Tuong thuat va viet tin - So tay nhung dieu co ban (Tableofcontent) www.boong.in

738 views
660 views

Published on

Download tại blog http://www.boong.in

Published in: Education, Sports
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
738
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tuong thuat va viet tin - So tay nhung dieu co ban (Tableofcontent) www.boong.in

  1. 1. Toùm taét noäi dung Lôøi môû ñaàu vii Giôùi thieäu ix Chuù thích xi Phaàn I Nhöõng ñieàu cô baûn cuûa ngaønh baùo chí Chöông 1 Phoùng vieân vaø tin töùc 1 Chöông 2 Tìm nguoàn tin vaø yù töôûng ñeå vieát baøi 7 Chöông 3 Caáu truùc cô baûn cuûa baøi vieát 11 Chöông 4 Nhöõng ñieàu caàn thieát cho moät baûn tin hay 23 Phaàn II Thu thaäp tin töùc Chöông 5 Quan saùt 35 Chöông 6 Kyõ thuaät phoûng vaán 39 Chöông 7 Söû duïng Hoà Sô 50 Phaàn III Toång hôïp Chöông 8 Môû ñeà 54 Chöông 9 Saép xeáp caâu chuyeän 66 Phaàn IV Vieát hay Chöông 10 Söû duïng lôøi trích daãn 80 Chöông 11 Caùc thuû thuaät ñeå vieát hay 86 Phaàn V Caùc tin thoâng thöøông nhöng deã gaây raéc roái Chöông 12 Thoâng caùo baùo chí 93 Chöông 13 Caùc cuoäc hoäi hoïp, caùc baøi dieãn vaên, hoïp baùo 103 Phaàn VI Chöông 14 Vieát cho ñaøi phaùt thanh vaø truyeàn hình 119 Phaàn VII Chöông 15 Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp 129 Phaàn VIII Chöông 16 Maïng Internet 136 Keát luaän 141 Ñoïc theâm 143 Lôøi caûm ôn 145 Vaøi ñieàu veà caùc taùc giaû 146 Ñoâi ñieàu veà dòch giaû 147
  2. 2. Lôøi môû ñaàu vii Giôùi thieäu ix Chuù giaûi xi Phaàn I Nhöõng ñieàu cô baûn cuûa ngaønh baùo chí 1 Chöông 1 Phoùng vieân vaø tin töùc 1 Vai troø cuûa phoùng vieân 1 Taààm quan troïng cuûa ñoäc giaû 2 Phaåm chaát cuûa caùc phoùng vieân gioûi 3 Theá naøo laø tin töùc? 4 Chöông 2 Tìm nguoàn tin vaø yù töôûng ñeå vieát baøi 7 Coù nhieàu nguoàn tin nhöng laø nguoàn tin toát 9 Giöõ moät danh saùch caùc nguoàn tin 10 Chöông 3 Caáu truùc cô baûn cuûa baûn tin 11 Tin thôøi söïï vaø phoùng söï 11 Môû ñeà vaø thaân baøi 12 Naêm chöõ W vaø chöõ H 16 Sau ñoù thì sao? 19 Toaøn caûnh vaø boái caûnh 20 Chöông 4 Nhöõng ñieàu caàn thieát cho moät baûn tin hay 23 Chính xaùc 23 Kieåm chöùng 24 Khaùch quan 25 Xaùc ñònh xuaát xöù 27 Coù ñöôïc trích ñaêng lôøi nguoàn tin hay khoâng 30 Caùc nguoàn tin voâ danh 30 Caân ñoái vaø coâng baèng 31 Trong saùng 32 Hoaøn thieän 34 Phaàn II Thu thaäp tin töùc 35 Chöông 5 Quan saùt 35 Chöông 6 Kyõ thuaät phoûng vaán 39 Xin ñöôïc phoûng vaán 39 Chuaån bò 40 Ñuùng giôø 41 Baét ñaàu phoûng vaán: töï giôùi thieäu 41 Ghi cheùp vaø ghi aâm 42 Hoûi caùc caâu hoûi ‘taïi sao’vaø ‘nhö theá naøo’ 44 Giöõ cho caâu hoûi ngaén goïn 44 Laéng nghe, tænh taùo vaø quan saùt kyõ 45 Ñöøng ngaïi hoûi nhöõng caâu ‘ngôù ngaån’ 45 Caùchñoáiphoùvôùi caâuñaùp ‘mieãnbìnhluaän’ 43 Khi moät nguoàn tin nhaát möïc khoâng traû lôøi 46 Thöû im laëng 47 Khi ñoái töôïng noùi khoâng ngöøng... 47 Caùc caâu hoûi boå sung: ñi vaøo chi tieát 47 Caùc caâu hoûi khoù 48 Caùc cuoäc phoûng vaán veà thaân theá söï nghieäp48 Keát thuùc cuoäc phoûng vaán 49 Chöông 7 Söû duïng Taøi Lieäu 50 Luoân luoân kieåm chöùng 52 Noùi chuyeän vôùi nhöõng ngöôøi khaùc 52 Phaàn III Toång hôïp 53 Thöû thaùch 53 Quaù trình vieát baøi 53 Chöông 8 Môû ñeà 54 Môû ñeà tröïc tieáp 54 Môû ñeà giaùn tieáp 55 Ñöøng ‘choân vuøi’ ñoaïn môû ñeà 58 Ñöøngnhoàinheùtquaùnhieàuvaøoñoaïnmôûñeà 62 Coù gì khaùc ôû ñaây? 63 Choïn “goùc caïnh” 64 Chöông 9 Saép xeáp caâu chuyeän 66 Keát hôïp nhöõng ñieàu ghi cheùp vaø caùc suy nghó cuûa baïn 66 Chi tieát noäi dung
  3. 3. Caùc tin thôøi söï 67 Vieát veà hôn moät ñeà taøi chính 71 Phoùng söï 71 Caùc caáu truùc phoùng söï khaùc 79 Phaàn IV Vieát hay 80 Chöông 10 Söû duïng lôøi trích daãn 80 Khi naøo neân trích, khi naøo khoâng 80 Ñöøng baét ñaàu baèng moät lôøi trích daãn83 Ai noùi? 84 ‘Noùi’ laø ñuû roài 84 Ñöøng söûa ñoåi lôøi trích daãn! 85 Ñeå yù ñeán moät loaït nhöõng lôøi trích daãn ñi lieàn nhau 85 Chöông 11 Caùc thuû thuaät ñeå vieát hay 86 Cô baûn: Töôøng thuaät 86 Roõ raøng, giaûn dò 86 Duøng ñoäng töø vaø danh töø maïnh 87 Dieãn taû, ñöøng keå laïi 88 Söû duïng con soá 89 Nhòp ñieäu vaø ña daïng 91 Lôøi leõ 92 Vieát laïi 92 Saùch daäy caùch vieát 92 Phaàn V Caùc tin thoâng thöôøng nhöng deã gaây raéc roái 93 Chöông 12 Thoâng caùo baùo chí 93 Chöông 13 Caùc cuoäc hoäi hoïp, caùc baøi dieãn vaên, hoïp baùo 103 Caùc cuoäc hoäi hoïp 103 Hoäi nghò 110 Caùc baøi dieãn vaên vaø hoïp baùo 111 Tìm caùch caân ñoái 111 Chuù troïng vaøo ñieåm: ai noùi gì 112 Chuaån bò 114 Vaø caùc leã nghi nöõa... 118 Phaàn VI 119 Chöông 14 Vieát cho phaùt thanh, truyeàn hình 119 Chæ coù moät cô hoäi, vì vaäy neân toû ra thaät trong saùng 119 Chuù troïng vaøo hieän taïi 120 Vaøi quy luaät 121 Phaàn VII 122 Chöông 15 Ñaïo ñöùc ngheà nghieäp 129 Traùch nhieäm laøm ñuùng vôùi ñaïo ñöùc ngheà nghieäp 129 Noùi söï thaät 129 Ñöøng phoùng ñaïi hay taïo hieàm khích 131 Phuïc vuï quaàn chuùng, khoâng phaûi cho caù nhaân baïn 131 Ñöøng ñaùnh caép baøi vôû cuûa ngöøôi khaùc 132 Coâng baèng 133 Ñöùng ñaén vaø thoâng caûm 133 Toân troïng quyeàn ñöôïc rieâng tö cuûa ngöôøi khaùc 134 Toân troïng nguoàn tin 135 Baøn luaään vôùi vôùi ñoàng nghieäp 135 Boä quy taéc ñaïo ñöùc ngheà nghieäp 135 Phaàn VIII 136 Chöông 16 Maïng Internet 136 Internet laø gì? 136 Internet coù theå giuùp gì cho baïn? 137 E-mail vaø caùc danh saùch tin 139 Tuy nhieân haõy coi chöøng 140 Keát luaän 141 Ñoïc theâm 143 Saùch 143 Saùch nhoû 143 Trang chuû maïng Internet 144 Lôøi caûm ôn 145 Vaøi ñieàu veà caùc taùc giaû 146 Ñoâi ñieàu veà dòch giaû 147
  4. 4. vi

×