2011 Toyota Sienna New Haven

606 views
545 views

Published on

Test drive the 2011 Toyota Sienna at Toyota of Wallingford serving New Haven, Connecticut. View our in stock selection of 2011 Toyota Sienna at http://www.wow-toyota.com.

Published in: Automotive
3 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
101
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
3
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

2011 Toyota Sienna New Haven

 1. 1. 2011 SIENNA
 2. 2. Khaùm phaù do saùng kieán Chæ caàn nhìn qua tö theá ñöôøng beä cuûa chieác xe Sienna ñôøi môùi thì cuõng ñuû hieåu: Ñaây laø loaïi xe ñöôïc thieát keá ñeå chinh phuïc con ñöôøng vaø chinh phuïc loøng ngöôøi yeâu thích xe. Ñöôïc taùi thieát keá laïi hoaøn toaøn, chieác xe naøy mang moät ñònh nghóa môùi veà vieäc quyù vò laùi moät chieác minivan. Cuøng vôùi moät noäi thaát roäng raõi hôn, moät ñoäng cô maïnh meõ nhöng laïi tieát kieäm nhieân lieäu hôn vaø ñaày ñuû kyõ thuaät ñeán noãi moät nhaø khoa hoïc saùng taïo cuõng phaûi neå nang, Sienna coøn mang laïi moät ñieàu khaùc maø haàu heát caùc minivan ñeàu khoâng coù: ñoù laø caûm giaùc laùi xe tinh nhaïy trong moät chieác xe coù hình daùng trau chuoát. Vaø Sienna ñöôïc laép raùp taïi Myõ vôùi nhöõng tieâu chuaån cao nhaát cuûa Baéc Myõ ñoái vôùi töøng chi tieát1. Toyota Sienna 2011. Tieán Tôùi Töông Lai. 1. Döïa treân öôùc tính sô boä cuûa AALA.
 3. 3. Kieåu Limited maøu Predawn Gray Mica.
 4. 4. LÖÏA CHOÏN KIEÅU QUYÙ VÒ THÍCH Veû ñeïp naèm trong töøng chi tieát: Chaúng haïn nhö caùc thanh ngang cöûa xe beân ngoaøi ñöôïc aån ñi taïo cho Sienna moät daùng veû goïn gaøng thanh lòch. Naêm caáp ñoä xe — Sienna, LE, SE1, XLE vaø Limited — cuøng vôùi quyeàn löïa choïn ñoäng cô 4 xi lanh1 hoaëc V6 vaø tính naêng Boán Baùnh Chaïy Ñöôïc (AWD: All-Wheel Drive) giuùp quyù vò thoaûi maùi choïn löïa saûn phaåm phuø hôïp vôùi mình. SE1 Töø nhöõng caûn phía tröôùc vaø phía sau ñoäc ñaùo vôùi löôùi taûn nhieät kieåu daùng theå thao tôùi caùc baùnh xe hôïp kim sieâu croâm 19 inch vaø ñeøn LED haäu kieåu daùng theå thao, Sienna SE laáy yù töôûng thieát keá töø nhöõng chieác sedan theå thao chöù khoâng phaûi töø minivan. 1. Caùc kieåu Sienna SE vaø 4 xi lanh döï kieán seõ coù maët treân thò tröôøng vaøo muøa xuaân 2010. SE1 maøu Silver Sky Metallic vôùi Preferred Package vaø cöûa soå treân mui nghieâng/tröôït töï ñoäng.
 5. 5. LIMITED Xe Sienna daønh cho nhöõng ngöôøi muoán nhöõng gì hoaøn haûo nhaát, kieåu Limited saün coù gheá ngoài boïc da, hai cöûa soå trôøi, Heä Thoáng Smart Key1, xoâna ôû phía tröôùc vaø phía sau ñeå ñaäu xe vaø baûng ñieàu khieån giöõa coù khaû naêng tröôït. Limited cuõng coù caùc kieåu xe bao goàm caùc tính naêng nhö Trung Taâm Giaûi Trí Maøn Hình Keùp2, Camera Toaøn Caûnh3 phía sau vôùi höôùng daãn luøi xe treân maøn hình, Heä Thoáng Ñieàu Khieån Haønh Trình Baèng Raña Ñoäng (DRCC: Dynamic Radar Cruise Control)4, caàn gaït nöôùc coù caûm bieán möa vaø ñeøn Phoùng Ñieän Cöôøng Ñoä Cao (HID: High Intensity Discharge) vôùi tính naêng Ñeøn Pha Töï Ñoäng5. 1. Xem chuù thích 29 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 2. Xem chuù thích 28 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 3. Xem chuù thích 20 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 4. Xem chuù thích 40 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 5. Xem chuù thích 13 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. Limited maøu Predawn Gray Mica vôùi Premium Package, Convenience Package vaø Advanced Technology Package.
 6. 6. Noäi thaát cuûa Limited maøu Bisque vôùi Premium Package, Convenience Package vaø Advanced Technology Package. CAÛI TIEÁN TAÀM NHÌN CUÛA QUYÙ VÒ Quan saùt goùc roäng 180 ñoä Quan saùt thoâng thöôøng Maøu goã trong noäi thaát Sienna Limited ñem laïi cho quyù vò caûm giaùc sang troïng. Thieát keá xeáp choàng “60/60” cuûa baûng ñoàng hoà caøng laøm taêng leân caûm giaùc naøy, giuùp cho caû ngöôøi laùi vaø haønh khaùch phía tröôùc ñieàu khieån ñöôïc caùc coâng taéc vaø nuùt cuûa baûng ñieàu khieån giöõa. Vaø ñaây laø tính naêng giuùp ngöôøi laùi ñöôïc thoaûi maùi: Camera Toaøn Caûnh1 phía sau giuùp quyù vò deã daøng luøi ra khoûi saân nhaø vaø baõi ñaäu xe. Haõy choïn caùch quan saùt goùc roäng 180 ñoä hay caùch quan saùt thoâng thöôøng cho vuøng phía sau xe, roài thaáy hình aûnh xuaát hieän treân maøn hình cuûa heä thoáng ñònh vò DVD2 coù saün. Hình aûnh coù theå ñöôïc nhìn thaáy theo ba kieåu: Ñöôøng Ñi Theo Höôùng Daãn, Hoã Trôï Ñaäu Xe vaø Höôùng Daãn Khoaûng Caùch. 1. Xem chuù thích 20 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 2. Xem chuù thích 25 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm.
 7. 7. Noäi thaát SE1 maøu Dark Charcoal vôùi Preferred Package vaø cöûa soå treân mui nghieâng/tröôït töï ñoäng. THAY ÑOÅI NHAÄN THÖÙC Coù phaûi taát caû caùc minivan ñeàu gioáng nhau? Quyù vò haõy nhìn chieác Sienna SE1 thì seõ bieát. Beân ngoaøi, boä baùnh xe hôïp kim coù ñöôøng kính lôùn 19 inch vôùi 6 chaáu taïo neùt roõ raøng vaø töï tin. Beân trong gioáng nhö moät chieác xe theå thao 8 choã. Noäi thaát noåi baät vôùi boä ñoàng hoà kieåu daùng theå thao vaø chaát lieäu boïc gheá ñoäc quyeàn, nhöõng ñieåm nhaán croâm vaø lôùp sôn ñen boùng, giuùp taïo neân moät phong caùch raát theå thao ñi ñoâi vôùi phaåm chaát. Quyù vò cuõng seõ thaáy vui thích khi laùi. Giaøn nhuùng beân döôùi theo phong caùch theå thao vaø Tay Laùi Trôï Löïc Ñieän (EPS: Electric Power Steering) cuõng theo hieäu chuaån theå thao giuùp phaûn öùng tröïc tieáp hôn vaø ñieàu khieån chính xaùc hôn. Vaø taát nhieân, SE cuõng cung caáp kyõ thuaät khoâng daây Bluetooth®2 vaø aâm thanh töông hôïp iPod®3. 1. Xem chuù thích 12 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 2. Xem chuù thích 24 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 3. Xem chuù thích 2 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm.
 8. 8. BAÊNG Treân xe Sienna Limited 7 choã ngoài, cöûa soå treân mui keùp, moïi ngöôøi trong gia ñình ñeàu caûm thaáy choã ngoài cuûa hoï laø toát nhaát. Baêng gheá thöù hai coù caùc gheá baønh coù theå ngöûa ra, hai töïa tay coù theå chænh ñöôïc, ñeøn noäi thaát xoay vaø ñieàu hoøa khoâng khí ngay taïi choã ngoài cuûa mình. GHEÁ 1 Ñaëc bieät, moät khoaûng ñaåy daøi 23 inch ôû baêng gheá thöù hai cuûa Sienna taïo caûm giaùc thoaûi maùi khi vaøo ra qua hai cöûa ñieän ñaåy beân hoâng môû roäng. Vaø moät khi ñaõ ôû beân trong xe, caùc haønh khaùch seõ caûm thaáy raát thoaûi maùi. Quyù vò coù caàn choã ñeå haønh lyù khoâng? Chæ caàn ñaåy gheá ra LIMITED moät beân hoaëc thaùo haún gheá ra. 1. Xem chuù thích 30 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. BAÊNG GHEÁ1 Ñoái vôùi Sienna XLE AWD vaø Limited, haøng thöù hai ñeàu coù ñeäm gaùc chaân1 coù theå ñieàu chænh cho caû hai gheá baønh.
 9. 9. XLE 1 CÖÛA ÑIEÄN KEÙP BEÂN HOÂNG 2 CÖÛA ÑIEÄN PHÍA SAU DAÏNG TRÖÔÏT THEÂM NAÊNG Coù theå môû vaø ñoùng cöûa ñieän phía sau Hai cöûa ñieän keùo beân hoâng cuûa Sienna ñôøi baèng caùch duøng chìa khoùa ñieàu khieån töø môùi môû roäng hôn, giuùp ra vaøo xe hoaëc chaát xa hoaëc caùc moùc chìa khoùa Smart Key1, LÖÏC CHO QUYÙ VÒ ñoà vaø laáy ñoà ra ñöôïc deã daøng hôn. Coù theå hoaëc coâng taéc treân baûng ñieàu khieån phía môû cöûa ra vaøo deã daøng baèng caùch aán nuùt treân ñaàu. Ñeå ñoùng laïi coøn coù moät nuùt ôû treân chìa khoùa ñieàu khieån töø xa hoaëc duøng cöûa sau. Tính naêng ngöøng moät giaây töø caùc moùc chìa khoùa Smart Key1, caùc tay luùc cöûa kheùp xuoáng döôùi tôùi luùc ñoùng khít naém cöûa beân trong hay ngoaøi, hoaëc caùc giuùp choáng bò keït ôû cöûa xe. coâng taéc treân baûng ñieàu khieån phía treân ñaàu taøi xeá vaø truï trung taâm noäi thaát. 1 2 5 3 4 6 3 CÖÛA SOÅ TREÂN MUI KEÙP 5 GHEÁ ÑIEÄN SPLIT & STOW 3RD ROW™ Ñoái vôùi Sienna Limited, cöûa soå treân mui keùp seõ coù saün, ñeå taïo neân khoâng khí thoâng thoaùng beân Coù theå ñieàu chænh gheá ñieän haøng thöù ba trong Sienna Limited FWD moät caùch deã daøng tuøy theo nhu trong xe. Cöûa soå treân mui phía tröôùc môû nghieâng vaø tröôït treân maùi, coøn cöûa soå treân mui phía sau caàu söû duïng. Noù coù theå ñieàu chænh theo tyû leä 60/40. Hoaëc khi caàn choã troáng ñeå xeáp haøng hoùa, quyù vò tröôït vaøo traàn xe. coù theå gaäp gheá vaøo vaø ñaët trong khoang caát giöõ döôùi saøn xe. Chæ caàn nhaán vaøi nuùt laø xong heát. 4 TRUNG TAÂM GIAÛI TRÍ MAØN HÌNH KEÙP2 6 HOÄP GIÖÕA COÙ KHAÛ NAÊNG TRÖÔÏT Vôùi maøn hình 16.4 inch, Trung Taâm Giaûi Trí Maøn Hình Keùp coù theå ñöôïc söû duïng theo hai caùch: Ñeå ñoàng boä vôùi khoaûng ñaåy daøi cuûa baêng gheá thöù hai, Sienna XLE AWD vaø Limited coù moät hoäp moät maøn hình ñôn hoaëc maøn hình ñoâi — chieáu phim DVD moät beân coøn beân kia chieáu moät boä giöõa môû roäng vaø tröôït veà phía sau. Vaø nhö vaäy caùc choã ñeå ly cuõng ôû ngay trong taàm tay cuûa haønh phim khaùc hay chôi troø chôi video söû duïng heä thoáng ñieàu khieån troø chôi töông hôïp. Chöùc naêng khaùch ngoài baêng gheá thöù hai. kieåm soaùt cuûa phuï huynh thì sao? Quyù vò coù theå ñieàu khieån Trung Taâm Giaûi Trí Maøn Hình Keùp töø baûng ñieàu khieån. Caùi caém ñaàu vaøo cho hình vaø tieáng giuùp ngöôøi ngoài treân xe xem phim vaø chôi troø chôi phaùt ra töø trung taâm. Vaø hoï coøn coù theå nghe tieáng qua loa gaén saün treân xe cuûa Sienna 1. Xem chuù thích 29 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 2. Xem chuù thích 28 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 3. Xem chuù thích 3 trong phaàn hoaëc duøng maùy gaén tai nghe loaïi khoâng daây3. Mieãn Tröø Traùch Nhieäm.
 10. 10. Noäi thaát XLE maøu Light Gray vôùi Premium Package. XIN HAÕY Quyù vò ñaùng ñöôïc nghæ ngôi vì söï caêng thaúng töø traùch nhieäm laøm boá meï toát nhaát theá giôùi? Haõy böôùc vaøo trong xe Sienna ñaõ ñöôïc thieát keá laïi. Caûm giaùc thoaûi maùi maø quyù vò höôûng ñöôïc laø nhôø nhöõng kyõ sö cuûa chuùng toâi, nhöõng ngöôøi ñaõ laøm cho noäi thaát xe roäng hôn vaø daøi hôn maø khoâng phaûi taêng kích thöôùc beân ngoaøi cuûa xe. Duø quyù vò ngoài ôû gheá laùi NGHÆ NGÔI hay coi mình laø haønh khaùch treân xe, quyù vò seõ thaáy mình ñöôïc choã roäng raõi ñeå thö giaõn. Khoaûng roäng treân ñaàu, choã ñeå chaân, khoaûng roäng cho hoâng: Sienna ñaùp öùng vaø vöôït xa nhu caàu cuûa quyù vò vaø gia ñình quyù vò baèng moät thieát keá ña naêng, linh hoaït vaø ñaày thaåm myõ.
 11. 11. SAÉP ÑAËT CHOÃ NGOÀI Saép ñaët Sienna cuûa quyù vò ñeå coù soá choã ngoài toái ña hoaëc moät keát hôïp cuûa choã ngoài vaø choã ñeå haønh lyù1. 1 8 choã ngoài 7 choã baêng gheá2 2 1 HAØNG GHEÁ THÖÙ HAI LAÄT VAØ TRÖÔÏT DAØI 7 choã ngoài vôùi haøng gheá thöù hai laät leân vaø ñaåy daøi Ñeå taïo choã xeáp haønh lyù roäng raõi vaø deã daøng ôû giöõa chieác xe Sienna, ñeäm gheá cuûa haøng hai ñöôïc laät leân3, taïo ñaø cho toaøn boä haøng gheá naøy ñaåy xa veà phía tröôùc ñeå choã cho haønh lyù hoaëc ngöôøi ngoài phía sau ñöôïc thoaûi maùi. CHOÃ NGOÀI TOÁI ÑA 2 GHEÁ NGOÀI ÔÛ GIÖÕA COÙ THEÅ XEÁP GOÏN Gheá giöõa cuûa haøng hai ñöôïc thieát keá sao cho coù theå ñaït ñöôïc söï linh 3 FWD AWD hoaït toái ña. Döïng gheá thaúng ñöùng vaø nhö vaäy noù ñaõ trôû thaønh moät choã Sienna 7 – ngoài thoaûi maùi vaø eâm aùi. Hoaëc thaùo noù ra vaø caát trong khoang caát giöõ LE, XLE 8 7 haønh lyù ñeå taïo loái ñi tôùi haøng thöù ba. SE 8 – Limited 7 7 3 KHOANG CHÖÙA Saøn xe beân döôùi haøng gheá thöù ba cuõng taïo neân moät khoang chöùa ñuû saâu laøm nôi caát giöõ an toaøn nhöõng vaät duïng quyù giaù cuûa quyù vò (hình minh hoïa ngaên saép xeáp haønh lyù coù theå theâm vaøo). 1. Haøng hoùa vaø söùc chôû bò haïn cheá bôûi troïng löôïng vaø caùch phaân phoái. 2. Xem chuù thích 30 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 3. Khaû naêng döïng leân khoâng coù trong caùc kieåu XLE AWD vaø Limited.
 12. 12. STAR SAFETY Sienna 2011 ñöôïc thieát keá vôùi yù töôûng giöõ an toaøn cho gia ñình quyù vò laø traùch nhieäm cao nhaát. Ñoù chính laø lyù do taïi sao xe ñöôïc trang bò vôùi Star Safety System™ cuûa Toyota, heä thoáng keát hôïp naêm tính naêng an toaøn ñaõ trôû thaønh chuaån möïc treân moãi xe Sienna: Heä Thoáng Trôï Giuùp Caân Baèng Xe SYSTEM (VSC: Vehicle Stability Control)1 coù gaén caùc nuùt ñieàu khieån ñieàu phoái Heä Thoáng Choáng Boù Cöùng Thaéng (ABS: Anti-lock Brake System) vôùi Heä Thoáng ™ Phaân Phoái Löïc Thaéng Ñieän Töû (EBD: Electronic Brake-force Distribution), Heä Thoáng Hoã Trôï Thaéng Gaáp2, Heä Thoáng Choáng Tröôït (TRAC: Traction Control) vaø Tay Laùi Trôï Löïc Ñieän (EPS: Electric Power Steering). Nhöõng tính naêng naøy ñöôïc goïi laø nhöõng tính naêng an toaøn “chuû ñoäng” vì chuùng ñöôïc thieát keá ñeå chuû ñoäng phaûn öùng trong moät soá tröôøng hôïp nhaát ñònh giuùp ngaên ngöøa tai naïn xaûy ra ngay töø ñaàu. Caùc Tình Huoáng Khaùc Nhau COÙ ABS Caùc Tình Huoáng Khaùc Nhau KHOÂNG COÙ ABS KHOÂNG COÙ VSC COÙ VSC1 KHOÂNG COÙ VSC HEÄ THOÁNG CHOÁNG BOÙ CÖÙNG THAÉNG (ABS) VAØ HEÄ THOÁNG TRÔÏ GIUÙP CAÂN BAÈNG XE (VSC)1 Heä Thoáng Trôï Giuùp Caân Baèng Xe (VSC) choáng tröôït cho baùnh tröôùc hoaëc baùnh sau khi reõ ñeå giuùp duy trì BOÁN BAÙNH CHAÏY ÑÖÔÏC (AWD) khaû naêng ñieàu khieån xe. Heä Thoáng Choáng Boù Cöùng Thaéng (ABS) giuùp traùnh ñöôïc tình traïng khoùa cöùng Treân caùc kieåu coù AWD, heä thoáng Boán Baùnh Ñieàu Khieån Ngaãu Löc Xoaén Chuû baùnh xe vaø giuùp giöõ söï ñieàu khieån tay laùi khi phaûi thaéng gaáp treân ñöôøng thaúng hoaëc treân ñöôøng trôn. Ñoäng ñöôïc söû duïng. Vôùi khôùp noái ñieàu khieån ñieän töø ñöôïc ñaët ôû phía tröôùc cuûa boä vi sai sau, heä thoáng AWD naøy söû duïng tin töùc ñöôïc göûi ñeán töø caùc caûm bieán 1. Xem chuù thích 33 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 2. Xem chuù thích 34 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. khaùc nhau ñeå chæ truyeàn tôùi baùnh tröôùc vaø baùnh sau löôïng ngaãu löc xoaén caàn thieát.
 13. 13. ÑÖÔØNG LAÀY LOÄI ÑÖÔØNG RAÛI SOÛI ÑÖÔØNG ÖÔÙT ÑÖÔØNG ÑAÀY TUYEÁT TAN Neáu ngöôøi laùi nhaán quaù maïnh leân Duø ñi treân loaïi maët ñöôøng naøo, Heä Thoáng Phaân Heä Thoáng Choáng Boù Cöùng Thaéng (ABS) Vaøo muøa ñoâng, moïi xe Sienna baøn ñaïp ga, Heä Thoáng Choáng Boå Löïc Thaéng Ñieän Töû (EBD) tieâu chuaån cuõng ñieàu khieån baèng maùy tính ñieàu bieán aùp löïc ñeàu ñöôïc trang bò: Heä Thoáng Tröôït (TRAC) ngaên ngöøa tröôït toái öu hoùa löïc thaéng tôùi töøng baùnh xe. Caùc caûm thaéng khi thaéng gaáp hoaëc khi thaéng xe treân Trôï Giuùp Caân Baèng Xe (VSC)1 baùnh treân taát caû caùc loaïi maët bieán ñoïc taûi troïng xe trong Sienna vaø phaân phoái ñöôøng trôn tröôït, giuùp traùnh ñöôïc tình giuùp cho xe khoûi bò tröôït sang ñöôøng. löïc thaéng phuø hôïp tôùi töøng baùnh. traïng khoùa cöùng baùnh xe beân do maát löïc baùm khi ñang laùi vaø giöõ ñöôïc ñieàu khieån tay laùi. xe, khi ñang reõ goùc hoaëc ñang döøng xe. XLE maøu South Pacific Pearl vôùi Boán Baùnh Chaïy Ñöôïc (AWD) vaø Premium Package. 1. Xem chuù thích 33 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm.
 14. 14. E A 4 2 6 5 D B 3 1 7 F C C XLE maøu Silver Sky Metallic vôùi Premium Package. AÛnh khoâng nhaèm ñeå minh hoïa tuùi khí thöïc söï bôm phoàng. KYÕ THUAÄT PHUÏC Quyù vò ñaùp öùng nhu caàu cuûa moïi ngöôøi. Chaúng phaûi ñaõ ñeán luùc quyù vò ñöôïc phuïc vuï sao? Sienna XLE vaø Limited duøng xoâna1 ñeå giuùp quyù vò ñaäu xe vaø caùc caûm bieán ñeå trôï giuùp trong caùc tình huoáng khaùc. Chaúng haïn nhö, treân Sienna Limited, caàn gaït nöôùc coù caûm bieán möa duøng moät caûm bieán ñeå xaùc ñònh löôïng möa vaø töï ñoäng ñieàu VUÏ CON NGÖÔØI chænh khoaûng thôøi gian vaø toác ñoä gaït nöôùc moät caùch hôïp lyù, giuùp ngöôøi laùi khoâng bò phaân taâm khi laùi xe. Vaø dó nhieân laø caùc caûm bieán tuùi khí2 luoân ôû ñoù, thaàm laëng doõi theo quyù vò vaø gia ñình quyù vò, saün saøng bung ra baûy tuùi khí cuûa Sienna khi caàn thieát tuøy theo loaïi va chaïm. 1. Xoâna phía tröôùc vaø phía sau saün coù treân kieåu Limited. Xoâna phía sau coù theå theâm vaøo treân kieåu XLE. 2. Xem chuù thích 35 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm.
 15. 15. Caàn Gaït Nöôùc Coù Caûm Bieán Möa Nhieàu Hay Ít Heä Thoáng Hoã Trôï Traùnh Va Chaïm (PCS) 3 Trôøi ñang möa lôùn ñeán ñoä naøo? Treân xe Sienna Limited, Heä Thoáng Hoã Trôï Traùnh Va Chaïm treân Sienna Limited tính naêng naøy coù moät maùy caûm bieán giuùp xaùc ñònh löôïng ñöôïc thieát keá ñeå duøng raña cuûa xe ñeå nhaän bieát khi möa vaø sau ñoù töï ñoäng ñieàu chænh khoaûng thôøi gian khoâng theå traùnh khoûi ñuïng xe phía tröôùc vaø sau vaø toác ñoä gaït nöôùc. Vaø nhôø vaäy, ngöôøi laùi coù theå taäp ñoù töï ñoäng thaéng xe vaø ruùt ñai an toaøn phía tröôùc trung vaøo ñöôøng ñi chöù khoâng phaûi vaøo kính chaén laïi ñeå giaûm ñoä nghieâm troïng khi ñuïng xe. gioù cuûa xe. A D Ñeøn Pha Töï Ñoäng1 Safety Connect™ 4 Ñeå giaûm nheï caêng thaúng cho quyù vò khi laùi xe ban Thoâng qua trung taâm trôï giuùp khaùch haøng hoaït ñoäng 24 ñeâm, heä thoáng Ñeøn Pha Töï Ñoäng cuûa Sienna Limited treân 24 suoát 7 ngaøy cuûa Toyota, Safety Connect™ mang giuùp phaùt giaùc ra aùnh ñeøn tröôùc cuûa nhöõng xe ñang ñeán cho ngöôøi ghi danh caùc dòch vuï nhö Töï Ñoäng Thoâng 1 TUÙI KHÍ BAÛO VEÄ ÑAÀU GOÁI NGÖÔØI LAÙI6 ñi ñeán vaø aùnh ñeøn haäu cuûa caùc xe ñi ñaèng tröôùc Baùo Ñuïng Xe, Vò Trí Xe Bò Ñaùnh Caép, Hoã Trôï Khaån Caáp Tính naêng an toaøn tieâu chuaån treân xe Sienna 2011 ñôøi môùi bao goàm moät quyù vò. Sau ñoù heä thoáng seõ töï ñoäng chuyeån ñoåi giöõa (SOS), vaø Hoã Trôï Taïi Choã. Nuùt Safety Connect™ duøng tuùi khí baûo veä ñaàu goái ngöôøi laùi7. ñeøn pha vaø ñeøn thöôøng khi caàn thieát. kyõ thuaät ñaùng tin caäy cuûa ñieän thoaïi di ñoäng vaø GPS 2 HEÄ THOÁNG TUÙI KHÍ CAO CAÁP6 ñaõ ñöôïc gaén vaøo. Khi bò ñuïng xe, heä thoáng tuùi khí hai giai ñoaïn tieâu chuaån phía tröôùc seõ caûm bieán ñoä va chaïm vaø ñoàng thôøi ñieàu chænh ñoä bung tuùi töông öùng. 3 TUÙI KHÍ BEÂN HOÂNG6 Sienna ñaït tieâu chuaån vôùi caùc tuùi khí beân hoâng gaén ôû gheá phía tröôùc. B E 4 TUÙI KHÍ BAÛO VEÄ ÑAÀU BA HAØNG6 Tuùi khí baûo veä ñaàu ba haøng tieâu chuaån treân Sienna phuû khaép chieàu daøi xe töø gheá tröôùc cho tôùi haøng gheá thöù ba. Xoâna ÔÛ Phía Tröôùc vaø Phía Sau Ñeå Ñaäu Xe2 Heä Thoáng Hoã Trôï Leo Doác (HAC) 5 5 ÑAI AN TOAØN Sienna duøng xoâna ñeå giuùp quyù vò ñöa xe vaøo caùc Khi quyù vò döøng treân moät ñoài doác, Heä Thoáng Hoã Trôï Leo Sienna ñaëc thuø vôùi ñai an toaøn Khoùa Co Ruùt Khaån Caáp (ELR: Emergency ñieåm ñaäu xe. Töø caùc ñieåm giöõa caûn tröôùc vaø sau, Doác hay coøn goïi laø HAC cuûa Sienna Limited seõ phaùt Locking Retractor) 3 ñieåm ôû gheá ngöôøi laùi vaø ñai an toaøn Khoùa Co Ruùt Töï xoâna giuùp ño khoaûng troáng cuûa choã ñaäu xe ñeå hoã trôï giaùc ra khi baùnh xe laên veà phía sau vaø sau ñoù seõ nheï Ñoäng/Khaån Caáp (ALR/ELR: Automatic/Emergency Locking Retractors) ôû ngöôøi laùi trong quaù trình ñaäu xe. nhaøng thaéng xe laïi ñeå ngöôøi laùi coù thôøi gian nhaán baøn taát caû gheá haønh khaùch. ñaïp ga. 6 DAÀM CÖÛA CHOÁNG VA CHAÏM BEÂN HOÂNG Boán cöûa xe cuûa Sienna ñeàu ñöôïc thieát keá daàm cöûa baèng theùp giuùp baûo veä ngöôøi ngoài trong xe khi bò ñuïng töø beân hoâng xe. 7 LATCH LATCH laø töø vieát taét tieáng Anh cuûa Heä Thoáng Coá Ñònh Gheá Treû Em, goàm coù caùc neo an toaøn beân cöûa xe ôû caùc gheá haøng thöù hai vaø ôû gheá C F giöõa haøng thöù ba. 1. Xem chuù thích 13 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 2. Xoâna phía tröôùc vaø phía sau saün coù treân kieåu Limited. Xoâna phía sau coù theå theâm vaøo treân kieåu XLE. 3. Xem chuù thích 39 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 4. Xem chuù thích 18 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 5. Xem chuù thích 42 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 6. Xem chuù thích 35 trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm. 7. Döïa treân tin töùc töø Edmunds.com ñoái vôùi xe minivan 2010 ñöôïc Cô Quan Baûo Veä Moâi Tröôøng Hoa Kyø (EPA) xeáp loaïi ngaøy 11 thaùng 1 naêm 2010.
 16. 16. THIEÁT KEÁ BÔÛI Kyõ sö tröôûng cho Sienna ñôøi môùi cuûa chuùng toâi noùi raèng khoâng coù lyù do gì maø moät chieác minivan laïi khoâng theå coù caûm giaùc cuûa moät chieác xe theå thao. Chính vì vaäy, oâng ñaõ thieát keá xe naøy vôùi naêng löïc cao. Sienna mang ñeán caûm giaùc theå thao theo hai caùch: moät laø ñoäng cô môùi ít hao xaêng, 2.7 lít vaø 4 xi lanh thaúng haøng1 vaø hai laø ñoäng cô V6, 3.5 lít vôùi 266 hp. Moät caàn soá treân baûng MOÄT NGÖÔØI HAÂM ñieàu khieån môøi goïi ngöôøi laùi naém laáy vaø ñieàu khieån 6 soá töï ñoäng theo caùch sang soá lieân tieáp. Tay Laùi Trôï Löïc Ñieän (EPS) taïo caûm giaùc laùi xe eâm aùi hôn vaø tröïc tieáp hôn. Vaø hình daùng nheï nhaøng vaø vöõng chaéc cuûa thaân Sienna coøn ñöôïc toái öu veà khí ñoäng löïc hoïc giuùp naâng cao caùc tính naêng ñieàu khieån cuûa xe. Taát caû keát hôïp vôùi nhau moät caùch tuyeät haûo mang ñeán cho quyù vò moät kinh nghieäm MOÄ XE THEÅ THAO quyù vò chöa töøng coù khi ngoài ñaèng sau tay laùi cuûa moät chieác minivan. ÑEØN BAÙO TIEÁT KIEÄM XAÊNG SOÁ DAËM CHO MOÃI GA LOÂNG (MPG) Coâng suaát vaø ngaãu löc xoaén cuûa hai ñoäng cô naøy nhö môøi goïi quyù vò laùi xe AÙp duïng khí ñoäng löïc hoïc tinh luyeän, vôùi hieäu suaát ñoäng cô ñaày haêng say. Ñeå giuùp quyù vò tieát kieäm xaêng, treân ñoàng hoà ño vaø Maøn Hình toái öu nhôø Heä Thoáng Ñieàu Khieån Van Naïp Bieán Thieân thoâng Nhieàu Tin Töùc cuûa Sienna coù Ñeøn Baùo Tieát Kieäm Xaêng. Ñeøn seõ cho quyù vò minh (VVT-i: Variable Valve Timing with intelligence) vaø bieát khi naøo chaân phaûi cuûa quyù vò ñang hôi quaù ñaø vaø nhö vaäy, quyù vò coù hoäp soá vôùi 6 soá töï ñoäng eâm aùi, Sienna ñôøi môùi coù soá mpg theå ñieàu chænh laïi moät chuùt ñeå tieát kieäm xaêng hôn. vöôït troäi hôn baát kyø chieác van 7 hoaëc 8 choã ngoài naøo2. 1. Caùc kieåu Sienna SE vaø 4 xi lanh döï kieán seõ coù maët treân thò tröôøng vaøo muøa xuaân 2010 SE1 maøu Blizzard Pearl vôùi Preferred Package vaø cöûa soå treân mui nghieâng/tröôït töï ñoäng.
 17. 17. ÑUÛ TAÙM NGÖÔØI NGOÀI. Nhö chuùng toâi ñaõ giôùi thieäu, Sienna ñôøi môùi ñöôïc thieát keá ñeå giuùp ñoåi môùi quyù vò. Vaø ñeå thöïc hieän ñieàu ñoù, coøn coù caùch naøo toát hôn laø caùch boå sung phuï kieän cho xe Sienna cuûa quyù vò. Duø laø thieát bò daønh cho caû moät gia ñình thöôøng ñi treân VAØ ÑAÙP ÖÙNG ÑÖÔÏC NHU CAÀU xe hay chæ laø moät boä phaän naøo ñoù ñeå laøm cho chieác Sienna mang phong caùch “cuûa rieâng quyù vò” hôn thì taát caû nhöõng phuï kieän Toyota Chính Hieäu naøy seõ ñaùp öùng ñöôïc nhöõng yeâu caàu ñoù. CUÛA HAÀU HEÁT MOÏI NGÖÔØI 1 2 3 4 5 6 GHEÁ TÖÏ ÑOÄNG RA VAØO PHUÏ KIEÄN Sienna LE vaø XLE coù theå ñöôïc trang bò Heä Thoáng Gheá Töï Ñoäng Ra Vaøo ñaày Haõy theâm nhöõng ñieàu öa thích caù nhaân vaøo Sienna cuûa quyù vò vôùi caùc phuï kieän Toyota Chính Hieäu. Moät soá phuï kieän coù theå khoâng saün coù saùng taïo vôùi kyõ thuaät ñaàu ngaønh vaø ñöôïc laép ñaët taïi haõng. Ñöôïc thieát keá ôû moïi vuøng trong nöôùc. Tham khaûo ñaïi lyù Toyota cuûa quyù vò ñeå bieát theâm chi tieát. cho nhöõng ngöôøi caàn hoã trôï khi vaøo vaø ra khoûi xe, Heä Thoáng Gheá Töï Ñoäng Ra Vaøo nhoâ ra vaø ruùt vaøo ôû haøng thöù hai chæ vôùi moät laàn nhaán nuùt treân chìa Boä gaït taøn Boä hoã trôï khaån caáp Bi xe moùc khoùa ñieàu khieån töø xa hay treân chính chieác gheá. Caàn ñaët haøng ñaëc bieät ôû Boä phaän gaén bi Boä sô cöùu Heä thoáng an ninh VIP – RS 3200 Plus ñaïi lyù ñeå coù tính naêng naøy. 1 Heä Thoáng Raûnh Tay BLU Logic® Boä giao dieän cho iPod®2 Khoùa baùnh xe choáng troäm 2 Neïp cöûa beân hoâng xe Taám chaén buøn Boù daây ñieän 3 Tuùi löôùi ñöïng haønh lyù 4 Maøn phim baûo veä sôn Tai nghe khoâng daây3 Ngaên saép xeáp haønh lyù 5 Heä thoáng giaûi trí ôû gheá sau XM® Radio4 Gioû ñöïng haønh lyù Boä Khôûi Ñoäng Xe Töø Xa Thaûm loùt saøn 6 Thanh giaèng giaù treân noùc xe Ñeäm cao su ôû ngöôõng cöûa Moùc keùo Xem chuù thích ñöôïc ñaùnh soá trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm.
 18. 18. KEÁT HÔÏP MA ØU SAÉC VAÛI/DA BOÏC GHEÁ BLACK PREDAWN GRAY MICA Vaûi cuûa Sienna maøu Bisque Vaûi cuûa Sienna maøu Light Gray Da giaû cuûa SE10 keát hôïp cuøng vaûi Noäi thaát maøu Bisque, Light Gray hoaëc Dark Charcoal5 Noäi thaát maøu Bisque, Light Gray hoaëc Dark Charcoal5 daïng theå thao maøu Dark Charcoal Vaûi deã lau saïch cuûa LE maøu Bisque Vaûi deã lau saïch cuûa LE maøu Light Gray SOUTH PACIFIC PEARL SILVER SKY METALLIC Noäi thaát maøu Bisque, Light Gray hoaëc Dark Charcoal5 Noäi thaát maøu Bisque, Light Gray hoaëc Dark Charcoal5 Da coù hoïa tieát cuûa XLE maøu Bisque Da coù hoïa tieát cuûa XLE maøu Light Gray CYPRESS PEARL6 BLIzzARD PEARL7, 8 Noäi thaát maøu Bisque hoaëc Light Gray Noäi thaát maøu Bisque hoaëc Light Gray Da hai toâng maøu cuûa Limited maøu Da hai toâng maøu cuûa Limited maøu Bisque Light Gray BAÙNH XE SALSA RED PEARL6 SUPER WHITE 9 Noäi thaát maøu Bisque hoaëc Light Gray Noäi thaát maøu Bisque, Light Gray hoaëc Dark Charcoal5 Baùnh xe hôïp kim 17 inch vôùi Baùnh xe hôïp kim gia coâng baèng Baùnh xe hôïp kim phuû croâm 19 inch vôùi 6 chaáu cuûa Sienna vaø LE maùy 18 inch vôùi 10 chaáu cuûa LE 6 chaáu cuûa SE AWD, XLE AWD vaø Limited. SANDY BEACH METALLIC6 Noäi thaát maøu Bisque Baùnh xe hôïp kim gia coâng baèng maùy 17 inch vôùi 7 chaáu cuûa XLE Xem chuù thích ñöôïc ñaùnh soá trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm.
 19. 19. ÑAËC ÑIEÅM11 NGOAÏI THAÁT SIENNA LE SE12 XLE LIMITED SIENNA LE SE XLE LIMITED Ñeøn halogen tröôùc tia saùng kieåu maùy chieáu vôùi tính naêng taét töï ñoäng vaø Ñeøn Chaïy Ban Ngaøy Göông ñieän beân ngoaøi maøu saéc haøi hoøa – S S S – (DRL: Daytime Running Light) vôùi tính naêng baät/taét baèng tay S S – S S Göông ñieän beân ngoaøi gaén vôùi boä phaän luøi, ñoåi maøu vaø coù theå gaäp laïi, maøu saéc haøi hoøa, Ñeøn halogen tröôùc tia saùng kieåu maùy chieáu vôùi kieåu daùng theå thao vaø tính naêng taét töï ñoäng vaø coù boä nhôù, ñeøn saøn xe vaø ñeøn xi nhan – – – – S Ñeøn Chaïy Ban Ngaøy (DRL) vôùi tính naêng baät/taét baèng tay – – S – – Cöûa soå treân mui nghieâng/tröôït töï ñoäng – – O S – Ñeøn Phoùng Ñieän Cöôøng Ñoä Cao (HID) vôùi caàn ñieàu khieån baèng tay, tính naêng baät/taét töï ñoäng, Cöûa soå treân mui keùp töï ñoäng nghieâng/tröôït phía tröôùc vaø phía sau – – – – S Ñeøn Chaïy Ban Ngaøy (DRL) vôùi tính naêng baät/taét baèng tay vaø Ñeøn Pha Töï Ñoäng13 – – – – P Kính ñen treân caùc cöûa soå sau – S S S S Ñeøn söông muø phía tröôùc goùc roäng tích hôïp – – S S S Giaù noùc xe – P15 P S S Heä thoáng Boán Baùnh Ñieàu Khieån Ngaãu Löc Xoaén Chuû Ñoäng – O14 – O O Baùnh xe hôïp kim 17 inch vôùi 5 chaáu vaø loáp xe P235/60R17 S S – – – Kính coù ñoä Haáp Thuï Naêng Löôïng Maët Trôøi Cao (HSEA: High Solar Energy-Absorbing) treân kính chaén gioù vaø cöûa soå cuûa gheá ngöôøi laùi vaø gheá haønh khaùch phía tröôùc S S S S S Baùnh xe hôïp kim gia coâng baèng maùy 17 inch vôùi 7 chaáu vaø loáp xe P235/60R17 – – – S – Caàn gaït nöôùc phía tröôùc töøng ñôït bieán thieân keát hôïp vôùi thieát bò röûa kính S S S S S Baùnh xe hôïp kim gia coâng baèng maùy 18 inch vôùi 10 chaáu vaø loáp xe P235/55R1816 – O14, 17 – O17 S Caàn gaït nöôùc töøng ñôït bieán thieân keát hôïp vôùi thieát bò röûa kính coù caûm bieán möa – – – – P Baùnh xe hôïp kim phuû croâm 19 inch vôùi 6 chaáu vaø loáp xe P235/50R19 – – S – – Löôùi taûn nhieät tröôùc neïp croâm – S – – – Mieáng baûo veä caûn sau – S S S S Löôùi taûn nhieät tröôùc kieåu daùng theå thao neïp croâm maøu môø – – S – – Taám ñieàu chænh ñoä ngaång phía sau maøu saéc haøi hoøavôùi Ñeøn Döøng Gaén Treân Cao (CHMSL: Center High-Mount Stop Lamp) vaø caàn gaït nöôùc aån ôû cöûa soå phía sau töøng ñôït vaø tích hôïp S S S S S Löôùi taûn nhieät tröôùc maøu gray metallic loaïi neïp croâm – – – S – Ñeøn haäu LED (ñi-oát phaùt quang) vaø ñeøn döøng S S – S S Löôùi taûn nhieät tröôùc maï croâm satin vôùi neïp croâm – – – – S Ñeøn haäu LED (ñi-oát phaùt quang) vaø ñeøn döøng vôùi kieåu daùng theå thao – – S – – Tay naém cöûa maøu saéc haøi hoøa – S S S – Coät aêng ten S S S S – Tay naém cöûa ngoaøi nhaán croâm – – – P S AÊng ten AM/FM trong kính – – – P S Taám ñieàu chænh ñoä ngaång döôùi thaân xe phía tröôùc, phía sau vaø ngöôõng cöûa beân caïnh maøu saéc haøi hoøa – – S – – AÊng ten XM® Radio4 gaén treân mui – P15 P S – Cöûa keùp beân hoâng daïng ñaåy S S – – – AÊng ten XM® Radio4/Safety Connect™18 loaïi coù caùnh gaén treân mui – – – P S Cöûa ñieän ñaåy keùp beân hoâng – P15 S – – Boä tan söông coâng suaát cao vôùi boä ñònh giôø ôû cöûa soå sau S S S S S Cöûa ñieän ñaåy keùp beân hoâng vaø cöûa ñieän phía sau – – P S S Phuï Kieän Chuaån Bò Keùo Xe19 – troïng taûi keùo 3500-lb. O14 O14 O S S Göông ñieän beân ngoaøi S – – – – NOÄI THAÁT Tay laùi ñieàu chænh taàm laùi/goùc S S – – – Boä ñoåi 6 ñóa CD JBL® AM/FM/MP3 möôøi loa, XM® Radio4 (bao goàm ghi danh duøng thöû Tay laùi ñieàu chænh taàm laùi/goùc vôùi nuùt ñieàu khieån aâm thanh, ñieän thoaïi vaø khaåu leänh – P15 – – – 90 ngaøy), jack caém aâm thanh boå sung, coång USB23 coù keát noái iPod®2, tính naêng ñieän thoaïi raûnh tay vaø truyeàn phaùt nhaïc tröïc tieáp qua kyõ thuaät khoâng daây Bluetooth®24, Tay laùi ñieàu chænh taàm laùi/goùc ñöôïc boïc da thoâ raùp – – S – – Maøn Hình Huyønh Quang Chaân Khoâng vaø heä thoáng oån ñònh aâm thanh töï ñoäng – – – – S Tay laùi ñieàu chænh taàm laùi/goùc ñöôïc boïc da thoâ raùp vôùi nuùt ñieàu khieån aâm thanh, Heä thoáng ñònh vò DVD maøn hình khôûi ñoäng baèng gioïng noùi25 vôùi Camera Toaøn Caûnh20, ñieän thoaïi vaø khaåu leänh – – P S – bao goàm camera hoã trôï luøi xe tích hôïp vôùi hai caùch nhìn thaáy (goùc thöôøng vaø goùc roäng) Tay laùi ñieàu chænh taàm laùi/goùc baèng goã vaø boïc da vôùi nuùt ñieàu khieån aâm thanh, vaø höôùng daãn luøi xe treân maøn hình, boä ñoåi 4 ñóa CD JBL® AM/FM/MP3, möôøi loa, XM® ñieän thoaïi vaø khaåu leänh – – – – S Radio4 vôùi XM NavTraffic®35 (bao goàm ghi danh duøng thöû 90 ngaøy), jack caém aâm thanh boå sung, choã caém USB23 coù keát noái iPod®2, tính naêng ñieän thoaïi raûnh tay vaø truyeàn phaùt Ñoàng hoà analog vôùi ñoàng hoà toác ñoä xe, ñoàng hoà toác ñoä ñoäng cô, ñoàng hoä nhieät ñoä nöôùc nhaïc tröïc tieáp qua kyõ thuaät khoâng daây Bluetooth®24 vaø heä thoáng oån ñònh aâm thanh töï ñoäng – – – P P laøm maùt, ñoàng hoà nhieân lieäu, ñoàng hoà coâng tô meùt LCD, ñeøn baùo thöù töï sang soá vaø ñoàng hoà ñoâi ño quaõng ñöôøng S S – – – Ñieàu hoøa khoâng khí ôû ba vuøng khoâng coù CFC vôùi boä loïc khí, ñieàu chænh nhieät ñoä rieâng cho ngöôøi laùi xe, haønh khaùch ngoài gheá phía tröôùc vaø haønh khaùch ngoài Ñoàng hoà optitron vôùi ñoàng hoà toác ñoä xe, ñoàng hoà toác ñoä ñoäng cô, ñoàng hoà nhieät ñoä gheá sau, vaø baûng ñieàu khieån phía sau S S S – – nöôùc laøm maùt, ñoàng hoà nhieân lieäu, ñoàng hoà coâng tô meùt LCD, ñeøn baùo thöù töï sang soá vaø ñoàng hoà ñoâi ño quaõng ñöôøng – – – S S Ñieàu hoøa nhieät ñoä töï ñoäng ôû ba vuøng khoâng coù CFC vôùi boä loïc khí, ñieàu chænh nhieät ñoä rieâng cho ngöôøi laùi xe, haønh khaùch ngoài gheá phía tröôùc vaø haønh khaùch ngoài Ñoàng hoà sport vôùi ñoàng hoà toác ñoä xe, ñoàng hoà toác ñoä ñoäng cô, ñoàng hoà nhieät ñoä nöôùc gheá sau, vaø baûng ñieàu khieån phía sau – – P S S laøm maùt, ñoàng hoà nhieân lieäu, ñoàng hoà coâng tô meùt LCD, ñeøn baùo thöù töï sang soá vaø ñoàng hoà ñoâi ño quaõng ñöôøng – – S – – Göông chieáu haäu ñoåi maøu töï ñoäng laøm môø vôùi la baøn vaø boä thu phaùt HomeLink®26 ña naêng – P15 – S S Ñeøn Baùo Tieát Kieäm Xaêng S S S S S Taám che naéng keùp coù theå ñieàu chænh vôùi caùc göông trang ñieåm coù ñeøn S S S S S Heä thoáng ñieàu khieån haønh trình S S S S S Baûng ñieàu khieån phía treân vôùi caùc ñeøn noäi thaát cho ngöôøi laùi vaø haønh khaùch phía tröôùc, ñieàu khieån cöûa beân, ñeøn cöûa, ñieàu khieån ñeøn traàn xe cho taát caû caùc vò trí gheá ngoài, Maøn Hình Nhieàu Tin Töùc TFT 3.5-inch vôùi caùc thoâng soá caøi ñaët coù theå tuøy chænh, camera göông troø chuyeän/giaù ñeå kính ñeo maét vaø microâ – P15 – – – hoã trôï luøi xe20, ñoàng hoà, nhieät ñoä beân ngoaøi, maøn hình Vuøng Ñeøn Baùo Tieát kieäm Xaêng, ñeøn baùo cöûa môû vaø tin töùc veà haønh trình – P15 S – – Baûng ñieàu khieån phía treân vôùi ñieàu khieån cöûa soå trôøi, ñieàu khieån cöûa beân vaø cöûa sau, ñeøn noäi thaát cho ngöôøi laùi vaø haønh khaùch phía tröôùc, ñeøn cöûa, ñieàu khieån ñeøn traàn Maøn Hình nhieàu tin töùc TFT 3.5-inch vôùi caùc thoâng soá caøi ñaët coù theå tuøy chænh, camera xe cho taát caû caùc vò trí gheá ngoài, göông troø chuyeän/giaù ñeå kính ñeo maét vaø microâ – – P27 S – hoã trôï luøi xe20, ñoàng hoà, nhieät ñoä beân ngoaøi, ñeøn baùo ñieàu hoøa nhieät ñoä gheá tröôùc vaø sau, maøn hình Vuøng Ñeøn Baùo Tieát kieäm Xaêng, ñeøn baùo cöûa môû vaø tin töùc veà haønh trình – – P S 21 S 21 Baûng ñieàu khieån phía treân vôùi Safety Connect™18, ñieàu khieån cöûa soå treân mui phía tröôùc vaø sau, ñieàu khieån cöûa beân vaø cöûa sau, ñeøn noäi thaát cho ngöôøi laùi vaø haønh khaùch Camera Toaøn Caûnh20, 22, bao goàm camera hoã trôï luøi xe tích hôïp vôùi hai caùch nhìn thaáy phía tröôùc, ñeøn cöûa, ñieàu khieån ñeøn traàn xe cho taát caû caùc vò trí gheá ngoài, ñeøn maùi, (goùc thöôøng vaø goùc roäng) vaø höôùng daãn luøi xe treân maøn hình – – – P P göông troø chuyeän/giaù ñeå kính ñeo maét vaø microâ – – – – S Ñaàu ñóa CD AM/FM/MP3, boán loa, XM töông thích (phaûi coù phaàn cöùng boå sung vaø ghi danh), Khay loùt saøn ñeå haï thaáp phaàn trung taâm S S S S S jack caém aâm thanh boå sung vaø oån ñònh aâm thanh töï ñoäng S S – – – Hoäp giöõa coá ñònh vôùi khoang giöõ ñoà coù ñeøn chieáu, hai choã ñeå ly coù ñeøn chieáu Ñaàu ñóa CD AM/FM/MP3, saùu loa, XM töông thích (phaûi coù phaàn cöùng boå sung vaø ghi danh), phía tröôùc vaø hai choã ñeå ly phía sau – P15 P – – jack caém aâm thanh boå sung vaø heä thoáng oån ñònh aâm thanh töï ñoäng – – S – – Ñaàu ñóa CD AM/FM/MP3, saùu loa, XM® Radio4 (bao goàm ghi danh duøng thöû 90 ngaøy), jack caém aâm thanh boå sung, coång USB23 coù keát noái iPod®2, tính naêng ñieän thoaïi raûnh tay vaø truyeàn phaùt nhaïc tröïc tieáp qua kyõ thuaät khoâng daây Bluetooth®24, Maøn Hình Huyønh Quang Chaân Khoâng vaø heä thoáng oån ñònh aâm thanh töï ñoäng – P15 P S – Xem chuù thích ñöôïc ñaùnh soá trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm.
 20. 20. ÑAËC ÑIEÅM NOÄI THAÁT (tieáp tuïc) SIENNA LE SE XLE LIMITED SIENNA LE SE XLE LIMITED Hoäp giöõa coá ñònh kieåu goã vôùi khoang giöõ ñoà coù ñeøn chieáu, hai choã ñeå ly coù ñeøn Chìa khoùa ñieàu khieån töø xa coù chöùc naêng khoùa, môû khoùa hai naác, baùo ñoäng vaø ñieàu khieån chieáu phía tröôùc vaø hai choã ñeå ly phía sau – – – S – cöûa ñieän daïng ñaåy hai beân/cöûa phía sau – – P S – Hoäp giöõa coù khaû naêng tröôït vôùi khoang giöõ ñoà coù ñeøn chieáu, hai choã ñeå ly coù Heä Thoáng Smart Key29 treân taát caû caùc cöûa vôùi tính naêng Khôûi Ñoäng Baèng Nuùt Baám ñeøn chieáu phía tröôùc vaø hai choã ñeå ly phía sau – – – O17 S vaø coù ñeøn nôi cöûa vaøo – – – P S Trung Taâm Giaûi Trí Maøn Hình Keùp28 – – – P P Caùc quai naém trôï tieáp coù theå ñoùng môû ôû taát caû caùc vò trí ngoài beân hoâng xe S S S S S 6 choã ñeå ly (8 choã treân caùc kieåu 8 haønh khaùch) S S S – – Caùc gheá baønh haøng thöù hai boïc vaûi coù theå ñieàu chænh vaø thaùo rôøi vôùi khaû naêng döïng leân vaø ñaåy daøi S – – – – 10 choã ñeå ly (12 choã treân caùc kieåu 8 haønh khaùch) – P15 P S S Caùc gheá baønh haøng thöù hai boïc vaûi coù theå ñieàu chænh vaø thaùo rôøi, deã laøm saïch vôùi khaû naêng döïng leân vaø ñaåy daøi – O14, 17 – – – Khoang ñeå gaêng tay phía treân vaø khoang ñeå gaêng tay ôû phía döôùi khoùa ñöôïc S S S S S Caùc gheá baønh haøng thöù hai boïc vaûi coù theå ñieàu chænh vaø thaùo rôøi, deã laøm saïch vôùi gheá haønh khaùch Tuùi baûn ñoà ôû cöûa tröôùc vaø sau vôùi caùc choã ñeå chai loï S S S S S trung taâm coù theå xeáp goïn 40/20/40 (8 haønh khaùch) cuøng khaû naêng döïng leân vaø ñaåy daøi – S – – – Boïc vaûi gheá baønh cuûa ngöôøi laùi ñieàu chænh 6 höôùng; gheá baønh cuûa haønh khaùch phía tröôùc 4 höôùng S – – – – Caùc gheá baønh haøng thöù hai boïc giaû da coù theå ñieàu chænh vaø thaùo rôøi, coù ñeäm vaûi daïng theå thao, gheá haønh Gheá baønh cuûa ngöôøi laùi ñieàu khieån ñieän 8 höôùng boïc vaûi deã lau saïch coù ñeäm ñôõ löng ñieàu khieån ñieän khaùch trung taâm coù theå xeáp goïn 40/20/40 (8 haønh khaùch) cuøng khaû naêng döïng leân vaø ñaåy daøi – – S – – vaø tuùi sau gheá; gheá baønh cuûa haønh khaùch phía tröôùc ñieàu khieån 4 höôùng coù tuùi sau gheá – P15 – – – Caùc gheá baønh haøng thöù hai boïc da thoâ raùp coù theå ñieàu chænh vaø thaùo rôøi, vôùi gheá haønh khaùch Gheá baønh ngöôøi laùi ñieàu khieån ñieän 8 höôùng boïc da giaû coù ñeäm vaûi daïng theå thao, ñeäm ñôõ löng ñieàu trung taâm coù theå xeáp goïn 40/20/40 (8 haønh khaùch) cuøng khaû naêng döïng leân vaø ñaåy daøi – – – S – khieån ñieän vaø tuùi sau gheá; gheá baønh cuûa haønh khaùch phía tröôùc ñieàu khieån 4 höôùng coù tuùi sau gheá – – S – – Baêng gheá haøng thöù hai boïc da thoâ raùp coù theå thaùo rôøi30 vôùi tính naêng ñaåy daøi – – – O17 – Gheá baønh cuûa ngöôøi laùi ñieàu khieån ñieän 8 höôùng boïc da thoâ raùp, coù ñeäm ñôõ löng ñieàu khieån baèng ñieän Baêng gheá haøng thöù hai boïc da hai toâng maøu coù theå thaùo rôøi30 vôùi tính naêng ñaåy daøi – – – – S vaø tuùi sau gheá; gheá baønh cuûa haønh khaùch phía tröôùc ñieàu khieån 4 höôùng coù tuùi sau gheá – – – S – Hai oå caém ñieän AC 120V – – – P P Gheá baønh cuûa ngöôøi laùi ñieàu khieån ñieän 8 höôùng boïc da hai toâng maøu, ñöôïc trang bò chöùc naêng boä nhôù ngöôøi laùi, ñeäm ñôõ löng ñieàu khieån baèng ñieän vaø tuùi sau gheá; gheá baønh cuûa haønh khaùch phía Taám che naéng cho haøng gheá thöù hai vaø ba ñoùng môû baèng tay – P15 P S S tröôùc ñieàu khieån 4 höôùng coù tuùi sau gheá – – – – S Ba oå caém ñieän 12V S S S S S Gheá söôûi aám cho ngöôøi laùi vaø haønh khaùch phía tröôùc coù theå ñieàu chænh nhieät ñoä ñöôïc – – – S S Gheá ñieän Split & Stow 3rd Row™ 60/40 boïc vaûi, xeáp gheá chæ baèng moät ñoäng taùc S S S31 – – Cöûa soå ñieän naâng leân/haï xuoáng töï ñoäng, coù tính naêng choáng keït ôû taát caû caùc vò trí vaø tính naêng giöõ Gheá ñieän Split & Stow 3rd Row™ 60/40 boïc da, xeáp gheá chæ baèng moät ñoäng taùc – – – S O17 ñieän vôùi caùc cöûa soå goùc phía sau ñoùng môû baèng tay S S S – – Gheá ñieän Split & Stow 3rd Row™ 60/40 boïc da – – – – S32 Cöûa soå ñieän naâng leân/haï xuoáng töï ñoäng, coù tính naêng choáng keït ôû taát caû caùc vò trí vaø tính naêng giöõ ñieän vôùi caùc cöûa soå goùc phía sau ñoùng môû baèng ñieän – – – S S Khoang caát giöõ haønh lyù S O14, 17 – O17 S Cöûa khoùa baèng ñieän vôùi ñaëc tính töï ñoäng khoùa vaø ñaëc tính baùo ñoäng khi boû queân chìa khoùa trong xe. S S S S S Khoang caát giöõ haønh lyù cho gheá giöõa ôû haøng thöù hai – S S S – Chìa khoùa ñieàu khieån töø xa coù chöùc naêng khoùa, môû khoùa hai naác, baùo ñoäng vaø ñieàu khieån cöûa Khoang caát giöõ beân hoâng ñeå ñöïng caùc duïng cuï söûa chöõa khaån caáp S S S S S ñieän daïng ñaåy hai beân S S – – – Boán moùc treo ñoà S S S S S Chìa khoùa ñieàu khieån töø xa coù chöùc naêng khoùa, môû khoùa hai naác, baùo ñoäng vaø ñieàu khieån cöûa ñieän daïng ñaåy hai beân/cöûa phía sau – P15 S – – AN TOAØN VAØ THUAÄN TIEÄN Star Safety System™ — bao goàm Heä Thoáng Trôï Giuùp Caân Baèng Xe (VSC)33 Caùc khoùa baûo veä treû em ôû cöûa ñaåy S S S S S vôùi Heä Thoáng Choáng Tröôït (TRAC), Heä Thoáng Choáng Boù Cöùng Thaéng (ABS) Chöùc naêng choáng keït coù khaû naêng töï ñoäng ñaûo ngöôïc treân caùc cöûa ñieän ñaåy beân hoâng – P15 S – – vôùi Heä Thoáng Phaân Phoái Löïc Thaéng Ñieän Töû (EBD) vaø Heä Thoáng Hoã Trôï Thaéng Gaáp34 S S S S S Chöùc naêng choáng keït coù khaû naêng töï ñoäng ñaûo ngöôïc treân caùc cöûa ñieän ñaåy beân hoâng vaø cöûa sau – – P S S Tuùi khí ngöôøi laùi vaø tuùi khí haønh khaùch phía tröôùc vôùi Heä Thoáng Tuùi Khí Cao Caáp35 S S S S S Heä thoáng maõ hoùa khoùa ñoäng cô38 – S S – – Caùc tuùi khí beân hoâng treo treân gheá tröôùc daønh cho ngöôøi laùi vaø haønh khaùch Heä thoáng choáng troäm baèng heä thoáng maõ hoùa khoùa ñoäng cô38 – O14 – S S ngoài gheá treân vaø maøn tuùi khí baûo veä ñaàu ba haøng35 S S S S S Löôùi khöû baêng ôû caàn gaït nöôùc S S S S S Tuùi khí baûo veä ñaàu goái ngöôøi laùi35 S S S S S Ñeøn Chaïy Ban Ngaøy (DRL) coù tính naêng baät/taét baèng tay S S S S S Goái töïa ñaàu chuyeån ñoäng cuûa ngöôøi laùi vaø haønh khaùch phía tröôùc36 S S S S S Tính naêng tieát kieäm pin S S S S S Heä Thoáng Kieåm Soaùt AÙp Suaát Loáp Xe (TPMS: Tire Pressure Monitor System)37 S S S S S Saftey ConnectTM18 – – – P S Ñai an toaøn caøi 3 ñieåm ôû taát caû caùc vò trí ngoài vôùi moùc ñai an toaøn ñieàu chænh ñöôïc ôû caùc gheá tröôùc Heä Thoáng Hoã Trôï Traùnh Va Chaïm (PCS)39 – – – – P32 vaø haøng thöù hai, Khoùa Co Ruùt Khaån Caáp (ELR) ñai an toaøn cuûa ngöôøi laùi vaø caùc Ñai an toaøn 3 ñieåm vôùi Heä Thoáng Hoã Trôï Traùnh Va Chaïm(PCS)39 cho ngöôøi laùi Khoùa Co Ruùt Töï Ñoäng/Khaån Caáp (ALR/ELR) ôû taát caû caùc gheá khaùc S S S S S vaø haønh khaùch ngoài gheá tröôùc – – – – P32 Boä caêng ñai an toaøn gheá tröôùc coù giôùi haïn löïc caêng S S S S S Heä Thoáng Ñieàu Khieån Haønh Trình Baèng Raña Ñoäng (DRCC)40 – – – – P32 Heä thoáng baùo ñoäng thaét ñai an toaøn cho ngöôøi laùi vaø haønh khaùch phía tröôùc S S S S S Heä Thoáng Kieåm Soaùt Caân Baèng Tích Hôïp (VDIM)41 – – – – P32 Caàn tay laùi haáp thuï naêng löôïng coù theå suïp xuoáng ñöôïc S S S S S Heä Thoáng Hoã Trôï Leo Doác (HAC)42 – – – – P32 Thaân xe laøm baèng theùp gia cöôøng coù ñoä beàn keùo cao S S S S S Xoâna ñaäu xe sau – – – P – Ñóa thaéng thoâng hôi phía tröôùc/ñóa thaéng cöùng phía sau S S S S S Xoâna ñaäu xe tröôùc vaø sau – – – – S Caùc vuøng giaûm xoùc tröôùc vaø sau vaø daàm cöûa choáng va chaïm beân hoâng cho caùc cöûa tröôùc vaø cöûa ñaåy S S S S S LATCH (Heä Thoáng Coá Ñònh Gheá Treû Em) cho caùc vò trí ngoài beân hoâng ôû haøng thöù hai vaø gheá giöõa ôû haøng thöù ba S S S S S S = Tieâu chuaån saün coù O = Tuøy choïn – = Khoâng co P = Tính naêng coù theå coù ñöôïc trong kieåu tuøy choïn. Xem chuù thích ñöôïc ñaùnh soá trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm.
 21. 21. ÑAËC TÍNH KYÕ THUAÄT CÔ KHÍ/HIEÄU SUAÁT SIENNA LE SE XLE LIMITED Ñoäng cô Ñoäng cô 4 xi lanh, 16 van, DOHC 2.7 L, VVT-i keùp; 187 hp @ 5800 rpm; 186 lb.-ft. @ 4100 rpm Tieâu chuaån saün coù Tieâu chuaån saün coù NA NA NA Ñoäng cô V6, 24 van, DOHC 3.5 L VVT-i keùp; 266 hp @ 6200 rpm, 245 lb.-ft. @ 4700 rpm Coù theå theâm Coù theå theâm Tieâu chuaån saün coù Tieâu chuaån saün coù Tieâu chuaån saün coù Ñònh möùc khí thaûi ULEV-II Boä phaän ñaùnh löûa Ñieän töû, vôùi Heä Thoáng Ñaùnh Löûa Tröïc Tieáp cuûa Toyota (TDI: Toyota Direct Ignition) Hoäp soá Hoäp soá Ñieän töû thoâng minh, taêng toác töï ñoäng 6 toác ñoä (ECT-i: Electronically Controlled automatic overdrive Transmission with intelligence) Heä thoáng chuyeån ñoäng Ñoäng cô tröôùc, daãn ñoäng baùnh tröôùc Tieâu chuaån saün coù Tieâu chuaån saün coù Tieâu chuaån saün coù Tieâu chuaån saün coù Tieâu chuaån saün coù Boán Baùnh Ñieàu Khieån Ngaãu Löc Xoaén Chuû Ñoäng (AWD) NA Coù theå theâm14 NA Coù theå theâm Coù theå theâm Caáu truùc thaân xe Thaân xe thoáng nhaát vôùi khung phuï choáng rung Daøn nhuùng Daøn nhuùng tröôùc kieåu oáng nhuùn MacPherson vôùi boä phaän giaûm xoùc naïp khí vaø daøn nhuùng sau kieåu daàm xoaén vôùi loø xo xoaén (heä thoáng loø xo xoaén oáng theå thao treân kieåu SE) vaø boä phaän giaûm xoùc naïp khí, vaø thanh caân baèng tröôùc vaø sau Heä thoáng laùi Tay Laùi Trôï Löïc Ñieän (EPS) Tieâu chuaån saün coù Tieâu chuaån saün coù NA Tieâu chuaån saün coù Tieâu chuaån saün coù Tay Laùi Trôï Löïc Ñieän (EPS) ñöôïc ñieàu chænh theo kieåu theå thao NA NA Tieâu chuaån saün coù NA NA Ñöôøng kính voøng queïo, töø leà ñeán leà (ft.) 36.9/NA 36.9/37.3 36.9/NA 36.9/37.3 36.9/37.3 Thaéng Heä thoáng thaéng ñóa trôï löïc 4 baùnh thoâng hôi vôùi Heä Thoáng Choáng Boù Cöùng Thaéng (ABS), Heä Thoáng Phaân Phoái Löïc Thaéng Ñieän Töû (EBD) vaø Heä Thoáng Hoã Trôï Thaéng Gaáp34 KÍCH THÖÔÙC BEÂN NGOAØI (INCH) Chieàu daøi toaøn theå 200.2 200.2 200.5 200.2 200.2 Chieàu cao toaøn theå, khoâng taûi, coù/khoâng coù giaù noùc xe (4 xi lanh) NA/69.5 71.3/69.5 NA NA NA Chieàu cao toaøn theå, khoâng taûi, coù/khoâng coù giaù noùc xe/AWD (V6) NA/68.9/NA 70.7/NA/71.3 70.5/68.7/NA 70.7/NA/71.3 70.7/NA/71.3 Chieàu roäng toaøn theå 78.1 78.1 78.1 78.1 78.1 Khoaûng caùch giöõa hai truïc baùnh xe 119.3 119.3 119.3 119.3 119.3 Chieàu roäng truïc (tröôùc/sau) vôùi loáp xe coù theå choïn 67.7/67.7 67.7/67.7 67.7/67.7 67.7/67.7 67.7/67.7 Khoaûng saùng gaàm xe (4 xi lanh/V6/AWD) 6.7/6.5/NA 6.7/6.5/6.6 NA/6.2/NA NA/6.5/6.6 NA/6.5/6.6 Heä soá löïc caûn (Cd) TBD/0.306/NA TBD/0.306/0.308 NA/0.306/NA NA/0.306/0.308 NA/0.306/0.308 KÍCH THÖÔÙC BEÂN TRONG TRÖÔÙC/GIÖÕA/SAU (INCH) Khoaûng roäng treân ñaàu 41.0/39.7/38.3 41.0/39.7/38.3 41.0/39.7/38.3 NA NA vôùi cöûa soå treân mui NA NA 39.1/39.7/38.3 39.1/39.7/38.3 NA vôùi cöûa soå treân mui keùp NA NA NA NA 39.1/38.0/35.9 Khoaûng roäng cho vai 65.0/64.6/61.1 65.0/64.6/61.1 65.0/64.6/61.1 65.0/64.6/61.1 65.0/64.6/61.1 Khoaûng roäng cho hoâng 58.6/66.1/50.3 58.6/66.1/50.3 58.6/66.1/50.3 58.6/66.1/50.3 58.6/66.1/50.3 Choã ñeå chaân 40.5/37.6/36.3 40.5/37.6/36.3 40.5/37.6/36.3 40.5/37.6/36.3 40.5/37.6/36.3 Soá choã ngoài 7 7 (8) 8 7 (8) 7 TROÏNG TAÛI VAØ SÖÙC CHÖÙA Troïng taûi neùn (lb.) (4 xi lanh/FWD/AWD) 4275/4380/NA 4310/4365/4585 NA/4460/NA NA/4490/4735 NA/4490/4735 Troïng taûi haønh lyù43 (ft. khoái) phía sau gheá tröôùc/giöõa/sau 150.0/87.1/39.1 150.0/87.1/39.1 150.0/87.1/39.1 150.0/87.1/39.1 150.0/87.1/39.1 Troïng taûi keùo19 (lb.) toái ña vôùi Phuï Kieän Chuaån Bò Keùo Xe (chæ daønh cho kieåu V6) 3500 3500 3500 3500 3500 Bình xaêng (gal.) 20 20 20 20 20 LOÁP XE Tieâu chuaån saün coù FWD (Daãn ñoäng baùnh tröôùc) P235/60R17 P235/60R17 P235/50R19 P235/60R17 P235/55R18 AWD (loáp chaïy khi xeïp) NA P235/55RF18 NA P235/55RF18 P235/55RF18 Loaïi Döï phoøng (chæ daønh cho FWD) Taïm thôøi Taïm thôøi Taïm thôøi Taïm thôøi Taïm thôøi SOÁ DAËM DÖÏ TÍNH (MPG THAØNH PHOÁ/XA LOÄ)44 FWD 4 xi lanh45 19/24 19/24 NA NA NA FWD V6 18/24 18/24 18/24 18/24 18/24 AWD V6 NA 16/22 NA 16/22 16/22 NA = Khoâng coù TBD = Ñeå ñöôïc xaùc ñònh Xem chuù thích ñöôïc ñaùnh soá trong phaàn Mieãn Tröø Traùch Nhieäm.

×