U tau

0 views

Published on

Đồ án Thiết kế Ụ tàu, tài liệu có sử dụng của Ụ Tầu trong khu phức hợp lọc hóa dầu Dung Quất

2 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
0
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
157
Comments
2
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

U tau

 1. 1. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû Môc lôcLêi nãi ®Çu ........................................................................................................... 2Ch−¬ng 1: Sè liÖu thiÕt kÕ ................................................................................... 31.1 VÞ trÝ ®Þa lý tØnh Qu¶ng Ng·i .......................................................................... 31.2 VÞ trÝ ®Þa lý vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh ..................... 31.3 §iÒu kiÖn kinh tÕ khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh ............................................ 101.4 Sù cÇn thiÕt ®Çu t− , x©y dùng nhµ m¸y c«ng nghiÖp tµu thuû Dung QuÊt ... 111.5 Sè liÖu vÒ tµu tÝnh to¸n .................................................................................. 13Ch−¬ng 2: ThiÕt kÕ quy ho¹ch ......................................................................... 152.1 NhiÖm vô cña nhµ m¸y .................................................................................. 152.2 C«ng nghÖ ®−îc ¸p dông ............................................................................... 152.3 C¸c th«ng sè cÇn cho thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng ...................................... 162.4 TÝnh to¸n sè l−îng ô tµu ................................................................................ 182.5 TÝnh to¸n lùa chän c¸c th«ng sè vµ kÝch th−íc c¬ b¶n cña ô ........................ 182.6 C¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña cÇu tµu trang trÝ .................................................. 192.7 Ph−¬ng ¸n quy ho¹ch mÆt b»ng nhµ m¸y ...................................................... 20Ch−¬ng 3: ThiÕt kÕ c«ng tr×nh ......................................................................... 223.1 C¨n cø lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ............................................................... 223.2 C¸c ph−¬ng ¸n kÕt cÊu buång ô .................................................................... 223.3 HÖ thèng thu n−íc vµ tho¸t n−íc ô................................................................ 243.4 C¸c trang thiÕt bÞ vµ m¹ng kü thuËt............................................................... 253.5 ThiÕt kÕ s¬ bé kÕt cÊu c«ng tr×nh ph−¬ng ¸n 1 ............................................. 273.6 ThiÕt kÕ s¬ bé kÕt cÊu c«ng tr×nh ph−¬ng ¸n 2 ............................................. 673.7 Ph©n tÝch lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu hîp lý ................................................ 753.8 TÝnh to¸n thiÕt kÕ chi tiÕt ph−¬ng ¸n kÕt cÊu 1 ............................................. 75Ch−¬ng 4: ThiÕt kÕ thi c«ng ............................................................................. 924.1 TÝnh to¸n khèi l−îng thi c«ng ....................................................................... 924.2 Tr×nh tù vµ biÖn ph¸p thi c«ng....................................................................... 984.3 TÝnh to¸n tæ chøc kÜ thuËt thi c«ng................................................................ 994.4 TÝnh to¸n diÖn tÝch nhµ t¹m vµ kho b·i ....................................................... 1144.5 LËp tiÕn ®é thi c«ng..................................................................................... 1154.6 An toµn trong lao ®éng ................................................................................ 116Ch−¬ng 5: Kh¸i to¸n c«ng tr×nh .................................................................... 1195.1 §¬n gi¸ dù to¸n ........................................................................................... 1195.2 TÝnh to¸n dù to¸n c«ng tr×nh ....................................................................... 121KÕt luËn kiÕn nghÞ ....................................................................................... 122Phô lôc tÝnh to¸n..............................................................................................123Tμi liÖu tham kh¶o ..........................................................................................184SVTH: NguyÔn Sü Han 1MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 2. 2. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû Lêi nãi ®Çu N−íc ViÖt Nam ta cã hÖ thèng s«ng ngßi dµy ®Æc víi nhiÒu cöa s«ng lín nhá®æ ra biÓn, kho¶ng 3260 km bê biÓn ch¹y dµi tõ B¾c vµo Nam. Ngµnh kinh tÕ biÓn, ph−¬ng tiÖn giao th«ng thuû cña n−íc ta ®ãng vai trßquan träng cho viÖc giao l−u thuËn tiÖn, réng r·i tíi c¸c n−íc trong khu vùc vµtrªn thÕ giíi. Víi thÕ m¹nh cña giao th«ng thuû cã hiÖu suÊt lín chi phÝ rÎ so víi c¸cngµnh kh¸c céng víi ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi th× viÖc chó träng ph¸t triÓnngµnh kinh tÕ biÓn, ph−¬ng tiÖn giao th«ng thuû lµ ®iÒu tÊt yÕu ®Ó ph¸t triÓn kinhtÕ n−íc ta. §Ó ph¸t triÓn ngµnh giao th«ng vËn t¶i thuû th× ngµnh c«ng nghiÖp ®ãng míivµ söa ch÷a tµu hiÖn ®¹i lµ nhu cÇu cÊp thiÕt ®Æt ra hiÖn nay. ViÖt Nam ®angh−íng tíi lµ mét n−íc c−êng quèc vÒ ®ãng tµu biÓn trong khu vùc vµ trªn thÕgiíi th× viÖc x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu cã träng t¶i lín, hiÖn ®¹i ®¸p øng c«ngt¸c ®ãng vµ söa ch÷a tµu biÓn cã träng t¶i lín vµ hiÖn ®¹i ®ang lµ nhu cÇu cÊpthiÕt ®èi víi ngµnh ®ãng tµu ViÖt Nam . ë n−íc ta, Qu¶ng Ng·i lµ mét tØnh cã nhiÒu tiÒm n¨ng vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ,v¨n ho¸, lµ mét trung t©m kinh tÕ cña vïng Trung Trung Bé. Qu¶ng Ng·i víivÞnh Dung QuÊt cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn thuËn lîi, cã −u thÕ lín vÒ ph¸t triÓn giaoth«ng vËn t¶i biÓn h¬n c¸c tØnh kh¸c trong khu vùc vµ cã mét lùc l−îng lao ®éngdåi dµo sÏ lµ ®Þa ®iÓm thuËn lîi ®Ó x©y dùng 1 nhµ m¸y ®ãng tµu víi quy m« lín. §å ¸n tèt nghiÖp víi ®Ò tµi: “ThiÕt kÕ ô tµu sè 2- Dung QuÊt”. Néi dung cña®å ¸n gåm cã 5 ch−¬ng : Ch−¬ng 1: Sè liÖu thiÕt kÕ Ch−¬ng 2: ThiÕt kÕ quy ho¹ch Ch−¬ng 3: ThiÕt kÕ c«ng tr×nh Ch−¬ng 4: ThiÕt kÕ thi c«ng Ch−¬ng 5: Dù to¸n c«ng tr×nh Sinh viªn thùc hiÖn NguyÔn Sü HanSVTH: NguyÔn Sü Han 2MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 3. 3. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû Ch−¬ng 1: sè liÖu thiÕt kÕ1.1 VÞ trÝ ®Þa lý tØnh Qu¶ng Ng·i - Qu¶ng Ng·i lµ tØnh cùc nam cña Trung Trung Bé, phÝa B¾c tiÕp gi¸p víiQu¶ng Nam, phÝa Nam tiÕp gi¸p víi B×nh §Þnh, phÝa T©y Nam tiÕp gi¸p víiKontum vµ tiÕp gi¸p víi biÓn §«ng vÒ phÝa §«ng. - Sù hiÖn diÖn cña d·y nói Tr−êng S¬n lµm Qu·ng Ng·i ph©n chia thµnh tõngphÇn, víi mét bªn lµ nói, cßn mét bªn lµ biÓn ®· t¹o cho Qu¶ng Ng·i mét d¶i ®ÊthÑp. DiÖn tÝch l·nh thæ 5.135km2 trong ®ã 3/4 lµ nói vµ ®åi träc. §Þa h×nhnghiªng theo h−íng §«ng vµ chia thµnh 4 vïng: ®ång b»ng, trung du, caonguyªn vµ h¶i ®¶o.1.2 VÞ trÝ ®Þa lý vμ ®iÒu kiÖn tù nhiªn khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh 1.2.1 VÞ trÝ ®Þa lý Nhµ m¸y C«ng nghiÖp tµu thuû Dung QuÊt ®−îc x©y dùng t¹i ven bê vÞnhDung QuÊt thuéc x· B×nh §«ng - huyÖn B×nh S¬n - tØnh Qu¶ng Ng·i, c¸ch thµnhphè §µ N½ng 100 Km vÒ phÝa Nam vµ c¸ch ThÞ x· Qu¶ng Ng·i 40 Km vÒ phÝaB¾c (Xem H×nh 1.1). VÞ trÝ dù kiÕn x©y dùng Nhµ m¸y cã to¹ ®é ®Þa lý: N: 1500 24’ 00” E: 1080 47’ 00” 1.2.2 §iÒu kiÖn tù nhiªn 1.2.2.1 §Æc ®iÓm ®Þa h×nh Toµn khu vÞnh Dung QuÊt kh¸ réng, −íc tÝnh tõ cöa s«ng Trµ Bång tíi mòiV¨n Ca dµi kho¶ng 5 km, chiÒu réng vÞnh kho¶ng 3 km. §Æc ®iÓm ®Þa h×nh vÞnhDung QuÊt lµ ®−êng ®¼ng s©u cã d¹ng rÎ qu¹t kh«ng song song víi bê, cao ®é tùnhiªn tõ - 4,0 m ®Õn - 17,0 m (theo hÖ H¶i §å) vµ phÇn diÖn tÝch khu n−íc cãchiÒu s©u lín h¬n 12 m chiÕm kho¶ng 30%. §©y lµ vÞnh tù nhiªn t−¬ng ®èi kÝn,chØ cã h−íng B¾c lµ tiÕp gi¸p víi biÓn tho¸ng. T¹i khu vùc vÞnh cã hai cöa s«ng ®æ ra biÓn. §ã lµ s«ng Trµ Bång ë phÝa T©yNam vµ s«ng Míi ë phÝa §«ng B¾c. Nhµ m¸y ®ãng tµu Dung QuÊt n»m ë bêph¶i s«ng Trµ Bång. §©y lµ khu vùc cã ®Þa h×nh kh¸ tho¶i víi ®é dèc kho¶ng0,2% ®Õn 0,5%. 1.2.2.2 §Æc ®iÓm ®Þa chÊt Theo kÕt qu¶ kh¶o s¸t ®Þa chÊt t¹i khu vùc Nhµ m¸y cã thÓ chia lµm c¸c lípchñ yÕu nh− sau (h×nh 1.2) vµ (b¶ng 1.1):  Líp 1: C¸t bôi, mµu x¸m tr¾ng lÉn vá xß, kÕt cÊu chÆt võa. BÒ dµy trung b×nh cña líp 7,6 m.  Líp 2: Bôi, sÐt bÐo, mµu x¸m ®en, tr¹ng th¸i ch¶y. BÒ dµy trung b×nh 3,8 m.  Líp 3: SÐt pha, mµu loang læ (®á, vµng, xanh, n©u), tr¹ng th¸i dÎo mÒm ®Õn nöa cøng. BÒ dµy trung b×nh 5,9 m.  Líp 4: C¸t bôi mµu x¸m ®en x¸m vµng, kÕt cÊu chÆt võa. BÒ dµy trung b×nh 4,1 m.SVTH: NguyÔn Sü Han 3MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 4. 4. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû  Líp 5: §¸ granit phong ho¸. Theo møc ®é phong ho¸ chia thµnh hai phô líp: - Phô líp 5a: §¸ granÝt phong ho¸ m¹nh. Do thµnh phÇn kho¸ng vËt cña ®¸ gèc còng nh− møc ®é phong ho¸ kh¸c nhau, nªn s¶n phÈm t¹o ra còng rÊt kh¸c nhau. BÒ dµy trung b×nh 4.5m. - Phô líp 5b: §¸ granÝt phong ho¸ nhÑ, ®é cøng cÊp 4 ®Õn 6 (theo thang ®é cøng Mohs), mµu x¸m , x¸m s¸ng. H×nh 1.1: VÞ trÝ ®Þa h×nh nhμ m¸y ®ãng tμu Dung QuÊtSVTH: NguyÔn Sü Han 4MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 5. 5. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû B¶ng 1.1: C¸c chØ tiªu c¬ lý c¬ b¶n cña tõng líp ChiÒu Khèi l−îng ChØ Lùc dÝnh Gãc ma s¸tLíp Tªn líp dµy TB thÓ tÝch tù sè (T/m2) trong (0) (m) nhiªn (T/m3) sÖt C¸t bôi mµu x¸m  k  34 0 25 1 tr¾ng, lÉn vá sß 7,6 1,66 kÕt cÊu chÆt võa  bh  29009 Bôi, sÐt bÐo, mµu 2 x¸m ®en, tr¹ng 3,8 1,7 0,42 1044 1,08 th¸i ch¶y SÐt pha mµu x¸m xanh, n©u ®á, 3 5,9 2 2,03 14048 0,46 tr¹ng th¸i dÎo cøng C¸t bôi mµu x¸m  k  350 22 4 ®en, x¸m vµng, 4,1 1,66 kÕt cÊu chÆt võa  bh  30001 §¸ granite phong 5a 4,5 1,95 1,07 ho¸ m¹nh §¸ granite phong5b ho¸ nhÑ 1 C¸t bôi mµu x¸m tr¾ng, lÉn vá sß, kÕt cÊu chÆt võa. Bôi, sÐt bÐo, mµu x¸m ®en, 2 tr¹ng th¸i ch¶y. SÐt pha mµu x¸m xanh, 3 n©u ®á, tr¹ng th¸i dÎo cøng. C¸t bôi, mµu x¸m ®en, 4 x¸m vµng, kÕt cÊu chÆt võa. 5a §¸ Granite phong ho¸ m¹nh 5b §¸ Granite phong ho¸ nhÑ H×nh 1.2: MÆt c¾t ®Þa chÊt ®iÓn h×nh (®¬n vÞ m)SVTH: NguyÔn Sü Han 5MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 6. 6. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû1.2.2.3 §Æc ®iÓm khÝ t−îng Khu vùc x©y dùng chÞu ¶nh h−ëng cña giã mïa, hµng n¨m khÝ hËu chia lµm2 mïa râ rÖt: mïa kh« vµ mïa m−a.a) NhiÖt ®é kh«ng khÝ - NhiÖt ®é trung b×nh th¸ng kh«ng thay ®æi nhiÒu, th¸ng lín nhÊt lµ 29o (vµoth¸ng 6,7), th¸ng thÊp nhÊt lµ 22,3o (th¸ng 1,12). NhiÖt ®é trung b×nh n¨m lµ 26o. - NhiÖt ®é thÊp nhÊt ®o ®−îc Tmin = 12,40C, th¸ng l¹nh nhÊt: Th¸ng 1. - NhiÖt ®é cao nhÊt ®o ®−îc Tmax: 40,50C, th¸ng nãng nhÊt: Th¸ng 6. - DiÔn biÕn nhiÖt ®é c¸c th¸ng trong n¨m ®−îc cô thÓ ho¸ ë b¶ng 1.2 B¶ng 1.2: DiÔn biÕn nhiÖt ®é c¸c th¸ng trong n¨m (n¨m 1975 ®Õn 2001) Th¸ng §Æc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII N¨m tr−ng Ttb 22,3 22,6 24,9 27,0 28,2 29,0 29,0 28,8 27,3 26,0 24,2 22,3 26,0 Tmax 33,1 35,3 35,4 38,7 39,5 40,5 38,2 38,7 37,6 34,5 32,4 30,2 40,5 Tmin 12,4 14,1 13,4 18,6 21,4 22,4 22,4 21,4 21,7 17,1 16,4 13,8 12,4b) §é Èm - §é Èm t−¬ng ®èi trung b×nh nhiÒu n¨m t¹i khu vùc Dung QuÊt kh¸ cao(kho¶ng 84,6% trong n¨m). - §é Èm t−¬ng ®èi cao nhÊt ®o ®−îc 100% x¶y ra trong nhiÒu ngµy. - §é Èm t−¬ng ®èi thÊp nhÊt ®o ®−îc 37% vµo th¸ng 5. B¶ng 1.3: DiÔn biÕn ®é Èm t−¬ng ®èi (n¨m 1975 ®Õn 2001) (®¬n vÞ %)Th¸ng§Æc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII N¨mtr−ngUtb 87,8 86,6 85,3 83,2 82,0 80,9 78,4 79,2 84,9 88,6 89,0 89,1 84,6Umax 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0Umin 46,0 45,0 37,0 41,0 37,0 39,0 38,0 38,0 40,0 42,0 46,0 46,0 37,0c) ChÕ ®é m−a Theo sè liÖu quan tr¾c t¹i c¸c tr¹m ®Æt t¹i Qu¶ng Ng·i (tõ n¨m 1977 ®Õnn¨m 2001) cã 2 mïa râ rÖt: - Mïa kh« tõ th¸ng 1 ~ 8 - Mïa m−a tõ th¸ng 9 ~ 12 - L−îng m−a lín nhÊt th−êng tËp trung vµo c¸c th¸ng 10 vµ 11. Th¸ng 2, 3vµ 4 lµ nh÷ng th¸ng cã l−îng m−a nhá. - C¸c th¸ng 10, 11 vµ 12 lµ nh÷ng th¸ng cã nhiÒu ngµy m−a nhÊt, trung b×nhcã 21 ngµy. Th¸ng 3 vµ 4 lµ nh÷ng th¸ng cã sè ngµy m−a Ýt nhÊt trung b×nh cã 6ngµy. - Sè ngµy m−a trung b×nh trong nhiÒu n¨m 157 ngµy.SVTH: NguyÔn Sü Han 6MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 7. 7. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû - Tæng l−îng m−a trung b×nh trong nhiÒu n¨m ®o ®−îc: 2312,6 mm. - L−îng m−a trong ngµy lín nhÊt ®o ®−îc: 429,2 mm.d) S−¬ng mï vμ tÇm nh×n xa - Trong n¨m trung b×nh cã 20,6 ngµy cã s−¬ng mï vµ 39,9 ngµy mï trêi.S−¬ng mï vµ mï trêi th−êng tËp trung vµo c¸c th¸ng 2, 3 vµ 4. Trong n¨m trungb×nh cã 344,4 ngµy cã tÇm nh×n xa trªn 10 km, 17 ngµy cã tÇm nh×n xa tõ 1 ®Õn10 km vµ 3 ®Õn 4 ngµy cã tÇm nh×n d−íi 1km. - Sè ngµy cã s−¬ng mï vµ mï trêi trong th¸ng xem trong b¶ng 1.4 B¶ng 1.4: Sè ngμy s−¬ng mï vμ mï trêi (n¨m 1975 ®Õn n¨m 2001) Th¸ng I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII N¨m S−¬ng mï 2,6 5,0 6,0 2,8 0,8 0,4 0 0 0,5 0,8 0,9 0,8 20,6 Mï trêi 6,1 8,9 11,9 7,1 0,9 0,3 0 0 0,4 0,9 1,1 2,3 39,9e) ChÕ ®é giã - Sö dông tµi liÖu giã t¹i tr¹m khÝ t−îng Qu¶ng Ng·i víi chuçi sè liÖu liªntôc tõ n¨m 1975 ®Õn 1994. - Nh×n chung giã t¹i Qu¶ng Ng·i kh«ng m¹nh. Trong n¨m giã lÆng chiÕm49,79%. Giã tèc ®é tõ 1 ®Õn 4 (m/s) chiÕm 45,61 %. B¶ng 1.5 lµ thèng kª tÇnsuÊt xuÊt hiÖn giã trong nhiÒu n¨m t¹i Qu¶ng Ng·i. B¶ng 1.5: TÇn suÊt xuÊt hiÖn giã t¹i Qu¶ng Ng·i 10,0-15,0 >15 CÊp LÆng 1-4 (m/s) 5,0-9,0 (m/s) Tæng (m/s) (m/s) S S S S S L L L SL L LH−íng X X X X X X H % H % H % H % H % H %N 2631 9,73 260 0,96 7 0,03 0 0,0 2898 10,72NE 1677 6,20 145 0,54 2 0,01 0 0,0 1824 6,75E 2872 10,62 341 1,26 3 0,01 0 0,0 3216 11,90SE 1488 5,50 271 1,00 2 0,01 0 0,0 1761 6,51S 289 1,07 18 0,07 0 0,00 0 0,0 307 1,14SW 175 0,65 7 0,03 1 0,00 0 0,0 183 0,68W 725 2,68 21 0,08 2 0,01 0 0,0 748 2,77NW 2472 9,14 159 0,59 4 0,01 0 0,0 2635 9,75LÆng 13460 49,79 13460 49,79Tæng 13460 49,79 12329 45,61 1222 4,52 21 0,08 0 0,0 27032 100 - Theo b¶ng thèng kª trªn ta vÏ ®−îc hoa giã tæng hîp nhiÒu n¨m (h×nh 1.3) - Nh×n vµo hoa giã tæng hîp nhiÒu n¨m ta nhËn thÊy, h−íng giã thÞnh hµnhtrong n¨m lµ giã h−íng B¾c, T©y B¾c, §«ng vµ §«ng Nam.SVTH: NguyÔn Sü Han 7MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 8. 8. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû H×nh 1.3: Hoa giã tæng hîp nhiÒu n¨m tr¹m Qu¶ng Ng·i - Giã thÞnh hµnh theo h−íng B¾c vµ T©y B¾c th−êng x¶y ra vµo th¸ng 10, 11vµ 12. Giã theo h−íng §«ng vµ §«ng Nam tËp trung tõ th¸ng 3 ®Õn th¸ng 8.Trong th¸ng 2 vµ th¸ng 9 giã xuÊt hiÖn theo nhiÒu h−íng.f) B·o Qu¶ng Ng·i lµ tØnh chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu cña b·o, cã n¨m ph¶i chÞu tíi 4, 5c¬n b·o nh− c¸c n¨m 1984 vµ 1998. Theo thèng kª tõ n¨m 1993 ®Õn n¨m 2000trung b×nh hµng n¨m ë khu vùc T©y - B¾c Th¸i B×nh D−¬ng cã ®Õn 32 c¬n b·o vµ¸p thÊp nhiÖt ®íi. Trong ®ã cã 12 c¬n b·o vµ ¸p thÊp nhiÖt ®íi xuÊt hiÖn ë khuvùc BiÓn §«ng, cã 6 c¬n b·o vµ ¸p thÊp nhiÖt ®íi ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn ViÖtNam. Khu vùc Trung Trung Bé vµ phÝa Nam tÇn suÊt b·o trong mÊy n¨m gÇn®©y gia t¨ng ®¸ng kÓ. §Æc biÖt n¨m 1995 cã tíi 7 c¬n b·o vµ 4 ¸p thÊp nhiÖt ®íi¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn n−íc ta g©y nhiÒu thiÖt h¹i nghiªm träng. Nh− vËy hµngn¨m cã tõ 30 ®Õn 58 ngµy chÞu ¶nh h−ëng cña giã mïa vµ b·o. Tèc ®é giã línnhÊt ®o ®−îc lµ 42 (m/s). 1.2.2.4 §Æc ®iÓm thuû h¶i v¨na) Mùc n−íc biÓn ChÕ ®é thuû triÒu vïng biÓn Dung QuÊt chñ yÕu lµ nhËt triÒu kh«ng ®Òu, qu¸nöa sè ngµy trong th¸ng cã mét lÇn n−íc lªn vµ mét lÇn n−íc xuèng (vµo nh÷ngngµy triÒu c−êng), nh−ng thêi gian triÒu lªn (kho¶ng 15~17giê) dµi h¬n thêi giantriÒu xuèng (kho¶ng 7~9 giê). Trong nh÷ng ngµy triÒu kÐm mùc n−íc lªn xuèngphøc t¹p h¬n, th−êng mét ngµy cã 2 lÇn n−íc cao vµ 2 lÇn n−íc thÊp, thêi giantriÒu lªn vµ thêi gian triÒu xuèng kh¸c nhau nhiÒu vµ th−êng xuyªn thay ®æi.Vµo thêi gian triÒu c−êng mùc n−íc lín nhÊt dao ®éng tõ 1,8m ®Õn 2,64m. Vµothêi gian triÒu kÐm mùc n−íc lín nhÊt dao ®éng tõ 1,48m ®Õn 1,65m. Theo tµi liÖu thu thËp 25 n¨m t¹i Qui Nh¬n: mùc n−íc cao nhÊt lµ 2,96 m vµmùc n−íc thÊp nhÊt lµ 0,27 m. T−¬ng øng t¹i Dung QuÊt lµ 2,75 m vµ 0,25 m.SVTH: NguyÔn Sü Han 8MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 9. 9. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû B¶ng 1.6: B¶ng tÇn suÊt mùc n−íc t¹i Dung QuÊt (®¬n vÞ cm) P% H 1 3 5 10 50 75 90 95 97 99 §Ønh triÒu 237 228 225 218 192 183 170 166 160 155 Trung b×nh 202 192 183 176 152 141 133 126 123 118 Ch©n triÒu 172 169 156 143 110 87 71 60 55 45 Giê 225 209 204 191 154 128 112 96 92 74b) Dßng ch¶y H−íng dßng ch¶y: h−íng chÝnh lµ T©y B¾c, B¾c vµ §«ng B¾c. Tèc ®é dßngch¶y mÆt lín nhÊt quan tr¾c ®−îc t¹i vÞnh lµ 0,93 m/s vµ tèc ®é dßng ch¶y ®¸ylín nhÊt quan tr¾c ®−îc lµ 0,89 m/s.c) L−u l−îng n−íc vμ hμm l−îng phï xa c¸c s«ng ®æ vμo vÞnh Dung QuÊt S«ng Trµ Bång lµ mét con s«ng lín cña tØnh Qu¶ng Ng·i vµ ®−îc b¾t nguåntõ miÒn §«ng B¾c tØnh. S«ng Míi lµ mét con s«ng nhá b¾t nguån tõ hå C¸i BÇuvµ s«ng CÇu, l−u l−îng dßng ch¶y trong mïa kh« kh«ng ®¸ng kÓ. L−u l−îng lín nhÊt trong s«ng Trµ Bång ë thêi kú triÒu c−êng vµo kho¶ng300~350m3/s, ë thêi kú triÒu trung b×nh vµo kho¶ng 230~250 m3/s. L−u l−înglín nhÊt trong s«ng Míi ë kú triÒu c−êng chØ vµo kho¶ng 20~26 m3/s, ë kú triÒutrung b×nh vµo kho¶ng 20 m3/s. VÒ mïa lò do ¶nh h−ëng cña toµn bé l−u vùc dßng ch¶y trong s«ng Trµ Bång®¹t møc 1,0 m/s  1,5 m/s, l−îng bïn c¸t l¬ löng trung b×nh cña s«ng ch¶y rabiÓn lµ 16,5 kg/s ®é ®ôc trung b×nh trong mïa lò vµo kho¶ng 114 g/m3. B¶ng 1.7thèng kª c¸c s«ng lín vµ l−u l−îng phï sa cña chóng ®æ ra vÞnh. B¶ng 1.7 : L−îng phï sa cña c¸c s«ng ChiÒu dµi s«ng DiÖn tÝch l−u vùc Khèi l−îng phï sa trung Tªn s«ng (km) (km2) b×nh (m3/ngµy) Trµ Bång 60 760 25 ~ 100 Míi 7 19 4 ~ 181.2.2.5 Sãnga) Sãng quan tr¾c Theo nguån sè liÖu cña TeDi, TeDi ®· tiÕn hµnh 2 ®ît quan tr¾c sãng (®ît 1vµo th¸ng 3, 4, 5/1998 vµ ®ît 2 vµo c¸c th¸ng 6, 7, 8, 9/1998), nhËn thÊy h−íngsãng thÞnh hµnh t¹i khu vùc vÞnh Dung QuÊt lµ c¸c h−íng §«ng B¾c vµ B¾c. T¹ivÞ trÝ quan tr¾c ë phÝa B¾c vÞnh Dung QuÊt, víi chiÒu s©u n−íc t¹i khu vùc ®Ætm¸y ®o sãng lµ 26 m, sãng lín nhÊt quan tr¾c ®−îc trong ®ît 1 lµ 2,67 m (ngµy24/03/1998) vµ trong ®ît 2 lµ 3 m (27/9/1998).b) Sãng tÝnh to¸n (theo kÕt qu¶ tÝnh to¸n sãng cña TeDi) KÕt qu¶ tÝnh to¸n sãng trªn m« h×nh to¸n MIKE 21 cho h−íng sãng §«ngB¾c vµ B¾c. T©y B¾c víi c¸c tr−êng hîp khi ®· x©y dùng xong ®ª B¾c vµ xem xÐtx©y dùng kÌ ch¾n c¸t phÝa T©y c¶ng Dung QuÊt víi c¸c chiÒu dµi dù kiÕn lµSVTH: NguyÔn Sü Han 9MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 10. 10. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû1.000m ®Õn 1,700m. Sãng ®Çu vµo cho m« h×nh nhiÔu x¹: Theo kÕt qu¶ tÝnh to¸ntrªn m« ®un MIKE 21 NSW cña m« h×nh MIKE 21 th× t¹i vïng biªn m« h×nhtrong ®iÒu kiÖn giã tÝnh to¸n 39,6 m/s th× víi h−íng B¾c ®é cao sãng cã ý nghÜalµ 7,1 m vµ chu kú lµ 11,5 gi©y; Víi h−íng B¾c T©y B¾c th× ®é cao sãng cã ýnghÜa lµ 4,3 m vµ chu kú lµ 8,1 gi©y. Cßn trong ®iÒu kiÖn giã mïa 18,4m/s th×víi h−íng §«ng B¾c víi ®é cao sãng cã ý nghÜa lµ 5,0 m, chu kú lµ 8,3gi©y; Víih−íng B¾c th× ®é cao sãng cã ý nghÜa lµ 3,6m, chu kú lµ 8,3gi©y; Víi h−íng B¾cT©y B¾c th× ®é cao sãng cã ý nghÜa lµ 2,0 m, chu kú lµ 6,54 gi©y; KÕt qu¶ tÝnh to¸n b»ng tiªu chuÈn 22 TCN 222-95 vµ tÝnh to¸n trªn m« ®unMIKE 21 EMS cho kÕt qu¶ sãng tÝnh to¸n t¹i khu vùc x©y dùng kÌ ch¾n c¸t nh−sau: B¶ng 1.8: KÕt qu¶ tÝnh sãng khu vùc c«ng tr×nh Cao ®é ®−êng Th«ng sè sãng ®ång møc (m) H1%(m) H2%(m) Hs(m) H1/10(m) -9,78 7,91 6,64 4,74 6,02 -8,78 7,72 6,47 4,62 5,87 -7,78 7,62 6,38 4,56 5,79 -6,78 7,46 6,25 4,47 5,67 -5,78 6,88 5,76 4,12 5,23 -4,78 6,21 5,21 3,72 4,72 -3,78 5,62 4,71 3,36 4,27 -2,78 5,07 4,25 3,04 3,86 -1,78 4,46 3,74 2,67 3,39 -0,78 3,46 2,90 2,07 2,63 0,22 2,79 2,34 1,67 2,12 1,22 2,23 1,87 1,34 1,701.3 §iÒu kiÖn kinh tÕ khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh TØnh Qu¶ng Ng·i lµ tØnh cã nhiÒu tiÒm n¨ng ph¸t triÓn kinh tÕ sau ®©y lµ mét sè®Æc ®iÓm kinh tÕ cña tØnh Qu¶ng Ng·i.  D©n sè tØnh Qu¶ng Ng·i lµ 1.217.500 ng−êi (sè liÖu thèng kª n¨m 2000),®«ng thø 3 trong c¸c tØnh duyªn h¶i Nam Trung bé vµ cã mËt ®é d©n sè kh¸ caolµ 237 ng−êi/km2.  Nguån lao ®éng cña tØnh kh¸ dåi dµo víi 50,27% d©n sè ë ®é tuæi lao®éng, trong ®ã 97,6% cã kh¶ n¨ng lµm viÖc. GÇn 80% tæng sè lùc l−îng lao®éng lµm viÖc trong ngµnh n«ng nghiÖp vµ l©m nghiÖp.  Cã 3 quèc lé trªn ®Þa bµn tØnh Qu¶ng Ng·i ®ã lµ: Quèc lé 1A víi chiÒu dµituyÕn ®−êng qua tØnh 98 km; Quèc lé 24 víi chiÒu dµi 69 km vµ quèc lé 24B víichiÒu dµi 18km. Qu¶ng Ng·i cã 11 tuyÕn ®−êng tØnh lé víi tæng chiÒu dµikho¶ng 300km. Nh×n chung vÒ chÊt l−îng ®−êng bé trong ®Þa bµn tØnh ë møcSVTH: NguyÔn Sü Han 10MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 11. 11. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuûtrung b×nh cña khu vùc. Ngoµi ®−êng bé, vÒ ®−êng s¾t tØnh cã kho¶ng 100 km®−êng s¾t B¾c Nam ch¹y qua, vÒ vËn t¶i thuû cho ®Õn tr−íc khi cã dù ¸n ®Çu t−khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt tØnh míi chØ cã c¶ng ë cÊp ®Þa ph−¬ng víi cã së h¹tÇng cßn l¹c hËu.  VÒ n«ng nghiÖp Qu¶ng Ng·i cã 99.100 ha ®Êt n«ng nghiÖp vµ ®Êt cã kh¶n¨ng trång trät chiÕm 19,3% diÖn tÝch tù nhiªn cña tØnh. Kho¶ng 80% d©n sè lµlµm n«ng nghiÖp vµ ngµnh n«ng nghiÖp ®ãng mét vai trß quan träng trong nÒnkinh tÕ cña tØnh.  VÒ l©m nghiÖp Qu¶ng Ng·i cã h¬n kho¶ng 336.000 ha ®Êt l©m nghiÖp,chiÕm 65,6% diÖn tÝch ®Êt tù nhiªn. Ho¹t ®éng ngµnh l©m nghiÖp t¹o ra gi¸ trÞs¶n xuÊt 18,0 tû ®ång n¨m 1990 t¨ng lªn 99,9 tû ®ång n¨m 2000 (gi¸ thùc tÕ),chiÕm tû träng kho¶ng 5% trong khu vùc n«ng - l©m - ng− nghiÖp.  VÒ thuû s¶n c¸c s«ng cña Qu¶ng Ng·i th−êng bÞ kh« c¹n vµo mïa kh« vµóng lôt vµo mïa m−a, do ®ã møc ®é sö dông rÊt thÊp. Tuy vËy, tØnh cã bê biÓnch¹y däc cïng víi thÒm lôc ®Þa t¹o nªn nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓnnghÒ c¸. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh thuû s¶n cã sù chuyÓn biÕn tÝch cùc trªnc¸c mÆt.  S¶n xuÊt c«ng nghiÖp cã møc t¨ng tr−ëng cao vµ liªn tôc trong 10 n¨mqua. Ngoµi khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt do Trung −¬ng qu¶n lý, trªn ®Þa bµn tØnhh×nh thµnh 2 khu c«ng nghiÖp do tØnh qu¶n lý víi 20 nhµ m¸y ®ang ho¹t ®éng,thu hót 4.700 lao ®éng.  Qu¶ng Ng·i lµ mét tØnh ®ang thu hót rÊt nhiÒu nhµ ®Çu t− trong n−íc vµngoµi n−íc víi nhiÒu c«ng tr×nh mang tÇm cì, quy m« lín ®ang vµ sÏ ®−îc x©ydùng.1.4 Sù cÇn thiÕt ®Çu t−, x©y dùng nhμ m¸y c«ng nghiÖp tμu thuû Dung QuÊt 1.4.1 Giíi thiÖu vÒ nhμ m¸y ®ãng tμu Dung QuÊt  Dù ¸n x©y dùng NM§T Dung QuÊt theo QuyÕt ®Þnh sè 1420/Q§ - TTgngµy 02/11/2001 vµ QuyÕt ®Þnh sè 1055/Q§ - TTg ngµy 11/11/2002 cña Thñt−íng ChÝnh phñ vÒ viÖc phª duyÖt tæng thÓ ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp tµuthuû ViÖt Nam ®Õn n¨m 2015 víi môc tiªu ®ãng vµ söa ch÷a tµu ®Õn 400.000DWT giai ®o¹n I (2003-2005), vµ tr−íc 2010 sÏ ®Çu t− më réng Nhµ m¸y ®Ó cã®ñ n¨ng lùc söa ch÷a vµ ®ãng míi tµu chë dÇu ®Õn 200.000 DWT.  Nhµ m¸y ®ãng tµu Dung QuÊt giai ®o¹n I ®−îc x©y dùng trªn l« 1A - Khuc«ng nghiÖp phÝa §«ng Dung QuÊt (thuéc X· B×nh §«ng, huyÖn B×nh S¬n, tØnhQu¶ng Ng·i) do chñ ®Çu t− lµ TËp ®oµn kinh tÕ VINASHIN. Nhµ m¸y x©y dùngnh»m thùc hiÖn môc tiªu ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu biÓn ®Õn 100.000 DWT víic«ng suÊt ®ãng míi lµ 2 tµu/n¨m.  Trong giai ®o¹n I dù ¸n x©y dùng NM§T Dung QuÊt sÏ x©y dùng theo quim«:SVTH: NguyÔn Sü Han 11MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 12. 12. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû + ô tµu kh« 100.000 DWT + BÕn trang trÝ dµi 290 m + KÌ phÝa §«ng vµ kÌ t¹m giíi h¹n vÞ trÝ khu ®Êt giai ®o¹n I + C¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt nhµ kho, nhµ ®iÒu hµnh. + §−êng néi bé vµ b·i s¶n xuÊt 1.4.2 Nhμ m¸y c«ng nghiÖp tμu thuû Dung QuÊt trong chiÕn l−îc ph¸t triÓnc¸c ngμnh kinh tÕ cña ViÖt Nam Tèc ®é t¨ng tr−ëng kinh tÕ cao trong nh÷ng n¨m võa qua vµ dù ®o¸n trongt−¬ng lai sÏ lµm nhu cÇu vËn t¶i ngµy cµng t¨ng. Do vËy, n¨ng lùc cña ngµnhgiao th«ng vËn t¶i cÇn ph¶i ®−îc t¨ng c−êng vµ giao th«ng thuû lµ mét ph−¬ngthøc vËn t¶i quan träng trong chiÕn l−îc ph¸t triÓn kinh tÕ. ViÖt Nam n»m ë b¸n ®¶o §«ng Nam ¸, bªn bê Th¸i B×nh D−¬ng, víi vïngl·nh h¶i vµ vïng ®Æc quyÒn kinh tÕ réng lín, cã diÖn tÝch trªn 1 triÖu km2, gÊp 3lÇn so víi diÖn tÝch ®Êt liÒn. Bê biÓn ViÖt Nam tr¶i dµi 3260 km gÇn c¸c tuyÕnhµng h¶i quèc tÕ truyÒn thèng xuyªn ¸ - ¢u vµ khu vùc. Däc theo bê biÓn cã rÊtnhiÒu vÞ trÝ cã ®iÒu kiÖn tù nhiªn lý t−ëng ®Ó x©y dùng c¶ng biÓn. Víi ®iÒu kiÖntù nhiªn −u ®·i ®ã, cïng víi nhËn thøc vÒ tÇm quan träng cña kinh tÕ biÓn, trong®ã cã ngµnh vËn t¶i thuû vµ ngµnh ®ãng tµu, NghÞ quyÕt §¹i héi §¶ng lÇn thø IX®· nªu râ: “Hoµn thiÖn hÖ thèng c¶ng biÓn quèc gia vµ m¹ng l−íi c¸c c¶ng ®Þaph−¬ng theo quy ho¹ch. Ph¸t triÓn vËn t¶i thuû, t¨ng n¨ng lùc vËn t¶i biÓn g¾nvíi ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®ãng vµ söa ch÷a tµu”; “tËp trung ®Çu t− chiÒu s©u,®æi míi c«ng nghÖ, thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i ho¸ mét sè kh©u then chèt trong chÕ t¹o,chó träng ph¸t triÓn c«ng nghiÖp ®ãng vµ söa ch÷a tµu, ®Æc biÖt lµ c¸c tµu cãträng t¶i lín”. Víi ®Þnh h−íng ph¸t triÓn nh− trªn, viÖc ®Çu t− t¹i Khu kinh tÕ tæng hîpDung QuÊt mét Nhµ m¸y ®ãng tµu lµ cÇn thiÕt nh»m ®¸p øng nhu cÇu ®ãng vµsöa ch÷a tµu thuû trong n−íc ®ång thêi cã thÓ tham gia tÝch cùc vµo thÞ tr−êngc«ng nghiÖp tµu thuû khu vùc vµ trªn thÕ giíi, t¹o thªm mét ®éng lùc míi chotiÕn tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ kh«ng chØ cña riªng khu kinh tÕ tæng hîp Dung QuÊtmµ cßn víi toµn khu kinh tÕ träng ®iÓm MiÒn Trung. 1.4.3 Nhu cÇu tr−íc m¾t vÒ tμu chë dÇu th« ®èi víi ngμnh dÇu khÝ ViÖt Nam Sau thËp niªn 60 cña thÕ kû tr−íc, kÝch th−íc cña tµu chuyªn chë dÇu trªnthÕ ngµy cµng lín. Träng t¶i cña c¸c tµu chë dÇu ®−êng xa t¨ng tõ hµng chôcngµn DWT lªn trªn tr¨m ngµn DWT vµ ®· cã tµu 500.000 DWT ®−îc ®ãng.Ng−êi ta ®· cã dù ¸n phôc vô tµu dÇu ®Õn 1.000.000 DWT. Së dÜ cã xu h−íngph¸t triÓn nµy v× tÝnh ®Æc thï cña mÆt hµng dÇu - Mét mÆt hµng láng do vËy chophÐp dïng c«ng nghÖ hót - rãt cã n¨ng suÊt rÊt cao. ViÖc t¨ng träng t¶i cña c¸ctµu vËn t¶i dÇu cho phÐp gi¶m chi phÝ vËn chuyÓn trªn 1 tÊn dÇu. HiÖn nay trªnthÕ giíi ch−a xuÊt hiÖn tµu dÇu trªn 1 triÖu DWT mµ phÇn lín c¸c tµu chë dÇu®−êng dµi cã träng t¶i d−íi 500.000 DWT. Do c¸c tµu siªu lín ®ßi hái c¬ së h¹tÇng phôc vô ph¶i t−¬ng øng (bÕn xuÊt vµ nhËp, c¸c c¬ së söa ch÷a, b¶o d−ìng,chi phÝ khÊu hao lín…). C¸c tµu vËn t¶i dÇu ®−êng dµi cã träng t¶i nhá khã ®¶mb¶o c¸c chØ tiªu vÒ kinh tÕ. ë ViÖt Nam nhu cÇu tµu chë dÇu träng t¶i lín ®· vµ ®ang lµ nhu cÇu bøcxóc. Tõ khi má B¹ch Hæ ®i vµo khai th¸c chóng ta ®· ph¶i thuª tµu chë dÇu cñaSVTH: NguyÔn Sü Han 12MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 13. 13. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuûLiªn X« cò lµ hÖ thèng kho chøa trªn biÓn. Theo c¸c dù ¸n nhµ m¸y läc dÇu sè 1t¹i Dung QuÊt- Qu¶ng Ng·i vµ sè 2 t¹i Nghi S¬n- Thanh Ho¸, dÇu th« sÏ ®−îcvËn chuyÓn tõ c¸c má dÇu phÝa Nam ra Dung QuÊt - Qu¶ng Ng·i vµ Nghi S¬nThanh Ho¸ b»ng c¸c tµu chë dÇu cã träng t¶i tõ 100.000 ®Õn 250.000 DWT. S¶nphÈm läc dÇu sÏ ®−îc vËn chuyÓn ®i b»ng c¸c tµu chë dÇu tõ 3000 DWT ®Õn50.000 DWT. Nh− vËy viÖc ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y ®ãng tµu Dung QuÊt víi tµu ®−îc®ãng cã träng t¶i tr−íc m¾t lµ 100.000 DWT vµ triÓn väng 400.000 DWT lµ cÇnthiÕt, ®¸p øng yªu cÇu trong n−íc vµ thÞ tr−êng thÕ giíi. Chñ tr−¬ng nµy còng ®·®−îc kh¼ng ®Þnh trong v¨n b¶n sè 162/CP-CN ngµy 14/2/2003 cña Thñ t−íngChÝnh phñ vÒ viÖc ®Çu t− x©y dùng nhµ m¸y liªn hîp c«ng nghiÖp tµu thuû DungQuÊt vµ chñ ®Çu t− tµu chë dÇu th« lo¹i cã träng t¶i 100.000 DWT. 1.4.4 Sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t− vμ x©y dùng nhμ m¸y c«ng nghiÖp tμu thuûDung QuÊt Qua nh÷ng ph©n tÝch trªn cã thÓ tãm l−îc nh÷ng ý chÝnh vÒ sù cÇn thiÕt ph¶i®Çu t− nhµ m¸y c«ng nghiÖp tµu thuû Dung QuÊt nh− sau:  Sù t¨ng tr−ëng vÒ kinh tÕ trong nh÷ng n¨m qua vµ trong nh÷ng n¨m tiÕptheo lµ nhu cÇu cÊp thiÕt cho viÖc ®Çu t− ph¸t triÓn ngµnh giao th«ng ViÖt Namnãi chung vµ ngµnh vËn t¶i thuû nãi riªng. Ph¸t triÓn ngµnh c«ng nghiÖp ®ãngtµu sÏ lµ mét yÕu tè quan träng trong viÖc thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña toµn ngµnhgiao th«ng. Nhµ m¸y c«ng nghiÖp tµu thuû Dung QuÊt ra ®êi lµ tÊt yÕu trong xuthÕ ®ã.  Kh«ng chØ nhu cÇu ®ãng míi vµ söa ch÷a cña ®éi tµu trong n−íc ®ang lµ¸p lùc ®ßi hái ngµnh c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam ph¶i ®Çu t− n©ng cÊp vµph¸t triÓn, mµ nhu cÇu ®ãng míi vµ söa ch÷a tµu biÓn trªn thÕ giíi ®ang cã nhiÒuthuËn lîi ®Ó ngµnh ®ãng tµu ViÖt Nam tham gia thÞ phÇn, tËn dông nh÷ng lîi thÕs½n cã ®Ó c¹nh tranh quèc tÕ. Nhµ m¸y C«ng nghiÖp tµu thuû Dung QuÊt sÏ lµmét trong nh÷ng Nhµ m¸y ®ãng tµu ®−îc ®Çu t− ®Ó ®¶m nhËn vai trß to lín ®ã.  Nh÷ng lîi thÕ vÒ vÞ trÝ cña Dung QuÊt kh«ng chØ t¹o ®iÒu kiÖn cho mét c¬héi ®Çu t− hiÖu qu¶ mµ nã cßn gãp phÇn quan träng vµo sù t¨ng tr−ëng ph¸t triÓncña toµn Khu c«ng nghiÖp Dung QuÊt.  Nhµ m¸y c«ng nghiÖp tµu thuû Dung QuÊt sÏ lµ nhµ m¸y ®ãng vµ söa tµubiÓn ®Çu tiªn cã quy m« lín vµ hiÖn ®¹i ë khu vùc Trung Trung Bé, ®©y sÏ lµmét trong sè nhiÒu dù ¸n ®Çu t− nh»m môc tiªu thóc ®Èy sù t¨ng tr−ëng kinh tÕcña Vïng kinh tÕ träng ®iÓm MiÒn Trung t¹o sù ph¸t triÓn ®ång ®Òu h¬n trªnph¹m vÞ c¶ n−íc.  X©y dùng Nhµ m¸y c«ng nghiÖp tµu thuû Dung QuÊt lµ mét ®Çu t− phïhîp víi quy ho¹ch tæng thÓ ngµnh ®ãng tµu ViÖt Nam, ®Ò ¸n ph¸t triÓn cña tængc«ng ty c«ng nghiÖp tµu thuû ViÖt Nam, quy ho¹ch chung Khu c«ng nghiÖpDung QuÊt, quy ho¹ch chi tiÕt c¶ng biÓn Dung QuÊt ®· ®−îc thñ t−íng chÝnhphñ phª duyÖt.1.5 Sè liÖu vÒ tμu tÝnh to¸n Chän kÝch th−íc tµu tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ 22 TCN 222 - 95: TÝnh to¸n víi lo¹i tµu chë dÇu cã träng t¶i 200.000 DWTSVTH: NguyÔn Sü Han 13MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 14. 14. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû  ChiÒu dµi tµu L max = 320 m  ChiÒu réng tµu B max = 47 m  Mín n−íc tÝnh to¸n T = 4,8 mSVTH: NguyÔn Sü Han 14MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 15. 15. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû ch−¬ng 2: thiÕt kÕ quy ho¹ch2.1 NhiÖm vô cña nhμ m¸y §ãng míi vµ söa ch÷a tµu chë dÇu ®Õn 400.000 DWT. Trong ®ã cã tµu chëdÇu 200.000 DWT.2.2 C«ng nghÖ ®−îc ¸p dôngS¬ ®å d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®ãng míi tÇu1. t ¹ i c Ç u t µ u n g u y ª n v Ë t liÖu n h Ëp kho , b∙i2. tr o n g ph © n x u ë n g t r a n g t h iÕt g ia c « n g c ¸ c chÕ t¹o c¸c chi g ia c « n g th Ðp bÞ m ¸y m ãc c h i t iÕt m ¸ y t iÕ t ® u ê n g è n g t Êm , th Ðp h ×n h c¾t n¾n th¼ng u è n r en s¬ n l ã t c h è n g r Ø sè l iÖ u tõ n h µ ph ß n g m Éu vÆch dÇu c¾t x Õ p l o ¹ i ph © n n h ã m3. t ¹ i b ∙ i s¶ n x u Êt c h Õ t ¹ o ph © n ® o ¹ n m ¸ y c h Ýn h c h Õ t ¹ o tæ n g ® o ¹ n l ¾ p r ¸ p t h © n tµ u4. c « n g tr ×n hn©ng h¹ tµu ® u a tµ u x u è n g n u í c5. t ¹ i c Ç u tµ u l¾ p r ¸ p c ¸ c tr a n g th iÕt b Þ m ¸ y m ã c h o µ n c h Øn h h Ö th è n g ® u ê n g è n g v µ ® iÖn t r a n g tr Ý ® å m é c s ¬ n h o µ n c h Øn h c h ¹ y th ñ , n g h iÖm t h u tµ uSVTH: NguyÔn Sü Han 15MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 16. 16. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû2.3 C¸c th«ng sè cÇn cho thiÕt kÕ quy ho¹ch mÆt b»ng2.3.1 B×nh ®å khu vùc x©y dùng H×nh 2.1: B×nh ®å khu vùc x©y dùng nhμ m¸y ®ãng tμu Dung QuÊt.SVTH: NguyÔn Sü Han 16MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 17. 17. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû2.3.2 C¸c h¹ng môc ®Çu t− cña nhμ m¸y B¶ng 2.1: C¸c h¹ng môc ®Çu t− cña nhμ m¸ySVTH: NguyÔn Sü Han 17MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 18. 18. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû2.3.3 HÖ thèng giao th«ng trong vμ ngoμi khu vùc x©y dùng HÖ thèng giao th«ng trong nhµ m¸y gåm 2 lo¹i ®−êng: §−êng chÝnh réng 15m, ®−êng phô réng 12 m. HÖ thèng ®−êng giao th«ng trong nhµ m¸y sö dông kÕt cÊu líp mÆt tõ trªnxuèng d−íi nh− sau: Bª t«ng cèt thÐp m¸c 250 dµy 25 cm, bª t«ng líp ®Öm m¸c150 dµy 5cm, ®¸ d¨m cÊp phèi dµy 35 cm, c¸t ®en ®Çm chÆt K= 0,98 dµy 60 cm.2.3.4 Sè liÖu thuû h¶i v¨n c«ng tr×nh - Mùc n−íc cao thiÕt kÕ: +2,2 m (P = 1 %). - Mùc n−íc thÊp thiÕt kÕ: +0.8 m (P = 98 %). - Mùc n−íc h¹ thuû: +1,8 m2.3.5 Chän kÝch th−íc tμu Chän kÝch th−íc tµu tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ 22 TCN 222 - 95: (TÝnh to¸n víi lo¹i tµu chë dÇu cã träng t¶i 200.000 DWT)  ChiÒu dµi tµu L max = 320 m  ChiÒu réng tµu B max = 47 m  Mín n−íc tÝnh to¸n T = 4,8 m2.4 TÝnh to¸n sè l−îng ô tμu ChÊp nhËn chØ x©y dùng 1 ô kh« ®ãng míi tµu 200.000 DWT.2.5 TÝnh to¸n lùa chän c¸c th«ng sè vμ kÝch th−íc c¬ b¶n cña ô2.5.1 ChiÒu dμi buång ô ChiÒu dµi buång ô: L = Lt max + l1 + l2 + l (m) Trong ®ã: - Lt max = 320 m: chiÒu dµi lín nhÊt cña tµu tÝnh to¸n. - l1 vµ l2: kho¶ng hë hai ®Çu tõ cöa ô ®Õn mÐp t−êng cuèi ô. Kho¶ng hë ®Çu mòi tµu cã thÓ lÊy 35 m, cßn ®Çu l¸i lÊy tíi 10  20m (Chän l1=5m, l2=20m) - l: chiÒu dµi dù tr÷ cña buång ô ®ãng míi khi tæ chøc theo d©y chuyÒn (l=0m). → L = Lt max + l1 + l2 + l = 320 + 5 + 20 = 345 (m).2.5.2 ChiÒu réng buång ô ChiÒu réng buång ô: B = Bt max + 2.B (m) Trong ®ã: - Bt max = 47 m: chiÒu réng lín nhÊt cña tµu tÝnh to¸n. - B = (23) m : kho¶ng c¸ch an toµn cÇn thiÕt hai bªn l−ên tµu, lÊy B = 3mSVTH: NguyÔn Sü Han 18MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 19. 19. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû B = 47 + 2 x 3 = 53 (m).2.5.3 ChiÒu réng cöa buång ô ChiÒu réng cöa ®Çu ô: Bcöa = B = 53 (m). (cöa ®Çu ô lµm réng b»ng buång ô kh«ng lµm thu hÑp, b¶o®¶m cho tµu qua cöa an toµn).2.5.4 ChiÒu s©u buång ô H = T + h + a (m) T = Tl¸i kh«ng hµng = 4,8 (m): mín n−íc phÝa l¸i cña tµu kh«ng hµng h = 1,7(m): chiÒu cao ®Öm sèng tµu a = 0,5 (m): ®é dù tr÷ d−íi ®Öm sèng tµu H = 4,8 + 1,7 + 0,5 = 7 (m)2.5.5 Cao tr×nh ®¸y ô CT®¸y ô = MNHT - H = +1,8 - 7 = -5,2 (m).2.5.7 Cao tr×nh ng−ìng ô  ng−ìng lÊy cao h¬n cao tr×nh ®¸y ô 1 m. (= - 4,2 m)2.5.8 Cao tr×nh ®Ønh ô  ®Ønh ô = MNCTK + (0,5  1) m  ®Ønh ô = 2,2 + (0,5  1) = 2,7  3,2 (m)  mÆt b»ng nhµ m¸y hiÖn cã = + 5 (m)VËy ta chän  ®Ønh ô =  mÆt b»ng nhµ m¸y hiÖn cã = + 5 (m) B¶ng 2.1: KÝch th−íc c¬ b¶n cña ô tμu 200.000 dwt TT Th«ng sè KÝch th−íc (m) 1 ChiÒu dµi buång ô 345 2 ChiÒu réng buång ô 53 3 ChiÒu s©u buång ô 7 3 Cao tr×nh ®Ønh ô +5 4 Cao tr×nh ®¸y ô -5,2 5 Cao tr×nh ng−ìng ô -4,22.6 C¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña cÇu tμu trang trÝ C¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña cÇu tµu trang trÝ ®−îc tÝnh to¸n cho tµu 200.000DWT. - Mùc n−íc cao thiÕt kÕ: +2,2m (P = 1 %). - Mùc n−íc thÊp thiÕt kÕ: +0,8m (P = 98 %).2.6.1 Cao tr×nh ®Ønh bÕn Cao tr×nh ®Ønh bÕn lÊy b»ng: +5 m (còng nh− cao tr×nh ®Ønh ô vµ c¸c h¹ngmôc kh¸c cña nhµ m¸y)SVTH: NguyÔn Sü Han 19MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 20. 20. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû2.6.2 Cao tr×nh ®¸y bÕn ChiÒu s©u ®¸y bÕn ®−îc tÝnh to¸n cho tÇu kh«ng t¶i neo ®Ëu t¹i bÕn theoc«ng thøc sau: Ho = TT + Z1 + Z2 + Z3 + Z4 + Zo (m) Trong ®ã : TT: Mín n−íc tÝnh to¸n ; Z1: Dù tr÷ hµng h¶i (m); Z1 = 0,05 T Z2: Dù tr÷ do sãng; Z2 = 0,0 Z3: Dù tr÷ vÒ vËn tèc (m); Z3 = 0,0 (v× cã tÇu lai d¾t) Z4: Dù tr÷ do sa båi kh«ng nhá h¬n 0,4 m. Zo: Dù tr÷ do nghiªng lÖch tµu; Zo = 0,0 Ho = 4,8 + 0,24 + 0 + 0+ 0,4 + 0 = 5,5 (m) Cao ®é ®¸y bÕn : ®.bÕn = MNTTK - Ho = +0,8 – 5,5 = - 4,7 (m)2.6.3 ChiÒu dμi bÕn Lb = 1,1xLt max (m) Lb = 1,1x320 = 352 (m) Trong ®ã : Lt max: ChiÒu dµi lín nhÊt cña tµu tÝnh to¸n. B¶ng 2.2: KÝch th−íc c¬ b¶n cña bÕn trang trÝ CÇu tµu TT Th«ng sè §¬n vÞ 200.000DWT 1 Cao ®é ®Ønh bÕn m +5 2 Cao ®é ®¸y bÕn m -4,7 3 ChiÒu dµi bÕn m 3522.7 Ph−¬ng ¸n quy ho¹ch mÆt b»ng nhμ m¸y Do ®· cã chiÕc ô tµu sè 1 tõ tr−íc. Trªn tuyÕn biªn ngoµi nhµ m¸y dµikho¶ng 880m vµ n»m theo h−íng §«ng - T©y, bè trÝ ô sè 2 n»m c¸ch ô sè 1 lµ100m vµ lÖch vÒ phÝa §«ng cña Nhµ m¸y. CÇu tµu nhËp nguyªn vËt liÖu vµ thiÕtbÞ ®−îc bè trÝ vÒ gãc phÝa §«ng cña nhµ m¸y vµ cã d¹ng liÒn bê. B·i chøa thÐp,x−ëng tiÒn xö lý thÐp, x−ëng c¾t vµ hµn thÐp… ®−îc bè trÝ n»m phÝa trong cñacÇu tµu nµy vµ ®−îc s¾p xÕp ch¹y dµi tõ B¾c tíi Nam. C¸c x−ëng nh−: Gia c«ngchi tiÕt c¸c ph©n, tæng ®o¹n; S¬n c¸c tæng ph©n ®o¹n ®−îc bè trÝ ë phÝa trong cñac¸c ô tµu (phÝa nam) cßn c¸c b·i chøa ph©n tæng ®o¹n hoµn thiÖn, c¸c x−ëngtrang trÝ, cÇu tµu trang trÝ vµ ô tµu ®−îc ®Æt vÒ phÝa §«ng. TÊt c¶ c¸c h¹ng môckÓ trªn ®Òu ®−îc s¾p xÕp theo h×nh d¹ng ch÷ U. Khu ph©n x−ëng gia c«ng chitiÕt vµ trang trÝ tæng hîp sÏ ph¶i x©y dùng cïng víi nhau vµ s¾p xÕp t¹i phÝa T©ycña ô kh«, do vËy sÏ t¹o ra ®−îc mét khu vùc trung t©m vµ c¸c chu tr×nh s¶n xuÊtng¾n gän thuËn lîi. C¸c ph©n x−ëng gia c«ng èng, b·i thu thËp - ph©n phèi èng vµ tæng kho ®Ætt¹i phÝa Nam cña nhµ m¸y. T¹i gãc T©y – Nam cña nhµ m¸y, sÏ bè trÝ c¸c tr¹mnh− tr¹m ®iÖn, oxy, acetylen vµ tr¹m khÝ nÐn. HÖ thèng ®−êng s¸ sÏ x©y dùngSVTH: NguyÔn Sü Han 20MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 21. 21. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuûtheo tuyÕn vµnh ®ai, ®−êng chÝnh réng 15m, c¸c ®−êng nh¸nh réng 12m. Tãml¹i, c¸ch bè trÝ mÆt b»ng tæng thÓ ë trªn rÊt thuËn lîi, ®¶m b¶o ®óng chøc n¨ng,ng¾n gän vµ rÊt thuËn lîi trong chu tr×nh s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn.SVTH: NguyÔn Sü Han 21MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 22. 22. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû ch−¬ng 3: thiÕt kÕ c«ng tr×nh3.1 C¨n cø lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu C¨n cø vµo quy m« c«ng tr×nh, träng t¶i tµu, thiÕt bÞ, c«ng nghÖ ®ãng tµu,t×nh h×nh ®Þa chÊt t¹i vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh, vËt liÖu thi c«ng còng nh− ®iÒukiÖn thi c«ng t¹i ViÖt Nam ta ®−a ra 2 gi¶i ph¸p kÕt cÊu c«ng tr×nh ô tµu200.000DWT nh− sau:3.2 C¸c ph−¬ng ¸n kÕt cÊu buång ô ô tµu cã kÝch th−íc dµi 345 m réng 53 m ®−îc x©y dùng ®Ó ®ãng míi tµudÇu ®Õn 200.000DWT3.2.1 Ph−¬ng ¸n 1 Buång ô bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn cäc bª t«ng cèt thÐp, cã hÖ thèng thu n−ícngÇm ®¸y ô. Toµn bé buång ô ®−îc chia ra lµm 10 ph©n ®o¹n, gi÷a mçi ph©n®o¹n cã bè trÝ khe nèi ®−îc cÊu t¹o ®¶m b¶o ng¨n n−íc ch¶y vµo buång ô.3.2.1.1 NÒn cäc NÒn cäc lµ nh÷ng cäc bª t«ng cèt thÐp m¸c 400, kÝch th−íc 50x50 cm. ChitiÕt xem b¶n vÏ KC- 01/163.2.1.2 HÖ thèng thu n−íc ngÇm HÖ thèng thu n−íc ngÇm gåm hÖ thèng c¸c ®−êng èng chÝnh vµ ®−êng èngphô ®−îc ®Æt ngay d−íi b¶n ®¸y ô vµ ®−îc bè trÝ theo c¶ hai ph−¬ng ngang vµdäc ô. - §−êng èng chÝnh cã ®−êng kÝnh D500 mm ch¹y däc theo thµnh ô. - §−êng èng phô cã ®−êng kÝnh D200 mm ch¹y ngang ô. Theo chiÒu däc cø 20 m bè trÝ mét ®−êng èng phô thu n−íc vµ nèi vµo®−êng èng chÝnh. Toµn bé hÖ thèng dÉn n−íc nµy ®−îc dÉn vµo hè thu vµ ®−îc b¬m ra ngoµib»ng hÖ thèng m¸y b¬m ®Æt ë tr¹m b¬m ë ®Çu ô sè1. C¸c ®−êng èng chÝnh vµ®−êng èng phô lµ c¸c èng PVC cã ®ôc lç, ®−îc bäc kÝn b»ng líp v¶i ®Þa kü thuËt.C¸c èng nµy ®−îc ®Æt trong c¸c hµo vµ xung quanh chÌn chÆt b»ng ®¸ d¨m 2x4cm. Däc theo ®−êng èng chÝnh vµ t¹i c¸c gãc chuyÓn h−íng, cø 40m bè trÝ métgiÕng kiÓm tra.3.2.1.3 B¶n ®¸y ô B¶n ®¸y ô b»ng bª t«ng cèt thÐp M350. Trªn mét ph©n ®o¹n, b¶n ®¸y ô ®−îcchia lµm 3 phÇn theo chiÒu ngang ô. §o¹n gi÷a (sèng ô) cã chiÒu dµy 1,5 m ®Ættrªn nÒn cäc bª t«ng cèt thÐp. Hai b¶n hai bªn cã chiÒu dµy 1m líp bª t«ng lãtdµy 10cm. BÒ mÆt b¶n ®¸y ®−îc t¹o ®é dèc ngang i = 0,5% víi trôc ph©n thuûtrïng víi tim ô vµ ®é dèc däc lµ 0%.3.2.1.4 T−êng ô T−êng ô b»ng bª t«ng cèt thÐp M350 cã d¹ng kÕt cÊu t−êng gãc víi chiÒudµy t¹i ®Ønh t−êng lµ 0,4 m vµ chiÒu dµy ch©n t−êng lµ 0,8m. B¶n ®¸y t−êng cãchiÒu dµy 1m. T−êng ô cã c¸c b¶n s−ên gia c−êng b»ng bª t«ng cèt thÐp (BTCT)SVTH: NguyÔn Sü Han 22MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 23. 23. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuûM350 dµy 0,5 m ®−îc bè trÝ c¸ch ®Òu nhau víi kho¶ng c¸ch lµ 3 m. Trªn ®Ønht−êng bè trÝ hµo kü thuËt BTCT ®æ liÒn khèi víi t−êng ô. PhÝa sau t−êng ô ®−îc®æ b»ng c¸t ®en  = 30. Toµn bé t−êng ô ®Æt trªn nÒn cäc bª t«ng cèt thÐp víib−íc cäc lµ 3 m theo ph−¬ng däc ô, 2,5 m theo ph−¬ng ngang ô. Chi tiÕt cÊu t¹o kÕt cÊu ph−¬ng ¸n 1 xem b¶n vÏ sè KC-01/163.2.1.5 Lùa chän vËt liÖu c¸c cÊu kiÖn chÝnh Bª t«ng ô M350: + Rn =155 KG/cm2 + Rk = 11 KG/cm2 Bª t«ng cäc M400: + Rn =170KG/cm2 + Rk = 12 KG/cm2 ThÐp AII + Ra = 2800KG/cm2 + Ra = 2800KG/cm2 16500 KÕt cÊu mÆt b·i 5300 C¸t ®en  o =30° 1050 330 220 300 1500 1700 1500 300 210 1050 9720 Ray cÇn trôc BÝch neo BÝch neo Ray cÇn trôc KÕt cÊu mÆt b·i Ray cÇn trôc ctmu =+5 140 60 60 140 C¸t ®en  o =30° 140 200 30 200 30 50 220 250 250 mnctk = +2,2 280 280 §Öm tµu mnht = +1,8 50 50 40 40 Sµn dµy 1m + 0,0 mnttk = +0,8 Bª t«ng ®Öm, dµy 10cm 170 80 180 30 + 0,0 - 80 240 100 140 30 B¶n sµn gi÷a dµy 1,5m 460 - 590 §¸ d¨m 4x6cm èng D=200mm bäc v¶i läc, a=20m V¶i ®Þa kü thuËt ctm® =-3,5 C¸t ®en ®Çm chÆt 200 1050 200 550 200 550 200 1050 200 720 80 80 40 i = 0,5% ct®u =-5,2 i = 0,5% 40 80 80 720 170 170 170 170 170 -5 30 x 30 30 x 30 -5 100 100 1 30 30 -7,6 m= -7,5 -7,2 2 2 -8,4 m= èng PVC  èng PVC  a2000 èng PVC  èng PVC a2000 èng PVC  2 Cäc bª t«ng cèt thÐp -11,4 50x50, L = 2590 3 Cäc bª t«ng cèt thÐp Cäc bª t«ng cèt thÐp Cäc bª t«ng cèt thÐp 50x50, L = 2590 -17.3 50x50, L = 2590 50x50, L = 1680 -21,4 4 -22,15 -22,15 -22,15 50 100 150 150 100 100 150 150 100 50 5a -25,9 200 250 250 250 250 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 250 250 250 200 5b H×nh 3.1: MÆt c¾t ngang ô ph−¬ng ¸n 13.2.2 Ph−¬ng ¸n 2 Buång ô BTCT trªn nÒn cäc èng thÐp D = 711,2 mm; kh«ng cã hÖ thèng thun−íc ngÇm ®¸y ô. Toµn bé buång ô còng ®−îc chia ra lµm 10 ph©n ®o¹n, gi÷amçi ph©n ®o¹n cã bè trÝ khe nèi ®−îc cÊu t¹o ®¶m b¶o ng¨n n−íc ch¶y vµobuång ô. 3.2.2.1 NÒn cäc NÒn cäc lµ nh÷ng cäc èng thÐp D711,2 mm bè trÝ nh− ph−¬ng ¸n 1. 3.2.2.2 B¶n ®¸y ô B¶n ®¸y ô b»ng bª t«ng cèt thÐp M350. Trªn mét ph©n ®o¹n, b¶n ®¸y ô ®−îcchia lµm 3 phÇn theo chiÒu ngang ô. §o¹n gi÷a (sèng ô) cã chiÒu dµy 2 m ®Ættrªn nÒn cäc èng thÐp. Hai b¶n hai bªn cã chiÒu dµy 2 m líp bª t«ng lãt dµy 10cm. BÒ mÆt b¶n ®¸y ®−îc t¹o ®é dèc ngang i = 0,5% víi trôc ph©n thuû trïng víitim ô vµ ®é dèc däc lµ 0%.3.2.2.3 T−êng ô T−êng ô cã kÕt cÊu gièng ph−¬ng ¸n 1 riªng b¶n ®¸y t−êng ô dµy 1,5 (m).Chi tiÕt cÊu t¹o kÕt cÊu ph−¬ng ¸n 2 xem b¶n vÏ sè KC- 03/16SVTH: NguyÔn Sü Han 23MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 24. 24. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû3.2.2.4 Lùa chän vËt liÖu c¸c cÊu kiÖn chÝnh Bª t«ng ô M350: + Rn =155 KG/cm2 + Rk = 11 KG/cm2 ThÐp AII + Ra = 2800KG/cm2 + Ra = 2800KG/cm2 16500 KÕt cÊu mÆt b·i C¸t ®en  o =30° 1050 330 220 300 1500 1700 1500 300 210 1050 9720 Ray cÇn trôc BÝch neo BÝch neo Ray cÇn trôc KÕt cÊu mÆt b·i Ray cÇn trôc ctmu =+5 140 100 100 140 C¸t ®en  o =30° 160 200 30 200 30 50 60 220 220 220 mnctk = +2,2 280 280 mnht = +1,8 50 50 40 §Öm tµu 40 + 0,0 mnttk = +0,8 170 80 180 30 + 0,0 - 80 240 100 110 60 B¶n sµn gi÷a dµy 2m Sµn dµy 2m 460 - 590 Bª t«ng ®Öm, dµy 10cm C¸t ®en ®Çm chÆt ctm® =-3,5 200 1050 200 550 200 550 200 1050 200 720 80 80 40 i = 0,5% ct®u =-5,2 i = 0,5% 40 80 80 720 170 170 170 170 170 -5 30 x 30 30 x 30 -5 1 150 150 30 30 -7,6 m= 2 -8,4 Cäc èng thÐp l = 2450 -11,4 2 D = 71,12; d = 70,12 Cäc èng thÐp l = 1450 3 D = 71,12; d = 70,12 Cäc èng thÐp l = 2450 Cäc èng thÐp l = 2450 D = 71,12; d = 70,12 D = 71,12; d = 70,12 l = 1500 -17.3 -21,4 4 -21,6 -21,6 50 100 150 150 100 100 150 150 100 50 5a -25,9 200 250 250 250 250 300 300 300 300 250 250 250 250 250 250 250 250 300 300 300 300 300 250 250 250 200 5b H×nh 3.2: MÆt c¾t ngang ô ph−¬ng ¸n 23.2.3 PhÇn kÕt cÊu chung3.2.3.1 Cuèi ô Cuèi ô cã kÕt cÊu t−êng gãc b¶n chèng ®Æt trªn nÒn cäc gièng kÕt cÊu t−ênghai bªn ô nh−ng t¹i cuèi ô kh«ng cã cÇn trôc ®Æt trªn nã nªn kÝch th−íc kÕt cÊugi¶m ®i.3.2.3.2 §Çu ô B¶n ®¸y b»ng bª t«ng cèt thÐp M350 dµy 2,5 m ®Æt trªn nÒn cäc víi b−íccäc 2 m theo ph−¬ng däc ô.3.2.3.3 Ng−ìng ô Ng−ìng ô b»ng bª t«ng cèt thÐp M350 cao 1 m réng 2 m.3.3 HÖ thèng thu n−íc vμ tho¸t n−íc ô3.3.1 HÖ thèng thu n−íc HÖ thèng thu n−íc gåm r·nh thu n−íc ch¹y xung quanh t−êng ô. R·nh cãchiÒu réng 40cm, chiÒu s©u 30cm vµ dèc vÒ phÝa ®Çu ô víi ®é dèc ®¸y lµ 0,1%.N−íc ®−îc ®æ vÒ hè thu n−íc. Hè thu n−íc cã kÝch th−íc 11,25x5m, cao tr×nh®¸y hè thu n−íc lµ -9,2m. N¾p hè thu n−íc ®−îc ®Ëy b»ng l−íi thÐp tÊm dµy5mm. N−íc tõ hè thu n−íc ®−îc dÉn tíi bÓ b¬m qua hai ®−êng èng cã ®−êng kÝnhD2200. T¹i mçi èng cã l¾p van b−ím ®Ó ®iÒu tiÕt n−íc.3.3.2 HÖ thèng lÊy n−íc N−íc lÊy vµo trong ô tõ ngoµi s«ng th«ng qua hÖ thèng èng vµ van lÊy n−íccã ®−êng kÝnh D3000 xuèng bÓ chøa n−íc trong tr¹m b¬m ô sè 1 vµ vµo buång ôth«ng qua hai van ®iÒu chØnh D2200.SVTH: NguyÔn Sü Han 24MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 25. 25. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû3.3.3 HÖ thèng tho¸t n−íc Sö dông tr¹m b¬m ®Çu ô sè 1 bao gåm hÇm chøa n−íc cã kÝch th−íc bxlxh =20x30x3,5m; tÇng ®Æt m¸y b¬m; tÇng ®iÒu khiÓn; tÇng ®Ó thiÕt bÞ ®iÖn phôc vôc¸c c«ng t¸c ®iÒu hµnh c¸c c«ng t¸c ho¹t ®éng cña ô. §Ó b¬m n−íc lµm kh« ô södông 3 b¬m chÝnh cã c«ng suÊt mçi m¸y tõ 4,0~5,7~7,1m3/s, 2 m¸y b¬m tho¸tn−íc trî lùc cã c«ng suÊt 0,65~0,92~1,2m3/s vµ 2 m¸y b¬m lµm kh« ô cã c«ngsuÊt 0,25~0,4m3/s.3.3.4 C¸nh cöa ô - Cöa ô d¹ng phao næi sö dông hai mÆt cã chiÒu réng 6 m (ë trªn mÆt); 4m ëd−íi ®¸y; chiÒu dµi 55m vµ chiÒu cao 10,2m. - Theo chiÒu däc vµ theo chiÒu ®øng, cöa ô ®−îc chia ra lµm nhiÒu khoang.Trong cöa ô cã bè trÝ 2 m¸y b¬m cã c«ng suÊt 360m3/h vµ 4 van lÊy n−íc cã®−êng kÝnh D300 ®Ó ®iÒu chØnh ®é ch×m cña cöa. - §¸y phao ®−îc ®æ bª t«ng M150 ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh cho cöa. - Xung quanh cöa phÇn tiÕp gi¸p víi bª t«ng cöa ô cã bè trÝ hÖ thèng gio¨ngcao su kÝn n−íc. Ngoµi ra ë hai bªn thµnh phao cã bè trÝ c¸c ®Öm cao su chèngva ®Ëp khi neo phao. - MÆt boong cña cöa cã bè trÝ hÖ thèng lan can, bÝch neo vµ c¸c lç ®Ó xuèngkhoang cña cöa ô.3.4 C¸c trang thiÕt bÞ vμ m¹ng kü thuËt3.4.1 BÝch neo tμu Trªn toµn ô tµu bè trÝ 20 bÝch neo HW30. BÝch neo ®−îc liªn kÕt víi b¶n mÆtb»ng c¸c bu-l«ng ch«n s½n khi ®æ bª t«ng.3.4.2 §Öm tμu Toµn ô sö dông 2 lo¹i ®Öm tµu trong ®ã cã 52 ®Öm lo¹i SUPER-ARCASA1000H víi c¸c th«ng sè nh− sau : -VËt liÖu làm ®Öm: Cao su h×nh thµng rçng - Ph−¬ng ph¸p treo: Liªn kÕt cøng - ChiÒu dài tiªu chuÈn: L = 2,5 m - ChiÒu cao: H = 1000 mm - TrÞ sè biÕn d¹ng giíi h¹n: 450 mm - Dung n¨ng biÕn d¹ng: Ee = 63 kjvµ 2 ®Öm lo¹i ®Öm xoay. §Öm ®−îc liªn kÕt víi t−êng ô b»ng c¸c bu-l«ng ch«ns½n khi ®æ bª t«ng.3.4.3 CÇu thang lªn xuèng vμ lan can - Trong toµn bé ô bè trÝ 6 thµng xiªn lo¹i 1 b»ng bª t«ng cèt thÐp n»m songsong víi t−êng buång ô cã chiÒu réng 1m; 4 thang xiªn lo¹i 2 b»ng bª t«ng cètthÐp n»m ë 2 ®Çu ô cã chiÒu réng 1m nèi ®Ønh ô xuèng hµnh lang xung quanh ô. - HÖ thèng lan can ch¹y xung quanh thµnh ô b»ng thÐp èng D80.3.4.4 HÖ thèng têi kÐo §Ó phôc vô c«ng t¸c ®−a tµu ra ô, bè trÝ 2 têi trôc ®øng 25T ®Æt ë hai bªnthµnh ®Çu ô.SVTH: NguyÔn Sü Han 25MSSV: 25246 – Líp 48CG2
 26. 26. Tr−êng ®h x©y dùng thiÕt kÕ ô tµu sè 2 - dung quÊtKhoa c«ng tr×nh thuû3.4.5 HÖ thèng cung cÊp ®iÖn - §iÖn cung cÊp cho ô tµu ®−îc lÊy tõ nguån ®iÖn cña Nhµ m¸y. - HÖ thèng c¸p ®iÖn ngÇm ®−îc bè trÝ trong hµo c«ng nghÖ, ®−îc dÉn ra c¸ctñ ®iÖn ®Æt trªn thµnh ô vµ cung cÊp cho c¸c nguån tiªu thô nh− chiÕu s¸ng, b¬mn−íc ô, b¬m n−íc ngÇm, cÇn trôc, m¸y hµn…3.4.6 HÖ thèng cung cÊp n−íc N−íc ngät ®−îc lÊy tõ m¹ng cÊp n−íc chung cña nhµ m¸y vµ ®−îc dÉn vµo ôqua hÖ thèng ®−êng èng: - §−êng èng chÝnh: D150 - §−êng èng nh¸nh: D1143.4.7 HÖ thèng cung cÊp khÝ nÐn, oxy, axetylen Tr¹m cung cÊp khÝ nÐn, oxy, axetylen ®−îc ®Æt ë trong khu vùc nhµ m¸y®−îc dÉn ®Õn ô th«ng qua hÖ thèng ®−êng èng ®Æt trong hµo c«ng nghÖ vµ cã bètrÝ c¸c ®iÓm lÊy ra ®Æt trªn thµnh ô. - §−êng èng dÉn khÝ nÐn: D152 - §−êng èng dÉn oxy: D52 - §−êng èng dÉn axetylen: D523.4.8 HÖ thèng cøu ho¶ HÖ thèng ®−êng èng cøu ho¶ D152 ®−îc ®Æt trong hè hµo c«ng nghÖ vµ cãbè trÝ c¸c häng lÊy ®Æt trªn thµnh ô. Nguån n−íc cøu háa ®−îc lÊy tõ s«ng hoÆctõ nguån n−íc ch÷a ch¸y chung cña nhµ m¸y. Ngoµi hÖ thèng cøu háa b»ngn−íc cÇn bè trÝ thªm c¸c b×nh bät ch÷a ch¸y chuyªn dông.3.4.9 HÖ thèng chiÕu s¸ng Sö dông lo¹i ®Ìn thuû ng©n cao ¸p 400W - 220V g¾n trªn thµnh ô.3.4.10 HÖ thèng xö lý n−íc th¶i Tr−íc khi tiÕn hµnh h¹ thuû tµu, buång ô cÇn ®−îc lµm vÖ sinh s¹ch sÏ b»ngm¸y b¬m cã c«ng suÊt 15m3/h. N−íc vÖ sinh sÏ ®−îc thu vµo hè thu vµ ®−îcb¬m ra bÓ xö lý n−íc th¶i.3.4.11 HÖ thèng ®Öm kª ë ®¸y ô Tuú thuéc vµo lo¹i tµu ®ãng míi ®Öm ë ®¸y ô sÏ ®−îc bè trÝ ®Ó ®¶m b¶otruyÒn ®Òu toµn bé t¶i träng tµu xuèng b¶n ®¸y ô. §Öm kª ®−îc lµm b»ng BTCTcã chiÒu dµi 2,0 m, réng 0,8 m, cao 1,7 m. Trªn ®Ønh con kª cã bè trÝ c¸c bu l«ng®Ó neo gi÷ c¸c tÊm gç ®Æt so le. §Ó phï hîp víi h×nh d¹ng ®¸y tµu hai d·y ®Öm biªn cÇn ®−îc di dÞch vµo s¸t®¸y tµu. HÖ thèng di dÞch c¸c ®Öm biªn cã thÓ dïng lo¹i têi nhá hoÆc dïng hÖthèng èc vÝt. S¬ ®å vÞ trÝ ®Öm kª xem t¹i b¶n vÏ KC 02/16, KC 04/163.4.12 §−êng cÇn trôc §−êng cÇn trôc cæng søc n©ng 350T, kho¶ng c¸ch 2 ray 165 m, dïng rayKP-140 ®Æc chñng. Mét ch©n ray ®Æt trùc tiÕp lªn thµnh ô, ch©n ray cßn l¹i ®Ættrªn dÇm bª t«ng cèt thÐp trªn nÒn cäc bª t«ng cèt thÐp trong ph−¬ng ¸n 1 hoÆccäc èng thÐp trong ph−¬ng ¸n 2, b−íc cäc theo ph−¬ng däc lµ 3,0 m.SVTH: NguyÔn Sü Han 26MSSV: 25246 – Líp 48CG2

×