... Ñ Ñ .........................................................................................................................................3. ÊÔ§·ÕáÊ´§Ç‡ÒªØÁª¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ÁÕ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ 䴈ᡇ.............................................................. è è .........................................................................................................................................4. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÍÂÙ‡ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3 ¤ÇÃÁÕ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§㹴ˆÒ¹ 1. ........................................................................................................................................... 2. .................................................................................................................................. 3. ..................................................................................................................................... 4. ......................................................................................................................5. ¶ˆÒ¹Ñ¡àÃÕ¹ÍÂÙ‡ã¹Êѧ¤Á·Õè¢Ò´ÃÐàºÕº ¹Ñ¡àÃÕ¹¨ÐÊÈҧÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹µÑÇàͧ䴈â´Â ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................6. ¤Ó¹ÔÂÒÁ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¤×Í 1. ........................ 2. ........................ 3. ...........................7. ¤Ãͺ¤ÃÑǹѡàÃÕ¹¹ÓËÅÑ¡ ............................................¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒ㪈8. ÊÔ觷Õè¹Ñ¡àÃÕ¹¤Ô´Ç‡Òä´ˆ·ÓµÒÁËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÍÂÙ‡áÅˆÇ ¤×Í 1. ........................................................................................................................................... 2. .................................................................................................................................. 3. ..................................................................................................................................................... 9. ¡µÑÇ͇ҧºØ¤¤Åã¹Êѧ¤Á·Õ¹ÓËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒ㪈 ઇ¹................................................... è ......................................................................................................................................................10. ¹Ñ¡àÃÕ¹¤Ô´Ç‡Ò ËÅÑ¡¤Ø³¸ÃÃÁ·Õè¤ÇùÓÁÒ㪈µÒÁËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¤×Í ......................... ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 145
  • 㺧ҹ·Õè 1 àÃ×èͧ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ª×èÍ¡Å؇Á....................................................................................................................................¤ÓªÕéᨧ : ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡Å؇Á¤ˆ¹¤ÇˆÒÈÖ¡ÉÒ ãˈ䴈¤ÓµÍº·Õè¶Ù¡µˆÍ§ÊÁºÙó‹¨Ò¡Ë¹Ñ§Ê×;ÔÁ¾‹ ¹ÔµÂÊÒà ÍÔ¹àµÍËà¹çµ áÅÐâ·Ã·Ñȹ‹ à¡ÕèÂǡѺªØÁª¹·Õè¾Ñ²¹Òº¹¾×é¹°Ò¹ËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´ ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§·Õè·ÓãˈªØÁª¹ÁÕ¤ÇÒÁ࢈Áá¢ç§áÅÐÂÑè§Â×¹(1) ¡µÑÇ͇ҧªØÁª¹·Õè¾Ñ²¹Ò͇ҧ࢈Áá¢ç§áÅÐÂÑè§Â×¹ÁÒ 1 ªØÁª¹ ª×ͪØÁª¹ .................................................................................. ËÁÙºÒ¹ .............................. è ‡ ˆ µÓºÅ...................................ÍÓàÀÍ...................................¨Ñ§ËÇÑ´.........................................(2) ÊÃØ»ÇÔ¸Õ¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ªØÁª¹ .............................................................................................................................................. .............................................................................................................................................. ÊÃØ»¼Å¡ÒôÓà¹Ô¹§Ò¹¢Í§ªØÁª¹ .............................................................................................................................................. ..............................................................................................................................................(3) ¡Ò÷ӧҹ¢Í§ªØÁª¹à¢ˆÒ¡ÑºËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ´Ñ§¹Õé - ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³................................................................................................................. .............................................................................................................................................. - ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼÅ....................................................................................................................... .............................................................................................................................................. - ¡ÒÃÁÕÀÁ¤Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õ´.Õ ....................................................................................................... Ù Ô ˆØ è .............................................................................................................................................. - à§×͹䢤ÇÒÁÃÙ.ˆ ...................................................................................................................... è .............................................................................................................................................. - à§×͹䢤س¸ÃÃÁ................................................................................................................... è ..............................................................................................................................................ª×èÍÊÁÒªÔ¡ 1. ª×èÍ.................................. àÅ¢·Õè........... 4. ª×èÍ.................................... àÅ¢·Õè............. 2. ª×èÍ.................................. àÅ¢·Õè........... 5. ª×èÍ.................................... àÅ¢·Õè............. 3. ª×èÍ.................................. àÅ¢·Õè........... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 146
  • Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¡Ãкǹ¡ÒáÅ؇ÁÃÒÂÇÔªÒ ........................... á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè ......... àÃ×èͧ ....................................... ÃÒ¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ÃÇÁ ÊÃØ» ¨Ó¹Ç¹ ·Õè ª×èÍ - Ê¡ØÅ ¡ÒÃÇÇÁ¡Ñ¹ ·Ó§Ò¹µÒÁ ·Ó§Ò¹ ÇÇÁÁ×Í㹡Òà ÃÒ¡Òà ʇ§§Ò¹ ¼‡Ò¹ äÁ‡¼‡Ò¹ ÇҧἹ ˹ˆÒ·Õท䴈ú ¶Ù¡µˆÍ§ è ่ี Ñ »ÃѺ»Ãا ·Õ輇ҹ ·Ñ¹àÇÅÒ ¡Ò÷ӧҹ ÁͺËÁÒ ÊÁºÙó‹ ¼Å§Ò¹ ࡳ±‹¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ 1. .................................................................. 2. .................................................................. 3. .................................................................. ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 147
  • ẺÊÑÁÀÒɳ‹ºØ¤¤Å㹪ØÁª¹ »ÃСͺἹ¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ àÃ×èͧ ªØÁª¹¾Ñ²¹Ò´ˆÇÂปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÒÃÐÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ ÇÔªÒ Ê 33101 ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3 /....... ¼ÙˆÊ͹.............................................................¤ÓªÕéᨧ : ãˈ¹¡àÃÕ¹¹ÓẺÊÑÁÀÒɳ‹ªÁª¹ ä»ÊÑÁÀÒɳ‹¼¹ÓªØÁª¹ ºØ¤¤Å㹪ØÁª¹áÅлÃÒªญ­ Ñ Ø ˆÙ ‹ ªÒǺˆÒ¹¢Í§ªØÁª¹¹Ñ¡àÃÕ¹ËÃ×Íã¡Åˆà¤Õ§ à¾×͹ÓปัญหาÁÒÇÔà¤ÃÒÐË‹ »ÃÐàÀ·¢Í§ปัญหา è áÅÐÊÓÃǨ¤ÇÒÁµˆÍ§¡ÒÃᡈปัญหา¢Í§ªØÁª¹ áňǨѴ·Óâ¤Ã§§Ò¹á¡ˆปัญหาáÅоѲ¹Ò ªØÁª¹µÒÁËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ µˆ¹·Ø¹·Ò§ÊÔè§áǴňÍÁ ªØÁª¹·ÕèÁÕ ÊÔ觷ÕèªØÁª¹ ¼ÙˆÃѺ¡Òà ªØÁª¹·Õè ÇѲ¹¸ÃÃÁ ¼ÙˆÊÑÁÀÒɳ‹ »•­ญËÒµˆÍ§ µˆÍ§¡ÒþѲ¹Ò ÀÙÁÔ»ญญÒ·ˆÍ§¶Ôè¹ µˆÍ§¡ÒÃá¡ˆä¢ ÊÑÁÀÒɳ‹ •­­ á¡ä¢ ¢Í§ªØÁª¹ áÅоѲ¹Òª×èÍ¡Å؇Á.....................................................................................ÊÁҪԡ㹡Å؇Á 1. ...................................................... 5. ...................................................... 2. ...................................................... 6. ...................................................... 3. ...................................................... 7. ...................................................... 4. ...................................................... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 148
  • á¼¹·ÕèªØÁª¹·ÕèÍÍ¡ÊÓÃǨ¤ÓªÕéᨧ : ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢Õ¹Ἱ·ÕèªØÁª¹·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹ÍÍ¡ä»ÊÓÃǨãˈªÑ´à¨¹ª×Í ªØÁª¹/ËÁÙºÒ¹.....................µÓºÅ.........................ÍÓàÀÍ......................¨Ñ§ËÇÑ´...................... è ‡ ˆª×èÍ¡Å؇Á..................................................................................................................................... ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 149
  • ẺµÃǨ¼Å§Ò¹¨Ò¡â¤Ã§§Ò¹ àÃ×èͧ â¤Ã§§Ò¹á¡ˆปัญหาáÅоѲ¹ÒªØÁª¹µÒÁËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÇÔªÒ Ê 33101 ªÑé¹ Á.3 /........... ÃÒ¡Ò÷Õè»ÃÐàÁÔ¹ ¢ˆÍÁÙÅ¢ˆÍà·ç¨¨ÃÔ§ ¡ÒÃá»Å ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¡ÒáÓ˹´ ¡Òúѹ·Ö¡ ¡ÒèѴ·Ó ¤Ø³ÀÒ¾ ¡ÒÃáÊ´§¼Å§Ò¹ ·Õè ª×èÍ¡Å؇Á »ÃСͺ¡Òà ¤ÇÒÁËÁÒ ÃÔàÃÔèÁ ËÁÒÂà赯 »Ñ­ญËÒ ¢ˆÍÁÙÅ ¢ˆÍÁÙÅ ¢Í§§Ò¹ áÅСÒùÓàÊ¹Í ·Óâ¤Ã§§Ò¹ áÅÐÊÃØ»¼Å ÊÈҧÊÃä‹ (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) (10) ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¡Å؇Á·Õè .................................................................. ¤ÃټوÊ͹ ............................................................................. ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ 71 - 80 ¤Ðá¹¹ ´ÕÁÒ¡ ŧª×èÍ ..................................................... ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ 61 - 70 ¤Ðá¹¹ ´Õ (.................................................) 50 - 60 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 Çѹ·Õè.......................................ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 ต่ำ¡Ç‡Ò 1 - 49 ¤Ðá¹¹ µˆÍ§»ÃѺ»Ãا150
  • Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¤Ø³¸ÃÃÁáÅФسÅѡɳÐÍѹ¾Ö§»ÃÐʧ¤‹ àÃ×èͧ â¤Ã§§Ò¹á¡ˆปัญหาáÅоѲ¹ÒªØÁª¹µÒÁËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÇÔªÒ Ê 33101 ªÑé¹ Á.3/........... ÃÒ¡Ò÷Õè»ÃÐàÁÔ¹ ¤ÇÒÁ ÊµÔ ¢Âѹ ¤ÇÒÁ ¤ÇÒÁ ¡Òà ·Õè ª×èÍ - ¹ÒÁÊ¡ØÅ «×èÍÊѵ‹ »Ñ­­ญญÒ Í´·¹ ÊÒÁѤ¤Õ ÃѺ¼Ô´ªÍº ẇ§»•¹ ËÁÒÂà赯 (5) (5) (5) (5) (5) (5)¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ ¹Ñ¡àÃÕ¹ ¡Å؇Á·Õè ................................................................. ¤ÃټوÊ͹ ............................................................................. ŧª×èÍ ..................................................... ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (..................................................) Çѹ·Õè.......................................ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ 26 - 30 ¤Ðá¹¹ ´ÕÁÒ¡ 20 - 25 ¤Ðá¹¹ ´Õ 15 - 19 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 ต่ำ¡Ç‡Ò 1 - 15 ¤Ðá¹¹ µˆÍ§»ÃѺ»Ãا ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 151
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 152
  • µÑÇ͇ҧἹ¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆแบบºÙóҡÒà ปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ÀÒÉÒä·Â “ªÕÇԵʴãÊ㹪ØÁª¹¹‡ÒÍÂÙ‡”¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ “¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã” ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 153
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 154
  • á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 1 àÃ×èͧ ªÕÇԵʴãÊ ã¹ªØÁª¹¹‡ÒÍÂÙ‡ ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ : ÀÒÉÒä·Â ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ 1. à¾×èÍʇ§àÊÃÔÁ·Ñ¡ÉСÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ˆ¹¤ÇˆÒáÅкѹ·Ö¡¢ˆÍÁÙÅ͇ҧÁÕÃкº 2. ÁÕ·Ñ¡ÉÐ㹡ÒÃà¢Õ¹ÇÔà¤ÃÒÐË‹ Êѧà¤ÃÒÐË‹ 3. ÃÙˆ¨Ñ¡ãªˆà¾Å§¾×é¹àÁ×ͧ»ÃСͺ¡Ô¨¡ÃÃÁ㹪ØÁª¹ãˈà¡Ô´¤ÇÒÁÊØ¢ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‹ Êѧà¤ÃÒÐË‹ 2. ÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ôè¹ àÃ×èͧ à¾Å§¾×é¹àÁ×ͧ¡ÒúÙóҡÒáѺปรัชญาของàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1. ความพอเพียง 1.1 ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡ÑºàÇÅÒ㹡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ˆ¹¤ÇˆÒ¹Óä»ÍˆÒ§ÍÔ§ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñº¡ÒùӢˆÍÁÙÅä»ÍˆÒ§ÍÔ§ãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¶Ù¡µˆÍ§áÅÐÂÍÁÃѺàª×èͶ×Í - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñº¤ÇÒÁÊÒÁÒö㹡Òúѹ·Ö¡¢ˆÍÁÙŢͧ¼ÙˆàÃÕ¹ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñ º ÊÒÃÐà¹× é Í ËÒ»ÃСͺ¡ÒÃà¢Õ  ¹ÃÒ§ҹ·Õ è Ê Í´¤Åˆ Í §¡Ñ º à¹×éÍàÃ×èͧ - ¾Í»ÃÐÁҳ㹡ÒÃ㪈·ÃѾÂÒ¡Ã͇ҧ¤ØˆÁ¤‡ÒáÅФÃͺ¤ÅØÁ - ¾Í»ÃÐÁҳ㹡Òê‡ÇÂàËÅ×ͼوÍ×è¹ 1.2 ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ- Í¸Ô º Ò¤ÇÒÁสำคั ญ ¤ÇÒÁ¨Óà»— ¹ 㹡ÒÃÈÖ ¡ ÉÒ¤ˆ ¹ ¤Çˆ Ò ¢ˆ Í ÁÙ Å ·Õ è Ë ÅÒ¡ËÅÒ ·Ñ¹ÊÁÑ áÅШӹǹ¢ˆÍÁÙÅ·Õè㪈㹡ÒÃ͈ҧÍÔ§ - ªÕ é á ¨§¡ÒùÓàʹ͢ˆ Í ÁÙ Å â´Â¡ÒÃºÑ ¹ ·Ö ¡ ´ˆ Ç ÂÃÙ » Ẻ·Õ è à ËÁÒÐÊÁ¡Ñ º ¤ÇÒÁ ÊÒÁÒöและทำความเขาใจไดงาย - ͸ԺÒ / ºÃÃÂÒ ¡ÒáÓ˹´à¹×éÍËÒÊÒÃзÕèÊÍ´¤ÅˆÍ§áÅФÃͺ¤ÅØÁ¡Ñº ¡ÒÃà¢Õ¹ÃÒ§ҹไดอยางชัดเจน - ͸ԺÒÂá¹Ç¡ÒþѲ¹ÒªØÁª¹ãˈ¹‡ÒÍÂÙ‡อยางยั่งยืน ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 155
  • - แกไขปญหาในปจจุบัน »ƒÍ§¡Ñ¹¡ÒÃà¡Ô´ปัญหา㹪ØÁª¹ในอนาคต - ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»—¹ÍÂÙ‡¢Í§ªØÁª¹ãˈดีขึ้นอยางตอเนื่อง 2. คุณธรรมกำกับความรู 2.1 à§×è͹䢤س¸ÃÃÁ - ÁÕÁÒÃÂÒ· และจรรยาบรรณ㹡ÒÃ͈ҧÍÔ§¢ˆÍÁÙÅ - ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºã¹¡ÒÃÃÒ§ҹ¡Òû¯ÔºÑµÔ - ÃÙˆÃÑ¡ÊÒÁѤ¤Õ ¨ÔµÊÒ¸ÒóР¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ‡ÍÊѧ¤Á - มีความเพียร และอดทนในการทำโครงงานใหเกิดประโยชนตอสังคม 2.2 à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆ - áËҧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ˆ¹¤ÇˆÒ ÇÔ¸Õ¡Ò䈹¤ÇˆÒ ¡ÒÃàÅ×Í¡¢ˆÍÁÙÅ͈ҧÍÔ§ ¡ÒÃà¢Õ¹ ºÃóҹءÃÁ - รูวิธี¡Ò贺ѹ·Ö¡ และการเขียนรายงานอยางรอบคอบ - รู  แ ละเข า ใจเกี่ ย วกั บ การพั ฒ นาภาวะเศรษฐกิ จ / สั ง คม / สิ่ ง แวดล อ ม / วัฒนธรรม - รอบรูเกี่ยวกับÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ô蹡Ԩ¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ¢Ñé¹¹Ó ·º·Ç¹¤ÇÒÁÃÙˆ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¤ˆ¹¤ÇˆÒ¨Ò¡áËҧ¢ˆÍÁÙÅ㹪ØÁª¹ ·º·Ç¹àÃ×èͧ¡Òà ºÑ¹·Ö¡ ¡ÒÃÊѧࡵ ¡ÒÃÊÑÁÀÒɳ‹ ¡ÒÃÃǺÃÇÁ¢ˆÍÁÙÅ áÅСÒùÓàʹÍ͇ҧ໗¹Ãкº ¹‡Òʹ㨠¢Ñé¹Ê͹ 1. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒÊÀÒ¾ªØÁª¹·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹ÍÒÈÑÂÍÂÙ‡â´Â¡ÒÃÊÑÁÀÒɳ‹ Êѧࡵ¨´ºÑ¹·Ö¡ ¢ˆÍÁÙÅáÅйÓàʹ͡Ò贺ѹ·Ö¡ µÒÁÃٻẺ·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹àÅ×͇͡ҧàËÁÒÐÊÁ µÒÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 1 1.1 ʶҹ·ÕèµÑ駢ͧªØÁª¹ 1.2 ʶҹ·Õèสำคัญã¡Åˆà¤Õ§ªØÁª¹ 1.3 ¨Ó¹Ç¹ÊÁҪԡ㹪ØÁª¹ 1.4 ÍÒªÕ¾ 1.5 à¾È 1.6 ÃдѺÍÒÂØ 1.7 ÃдѺ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 156
  • 1.8 ÍÔ·¸Ô¾Å·ÕèÁռŵ‡Í¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇԵ㹪ØÁª¹ 1.8.1 ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÈÒʵË 1.8.2 ÇѲ¹¸ÃÃÁ¡ÒÃÃѺ»ÃзҹÍÒËÒà ¡ÒÃᵇ§¡Ò ¤ÇÒÁàª×èÍ 1.8.3 ¤‡Ò¹ÔÂÁ ÈÒÊ¹Ò ÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ôè¹ 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹ẇ§¡Å؇Áᢇ§¢Ñ¹¡ÒùÓàʹ͢ˆÍÁÙŨҡ¡ÒÃÊÓÃǨáÅкѹ·Ö¡´ˆÇÂà·¤¹Ô¤ á¼¹¼Ñ§Áâ¹·Ñȹ‹ (mind-map) µÒÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 2 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹¹Óàʹ͡ÒÃÊÓÃǨÊÀÒ¾ปัญหา¢Í§ªØÁª¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹áÅоٴáÊ´§ ¤ÇÒÁ¤Ô´àËç¹á¹Ç·Ò§¡ÒÃᡈä¢áÅоѲ¹Ò¨Ò¡àÍ¡ÊÒÃá¼¹¼Ñ§Áâ¹·Ñȹ‹ 4. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÈÖ¡ÉÒà¾Å§¾×é¹àÁ×ͧ¢Í§·ˆÍ§¶Ôè¹áÅÐàÅ×Í¡½Ý¡«ˆÍÁµÒÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´áÅФÇÒÁʹ㨠¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁáÊ´§º·ºÒ·ÊÁÁµÔ¡ÒÃพัฒนา㹪ØÁª¹ â´Â㪈à¾Å§¾×¹àÁ×ͧ㹷ˆÍ§¶Ô¹à»—¹Ê×Íàª×ÍÁ⧤ÇÒÁÊÁѤÃÊÁÒ¹ÊÒÁѤ¤Õ ¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ é è è è ¹ÓàʹÍ㹪ØÁª¹µÒÁâÍ¡ÒÊ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ¢Ñé¹ÊÃØ» 1. ¹Ñ¡àÃÕ¹ẇ§¡Å؇ÁÍÀÔ»ÃÒ ¡ÒùÓàʹÍá¹Ç·Ò§¡ÒÃᡈปัญหาËÃ×;Ѳ¹ÒªØÁª¹ µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2. ¹Ñ¡àÃÕ¹à¢Õ¹º·¤ÇÒÁ àÃ×ͧ ªÕǵʴãÊ㹪ØÁª¹¹‡ÒÍÂÙ‡ µÒÁËÅÑ¡á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨ è Ô ¾Íà¾Õ§ 3. ¹Ñ¡àÃÕ¹ÊÓÃǨ¤ÇÒÁÊÒÁÒö ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´ ¤ÇÒÁʹã¨áÅФÇÒÁà»—¹ä»ä´ˆã¹¡Òà ࢈ÒÇÇÁ¡ÒÃᡈปัญหาËÃ×;Ѳ¹ÒªØÁª¹·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹ÍÒÈÑÂÍÂÙ‡µÒÁâÍ¡ÒÊ·ÕèàËÁÒÐÊÁáËҧàÃÕ¹ÃÙˆ ÊÀÒ¾ªØÁª¹¢Í§¼ÙˆàÃÕ¹¡ÒÃÇÑ´¼Å »ÃÐàÁÔ¹¼Å à¤Ã×èͧÁ×ÍÇÑ´¼Å ẺÊÑÁÀÒɳ‹ / ẺÊѧࡵ ẺºÑ¹·Ö¡ ÇÔ¸¡ÒÃÇÑ´ Õ »ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡áººÊÑÁÀÒɳ‹ »ÃÐàÁÔ¹¨Ò¡¡ÒÃáÊ´§º·ºÒ·ÊÁÁµÔ ¼Ñ§Áâ¹·Ñȹ‹ º·¤ÇÒÁ ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ ¡ÒÃÊÑÁÀÒɳ‹ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ 1 = »ÃѺ»Ãا 2 = ¾Í㪈 3 = ´Õ 4 = ´ÕÁÒ¡ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 157
  • ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 1 ãˈ¹¡àÃÕ¹àÅ×Í¡ÈÖ¡ÉÒ¤ˆ¹¤ÇˆÒáÅйÓàʹÍÇÔ¸¡Ò䈹¤ÇˆÒ áËҧ¤ˆ¹¤ÇˆÒ áÅСÒèѴÃкº Ñ Õ¢ˆÍÁÙŨҡáËҧ¢ˆÍÁÙŵ‡Ò§ æ ·Õè¡Ó˹´ãˈ 1. ʶҹ·ÕèµÑ駢ͧªØÁª¹¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ 2. ÊÀÒ¾ÀÙÁÔÈÒʵË 3. ¡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾ 4. »ÃÐà¾³Õ ÇѲ¹¸ÃÃÁ 5. ʶҹ·Õ跇ͧà·ÕèÂÇ 6. ¼ÅÔµÀѳ±‹·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§㹪ØÁª¹ 7. ÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ô蹡Ԩ¡ÃÃÁ·Õè 2 ãˈ¹¡àÃÕ¹àÅ×Í¡ÃٻẺ¹Óàʹ͢ˆÍÁÙŨҡ¡ÒÃÊÑÁÀÒɳ‹µÒÁËÑÇ¢ˆÍ·Õ¡Ó˹´ãˈ 1 ËÑÇ¢ˆÍ Ñ è 1. ¹ÓàʹÍÃٻẺ¼Ñ§Áâ¹·Ñȹ‹ 2. ¹ÓàʹÍẺ‡ͤÇÒÁ 3. ¹ÓàʹÍẺÍÀÔ»ÃÒ 4. Í×è¹æ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 158
  • ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè 3 ãˈ¹¡àÃÕ¹à¢Õ¹º·¤ÇÒÁ ËÑÇ¢ˆÍ “ªÕǵʴãÊ㹪ØÁª¹¹‡ÒÍÂÙ‡ µÒÁËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§” Ñ Ô...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................¡Ô¨¡ÃÃÁàʹÍá¹Ð 1. ¤ÃټوÊ͹¤ÇÃà»Û´âÍ¡ÒÊãˈ¼ÙˆàÃÕ¹䴈㪈෤¹Ô¤¡Òúѹ·Ö¡·ÕèËÅÒ¡ËÅÒµÒÁ¤ÇÒÁ¶¹Ñ´áÅФÇÒÁʹ㨠2. ¤ÃټوÊ͹¤ÇáÃе؈¹ãˈ¼ÙˆàÃÕ¹Êӹ֡㹡ÒÃÊ׺ÊÒ¹ÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ôè¹ã¹¡ÒÃàÅ×Í¡à¾Å§¾×é¹àÁ×ͧÁÒ㪈 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 159
  • ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÊÒÁÒö¡ÒÃÃǺÃÇÁ¢ˆÍÁÙŨҡ¡ÒÃÊÑÁÀÒɳ‹ ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ à¾×è͹ µ¹àͧ ¤Ã٠ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ 1. 㪈¤Ó¶ÒÁ䴈͇ҧàËÁÒÐÊÁ 2. ¢ˆÍÁÙÅ㹡ÒÃÊÑÁÀÒɳ‹¤Ãº¶ˆÇ¹µÒÁËÑÇ¢ˆÍ·Õè¡Ó˹´ 3. ¨Ñ´à¡çº¢ˆÍÁÙÅ͇ҧ໗¹ÃкºàÃÕºÈÍÂÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ 1 = »ÃѺ»Ãا 2 = ¾Í㪈 3 = ´Õ 4 = ´ÕÁÒ¡1. 㪈¤Ó¶ÒÁä´ˆàËÁÒÐÊÁ 1 = 㪈¤Ó¶ÒÁäÁ‡àËÁÒÐÊÁ 2 = 㪈¤Ó¶ÒÁä´ˆàËÁÒÐÊÁµÑé§áµ‡ 60% 3 = 㪈¤Ó¶ÒÁä´ˆàËÁÒÐÊÁÁÒ¡¡Ç‡Ò 70% 4 = 㪈¤Ó¶ÒÁä´ˆàËÁÒÐÊÁ2. ¢ˆÍÁÙÅ㹡ÒÃÊÑÁÀÒɳ‹¤Ãº¶ˆÇ¹µÒÁËÑÇ¢ˆÍ·Õè¡Ó˹´ 1 = ¢ˆÍÁÙÅäÁ‡¤Ãº¶ˆÇ¹ÂÒ¡µ‡Í¡Ò÷ӧҹÍ×è¹ æ 2 = ¢ˆÍÁÙÅäÁ‡¤Ãº¶ˆÇ¹áµ‡ÊÒÁÒö·Ó§Ò¹Í×è¹ä´ˆ¾ÍÊÁ¤Çà 3 = ¢Ò´¢ˆÍÁÙÅàÅ硹ˆÍ 4 = ¢ˆÍÁÙŤú¶ˆÇ¹3. ¨Ñ´à¡çº¢ˆÍÁÙÅ͇ҧ໗¹ÃкºàÃÕºÈÍ 1 = äÁ‡ÁÕ¢ˆÍÁÙÅ 2 = ¢Ò´¤ÇÒÁÊÁºÙó‹ã¹¢ˆÍÁÙÅáÅФÇÒÁà»—¹ÃÐàºÕº 3 = ¨Ñ´à¡çº¢ˆÍÁÙÅäLj͇ҧ໗¹Ãкºáµ‡Âѧ¢Ò´¤ÇÒÁàÃÕºÈÍ 4 = ¨Ñ´à¡çº¢ˆÍÁÙÅ䴈͇ҧ໗¹Ãкº§‡Òµ‡Í¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 160
  • ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹º·¤ÇÒÁ ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ ࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ à¾×è͹ µ¹àͧ ¤ÃÙ ¼Ùˆ»¡¤Ãͧ 1. à¹×éÍËҢͧàÃ×èͧ¤Ãº¶ˆÇ¹¤Ãͺ¤ÅØÁÊÒÃÐ ¢Í§àÃ×èͧ 2. ¡ÒÃÅӴѺ¤ÇÒÁ 3. ¡ÒÃ㪈ÀÒÉÒ㹡ÒÃà¢Õ¹ 4. ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§§Ò¹ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ 1 = »ÃѺ»Ãا 2 = ¾Í㪈 3 = ´Õ 4 = ´ÕÁÒ¡1. à¹×éÍËÒ 4 ¤Ãͺ¤ÅØÁÊÒÃТͧàÃ×èͧ ÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ ¹‡Òʹ㨠3 ¤Ãͺ¤ÅØÁÊÒÃТͧàÃ×èͧ ÁÕ¤ÇÒÁËÅÒ¡ËÅÒ 2 à¹×éÍËÒº¡¾Ã‡Í§ºÒ§Ê‡Ç¹ 1 à¹×éÍËÒäÁ‡ÊÁºÙó‹2. ¡ÒÃÅӴѺ¤ÇÒÁ 4 ÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁªÑ´à¨¹ µ‡Íà¹×èͧ 3 ÁÕ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ ªÑ´à¨¹ 2 ¡ÒÃÅӴѺ¤ÇÒÁº¡¾Ã‡Í§ºÒ§Ê‡Ç¹ 1 ¡ÒÃÅӴѺ¤ÇÒÁäÁ‡ÊÁºÙó‹3. ¡ÒÃ㪈ÀÒÉÒ 4 ¶Ù¡µˆÍ§ Ê×èͤÇÒÁªÑ´à¨¹ ÊÅÐÊÅÇ 3 ¶Ù¡µˆÍ§ Ê×èͤÇÒÁªÑ´à¨¹ 2 ¡ÒÃ㪈ÀÒÉÒº¡¾Ã‡Í§ºÒ§Ê‡Ç¹ 1 ¡ÒÃ㪈ÀÒÉÒäÁ‡¶Ù¡µˆÍ§4. ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ 4 ÁÕ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´àÃÕºÈÍÂÊǧÒÁ 3 ÁÕ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´àÃÕºÈÍ 2 ÁÕº¡¾Ã‡Í§ºÒ§Ê‡Ç¹ 1 ¢Ò´¤ÇÒÁÊÐÍÒ´àÃÕºÈÍ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 161
  • á¼¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè 2 àÃ×èͧ ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã ¡Å؇ÁÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ : ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ ¼ÙàÃÕ¹ÁÕ¤ÇÒÁÃÙáÅзѡÉÐ㹡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã ÊÒÁÒö»¯Ôºµ§Ò¹·ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã ˆ ˆ Ñ ÔµÒÁ¡Ãкǹ¡ÒûÃÐËÂÑ´ »ÅÍ´ÀÑ ໗¹¡ÒÃà¾ÔÁÃÒÂ䴈Ŵ¤‡Ò㪈¨Ò¢ͧ¤Ãͺ¤ÃÑÇ µÒÁá¹ÇÇÔ¶ªÇµ è ‡ Õ ÕÔẺàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÒÃСÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 2. ¡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´ - ¡ÒÃàµÃÕÂÁÇÑÊ´Ø ÍØ»¡Ã³‹ - ¢Ñ鹵͹¡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´ - ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´¡ÒúÙóҡÒáѺปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 1. ความพอเพียง 1.1 ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡ÑºàÇÅÒ (àÇÅҢͧ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢ˆÍÁÙÅ áÅСÒ÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã) - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡ÑºÊ¶Ò¹·Õè (㪈¾×é¹·ÕèäÁ‡ÁÒ¡) และภูมิสังคม - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñºáç§Ò¹·ÕèÁÕÍÂÙ‡ (㪈¨Ó¹Ç¹¤¹äÁ‡ÁÒ¡áÅÐàËÁÒСѺ§Ò¹) - ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñº§º»ÃÐÁÒ³ ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹·ÕèÁÕÍÂÙ‡ 1.2 ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ- 䴈㪈àÇÅÒLJҧãˈ໗¹»ÃÐ⪹‹ - »ÃÐËÂÑ´ÃÒ¨‡Ò¢ͧ¤Ãͺ¤ÃÑÇ และเปดโอกาสการเพิ่มรายได - ÁÕ¡ÒÃ㪈·ÃѾÂÒ¡Ã͇ҧ¤ØˆÁ¤‡Ò ประหยัด ถูกตองตามหลักวิชาการ 1.3 ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ - ÊØ¢ÀÒ¾´Õ และไมทำลายสุขภาพผูอื่น หรือสิ่งแวดลอม - à¡Ô´¡ÒûÃÐËÂÑ´áÅÐÍÍÁ (¼ÅÔµäLj㪈àͧáÅШÓ˹‡ÒÂ) - ¤Ãͺ¤ÃÑÇͺÍ؇¹ - ชวยรักษา และตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 162
  • 2. คุณธรรมกำกับความรู 2.1 à§×è͹䢤س¸ÃÃÁ - ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº - ¤ÇÒÁ¢Âѹ Í´·¹ - ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ - ¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´áÅÐÍÍÁ - ¡ÒÃẇ§»•¹ - ความภูมิใจในภูมิปญญาไทย - จิตสำนึกรักษสิ่งแวดลอม 2.2 à§×è͹䢤ÇÒÁÃÙˆ - ¢ˆÍÁÙÅ¡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã - ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹ã¹¡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã - ¢Ñ鹵͹¡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã - ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã - ภูมิปญญาทองถิ่นที่เกี่ยวของ - วัตถุดิบ / สมุนไพร ที่สามารถหาไดในชุมชน¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ¤ÃÙᨈ§¼Å¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¤Ò´ËÇѧ 2. ¹Ó࢈ÒÊÙº·àÃÕ¹â´Â¤ÃÙʹ·¹Ò«Ñ¡¶ÒÁÇÇÁ¡Ñ¹¡Ñº¹Ñ¡àÃÕ¹à¡ÕÂǡѺàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ‡ è µÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔáňÇÊØÁ¶ÒÁ¹Ñ¡àÃÕ¹໗¹ÃÒºؤ¤Å LJÒä´ˆ»¯Ôºµµ¹Í‡ҧäúˆÒ§ ‡ Ñ Ô ã¹¡ÒùÓปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒ㪈㹪ÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ 3. ẇ§¹Ñ¡àÃÕ¹ãˈ໗¹¡Å؇Áæ ÅÐ 5 - 6 ¤¹ àÅ×Í¡ËÑÇ˹ˆÒ¡Å؇ÁáÅÐàŢҹءÒáÅ؇Á ·Ó˹ˆÒ·Õè»ÃÐÊÒ¹§Ò¹áÅкѹ·Ö¡¡ÒûÃЪØÁ¡Å؇Á 4. ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡Å؇ÁÈÖ¡ÉÒ¢ˆÍÁÙÅปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§·Ò§ÍÔ¹à·ÍË๵ ͸ԺÒÂÊÃØ»ÀÒÂ㹡Å؇Á áÅЪ‡Ç¡ѹÇÔà¤ÃÒÐË‹¹Óปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÁÒ»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ͇ҧäúˆÒ§ â´ÂÇÔà¤ÃÒÐË‹ÊÃػŧã¹ãº§Ò¹·Õè 1 5. ¤ÃÙÊ؇Á¹Ñ¡àÃÕ¹ 1 - 2 ¤¹ ÁÒ¹Óàʹͼŧҹ˹ˆÒªÑé¹àÃÕ¹ 6. ¤ÃÙáÅйѡàÃÕ¹ÇÇÁ¡Ñ¹ÊÃØ»ÍÕ¡¤ÃÑé§à¡ÕèÂǡѺปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 7. ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹ªÁÇÕ´Õ·Ñȹ‹ àÃ×èͧ ¡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´ áňÇÇÇÁ¡Ñ¹Í¸ÔºÒ ¢Ñ鹵͹¡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´ â´Â่¹ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹¹ÓÊÁعä¾Ãã¹·ˆÍ§¶Ôè¹ ÁÒ㪈»ÃÐ⪹‹ ่¹¤ÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´ áÅСÒùÓÁÒ㪈㹤ÃÑÇàÃ×͹ËÃ×ͨѴ¨Ó˹‡ÒÂä´ˆ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 163
  • 8. ¤ÃÙÊÒ¸Ôµ¢Ñ鹵͹¡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹´Ù áÅнݡ»¯ÔºÑµÔµÒÁ àÁ×è͹ѡàÃÕ¹ÁÕ¢ˆÍʧÊÑÂäÁ‡à¢ˆÒ㨠¤ÃÙãˈ¤Óá¹Ð¹ÓáÅÐ͸ԺÒÂãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹࢈Òã¨Í‡ҧ ᨇÁªÑ´ 9. ãˈ¹¡àÃÕ¹·Ø¡¡ÅØÁ»¯Ôºµ§Ò¹·ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´µÒÁ¢Ñ¹µÍ¹·Õ䴈ȡÉÒËÃ×Í Ñ ‡ Ñ Ô é è Ö µÒÁÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ôè¹·Õè¹Ñ¡àÃÕ¹䴈àÃÕ¹ÃÙˆÁÒ áÅкѹ·Ö¡¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹Å§ ã¹ãº§Ò¹·Õè¤ÃÙᨡãˈ 10. ¹Ñ¡àÃÕ¹ᵇÅСÅ؇Á¹ÓàʹÍÇÔ¸Õ·ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´ã¹ÃÙ»¢Í§â¤Ã§§Ò¹Ê×èÍ / áËҧการàÃÕ¹ÃÙˆ 1. ÇÕ´Õ·Ñȹ‹ àÃ×èͧ ¡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´ 2. 㺧ҹ 3. ÍÔ¹àµÍË๵ 4. ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹ã¹¡Ò÷ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´ - ËÑÇàª×éÍáªÁ¾Ù - à¤Ã×èͧªÑè§ - ¼§¿Í§ - ¶ˆÇµǧ - ¼§¢ˆ¹ - ËÁˆÍ - ¼ÅÁСÃÙ´ - ÁÕ´ - ¡ÐÅÐÁѧ - à¢Õ§ - äÁˆ¾Ò - ¢Ç´áªÁ¾Ù - ¡ÃÇ¡Ãͧ - ¹้ำÊÐÍÒ´¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å ÇÔ¸ÕÇÑ´¼Å »ÃÐàÁÔ¹¼Å 1. µÃǨ㺧ҹ 2. µÃǨ¼Å§Ò¹ 3. Êѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Ò÷ӧҹ¡Å؇Á à¤Ã×èͧÁ×ÍÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å 1. Ẻ»ÃÐàÁԹ㺧ҹ 2. Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ 3. ẺÊѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Ò÷ӧҹ¡Å؇Á ࡳ±‹¡ÒÃÇÑ´¼Å»ÃÐàÁÔ¹¼Å 1. µÃǨ㺧ҹ ࡳ±‹¡Òü‡Ò¹ ÈÍÂÅÐ 50 2. µÃǨ¼Å§Ò¹ ࡳ±‹¡Òü‡Ò¹ ÈÍÂÅÐ 60 3. Êѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ ࡳ±‹¡Òü‡Ò¹ ÈÍÂÅÐ 60 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 164
  • 㺧ҹ·Õè 1 àÃ×èͧ ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ª×èÍ ............................................................................... ªÑé¹ ............. àÅ¢·Õè ....................¤ÓªÕéᨧ : ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡Å؇ÁÈÖ¡ÉÒ¢ˆÍÁÙÅปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¨Ò¡ÍÔ¹àµÍË๵áÅÐ ª‡Ç¡ѹÇÔà¤ÃÒÐË‹¹Óปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÒ»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆã¹ªÕÇÔµ»ÃШÓÇѹ â´Â¡µÑÇ͇ҧÁÒ 1 µÑÇ͇ҧ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 165
  • 㺧ҹ·Õè 2 àÃ×èͧ ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾Ã ¡Å؇Á·Õè ......................................... ªÑé¹ ........................................ÃÒª×èÍÊÁÒªÔ¡ 1. ................................................... 2. ................................................. 3. ................................................... 4. ................................................. 5 ....................................................¤ÓªÕéᨧ : ãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹·Ø¡¡Å؇Á»¯ÔºÑµÔ§Ò¹·ÓáªÁ¾ÙÊÁعä¾ÃÁСÃÙ´áňǺѹ·Ö¡¼Åŧã¹áºº¿ÍËÁ ¢ˆÒ§Å‡Ò§¹Õé ẺºÑ¹·Ö¡¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ÇÑÊ´ØÍØ»¡Ã³‹ 1. .................................................................................................................. 2. .................................................................................................................. 3. ................................................................................................................. 4. .................................................................................................................. ¼Å¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. »Ñญ­ËÒáÅÐá¹Ç·Ò§¡ÒÃá¡»Ñ­ญËÒ .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 166
  • Ẻ»ÃÐàÁԹ㺧ҹ ÃÒÂÇÔªÒ § 32101 ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3 ÃÒ¡Òà ¤ÇÒÁ¶Ù¡µˆÍ§ ¡ÒÃãªÀÒÉÒ ¤ÇÒÁà»ç¹ ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ ÃÇÁ ¢Í§à¹×éÍËÒ ¶Ù¡µˆÍ§ ÃÐàºÕº àÃÕºÃÍ ¤Ðá¹¹ ª×èÍ Ê¡ØÅ 5 5 5 5 20 1. ........................................ 2. ........................................ 3. ........................................ 4. ........................................ 5. ....................................... ŧª×èÍ ........................................... ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (..........................................) .........../............./..............ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ 4 ËÁÒ¶֧ ´ÕÁÒ¡ 3 ËÁÒ¶֧ ´Õ 2 ËÁÒ¶֧ ¾Í㪈 1 ËÁÒ¶֧ ¤ÇûÃѺ»Ãاࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ 16 - 20 ¤Ðá¹¹ ´Õ 10 - 15 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 ต่ำ¡Ç‡Ò 10 ¤Ðá¹¹ µˆÍ§»ÃѺ»Ãا ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 167
  • ẺÊѧࡵ¾ÄµÔ¡ÃÃÁ¡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹¡Å؇Á ÃÒÂÇÔªÒ § 33101 ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉһܷÕè 3 ¡Å؇Á·Õè .............. ÃÒ¡Òà ¡ÒÃÇҧἹ ¤ÇÒÁÇÇÁÁ×Í ¤ÇÒÁ ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ ¡ÒÃãªáÅÐà¡çº ÃÇÁ »¯ÔºÑµÔ§Ò¹ 㹡Ò÷ӧҹ ÃѺ¼Ô´ªÍº 㹡Òû¯ÔºÑµÔ§Ò¹ ÃÑ¡ÉÒà¤Ã×èͧÁ×Í ¤Ðá¹¹ ª×èÍ Ê¡ØÅ 4 4 4 4 4 20 1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. ............................ 5. ............................¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ ¤ÃټوÊ͹ µ¹àͧ ¡Å؇Áà¾×è͹ ŧª×èÍ ........................................... ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (..........................................) .........../............./..............ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ 4 ËÁÒ¶֧ ´ÕÁÒ¡ 3 ËÁÒ¶֧ ´Õ 2 ËÁÒ¶֧ ¾Í㪈 1 ËÁÒ¶֧ ¤ÇûÃѺ»Ãاࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ 16 - 20 ¤Ðá¹¹ ´Õ 10 - 15 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 µèÓ¡Ç‡Ò 10 ¤Ðá¹¹ µˆÍ§»ÃѺ»Ãا ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 168
  • Ẻ»ÃÐàÁÔ¹¼Å§Ò¹ ÃÒÂÇÔªÒ § 33101 ¡ÒçҹÍÒªÕ¾áÅÐà·¤â¹âÅÂÕ ªÑé¹ÁѸÂÁÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 3 ¡Å؇Á·Õè .............. ÃÒ¡Òà ¶Ù¡µˆÍ§ ¤ÇÒÁ»Ãгյ ¤ÇÒÁ¤Ô´ ¡ÒùÓä» àÊÃ稵ÒÁ ÃÇÁ µÒÁẺ ÊǧÒÁ ÊÈҧÊÃä‹ 㪈»ÃÐ⪹‹ ¡Ó˹´àÇÅÒ ¤Ðá¹¹ ª×èÍ Ê¡ØÅ 4 4 4 4 4 20 1. ............................ 2. ............................ 3. ............................ 4. ............................ 5. ............................¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ ¤ÃټوÊ͹ µ¹àͧ ¡Å؇Áà¾×è͹ ŧª×èÍ ........................................... ¼Ùˆ»ÃÐàÁÔ¹ (..........................................) .........../............./..............ÃдѺ¤Ø³ÀÒ¾ 4 ËÁÒ¶֧ ´ÕÁÒ¡ 3 ËÁÒ¶֧ ´Õ 2 ËÁÒ¶֧ ¾Í㪈 1 ËÁÒ¶֧ ¤ÇûÃѺ»Ãاࡳ±‹¡ÒûÃÐàÁÔ¹ 16 - 20 ¤Ðá¹¹ ´Õ 12 - 15 ¤Ðá¹¹ ¾Í㪈 µèÓ¡Ç‡Ò 12 ¤Ðá¹¹ µˆÍ§»ÃѺ»Ãا ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 169
  • ÃÒª×èͼو࢈ÒÇÇÁ¨Ñ´·Ó ชุดหนวยการเรียน¡ÒÃÊ͹ºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ Çѹ·Õè 17-20 µØÅÒ¤Á 2549 ³ ÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒ´ä·Â Í.ºÒ§ÅÐÁا ¨.ªÅºØÃÕ ชวงªÑé¹·Õè 3 (ªÑé¹มัธยมÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 1 - ªÑé¹มัธยมÈÖ¡ÉÒ»Õ·Õè 3)ÅӴѺ ª×èÍ-Ê¡ØÅ µÓáË¹è§ âçàÃÕ¹ ·ÕèÍÂÙèÇÔ·ÂҡûÃШӡÅ؇Á 1 ¹ÒÂÊØà·¾ ª¹ÐºÇáØÅ ¹ÔµÔ¡Ã 7 Ç - ÊӹѡÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐÁҵðҹ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒ ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ (ʾ°.) ¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡Òà ¶¹¹¾ÔɳØâÅ¡ ࢵ´ØÊÔµ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300 2 ¹Ò¾ÕþѲ¹ì ÇѪÃÔ¹·ÃÒ§¡Ùà ¼ÙˆÍӹǡÒà âçàÃÕ¹¡Ò­¨¹Ò âçàÃÕ¹¡Ò­¨¹ÒÀÔàÉ¡ÇÔ·ÂÒÅÑ ÀÔàÉ¡ÇÔ·ÂÒÅÑ µำบล¹éӪع ÍำเภอËÅèÁÊÑ¡ ¨.ྪúÙóì 67110ÊÁÒªÔ¡¡Å؇Á 1 ¹Ò§¡Ø³±ÕÃÒ ºØ­ญàÅÕé§ ¤ÃÙàªÕèÂǪÒญ­ âçàÃÕ¹ÃÒªÇÔ¹Ôµ âçàÃÕ¹ÃÒªÇÔ¹ÔµÁѸÂÁ ࢵ´ØÊÔµ ÁѸÂÁ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300 2 ¹Ò§¨ÒÃØ³Õ Áâ¹Ãѵ¹ì ¤ÃÙªÓ¹Ò­¡ÒþÔàÈÉ âçàÃÕ¹º´Ô¹·Ãà´ªÒ âçàÃÕ¹º´Ô¹·Ãà´ªÒ (ÊÔ§Ëì ÊÔ§ËàʹÕ) (ÊÔ§Ëì ÊÔ§ËàʹÕ) á¢Ç§Çѧ·Í§ËÅÒ§ ࢵÇѧ·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 3 ¹Ò¨ÔÃлÃÐÀÒ ÈÃÕÊظÃÃÁ ¤ÃÙ ¤È. 2 âçàÃÕ¹ºéÒ¹ âçàÃÕ¹ºéÒ¹àËÅèÒ¡¡ËØè§ÊÇèÒ§ àËÅèÒ¡¡ËØè§ÊÇèÒ§ µÓºÅÊǹËÁè͹ ÍÓàÀÍÁÑ­ญ¨Ò¤ÕÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40160 4 ¹Ò§·Ã§ÈÔÃÔ ªÑÂ¹Ò ¤ÃÙ ¤È. 2 âçàÃÕ¹ºéÒ¹ âçàÃÕ¹ºéÒ¹àËÅèÒ¡¡ËØè§ÊÇèÒ§ àËÅèÒ¡¡ËØè§ÊÇèÒ§ µÓºÅÊǹËÁè͹ ÍÓàÀÍÁÑ­ญ¨Ò¤ÕÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40160 5 ¹Ò§·ÑȹÕÂì ¡Í§¡ÙÅ ¤ÃÙ Íѹ´Ñº ¤È. 2 âçàÃÕ¹¡ÑÅÂÒ³Çѵà âçàÃÕ¹¡ÑÅÂÒ³Çѵà ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40000 6 ¹Ò¸Ѫ¡Ã ¸¹ÇÃÁ§¤Å ¤ÃÙ âçàÃÕ¹µÑ¹µÃÒÃÑ¡Éì âçàÃÕ¹µÑ¹µÃÒÃÑ¡Éì ÍÓàÀͺҧÅÐÁا ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ 20150 7 ¹Ò§¸Ñ­ª¹¡ ÃØè§ÊÇèÒ§ ¤ÃÙ ¤È. 2 âçàÃÕ¹ºéÒ¹ âçàÃÕ¹ºéÒ¹àËÅèÒ¡¡ËØè§ÊÇèÒ§ àËÅèÒ¡¡ËØè§ÊÇèÒ§ µÓºÅÊǹËÁè͹ ÍÓàÀÍÁÑ­ญ¨Ò¤ÕÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40160 8 ¹Ò§¹ÀÑÊÇÃó ÍÔ¹·ÐâªµÔ ¤ÃÙ ¤È. 2 âçàÃÕ¹á¤Á»ìʹ âçàÃÕ¹á¤Á»ìʹÇÔ·ÂÒ¤Á ÇÔ·ÂÒ¤Á ÍÓàÀÍà¢Ò¤éÍ ¨Ñ§ËÇѴྪúÙóì 67280 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 170
  • ÅӴѺ ª×èÍ-Ê¡ØÅ µÓáË¹è§ âçàÃÕ¹ ·ÕèÍÂÙè 9 ¹Ò§¾¹Ô´Ò ·ØÁÊÇÑÊ´Ôì ¤ÃÙ âçàÃÕ¹ʹÒÁºÔ¹ âçàÃÕ¹ʹÒÁºÔ¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40000 10 ¹Ò§ÊÒǾèԵà à¡ÉÃÁÙÅ ¤ÃÙ ¤È. 2 âçàÃÕ¹Êǹ¡ØËÅÒº âçàÃÕ¹Êǹ¡ØËÅÒºÇÔ·ÂÒÅÑÂྪúÙóì ÇÔ·ÂÒÅÑÂྪúÙóì ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇѴྪúÙóì 67000 11 ¹Ò§ÅÐÍÍ ¼Ò¹éÍ ¤ÃÙ âçàÃÕ¹ʹÒÁºÔ¹ âçàÃÕ¹ʹÒÁºÔ¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40000 12 ¹Ò§ÊÒÇÇÔäÅÇÃó ÊÔÁâΧ ¤ÃÙ âçàÃÕ¹¢Í¹á¡è¹ âçàÃÕ¹¢Í¹á¡è¹ÇÔ·ÂÒ¹ ÇÔ·ÂÒ¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40000 13 ¹Ò§ÊÁ¨ÔµÃ ËصÐàÊÇÕ ¤ÃÙ âçàÃÕ¹à©ÅÔÁ âçàÃÕ¹à©ÅÔÁ¾ÃÐà¡ÕÂÃµÔ ¾ÃÐà¡ÕÂõÔÊÁà´ç¨ ÊÁà´ç¨¾ÃÐÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì¡Óᾧྪà ¾ÃÐÈÃÕ¹¤ÃÔ¹·Ãì ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¡Óᾧྪà ¨Ñ§ËÇÑ´¡Óᾧྪà 62000 14 ¹Ò§ÊÒÃÀÕ ÊÒÂËÍÁ ¤ÃÙªÓ¹Ò­¡ÒþÔàÈÉ âçàÃÕ¹ÊÓâç·Òº âçàÃÕ¹ÊÓâç·ÒºÇÔ·ÂÒ¤Á ÇÔ·ÂÒ¤Á ÍÓàÀÍÊÓâç·Òº ¨Ñ§ËÇÑ´ÊØÃÔ¹·Ãì 32170 15 ¹ÒÂÊÑ­ªÑ àÊǵºØµÃ ¤ÃÙ âçàÃÕ¹ä·ÂÃÑ°ÇÔ·ÂÒ âçàÃÕ¹ä·ÂÃÑ°ÇÔ·ÂÒ 97 97 (ºéÒ¹ºÒ§ºÍ¹) (ºéÒ¹ºÒ§ºÍ¹) ÍÓàÀÍ¡ÃкØÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´Ãйͧ 85110 16 ¹ÒÂ͹ØÃѵ¹ì âÍªÒ ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÒª¡Òà âçàÃÕ¹ä·ÂÃÑ°ÇÔ·ÂÒ âçàÃÕ¹ä·ÂÃÑ°ÇÔ·ÂÒ 97 97 (ºéÒ¹ºÒ§ºÍ¹) (ºéÒ¹ºÒ§ºÍ¹) ÍÓàÀÍ¡ÃкØÃÕ ¨Ñ§ËÇÑ´Ãйͧ 85110 17 ¹Ò§ÍÃØ³Õ ¾Å©ÇÕ ¤ÃÙ âçàÃÕ¹á¤Á»ìʹ âçàÃÕ¹á¤Á»ìʹÇÔ·ÂÒ¤Á ÇÔ·ÂÒ¤Á ÍÓàÀÍà¢Ò¤éÍ ¨Ñ§ËÇѴྪúÙóì 67280 18 ¹Ò§ÍÑÁ¾Ã ¨ÃÔ¾ѹ¸Øì ¤ÃÙ Íѹ´Ñº ¤È. 2 âçàÃÕ¹¡ÑÅÂÒ³Çѵà âçàÃÕ¹¡ÑÅÂÒ³Çѵà ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40000 19 ¹Ò§ÍØÊÒÉì à¢ÁÒÀÔÃÑ¡Éì ¹Ò·ÐàºÕ¹ âçàÃÕ¹ÀÒÉÒ¹ØÊóì âçàÃÕ¹ÀÒÉÒ¹ØÊÃ³ì ¸¹ºØÃÕ ¸¹ºØÃÕ ÍÓàÀͤÅͧÊÒ¹ ¡ÃØ§à·¾Ï 10640 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 171
  • ÃÒª×èͼوเขาÇÇÁ»ÃЪØÁàªÔ§»¯ÔºÑµÔ¡Òà »ÃѺรางหนวย¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆºÙóҡÒÃปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÃÐหวางÇѹ·Õè 15 -17 ¾ÄȨԡÒ¹ 2549 ³ âçáÃÁ´ÕÅÑ¡Éณà¾ÅÊ ¶¹¹à¾ªÃºØÃյѴãËม ¡Ãا෾ÏÅӴѺ ª×èÍ-Ê¡ØÅ µÓáË¹è§ âçàÃÕ¹ ·ÕèÍÂÙè 1 ¹ÒÂÊØà·¾ ª¹ÐºÇáØÅ ¹ÔµÔ¡Ã 7 Ç ÊӹѡÇÔªÒ¡Òà Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒáÒÃÈÖ¡ÉÒ áÅÐÁҵðҹ¡Òà ¢Ñé¹¾×é¹°Ò¹ (ʾ°.) ¡ÃзÃǧÈÖ¡ÉÒ¸Ô¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ¶¹¹¾ÔɳØâÅ¡ ࢵ´ØÊÔµ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300 2 ¹Ò§¡Ø³±ÕÃÒ ºØญ­àÅÕé§ ¤ÃÙàªÕèÂǪÒญ­ âçàÃÕ¹ÃÒªÇÔ¹Ôµ âçàÃÕ¹ÃÒªÇÔ¹ÔµÁѸÂÁ ÁѸÂÁ ࢵ´ØÊÔµ ¡ÃØ§à·¾Ï 10300 3 ¹Ò§¨ÒÃØ³Õ Áâ¹Ãѵ¹ì ¤ÃÙªÓ¹Ò­¡ÒþÔàÈÉ âçàÃÕ¹º´Ô¹·Ãà´ªÒ âçàÃÕ¹º´Ô¹·Ãà´ªÒ (ÊÔ§Ëì ÊÔ§ËàʹÕ) (ÊÔ§Ëì ÊÔ§ËàʹÕ) á¢Ç§Çѧ·Í§ËÅÒ§ ࢵÇѧ·Í§ËÅÒ§ ¡ÃØ§à·¾Ï 10310 4 ¹Ò¸Ѫ¡Ã ¸¹ÇÃÁ§¤Å ¤ÃÙ âçàÃÕ¹µÑ¹µÃÒÃÑ¡Éì âçàÃÕ¹µÑ¹µÃÒÃÑ¡Éì ÍÓàÀͺҧÅÐÁا ¨Ñ§ËÇÑ´ªÅºØÃÕ 20150 5 ¹Ò§·ÑȹÕÂì ¡Í§¡ÙÅ ¤ÃÙ Íѹ´Ñº ¤È. 2 âçàÃÕ¹¡ÑÅÂÒ³Çѵà âçàÃÕ¹¡ÑÅÂÒ³Çѵà ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40000 6 ¹Ò§ÅÐÍÍ ¼Ò¹éÍ ¤ÃÙ âçàÃÕ¹ʹÒÁºÔ¹ âçàÃÕ¹ʹÒÁºÔ¹ ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40000 7 ¹Ò§ÍÑÁ¾Ã ¨ÃÔ¾ѹ¸Øì ¤ÃÙ Íѹ´Ñº ¤È. 2 âçàÃÕ¹¡ÑÅÂÒ³Çѵà âçàÃÕ¹¡ÑÅÂÒ³Çѵà ÍÓàÀÍàÁ×ͧ ¨Ñ§ËÇÑ´¢Í¹á¡è¹ 40000 ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 172
  • ÃÒª×èͤ³Ð·Ó§Ò¹ºÙóҡÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÙè¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹·Õè ª×èÍ -Ê¡ØÅ µÓá˹è§/˹èǧҹ â·ÃÈѾ·ì ¤³Ð·Ó§Ò¹1 ¹Ò§Áѳ±¹Ò Èѧ¢Ð¡Äɳì ÃͧàŸԡÒÃ Ï Ê¾°. ·Õè»ÃÖ¡ÉÒ2 ¹Ò§ÊÒÇ»ÃÕÂҹت ¾ÔºÙÅÊÃÒÇظ ËÑÇ˹éÒâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 02-6873662 »Ãиҹ ʹ§.·ÃѾÂìÊÔ¹ส่วนพระมหากษัตริย์3 ¹ÒÂÊØªÒµÔ Ç§ÈìÊØÇÃó ¼Í.ÊÇ¡.ʾ°. 02-6285338 Ãͧ»Ãиҹ4 ¹ÒÂ͹ѹµì ÃЧѺ·Ø¡¢ì ¼Í.Êӹѡ¹âºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒʵÃì Ê». Ãͧ»Ãиҹ5 ¹ÒÂÊѨ¸Ã ÇѲ¹Á§¤Å ¼Í.Êӹѡ¾Ñ²¹Ò¡Ô¨¡ÒùѡàÃÕ¹ 02-6286396 Ãͧ»Ãиҹ ¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒáÅСԨ¡ÒþÔàÈÉ Ê». 6 ¹Ò§ÊÒÇÇÔÈ¹Õ ÈÕŵÃСÙÅ ¼Í.¡Å؇Á¾Ñ²¹Ò¡ÒÃÈÖ¡Éҹ͡âçàÃÕ¹ 089-2038396 ¤³Ð·Ó§Ò¹ 7 ¹ÒÂà¨Õè§ ǧÈìÊÇÑÊ´ÔìÊØÃÔÂÐ ¼Í.ÊӹѡÇÔ¨ÑÂÏ ÊÍÈ. ¤³Ð·Ó§Ò¹ 8 ¼Í.Êӹѡ»ÃÐÊÒ¹áÅÐÊè§àÊÃÔÁ Ï Ê¡Í. ¤³Ð·Ó§Ò¹ 9 ¼Í.ÊӹѡÁҵðҹ Ï Ê¡È. ¤³Ð·Ó§Ò¹10 ¹Ò§ÃÐÇÔÇÃó ÀÒ¤¾Ãµ ÊÇ¡.ʾ°. 081-4414543 ¤³Ð·Ó§Ò¹11 ¹ÒÂÊØà·¾ ª¹ÐºÇÃÊ¡ØÅ ÊÇ¡.ʾ°. 089-0994411 ¤³Ð·Ó§Ò¹12 ¹Ò»ÃÕªÒ ËÁÑ蹤§ ÊÇ¡.ʾ°. 085-9536079 ¤³Ð·Ó§Ò¹13 ¹Ò§ÊÒǹÃÔÊÒ ¾ÔªÑÂÇÃصÁРʹ§.¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨ 081-5525582 ¤³Ð·Ó§Ò¹ áÅÐÊѧ¤ÁáË觪ҵÔ14 ¹Ò§ÊÒǾط¸Ô´Ò àªÕèÂǪҭญ¾Ò¹ÔªÂì ʹ§.¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨ 02-2804085 ¤³Ð·Ó§Ò¹ áÅÐÊѧ¤ÁáËè§ªÒµÔ µèÍ 240715 ¹ÒÂà©ÅÔÁªÑ ÊØÇÃóÃѵ¹ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ®ÊǹÊعѹ·Ò 089-7843535 ¤³Ð·Ó§Ò¹16 ¹Ò§ÇÃó¾Ã à¾ÕÂÃÊÒÃÐ ¼Í.Êӹѡ¹âºÒÂáÅÐÂØ·¸ÈÒʵÃì Ê». 089-8966950 ¤³Ð·Ó§Ò¹17 ¹Ò§Ã¨¹Ò ÊÔ¹·Õ Êӹѡ¾Ñ²¹Ò¡Ô¨¡ÒùѡàÃÕ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 089-9656546 àŢҹءÒÃÏ áÅСԨ¡ÒþÔàÈÉ Ê».18 ¹Ò§ÊØÃÕÃѵ¹ì µ.ÊØÇÃó Êӹѡ¹âºÒÂáÅÐá¼¹ ʾ°. 081-3329779 ¼ª.àŢҹءÒÃÏ19 ¹Ò§ÍÃسÃÑ¡Éì ¾èǧ¼Å ÊӹѡºÃÔËÒçҹ¡ÒÃÈÖ¡Éҹ͡âçàÃÕ¹ 081-6117203 ¼ª.àŢҹءÒÃÏ20 ¹Ò§ÊÒǾÔÁª¹¡ Á§¤ÅÃѵ¹ì Êӹѡ¾Ñ²¹Ò¡Ô¨¡ÒùѡàÃÕ¹¹Ñ¡ÈÖ¡ÉÒ 086-7816886 ¼ª.àŢҹءÒÃÏ áÅСԨ¡ÒþÔàÈÉ Ê».21 ¹Ò§ÊÒǸ¹Ô¹¹Ò· àªÕèÂǪҭญ¾Ò¹ÔªÂì â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ 085-1777921 ¼ª.àŢҹءÒÃÏ Ê¹§.·ÃѾÂìÊÔ¹Ï22 ¹Ò§ÊÒÇÍÒ·ÔÊØ´Ò ³ ¹¤Ã ʹ§.¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨ ¼ª.àŢҹءÒÃÏ áÅÐÊѧ¤ÁáË觪ҵÔ23 ¹Ò¹ÃÔ¹·Ãì µÑ¹µÃÒ¸ÔÉ°Ò¹ ÊӹѡÇÔ¨ÑÂ Ï ÊÍÈ. 081-5900269 ¼ª.àŢҹءÒÃÏ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 173
  • เครือขายประสานงาน ศูนยประสานงานกลางการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา และกิจการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02 - 6286398-99 โทรสาร 02 - 6286399 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02 - 2885742 โทรสาร 02 - 6285335 โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย 173 ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02 - 6373662 โทรสาร 02 - 2828226 www.sufficiencyeconomy.org ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 174
  • ภาคผนวก กปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 176
  • ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§µÒÁá¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃÔ1 â´Â ´Ã.»ÃÕÂҹت ¾ÔºÙÅÊÃÒÇظ2»ÃѪ­ญҢͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¤×ÍÍÐäà »ÃѪญ­Ò¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à»—¹á¹Ç·Ò§¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµáÅÐÇÔ¶Õ»¯ÔºÑµÔ·Õè¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙ‡ËÑÇÁÕ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑʪÕéá¹Ðᡇ¾Ê¡¹Ô¡ÃªÒÇä·ÂÁÒâ´ÂµÅÍ´¹Ò¹¡Ç‡Ò 30 »Ü áÅÐä´ˆ·Ã§à¹ˆ¹Â้ำá¹Ç·Ò§¾Ñ²¹Ò·Õµ§ÍÂÙº¹¾×¹°Ò¹¢Í§·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§áÅФÇÒÁäÁ‡»ÃÐÁÒ· â´Â¤Ó¹Ö§¶Ö§ è éÑ ‡ é¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠ¡ÒÃÊÈҧÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ µÅÍ´¨¹ãªˆ¤ÇÒÁÃÙˆ áÅФس¸ÃÃÁà»—¹¾×鹰ҹ㹡ÒôÓçªÕÇÔµ ¡ÒûƒÍ§¡Ñ¹ãˈÃÍ´¾ˆ¹¨Ò¡Çԡĵ áÅÐãˈÊÒÁÒö´ÓçÍÂه䴈͇ҧÁÑ蹤§áÅÐÂÑè§Â×¹ÀÒÂ㵈¡ÃÐáÊâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹áÅФÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ »ÃѪ­ญҢͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à»—¹»ÃѪญ­ ªÕé¶Ö§á¹Ç·Ò§¡ÒôÓçÍÂÙ‡áÅл¯ÔºÑµÔµ¹ Ò ¢Í§»ÃЪҪ¹ã¹·Ø¡ÃдѺ µÑé§áµ‡ÃдѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ÃдѺªØÁª¹ ¨¹¶Ö§ÃдѺÃÑ° ·Ñé§ã¹ ¡ÒþѲ¹ÒáÅкÃÔËÒûÃÐà·Èãˈ´Óà¹Ô¹ä»ã¹·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§ â´Â੾ÒСÒþѲ¹Ò àÈÃÉ°¡Ô¨à¾×Íãˈ¡ÒǷѹµ‡ÍâÅ¡ÂؤâÅ¡ÒÀÔǵ¹‹ ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ è ˆ Ñ ¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠÃÇÁ¶Ö§¤ÇÒÁ¨Óà»—¹·Õè¨ÐµˆÍ§ÁÕÃкºÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ¾ÍÊÁ¤Çà µ‡Í¡ÒÃÁռšÃзºã´æ Íѹà¡Ô´¨Ò¡¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ñé§ÀÒ¹͡áÅÐÀÒÂã¹ ·Ñ駹Õé ¨ÐµˆÍ§ÍÒÈѤÇÒÁÃͺÃÙˆ ¤ÇÒÁÃͺ¤Íº áÅФÇÒÁÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ͇ҧÂԧ㹡ÒùÓÇÔªÒ¡ÒÃ è µ‡Ò§æ ÁÒ㪈㹡ÒÃÇҧἹáÅСÒôÓà¹Ô¹¡Ò÷ء¢Ñ鹵͹ áÅТ³Ðà´ÕÂǡѹ¨ÐµˆÍ§ àÊÃÔÁÊÈҧ¾×é¹°Ò¹¨Ôµã¨¢Í§¤¹ã¹ªÒµÔ â´Â੾ÒÐਈÒ˹ˆÒ·Õè¢Í§ÃÑ° ¹Ñ¡·ÄÉ®Õ áÅÐ ¹Ñ¡¸ØáԨ㹷ءÃдѺ ãˈÁÕÊӹ֡㹤س¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ÊبÃÔµ áÅÐãˈÁÕ¤ÇÒÁÃͺÃÙˆ ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµ´ˆÇ¤ÇÒÁÍ´·¹ ¤ÇÒÁà¾ÕÂà ÁÕÊµÔ »•ญญÒ áÅФÇÒÁÃͺ¤Íº ­­ à¾×èÍãˈÊÁ´ØÅáÅоÈÍÁµ‡Í¡ÒÃÃͧÃѺ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§Í‡ҧÃÇ´àÃçÇáÅСLjҧ¢ÇÒ§ ·Ñ駴ˆÒ¹Çѵ¶Ø Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¨Ò¡âÅ¡ÀÒ¹͡䴈໗¹Í‡ҧ´Õ1 ÊÃØ»¨Ò¡»Ò°¡¶Ò¾ÔàÈÉ㹡ÒÃÊÑÁÁ¹ÒÂØ·¸ÈÒʵË¡ÒÃÊ×èÍÊÒÃ㹡ÒÃà¼Âá¾Ã‡á¹Ç¤Ô´àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¨´â´Â¤³ÐÈ¡ÉÒÈÒʵË ÁËÒÇ·ÂÒÅÂÃÒÁ¤Óá˧ àÁÍǹ·èÕ 26 ¡¹ÂÒ¹ 2549 ³ ËÍ»ÃЪÁ¾Í¢¹ÃÒÁ Ñ Ö Ô Ñ è× Ñ Ñ Ø ‡ Ø ¤Óá˧ÁËÒÃÒª2 ËÇ˹Òâ¤Ã§¡ÒÃǨÂàÈÃÉ°¡¨¾Íà¾Â§ ÊÓ¹¡§Ò¹·Ã¾ÂʹÊǹ¾ÃÐÁËҡɵË ¼ªÇÂàÅ¢Ò¹¡Òä³Ð Ñ ˆ ÔÑ Ô Õ Ñ Ñ ‹Ô ‡ Ñ Ô ˆÙ ‡ Ø Í¹¡ÃÃÁ¡Òâºà¤Å͹àÈÃÉ°¡¨¾Íà¾Â§ áÅлÃиҹ¤³Ð·Ó§Ò¹¢ºà¤Å͹àÈÃÉ°¡¨¾Íà¾Â§´Ò¹Ê¶Òº¹ Ø Ñ è× Ô Õ Ñ è× Ô Õ ˆ Ñ ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒáÅÐàÂÒǪ¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 177
  • ¡Å‡ÒÇâ´ÂÊÃØ» »ÃѪญ­ ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à»—¹ËÅÑ¡¤Ô´ áÅÐËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔ㹡Òà ҴÓà¹Ô¹ªÕÇÔµà¾×è͹Óä»ÊÙ‡¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ à»—¹»ÃѪญ­Ò·ÕèªÕé¶Ö§á¹Ç·Ò§¡ÒôÓçÍÂÙ‡áÅл¯ÔºÑµÔµ¹¢Í§¤¹ä·Â Êѧ¤Áä·Â à¾×èÍãˈ¡ˆÒǷѹµ‡ÍÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹ à¾×èÍãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¡ˆÒÇ˹ˆÒ仾ÈÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁÊÁ´ØÅáÅоÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ͇ҧÃÇ´àÃçÇáÅСLjҧ¢ÇÒ§ ·Ñ駴ˆÒ¹Çѵ¶Ø ´ˆÒ¹Êѧ¤Á´ˆÒ¹ÊÔè§áǴňÍÁ áÅдˆÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ ¶ˆÒ㪈ËÅÑ¡¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§໗¹ËÅÑ¡¤Ô´áÅÐËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔ㹡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ ¡ç¨ÐÊÒÁÒöÍÂه䴈͇ҧÃو෇ҷѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ »ÃѺµÑÇáÅоÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ä´ˆ ·Õ蹇Òʹ㨤×Í àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§໗¹á¹Ç¤Ô´·ÕèªÕé¶Ö§á¹Ç·Ò§¡ÒôÓçÍÂÙ‡ áÅл¯ÔºÑµÔµ¹¡ÒôÓçÍÂÙ‡ á»ÅÇ‡Ò àÃÒÍÂه͇ҧ¹ÕéÍÂÙ‡áÅˆÇ ÁռŧҹÇԨѷÕèÈÒʵÃÒ¨ÒË ´Ã.©ÑµÃ·Ô¾Â‹ ¹Ò¶ÊØÀÒ·ÓàʹÍÊӹѡ§Ò¹¡Í§·Ø¹Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃÇԨѠ(Ê¡Ç.) ¾Ù´¶Ö§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂËÁÙ‡ºˆÒ¹ã¹»ÃÐà·Èä·ÂÁժش˹ѧÊ×ÍÍÍ¡ÁÒ 20 ¡Ç‡ÒàŇÁ ¾ºÇ‡Ò ËÁÙ‡ºˆÒ¹Ê‡Ç¹ãËญ­ ¹»ÃÐà·Èä·ÂÂѧ¤§ÍÂه͇ҧ¾ÍÁվ͡Թ ‡ãÁÕ¡ÒôÓçÍÂه͇ҧ¾Íà¾Õ§ÍÂÙ‡áňÇ㹪¹º· ª¹º·¢Í§ä·Â·Õ赈ͧ¾Ö觾ԧÃкº¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒà¢ÒÂѧÍÂÙ͇ҧ¾Íà¾Õ§ ÁÕ¡Òþ֧µ¹àͧ ÁÕ¡Òê‡ÇÂàËÅ×Í«Ö§¡Ñ¹áÅСѹáÅй้Óã¨à»—¹¾×¹°Ò¹¢Í§ªÕǵ ‡ è è é Ôẇ§¡Ñ¹ÍÂÙẇ§¡Ñ¹¡Ô¹»•¨¨Øº¹¡çÁ¡ÒÃáÅ¡à»Åչ͇ҧá¾Ã‡ËÅÒ â´ÂÇѵ¶Ø»ÃÐʧ¤‹¢Í§¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕ¹ ‡ Ñ Õ è è¤×Í à¾×èͤÇÒÁ¾Íà¾Õ§ÂÔ觢Öé¹ äÁ‡ãª‡¡Óäà ªÒǺˆÒ¹àÃÕÂ¡Ç‡Ò "à»ÅÕ蹡ѹ¡Ô¹" µÅҴ㹪ØÁª¹Ê‡Ç¹ãËญ­ ‡äÁ‡ä´ˆ¢Ñºà¤Å×è͹â´Â¡®áˇ§Ãкº·Ø¹¹ÔÂÁ ¡Å‡ÒÇ䴈LJÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§໗¹á¹Ç¤Ô´·ÕèÊÍ´¤ÅˆÍ§¡ÑºÊѧ¤Á ÇѲ¹¸ÃÃÁ ¡ÒôÓçÍÂÙ‡ áÅлÃÐÇѵÔÈÒʵˤÇÒÁà»—¹ÁҢͧ¤¹ä·Â Êѧ¤Áä·Â¤ÇÒÁà»—¹ÁҢͧ¤Ó¹ÔÂÒÁ "»ÃѪญ­Ò¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§" Êӹѡ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁᡧªÒµÔ ã¹°Ò¹Ð˹‡Ç§ҹËÅѡ㹡ÒÃÇҧἹ¢Í§»ÃÐà·È µÃÐ˹ѡ¶Ö§¤ÇÒÁสำคัญญ¢Í§á¹Ç¤Ô´ »ÃѪญ­ ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ Ò»Ãиҹ¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒþѲ¹Ò¡ÒÃàÈÃÉ°¡Ô¨áÅÐÊѧ¤ÁᡧªÒµÔã¹¢³Ð¹Ñé¹ ¤×Í·‡Ò¹ ´Ã. ÊÔ»»¹¹·‹à¡µØ·µ ¨Ö§ä´ˆÃàÃÔÁàªÔ­ ªÇ¹¼Ù·Ã§¤Ø³Çز¨Ò¡ÊÒ¢Òµ‡Ò§æ ÁÒÇÇÁ¡Ñ¹¾Ô¨ÒóҡÅѹ¡Ãͧ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑÊ Ñ Ô è ญ ˆ Ô è¢Í§¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙ‡ËÑÇ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§¡ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ã¹âÍ¡Òʵ‡Ò§æ áÅÐ㪈àÇÅÒ»ÃÐÁÒ³ 6 à´×͹ ÊÃØ»ÍÍ¡ÁÒà»—¹¹ÔÂÒÁ¤ÇÒÁËÁÒÂปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ áÅÐä´ˆÍÑญàªÔ­ ÁÒà»—¹»ÃѪ­ ҹӷҧ㹡ÒèѴ·Óá¼¹¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè 9 áÅЩºÑº·Õè 10 à¾×èÍʇ§àÊÃÔÁ ­ ญ ญãˈ»ÃЪҪ¹·Ø¡ÃдѺ ÁÕ¤ÇÒÁ࢈Òã¨ã¹ËÅÑ¡»ÃѪ­ ÒÏ áÅйÓä»à»—¹¾×é¹°Ò¹áÅÐá¹Ç·Ò§ã¹¡Òà ญ´Óà¹Ô¹ªÕǵ «Ö§·Ã§¾ÃСÃسÒâ»Ã´à¡ÅˆÒÏ ¾ÃÐÃÒª·Ò¹¾ÃкÃÁÃÒªÒ¹Øญ­ µ µÒÁ·Õ¢Í¾ÃÐÁËÒ¡ÃØ³Ò Ô è Ò èàÁ×èÍÇѹ·Õè 29 ¾ÄȨԡÒ¹ 2542 áÅе‡ÍÁÒ ã¹»Ü 2546 ¡çä´ˆÁÕ¡ÒÃᵇ§µÑ駤³Ð͹ءÃÃÁ¡ÒâѺà¤Å×͹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ «Ö§ÁÕ ´Ã. ¨ÔÃÒÂØ ÍÔÈÃÒ§¡Ùà ³ ÍÂظÂÒ à»—¹»Ãиҹ â´ÂÂÖ´ËÅÑ¡¤Ó¹ÔÂÒÁ¹Õé è è㹡ÒâѺà¤Å×è͹ ËÅÑ¡¤Ô´¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§·Õè¾ÃÐͧ¤‹·‡Ò¹¾ÃÐÃÒª·Ò¹¤Ó¹Õéà»—¹¤ÃÑé§áÃ¡ã¹»Ü 2540¹Ñé¹ á·ˆ¨ÃÔ§áÅˆÇ ä´ˆÁÕ¾ÃÐÃÒª¡ÃÐáÊÃѺÊÑè§áÅоÃÐÃÒª´ÓÃÑÊà¡ÕèÂǡѺàÃ×èͧ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ¾ÍÍÂÙ‡ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 178
  • ¾Í¡Ô¹ ¡ÒþÖ觵¹àͧ ¡ÒþѲ¹Ò͇ҧ໗¹¢Ñ鹵͹ ¡ÒÃàÊÕÂÊÅÐẇ§»•¹µ‡Ò§æ ÁÒ¡‡Í¹Ë¹ˆÒ¹Õéµ Ñ é § áµ ‡ » Ü 2517 ·Ã§Á Õ ¾ ÃÐÃÒª´ÓÃ Ñ Ê Ç ‡ Ò "...¡ÒÃ¾Ñ ² ¹Ò»ÃÐà·È¨Óà»— ¹ µˆ Í §·ÓµÒÁÅÓ´Ñ º ¢Ñ é ¹µˆÍ§ÊÈҧ¾×¹°Ò¹ ¤×Í ¤ÇÒÁ¾Í´Õ ¾Í¡Ô¹ ¾Í㪈 ¢Í§»ÃЪҪ¹Ê‡Ç¹ãËญ­à»—¹àº×ͧµˆ¹¡‡Í¹..." áÅзçÁÕ é ‡ é¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑÊÁÒ͇ҧµ‡Íà¹×èͧÍÕ¡ËÅÒ¤ÃÑé§ ËÅÒÂ˹ ¡ÃзÑè§ã¹»Ü 2544 ÁÕ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑÊLJÒ"ÁÕ ¤ ÇÒÁ¤Ô ´ -ÍÑ ¹ ¹Õ é ä Á‡ ã ª‡ à Ã× è Í §àÈÃÉ°¡Ô ¨ -ÁÕ ¤ ÇÒÁ¤Ô ´ LJ Ò ·ÓÍÐäõˆ Í §¾Íà¾Õ  § ËÁÒ¤ÇÒÁLJ ҾͻÃÐÁÒ³ äÁ‡Êشⵇ§ äÁ‡âÅÀ͇ҧÁÒ¡ ¤¹àÃÒ¡çÍÂه໗¹ÊØ¢" ¨Ö§ÍÒ¨¡Å‡ÒÇä´ˆÇ‡Ò »ÃѪ­ Ңͧ ญàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§໗¹àÃ×èͧà¡ÕèÂǡѺ ¤ÇÒÁ¤Ô´¾Íà¾Õ§ à¾ÃÒЩйÑé¹ ¡ÒâѺà¤Å×è͹¨Ö§à¹ˆ¹·Õè¡Ò÷Óãˈà¡Ô´¡Òû¯ÔºÑµÔ·Ñ駡Ò ÇÒ¨Ò ã¨ ·ÕèÍÂÙ‡º¹ËÅÑ¡¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ºÒ§¤¹Âѧ࢈Òã¨Ç‡ÒàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§໗¹àÃ×èͧ»ÅÙ¡¾×ª¼Ñ¡ ËÃ×Í¡Ò÷Óà¡ÉµÃ¼ÊÁ¼ÊÒ¹¹Õè¤×ͤÇÒÁ࢈Ò㨷ÕèäÁ‡¶Ù¡µˆÍ§¹Ñ¡ ¨Ò¡¡Ò÷ӡÒÃÊÓÃǨ¤ÇÒÁÃÙˆ ¤ÇÒÁ࢈Ò㨢ͧÊǹ´ØÊÔµâ¾ÅÅ‹ã¹»Ü 2548 ¾ºÇ‡ÒÁÕ¤¹à¢ˆÒ㨼Դã¹ÅѡɳйÕ鹈ÍÂŧ â´Â¤¹ä·Â»ÃÐÁÒ³ 70 à»ÍËà«ç¹µ‹ÃÙˆ¨Ñ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ áÅÐʇǹÁÒ¡àÃÔèÁ࢈Òã¨áňÇÇ‡Ò äÁ‡ãª‡àÃ×èͧ¡ÒÃẇ§¾×é¹´Ô¹ 30 : 30 : 30 : 10äÁ‡ãª‡àÃ×èͧ¡ÒûÅÙ¡¾×ª ¼Ñ¡Êǹ¤ÃÑÇ áÅÐäÁ‡ãª‡àÃ×èͧ·Õè㪈䴈੾ÒÐÀÒ¤à¡ÉµÃËÃ×Íà»—¹àÃ×èͧ·Õèà¡ÕèÂǡѺàÈÃÉ°¡Ô¨ÃÒ¡Ëญ­ à·‡Ò¹Ñé¹ áµ‡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§໗¹àÃ×èͧ¡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ¢Í§¤¹·ÑèÇä» ˆÒʇǹ¡ÒõդÇÒÁáÅйÓä»»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆ¹Ñé¹ ÁÕá¹Ç¤Ô´·ÕèËÅÒ¡ËÅÒ¤ԴáÅл¯ÔºÑµÔµ¹Í‡ҧäè֧¨ÐàÃÕ¡LJҾÍà¾Õ§ áňÇ͇ҧäö֧¨ÐàÃÕ¡LJҾÍà¾Õ§ ÁÕ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑÊͧ¤‹Ë¹ึ§¡Å‡ÒÇäLjÇÒ "¾Ù´¨Ò¡ç¾Íà¾Õ§ è ‡»¯ÔºÑµÔµ¹¡ç¾Íà¾Õ§" ¤Ó¹ÔÂÒÁºÍ¡ËÅÑ¡¡ÒÃäÇˆÇ‡Ò ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³¤ÇÒÁÁÕà˵ؼŠáÅСÒÃÊÈҧÀÙÁ¤Á¡Ñ¹·Õ´ã¹µÑÇ ¨Ò¡¼Å¡Ãзº·Õ¨Ðà¡Ô´¢Ö¹¨Ò¡·Ñ§ÀÒ¹͡áÅÐ Ô ˆØ è Õ è é éÀÒÂã¹ ÀÒ¹͡¡Ãзºà¢ˆÒÁÒ ÀÒÂ㹡çà»ÅÕè¹á»Å§´ˆÇ ¨Ð¾Íà¾Õ§䴈 µˆÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§ 3 ËÅÑ¡¡Òä×ͤԴáÅзÓÍÐäÃ͇ҧ¾Í»ÃÐÁÒ³ ÁÕà˵ØÁռŠáÅÐÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ ¶ˆÒ¤Ãº 3 ËÅÑ¡¡ÒùÕé¶Ö§¨ÐºÍ¡ä´ˆÇ‡Ò ¾Íà¾Õ§ ¶ˆÒäÁ‡¤Ãº¡çäÁ‡¾Íà¾Õ§ áÅСÒèÐÊÈҧ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ãˈà¡Ô´¢Öé¹ä´ˆµˆÍ§ãªˆ¤ÇÒÁÃÙˆ¤Çº¤Ù‡ä»¡Ñº¤Ø³¸ÃÃÁ ¾Í»ÃÐÁÒ³¤×Í ¡Ò÷ÓÍÐä÷Õè¾ÍàËÁÒÐ ¾Í¤Çà ÊÁ´ØšѺÍѵÀÒ¾ ÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§µ¹àͧ áÅÐÊÀÒÇÐáǴňÍÁ ¾Í»ÃÐÁÒ³¢Í§áµ‡ÅФ¹ ã¹áµ‡ÅЪ‡Ç§àÇÅҡ絇ҧ¡Ñ¹ ͇ҧઇ¹ºÒ§¤¹ã¹ºÒ§Çѹ·Ò¹¢ˆÒǨҹà´ÕÂÇÍÔèÁ ᵇºÒ§Çѹ¡çäÁ‡ÍÔèÁ µˆÍ§ 2 ¨Ò¹¶Ö§¨ÐÍÔèÁ áňÇᵇà˵ػ•¨¨Ñ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§ã¹ª‡Ç§¢³ÐàÇÅÒ¹Ñé¹æ ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ÊÒÁÒö¾Ô¨ÒóÒä´ˆ¨Ò¡ 2 »•¨¨Ñ ¤×Í »•¨¨ÑÂÀÒÂã¹ ¾ÍàËÁÒСѺ¤ÇÒÁªÍº ÈÑ¡ÂÀÒ¾áÅФÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§áµ‡ÅФ¹ËÃ×ÍäÁ‡ áÅл•¨¨ÑÂÀÒ¹͡¤ × Í ¾Í»ÃÐÁÒ³¡ Ñ º À Ù Á Ô Ê Ñ § ¤Á Ê Ô è § áÇ´Å ˆ Í Á áÅÐʶҹ¡Òó ‹ 㠹ᵠ‡ ŠТ³ÐËÃ × Í äÁ ‡ ã¹ËÅ Ñ ¡ÊÑ»»ØÃÔʸÃÃÁ 7 Ê͹äÇˆÇ‡Ò ¨ÐÊÈҧ¤ÇÒÁ¾Í´Õãˈà¡Ô´¢Öé¹ä´ˆ¨ÐµˆÍ§ ÃÙˆà赯 ÃÙˆ¼Å ÃÙˆµ¹ ÃÙˆ»ÃÐÁÒ³ ÃÙˆ¡ÒÅÃÙˆªØÁª¹ ÃÙˆºØ¤¤Å ¤ÇÒÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¨Ö§¤Ãͺ¤ÅØÁ¤ÇÒÁ¾ÍàËÁÒÐ ¾Í¤ÇáѺ·Ø¡æ àÃ×èͧ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 179
  • áňǨÐÃو䴈͇ҧäÃLJҾͻÃÐÁÒ³ËÃ×ÍäÁ‡ ¡çµˆÍ§ÃͺÃو㹢ˆÍÁÙÅ »•¨¨Ñµ‡Ò§æ ·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§ÁÕÊµÔ áÅФԴ¾Ô¨ÒóÒ͇ҧÃͺ¤Íº «×èÍÊѵ‹µ‡Íµ¹àͧ µ‡Í¤ÇÒÁ¨ÃÔ§ µ‡Í˹ˆÒ·Õè µ‡Í¼ÙˆÍ×è¹ µˆÍ§ãªˆËÅÑ¡à˵ØËÅÑ¡¼Å㹡ÒõѴÊԹ㨠áÅеˆÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§¡ÒÃà»ÅÕ¹á»Å§ã¹ÁÔµµÒ§æ ·Õ¨Ð·ÓÅÒ¤ÇÒÁ¾Í´Õ è Ô ‡ è¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§´ˆÇ ¨Ö§µˆÍ§ÁÕ¡ÒÃÊÈҧÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õãˈà¡Ô´¢Öé¹ Â¡µÑÇ͇ҧ ¨Ð´Ù˹ѧÊ×ÍÊͺ ËÃ×ÍàµÃÕÂÁ¡ÒÃÊͺ͇ҧ¾Íà¾Õ§䴈͇ҧäà àµÃÕÂÁ 1 ªÑÇâÁ§ 衇͹Êͺ¾ÍäËÁ ͇ҧàÃÒàÃÕ¹ÁÒ·Ñé§à·ÍÁ ÊÁش⹉µÁÕ 5 àŇÁ µˆÍ§ãªˆàÇÅҾͻÃÐÁÒ³¡ÑºÊÔ觷ÕèÁÕ¶Ö§¨ÐÊÁà˵ØÊÁ¼Å ¶ˆÒ㪈àÇÅÒ¹ˆÍÂà¡Ô¹ä» ËÃ×ÍäÁ‡ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹʹ·¹ã¹¡ÒôÙ˹ѧÊ×Í ¡çäÁ‡ÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ ÍÒ¨Êͺµ¡ä´ˆ ¡Å‡ÒǤ×Í ¨Ð´Ù˹ѧÊ×Í͇ҧ¾Í»ÃÐÁÒ³¡çµˆÍ§¾Í´Õ¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§µ¹àͧ·ÕèÁÕÍÂÙ‡ »ÃСͺ¡Ñºà¹×éÍËÒ·ÕèàÃÕ¹ÁÒ ÁÕà˵ØÁռŠ´Ù˹ѧÊ×Í·Õèà»—¹àÃ×èͧËÅÑ¡ÊÍ´¤ÅˆÍ§¡ÑºÇÔªÒ·ÕèàÃÕ¹ ¡ÒÃÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ·Ó͇ҧäà ¤×Í´Ù˹ѧÊ×ÍãˈÊͺ¼‡Ò¹ä´ˆ´ˆÇ ÊØ¢ÀÒ¾¡çµˆÍ§äÁ‡·ÃØ´â·ÃÁ äÁ‡·ÐàÅÒÐàºÒÐáLj§ËÃ×ÍàÍÒà»ÃÕºà¾×è͹½Ù§ äÁ‡¤´â¡§ã¹¡ÒÃÊͺ à¾ÃÒЩйÑé¹µˆÍ§ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âѹʹ·¹ µˆÍ§ãªˆ¤Ø³¸ÃÃÁà»—¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁ¤Ô´áÅСÒáÃзӵÅÍ´àÇÅÒ áňǷÓäÁàÃÒµˆÍ§ãªˆªÇµÍ‡ҧ¾Íà¾Õ§ ËÃ×ÍÅͧ¤Ô´ã¹¤Ó¶ÒÁµÃ§¡Ñ¹¢ˆÒÁÇ‡Ò ¶ˆÒàÃÒ㪈ªÇµ ÕÔ ÕÔ͇ҧäÁ‡¾Íà¾Õ§áňǨÐà»—¹Í‡ҧäà ઇ¹ 㪈¨‡ÒÂäÁ‡¾Íà¾Õ§ ´ÙáÅÊØ¢ÀҾ͇ҧäÁ‡¾Íà¾Õ§ ºÃÔâÀ¤Í‡ҧäÁ‡¾Íà¾Õ§ ·Ó§Ò¹Í‡ҧäÁ‡¾Íà¾Õ§ ÁÒ¡ä» ¹ˆÍÂä» ËÃ×͹ѡÈÖ¡ÉÒ´Ù˹ѧÊ×Í͇ҧäÁ‡¾Íà¾Õ§¡ÒÃ㪈ªÕÇÔµ ¡Òû¯ÔºÑµÔµ¹Í‡ҧäÁ‡¾Íà¾Õ§ ¹ˆÍÂà¡Ô¹ä» ÁÒ¡à¡Ô¹ä» äÁ‡¾Í´Õ ¾ÍàËÁÒÐ ¾Í¤ÇáѺ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§àÃÒ ¡ÑºÊ¶Ò¹¡Òó‹ÊÔè§áǴňÍÁ Áѹʇ§¼Å¡ÃзºÍÐäúˆÒ§ãˈ¡ÑºµÑÇàÃÒàͧʇ§¼Å¡ÃзºÍÐäúˆÒ§ãˈ¡Ñº¤¹Ãͺ¢ˆÒ§ ¡Ãзº¡ÑºÊѧ¤Á ¡Ãзº¡ÑºÊÔè§áǴňÍÁ ʇ§¼Å¶Ö§Í¹Ò¤µ¢Í§µ¹àͧáÅÐÊѧ¤Á ¡µÑÇ͇ҧ ¡Ò÷ҹ¢ˆÒÇẺ¾Íà¾Õ§໗¹Í‡ҧäà ¤×Í ãˈÍÔèÁ¾Í»ÃÐÁÒ³ à¾ÃÒÐàÃÒÃوLJҶˆÒÍÔÁÁÒ¡à¡Ô¹ä» ÍÖ´ÍÑ´ ¶ˆÒÍÔÁ¹ˆÍÂà¡Ô¹ä» ¡ç§ËÔÇÍÂÙ‡ ᵇÇÒÍÔÁ͇ҧà´ÕÂÇ à»—¹àÃ×ͧà¾Õ§ᤇ»ÃÔÁÒ³ è è Ñ ‡ è èÂѧäÁ‡¾Íà¾Õ§ äÁ‡ÊÁ´ØÅ µˆÍ§ÊÁ´ØÅ´ˆÒ¹¤Ø³ÀÒ¾´ˆÇ ºÃÔâÀ¤Í‡ҧäÁ‡¾Íà¾Õ§ ઇ¹ ÃѺ»Ãзҹä¢ÁѹÁÒ¡à¡Ô¹ä» ËÃ×ÍLJÒÍÒ¨¨ÐºÃÔâÀ¤ÊÔ觷ÕèäÁ‡à»—¹»ÃÐ⪹‹¡ÑºÃ‡Ò§¡Ò ઇ¹ ÂÒàʾµÔ´ àËÅˆÒ ºØËÃÕ赇ҧæ à¾ÃÒЩйѹ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§㹡ÒúÃÔâÀ¤ äÁ‡ãª‡à©¾ÒлÃÔÁҳ෇ҹѹ ¤Ø³ÀÒ¾´ˆÇ ¶Ö§¨ÐºÍ¡ é éä´ˆÇ‡Ò àÃÒ㪈ªÕÇԵ͇ҧ¾Íà¾Õ§ ÊÁ´ØŨÃÔ§æ ËÃ×Í¡µÑÇ͇ҧ ÊÔ¹¤ˆÒ·ÕèÊØÀҾʵÃÕ㹡Ãا෾ÁËÒ¹¤Ã µˆÍ§¡ÒÃÍÂÒ¡«×éÍÁÒ¡à»—¹Íѹ´ÑºË¹Öè§ ¤×Í ·ÕÇÕ¨Íẹ àÃÒ¨ÐÅͧà»ÃÕºà·ÕºÃÐËLJҧ¼ÙˆºÃÔâÀ¤·Õè«×éÍ·ÕÇÕ¨ÍẹẺ¾Íà¾Õ§¡Ñº¼ÙˆºÃÔâÀ¤·Õè«×éÍ·ÕÇÕ¨ÍẹẺäÁ‡¾Íà¾Õ§ ¨Ð«×éÍ·ÕÇÕ¨ÍẹẺ¾Íà¾Õ§䴈͇ҧäà ÊÁÁصÔLJÒÊØÀҾʵÃÕ·‡Ò¹Ë¹Öè§ ¤Ø³ÇÔäÅ ·Õ躈ҹ¤Ø³ÇÔäÅ·ÕÇÕà¤Ã×èͧࡇÒàÊÕ ¨ÍàÊ×èÍÁ ´ÙäÁ‡ä´ˆ ËÃ×;ʹÙä´ˆºˆÒ§áµ‡¨ÍàÊ×èÍÁ ´ÙáňÇàÊÕÂÊÒÂµÒ ¤Ø³ÇÔäÅÁÕÃÒÂä´ˆà¾Õ§¾Í·Õè¨ÐÊÒÁÒö«×éÍä´ˆ äÁ‡µˆÍ§¼‡Í¹ ËÃ×ͼ‡Í¹ä´ˆáµ‡äÁ‡¶Ö§¡Ñºà´×ʹÈ͹ ¡ÃÐàËÁç´¡ÃÐáËÁ‡ ¤Ø³ÇÔäÅÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁÒö·Õè¨Ð·Ó¤ÇÒÁ࢈Òã¨ÃÕâÁ·µ‡Ò§æ¢Í§·ÕÇÕ¨Íẹ䴈 «×éÍÁÒàÊÃç¨ ¡çÍÒ¨¨Ð¡·ÕÇÕà¤Ã×èͧࡇÒãˈญÒµÔ¾Õ蹈ͧËÃ×Í¡çÍÒ¨¨Ð仺ÃÔ¨Ò¤·ÕèÇÑ´ ­à»—¹¡ÒáØÈÅ ¤¹àÍÒä»ãªˆµ‡Íä´ˆ ͇ҧ¹Õé¾Íà¾Õ§ à¾ÃÒÐäÁ‡ä´ˆàºÕ´àºÕ¹µÑÇàͧ äÁ‡ä´ˆàºÕ´àºÕ¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 180
  • ¼ÙˆÍ×è¹ ¢Í§·Õèà¤Â㪈ÍÂÙ‡¡çàÍÒ仺ÃÔ¨Ò¤ à¡Ô´»ÃÐ⪹‹¡Ñº¼ÙˆÍ×è¹ä´ˆ ÁÕ¡ÒÃẇ§»•¹à¾ÃÒÐLJÒÁÕà¤Ã×èͧãËÁ‡à¤Ã×èͧà´ÕÂÇ¡ç¾ÍáÅˆÇ áµ‡¶Òà¡Ô´ÊÁÁصÇÒ à¾×͹¤Ø³ÇÔäŪ×ͤس¾Ôäà ¤Ô´Ç‡Ò à͉Ð! à¾×͹àÃÒÁշǨÍẹ àÃÒÂѧäÁ‡ÁÕ ˆ Ô‡ è è è ÕÕ·Ó͇ҧäôÕŇРà§Ô¹à¡çº à§Ô¹ÍÍÁ ¡çäÁ‡ÁÕ ·ÕÇÕ·Õ躈ҹ¡çÂѧ´ÕÍÂÙ‡ ᵇäÁ‡ä´ˆ à´ÕëÂÇ¡ÅÑǹˆÍÂ˹ˆÒ ¡çàÅÂä»ÃÙ´à¤Ã´Ôµ¡ÒË´ áňǡçµÍ§Áҹѧ¼‡Í¹Ê‡§ 6 à´×͹ áňǵˆÍ§¡ÃÐàËÁç´¡ÃÐáËÁ‡ã¹¡ÒÃ㪈à§Ô¹áµ‡ÅÐà´×͹ ˆ èà¾ÃÒÐLJҵˆÍ§ä»¼‡Í¹·ÕÇÕ à¾Õ§à¾×èÍãˈÁÕ·ÕÇÕ¨Íẹ ãˈ¤Ø¡Ѻ¤Ø³ÇÔäÅä´ˆ ʇǹ·ÕÇÕ ·ÕèÁÕÍÂÙ‡¡çÂѧ㪈䴈㹺ˆÒ¹àÅÂÁÕ·ÕÇÕ 2 à¤Ã×èͧ àÅ¡ÅÒÂà»—¹ à¡Ô¹¾Í¨¹à¡Ð¡Ð áÅжˆÒà»Û´·ÕÇվÈÍÁ¡Ñ¹ 2 à¤Ã×èͧ ¡çµˆÍ§àÊÕ¤‡Òä¿à¾ÔèÁáÅÐäÁ‡»ÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹´ˆÇ à¾ÃÒЩйÑé¹ ¨ÐÇÔà¤ÃÒÐË‹ ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§äÁ‡¾Íà¾Õ§ ÃÒ¨‡Ò¾ͻÃÐÁÒ³äËÁ¡ÑºÃÒÂä´ˆÁÕ¢ˆÒǢͧà¾Õ§¾ÍäËÁ¡Ñº¡ÒÃ㪈ÊÍ ¡ÒÃ㪈¨‡ÒÂÁÕà˵ØÁÕ¼ÅËÃ×Íà»Å‡Ò «×éÍà¾ÃÒÐÍÐäà à¾ÃÒШÓà»—¹ËÃ×Íà¾ÃÒÐàÍÒ͇ҧ¼ÙˆÍ×è¹ áňÇÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹äËÁ à§Ô¹·Í§¡çäÁ‡ÁÕ µˆÍ§ä»¼‡Í¹Ê‡§ÍÕ¡ «×éÍÁÒàÊÃç¨áňÇ䴈㪈ËÃ×ÍäÁ‡ ã¹ÃÐÂÐÂÒÇ ¤ØˆÁ¤‡ÒËÃ×ÍäÁ‡ ÊÒÁÒö¹ÓËÅÑ¡¾Íà¾Õ§ä»ãªˆàº×éͧµˆ¹ã¹¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‹¾ÄµÔ¡ÃÃÁµ‡Ò§æ ä´ˆ เชน การผลิตสินคา OTOP แบบพอเพียง กับ OTOP แบบไมพอเพียง ก็สามารถใชหลัก3 หวงในการวิเคราะห การพัฒนาสินคา OTOP นั้น พอประมาณไหมกับศักยภาพของคนในชุมชนเปนการตอยอดจากภูมปญญาทองถินทีมอยูหรือเปลา หรือวาคนในชุมชนตองมาเรียนรูใหมหมดใน ิ  ่ ่ ี  การผลิต แลวที่ผลิตนี้มีเหตุผลอะไร ผลิตเพราะวา เจาหนาที่สวนกลางบอกใหผลิต หรือผลิตเพราะวามีของดีอยูแลวอยากตอยอดออกมาพัฒนาใหเปนสินคาเพื่อสรางรายไดเพิ่มขึ้น สำหรับการสรางภูมิคุมกันของการผลิตสินคานั้น มีการวางแผนเรื่องวัตถุดิบอยางรอบคอบหรือไม มีการวางแผนเรืองตลาดอยางดีไหม ไมใชวาผลิตออกมา เสร็จแลว ขายก็ไมได ผลิตออกมาเสร็จแลว ขายได ่ แตไมมีวัตถุดิบ ไมมีการวางแผนจัดการที่ดี ก็ไมมีภูมิคุมกันที่ดี เพราะฉะนั้น การผลิตสินคา OTOPก็มีทั้งแบบพอเพียงและ ไมพอเพียง ใชหลัก 3 หวง พอประมาณ มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดีในการวิเคราะหไดเชนกันเงื่อนไขสรางความพอเพียง เงื่อนไขและปจจัยที่จะทำใหการวางแผน การตัดสินใจ การดำเนินการแตละอยาง นำไปสูความพอเพียงหรือไมพอเพียง ในคำนิยามซึ่งไดพระราชทานมาก็ระบุชัดเจนวาตองอาศัยความรูคูกับคุณธรรม เงือนไขความรู คือความรอบรู ความรอบคอบและระมัดระวัง ในการนำเอาหลักวิชาการ ่มาใช กลาวคือ จะเอาหลักวิชาการมาใช ตองรูจริง รอบรู ไมเอามาทดลองใชอยางงูๆ ปลาๆ เพราะจะมีโอกาสพลาดสูง ถารูจริงแตไมรอบคอบ ก็ไมไดอีก หลายครั้งที่เกิดไมพอเพียง มาจากความไมรอบคอบ ยกตัวอยางเชน เรื่อง OTOP การวางแผนการผลิต ถาไมรอบคอบตั้งแตตนทา§¤×ÍàÃ×èͧÇѵ¶Ø´Ôº¨¹¡ÃзÑ觶֧»ÅÒ·ҧ ¤×Í¡Ò÷ӡÒõÅÒ´ áÅШѴÊè§ÊÔ¹¤éÒ ÁÕâÍ¡ÒÊ·Õè¨Ð¹Óä»ÊÙè¤ÇÒÁäÁè¾Íà¾Õ§ä´éÍÂèÒ§ÁÒ¡ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 181
  • áµè¤ÇÒÁÃÙéÍÂèÒ§à´ÕÂÇäÁè¾Í·Õè¨ÐÊÃéÒ§¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ãËéà¡Ô´¢Öé¹ä´é µéͧÁդس¸ÃÃÁ´éǤ¹·Õ¤´ÇèÒµÑÇàͧ©ÅÒ´áµèäÁèÁ¤³¸ÃÃÁ äÁèãªè¤¹·Õ©ÅÒ´¨ÃÔ§ à¾ÃÒмŢͧ¡ÒáÃзӢͧà¢Ò·ÕÍÒ¨ è Ô Õ Ø è è¨ÐàËç¹á¡èµÑÇ àÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕº¼ÙéÍ×è¹ ¤´â¡§ äÁè«×èÍÊѵÂìÊبÃÔµ ©éÍÃÒÉ®ÃìºÑ§ËÅǧ àÇÅÒ·Ó¡ÒçҹÀÒáԨ ¨ÔµáÊèÊèÒÂäÁèµÑé§ÁÑè¹ äÁèÁÕÊÁÒ¸Ô ·ÓÍÐäáçäÁèÃͺ¤Íº äÁèãªé»Ñ­­ญญÒ¤Ô´¾Ô¨ÒóÒá¡áÂÐà˵ØáÅмŵ‡Ò§æ ãˈ¶Õ趈ǹ ÊØ´·ˆÒ¡çʇ§¼Å·Ò§Åº¡ÑºµÑÇà¢Òàͧ㹷ÕèÊØ´ à¾ÃÒЩйÑ鹤¹·ÕèÁÕʵԻ•­­ ญญÒ¨ÃÔ§ ¨ÐµˆÍ§à»—¹¤¹·ÕèÁդس¸ÃÃÁ ÃÙˆ¼Ô´¶Ù¡ªÍºªÑèÇ´Õ äÁ‡àºÕ´àºÕ¹µ¹àͧáÅмوÍ×è¹ÁÕ¡ÒÃẇ§»•¹ àÍ×éÍà¿Þ™Íà¼×èÍἇ ÁÕÈÕÅ·Ñ駷ҧ¡Ò ÇÒ¨Ò áÅзҧ¤ÇÒÁ¤Ô´ áÅШԵµˆÍ§µÑé§ÁÑè¹à»—¹Ë¹Öè§à»—¹ÊÁÒ¸Ô¨´¨‡ÍÍÂÙ‡¡ÑºÀÒáԨ¡Òçҹ·Õè·Ó §Ò¹¨Ö§¨ÐÍÍ¡ÁÒÁդسÀÒ¾ áÅйÓä»ÊÙ‡¡ÒÃÊÈҧ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§䴈͇ҧ᷈¨ÃÔ§ ¤Ø³¸ÃÃÁ¹Õé ÁÕ 2 ª‡Ç§ àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒõˆÍ§àÊÃÔÁÊÈҧ¾×é¹°Ò¹¨Ôµã¨ãˈÁդس¸ÃÃÁ ᵇÅкؤ¤Å¨ÐµˆÍ§ÁÕÊӹ֡㹤س¸ÃÃÁ ¤Ô´ÅЪÑèÇ »ÃÐ¾ÄµÔ´Õ «×èÍÊѵ‹ÊبÃÔµ «×èÍÊѵ‹µ‡Íµ¹àͧ «×èÍÊѵ‹µ‡Í¼ÙˆÍ×蹫×èÍÊѵ‹µ‡Í˹ˆÒ·Õè¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº «×èÍÊѵ‹ÊبÃÔµäÁ‡ãª‡ËÁÒ¤ÇÒÁᵇà¾Õ§äÁ‡¤ÍÃÑ»ªÑè¹à·‡Ò¹Ñé¹Â¡µÑÇ͇ҧઇ¹ àÇÅҨЫ×éͧ͢ ¶ˆÒ«×èÍÊѵ‹µ‡ÍµÑÇàͧ ¡ç¨ÐÃوLJҨÃÔ§æ áňǨÓà»—¹ËÃ×Íà»Å‡ÒÁÕÃÒÂä´ˆà¾Õ§¾ÍäËÁ ¨Ð«×èÍÊѵ‹µ‡ÍµÑÇàͧ䴈 ¡çµˆÍ§ÃÙˆ¨Ñ¡µÑÇàͧ¡‡Í¹ ÃوLJÒàÃÒÁÕÃÒÂ䴈ᤇä˹ ʶҹÐ͇ҧàÃÒ·ÓÍÐäÃä´ˆºˆÒ§ Íѹ¹Õé¨Óà»—¹äËÁ áňǡçÁÕ¤ÇÒÁÃͺÃÙˆ·ÕèàËÁÒÐÊÁà¡ÕèÂǡѺÊÔ¹¤ˆÒ¹Ñé¹æ ͇ҧ·ÕèÊͧ ¤×Í¡ÒÃÁդس¸ÃÃÁà»—¹ËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔáÅСÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ ¤×͵ˆÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÍ´·¹¤ÇÒÁà¾ÕÂà ÁÕʵԻ•­­ ญญÒ áÅФÇÒÁÃͺ¤Íº ¤Ø³¸ÃÃÁ¢ˆÍ¹Õéà»—¹¢ˆÍÂ×¹ÂѹLJÒàÁ×è͹ÓËÅÑ¡¾Íà¾Õ§ä»ãªˆ ¨ÐäÁ‡à»—¹¡ÒÃÂ่ÓÍÂÙ¡º·Õè ᵇ¡ÅѺ¨Ð¹Óä»ÊÙ¤ÇÒÁ¡ˆÒÇ˹ˆÒ¾ÃˆÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁÊÁ´ØÅà»—¹¢Ñ¹à»—¹µÍ¹ ‡ Ñ ‡ éઇ¹ 㹡ÒúÃÔËÒøØáԨ ¶ˆÒÁÕ¤ÇÒÁ¢ÂѹËÁÑè¹à¾ÕÂà ʹ·¹ ¾Ñ²¹Òͧ¤‹¡Ã ¾Ñ²¹ÒºØ¤ÅÒ¡Ã͇ҧµ‡Íà¹×èͧ ÁÕ¤ÇÒÁÃͺ¤Íºã¹¡ÒôÓà¹Ô¹¡Òà ¸ØáԨ¡Òçҹ ªÕÇÔµ¡ç¨Ð¡ˆÒÇ˹ˆÒ͇ҧ໗¹¢Ñ鹵͹ໃÒËÁÒ¢ͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ໃ Ò ËÁÒ¢ͧàÈÃÉ°¡Ô ¨ ¾Íà¾Õ  §ã¹¤Ó¹Ô  ÒÁ¤× Í ÍÐäà ¾Ãл°ÁºÃÁÃÒªâͧ¡ÒÃ"à¾×èÍ»ÃÐ⪹‹ÊØ¢áˇ§ÁËÒª¹ªÒÇÊÂÒÁ" ¡ÒèзÓÍÐäáçµÒÁ»ÃÐ⪹‹¡çµˆÍ§à¡Ô´ ¤ÇÒÁÊØ¢¡çµˆÍ§ÁÕ áµ‡àÇÅÒ¾Ù´¶Ö§¡Ò÷Õè¨ÐÊÈҧ»ÃÐ⪹‹ãˈà¡Ô´¢Öé¹ ¨ÐÊÈҧ¤ÇÒÁÊØ¢ãˈà¡Ô´¢Öé¹ ¡Ñº¤Ãͺ¤ÃÑǡѺªØÁª¹ ¡ÑºÍ§¤‹¡Ã¡Ñº»ÃÐà·ÈªÒµÔ ºÒ§¤ÃÑ駤ӹÔÂÒÁ¡çÍÒ¨¨Ðµ‡Ò§¡Ñ¹ áňǻÃÐ⪹‹ÊØ¢µÒÁËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¨ÐÇÑ´ä´ˆ¨Ò¡·Õèä˹ ¡çµˆÍ§¾Ô¨ÒóҨҡໃÒËÁÒ¢ͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¤×ÍÁاãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¡ˆÒÇ˹ˆÒä»Í‡ҧÊÁ´ØÅáÅоÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕ¹á»Å§ã¹´ˆÒ¹µ‡Ò§æ ¡Å‡ÒǤ×Í ‡ 赈ͧ¡ˆÒÇ˹ˆÒ͇ҧÊÁ´ØÅ ÁÑ蹤§áÅÐÂÑè§Â×¹ ·ÓäÁàÃÒ¨Óà»—¹µˆÍ§ÁվÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ËÃ×ÍÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ ËÅÑ¡¾Ø·¸ÁͧâÅ¡Ç‡Ò ·Ø¡Í‡ҧ໗¹Í¹Ô¨¨Ñ§ ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µÅÍ´àÇÅÒ ¨ÐÃو䴈͇ҧäÃÇ‡Ò ¶ˆÒàÃÒÍÍ¡¨Ò¡ËˆÍ§¹Õà´Ô¹Í͡仢ˆÒ§¹Í¡¨ÐäÁ‡¶¡Ã¶ª¹ ¶ˆÒàÃÒäÁ‡Áà§Ô¹à¡çºÍÍÁËÃ×Í¡Ò÷ӻÃСѹÊØ¢ÀÒ¾àµÃÕÂÁäLj é Ù Õã¹ÂÒÁ¨Óà»—¹ ¡ç¨Ðà¡Ô´ปัญหา¨¹¶Ö§¡Ñºà¡Ô´Çԡĵ㹪ÕÇԵ䴈 ©Ð¹Ñ鹡ÒÃÊÈҧÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹µÑÇ·Õè´Õ ¤×Í ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 182
  • µˆÍ§¾ÃˆÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ äÁ‡»ÃÐÁÒ· ÁÕʵÔ㹡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ 㪈»•­­ ญÒ㹡ÒäҴ¡Òó‹ ญ¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ à¾×èÍÇҧἹÃͧÃѺ áÅÐÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅä´ˆ ·Ñé§ã¹»•¨¨ØºÑ¹áÅÐã¹Í¹Ò¤µ´ˆÇÂÊÁ´ØÅá»ÅLJÒÊÁ´ØÅ·Ñ駻•¨¨ØºÑ¹áÅÐ͹Ҥµ Çѹ¹Õé¾Íà¾Õ§ÂѧäÁ‡¾Í ¾Ã؇§¹Õ鵈ͧ¾Íà¾Õ§´ˆÇ ¤×͵ˆÍ§ÁÕ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃ͇ҧµ‡Íà¹×ͧ·Õ¨ÐÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅãˈ䴈͇ҧÊÁ่ำàÊÁÍ ¤ÇÒÁà¾ÕÂÃã¹¢ˆÍ»¯ÔºµÔ è è ÑÁÃä 8 ¹Ñé¹ ËÁÒ¶֧ ¤ÇÒÁà¾ÕÂ÷Õè¨Ðᡈ䢢ˆÍº¡¾Ã‡Í§ à¾ÕÂ÷Õè¨ÐÅФÇÒÁªÑèÇ·Õèà¤Â·Ó ËÃ×Í·ÓÍÂÙ‡áÅˆÇ ËÃ×ÍÂѧäÁ‡à¤Â·Óãˈ¹ˆÍÂŧ¨¹ËÁ´ä» à¾ÕÂ÷Õè¨Ð·Ó¤ÇÒÁ´Õ·Õèà¤Â·Ó ËÃ×Í·ÓÍÂÙ‡áňÇËÃ×ÍÂѧäÁ‡à¤Â·Óãˈ´ÕÂÔè§æ ¢Öé¹ ÊÁ´ØÅã¹´ˆÒ¹ä˹ºˆÒ§ ¤Ó¹ÔÂÒÁ ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ºÍ¡Ç‡ÒµˆÍ§ÊÁ´ØÅ·Ñ駷ҧ´ˆÒ¹Çѵ¶Ø/àÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ ÇѲ¹¸ÃÃÁ/¤‡Ò¹ÔÂÁ »ÃÐ⪹‹ÊØ¢¢Í§¤¹Ê‡Ç¹ãËญ­ ‡¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´ˆÍ‡ҧ᷈¨ÃÔ§ ËÃ×Í ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§Í‡ҧÊÁºÙó‹¨ÃÔ§æ ¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´ˆ ¡çµ‡ÍàÁ×èÍàÃÒÊÈҧ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅáÅоÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ 4 ´ˆÒ¹ ¤×Í·Ò§´ˆÒ¹Çѵ¶ØËÃ×ÍàÈÃÉ°¡Ô¨ ´ˆÒ¹Êѧ¤Á´ˆÒ¹ÊÔè§áǴňÍÁ áÅдˆÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ/¤‡Ò¹ÔÂÁ/¤ÇÒÁàª×èÍ ¡ÒáˆÒÇ˹ˆÒ仾ÈÍÁ¡Ñº¤ÇÒÁÊÁ´ØÅã¹áµ‡ÅЇҧ¡ˆÒÇ ¨Ð·Óãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§㹷ÕèÊØ´ áÁˆáµ‡ËÅÑ¡¡ÒÃ㹡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒøØáԨÊÁÑÂãËÁ‡ ºÃÔÉÑ·¡çµˆÍ§ÁÕ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡Ò÷Õè´ÕÁÕ¤ÇÒÁâ»Ã‡§ãʢͧ¡Ò÷Ӻѭ ªÕ ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉàÃÕÂ¡Ç‡Ò Corporate Good Governance ËÃ×Í CG ญÁÕ¡ÒõÃǨÊͺÀÒÂã¹ ÁÕ¡ÒôÙáżٶÍËع·Ø¡ÃÒÂ͇ҧàÊÁÍÀҤ෇Òà·ÕÂÁ¡Ñ¹ Íѹ¹Õà»—¹à¾Õ§ᤇàÃ×ͧ ˆ × ˆ é èàÈÃÉ°¡Ô¨ ËÃ×Í¡ÒÃÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍº¢Í§Í§¤‹¡Ãµ‡ÍÊÔè§áǴňÍÁáÅÐÊѧ¤Á ËÃ×Í CESR (CorporateEn­ i­on­ en­al and So­ ial Responsibility) «Öè§à»—¹ÊÔ觷Õè·Ø¡ºÃÔÉÑ·¤ÇÃÁÕ áµ‡ CESR ¡çÂѧ vr m t c᤺¡Ç‡Ò¾Íà¾Õ§ à¾ÃÒжˆÒàÍÒËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ä»ãªˆã¹¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒÃͧ¤‹¡Ã ¡çµˆÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§ÍÕ¡ 4 ´ˆÒ¹¾ÃˆÍÁæ ¡Ñ¹Í‡ҧÊÁ´ØÅ ¤×Í ´ˆÒ¹Çѵ¶ØËÃ×ÍàÈÃÉ°¡Ô¨ ´ˆÒ¹Êѧ¤Á ´ˆÒ¹ÊÔè§áǴňÍÁáÅдˆÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ ËÅÒÂͧ¤‹¡Ã¸ØáԨàÍ¡ª¹ä´ˆ·Ó CESR â´ÂºÍ¡Ç‡Ò ¡Óäá‡Í¹áňǨФ׹¡ÓäÃÊÙ‡Êѧ¤Áᵇ¶ˆÒÁÕ¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒøØáԨµÒÁá¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ã¹ÃÐËLJҧ¡ÒèѴ«×éÍ ¡ÒüÅÔµ¡Ò÷ӧҹ ¡ÒÃËÒ¡Óäà µˆÍ§à»—¹ä»Í‡ҧÊÁ´ØÅ ¤×ÍäÁ‡àºÕ´àºÕ¹Êѧ¤Á äÁ‡Ê‡§¼Å¡Ãзº·Ò§Åºµ‡Í¼ÙˆÍ×è¹ã¹Êѧ¤Á ¶ˆÒẇ§»•¹ ª‡ÇÂàËÅ×ÍÊѧ¤Á´ˆÇ¡çÂÔè§´Õ áÅзÕèสำคัญµˆÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§¼Å¡Ãзº·Ò§ÊÔè§áǴňÍÁ ·Ó͇ҧäèÐáÊǧËÒ¡Óä÷ҧàÈÃÉ°¡Ô¨â´ÂäÁ‡Ê‡§¼Å¡Ãзºµ‡ÍÊѧ¤Á áÅÐÊÔè§áǴňÍÁ¡µÑÇ͇ҧઇ¹ ¡ÒüÅÔµÊÔ¹¤ˆÒ µÑ§ÃÒ¤ÒàÍÒà»ÃÕº¼ÙºÃÔâÀ¤ËÃ×ÍäÁ‡ ÊÔ¹¤ˆÒà»—¹Àѵ‡Í¼ÙºÃÔâÀ¤ËÃ×ÍäÁ‡ é ˆ ˆàª‡¹ ÁÕ¢‡ÒÇÍÍ¡ÁÒáňÇÇ‡Ò ÁÕÊÒÃâÅËе¡¤ˆÒ§ã¹à¤Ã×èͧÊÓÍÒ§¤‹·ÕèÁÕª×èÍàÊÕ§ ·Õè¾ÔÊÙ¨¹‹ä´ˆáňǻÃÐÁÒ³5 ÂÕèËˆÍ ÃÐËLJҧ¡ÒüÅÔµ ¶ˆÒäÁ‡ÁÕ¤ÇÒÁÃͺ¤Íº ·Ôé§ÊÒõС͹µ¡¤ˆÒ§àÍÒäLj ¡ç¶×ÍLJÒäÁ‡´Óà¹Ô¹¸ØáԨ͇ҧ¾Íà¾Õ§ à¾ÃÒÐäÁ‡¡ˆÒÇ˹ˆÒä»Í‡ҧÊÁ´ØŠᵇàÍÒà»ÃÕº¼ÙˆºÃÔâÀ¤ äÁ‡ÁÕ¤ÇÒÁÃͺ¤Íº ÃÐËLJҧ¡ÒüÅÔµ ·Ôé§ÊÒõС͹µ¡¤ˆÒ§àÍÒäLj äÁ‡¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ¢ͧ¼ÙˆºÃÔâÀ¤ ¡ç¶×ÍÇ‡Ò äÁ‡¾Íà¾Õ§ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 183
  • ÊÁ´ØÅ·Ò§´ˆÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ã¹ÃдѺºØ¤¤Å ¡çËÁÒ¶֧¡ÒôÓçªÕÇÔµâ´ÂÃÒÂä´ˆÊÁ´ØšѺÃÒ¨‡Ò àÃÒ¨Ð㪈¨‡ÒÂ͇ҧ¾Íà¾Õ§䴈͇ҧäà ÃÒ¨‡Ò¾ͻÃÐÁÒ³¡ÑºÃÒÂä´ˆäËÁ ÁÕà˵ØÁռŤ×ÍLJÒ㪈¢Í§ à¾ÃÒШÓà»—¹ ËÃ×Í¿Ø‚Áà¿ÞÍ ¡ÒÃ㪈à§Ô¹Í‡ҧÊÁ´ØÅ µˆÍ§ÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹´ˆÇ¤×ÍÍÍÁºˆÒ§¡Òë×éÍ»ÃСѹªÕÇÔµ »ÃСѹÊØ¢ÀÒ¾ ËÃ×ÍÊÇÑÊ´Ô¡ÒÃ㹺ÃÔÉÑ·¡çà»—¹ÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ à¾ÃÒЩйÑé¹ÊÁ´ØÅ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ ¤×Í ·Ó͇ҧäèÐÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅÃÒÂÃѺÃÒ¨‡Ò ÁÕà§Ô¹ÍÍÁ ÁÕ»ÃСѹ´ˆÇ à¾ÃÒЩйÑé¹Í‡ҧ ¡·Á. ¸.¡.Ê. áÅÐͧ¤‹¡ÃÍ×è¹æ ÍÕ¡ÁÒ¡ÁÒÂà¢ÒʹѺʹع¡Ò÷Ӻѭ ªÕÃÒÂÃѺÃÒ¨‡Ò à¢ÒºÍ¡ ญLJÒà¾×èͪÕÇÔµ·Õè¾Íà¾Õ§ Íѹ¹Ñé¹à»—¹à¤Ã×èͧÁ×Í ¡Ò÷ÓบัญชีÃÒÂÃѺÃÒ¨‡Ò ¤Ø³¨Ðä´ˆÃÙˆÇ‡Ò áµ‡ÅÐà´×͹¤Ø³ãªˆà§Ô¹Í‡ҧäà ¾Íà¾Õ§äËÁ ¡Ò÷ÓบัญชีÃÒÂÃѺÃÒ¨‡Ò ໗¹à¤Ã×èͧÁ×Íà¾×èÍãˈ¤Ø³ãªˆªÕÇԵ͇ҧ¾Íà¾Õ§ËÃ×ÍLJÒÊÁ´ØŠ¡µÑÇ͇ҧ ¡ÒÃÊÈҧ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅáÅоÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕ¹á»Å§ã¹¡ÒÃ㪈¨Ò ¡çÍÒ¨¨Ð è ‡µˆÍ§·ÓºÑ¹·Ö¡ÃÒÂÃѺÃÒ¨‡Ò บัญชีÃÒÂÃѺÃÒ¨‡ÒÂà»—¹à¤Ã×èͧÁ×Í à¾×èÍãˈ´ÙÇ‡Ò ¡ÒÃ㪈¨‡ÒÂÊÁ´ØÅäËÁ㪈¨ÒÂÁÒ¡à¡Ô¹¡Ç‡ÒÃÒÂÃѺËÃ×ÍäÁ‡ áÅеˆÍ§¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁà»ÅÕ¹á»Å§ã¹Í¹Ò¤µ´ˆÇ ËÁÒ¤ÇÒÁÇ‡Ò ‡ 赈ͧÁÕà§Ô¹ÍÍÁ ÁÕËÅÑ¡»ÃСѹµ‡Ò§æ ã¹ËÅÒÂâçàÃÕ¹ ¤Ãٽݡãˈà´ç¡àÃÔèÁ·ÓบัญชีÃÒÂÃѺÃÒ¨‡ÒÂà¾ÃÒÐÍÂÒ¡ãˈà´ç¡ä´ˆÃÙˆÇ‡Ò ¾‡ÍáÁ‡ÁÕÃÒÂä´ˆÁÒ¨Ò¡ä˹ àÇÅÒ¨Ð㪈à§Ô¹áµ‡Åкҷ ᵇÅÐÊÅÖ§ ¨Ðä´ˆµÃÐ˹ѡ¶Ö§¤ÇÒÁà˹×èÍÂÂÒ¡¢Í§¾‡ÍáÁ‡ã¹¡ÒÃËÒà§Ô¹ÁÒ àÃ×èͧ¹Õ鵈ͧ»ÅÙ¡½•§µÑé§áµ‡à´ç¡ ᵇ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ´ˆÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§㹡ÒÃ㪈à§Ô¹·Í§ äÁ‡à¾Õ§ᵇ´ÙÊÁ´ØŢͧบัญชีÃÒÂÃѺ ÃÒ¨‡ÒÂà·‡Ò¹Ñé¹ ¡ÒÃ㪈¨‡ÒÂ͇ҧ¾Íà¾Õ§ ¤×͵ˆÍ§¤ØˆÁ¤‡Ò ÊÈҧ»ÃÐ⪹‹áÅФÇÒÁÊØ¢ãˈà¡Ô´¢Öé¹ ºÒ§·‡Ò¹ºÍ¡Ç‡Ò¾Íà¾Õ§¤×Í»ÃÐËÂÑ´ ᵇ»ÃÐËÂÑ´äÁ‡ä´ˆºÍ¡Ç‡Ò µÃÐ˹Õè¶Õèà˹ÕÂÇ ¤ÓLJҷҧÊÒ¡ÅÒ§ ËÁÒ¤ÇÒÁÇ‡Ò äÁ‡¿§à¿ƒÍ äÁ‡ãªˆà§Ô¹à¡Ô¹µÑÇ áµ‡¡äÁ‡ãª‡ÇÒ»ÃÐËÂÑ´ ¨¹äÁ‡ãªˆ¨ÒÂà§Ô¹àÅ ƒØ ç ‡ ‡¡çäÁ‡¶Ù¡µˆÍ§ÍÕ¡ ¡ÒÃ㪈¨‡ÒÂẺ·Ò§ÊÒ¡ÅÒ§¡ç¤×ÍÇ‡Ò ¡ÒÃ㪈à§Ô¹Í‡ҧàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÍѵÀÒ¾¢Í§àÃÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§àÃÒ ÃÒÂä´ˆ¢Í§àÃÒ áÅÐàËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹¡Òó‹ ¤ÇÒÁ¨Óà»—¹ÃÇÁ·Ñé§ÊÔè§áǴňÍÁ´ˆÇ ¡ÒþÈÍÁÃѺ¡Ñº¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§«Öè§à¡Ô´¢Öé¹ã¹ª‡Ç§·Ø¡¢³Ð ઇ¹ ·Ò§´ˆÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨àÃÒäÁ‡ÃÇÒ¾Ãا¹Õ´Í¡àºÕ¨Тֹ෇Òäà ÃÒ¤Òน้ำÁѹ¢Ö¹Å§µÅÍ´àÇÅÒ ÃÒÂä´ˆ¢Í§àÃÒ¡çÍÒ¨¨Ð¢Ö¹Å§´ˆÇ ˆÙ ‡ ‡ é é é é éàÃÒÍÒ¨¨ÐµˆÍ§ÍÍ¡¨Ò¡§Ò¹ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ºÍ¡Ç‡Ò äÁ‡ãª‡ÊÁ´ØÅËÃ×ͤԴ੾ÒÐÇѹ¹Õéà·‡Ò¹Ñé¹¾Ã؇§¹Õé ÁÐÃ×¹¹Õé à´×͹¢ˆÒ§Ë¹ˆÒ »Ü¢ˆÒ§Ë¹ˆÒ ÁÕ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µÅÍ´àÇÅÒ à¾ÃÒЩйÑé¹µˆÍ§¾ÃˆÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ ¡ç¹ÓÁÒÊÙ‡àÃ×èͧ¡ÅÂØ·¸‹àÃ×èͧ¡ÒÃÍÍÁ àÃ×èͧ¡ÒÃÊÈҧËÅÑ¡»ÃСѹ·Ò§Êѧ¤Áµ‡Ò§æ ÊÁ´ØÅ·Ò§´ˆÒ¹Êѧ¤Á ¶ˆÒ¨ÐºÍ¡ä´ˆÇ‡ÒàÃÒ㪈ªÕÇԵ͇ҧ¾Íà¾Õ§ àÃҡ絈ͧÁÕ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ·Ò§´ˆÒ¹Êѧ¤Á´ˆÇ ઇ¹ µˆÍ§äÁ‡ãª‡¤¹àËç¹á¡‡µÑÇ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¹Óä»ÊÙ‡¤ÇÒÁÃÙˆÃÑ¡ÊÒÁѤ¤Õ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´ˆ ã¹Êѧ¤ÁµˆÍ§äÁ‡ÁÕã¤ÃàÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕº¡Ñ¹ ·Ø¡¤¹ª‡ÇÂàËÅ×͡ѹ ẇ§»•¹¡Ñ¹·Ñ駡ÓÅѧ·ÃѾ‹ ¡ÓÅѧ¡Ò ¡ÓÅѧ㨠áÅСÓÅѧ¤ÇÒÁÃÙˆ ¡ÒÃ㪈¨‡ÒÂà§Ô¹·Í§àÁ×èÍÊÁ´ØÅ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¡çµÍ§¤Ó¹Õ§¶Ö§¡ÒÃ㪈¨ÒÂà¾×ÍÊÈҧÊÁ´ØÅ·Ò§Êѧ¤Áãˈà¡Ô´¢Õ¹´ˆÇ ¶Ö§¨ÐÍÂÙÃÇÁ¡Ñ¹ä´ˆÍ‡ҧÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ˆ ‡ è é ‡‡¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ·Ò§Êѧ¤ÁµˆÍ§àÃÔÁ¨Ò¡¡ÒÃãˈ ¤¹·Õ¾ÍáňǨÐÃÙ¨¡¡ÒÃãˈ ÃÙ¨¡àÍ×Íà¿ÞÍà¼×Íἇ ª‡ÇÂàËÅ×Í è è ˆ Ñ ˆÑ é ™ èÁÕน้ำ㨠ẇ§»•¹ ¤¹·Õèä´ˆÃѺ¡ÒÃẇ§»•¹¡ç¨Ð¹Ö¡¶Ö§ºØญ­ س¢Í§¼Ùˆãˈ ÁÕ¤ÇÒÁÃÙˆÊÖ¡à»—¹ÁԵà ËÒ¡¢Ñ´Ê¹ ¤ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 184
  • ¨¹¤Ô´¨ÐᇧªÔ§¨Ò¡¼ÙˆÍ×è¹ã¹Êѧ¤Á¡ç¨ÐÃЧѺÂѺÂÑ駪Ñè§ã¨äLj䴈 ¼Ùˆãˈ¡ç¨ÐÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢¨Ò¡¡ÒÃãˈ ÊÔ觵‡Ò§æàËŇҹÕé ÊÈҧ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ ãˈà¡Ô´¢Öé¹ã¹Êѧ¤Á ÊÈҧÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ãˈà¡Ô´¢Öé¹ä´ˆã¹Êѧ¤Á ªØÁª¹à¢ˆÁá¢ç§¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´ˆ 㹪ØÁª¹¨Ö§µˆÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´ˆ ªØÁª¹µˆÍ§ÁÕ¡ÒÃẇ§»•¹¡Ñ¹ª‡ÇÂàËÅ×͡ѹàÇÅÒµ¡·Ø¡¢‹ä´ˆÂÒ¡ ÊÁ´ØÅ´ˆÒ¹ÊÔè§áǴňÍÁà»—¹Í‡ҧäà ¡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡ÷ҧ¸ÃÃÁªÒµÔãˈÊÒÁÒö㪈»ÃÐ⪹‹ä´ˆÍ‡ҧÂÑè§Â×¹ ઇ¹ äÁ‡µÑ´äÁˆ·ÓÅÒ»‚Ò àÃÒ¨Óà»—¹µˆÍ§ÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅ·Ò§ÊÔè§áǴňÍÁà¾ÃÒзء͇ҧ·ÕèàÃÒà»—¹ àÃÒ㪈 àÃÒÁÕ ÁÒ¨Ò¡¸ÃÃÁªÒµÔÊÔè§áǴňÍÁ ¶ˆÒàÃÒäÁ‡ÃÑ¡ÉÒäLjãˈ㪈䴈¹Ò¹æàÃÒ¨ÐÍÂÙ ‡ Í Â‡ Ò§äà àÃÒµˆÍ§àË繤ÇÒÁ¨Óà»—¹¢Í§¡ÒÃÍÂهÇÇÁ¡ÑºÃкº¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ͇ҧÊÁ´ØÅäÁ‡·ÓÈÒ äÁ‡·ÓÅÒ äÁ‡àºÕ´àºÕ¹ ͧ¤‹¡ÒÃÊË»ÃЪҪҵÔó礋ãˈà¡Ô´¡ÒþѲ¹Ò͇ҧÂÑè§Â×¹ËÁÒ¤ÇÒÁLJҡÒþѲ¹ÒµˆÍ§ÊÒÁÒö·Óãˈ¤¹Ãعµ‡Íä»´ÓçªÕǵ͇ҧÁÕ¤³ÀÒ¾ã¹ÃдѺà´ÕÂǡѹ¡Ñº ‡ Ô Ø¤¹Ã؇¹»•¨¨ØºÑ¹ ᵇ㹠¤ÇÒÁà»—¹¨ÃÔ§àÃÒ·Óä´ˆäËÁ ã¹»Ü ¾.È.2504 »ÃÐà·Èä·ÂàÃÔèÁÁÕá¼¹¾Ñ²¹ÒÏàÃÒÁÕ»‚ÒäÁˆ¤Ãͺ¤ÅØÁ ·ÑèÇ»ÃÐà·È»ÃÐÁÒ³ 74 à»ÍËà«ç¹µ‹ 㹡ÒûÃÐàÁԹἹ¾Ñ²¹ÒÏ ©ºÑº·Õè 8µÍ¹¹Ñé¹»‚ÒäÁˆàËÅ×Íà¾Õ§ 23 à»ÍËà«ç¹µ‹ à¢Ò·ÓÅÒ»‚Òä»ËÁ´áňǻÃÐÁÒ³ 50 à»ÍËà«ç¹µ‹ ËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ªÕéãˈ¤Ó¹Ö§¶Ö§Ç‡Ò 㹡ÒÃ㪈¨‡Ò ËÃ×Í´Óà¹Ô¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ã¹´ˆÒ¹µ‡Ò§æ ¢Í§áµ‡ÅФ¹ ᵇÅÐͧ¤‹¡Ã¹Ñé¹ ãˈ¾ÂÒÂÒÁÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅ·Ò§ÊÔè§áǴňÍÁ ãˈà¡Ô´¢Öé¹ã¹¤ÃÒÇà´ÕÂǡѹ´ˆÇ ¨Ö§¨ÐàÃÕ¡䴈ÇÒ ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñº·ÃѾÂҡ÷ÕÁÍÂÙ‡ º¹¾×¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁÃͺ¤Íº ‡ è Õ éµÒÁËÅÑ¡ÇÔªÒ¡Òà áÅÐà»—¹¡ÒÃÊÈҧÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹´ˆÇ ÃÐËLJҧ¡ÒüÅÔµ ¶ˆÒ·ÓÅÒÂÊÔè§áǴňÍÁ ¡ç¶×ÍLJÒäÁ‡ÁÕ¡ÒüÅԵ͇ҧ¾Íà¾Õ§ ¨ÐÃͺ͡LJҡÓäá‡Í¹ ¤‡Í¤׹¡ÓäùÑé¹ÊÙ‡¡ÒûÅÙ¡»‚Ò Í¹ØÃÑ¡É‹ÊÔè§áǴňÍÁä´ˆäËÁ äÁ‡ä´ˆ ÃÐËLJҧ¡ÒüÅÔµ¡çµˆÍ§ÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅ´ˆÒ¹ÊÔè§áǴňÍÁ仾ÈÍÁæ ¡Ñ¹ ¡µÑÇ͇ҧã¹ÃдѺºØ¤¤Å 㹪Õǵ¢Í§àÃÒ¨¹¡ÃзѧàÃÒàÃÕ¹¨ºËÃ×ÍáÁˆáµ‡ÍÍ¡ä»·Ó§Ò¹ Ô èáÅˆÇ àÃÒà¤Â¤Ô´ºˆÒ§äËÁÇ‡Ò ¡ÒÃ㪈ªÕÇÔµ¢Í§àÃÒ㪈¡ÃдÒɨӹǹÁÒ¡ ¡ÃдÒÉÁÒ¨Ò¡µˆ¹äÁˆàÃÒ㪈µˆ¹äÁˆä»¡Õ赈¹ áÅÐã¹·Ò§¡ÅѺ¡Ñ¹ àÃÒà¤Â»ÅÙ¡µˆ¹äÁˆ¡Õ赈¹ã¹ªÕÇÔµ¢Í§àÃÒ ËÅÒÂͧ¤‹¡ÃËÅÒÂâçàÃÕ¹ ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ»ÅÙ¡µˆ¹äÁˆà¾×è;‡Í à¾×èÍÇÇÁÃÑ¡ÉÒ´ÙáÅÊÔè§áǴňÍÁ ᵇ·ÕèÊÓ¤Ñญ­ ×Í ¤µˆÍ§ÊÈҧ¨ÔµÊÓ¹Ö¡ãˈÃÙˆ¡‡Í¹Ç‡Ò·ÓäÁµˆÍ§»ÅÙ¡µˆ¹äÁˆ µˆÍ§à¢ˆÒ㨡‡Í¹Ç‡Ò µˆ¹äÁˆãˈÍÐäáѺÁ¹ØÉ‹ºˆÒ§ÍÍ¡«Ôਹ·ÕèàÃÒÊÙ´ÍÒ¡ÒÈ ÁÒ¨Ò¡ä˹ àº×éͧµˆ¹¡çÁÒ¨Ò¡µˆ¹äÁˆ ·Ø¡¤¹à¤ÂàÃÕ¹¨Ò¡ÇÔªÒªÕÇÇÔ·ÂÒàº×éͧµˆ¹ ÁÕâ¦É³Ò¢Í§Ë¹‡Ç§ҹ˹Öè§ àÃÔèÁ¨Ò¡à´ç¡ä»à¡çº¢Ç´น้ำà»Å‡Ò ÃǺÃÇÁáňÇàÍÒ仢ÒÂáňǡçä´ˆà§Ô¹ÁÒ仫×éÍÍÒËÒà ä»ãˈ¤Ø³»Ù‚¤Ø³Â‡Ò áÅˆÇºÍ¡Ç‡Ò à´ç¡ãªˆªÕÇÔµ¾Íà¾Õ§ ¡Ô¨¡ÃÃÁµ‡Ò§æ ¹ÕéàÊÃÔÁÊÈҧÊÁ´ØÅ ã¹·Ø¡´ˆÒ¹ ·Ñ駴ˆÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ àÃÔèÁ¨Ò¡ãˈÃÙˆ¨Ñ¡¡ÒèѴ¡ÒÃÊÔè§áǴňÍÁ͇ҧÂÑè§Â×¹àÃÔèÁ¨Ò¡ ¡ÒèѴ¡ÒâÂÐ áÁˆáµ‡¢Ç´น้ำ ¶ˆÒàÃÒÁͧ໗¹¢ÂÐàÃÒ¡çâ¹·Ôé§ ¶ˆÒàÃÒÁͧ໗¹ÊÔ觷ÕèÁդس¤‡Ò àÍÒÁÒňҧ àÍÒä»à¡çºÃǺÃÇÁ àÍÒ仢Ò ¡çà»—¹¡ÒÃàÊÃÔÁÃÒÂä´ˆ à¾ÔèÁà§Ô¹¤‡Ò¢¹Áãˈ¡Ñºà´ç¡ ·Ø¡ÊÃþÊÔè§ÁÕ¤‡ÒËÁ´ ÍÂÙ‡·Õè¡Ò÷ÕèàÃÒÁͧâÅ¡ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 185
  • ÁÕâçàÃÕ¹˹֧໗¹à¤Ã×Í¢‡ÒÂâçàÃÕ¹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ âçàÃÕ¹Á¡Ø®àÁ×ͧÃÒªÇÔ·ÂÒÅÑ èÍÂÙ‡·ÕèÃÐÂͧ à¢Ò·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁàÊÃÔÁÊÈҧãˈà´ç¡ÃÑ¡ÊÔè§áǴňÍÁ â´ÂàÃÔèÁµˆ¹·Õèà´ç¡¡‡Í¹ ½Ý¡ãˈ㪈ÊÔ觢͇ͧҧãˈàË繤س¤‡Ò ÊÈҧ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§´ˆÒ¹ÊÔ§áǴňÍÁã¹âçàÃÕ¹ãˈà¡Ô´¢Ö¹ ÁÕ¡ÒèѴ¡ÒÃâ´Âãˈà´ç¡ è é¹ÑºªÔé¹¢ÂзÕèÍÍ¡ÁҨҡˈͧàÃÕ¹·Ø¡Çѹ áňÇÁÕµÒÃÒ§à»ÃÕºà·Õº¢Í§·Ø¡ËˆÍ§àÃÕ¹ ·Ø¡ªÑé¹àÃÕ¹ã¹âçàÃÕ¹ áňÇá¡»ÃÐàÀ·´ˆÇ à¾ÃÒЩйÑé¹ à´ç¡à¢Ò¡ç¨ÐàÃÔèÁÃÙˆÇ‡Ò à¢Ò¤ÇÃ㪈¡ÃдÒÉ 2 ˹ˆÒàÊÃç¨áňÇà¢Ò¡ç½Ý¡à¡çº¡ÃдÒÉ仪Ñ觢Ò ÁÕ¡Ô¨¡ÃÃÁ㹡ÒÃÃÕä«à¤ÔÅ¢Âе‡Ò§æ ¡ÒûÅÙ¡½•§¨ÔµÊÓ¹Ö¡ÃÑ¡É‹ÊÔè§áǴňÍÁ µˆÍ§àÃÔèÁµÑé§áµ‡à´ç¡ áÅмوãË­ 絈ͧ·Óà»—¹µÑÇ͇ҧ ‡¡ àÃ×ͧÊØ´·ˆÒÂÊÁ´ØÅ´ˆÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ ËÒ¡ÈÖ¡ÉÒ¾ÃÐÃÒª´ÓÃÑÊáÅоÃкÃÁÃÒâªÇÒ·¢Í§ è¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙËÇã¹àÃ×ͧÇѲ¹¸ÃÃÁ¨Ð¾ºÇ‡Ò ¾ÃÐͧ¤‹·Ã§à¹ˆ¹Â้ÓÁÒâ´ÂµÅÍ´ãˈ»ÅÙ¡½•§ ‡ Ñ èà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹ä·ÂãˈàË繤س¤‡Ò㹤ÇÒÁà»—¹ä·Â àÍ¡Åѡɳ‹ä·Â àËç¹»ÃÐ⪹‹áÅФس¤‡Ò¢Í§ÀÙÁÔปัญญาä·Â ÀÙÁÔปัญญา·ˆÍ§¶Ôè¹ ·Õèà»—¹Í§¤‹¤ÇÒÁÃÙˆ·ÕèÁÕ»ÃÐ⪹‹·ÕèÊ׺·Í´µ‡Í¡Ñ¹ÁÒ â´Â੾ÒÐã¹Âؤ»•¨¨Øº¹·ÕÁ¡ÃÐáÊâÅ¡ÒÀÔǵ¹‹¶Òâ¶Á࢈ÒÁÒ ¡ÒÃàÊÃÔÁÊÈҧ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ ¨Ðà»—¹ Ñ è Õ ÑàÊÁ×͹ÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ ·Õè¨Ð·Óãˈà´ç¡ä·Â ¤¹ä·Â ÁըشÂ׹㹪ÕÇÔµ ÁÕËÅÑ¡¤Ô´ ËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔ·Õèà»—¹·ÕèÂÖ´à˹ÕèÂǨԵ㨠áÅоѲ¹Òµ¹àͧ ÁÕ¤ÇÒÁá¡Ã‡§ã¹¤ÇÒÁà»—¹ä·Â ࢈Òã¨ã¹¤ÇÒÁà»—¹ÊÒ¡Åà¾×èÍãˈÍÂÙ‡ÃÍ´ä´ˆã¹ÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹ ´Óçµ¹ÍÂه䴈͇ҧÁÕÈÑ¡´ÔìÈÃÕ ·‡ÒÁ¡ÅÒ§¤ÇÒÁà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ ¡ÒûÅÙ¡½•§ãˈà´ç¡àÂÒǪ¹ â´Â੾ÒÐà´ç¡Ã؇¹ãËÁ‡æÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹·Õè´Õ áÅоÈÍÁÃѺ¡ÒÃà»ÅÕ è ¹á»Å§µ‡Ò §æ ·Ò§´ˆÒ ¹Ç Ѳ¹¸ÃÃÁ ÀÒÂ㵈âÅ¡ÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹ä´ˆ ÁÕ¤ÇÒÁÀÙÁÔã¨ã¹¤ÇÒÁà»—¹ä·Â à´ç¡¤ÇèеˆÍ§ÃÙ¨¡ÃÒ¡à˧ˆÒ »ÃÐÇѵÈÒʵË áÅФÇÒÁà»—¹ÁҢͧµ¹àͧ ¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ ˆÑ ԢͧÊѧ¤Áä·Â áÅТͧªÒµÔ ¢Í§»ÃÐà·È ÃÙˆ·ÕèÁÒ·Õèä» à˵ؼŢͧ¡ÒÃÁÕÇѲ¹¸ÃÃÁ »ÃÐླդ‡Ò¹ÔÂÁµ‡Ò§æ ·ÕèÂÖ´à˹ÕèÂǨԵ㨤¹ä·ÂãˈÁÕ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ ¨Ðä´ˆÃÑ¡ªÒµÔ àË繤س¤‡Ò¢Í§ÇѲ¹¸ÃÃÁ㹪ҵԵ¹ ¤Ô´¶Ö§ºØ­ س¢Í§¼×¹á¼‡¹´Ô¹ä·Â µÅÍ´¨¹ÃÙˆ¨Ñ¡á¡áÂÐáÅÐàÅ×Í¡ÃѺÇѲ¹¸ÃÃÁÍ×è¹æ ¤·ÕèäËÅ࢈ÒÁÒÊÙ‡µ¹ã¹ÂؤâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹ä´ˆÇ‡ÒÍÐäÃà»—¹»ÃÐ⪹‹ ÍÐäÃà»—¹â·É ÍÐäÃàËÁÒÐÊÁ¾Í»ÃÐÁÒ³¡Ñº¡ÒÃ㪈ªÕÇÔµ¢Í§áµ‡ÅФ¹ã¹Êѧ¤Áä·Â ÍÐääÇ÷ӵÒÁ ÍÐääÇÃÅÐàLj¹ ËÅÑ¡¤Ô´àÃ×èͧÇѲ¹¸ÃÃÁ¾Íà¾Õ§¨Ð·Óãˈ¤¹ä·Â ªÒµÔä·Â ÊÒÁÒöÂ×¹ÍÂه䴈͇ҧÁÑ蹤§ÀÒÂ㵈¡ÃÐáÊâÅ¡ÒÀÔÇѵ¹‹ ·ÕèÁÕÊ×èÍ¢ˆÍÁÙŵ‡Ò§æ ¶Òâ¶Á࢈ÒÁÒ͇ҧÃÇ´àÃçÇáÅСLjҧ¢ÇÒ§ ·‡ÒÁ¡ÅÒ§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ ã¹âÅ¡·Õèà¡Ô´¢Öé¹ àÃÒ¨ÐÍÂه䴈͇ҧÁÕÈÑ¡´ÔìÈÃÕ àÃÒµˆÍ§ÁÕÃÒ¡à˧ˆÒ µˆ¹äÁˆ·Õè¨ÐÊÒÁÒöµˆÒ¹ÃѺÅÁ·Õ¾´ÁÒáçæ ä´ˆ â´ÂäÁ‡ÅÁ ÃҡᡈǵˆÍ§ËÂѧÃÒ¡ÅÖ¡Å§ä» ¶ˆÒà»—¹µˆ¹หญาµˆ¹ÍˆÍ è Ñ ˆ èÅÁ¾Ñ´ÁÒáç·Õà´ÕÂÇ¡çňÁàÅÂà¾ÃÒÐÁÕᤇÃÒ¡½Í »ÃÐà·ÈªÒµÔ¨ÐÍÂه䴈 àÃÒµˆÍ§ÁÕÃÒ¡ ÃÒ¡à˧ˆÒÃÒ¡á¡ˆÇ ÃÒ¡½•§ÅÖ¡Å§ä» «Öè§ÊÔ觹Õé¡ç¤×ͤÇÒÁà»—¹ä·Â ÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â àÃ×èͧàÈÃÉ°¡Ô¨ àÃ×èͧÊѧ¤Á àÃ×èͧÊÔè§áǴňÍÁ â´ÂʇǹÁÒ¡áňÇÁÑ¡¨ÐàËÁ×͹¡Ñ¹·ÑèÇâšᵇàÃ×èͧÇѲ¹¸ÃÃÁ àÍ¡Åѡɳ‹ä·Â¢Í§àÃÒ äÁ‡ÁÕã¤ÃᇧªÔ§ä»¨Ò¡àÃÒä´ˆ àÃÒ¨Ðà»—¹¤¹ä·Â·ÕèÁÕÈÑ¡´ÔìÈÃÕä´ˆ àÃÒµˆÍ§ÃÙˆ¶Ö§ ·ÕèÁÒ·Õè仢ͧ¤ÇÒÁà»—¹ªÒµÔä·Â ÃÙˆ¨Ñ¡»ÃÐÇѵÔÈÒʵ˪ҵÔä·Â ÃÙˆ¨Ñ¡¢Í§·ÕèÁÕ¤‡Ò ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 186
  • ¢Í§ªÒµÔä·Â Íѹ䴈ᡇ ʶҺѹ¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔ‹ â´Â੾ÒоÃоط¸ÈÒʹҷÕè¤ÓÊ͹½•§ÃÒ¡ÅÖ¡ÍÂÙ‡ã¹ÇѲ¹¸ÃÃÁ»ÃÐླÕä·Â͇ҧ¡ÅÁ¡Å×¹ áÅоÃиÃÃÁà»—¹¤ÓÊ͹·ÕèÁÕ¤‡Ò·Õèà»—¹ËÅÑ¡ÂÖ´à˹ÕèÂÇ·Ò§¨Ô µ ã¨ãˈ ¤ ¹ä·ÂÊÒÁÒöÍÂÙ ‡ Í Â‡ Ò §¾Íà¾Õ  §ÁÒâ´ÂµÅÍ´ áÅÐÍÂÙ ‡ à ‡ Ç Á¡Ñ º ¤¹µ‡ Ò §ÈÒʹҵ‡Ò§ªÒµÔ¾Ñ¹¸Øì µ‡Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ 䴈͇ҧÊѹµÔÊØ¢ â´ÂÊÃØ»áÅˆÇ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÊÒÁÒö¹Óä»»ÃÐÂØ¡µ‹ä´ˆ·Ø¡àÃ×èͧ OTOP Ẻ¾Íà¾Õ§¡çÁÕ áººäÁ‡¾Íà¾Õ§¡çÁÕ ¡Å؇ÁÊѨ¨ÐÍÍÁ·ÃѾ‹¡çઇ¹à´ÕÂǡѹ Ẻ¾Íà¾Õ§¡çÁÕ áººäÁ‡¾Íà¾Õ§¡çÁÕàÃÒµˆÍ§ÇÔà¤ÃÒÐË‹ÇÒ¡ÒôÓà¹Ô¹¡Òà áÅмŷÕà¡Ô´¢Ö¹ÊÍ´¤ÅˆÍ§¡Ñº¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ËÃ×Íà»Å‡Ò ÇÑ´·Õà赯 ‡ è é è㪈¤ÇÒÁÃÙˆ¡Ñº¤Ø³¸ÃÃÁ㹡ÒõѴÊԹ㨠áÅСÒôÓà¹Ô¹¡ÒÃËÃ×Íà»Å‡Ò 㪈¤ÇÒÁÃÙˆ·Ò§ËÅÑ¡ÇÔªÒ͇ҧÃͺÃÙˆ Ãͺ¤ÍºËÃ×ÍäÁ‡ ¤ÇÒÁ¤Ô´áÅСÒáÃзÓÍÂÙº¹¾×¹°Ò¹¢Í§¤Ø³¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ«×ÍÊѵ‹ʨÃÔµ ‡ é è Ø¢Âѹ Í´·¹ äÁ‡àºÕ´àºÕ¹¡Ñ¹ ÁÕ¡Òê‡ÇÂàËÅ×Íẇ§»•¹¡Ñ¹ËÃ×ÍäÁ‡ ÇÑ´·ÕǸ»®Ôºµ¤Í¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ èÔ Õ Ñ Ô ×â´ÂµÃ§ ·ÓẺ¾Í»ÃÐÁÒ³ ¡Ñº·ÃѾÂÒ¡Ã ·Ø¹ ÈÑ¡ÂÀÒ¾ ÀÙÁÔÊѧ¤Á ËÃ×ÍäÁ‡ ÁÕà˵ØÁÕ¼ÅäËÁÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹¤ÇÒÁàÊÕè§äËÁ áÅÐÊØ´·ˆÒÂÇÑ´·Õè¼ÅLJÒÁÕ¡ÒèѴ¡ÒÃãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¡ˆÒÇ˹ˆÒ͇ҧÊÁ´ØÅáÅФÇÒÁÊÒÁÒö·Õè¨Ð¾ÃˆÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§·Ñé§ 4 ´ˆÒ¹äËÁàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¡Ñº·ÄÉ®ÕãËÁ‡ 3 ¢Ñé¹ ·ÄÉ®ÕãËÁ‡ÁÕ 3 ¢Ñé¹ Ê‡Ç¹ÁÒ¡àÇÅÒ¤¹¾Ù´¶Ö§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÁÑ¡¨Ð¹Ö¡¶Ö§·ÄÉ®ÕãËÁ‡¢Ñé¹·Õè 1 â´Â੾ÒдˆÒ¹à¡ÉµÃà·‡Ò¹Ñé¹ áµ‡á·ˆ·Õè¨ÃÔ§áÅˆÇ ·ÄÉ®ÕãËÁ‡«Öè§à»—¹µÑÇ͇ҧÀÒ¤»¯ÔºÑµÔ¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¹Ñé¹ ÁÕÍÂÙ‡ 3 ¢Ñ鹵͹ ¤×Í ·ÄÉ®ÕãËÁ‡¢¹·Õè 1 à·Õº䴈¡ºàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§Ẻ¾×¹°Ò¹ à»—¹¡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂÒ¡Ã éÑ Ñ é·ÕèᵇÅФ¹ÁÕÍÂÙ‡ãˈà¡Ô´»ÃÐ⪹‹ÊÙ§ÊØ´ à¾×èÍᵇÅФ¹¨Ðä´ˆÊÒÁÒö¾Ö觵¹àͧ䴈͇ҧ࢈Áá¢ç§áÅÐÂѧÂ×¹ àÇÅÒ¾Ù´àÃ×ͧ ·ÄÉ®ÕãËÁ‡ ʇǹÁÒ¡ÁÑ¡¨Ð¤Ô´¶Ö§µÑÇ͇ҧà¡ÉµÃ·ÄÉ®ÕãËÁ‡¢¹·Õè 1 «Ö§à»—¹µÑÇ͇ҧ è è éÑ è¢Í§¡ÒÃ㪈·ÄÉ®ÕãËÁ‡ã¹ÀÒ¤à¡ÉµÃ 㹪¹º· à¾ÃÒÐà¡ÉµÃ¡ÃÁÕ¾×é¹´Ô¹ à¢ÒÁÕ¹้ำ ·Ñ駹้ำ½¹ ·Ñ駹้ำºÒ´ÒÅ ·Ñ駹้Óº‡Í à¢ÒÁվת¾Ñ¹¸Øì·Õèà¢Ò»ÅÙ¡ã¹¼×¹´Ô¹¢Í§à¢Ò à¢ÒÁÕÊѵNjàÅÕ駵‡Ò§æ ¨Ö§à»—¹µÑÇ͇ҧ㹡ÒèѴ¡Ò÷ÃѾÂҡ÷ÕèᵇÅФ¹ÁÕÍÂÙ‡ãˈà¡Ô´»ÃÐ⪹‹ÊÙ§ÊØ´ ͇ҧÂÑè§Â×¹ à¾ÃÒÐà»—¹¡ÒèѴ¡ÒÃ͇ҧÊÁ´ØÅáÅоÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ áÅйӤÇÒÁÊØ¢ÁÒãˈ´ˆÇ 㹡óդ¹ÍÒÈÑÂÍÂÙã¹àÁ×ͧ ¡çÁ§Ò¹ÇÔ¨Ââ´Â¤³ÐÍÒ¨ÒË·¸ÃÃÁÈÒʵË àÃ×ͧ¡ÒÃ㪈ªÇÔµ ‡ Õ Ñ èÕ è Õ¾Íà¾Õ§¢Í§¤¹ã¹àÁ×ͧ â´ÂÁÕµÑÇ͇ҧÇÔ¹ÁÍàµÍË䫴‹ áÁ‡¤ˆÒ¢Ò¼ѡ㹵ÅÒ´ ¤¹µ‡Ò§æ àËŇҹÕéÊÒÁÒö㪈ªÕÇԵ͇ҧ¾Íà¾Õ§䴈 ¡µÑÇ͇ҧઇ¹ áÁ‡¤ˆÒ¢Ò¼ѡ㹵ÅÒ´ã¹àÁ×ͧ ¡çÊÒÁÒö´Óà¹Ô¹ªÕǵ͇ҧ¾Íà¾Õ§䴈 â´ÂáÁ‡¤ÒᵇÅФ¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ â´Â¾Ô¨ÒóÒÇ‡Ò «×ÍÁÒà·‡ÒäÃ Ô ˆ éÁÕµˆ¹·Ø¹à·‡Òã´ ¡ÒõÑé§ÃÒ¤ÒÊÔ¹¤ˆÒ¡çäÁ‡ãˈµ‡Ò§¡Ñ¹ÁÒ¡¹Ñ¡¡ÑºÃÒÂÍ×è¹æ ã¹µÅÒ´à´ÕÂǡѹ äÁ‡ÊÙ§à¡Ô¹ä»áÅÐäÁ‡µ่Óà¡Ô¹ä» ãˈ¾ÍÁÕ¡ÓäÃáÅÐà§Ô¹ÍÍÁºˆÒ§¾Í»ÃÐÁÒ³ ºÒ§Ê‡Ç¹à¡çºäLjÊÓËÃѺ«×éͼѡ¾Ã؇§¹ÕéºÒ§Ê‡Ç¹à¡çºäLj㪈à¡×éÍ¡ÙÅẇ§»•¹Êѧ¤Á ´ˆÒ¹Êѧ¤Á áÁ‡¤ˆÒ¢Ò¼ѡʇǹÁÒ¡ äÁ‡ãª‡¢ÒÂ੾ÒеÑÇàͧ¤¹à´ÕÂÇ¡çÁÕà¾×è͹¢Ò¼ѡ´ˆÇ¡ѹ äÁ‡àºÕ´àºÕ¹àÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕºáÁ‡¤ˆÒ¤¹Í×è¹ ºÒ§·Õ¡ç»ÃÖ¡ÉÒ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 187
  • ËÒÃ×͡ѹ ºÒ§¤¹ä»«×ͼѡ¨Ò¡·Õ˹֧ÁÒ¶Ù¡ «×ÍÁÒáňǡçẇ§»•¹¡Ñ¹¢Ò à¾ÃÒÐLJҺҧ¤¹ÍÒ¨¨Ðä»ä´ˆ é è è 鵈¹ËÍÁÍÕ¡·Õè˹Öè§ÁÒ¶Ù¡¡çä´ˆ à¢Ò¡çÁÕ¡Å؇Á¢Í§à¢Ò ¡ÒÃÃÑ ¡ ÉÒÊÁ´Ø Å ·Ò§ÊÔ è § áǴň Í Á ¡ç ⠴·ӡÒäˆ Ò ¢ÒÂâ´ÂäÁ‡ · ÓÅÒÂÊÔ è § áǴň Í ÁàÅ×Í¡«×Í¢ÒÂÊÔ¹¤ˆÒ·ÕÊÐÍÒ´ »ÃÒȨҡÊÒÃà¤ÁÕµ¡¤ˆÒ§ ËÁѹÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§ÊÔ¹¤ˆÒ ª‡Ç¡ѹ´ÙáÅ é è èÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ºÃÔàdzʶҹ·ÕèµÑ駢Ò äÁ‡·Ô駢ÂÐà¡Å×è͹¡ÅÒ´ äÁ‡ãª‡Ç‡Ò¼Ñ¡àÊÕÂáňǡçà´ç´·Ôé§â¹ŧä»àź¹¶¹¹Ë¹·Ò§ ÁÕ¡ÒèѴ¡ÒÃ͇ҧ´Õ à¡çº¢ÂÐ͇ҧ´Õ à¡çºäLjà¾×èÍàÍÒ价ӻ؅ ʇ§ãˈ¡Ñºà¨ˆÒ¢Í§Êǹ¼Ñ¡µ‡Ò§æ 㹡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØÅ·Ò§ÇѲ¹¸ÃÃÁ áÁ‡¤ˆÒÍÒ¨ÃÑ¡ÉÒÇÔ¶ÕªÕÇÔµ´Ñé§à´ÔÁ áÅÐÃÑ¡ÉÒÊÒ¸ÒóÊÁºÑµÔã¹¾×é¹·Õè·Õèµ¹ÍÂÙ‡ÍÒÈÑÂÁÒ¹Ò¹àÍÒäLj ͇ҧ¹Õé ¨Ö§¡Å‡ÒÇä´ˆÇ‡Ò áÁ‡¤ˆÒ¢Ò¼ѡ¡ ç ¾ Ö è § µ¹àÍ§ä´ ˆ µ ÒÁá¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡ Ô ¨ ¾Íà¾ Õ Â § ÊÁ´ Ø Å 4 ´ ˆ Ò ¹ä´ ˆ ´ ˆ Ç Â à» — ¹ ¡ÒôÓà¹ Ô ¹ ª Õ Ç Ô µµÒÁá¹Ç·Ò§·ÄÉ®ÕãËÁ‡¢Ñé¹·Õè 1 ·ÄÉ®ÕãËÁ‡ã¹¢Ñé¹·Õè 2 à·Õº䴈¡ÑºàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§Ẻ¡ˆÒÇ˹ˆÒ à»—¹¡ÒÃÇÇÁÁ×ÍÃÇÁ¡Å؇Á¡Ñ¹¢Í§¤¹·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ࢈Áá¢ç§áÅÐÊÒÁÒö¾Ö觵¹àͧ䴈áňÇã¹ÃдѺµ‡Ò§æ à¾×èÍÇÇÁÁ×͡ѹª‡ÇÂàËÅ×͡ѹ㹡Ԩ¡ÃÃÁµ‡Ò§æ ઇ¹ ¡Å؇Á/ͧ¤‹¡Ã Êˡó‹µ‡Ò§æ ¸¹Ò¤ÒÃ⤡Ãк×Í ¡Å؇ÁÊѨ¨ÐÍÍÁ·ÃѾ‹ ¡Å؇Á¼ÅÔµáÁ‡ºˆÒ¹µ‡Ò§æ à»—¹µˆ¹ ¡µÑÇ͇ҧ áÁ‡¤ˆÒã¹µÅÒ´ÍÒ¨¨ÐËÒÃ×͡ѺáÁ‡¤ˆÒ¤¹Í×è¹æ ËÒáËҧÊÔ¹¤ˆÒÇÇÁ¡Ñ¹ ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§Ê¶Ò¹·ÕèÇÇÁ¡Ñ¹ «Ö觨С‡Íãˈà¡Ô´¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤ÕÃÐËLJҧ¡Ñ¹ÁÒ¡¢Öé¹ ¡ÒÃÃÇÁ¡Å؇Á¡Ñ¹µ‡Ò§æ ¨Ð·Óãˈà¡Ô´¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¢Öé¹ ã¹ÃдѺ·ˆÍ§·Õè·ÕèäÁ‡ãª‡à©¾ÒЪ¹º·à·‡Ò¹Ñé¹ ã¹µÅÒ´¡çÊÒÁѤ¤Õ¡Ñ¹ àÇÅÒÃÇÁ¡Å؇Á·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁÇÇÁ¡Ñ¹ ¡çà¡Ô´¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¨Ð·Ó§Ò¹¡Ñº¼ÙˆÍ×è¹àÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¨ÐµˆÍ§Í´·¹µ‡Í¡ÒáÃзº¡ÃзÑ觡ѹ àÃÕ¹ÃÙˆ·Õè¨ÐÍÂهÇÇÁ¡Ñ¹ àÁ×èÍàÃÒàÃÕ¹ÃÙˆÇ‡Ò ã¤Ãࡇ§ÍÐäÃã¤ÃäÁ‡à¡‡§ÍÐäà ¡ç¨Ðà¡Ô´¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕè¹ ẇ§»•¹ áÅЪ‡ÇÂàËÅ×Í«Ö觡ѹáÅСѹ »•¹»ÃÐʺ¡Òó‹»•¹ÊÔ觷ÕèàÃÒÊÒÁÒö·Óä´ˆ´Õ ẇ§»•¹·Ñ駡ÓÅѧ·ÃѾ‹ ¡ÓÅѧ¡Ò ¡ÓÅѧ㨠ãˈ¡ÓÅѧ㨡çà»—¹¡ÒÃẇ§»•¹¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¡ç¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ ¹Õèà»—¹¡ÒÃÊÈҧªØÁª¹ ÊÈҧͧ¤‹¡Ã ÊÈҧ¡Å؇Á µÒÁá¹Ç·Ò§·ÄÉ®ÕãËÁ‡¢Ñé¹·Õè 2 à¾×èÍÊÈҧ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ãˈà¡Ô´¢Öé¹ã¹ªØÁª¹ ã¹Êѧ¤Á ¡µÑÇ͇ҧ ¡Í§·Ø¹ÊѨ¨ÐÍÍÁ·ÃѾ‹·´ã¹áµ‡ÅЪØÁª¹ µˆÍ§Áաͧ·Ø¹ÊÇÑÊ´Ô¡Òà áňÇäÁ‡ãª‡ èÕ ÕÊÇÑÊ´Ô¡Òà ੾ÒÐÊÁÒªÔ¡¢Í§¡Í§·Ø¹à·‡Ò¹Ñé¹ µˆÍ§áº‡§Ê‡Ç¹Ë¹Ö觪‡ÇÂàËÅ×ͤ¹ã¹ªØÁª¹·ÕèÂѧÂÒ¡¨¹¢Ò´á¤Å¹ ·Õ§äÁ‡¾Íà¾Õ§ Âѧ¾Ã‡Í§ÍÂÙ‡ ¤¹ã¹áµ‡ÅЪØÁª¹¨ÐÃÙàͧLJÒã¤Ãà»—¹¤¹¨¹ã¹ªØÁª¹¢Í§à¢Ò è Ñ ˆÀÒ¤ÃÑ°¨Ò¡¢ˆÒ§¹Í¡à¢ˆÒ仺͡äÁ‡ä´ˆÇ‡ÒµˆÍ§áºº¹Õé¶Ö§¨Ð¨¹ ᵇÅÐÀÙÁÔ»ÃÐà·È ᵇÅÐÀÙÁÔÊѧ¤ÁÊÀÒ¾¤ÇÒÁÂÒ¡¨¹¨Ðᵡµ‡Ò§¡Ñ¹ à¾ÃÒЩйÑ鹪ØÁª¹·Õè¾Íà¾Õ§ ¡çÇÑ´·Õè¡ÒÃÁաͧ·Ø¹ÊÇÑÊ´Ô¡Ò÷Õèẇ§Ê‡Ç¹Ë¹Öè§ÁÒ´ÙáŤ¹ÂÒ¡¤¹¨¹ ¤¹´ˆÍÂâÍ¡ÒÊ ã¹Êѧ¤Á¹Ñé¹´ˆÇ ¶Ö§¨ÐºÍ¡ä´ˆÇ‡ÒªØÁª¹¹Ñé¹ä´ˆÊÈҧ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅãˈà¡Ô´¢Öé¹·Ñ駷ҧàÈÃÉ°¡Ô¨ áÅÐÊѧ¤Á ·ÄÉ®ÕãËÁ‡¢Ñé¹·Õè 3 à»—¹¤ÇÒÁÇÇÁÁ×͡ѹã¹ÃдѺà¤Ã×Í¢‡Ò ËÃ×Íà»—¹¡ÒâÂÒÂà¤Ã×Í¢‡Ò¤ÇÒÁÇÇÁÁ×ÍÍÍ¡ä»ÊÙ‡ÀҤʇǹÍ×è¹æ ઇ¹ à¤Ã×Í¢‡Ò¡Å؇ÁÊѨ¨ÐÍÍÁ·ÃѾ‹ à¤Ã×Í¢‡ÒÂÊѹµÔÍâÈ¡ËÃ×Í͇ҧ¡ÒÃÊÈҧà¤Ã×Í¢‡Ò¢ˆÒÇ ÊÓ¹Ö¡ÃÑ¡ºˆÒ¹à¡Ô´¢Í§´Õá·¤ à¤Ã×Í¢‡ÒÂà¡ÉµÃÍÔ¹·ÃÕ‹ ͇ҧ·Õ¨§ËÇÑ´ èÑ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 188
  • ºØÃÕÃÑÁ‹¼ÅÔµ¢ˆÒÇ»ÅÍ´ÊÒþÔÉ ¹ÓÁÒáÅ¡à»ÅÕè¹ÊÔ¹¤ˆÒ¡Ñºà¤Ã×Í¢‡ÒÂÂÁ¹Ò·Õè¨Ñ§ËÇÑ´¹¤ÃÈÃÕ¸ÃÃÁÃÒªËÃ×ͪØÁª¹ÍÒ¨¨ÐÁÕ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕè¹ ·Ó§Ò¹Ã‡ÇÁÁ×͡ѹ¡ÑºÍ§¤‹¡Ã¸ØáԨàÍ¡ª¹ ºÃÔÉÑ·¹้ำÁѹ ºÃÔÉÑ·µ‡Ò§æ ÁÙÅ¹Ô¸Ô ÀÒ¤ÃÑ° à»—¹¤ÇÒÁÇÇÁÁ×͡ѹÃÐËLJҧ¡Å؇Á ͧ¤‹¡Ãµ‡Ò§æ µÒÁá¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§Ẻ¡ˆÒÇ˹ˆÒËÃ×Í ·ÄÉ®ÕãËÁ‡ ¢Ñé¹·Õè 3 ¡µÑÇ͇ҧ à¢×͹»‚ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ô¡à»—¹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§Ẻ¡ˆÒÇ˹ˆÒ à¾ÃÒÐà¢×͹»‚ÒÊÑ¡Ï è ì ç è·Óãˈน้ำäÁ‡·‡ÇÁ ¡·Á. ¹Ñ蹤×Í ´ˆÒ¹¼Å น้ำäÁ‡·‡ÇÁ ¡·Á. ÍصÊÒË¡ÃÃÁ¡ç㪈น้ำä´ˆ ÀÒ¤à¡ÉµÃ¡ç㪈น้ำä´ˆ à»—¹áËҧ·‡Í§à·ÕèÂÇ´ˆÇ à¡Ô´¤ÇÒÁÊÁ´ØÅËÅÒÂæ ÀҤʇǹ ´ˆÒ¹à赯 ¤×Í ¡Ãкǹ¡ÒÃÊÈҧà¢×è͹¡çà»—¹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¡Ç‡Ò¨ÐÊÈҧà¢×è͹¹ÕéàÊÃç¨ ¡ç¼‡Ò¹ËÅÒÂÃÑ°ºÒÅ áÅÐ㪈§ºã¹¡ÒÃÊÈҧ¶Ù¡ÁÒ¡à»ÃÕºà·Õº¡Ñºà¢×è͹Í×è¹æ àÁ×èͤӹdz໗¹¤‡Ò㪈¨‡Òµ‡Í˹‡ÇÂÅÙ¡ºÒÈ¡‹àÁµÃáÅˆÇ áÅСçà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁÇÇÁÁ×ͧ͢·Ø¡ÀҤʇǹ ¼Ùˆ¤¹ã¹¾×é¹·Õèæ ¶Ù¡â¡ˆÒÂ仡çäÁ‡¡ÅѺÁÒ»ÃзˆÇ§ÁÕ˹‡Ç§ҹ࢈Ò仪‡ÇÂàËÅ×Í㹡ÒÃËÒ·Õè´Ô¹ãËÁ‡ãˈ¡Ñºà¢Ò͇ҧÂصԸÃÃÁ ÃÑ°ºÒÅÃѺª‡Ç§µ‡Í¡Òá‡ÍÊÈҧ¡Ñ¹ÁÒ͇ҧÊÒÁѤ¤ÕäÁ‡Â¡àÅÔ¡â¤Ã§¡ÒáÅÒ§¤Ñ¹ ¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒôˆÒ¹µ‡Ò§æ ¡çÁÒª‡Ç¡ѹãˈà¡Ô´¤ÇÒÁÃͺ¤Íºã¹´ˆÒ¹µ‡Ò§æ ·Ñ§·Ò§´ˆÒ¹»‚ÒäÁˆ ¾Ñ¹¸Ø¾ªáÅоѹ¸ØʵNjµÒ§æ à¢×͹»‚ÒÊÑ¡ªÅÊÔ·¸Ô¨§¶×Íà»—¹ é ì × ìÑ ‡ è ìÖµÑÇ͇ҧ˹Ö觢ͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§Ẻ¡ˆÒÇ˹ˆÒ ·ÄÉ®ÕãËÁ‡ 3 ¢Ñ¹ ¨Ö§à»—¹á¹Ç·Ò§¡ÒþѲ¹Ò»ÃÐà·È͇ҧ໗¹¢Ñ¹à»—¹µÍ¹ µÒÁá¹Ç·Ò§ é éàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ «Ö觷Ñé§ËÁ´µˆÍ§àÃÔèÁµˆ¹·Õè¡ÒþѲ¹Ò¤¹ãˈÊÒÁÒö㪈ªÕÇԵ䴈͇ҧ¾Íà¾Õ§ËÅÑ¡¾Íà¾Õ§໗¹ËÅÑ¡¡ÒþѲ¹Ò¤¹ ËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§໗¹àÃ×èͧ¡ÒþѲ¹Ò¤¹ à»—¹àÃ×èͧ¡ÒþѲ¹ÒÁ¹ØÉ‹«Öè§ã¹ÇâáÒÊ·Õ跇ҹ⤿ܘ Íѹ¹Ñ¹ àÅ¢Ò¸Ô¡ÒÃͧ¤‹¡ÒÃÊË»ÃÐªÒªÒµÔ ä´ˆ·ÙÅà¡ÅˆÒ·ÙÅ¡ÃÐËÁ‡ÍÁ¡ÃÒººÑ§¤Á·ÙŶÇÒÂÃÒ§ÇÑÅà¡ÕÂõÔÂÈ "ÃÒ§ÇÑŤÇÒÁÊÓàÃç¨ÊÙ§ÊØ´´ˆÒ¹¡ÒþѲ¹ÒÁ¹ØÉ‹" àÁ×èÍÇѹ·Õè 26 ¾ÄÉÀÒ¤Á 2549 à»—¹¤ÃÑé§áá·Õè ͧ¤‹¡ÒÃÊË»ÃÐªÒªÒµÔ (United Nations: UN) ä´ˆÁÕÃÒ§ÇÑŹբ¹ÁÒ áňǡçà»—¹¤Ãѧáá·Õä´ˆÁ¡ÒÃÁͺãˈ¡ººØ¤¤Åã¹âÅ¡ ¡ç¤Í ¶ÇÒÂᴇͧ¤‹¾ÃкҷÊÁà´ç¨ é éÖ é è Õ Ñ ×¾ÃÐਈÒÍÂÙ‡ËÑÇ¡çÁÕ¡ÒáŇÒǶ֧à˵ؼŷÓäÁ¶Ö§ÁͺÃÒ§ÇÑŹÕé ¤Ó¡Å‡ÒǹÕé ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉà¢ÒàÃÕ¡LJÒCitation «Öè§ÁÕÍÂÙ‡ 3 ·‡Í¹ â´Â·‡Í¹¡ÅÒ§¡Å‡ÒǶ֧ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§äÇˆÇ‡Ò "㵈½‚ÒÅÐÍͧ¸ØÅÕ¾Ãкҷ ä´ˆ·Ã§Á؇§ÁÑ蹺Óà¾çญ¾ÃÐÃÒª¡Ã³Õ¡Ԩ¹Ò¹Ñ»¡Òà à¾×è;Ѳ¹Ò ­¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ¢Í§»Ç§ª¹ªÒÇä·ÂÍÂه໗¹¹Ô¨ÈÕŠ͇ҧµ‡Íà¹×èͧ µÅÍ´àÇÅÒ à»—¹·Õè»ÃШѡɋᡇÊÒµҪÒÇâÅ¡¨Ö§µ‡Ò§¡Å‡ÒÇ¢Ò¹¾ÃйÒÁ¾ÃÐͧ¤‹Ç‡Ò ·Ã§à»—¹¾ÃÐÁËÒ¡ÉѵÃÔ‹¹Ñ¡¾Ñ²¹Ò" "ãµ ˆ ½ ‚ Ò ÅÐÍͧ¸ Ø Å Õ ¾ Ãкҷ Á Õ ¾ ÃÐÃÒªËÄ· Ñ Â à» Ü ˜  ÁÅ ˆ ¹ ´ ˆ Ç Â¾ÃÐàÁµµÒµ ‡ Í ¾Ê¡¹ Ô ¡ üوÂÒ¡äÈáÅмو´ˆÍÂâÍ¡ÒÊ â´ÂäÁ‡·Ã§áº‡§á¡ ʶҹРÈÒÊ¹Ò ªÒµÔ¾Ñ¹¸Øì ËÃ×ÍËÁÙ‡àËÅ‡Ò ·Ã§Ê´ÑºÃѺ¿•§ปัญหา¤ÇÒÁ·Ø¡¢‹ÂÒ¡¢Í§ÃÒɮà áÅоÃÐÃÒª·Ò¹á¹Ç·Ò§¡ÒôÓçªÕ¾ à¾×èÍãˈ»ÃЪҪ¹¢Í§¾ÃÐͧ¤‹ÊÒÁÒö¾Ö觾ҵ¹àͧ䴈͇ҧ࢈Áá¢ç§áÅÐÂÑè§Â×¹" ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 189
  • àÅ¢Ò¸Ô ¡ ÒÃâ¤¿Ü ˜ ÍÑ ¹ ¹Ñ ¹ ä´ˆ ¶ Í´¤ÇÒÁËÁÒ ¢Í§¾Ãл°ÁºÃÁÃÒªâͧ¡ÒÃ·Õ è Ç ‡ Ò"à¾×èÍ»ÃÐ⪹‹ÊØ¢áˇ§ÁËÒª¹ªÒÇÊÂÒÁ" ÍÍ¡ÁÒÇ‡Ò ·Óãˈ¤¹ä·Â ·Ø¡¤¹ËÃ×ÍʇǹÁÒ¡ÊÒÁÒö´ÓçªÕÇԵ䴈 ÊÒÁÒö¾Ö觾ҵ¹àͧ䴈͇ҧ࢈Áá¢ç§áÅÐÂÑè§Â×¹ ËÅÑ¡ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÁÕ¤ÇÒÁÊÍ´¤ÅˆÍ§¡Ñºá¹Ç¤Ô´¢Í§¡ÒþѲ¹Ò¤¹à¾ÃÒÐ่¹¡ÒþѲ¹Ò¤ÇÒÁà»—¹Á¹ØÉ‹áÅФÇÒÁÂÑè§Â×¹¢Í§¡ÒþѲ¹Ò ãˈ¤ÇÒÁสำคัญµ‡ÍàÃ×èͧ¤ÇÒÁÍÂÙ‡´ÕÁÕÊØ¢ÁÒ¡¡Ç‡Ò¤ÇÒÁÁÑ觤Ñè§ áÅÐàË繤س¤‡Ò¢Í§¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ áÅСÒÃ㪈¤Ø³¸ÃÃÁ¹Ó¤ÇÒÁÃÙˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§໗¹àÃ×èͧ¡ÒþѲ¹Ò¤¹ äÁ‡ãª‡àÃ×èͧ¡ÒÃÊÈҧµÖ¡ äÁ‡ãª‡àÃ×èͧ¡ÒþѲ¹Ò¶¹¹à¾ÃÒФ¹·Õà»—¹¼Ù·ÊÈҧÊÔ§áǴňÍÁ¢Í§à¢Òãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§䴈 ´ˆÇ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ㹪Õǵ è ˆ èÕ è ԢͧᵇÅкؤ¤Å ᵇÅЪØÁª¹ ᵇÅÐͧ¤‹¡Ã áÅоѲ¹Òµ¹à͇ͧҧµ‡Íà¹×èͧà¾×èÍãˈÊÒÁÒö¾ÃˆÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ ä´ˆ àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¹Õéà»—¹àÃ×èͧ¡ÒþѲ¹Ò¤¹ãˈÁդسÀÒ¾ªÕÇÔµ·Õè´Õ ÁÕÊØ¢ÀÒ¾á¢ç§áçÁÕ ¤ ÇÒÁÃÙ ˆ á ÅФÇÒÁ¤Ô ´ ÊÈ Ò §ÊÃä‹ áÅÐสำคั ญ ·Õ è Ê Ø ´ ÁÕ ¡ ÒÃÍ¹Ø à ¤ÃÒÐË‹ á º‡ § »• ¹ ¼Ù ˆ Í × è ¹ ÁÕ È Õ Å ¸ÃÃÁäÁ‡¡‡Í¤ÇÒÁà´×ʹÈ͹ àºÕ´àºÕ¹ àÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕº¼ÙˆÍ×è¹ áÅÐÁÕ¡Òýݡ½¹µ¹à͇ͧҧµ‡Íà¹×èͧãˈÁըԵ໗¹ÊÁÒ¸Ô µÑé§ÁÑè¹à»—¹Ë¹Öè§ à¾×èÍ´Óà¹Ô¹ªÕÇԵ͇ҧÁդسÀÒ¾ »ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ áÅÐ㪈ʵÔปัญญาä»ã¹·Ò§·Õè¶Ù¡µˆÍ§ àÁ×èÍᵇÅФ¹ÁդسÀÒ¾·Õè´Õ ¡çà»—¹¡ÒþѲ¹ÒªØÁª¹ Êѧ¤Áãˈ´Õä»´ˆÇÂઇ¹¡Ñ¹ ¡ÒþѲ¹Ò¤¹ãˈ´Óà¹Ô¹ªÕÇÔµµÒÁá¹Ç·Ò§ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¹Ñé¹ à»—¹¡ÒûÅÙ¡½•§¤Ø³¤‡Ò¢Í§¤ÇÒÁà»—¹¤¹ ¡ÒäԴãˈ¶Ù¡ ¾Ù´ãˈ¶Ù¡ »¯ÔºÑµÔãˈ¶Ù¡ ͇ҧÁÕʵÔáÅÐ㪈ปัญญาä»ã¹·Ò§·Õè¶Ù¡µˆÍ§ à¾×èÍà¾ÔèÁ·Ò§àÅ×Í¡áÅоѲ¹ÒÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§áµ‡ÅФ¹ ãˈÊÒÁÒöÍÂه͇ҧ¾ÍÍÂÙ‡¾Í¡Ô¹ Í؈ÁªÙµÑÇàͧáÅФÃͺ¤ÃÑÇä´ˆâ´ÂäÁ‡àºÕ´àºÕ¹µÑÇàͧáÅмوÍ×è¹ áÅÐÍÂهÇÇÁ¡Ñº¼ÙˆÍ×è¹ã¹Êѧ¤Á䴈͇ҧʧºÊØ¢ â´ÂÁÕʇǹÇÇÁ㹡ÒÃÊÈҧÊѧ¤Á¾Íà¾Õ§ áÅÐÍÂهÇÇÁ¡Ñº¸ÃÃÁªÒµÔ䴈͇ҧÊÁ´ØÅáÅÐÂÑè§Â×¹¡ÒâѺà¤Å×è͹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§´ˆÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ã¹¡ÒâѺà¤Å×è͹ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ã¹ÀÒ¤¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¹Ñé¹ ¨ÐµˆÍ§Á؇§¾Ñ²¹Ò·ÕèµÑǤÃÙ¡‡Í¹à»—¹Íѹ´Ñºáá à¾ÃÒФÃÙ¶×ÍLJÒà»—¹·ÃѾÂҡ÷Õèสำคัญ㹡Òö‡Ò·ʹ¤ÇÒÁÃÙˆ áÅлÅÙ¡½•§ÊÔ觵‡Ò§æ ãˈᡇà´ç¡ ´Ñ§¹Ñ鹨֧¤ÇÃʇ§àÊÃÔÁ¤ÃÙãˈÁÕ¤ÇÒÁÃÙˆ ¤ÇÒÁ࢈Òã¨à¡ÕèÂǡѺËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§Í‡ҧ¶‡Í§á·ˆ¡‡Í¹ à¾ÃÒÐàÁ×èͤÃÙ࢈Ò㨠¤ÃÙ¡ç¨Ð䴈໗¹áººÍ‡ҧ·Õè´Õãˈᡇà´ç¡ä´ˆ ¤ÃÙ¨ÐÊ͹ãˈà´ç¡ÃÙˆ¨Ñ¡¾Í ¤Ã٨еˆÍ§ÃÙˆ¨Ñ¡¾Í¡‡Í¹ â´ÂÍÂه͇ҧ¾Íà¾Õ§áÅÐàÃÕ¹Ãو仾ÈÍÁæ ¡Ñºà´ç¡â´Â੾ÒÐ͇ҧÂÔè§ µˆÍ§ÁÕʵÔ㹡ÒÃàÅ×Í¡ÃѺ¢ˆÍÁÙŵ‡Ò§æ ·Õè࢈ÒÁÒ ÃÙˆ¨Ñ¡àÅ×Í¡ÃѺáÅÐÃÙˆ¨Ñ¡µ‡ÍÂʹͧ¤‹¤ÇÒÁÃÙˆ·ÕèÁÕÍÂÙ‡ ËÁÑè¹ÈÖ¡ÉÒ à¾ÔèÁ¾Ù¹¤ÇÒÁÃÙˆ ͇ҧ໗¹¢Ñé¹à»—¹µÍ¹ äÁ‡¡ˆÒÇ¡ÃÐâ´´ 㹡ÒÃàÅ×Í¡ÃѺ¢ˆÍÁÙŹÑé¹ µˆÍ§ÃÙˆ¨Ñ¡¾Ô¨ÒóÒÃѺ͇ҧ໗¹¢Ñé¹à»—¹µÍ¹ ÃÙˆ¨Ñ¡á¡ˆä¢ปัญหา͇ҧ໗¹¢Ñé¹à»—¹µÍ¹»ÃÐàÁÔ¹¤ÇÒÁÃÙˆáÅÐʶҹ¡Òó‹ÍÂÙ‡µÅÍ´àÇÅÒ ¨Ðä´ˆÃÙˆ¨Ñ¡ áÅÐàµÃÕÂÁ¾ÃˆÍÁ·Õè¨ÐÃѺÁ×͡ѺÊÀÒ¾áÅмŨҡ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹ÁµÔµ‡Ò§æ 䴈͇ҧÃͺ¤Íº áÅÐÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ ໃÒËÁÒÂสำคัญ¢Í§¡ÒâѺà¤Å×è͹ ¤×Í ¡Ò÷Óãˈà´ç¡ÃÙˆ¨Ñ¡¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ »ÅÙ¡½•§ ͺÃÁ º‡Áà¾ÒÐãˈà´ç¡ÁÕ¤ÇÒÁÊÁ´ØÅ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 190
  • ·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨ Êѧ¤Á ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ â´ÂÊÍ´á·Ã¡á¹Ç¤Ô´ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ãˈ࢈Òà»—¹Ê‡Ç¹Ë¹Ö觢ͧËÅÑ¡Êٵà ÊÒÃÐàÃÕ¹ÃÙˆµ‡Ò§æ à¾×èÍÊ͹ãˈà´ç¡ÃÙˆ¨Ñ¡¡ÒÃ㪈ªÕÇԵ䴈͇ҧÊÁ´ØŵÒÁá¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àË繤س¤‡Ò¢Í§·ÃѾÂҡõ‡Ò§æ ÃÙˆ¨Ñ¡ÍÂهÇÇÁ¡Ñº¼ÙˆÍ×è¹ÃÙˆ¨Ñ¡àÍ×éÍà¿Þ™Íà¼×èÍἇáÅÐẇ§»•¹ ÁÕ¨ÔµÊÓ¹Ö¡ÃÑ¡É‹ÊÔè§áǴňÍÁ áÅÐàË繤س¤‡Ò¢Í§ÇѲ¹¸ÃÃÁ¤‡Ò¹ÔÂÁ¤ÇÒÁà»—¹ä·Â ·‡ÒÁ¡ÅÒ§¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ ÃوLJҵ¹àͧ໗¹Í§¤‹»ÃСͺ˹Öè§ã¹ÊÔè§áǴňÍÁáÅÐÇѲ¹¸ÃÃÁ¢Í§âÅ¡ ¡ÒáÃзӢͧµ¹Â‡ÍÁÁÕ¼ÅáÅÐàª×ÍÁ⧡ѺÊÀÒ¾áǴňÍÁã¹âÅ¡·Õµ¹àͧ è èà»—¹ÊÁÒªÔ¡ÍÂÙ‡´ˆÇ «Ö觡ÒèкÃÃÅØໃÒËÁÒ´ѧ¡Å‡ÒÇ¢ˆÒ§µˆ¹ สำคัญ¤×ͤÃ٨еˆÍ§ÃÙˆ¨Ñ¡ºÙóҡÒáÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹ãˈà´ç¡áÅÐàÂÒǪ¹àË繶֧¤ÇÒÁàª×ÍÁâ§ã¹ÁÔµµÒ§æ ·Ñ§´ˆÒ¹ÊÔ§áǴňÍÁÇѲ¹¸ÃÃÁ è Ô ‡ é èÊѧ¤Á áÅÐàÈÃÉ°¡Ô¨ «Ö觤ÇÒÁà»—¹Í§¤‹ÃÇÁ¹Õé¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ä´ˆ ¤ÃÙµˆÍ§â´Â㪈¤ÇÒÁÃÙˆáÅФس¸ÃÃÁà»—¹»•¨¨ÑÂ㹡ÒâѺà¤Å×è͹ ¹Í¡¨Ò¡¹Õé 㹡ÒÃʇ§àÊÃÔÁãˈ¹ÓËÅÑ¡ปรัชญาÏä»ãªˆã¹Ê¶Ò¹ÈÖ¡ÉÒµ‡Ò§æ ¹Ñ¹ ÍÒ¨¨ÐãªˆÇ¸Õ é Ô"࢈Ò㨠࢈Ҷ֧ áÅоѲ¹Ò" µÒÁËÅÑ¡¡Òâͧ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐਈÒÍÂÙ‡ËÑÇÇ‡Ò สำคัญ·ÕèÊØ´¤ÃÙµéͧà¢éÒã¨àÃ×ͧปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¡è͹ â´Âà¢éÒã¨ÇèÒá¹Ç¤Ô´ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ è¹Ñé¹à»—¹á¹Ç¤Ô´·ÕèÊÒÁÒöàÃÔèÁµˆ¹áÅлÅÙ¡½•§ä´ˆ¼‡Ò¹¡Ò÷ӡԨ¡ÃÃÁµ‡Ò§æ ã¹âçàÃÕ¹ ઇ¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔè§áǴňÍÁã¹âçàÃÕ¹ ¡ÒáӨѴ¢ÂÐã¹âçàÃÕ¹ ¡ÒÃÊÓÃǨ·ÃѾÂҡâͧªØÁª¹ ÏÅÏ ¡‡Í¹Í×¹ ¤Ãٵͧ࢈Òã¨àÃ×ͧàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ·ÓµÑÇà»—¹áººÍ‡ҧ·Õ´Õ â´Â¡ÅѺÁÒ¾Ô¨ÒÃ³Ò è ˆ è èáÅÐÇÔà¤ÃÒÐË‹´ÇÒ ã¹µÑǤÃÙ¹¹ÁÕ¤ÇÒÁäÁ‡¾Íà¾Õ§㹴ˆÒ¹ã´ºˆÒ§ à¾ÃÒСÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‹ปญหา¨Ð·ÓãˈÈ٠ه éÑ ัáÅÐ࢈Òã¨ปัญหา ·Õà¡Ô´¨Ò¡¤ÇÒÁäÁ‡¾Íà¾Õ§ ÃÇÁ·Ñ§¤ÇÃãˈà´ç¡ÁÕÊǹÇÇÁ㹡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‹ปญหา´ˆÇ è é ‡ ัâ´Â¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‹¹Õ鵈ͧ´Óà¹Ô¹ä»º¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁÃÙˆáÅФس¸ÃÃÁ â´Â੾ÒФس¸ÃÃÁ¹Ñé¹à»—¹ÊÔ觷Õè¤ÇûÅÙ¡½•§ãˈà¡Ô´¢Öé¹ã¹ã¨à´ç¡ãˈ䴈¡‡Í¹ ¼‡Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¤ÃÙà»—¹¼Ùˆ¤Ô´¢Öé¹ÁÒ â´Â¤ÃÙã¹áµ‡ÅÐâçàÃÕ¹¨ÐµˆÍ§Áҹѧ¾Ô¨Òóҡ‡Í¹Ç‡Ò ¨ÐàÃÔÁµˆ¹»ÅÙ¡½•§á¹Ç¤Ô´ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ è è¨Ò¡¨Ø´ä˹ ·Ø¡¤¹¤ÇÃÁÒÇÇÁ¡Ñ¹¤Ô´ ÇÇÁ¡Ñ¹·Ó ÊÒÁѤ¤Õ¡Ñ¹ã¹¡Ãкǹ¡ÒÃËÒÃ×Í ËÅѧ¨Ò¡·Õè¤ÃÙä´ˆ¤ˆ¹ËÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Õè¨Ð»ÅÙ¡½•§á¹Ç¤Ô´ปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§áňǤÃÙ¤ÇèеˆÍ§µÑé§à»ƒÒËÁÒ¡ÒÃÊ͹¡‡Í¹Ç‡Ò¤ÃÙ¨ÐÊ͹à´ç¡ãˈÃÙˆ¨Ñ¡¾Ñ²¹Òµ¹àͧ䴈͇ҧäà â´ÂÍÒ¨àÃÔèÁµˆ¹Ê͹¨Ò¡¡Ô¨¡ÃÃÁàÅç¡æ ¹ˆÍÂæ ·ÕèÊÒÁÒöàÃÔèÁµˆ¹¨Ò¡µÑÇà´ç¡áµ‡ÅФ¹ãˈ䴈¡‡Í¹ ઇ¹¡ÒÃà¡çº¢ÂÐ ¡ÒûÃÐËÂÑ´¾Åѧ§Ò¹ ÏÅÏ à¾×èÍãˈà´ç¡ä´ˆàÃÕ¹ÃÙˆ¶Ö§¤ÇÒÁàª×èÍÁâ§ÃÐËLJҧ»•¨¨Ñ·Õèµ¹àͧÁÕµ‡ÍÊÔè§áǴňÍÁÀÒ¹͡㹴ˆÒ¹µ‡Ò§æ 4 ÁÔµÔ ã¹Ê‡Ç¹¢Í§¡ÒÃ࢈Ҷ֧¹Ñ¹ àÁ×ͤÃÙ࢈Òã¨áÅˆÇ ¤Ãٵͧ¤Ô´ËÒÇÔ¸·¨Ð࢈Ҷ֧à´ç¡ ¾Ô¨ÒóҴ١͹ é è ˆ Õ èÕ ‡Ç‡Ò¨ÐÊÍ´á·Ã¡¡Ô¨¡ÃÃÁ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ࢈Òä»ã¹ÇÔ¸¤´áÅÐã¹ÇÔªÒ¡Òõ‡Ò§æ 䴈͇ҧäà ˆ Õ Ô·Ñ駹Õé ÍÒ¨¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁ¡Å؇Áãˈ¹Ñ¡àÃÕ¹䴈ÇÇÁ¡Ñ¹¤Ô´ ÇÇÁ¡Ñ¹·Ó ÃÙˆ¨Ñ¡áº‡§Ë¹ˆÒ·Õè¡Ñ¹µÒÁ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§à´ç¡ã¹áµ‡ÅЪ‡Ç§ªÑ¹ ઇ¹ 㹡Ԩ¡ÃÃÁ¡ÒÃà¡çº¢ÂÐà¾×ÍÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´¢Í§âçàÃÕ¹¹Ñ¹ ¤ÃÙÍÒ¨ é è é¨Ñ´¡Ô¨¡ÃÃÁÊÓËÃѺà´ç¡ã¹áµ‡ÅЪ‡Ç§ªÑ¹ ¤×Í ª‡Ç§ªÑ¹·Õè 1 ÊÈҧ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕʹѺʹعãˈà´ç¡ª‡Ç¡ѹà¡çº¢ÂÐ é é è ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 191
  • (ãˈà´ç¡Ãو˹ˆÒ·Õè¢Í§µ¹ ã¹ÃдѺºØ¤¤Å)/ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 2 ÊÈҧ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕèʹѺʹعãˈà´ç¡ª‡Ç¡ѹà¡çº¢ÂÐáÅйѺ¢ÂÐ (ãˈÃÙˆ¨Ñ¡¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË‹áÅÐÃÙˆ¶Ö§¤ÇÒÁàª×èÍÁ⧢ͧµ¹àͧ¡ÑºÊÁÒªÔ¡¤¹Í×è¹æã¹âçàÃÕ¹) / ª‡Ç§ªÑ¹·Õè 3 ÊÈҧ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕÊ͹ãˈà´ç¡ÃÙ¨¡àª×ÍÁ⧡ѺªØÁª¹ÀÒ¹͡Ãͺæ âçàÃÕ¹ é è ˆÑ èઇ¹ ÊÈҧ¡Ô¨¡ÃÃÁ·ÕÊ͹ãˈà´ç¡ÃÙ¨¡áº‡§á¡¢ÂРÇÇÁÁ×͡ѺªØÁª¹ã¹¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÔ§áǴňÍÁ ã¹¾×¹·Õè è ˆÑ è é·ÕèâçàÃÕ¹áÅЪØÁª¹¢Í§à¢ÒµÑé§ÍÂÙ‡´ˆÇ ¡Ô¨¡ÃÃÁ·Ñ§ËÁ´¹Õสำคัญ¤×͵ˆÍ§à¹ˆ¹¡Ãкǹ¡ÒÃÁÕÊǹÇÇÁ¢Í§·Ø¡½‚Ò â´ÂʶҹÈÖ¡ÉÒ é é ‡¤ÇõÑé§à»ƒÒãˈà¡Ô´¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÊÍ´á·Ã¡à¢ˆÒä»ã¹¡Ãкǹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ Ê͹ãˈà´ç¡¾Ö觵¹àͧãˈ䴈¡‡Í¹ ¨¹ÊÒÁÒö໗¹·Õè¾Ö觢ͧ¤¹Í×è¹æ ã¹Êѧ¤Áä´ˆµ‡Í仡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁá¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¡ÒèѴ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒµÒÁá¹Ç·Ò§¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ÊÒÁÒö´Óà¹Ô¹¡ÒÃ䴈㹠2 ʇǹʇǹ·Õà¡ÕÂÇ¢ˆÍ§¡Ñº¡ÒúÃÔËÒÃʶҹÈÖ¡ÉÒ áÅÐʇǹ·Õà»—¹¡ÒèѴ¡ÒÃàÃÕ¹Ã٢ͧ¼ÙàÃÕ¹ «Ö§Ê‡Ç¹·Õè 2 ¹Õé è è è ˆ ˆ è»ÃСͺ´ˆÇ ¡ÒÃÊÍ´á·Ã¡ÊÒÃÐàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ã¹ËÅÑ¡ÊÙµÃáÅÐÊÒÃÐàÃÕ¹ÃÙˆã¹ËˆÍ§àÃÕ¹áÅлÃÐÂØ¡µ‹ËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§㹡ÒèѴ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙˆàÃÕ¹ ¡ÒâѺà¤Å×è͹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§´ˆÒ¹¡ÒÃÈÖ¡ÉÒã¹ÃÐÂÐáá ä´ˆàÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃ令ˆ¹ËÒ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙˆàÃÕ¹·ÕèÁդسÅѡɳРáÅСÒèѴ¡Ò÷ÕèÊÍ´¤ÅˆÍ§¡ÑºËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ ¤×;ͻÃÐÁÒ³¡ÑºÈÑ¡ÂÀÒ¾¢Í§¹Ñ¡àÃÕ¹ ¾Í»ÃÐÁÒ³¡ÑºÀÙÁÔÊѧ¤Á¢Í§âçàÃÕ¹áÅЪØÁª¹·ÕèµÑé§ àª‡¹à´ç¡ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 2 ·ÓÊˡó‹ä´ˆ à´ç¡ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 4 ´ÙáÅÊÔè§áǴňÍÁ ÁÕ¡ÒÃʇ§àÊÃÔÁãˈ㪈¤ÇÒÁÃو͇ҧÃͺ¤ÍºÃÐÁÑ´ÃÐÇѧ ½Ý¡ãˈà´ç¡¤Ô´à»—¹·Óà»—¹Í‡ҧÁÕà˵ؼŠáÅÐÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹Ê‡§àÊÃÔÁãˈà´ç¡·Ó§Ò¹Ã‡ÇÁ¡Ñº¼ÙˆÍ×è¹ ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ ÊبÃÔµ ÃѺ¼Ô´ªÍº äÁ‡àÍÒÃÑ´àÍÒà»ÃÕº¼ÙˆÍ×è¹ ÁÕÇԹѠÁÕÊÑÁÁÒ¤ÒÃÇлÅÙ¡½•§¨ÔµÊÓ¹Ö¡ÃÑ¡É‹ÊÔè§áǴňÍÁ Ê׺ÊÒ¹ÇѲ¹¸ÃÃÁä·Â ¡Å‡ÒǤ×Í Ê͹ãˈ¼ÙˆàÃÕ¹ ÂÖ´ÁÑè¹ã¹ËÅÑ¡ÈÕŸÃÃÁ ¾Ñ²¹Ò¤¹ãˈà¢ÒÃÙˆ¨Ñ¡·Ó»ÃÐ⪹‹ãˈ¡ÑºÊѧ¤ÁáÅЪ‡Ç´ÙáÅÃÑ¡ÉÒÊÔè§áǴňÍÁ áÅеÑÇ¡Ô¨¡ÃÃÁàͧ¡çµˆÍ§ÂÑè§Â×¹ â´ÂÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ã¹´ˆÒ¹µ‡Ò§æ ¶Ö§¨Ðà»ÅÕè¹¼ÙˆÍӹǡÒà ᵇ¡Ô¨¡ÃÃÁ¡çÂѧ´Óà¹Ô¹ÍÂÙ‡ ͇ҧ¹ÕéàÃÕÂ¡Ç‡Ò ÁÕÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹ ¡Ò䈹ËÒµÑÇ͇ҧ¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙˆàÃÕ¹ ¡çà¾×èÍãˈÁÕµÑÇ͇ҧÃÙ»¸ÃÃÁ 㹡ÒÃÊÈҧ¤ÇÒÁ࢈Òã¨ÀÒÂã¹Ç§¡ÒÃÈÖ¡ÉÒLJÒËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ËÁÒ¤ÇÒÁLJÒ͇ҧäà áÅÐÊÒÁÒö¹Óä»ãªˆã¹¡Ô¨¡ÃÃÁ¾Ñ²¹Ò¼ÙˆàÃÕ¹䴈͇ҧäúˆÒ§ ËÅѧ¨Ò¡¹Ñé¹ ¡çʇ§àÊÃÔÁãˈºÙóҡÒáÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ¼‡Ò¹¡Ô¨¡ÃÃÁàËŇҹÕé ࢈Òä»ã¹¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙÊÒÃе‡Ò§æ ºÙóҡÒÃ࢈ҡѺ·Ø¡ÊÒÃÐàÃÕ¹ÃÙˆ ઇ¹ ÇÔ·ÂÒÈÒʵË ˆà¾×èÍ·Óãˈà¡Ô´ÊÁ´ØÅ·Ò§ÊÔè§áǴňÍÁ ºÙóҡÒÃ࢈ҡѺÇÔªÒ¤³ÔµÈÒʵË 㹡ÒÃÊ͹¡Òäӹdz·ÕèÁÕ¤ÇÒÁËÁÒÂ㹡ÒôÓçªÕÇԵ͇ҧ¾Íà¾Õ§ ËÃ×ͺÙóҡÒÃ࢈ҡѺÊÒÃÐÀÒÉÒä·Â ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÊØ¢ÈÖ¡ÉÒ ¾ÅÈÖ¡ÉÒ ¡ÒçҹÍÒªÕ¾ à·¤â¹âÅÂÕµ‡Ò§æ ä´ˆËÁ´ ¹Í¡à˹×ͨҡ¡ÒÃÊ͹ã¹ÊÒÃÐËÅÑ¡¤×Í㹡Å؇ÁÊÒÃÐÊѧ¤ÁÈÖ¡ÉÒ ÈÒÊ¹Ò ÇѲ¹¸ÃÃÁ à·‡Ò¹Ñé¹ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 192
  • ÊÓËÃѺÁҵðҹ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ÁÕǵ¶Ø»ÃÐʧ¤‹ãˈ·¡ª‡Ç§ªÑ¹à¢ˆÒã¨ËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ Ñ Ø éáÅÐÊÒÁÒö»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆä´ˆ ᵇ¶ˆÒÁҵðҹàÃÕ¹ÃÙˆ¢Í§·Ø¡ª‡Ç§ªÑé¹àËÁ×͹¡Ñ¹ËÁ´¡ç¨ÐÁÕปัญหา·Ò§»¯ÔºÑµÔ ¨Ö§µˆÍ§¡Ó˹´¢Íºà¢µ·ÕèªÑ´à¨¹ã¹¡ÒÃàÃÕ¹¡ÒÃÊ͹¢Í§áµ‡ÅЪ‡Ç§ªÑé¹ áÅÐᵇÅЪÑ鹻ܴѧ¹Õé ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 1 ่¹ãˈà´ç¡¾Ö§µ¹àͧ䴈 ËÃ×Í㪈ªÇµ¾Íà¾Õ§ÃдѺºØ¤¤ÅáÅФÃͺ¤ÃÑÇ àª‡¹ è ÕÔ»ÃжÁ 1 ª‡ÇÂàËÅ×ͤس¾‡Í¤Ø³áÁ‡ÅˆÒ§¨Ò¹ªÒÁ à¡çº¢ÂÐä»·Ôé§ ¡ÇÒ´ºˆÒ¹ ¨Ñ´Ë¹Ñ§Ê×Íä»àÃÕ¹àͧẇ§»•¹ÊÔ觢ͧãˈà¾×è͹ ¡Ô¹ÍÒËÒÃãˈËÁ´¨Ò¹ »ÃжÁ 2 ÇÔà¤ÃÒÐË‹ÃÒ¨‡Ò¢ͧ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ¨ÐÁÕà»—¹µÒÃÒ§¡ÃÍ¡¤‡Ò㪈¨Òµ‡Ò§æ ¢Í§¤Ãͺ¤ÃÑÇ ¤Ø³áÁ‡«ÍÍÐäúˆÒ§ ¤Ø³¾‡Í«×ÍÍÐäúˆÒ§ à´ç¡¨Ð䴈þÍáÁ‡ ‡ é× é ˆÙ ‡ËÒà§Ô¹ÁÒÂҡᤇä˹ ઇ¹ ÂÒÊÕ¿•¹ËÅÍ´ÅÐ 46 ºÒ· ¨ÐµˆÍ§äÁ‡àÍÒÁÒºÕºàŇ¹ ¨ÐµˆÍ§Ê͹ãˈà´ç¡àË繤س¤‡Ò¢Í§ÊÔ觢ͧ ãˈà´ç¡µÃÐ˹ѡ¶Ö§¤Ø³¤‡Ò¢Í§à§Ô¹·Í§ ¨Ðä´ˆ½Ý¡¹ÔÊÑ»ÃÐËÂÑ´ ¤Ãͺ¤ÃÑÇÁÕÃÒÂä´ˆáÅÐÃÒ¨‡ÒÂà·‡Òäà à´ç¡¨Ðä´ˆ½Ý¡¨ÔµÊÓ¹Ö¡áÅйÔÊѾÍà¾Õ§ ÁÕËÅÒÂâçàÃÕ¹·ÓáňǻÃжÁ 3 Ê͹ãˈÃÙˆ¨Ñ¡ª‡ÇÂàËÅ×ͤÃͺ¤ÃÑÇ͇ҧ¾Íà¾Õ§ áÅÐÃÙˆ¨Ñ¡áº‡§»•¹ ª‡ÇÂàËÅ×ͼوÍ×è¹ ÁÕʇǹÇÇÁÊÈҧ¤Ãͺ¤ÃÑǾÍà¾Õ§ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 2 ½Ý¡ãˈà´ç¡ÃÙ¨¡»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆËÅÑ¡¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ã¹âçàÃÕ¹ ÊÒÁÒöÇÔà¤ÃÒÐË‹ ˆÑÇҧἹáÅШѴ·ÓºÑ¹·Ö¡ÃÒÂÃѺ-ÃÒ¨‡Ò¢ͧµ¹àͧáÅФÃͺ¤ÃÑÇ͇ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾ ÁÕʇǹÇÇÁ㹡ÒÃÊÈҧ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§ÃдѺâçàÃÕ¹ áÅЪØÁª¹ã¡ÅˆµÑÇ â´ÂàÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃÊÓÃǨ·ÃѾÂҡõ‡Ò§æã¹âçàÃÕ¹áÅЪØÁª¹ ÁÕʇǹÇÇÁ㹡ÒôÙáźÓÃاÃÑ¡ÉÒ·ÃѾÂҡõ‡Ò§æ ·Ñ駴ˆÒ¹Çѵ¶Ø ÊÔè§áǴňÍÁÀÙÁÔปัญญา ÇѲ¹¸ÃÃÁ áÅÐÃǺÃÇÁͧ¤‹¤ÇÒÁÃÙˆµ‡Ò§æ ÁÒà»—¹¢ˆÍÁÙÅ㹡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆÇÔ¶ÕªÕÇÔµ¢Í§ªØÁª¹áÅÐàË繤س¤‡Ò¢Í§¡ÒÃ㪈ªÕÇԵ͇ҧ¾Íà¾Õ§ ªèǧªÑé¹·Õè 3 ประยุกตใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน มีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ของชุมชน สามารถสำรวจและวิเคราะหความพอเพียงในระดับตางๆ และในมิติตางๆ ทั้งทางวัตถุสังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรมในชุมชนใกลตัว เห็นคุณคาของการใชหลักพอเพียงในการจัดการชุมชน และในที่สุดแลวสามารถนำหลักการพอเพียงมาประยุกตใชในชีวิตประจำวันของแตละคน จนนำไปสูการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสูความพอเพียงไดในที่สุด ªèǧªÑé¹·Õè 4 เตรียมคนใหเปนคนทีดตอประเทศชาติสามารถทำประโยชนใหกบสังคม ่ ี  ัไดตองเริ่มเขาใจความพอเพียงระดับประเทศ และการพัฒนาประเทศภายใตกระแสโลกาภิวัตนเชน การวิเคราะหสถานการณการคาระหวางประเทศ หรือการศึกษาสถานการณสิ่งแวดลอมสภาพปัญหาดานสังคมเปนอยางไร แตกแยกหรือสามัคคี เปนตน ขณะนี้คณะทำงานขับเคลื่อนดานการศึกษาและเยาวชน ทำงานรวมกับ กระทรวงศึกษาธิการ และอีกหลายหนวยงาน วิสยทัศนของการขับเคลือน คือ สานเครือขาย ขยายความรู ั ่ควบคูประชาสัมพันธ เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจในหลักฯ และใหบุคลากรดานการศึกษาสามารถนำหลักคิดหลักปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการสูการเรียนการสอนในทุกกลุม ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 193
  • สาระการเรียนรูของทุกระดับไดอยางถูกตอง ชัดเจน และเปนรูปธรรม ตลอดจนผูบริหารสามารถนำหลักฯ ไปใชในการบริหารสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนและความสุขสงทาย ถาคนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสูความพอเพียงมากขึ้นเทาใด สังคมไทยก็จะมีความพอเพียงมากยิ่งขึ้น เพราะคนไทยแตละคน จะสามารถพึ่งตนเองไดอยางเขมแข็งและยั่งยืนยั่งยืนแปลวามีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง ยั่งยืนแปลวาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมสามารถหลงเหลือไปถึงคนรุนหลังได ยั่งยืนคือสังคมไทยมีความเขมแข็งและสามัคคี ยั่งยืนคือเศรษฐกิจไมตองเกิดวิกฤตซำแลว ซำเลา ยั่งยืนคือมีวัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ ที่เราสามารถภาคภูมิใจได¶ÒÁ & µÍº 1. เราจะจัดการการเรียนรูตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงไดอยางไร คำตอบ ใชหลัก 3 หวง 2 เงื่อน เนนใหเด็กคิดเปนทำเปนอยางพอเพียง จะจัดการเรียนรูอยางไรใหเด็กใชชวตอยางพอเพียงได ตองเริมจากการสอนใหเด็ก คิดเปนอยางพอเพียง  ีิ ่ตองกระตุนใหเด็กคิดเปน เชน ในการสอนสาระการงานประกอบอาชีพ มาถึงครูก็สอนใหเด็กทำไขเค็มเลย อยางนี้ไมใชเศรษฐกิจพอเพียง ครูควรสอนใหเด็กคิดกอนวา ในบรรดาอาหารตางๆเธอคิดวาชุมชนของเรามีผลผลิตอะไรบางทีสามารถนำมาทำอาหารเก็บไวกนไดนานๆ ตองเริมจาก ่ ิ ่การสอนใหเด็กคิดเปนอยางพอเพียงกอน โดยเริ่มจากตองใหรูจักตัวเองและรูจักชุมชน เชน"หมูบานเราเลี้ยงเปดเลี้ยงไกเยอะ เรานาจะทำไขเค็ม" กระบวนการนี้ทำใหเกิดการมีสวนรวมในการเรียนรู และใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู เด็กจะตองฝกการเรียนรูวา ชุมชน หมูบานมีการเลี้ยงเปดเลี้ยงไกเยอะ มีไขเหลือขายไมหมด เมื่อรูตน รูชุมชน ก็จะรูจักการตัดสินใจที่พอประมาณ แตถาเด็กบอกวามีผักเยอะครูก็ตองปรับตัวใหทัน อาจตองเปลี่ยนเปนการสอนทำผักดองแทน ในการสอนสวนมาก เรามักจะลืมสอนขอเบื้องตนวา ทำอยางไรจะใหเด็กรูจักตัวเองกอน แลวก็รูจักชุมชนของตนเองดวย จึงจะพอประมาณได ตองพอประมาณทั้งปจจัยภายใน(พอประมาณกั บ ตั ว เองกั บ ครอบครั ว ) และป จ จั ย ภายนอก (พอประมาณกั บ สิ่ ง แวดล อ มพอประมาณกับชุมชน) หลังจากนั้น ก็ตองสอนใหเก็บขอมูลเปน วิเคราะหเปน เพื่อตัดสินใจไดอยางเปนเหตุเปนผล มีภูมิคุมกันสอนใหเด็กคิดวาแลวจะสงผลกระทบกับสิ่งแวดลอมระหวางกระบวนการการผลิตหรือเปลา ในกระบวนการนีเด็กก็จะคิดเปนและทำเปนอยางพอเพียง ตลอดจน ้สามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติไปปรับใชเปนและพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง ทำใหสามารถพึ่งตนเองได ฉะนั้น การสอนใหเด็กเปนศูนยกลางของการเรียนรู ครูตองใจเย็น มีความเพียรอดทน มีจิตวิญญาณครูที่จะสอนคนใหเปนคนที่มีคุณคา ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 194
  • หรือแมแตในหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ครูสอนฝกงานอาชีพ เชนการทำเข็มกลัด สอนใหทำเข็มกลัด แตไมไดสอนใหผูเรียนคิดกอนวาเขาชอบทำเข็มกลัดไหมทำเสร็จแลวจะเอาไปขายที่ไหน จะขายราคาเทาไร รูวิธีคำนวณตนทุนหรือไม การทำงานตองมีการเตรียมความพรอมกอนทีจะใหทำจริง วางแผนวาสินคาแตละอยางผลิตเสร็จแลวจะไปขายทีไหน ่ ่กศน. ตองสอนใหผูเรียนรูจักการทำบัญชี การคิดคาแรง คาเสื่อมราคาตางๆ ดวย จะไดสรางสมดุลทางดานเศรษฐกิจได สรุปคือตองปลูกฝงให รูจักตนเอง คือพอประมาณ และรูจักสภาวะแวดลอมเชนจะตองรูจักวาจะไปขายไดที่ไหน และสามารถวิเคราะหหลักการทำบัญชีทำอยางไร ตั้งราคาทีเหมาะสม ตองคำนวณอยางไร จะทำอยางไรใหเด็กทีเรียนเศรษฐกิจพอเพียงแลวออกจากหองเรียน ่ ่จะตองมีความสามารถพึ่งตนเองทางดานความคิด ทักษะ ความรู มีเพื่อนรวมทาง (เครือขายเรียนรู) เมื่อพึ่งตนเองไดแลว ก็ตองปลูกฝงจิตสำนึกใหรักษสิ่งแวดลอม ใหเขาทำตัวเปนที่พึ่งของคนอื่นไดดวย อยางนี้ถึงจะครบถวนกระบวนการปลูกฝงจิตสำนึกพอเพียง 2. การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงไดนำสถาบันศาสนามาเขารวมขับเคลื่อน ดวยหรือไม คำตอบ จริงๆ แลววัดเขาอยูอยางพอเพียงอยูแลว ศาสนาพุทธสอนใหคนอยูอยาง   พอเพียงที่สุด การปฏิบัติตนตามแนวทางศีล สมาธิ ปัญญา ตามเสนทางของอริยมรรคมีองค 8เปนการปฏิบัติเพื่อนำไปสูความพอเพียงอยางแทจริง พระอรหันตผูปฏิบัติจนถึงที่สุดแหงทุกขทั้งปวงแลว เปนผูที่พอที่สุด และเขาใจความพอเพียงมากที่สุด ทานจึงเปนผูให ผูอนุเคราะหผูเกื้อกูลโลก สังคมไทยโดยทั่วไป โดยเฉพาะในชนบท อยูอยางพอเพียงอยูแลว คือโลกภายนอกปจจัยภายนอกเขาไปทำลาย เชน กองทุนหมูบานเขาไปทำลายความพอเพียงหรือเปลา จนเกิดเรื่องหนี้ ซึ่ งเกิดจากการกระตุนใหเกิดความอยากใชจายกระตุนใหคนกูเงินมาแลวก็ใชจายอยางไมพอเพียง องคกรศาสนาทุกศาสนาสอนเรื่องการบริโภคอยางพอประมาณ การใชชีวิตอยางพอประมาณ รักษาสมดุลในสังคม สมดุลทางดานธรรมชาติสิ่งแวดลอม ทางคานิยมและคุณธรรมที่เกิดขึ้นก็เพราะขาดความพอเพียง ทำอะไรก็ไมพอประมาณ ไมตั้งอยูบนหลักเหตุหลักผลและไมคิดถึงเรื่องการสรางภูมิคุมกัน ซึ่งเปนเรื่องของอนาคต เปนเรื่องความเสี่ยง 3. อาจารยสอนเด็กเรื่องความพอเพียง แตในขณะเดียวกัน โรงเรียนก็นำ น้ำอัดลมมาขาย แลวจะพอเพียงไดอยางไร คำตอบ หลั ก การทรงงานของพระองค ทานเนนการแกปัญหาจากจุดเล็กหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักพัฒนามนุษย เริมจากการพัฒนาทีจตใจ ถามีนำอัดลมมาขาย ่ ่ ิ ้แตเด็กมีความรูวามีประโยชนหรือเปลา เงินทีไปขอพอ แม หามายากลำบากแคไหน เด็กก็อาจไมซอ  ่ ื้นำอัดลมก็ได เหมือนตัวเรามีของขายทั่วไปเราไมซื้อก็ได ไมไดอยูที่วามีของขายเยอะเกินไปเปนเรื่องหลักคิด หลักปฏิบัติ ใหคิดเปน ทำเปน ใหใชเงินเปน โรงเรียนถึงจะขายโคก แตถาเขา ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 195
  • ÃÙéÇèÒà§Ô¹ 8 ºÒ·¡ÇèÒ¾èÍáÁè¨ÐËÒÁÒä´é 8 ºÒ· à¢ÒÊÒÁÒö«×é͹Á ËÃ×Íà¡çºãËé¹éͧ à¡çºäÇéãªéã¹ÊÔ觷Õà¡Ô´»ÃÐâª¹ì ¶éÒàÃÒÊÒÁÒö»ÅÙ¡½Ñ§à¢Òä´é ¶Ö§¢Í§¢Ò¨ÐàÂÍСçäÁèà¡ÕÂÇ µéͧ½Ö¡Ê͹ãËéà´ç¡ÃÙ¨¡ è è é ѵÑÇàͧÃÙÇÒʶҹФÃͺ¤ÃÑÇ ¨Ò¡¼Å§Ò¹»ÃСǴ¤ÇÒÁàÃÕ§ "µÑÇÍÂèÒ§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§·Õ¢Ò¾à¨éÒ éè èéÃÙé¨Ñ¡" ¤¹·Õèä´éÃÒ§ÇÑÅ à¢ÒºÍ¡ÇèÒà¢Òãªé˹ѧÊ×ÍàÃÕ¹ ¡ÑºàÊ×éͧ͢¾ÕèÊÒÇÁÒ·Ø¡»Õ à¢ÒäÁèÍÒ à¢ÒÀÙÁÔã¨ÇèÒà¢Òä´éãªéªÕÇÔµµÒÁá¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ àÃÒµéͧ»ÅÙ¡½Ñ§ãË餹¤Ô´áºº¹Õé à¢Ò¡ç¨ÐÁÕÀÙÁÔ¤ØéÁ¡Ñ¹áÅÐãªéªÕÇÔµÍÂÙ躹âš㺹Õéä´éÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ µéͧ任ÅÙ¡½Ñ§ãËéà´ç¡¤Ô´ÍÂèÒ§¾Íà¾Õ§¡è͹ ¶éÒà¢ÒÃÙé¨Ñ¡µÑÇàͧàË繤س¤èҢͧà§Ô¹¢Í§à¢Ò¡ç¨Ðãªéà§Ô¹à»ç¹ÁÕÇÔ¹ÑÂ㹡ÒÃãªé¨èÒÂà§Ô¹ ËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§¤×ÍËÅÑ¡¤Ô´ ËÅÑ¡»¯ÔºÑµÔà»ç¹àÃ×èͧ¢Í§¤¹ á¡éปัญหา¨Ò¡¨Ø´àÅç¡ ¤×Íá¡é·Õè㨤¹¡è͹·Õè¨Ð令Դá¡éÃкºใหญ่ÊÑè§ãËéÃÑ°ºÒÅàÅÔ¡¼ÅÔµâ¤é¡ä´éäËÁ ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹·Ã§ªÕéá¹ÐãËéá¡éปัญหา·Õè¨Ø´àÅç¡ áÅéÇàÃҨзÓÊÔ觷ÕèÂÔè§ใหญ่ãËéà¡Ô´¢Öé¹ä´é 4. ÁÕá¹Ç·Ò§ÍÂèÒ§äà ·Õè¨Ð·ÓãËéʶҹÈÖ¡ÉÒÊÃéÒ§¡ÒâѺà¤Å×è͹ä»ÊÙèªØÁª¹ ÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹ä´é ¤ÓµÍº ÃÐàºÔ´¨Ò¡¢éҧ㹠µéͧàÃÔèÁ·Õè ¼ÙéÍӹǡÒà ¤ÃÙ ¼Ù黡¤Ãͧ ªØÁª¹ áÅеÑÇà´ç¡¹Ñ¡àÃÕ¹àͧ áµè¡ÃسÒÍÂèÒÊÑè§ ÁԩйÑ鹨СÅѺ¡ÅÒÂà»ç¹¡Ò÷ÓÅÒ¡ÒâѺà¤Å×è͹àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ à¾ÃÒÐàÁ×èÍã´·ÕèÊÑè§ à¢Ò¡ç¨ÐäÁèä´é·Ó´éÇÂ㨠¤ÇèÐà»Ô´âÍ¡ÒÊãËéÁÕ¡ÒÃÃÐàºÔ´¨Ò¡¢éÒ§ã¹ÁÕ¤ÇÒÁʹã¨ÍÂÒ¡·Õè¨Ð¤é¹ËÒ¤ÇÒÁÃÙé Åͧ·Ó ÁÕà¾×è͹ÃèÇÁ·Ò§ àÃÕ¹ÃÙéÃèÇÁ¡Ñ¹ ¢ÂÒÂà¤Ã×Í¢èÒ·Óà»ç¹¢Ñé¹à»ç¹µÍ¹ ¾ÃÐͧ¤ì·èÒ¹ µÃÑÊàͧÇèÒ ¤ÃÖè§Ë¹Ö觡ç¾Í àÈÉ˹Öè§ÊèǹÊÕè¡çä´é ¡ÒâѺà¤Å×è͹¨Ö§¤Ç÷Өҡ㨠äÁèãªè·Óà¾ÃÒÐÇèÒà»ç¹¤ÓÊÑè§ à¾ÃÒÐÍÒ¨¨ÐäÁè¹Óä»ÊÙè¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ Êѧ¤Áä·ÂÁÕ¤¹·Õè¾Íà¾Õ§ ¤ÃÙ·ÁÍ´Á¡ÒÃ³ì ¼Ù»¡¤Ãͧ·ÕÍÂÒ¡ãËé¡ÒÃʹѺʹع ¶éÒàÃҨлÅÙ¡½Ñ§à´ç¡ãËéãªéªÇµ¾Íà¾Õ§ èÕ Õ Ø é è ÕÔËÃ×ÍâçàÃÕ¹ä˹ÍÂÒ¡¹ÓËÅÑ¡àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§任ÃÐÂØ¡µìãªé à¾ÃÒзèÒ¹àË繤س¤èÒ ÁÕ¤ÇÒÁÈÃÑ·¸Ò¡çÊÒÁÒö·Óä´éàÅ â´ÂäÁèµéͧÃͤÓÊÑè§ ËÃ×͹âºÒ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 196
  • ÀÒ¤¼¹Ç¡ ¢ á¹Ç·Ò§¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ã¹ÃдѺµ‡Ò§ æ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 197
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 198
  • á¹Ç·Ò§¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆปรัชญา¢Í§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ã¹ÃдѺµ‡Ò§ æ â´Â â¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ µØÅÒ¤Á òõôù¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÃдѺºØ¤¤Å/¤Ãͺ¤ÃÑÇ àÃÔèÁµˆ¹¨Ò¡¡ÒÃàÊÃÔÁÊÈҧ¤¹ãˈÁÕ¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙˆ ÇÔªÒ¡ÒÃáÅзѡÉе‡Ò§æ ·Õè¨Óà»—¹ à¾×èÍãˈÊÒÁÒöÃو෇ҷѹ¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§ã¹´ˆÒ¹µ‡Ò§æ ¾ÃˆÍÁ·Ñé§àÊÃÔÁÊÈҧ¤Ø³¸ÃÃÁ ¨¹ÁÕ¤ÇÒÁ࢈Òã¨áÅеÃÐ˹ Ñ ¡¶ Ö§ ¤ س ¤‡Ò ¢Í§¡ÒÃÍÂهà ‡Ç Á¡Ñ¹ ¢Í§¤¹ã¹Êѧ¤Á áÅÐÍÂهÇÇÁ¡Ñº Ãкº¹ ÔàÇÈÇÔ· ÂÒ͇ҧÊÁ´ØÅ à¾×èͨÐä´ˆÁÕ¤ÇÒÁà¡Ã§¡ÅÑÇáÅÐÅÐÍÒµ‡Í¡ÒûÃоĵԼԴÁԪͺ äÁ‡µÃÐ˹Õè à»—¹¼Ùˆãˈà¡×Í¡ÙŠẇ§»•¹ ÁÕʵÔ§¤Ô´¾Ô¨ÒóÒ͇ҧÃͺ¤Íº ¡‡Í¹·Õ¨ÐµÑ´ÊԹ㨠ËÃ×Í¡ÃзӡÒÃã´æ ¨¹¡Ãзѧ é éÑ è èà¡Ô´à»—¹ÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹·Õè´Õ㹡ÒôÓçªÕÇÔµ â´ÂÊÒÁÒö¤Ô´áÅСÃзӺ¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁÁÕà˵ØÁռžÍàËÁÒÐ ¾Í»ÃÐÁÒ³¡ÑºÊ¶Ò¹ÀÒ¾ º·ºÒ·áÅÐ˹ˆÒ·Õè¢Í§áµ‡Åкؤ¤Å ã¹áµ‡ÅÐʶҹ¡Òó‹áňÇà¾ÕÂýݡ»¯ÔºÑµÔઇ¹¹Õé ¨¹µ¹ÊÒÁÒö·Óµ¹ãˈ໗¹¾Ö觢ͧµ¹àͧ䴈 áÅÐà»—¹·Õè¾Ö觢ͧ¼ÙˆÍ×è¹ä´ˆã¹·ÕèÊØ´¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÃдѺªØÁª¹ ªØÁª¹¾Íà¾Õ§ »ÃСͺ´ˆÇ ºØ¤¤Å/¤Ãͺ¤ÃÑǵ‡Ò§æ ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§áÅˆÇ ¤×ÍÁÕ¤ÇÒÁÃÙˆáÅФس¸ÃÃÁà»—¹¡Ãͺ㹡ÒôÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ ¨¹ÊÒÁÒö¾Ö觵¹àͧ䴈 ºØ¤¤ÅàËŇҹÕéÁÒÃÇÁ¡Å؇Á¡Ñ¹·Ó¡Ô¨¡ÃÃÁµ‡Ò§æ ·ÕèÊÍ´¤ÅˆÍ§àËÁÒÐÊÁ¡ÑºÊ¶Ò¹ÀÒ¾ ÀÙÁÔÊѧ¤Á¢Í§áµ‡ÅЪØÁª¹â´Â¾ÂÒÂÒÁ㪈·ÃѾÂҡõ‡Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂه㹪ØÁª¹ãˈà¡Ô´»ÃÐ⪹‹ÊÙ§ÊØ´ ¼‡Ò¹¡ÒÃÇÇÁáç ÇÇÁã¨Ã‡ÇÁ¤Ô´ ÇÇÁ·Ó áÅ¡à»ÅÕè¹àÃÕ¹ÃÙˆ¡ÑººØ¤¤ÅËÅÒÂʶҹÀÒ¾ ã¹ÊÔ觷Õè¨ÐÊÈҧ»ÃÐ⪹‹ÊØ¢¢Í§¤¹Ê‡Ç¹ÃÇÁ áÅФÇÒÁ¡ˆÒÇ˹ˆÒ¢Í§ªØÁª¹ ͇ҧÁÕà˵ؼŠâ´ÂÍÒÈÑÂÊµÔ »•­­ ¤ÇÒÁÊÒÁÒö¢Í§ ญญÒ·Ø¡½‚Ò·Õèà¡ÕèÂÇ¢ˆÍ§ áÅк¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ÊبÃÔµ Í´¡ÅÑé¹µ‡Í¡ÒáÃзº¡ÃзÑè§ ¢ÂѹËÁÑè¹à¾ÕÂà áÅÐÁÕ¤ÇÒÁàÍ×éÍà¿Þ™Íà¼×èÍἇ ª‡ÇÂàËÅ×Íẇ§»•¹¡Ñ¹ÃÐËLJҧÊÁÒªÔ¡ªØÁª¹ ¨¹¹Óä»ÊÙ‡¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ¢Í§¤¹ã¹ªØÁª¹ «Öè§à»—¹ÀÙÁԤ؈Á¡Ñ¹·Õè´Õ¢Í§ªØÁª¹ ¨¹¹Óä»ÊÙ‡¡ÒþѲ¹Ò¢Í§ªØÁª¹·ÕèÊÁ´ØÅáÅоÈÍÁÃѺµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ ¨¹¡ÃзÑè§ÊÒÁÒö¾Ñ²¹Òä»ÊÙ‡à¤Ã×Í¢‡ÒÂÃÐËLJҧªØÁª¹µ‡Ò§æ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 199
  • ¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÃдѺà¡ÉµÃ¡Ã 䴈ᡇ à¡ÉµÃ·ÄÉฎีãËÁ‡ ¢Ñ鹵͹·Õè 1 à»—¹á¹Ç·Ò§¡ÒèѴ¡Òþ׹·Õà¡ÉµÃ¡ÃÃÁã¹ÃдѺ¤Ãͺ¤ÃÑÇ ·ÕÊÍ´¤ÅˆÍ§ é è è ÊÁ´ØšѺÃкº¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ à¾×èÍãˈ¾ÍÍÂÙ‡ ¾Í¡Ô¹ ÊÁ¤ÇÃᡇÍѵÀÒ¾ ã¹ÃдѺ·Õè»ÃÐËÂÑ´ áÅÐàÅÕ駵¹àͧ/¤Ãͺ¤ÃÑÇ ä´ˆ ¢Ñ鹵͹·Õè 2 ¡ÒÃÃÇÁ¡Å؇Áã¹ÃÙ»Êˡó‹ ÇÇÁÁ×͡ѹ㹡ÒüÅÔµ ¨Ñ´¡ÒõÅÒ´ áÅÐ ¾Ñ²¹ÒÊÇÑÊ´Ô¡ÒâͧªØÁª¹ã¹ÃٻẺµ‡Ò§æ à»—¹¡ÒÃÊÈҧ¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ ÀÒÂã¹·ˆÍ§¶Ôè¹ áÅÐàµÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃˆÍÁ ¡‡Í¹¡ˆÒÇÊÙ‡âÅ¡ÀÒ¹͡ ¢Ñ鹵͹·Õè 3 µÔ´µ‡Í»ÃÐÊÒ¹§Ò¹¡ÑºË¹‡Ç§ҹÀÒ¹͡à¾×èͨѴËҷع ÇÔªÒ¡Òà ¤ÇÒÁÃÙˆ à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ò¡¸ØáԨàÍ¡ª¹ ઇ¹ ¸¹Ò¤Òà ºÃÔÉÑ· ˈҧÈҹ àÍ¡ª¹ µÅÍ´¨¹Ë¹‡Ç§ҹÀÒ¤ÃÑ° ÁÙŹԸԵ‡Ò§ æ ÁÒª‡ÇÂ㹡ÒÃŧ·Ø¹ áÅÐ ¾Ñ²¹Ò¤Ø³ÀÒ¾ªÕÇÔµ â´ÂÊÃ Ø » á¹Ç¾ÃÐÃÒª´ÓÃ Ô Ê ‡ § àÊÃ Ô Á ãË ˆ à ¡ÉµÃ¡ÃÊÒÁÒö¾ Ö è § µ¹àÍ§ä´ ˆ áÅÐÁ Õ ¡ ÒÃÃÇÁ¡Å؇Á¡Ñ¹ áÅÐàª×èÍÁâ§à¤Ã×Í¢‡ÒÂã¹´ˆÒ¹µ‡Ò§æ à¾×èÍãˈà¡Ô´¤ÇÒÁ¡ˆÒÇ˹ˆÒä»Í‡ҧÊÁ´ØšѺÊÀÒ¾áǴňÍÁã¹áµ‡ÅзˆÍ§¶Ô¹ ·ÕÁ¡ÒþѲ¹Ò͇ҧµ‡Íà¹×ͧ áÅÐà»—¹¢Ñ¹µÍ¹ â´Â»ÃÐÂØ¡µ‹ãªˆ¤ÇÒÁÃÙˆ è è Õ è éÀÙÁÔปัญญา áÅзÃѾÂҡôˆÒ¹µ‡Ò§æ ·ÕèÁÕÍÂه͇ҧàËÁÒÐÊÁ º¹¾×é¹°Ò¹¢Í§¤Ø³¸ÃÃÁ ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ÊبÃÔµ ¢ÂѹËÁÑè¹à¾ÕÂà àÍ×éÍà¿Þ™Íẇ§»•¹ áÅÐ㪈ʵÔปัญญา 㹡ÒõѴÊÔ¹ã¨áÅдÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÃдѺ¹Ñ¡¸ØáԨ ¹Ñ¡¸ØáԨ¾Íà¾Õ§ ¨Ð¤Ó¹Ö§¶Ö§¤ÇÒÁÁÑ蹤§áÅÐÂÑè§Â×¹¢Í§¡ÒôÓà¹Ô¹¸ØáԨ ÁÒ¡¡Ç‡Ò¡ÒÃáÊǧËҼŻÃÐ⪹‹ÃÐÂÐÊÑé¹ ©Ð¹Ñ鹨֧µˆÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃͺÃو㹸ØáԨ·Õèµ¹´Óà¹Ô¹¡ÒÃÍÂÙ‡ áÅÐÁÕ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ¢ˆÍÁÙÅ¢‡ÒÇÊÒÃÍÂÙ‡µÅÍ´àÇÅÒ à¾×èÍãˈÊÒÁÒö¡ˆÒǷѹµ‡Í¡ÒÃà»ÅÕè¹á»Å§µ‡Ò§æ ÁÕ¤ÇÒÁÃͺ¤Íºã¹¡ÒõѴÊÔ¹ã¨ã¹áµ‡ÅФÃÑé§ à¾×èÍ»ƒÍ§¡Ñ¹¢ˆÍº¡¾Ã‡Í§àÊÕÂËÒµ‡Ò§æäÁ‡ãˈà¡Ô´¢Öé¹ áÅеˆÍ§Áդس¸ÃÃÁ ¤×Í ÁÕ¤ÇÒÁ«×èÍÊѵ‹ÊبÃԵ㹡ÒûÃСͺÍÒªÕ¾ äÁ‡¼ÅÔµËÃ×ͤˆÒ¢ÒÂÊÔ¹¤ˆÒ·Õ衇Íâ·ÉËÃ×ÍÊÈҧ»•ญËÒãˈ¡º¤¹ã¹Êѧ¤ÁáÅÐÊÔ§áǴňÍÁ ÁÕ¤ÇÒÁ¢ÂѹËÁѹà¾ÕÂà ʹ·¹ 㹡ÒþѲ¹Ò¸ØáԨ ­ Ñ è èäÁ‡ãˈÁÕ¤ÇÒÁº¡¾Ã‡Í§ áÅСˆÒÇ˹ˆÒä»Í‡ҧµ‡Íà¹×èͧ â´ÂÁÕ¡ÒþѲ¹Ò»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡ÒüÅÔµ¡ÒûÃѺ»ÃاÊÔ¹¤ˆÒáÅФسÀÒ¾ãˈ·¹¡Ñº¤ÇÒÁµˆÍ§¡ÒâͧµÅÒ´áÅСÒÃà»ÅÕ¹á»Å§·Ò§à·¤â¹âÅÂÕ Ñ èáÅÐã¹¢³Ðà´ÕÂǡѹ µˆÍ§ÁÕ¤ÇÒÁÃѺ¼Ô´ªÍºµ‡ÍÊѧ¤Á áÅÐÃкº¹ÔàÇÈÇÔ·ÂÒ ã¹·Ø¡¢Ñ鹵͹¢Í§¡ÒôÓà¹Ô¹¸ØáԨ â´Â¡ÒÃÃÑ¡ÉÒÊÁ´ØŠ㹡ÒÃẇ§»•¹¼Å»ÃÐ⪹‹¢Í§¸ØáԨã¹ÃÐËLJҧ¼ÙˆÁÕʇǹ䴈ʇǹàÊÕµ‡Ò§æ ͇ҧÊÁà˵ØÊÁ¼Å µÑé§áµ‡¼ÙˆºÃÔâÀ¤ ¾¹Ñ¡§Ò¹ ºÃÔÉÑ·¤Ù‡¤ˆÒ ¼Ùˆ¶×ÍË؈¹ áÅÐÊѧ¤Áǧ¡ÇˆÒงÃÇÁ¶Ö§ÊÔè§áǴňÍÁ ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 200
  • ¡ÒûÃÐÂØ¡µ‹ãªˆàÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ÃдѺ»ÃÐà·È ÁÕá¼¹¡ÒúÃÔËÒèѴ¡ÒûÃÐà·È ·Õèʇ§àÊÃÔÁãˈºØ¤¤Å/ªØÁª¹µ‡Ò§æ ÁÕÇÔ¶Õ»¯ÔºÑµÔ ÁÕ¤ÇÒÁÇÇÁÁ×Í áÅСÒþѲ¹Òã¹ÊÒ¢Òµ‡Ò§æ µÒÁá¹Ç·Ò§àÈÃÉ°¡Ô¨¾Íà¾Õ§ áÅдÓà¹Ô¹¡ÒõÒÁá¼¹´Ñ§¡Å‡ÒÇ͇ҧÃͺ¤Íº à»—¹¢Ñ鹵͹ àÃÔèÁ¨Ò¡¡ÒÃÇÒ§ÃÒ¡°Ò¹¢Í§»ÃÐà·ÈãˈÁÕ¤ÇÒÁ¾Íà¾Õ§â´Âʇ§àÊÃÔÁãˈ»ÃЪҪ¹Ê‡Ç¹ãËญ­ÊÒÁÒöÍÂه͇ҧ¾ÍÁվ͡Թ áÅоÖ觵¹àͧ䴈 ´ˆÇÂÁÕ¤ÇÒÁÃÙˆáÅÐ ‡·Ñ ¡ ÉÐ·Õ è ¨ Óà»— ¹ 㹡ÒôÓçªÕ Ç Ô µ ͇ Ò §à·‡ Ò ·Ñ ¹ µ‡ Í ¡ÒÃà»ÅÕ è  ¹á»Å§µ‡ Ò §æ áÅÐÁÕ ¤ Ø ³ ¸ÃÃÁ«×èÍÊѵ‹ÊبÃÔµ ¢ÂѹËÁÑè¹à¾ÕÂà àÍ×éÍà¿Þ™Íẇ§»•¹ áÅÐ㪈ʵÔปัญญา 㹡ÒõѴÊÔ¹ã¨áÅдÓà¹Ô¹ªÕÇÔµ¾ÃˆÍÁ·Ñ§Ê‡§àÊÃÔÁ¡ÒÃáÅ¡à»ÅÕ¹àÃÕ¹ÃÙˆ ÃÐËLJҧ¡ÅØÁ¤¹µ‡Ò§æ ¨Ò¡ËÅÒ¡ËÅÒÂÀÙÁʧ¤Á ËÅÒ¡ËÅÒ é è ‡ ÔÑÍÒªÕ¾ ËÅÒ¡ËÅÒ¤ÇÒÁ¤Ô´ »ÃÐʺ¡Òó‹ à¾×èÍÊÈҧ¤ÇÒÁ࢈Ò㨠áÅÐÃÙˆ¤ÇÒÁà»—¹¨ÃÔ§ ÃÐËLJҧ¡Ñ¹¢Í§¤¹ã¹»ÃÐà·È ¨¹¹Óä»ÊÙ‡¤ÇÒÁÊÒÁѤ¤Õ áÅШԵÊÓ¹Ö¡·Õè¨ÐÇÇÁáçÇÇÁ㨡ѹ¾Ñ²¹Ò»ÃÐà·Èãˈ à ¨ÃÔ ­ ˆ Ò Ç˹ˆ Ò ä» Í‡ Ò §ÊÍ´¤Åˆ Í §ÊÁ´Ø Å ¡Ñ º ʶҹÀÒ¾¤ÇÒÁà»— ¹ ¨ÃÔ § ¢Í§¤¹ã¹»ÃÐà·È ¡Í‡ҧ໗¹¢Ñé¹à»—¹µÍ¹à»—¹ÅÓ´Ñºæ µ‡Íä» ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 201
  • ª‡Ç§ªÑé¹·Õè 3 202