Your SlideShare is downloading. ×
0
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Frukostseminarium 12 september 2012- Sommardesignkontoret

234

Published on

Darja Samad, Kaj Inazawa Westerlund och Karin Linderot från Sommardesignkontorets presentation. Frukostseminarium hos Transformator Design den 12 september 2012.

Darja Samad, Kaj Inazawa Westerlund och Karin Linderot från Sommardesignkontorets presentation. Frukostseminarium hos Transformator Design den 12 september 2012.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
234
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. SIP ur ett brukarperspektiv
 • 2. SOMMAR DESIGN KONTORETDarja Kaj Karin
 • 3. Sophie Emma
 • 4. Ta fram koncept för hur brukaren i högre utsträckning kan uppleva att samordningenbrief fungerar. Arbetet ska ta sin utgångspunkt i brukarens / patientens upplevelse.
 • 5. “Att ha ensip kändes... rörigt” – Brukare
 • 6. loop 1 – vi tar fram koncept
 • 7. pinpoint
 • 8. Godtycklighet Hierarkier Motivation Kommunikation Byråkrati
 • 9. samtalsguider
 • 10. brukarresahuvudinsikterbehovsgrupper
 • 11. ärende för- möte upp- Möte möte 2 framtideninitieras beredelser tillkallas följning
 • 12. Förb e re d e l se r V å rd g i vare genom f ö rs b e ro e n d eup p tä cker et t behov av v ård p e rso n ale n s a v en SIP för ku n skap e r Brukare n måsteBr uk a ren a nsöker en S amo rd n are S a m o rdn a ren h å ller ? förb e re d a si g p å S IP t i l l kal l ar mö te t i m ö tet eg e n h an d ärende för- möte upp- Möte möte 2 framtiden initieras beredelser tillkallas följning B ru kare n Go dtyc k lig Go d t yc kl i g a måste d ri va p å S pä n d m ö tes m iljö u ppfö ljn in g förb e re d e l se r p ro ce sse n Ärende i ni ti eras Vård g i vare h ar D å lig u ppfö ljn in g i nte S a m o rdn a ren svårt at t f å tag p å gö r a tt k u n den o bek v ä m i a tt rät t män n i sko r fö r lo ra r tillit h å lla ett m ö te P ro ce sse n Br uk a ren saknar B h a r sv å r t a tt avb ryt s U ppfö ljn in g u teblir k uns kap fo r m u lera s in a m å l u n der m ö tet Pers o n er by ts u t o c h V å rd g i va re saknar ko m m u n ik a tio n en R ä tt pers o n er k a n k uns kap Vårdi g vare sakn ar r in n er u t i s a n den in te n ä r va ra kunskap f ö r at t skö ta sam o rd n arro l le n Vård g i vare sakn ar ru t i n e r f ö r kal le l se n V å rd org a nisat ion Ma n h in n er s a k na r rut iner in te fy lla i a llt i f ör SIP do k u m en tet Brukare vill ej ha hjälp
 • 13. Hur ser dokumentet ut? Hur är kallelsen formulerad? Varför kan ingen Språket i text och tilltal berätta om detta? Motivation ”alla m å s t e f ö r s tå ” ärende för- möte upp- Möte möte 2 framtiden initieras beredelser tillkallas följning Godtyckliga Vad vinner man på förberedelser Hur går mötet till? att göra en s i p ?Saknas samlad enkel information Godtycklig Service evidence? uppföljning ” va d får man med sig f r å n e n s i p ?” Behövs det ett tydligt och Spänd och stressad pedagogiskt material till stämning förberedelserna?
 • 14. behovsgrupper BRUK ARE Motsträvig Osäker Driven oförmögen Ind iv id m e d d ål ig a S ak n a r k u n s k a p om I n d i v i d s om k l a ra r I n d i v i d s om in te kan e r fare nhe te r e l le r p ro cess en a tt d r i va s i n eg en for m u lera sin a be h ov f ö r ne kand e av s in p rocess s it uat io n VÅRDGIVARE Utbildad Osäker Har r ut in o c h S ak n a r k u n s k a p och kuns kap o m s ip - / e ller stöd i s i n p ro ss e cce n y r kes rol l
 • 15. framgångsfaktorer
 • 16. } kunskapframgångsfaktorer motivation tillit
 • 17. behov >huvudkoncept
 • 18. } utbildning & information paketering > varumärkehuvudkoncept ny mötesstruktur med mer pedagogiskt material större flexibilitet i processen
 • 19. grundvärden
 • 20. } seriöst värdefulltgrundvärden enkelt nytt
 • 21. Kunskap Ny broschyr Hemsida Förberedelserverktygslåda Förberedelsematerial Kallelse Mötesmaterial Planeringsdokument Checklista för mötet
 • 22. loop 2 – vi tar fram material
 • 23. testgrupp
 • 24. djupdykningar i sip-resan
 • 25. “ibland tror jag att ärendeinitieras man gör det krångligare än vad det är” – Samordnare
 • 26. M ot ivat ion Vård g i vare uppt äc ke r e t t b e h ov av e n S IP Br u kare n an sö ke r o m e n S IP ärende Ny broschyrinitieras Hemsida B ru kare n sakn ar Info r mat i o n so m är r i k tad mo t b åd e ku n skap b r uk are , anhö r i g a o c h v ård p e rso nal f ö r at t alla e nke lt sk a f å k unsk ap o m SIP o c h Vård g i vare sakn ar se g o d a exe mp e l ku n skap T i llg äng li g g ö ra k unsk ap f ö r hur SIP b ö r Arb e t sp l at se n g e no mf ö ras p å e t t p e d ag o g i sk t sät t , sakn ar ru t i n e r samt samla allt mate r i al p å e n p lat s kri n g S IP Alla o rg ani sat i o ne r i no m v ård e n harSaknar samlad t i llg ång t i ll samma p e d ag o g i sk a r ut i ne r enkel f ö r at t k unna d r i va si p - p ro ce sse n i nfor mat ion Bru kare vi l l e j h a h j äl p
 • 27. “det är för- svårt att fåberedelser dokument att bli arbets- verktyg” – Vårdgivare
 • 28. Fö rb e re d e l se r gen o mf ö rs b e ro e n d e av vård p e rso n ale n s f ö rku n skap e r Bru kare n måste Kunden re d a si gmötet fö rb e tillkallar p å e g e n h an d för- Förberedelsematerial beredelser G o d t yc kl i g a Stand ard i se r i ng o c h r ut i n f ö r hur man sk a f ö rb e re d e l se r f ö r b e re d a si g i nf ö r e t t mö te Br uk are n f år e n öve r b li c k av si n v ård - o c h o mso rg ssi t uat i o n Be hövs et t t ydligt oc hpe da gog iskt mater ial t ill M ö j li g g ö ra målfo r mule r i ng i nnan mö te t förb eredelser na? o c h t i llåta f lexi b i li te t G e r e n ö k ad f ö rst åe lse f ö r vad samo rd ar ro lle n i nne b är B h ar svårt at t fo rmu le ra si n a Fi nns t i llg äng li g f ö r ne d lad d ni ng p å m ål u n d e r mö te t he msi d an Vård i g i vare sakn ar kun skap f ö r at t skö ta samo rd n arro l le n
 • 29. mi naföru tsät tni ng a r behov och önskningar ill jag i framtiden Vad v ? ar jag för beho Vad h v? har jag för hin Vad de r? a styrkor Min
 • 30. Fyll i cirkeln,ju mer prioriterat mi na må lmålet känns, desto större cirkel Mål Hur når jag dit? Mål Hur når jag dit? Mål Hur når jag dit?
 • 31. m in omg i vni ngVilka resurser finns omkring mig? ve m gö r va d ?
 • 32. mi na konta k ter datum datu m Namn Namn Roll / Yrke Roll / YrkeArbetsplats Arbetsplats Telefon Telefon Mobil MobilMailadress Mailadress datum datu m Namn Namn Roll / Yrke Roll / YrkeArbetsplats Arbetsplats Telefon Telefon Mobil MobilMailadress Mailadress datum datu m Namn Namn Roll / Yrke Roll / YrkeArbetsplats Arbetsplats Telefon Telefon Mobil MobilMailadress Mailadress datum datu m Namn Namn Roll / Yrke Roll / YrkeArbetsplats Arbetsplats Telefon Telefon Mobil MobilMailadress Mailadress datum datu m Namn Namn Roll / Yrke Roll / YrkeArbetsplats Arbetsplats Telefon Telefon Mobil MobilMailadress Mailadress
 • 33. “Alla satt tysta först, sen varMöte det en person som tog ordet” – Anhörig
 • 34. H ur ser dokumentet ut ? Språke t i tex t o c h t i l l tal ”a l l a måste först å” Samo rd n are h ål le r d ag o rd n i n g Möte Samordnarens checklista Nytt planeringsdokument D e t f i nns e n lät t o c h t y d li g st r uk t ur f ö r Hur går mötet d ag o rd ni ng e n o c h g e ne re lla r i k t li nj e r f ö r hur t ill? mö te t sk a g å t i ll. D e t so m b r uk are n o c h samo rd nare n p r i o r i te ra t i Sp än d mö te smi l j ö f ö r b e re d e lse mate r i ale t p r i o r i te ras i mö te t . S amo rd n are n Ty d li g t sp r åk so m b åd e b r uk are o c h v ård g i vare o b e kväm i at t h ål l a e t t mö te lät t f ö rst år.Rä tt p ers oner kan i nte nä rvara M an h i n n e r i n te f yl l a T i p s p å at t nå e n avsp änd st ämni ng p å mö te t . i a l l t i d o ku me n te t Fi nns at t lad d a ne r p å he msi d an.
 • 35. m ål och i nsatsera at t ku nna bo sjä lv I perioder eritia nulpa net laborrume eatemque sed mint aut parumqu iaerferis aut mos quas mollaut volupta escitate pera volor aut quam sit eium hiliae que sum et, sequasi viducidenis dolum nos apicati beribusapero eium quo quis ver- rovi tibusandus. Cesti ommoloruntem eum aut accum rerae nos aut rerenti istrum veremod icienis doloreiciis sitat eaquaes totaspit untur magnatem velitatur molenduscia nus eictios aliquae dolo comnis porectus, ne h u r når j ag d it? Ma sam core, similla boratur Qui nobit quae libus as endi qui dollab ipictot atiusae solut volor aut hitatibus assusae corem facearum restis aditate quid unt moditam fuga. i nsatser so m be hövs Ma sam core, similla boratur Qui nobit quae libus as endi qui dollab ipictot atiusae solut volor aut hitatibus assusae corem facearum restis aditate quid unt moditam fuga. Ansvarig 1 Håkan Blom Ma sam core, similla boratur Qui nobit quae libus as endi qui dollab ipictot atiusae solut volor aut hitatibus assusae corem facearum restis aditate quid unt moditam fuga. Ansvarig 2 Maja-Greta Hökarängb gå ti l l af fä re n två ggr/ ve cka I perioder eritia nulpa net laborrume eatemque sed mint aut parumqu iaerferis aut mos quas mollaut volupta escitate pera volor aut quam sit eium hiliae que sum et, sequasi viducidenis dolum nos apicati beribusapero eium quo quis ver- rovi tibus h u r når j ag d it? Ma sam core, similla boratur Qui nobit quae libus as endi qui dollab ipictot atiusae solut volor aut hitatibus assusae corem facearum restis aditate quid unt moditam fuga. i nsatser so m be hövs Ma sam core, similla boratur Qui nobit quae libus as endi qui dollab ipictot atiusae solut volor aut hitatibus assusae corem facearum restis aditate quid unt moditam fuga. Nam aut as aut volupta quiatem fugit earciet quis abo. Ad ut evelest otatum di andaepro eos apere et es recus excearci nuste cumque re dellorio. Sustist, ipsae simoloria Ansvarig 1 Håkan Blom
 • 36. öv e r e nskom m e l se datum Vi tar härmed ansvar för att göra våra insatser till det fullaste för att uppnå de satta målen. Si te nihilicatio est, sitati unt il id magnihic te con eseque omnis a ea nus aut perupta as doluptiuntio occumet quatio tota cus dolorem oloritiost et est archili cilitat. Jag godkänner att en kopia av planen skickas till nedanstående Ja Nej Den enskildes underskrift Samordnarens underskriftNamn NamnSignatur SignaturNamn NamnSignatur SignaturNamn NamnSignatur SignaturNamn NamnSignatur SignaturNamn NamnSignatur Signatur
 • 37. “bollen ligger hos mig helaUppföljning tiden. Om man inte ser till att få hjälp rinner det ut i sanden” – Brukare
 • 38. FörberedelsematerialUppföljning Planeringsdokument G o d t yc kl i g Br uk are n o c h samo rd nare n fo r t sät te r ar b e ta uppföljning me d o c h up p d ate ra f ö r b e re d e lse mate r i ale t so m e n säk r i ng f ö r e n ko nt i nue r li g up p f ö lj ni n g Dål i g u p p f ö l j n i n g g ö r at t ku n d e n En öve re nsko mme lse o m up p f ö lj ni ng e n f i nns f ö rlo rar t i l l i t i p lane r i ng sd o k ume nte t so m e t t k v i t to o c h e n säke r he t f ö r at t d e t i nte r i nne r ut i sand e n Upp f ö l j n i n g u te b l i r Pe rso n e r b yt s u t och ko mmu n i kat i o n e n rinn e r u t i san d e n
 • 39. Framtiden Br uk are n har f åt t e n b ät t re Service evidence? se r v i ce up p leve lse o c h e n st ö r re t i lli t o c h k änsla av at t v ård e n är samo rd nad .” vad man får med sig från en sip” D e t f y si sk a mate r i ale t b li r e t t t y d li g t se r v i ce ev i d e nce , e t t k v i t to p å t j änste n. Vad vinner man på att göra en SIP?
 • 40. slutresultat
 • 41. Förb e re d e l se r V å rd g i vare genom f ö rs b e ro e n d eup p tä cker et t behov av v ård p e rso n ale n s a v en SIP för ku n skap e r Brukare n måsteBr uk a ren a nsöker en S amo rd n are S a m o rdn a ren h å ller ? förb e re d a si g p å S IP t i l l kal l ar mö te t i m ö tet eg e n h an d ärende för- möte upp- Möte möte 2 framtiden initieras beredelser tillkallas följning B ru kare n Go dtyc k lig Go d t yc kl i g a måste d ri va p å S pä n d m ö tes m iljö u ppfö ljn in g förb e re d e l se r p ro ce sse n Ärende i ni ti eras Vård g i vare h ar D å lig u ppfö ljn in g i nte S a m o rdn a ren svårt at t f å tag p å gö r a tt k u n den o bek v ä m i a tt rät t män n i sko r fö r lo ra r tillit h å lla ett m ö te P ro ce sse n Br uk a ren saknar B h a r sv å r t a tt avb ryt s U ppfö ljn in g u teblir k uns kap fo r m u lera s in a m å l u n der m ö tet Pers o n er by ts u t o c h V å rd g i va re saknar ko m m u n ik a tio n en R ä tt pers o n er k a n k uns kap Vårdi g vare sakn ar r in n er u t i s a n den in te n ä r va ra kunskap f ö r at t skö ta sam o rd n arro l le n Vård g i vare sakn ar ru t i n e r f ö r kal le l se n V å rd org a nisat ion Ma n h in n er s a k na r rut iner in te fy lla i a llt i f ör SIP do k u m en tet Brukare vill ej ha hjälp
 • 42. Sam mo rd n are g år igenom f ö rb e re d e l se r Anna n n ärst åe n d e B forts ä tte r a rbe ta i S a m o rdn a re s i p:e n, eve ntue l l t m e d V å rd g ivare v årdgivare g år i g e n o m S amo rd n are h å ller da go rdn in g nya a ktöre r och m å l up p tä cker et t behov för b e re d e l se r t i l l kal l ar mö te t a v en SIP Brukaren gör S a m o rdn a ren U ppfö ljn in g ” S pec ia list” Må le n u ppfyl l s och förberedelser själv eller gö r en u ppfö ljn in g a v in s a ts er n a fr å n ”S p e c i al i st ” h å ller da go rdn in g ä re nde t a vs l uta s Brukaren ansöker en SIP med en anhörig tills a m m a n s m ed B . fö r ra m ö tet t i l l kal l ar mö te t ärende för- möte upp- Möte möte 2 framtiden initieras beredelser tillkallas följning Ti l l g ä ng liggöra Förberd e l se mate ri al Nya kal le l se n t i l l åte r B r u k a ren h a r ett k v itto S a m o rdn a ren s k a pa r P la n er in gs do k u m en tet Goda exe m pe l ge r i nfor ma t ion för fy lls i me d st ö d av al l a at t f ö rb e re d a si g på a tt S IPen ä r igå n g en lu gn o c h a vs pä n d rev idera s ”ri nga r på va ttn e t” b r uk aren sam ordn are e l le r an n an i n f ö r mö te t stä m m n in g han d le d are F ö r berdels em a ter ia let Ti l l g ä ng liggöra P la n er in gs do k u m en tet u ppda tera sm a ter i a l och informat ion pro du cera s på pla ts ko n tin u er ligt efter f ör s a mordnaren Bruk are n f år e n beh ov över b l i c k av si n Ny mi n d re h o t f u l l sinit u at i o n , samt kal le l se me d fo ku s nya akt ö re r kan p å b ru kare n s b e h ov P la n er in gs do k u m en tet Fo rs a tt ko m m u n ik a tio n ind e t i f i e ras s k r ivs u n der på pla ts fö r a tt u ppda tera a lla in bla n da de M öjligh e t at t f ö rb e re d a sig e f te r b e h ov i si n takt N y ty dlig m ö tesstr u k tu r
 • 43. “motiverande och lätt! jagskulle vilja haen sån där sip!” – Anhörig om vårt resultat
 • 44. frågor på det?

×