Menu thanhhuong

388
-1

Published on

menu thanh huong

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
388
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Menu thanhhuong

  1. 1. Nhµ Hµng Thanh H¬ng KÝnh chóc Quý Kh¸ch ngon miÖng§Æc s¶n Thanh H¬ng1. Ném søa 75.000Jelly-fish salad2. Lîn tai bß b¾ p 75.000Steamed ear-pig and thigh beef3. B¾ p bß rau muèng muèi 80.000Steamed thigh beef with salted spinach4. Th¨n bß chiª n Qu¶ng §«ng 89.000Deep fried beef fillet (Quang Dong style)5. Bß níng sèt Cao Nguyª n 89.000Grilled beef fillet with Cao nguyªn sauce6. Ngao lôa xµo r¨m 59.000Sauteed Clamb with herb7 .Gµ rang muèi 249.000Deep fried Chicken with salted8. Cua Æång rang muèi 49.000Deep fried baby crab with salted §¬n gi¸ trª n cha bao gåm thuÕ VAT 10%
  2. 2. Nhµ Hµng Thanh H¬ng KÝnh chóc Quý Kh¸ch ngon miÖng9. Mùc chiª n Hoµng bµo 99.000Deep fried squid with salted eggs10. Muèi ít T«m Thanh H¬ng 149.000Special of Tiger Prawns with salt (Thanh H¬ng style)11. C¸ Ch× nh rang muèi 249.000Fried ell fish with salt and pepper12. C¸ Ch× nh nÊu me Nam Bé 249.000Stew ell fish with sour sauce13. LÈu Thanh H¬ng 499.000Steam boat Thanh H¬ng14. C¸ om m¨ng cay Thanh H¬ng 199.000Steam boat fish with Bamboo Thanh H¬ng style §¬n gi¸ trª n cha bao gåm thuÕ VAT 10%
  3. 3. Nhµ Hµng Thanh H¬ng KÝnh chóc Quý Kh¸ch ngon miÖngMãn khai vÞ AppetizedsSóp Soup1 . Sóp trøng t«m 25.000Eggs prawns soup2 . Sóp rau theo mïa 19.000Clear vegetable soup3 . Sóp h¶i s¶n B¾ c Kinh 29.000Seafood B¾c Kinh Style soup4 . Sóp h¶i s¶n chua cay 35.000Seafood Sweet and sour bitter soup §¬n gi¸ trª n cha bao gåm thuÕ VAT 10%
  4. 4. Nhµ Hµng Thanh H¬ng KÝnh chóc Quý Kh¸ch ngon miÖng5 . Sóp ng« gµ xÐ 15.000 Chicken and sweet corn soup6 . Sóp m¨ng t©y cua 25.000 Seafood and asparagus soup7 . §Æc s¶n Ch¸o Ngao 35.000Clamb Congee8. §Æc s¶n Ch¸o C¸ Håi 45.000Salmon Fish CongeeMãn chiª n Hot Appetizers1. Cua Æång rang muèi 49.000Deep fried baby crab with salted3. Ng« M¸ chiª n b¬ 45.000Deep fried sweet corn with butter4. Khoai t©y chiª n b¬ tái 39.000Deep fried French fried with garlic and butter §¬n gi¸ trª n cha bao gåm thuÕ VAT 10%
  5. 5. Nhµ Hµng Thanh H¬ng KÝnh chóc Quý Kh¸ch ngon miÖng5. Khoai m«n chiª n võng 45.000Deep fried Indian taro with sesames6. Khoai lang chiª n võng 39.000Deep fried sweet potato with sesames7. Khoai chiª n LÖ Phè 35.000Yams make (Le Pho ) style8. Nem H¶i s¶n Thanh H¬ng 79.000Thanh Huong seafood spring rolld9. Nem trøng quÕ 89.000Deep fried Cinnamon with eggs roll10. Nem r¸n cÊ truyÒn 59.000Deep fried traditional Vietnamese Nem §¬n gi¸ trª n cha bao gåm thuÕ VAT 10%

×