การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์

45,291 views
44,711 views

Published on

Published in: Technology, Education

การวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์

 1. 1. การวางแผนการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ชุมพร สุขประสงค์ผล [email_address]
 2. 2. การวางแผนการตลาด <ul><li>ความหมายของการวางแผนการตลาด </li></ul><ul><li>ขั้นตอนการวางแผนการตลาด </li></ul><ul><li>กระบวนการในการวางแผนการตลาด </li></ul>
 3. 3. การวางแผนการตลาด ( Marketing Planning ) <ul><li>เป็นกระบวนการอย่างมีระบบโดยเริ่มตั้งแต่การกำหนดวัตถุประสงค์ พิจารณาโอกาสทางการตลาดและการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับโอกาสทางการตลาดต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง และพัฒนาแผนในการดำเนินงานตลอดจนระบบการควบคุมอย่างเหมาะสม </li></ul>
 4. 4. แผนการตลาด ( Marketing Plan ) <ul><li>คือ เอกสารหรือคู่มือเพื่อใช้ในการปฏิบัติการและควบคุมกิจกรรมทางการตลาดขององค์การ ซึ่งสัมพันธ์กับ กลยุทธ์การตลาดที่ได้กำหนดไว้ อันได้แก่ กลยุทธ์การกำหนดตลาดเป้าหมาย การตัดสินใจด้านสายผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายและการกระจายสินค้า และการตัดสินใจด้านการสื่อสารการตลาดทั้งหมด แผนการตลาดมี 2 รูปแบบ </li></ul><ul><li> 1. แผนการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ </li></ul><ul><li> 2. แผนการตลาดประจำปี </li></ul>
 5. 5. กระบวนการวางแผนการตลาด ( Marketing Planning Process ) <ul><li>พิจารณาพันธกิจ ( Mission ) ขององค์การ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์สถานการณ์แวดล้อมของธุรกิจและการตลาด </li></ul><ul><li>พิจารณาตลาดเป้าหมายของสินค้าหรือบริการของเรา เพื่อที่จะได้ตอบสนองความต้องการได้อย่างเหมาะสม </li></ul><ul><li>กำหนดกลยุทธ์การสร้างความแตกต่างทางการแข่งขัน </li></ul><ul><li>พัฒนาโปรแกรมการตลาด </li></ul>
 6. 6. ขั้นตอนการวางแผนการตลาด 10 ขั้นตอน <ul><li>ขั้นที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 2 ปัญหาและโอกาสทางการตลาด </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 3 การกำหนดเป้าหมายยอดขาย </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 4 การกำหนดตลาดเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 5 วัตถุประสงค์ทางการตลาด และกลยุทธ์การตลาด </li></ul>
 7. 7. ขั้นตอนการวางแผนการตลาด 10 ขั้นตอน ( ต่อ ) <ul><li>ขั้นที่ 6 กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 7 การส่งเสริมการขาย และโฆษณา </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 8 แผนการปฏิบัติการและงบประมาณ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 9 การบริหารงานการตลาด </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 10 การประเมินผล </li></ul>
 8. 8. ขั้นที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ <ul><li>1. ร้านอาหารและรายการอาหาร </li></ul><ul><li>ภารกิจและวัตถุประสงค์ของบริษัทคืออะไร เป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาว </li></ul><ul><li>งบประมาณของบริษัท กำไรเบื้องต้นของแต่ละสินค้าตัวใดกำไรมาก ตัวใดกำไรน้อย </li></ul><ul><li>รายการอาหารมีความได้เปรียบทางการแข่งขันอย่างไร และมีแนวโน้มอย่างไร </li></ul><ul><li>รายการอาหารตัวใดประสบความสำเร็จ ตัวใดล้มเหลว </li></ul>
 9. 9. ขั้นที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ ( ต่อ ) <ul><li>ตลาดเป้าหมาย : Consumer market และ Business market </li></ul><ul><li>ลักษณะของลูกค้าเป้าหมายเป็นอย่างไร เช่น ลักษณะประชากรศาสตร์ , ภูมิศาสตร์ , รูปแบบการดำเนินชีวิต </li></ul><ul><li>จำนวนลูกค้าของเรา แนวโน้มการขยายตัวของลูกค้า </li></ul><ul><li>สาเหตุในการเข้าร้านของลูกค้า </li></ul><ul><li>ใครเป็นกลุ่ม ผู้มีอิทธิพล ผู้ตัดสินใจ </li></ul><ul><li>พฤติกรรมการใช้บริการของลูกค้า </li></ul>
 10. 10. ขั้นที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ ( ต่อ ) <ul><li>การวิเคราะห์ยอดขาย ( Sale analysis ) </li></ul><ul><li>ยอดขายในอดีตย้อนหลังไป 5 ปีเป็นอย่างไร </li></ul><ul><li>คาดว่ายอดขายของตลาดจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรใน 2-5 ปีข้างหน้า </li></ul><ul><li>รายการอาหารใดของบริษัทมีแนวโน้มที่จะเติบโต / คงที่ / ถดถอย </li></ul><ul><li>ส่วนครองตลาดของเราเมื่อเทียบกับตลาดในพื้นที่ตลอด 5 ปีที่ผ่านมานั้น เรา มีส่วนครองตลาดเพิ่มขึ้น / ลดลงอย่างไร </li></ul>
 11. 11. ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ ( ต่อ ) <ul><li>. การวิเคราะห์ข้อมูลบริษัทเมื่อเทียบกับคู่แข่ง </li></ul><ul><li>ส่วนแบ่งตลาด / ยอดขาย </li></ul><ul><li>ตลาดเป้าหมาย </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์ทางการตลาดและกลยุทธ์การตลาด </li></ul><ul><li>การวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ </li></ul><ul><li>ส่วนประสมการตลาด </li></ul>
 12. 12. ขั้นที่ 1 ทบทวนสถานการณ์ของธุรกิจ ( ต่อ ) <ul><li>5. การวิเคราะห์ความต้องการซื้อในตลาด </li></ul><ul><li>เป็นการคำนวณหาความต้องการซื้อในตลาด โดยคาดคะเนถึงขนาดตลาดและศักยภาพของตลาด </li></ul><ul><li>จำนวนลูกค้าเป้าหมาย </li></ul><ul><li>พิจารณาข้อจำกัดของการบริโภค </li></ul><ul><li>จำนวนซื้อเฉลี่ยต่อปีของแต่ละลูกค้า </li></ul><ul><li>จำนวนครั้งของการซื้อทั้งหมดในแต่ละประเภทของสินค้า </li></ul><ul><li>มูลค่าการซื้อทั้งหมดและส่วนแบ่งตลาดของบริษัท </li></ul>
 13. 13. ขั้นที่ 2 ปัญหาและโอกาสทางการตลาด <ul><li>ปัจจัยภาวะแวดล้อมจำแนกได้เป็น 3 ประเภท </li></ul><ul><li>1. สภาพแวดล้อมมหภาค ได้แก่ เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย สังคม วัฒนธรรม ประชากรศาสตร์ เทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ </li></ul><ul><li>2. สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานกิจการ ได้แก่ ลูกค้า คู่แข่งขัน </li></ul><ul><li>3. สภาพแวดล้อมภายในองค์การ ได้แก่ หน่วยงานและหน้าที่ต่าง ๆ ภายในองค์กร เช่น ฝ่ายผลิต ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการตลาด ชื่อเสียง ภาพลักษณ์องค์กร </li></ul>
 14. 14. ขั้นที่ 3 การกำหนดเป้าหมายยอดขาย <ul><li>เป้าหมายยอดขายคือการคาดคะเนถึงปริมาณสินค้าหรือบริการที่คาดว่าจะขายได้โดยใช้วิธีประมาณการซึ่งต้องอาศัยปัจจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณไปพร้อม ๆ กัน การกำหนดเป้าหมายยอดขายมี 3 ขั้นตอน </li></ul><ul><li>การกำหนดยอดขายเชิงปริมาณ </li></ul><ul><li>การปรับยอดขาย เป็นการทบทวนยอดขายที่ได้จากวิธีการต่าง ๆ </li></ul><ul><li>การปรับยอดขายเชิงคุณภาพ โดยวิเคราะห์จากสภาวะแวดล้อมภายนอก เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม สภาวะการแข่งขัน </li></ul>
 15. 15. ขั้นที่ 4 การกำหนดตลาดเป้าหมาย <ul><li>ใครคือผู้ซื้อสินค้าและบริการของเรา </li></ul><ul><li>กลุ่มเป้าหมายหลัก (Target market) </li></ul><ul><li>กลุ่มเป้าหมายรอง (Secondary Target market) </li></ul><ul><li>ในการกำหนดกลุ่มเป้าหมายธุรกิจต้องพิจารณาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านภูมิศาสตร์ ด้านจิตวิทยา และด้านพฤติกรรม </li></ul>
 16. 16. 5. การกำหนดตลาดเป้าหมาย <ul><li>การกำหนดตลาดเป้าหมายเริ่มจากการแบ่งส่วนตลาด ( Segmentation ) หลังจากแบ่งส่วนตลาดเป็นส่วนตลาดย่อย ( Segment ) แล้ว ธุรกิจจะต้องเลือกส่วนตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ซึ่งสามารถใช้กลยุทธ์ทางการตลาดและการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้ซื้อกลุ่มนี้ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ </li></ul>
 17. 17. 6. กลยุทธ์การเลือกตลาดเป้าหมาย <ul><li>1. การตลาดที่ไม่แตกต่างหรือการตลาดที่เหมือนกัน </li></ul><ul><li>( Undifferentiated marketing ) </li></ul><ul><li>2. การตลาดที่แตกต่างกัน </li></ul><ul><li>( Differentiated marketing ) </li></ul><ul><li>3. การตลาดมุ่งเฉพาะส่วน </li></ul><ul><li>( Concentrated marketing ) </li></ul>
 18. 18. 8. การส่งเสริมการขาย ( Sales promotion) <ul><li>เป็นกิจกรรมที่เสนอสิ่งจูงใจเพื่อกระตุ้นให้ผู้บริโภคมาใช้บริการามากขึ้น โดยมักทำในระยะเวลาสั้น ๆ </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 1 กำหนดวัตถุประสงค์การส่งเสริมการขาย </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 2 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย : ผู้บริโภค / คนกลาง </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 3 เลือกกลยุทธ์การส่งเสริมการขาย : รูปแบบ เงื่อนไข การให้ </li></ul><ul><li>แรงจูงใจ วิธีการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 4 กำหนดโปรแกรมการปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ขั้นที่ 5 วิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้จากการส่งเสริม </li></ul><ul><li>การขาย </li></ul>
 19. 19. การโฆษณา ( Advertising ) <ul><li>- เป็นกิจกรรมการติดต่อสื่อสารใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวข้องกับ </li></ul><ul><li>การเสนอขายและส่งเสริมความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า </li></ul><ul><li>และบริการ </li></ul><ul><li>- มีผู้อุปถัมภ์รายการ ซึ่งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในการโฆษณา </li></ul><ul><li>- เป็นการติดต่อสื่อสารที่ใช้สื่อ </li></ul>
 20. 20. ขั้นตอนที่สำคัญในการบริหารการ โฆษณา <ul><li>1. การกำหนดกลุ่มผู้รับข่าวสาร </li></ul><ul><li>2. การกำหนดวัตถุประสงค์ในการโฆษณา </li></ul><ul><li>3. การตัดสินใจในงบประมาณการโฆษณา </li></ul><ul><li>4. การตัดสินใจในการเลือกข่าวสารการโฆษณา </li></ul><ul><li>5. การตัดสินใจในสื่อ </li></ul><ul><li>6. การประเมินผลโฆษณา </li></ul>
 21. 21. สื่อโฆษณา <ul><li>วัตถุประสงค์ของการใช้สื่อต้องมีความชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้ </li></ul><ul><li>ใครคือกลุ่มที่เราต้องการจะสื่อสารถึง </li></ul><ul><li>สื่อโฆษณาจะครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง </li></ul><ul><li>สื่อโฆษณาจะปรากฎเมื่อใด ช่วงเวลาใดของปี </li></ul><ul><li>สื่อโฆษณาชนิดนั้น ๆ มีน้ำหนักเพียงพอหรือไม่ที่จะบรรลุเป้าหมายการโฆษณา </li></ul>
 22. 22. การประเมินผลสื่อโฆษณา <ul><li>เกณฑ์ในการประเมินมีดังนี้ </li></ul><ul><li>Rating Point หมายถึงร้อยละ 1 ของจำนวนประชากรที่สามารถวัดได้หรือถูกประเมินได้ ประชากรในที่นี้อาจหมายถึง ครัวเรือน ผู้หญิง ผู้ชาย เด็ก </li></ul><ul><li>GRPs ( gross Rating Points ) เป็นการวัดว่าสื่อนั้นมีน้ำหนักมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับสื่อชนิดอื่น ๆ ค่านี้จะมีความแตกต่างกันตามสื่อโฆษณาที่ต่างกัน เช่น นิตยสาร หนังสื่อพิมพ์ แผ่นป้ายโฆษณา </li></ul>
 23. 23. GRPs ( gross Rating Points ) <ul><li>Reach หมายถึง จำนวนครัวเรือนหรือบุคคลที่เห็นชิ้นงานโฆษณาของเราอย่างน้อย 1 ครั้ง ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ </li></ul><ul><li>Frequency หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่กลุ่มเป้าหมายจะได้เห็นโฆษณาของเรา ตามช่วงเวลาที่กำหนดไว้ </li></ul><ul><li>GRPs แสดงถึงผลรวมทั้งหมดของปริมาณการได้รับการสื่อสารของงานโฆษณาของเราในกลุ่มประชากรทั้งหมด </li></ul><ul><li>Percent Reach X Frequency = Total GRPs </li></ul>
 24. 24. การให้ข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relations) <ul><li>การให้ข่าว : เป็นเครื่องมือหนึ่งของการประชาสัมพันธ์ซึ่งเกี่ยว ข้องกับการสื่อสารขององค์การ โดยไม่มีการจ่ายเงินจาก องค์การที่ได้รับผลประโยชน์ </li></ul><ul><li>การประชาสัมพันธ์ : การใช้ความพยายามในการสื่อสารโดย องค์การเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ผลิตภัณฑ์ ให้เกิดกับ กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง </li></ul>
 25. 25. ขั้นที่ 8 แผนการปฏิบัติการและงบประมาณ <ul><li>วางแผนงานและกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ รวมทั้งวิธีประเมินและวัดผลของกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น </li></ul><ul><li>คำนวณจุดคุ้มทุนของโครงการ แสงตัวเลขทางการเงินในเรื่องยอดขาย และงบกระแสเงินสดในแต่ละเดือนตลอดช่วงเวลาที่กำหนด อาจเป็น 1 ปี จนถึง 3 ปี </li></ul><ul><li>งบประมาณที่ใช้จ่ายในแต่ละเดือนและงบประมาณในแต่ละกิจกรรมการตลาดที่ระบุในแผน </li></ul>
 26. 26. การทำงบประมาณ <ul><li>วิธีการทำงบประมาณ </li></ul><ul><li>การตั้งงบประมาณตามร้อยละของยอดขาย </li></ul><ul><li>การตั้งงบประมาณตามกิจกรรมทางการตลาด </li></ul><ul><li>การตั้งงบประมาณตามคู่แข่งขัน </li></ul><ul><li>การตั้งงบประมาณโดยใช้หลายวิธีร่วมกัน </li></ul>
 27. 27. การกำหนดตารางปฏิบัติการ <ul><li>การปฏิบัติการตามโปรแกรมการตลาด ต่อสัปดาห์หรือต่อเดือน ครอบคลุมไปถึงเครื่องมือการตลาดที่ใช้และกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ </li></ul><ul><li>เป็นการวางแผนวิธีการปฏิบัติงานว่าจะทำอะไร </li></ul><ul><li>ใครเป็นคนทำ , จะทำเมื่อไร , จะมีค่าใช้จ่ายเท่าใด </li></ul>
 28. 28. ที่ขั้น 9 การบริหารงานการตลาด <ul><li>เป็นการบริหารงานและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางการตลาด </li></ul><ul><li>มีการจัดองค์การทางการตลาด โดยกำหนดโครงสร้างขององค์การ กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลเพื่อให้สามารถไปปฏิบัติงานตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้ </li></ul><ul><li>ติดตามผลการทำงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายทั้งหมดเพื่อให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ </li></ul>
 29. 29. ขั้นที่ 10 การประเมินผล <ul><li>การประเมินผลการปฏิบัติการทางการตลาด ให้เริ่มจากการวิจัยข้อมูลทั้งก่อนและหลังการปฏิบัติงาน เพื่อพิจารณาถึงความแตกต่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบ ยอดขาย ส่วนแบ่งตลาด ความพึงพอใจของผู้บริโภคหรือการตระหนักถึงตราสินค้า ก่อนและหลังการทำกิจกรรมทางการตลาด </li></ul>
 30. 30. การควบคุมทางการตลาด ( Marketing control <ul><li>การควบคุมทางการตลาด หมายถึงกระบวนการตรวจสอบกิจกรรมการตลาดว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่กำหนดไว้ หรือไม่และจะนำไปสู่การค้นหาแนวทางเพื่อแก้ไขให้สามารถบรรลุจุดมุ่งหมายให้ได้ในที่สุด มีงานที่ต้องทำตามลำดับดังนี้ </li></ul><ul><li>1. การกำหนดจุดมุ่งหมาย 3. การวิเคราะห์ผลการทำงาน </li></ul><ul><li>2. การวัดผลการทำงาน 4. การแก้ไข </li></ul>
 31. 31. รูปแบบของการควบคุมทางการตลาด <ul><li>การควบคุมแผนประจำปี </li></ul><ul><li>การควบคุมกำไร </li></ul><ul><li>การควบคุมประสิทธิภาพการทำงาน </li></ul><ul><li>การควบคุมกลยุทธ์ </li></ul>

×