Hdsd htkk3.1.4 cung_cap_cho_dn

 • 63 views
Uploaded on

HDSD KTKK 3.1.4

HDSD KTKK 3.1.4

More in: Education
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
63
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
3
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. T NG C C THUTÀI LI U HƯ NG D N S D NG NG D NG H TR KÊ KHAI THU HTKK 3.1.4 (DÙNG CHO NGƯ I N P THU ) Mã tài li u: HDSD_HTKK3.1.4 Phiên b n tài li u: 1.0 Hà N i, 10/2012
 • 2. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4M CL CHà N i, 10/2012........................................................................................................................ 1M C L C................................................................................................................................ 2 1.1 Mã v ch 2 chi u.......................................................................................................... 4 1.2 Hư ng d n s d ng ph n m m h tr kê khai............................................................ 4 1.2.1 Cách s d ng tr giúp trong ng d ng................................................................ 4 1.2.2 Yêu c u v c u hình h th ng.............................................................................. 4 1.2.3 Hư ng d n thi t l p thông s màn hình............................................................... 5 1.2.4 Hư ng d n cách gõ ti ng vi t có d u .................................................................. 5 1.2.5 Hư ng d n k t n i máy in ................................................................................... 7 1.2.6 Kh i ng ng d ng............................................................................................ 7 1.2.7 Giao di n ng d ng ............................................................................................. 8 1.2.8 S d ng h th ng menu ....................................................................................... 9 1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghi p......................................................................... 10 1.2.10 i u khi n nh p d li u .................................................................................... 11 1.2.11 Nh p m i, m t khai thu ................................................................................ 13 1.2.12 Các ch c năng trên màn hình kê khai t khai.................................................... 14 1.2.13 Ki m tra và thông báo kê khai sai ..................................................................... 17 1.2.14 Sao lưu d li u................................................................................................... 18 1.2.15 Ph c h i d li u................................................................................................. 19 1.2.16 K t xu t ra file PDF........................................................................................... 20 1.2.17 Danh m c .......................................................................................................... 24 1.2.18 Tra c u t khai .................................................................................................. 252 M B O C A CƠ QUAN THU ............................................................................. 27 2.1 B n quy n ................................................................................................................. 27 2.2 Tính tin c y ............................................................................................................... 27 2.3 B n c n in t khai ..................................................................................................... 28 2.4 Lưu tr t khai .......................................................................................................... 283 HƯ NG D N S D NG CÁC CH C NĂNG KÊ KHAI........................................ 29 3.1 Kê khai thông tin chung c a doanh nghi p............................................................... 29 3.2 Các quy nh và tính năng h tr hư ng d n kê khai chung c a ng d ng:............. 29 3.3 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu GTGT ............................................... 30 3.3.1 T khai thu giá tr gia tăng kh u tr m u 01/GTGT........................................ 30 3.3.2 T khai thu giá tr gia tăng cho d án u tư m u 02/GTGT .......................... 41 3.3.3 T khai thu giá tr gia tăng tr c ti p m u 03/GTGT........................................ 45 3.3.4 T khai thu GTGT m u 04/GTGT (Dành cho ngư i n p thu tính thu theo phương pháp tính tr c ti p trên doanh thu)............................................................................................ 47 3.3.5 T khai thu GTGT m u 05/GTGT (T m n p trên doanh s i v i kinh doanh ngo i t nh) 49 3.3.6 T khai Bi u thu xác nh thu s thu GTGT ư c ưu ãi theo ngh quy t 08/2011/NQ13 51 3.3.7 Ph l c mi n thu Giá tr gia tăng - M u s : 02/MT-GTGT (Ban hành theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012) ................................................................................ 52 3.4 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu TNDN .............................................. 53 3.4.1 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01A/TNDN ....................... 53 3.4.2 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01B/TNDN ....................... 57 3.4.3 T khai thu nh p doanh nghi p cho chuy n như ng B S - 02/TNDN ............ 58 3.4.4 T khai Quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm m u 03/TNDN.............. 62 2/181
 • 3. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 3.4.5 B ng kê gia h n n p thu TNDN quý I, II, III ã th c hi n n p vào ngân sách nhà nư c năm 2011 71 3.4.6 Ph l c mi n gi m thu TNDN - M u s : 01/MGT-TNDN (Ban hành theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012) ................................................................................ 71 3.5 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Thu nh p cá nhân ............................. 72 3.5.1 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-BH theo Tháng ............................. 72 3.5.2 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-BH theo Quý ............................... 74 3.5.3 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-XS theo tháng............................... 75 3.5.4 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-XS theo Quý................................. 77 3.5.5 T khai thu thu nh p cá nhân m u 02/KK-TNCN theo Quý .......................... 78 3.5.6 T khai thu thu nh p cá nhân m u 02/KK-TNCN theo Tháng........................ 81 3.5.7 T khai thu thu nh p cá nhân m u 03/KK-TNCN theo Tháng........................ 82 3.5.8 T khai thu thu nh p cá nhân m u 03/KK-TNCN theo Quý ........................... 84 3.5.9 T khai thu thu nh p cá nhân m u 07/TNCN (Cá nhân t khai)..................... 85 3.5.10 T khai t m n p thu TNCN m u 08/TNCN .................................................... 88 3.5.11 T khai t m n p thu TNCN m u 08A/TNCN ................................................. 91 3.5.12 T khai Quy t toán thu TNCN m u 02/KK-XS. ............................................. 95 3.5.13 T khai Quy t toán thu TNCN m u 02/KK-BH.............................................. 97 3.5.14 T khai Quy t toán thu TNCN m u 05/KK-TNCN. ..................................... 100 3.5.15 T khai Quy t toán thu TNCN m u 06/KK-TNCN. ..................................... 106 3.5.16 T khai Quy t toán thu TNCN m u 08B/KK-TNCN.................................... 109 3.5.17 T khai Quy t toán thu TNCN m u 09/KK-TNCN. ..................................... 111 3.5.18 Ph l c mi n gi m thu TNCN theo ngh quy t 08/2011/QH13..................... 118 3.6 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Tài nguyên...................................... 119 3.6.1 T khai thu tài nguyên m u s 01/TAIN ....................................................... 119 3.6.2 T khai Quy t toán thu tài nguyên m u s 02/TAIN .................................... 121 3.7 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Tiêu th c bi t............................. 124 3.7.1 T khai thu Tiêu th c bi t m u s 01/TT B............................................ 124 3.8 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Nhà th u ......................................... 130 3.8.1 T khai thu Nhà th u nư c ngoài m u 01/NTNN ......................................... 130 3.8.2 T khai thu Nhà th u nư c ngoài m u 03/NTNN ......................................... 132 3.9 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai Phí, l phí ............................................... 135 3.9.1 T khai phí b o v môi trư ng m u s 01/BVMT .......................................... 135 3.9.2 T khai quy t toán phí b o v môi trư ng m u s 02/BVMT ........................ 137 3.9.3 T khai phí xăng d u m u s 01/PHXD.......................................................... 139 3.10 Hư ng d n th c hi n ch c năng t o các m u Hoá ơn .......................................... 141 3.10.1 Thông báo phát hành hóa ơn – M u TB01/AC ............................................. 141 3.10.2 Báo cáo tình hình nh n in hóa ơn– M u BC01/AC....................................... 145 3.10.3 Báo cáo m t, cháy, h ng hóa ơn– M u BC21/AC ........................................ 147 3.10.4 Thông báo k t qu h y hóa ơn– M u TB03/AC ........................................... 148 3.10.5 Báo cáo tình hình s d ng hóa ơn– M u BC26/AC ...................................... 150 3.11 Hư ng d n th c hi n ch c năng l p báo cáo tài chính ........................................... 155 3.11.1 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 15/2006/Q -BTC......................... 155 3.11.2 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 48/2006/Q -BTC......................... 160 3.11.3 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 16/2007/Q -NHNN..................... 166 3.11.4 L p B báo cáo tài chính theo quy t nh 99/2000/Q -BTC ......................... 1704 CÁC A CH VÀ S I N THO I LIÊN H ...................................................... 175 3/181
 • 4. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4GI I THI U Tài li u này ư c xây d ng h tr ngư i kê khai thu hi u rõ các quy nh, hư ng d n v kê khai thu và cách th c s d ng chương trình ph n m m h tr kê khai.1.1 Mã v ch 2 chi u Mã v ch 2 chi u là m t k thu t mã hoá thông tin thành d ng d li u mà máy có th c ư c. H th ng ng d ng k thu t mã v ch 2 chi u là h th ng th c hi n vi c mã hoá thông tin, t ch c và in ra mã v ch, ng th i cung c p ch c năng nh n, gi i mã d li u t máy c mã v ch.1.2 Hư ng d n s d ng ph n m m h tr kê khai1.2.1 Cách s d ng tr giúp trong ng d ng Duy t qua các n i dung tr giúp Di chuy n chu t cho n khi xu t hi n hình bàn tay , khi ó tương ng s có m t m c tr giúp liên quan n thông tin ang hi n th . Kích chu t trái chuy n n màn hình tr giúp ti p theo. Thông thư ng m c này s hi n th dư i d ng m t o n ch màu xanh và có g ch chân. Ngư i dùng có th s d ng tính năng tr giúp b ng 2 cách sau: Cách th nh t b t kỳ v trí nào trên màn hình, khi b m F1 s xu t hi n màn hình tr giúp. Cách th hai Trên menu, kích chu t trái vào m c “Tr giúp”. Có th truy xu t n i dung h tr theo t ng ch (Contents): Các ch ư c t ch c dư i d ng t ng chương, gi ng như cu n sách giáo khoa.1.2.2 Yêu c u v c u hình h th ng Yêu c u v thi t b ph n c ng và h i u hành H u h t các máy tính cá nhân s ch y ư c ng d ng h tr kê khai. Tuy nhiên hi n t i ng d ng h tr kê khai m i ch ch y ư c trên n n ph n c ng ư c Windows h tr . Yêu c u c u hình t i thi u c a máy tính như sau: B vi x lý Intel ho c các thi t b x lý tương thích, T c t i thi u PII 400 MHz (ho c Celeron 567 MHz), H i u hành Window2000, XP ho c Windows2003, Máy in Laser. Yêu c u v các ph n m m h tr gõ ti ng Vi t Unicode ng d ng h tr kê khai h tr font ch Unicode do ó òi h i máy tính ph i ư c cài t ph n m m h tr gõ font Unicode. Hi n t i ng d ng ch nh n ư c ti ng Vi t khi dùng b gõ VietKey và theo 2 ki u gõ là TELEX và VNI. 4/181
 • 5. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.41.2.3 Hư ng d n thi t l p thông s màn hình ng d ng h tr kê khai ư c thi t k t t nh t cho màn hình có phân gi i 800x600. N u b n th y màn hình không hi n th h t giao di n ng d ng ho c th y ch hi n th lên quá nh thì c n ph i t l i v phân gi i 800x600. i u ch nh l i phân gi i màn hình b n làm như sau: Vào START/Settings/Control Panel/Display/ Settings, và ch nh phân gi i như hình v dư i ây: Ch n OK, màn hình s ư c i u ch nh v phân gi i 800x6001.2.4 Hư ng d n cách gõ ti ng vi t có d u Th c hi n c u hình như dư i ây gõ Unicode b ng b gõ VietKey2000: 5/181
 • 6. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 có th th c hi n nh p d li u vào chương trình HTKK b ng b gõ Unikey, Trong c a s làm vi c c a ph n m m Unikey ngư i s d ng ch n nút "M r ng" sau ó tích ch n vào ch c năng "S d ng clipboard cho unicode". Các thông s khác ch n m c nh như màn hình sau: 6/181
 • 7. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Ch n " óng" k t thúc công vi c.1.2.5 Hư ng d n k t n i máy in Trư c khi in thì máy in ph i ư c n i v i máy tính và máy tính c n ph i ư c cài t ph n m m i u khi n máy in này. Trong windows vi c th c hi n như sau: Vào START/Settings/Printers and Faxes. Sau ó th c hi n Add Printer theo hư ng d n c a h i u hành Windows1.2.6 Kh i ng ng d ng Kh i ng ng d ng b ng cách kích kép chu t vào bi u tư ng HTKK 3.1.3 trên 7/181
 • 8. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 màn hình ho c vào START/Programs/Tong Cuc Thue/Ho tro ke khai/HTKK 3.1.3 b t u s d ng, c n ph i nh p mã s thu . N u là l n khai báo mã s thu u tiên thì h th ng s hi n th ngay màn hình khai báo thông tin v doanh nghi p, ngư c l i n u không ph i khai báo l n u thì s xu t hi n giao di n chính c a ng d ng. N u ngư i s d ng th c hi n kê khai cho nhi u mã s thu thì ch n l n lư t t ng mã s khai báo trong màn hình này. Khi ang kê khai cho m t mã s thu mà mu n chuy n sang mã s khác thì kích vào ch c năng chuy n mã s khác… trong menu “H th ng”.1.2.7 Giao di n ng d ng Giao di n chính c a ng d ng h tr kê khai như sau: 8/181
 • 9. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Trên giao di n chính th hi n menu i u khi n góc trên, bên trái và s hi u phiên b n ng d ng.1.2.8 S d ng h th ng menu Menu ư c t phía bên trái trên màn hình. Khi vào màn hình ch c năng thì menu s bi n m t, và s hi n tr l i khi thoát ch c năng. Có th dùng chu t ho c bàn phím i u khi n menu. Di chu t trên menu 9/181
 • 10. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 tương ng v i các phím mũi tên lên và xu ng, kích chu t trái tương ng v i phím Enter. M c không có hình kèm theo g n v i m t màn hình ch c năng, còn m c ch m và có hình th hi n nhóm các ch c năng có cùng ý nghĩa. Bên trái các m c ch n có hình d u ho c . Khi kích chu t trái lên hình d u thì các m c ch c năng s hi n th , ngư c l i lên d u thì các m c này s ư c thu g n và bi n m t Các thông tin liên quan: Giao di n chính nh p m i, m t khai1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghi p Có 2 hình th c kh i ng ch c năng này:T menu "H th ng", ch n ch c năng “Thông tin doanh nghi p”.T kh i ng sau khi nh p mã s thu m i trong bư c kh i ng ng d ngCác trư ng ánh d u * là các trư ng ph i nh pTrư ng ngày b t u năm tài chính ph i là ngày u quý (01/01, 01/04, 01/07,01/10). Giá tr này ư c s d ng xác nh m u t khai TNDN t m n p quý vàquy t toán TNDN năm. Do ó c n ph i nh p chính xác giá tr này và không ư cs a n u ã kê khai các t khai thu TNDN trên ây. N u thay i doanh nghi p sph i xoá và kê khai l i các t khai TNDN ã kê khai. 10/181
 • 11. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.41.2.10 i u khi n nh p d li u Nh p theo danh sách: Khi b m chu t trái vào nút “li t kê danh sách” s th y xu t hi n các giátr có th ch n. B n không th nh p thông tin khác vào ây ư c. Theo ví d hình bên thì ch có th ch n giá tr 11 ho c 23 trong m c ch n này. Khimu n xóa d li u trên trư ng này ph i b m phím <Del> ho c <Delete> Ch n có ho c không và l a ch n nhi u phương án theo danh sách: M c ch n là câu tr l i có ho c không cho câu h i i kèm. ánh d u tương ng v i câu tr l i có, khi ó s xu t hi n d u tích , ngư c l i là tr l i không. Kích nút chu t trái ho c phím <Space> t ho c b d u tích . Trong ví d hình bên tương ng v i l a ch n 2 ph l c dư i và không ch n ph l c trên 11/181
 • 12. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 cùng. N u ánh d u vào “Ch n ph l c kê khai” thì c 3 m c dư i s ư c ánh d u và ngư c l i. Có th dùng chu t ho c bàn phím di chuy n gi a các l a ch n. Trong ví d hình bên dùng phím mũi tên lên, xu ng d ch chuy n gi a m c PL 02A/GTGT và PL 02B/GTGT. Ho c dùng nút chu t trái l a ch n. Nh p d li u theo b ng: Trên giao di n b ng b n ch nh p ư c vào các dòng chi ti t màu tr ng, các dòng màu xanh s t ng tính giá tr theo công th c tương ng. B n không th di chuy n n cũng như không th s a th ng vào các dòng màu xanh này ư c. o B m phím <Tab> ho c <Enter> di chuy n n ô ti p theo, n u mu n di chuy n ngư c v ô phía trư c thì nh n gi phím <Shift> và b m phím <Tab>. Có th s d ng chu t thay th cho t t c các thao tác này. o B m phím mũi tên lên ho c xu ng d ch chuy n lên dòng trên ho c xu ng dư i. 12/181
 • 13. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o S d ng thanh cu n phía bên ph i b ng hi n th các dòng còn l i. N u b n b m vào các nút mũi tên thì b ng s d ch lên ho c xu ng t ng dòng. N u b n b m, gi và kéo h p cu n thì s hi n th nhi u dòng m t lúc. o B m phím F5 thêm dòng m i trong b ng. B n ch thêm ư c dòng m i khi ang dòng cu i cùng. N u b ng chia thành nhi u m c và m i m c ư c phép thêm dòng thì dòng cu i cùng là dòng cu i c a các m c này. o B m phím F6 xóa dòng trong b ng. B n không th xóa ư c dòng u tiên. N u b ng chia thành nhi u m c và m i m c ư c phép xóa dòng thì dòng u tiên là dòng u c a các m c này. o Dùng phím chu t trái ho c gi phím <Ctrl> và gõ phím <Page Up>, <Page Down> chuy n i gi a các Tab trên màn hình có nhi u TAB (như hình v ví d trên ây). Kích thư c và format d li u: D li u ki u s nh p ư c t i a 14 ch s (không vư t quá 100 nghìn t ). Các trư ng nh p s ti n cho phép nh p chi ti t n ng Vi t Nam và không cho phép nh p s th p phân. D u phân cách 3 s là d u ch m (.). Ví d 123.456.789 Các trư ng nh p t l cho phép nh p n 2 s th p phân. D u ch m (.) phân cách 3 s còn d u ph y (,) phân bi t ph n th p phân. Ví d 65.234,25. Trư ng ki u ngày (dd/mm/yyyy), b n ph i nh p theo úng nh d ng k c d u /. N u không nh p úng nh d ng giá tr s bi n m t khi nh y sang ô khác. Các trư ng ư c quy nh ch cho phép nh p s thì không th nh p ch . H th ng s không nh n và hi n th ch trong các trư ng h p này.1.2.11 Nh p m i, m t khai thu Trong menu "Kê khai" ch n m t t khai, xu t hi n màn hình nh p kỳ kê khai. Kỳ kê khai s hi n th theo tháng ho c quý tuỳ thu c vào m u t khai. N u t khai có ph l c i kèm thì h th ng s hi n th danh sách các ph l c l a ch n. Ch nh ng ph l c ư c ch n thì m i xu t hi n trong màn hình ti p theo. 13/181
 • 14. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Sau khi ch n kỳ, n u t khai c a kỳ này ã ư c kê khai trư c ó thì h th ng s t ánh d u nh ng ph l c ã ư c kê khai trư c ó. B n không th xoá b nh ng ph l c này ư c. N u mu n xoá b ph l c thì vào màn hình kê khai, ch ph l c mu n xoá và b m nút "Xoá". Ví d hình trên tương ng v i t khai GTGT kh u tr tháng 01/2008. T khai này ã ư c khai trư c ó, có 3 ph l c 01-1/GTGT, 01-2/GTGT và 01- 3/GTGT ã ư c kê khai th hi n b ng d u check b m . B m vào nút " ng ý" thì khi ó màn hình kê khai s xu t hi n giao di n t khai và 3 ph l c. N u mu n xoá ph l c 01-3/GTGT thì chuy n n màn hình c a ph l c này và b m nút "Xoá".1.2.12 Các ch c năng trên màn hình kê khai t khai Trên màn hình kê khai t khai có t t c 7 ch c năng: Thêm ph l c S d ng ch c năng này cho phép thêm m i m t ph l c khác vào t khai. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Thêm ph l c” ho c b m phím t t <Alt> + T. Màn hình thêm ph l c t khai xu t hi n như sau: 14/181
 • 15. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 N u mu n thêm ph l c nào thì ch n ô check tương ng sau ó nh n chu t trái vào nút " ng ý" (ho c b m phím t t <Atl> + G) thêm m i ph l c. Ho c có th nh n chu t trái vào nút " óng" (ho c n phím t t <Alt> + N) thoát kh i màn hình mà không thêm ph l c nào. Nh p l i thông tin S d ng ch c năng này xoá b toàn các thông tin ã kê khai trên màn hình kê khai l i t u. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Nh p l i” ho c b m phím t t <Alt> + H. Ghi thông tin kê khai S d ng ch c năng này ghi l i các thông tin thay i trên màn hình t khai vào file t khai. ng d ng ki m tra d li u kê khai trư c khi ghi, n u thông tin sai h th ng s báo l i nhưng v n cho phép ghi. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Ghi” ho c b m phím t t <Alt> + G. In t khai S d ng ch c năng này in d li u kê khai trên màn hình ra m u t khai, ng d ng ki m tra d li u và ch xu t hi n màn hình in khi d li u không còn l i. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “In” ho c b m phím t t <Alt> + I. Màn hình in xu t hi n như sau: 15/181
 • 16. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B n có th ch n máy in, s b n in và s trang in. M c “Ch n máy in” s hi n th tên máy in m c nh ư c c u hình trong Windows. N u không th y tên máy in thì t c là máy tính này chưa ư c cài máy in. Khi ó ph i cài máy in trư c khi s d ng ng d ng. N u mu n xem trư c màn hình in ra thì b m chu t trái vào nút “Xem trư c”. Màn hình xem trư c xu t hi n trên ó có các nút d ch chuy n gi a các trang, phóng to, thu nh , nút in và thoát. o Nút có hình mũi tên sang bên ph i d ch chuy n sang trang ti p theo. N u là trang cu i cùng thì màu c a mũi tên s i thành . o Nút có hình mũi tên sang bên trái d ch chuy n sang trang trư c. N u là trang u tiên thì màu c a mũi tên s i thành . o Nút phóng to ho c thu nh màn hình in. o Nút in ra máy in ng th i thoát màn hình xem trư c. o Nút thoát màn hình xem trư c. Xoá t khai S d ng ch c năng này xoá t khai ho c ph l c n u có. N u giao di n là màn hình t khai thì ng d ng s h i và cho xoá t khai (và các ph l c kèm theo n u có), ngư c l i n u là giao di n ph l c thì s h i có xoá ph l c này không và cho phép xoá ph l c hi n t i. ây là ch c năng duy nh t xoá ph l c trong trư ng h p ph l c ó không c n thi t n a. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “Xoá” ho c b m phím t t <Alt> + X. Thông tin liên quan: Thêm m i ph l c K t xu t t khai 16/181
 • 17. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 S d ng ch c năng này k t xu t d li u kê khai trên màn hình ra file excel, ng d ng ki m tra d li u và ch cho phép k t xu t ra file khi d li u không còn l i. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “K t xu t” ho c b m phím t t <Alt> + K. Thoát màn hình kê khai S d ng ch c năng này thoát ch c năng kê khai. Kích ho t ch c năng này b ng cách nh n nút chu t trái vào nút “ óng” ho c b m phím t t <Alt> + N.1.2.13 Ki m tra và thông báo kê khai sai Ki m tra Ki m tra l i là bư c ư c th c hi n u tiên trư c khi ghi, in ho c k t xu t t khai. H th ng s ki m tra xem t t c các m c b t bu c ph i nh p ã ư c i n thông tin chưa? ng th i i chi u ki m tra gi a các ch tiêu có úng theo quy nh kê khai không? N u có l i kê khai thì v n ư c ghi nhưng không th in ho c k t xu t t khai. Thông báo sai N u kê khai sai h th ng s thông báo có l i kê khai, t t c các ô kê khai l i s hi n th v i n n màu h ng và có m t d u phía góc trên bên ph i . Khi ưa con chu t vào d u này h th ng t hi n th n i dung l i và hư ng d n s a. H th ng t ng nh y v ô b l i u tiên. Dư i ây là m t ví d v thông báo l i. 17/181
 • 18. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Th c hi n các bư c sau ây s a l i: o Bư c 1: ưa con chu t vào d u màu h th ng hi n th n i dung và hư ng d ns al i o Bư c 2: Th c hi n s a l i, hãy b m F1 n u c n hư ng d n chi ti t cho m c kê khai này. o Bư c 3: B m nút "Ghi" ho c "In" ho c "K t xu t" h th ng ki m tra l i d li u sau khi s a. o Bư c 4: L p l i các bư c t 1 n 3 cho n khi h th ng không xu t hi n thông báo l i. o Khi ó có th In ho c k t xu t t khai.1.2.14 Sao lưu d li u Trong trư ng h p c n cài t l i máy tính ho c chuy n ng d ng t máy này sang máy khác thì s xu t hi n nhu c u chuy n d li u kê khai t nơi này sang nơi khác. Vi c ó ư c th c hi n b ng ch c năng sao lưu và ph c h i d li u. T menu "Công c ", ch n ch c năng “Sao lưu d li u”. 18/181
 • 19. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Nh p vào tên file sao lưu (ví d backup). B m nút "Save" th c hi n sao lưu toàn b d li u ã kê khai ra file này. Ch y ch c năng "Ph c h i" th c hi n khôi ph c l i d li u ã sao lưu.1.2.15 Ph c h i d li u T menu "Công c ", ch n ch c năng “Ph c h i d li u”. 19/181
 • 20. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Nh p vào file ch a d li u ã sao lưu ( ư ng d n y ). B m nút "Open" th c hi n khôi ph c l i toàn b d li u ã sao lưu vào ng d ng.1.2.16 K t xu t ra file PDF Trong trư ng h p ngư i s d ng không có máy in laser ho c có m c ích khác thì có th k t xu t t khai ra file .PDF th c hi n i u ó c n làm 3 bư c sau: Cài t ph n m m h tr k t xu t ra file PDF Vào thư m c PDF Writer, l n lư t ch y cài t 2 file Converter.exe và CuteWriter.exe (theo hư ng d n trên màn hình). Cài xong trong m c Start -> Settings -> Printers and Faxes s xu t hi n máy in tên là CutePDF Writer. C u hình kiêu gi y A4 cho máy in CutePDF Writer, b ng cách kích ph i chu t vào tên máy in, ch n m c Device Settings, t i m c From To Tray Assignment (Onlyone) ch n ki u A4. 20/181
 • 21. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 K t xu t t khai ra file PDF T ng d ng h tr kê khai, m t khai c n k t xu t. Ch n nút In s xu t hi n màn hình: Ch n máy in tên là “CutePDF Writer”, b m nút In. H th ng s h i tên file. Ngư i dùng gõ tên file và b m Save. 21/181
 • 22. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 In t khai t file PDF in t khai ra úng thì c n ph i cài t và in t b n Acrobat Reader 5. Cài t b ng cách ch y file AcrobatReader5.exe trong ĩa CD. Sau ó m file t khai v a k t xu t ra và ch n Print. 22/181
 • 23. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chú ý: N u trong t khai bao g m c các trang có kh gi y A4 d c và A4 ngang thì khi in ch ư c phép ch n In l n lư t các trang. Khi in n trang có kh gi y A4 ngang nh n vào nút Properties thi t l p l i thông s trang In như sau: Trong c a s làm vi c Advanced ch n m c Layout OptionsOrientation và thi t l p l i thông s là Landscape (In ngang). Nh m OK tr l i màn hình ch n thông s In ban u. Sau khi In xong các trang có kh gi y A4 ngang c n thi t l p thông s Layout OptionsOrientation tr l i giá tr Portrait ti p t c In các trang có kh gi y A4 d c. B các check trư c khi nh m OK In:Sharink oversized pages to paper sizeExpand small pages to paper sizeAuto-rotate and center pages 23/181
 • 24. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.41.2.17 Danh m c Ch c năng ăng ký danh m c dùng ăng ký các danh m c bi u thu doanh nghi p thư ng s d ng c a hai lo i t khai thu tài nguyên và thu tiêu th c bi t. N u không s d ng ch c năng này thì m c nh t t c các danh m c s ư c ưa vào danh sách ch n trong các t khai này khi kê khai. Ngoài ra, v i danh m c bi u thu tiêu th c bi t ch c năng ăng ký danh m c còn cho phép ngư i dùng thay i giá tr bao bì (n u có) tương ng v i thông tư (quy t nh) c a t ng c c thu phát hành. B ng danh m c thu dùng kê khai luôn là hi n hành i v i ngày h th ng, không th m b ng danh m c ã h t th i h n hi u l c so v i ngày h th ng. Ch y ch c năng này như sau: S d ng ch c năng này ăng ký danh m c bi u thu tài nguyên và thu tiêu th c bi t t n t i trong h th ng d li u. Ch y ch c năng này như sau: T menu "Công c ", ch n ch c năng “ ăng ký danh m c”. Trên màn hình xu t hi n c a s làm vi c như sau: ây là danh m c "Bi u thu tài nguyên". Mu n ăng ký bi u thu nào ngư i s d ng ch n vào dòng có m t hàng tương ng. Sau khi ã ăng ký xong danh m c cho bi u thu n nút "Ghi" lưu thông tin ã ăng ký vào d li u riêng c a doanh nghi p. Và ch n nút " óng" k t thúc làm vi c. Tương t như v y ăng ký danh m c bi u thu tiêu th c bi t ngư i s d ng ch n c a s làm vi c ti p theo "Bi u thu tiêu th c bi t" cu i c a s làm vi c: 24/181
 • 25. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.41.2.18 Tra c u t khai S d ng ch c năng này tra c u t khai t n t i trong h th ng d li u c a doanh nghi p. Ch y ch c năng này như sau: T menu "Công c ", ch n ch c năng “Tra c u t khai”. Trên màn hình xu t hi n c a s làm vi c như sau: Khi b t u làm vi c h th ng m c nh ch n lo i t khai là t t c và t kỳ kê khai, n kỳ kê khai là năm hi n t i. 25/181
 • 26. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Trong danh sách th xu ng "Lo i t khai" ch n lo i t khai th c hi n tra c u. Sau khi l a ch n xong lo i t khai tra c u h th ng s t ng thay i ki u nh p kỳ kê khai cho phù h p. Ngư i s d ng có th thay i giá tr t kỳ, n kỳ m c nh cho phù h p v i i u ki n tra c u c th . Ví d : Khi ch n "T khai GTGT kh u tr " h th ng s t ng i n giá tr là năm và tháng hi n t i và 2 ô nh p t kỳ n kỳ (T kỳ: 08/2008, n kỳ: 08/2008). Tương t n u ngư i s d ng ch n "T khai TNDN t m n p quý" 2 ô nh p t kỳ n kỳ s có giá tr là quý và năm hi n t i (T kỳ: 08/2008, n kỳ: 08/2008). Trong trư ng h p ngư i s d ng ch n lo i t khai là "T t c " ho c "T khai quy t toán năm" thì giá tr 2 ô nh p t kỳ n kỳ ch là năm hi n t i (2008). Chú ý: N u 2 ô nh p t kỳ, n kỳ ư c xóa tr ng h th ng s cho phép cho c u toàn b các t khai ( không ph thu c và i u ki n kỳ kê khai). N u m t trong 2 ô nh p ư c xóa tr ng h th ng ch tra c u d a trên ô nh p có giá tr . Sau khi ã l a ch n xong các i u ki n lo i t khai và kỳ kê khai th c hi n tra c u ngu i s d ng có th n phím "Enter", t h p phím "Alt+C" hay nh n vào nút "Tra c u" th c hi n tra c u. Ví d dư i ây th c hi n tra c u t t c các t khai có kỳ kê khai t tháng 1 n tháng 12 năm 2008: có th m m t t khai ã hi n th trên k t qu tra c u ngư i s d ng ch n úng t khai c n m ư c ánh d u b ng dòng màu xanh trên màn hình hi n th k t qu sau ó có th n t h p phím "Alt+M" ho c nh n vào nút "M " th c hi n ch c năng m t khai. Chú ý: Nh ng dòng có màu tương ng v i nh ng t khai có kỳ hi u l c không úng. Ngư i s d ng không th s d ng ch c năng "M " i v i nh ng 26/181
 • 27. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 t khai này. có th xóa m t hay nhi u t khai ã hi n th trên k t qu tra c u ngư i s d ng check ch n vào các ô ch n có dòng tương ng v i các t khai c n xóa sau ó có th n t h p phím "Alt+X" ho c nh n vào nút "Xóa" th c hi n ch c năng xóa t khai. Màn hình xu t hi n thông báo như sau: Ch n "Có" n u mu n th c s xóa d li u và "Không" n u ngư c l i. Chú ý: l a ch n t t c các t khai hi n th trên c a s làm vi c ngư i s d ng có th check ch n vào nút ch n trên cùng c a c a s hi n th k t qu tra c u2 M B O C A CƠ QUAN THU2.1 B n quy n ng d ng h tr kê khai thu thu c b n quy n c a T ng c c thu nhà nư c Vi t Nam. ng d ng h tr kê khai ư c T ng c c thu phát mi n phí cho các cơ s s n xu t kinh doanh nh m h tr các ơn v này trong quá trình kê khai thu . B n quy n ư c pháp lu t nhà nư c Vi t Nam b o h .2.2 Tính tin c y T ng c c thu Vi t Nam m b o ch t lư ng c a ng d ng h tr kê khai, m i thông tin ư c kê khai và ki m tra trong ng d ng này m b o úng theo pháp lu t quy nh và ư c cơ quan thu ch p nh n. Tuy nhiên khi s d ng nên ki m tra c n th n các thông tin kê khai m b o chính xác. 27/181
 • 28. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.42.3 B n c n in t khai Sau khi kê khai b n c n ph i in t khai có mã v ch 2 chi u, ký tên, óng d u và n p cho cơ quan thu theo úng quy nh hi n hành. n v kê khai ký tên óng d u th hi n cam k t m b o thông tin kê khai là chính xác và ch u trách nhi m trư c pháp lu t v các thông tin này. Mã v ch ch có ý nghĩa mã hoá các thông tin kê khai trên t khai thành d ng có th c ư c b ng máy.2.4 Lưu tr t khai M c dù d li u t khai ư c lưu trong ng d ng, nhưng cơ s s n xu t kinh doanh v n ph i lưu tr b n in ã ư c ký tên óng d u ph c v cho công tác thanh ki m tra sau này. 28/181
 • 29. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.43 HƯ NG D N S D NG CÁC CH C NĂNG KÊ KHAI3.1 Kê khai thông tin chung c a doanh nghi p Cơ s kinh doanh ph i ghi y các thông tin cơ b n c a cơ s kinh doanh theo ăng ký thu v i cơ quan thu vào các mã s trên t khai như: Mã s thu : Ghi mã s thu ư c cơ quan thu c p khi ăng ký n p thu . Tên Ngư i n p thu : Khi ghi tên cơ s kinh doanh ph i ghi chính xác tên như tên ã ăng ký trong t khai ăng ký thu , không s d ng tên vi t t t hay tên thương m i. a ch tr s : Ghi úng theo a ch nơi t văn phòng tr s ã ăng ký v i cơ quan thu . S i n tho i, s Fax và a ch E-mail c a doanh nghi p cơ quan thu có th liên l c khi c n thi t. Ngành ngh kinh doanh chính, s tài kho n ngân hàng và ngày b t u năm tài chính i v i t khai thu nh p doanh nghi p và thu nh p cá nhân. N u cơ s kinh doanh có i lý thu thì ghi y các thông tin cơ b n c a i lý thu theo ăng ký v i cơ quan thu vào các mã s trên t khai như các thông tin c a cơ s kinh doanh N u có s thay i các thông tin trên, Ngư i n p thu ph i th c hi n ăng ký b sung v i cơ quan thu theo qui nh hi n hành và kê khai theo các thông tin ã ăng ký b sung v i cơ quan thu .3.2 Các quy nh và tính năng h tr hư ng d n kê khai chung c a ng d ng: Các quy nh chung: T khai thu ư c g i n cơ quan thu ư c coi là h p l khi: T khai ư c l p và in úng m u quy nh Có ghi y các thông tin v tên, a ch , mã s thu , s i n tho i... c a ngư i n p thu . ư c ngư i i di n theo pháp lu t c a ngư i n p thu ký tên và óng d u vào cu i c a t khai. Có kèm theo các tài li u, b ng kê, b ng gi i trình theo ch quy nh. M c ích: Ngư i dùng nh p các thông tin cho t khai, lưu l i vào h th ng máy tính và in ra các t khai theo quy nh hi n hành có mã hóa b ng mã v ch n p cho các cơ quan thu . Tính năng h tr hư ng d n kê khai: Tài li u hư ng d n kê khai là m t tài li u c l p n m ngoài tài li u hư ng d n 29/181
 • 30. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 s d ng h th ng HTKK 3.1.3 Tuy nhiên trong tài li u tr giúp c a chương trình s nói chi ti t n hư ng d n kê khai cho t ng ch tiêu. B n hãy xem tài li u hư ng d n kê khai ho c n phím “F1” trên bàn phím khi s d ng h th ng HTKK 3.1.3 B n s ư c tr giúp chi ti t v Hư ng d n kê khai thu theo t ng bi u m u thu tương ng trên ng d ng. Ngư i th c hi n các ch c năng kê khai là: K toán doanh nghi p.3.3 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu GTGT3.3.1 T khai thu giá tr gia tăng kh u tr m u 01/GTGT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT kh u tr (01/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như: o Kỳ tính thu : ng d ng s m c nh kỳ tính thu b ng tháng hi n t i - 1, b n có th nh p kỳ tính thu mà mu n kê khai nhưng không ư c ch n kỳ tính thu l n hơn tháng hi n t i o Tr ng thái t khai: B n hãy ch n tr ng thái t khai là T khai l n u hay T khai b sung. o Ch n ngành ngh kinh doanh: B n hãy l a ch n nghành ngh kinh doanh c a ơn v mình trong Danh m c ngành ngh kinh doanh g m có 3 lo i ngành ngh : Ngành hành s n xu t kinh doanh thông thư ng T ho t ng thăm dò, phát tri n m và khai thác d u, khí thiên nhiên T ho t ng x s ki n thi t c a các công ty x s ki n thi t 30/181
 • 31. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch n các ph l c i kèm t khai: Chương trình m c nh không ch n các ph l c c n kê khai. B n hãy ch n các ph l c c n kê khai khi ph i kê khai. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT kh u tr m u 01/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: Hư ng d n nh p d li u : Ph n thông tin chung: trên màn hình chi ti t s l y d li u ư c kê khai trong ch c năng "Thông tin doanh nghi p" và hi n th các thông tin sau: o Tên t khai o Kỳ tính thu o Mã s thu o Ngư i n p thu o Mã s thu c a i lý 31/181
 • 32. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Tên i lý thu Ph n Thông tin chi ti t Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh (s 0), riêng ch tiêu s [21] m c nh là tr ng. Chi ti t ch tiêu c n nh p: o Nh p các ch tiêu [23], [24], [25], [26], [29], [30], [31], [32], [33], [37], [38], [39], [40b], [42] d ng s Chi ti t ch tiêu ng d ng t tính: o Ch tiêu [21]: N u b n l a ch n “Không phát sinh ho t ng mua bán trong kỳ” thì ng d ng s khóa không cho kê khai các ch tiêu t [23] n [35]. N u các ch tiêu này ã kê khai thì ng d ng ưa ra thông báo “Các s li u ã có trong các ch tiêu phát sinh trong kỳ s b xóa b ng 0. B n có ng ý không?”. N u b n ch n “Có” thì ng d ng th c hi n khóa các ch tiêu này và t l i giá tr b ng 0, n u b n ch n “Không” thì ng d ng s quay l i màn hình kê khai và cho phép b n kê khai ti p các ch tiêu này. o Ch tiêu s [22]: Ch tiêu Thu GTGT còn ư c kh u tr kỳ trư c chuy n sang [22] ư c l y t ch tiêu [43] c a kỳ trư c chuy n sang, có th s a, n u s a khác v i ch tiêu [43] c a kỳ trư c thì có c nh báo và v n cho phép in t khai. N u không có t khai kỳ trư c thì ng d ng giá tr m c nh b ng 0 và cho phép b n nh p giá tr . o Ch tiêu [23]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_2/GTGT thì ch tiêu [23] = T ng c t (8) c a dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên b ng kê 01- 2/GTGT o Ch tiêu [24]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_2/GTGT thì ch tiêu [24] = T ng c t (10) c a dòng 1 + dòng 2 + dòng 3 trên b ng kê 01- 2/GTGT o Ch tiêu [25]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_2/GTGT và 01_4A/GTGT Thì ch tiêu này s ư c tính b ng t ng c a c t (10) dòng 1 (Thu GTGT c a Hàng hóa, d ch v dùng riêng cho SXKD ch u thu GTGT i u ki n kh u tr thu ) trên b ng kê 01- 2/GTGT + Dòng 5 ph n B trên b ng kê 01-4A/GTGT + Dòng 7 ph n B trên b ng kê 01- 4B/GTGT, có th s a. N u trong trư ng h p không có ph l c thì ch tiêu [25] NNT t nh p. o Ch tiêu [26]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 1 (T ng hàng hóa, d ch v không ch u thu GTGT) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không ư c s a. o Ch tiêu [27] = [29] + [30] + [32] o Ch tiêu [28] = [31] + [33] o Ch tiêu [29]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 2 (T ng hàng hóa, d ch v ch u thu su t thu GTGT 0%) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không 32/181
 • 33. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 ư c s a. o Ch tiêu [30]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 3 (T ng hàng hóa, d ch v ch u thu su t thu GTGT 5%) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không ư c s a. o Ch tiêu [31]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t T ng c t (9) dòng 3 trên b ng kê 01_1/GTGT, có th s a nhưng không ư c vư t quá ngư ng Min(0,01% và 100 000) o Ch tiêu [32]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t c t 8 T ng dòng 4 (T ng hàng hóa, d ch v ch u thu su t thu GTGT 10%) trên b ng kê bán ra (01-1/GTGT) và không ư c s a. o Ch tiêu [33]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_1/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t T ng c t (9) dòng 4 trên b ng kê 01_1/GTGT, có th s a nhưng không ư c vư t quá ngư ng Min(0,01% và 100 000 ) o Ch tiêu [34] = [34] = [26] + [27] và không ư c s a o Ch tiêu [35] = [35] = [28] và không ư c s a o Ch tiêu [36] = ư c tính theo công th c [36] = [35] - [25] và không ư c s a o Ch tiêu [39]: N u khi kê khai có kèm b ng kê 01_5/GTGT thì ch tiêu này s ư c l y lên t dòng T ng c ng s ti n thu ã n p trên b ng kê 01-5/GTGT o Ch tiêu [40a] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [40a] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] <0 thì [40a] = 0 o Ch tiêu [40b]: NNT t nh p b ng ch tiêu [28a] trên t khai 02/GTGT, ki m tra [40b] <= [40a] o Ch tiêu [40]: ư c tính theo công th c [40] = [40a] – [40b] o Ch tiêu [41] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] < 0 thì [41] = [36] - [22] + [37] - [38] -[39] N u [36] - [22] + [37] - [38] -[39] >=0 thì [41] = 0 o Ch tiêu [43]: ư c tính theo công th c [43] = [41] –[42], Không ư c s a ch tiêu này. Ch tiêu này s ư c chuy n lên ch tiêu [11] c a kỳ tính thu ti p theo li n k o i v i kỳ kê khai tháng 4, 5, 6 /2012 n u NNT thu c i tư ng ư c gia h n thì check vào ô “ Gia h n” và l a ch n lý do ư c gia h n trong combobox “Lý do gia h n” g m: DN v a và nh ư c gia h n theo NQ13/NQ-CP 33/181
 • 34. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 DN có nhi u lao ng ư c gia h n theo NQ13/NQ-CP Nh p ph l c 01-1/GTGT ( B ng kê hàng hoá d ch v bán ra) Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o C t (1) - STT : Chương trình t ng tăng lên khi thêm dòng o C t (2) - Ký hi u: NNT t nh p ki u text, t i a 10 ký t o C t (3) - S : NNT t nh p ki u text, t i a 7 ký t o C t (4) – Ngày, tháng, năm phát hành: NNT t nh p, ki u dd/mm/yyyy và ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu . o C t (5) -Tên ngư i mua: NNT t nh p ki u text o C t (6) -MST ngư i mua: NNT t nh p MST theo úng c u trúc 10 ho c 13 ký t , n u nh p 14 ký t thì ký t th 11 ph i là d u ng ch ngang, cho phép null. o C t (7) - M t hàng: NNT t nh p ki u text, cho phép null o C t (8) - Doanh s bán chưa có thu : NNT t nh p ki u s o C t (9) Thu GTGT: ng d ng h tr t tính tương ng v i thu su t c a các dòng tương ng, làm tròn n ng (>= 5 thì làm tròn lên, <5 thì làm tròn xu ng) o Dòng 1: tr ng 34/181
 • 35. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Dòng 2: B ng giá tr côt (8) * 0%. o Dòng 3: B ng giá tr côt (8) * 5%, cho phép s a trong ngư ng 0,01% và 100 000, n u vư t quá ngư ng trên thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng “Giá tr thu GTGT vư t quá ngư ng cho phép” o Dòng 4: B ng giá tr côt (8) * 10%, cho phép s a trong ngư ng 0,01% và 100 000, n u vư t quá ngư ng trên thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng “Giá tr thu GTGT vư t quá ngư ng cho phép” o Dòng 5: NNT t nh p ki u s o Ghi chú: NNT t nh p ki u text, cho phép null o T ng doanh thu HHDV bán ra = T ng c ng C t 8 c a (t ng dòng 1 + t ng dòng 2 + t ng dòng 3 + t ng dòng 4) o T ng doanh thu HHDV bán ra ch u thu GTGT = T ng c ng C t 8 c a (t ng dòng 2 + t ng dòng 3 + t ng dòng 4) o T ng thu GTGT c a HHDV bán ra = T ng c ng C t 9 c a (t ng dòng 2 + t ng dòng 3 + t ng dòng 4) B m F5 thêm dòng B m F6 xoá dòng t i v trí con tr o Các ch tiêu t ng ưa lên ho c ki m tra v i t khai 01/GTGT : o Dòng t ng hàng 1 c t 8 c a b ng kê ưa lên ch tiêu [26] c a t khai o Dòng t ng hàng 2 c t 8 ưa lên ch tiêu [29] c a t khai o Dòng t ng hàng 3 c t 8 ưa lên ch tiêu [30] c a t khai o Dòng t ng hàng 4 c t 8 ưa lên ch tiêu [32] c a t khai o Dòng t ng hàng 3 c t 9 ưa lên ch tiêu [31] c a t khai o Dòng t ng hàng 4 c t 9 ưa lên ch tiêu [33] c a t khai Ngoài cách nh p tr c ti p vào chương trình có th ch n ch c năng “Nh n d li u t file”: Nh p vào nút “T i b ng kê” : 35/181
 • 36. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch n n file Excel b ng kê c a mình (Lưu ý: file này ph i d a trên m u chu n do T ng C c Thu ban hành. Trong file template này có m t Sheet hư ng d n làm template chu n) o n vào nút “Open” ưa dũ li u vào chương trình o D li u ư c ưa vào cũng ư c ki m tra như cách nh p tr c ti p, n u d li u ô nào sai thì giá tr s t là tr ng ho c = 0 Nh p ph l c 01-2/GTGT ( B ng kê hàng hoá d ch v mua vào) Chi ti t các ch tiêu c n nh p: M u này dùng làm ph l c cho c t khai m u 01/GTGT và 02/GTGT. i v i t khai 01/GTGT thì trên 01-2/GTGT không cho kê khai dòng 4 Hàng hoá, d ch v dùng cho d án u tư. o i v i t khai 02/GTGT thì trên 01-2/GTGT ng d ng không cho hi n th 3 dòng u o Nh p chi ti t các ch tiêu t c t 2 n c t 9, cho phép null các c t :MST, m t hàng, ghi chú. o MST ngư i bán : nh p ki u s , ki m tra c u trúc (theo qui t c ánh MST c a t ng c c thu ). Trư ng h p mã s thu có 11 s (xxxxxxxxxx-x) ho c 14 s (xxxxxxxxxx-xxx-x) thì ch nh p 10 ho c 13 s , b s cu i cùng 36/181
 • 37. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 không nh p; cho phép tr ng. o Ngày tháng năm phát hành : nh p ngày tháng, ki m tra úng theo nh d ng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu o C t (8) cho phép nh p s âm o C t (10) ng d ng h tr t tính b ng c t (8) * c t (9), có th s a, cho phép nh p s âm o T ng giá tr HHDV mua vào = t ng c t 8 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh v i ch tiêu [23] trên t khai o T ng thu GTGT c a HHDV mua vào = t ng c t 10 (dòng 1 + 2 + 3) so sánh v i ch tiêu [24] trên t khai B m F5 thêm dòng (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái màn hình). B m F6 xoá dòng t i v trí con tr (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái). “Nh n d li u t file” : tương t như m u 01-1/GTGT Nh p ph l c 01-3/GTGT (B ng gi i trình kê khai i u ch nh) o Các ch tiêu c n nh p • C t (1) - STT : Chương trình t ng tăng lên khi thêm dòng • C t (2) – Lo i xe: Cho phép NNT nh p ki u text • C t (3) – ơn v tính: M c nh là “Chi c”, cho phép s a • C t (4), (5), (6): NNT t nh p ki u s không âm, và c t (5) < = (4) • C t (7): Nh p ki u text o Các ch tiêu tính toán: • C ng dòng 1- Xe ô tô: L y t ng các c t (4), (5), (6) c a ph n I • C ng dòng 2 – Xe hai bánh g n máy: L y t ng các c t (4), (5), (6) c a ph n II • T ng c ng: L y t ng s Ô tô + T ng s xe hai bánh g n máy Nh p ph l c 01-4A/GTGT (B ng phân b s thu ư c kh u tr trong kỳ) o Nh p các ch tiêu ki u s , A1, A2, A3, B1, B2, B4 ki u s o Các ch tiêu tính toán: • A = A1 + A2 + A3 • B3 = B2/B1 • B5 = B4 * B3 37/181
 • 38. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 • Trư ng trư ng h p có ph l c 01_1/GTGT và 01_2/GTGT ính kèm thì ng d ng h tr t l y các ch tiêu A1, A2, A3, B1, B2, B4 t các ph l c này lên, có th s a • A1 = T ng c t (10) dòng 1 trên ph l c 01_2/GTGT • A2 = T ng c t (10) dòng 2 trên ph l c 01_2/GTGT • A2 = T ng c t (10) dòng 3 trên ph l c 01_2/GTGT • B1 = T ng doanh thu hàng hóa, d ch v bán ra (*) trên ph l c 01_1/GTGT • B2 = T ng doanh thu hàng hóa, d ch v bán ra ch u thu GTGT (**) trên ph l c 01_1/GTGT • B4 = T ng c t (10) dòng 3 trên ph l c 01-2/GTGT Nh p ph l c 01-4B/GTGT ( B ng phân b s thu ư c kh u tr trong năm) o Chi ti t các ch tiêu: Nh p các ch tiêu A1, A2, A3, B1, B2, B4, B6 d ng s , không âm o Các ch tiêu t tính: • A = A1 + A2 + A3 • B3 = B1 + B2 • B5 = B4 * B3 • B7 = B5 – B6 Nh p ph l c 01-5/GTGT ( B ng kê s thu ã n p vãng lai ngo i t nh) Chi ti t các ch tiêu c n nh p o C t (1) - STT : Chương trình t ng tăng lên khi thêm dòng o C t (2); (4); (5): NNT t nh p ki u text. N u c t (6) >0 thì b t bu c nh p c t (2) o C t (3): T nh p ki u ngày tháng và không ư c l n hơn ngày hi n t i. N u c t (6) >0 thì b t bu c nh p c t (3) o C t (6): T nh p ki u s , không âm Nh p ph l c 01-6/GTGT (B ng phân b thu giá tr gia tăng cho a phương nơi óng tr s chính và cho các a phương nơi có cơ s s n xu t tr c thu c không th c hi n h ch toán k toán): Ph n Thông tin chung: o Ch tiêu [06] = ch tiêu [40] trên t khai 01/GTGT o Ch tiêu [07]: NNT t nh p d ng s Ph n thông tin chi ti t: 38/181
 • 39. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Các ch tiêu nh p: • Ch tiêu [09], [10] cho phép NNT nh p, d ng text, dài t i a 100. • Ch tiêu [11] cho phép NNT nh p, ki m tra c u trúc c a MST. • Ch tiêu [12], [13] cho phép NNT nh p, d ng sCác ch tiêu t tính toán: ng d ng h tr tính theo công th c • Ch tiêu [14] = ch tiêu [12] + ch tiêu [13] • Ch tiêu [15] = (1% * [12]) + (2% * [13]) • Ch tiêu [16]= T ng các ch tiêu [15] • Ch tiêu [17]= [06] *( [14] / [07]), Khi Ghi d li u thì ki m tra [06] < [16], n u không thì thông báo xoá d li u c t 17 • Ch tiêu [18] = t ng các ch tiêu [17], ki m tra <= [40] trên 01/GTGT • Ch tiêu [19]= [06] – [16] • Ch tiêu [20] = [06] – [18], n u [06] > [16] thì [20] = 0 B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” NNT ph i nh p thêm các thông tin v l n b sung và ngày l p t khai b sung như sau: Ch n nút “ ng ý” khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: 39/181
 • 40. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c a t khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. n nút “T ng h p KHBS” các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [22], [25], [31], [33], [42] Chi ti t các ch tiêu trên KHBS o c t S ã kê khai: l y giá tr c a t khai trư c ó o c t S i u ch nh: L y giá tr ư c i u ch nh trên T khai i u ch nh o C t Chênh l ch gi a s i u ch nh v i s ã kê khai = S i u ch nh - S ã kê khai o S ngày n p ch m ư c tính t ngày ti p theo sau h n n p cu i cùng c a t khai n ngày l p KHBS trên ng d ng HTKK bao g m c ngày ngh , ngày l . 40/181
 • 41. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o S ti n ph t ch m n p = S ngày PCN * S ti n ch m n p * 0,05% o N i dung gi i thích và tài li u ính kèm: NNT t nh p các gi i trình cho t khai b sung vào ph n này. Ch n nút “Ghi” hoàn thành vi c kê khai b sung3.3.2 T khai thu giá tr gia tăng cho d án u tư m u 02/GTGT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT cho D án u tư (02/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Ch n lo i t khai (t khai l n u ho c t khai b sung) và ch n các ph l c c n kê khai sau ó nh n nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT cho D án u tư m u 02/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: 41/181
 • 42. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK 3.1.3: Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o Các ch tiêu NNT t nh p: [24], [25] , [26], [27], [28a], [30], [31] ki u s , không âm. Ki m tra [30] + [31] ph i nh hơn ho c b ng [29], không th a mãn i u ki n thì ng d ng ưa ra c nh báo “T ng ch tiêu [30] + [31] ph i nh hơn ho c b ng ch tiêu [29]”. Các ch tiêu ng d ng h tr t ng tính toán : o Ch tiêu [21]: t ng chuy n t chì tiêu [32] kỳ trư c sang, cho phép s a, n u s a khác thì c nh báo vàng và v n cho in t khai. o Ch tiêu [22]: B ng t ng c t (8) trên ph l c 01_2/GTGT o Ch tiêu [23]: B ng t ng c t (10) trên ph l c 01_2/GTGT o Ch tiêu [28] = [23] + [25] – [27], ki m tra N u [28a] > [21] + [28] thì ng d ng ưa ra c nh báo và không cho in N u [28] < [28a] < [28] + [21] thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng và v n cho in o Ch tiêu [29] = [21] + [28] – [28a] o Ch tiêu [32]= [29] – [30] – [31] 42/181
 • 43. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Nh p ph l c 01-2/GTGT ( B ng kê hàng hoá d ch v mua vào) Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o Nh p chi ti t các ch tiêu t c t 2 n c t 9, cho phép null các c t :MST, m t hàng, ghi chú.(C t MST n u có nh p thì ki m tra c u trúc theo qui nh c a CQT.) o Ngày tháng năm phát hành : nh p ngày tháng, ki m tra úng theo nh d ng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu o T ng giá tr HHDV mua vào = t ng c t 8 so sánh v i ch tiêu [22] trên t khai o T ng thu GTGT c a HHDV mua vào = t ng c t 10 so sánh v i ch tiêu [23] trên t khai o B m F5 thêm dòng (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái màn hình). o B m F6 xoá dòng t i v trí con tr (thông tin này hi n th lên ph n hư ng d n phía dư i bên trái). o “Nh n d li u t file” : tương t như m u 01-1/GTGT B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: 43/181
 • 44. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c a t khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. 44/181
 • 45. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [21], [23], [30], [31], cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.3.3 T khai thu giá tr gia tăng tr c ti p m u 03/GTGT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT tr c ti p (03/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT tr c ti p m u 03/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ó 45/181
 • 46. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4nh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: Các ch tiêu NNT t nh p: o Ch tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26] ki u s , không âm Các ch tiêu t tính: o Ch tiêu [27]= [21] – [24] o Ch tiêu [28] = [22] – [25] o Ch tiêu [29] = [23] – [26] o Ch tiêu [30] =[27] * 0% o Ch tiêu [31] =[28] *5%, n u [28] < 0 thì [31] = 0 o Ch tiêu [32] = [29] * 10%, n u [29] < 0 thì [32] = 0 o Ch tiêu [33]= [21] + [22] +[23] o Ch tiêu [34] = [30] + [31] +[32] B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b 46/181
 • 47. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [30], [31], [32] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.3.4 T khai thu GTGT m u 04/GTGT (Dành cho ngư i n p thu tính thu theo phương pháp tính tr c ti p trên doanh thu) Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT tr c ti p (04/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT tr c ti p m u 04/GTGT. 47/181
 • 48. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: Các ch tiêu NNT t nh p: o T i c t “Ch tiêu”: Cho phép NNT ch n ngành ngh trong combobox bao g m 7 nhóm ngành ( ph l c 05 ính kèm ). o Ch tiêu [21], [22], [23], [24], [25], [26] ki u s , không âm o Ch tiêu [24], [25], [26] nh p d ng xx,xx Các ch tiêu t tính: o Ch tiêu [27]= [21] * [24] o Ch tiêu [28] = [22] * [25] o Ch tiêu [29] = [23] * [26] o Ch tiêu [30] =[27] * 0% o Ch tiêu [31] = [28] * 5% o Ch tiêu [32] = [29] * 10% o Ch tiêu [33]= [21] + [22] +[23] o Ch tiêu [34] = [30] + [31] +[32] o Khi ch n 1 ngành ph n 1 thì ng d ng s t ng thêm dòng các ph n 48/181
 • 49. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 2, 3, 4. M i ngành có th nh p nhi u dòng khác nhau, không c nh báo gì B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [30], [31], [32] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.3.5 T khai thu GTGT m u 05/GTGT (T m n p trên doanh s i v i kinh doanh ngo i t nh) Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu GTGT” ch n “T khai GTGT (05/GTGT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. 49/181
 • 50. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai GTGT m u 05/GTGT. A.Trư ng h p khi t khai l n uTrên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ónh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: Các ch tiêu NNT t nh p: o Ch tiêu [21], [22]: t nh p, d ng s , không âm o Ch tiêu [23]: M c nh là 1%, không cho s a o Ch tiêu [24]: M c nh là 2%, không cho s a 50/181
 • 51. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Các ch tiêu t tính: o Ch tiêu [25]= [21] * 1% o Ch tiêu [26] = [22] * 2% o Ch tiêu [27] = [25] + [26] B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [25], [26] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.3.6 T khai Bi u thu xác nh thu s thu GTGT ư c ưu ãi theo ngh quy t 08/2011/NQ13 Cách g i: T menu ch c năng ch n “Kê khai/ Thu Giá Tr Gia Tăng” ch n PL thu 51/181
 • 52. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 GTGT ưu ãi NQ09 (01-7/GTGT). Khi ó s hi n th t khai dư i d ng file excel: NSD ch n Save As t i file excel t máy v , NSD nh p các ch tiêu trên ph l c. Sau ó in ra ính kèm v i t khai 01/GTGT n p cho Cơ quan Thu .3.3.7 Ph l c mi n thu Giá tr gia tăng - M u s : 02/MT-GTGT (Ban hành theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012) Cách g i: T menu ch c năng ch n “Kê khai/ Thu Giá Tr Gia Tăng” ch n PL mi n thu GTGT (02/MT-GTGT). Khi ó s hi n th ph l c dư i d ng file excel: 52/181
 • 53. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 NSD ch n Save As t i file excel t máy v , NSD nh p các ch tiêu trên ph l c. Sau ó in ra ính kèm v i t khai 01/GTGT n p cho Cơ quan Thu .3.4 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu TNDN3.4.1 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01A/TNDN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “T khai thu TNDN t m tính (01A/TNDN)” khi ó màn hình kê khai s hi n th . b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như kỳ tính thu , tr ng thái t khai, ngành ngh kinh doanh, ph l c tươnng t như t 01/GTGT.Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNDN t m tính m u 01A/TNDN A.Trư ng h p khi t khai l n u Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ó nh n nút l nh “ ng ý” màn hình kê khai hi n th ra như sau: 53/181
 • 54. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chi ti t các ch tiêu c n nh p o NNT t nh p các ch tiêu [21], [22], [24], [25], [27], [28], [31] d ng s , không âm o Ch tiêu [30]: M c nh là 25%, cho phép s a o Ngư i ký, Ngày ký m c nh l y qua h th ng HTKK, và ngư i dùng có th s a l i. o NNT ch n gia h n i v i các doanh nghi p ư c gia h n: i v i các kỳ kê khai quý 1,2,3 năm 2010 thì gia h n theo Q 12/2010/Q -TTg i v i các kỳ kê khai quý 4/2010 thì gia h n theo quy t nh 21/2011/Q – TTg i v i các kỳ kê khai quý 1,2,3,4/2011 thì gia h n theo quy t nh 21/2011/Q -TTg; Q 54/2011/Q -TTg Chi ti t các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [23] = [21] – [22] o Ch tiêu [26]= [23] + [24] – [25] o Ch tiêu [29] = [26] – [27] – [28], n u âm thì [29] = 0 o Ch tiêu [32] = [29] *[30] – [31], n u âm thì [32] =0, cho phép s a 54/181
 • 55. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chi ti t các i u ki n ki m tra/ công th c o N u [26] – [27] < 0 thì không ư c nh p ch tiêu [28] o N u [26] <0 thì không ư c nh p các ch tiêu t [28] n [32] o N u [26] >= 0 thì ki m tra [28] < = [26] o N u ch tiêu [29] < 0 thì [30], [31], [32] t ng thi t l p = 0 và không cho phép s a. o N u [29] > 0 thì ki m tra [31] < [29] * [30]. N u sai có c nh báo “S thu TNDN d ki n mi n, gi m [31] ph i nh hơn ho c b ng s thu TNDN phát sinh trong kỳ [29] * [30]”. Nh p ph l c 05/TNDN (Ph l c tính n p thu TNDN có các cơ s s n xu t h ch toán ph thu c) o Các ch tiêu c n nh p C t (1) – S TT: ng d ng h tr t ng tăng NNT nh p các thông tin như tên a phương, tên cơ s SX ph thu c, MST c t Tên doanh nghi p/ Mã s thu khi ó ng d ng s ưa các thông tin này sang c t “Ch tiêu” vào các dòng tương ng. dòng “T i nơi có tr s chính” thì ng d ng h tr l y thông tin Tên doanh nghi p và Mã s thu t t khai lên. thêm cơ s h ch toán b n ch n F5 khi ó ng d ng h tr t sinh ra thêm 3 dòng trong ó: • Dòng 1: Tên a phương: • Dòng 2: Tên cơ s SX ph thu c: ” • Dòng 3: là “Mã s thu : ” Ki m tra MST này ph i có 10 ký t u trùng v i MST c a tr s chính và các ia phương khác nhau không ư c nh p trùng MST v i nhau C t (3) – T l phân b : • Dòng 1: Toàn b doanh nghi p: M c nh là 100% và không cho s a • Các dòng ti p theo – Các chi nhánh: NNT nh p d ng xx,xx%, ki m tra t ng các chi nhánh ph i b ng 100%, n u không th a mãn ng d ng ưa ra c nh báo “T ng t l phân b c a các chi nhánh ph i b ng 100%”. C t (9) – Không cho nh p i v i t khai quý: o Các ch tiêu tính toán C t (4), (5), (6), (7) – S thu t m n p t ng quý: 55/181
 • 56. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 • Dòng 1: Toàn b doanh nghi p: ng d ng h tr t ng l y lên t ch tiêu [32] trên t khai c a quý tương ng, cho phép s a. • Các dòng ti p theo – Các chi nhánh: ng d ng h tr tính theo công th c b ng T l phân b c a chi nhánh ó nhân v i S thu t m n p quý c a toàn b doanh nghi p C t (8) = (4)+(5)+(6)+ (7) C t (10) = [8] B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c a t khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên 56/181
 • 57. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS g m: [31] , [32], cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.4.2 T khai thu thu nh p doanh nghi p t m tính m u 01B/TNDN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “T khai thu TNDN t m tính (01B/TNDN)” khi ó màn hình kê khai s hi n th . b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như kỳ tính thu , tr ng thái t khai, ngành ngh kinh doanh, ph l c tươnng t như t 01/GTGT. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNDN t m tính m u 01B/TNDN: Chi ti t các ch tiêu c n nh p o Ch tiêu [22], [23], [30], NNT t nh p, ki u s >= 0, m c nh là 0 o Ch tiêu [24] NNT t nh p, d ng xx,xxxx% o Ch tiêu [25] NNT t nh p, d ng xx% 57/181
 • 58. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [26] NNT t nh p, d ng xx%. N u NNT ch n “ ư c hư ng nhi u m c ưu ãi”, thì ng d ng s ưa ra thông báo “ Các ch tiêu liên quan n m c thu su t ưu ãi [26], [29] s b xóa b ng 0. B n có ng ý không?” N u NNT ch n “Có” thì ng d ng s t l i giá tr hai ch tiêu này b ng 0 và cho phép NNT nh p nhi u m c thu su t t i ch tiêu [26], n u ngư c l i thì ng d ng s quay v màn hình nh p t khai ban u. Lưu ý: Do ch tiêu này v a nh p ki u s v a nh p ki u text nên khi nh p t khai này c n ch nh nh d ng c a máy tính v d ng 123.456.789.00 khôngb m t giá tr nh p sau d u ph y. o Ki m tra ch tiêu [30] <= [27]. N u sai có c nh báo “Thu TNDN d ki n mi n, gi m [30] ph i nh hơn ho c b ng Thu TNDN phát sinh trong kỳ [27]” o Ch n gia h n i v i các doanh nghi p ư c gia h n: i v i các kỳ kê khai quý 1,2,3 năm 2010 thì gia h n theo Q 12/2010/Q -TTg i v i các kỳ kê khai quý 4/2010 thì gia h n theo quy t nh 21/2011/Q – TTg i v i các kỳ kê khai quý 1,2,3,4/2011 thì gia h n theo quy t nh 21/2011/Q -TTg; Q 54/2011/Q -TTg Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [21] = [22] +[23] o Ch tiêu [27]= [28] + [29] o Ch tiêu [28] = [22] *[24]*[25] o Ch tiêu [29] = [23] * [24] * [26]. N u NNT u c hư ng nhi u m c ưu ãi thì ch tiêu này không h tr tính toán mà ư c nh p. o Ch tiêu [31] = [27] – [30] Vi c kê khai t khai b sung c a m u 01B/TNDN tương t như t 01A/TNDN, kê khai i u ch nh b sung cho các ch tiêu [28], [29], [30]3.4.3 T khai thu nh p doanh nghi p cho chuy n như ng B S - 02/TNDNCách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “TK TNDN cho chuy n như ng B S” khi ó màn hình “Ch n kỳ tính thu ” s hi n th . i v i T khai thu 02/TNDN, UD cho phép NNT ch n m t trong hai lo i t khai là “T khai theo tháng” ho c “T khai l n phát sinh” b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u như kỳ tính thu , tr ng thái t khai, lo i t khai. Sau ó nh n nút “ ng ý” hi n th ra t khai TNDN chuy n như ng B S m u 02/TNDN. 58/181
 • 59. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 A.Trư ng h p khai T khai theo Quý Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n kỳ kê khai là Quý, tr ng thái t khai là Tkhai l n u, sau ó nh n nút l nh “ ng ý” màn hình kê khai hi n th ra nhưsau: Chi ti t các ch tiêu c n nh p: Ch tiêu [25], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [38], [40], [41] cho phép NSD t nh p, ki u s m c nh là 0 Ch tiêu [34] cho phép NSD t nh p d ng s , ki m tra: ch tiêu [34] < = [33] Ch tiêu [36], [42] m c nh là 25%, không cho phép s a Ch tiêu [43] m c nh là 2%, không cho phép s a Các ch tiêu tính toán 59/181
 • 60. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Ch tiêu [26] = [27] + [28] + [29] + [30] + [31] + [32] Ch tiêu [33]= [25] - [26] , ki m tra n u [33] < =0 thì không cho nh p ch tiêu [34] và ch tiêu [37] = 0, [39] = 0 Ch tiêu [35] = [33] - [34] Ch tiêu [37] = [35] * [36], n u âm thì [37] = 0 Ch tiêu [39] = [37] - [38], n u âm thì [39] = 0 Ch tiêu [44]: o N u ch tiêu [41] < > 0 ch tiêu [44] = ( [40] - [41] ) * 25% , cho phép s a o N u ch tiêu [41] = 0 ch tiêu [44] = [40] * 2%, cho phép s a Các i u ki n ki m tra/ công th c Ki m tra ch tiêu [34] <= [33]. N u không th a mãn thì ng d ng ưa ra c nh báo “S l tư ho t ng chuy n như ng b t ng s n ư c chuy n kỳ này [34] ph i nh hơn ho c b ng Thu nh p t ho t ng chuy n như ng b t ng s n [33]” Trên m u in h tr ph n ghi chú ti u m c h ch toán cu i t khai: o i v i hình th c kê khai khi bàn giao b t ng s n thì h ch toán trên ch tiêu [39] o i v i hình th c kê khai thu ti n theo ti n thì h ch toán trên ch tiêu [44] B.Trư ng h p khai T khai l n phát sinh Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai tháng khi ó màn hình kê khai ô check “T khai l n phát sinh” s b m i và UD cho phép NNT kê khai t khai theo t ng ngày và không có t khai b sung như sau: b t u kê khai t khai b n cũng l a ch n các thông tin v kỳ kê khai, ngành ngh kinh doanh, các ph l c sau ó nh n nút “ ng ý” vào màn hình kê khai chính và kê khai các ch tiêu như t khai quý. C. Trư ng h p khai t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b 60/181
 • 61. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 sung sau ó nh n nút ng ý màn hình kê khai s hi n th , khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: ng d ng s l y d li u c a T khai g n nh t trong cùng kỳ kê khai làm d li u 61/181
 • 62. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 m c nh trên T khai i u ch nh (N u là t khai b sung l n 1 thì l y d li u c at khai l n u, n u là t khai b sung l n n thì l y d li u l n b sung n-1). NNT s kê khai b sung i u ch nh tr c ti p trên T khai i u ch nh, kê khai như t khai thay th , sau ó ng d ng s t ng l y các ch tiêu i u ch nh liên quan n s thu ph i n p lên KHBS, NNT không kê khai trên KHBS. Các ch tiêu ư c ưa lên KHBS • N u kê khai ph n I thì ưa các ch tiêu lên KHBS g m: [37], [38], [39] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT. ưa chênh l ch [39] lên ph n t ng h p • N u kê khai ph n II thì ưacác c h tiêu lên KHBS g m: [44] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT. ưa chênh l ch [44] lên ph n t ng h p • N u kê khai c 2 ph n I và ph n II thì ưa các ch tiêu KHBS g m: [37], [38], [39], [44] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT. ưa chênh l ch t ng [39] + [44] lên ph n t ng h p3.4.4 T khai Quy t toán thu thu nh p doanh nghi p năm m u 03/TNDN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Doanh Nghi p” ch n “Quy t toán TNDN (03/TNDN)” khi ó màn hình “Ch n kỳ tính thu ” s hi n th . b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như kỳ tính thu , tr ng thái t khai, ngành ngh kinh doanh, ph l c tươnng t như t 01/GTGT. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai Quy t toán thu TNDN m u 03/TNDN. 62/181
 • 63. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chi ti t các ch tiêu c n nh p o i chi u gi a ch tiêu trên t khai và ch tiêu trên ph l c thì c nh báo sai trên t khai. Khi các i u ki n b t bu c úng trên t khai ã m b o thì cho ghi t khai. o Ch tiêu [01] l y t giá tr tham s Kỳ tính thu ã nh p màn hình “ Ch n kỳ tính thu ” o Các ch tiêu A1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, B10, B11,C2, C3, C8, C9, C10, D cho phép NNT t nh p, ki u s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu B14: cho phép NNT t nh p, ki u s , cho phép nh p s âm o Ch tiêu C5: cho phép NNT t nh p, ki u s , không âm, m c nh là 0, ki m tra C5 ph i < = 10% * C4 o Check vào ô có gia h n n u doanh nghi p ư c gia h n o i v i năm 2009 theo ngh nh 30/NQ-CP o i v i năm 2010 theo Q 21/2011/Q -TTg o i v i năm 2011 theo Q 21/2011/Q -TTg; Q 54/2011/Q -TTg Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu A1: Khi kê khai mà có các ph l c 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, 03-1C/TNDN thì ch tiêu A1 ư c tính b ng t ng [19] trên ph l c 03- 1A/TNDN c ng ch tiêu [16] trên ph l c 03-1B/TNDN c ng ch tiêu [28] trên ph l c 03-1C/TNDN, cho phép s a o Ch tiêu B1= B2 + B3 + B4 + B5 + B6 63/181
 • 64. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu B7= B8 + B9 + B10 + B11 o Ch tiêu B12= A1 + B1 –B7 o Ch tiêu B13= B12 –B14 o Ch tiêu C1 = B13 o Ch tiêu C3: Khi kê khai mà có ph l c 03-2A/TNDN i kèm thì C3 ư c tính b ng t ng c t (4) trên ph l c 03-2A/TNDN. o Ch tiêu C4= C1 –C2 –C3, n u C4 < 0 thì không cho nh p C5 và C7 = 0 o Ch tiêu C6= C4 –C5 o Ch tiêu C7= ch tiêu C6 * 25% o Ch tiêu C8: Khi kê khai mà có các ph l c 03_3A/TNDN, 03_3B/TNDN i kèm thì C8 ư c tính b ng t ng ch tiêu [4] trên ph l c 03_3A/TNDN + ch tiêu [07] trên ph l c 03_3B/TNDN o Ch tiêu C9: Khi kê khai mà có các ph l c 03_3A/TNDN, 03_3B/TNDN, 03-3C/TNDN i kèm thì C9 ư c tính b ng t ng ch tiêu [9] trên ph l c 03_3A/TNDN + ch tiêu [11] trên ph l c 03_3B/TNDN + ch tiêu [4] trên ph l c 03_3C/TNDN o Ch tiêu C10: Khi kê khai mà có các ph l c 03-4/TNDN i kèm thì C10 ư c tính b ng t ng c t S thu ã n p nư c ngoài ư c kh u tr (c t 11) trên ph l c 03-4/TNDN o Ch tiêu C11= C7 –C8 –C9 –C10. N u NNT nh p ph l c t ng h p lên C8, C9, C10 thì n u C11 < 0 c nh báo t i C11 "S thu TNDN c a ho t ng SXKD chưa úng. ngh xem l i các ch tiêu liên quan." o Ch tiêu D: Khi kê khai mà có các ph l c 03-5/TNDN i kèm thì D s ư c t ng h p t ch tiêu Thu TNDN còn ph i n p (ch tiêu [18]) trên ph l c 03-5/TNDN o Ch tiêu E= E1 + E2 o Ch tiêu E1 = C11 o Ch tiêu E2 = D Ph l c S 03-1A/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p Các thông tin trong ph n nh danh l y t thông tin nh danh chung c a Ngư i n p thu . o Các ch tiêu [01], [02], [04], [05], [06], [07], [08], [10], [11], [12], [13], [14], [16], [17]: NNT t nh p d ng s , không âm, m c nh là 0 Các công th c tính toán: ng dung h tr tính toán theo công th c o Ch tiêu [03] = [04] + [05] + [06] + [07] o Ch tiêu [09] = [10] + [11] + [12] o Ch tiêu [15] = [01] – [03] + [08] – [09] – [13] 64/181
 • 65. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [18] = [16] – [17] o Ch tiêu [19] = [15] + [18] Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng o Ki m tra ch tiêu [02] <= [01], [14] <= [13]. N u sai ưa ra c nh báo. o Ch tiêu [19] ưa lên ch tiêu A1 trên t kê khai 03/TNDN, có th âm. Ph l c 03-1B/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p o Các ch tiêu [01], [02], [04], [05], [10], [11], [13], [14], [15]: NNT t nh p, ki u s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu [07], [08], [09]: NNT t nh p, có th nh p giá tr âm. Các công th c tính toán o Ch tiêu [03] = [01] - [02] o Ch tiêu [06] = [04] - [05] o Ch tiêu [12] = [10] - [11] o Ch tiêu [16] = [03]+[06]+[07]+[08]+[09]+[12]+[13]-[14]-[15]) Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu [16] ư c t ng h p i chi u v i ch tiêu A1 c a t khai Ph l c 03-1C/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p o Ch tiêu [02], [03], [04], [05],[06], [07], [08], [09], [10], [12], [13], [14], [15],[16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [25], [26]: NNT t nh p ki u s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu [22]: NNT t nh p ki u s , cho phép nh p âm, m c nh là 0 Các công th c tính toán o Ch tiêu [01] = [02]+[03]+[04]+[05]+[06]+[07]+[08]+[09]+[10] o Ch tiêu [11]= [12]+[13]+......+[22]+[23] o Ch tiêu [24]= [01]-[11] o Ch tiêu [27]=[25]-[26] o Ch tiêu [28]=[24]+[27] Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng Ch tiêu [28] ư c t ng h p i chi u v i ch tiêu A1 c a t khai Ph l c 03–2A/TNDN và 03–2B/TNDN Giá tr năm phát sinh l (c t 1) ph i nh hơn năm quy t toán thu TNDN. N u không s có thông báo “Năm phát sinh l ph i nh hơn năm quy t toán thu TNDN.” Các ch tiêu c n ph i nh p 65/181
 • 66. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu Năm phát sinh l (c t 1): ng d ng h tr t ng sinh ra 5 dòng tư ng ng v i 5 năm trư c năm c a kỳ quy t toán. o Ch tiêu S l phát sinh (c t 2): cho phép NNT t nh p, d ng s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu S l ã chuy n trong các kỳ tính thu trư c (c t 3): cho phép NNT t nh p, d ng s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu S l ư c chuy n trong kỳ tính thu này (c t 4): cho phép NNT t nh p d ng s , không âm, m c nh là 0 Các công th c tính toán: ng d ng h tr tính toán theo công th c: o S l còn ư c chuy n sang các kỳ tính thu sau:c t (5) = c t(2) - c t(3) - c t(4) o Dòng t ng c ng ư c tính b ng t ng các dòng trong c t tương ng c a c t (4) và c t (5). Các ch tiêu ki m tra logic b t bu c úng o S l phát sinh (c t 2) >= (“S l ã chuy n trong các kỳ tính thu trư c (c t 3)” + “S l chuy n trong kỳ tính thu này (c t 4)”), n u không th a mãn ng d ng ưa ra c nh báo vàng và v n cho in o T ng c t (4) ư c ưa lên ch tiêu C3 c a t khai 03/TNDN. o Ki m tra n u (T ng c t (4) + T ng c t (5)) > ([C1] – [C2]) và C3 < C1 –C2 thì ng d ng ưa ra c nh báo t i ch tiêu T ng c t (5) “Không ư c chuy n l sang các kỳ tính thu sau khi còn phát sinh thu nh p tính thu trong kỳ này [C4]” Ph l c 03–3A/TNDN: Các ch tiêu c n ph i nh p o M c A: Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu : • Ch tiêu i u ki n ưu ãi (1): NNT ch n trong danh sách i u ki n có s n b ng cách tích vào checkbox. • Ch tiêu Thu su t thu nh p doanh nghi p ưu ãi (2.1): NNT t nh p d ng xx, xxx% • Ch tiêu Th i h n áp d ng thu su t ưu ãi (2.2): NNT t nh p • Ch tiêu Th i gian mi n thu (2.3): NNT t nh p • Ch tiêu Th i gian gi m 50% s thu ph i n p (2.4): NNT t nh p o M c B: Xác nh s thu ưu ãi: • Ch tiêu [1], [5]: NNT t nh p, d ng s , không âm, m c nh là 0 • Ch tiêu [6]: NNT t nh p, d ng xx,xxx% • Ch tiêu [8]: NNT t nh p, d ng xx,xxx% Các ch tiêu t tính: ng d ng h tr tính toán theo công th c: o M c B: 66/181
 • 67. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 • Ch tiêu [2] = 2.1 * ch tiêu [1] • Ch tiêu [3] = ch tiêu [1] * 25% • Ch tiêu [4] = ch tiêu [3] – ch tiêu [2] • Ch tiêu [7]: N u không nh p ch tiêu [5], [6] thì cho phép nh p ch tiêu [7] N u nh p ch tiêu [5], [6] thì ch tiêu [7] = ch tiêu [5] * ch tiêu [6], cho phép s a. N u s a khác thì không c nh báo gì c • Ch tiêu [9] = ch tiêu [7] * ch tiêu [8] Ràng bu c • Ch tiêu [4] ư c t ng h p lên ch tiêu C8 c a t khai 03/TNDN • Ch tiêu [9] ư c t ng h p lên ch tiêu C9 c a t khai 03/TNDN • Cho phép nh p nhi u ph l c. B m F5 thêm ph l c m i và F6 xoá ph l c o Lưu ý: i v i NNT thu c di n ư c mi n gi m 30% thu TNDN theo Thông tư 154/2011/TT-BTC khi th c hi n quy t toán thu năm 2011 thì kê khai s thu ư c mi n gi m vào ph l c 03-3A/TNDN trong ó i u ki n ưu ãi: Ch n lo i Ưu ãi khác. Trư ng h p NNT ư c hư ng nhi u lo i ưu ãi có thu su t khác nhau thì m i lo i ưu ãi kê khai trên 1 ph l c 03- 3A/TNDN ( n F5 t i ph l c 03-3A/TNDN thêm trang ph l c). ng d ng s h tr t ng h p s thu ư c mi n gi m trên t t c các ph l c 03- 3A/TNDN lên t khai. Ph l c 03-3B/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p o M c A: Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu : • Ch tiêu i u ki n ưu ãi (1): NNT ch n trong danh sách i u ki n có s n b ng cách tích vào checkbox và nh p các h ng m c u tư và Th i gian ăng ký b t u th c hi n mi n gi m thu • Ch tiêu Thu su t thu nh p doanh nghi p ưu ãi (2.1): NNT t nh p d ng xx,xxx% • Ch tiêu Th i h n áp d ng thu su t ưu ãi (2.2): NNT t nh p • Ch tiêu Th i gian mi n thu (2.3): NNT t nh p • Ch tiêu Th i gian gi m 50% s thu ph i n p (2.4): NNT t nh p o M c B: Xác nh s thu ưu ãi: • Ch tiêu [01], [02], [03]: NNT t nh p, d ng s , không âm, m c nh là 0 • Ch tiêu [08], [10]: NNT t nh p, d ng xx,xxx% Các ch tiêu t tính: ng d ng h tr tính toán theo công th c • Ch tiêu [04]= ch tiêu [02] / [01] * [03], cho phép s a 67/181
 • 68. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 • Ch tiêu [05] = ch tiêu [04] * 25% • Ch tiêu [06] = 2.1 * ch tiêu [04] • Ch tiêu [07] = ch tiêu [05] – [06] • Ch tiêu [09] = ch tiêu [04] * [08] • Ch tiêu [11] = ch tiêu [09] * ch tiêu [10] Ràng bu c: • Ch tiêu [04] t tính theo công th c, không cho phép s a • Ch tiêu [07] ư c t ng h p ưa lên ch tiêu C8 trên t khai 03/TNDN • Ch tiêu [11] ư c t ng h p lên ch tiêu C9 trên t khai 03/TNDN • Cho phép nh p nhi u ph l c. B m F5 thêm ph l c m i và F6 xoá ph l c Ph l c 03-3C/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p o M c A: Xác nh i u ki n và m c ưu ãi thu : • Ch tiêu i u ki n ưu ãi (1): NNT ch n trong danh sách i u ki n có s n b ng cách tích vào checkbox; • Ch tiêu i u ki n ưu ãi (1): NNT t nh p các ch tiêu con sau: T ng s lao ng s d ng thư ng xuyên trong kỳ tính thu ; Xác nhân c a cơ quan qu n lý lao ng có th m quy n v t ng s lao ng n mà doanh nghi p ang s d ng (n u có) • Ch tiêu M c ưu ãi (2): NNT ch n trong danh sách có s n b ng cách tích vào checkbox. o M c B: Xác nh s thu ưu ãi: • Ch tiêu [01], [02], [03], [04]: NNT t nh p, d ng s , không âm m c nh là 0 Ràng bu c: o Ch tiêu [04] (thu TNDN ư c gi m tương ng m c chi cho lao ng n , lao ng là ngư i dân t c thi u s ): • Nh p [04] <= ch tiêu [03] • T ng h p lên ch tiêu C9 trên t khai 03/TNDN Ph l c 03-4/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p: o C t (2): NNT t nh p,d ng text, dài t i a 300 ký t o C t (3), c t (4), c t (5), c t (6), c t (11): NNT t nh p, d ng s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu c t (9): m c nh là 25%, có th s a 68/181
 • 69. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Các ch tiêu tính toán: ng d ng h tr tính toán theo công th c: o C t (7) = c t(3) + c t (5) o C t (8) = c t(4) + c t (6) o C t (10) = c t(8) * c t (9) o Dòng t ng c ng ư c tính b ng t ng các dòng trong c t tương ng Ràng bu c: o Ch tiêu c t (11) (S thu ã n p nư c ngoài ư c kh u tr ): • Nh p (11) <= ch tiêu c t (10) và c t (6) • T ng h p lên ch tiêu C10 trên t khai 03/TNDN Ph l c 03-5/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p: o Các ch tiêu [01], [03], [04], [05], [06], [07], [08], 16]: NNT t nh p d ng s , không âm, m c nh là 0. o Ch tiêu [10]: NNT t nh p d ng s , cho phép nh p s âm. N u [09] > 0 thì ki m tra ch tiêu [10] <= ch tiêu [09] o Ch tiêu [12]: NNT t nh p d ng s , cho phép nh p s âm. N u [11] > 0 thì ki m tra ch tiêu [12] <= ch tiêu [11] Các ch tiêu t tính: ng d ng h tr tính theo công th c: o Ch tiêu [02] = [03] + [04] + [05] + [06] + [07] + [08] o Ch tiêu [09] = ch tiêu [01] – ch tiêu [02]. o Ch tiêu [11] = ch tiêu [09] – ch tiêu [10]. o Ch tiêu [13] = ch tiêu [11] – ch tiêu [12], n u [13] <0 thì [15] = 0 o Ch tiêu [14]: m c nh là 25%, không cho s a o Ch tiêu [15] = ch tiêu [13] * ch tiêu [14] o Ch tiêu [17]: H tr b ng t ng s trên ch tiêu 37 ph n I trên các t khai 02/TNDN, cho s a o Ch tiêu [18] = ch tiêu [15] – ch tiêu [16] – ch tiêu [17], n u âm thì [18] = 0. Ràng bu c o Ch tiêu [18] (Thu TNDN còn ph i n p): • T ng h p lên ch tiêu D trên t khai 03/TNDN Ph l c 03-6/TNDN Các ch tiêu c n ph i nh p: I. Xác nh s trích l p Qu phát tri n khoa h c và công ngh trong kỳ tính thu : 1. M c trích l p : t nh p d ng text 69/181
 • 70. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 2. S ti n trích l p: t nh p d ng s , không âm II. Theo dõi vi c s d ng Qu phát tri n khoa h c và công ngh các kỳ tính thu trư c và kỳ này: o Ch tiêu [01]: NNT t nh p d ng YYYY o Ch tiêu [02]: NNT t nh p theo d ng xx,xx% o Các ch tiêu [03], [04], [05]: NNT t nh p d ng s , không âm, m c nh là 0. Các ch tiêu t tính: ng d ng h tr tính theo công th c: o Ch tiêu [06] = [03] + [05] - [04] Nh p ph l c GCN-01/QLT ( Thông tin v giao d ch liên k t) Các ch tiêu c n nh p: • Ph n A: o ơn v ti n: cho phép NNT t nh p d ng text o C t (1) – STT: UD h tr t tăng o C t (2): NNT t nh p các ph n tương ng v i c t STT o C t (3), (5): NNT t nh p d ng s o C t (4),(6): NNT ch n trong combobox g m các phương pháp sau: PP1: Phương pháp So sánh giá giao d ch c l p PP2: Phương pháp Giá bán l i PP3: Phương pháp Giá v n c ng lãi PP4: Phương pháp So sánh l i nhu n PP5: Phương pháp tách l i nhu n PP6: Phương pháp khác • Ph n B o C t (1) – STT: NNT t nh p d ng text o C t (2), (3): NNT t nh p d ng text o C t (4): NNT t nh p t i a 14 ký t , ki m tra c u trúc MST o C t (5): NNT ánh d u “x” vào các ô hình th c liên k t A,B... Nh p ph l c 05/TNDN Các ch tiêu c n nh p o C t (1), (2), (3) : Tương t như ph l c 05/TNDN ính kèm t 01A/ TNDN Các ch tiêu tính toán o C t (4), (5), (6), (7) – S thu t m n p t ng quý: • Dòng 1: Toàn b doanh nghi p: ng d ng h tr t ng l y lên t ch tiêu [32] trên t khai 01A/TNDN ho c ch tiêu [31] trên t khai 01B/TNDN c a quý tương ng, cho phép s a. • Các dòng ti p theo – Các chi nhánh: ng d ng h tr tính theo công th c b ng T l phân b c a chi nhánh ó nhân v i S thu t m n p 70/181
 • 71. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 quý c a toàn b doanh nghi p, cho phép s a o C t (8) = (4)+(5)+(6)+ (7) o C t (9): H tr l y lên t ch tiêu E trên t khai quy t toán, không cho phép s a o C t (10) = [9] - [8] B. Trư ng h p khi t khai b sung Vi c kê khai t khai b sung c a m u 03/TNDN tương t như t 01/GTGT, kê khai i u ch nh b sung cho các ch tiêu C7, C8, C9, C10, D3.4.5 B ng kê gia h n n p thu TNDN quý I, II, III ã th c hi n n p vào ngân sách nhà nư c năm 2011 Cách g i: T menu ch c năng ch n “Kê khai / Thu Thu nh p doanh nghi p” ch n B ng kê gia h n thu TNDN. Khi ó hi n th file word B ng kê gia h n thu TNDN: NSD ch n Save As t i file word t ng d ng v và nh p chi ti t trên ph l c. Sau ó in ra ính kèm t khai thu TNDN n p cho Cơ quan Thu .3.4.6 Ph l c mi n gi m thu TNDN - M u s : 01/MGT-TNDN (Ban hành theo thông tư 140/2012/TT-BTC ngày 21/8/2012) 71/181
 • 72. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Cách g i: T menu ch c năng ch n “Kê khai / Thu Thu nh p doanh nghi p” ch n PL mi n gi m thu TNDN ( 01/MGT-TNDN). Khi ó s hi n th ra ph l c dư i d ng file excel như sau: NSD ch n Save As t i file excel t ng d ng v và nh p chi ti t các ch tiêu trên ph l c. Sau ó in ra ính kèm t khai thu TNDN n p cho Cơ quan Thu .3.5 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Thu nh p cá nhân3.5.1 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-BH theo Tháng A. Trư ng h p khai t khai l n u: Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 01/KK-BH theo tháng” khi ó màn hình ch n kỳ kê khai s hi n th ra như sau. 72/181
 • 73. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B n ch n “T khai l n u” nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNCN m u 01/KK-BH – Tháng v i h p ch n “L n u” trên t khai ư c ánh d u “X” như hình dư i.Chi ti t các ch tiêu c n nh p: Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh là s 0. Nh p các ch tiêu: [21], [22], [23] d ng s , không âm, và m c nh giá tr ban u là s 0. Các ch tiêu có ràng bu c : o Ch tiêu [22]: Nh hơn ho c b ng ch tiêu [21] o Ch tiêu [23]: Nh hơn ho c b ng ch tiêu [22] 73/181
 • 74. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B.Trư ng h p khai t khai b sung Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 01/KK-BH theo tháng” khi ó màn hình ch n kỳ kê khai hi n th .B n ch n “T khai b sung” ,và l n b sung r i nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNCN m u 01/KK-BH – Tháng v i h p ch n “B sung” trên t khai ư c ánh d u “X” như hình dư i và l n b sung th m y ư c ánh d u “L n” th m y.Chi ti t các ch tiêu c n nh p Nh p các ch tiêu: [21], [22], [23] d ng s , và cho phép nh p s âm, m c nh giá tr ban u là s 0.3.5.2 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-BH theo Quý Cách g i: kê khai t khai thu TNCN m u 01/KK-BH theo quý, t menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 01/KK-BH theo Quý”. N u trong cùng ng d ng ã t n t i t khai tháng n m trong quý mà b n ch n 74/181
 • 75. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 thì ng d ng s ưa ra thông báo Khi ó b n s không kê khai ư c t khai theo quý mà b n ph i quay l i t khai tháng kê khai. N u chưa t n t i t khai tháng trong quý thì b n ti p t c kê khai t khai theo quý v i cách kê khai t khai l n u và t khai b sung tương t như t khai theo tháng tháng Chi ti t các ch tiêu c n nh p: Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh là s 0. Nh p các ch tiêu: [21], [22], [23] d ng s , không âm, và m c nh giá tr ban u là s 0. Các ch tiêu có ràng bu c : o Ch tiêu [22]: Nh hơn ho c b ng ch tiêu [21] o Ch tiêu [23]: Nh hơn ho c b ng ch tiêu [22]3.5.3 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-XS theo tháng A. Trư ng h p khai t khai l n u: Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 01/KK-XS theo tháng” khi ó màn hình ch n kỳ kê khai s hi n th ra như sau. B n ch n “T khai l n u” nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNCN m u 01/KK-XS – Tháng v i h p ch n “L n u” trên t khai ư c ánh d u “X” như hình dư i. 75/181
 • 76. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4Chi ti t các ch tiêu c n nh p: Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh là s 0. Nh p các ch tiêu: [21], [22], [23] d ng s , không âm, và m c nh giá tr ban u là s 0. Các ch tiêu có ràng bu c : o Ch tiêu [22]: Nh hơn ho c b ng ch tiêu [21] o Ch tiêu [23]: Nh hơn ho c b ng ch tiêu [22] B.Trư ng h p khai t khai b sung Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 01/KK-XS theo tháng” khi ó màn hình ch n kỳ kê khai s hi n th . B n ch n “T khai b sung” ,và l n b sung r i nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNCN m u 01/KK-XS – Tháng v i h p ch n “B sung” trên t khai ư c ánh d u “X” như hình dư i và l n b sung th m y ư c ánh d u “L n” th m y. 76/181
 • 77. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4Chi ti t các ch tiêu c n nh p Nh p các ch tiêu: [21], [22], [23] d ng s , không âm, m c nh giá tr ban u là s 0.3.5.4 T khai thu thu nh p cá nhân m u 01/KK-XS theo Quý A.Trư ng h p khi t khai l n u Cách g i: kê khai t khai thu TNCN m u 01/KK-XS theo quý, t menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 01/KK-XS theo Quý”. N u trong cùng ng d ng ã t n t i t khai tháng n m trong quý mà b n ch n thì ng d ng s ưa ra thông báo 77/181
 • 78. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Khi ó b n s không kê khai ư c t khai theo quý mà b n ph i quay l i t khai tháng kê khai. N u chưa t n t i t khai tháng trong quý thì b n ti p t c kê khai t khai theo quý v i cách kê khai t khai l n u và t khai b sung tương t như t khai theo tháng thángChi ti t các ch tiêu c n nh p: Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh là s 0. Nh p các ch tiêu: [21], [22], [23] d ng s , không âm, và m c nh giá tr ban u là s 0. Các ch tiêu có ràng bu c : Ch tiêu [22]: Nh hơn ho c b ng ch tiêu [21] Ch tiêu [23]: Nh hơn ho c b ng ch tiêu [22]3.5.5 T khai thu thu nh p cá nhân m u 02/KK-TNCN theo Quý A.Trư ng h p khi t khai l n u Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 02/KK-TNCN theo Quý khi ó màn hình kê khai s hi n th .B n ch n vào”T khai l n u” ch n “quý”r i nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNCN m u 02KK/TNCN theo Quý v i h p ch n “L n u ” trên t khai ư c ánh d u “X” như hình dư i 78/181
 • 79. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4Chi ti t các ch tiêu c n nh p: Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh là s 0. Nh p các ch tiêu [22], [23], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [33] d ng s , không âm, m c nh là 0. Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [21] = ch tiêu [22] +[23] o Ch tiêu [24] = [25] + [26] +[27] o Ch tiêu [28] = [29] + [30] + [31] o Ch tiêu [32]= [33] + [34] + [35] o Ch tiêu [34]= 10 % * ch tiêu[30], cho phép s a n u vư t quá ch tiêu [30] thì ng d ng ưa ra c nh báo “Ch tiêu [34] không ư c vư t quá ch tiêu [30]”. o Ch tiêu [35]= 20% * ch tiêu [31], cho phép s a n u khác công th c thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng: “S thu không tương ng v i doanh thu và thu su t”. 79/181
 • 80. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B,Trư ng h p khai t khai b sung Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 02/KK-TNCN theo Quý ” khi ó màn hình ch n kỳ kê khai s hi n th ra. B n ch n “T khai b sung” ,và l n b sung r i nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNCN m u 02/KK-TNCN – Quý v i h p ch n “B sung” trên t khai ư c ánh d u “X” như hình dư i và l n b sung th m y ư c ánh d u “L n” th m y.Chi ti t các ch tiêu c n nh p: Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh là s 0. Nh p các ch tiêu [22], [23], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [33] d ng s , không âm, m c nh là 0. Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [21] = ch tiêu [22] +[23] o Ch tiêu [24] = [25] + [26] +[27] o Ch tiêu [28] = [29] + [30] + [31] o Ch tiêu [32]= [33] + [34] + [35] o Ch tiêu [34]= 10 % * ch tiêu[30], cho phép s a. 80/181
 • 81. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [35]= 20% * ch tiêu [31], cho phép s a3.5.6 T khai thu thu nh p cá nhân m u 02/KK-TNCN theo Tháng A. Trư ng h p khai t khai l n u: Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 02/KK-TNCN theo tháng” khi ó: N u trong cùng ng d ng ã t n t i t khai quý có ch a tháng mà b n ch n thì ng d ng s ưa ra thông báo Khi ó b n s không kê khai ư c t khai theo tháng mà b n ph i quay l i t khai quý kê khai. N u chưa t n t i t khai quý ch a tháng này thì b n ti p t c kê khai t khai theo tháng v i cách kê khai t khai l n u và t khai b sung tương t như t khai theo quý Chi ti t các ch tiêu c n nh p: Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh là s 0. Nh p các ch tiêu [22], [23], [25], [26], [27], [29], [30], [31], [33] d ng s , không âm, m c nh là 0. Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [21] = ch tiêu [22] +[23] o Ch tiêu [24] = [25] + [26] +[27] o Ch tiêu [28] = [29] + [30] + [31] o Ch tiêu [32]= [33] + [34] + [35] o Ch tiêu [34]= 10 % * ch tiêu[30], cho phép s a n u vư t quá ch tiêu [30] thì ng d ng ưa ra c nh báo “Ch tiêu [34] không ư c vư t quá ch tiêu [30]”. o Ch tiêu [35]= 20% * ch tiêu [31], cho phép s a n u khác công th c thì ng d ng ưa ra c nh báo vàng: “S thu không tương ng v i doanh thu và thu su t”. 81/181
 • 82. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.43.5.7 T khai thu thu nh p cá nhân m u 03/KK-TNCN theo Tháng A.Trư ng h p khai t khai chinh th c Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 03/KK-TNCN theo Tháng ” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n ch n “T khai l n u” r i nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNCN m u 03/KK-TNCN theo Tháng v i h p ch n “L n u” trên t khai ư c ánh d u “X” như hình dư i 82/181
 • 83. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chi ti t các ch tiêu c n nh p: Nh p các ch tiêu [21], [23], [25], [27], [29] d ng s ,không âm, m c nh là 0 Nh p ch tiêu [30], ki m tra <= 5%* [29] Các ch tiêu t tính: o Ch tiêu [22]= 5% * [21], cho phép s a n u vư t quá [21] thì ng d ng ưa ra c nh báo “ Ch tiêu [22] không ư c l n hơn ch tiêu [21]” o Ch tiêu [24]= 0,05% * [23], cho phép s a n u vư t quá [23] thì ng d ng ưa ra c nh báo “ Ch tiêu [24] không ư c l n hơn ch tiêu [23]” o Ch tiêu [26] = 5%* [25] o Ch tiêu [28] = 10% * [27] B.Trư ng h p khai t khai b sung Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 03/KK-TNCN theo Tháng ” khi ó màn hình kê khai s hi n th . B n ch n “T khai b sung” và l n b sung r i nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNCN m u 03/KK-TNCN theo Tháng v i h p ch n “ b sung” trên t khai ư c ánh d u “X” và l n b sung s m y như hình dư i 83/181
 • 84. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o Nh p các ch tiêu [21], [23], [25], [27], [29], [30] d ng s ,không âm, m c nh là 0 o Các ch tiêu t tính, không cho s a: [22], [24], [26], [28]3.5.8 T khai thu thu nh p cá nhân m u 03/KK-TNCN theo Quý A.Trư ng h p khi t khai l n u Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 03/KK-TNCN theo Quý” khi ó: N u trong cùng ng d ng ã t n t i t khai tháng n m trong quý mà b n ch n thì ng d ng s ưa ra thông báo 84/181
 • 85. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Khi ó b n s không kê khai ư c t khai theo quý mà b n ph i quay l i t khai tháng kê khai. N u chưa t n t i t khai tháng trong quý thì b n ti p t c kê khai t khai theo quý v i cách kê khai t khai l n u và t khai b sung tương t như t khai theo tháng tháng Chi ti t các ch tiêu c n nh p: Nh p các ch tiêu [21], [23], [25], [27], [29] d ng s ,không âm, m c nh là 0 Nh p ch tiêu [30], ki m tra <= 5%* [29] Các ch tiêu t tính: o Ch tiêu [22]= 5% * [21], cho phép s a n u vư t quá [21] thì ng d ng ưa ra c nh báo “ Ch tiêu [22] không ư c l n hơn ch tiêu [21]” o Ch tiêu [24]= 0,05% * [23], cho phép s a n u vư t quá [23] thì ng d ng ưa ra c nh báo “ Ch tiêu [24] không ư c l n hơn ch tiêu [23]” o Ch tiêu [26] = 5%* [25] o Ch tiêu [28] = 10% * [27]3.5.9 T khai thu thu nh p cá nhân m u 07/TNCN (Cá nhân t khai) A. Trư ng h p khai t khai l n u: Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 07/TNCN theo tháng” khi ó màn hình ch n kỳ kê khai s hi n th ra như sau.B n ch n “T khai l n u” nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNCN 85/181
 • 86. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4m u 07/TNCN (Cá nhân t khai) v i h p ch n “L n u” trên t khai ư c ánh d u “X”như hình dư iChi ti t các ch tiêu c n nh p: o Ch tiêu [21] NNT có th ánh d u x ho c tr ng. o Nh p các ch tiêu: [22], [26], [27], [30], [33], [36], d ng s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu [24] m c nh là 4 000 000, có th s a trong s 2 giá tr 4 000 000 ho c là 0. o Ch tiêu [25] NNT nh p nh p các giá tr ph i là b i c a 1,6 tri u. o Ch tiêu [30] NNT nh p, giá tr ph i <= ch tiêu [22], n u không th a mãn ng d ng ưa ra c nh báo “T ng thu nh p ch u thu làm căn c tính gi m thu ph i nh hơn ho c b ng T ng thu nh p ch u thu phát sinh trong kỳ (ch tiêu [22])”. o Ch tiêu [37] NNT nh p m t trong các giá tr 1%, 2% ho c 5%, n u không th a mãn ng d ng ưa ra c nh báo “M c thu su t (ch tiêu [37] ph i là m t trong ba giá tr 1%, 2% ho c 5%) ”. o Các ch tiêu t tính: 86/181
 • 87. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [23]= [24] + [25] + [26] + [27] o Ch tiêu [28] = [22] – [23], n u 22] – [23] < 0 thì [28] = 0 o Ch tiêu [29]: + i v i t khai có kỳ kê khai t tháng 8/2011 n tháng 12/2011 n u 28<=5.000.000 thì [29] = 0, ngư c l i tính theo bi u thu lũy ti n + i v i t khai khác kỳ kê khai t tháng 8/2011 n tháng 12/2011 thì tính theo bi u thu lũy ti n t ng ph n, cho phép s a, giá tr s a ph i >= 0 và nh hơn ch tiêu [28] o Ch tiêu [31]= [29] *[30] / [22] * 50 % o Ch tiêu [32] = [29] - [31] o Ch tiêu [34] m c nh là 20%, không cho s a o Ch tiêu [35] = [33] * [34], cho phép s a, ki m tra <= ch tiêu [ 33] * ch tiêu [34] o Ch tiêu [38] = [36] * [37], cho phép s a, ki m tra <= ch tiêu [36] * ch tiêu [37] Trư ng h p ã t n t i t khai 07/KK-TNCN c a kỳ tính thu li n trư c thì ng d ng t ng chuy n ph n chi ti t gi m tr gia c nh cho ngư i ph thu c trên t khai này sang t khai c a kỳ tính thu tháng li n sau khi kê khai. Ki m tra các ràng bu c: N u có s li u kê khai trong m c I (ch tiêu [21] - [32]) thì không ư c có s li u t i m c II và III. Và ngư c l i có thông tin II, III thì không có ph n I. N u không th a mãn UD ưa ra thông báo " ngh xem l i. N u là cá nhân cư trú thì không kê khai ph n II, III. N u là cá nhân không cư trú thì không kê khai ph n I." B.Trư ng h p khai t khai b sung Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “TK TNCN M u 07/TNCN Cá nhân t khai” khi ó màn hình ch n kỳ kê khai s hi n th . B n ch n “T khai b sung” ,và l n b sung r i nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu TNCN m u 04/TNCN Cá nhân t khai v i h p ch n “B sung” trên t khai ư c ánh d u “X” như hình dư i và l n b sung th m y ư c ánh d u “L n” th m y 87/181
 • 88. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4Chi ti t các ch tiêu c n nh p: o Các ch tiêu chi ti t nh n giá tr m c nh là s 0. o Nh p các ch tiêu: [21], [24], [30], [35], [37] d ng s , cho phép nh p s âm, m c nh là 0.3.5.10 T khai t m n p thu TNCN m u 08/TNCN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu thu nh p cá nhân” ch n “T khai t m n p thu TNCN (08/TNCN)”. i v i T khai thu 08/TNCN UD cho phép NNT ch n m t trong hai lo i t khai là “T khai theo quý” ho c “T khai t tháng n tháng” A. i v i t khai quý Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai quý như sau: 88/181
 • 89. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như: o Kỳ tính thu : ng d ng s m c nh kỳ tính thu b ng tháng hi n t i - 1, b n có th nh p kỳ tính thu mà mu n kê khai nhưng không ư c ch n kỳ tính thu l n hơn tháng hi n t i o Tr ng thái t khai: B n hãy ch n tr ng thái t khai là T khai l n u hay T khai b sung. o Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu tiêu th c bi t m u 08/TNCN Vi c kê khai t khai l n u và t khai b sung tương t như t 01/KK-BH, màn hình giao di n t khai như sau: Chi ti t các ch tiêu như sau: 89/181
 • 90. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Các ch tiêu c n nh p Ch tiêu [21], [22], [25], [26], [27], [28], [31]: NNT t nh p ki u s , không âm, m c nh là 0 o Các ch tiêu ng d ng h tr t ng tính theo công th c Ch tiêu [23] = [21] - [22], ki m tra n u k t qu âm thì [23] =0 Ch tiêu [24] = [25] + [26] + [27] + [28] Ch tiêu [29] = [23] - [24], ki m tra n u k t qu âm thì [29] =0 Ch tiêu [30] =: ng d ng h tr tính theo bi u th c lũy ti n c a ch tiêu [29], cho s a: [30] = ( [29] / 3) * bi u thu * 3 Ch tiêu [32] = [30] * [31] / [23] * 50% Ch tiêu [33] = [30] - [32] o Các i u ki n ràng bu c Ch tiêu [25]: nh p b ng b i s c a 4.000.000 ho c = 0 Ch tiêu [26]: nh p b ng b i s c a 1.600.000 Ch tiêu [31] <= ch tiêu [23] Ch tiêu [23] = [21] - [22], n u < 0 thì ch tiêu [23] = 0 Ch tiêu [29] = [23] - [24] , n u < 0 thì ch tiêu [29] = 0 B. i v i t khai t tháng n tháng Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai t tháng n tháng như sau: b t u kê khai t khai b n cũng l a ch n các thông tin: o Ch n kỳ kê khai: Nh p d ng MM/YYYY o Ch n hình th c kê khai: Quy t toán cho riêng t ng năm Quy t toán h t vào u năm o Ch n tr ng thái t khai: T khai l n u T khai b sung 90/181
 • 91. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Sau ó nh n nút “ ng ý” vào màn hình kê khai chính như sau.Kê khai chi ti t các ch tiêu tương t như t khai Quý. Riêng i v i ch tiêu [30]thì tính như sau: o Ch tiêu [30] =: ng d ng h tr tính theo bi u th c lũy ti n c a ch tiêu [29], cho s a: [30] = ( [29] / s tháng) * bi u thu * s tháng3.5.11 T khai t m n p thu TNCN m u 08A/TNCN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu thu nh p cá nhân” ch n “T khai t m n p thu TNCN (08A/TNCN)”. i v i T khai thu 08A/TNCN UD cho phép NNT ch n m t trong hai lo i t khai là “T khai theo quý” ho c “T khai t tháng n tháng” C. i v i t khai quý Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai quý như sau: 91/181
 • 92. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như: o Kỳ tính thu : ng d ng s m c nh kỳ tính thu b ng tháng hi n t i - 1, b n có th nh p kỳ tính thu mà mu n kê khai nhưng không ư c ch n kỳ tính thu l n hơn tháng hi n t i o Tr ng thái t khai: B n hãy ch n tr ng thái t khai là T khai l n u hay T khai b sung. o Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu tiêu th c bi t m u 08A/TNCN Vi c kê khai t khai l n u và t khai b sung tương t như t 01/KK-BH, màn hình giao di n t khai như sau: Chi ti t các ch tiêu như sau: o Các ch tiêu c n nh p Ch tiêu [21], [22], [24], [31]: NNT t nh p ki u s , không âm, m c nh là 0 Ch tiêu [25]: ng d ng h tr t tăng Ch tiêu [26]: NNT t nh p d ng text, t i a 200 ký t Ch tiêu [27]: NNT t nh p 10 ký t , ki m tra theo úng c u trúc MST Ch tiêu [28]: NNT t nh p s theo d ng xx,xx o Các ch tiêu ng d ng h tr t ng tính theo công th c Ch tiêu [23] = [21] - [22], ki m tra n u k t qu âm thì [23]=0 Ch tiêu [29] = ch tiêu [23] * [28] 92/181
 • 93. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Ch tiêu [30] = ch tiêu [24] * [28] Ch tiêu [32] = ch tiêu [29] - [31] Ch tiêu [33]: ng d ng h tr tính theo bi u thu lũy ti n c a ch tiêu [32], cho phép s a: [33] = ( [32] / 3) * bi u thu * 3. Ki m tra n u k t qu âm thì [33] = 0 Ch tiêu [34] = ch tiêu [33] * [30] / [29] * 50% Ch tiêu [35] = ch tiêu [33] - [34], ki m tra n u k t qu âm thì [35] =0 Ch tiêu [36] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [28] Ch tiêu [37] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [29] Ch tiêu [38] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [30] Ch tiêu [39] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [31] Ch tiêu [40] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [32] Ch tiêu [41] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [33] Ch tiêu [42] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [34] Ch tiêu [43] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [43] o Các i u ki n ràng bu c Ch tiêu [24]: Nh p ch tiêu [24] < = ch tiêu [23] Ch tiêu [23] = [21] - [22], n u <0 thì ch tiêu [23] = 0 Ch tiêu [36] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [28], n u khác 100% thì ng d ng ưa ra c nh báo “ T ng t l chia TNCT ph i b ng 100%) Ch tiêu [37] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [29], ki m tra = ch tiêu [23], n u khác thì ng d ng ưa ra c nh báo “ T ng thu nh p ch u thu c a cá nhân trong nhóm ph i b ng ch tiêu [23]” Ch tiêu [38] = t ng các dòng c a c t ch tiêu [30], ki m tra = ch tiêu [24], n u khác ng d ng ưa ra c nh báo “ T ng thu nh p làm căn c tính gi m thu c a cá nhân trong nhóm ph i b ng ch tiêu [24]” D. i v i t khai t tháng n tháng Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai t tháng n tháng như sau: 93/181
 • 94. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 b t u kê khai t khai b n cũng l a ch n các thông tin: o Ch n kỳ kê khai: Nh p d ng MM/YYYY o Ch n hình th c kê khai: Quy t toán cho riêng t ng năm Quy t toán h t vào u năm o Ch n tr ng thái t khai: T khai l n u T khai b sung Sau ó nh n nút “ ng ý” vào màn hình kê khai chính như sau.Kê khai chi ti t các ch tiêu tương t như t khai Quý. Riêng i v i ch tiêu [33]thì tính như sau: 94/181
 • 95. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [33] =: ng d ng h tr tính theo bi u th c lũy ti n c a ch tiêu [32], cho s a: [33] = ([32] / s tháng) * bi u thu * s tháng3.5.12 T khai Quy t toán thu TNCN m u 02/KK-XS. A.Trư ng h p khai t khai l n u Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Quy t toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T khai 02/KK-XS” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Chương trình m c nh ch n các ph l c c n kê khai. Ch n ”T khai l n u”, sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai Quy t toán thu TNCN dành cho cơ s giao i lý x s tr thu nh p cho i lý x s (02/KK-XS) v i h p ch n “Chính th c” ư c ánh d u. 95/181
 • 96. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai o Ph n thông tin chung bao g m các ch tiêu : t [01] n [20], [26], [27] ư ct ng c p nh t trên màn hình t khai. o Các ch tiêu ư c t ng h p t b ng kê thu nh p ch u thu : [21], [22], [23], [24], [25]B.Trư ng h p khai t khai b sungCách g i T menu ch c năng “Kê khai/Quy t toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T khai 02/KK-XS” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Chương trình m c nh ch n các ph l c c n kê khai. Ch n ”T khai b sung” và l n b sung th m y, sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai Quy t toán thu TNCN dành cho cơ s giao i lý x s tr thu nh p cho i lý x s (02/KK-XS) v i h p ch n “B sung” ư c ánh d u. 96/181
 • 97. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B ng kê thu nh p ch u thu và thu thu nh p cá nhân ã kh u tr i v i thunh p c a i lý x s o C t b t bu c nh p : H và tên, M t trong hai c t Mã s thu ho c S CMTND o Nh p ch tiêu : [10] o Nh p ch tiêu [11] < = [10] o Nh p ch tiêu [12] < [11] o Nh p ch tiêu [13] < [10] o th c hi n vi c t i b ng kê thì NNT vào ph n M u excel b ng kê l y m u excel và nh p d li u theo úng nh d ng c a m u sau ó ch n ch c năng T i b ng kê và t i tương t như các ph l c trên t 01/GTGT3.5.13 T khai Quy t toán thu TNCN m u 02/KK-BH. A.Trư ng h p khai t khai l n u Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Quy n toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T 97/181
 • 98. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 khai 02/KK-BH” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n ch n “T khai l n u”, chương trình m c nh ch n các ph l c c n kê khai. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai Quy t toán thu TNCN dành cho cơ s giao i lý b o hi m tr thu nh p cho i lý b o hi m (02/KK-BH) v i h p ch n “Chính th c” trên t khai ư c ánh d u “x” như hình dư i o Ph n thông tin chung : Các ch tiêu [01] n [20], [26], [27] ư c t ng hi n th trên màn hình o Các ch tiêu ư c t ng h p t b ng kê thu nh p ch u thu : [21], [22], 98/181
 • 99. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 [23], [24], [25]B.Trư ng h p khai t khai b sungCách g i :T menu ch c năng “Kê khai/Quy t toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T khai02/KK-BH” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau.B n ch n “T khai b sung” ,và l n b sung r i nh n vào nút l nh “ ng ý”hi n th ra t khai Quy t toán thu TNCN dành cho cơ s giao i lý b o hi m tr thunh p cho i lý b o hi m (02/KK-BH) v i h p ch n “B sung” trên t khai ư c ánhd u “X” như hình dư ivà l n b sung th m y ư c ánh d u “L n” th m y 99/181
 • 100. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B ng kê thu nh p ch u thu và thu thu nh p cá nhân ã kh u tr i v i thunh p c a i lý b o hi m o C t b t bu c nh p : H và tên, M t trong hai c t Mã s thu ho c S CMTND o Nh p các ch tiêu : [10], [11] o Nh p các ch tiêu [12] ki u s , không âm và [12] ph i nh hơn ch tiêu [11] o Nh p các ch tiêu [13] ki u s , không âm và [13] ph i nh hơn ch tiêu [10] o th c hi n vi c t i b ng kê thì NNT vào ph n M u excel b ng kê l y m u excel và nh p d li u theo úng nh d ng c a m u sau ó ch n ch c năng T i b ng kê và t i tương t như các ph l c trên t 01/GTGT3.5.14 T khai Quy t toán thu TNCN m u 05/KK-TNCN. A.Trư ng h p khai t khai l n u Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Quy t toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T khai 05/KK-TNCN” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. 100/181
 • 101. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chương trình m c nh ch n các ph l c c n kê khai. Ch n “T khai l n u”, sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai Quy t toán thu TNCN i v i cá nhân cư trú có thu nh p t ti n lương, ti n công (05/KK-TNCN) v i h p ch n “Chính th c” ư c ánh d u “X” Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khaiCác ch tiêu c n nh p o Ch tiêu [40] cho phép NNT nh p ki u s , không âm m c nh là 0 o Các ch tiêu [36], [37], [38], [39] NNT không c n kê khaiCác ch tiêu tính toán: o Ch tiêu [21] = [22] + [23] 101/181
 • 102. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [22] ư c t ng h p b ng t ng s dòng trên b ng kê 05A/BK- TNCN c ng s dòng trên b ng kê 05B/BK-TNCN và có c t (10) tr ng. o Ch tiêu [23] ư c t ng h p b ng cách m s dòng trên b ng kê 05B/BK-TNCN và có c t (10) ánh d u x. o Ch tiêu [24] = [25] + [26] + [27] o Ch tiêu [25] ư c l y lên t t ng c t (11) (ch tiêu [22]) c a b ng kê 05A/BK-TNCN o Ch tiêu [26] ư c t ng h p b ng t ng c t (11) trên b ng kê 05B/BK- TNCN và có c t (10) tr ng. o Ch tiêu [27] ư c t ng h p b ng t ng c t (11) trên b ng kê 05B/BK- TNCN và có c t (10) ư c ánh d u x. o Ch tiêu [28] = [29] + [30] + [31] o Ch tiêu [29] ư c t ng h p b ng t ng c t (11) trên b ng kê 05A/BK- TNCN và có c t (17) l n hơn 0. o Ch tiêu [30] b ng t ng c t (11) c a b ng kê 05B/BK-TNCN có c t cá nhân không cư trú (c t 10) tr ng và c t s thu TNCN ã kh u tr (c t 13) l n hơn 0. o Ch tiêu [31] b ng t ng c t (11) c a b ng kê 05B/BK-TNCN có c t cá nhân không cư trú (c t 10) ư c ánh d u x và c t s thu TNCN ã kh u tr (c t 13) l n hơn 0. o Ch tiêu [32] = [33] + [34] + [35] o Ch tiêu [33] ư c l y lên t t ng c t (17) (ch tiêu [28]) c a b ng kê 05A/BK-TNCN o Ch tiêu [34] b ng t ng các dòng c a c t s thu TNCN ã kh u tr (c t 13) có c t cá nhân không cư trú (c t 10) tr ng c a b ng kê 05B/BK- TNCN o Ch tiêu [35] b ng t ng các dòng c a c t s thu TNCN ã kh u tr (c t 13) có c t cá nhân không cư trú (c t 10) ư c ánh d u x c a b ng kê 05B/BK-TNCN o Ch tiêu [41] = [32] – [40] n u [32] – [40] >=0 o Ch tiêu [42] = [40] – [32] n u [32] – [40] < 0 o Ch tiêu [43] ư c t ng h p b ng t ng s dòng trên b ng kê 05A/BK- TNCN có c t các nhân y quy n quy t toán thay ( c t 10) ư c ánh d u x. o Ch tiêu [44] ư c t ng h p b ng t ng s thu TNCN ã kh u tr (c t 17) c a nh ng cá nhân có ánh d u x t i c t cá nhân y quy n quy t toán thay (c t 10) trên b ng kê 05A/BK-TNCN o Ch tiêu [45] ư c l y lên t ch tiêu [30] ( t ng c t 19) trên b ng kê 05A/BK-TNCN. o Ch tiêu [46] = [45] – [44] n u [45] – [44] >=0 102/181
 • 103. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [47] = Tr tuy t i c a ([45] – [44]) < 0 n u [45] – [44] < 0B. Trư ng h p khai t khai b sungCách g i :T menu ch c năng “Kê khai/Quy t toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T khai05/KK-TNCN” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau.Chương trình m c nh ch n các ph l c c n kê khai. Ch n “T khai b sung” vàl n b sung th m y, sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khaiQuy t toán thu TNCN i v i cá nhân cư trú có thu nh p t ti n lương, ti n công(05/KK-TNCN) v i h p ch n “B sung” ư c ánh d u “X” 103/181
 • 104. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B ng kê cho cá nhân ký h p ng lao ng (B ng kê 5A)Các ch tiêu c n nh p o C t b t bu c nh p : H và tên, MST ho c S CMND/H chi u o N u check c t [10] thì b t bu c nh p c t Mã s thu o Các ch tiêu c n nh p : [07], [08], [09], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [17]. o Ch tiêu [18]: Ch tiêu này không c n kê khai o Ch tiêu [10]: NNT ch n n u có y quy n quy t toán thay, tr ng n u không có.Các ch tiêu tính toán: o Ch tiêu [16] = [11] – [13] – [14] – [15], n u <0 thì [16] = 0 o Ch tiêu [19]: UD ch tính ra ch tiêu [19] khi NNT l a ch n “ Cá nhân y quy n quy t toán thay” • i v i kỳ tính thu năm 2009 thì [19] = S thu theo bi u lu ti n ti n - S thu ư c mi n gi m do làm vi c trong khu kinh t (T c là:[19] = ([16]/6 * bi u thu * 6) – ([16]/6 * bi u thu * 6 * [12]/[11] * 50%)). Trong ó: o S thu theo bi u lu ti n = Bi u thu lũy ti n c a ch tiêu [16] o S thu ư c mi n gi m do làm vi c trong khu kinh t = S thu theo bi u lu ti n*[12]/[11]*50% • i v i kỳ tính thu khác năm 2011 thì [19] = S thu theo bi u lu ti n ti n - S thu ư c mi n gi m do làm vi c trong khu kinh t (T c là:[19] = ([16]/12 * bi u thu * 12) – ([16]/12 * bi u thu * 12 * [12]/[11] * 50%)). Trong ó: - S thu theo bi u lu ti n = Bi u thu lũy ti n c a ch tiêu 104/181
 • 105. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 [16] - S thu ư c mi n gi m do làm vi c trong khu kinh t = S thu theo bi u lu ti n*[12]/[11]*50% • Riêng i v i kỳ tính thu năm 2011 thì: - N u [16]/12 <= 5 000 000 thì [19] = ([16]/12 * bi u thu * 7) – ([16]/12* bi u thu * 7 * [12]/[11] * 50%), cho phép s a - N u [16]/12 > 5 000 000 thì [19] = ([16]/12 * bi u thu * 12) – ([16]/12 * bi u thu * 12 * [12]/[11] * 50%), cho phép s a o Ch tiêu [20] = [17] –[19] n u [19] – [17] <0 o Ch tiêu [21] = [19] – [17] n u [19] – [17] >0 o Các ch tiêu t ng c ng ư c tính b ng t ng các dòng trong c t tương ng.Các i u ki n ràng bu c o Không ư c nh p trùng MST cá nhân ã ư c nh p trong kỳ tính thu gi a hai b ng kê 05A và 05B n u NNT ch n quy t toán thay o Ch tiêu [12] <= [11]; [17] < [11] o Ch tiêu [13]: Nh p s ch n n trăm nghìn B ng kê cho cá nhân không ký h p ng lao ng ho c ký h p ng lao ngdư i 3 tháng (B ng kê 5B)Các ch tiêu c n nh p o C t b t bu c nh p : H và tên, m t trong hai c t Mã s Thu ho c s CMND/H chi u. o Ch tiêu [10]: NNT ch n n u là cá nhân không cư trú 105/181
 • 106. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [11], [12] : NNT nh p ki u s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu [13] = [11] * 20% có m t cá nhân không cư trú (ch tiêu [10]) ư c ánh d u x, cho phép s a o Ch tiêu [14]: Không c n kê khai ch tiêu nàyCác i u ki n ràng bu c o Ch tiêu [12] < = ch tiêu [11] o Ch tiêu [13] < ch tiêu [11]3.5.15 T khai Quy t toán thu TNCN m u 06/KK-TNCN. A.Trư ng h p khai t khai l n u Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Quy t toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T khai 06/KK-TNCN” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Chương trình m c nh ch n các ph l c c n kê khai. Ch n “T khai l n u”, sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai Quy t toán thu TNCN 06/KK-TNCN (Dành cho t ch c cá nhân tr thu nh p t u tư v n, t chuy n như ng ch ng khoán, t b n quy n, như ng quy n thương m i, t trúng thư ng cho cá nhân và tr thu nh p t kinh doanh cho cá nhân không cư trú) v i h p ch n “Chính th c” ư c ánh d u “x” 106/181
 • 107. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Các ch tiêu c n nh p o Ch tiêu [21], [25], [27], [29], [30], [31]: NNT t nh p ki u s , không âm, m c nh là 0 Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [22] = [21] * 5%, cho phép s a o Ch tiêu [23] ư c l y t ch tiêu [12] (t ng c t 10) c a b ng kê 06/BK- TNCN o Ch tiêu [24] ư c l y t ch tiêu [13] ( t ng c t 11) c a b ng kê 06/BK- TNCN o Ch tiêu [26]= [25] * 5%, có th s a nhưng ph i nh hơn ch tiêu [25] o Ch tiêu [28] = [27] * 10%, có th s a nhưng ph i nh hơn ch tiêu [27] Các i u ki n ràng bu c o Ch tiêu [31] <= 5% * [30], n u không th a mãn thì ng d ng ưa ra c nh báo vàngB. Trư ng h p khai t khai b sungCách g i :T menu ch c năng “Kê khai/Quy t toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T khai 107/181
 • 108. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.406/KK-TNCN” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau.Chương trình m c nh ch n các ph l c c n kê khai. Ch n “T khai b sung” vàl n b sung th m y, sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khaiQuy t toán thu TNCN 06/KK-TNCN (Dành cho t ch c cá nhân tr thu nh p t u tư v n, t chuy n như ng ch ng khoán, t b n quy n, như ng quy n thươngm i, t trúng thư ng cho cá nhân và tr thu nh p t kinh doanh cho cá nhân khôngcư trú) v i h p ch n “B sung” ư c ánh d u “x”B ng kê 6B/BK-TNCN: B ng kê chi ti t giá tr chuy n như ng và thu thu nh pcá nhân ã kh u tr i v i thu nh p t chuy n như ng ch ng khoán. 108/181
 • 109. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4Ch tiêu b t bu c nh p: H và tên, b t bu c nh p m t trong hai ch tiêu Mã s thuho c S CMND/h chi uCác ch tiêu c n nh p :Ch tiêu [10] nh p ki u s , không âm, m c nh là 0Ch tiêu [11] nh p ki m s , không âm, m c nh là 0, nh hơn ch tiêu [10]3.5.16 T khai Quy t toán thu TNCN m u 08B/KK-TNCN. A.Trư ng h p khai t khai l n u Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Quy t toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T khai 08B/KK-TNCN” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Ch n “T khai l n u”, sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai Quy t toán thu TNCN 08B/KK-TNCN (Dành cho nhóm cá nhân kinh 109/181
 • 110. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 doanh th c hi n n p thu theo phương pháp kê khai ) v i h p ch n “T khai l n u” ư c ánh d u “x” Các ch tiêu c n nh p o Ch tiêu [21], [22], [23], [25], [26], [28], [29], [32], [39]: NNT t nh p ki u s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu [33]: ng d ng h tr t tăng o Ch tiêu [34]: NNT t nh p, ki u text o Ch tiêu [35]: NNT t nh p g m 10 ký t , ki m tra theo úng c u trúc MST. o Ch tiêu [36]: NNT t nh p ki u s theo d ng xx,xx Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [24] = [21] - [22] - [23], có th âm, không cho phép s a o Ch tiêu [27] = [25] - [26], có th âm, không cho phép s a o Ch tiêu [30] = [28] - [29], có th âm, không cho phép s a o Ch tiêu [31] = [24] + [27] + [30] o Ch tiêu [37] = [31] * [36] o Ch tiêu [38] = [32] * [36] o Ch tiêu [40] = [37] - [39] o Ch tiêu [41]: ng d ng h tr tính cho phép s a • i v i kỳ tính thu năm 2009 thì [41] = [40]/6 * bi u thu * 6 110/181
 • 111. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 • i v i kỳ tính thu khác năm 2011 thì [41] ư c tính b ng bi u thu lũy ti n c a ch tiêu [40] * 12 • i v i kỳ tính thu năm 2011 thì: N u [40]/12 <=5 000 000 thì [41] = [40]/12 * bi u thu * 7 N u [40]/12 > 5 000 000 thì [41] = [40]/12 * bi u thu * 12 o Ch tiêu [42] = [41]* [38] / [37] * 50% cho phép s a o Ch tiêu [43] : t nh p ki u s , không âm, m c nh là 0, t i a 15 ch s o Ch tiêu [44] = t ng các dòng c a c t [36] o Ch tiêu [45] = t ng các dòng c a c t [37] o Ch tiêu [46] = t ng các dòng c a c t [38] o Ch tiêu [47] = t ng các dòng c a c t [39] o Ch tiêu [48] = t ng các dòng c a c t [40] o Ch tiêu [49] = t ng các dòng c a c t [41] o Ch tiêu [50] = t ng các dòng c a c t [42] o Ch tiêu [51] = t ng các dòng c a c t [43] Các i u ki n ràng bu c o Mã s thu t i ch tiêu [05] ph i n m trong nhóm MST kê khai ph n chi ti t thu nh p và s thu c a cá nhân trong nhóm o Ch tiêu [32]: Nh p ch tiêu [32] < = ch tiêu [31] o Ch tiêu [27] = [25] - [26], n u < 0 thì ch tiêu [27] = 0 o Ch tiêu [40] = [37] - [39], n u < 0 thì ch tiêu [40] = 0 o Ch tiêu [44] = t ng các dòng c a c t [36], ki m tra n u khác 100% thì ng d ng ưa ra c nh báo “ T ng t l chia TNCT ph i b ng 100%”B. Trư ng h p khai t khai b sungVi c kê khai t khai b sung th c hi n tương t như kê khai b sung c a các t kaithu TNCN khác3.5.17 T khai Quy t toán thu TNCN m u 09/KK-TNCN. A.Trư ng h p khai t khai l n u Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Quy t toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T khai 09/KK-TNCN” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. 111/181
 • 112. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chương trình m c nh ch n các ph l c c n kê khai. Ch n “T khai l n u”, sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai Quy t toán thu TNCN i v i cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công và thu nh p t kinh doanh (09/KK-TNCN) v i h p ch n “Chính th c” ánh d u “X” như hình bên dư iChi ti t các ch tiêu c n nh p o Ch tiêu [29], [30], [40]: NNT t nh p ki u s , không âm, m c nh là 0 o Ch tiêu [40] <= [39]Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [22] = [23] + [25] o Ch tiêu [26]= [27] + [28] + [29] + [30] 112/181
 • 113. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [27]: m c nh b ng 48.000.000, cho phép s a o Ch tiêu [31]: • N u [22] - [26] > 0 thì [31]= [22] – [26] • N u [22] - [26] < 0 thì [32] = 0 o Ch tiêu [32]: H tr tính, cho phép s a i v i kỳ tính thu khác năm 2011 thì [32] ư c tính b ng bi u thu lũy ti n c a ch tiêu [31] * s tháng i v i kỳ tính thu năm 2009 thì [32] = [31]/6 * bi u thu * 6 i v i kỳ tính thu năm 2011 thì: • N u [31]/STKK <=5 000 000 thì [32] = [31]/STKK * bi u thu * (STKK – STMG) • N u [31]/STKK > 5 000 000 thì [32] = [31]/STKK * bi u thu * STKK. Trong ó: o STKK là S tháng kê khai = n tháng – t tháng +1 o STMG: là s mi n gi m ( n m trong kho ng t tháng 8/2011 n 12/2011) STMG = 0 (n u n tháng < 08/2011 ho c T tháng > 12/2011) STMG = n tháng - T tháng + 1 (n u n tháng <=12/2011 và T tháng >= 08/2011) STMG = n tháng – 08/2011 + 1 (n u T tháng < 08/2011 và 08/2011 <= n tháng <= 12/2011) STMG = 12/2011 - T tháng + 1 ( n u 08/2011 <= T tháng <= 12/2011 và n tháng > 12/2011) STMG = 5 ( n u T tháng < 08/2011 và n tháng > 12/2011) o Ch tiêu [33] = [34] + [35] + [36] o Ch tiêu [37] = [32] * [24] / [22] * 50%, cho phép s a o Ch tiêu [38] = [32] – [33] – [37] n u [32] – [33] – [37] >=0 o Ch tiêu [39] = tr tuy t i c a ([32] – [33] – [37]) n u [32] – [33] – [37] <0 o Ch tiêu [41] = [39] – [40]Các ch tiêu l y t các ph l c o Ch tiêu [23]: N u ch tiêu [15] trên 09B/PL-TNCN > 0 thì = ch tiêu [06] trên ph l c PL 09A/PL-TNCN + ch tiêu [15] trên ph l c 09B/PL- 113/181
 • 114. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 TNCN N u ch tiêu [15] trên 09B/PL-TNCN < 0 thì = ch tiêu [06] trên ph l c PL 09A/PL-TNCN o Ch tiêu [24]= ch tiêu [07] trên ph l c 09A/PL-TNCN + ch tiêu [16] trên ph l c 09B/PL-TNCN o Ch tiêu [25] = ch tiêu [08] trên ph l c 09A/PL-TNCN + ch tiêu [19] trên ph l c 09B/PL-TNCN o Ch tiêu [28] = t ng c t (15) ( ch tiêu [17]) trên ph l c 09C/PL-TNCN o Ch tiêu [34] = ch tiêu [09] trên ph l c 09A/PL-TNCN + ch tiêu [18] trên ph l c 09B/PL-TNCN o Ch tiêu [35]= ch tiêu [12] trên ph l c 09A/PL-TNCN + ch tiêu [17] trên ph l c 09B/PL-TNCN o Ch tiêu [36] = giá tr nh gi a (ch tiêu [13] trên ph l c 09A/PL-TNCN + ch tiêu [20] trên ph l c 09B/PL-TNCN) và [32] * [25]/ [22], không cho s aB.Trư ng h p khai t khai b sungCách g i :T menu ch c năng “Kê khai/Quy t toán Thu Thu Nh p Cá Nhân” ch n “T khai09/KK-TNCN” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau.Chương trình m c nh ch n các ph l c c n kê khai. Ch n “T khai b sung” vàl n thay i th m y, sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khaiQuy t toán thu TNCN i v i cá nhân có thu nh p t ti n lương, ti n công và thunh p t kinh doanh (09/KK-TNCN) v i h p ch n “B sung” ánh d u “X”: 114/181
 • 115. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 115/181
 • 116. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B ng kê thu nh p t ti n công, ti n lương (B ng kê 9A)Các ch tiêu c n nh p: o Nh p các ch tiêu [06], [07] [08], [10], [11] d ng s , không âm, m c nh là 0. o Ch tiêu [07] <= [06] o Nh p ch tiêu [12] < [06] o Nh p ch tiêu [13] < [08]Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [05] =[06] + [08] o Ch tiêu [09] = [10] + [11], ki m tra [09] < [06] 116/181
 • 117. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B ng kê thu nh p t kinh doanh (B ng kê 9B)Các ch tiêu c n nh p: o Các ch tiêu [05], [06], [07], [09], [10], [12], [13], [17], [18], [19], [20] nh p ki u s , không âm, m c nh là 0. o Ch tiêu [16]: Nh p ki u s , ki m tra [16] <= [15], n u [15] < 0 thì [16] = 0Các ch tiêu tính toán o Ch tiêu [08] = [05] – [06] –[07], không cho s a ( k t qu có th âm) o Ch tiêu [11] = [09] – [10], không cho s a ( k t qu có th âm) o Ch tiêu [14] = [12] – [13], có th s a, có th nh p giá tr âm o Ch tiêu [15] = [08] + [11] + [14], không cho s a ( k t qu có th âm) 117/181
 • 118. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B ng kê gi m tr gia c nh cho ngư i ph thu c (B ng kê 9C) C t b t bu c nh p : H và tên, Ngày sinh. Ngày sinh không ư c sau kỳ tính thu . Các ch tiêu c n nh p: [03], [05], [09], [10], [11], [12], [13], [15] Các ch tiêu tính toán: Ch tiêu [15] = [14] * 1,6 tri u3.5.18 Ph l c mi n gi m thu TNCN theo ngh quy t 08/2011/QH13Cách g i:T menu ch c năng ch n “Kê khai/ Quy t toán thu thu nh p cá nhân” ch n Phl c 25/MGT – TNCN. Khi ó s hi n th file word Ph l c mi n gi m thu TNCN: 118/181
 • 119. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4NSD ch n Save As t i file word Ph l c mi n thu TNCN v máy và nh p cácch tiêu trong ph l c. Sau ó in ra ính kèm v i các t QT thu nh p cá nhân n pcho Cơ quan thu3.6 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Tài nguyên3.6.1 T khai thu tài nguyên m u s 01/TAIN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Tài Nguyên” ch n “T khai thu tài nguyên m u s (01/TAIN)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu tài nguyên m u 01/TAIN 119/181
 • 120. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 A.Trư ng h p khi t khai l n u Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ó nh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau:Chi ti t các ch tiêu c n nh p Các c t chi ti t t c t [4] n c t [10] nh n giá tr m c nh là s 0. o C t [2] Tên lo i tài nguyên không ư c nh p tr c ti p trên bàn phím mà ư c ch n trong danh m c các m t hàng ch u thu tài nguyên ã ăng ký trong ch c năng “ ăng ký danh m c”. i v i kỳ kê khai t tháng 6/2010 tr v trư c thì các lo i tài nguyên ư c l y theo ngh nh 05/2009/N –CP . i v i kỳ kê khai t tháng 7/2010 tr i thì các lo i tài nguyên ư c l y theo Ngh nh 50/2010/N –CP. o C t [3] ơn v tính t ng hi n th theo c t [2] và cho phép ch n l i. o C t [6] Thu su t t ng hi n th theo c t [2] và ch cho phép s a v i ba lo i tài nguyên là Tài nguyên khác, D u m và Khí t. C t [6] ư c h tr theo nh d ng xx,xxx%. o Nh p s dương trên các c t [4], [5], [7], [9]. o Khi nh p c t [5] thì t c t [7] = 0, gi nguyên c t [6] và ngư c l i n u nh p c t [7] thì t c t [5] = 0 và c t [6] = 0. 120/181
 • 121. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o C t [8] và c t [10] ư c t ng tính theo công th c. Chương trình h tr tính t ng hàng T ng c ng c a các c t [8], [9], [10]. Giá tính thu ơn v tài nguyên là s th p phân, không âm, hai ch s sau d u ph y Các i u ki n ki m tra công th c o C t [8] = C t [4] * C t [5] * C t [6], ho c C t [8] = C t [4] * C t [7]. o Các c t chi ti t t c t [4] n c t [10] nh n giá tr m c nh là s 0. o C t [9] <= C t [8]. o C t [10] = C t [8] - C t [9]. B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung. Khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: Kê khai i u ch nh b sung cho ch tiêu [10] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.6.2 T khai Quy t toán thu tài nguyên m u s 02/TAIN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Tài Nguyên” ch n “T khai quy t toán thu 121/181
 • 122. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 tài nguyên m u s (02/TAIN)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Ch n lo i t khai (t khai l n u ho c t khai b sung) và ch n các ph l c c n kê khai sau ó nh n nút l nh “ ng ý” hi n th ra t quy t toán thu tài nguyên m u 02/TAIN A.Trư ng h p khi t khai l n u Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ó nh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau:Các ch tiêu c n kê khai o C t [2] Tên lo i tài nguyên không ư c nh p tr c ti p trên bàn phím mà ư c ch n trong danh m c các m t hàng ch u thu tài nguyên ã ăng ký trong ch c năng “ ăng ký danh m c”. • i v i quy t toán các năm trư c năm 2008 thì bi u thu tài nguyên s theo danh m c cũ trư c tháng 05/2008 • i v i quy t toán năm 2008 s có hai bi u thu tài nguyên (t 05/2008 tr v trư c và sau tháng 05/2008). Vì v y bi u 122/181
 • 123. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 thu sau tháng 05/2008 s có thêm t (Theo Q 16) phía sau các lo i tài nguyên • i v i các quy t toán năm 2009 thì s theo danh m c tài nguyên hi u l c t tháng 05/2008 • i v i các quy t toán năm 2010 s có hai bi u thu tài nguyên (t tháng 06/2010 tr v trư c và t tháng 7/2010 tr i). Vì v y bi u thu t tháng 7/2010 tr i s có thêm t ( 50_2010/N -CP) phía sau các lo i tài nguyên. o C t [3] ơn v tính t ng hi n th theo ch tiêu ư c ch n trên c t [2] và cho phép ch n l i ơn v tính. o Các c t (4), (5), (7), (9) nh p ki u s , không âm, cho phép nh p sau ph n th p phân 3 ch s , nh n giá tr m c nh là s 0. o C t [6] t ng hi n th theo c t [2] và ch cho phép s a v i ba lo i tài nguyên là Tài nguyên khác, D u m và Khí t. C t [6] ư c h tr theo nh d ng xx,xxxx%. o Khi nh p c t [5] thì t c t [7] = 0, gi nguyên c t [6] và ngư c l i n u nh p [7] thì t c t [5] = 0 và c t [6] = 0. o C t [8] và c t [10] ư c t ng tính theo công th c. • C t [8] = C t [4] * C t [5] * C t [6], ho c C t [8] = C t [4] * C t [7]. • C t [10] = C t [8] - C t [9]. o Chương trình h tr tính t ng hàng T ng c ng c a các c t [8], [9], [10].Các i u ki n ki m tra o C t [8] = C t [4] * C t [5] * C t [6], ho c C t [8] = C t [4] * C t [7]. o Các c t chi ti t t c t [4] n c t [10] nh n giá tr m c nh là s 0. o C t [9] <= C t (8). o C t [10] = C t [8] - C t [9]. B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung. Khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: 123/181
 • 124. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Kê khai i u ch nh b sung cho ch tiêu [10] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.7 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Tiêu th c bi t3.7.1 T khai thu Tiêu th c bi t m u s 01/TT B Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu Tiêu Th c Bi t” ch n “T khai thu tiêu th c bi t (01/TT B)”. i v i T khai thu 01/TT B UD cho phép NNT ch n m t trong hai lo i t khai là “T khai theo tháng” ho c “T khai l n phát sinh” A. i v i t khai tháng Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai tháng khi ó màn hình kê khai ô check “T khai tháng” s b m i như sau: 124/181
 • 125. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như: o Kỳ tính thu : ng d ng s m c nh kỳ tính thu b ng tháng hi n t i - 1, b n có th nh p kỳ tính thu mà mu n kê khai nhưng không ư c ch n kỳ tính thu l n hơn tháng hi n t i o Tr ng thái t khai: B n hãy ch n tr ng thái t khai là T khai l n u hay T khai b sung. o Ch n ngành ngh kinh doanh: B n hãy l a ch n nghành ngh kinh doanh c a ơn v mình trong Danh m c ngành ngh kinh doanh g m có 3 lo i ngành ngh : Ngành hành s n xu t kinh doanh thông thư ng T ho t ng x s ki n thi t c a các công ty x s ki n thi t o Ch n các ph l c i kèm t khai: Chương trình m c nh không ch n các ph l c c n kê khai. B n hãy ch n các ph l c c n kê khai khi ph i kê khai. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu tiêu th c bi t m u 01/TT B. Vi c kê khai t khai l n u và t khai b sung tương t như t 01/GTGT, màn hình giao di n t khai như sau: 125/181
 • 126. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chi ti t các ch tiêu như sau: Ch tiêu (2) – Tên hàng hóa, d ch v cho phép NNT ch n trong danh m c hàng hóa Ch tiêu [04], [05], [06], [08] cho phép NNT t nh p ki u s không âm, m c nh là 0 o N u ánh d u ch tiêu “không phát sinh giá tr tính thu TT B trong kỳ” T t c các C t t [3] n c t [7] c a ph n I và II s b khoá không cho nh p, ng th i t l i giá tr cho các trư ng này b ng giá tr m c nh. N u các c t này ã kê khai thì hi n thông báo “Các s li u ã có trong các ch tiêu phát sinh trong kỳ s b xoá b ng 0. Có ng ý không?”, cho ch n “Có” ho c “Không”. N u ch n “Có” thì th c hi n khoá ch tiêu trên các c t t [3] n c t [7] và t l i giá tr m c nh là 0, n u ch n “Không” quay l i màn hình kê khai. o N u không ánh d u ch tiêu “không phát sinh giá tr tính thu TT B trong kỳ” N u ch tiêu (không phát sinh giá tr tính thu TT B trong kỳ ) không ư c ch n mà có kê khai ph n I, II thì các c t [5], [6] b t bu c ph i nh p, n u không nh p s có báo l i tương ng i v i c t [5], [6] “Giá tính thu TT B b t bu c nh p.“, “Doanh s bán (chưa có thu GTGT) b t bu c nh p.“, riêng ph n III không b t bu c nh p c t [5]. 126/181
 • 127. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 C t [2] Tên hàng hóa d ch v không nh p tr c ti p trên bàn phím mà ư c ch n trong danh m c các m t hàng có s n ã ư c ăng ký t trư c trong ch c năng “ ăng ký danh m c”. Các m t hàng trong danh m c luôn hi n th trong kho ng th i gian hi u l c. Và m c nh n u theo ngày m c nh c a h th ng thì s là b danh m c m i nh t, ư c áp d ng trong kỳ hi u l c hi n t i. Không ư c phép nh p trùng hai m t hàng gi ng nhau, n u nh p trùng s hi n thông báo l i “Tên hàng hoá d ch v ã ư c ch n”. Trong trư ng h p nh p t khai c a năm trư c thì hi n toàn b danh m c c a năm trư c NNT ch n. C t [3] ơn v tính hi n ra theo c t [2] và không cho s a. Ch cho phép s a VT i v i ph n II (D ch v ch u thu TT B) và hai lo i m t hàng là Bài lá, vàng mã và Hàng mã. C t [6]: ng d ng h tr t tính theo công th c C t [6] = C t [5]/(1 + C t [7]), cho phép s a nhưng không ư c l n hơn Doanh s bán ( chưa có thu GTGT) C t [7] Thu su t hi n ra ng th i theo c t [2] và không cho s a, nh d ng theo xx,xx%. C t [4] : S n lư ng tiêu th ư c nh p c 2 s sau ph n th p phân. Các c t [5], [8] ch nh p các giá tr không âm. C t [9] tính toán theo công th c ([9] = [6] * [7] – [8] ), ki m tra n u ch tiêu [09] < 0 thì c nh báo trên c t ch tiêu [08] “Thu TT B ư c khâu tr (c t 8) không ư c l n hơn t ng s thu TT B ã i u ch nh ([6] * [7] – [9])”. Dòng t ng c ng: L y dòng t ng c ng c a các c t (5), (6), (8), (9) Các i u ki n ki m tra/ công th c o Giá tr trên c t [6] < Giá tr trên c t [5]. o C t [9] ư c tính theo công th c: [9] = [6] * [7] – [8] o Dòng T ng c t [5] = (Ch tiêu I + Ch tiêu II + Ch tiêu III) o Dòng T ng c t [6] = (Ch tiêu I + Ch tiêu II) o Dòng T ng c t [8] = (Ch tiêu I + Ch tiêu II), ki m tra giá tr này b ng t ng c t (7) ph n II trên ph l c 01_2/TT B o Dòng T ng c t [9] = (Ch tiêu I + Ch tiêu II). 127/181
 • 128. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 B ng kê hóa ơn hàng hóa,d ch v bán ra ch u thu tiêu th c bi t 01-1/TT B Các ch tiêu c n nh p o Nh p chi ti t các c t [2], [3], [5], [6] d ng text o Nh p c t [4] (Ngày tháng năm phát hành) d ng DD/MM/YYYY, ki m tra úng theo nh d ng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu o Nh p các c t [7], [8] d ng s và cho phép nh p sau ph n th p phân là 2 s , m c nh ban u là s 0 Các ch tiêu tính toán o C t [9] = [7] x [8] t ng tính ko s a o T tính ra dòng t ng c ng = t ng các dòng trên (theo t ng lo i hàng hóa).Sau ó c ưa lên t khai vào ch tiêu s [5] c a t khai . B ng kê hóa ơn hàng hóa,d ch v mua vào ch u thu tiêu th c bi t 01-2/TT B I.B ng tính thu TT B c a nguyên li u mua vào : Các ch tiêu c n nh p o Nh p chi ti t các c t [2], [3], [5] d ng text o Nh p c t [4] d ng DD/MM/YYYY, ki m tra úng theo nh d ng dd/mm/yyyy, Và ngày tháng năm ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu và không nh hơn quá ba tháng o Nh p chi ti t c t [6] d ng s và cho phép nh p sau ph n th p phân là 2 s , m c nh ban u là s 0, không âm o Nh p chi ti t các c t [7], [9] d ng s , m c nh ban u là s 0, không âm Các ch tiêu tính toán: ng d ng h tr t tính theo công th c o C t [8] = c t [7] / c t [6] o C t (10) = C t (7) – c t (9), cho phép s a o T tính dòng t ng c ng i v i các c t (7), (9), (10) . II.B ng tính thu TT B c a nguyên li u ư c kh u tr Các ch tiêu c n nh p o Nh p chi ti t các c t [2], [4] d ng text o Nh p chi ti t các c t [3], [5], [6] d ng s và cho phép nh p sau ph n th p phân là 2 s , m c nh ban u là s 0,không âm Các ch tiêu tính toán o C t [7] = [3] x [5] x [6] o T tính dòng t ng c ng i v i c t (7), ki m tra giá tr này không ư c l n hơn t ng c t (10) ph n I, n u không th a mãn ng d ng ưa ra c nh báo “T ng giá tr c t 7 không ư c l n hơn t ng giá tr c t 128/181
 • 129. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 (10) ph n I” B. i v i t khai t ng l n phát sinh Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai tháng khi ó màn hình kê khai ô check “T khai l n phát sinh” s b m i và UD cho phép NNT kê khai t khai theo t ng ngày và không có t khai b sung như sau: b t u kê khai t khai b n cũng l a ch n các thông tin v kỳ kê khai, ngành ngh kinh doanh, các ph l c sau ó nh n nút “ ng ý” vào màn hình kê khai chính và kê khai các ch tiêu như t khai tháng. C. i v i t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung. Khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: 129/181
 • 130. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Kê khai i u ch nh b sung cho c t ch tiêu [9], cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.8 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai thu Nhà th u3.8.1 T khai thu Nhà th u nư c ngoài m u 01/NTNN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu nhà th u” ch n “T khai thu nhà th u nư c ngoài (01/NTNN)”. i v i T khai thu 01/NTNN UD cho phép NNT ch n m t trong hai lo i t khai là “T khai theo tháng” ho c “T khai l n phát sinh” A. i v i t khai tháng Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai tháng khi ó màn hình kê khai ô check “T khai tháng” s b m i. b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như: o Kỳ tính thu : ng d ng s m c nh kỳ tính thu b ng tháng hi n t i - 1, b n có th nh p kỳ tính thu mà mu n kê khai nhưng không ư c ch n kỳ tính thu l n hơn tháng hi n t i o Tr ng thái t khai: B n hãy ch n tr ng thái t khai là T khai l n u hay T khai b sung. 130/181
 • 131. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu tiêu th c bi t m u 01/NTNN. Vi c kê khai t khai l n u và t khai b sung tương t như t 01/KK-BH, màn hình giao di n t khai như sau: Chi ti t các ch tiêu như sau: o Các ch tiêu c n nh p C t (1): Cho phép NNT ch n F5 nh p nhóm ngành, ki u text C t (2): Cho phép NNT t nh p, ki m tra úng c u trúc MST, t i a 14 ch s , không b t bu c nh p C t (3): NNT t nh p ki u text, dài t i a 50 ký t C t (4), (6), (10), (12): NNT t nh p, ki u s không âm, m c nh là 0 C t (4), (6), (12): NNT t nh p, ki u s không âm, m c nh là 0 C t (10): NNT t nh p, ki u s , có th âm, m c nh là 0, n u c t (10) thì (12), (13) = 0 C t (5): NNT t nh p d ng ngày tháng, ngày thanh toán ph i thu c kỳ kê khai, n u khác thì c nh báo vàng. Ki m tra ngày thanh toán ph i nh hơn ho c b ng ngày hi n t i, n u khác thì c nh báo C t (7), (11): NNT t nh p, d ng xx,xx% C t (8): NNT nh p m t trong ba giá tr 0%, 5%, 10% 131/181
 • 132. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Các ch tiêu ng d ng h tr t ng tính theo công th c C t (9) = (6) * (7) *(8) C t (13) = (10) * (11) – (12) C t (14) = (9) + (13), không âm. N u k t qu âm thì ng d ng c nh báo Dòng C ng cho phép NNT t nh p các c t (6), (9), (10), (12), (13), ng d ng không h tr tính t ng Dòng C ng: c t (14) = (9) + (13) Kê khai i u ch nh b sung cho c t ch tiêu [9], [13], [14] cách l y d li u tương t như t 01/GTGT. Vi c kê khai b sung ch áp d ng i v i t khai theo tháng3.8.2 T khai thu Nhà th u nư c ngoài m u 03/NTNN Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Thu nhà th u” ch n “T khai thu nhà th u nư c ngoài (03/NTNN)”. i v i T khai thu 03/NTNN UD cho phép NNT ch n m t trong hai lo i t khai là “T khai theo tháng” ho c “T khai l n phát sinh” A. i v i t khai tháng Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai tháng. b t u th c hi n kê khai t khai thu b n c n l a ch n các thông tin u vào như: o Kỳ tính thu : ng d ng s m c nh kỳ tính thu b ng tháng hi n t i - 1, b n có th nh p kỳ tính thu mà mu n kê khai nhưng không ư c ch n kỳ tính thu l n hơn tháng hi n t i o Tr ng thái t khai: B n hãy ch n tr ng thái t khai là T khai l n u hay T khai b sung. o Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai thu tiêu th c bi t m u 03/NTNN. 132/181
 • 133. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4Các ch tiêu c n nh p o C t (1): NNT ch n trong combobox danh m c nhóm ngành theo bi u t l (ph l c 04) o C t (2): NNT t nh p, ki m tra úng c u trúc MST o C t (3): NNT t nh p ki u text, dài t i a 50 ký t o C t (4), (8): NNT t nh p, ki u s không âm, m c nh là 0 o C t (6): NNT t nh p, ki u s , cho phép nh p âm, m c nh là 0. N u c t (6) < 0 thì c t (8) = c t (9) = 0 o C t (5): NNT t nh p d ng DD/MM/YYYY, ki m tra Ngày thanh toán ph i nh hơn ho c b ng kỳ tính thu o C t (7): ng d ng h tr th theo nhóm ngành (c t 1) tương ng (ph l c 04)Các ch tiêu ng d ng h tr t ng tính theo công th c o C t (9) = (6) * (7) -(8), n u k t qu âm thì (9) = 0, cho phép s a, n u s a khác thì ng d ng c nh báo vàng o i v i t khai b sung thì kê khai tương t như t 01/GTGT. Kê khai i u ch nh b sung i v i ch tiêu [09] B. i v i t khai t ng l n phát sinh Trên form “Ch n kỳ kê khai” ch n T khai l n phát sinh như sau: 133/181
 • 134. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 b t u kê khai t khai b n cũng l a ch n thông tin v kỳ kê khai sau ó nh n nút “ ng ý” vào màn hình kê khai chính và kê khai các ch tiêu như t khai tháng. i v i t khai l n phát sinh thì không có kê khai b sung. C. i v i t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung. Khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: i v i trư ng h p kê khai b sung thì kê khai tương t như t 01/GTGT. Kê khai i u ch nh b sung cho c t ch tiêu [9] 134/181
 • 135. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.43.9 Hư ng d n th c hi n ch c năng kê khai Phí, l phí3.9.1 T khai phí b o v môi trư ng m u s 01/BVMT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Phí – L phí” ch n “T khai phí b o v môi trư ng m u s (01/BVMT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai phí b o v môi trư ng m u 01/BVMT A.Trư ng h p khi t khai l n u Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ó nh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau: 135/181
 • 136. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4Chi ti t các ch tiêu c n nh p o Ch tiêu [13]: t i Ngân hàng/KBNN nh p d ng text o Ch tiêu [15]: Văn b n y quy n nh p d ng text o C t (2) Lo i khoáng s n: Ch n trong danh m c các lo i khoáng s n o C t (3) ơn v tính t ng hi n th theo c t [2] và cho phép s a. o C t (4) : NNT t nh p d ng xx,xxx o C t (5): Nh p d ng s , không âm, m c nh là 0 o C t (6) = (4) * (5) o Dòng t ng c ng: L y dòng t ng c ng c a c t (6) B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung. Khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: 136/181
 • 137. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Kê khai i u ch nh b sung cho c t (6) cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.9.2 T khai quy t toán phí b o v môi trư ng m u s 02/BVMT Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Phí – L phí” ch n “T khai quy t toán phí b o v môi trư ng m u s (02/BVMT)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai quy t toán phí b o v môi trư ng m u 02/BVMT 137/181
 • 138. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 A.Trư ng h p khi t khai l n u Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ó nh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau:Chi ti t các ch tiêu c n nh p o Ch tiêu [13]: t i Ngân hàng/KBNN nh p d ng text o Ch tiêu [15]: Văn b n y quy n nh p d ng text o C t (2) Lo i khoáng s n: Ch n trong danh m c các lo i khoáng s n o C t (3) ơn v tính t ng hi n th theo c t [2] và cho phép s a. o C t (4) : NNT t nh p d ng xx,xxx o C t (5), (7): Nh p d ng s , không âm, m c nh là 0 o C t (6) = (4) * (5) o Dòng t ng c ng: L y dòng t ng c ng c a c t (6) B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b sung. Khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và 138/181
 • 139. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 “KHBS” như sau: Kê khai i u ch nh b sung cho c t (6) cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.9.3 T khai phí xăng d u m u s 01/PHXD Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Phí – L phí” ch n “T khai phí xăng d u m u s (01/PHXD)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n nh n vào nút l nh “ ng ý” hi n th ra t khai phí xăng d u m u 01/PHXD 139/181
 • 140. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 A.Trư ng h p khi t khai l n u Trên form “Ch n kỳ tính thu ” ch n tr ng thái t khai là T khai l n u, sau ó nh n nút “ ng ý”, màn hình kê khai hi n th ra như sau:Các ch tiêu c n nh p o Ch tiêu [21], [22], [23]: NNT nh p d ng s th p phân, có th nh p sau d u th p phân 3 ch s o Ch tiêu [24], [25], [26]: cho phép NNT t nh p d ng s , không âm, m c nh là 0Các ch tiêu h tr tính toán: o Ch tiêu [27] = [28] + [29] + [30] o Ch tiêu [28] = [21] * [24] o Ch tiêu [29] = [22] * [25] o Ch tiêu [30] = [23] * [26] B.Trư ng h p khi t khai b sung N u ch n tr ng thái t khai là “T khai b sung” thì trên form “Ch n kỳ tính thu ” ng d ng cho phép NNT ch n thêm l n b sung và ngày l p t khai b 140/181
 • 141. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 sung. Khi ó trên form nh p d li u s bao g m 2 sheet “T khai i u ch nh” và “KHBS” như sau: Kê khai i u ch nh b sung cho các ch tiêu [28], [29], [30]. Cách l y d li u tương t như t 01/GTGT.3.10 Hư ng d n th c hi n ch c năng t o các m u Hoá ơn3.10.1 Thông báo phát hành hóa ơn – M u TB01/AC Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Hoá ơn” ch n “Thông báo phát hành hóa ơn (TB01/AC)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. 141/181
 • 142. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Hư ng d n nh p d li u :Thông tin chung • Các thông tin ư c l y d li u t ph n Thông tin chung ư c kê khai trong ch c năng "Thông tin doanh nghi p" g m các thông tin sau: o Tên ơn v phát hành hóa ơn o Mã s thu o a ch , tr s chính o i n tho i o Thông tin ơn v ch qu n: Tên ơn v ch qu n Mã s thu ơn v ch qu n. • Các thông tin NNT t nh p g m các thông tin sau: o Tên cơ quan thu ti p nh n thông báo: Ki u text o Ngày thông báo phát hành: M c nh là ngày hi n t i, cho phép s a nhưng không ư c l n hơn ngày hi n t i, ngày thông báo phát hành ph i trư c ngày b t u s d ng 5 ngày o Ngư i i di n theo pháp lu t: Ki u textThông tin chi ti t • STT: ng d ng h tr t ng tăng • Mã hóa ơn: NNT ch n trong combobox, khi NNT ch n Mã hóa ơn thì ng d ng s t ng ưa Tên lo i hóa ơn tương ng lên c t “Tên lo i hóa ơn” ng th i bên c t “M u s ” cũng s t ng lưu l i các ký t tương 142/181
 • 143. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 ng c a c t “Mã hóa ơn”. • Tên lo i hóa ơn, m u s , ký hi u: • i v i các lo i hóa ơn theo TT153/2010/TT-BTC o Khi NNT ch n Mã hóa ơn thì ng d ng ã lưu l i Tên lo i hóa ơn và NNT có th s a Tên lo i hóa ơn v i dài t i a 200 ký t o M u s : NNT nh p M u s theo úng c u trúc ư c quy nh trong thông tư v i dài t i a 20 ký t , và b t bu c nh p 11 ký t u theo úng c u trúc quy nh trong thông tư (tr tem, vé, th ) g m: 6 ký t u là m c nh theo Tên lo i hóa ơn Ký t th 7 là s liên nh p d ng s t nhiên l n hơn ho c b ng 2 và nh hơn ho c b ng 9. Ký t th 8 ph i là d u "/" ký t ti p theo là STT c a m u trong m t lo i hóa ơn i v i các lo i hóa ơn c a Bưu i n thì thêm ch BD ho c IV vào sau ký hi u m u Chú ý: o i v i tem, vé, th ki m tra c u trúc 3 ho c 6 kí t u ph i là các ký t như trong ph l c 01 ính kèm, các kí t ti p theo cho phép NNT t nh p o Ký hi u: NNT nh p Ký hi u theo úng c u trúc quy nh trong thông tư v i dài g m 6 kí t , Trong ó ký t u ph i là hai ch cái trong 20 ch cái in hoa c a b ng ch cái ti ng Vi t bao g m: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y Ký t ti p theo ph i là d u “/” 2 ký t ti p theo th hi n năm thông báo phát hành hóa ơn Ký t cu i cùng ph i là E, T ho c P, trong ó • E: Hóa ơn i n t • T: Hóa ơn t in • P: Hóa ơn t in Ho c NNT có th nh p 5 ký t , không c n nh p ký t (/) ng d ng s h tr t ng sinh ký t này vào úng v trí th 3 c a Ký hi u. Ví d : Mu n nh p Ký hi u hóa ơn có ký hi u là AA, năm thông báo phát hành là 2011 và hóa ơn là lo i hóa ơn i n t thì cách nh p như sau: o Nh p 2 ký t u là AA o Ký t ti p theo là d u “/” o 2 ký t ti p theo là 11 o Ký t cu i cùng là E 143/181
 • 144. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Ho c NNT có th nh p 5 ký t l n lư t là AA11E. Lúc ó ta s có Ký hi u hóa ơn c n nh p là : AA/11E • nh p các lo i hóa ơn cũ ngoài thông tư 153 trên c t Mã hóa ơn b n ch n Mã hóa ơn là “TT120” khi ó NNT t nh p các ch tiêu Tên lo i hóa ơn, m u s , ký hi u. Trong ó: o C t Tên lo i hóa ơn NNT nh p ki u text dài t i a 200 ký t o C t M u s : Nh p ki u text, dài t i a 20 ký t và phân bi t ch hoa ch thư ng o C t Ký hi u nh p úng theo c u trúc quy nh c a Thông tư 120 g m 8 ký t như sau: 2 ký t u ph i là hai ch cái trong 20 ch cái in hoa c a b ng ch cái ti ng Vi t bao g m: A, B, C, D, E, G, H, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y Ký t ti p theo ph i là d u “/” 4 ký t ti p theo th hi n năm in hóa ơn Ký t cu i cùng ph i là 1 trong 3 ký t B, N, T • S lư ng: ng d ng h tr tính theo công th c = ( n s - T s ) + 1, không cho phép s a • T s : NNT t nh p. o Kho ng "T s - n s " không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u o T s không âm <= n s • n s : NNT t nh p o Kho ng "T s - n s " không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u o n s >= T s • Ngày b t u s d ng: NNT t nh p, Ngày b t u s d ng ph i nh hơn thông báo phát hành. • Doanh nghi p in o Tên : NNT t nh p. N u trong ph n Ký hi u mà ký t cu i cùng là P (Doanh nghi p t in) thì b t bu c nh p các thông tin v Doanh nghi p in và H p ng t in. o MST: NNT t nh p theo úng c u trúc 10 ho c 13 ký t . • H p ng t in o S : NNT t nh p o Ngày: NNT t nh p 144/181
 • 145. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.43.10.2 Báo cáo tình hình nh n in hóa ơn– M u BC01/AC Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Hoá ơn” ch n “Báo cáo tình hình nh n in hóa ơn (BC01/AC)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. NNT ch n kỳ báo cáo và click vào bút “ ng ý”, màn hình báo cáo s hi n th như sau: Hư ng d n nh p d li u :Thông tin chung • Các thông tin ư c l y d li u t ph n Thông tin chung ư c kê khai trong ch c năng "Thông tin doanh nghi p" g m các thông tin sau: o Tên t ch c o Mã s thu o a ch • Các thông tin NNT t nh p g m các thông tin sau: o Ngư i i di n theo pháp lu t: Nh p ki u text o Ngày l p báo cáo: m c nh là ngày hi n t i, cho phép s a o Kỳ báo cáo cu i cùng: N u báo cáo là kỳ báo cáo cu i cùng thì NNT 145/181
 • 146. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 ch n ô check Kỳ báo cáo cu i cùngThông tin chi ti t • STT: ng d ng h tr t ng tăng • T ch c, cá nhân t in o Mã s thu : NNT t nh p theo úng quy nh v c u trúc mã s thu (10 ho c 13 ký t ) o Tên: NNT t nh p o a ch : NNT t nh p, ki u text • H p ng o S : NNT t nh p, ki u text o Ngày: NNT t nh p ki u ngày tháng. Ngày h p ng ph i n m trong kỳ báo cáo • Các c t Mã hóa ơn, Tên lo i hóa ơn, M u s : Nh p tương t như trên Thông báo phát hành hóa ơn. Tuy nhiên t i báo cáo BC01/AC thì ch ư c nh p các hóa ơn theo TT153. o Ký hi u hóa ơn: i v i hóa ơn t in, t in thì nh p tương t như Thông báo phát hành. Riêng i v i hóa ơn do c c thu phát hành thì thêm 02 ký t u ký hi u (g i là mã hoá ơn do C c Thu in, phát hành) (Danh sách Mã hóa ơn c a C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phát hành theo Ph l c 2 kèm theo Thông tư s 153/2010/TT-BTC) Ví d : Mu n nh p Ký hi u hóa ơn do C c thu Hà N i t in, phát hành năm 2011 và có ký hi u là AA thì cách nh p như sau: o Nh p 2 ký t u là 01 o Nh p 2 ký t ti p theo là AA o Ký t ti p theo là d u “/” o 2 ký t ti p theo là 11 o Ký t cu i cùng là E Ho c NNT có th nh p 7 ký t l n lư t là 01AA11E. Lúc ó ta s có Ký hi u hóa ơn c n nh p là : 01AA/11E • T s : NNT t nh p. o Kho ng "T s - n s " không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u o T s không âm <= n s • n s : NNT t nh p o Kho ng "T s - n s " không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u o n s >= T s 146/181
 • 147. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 • S lư ng: ng d ng h tr tính theo công th c = ( n s - T s ) + 1, không cho phép s a3.10.3 Báo cáo m t, cháy, h ng hóa ơn– M u BC21/AC Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Hoá ơn” ch n “Báo cáo m t, cháy, h ng hóa ơn (BC21/AC)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Hư ng d n nh p d li u :Thông tin chung • Các thông tin ư c l y d li u t ph n Thông tin chung ư c kê khai trong ch c năng "Thông tin doanh nghi p" g m các thông tin sau: o Tên t ch c, cá nhân làm m t, cháy, h ng hóa ơn o Mã s thu o a ch • Các thông tin NNT t nh p g m các thông tin sau: o Ngày, tháng, năm phát hi n b m t, cháy, h ng hóa ơn: NNT t nh p theo nh d ng ngày tháng. (T ch c, cá nhân) ư c l y t ng t Tên t ch c, cá nhân làm m t, cháy, h ng hóa ơn t trên xu ng. o Ngư i i di n theo pháp lu t: nh p ki u text, b t bu c nh p o Ngày l p báo cáo: m c nh là ngày hi n t i, cho phép s a o Lý do m t, cháy, h ng hoá ơnThông tin chi ti t 147/181
 • 148. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 • STT: ng d ng h tr t ng tăng • Các c t Mã hóa ơn, Tên lo i hóa ơn, M u s : Nh p tương t như trên Thông báo phát hành hóa ơn. o Ký hi u hóa ơn: i v i hóa ơn t in, t in thì nh p tương t như Thông báo phát hành. Riêng i v i hóa ơn do c c thu phát hành thì thêm 02 ký t u ký hi u (g i là mã hoá ơn do C c Thu in, phát hành) (Danh sách Mã hóa ơn c a C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phát hành theo Ph l c 2 kèm theo Thông tư s 153/2010/TT-BTC). • T s : NNT t nh p. o Kho ng "T s - n s " không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u o T s không âm <= n s • n s : NNT t nh p o Kho ng "T s - n s " không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u o n s >= T s • S lư ng: ng d ng h tr tính theo công th c = ( n s - T s ) + 1, không cho phép s a • Liên hoá ơn: NNT t nh p, ki u text: Ví d : N u hóa ơn b m t các liên 2;5;6 thì nh p giá tr t i c t Liên hóa ơn là 2;5;6 • Ghi chú: NNT ch n trong combobox g m các giá tr sau: o M t, cháy, h ng hoá ơn u vào o M t, cháy, h ng hoá ơn chưa BC s d ng o M t, cháy, h ng hoá ơn ã BC s d ng3.10.4 Thông báo k t qu h y hóa ơn– M u TB03/AC Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Hoá ơn” ch n “Thông báo k t qu h y hóa ơn (TB03/AC)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. 148/181
 • 149. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Hư ng d n nh p d li u :Thông tin chung • Các thông tin ư c l y d li u t ph n Thông tin chung ư c kê khai trong ch c năng "Thông tin doanh nghi p" g m các thông tin sau: o Tên t ch c, cá nhân o Mã s thu o a ch • Các thông tin NNT t nh p g m các thông tin sau: o Kính g i: NNT t nh p ki u text o Phương pháp h y hóa ơn: NNT t nh p ki u text o H i, gi , Ngày, tháng, năm thông báo h y hóa ơn: NNT t nh p theo nh d ng ngày tháng. (T ch c, cá nhân) l y t ng t Tên t ch c, cá nhân t trên xu ng o Ngư i i di n theo pháp lu t: NNT t nh p ki u text, b t bu c nh p o Ngày l p báo cáo: m c nh là ngày hi n t i, cho phép s a o Ngư i l p bi u: NNT t nh p ki u textThông tin chi ti t • STT: ng d ng h tr t ng tăng • Các c t Mã hóa ơn, Tên lo i hóa ơn, M u s : Nh p tương t như trên Thông báo phát hành hóa ơn. 149/181
 • 150. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 • Ký hi u hóa ơn: i v i hóa ơn t in, t in thì nh p tương t như Thông báo phát hành. Riêng i v i hóa ơn do c c thu phát hành thì thêm 02 ký t u ký hi u (g i là mã hoá ơn do C c Thu in, phát hành) (Danh sách Mã hóa ơn c a C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phát hành theo Ph l c 2 kèm theo Thông tư s 153/2010/TT- BTC). • T s : NNT t nh p. o Kho ng "T s - n s " không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u o T s không âm <= n s • n s : NNT t nh p o Kho ng "T s - n s " không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u o n s >= T s • S lư ng: ng d ng h tr tính theo công th c = ( n s - T s ) + 1, không cho phép s a3.10.5 Báo cáo tình hình s d ng hóa ơn– M u BC26/AC Cách g i: T menu ch c năng “Kê khai/Hoá ơn” ch n “Báo cáo tình hình s d ng hóa ơn (BC26/AC)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. NNT chon “Kỳ báo cáo” và có th ch n các ph l c c n kê khai r i nh n vào nút l nh “ ng ý” màn hình báo cáo s hi n thi ra như sau: 150/181
 • 151. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Hư ng d n nh p d li u :Thông tin chung • Các thông tin ư c l y d li u t ph n Thông tin chung ư c kê khai trong ch c năng "Thông tin doanh nghi p" g m các thông tin sau: o Tên t ch c, cá nhân o Mã s thu o a ch • Các thông tin NNT t nh p g m các thông tin sau: o Ngư i i di n theo pháp lu t: NNT nh p ki u text o Ngày l p báo cáo: m c nh là ngày hi n t i, cho phép s a nhưng không ư c l n hơn ngày hi n t i o Ngư i l p bi u: NNT t nh p ki u text o Kỳ báo cáo cu i cùng: N u báo cáo là kỳ báo cáo cu i cùng thì NNT ch n ô check Kỳ báo cáo cu i cùng o Chuy n a i m: NNT ch n ô check CQT có trong trư ng h p chuy n a i m hay khôngThông tin chi ti t • STT: ng d ng h tr t ng tăng • Các c t Mã hóa ơn, Tên lo i hóa ơn, M u s : Nh p tương t như trên Thông báo phát hành hóa ơn. • Ký hi u hóa ơn: i v i hóa ơn t in, t in thì nh p tương t như Thông báo phát hành. Riêng i v i hóa ơn do c c thu phát hành thì thêm 02 ký t u ký hi u (g i là mã hoá ơn do C c Thu in, phát hành) 151/181
 • 152. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 (Danh sách Mã hóa ơn c a C c Thu các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương phát hành theo Ph l c 2 kèm theo Thông tư s 153/2010/TT- BTC). • S t n u kỳ: N u là l n u tiên ch y ng d ng thì NNT t nh p s t n u kỳ c a kỳ u, t kỳ th 2 tr i thì ng d ng s t chuy n s t n cu i kỳ c a kỳ trư c lên, cho phép s a. Chú ý: N u trên cùng m t dòng thì T s - n s ph i kê khai liên ti p, n u không liên ti p thì ph i tách dòng. o Ch tiêu [5] (T ng s ): T tính theo công th c [5] = (([7] - [6]) + 1) + (([9] - [8]) + 1), không cho phép s a o Ch tiêu [6], [7]: NNT t nh p ki u s . Kho ng (T s - n s ) không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u T s [6] không âm và <= n s [7] o Ch tiêu [7]: n s : Ki u s , NNT t nh p ki u s Kho ng (T s - n s ) không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u n s [7] >= T s [6] • S mua/phát hành trong kỳ o Ch tiêu [8]: NNT t nh p ki u s . Kho ng (T s - n s ) không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u T s [8] không âm và <= n s [9] o Ch tiêu [9]: NNT t nh p ki u s Kho ng (T s - n s ) không ư c giao nhau trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng kí hi u n s [9] >= T s [8] Chú ý: N u trong cùng m t lo i hóa ơn, cùng m u s , cùng ký hi u mà có nhi u kho ng s lư ng t n u kỳ (Kho ng [06] n [07]) thì ph i nh p giá tr c a s mua/ phát hành trong kỳ dòng mà có giá tr c a ch tiêu [07] l n nh t và giá tr T s [08] ph i b ng giá tr c a ch tiêu [07] + 1 • Ch tiêu [13](S lư ng ã s d ng): NNT t nh p ki u s và nh hơn ho c b ng ch tiêu [5] (T ng s t n u kỳ, mua/phát hành trong kỳ) • Các ch tiêu [15], [17], [19]: NNT t nh p ki u text và các s này ph i n m trong kho ng {[10], [11]} và không ư c trùng nhau, không giao nhau o Trong cùng m t lo i hóa ơn, m u hóa ơn và ký hi u hóa ơn thì các dòng không ư c giao nhau, trùng nhau. o N u là các S không liên ti p kê khai dư i d ng li t kê thì ư c ngăn cách nhau b ng d u (;): VD: 8;12;22 (3 s ) 152/181
 • 153. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o N u là các s liên ti p trong 1 kho ng thì kê khai dư i d ng kho ng và s d ng d u (-). VD: 51-100 (50 s )Các ch tiêu t tính: Xét 3 trư ng h p • Trư ng h p 1: Ch tiêu [6] = 0 và [7] = 0 và [8] và [9] <> 0. Khi ó o Ch tiêu [5] = ([9] – [8]) + 1 o Ch tiêu [10] = ch tiêu [8] o Ch tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nh hơn ho c b ng [9] o Ch tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18]. o Ch tiêu [14], [16], [18] t ng tính b ng cách m ho c tr t ch tiêu [15], [17], [19] o T n cu i kỳ N u [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0 thì các ch tiêu [20], [21], [22] u b ng 0 N u [5] > [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0 thì ch tiêu [20] = [11] + 1; ch tiêu [21] = [9] ch tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1 N u [13] + [14] + [16] + [18] = 0 thì ([20] = [8] ; [21] = [9]) • Trư ng h p 2: Ch tiêu [8] = 0 và [9] = 0 và [6] và [7] <> 0. Khi ó o Ch tiêu [5] = ([7] – [6]) + 1 o Ch tiêu [10] = ch tiêu [6] o Ch tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nh hơn ho c b ng [7] o Ch tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18]. o Ch tiêu [14], [16], [18] t ng tính b ng cách m ho c tr t ch tiêu [15], [17], [19] o T n cu i kỳ N u [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0 thì các ch tiêu [20], [21], [22] u b ng 0 N u [5] > [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0 thì ch tiêu [20] = [11] + 1; ch tiêu [21] = [7] ch tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1 N u [13] + [14] + [16] + [18] = 0 thì ([20] = [6] ; [21] = [7]) • Trư ng h p 3: Ch tiêu [6]<> 0, [7] <> 0, [8] và [9] <> 0. Khi ó o Ki m tra b t bu c Ch tiêu [8]= ch tiêu [7]+1 o Ch tiêu [5] = (([7] – [6]) + 1) + (([9] – [8]) + 1) ho c [5]= [9]- [6]+1 o Ch tiêu [10] = ch tiêu [6] o Ch tiêu [11] = [10] + [12] – 1 và [11] nh hơn ho c b ng [9] o Ch tiêu [12] = [13] + [14] + [16] + [18] và [12] <= [5]. 153/181
 • 154. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 o Ch tiêu [14], [16], [18] t ng tính b ng cách m ho c tr t ch tiêu [15], [17], [19] o T n cu i kỳ N u [5] = [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0 thì các ch tiêu [20], [21], [22] u b ng 0 N u [5] > [12] và [13] + [14] + [16] + [18] <> 0 thì ch tiêu [20] = [11] + 1; ch tiêu [21] = [9] ch tiêu [22] = ( [21] – [20] ) +1 N u [13] + [14] + [16] + [18] = 0 thì ([20] = [6] ; [21] = [9]) Ví d : Doanh nghi p A trong quý 1 năm 2010 phát hành 1000 hóa ơn m i, trong kỳ doanh nghi p s d ng h t 500 hóa ơn và b m t 200 s hóa ơn t s 0000800-0000900. Khi ó b n kê khai trên báo cáo như sau: Vì s hóa ơn m t không liên ti p v i s ã s d ng nên b n ph i tách ra làm 2 dòng T i dòng 1: Kê s hóa ơn mua phát hành trong kỳ (ch tiêu [8] – [9]) t i dòng 1 kê giá tr : Ch tiêu [8] = 1; [9] = 799, ch tiêu [13] = 500, [17] tr ng T i dòng 2 kê: Kê s hóa ơn mua phát hành trong kỳ (ch tiêu [8] – [9]) t i dòng 1 kê giá tr : Ch tiêu [8] = 800; [9] = 1000, ch tiêu [13] = 0, [17] = 800- 900 B ng kê chi ti t hóa ơn c a t ch c, cá nhân n th i i m quy t toán hóa ơnThông tin chung • Các thông tin ư c l y d li u t ph n báo cáo lên và không cho phép s a g m các thông tin sau: o Tên t ch c, cá nhân o Mã s thu o Ngư i i di n theo pháp lu t o Ngày l p b ng kê • Các thông tin NNT t nh p g m các thông tin sau: o Cơ quan chuy n n: NNT ch n mã cơ quan thu trong danh m c cơ 154/181
 • 155. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 quan thuThông tin chi ti t • Các ch tiêu NNT t nh p o Tên lo i hóa ơn, Ký hi u m u, Ký hi u hóa ơn: Nh p như trên t khai o T s : Ki u s , NNT t nh p. o n s : Ki u s , NNT t nh p • Các ch tiêu tính toán: o S lư ng: Ki u s , h tr tính theo công th c = ( n s - T s ) + 1, không cho phép s a B ng kê hóa ơn chưa s d ng c a t ch c, cá nhân chuy n ía i m kinh doanh khác a bàn cơ quan thu qu n lýThông tin chung • Các thông tin ư c l y d li u t ph n báo cáo lên và không cho phép s a g m các thông tin sau: o Tên t ch c, cá nhân o Mã s thu o Ngư i i di n theo pháp lu t o Ngày l p b ng kêThông tin chi ti t • Các ch tiêu NNT t nh p o Tên lo i hóa ơn, Ký hi u m u, Ký hi u hóa ơn: Nh p như trên t khai o T s : Ki u s , NNT t nh p. o n s : Ki u s , NNT t nh p • Các ch tiêu tính toán: o S lư ng: Ki u s , h tr tính theo công th c = ( n s - T s ) + 1, không cho phép s a3.11 Hư ng d n th c hi n ch c năng l p báo cáo tài chính3.11.1 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 15/2006/Q -BTC Cách g i: T menu ch c năng “Báo cáo tài chính” ch n “B Báo cáo tài chính (Q 15/2006-BTC)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. 155/181
 • 156. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Chương trình m c nh không ch n các ph l c c n kê khai. B n hãy ch n các ph l c c n kê khai khi ph i kê khai. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” màn hình s hi n th ra m t b ng kê v i các ph l c tương ng v i ph c l c b n ã ch n. T các ph l c c a Báo cáo tài chính theo quy t nh Q 15/2006-BTC b n l n lư t nh p d li u cho các ph l c. Cách nh p d li u cho các ph l c như sau: 3.11.1.1 Ph l c 1: B ng cân i k toán cho DN theo quy t nh 15/2006/Q -BTC 156/181
 • 157. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh. Các c t ph i nh p: c t [S năm nay], [S năm trư c]Các ch tiêu ph i nh p: +T t c các ch tiêu u nh n giá tr m c nh là 0 + Ch tiêu [100] = [110] + [120] + [130] + [140] + [150] + Ch tiêu [110] = [111] + [112] + Ch tiêu [120] = [121] + [129] + Ch tiêu [130] = [131] + [132] + [133] + [134] + [135] + [139] + Ch tiêu [140] = [141] + [149] + Ch tiêu [150] = [151] + [152] + [154] + [158] + Ch tiêu [200] = [210] + [220] + [240] + [250] + [260] + Ch tiêu [210] = [211] + [212] + [213] + [218] + [219] + Ch tiêu [220] = [211] + [224] + [227] + Ch tiêu [221] = [222] + [223] + Ch tiêu [224] = [225] + [226] + Ch tiêu [227] = [228] + [229] + Ch tiêu [240] = [241] + [242] + Ch tiêu [250] = [251] + [252] + [258] + [259] + Ch tiêu [260] = [261] + [262] + [268] + Ch tiêu [270] = [100] + [200] + Ch tiêu [300] = [310] + [330] + Ch tiêu [310] = [311] + [312] + … + [319] + [320] + [323] + Ch tiêu [330] = [331] + [332] + … + [336] + [337] + [338] + [339] + Ch tiêu [400] = [410] + [430] + Ch tiêu [410] = [411] + [412] + … + [420] + [421] + [422] + Ch tiêu [430] = [432] + [433] + Ch tiêu [440] = [300] + [400] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 157/181
 • 158. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 3.11.1.2 Ph l c 2: Báo cáo k t qu H SXKD cho DN theo quy t nh 15/2006/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK 3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh.Các ch tiêu c n nh p + Các ch tiêu ư c phép nh p trong c t S năm nay và S năm trư c g m 01, 02, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 31, 32, 51, 52 u nh n giá tr m c nh là 0 + Các ch tiêu ư c ánh d u b ng m u xanh s ư c t ng tính toán và không ph i nh p. Các ch tiêu này ã ư c ghi r t rõ công th c t các ch tiêu khác trên báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. + Các ch tiêu c n ràng bu c ki m tra tính logic g m các ch tiêu 02, 23, và ngày ký. o i v i ch tiêu 02 các kho n gi m tr doanh thu s luôn nh hơn ho c b ng ch tiêu 01 doanh thu bán hành và cung c p d ch v . o i v i ch tiêu 23 chi phí lãi vay s luôn nh hơn ho c b ng ch tiêu 22 chi phí tài chính. o i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 158/181
 • 159. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 3.11.1.3 Ph c l c 3: Báo cáo LCTT (Tr c ti p) cho DN theo quy t nh 15/2006/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh.Các ch tiêu ph i nh p + [01], [02], [03], [04], [05], [06], [07], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [60] [61] ban u nh n giá tr m c nh là s 0 + Ch tiêu [20] = [01] + [02] + … + [06] + [07] + Ch tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Ch tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Ch tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Ch tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 159/181
 • 160. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 3.11.1.4 Ph l c 4: Báo cáo LCTT (Gián ti p) cho DN theo quy t nh 15/2006/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh.Các ch tiêu ph i nh p: T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Ch tiêu [08] = [01] + [02] + … + [06] + Ch tiêu [20] = [08] + [09] + [10] + … + [16] + Ch tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Ch tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Ch tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Ch tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu .3.11.2 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 48/2006/Q -BTC Cách g i: T menu ch c năng “Báo cáo tài chính” ch n “B Báo cáo tài chính (Q 160/181
 • 161. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 48/2006-BTC)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Chương trình m c nh không ch n các ph l c c n kê khai. B n hãy ch n các ph l c c n kê khai khi ph i kê khai. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” màn hình s hi n th ra m t b ng kê v i các ph l c tương ng v i ph c l c b n ã ch n. T các ph l c c a Báo cáo tài chính theo quy t nh (Q 48/2006-BTC) b n l n lư t nh p d li u cho các ph l c. Cách nh p d li u cho các ph l c như sau: 161/181
 • 162. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 3.11.2.1 Ph l c 1: B ng cân i k toán cho DN theo quy t nh 48/2006/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh. + Các c t ph i nh p: c t [S năm nay], [S năm trư c]Các ch tiêu ph i nh p T tc các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Ch tiêu [100] = [110] + [120] + [130] + [140] + [150] + Ch tiêu [120] = [121] + [129] + Ch tiêu [130] = [131] + [132] + [138] + [139] + Ch tiêu [140] = [141] + [149] + Ch tiêu [150] = [151] + [152] + [158] + Ch tiêu [200] = [210] + [220] + [230] + [240] + Ch tiêu [210] = [211] + [212] + [213] + Ch tiêu [220] = [211] + [222] + Ch tiêu [230] = [231] + [239] + Ch tiêu [240] = [241] + [248] + [249] + Ch tiêu [250] = [100] + [200] 162/181
 • 163. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 + Ch tiêu [300] = [310] + [320] + Ch tiêu [310] = [311] + [312] + … + [316] + [318] + [319] + Ch tiêu [320] = [321] + [322] + [328] + [329] + Ch tiêu [400] = [410] + [430] + Ch tiêu [410] = [411] + [412] + … + [417] + Ch tiêu [440] = [300] + [400] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . + i v i các ch tiêu ngoài b ng: UD h tr thêm dòng khi nh n F5 3.11.2.2 Ph l c 2: Báo cáo k t qu H SXKD cho DN theo quy t nh 48/2006/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh.Các ch tiêu c n nh p + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Các ch tiêu ư c ánh d u b ng m u xanh s ư c t ng tính toán và không ph i nh p. Các ch tiêu này ã ư c ghi r t rõ công th c t các ch tiêu khác trên báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. 163/181
 • 164. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 + Các ch tiêu c n ràng bu c ki m tra tính logic g m các ch tiêu 02, 23, và ngày ký. o i v i ch tiêu 02 các kho n gi m tr doanh thu s luôn nh hơn ho c b ng ch tiêu 01 doanh thu bán hành và cung c p d ch v . o i v i ch tiêu 23 chi phí lãi vay s luôn nh hơn ho c b ng ch tiêu 22 chi phí tài chính. o i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 3.11.2.3 Ph l c 3: Báo cáo LCTT (Tr c ti p) cho DN theo quy t nh 48/2006/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh. + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0Các ch tiêu ph i nh p + Ch tiêu [20] = [01] + [02] + … + [06] + [07] + Ch tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Ch tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Ch tiêu [50] = [20] + [30] + [40] 164/181
 • 165. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 + Ch tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 3.11.2.4 Ph l c 4: Báo cáo LCTT (Gián ti p) cho DN theo quy t nh 48/2006/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh.Các ch tiêu ph i nh p T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Ch tiêu [08] = [01] + [02] + … + [06] + Ch tiêu [20] = [08] + [09] + [10] + … + [16] + Ch tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Ch tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Ch tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Ch tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 165/181
 • 166. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.43.11.3 L p B Báo cáo tài chính theo quy t nh 16/2007/Q -NHNN Cách g i: T menu ch c năng “Báo cáo tài chính” ch n “B Báo cáo tài chính (Q 16/2007/Q -NHNN)” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. Chương trình m c nh không ch n các ph l c c n kê khai. B n hãy ch n các ph l c c n kê khai khi ph i kê khai. Sau ó nh n vào nút l nh “ ng ý” màn hình s hi n th ra m t b ng kê v i các ph l c tương ng v i ph c l c b n ã ch n. T các ph l c c a Báo cáo tài chính theo quy t nh (Q 16/2007/Q -NHNN) b n l n lư t nh p d li u cho các ph l c. Cách nh p d li u cho các ph l c như sau: 3.11.3.1 Ph l c 1: B ng C KT cho ngân hàng theo quy t nh 16/2007/Q -NHNN 166/181
 • 167. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh. + Các c t ph i nh p: c t [S năm nay], [S năm trư c]Các ch tiêu c n nh p + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 Ph n A: + [III] = III.[1] + III.[2] + III.[3] + [IV] = IV.[1] + IV.[2] + [VI] = VI.[1] + VI.[2] + [VII] = VII.[1] + VII.[2] + VII.[3] + [VIII] = VIII.[1] + VIII.[2] + VIII.[3] + VIII.[4] + VIII.[5] + [IX] = IX.[1] + IX.[2] + IX.[3] + IX.[1] = IX.[1.a] + IX.[1.b] + IX.[1] = IX.[2.a] + IX.[2.b] + IX.[1] = IX.[3.a] + IX.[3.b] + [X] = X.[a] + X.[b] + [XI] = XI.[1] + X1.[2] + XI.[3] + X1.[4] + XI.[5] Ph n B: 167/181
 • 168. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 + [II] = II.[1] + II.[2] + [VII] = VII.[1] + VII.[2] + VII.[3] + VII.[4] + [VIII] = VIII.[1] + VIII.[2] + VIII.[3] + VIII.[4] + VIII.[5] + VIII[1] = VIII.[1.a] + VIII.[1.b] + VIII.[1.c] + VIII.[1.d] + VIII.[1.e] + VIII.[1.g] Ch tiêu ngoài b ng: + [I] = I.[1] + I.[2] + I.[3] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 3.11.3.2 Ph l c 2: Báo cáo KQ H SXKD cho NH theo quy t nh 16/2007/Q -NHNN Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh. + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Các ch tiêu ư c ánh d u b ng m u xanh s ư c t ng tính toán và không ph i nh p. Các ch tiêu này ã ư c ghi r t rõ công th c t các ch tiêu khác trên báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. + Các ch tiêu c n ràng bu c ki m tra tính logic g m ch tiêu ngày ký. 168/181
 • 169. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 3.11.3.3 Ph l c 3: Báo cáo LCTT (Tr c ti p) cho NH theo Q 16/2007/Q -NHNN Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh.Các ch tiêu c n ph i nh p + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Ch tiêu [20] = [01] + [02] + … + [06] + [07] + Ch tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Ch tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Ch tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Ch tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 169/181
 • 170. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 3.11.3.4 Ph l c 4: Báo cáo LCTT (Gián ti p) cho NH theo Q 16/2007/Q -NHNN Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh.Các ch tiêu c n ph i nh p + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Ch tiêu [08] = [01] + [02] + … + [06] + Ch tiêu [20] = [09] + [10] + … + [16] + Ch tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Ch tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Ch tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Ch tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu .3.11.4 L p B báo cáo tài chính theo quy t nh 99/2000/Q -BTC Cách g i: T menu ch c năng “Báo cáo tài chính” ch n “B Báo cáo tài chính 170/181
 • 171. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 99/2000/Q -BTC” khi ó màn hình kê khai s hi n th ra như sau. B n hãy nh n vào nút l nh “ ng ý” vào màn hình c a Báo cáo tài chính theo quy t nh 99/2000/Q -BTC T các ph l c c a Báo cáo tài chính theo quy t nh 99/2000/Q -BTC b n l n lư t nh p d li u cho các ph l c. Cách nh p d li u cho các ph l c như sau: 3.11.4.1 Ph l c 1: B ng cân i k toán cho CTCK theo quy t nh 99/2000/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s 171/181
 • 172. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh.Các ch tiêu c n ph i nh p + Các c t ph i nh p: c t [S năm nay], [S năm trư c] + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Ch tiêu [100] = [110] + [120] + [130] + [140] + [150] + Ch tiêu [110] = [111] + [112] + …+ [116] + Ch tiêu [120] = [121] + [122] + [123] + [126] + Ch tiêu [123] = [124] + [125] + Ch tiêu [130] = [131] + [132] + …+ [138] + Ch tiêu [140] = [141] + [142] + [143] + Ch tiêu [150] = [151] + [152] + [153] + [156] + Ch tiêu [153] = [154] + [155] + Ch tiêu [200] = [210] + [220] + [230] + [240] + Ch tiêu [210] = [211] + [214] + [217] + Ch tiêu [211] = [212] + [213] + Ch tiêu [214] = [215] + [216] + Ch tiêu [217] = [218] + [219] + Ch tiêu [220] = [221] + [222] + [223] + [224] + [227] + Ch tiêu [224] = [225] + [226] + Ch tiêu [240] = [241] + [242] + [243] + Ch tiêu [250] = [100] + [200] + Ch tiêu [300] = [310] + [340] + Ch tiêu [310] = [311] + [313] + … + [320] + [323] + … + [329] + [332] + Ch tiêu [311] = [312] + [313] + Ch tiêu [320] = [321] + [322] + Ch tiêu [329] = [330] + [331] + Ch tiêu [340] = [341] + [342] + [344] + [345] + Ch tiêu [400] = [410] + [420] + [430] + [440] + Ch tiêu [410] = [411] + [412] + Ch tiêu [420] = [421] + [422] + [423] + Ch tiêu [430] = [431] + [432] + [437] + [438] + [439] + Ch tiêu [432] = [433] + [434] + [435] + [436] + Ch tiêu [440] = [441] + [442] + [443] + Ch tiêu [443] = [444] + [445] + Ch tiêu [450] = [300] + [400] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 172/181
 • 173. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 3.11.4.2 Ph l c 2: Báo cáo KQ H SXKD cho CTCK theo quy t nh 99/2000/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: Ph n I + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Các ch tiêu ư c ánh d u b ng m u xanh s ư c t ng tính toán và không ph i nh p. Các ch tiêu này ã ư c ghi r t rõ công th c t các ch tiêu khác trên báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. Ph n II + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Các c t và các ch tiêu ư c ánh d u b ng m u xanh s ư c t ng tính toán và không ph i nh p. Các ch tiêu này ã ư c ghi r t rõ công th c t các ch tiêu khác trên báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. Ph n III + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Các c t và các ch tiêu ư c ánh d u b ng m u xanh s ư c t ng tính toán và không ph i nh p. Các ch tiêu này ã ư c ghi r t rõ công th c t các ch tiêu khác trên báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh. + Các ch tiêu c n ràng bu c ki m tra tính logic g m ch tiêu ngày ký. i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 173/181
 • 174. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 3.11.4.3 Ph l c 3: Báo cáo LCTT (Tr c ti p) cho CTCK theo quy t nh 99/2000/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh.Các ch tiêu c n ph i nh p + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Ch tiêu [20] = [01] + [02] + … + [06] + [07] + Ch tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Ch tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Ch tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Ch tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu . 174/181
 • 175. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 3.11.4.4 Ph l c 4: Báo cáo LCTT (Gián ti p) cho CTCK theo quy t nh 99/2000/Q -BTC Hư ng d n nh p d li u trong h th ng kê khai HTKK3.1.3: + M c nh các ch tiêu có ch d n n các m c trong b n thuy t minh theo quy nh hi n hành. N u có s thay i v các m c thuy t minh này thì ngư i s d ng s s a l i. Và ngư i s d ng ư c phép s a t t c các ch tiêu trong c t thuy t minh.Các ch tiêu c n ph i nh p + T t c các ch tiêu ban u nh n giá tr m c nh là 0 + Ch tiêu [08] = [01] + [02] + … + [06] + Ch tiêu [20] = [09] + [10] + … + [16] + Ch tiêu [30] = [21] + [22] + …+ [26] + [27] + Ch tiêu [40] = [31] + [32] + …+ [36] + Ch tiêu [50] = [20] + [30] + [40] + Ch tiêu [70] = [50] + [60] + [61] + i v i ngày ký, ây là ngày b t bu c ph i có trên m i t khai ho c báo cáo tài chính theo quy nh c a cơ quan thu .4 CÁC A CH VÀ S I N THO I LIÊN H Khi c n gi i áp vư ng m c trong quá trình kê khai thu , các Doanh nghi p xin vui lòng liên h v i Phòng Tuyên truy n/H tr NNT c a C c thu /Chi c c thu a 175/181
 • 176. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 phương ư c gi i áp. Ph l c 01: Danh m c các ký t u c a m u hóa ơn STT Mã hóa ơn Tên lo i hóa ơn M us 1 01GTKT Hoá ơn giá tr gia tăng. 01GTKT 2 02GTTT Hoá ơn bán hàng. 02GTTT 3 06HDXK Hoá ơn xu t kh u. 06HDXK Hóa ơn bán hàng (dành cho t ch c, cá 4 07KPTQ nhân trong khu phi thu quan). 07KPTQ Phi u xu t kho kiêm v n chuy n hàng 5 03XKNB hóa n i b ; 03XKNB 6 04HGDL Phi u xu t kho g i bán hàng i lý. 04HGDL 7 01/ Tem, vé, th thu c lo i hóa ơn GTGT 01/ 8 02/ Tem, vé, th thu c lo i hóa ơn bán hàng 02/ Hóa ơn theo thông tư 120/2002/TT- 9 TT120 BTC 01TEDB 10 01TEDB Tem v n t i ư ng b theo pp kh u tr 01VEDB 11 01VEDB Vé v n t i ư ng b theo pp kh u tr 01THDB 12 01THDB Th v n t i ư ng b theo pp kh u tr 02TEDB 13 02TEDB Tem v n t i ư ng b theo pp tr c ti p 02VWDB 14 02VWDB Vé v n t i ư ng b theo pp tr c ti p 02THDB 15 02THDB Th v n t i ư ng b theo pp tr c ti p 176/181
 • 177. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Ph l c 02 MÃ HÓA ƠN C A C C THU CÁC T NH, THÀNH PH TR C THU C TRUNG ƯƠNG PHÁT HÀNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 153/2010/TT-BTC Ngày 28 tháng 9 năm 2010 c a B Tài chính) Mã T nh, thành ph Mã T nh, thành ph 01 Hà N i 34 Bình Thu n 02 H i Phòng 35 Vũng Tàu 03 H Chí Minh 36 ng Nai 04 à N ng 37 Bình Dương 06 Nam nh 38 Bình Phư c 07 Hà Nam 39 Tây Ninh 08 H i Dương 40 Qu ng Nam 09 Hưng Yên 41 Bình nh 10 Thái Bình 42 Khánh Hoà 11 Long An 43 Qu ng Ngãi 12 Ti n Giang 44 Phú Yên 13 B n Tre 45 Ninh Thu n 14 ng Tháp 46 Thái Nguyên 15 Vĩnh Long 47 B cK n 16 An Giang 48 Cao B ng 17 Kiên Giang 49 L ng Sơn 18 C n Thơ 50 Tuyên Quang 19 B c Liêu 51 Hà Giang 20 Cà Mau 52 Yên Bái 21 Trà Vinh 53 Lào Cai 22 Sóc Trăng 54 Hoà Bình 23 B c Ninh 55 Sơn La 24 B c Giang 56 i n Biên 177/181
 • 178. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 25 Vĩnh Phúc 57 Qu ng Ninh 26 Phú Th 58 Lâm ng 27 Ninh Bình 59 Gia Lai 28 Thanh Hoá 60 kL k 29 Ngh An 61 Kon Tum 30 Hà Tĩnh 62 Lai Châu 31 Qu ng Bình 63 H u Giang 32 Qu ng Tr 64 k Nông 33 Th a Thiên - Hu Ph l c 03 Danh m c ngành ngh và ti u m c h ch toán M u bi u Danh m c ngành ngh Ti u m c h ch toán Ngành hàng s n xu t, kinh H ch toán ch tiêu [40] vào ti u m c 1701 doanh thông thư ng T ho t ng thăm dò, phát H ch toán ch tiêu [40] vào ti u m c 1704 01/GTGT tri n m và khai thác d u, khí thiên nhiên T ho t ng x s ki n thi t H ch toán ch tiêu [40] vào ti u m c 1705 c a các công ty x s ki n thi t Ngành hàng s n xu t, kinh H ch toán ch tiêu [32] vào m c 1050, ti u m c 1052 doanh thông thư ng T ho t ng thăm dò, phát H ch toán ch tiêu [32] vào m c 1050, 01A/TNDN ti u m c 1056 tri n m và khai thác d u, khí thiên nhiên T ho t ng x s ki n thi t H ch toán ch tiêu [32] vào m c 1050, c a các công ty x s ki n thi t ti u m c 1057 Ngành hàng s n xu t, kinh H ch toán ch tiêu [31] vào m c 1050, 01B/TNDN ti u m c 1052 doanh thông thư ng 178/181
 • 179. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 T ho t ng thăm dò, phát H ch toán ch tiêu [31] vào m c 1050, ti u m c 1056 tri n m và khai thác d u, khí thiên nhiên T ho t ng x s ki n thi t H ch toán ch tiêu [31] vào m c 1050, c a các công ty x s ki n thi t ti u m c 1057 Ngành hàng s n xu t, kinh Không h tr in ghi chú v ti u m c doanh thông thư ng 01/TT B T ho t ng x s ki n thi t H ch toán ch tiêu [09] vào ti u m c 1761 c a các công ty x s ki n thi t Ngành hàng s n xu t, kinh H ch toán ch tiêu [E] vào m c 1050, ti u m c 1052 doanh thông thư ng T ho t ng thăm dò, phát H ch toán ch tiêu [E] vào m c 1050, ti u 03/TNDN m c 1056 tri n m và khai thác d u, khí thiên nhiên T ho t ng x s ki n thi t H ch toán ch tiêu [E] vào m c 1050, ti u c a các công ty x s ki n thi t m c 1057 Chuy n quy n thuê t H ch toán ch tiêu [39] + [44] vào ti u m c 1054 02/TNDN Chuy n quy n s d ng t H ch toán ch tiêu [39] + [44] vào ti u m c 1053 03/NTNN H ch toán ch tiêu [09] vào ti u m c 1052 H ch toán ch tiêu [09] vào ti u m c 1701 01/NTNN H ch toán ch tiêu [13] vào ti u m c 1052 01/KK- BH H ch toán ch tiêu [23] vào ti u m c 01/KK - XS 1000, ti u m c 1003 02/KK -TNCN H ch toán ch tiêu [33] + [34] + [35] vào ti u m c 1000, ti u m c 1001 H ch toán ch tiêu [22] + [24] vào m c 1000, ti u m c 1004 H ch toán ch tiêu [26] vào m c 1000, ti u m c 1008 03/KK -TNCN H ch toán ch tiêu [28] vào m c 1000, ti u m c 1007 H ch toán ch tiêu [30] vào m c 1000, ti u m c 1003 H ch toán ch tiêu [32] + [34] m c 1000, ti u m c 1001 07/KK -TNCN H ch toán ch tiêu [38] m c 1000, ti u m c 1003 179/181
 • 180. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Ph l c 04 T l % thu TNDN tính trên doanh thu STT Ngành kinh doanh T l % thu TNDN 1 Thương m i: phân ph i, cung c p hàng hóa, nguyên li u, 1 v t tư, máy móc, thi t b g n v i d ch v t i Vi t Nam 2 D ch v cho thuê máy móc, thi t b b o hi m 5 3 Xây d ng 2 4 Ho t ng s n xu t, kinh doanh khác, v n chuy n (bao 2 g m v n chuy n ư ng bi n và v n chuy n hàng không) 5 Cho thuê tàu bay, ng cơ tàu bay, ph tùng tàu bay, tàu 2 bi n 6 Tái b o hi m 2 7 Chuy n như ng ch ng khoán 0,1 8 Lãi ti n vay 10 9 Thu nh p b n quy n 10 Ph l c 05 Danh m c nhóm ngành ngh STT Ngành kinh doanh 1 Nông nghi p, lâm nghi p và thu s n; khai khoáng; công nghi p ch bi n, ch t o; s n xu t và phân ph i i n, khi t, nư c nóng, hơi nư c và i u hoà không khí; cung c p nư c; ho t ng qu n lý và x lý rác th i, nư c th i. 2 Riêng “s a ch a, b o dư ng máy móc thi t b và s n ph m kim lo i úc s n”; ho t ng gia công 3 Xây d ng 4 Bán buôn, bán l ; s a ch a ôtô, môtô, xe máy và xe có ng cơ khác 5 V n t i kho bãi 6 D ch v ăn u ng 7 D ch v lưu trú và các d ch v khác 180/181
 • 181. HTKK2 Tài li u hư ng d n s d ng v3.1.4 Ph l c 06 Bi u thu lũy ti n t ng ph n Ph n thu nh p tính B c Ph n thu nh p tính thu /năm Thu su t thu /tháng thu (tri u ng) (%) (tri u ng) 1 n 60 n5 5 2 Trên 60 n 120 Trên 5 n 10 10 3 Trên 120 n 216 Trên 10 n 18 15 4 Trên 216 n 384 Trên 18 n 32 20 5 Trên 384 n 624 Trên 32 n 52 25 6 Trên 624 n 960 Trên 52 n 80 30 7 Trên 960 Trên 80 35 181/181