การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์

on

 • 40,523 views

 

Statistics

Views

Total Views
40,523
Views on SlideShare
40,501
Embed Views
22

Actions

Likes
2
Downloads
297
Comments
0

1 Embed 22

http://www.slideshare.net 22

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ Presentation Transcript

 • 1. การวางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ชุมพร สุขประสงค์ผล [email_address]
 • 2. การวางแผนการตลาด
  • ความหมายของการวางแผนการตลาด
  • ขั้นตอนการวางแผนการตลาด
  • กระบวนการในการวางแผนการตลาด
 • 3. การวางแผนการตลาด ( Marketing Planning )
  • เป็นกระบวนการอย่างมีระบบโดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ พิจารณาโอกาสทางการตลาดและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาแผนในการดำเนินงานตลอดจนระบบการควบคุมอย่างเหมาะสม
 • 4. แผนการตลาด ( Marketing Plan )
  • คือ เอกสารหรือคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติการและควบคุมกิจกรรมทางการตลาดขององค์การ ซึ่งสัมพันธ์กับ กลยุทธ์การตลาดที่ได้กำหนดไว้ อันได้แก่ กลยุทธ์การกำหนดตลาดเป้าหมาย การตัดสินใจด้านสายผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า และการตัดสินใจด้านการสื่อสารการตลาดทั้งหมด แผนการตลาดมี 2 รูปแบบ
  • 1. แผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่
  • 2. แผนการตลาดประจำปี
 • 5. กระบวนการวางแผนการตลาด ( Marketing Planning Process )
  • พิจารณาพันธกิจ ( Mission ) ขององค์การ
  • วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมของธุรกิจและการตลาด
  • พิจารณาตลาดเป้าหมายของสินค้าหรือบริการของเรา เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม
  • กำหนดกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน
  • พัฒนาโปรแกรมการตลาด
 • 6. ขั้นตอนการวางแผนการตลาด 10 ขั้นตอน
  • ขั้นที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ
  • ขั้นที่ 2 ปัญหาและโอกาสทางการตลาด
  • ขั้นที่ 3 การกำหนดเป้าหมายยอดขาย
  • ขั้นที่ 4 การกำหนดตลาดเป้าหมาย
  • ขั้นที่ 5 วัตถุประสงค์ทางการตลาด และกลยุทธ์การตลาด
 • 7. ขั้นตอนการวางแผนการตลาด 10 ขั้นตอน ( ต่อ )
  • ขั้นที่ 6 กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมาย
  • ขั้นที่ 7 การส่งเสริมการขาย และโฆษณา
  • ขั้นที่ 8 แผนการปฏิบัติการและงบประมาณ
  • ขั้นที่ 9 การบริหารงานการตลาด
  • ขั้นที่ 10 การประเมินผล
 • 8. ขั้นที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ
  • 1. ร้านอาหารและรายการอาหาร
  • ภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทคืออะไร เป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว
  • งบประมาณของบริษัท กำไรเบื้องต้นของแต่ละสินค้าตัวใดกำไรมาก ตัวใดกำไรน้อย
  • รายการอาหารมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไร และมีแนวโน้มอย่างไร
  • รายการอาหารตัวใดประสบความสำเร็จ ตัวใดล้มเหลว
 • 9. ขั้นที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ ( ต่อ )
  • ตลาดเป้าหมาย : Consumer market และ Business market
  • ลักษณะของลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างไร เช่น ลักษณะประชากรศาสตร์ , ภูมิศาสตร์ , รูปแบบการดำเนินชีวิต
  • จำนวนลูกค้าของเรา แนวโน้มการขยายตัวของลูกค้า
  • สาเหตุในการเข้าร้านของลูกค้า
  • ใครเป็นกลุ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจ
  • พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า
 • 10. ขั้นที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ ( ต่อ )
  • การวิเคราะห์ยอดขาย ( Sale analysis )
  • ยอดขายในอดีตย้อนหลังไป 5 ปีเป็นอย่างไร
  • คาดว่ายอดขายของตลาดจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรใน 2-5 ปีข้างหน้า
  • รายการอาหารใดของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโต / คงที่ / ถดถอย
  • ส่วนครองตลาดของเราเมื่อเทียบกับตลาดในพื้นที่ตลอด 5 ปีที่ผ่านมานั้น เรา มีส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้น / ลดลงอย่างไร
 • 11. ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ ( ต่อ )
  • . การวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง
  • ส่วนแบ่งตลาด / ยอดขาย
  • ตลาดเป้าหมาย
  • วัตถุประสงค์ทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาด
  • การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
  • ส่วนประสมการตลาด
 • 12. ขั้นที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ ( ต่อ )
  • 5. การวิเคราะห์ความต้องการซื้อในตลาด
  • เป็นการคำนวณหาความต้องการซื้อในตลาด โดยคาดคะเนถึงขนาดตลาดและศักยภาพของตลาด
  • จำนวนลูกค้าเป้าหมาย
  • พิจารณาข้อจำกัดของการบริโภค
  • จำนวนซื้อเฉลี่ยต่อปีของแต่ละลูกค้า
  • จำนวนครั้งของการซื้อทั้งหมดในแต่ละประเภทของสินค้า
  • มูลค่าการซื้อทั้งหมดและส่วนแบ่งตลาดของบริษัท
 • 13. ขั้นที่ 2 ปัญหาและโอกาสทางการตลาด
  • ปัจจัยภาวะแวดล้อมจำแนกได้เป็น 3 ประเภท
  • 1. สภาพแวดล้อมมหภาค ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
  • 2. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการ ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งขัน
  • 3. สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ หน่วยงานและหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร
 • 14. ขั้นที่ 3 การกำหนดเป้าหมายยอดขาย
  • เป้าหมายยอดขายคือการคาดคะเนถึงปริมาณสินค้าหรือบริการที่คาดว่าจะขายได้โดยใช้วิธีประมาณการซึ่งต้องอาศัยปัจจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปพร้อม ๆ กัน การกำหนดเป้าหมายยอดขายมี 3 ขั้นตอน
  • การกำหนดยอดขายเชิงปริมาณ
  • การปรับยอดขาย เป็นการทบทวนยอดขายที่ได้จากวิธีการต่าง ๆ
  • การปรับยอดขายเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์จากสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สภาวะการแข่งขัน
 • 15. ขั้นที่ 4 การกำหนดตลาดเป้าหมาย
  • ใครคือผู้ซื้อสินค้าและบริการของเรา
  • กลุ่มเป้าหมายหลัก (Target market)
  • กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target market)
  • ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายธุรกิจต้องพิจารณาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านพฤติกรรม
 • 16. 5. การกำหนดตลาดเป้าหมาย
  • การกำหนดตลาดเป้าหมายเริ่มจากการแบ่งส่วนตลาด ( Segmentation ) หลังจากแบ่งส่วนตลาดเป็นส่วนตลาดย่อย ( Segment ) แล้ว ธุรกิจจะต้องเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งสามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มนี้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ
 • 17. 6. กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมาย
  • 1. การตลาดที่ไม่แตกต่างหรือการตลาดที่เหมือนกัน
  • ( Undifferentiated marketing )
  • 2. การตลาดที่แตกต่างกัน
  • ( Differentiated marketing )
  • 3. การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน
  • ( Concentrated marketing )
 • 18. 8. การส่งเสริมการขาย ( Sales promotion)
  • เป็นกิจกรรมที่เสนอสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมาใช้บริการามากขึ้น โดยมักทำในระยะเวลาสั้น ๆ
  • ขั้นที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์การส่งเสริมการขาย
  • ขั้นที่ 2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริโภค / คนกลาง
  • ขั้นที่ 3 เลือกกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย : รูปแบบ เงื่อนไข การให้
  • แรงจูงใจ วิธีการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย
  • ขั้นที่ 4 กำหนดโปรแกรมการปฏิบัติงาน
  • ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการส่งเสริม
  • การขาย
 • 19. การโฆษณา ( Advertising )
  • - เป็นกิจกรรมการติดต่อสื่อสารใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ
  • การเสนอขายและส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า
  • และบริการ
  • - มีผู้อุปถัมภ์รายการ ซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
  • - เป็นการติดต่อสื่อสารที่ใช้สื่อ
 • 20. ขั้นตอนที่สำคัญในการบริหารการ โฆษณา
  • 1. การกำหนดกลุ่มผู้รับข่าวสาร
  • 2. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา
  • 3. การตัดสินใจในงบประมาณการโฆษณา
  • 4. การตัดสินใจในการเลือกข่าวสารการโฆษณา
  • 5. การตัดสินใจในสื่อ
  • 6. การประเมินผลโฆษณา
 • 21. สื่อโฆษณา
  • วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อต้องมีความชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้
  • ใครคือกลุ่มที่เราต้องการจะสื่อสารถึง
  • สื่อโฆษณาจะครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง
  • สื่อโฆษณาจะปรากฎเมื่อใด ช่วงเวลาใดของปี
  • สื่อโฆษณาชนิดนั้น ๆ มีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ที่จะบรรลุเป้าหมายการโฆษณา
 • 22. การประเมินผลสื่อโฆษณา
  • เกณฑ์ในการประเมินมีดังนี้
  • Rating Point หมายถึงร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรที่สามารถวัดได้หรือถูกประเมินได้ ประชากรในที่นี้อาจหมายถึง ครัวเรือน ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก
  • GRPs ( gross Rating Points ) เป็นการวัดว่าสื่อนั้นมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับสื่อชนิดอื่น ๆ ค่านี้จะมีความแตกต่างกันตามสื่อโฆษณาที่ต่างกัน เช่น นิตยสาร หนังสื่อพิมพ์ แผ่นป้ายโฆษณา
 • 23. GRPs ( gross Rating Points )
  • Reach หมายถึง จำนวนครัวเรือนหรือบุคคลที่เห็นชิ้นงานโฆษณาของเราอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
  • Frequency หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่กลุ่มเป้าหมายจะได้เห็นโฆษณาของเรา ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้
  • GRPs แสดงถึงผลรวมทั้งหมดของปริมาณการได้รับการสื่อสารของงานโฆษณาของเราในกลุ่มประชากรทั้งหมด
  • Percent Reach X Frequency = Total GRPs
 • 24. การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations)
  • การให้ข่าว : เป็นเครื่องมือหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยว ข้องกับการสื่อสารขององค์การ โดยไม่มีการจ่ายเงินจาก องค์การที่ได้รับผลประโยชน์
  • การประชาสัมพันธ์ : การใช้ความพยายามในการสื่อสารโดย องค์การเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ผลิตภัณฑ์ ให้เกิดกับ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
 • 25. ขั้นที่ 8 แผนการปฏิบัติการและงบประมาณ
  • วางแผนงานและกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ รวมทั้งวิธีประเมินและวัดผลของกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น
  • คำนวณจุดคุ้มทุนของโครงการ แสงตัวเลขทางการเงินในเรื่องยอดขาย และงบกระแสเงินสดในแต่ละเดือนตลอดช่วงเวลาที่กำหนด อาจเป็น 1 ปี จนถึง 3 ปี
  • งบประมาณที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือนและงบประมาณในแต่ละกิจกรรมการตลาดที่ระบุในแผน
 • 26. การทำงบประมาณ
  • วิธีการทำงบประมาณ
  • การตั้งงบประมาณตามร้อยละของยอดขาย
  • การตั้งงบประมาณตามกิจกรรมทางการตลาด
  • การตั้งงบประมาณตามคู่แข่งขัน
  • การตั้งงบประมาณโดยใช้หลายวิธีร่วมกัน
 • 27. การกำหนดตารางปฏิบัติการ
  • การปฏิบัติการตามโปรแกรมการตลาด ต่อสัปดาห์หรือต่อเดือน ครอบคลุมไปถึงเครื่องมือการตลาดที่ใช้และกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ
  • เป็นการวางแผนวิธีการปฏิบัติงานว่าจะทำอะไร
  • ใครเป็นคนทำ , จะทำเมื่อไร , จะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด
 • 28. ที่ขั้น 9 การบริหารงานการตลาด
  • เป็นการบริหารงานและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด
  • มีการจัดองค์การทางการตลาด โดยกำหนดโครงสร้างขององค์การ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลเพื่อให้สามารถไปปฏิบัติงานตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้
  • ติดตามผลการทำงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
 • 29. ขั้นที่ 10 การประเมินผล
  • การประเมินผลการปฏิบัติการทางการตลาด ให้เริ่มจากการวิจัยข้อมูลทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบ ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือการตระหนักถึงตราสินค้า ก่อนและหลังการทำกิจกรรมทางการตลาด
 • 30. การควบคุมทางการตลาด ( Marketing control
  • การควบคุมทางการตลาด หมายถึงกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมการตลาดว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้ หรือไม่และจะนำไปสู่การค้นหาแนวทางเพื่อแก้ไขให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายให้ได้ในที่สุด มีงานที่ต้องทำตามลำดับดังนี้
  • 1. การกำหนดจุดมุ่งหมาย 3. การวิเคราะห์ผลการทำงาน
  • 2. การวัดผลการทำงาน 4. การแก้ไข
 • 31. รูปแบบของการควบคุมทางการตลาด
  • การควบคุมแผนประจำปี
  • การควบคุมกำไร
  • การควบคุมประสิทธิภาพการทำงาน
  • การควบคุมกลยุทธ์