Tr−êng ®¹i häc x©y dùng                 ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng                 ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng                 ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng                  ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn x...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng                ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng                ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng           ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng           ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh bi...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh b...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh b...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh b...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng           ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng               ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«n...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng             ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng           ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«ng tr×nh b...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh b...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh bi...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng           ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh bi...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng            ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×n...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh b...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh b...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh bi...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng           ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh b...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh bi...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng                ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng           ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh b...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh b...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng          ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh bi...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng              ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng           ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng         ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng                  ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn ...
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Tk ket cauchandegiannhe
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Tk ket cauchandegiannhe

249
-1

Published on

Đồ án: Thiết kế kết cấu chân đế giàn nhẹ dạng kết cấu công trình biển tối thiểu ở độ sâu 100m nước

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
249
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tk ket cauchandegiannhe

 1. 1. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc Môc lôc: Ch−¬ng 1: tæng quan ......................................................................................... 7 1.1 Sù ph¸t triÓn cña ngμnh x©y dùng c«ng tr×nh biÓn trªn thÕ giíi .................... 7 1.1.1 C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng thÐp ................................................................ 8 1.1.2 C«ng tr×nh biÓn träng lùc bª t«ng cèt thÐp .................................................... 9 1.1.3 C«ng tr×nh biÓn mÒm ..................................................................................... 9 1.1.4 §−êng èng biÓn ........................................................................................... 10 1.2 Sù ph¸t triÓn cña ngμnh x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ë ViÖt Nam................... 10 1.3 Giíi thiÖu c«ng tr×nh biÓn thÐp d¹ng c«ng tr×nh tèi thiÓu ........................... 10 1.3.1 Kh¸i qu¸t ..................................................................................................... 10 1.3.2 C¸c ®Æc tÝnh cÊu t¹o cña dμn tèi thiÓu ......................................................... 11 1.4 C¸c sè liÖu ®Çu vμo phôc vô thiÕt kÕ vμ thi c«ng ......................................... 12 1.4.1 NhiÖm vô thiÕt kÕ ........................................................................................ 12 1.4.2 Sè liÖu th−îng tÇng ...................................................................................... 12 1.4.3 Sè liÖu khÝ t−îng h¶i v¨n vμ ®Þa chÊt c«ng tr×nh.......................................... 12 a. VÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh ........................................................................... 12 b. C¸c sè liÖu khÝ t−îng h¶i v¨n ...................................................................... 12 c. C¸c sè liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh .................................................................... 16 1.4.4 §iÒu kiÖn vËt t− bÕn b·i vμ trang thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng ......................... 17 1.4.5 C¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m ¸p dông .......................................................... 20 Ch−¬ng 2: X©y dùng vμ lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ch©n ®Õ ....................... 21 2.1 C¬ së x©y dùng ph−¬ng ¸n .......................................................................... 21 2.2 Nguyªn t¾c x©y dùng ph−¬ng ¸n ................................................................. 21 2.2.1 Ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ®ì sμn chÞu lùc .............................................................. 22 2.2.2 Nguyªn t¾c lùa chän kÝch th−íc c¸c cÊu kiÖn chÝnh cña kÕt cÊu ch©n ®Õ ... 22 2.2.3 Nguyªn t¾c cÊu t¹o panel............................................................................. 23§å ¸n tèt nghiÖp -1-svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 2. 2. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc 2.2.4 Nguyªn t¾c cÊu t¹o Diafragm ...................................................................... 25 2.2.5 Nguyªn t¾c cÊu t¹o nót ................................................................................ 25 2.2.6 Nguyªn t¾c lùa chän phÇn tö theo ®é m¶nh ................................................ 25 2.3 Nguyªn t¾c lùa chän ph−¬ng ¸n .................................................................. 26 2.4 X©y dùng c¸c ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ................................................................. 29 2.4.1 C¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña kÕt cÊu ch©n ®Õ ................................................. 29 2.4.2 Ph−¬ng ¸n kÕt cÊu dμn tèi thiÓu................................................................... 31 a. §Æc ®iÓm kÕt cÊu ......................................................................................... 31 b. C¸c th«ng sè cña ph−¬ng ¸n ........................................................................ 32 2.4.3 Ph−¬ng ¸n kÕt cÊu dμn truyÒn thèng ........................................................... 34 a. §Æc ®iÓm kÕt cÊu ......................................................................................... 34 b. C¸c th«ng sè cña ph−¬ng ¸n ........................................................................ 34 2.5 X¸c ®Þnh h−íng ®Æt c«ng tr×nh .................................................................... 36 2.6 TÝnh to¸n s¬ bé cho c¸c ph−¬ng ¸n ............................................................. 37 2.6.1 TÝnh to¸n träng l−îng b¶n th©n kÕt cÊu ch©n ®Õ ......................................... 37 2.6.2 TÝnh to¸n s¬ bé søc chÞu t¶i cña cäc ............................................................ 38 2.6.3 TÝnh to¸n s¬ bé tæng t¶i träng ngang vμ chuyÓn vÞ ®Ønh kÕt cÊu ................. 39 2.7 Ph©n tÝch lùa chän ph−¬ng ¸n...................................................................... 39 2.7.1 Tæng hîp c¸c kÕt qu¶ tÝnh to¸n chÝnh.......................................................... 39 2.7.2 Ph©n tÝch lùa chän ph−¬ng ¸n...................................................................... 41 Ch−¬ng 3: tÝnh to¸n néi lùc vμ biÕn d¹ng ................................................................ 42 3.1 Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n kÕt cÊu ch©n ®Õ c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng thÐp 42 3.2 TÝnh to¸n dao ®éng riªng............................................................................. 43 3.2.1 Ph−¬ng tr×nh ®éng lùc häc tæng qu¸t .......................................................... 43 3.2.2 S¬ ®å kÕt cÊu................................................................................................ 43 a. M« h×nh ho¸ kÕt cÊu ch©n ®Õ ....................................................................... 43 b. M« h×nh ho¸ sù lμm viÖc cña cäc víi èng chÝnh ......................................... 44§å ¸n tèt nghiÖp -2-svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 3. 3. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc c. M« h×nh ho¸ sù lμm viÖc cña cäc víi ®Êt nÒn.............................................. 47 3.2.3 S¬ ®å khèi l−îng .......................................................................................... 47 a. Khèi l−îng b¶n th©n .................................................................................... 47 b. Khèi l−îng v÷a b¬m tr¸m ............................................................................ 47 c. Khèi l−îng n−íc trong cäc .......................................................................... 48 d. Khèi l−îng hμ b¸m ...................................................................................... 48 e. Khèi l−îng n−íc kÌm .................................................................................. 49 3.2.4 KÕt qu¶ tÝnh to¸n ......................................................................................... 51 3.3 TÝnh to¸n t¶i träng ....................................................................................... 52 3.3.1 C¸c lo¹i t¶i träng t¸c dông lªn CTB cè ®Þnh b»ng thÐp ............................... 52 a. T¶i träng th−êng xuyªn ............................................................................... 52 b. T¶i träng t¹m thêi ........................................................................................ 52 c. T¶i träng do biÕn d¹ng................................................................................. 52 d. T¶i träng do sù cè ........................................................................................ 52 e. T¶i träng ®Æc biÖt ......................................................................................... 52 f. T¶i träng m«i tr−êng.................................................................................... 52 3.3.2 TÝnh to¸n c¸c lo¹i t¶i träng .......................................................................... 53 a. T¶i träng giã ................................................................................................ 53 b. T¶i träng sãng, dßng ch¶y ........................................................................... 55 3.3.3 Tæ hîp t¶i träng ........................................................................................... 67 3.4 TÝnh to¸n néi lùc vμ biÕn d¹ng .................................................................... 68 3.4.1 S¬ ®å tÝnh to¸n ............................................................................................. 68 3.4.2 PhÇn mÒm tÝnh to¸n ..................................................................................... 68 3.4.3 KÕt qu¶ tÝnh to¸n ......................................................................................... 69 3.4.4 NhËn xÐt kÕt qu¶ tÝnh to¸n........................................................................... 69 Ch−¬ng 4: thiÕt kÕ vμ kiÓm tra cÊu kiÖn .................................................................... 70 4.1 TÝnh to¸n kiÓm tra cÊu kiÖn ......................................................................... 70§å ¸n tèt nghiÖp -3-svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 4. 4. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc 4.1.1 KiÓm tra æn ®Þnh côc bé .............................................................................. 70 4.1.2 KiÓm tra æn ®Þnh tæng thÓ ............................................................................ 70 4.2 KiÓm tra bÒn phÇn tö ................................................................................... 71 4.2.1 KiÓm tra bÒn phÇn tö chÞu nÐn däc trôc....................................................... 71 4.2.2 KiÓm tra bÒn phÇn tö chÞu uèn .................................................................... 71 4.2.3 KiÓm tra bÒn c¸c phÇn tö chÞu c¾t ............................................................... 72 4.2.4 KiÓm tra bÒn c¸c phÇn tö chÞu xo¾n ............................................................ 72 4.2.5 KiÓm tra bÒn c¸c phÇn tö chÞu ¸p lùc thñy tÜnh ........................................... 72 4.2.6 C¸c phÇn tö chÞu tæ hîp øng suÊt................................................................. 74 4.3 KiÓm tra sù lμm viÖc cña nót ....................................................................... 75 4.3.1 KiÓm tra chäc thñng nót theo qui ph¹m API ............................................... 76 4.3.2 KiÓm tra ®−êng hμn ..................................................................................... 78 4.4 NhËn xÐt ...................................................................................................... 79 Ch−¬ng 5: tÝnh to¸n thiÕt kÕ nÒn mãng...................................................................... 80 5.1 §Æc ®iÓm nÒn mãng c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng thÐp .............................. 80 5.2 Bμi to¸n cäc chÞu t¶i däc trôc ...................................................................... 83 5.2.1 Søc chÞu t¶i cña cäc chÞu nÐn....................................................................... 83 5.2.2 Søc chÞu t¶i cña cäc chÞu nhæ ...................................................................... 85 5.3 TÝnh to¸n cäc chÞu t¶i däc trôc .................................................................... 86 5.4 ThiÕt kÕ cäc ................................................................................................. 87 5.5 NhËn xÐt ...................................................................................................... 88 Ch−¬ng 6: thi c«ng ............................................................................................ 89 6.1 Tæng quan .................................................................................................... 89 6.1.1 Thi c«ng trªn bê (BLR) ............................................................................... 89 a. Ph−¬ng ph¸p thi c«ng chÕ t¹o nót................................................................ 89 b. Ph−¬ng ph¸p thi c«ng óp m¸i ...................................................................... 90 c. Ph−¬ng ph¸p thi c«ng xoay lËt panel ........................................................... 91§å ¸n tèt nghiÖp -4-svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 5. 5. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc 6.1.2 Thi c«ng h¹ thñy .......................................................................................... 92 a. H¹ thñy b»ng ph−¬ng ph¸p kÐo tr−ît .......................................................... 92 b. H¹ thñy b»ng ph−¬ng ph¸p cÈu n©ng .......................................................... 93 c. H¹ thñy b»ng xe Trailer ............................................................................... 94 6.1.3 Thi c«ng vËn chuyÓn vμ ®¸nh ch×m KC§ .................................................... 95 a. VËn chuyÓn vμ ®¸nh ch×m KC§ tõ hÖ ponton kh«ng dïng cÈu næi ............ 96 b. VËn chuyÓn vμ ®¸nh ch×m KC§ dïng SLMB vμ cÈu næi ............................ 96 c. VËn chuyÓn vμ ®¸nh ch×m KC§ dïng sμ lan mÆt boong bμn xoay ........... 100 6.2 X©y dùng ph−¬ng ¸n thi c«ng KC§ .......................................................... 101 6.3 TÝnh to¸n mét sè bμi to¸n trong qu¸ tr×nh thi c«ng trªn BLR ................... 112 6.3.1 TÝnh to¸n sè l−îng gèi ®ì vμ kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña gèi ®ì ........ 112 a. TÝnh to¸n sè l−îng gèi ®ì khi thi c«ng KC§ ............................................ 112 b. KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña gèi ®ì ...................................................... 113 6.3.2 KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña nÒn BLR.................................................. 114 a. S¬ ®å ho¸ bμi to¸n ..................................................................................... 114 b. KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu ¸p lùc nÒn BLR ................................................... 115 6.3.3 TÝnh to¸n chän c¸p, cÈu quay lËt panel ..................................................... 115 a. TÝnh to¸n khèi l−îng vμ to¹ ®é träng t©m panel A .................................... 115 b. Chän cÈu vμ bè trÝ cÈu ®Ó quay lËt panel ................................................... 116 c. TÝnh to¸n lùc n©ng lªn c¸c mãc cÈu khi quay lËt panel............................. 117 d. Chän c¸p cho qu¸ tr×nh quay lËt vμ di chuyÓn panel ................................. 119 e. TÝnh to¸n b−íc di chuyÓn cña cÈu vμ chiÒu dμi rót c¸p ............................. 120 6.3.4 TÝnh to¸n kiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña dÇm hép................................... 124 a. CÊu t¹o dÇm hép (boxbeam)...................................................................... 124 b. S¬ ®å ho¸ bμi to¸n vμ kiÓm tra bÒn cho dÇm hép ...................................... 125 6.4 Mét sè bμi to¸n trong qu¸ tr×nh thi c«ng h¹ thuû ...................................... 128 6.4.1 C¸c th«ng sè kü thuËt cña xe Trailer ......................................................... 128 6.4.2 KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu t¶i cña xe Trailer ................................................. 128 6.4.3 KiÓm tra ¸p lùc nÒn ................................................................................... 129§å ¸n tèt nghiÖp -5-svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 6. 6. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc 6.5 Mét sè bμi to¸n trong qu¸ tr×nh thi c«ng vËn chuyÓn ®¸nh ch×m .............. 130 6.5.1 TÝnh to¸n æn ®Þnh tÜnh cho qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ...................................... 130 a. C¸c th«ng sè ®Çu vμo phôc vô tÝnh to¸n .................................................... 130 b. TÝnh to¸n æn ®Þnh tÜnh hÖ sμ lμn – KC§ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ...... 131 6.5.2 Bμi to¸n chän c¸p, mãc cÈu trong qu¸ tr×nh ®¸nh ch×m KC§ ................... 133 a. Chän cÈu cho qu¸ tr×nh ®¸nh ch×m KC§................................................... 133 b. Chän c¸p cho qu¸ tr×nh ®¸nh ch×m ............................................................ 134 Ch−¬ng 7: an toμn lao ®éng vμ vÖ sinh m«i tr−êng ......................................... 136 7.1 BiÖn ph¸p thùc hiÖn ................................................................................... 136 7.2 ChÝnh s¸ch b¶o vÖ m«i tr−êng ................................................................... 137§å ¸n tèt nghiÖp -6-svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 7. 7. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc Ch−¬ng 1: tæng quan1.1 Sù ph¸t triÓn cña ngμnh x©y dùng c«ng tr×nh biÓn trªn thÕ giíi HiÖn nay ngμnh c«ng tr×nh biÓn trªn toμn thÕ giíi ®· cã nh÷ng b−íc tiÕn v−ît bËc vÒ c¶ph¹m vi còng nh− quy m« cña c¸c c«ng tr×nh. Tõ chç chØ ®¬n thuÇn lμ nh÷ng con ®ª, con®Ëp nhá ®Ó ng¨n n−íc mÆn vμ sãng cho nh÷ng vïng ®Êt ven biÓn th× ngμy nay ®· cã nhiÒuc«ng tr×nh lín c¶ ë ven biÓn lÉn c¸c vïng ngoμi kh¬i xa nh»m phôc vô cho nhiÒu ngμnhnghÒ còng nh− cho c«ng t¸c b¶o vÖ an ninh quèc phßng Do nhu cÇu sö dông c¸c s¶n phÈm tõ dÇu má vμ khÝ ngμy cμng t¨ng mμ l−îng dÇu, khÝtrªn ®Êt liÒn th× h¹n chÕ. MÆt kh¸c diÖn tÝch ®¹i d−¬ng chiÕm 3/4 diÖn tÝch bÒ mÆt tr¸i ®Êtvμ lμ n¬i tËp trung cña c¸c má dÇu lín, chÝnh viÖc nμy ®· thóc ®Çy viÖc x©y dùng c¸c c«ngtr×nh biÓn ®Ó phôc vô khai th¸c, chÕ biÕn dÇu khÝ trªn biÓn. §Çu thÕ kû XIX viÖc khai th¸cdÇu khÝ hÇu nh− chØ diÔn ra trªn ®Êt liÒn, ®Õn n¨m 1947 c«ng tr×nh biÓn ®Çu tiªn trªn thÕgiíi ®−îc x©y dùng t¹i vÞnh Mexico ë ®é s©u 3  6 m n−íc. §Çu n¨m 1960 c¸c c«ng tr×nhthiÕt kÕ cho ®é s©u n−íc cã kÕt cÊu chñ yÕu lμ kÕt cÊu thÐp. Tõ ®ã ®Õn nay víi sù ph¸ttriÓn m¹nh mÏ cña khoa häc kü thuËt cho nªn ®· cã nhiÒu d¹ng c«ng tr×nh biÓn cho c¸ckhu vùc n−íc s©u h¬n ra ®êi.  C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh (Fixed Structures) bao gåm c¸c d¹ng sau: - C«ng tr×nh biÓn thÐp (Jacket) - C«ng tr×nh biÓn bª t«ng träng lùc (Gravity) - C«ng tr×nh biÓn lai gi÷a bª t«ng vμ thÐp (Hybrid Steel and Concrete): lμ lo¹i cã th©n b»ng thÐp vμ ®Õ b»ng bª t«ng cèt thÐp Sö dông c¸c kÕt cÊu cè ®Þnh lμ ph−¬ng ¸n x©y dùng víi môc ®Ých lμm cho c«ng tr×nh cãchu kú dao ®éng nhá h¬n h¼n vïng tËp trung n¨ng l−îng sãng.  C«ng tr×nh biÓn mÒm (Compaliant Structures) bao gåm c¸c d¹ng sau: - C«ng tr×nh biÓn næi (Floating Structures) - C«ng tr×nh biÓn neo ®øng - C«ng tr×nh biÓn trô mÒm - C«ng tr×nh biÓn neo xiªn§å ¸n tèt nghiÖp -7-svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 8. 8. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc C¸c c«ng tr×nh biÓn mÒm ®−îc thiÕt kÕ víi môc ®Ých sao cho chu kú dao ®éng riªngv−ît h¼n ra ngoμi vïng tËp trung n¨ng l−îng sãng, th«ng th−êng chu kú dao ®éng cñac«ng tr×nh > 25s.  §−êng èng biÓn Dïng ®Ó vËn chuyÓn c¸c s¶n phÈm khai th¸c ®−îc tõ c¸c giÕng vÒ n¬i xö lý, hoÆc vËnchuyÓn n−íc Ðp vØa nh»m duy tr× ¸p suÊt khai th¸c. §©y lμ lo¹i h×nh ®ang ph¸t triÓn m¹nhmÏ. HiÖn nay c«ng nghÖ chÕ t¹o ®−êng èng ®· ®−îc chuyªn m«n ho¸ rÊt cao vμ chiÕmmét tû lÖ lín trong c«ng t¸c x©y dùng c¸c c«ng tr×nh biÓn. C¸c lo¹i ®−êng èng rÊt ®a d¹ngvÒ chñng lo¹i, chiÒu dμi, kÝch th−íc tiÕt diÖn còng nh− ®é s©u ®Æt èng ngμy cμng t¨ng.1.1.1 C«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng thÐp Lμ lo¹i c«ng tr×nh ®−îc sö dông phæ biÕn nhÊt trªn thÕ giíi hiÖn nay.C«ng nghÖ x©ydùng c«ng tr×nh lo¹i nμy ®· tr¶i qua mét thêi gian dμi, tõ lo¹i kÕt cÊu nhá ë vïng n−ícn«ng, ®Õn nh÷ng c«ng tr×nh lín ë vïng n−íc s©u x©y dùng ë biÓn B¾c vμ ë vïng vÞnhMexico. C¸c dμn lo¹i nμy th−êng ®ßi hái ph¶i ho¹t ®éng trong vßng 25 n¨m trë lªn. Chotíi nay trªn thÕ giíi ®· x©y dùng ®−îc trªn 6000 c«ng tr×nh, trong ®ã cã kho¶ng 4000chiÕc x©y dùng ë vïng vÞnh Mexico. Trªn thùc tÕ hÇu nh− mäi c«ng nghÖ míi sö dôngtrong chÕ t¹o vμ l¾p dùng c¸c dμn ®Òu xuÊt ph¸t tõ vÞnh Mexico vμ vïng biÓn B¾c. KÕt cÊuc«ng tr×nh lín nhÊt thÕ giíi hiÖn nay lμ dμn Bullwinkle do h·ng Shell x©y dùng ë vÞnhMexico vμo n¨m 1985 ë vïng n−íc s©u 1615ft (492m), kÕt cÊu ch©n ®Õ b»ng thÐp nÆng56000T. Nãi chung c¸c dμn thÐp cè ®Þnh tá ra cã nhiÒu −u ®iÓm vÒ tÝnh an toμn khi khai th¸c.§iÒu nμy gi¶i thÝch mét phÇn lý do dμn cè ®Þnh b»ng thÐp ®−îc sö dông réng r·i. Xu h−íng ph¸t triÓn cña kÕt cÊu c«ng tr×nh biÓn thÐp: - VÒ d¹ng kÕt cÊu: Ngμy cμng lín víi ®é s©u n−íc ngμy cμng t¨ng - VÒ träng l−îng kÕt cÊu: Ngμy cμng gi¶m thiÓu träng l−îng nhê sù ph¸t triÓn c¸c d¹ng vËt liÖu nhÑ, ph−¬ng ph¸p thiÕt kÕ kÕt cÊu nhÑ nh− thay ®æi trong tõng ®o¹n víi tiÕt diÖn thanh biªn ®øng cña kÕt cÊu ch©n ®Õ vμ thay ®æi tiÕt diÖn t¹i c¸c nót lμ n¬i tËp trung øng suÊt, ®iÒu nμy cho phÐp gi¶m träng l−îng tæng thÓ kÕt cÊu. - Ph¸t triÓn dμn nhÑ, dμn vÖ tinh vμ kÕt cÊu ®ì ®Çu giÕng: ®©y lμ xu h−íng míi cña lo¹i kÕt cÊu Jacket cho phÐp ®iÓn h×nh ho¸ kÕt cÊu vμ trang thiÕt bÞ, ®¶m b¶o c«ng nghÖ ®¬n gi¶n, tin cËy, gi¶m träng l−îng, gi¸ thμnh x©y dùng§å ¸n tèt nghiÖp -8-svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 9. 9. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc - VÒ cäc: xu h−íng t¨ng kÝch th−íc c¸c cäc chÝnh, gi¶m bít hoÆc bá c¸c cäc phô. §iÒu nμy lμm ®¬n gi¶n kÕt cÊu tæng thÓ vμ gi¶m bít thêi gian thi c«ng trªn biÓn. - T¨ng kh¶ n¨ng thi c«ng cña thiÕt bÞ ®ãng cäc. §èi víi kÕt cÊu th−îng tÇng: viÖc x©y dùng bé phËn th−îng tÇng cña c¸c dμn th−êng®−îc tæ chøc phô thuéc vμo c¸c cÊu h×nh sau:  Th−îng tÇng gåm nhiÒu khèi Block Module.  Th−îng tÇng kiÓu b¸n toμn khèi  Th−îng tÇng kiÓu toμn khèi  Th−îng tÇng kiÓu tÊm ph¼ng, kiÓu mÆt boong C«ng nghÖ th−îng tÇng kh«ng cÇn thiÕt bÞ cÈu l¾p, ®©y lμ mét kü thuËt míi, l¾p trän kÕtcÊu th−îng tÇng lªn ®Ønh kÕt cÊu Jacket mμ kh«ng cÇn dïng bÊt kú mét lo¹i cÈu næichuyªn dông nμo nh− c«ng nghÖ truyÒn thèng. Theo ph−¬ng ph¸p nμy, viÖc l¾p ®Ætth−îng tÇng ®−îc thùc hiÖn nhê mét hoÆc hai sμ lan vËn chuyÓn th«ng th−êng. Nhê ®ãgi¶m ®−îc ®¸ng kÓ thêi gian thi c«ng trªn biÓn. C«ng nghÖ nμy còng ®· tÝnh ®Õn c¸c ®iÒukiÖn kh¸c nhau cña biÓn, träng l−îng th−îng tÇng1.1.2 C«ng tr×nh biÓn träng lùc bª t«ng cèt thÐp Dμn bª t«ng träng lùc lμ kÕt cÊu c«ng tr×nh cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn m¹nh, thÝch hîp víivïng n−íc s©u. Dμn bª t«ng träng lùc ®−îc x©y dùng dùa nhê mét sè −u ®iÓm næi bËt sau: - æn ®Þnh b»ng träng l−îng b¶n th©n cña nã theo nguyªn lý mãng n«ng - Tuæi thä c«ng tr×nh cao - TËn dông ®−îc nguyªn vËt liÖu ®Þa ph−¬ng, tiÕt kiÖm thÐp ®Æc chñng - Kh¶ n¨ng chèng ¨n mßn cña m«i tr−êng biÓn cao - Chi phÝ duy tu b¶o d−ìng Ýt h¬n so víi c«ng tr×nh biÓn thÐp - TËn dông ®−îc c¸c khoang (xil«) cña c«ng tr×nh lμm bÓ chøa - Kh¶ n¨ng chÞu lùc tèt, chu kú dao ®éng nhá, kh¶ n¨ng xuÊt hiÖn mái Ýt Dμn khoan biÓn träng lùc ®Çu tiªn lμ c«ng tr×nh EKOFISKI ë biÓn B¾c do c«ng tyDORIS ENGINEERING cña Ph¸p thiÕt kÕ vμ hoμn tÊt n¨m 1973 ë ®é s©u 70m n−íc. C¸cc«ng tr×nh dμn bª t«ng träng lùc trªn thÕ giíi cã ®é s©u tõ 42  303m n−íc, phÇn lín ®−îcx©y dùng ë biÓn B¾c.1.1.3 C«ng tr×nh biÓn mÒm§å ¸n tèt nghiÖp -9-svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 10. 10. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc C«ng tr×nh biÓn mÒm: lμ lo¹i c«ng tr×nh ®−îc sö dông vμo viÖc khai th¸c nh÷ng má nháhoÆc khai th¸c ë nh÷ng ®é s©u rÊt lín, kh«ng kinh tÕ khi x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh biÓncè ®Þnh. C«ng tr×nh lo¹i nμy cã thÓ sö dông lμm bÓ chøa dÇu ®ång thêi lμm kÕt cÊu bÕncËp tμu. Ngμy nay c¸c c«ng tr×nh d¹ng nμy ®· ®¹t tíi ®é s©u h¬n 1000m.1.1.4 §−êng èng biÓn1.2 Sù ph¸t triÓn cña ngμnh x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ë ViÖt Nam Ngμnh c«ng tr×nh biÓn – dÇu khÝ ViÖt Nam tuy lμ ngμnh míi cßn non trÎ song còng ®·thu ®−îc nh÷ng thμnh tùu ®¸ng kÓ. ViÖc khai th¸c dÇu khÝ ë n−íc ta hiÖn nay dùa trªn hîp®ång ph©n chia s¶n phÈm víi c¸c c«ng ty n−íc ngoμi. Chóng ta cã thÒm lôc ®Þa vμ vïng®Æc quyÒn kinh tÕ dμi hμng ngh×n km nh− c¸c bÓ S«ng Hång, Phó Kh¸nh, Cöu Long, NamC«n S¬n, ngoμi kh¬i T©y Nam, Hoμng Sa vμ Tr−êng Sa. Sau khi ®· t×m thÊy dÇu khÝ ë thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam, tæng c«ng ty dÇu khÝ ViÖt Nam ra®êi (gäi t¾t lμ Petro ViÖt Nam) vμo n¨m 1979 nh»m nhanh chãng ph¸t triÓn nh÷ng ho¹t®éng khai th¸c th¨m dß, vËn chuyÓn tμi nguyªn biÓn. VietsoPetro lμ h×nh thøc liªn doanh gi÷a ViÖt Nam vμ Liªn X« trong lÜnh vùc th¨m dß vμkhai th¸c dÇu khÝ. §−îc thμnh lËp n¨m 1981, ®Õn nay VietSoPetro ®· cã nh÷ng ®ãng gãprÊt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc b»ng viÖc ®ãng gãp vμo ng©ns¸ch nhμ n−íc, trë thμnh mét c¬ së c«ng nghiÖp dÇu khÝ cã kh¶ n¨ng ®éc lËp ®Ó thùc hiÖnc«ng t¸c th¨m dß vμ khai th¸c dÇu khÝ. XÝ nghiÖp cã ®ñ kh¶ n¨ng ®¶m nhËn trän gãi c¸cgãi thÇu dÞch vô kü thuËt víi tiªu chuÈn quèc tÕ trong lÜnh vùc khoan giÕng dÇu khÝ, thiÕtkÕ vμ x©y dùng c¸c c«ng tr×nh biÓn, c¸c c«ng tr×nh phôc vô an ninh quèc phßng trªn biÓn,l¾p ®Æt ®−êng èng dÉn dÇu vμ khÝ, vËn t¶i biÓn, dÞch vô c¶ng1.3 Giíi thiÖu c«ng tr×nh biÓn thÐp d¹ng c«ng tr×nh tèi thiÓu1.3.1 Kh¸i qu¸t Do yªu cÇu vÒ gi¸ thμnh cña s¶n phÈm dÇu khÝ biÓn, v× vËy c¸c nhμ ®Çu t− lu«n ®ßi háix©y dùng c¸c dμn nhá h¬n n÷a, thêi gian x©y dùng ng¾n h¬n n÷a vμ chi phÝ thÊp h¬nnh−ng vÉn ®¸p øng c¸c nhu cÇu ®Æt ra cña c«ng tr×nh. §ã chÝnh lμ ®éng lùc chÝnh dÉn ®Õn®ßi hái tèi −u ho¸ kÕt cÊu c¸c dμn nhÑ vμ ®−îc gäi lμ “dμn nhÑ tèi thiÓu“. Cho tíi nay viÖc ®Þnh nghÜa nh− thÕ nμo lμ dμn tèi thiÓu vÉn ch−a cã lêi gi¶i ®¸p tränvÑn. V× cã rÊt nhiÒu thÓ lo¹i c«ng tr×nh vμ nh÷ng ng−êi thiÕt kÕ, nh÷ng ng−êi chñ cña§å ¸n tèt nghiÖp - 10 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 11. 11. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−ícnh÷ng c«ng tr×nh nμy cã c¸ch gäi kh¸c nhau. Nh−ng theo API [2] “ kÕt cÊu dμn tèi thiÓu“ lμ kÕt cÊu cã mét trong c¸c thuéc tÝnh nh− sau:1.3.2 C¸c ®Æc tÝnh cÊu t¹o cña dμn tèi thiÓu - KÕt cÊu khung mμ cã sè èng chÝnh nhá h¬n bèn nh− so víi kÕt cÊu ch©n ®Õ truyÒnthèng - Dμn d¹ng èng khoan, cã mét èng lín ®ì mét hoÆc mét sè ®Çu giÕng - C¸c dμn dïng èng khoan ®éc lËp hoÆc èng khoan cã gi»ng liªn kÕt hμn hoÆc c¸c liªnkÕt kh«ng hμn. - Cã sö dông c¸c liªn kÕt khíp, kÑp víi c¸c phÇn tö mãng (cäc hoÆc cäc v¸y) Mét sè quan ®iÓm kh¸c l¹i cã c¸c ®Þnh nghÜa kh¸c vÒ “dμn tèi thiÓu” nh− sau: - Lμ nh÷ng dμn ®−îc x©y dùng cho c¸c má nhá, chØ sö dông c¸c thiÕt bÞ tèi thiÓu vμ ®Çut− tèi thiÓu ®Ó khai th¸c ®−îc s¶n phÈm. B¶n th©n tªn gäi Dμn tèi thiÓu ®· cho thÊy ®©y lμ c¸c dμn cã kÝch th−íc vμ träng l−îngnhá h¬n c¸c dμn th«ng th−êng. C¸c ®Æc tÝnh cÊu t¹o chung cña dμn nhÑ tèi thiÓu nh− sau: - KÕt cÊu th−îng tÇng nhá, nhÑ, ®¬n gi¶n, cã Ýt hoÆc kh«ng cã c¸c giÕng khai th¸c. PhÇnlín kh«ng cã ng−êi ë th−êng xuyªn. - KÕt cÊu ch©n ®Õ ®¬n gi¶n vμ ®−îc tèi −u vÒ t¶i träng do sãng + dßng ch¶y vμ kh¶ n¨ngchÞu lùc cña kÕt cÊu. KÕt cÊu ch©n ®Õ cã thÓ cã nhiÒu d¹ng: mét trô ®¬n, hoÆc nhiÒu trô,hoÆc kÕt cÊu d¹ng th¸p - KÕt cÊu mãng cäc hoÆc mãng träng lùc. Khi thiÕt kÕ dμn tèi thiÓu ng−êi ta th−êng h−íng tíi c¸c môc tiªu sau:  Gi¶m thiÓu gi¸ thμnh x©y dùng b»ng c¸ch gi¶m khèi l−îng vËt liÖu.  Gi¶m thêi gian thi c«ng  Cã thÓ thi c«ng víi nh÷ng thiÕt bÞ s½n cã  Gi¶m thiÓu chi phÝ vËn hμnh  DÔ dμng th¸o dì.  Cã kh¶ n¨ng t¸i sö dông.§å ¸n tèt nghiÖp - 11 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 12. 12. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc1.4 C¸c sè liÖu ®Çu vμo phôc vô thiÕt kÕ vμ thi c«ng1.4.1 NhiÖm vô thiÕt kÕ NhiÖm vô thiÕt kÕ cña ®å ¸n lμ: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngtr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc.1.4.2 Sè liÖu th−îng tÇng Th−îng tÇng kiÓu dμn nhÑ, träng l−îng th−îng tÇng lμ 3000(T) Chøc n¨ng th−îng tÇng: ®ì ®Çu giÕng Sè l−îng giÕng: 09 Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c giÕng: 03(m)1.4.3 Sè liÖu khÝ t−îng h¶i v¨n vμ ®Þa chÊt c«ng tr×nha. VÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh C«ng tr×nh ®−îc x©y dùng ë vïng thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam, t¹i vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh®é s©u n−íc lμ: d = 100(m).b. C¸c sè liÖu khÝ t−îng h¶i v¨n  Giã Giã thay ®æi theo mïa lμ ®Æc ®iÓm cña thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam. Giã §«ng B¾c chiÕm −uthÕ tõ th¸ng 11 ®Õn th¸ng 3. Tèc ®é giã lín nhÊt quan tr¾c ®−îc lμ 30m/s. Sù ph©n phèi cña giã ®−îc thèng kª trong B¶ng 1.1, c¸c gi¸ trÞ cña vËn tèc giã dïng chothiÕt kÕ ®−îc cho trong B¶ng 1.2  Sãng TÇn suÊt xuÊt hiÖn cña chiÒu cao sãng ®¸ng kÓ ®−îc cho trong B¶ng 1.3. Sè lÇn xuÊthiÖn cña chiÒu cao sãng ®¸ng kÓ vμ chu kú trung b×nh ®−îc thÓ hiÖn trong B¶ng 1.4. Ph©nbè vÒ tÇn suÊt, chu kú, chiÒu cao cña c¸c h−íng sãng riªng lÎ ®−îc cho trong c¸c b¶ng tõ1.5 ®Õn B¶ng 1.12. C¸c th«ng sè cña sãng ®−îc dïng cho thiÕt kÕ ®−îc cho trong B¶ng1.2 vμ B¶ng 1.3. ChiÒu cao sãng lín nhÊt øng víi chu kú lÆp 100 n¨m: HS,max = 16.4m øngvíi h−íng §«ng B¾c.  Dßng ch¶y VËn tèc dßng ch¶y mÆt lín nhÊt víi chu kú xuÊt hiÖn lÆp l¹i 100 n¨m lμ 22.4m/s, vËn tècdßng ch¶y ®¸y lín nhÊt t−¬ng øng lμ 13.7m/s§å ¸n tèt nghiÖp - 12 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 13. 13. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc Gi¸ trÞ vËn tèc dßng ch¶y mÆt lín nhÊt víi tÇn suÊt xuÊt hiÖn 100 n¨m vμ 1 n¨m øng víic¸c h−íng sãng ®−îc cho trong c¸c B¶ng 1.15 vμ B¶ng 1.16. Gi¸ trÞ dßng ch¶y ®¸y línnhÊt víi chu kú lÆp 100 n¨m vμ 1 n¨m øng víi c¸c h−íng sãng ®−îc cho trong B¶ng 1.17vμ B¶ng 1.18 (L−u ý: h−íng dßng ch¶y lμ h−íng t¸c ®éng, ®−îc lÊy so víi h−íng B¾c theochiÒu kim ®ång hå).  Sè liÖu hμ b¸m ChiÒu dμy hμ b¸m lÊy ®Òu lμ 10cm kÓ tõ mùc n−íc tÝnh to¸n trë xuèng, träng l−îngriªng cña hμ b¸m lÊy theo sè liÖu míi kh¶o s¸t lμ hb = 1200(Kg/m3).  Mùc n−íc biÓn Giã mïa, triÒu vμ b·o lμ c¸c yÕu tè cã ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh ®Õn mùc n−íc biÓn. So víimùc n−íc trung b×nh, ta cã c¸c th«ng sè nh− sau: - Biªn ®é triÒu : + 1.03(m) - N−íc d©ng lín nhÊt do sãng, giã: + 0.87(m) B¶ng 1.1: VËn tèc giã dïng cho thiÕt kÕ Chu kỳ (năm) N NE E SE S SW W NW Vận tốc giã trung b×nh trong thời gian 2 phót 100 38.4 49.3 30.0 20.8 22.0 35.7 34.2 33.5 50 36.2 45.0 29.1 19.2 21.4 33.4 32.7 31.8 25 34.2 40.6 27.4 18.2 20.4 31.5 30.4 29.2 10 30.6 37.5 26.3 16.8 19.2 28.2 27.5 26.5 5 28.5 34.6 25.2 15.5 18.4 26.2 25.2 21.3 1 23.0 26.0 22.0 12.7 16.0 21.0 20.0 18.0 Vận tốc giã trung b×nh trong thời gian 1 phót 100 39.7 50.9 31.0 21.4 22.7 36.9 35.3 34.6 50 37.4 46.5 30.1 19.8 22.1 34.5 33.8 32.8 25 35.3 41.9 28.3 18.8 21.1 32.5 31.4 30.2 10 31.6 38.7 27.2 17.4 19.8 29.1 28.4 27.4 5 29.4 35.7 26.0 16.0 19.0 27.1 26.0 22.0 1 23.8 26.9 22.7 13.1 16.5 21.7 20.7 18.6§å ¸n tèt nghiÖp - 13 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 14. 14. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc Chu kỳ (năm) N NE E SE S SW W NW Vận tốc giã trung b×nh trong thời gian 3 gi©y 100 44.7 57.4 34.9 24.2 25.6 41.6 39.8 39.0 50 42.1 52.4 33.9 22.3 24.9 38.9 38.1 37.0 25 39.8 47.3 31.9 21.2 23.7 36.7 35.4 34.0 10 35.6 43.7 30.6 19.6 22.4 32.8 32.0 30.8 5 33.2 40.3 29.3 18.0 21.4 30.5 29.3 24.8 1 26.8 30.3 25.6 14.8 18.6 24.4 23.3 21.0 B¶ng 1.2: C¸c th«ng sè sãng thiÕt kÕ: ChiÒu cao vμ chu kú sãng ®¸ng kÓ theo c¸ch−íng Chu kỳ Hướng N NE E SE S SW W NW trở lại % 0.7 45.7 8.8 1.8 3.2 27.4 12.1 0.6 Hs (m) 5.6 8.6 5.2 3.2 4.5 6.9 4.9 5.2 100 năm T (s) 7.4 10.4 8.4 7.8 9.0 9.1 8.7 8.9 Hs (m) 5.0 8.3 4.8 2.9 4.2 6.5 4.6 3.6 50 năm T (s) 7.2 10.3 8.3 7.6 8.8 9.0 8.6 7.8 Hs (m) 4.4 8.0 4.4 2.6 3.9 6.0 4.3 2.6 25 năm T (s) 7.0 10.2 8.1 7.2 8.4 8.8 8.4 7.0 Hs (m) 2.8 7.0 3.4 1.9 3.1 4.9 3.6 5.2 10 năm T (s) 6.6 9.9 7.8 6.6 7.5 8.6 8.2 8.9 Hs (m) 1.3 6.0 2.4 1.2 2.3 3.7 2.9 2.6 1 năm T (s) 6.4 9.5 7.4 6.4 6.5 8.3 8.0 7.0 B¶ng 1.3: C¸c th«ng sè sãng thiÕt kÕ: chiÒu cao vμ chu kú sãng lín nhÊt Chu kỳ Hướng N NE E SE S SW W NW trở lại % 0.7 45.7 8.8 1.8 3.2 27.4 12.1 0.6 Hmax (m) 10.8 16.4 9.9 6.2 8.6 13.1 9.3 7.4 100 năm T (s) 10.3 14.3 11.6 10.8 12.4 12.5 12.0 12.3 Hmax (m) 9.7 15.6 9.2 5.6 8.0 12.4 8.8 6.9 50 năm T (s) 10.0 14.1 11.5 10.5 12.1 12.4 11.9 12.1 25 năm Hmax (m) 8.8 14.7 8.7 5.2 7.7 11.9 8.5 6.5§å ¸n tèt nghiÖp - 14 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 15. 15. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc Chu kỳ Hướng N NE E SE S SW W NW trở lại % 0.7 45.7 8.8 1.8 3.2 27.4 12.1 0.6 T (s) 9.9 14.0 11.4 10.2 11.8 12.3 11.8 11.7 Hmax (m) 5.6 13.7 6.8 3.8 6.2 9.7 7.1 4.8 10 năm T (s) 9.4 13.9 11.0 9.4 10.6 12.1 11.6 11.0 Hmax (m) 2.6 11.8 4.8 2.4 4.6 7.3 5.8 3.0 1 năm T (s) 9.1 13.3 10.5 9.1 9.2 11.7 11.3 9.9 B¶ng 1.4: VËn tèc dßng ch¶y mÆt lín nhÊt øng víi chu kú xuÊt hiÖn lÆp l¹i 100 n¨m liªnkÕt víi c¸c h−íng sãng Hướng sãng C¸c th«ng số N NE E SE S SW W NW Vận tốc (cm/s) 93 137 100 173 224 181 178 121 Hướng dßng chảy (độ) 240 242 277 41 68 79 78 134 B¶ng 1.5: VËn tèc dßng ch¶y mÆt lín nhÊt øng víi chu kú xuÊt hiÖn lÆp l¹i 1 n¨m liªnkÕt víi c¸c h−íng sãng Hướng sãng C¸c th«ng số N NE E SE S SW W NW Vận tốc (cm/s) 80 102 83 135 128 148 142 89 Hướng dßng chảy (độ) 240 242 277 41 68 79 78 134 B¶ng 1.6: VËn tèc dßng ch¶y ®¸y lín nhÊt øng víi chu kú xuÊt hiÖn lÆp l¹i 100 n¨m liªnkÕt víi c¸c h−íng sãng Hướng sãng C¸c th«ng số N NE E SE S SW W NW Vận tốc (cm/s) 68 119 126 109 82 137 119 97 Hướng dßng chảy (độ) 2 300 60 295 329 53 329 197 B¶ng 1.7: VËn tèc dßng ch¶y ®¸y lín nhÊt øng víi chu kú xuÊt hiÖn lÆp l¹i 1 n¨m liªnkÕt víi c¸c h−íng sãng§å ¸n tèt nghiÖp - 15 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 16. 16. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc Hướng sãng C¸c th«ng số N NE E SE S SW W NW Vận tốc (cm/s) 58 69 96 85 67 97 96 77 Hướng dßng chảy (độ) 2 300 60 295 329 53 329 197c. C¸c sè liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh §iÒu kiÖn ®Þa chÊt khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh ®−îc cho trong b¶ng sau: B¶ng 1.8: §iÒu kiÖn ®Þa chÊt khu vùc x©y dùng c«ng tr×nh: Sè §é s©u Lo¹i Tû träng Gãc øng suÊt c¾t §é rçng líp (m) ngËp néi ma kh«ng tho¸t n−íc 50 ®Êt n−íc s¸t Su (Kpa) (KN/m ) 3 (®é) MÆt §¸y 0.0  0.15 C¸t 1 0.15  2.5 SÐt 10.0 13 85 0.03 2 2.5  9.0 C¸t 9.9 24 3 9.0  15.5 SÐt 9.5 13 100 0.02 4 15.521.0 SÐt 9.0 13 135 0.02 5 21.023.0 C¸t 8.5 20 6 23.026.0 SÐt 10.1 20 200 0.02 7 26.030.5 C¸t 9.8 30 8 30.532.5 C¸t 9.7 16 160 0.01 9 32.536.0 SÐt 9.5 14 140 0.02 1 36.046.0 SÐt 9.8 21 135 0.02 1 46.053.0 SÐt 8.7 15 155 0.01 1 53.060.0 SÐt 9.0 85 85 0.01 1 60.065.0 SÐt 8.4 10 100 0.03 1 65.0  70 C¸t 9.5 30§å ¸n tèt nghiÖp - 16 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 17. 17. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc1.4.4 §iÒu kiÖn vËt t− bÕn b·i vμ trang thiÕt bÞ phôc vô thi c«ng  §iÒu kiÖn bÕn b·i HiÖn nay XNLD Vietsovpetro cã hai b·i l¾p r¸p: B·i MCY0 vμ MCY1 víi hai ®−êng tr−îtdμi 183(m) vμ 216(m) b»ng bªt«ng cèt thÐp. Tæng diÖn tÝch mÆt b»ng b·i l¾p r¸p cña XNLDDK Vietsovpetro ë khu vùc c¶ng dÇu khÝkho¶ng 210.000 m2 bao gåm diÖn tÝch b·i trèng vμ diÖn tÝch khu nhμ x−ëng. DiÖn tÝch®−êng ®i vμ khu vùc thao t¸c ho¹t ®éng lμ 180.000(m2). B·i l¾p r¸p cã ®é dèc b»ng 0o, tho¸t n−íc b»ng c¬ chÕ thÊm, cã hÖ thèng tho¸t n−ícngÇm trong lßng ®Êt. NÒn b·i l¾p r¸p ®−îc gia cè b»ng c¸c líp tõ th« ®Õn mÞn dÇn ®Ó dÔ tho¸t n−íc, líp trªncïng lμ c¸t. C−êng ®é nÒn b·i l¾p r¸p: R = 6(kG/cm2) ®¶m b¶o tÝnh n¨ng kü thuËt cña c¸c ph−¬ngtiÖn phôc vô thi c«ng l¾p r¸p. Trªn b·i l¾p r¸p cßn cã hÖ thèng èng dÉn n−íc cøu ho¶ vμsinh ho¹t, hÖ thèng ®−êng d©y t¶i ®iÖn, c¸c lo¹i cÈu cã kh¶ n¨ng cÈu- l¾p dùng khèi ch©n®Õ nÆng 5000- 6000 tÊn ë ®é s©u h¬n 100(m) n−íc. CÊu t¹o ®−êng tr−ît: PhÝa d−íi lμ nÒn ®Êt ®−îc gia cè b»ng c¸c cäc bªt«ng cèt thÐp(40x40 cm) dμi 20(m) ®−îc ®ãng trªn däc suèt chiÒu dμi ®−êng tr−ît c¸ch nhau 1.2m,tiÕp theo lμ líp bªt«ng cèt thÐp c−êng ®é cao. + Trªn mÆt ®−êng tr−ît l¸t tÊm thÐp dμy 12(mm) ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng chÞu Ðp mÆt, gi¶mlùc ma s¸t gi÷a ®−êng tr−ît vμ m¸ng tr−ît trong thi c«ng tr−ît KC§. + Lo¹i ®−êng tr−ît thø nhÊt: kho¶ng c¸ch gi÷a t©m hai ®−êng tr−ît lμ 16m, chiÒu dμi®−êng tr−ît lμ 216(m). + Lo¹i ®−êng tr−ît thø hai: lμ ®−êng tr−ît kÐp, gåm ®−êng tr−ît réng 16(m) vμ ®−êngtr−ît réng 20(m). ChiÒu dμi ®−êng tr−ît lμ 183(m). + ¸p lùc trªn ®−êng tr−ît ®¹t ®−îc: P =100(T/m) + Trªn ®−êng tr−ît cã bè trÝ c¸c m¸ng tr−ît ®Ó ®ì vμ tr−ît khèi ch©n ®Õ ra mÐp c¶ng. Bê c¶ng cã chiÒu dμi 750(m) ®−îc ®ãng cäc kÌ b»ng bªt«ng cèt thÐp. + §é s©u mùc n−íc tr−íc c¶ng khi triÒu kiÖt kho¶ng 5.2(m), khi triÒu c−êng kho¶ng8.6(m).  C¸c lo¹i m¸y mãc phôc vô thi c«ng§å ¸n tèt nghiÖp - 17 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 18. 18. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc C¸c lo¹i cÈu xÝch tù hμnh DEMAG do §øc s¶n xuÊt. + Lo¹i CC-4000 cã 01 chiÕc, chiÒu dμi cÇn 42m (ghÐp tõng ®o¹n dμi 9 – 12m). Søcn©ng lín nhÊt 650T øng víi tÇm víi 18m. + Lo¹i CC-2000: - ChiÒu dμi cÇn 72m cã: 01 chiÕc. - ChiÒu dμi cÇn 60m cã: 01 chiÕc. - ChiÒu dμi cÇn 36m cã: 02 chiÕc. - Søc n©ng lín nhÊt: 300T øng víi tÇm víi 18m. + Lo¹i CC-600: ChiÒu dμi cÇn 54m vμ 36m cã 6 chiÕc. - Søc n¨ng cÈu lín nhÊt lμ 140T øng víi tÇm víi 12m. C¸c lo¹i cÈu « t« b¸nh lèp søc n©ng 45T, 70T, 90T, cã hai lo¹i COLES vμ TANADO doNhËt s¶n xuÊt. C¸c lo¹i m¸y n©ng h¹ cã søc n©ng kh¸c nhau, c¸c lo¹i xe kÐo mãc víi t¶i träng kh¸cnhau. C¸c lo¹i xe « t« t¶i träng 5T, 10T, 12T, ..., c¸c lo¹i thiÕt bÞ phôc vô b¬m tr¸m xi m¨ng. C¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn phôc vô h¹ thñy, vËn chuyÓn, ®¸nh ch×m khèi ch©n ®Õ. + C¸c lo¹i cÈu næi: T¹i xÝ nghiÖp LDDK Vietsovpetro cã 3 tμu cÈu vμ nhiÒu lo¹i tμuchuyªn dông kh¸c phôc vô c«ng t¸c thi c«ng trªn biÓn. - CÈu næi Hoμng Sa (ISPOLIN): cã søc n©ng tèi ®a 1200T, cÈu næi nμy kh«ng tù hμnh®−îc. - Tμu cÈu Tr−êng Sa (TITAN 01) : Søc n©ng tèi ®a 600T, ®©y lμ lo¹i tÇu cÈu 2 th©n, tùhμnh ®−îc kh«ng cÇn tμu kÐo. - Tμu C«n S¬n: Søc n©ng tèi ®a lμ 547T. §©y lμ lo¹i tμu chuyªn dông ®Ó th¶ èng, lo¹itμu cÈu nμy kh«ng tù hμnh. + C¸c lo¹i tμu kÐo chuyªn dông phôc vô c«ng t¸c vËn chuyÓn trªn biÓn: tμu “Phó Quý”,tμu “S«ng Dinh”, tμu “Sao Mai” ... + Tμu phôc vô c«ng t¸c phßng hé trong qu¸ tr×nh thi c«ng trªn biÓn (tμu dÞch vô): Tμu“BENDINH 01”, tμu phôc vô c«ng t¸c lÆn: tμu “H¶i S¬n” kÌm theo c¸c tr¹m lÆn bè trÝtrªn tμu.§å ¸n tèt nghiÖp - 18 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 19. 19. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc + C¸c thiÕt bÞ phôc vô c«ng t¸c thi c«ng trªn biÓn: C¸c lo¹i xe b¬m tr¸m xi m¨ng, trénv÷a xi m¨ng, c¸c lo¹i m¸y nÐn khÝ phôc vô c«ng t¸c ®ãng cäc. + ThiÕt bÞ ®ãng cäc: XÝ nghiÖp cã c¸c thiÕt bÞ (bóa) ®ãng cäc cho c¸c cäc cã ®−êngkÝnh:  1219;  1016;  914;  813 ... + ThiÕt bÞ ®Þnh t©m cäc: c¸c lo¹i cäc kh¸c nhau cÇn cã c¸c thiÕt bÞ ®Þnh t©m kh¸c nhau.C¸c lo¹i thiÕt bÞ ®Þnh t©m cho c¸c lo¹i cäc:  1219 (2 chiÕc); 1016 (5 chiÕc);  914 (2chiÕc);  813 (2 chiÕc);  720 (3 chiÕc ),  630 (2 chiÕc). + C¸c lo¹i thiÕt bÞ kÑp cäc: dïng cho c¸c cäc cã ®−êng kÝnh: 1220 (4 chiÕc);  1020 (5chiÕc);  920 (2 chiÕc);  812.8 (2 chiÕc);  720 (6 chiÕc);  630 (4 chiÕc).  C¸c ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o qu¸ tr×nh thi c«ng ViÖc ®¸nh ch×m h¹ thuû khèi ch©n ®Õ ®−îc thùc hiÖn trong c¸c ®iÒu kiÖn giíi h¹n sau: - ChiÒu cao sãng kh«ng qu¸ 1.25(m) - Tèc ®é giã kh«ng qu¸ 12(m/s).  VËt liÖu VËt liÖu thÐp sö dông trong ®å ¸n nμy ®−îc lÊy theo tiªu chuÈn API Specification 5LForty First Edition, April 1, 1995. Víi mét sè chó ý sau:  Gi¸ trÞ khèi l−îng ®¬n vÞ lÊy lμ: 7.85 T/m3  Gi¸ trÞ träng l−îng theo chiÒu dμi cña tõng kÝch th−íc tÝnh theo c«ng thøc tiªuchuÈn cña API 5L: m  0.02466.( D  t ).t , Kg/m - Víi m lμ khèi l−îng ®¬n vÞ ®−îc lμm trßn tíi 0.01 Kg/m - D: gi¸ trÞ ®· ®−îc quy ®Þnh cña ®−êng kÝnh èng ngoμi, (mm ) - t: gi¸ trÞ ®· ®−îc quy ®Þnh cña bÒ dμy, mm Trong c«ng thøc trªn hÖ sè tÝnh to¸n ®−îc chuyÓn ®æi tõ ®¬n vÞ khèi l−îng cña thÐp7.85Kg/dm3. Mét sè chØ tiªu c¬ lý cña c¸c lo¹i thÐp èng theo tiªu chuÈn API 5L ®−îc cho trong b¶ngsau: B¶ng 1.9: Mét sè chØ tiªu c¬ lÝ cña thÐp èng theo QP API:§å ¸n tèt nghiÖp - 19 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 20. 20. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc Thø tù Lo¹i thÐp C−êng ®é ®μn håi C−êng ®é tíi h¹n (Mpa) (Mpa) 1 A25 172 310 2 A 207 331 3 B 241 413 4 X42 289 413 5 X46 317 434 6 X52 358 455 7 X56 386 489 8 X60 413 517 9 X65 448 530 10 X70 482 565 11 X80 551 620 ë ®©y trong ph¹m vi ®å ¸n lo¹i thÐp ®−îc sö dông lμ thÐp X52 cã c¸c chØ tiªu c−êng ®énh− sau: R®h = 358 Mpa, Rth = 455 Mpa.1.4.5 C¸c tiªu chuÈn vμ quy ph¹m ¸p dông 1. Quy ph¹m API RECOMMENDED PRACTICE 2A – WSD (RP 2A – WSD) 2. Quy ®Þnh vÒ an toμn lao ®éng víi c¸n bé c«ng nh©n viªn khi lμm viÖc trªn c«ng tr−êng vμ trªn biÓn§å ¸n tèt nghiÖp - 20 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 21. 21. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc Ch−¬ng 2 X©y dùng vμ lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ch©n ®Õ2.1 C¬ së x©y dùng ph−¬ng ¸n §èi víi mçi c«ng tr×nh, viÖc ph©n tÝch lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ph¶i phï hîp víi tÝnhchÊt lμm viÖc, yªu cÇu sö dông cña c«ng tr×nh, kh¶ n¨ng tÝnh to¸n thiÕt kÕ vμ tÝnh kh¶ thicña c«ng tr×nh. §Ó ®¹t ®−îc hiÖu qu¶ trong thiÕt kÕ, khi lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu, trªn c¬ së thamkh¶o c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã, kÕt hîp c¸c yªu cÇu kinh tÕ kü thuËt cô thÓ, ng−êi thiÕt kÕ cãthÓ ®−a ra lùa chän s¬ bé lμm c¬ së ban ®Çu cho c¸c b−íc thiÕt kÕ tiÕp theo. Ph−¬ng ¸n®−îc lùa chän ®Ó thi c«ng ph¶i tho¶ m·n ®ång thêi hai ®iÒu kiÖn: - Yªu cÇu kü thuËt: + Phï hîp víi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng + §¶m b¶o ®é bÒn, ®é æn ®Þnh, tuæi thä .d−íi t¸c dông cña t¶i träng c«ng nghÖ vμ t¶i träng m«i tr−êng trong suèt ®êi sèng c«ng tr×nh. + §¶m b¶o chiÒu cao sãng thiÕt kÕ kh«ng ch¹m sμn c«ng t¸c. - Yªu cÇu vÒ kinh tÕ: ®¶m b¶o cã gi¸ thμnh hîp lý nhÊt. CÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c biÖnph¸p : + Gi¶m chi phÝ vÒ vËt liÖu, tËn dông vËt liÖu cã s½n. + Gi¶m thêi gian thi c«ng, ®Æc biÖt lμ thi c«ng trªn biÓn. + TËn dông c¸c trang thiÕt bÞ, ph−¬ng tiÖn thi c«ng s½n cã, h¹n chÕ tèi ®a viÖc mua, thuª Mét yÕu tè kh¸c còng cã ¶nh h−ëng quyÕt ®Þnh tíi viÖc x©y dùng ph−¬ng ¸n kÕt cÊu lμquy m« vμ chøc n¨ng cña th−îng tÇng. Bëi v× quy m« vμ chøc n¨ng cña th−îng tÇng lμ haiyÕu tè liªn quan trùc tiÕp ®Õn kÝch th−íc ®Ønh khèi ch©n ®Õ, liªn quan ®Õn cÊu t¹o c¸cpanel vμ c¸c mÆt ngang.2.2 Nguyªn t¾c x©y dùng ph−¬ng ¸n §Ó x©y dùng ®−îc ph−¬ng ¸n kÕt cÊu phï hîp nhÊt víi c¸c sè liÖu ®Çu vμo, ng−êi thiÕtkÕ cÇn ph¶i tu©n theo mét sè nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. D−íi ®©y tr×nh bμy c¸c nguyªn t¾c c¬b¶n khi x©y dùng mét ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ch©n ®Õ, vμ còng ®−îc ¸p dông trong ®å ¸n TètnghiÖp nμy.§å ¸n tèt nghiÖp - 21 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 22. 22. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc2.2.1 Ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ®ì sμn chÞu lùc ViÖc lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ®ì sμn chÞu lùc c¨n cø vμo c¸c yÕu tè chÝnh sau:  Quy m« cña th−îng tÇng Quy m« th−îng tÇng ë ®©y ®−îc hiÓu lμ bao gåm kÝch th−íc th−îng tÇng vμ t¶i trängth−îng tÇng. Tõ quy m« th−îng tÇng ta míi x¸c ®Þnh ®−îc s¬ bé kÝch th−íc cña hÖ thèngdÇm ®ì sμn chÞu lùc còng nh− s¬ ®å lμm viÖc cña c¸c kÕt cÊu ®ã.  C«ng n¨ng th−îng tÇng C«ng n¨ng th−îng tÇng chÝnh lμ chøc n¨ng cña nã, c«ng n¨ng cña th−îng tÇng sÏ quyÕt®Þnh tíi ph−¬ng ¸n bè trÝ kÕt cÊu ®ì sμn chÞu lùc. Ta cã thÓ dÔ dμng nhËn thÊy tÝnh quyÕt®Þnh cña yÕu tè nμy nÕu ®em ph©n tÝch c«ng n¨ng cña hai lo¹i th−îng tÇng: dïng chong−êi ë vμ lo¹i th−îng tÇng dïng ®Ó ®ì kÕt cÊu ®Çu giÕng mμ tμu khoan cã thÓ cËp vμo®−îc. Víi lo¹i th−îng tÇng thø nhÊt ta cã thÓ bè trÝ kÕt cÊu ®ì th−îng tÇng ®Òu vÒ c¸c phÝasong víi lo¹i th−îng tÇng thø hai viÖc bè trÝ kÕt cÊu th−îng tÇng l¹i ph¶i lμm sao cho tμukhoan cã thÓ cËp vμo c«ng tr×nh ®−îc (tøc lμ kÕt cÊu ®ì th−îng tÇng ph¶i cã mét mÆtph¼ng).  Sè l−îng giÕng vμ kh¶ n¨ng liªn kÕt víi th−îng tÇng Sè l−îng giÕng sÏ ¶nh h−ëng trùc tiÕp tíi kÝch th−íc ®Ønh cña KC§, tõ ®ã sÏ ¶nh h−ëngtíi ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ®ì sμn chÞu lùc, kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hÖ thèng dÇm trùc giao ®ìth−îng tÇng.2.2.2 Nguyªn t¾c lùa chän kÝch th−íc c¸c cÊu kiÖn chÝnh cña kÕt cÊu ch©n ®Õ C«ng tr×nh biÓn lμ lo¹i c«ng tr×nh ®Æc biÖt, tån t¹i ®éc lËp t¹i nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖntù nhiªn hÕt søc kh¾c nghiÖt. Khi cã sù cè x¶y ra viÖc tiÕn hμnh kh¾c phôc lμ rÊt khã kh¨nvμ tèn kÐm. ChÝnh v× vËy viÖc thiÕt kÕ chÕ t¹o lo¹i c«ng tr×nh nμy ®ßi hái ph¶i tu©n theonh÷ng qui tr×nh rÊt chÆt chÏ. C¸c nguyªn t¾c tr×nh bμy d−íi ®©y lμ nh÷ng nguyªn t¾c c¬b¶n trong viÖc x©y dùng kÕt cÊu ch©n ®Õ c«ng tr×nh biÓn b»ng thÐp.  èng chÝnh vμ cäc: ViÖc lùa chän kÝch th−íc èng chÝnh c¨n cø vμo sè liÖu ®Çu vμo: ®é s©u n−íc, ®iÒu kiÖnkhÝ t−îng h¶i v¨n, ph−¬ng ¸n nÒn mãng ¸p dông. Th«ng th−êng kÝch th−íc èng chÝnhph¶i tho¶ m·n c¸c yªu cÇu sau:§å ¸n tèt nghiÖp - 22 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 23. 23. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc - èng chÝnh ph¶i ®ñ lín ®Ó chøa ®−îc cäc chÝnh ®ãng xuyªn qua chóng víi dung sai kÓ ®Õn ®é mÐo vμ cong cña èng - Liªn kÕt gi÷a èng chÝnh vμ èng nh¸nh ph¶i ®−îc thiÕt kÕ ®Ó kh«ng bÞ kÐo ®øt hoÆc chäc thñng thanh chñ, ®iÒu nμy còng ¶nh h−ëng ®Õn kÝch th−íc thanh nh¸nh - èng chÝnh cμng to th× diÖn tÝch ch¾n cμng lín. Ng−îc l¹i, ph¶i dïng nhiÒu thanh xiªn h¬n khi èng chÝnh nhá ®i Th«ng th−êng ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt vμ yªu cÇu nÒn mãng lμ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh ®Õn kÝchth−íc cña c¸c èng chÝnh. Trong c¸c vïng ¶nh h−ëng cña ®éng ®Êt th× kÝch th−íc c¸c èngchÝnh lªn gi÷ ë møc tèi thiÓu ®Ó gi¶m thiÓu ¶nh h−ëng cña n−íc kÌm.  C¸c thanh xiªn Trong kÕt cÊu ch©n ®Õ th× thanh xiªn gi÷ vai trß rÊt quan träng, nã cã nhiÖm vô liªn kÕtc¸c èng chÝnh l¹i víi nhau. Do ®ã thanh xiªn cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn ®é cøng tæng thÓcña c«ng tr×nh. Cã hai lo¹i thanh xiªn lμ thanh xiªn trong panel vμ thanh xiªn trong mÆt ngang. Cã haiyÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc x¸c ®Þnh kÝch th−íc cña thanh xiªn lμ: - Tû sè ®é m¶nh (Kl/r) Do c¸c thanh xiªn chñ yÕu chÞu lùc däc trôc, v× vËy tû sè ®é m¶nh ®−îc ®Þnh nghÜa lμ®é dμi h÷u hiÖu cña phÇn tö chia cho b¸n kÝnh qu¸n tÝnh mÆt c¾t cña thanh. §é m¶nh giíih¹n cña thanh ®−îc lùa chän lªn trong giíi h¹n 60 ®Õn 80. - Tû sè gi÷a ®−êng kÝnh vμ chiÒu dμy thanh (D/t) Ngoμi t¸c dông cña lùc däc trôc, c¸c thanh xiªn cßn ph¶i chÞu t¸c dông cña ¸p lùc thuûtÜnh cña n−íc biÓn. Tû sè D/t lμ gi¸ trÞ dÉn h−íng ®Ó lùa chän kÝch th−íc phÇn tö ®Ókh«ng bÞ h− háng do t¸c dông cña ¸p lùc thuû tÜnh vμ vÊn ®Ò mÊt æn ®Þnh g©y ra bëi t¸c®éng nμy.2.2.3 Nguyªn t¾c cÊu t¹o panel Nguyªn t¾c lùa chän kÕt cÊu panel phô thuéc trùc tiÕp vμo c¸c ®iÒu kiÖn khÝ t−îng h¶iv¨n, vμo yªu cÇu truyÒn lùc cña c¸c thanh xiªn. Mét sè d¹ng panel ®iÓn h×nh ®−îc chonh− h×nh vÏ sau:§å ¸n tèt nghiÖp - 23 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 24. 24. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc CÊu t¹o mét sè d¹ng panel phæ biÕn Trong c¸c d¹ng panel nμy c¸c thanh chÐo th−êng ®−îc cÊu t¹o theo d¹ng ch÷: K, X - Gi»ng chÐo kiÓu ch÷ X: §−êng kÝnh thanh chèng cã thÓ nhá h¬n 1,6 lÇn so víi kiÓu trªn, c¸c èng can (phÇn èngt¹i nót cã ®−êng kÝnh, bÒ dÇy ®−îc t¨ng c−êng) t¹i èng chÝnh cã thÓ nhá h¬n, bËc siªutÜnh t¨ng lªn lμm chËm qu¸ tr×nh ph¸ hñy lòy tiÕn. Tuy nhiªn, khèi l−îng cña kÕt cÊu cãthÓ lín h¬n, lùc sãng t¸c ®éng lín h¬n. Nót ë giao ®iÓm 2 thanh ph¶i ®−îc thiÕt kÕ chitiÕt, bÒ dμy èng can ph¶i ®ñ. KiÓu nμy còng lμm l−îng mèi hμn t¨ng dÉn ®Õn t¨ng thêigian vμ gi¸ thμnh thi c«ng. - Gi»ng chÐo kiÓu ch÷ K: KiÓu nμy th−êng thÝch hîp víi c¸c kho¶ng c¸ch ng¾n gi÷a c¸c v¸ch ngang chÞu t¶i träng®øng lín. Trong tr−êng hîp nμy, ®−êng kÝnh c¸c èng chèng ngang ph¶i b»ng ®−êng kÝnhc¸c thanh chèng xiªn. T¹i vÞ trÝ nót, ph¶i cã cÊu t¹o gia c−êng cho thanh ngang. M« menuèn do ®é lÖch t©m t¹i nót K ph¶i ®−îc xem xÐt. ¸p dông kiÓu trªn chØ khi chøng minh®−îc sù ph©n bè ®−êng ®i hîp lý cña lùc. Nãi chung kh«ng nªn dïng d¹ng nμy. - Gi»ng chÐo ®¬n: Lo¹i nμy cã cÊu t¹o ®¬n gi¶n, Ýt mèi hμn, th−êng ®−îc ¸p dông cho c¸c dμn nhá x©ydùng ë nh÷ng vïng cã ®iÒu kiÖn khÝ t−îng h¶i v¨n kh«ng qu¸ phøc t¹p.§å ¸n tèt nghiÖp - 24 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 25. 25. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc §èi víi c¸c dμn lín, chiÒu s©u n−íc lín sÏ kh«ng tháa m·n ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cho c«ngtr×nh. BËc siªu tÜnh cña lo¹i nμy nhá dÉn ®Õn ph¸ hñy lòy tiÕn dÔ x¶y ra.2.2.4 Nguyªn t¾c cÊu t¹o Diafragm C¸c Diafragm (v¸ch ngang) cã cÊu t¹o thÝch hîp lμm nhiÖm vô chèng xo¾n cho c«ngtr×nh, ®ì hÖ thèng èng Conductor vμ lμm t¨ng ®é cøng tæng thÓ cho c«ng tr×nh. H×nh d−íitr×nh bμy mét sè d¹ng Diafragm th−êng ®−îc sö dông CÊu t¹o mét sè d¹ng Diafragm phæ biÕn Trong mét sè tr−êng hîp ë c¸c vïng cã ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt kh«ng phøc t¹p. §Ó t¨ng æn®Þnh cho vμ gi¶m ®é lón cho c«ng tr×nh ë v¸ch ngang cuèi cïng ng−êi ta cã thÓ chÕ t¹othªm hÖ thèng sμn chèng lón b»ng c¸c thÐp tÊm.2.2.5 Nguyªn t¾c cÊu t¹o nót C¸c nót nªn ®−îc thiÕt kÕ ë d¹ng nót ®¬n gi¶n. C¸c nót phøc t¹p, nèi chång nªn tr¸nh, ®ÓdÔ dμng cho thi c«ng vμ tr¸nh nh÷ng mèi hμn ®Æc biÖt. Nh÷ng mèi hμn mμ ®ßi hái ph¶i®−îc gia nhiÖt vμ gi¶i phãng øng suÊt ngay trong khi hμn hoÆc ngay sau khi hμn. Ngoμi ragãc hîp bëi c¸c phÇn tö còng kh«ng nªn nhá h¬n 250, v× c¸c ®−êng hμn lμ mét vÊn ®Ò hÕtsøc khã kh¨n nÕu gãc qu¸ nhá. Th«ng th−êng c¸c gãc gi÷a c¸c phÇn tö tèt nhÊt nªn n»mtrong giíi h¹n tõ 300 ÷ 6002.2.6 Nguyªn t¾c lùa chän phÇn tö theo ®é m¶nh ViÖc chän c¸c thanh trong kÕt cÊu c«ng tr×nh biÓn thÐp ph¶i ®¶m b¶o ®−îc æn ®Þnh côcbé vμ æn ®Þnh tæng thÓ d−íi ®iÒu kiÖn m«i tr−êng khai th¸c vμ ®iÒu kiÖn m«i tr−êng cùch¹n. §èi víi c¸c phÇn tö kÕt cÊu d¹ng èng, chän theo ®é m¶nh cho phÐp (theo quy ph¹mAPI RP 2A-WSP, 20th, Edition, 1993) : k.L   0  , trong ®ã: r : §é m¶nh cña kÕt cÊu thanh thiÕt kÕ.§å ¸n tèt nghiÖp - 25 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 26. 26. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc   : §é m¶nh cho phÐp cña thanh 0 k: HÖ sè quy ®æi chiÒu dμi, k  1. L: ChiÒu dμi cña phÇn tö, ®−îc x¸c ®Þnh b»ng kho¶ng c¸ch gi÷a hai t©m nót. I r: B¸n kÝnh qu¸n tÝnh tiÕt diÖn phÇn tö , r  (m). F I: M« men qu¸n tÝnh mÆt c¾t ngang cña èng (m4) F : DiÖn tÝch mÆt c¾t ngang cña èng (m2) Theo quy ph¹m vÒ thiÕt kÕ c«ng tr×nh biÓn (quy ph¹m API cña Mü) th× ®é m¶nh chophÐp cña c¸c thanh èng ®−îc quy ®Þnh nh− sau: B¶ng 1.10: §é m¶nh cho phÐp cña c¸c cÊu kiÖn: KÕt cÊu §é m¶nh cho phÐp èng chÝnh 100120 C¸c thanh xiªn 6080 Thanh ngang chÞu lùc 6080 C¸c thanh ngang bè trÝ theo 6080 HÖ sè quy ®æi chiÒu dμi k ®−îc x¸c ®Þnh nh− trong b¶ng sau: B¶ng 1.11: HÖ sè qui ®æi chiÒu dμi: Lo¹i phÇn tö HÖ sè k Ch©n ®Õ vμ cäc: C¸c phÇn tö cét èng 1,0 C¸c thanh gi»ng 0.8 C¸c thanh chÐo chÝnh 0.8 C¸c thanh gi»ng kiÓu ch÷ K 0.8 C¸c thanh gi»ng kiÓu ch÷ X 0.8 C¸c thanh phô gi»ng nhau 0.82.3 Nguyªn t¾c lùa chän ph−¬ng ¸n §Ó lùa chän ®−îc ph−¬ng ¸n hîp lý, ta ®−a ra mét sè ph−¬ng ¸n vμ ph¶i tÝnh to¸n néilùc sau ®ã kiÓm tra c¸c bμi to¸n bÒn, thèng kª vËt liÖu, nh©n c«ng, thiÕt bÞ thi c«ng chotõng ph−¬ng ¸n cô thÓ. Trong ph¹m vi ®å ¸n nμy viÖc lùa chän ph−¬ng ¸n ®−îc thùc hiÖn theo nguyªn t¾c sau:Sau khi ®· x©y dùng ®−îc c¸c ph−¬ng ¸n phï hîp víi sè liÖu ®Çu vμo, ng−êi thiÕt kÕ ph¶i§å ¸n tèt nghiÖp - 26 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 27. 27. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íctiÕn hμnh ph©n tÝch lùa chän ®−îc ph−¬ng ¸n phï hîp nhÊt víi ®iÒu kiÖn hiÖn cã.Ph−¬ng ¸n ®−îc lùa chän ph¶i ®¶m b¶o tho¶ m·n c¸c yªu cÇu vÒ cÊu t¹o, ®é bÒn, thi c«ngthuËn lîi. C¸c chØ tiªu chñ yÕu ®−îc ®−a ra ®¸nh gi¸ lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu lμ:  Tæng khèi l−îng toμn bé kÕt cÊu ch©n ®Õ  Khèi l−îng cäc  Chu kú dao ®éng riªng  Tæng t¶i träng sãng, dßng ch¶y t¸c ®éng lªn kÕt cÊu  Ph−¬ng tiÖn thi c«ng s½n cã ®−îc sö dông  ChuyÓn vÞ ®Ønh kÕt cÊu . §Ó cã ®−îc c¸i nh×n tæng qu¸t vÒ c¸c b−íc chÝnh ®Ó lùa chän mét ph−¬ng ¸n kÕt cÊuphï hîp víi c¸c yªu cÇu ®Æt ra, s¬ ®å d−íi ®©y tr×nh bμy vÒ quy tr×nh lùa chän ph−¬ng ¸n®−îc thùc hiÖn trong ®å ¸n nμy. Theo quy tr×nh nμy th× ng−êi thiÕt kÕ c¨n cø vμo c¸c Sè liÖu ®Çu vμo ®−îc cung cÊp, sÏ®−a ra mét sè ph−¬ng ¸n kÕt cÊu phï hîp. Sau ®ã tõ c¸c ph−¬ng ¸n nμy sÏ tiÕn hμnh thiÕtkÕ s¬ bé (bao gåm bèn b−íc). Tõ thiÕt kÕ s¬ bé ë trªn sÏ ph©n tÝch lùa chän lÊy ph−¬ng¸n phï hîp nhÊt víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ. TÊt c¶ c¸c tÝnh to¸n chØ tiªu so s¸nh: tæng khèi l−îng toμn bé kÕt cÊu ch©n ®Õ, khèil−îng cäc, chu kú dao ®éng riªng ®−îc tr×nh bμy trong môc TÝnh to¸n s¬ bé (môc 2.5).Riªng phÇn tÝnh to¸n tæng t¶i träng ngang vμ kÕt qu¶ chuyÓn vÞ ®Ønh kÕt cÊu sÏ chØ thèngkª kÕt qu¶, phÇn lý thuyÕt tÝnh to¸n sÏ ®−îc tr×nh bμy kü trong Ch−¬ng 4. Qui tr×nh x©y dùng vμ lùa chän ph−¬ng ¸n thùc hiÖn Trong ®å ¸n§å ¸n tèt nghiÖp - 27 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 28. 28. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ngViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc Sè liÖu ®Çu vμo Sè LIÖU C¤NG TR×NH Sè liÖu m«i tr−êng Th−îng tÇng[Chøc n¨ng, quy m«( kÝch th−íc, §é s©u n−íc, .. , ®Þa chÊt c«ng tr×nh t¶i träng, sè l−îng giÕng khoan ); kh¶ n¨ng cung cÊp trang thiÕt bÞ, vËt t−, ®iÒu kiÖn thi c«ng] X©y dùng c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu phï hîp víi c¸c sè liÖu ®Çu vμo  Xem xÐt vμ ph©n tÝch sù phï hîp cña gi¶i ph¸p víi: - Sù phï hîp víi quy m«, chøc n¨ng th−îng tÇng, kh¶ n¨ng liªn kÕt víi th−îng tÇng - Phï hîp víi ®é s©u n−íc, ®Þa chÊt c«ng tr×nh ThiÕt kÕ s¬ bé (Gåm 4 b−íc sau) X¸c ®Þnh c¸c Dù kiÕn ph−¬ng tÝnh to¸n tæng KiÓm tra c¸c kÝch th−íc c¬ ¸n thi c«ng thÓ kÕt cÊu chÝnh b¶n cña kc® a.Ph−¬ng ¸n kÕt cÊu ®ì a.Ph−¬ng ¸n thi a.TÝnh to¸n dao ®éng a.KiÓm tra èng th−îng tÇng, kÝch th−íc ®Ønh c«ng trªn bê riªng vμ ®¸nh gi¸ ¶nh chÝnh, cäc vμ c¸c -X¸c ®Þnh chiÒu cao c«ng b.Ph−¬ng ¸n thi h−ëng ®éng kÕt cÊu chÝnh tr×nh, chiÒu cao ph©n ®o¹n, c«ng h¹ thuû b.TÝnh to¸n tæng t¶i kh¸c(c¸c thanh kÝch th−íc mÆt ngang(nÕu cã) xiªn tham gia c.Ph−¬ng ¸n thi träng lín nhÊt, chuyÓn chÞu lùc chÝnh) b.Chän kÝch th−íc cäc, èng c«ng vËn chuyÓn vÞ ngang lín nhÊt, chÝnh ®¸nh ch×m kiÓm tra chuyÓn vÞ cho b. §¸nh gi¸ l¹i - h×nh thøc thanh xiªn trong phÐp søc chÞu t¶i cña d.Ph−¬ng ¸n th¸o cäc so s¸nh víi panel bá ( nÕu cã) c.KiÓm tra æn ®Þnh lùc ®Çu cäc - h×nh thøc diafragm tæng thÓ (nÕu cã), tÝnh c.Chän tiÕt diÖn theo ®é m¶nh lón (nÕu cã) d.Chän lo¹i vËt liÖu sö dông(m¸c thÐp ) Ph©n tÝch lùa chän ph−¬ng ¸n (Mét sè th«ng sè ®Ò nghÞ xem b¶ng kÌm theo) §¸nh gi¸ QuyÕt ®Þnh§å ¸n tèt nghiÖp - 28 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 29. 29. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc2.4 X©y dùng c¸c ph−¬ng ¸n kÕt cÊu2.4.1 C¸c kÝch th−íc c¬ b¶n cña kÕt cÊu ch©n ®Õ ChiÒu cao c«ng tr×nh ®−îc tÝnh ®Õn mÆt d−íi cña sμn c«ng t¸c c¸ch ®Ønh sãng métkho¶ng c¸ch an toμn 0, 0 gäi lμ ®é tÜnh kh«ng cña c«ng tr×nh ®−îc tÝnh tõ ®Ønh consãng cao nhÊt ®Õn mÆt d−íi sμn chÞu lùc, 0 ®−îc x¸c ®Þnh dùa trªn c¸c yÕu tè: - Sai sè cã thÓ cã cña ®¸y biÓn - §Ønh sãng cao nhÊt cã thÓ cã - T−¬ng t¸c thuû ®éng gi÷a kÕt cÊu vμ m«i tr−êng biÓn cã thÓ lμm cho sãng vì, bät biÓn b¾n lªn. - Phô thuéc vμo ®é lón c«ng tr×nh (khi thi c«ng ®ãng cäc, trong qu¸ tr×nh sö dông) - TÝnh chÊt ®Þa chÊt cña nÒn ®Êt g©y nghiªng c«ng tr×nh. Theo quy ph¹m DNV: 0  1.5(m), ë ®©y ta chän 0 = 1.5(m).  ChiÒu cao c«ng tr×nh ®−îc tÝnh theo c«ng thøc: HCT = d0 + d1 + d2 + *H + 0 Trong ®ã: d0: ®é s©u n−íc, d0 = 100(m). d1: biªn ®é triÒu, d1 = 1.03(m) d2: n−íc d©ng do giã d2 = 0.87(m) VËy: HCT = d0 + d1 + d2 + *H + 0 = 100 + 1.03 + 0.87 + 0.7*16.4 + 1.5 = 114.88(m) VËy ta chän chiÒu cao c«ng tr×nh lμ HCT = 115(m)  ChiÒu cao mÆt ngang trªn cïng D1: HD1 = d0 + d1 + d2 + 1 1: lμ kho¶ng c¸ch ®¶m b¶o thi c«ng l¾p ®Æt khung sμn chÞu lùc. Chän 1 = 2.1(m) HD1 = 100 + 1.03 + 0.87 + 2.1 = 104(m)  ChiÒu cao khèi ch©n ®Õ: HKC§ = HD1 + 2,§å ¸n tèt nghiÖp - 29 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 30. 30. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc Víi 2 lμ kho¶ng c¸ch ®¶m b¶o thi c«ng liªn kÕt nót khung sμn chÞu lùc vμo khèi ch©n ®Õ. Chän 2 = 1(m) HKC§ = 104 + 1 = 105(m)  ChiÒu cao khung sμn chÞu lùc: Toμn bé phÇn th−îng tÇng ®Æt trªn mét hÖ sμn chÞu lùc. Gi÷a hÖ sμn chÞu lùc vμ khèich©n ®Õ lμ phÇn khung sμn chÞu lùc. ChiÒu cao phÇn khung sμn chÞu lùc: HKSCL = HCT - HKC§ Trong ®ã: HKSCL : chiÒu cao phÇn khung sμn chÞu lùc. HCT : chiÒu cao tÝnh tõ ®¸y biÓn ®Õn mÆt sμn chÝnh. HCT = 115 (m) HKC§ : chiÒu cao cña khèi ch©n ®Õ: HKC§ = 105 (m)  HKSCL = HCT - HKC§ = 115 – 105 = 10 (m) PhÇn th−îng tÇng ®−îc liªn kÕt víi ®Çu trªn cña 4 cäc lång trong èng chÝnh cña ch©n ®Õnhê hÖ khung nèi th«ng qua liªn kÕt hμn. KÝch th−íc mÆt trªn cña khung sμn chÞu lùc ph¶i t−¬ng øng víi kÝch th−íc cña khèith−îng tÇng. V× vËy kÝch th−íc mÆt trªn cña khung sμn chÞu lùc lμ 12x12(m). Khung sμn chÞu lùc cã 4 èng trô chÝnh chÕ t¹o tõ thÐp èng cã cïng ®−êng kÝnh víi cäc,®Çu d−íi nh− ®Çu v¸t bót ch× liªn kÕt víi khèi ch©n ®Õ kiÓu nót ®Çu nèi. Bèn ®Çu cäc nèivíi khung sμn chÞu lùc qua ph©n tè chuyÓn tiÕp ®−îc chÕ t¹o s½n ®Ó chuyÓn h−íng. Víi ®é s©u n−íc d = 100m trªn c¬ së tham kh¶o mét sè d¹ng kÕt cÊu míi ®· ®−îc x©ydùng hoÆc ®−îc x©y dùng ë d¹ng m« h×nh cña c¸c tËp ®oμn dÇu löa Hoa Kú ®ång thêiphï hîp víi quy m« th−îng tÇng ®· cã ta ®−a ra hai d¹ng kÕt cÊu: + M« h×nh dμn tèi thiÓu ®· ®−îc x©y dùng cho ®é s©u n−íc nμy + D¹ng kÕt cÊu dμn truyÒn thèng bèn èng chÝnh Trong mçi d¹ng kÕt cÊu ®−a ra l¹i bao gåm c¸c ph−¬ng ¸n nhá (cã kÝch th−íc c¸c cÊukiÖn kh¸c nhau) ®Ó lùa chän mét ph−¬ng ¸n tèi −u ®em so s¸nh víi ph−¬ng ¸n ®· ®−îclùa chän cña d¹ng kÕt cÊu cßn l¹i. Trong c¸c ph−¬ng ¸n ®−a ra ®Ó gi¶m chiÒu cao c«ngtr×nh, thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thi c«ng ®ãng cäc ta sÏ sö dông kÕt cÊu khung sμn chÞu lùc. C¨n cø vμo nguyªn t¾c lùa chän ph−¬ng ¸n ta c¨n cø vμo môc 2.3 ®Ó so s¸nh ®−a raph−¬ng ¸n kÕt cÊu hîp lý nhÊt. Sau ®ã ta sÏ lùa chän ph−¬ng ¸n tho¶ m·n c¸c yªu cÇu ®−a§å ¸n tèt nghiÖp - 30 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 31. 31. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−ícra lμm ph−¬ng ¸n lùa chän cuèi cïng. C¸c ph−¬ng ¸n ®−a ra ®Ó so s¸nh ph¶i ®¶m b¶o c¸cyªu cÇu sau:  Cã cïng sè liÖu ®Çu vμo (®é s©u n−íc, sè liÖu ®Þa chÊt, sè liÖu khÝ t−îng h¶i v¨n .)  C¸c ph−¬ng ¸n ®−a ra so s¸nh ph¶i cã kÝch th−íc ®Ønh t−¬ng ®−¬ng (tøc lμ phï hîp víi ph−¬ng ¸n ®ì kÕt cÊu th−îng tÇng vμ c«ng nghÖ trªn ®ã)  ChiÒu cao c«ng tr×nh b»ng nhau  Phï hîp víi nhiÖm vô chøc n¨ng cña c«ng tr×nh  §¶m b¶o æn ®Þnh tæng thÓ ViÖc x©y dùng ph−¬ng ¸n kÕt cÊu cã thÓ c¨n cø vμo kinh nghiÖm cña ng−êi thiÕt kÕ, sau®ã tõ kÝch th−íc ®· chän ng−êi thiÕt kÕ tiÕn hμnh kiÓm tra bÒn, æn ®Þnh cña kÕt cÊu ®ångthêi còng ph¶i ®¶m b¶o tÝnh kinh tÕ vμ thuËn lîi cho qu¸ tr×nh thi c«ng.2.4.2 Ph−¬ng ¸n kÕt cÊu dμn tèi thiÓu a. §Æc ®iÓm kÕt cÊu KÕt cÊu cã d¹ng h×nh th¸p, gåm hai phÇn: phÇn th©n trªn ®−îc thu nhá d¹ng th¸p bènc¹nh cã cÊu t¹o mÆt ngang h×nh vu«ng kÝch th−íc 12x12(m); phÇn th©n d−íi cã kÕt cÊumë réng ®¸y theo ba ph−¬ng. §©y lμ d¹ng kÕt cÊu phï hîp víi c¸c c«ng tr×nh ®−îc x©ydùng ë nh÷ng n¬i cã ®é s©u n−íc lín vμ ®iÒu kiÖn khÝ t−îng h¶i v¨n phøc t¹p. ChiÒu cao s¬ bé cña phÇn më réng ®−îc x¸c ®Þnh theo kinh nghiÖm (kho¶ng 1/3 chiÒucao cña khèi ch©n ®Õ). Trong qu¸ tr×nh tÝnh to¸n kiÓm tra nÕu thÊy chiÒu cao nμy lμ ch−a®ñ ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh tæng thÓ còng nh− kh¶ n¨ng chÞu lùc ta cã thÓ ®iÒu chØnh l¹i chophï hîp. Víi d¹ng kÕt cÊu nh− ®· m« t¶ ë trªn, trong ph−¬ng ¸n nμy sÏ cã 6 cäc n»m ë phÇn th©nd−íi, riªng phÇn th©n trªn sè cäc sö dông lμ 2 vμ ®−îc ®ãng cho hai èng chÝnh thuéc phÇnmÆt ph¼ng cña KC§ nh»m t¨ng c−êng æn ®Þnh cho c«ng tr×nh. S¬ ®å h×nh häc d¹ng kÕt cÊu nμy nh− sau:§å ¸n tèt nghiÖp - 31 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 32. 32. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc H×nh 1: S¬ ®å h×nh häc ph−¬ng ¸n 1 b. C¸c th«ng sè cña ph−¬ng ¸n Do sè l−îng èng chÝnh nhiÒu h¬n h¼n – 8 èng (dÉn ®Õn sè l−îng cäc còng nhiÒu h¬n)so víi ph−¬ng ¸n dμn truyÒn thèng nªn lùc däc trôc mμ mçi cäc sÏ chÞu Ýt h¬n. Do vËykÝch th−íc èng chÝnh vμ kÝch th−íc cäc cña ph−¬ng ¸n nμy sÏ nhá h¬n so víi ph−¬ng ¸nkÕt cÊu dμn truyÒn thèng Bªn c¹nh ®ã do cÊu t¹o diafragm kh«ng cã sù thay ®æi cÊu t¹o tõ trªn xuèng d−íi dovËy æn ®Þnh côc bé cña mçi thanh xiªn còng nh− lùc däc trôc cña c¸c thanh xiªn kh«ngcã sù thay ®æi ®ét ngét. C¨n cø vμo c¸c lËp luËn nμy ta ®−a ra ba ph−¬ng ¸n kÝch th−íc s¬bé cho ph−¬ng ¸n nμy nh− sau: B¶ng 1.12: KÝch th−íc cÊu kiÖn ph−¬ng ¸n KC tèi thiÓu: PA1 PA2 PA3 CÊu kiÖn D(mm) T(mm) D(mm) T(mm) D(mm) T(mm) Èng chÝnh 914 31.8 914 30.2 914 30.2 Thanh chÐo 711 20.6 660 20.6 610 17.5 Thanh ngang 660 17.5 610 17.5 610 14.3 Thanh gi»ng diaframg 610 15.9 610 15.9 559 14.3 Cäc 813 23.8 813 20.6 813 20.6 Khung sμn chÞu lùc 813 23.8 813 20.6 813 20.6§å ¸n tèt nghiÖp - 32 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 33. 33. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc C¸c kÝch th−íc cÊu kiÖn nh− ®· lùa chän ë trªn ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ ®é m¶nh. B¶ng d−íi®©y thèng kª kÕt qu¶ ®é m¶nh lín nhÊt cña tõng cÊu kiÖn. KÕt qu¶ tÝnh to¸n cô thÓ ®−îctr×nh bμy trong phÇn Phô lôc 18 B¶ng 1.13: §é m¶nh lín nhÊt trong c¸c cÊu kiÖn: §é m¶nh lín nhÊt CÊu kiÖn PA1 PA2 PA3 Èng chÝnh 55.24 55.144 55.144 Thanh xiªn 31.47 33.97 36.665 Thanh ngang 21.12 22.9 22.78 Thanh gi»ng diafragm 27.995 27.995 30.535  CÊu t¹o panel: Víi cÊu t¹o kÕt cÊu cã mét mÆt ph¼ng nªn ph−¬ng ¸n nμy ®¶m b¶o cho tμu khoan cã thÓcËp vμo thùc hiÖn c«ng t¸c khai th¸c. CÊu t¹o cô thÓ cña c¸c panel nh− sau: 12000 12000 15000 15000 15000 105000 15000 15000 15000 15000 8500 12000 8500 8500 12000 29000 20500 H×nh 2: CÊu t¹o panel§å ¸n tèt nghiÖp - 33 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 34. 34. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc  CÊu t¹o c¸c diafragm: Nh»m ®¶m b¶o bè trÝ ®ñ sè l−îng giÕng khoan, cÊu t¹o diafragm cho phÇn trô vμ phÇnmë réng ®¸y cÊu t¹o nh− sau: 12000 8500 12000 8500 12000 12000 8500 PhÇn trô PhÇn th©n d−íi H×nh 3: CÊu t¹o Diafragm kÕt cÊu dμn tèi thiÓu C¸c mÆt ngang c¸ch ®Òu nhau víi kho¶ng c¸ch lμ 15(m), riªng hai mÆt ngang trªn cïngc¸ch nhau 14(m). Víi d¹ng kÕt cÊu nμy cäc sÏ ®−îc luån trong hai èng chÝnh ë phÇn mÆtph¼ng cïng víi c¸c èng chÝnh cña phÇn më réng ®¸y. Sè l−îng cäc sö dông lμ 8.2.4.3 Ph−¬ng ¸n kÕt cÊu dμn truyÒn thèng a. §Æc ®iÓm kÕt cÊu Víi ph−¬ng ¸n nμy kÕt cÊu gåm bèn èng chÝnh cã mét mÆt th¼ng ®øng ®Ó tμu khoan cãthÓ cËp vμo, c¸c thanh xiªn trong panel nh− ®· ph©n tÝch ë trªn ta chän cÊu t¹o d¹ng ch÷X ®Ó ®¶m b¶o kh¶ n¨ng truyÒn lùc vμ t¨ng c−êng ®é cøng tæng thÓ cho kÕt cÊu, do c«ngtr×nh x©y dùng ë ®é s©u n−íc lín. Ph−¬ng ¸n mãng cäc ®−îc sö dông trong ph−¬ng ¸nnμy lμ cäc chÝnh ®ãng trong èng chÝnh, vμ kh«ng sö dông cäc phô. Nh− vËy ph−¬ng ¸nnμy sö dông 4 cäc. §ång thêi ®Ó gi¶m chiÒu cao KC§ ph−¬ng ¸n nμy còng sö dông kÕtcÊu khung sμn chÞu lùc. C¸c mÆt ngang ®−îc bè trÝ c¸ch ®Òu nhau.§Ó phï hîp víi quy m« th−îng tÇng ta chän kÝch th−íc ®Ønh khèi ch©n ®Õ lμ 13x13(m).èng chÝnh cã ®é dèc 1/8. b. C¸c th«ng sè cña ph−¬ng ¸n Theo kinh nghiÖm thiÕt kÕ c¸c ch©n ®Õ trong vïng §«ng Nam ¸ kÕt hîp víi c¸c sè liÖu®Þa chÊt cïng víi sù tham kh¶o kinh nghiÖm thiÕt kÕ cho c¸c dμn t−¬ng tù, ta nhËn thÊyvíi t¶i träng tõ th−îng tÇng truyÒn xuèng cïng víi träng l−îng b¶n th©n kÕt cÊu. Do vËy§å ¸n tèt nghiÖp - 34 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 35. 35. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc®Ó ®¶m b¶o ®é s©u ®ãng cäc còng nh− lùc ®Çu phï hîp víi nh÷ng thiÕt bÞ thi c«ng hiÖn cãth× ®−êng kÝnh èng chÝnh – cäc cïng c¸c cÊu kiÖn kh¸c cã thÓ s¬ bé ®−a ra nh− sau: B¶ng 1.14: KÝch th−íc tiÕt diÖn c¸c cÊu kiÖn ph−¬ng ¸n kÕt cÊu truyÒn thèng: PA1 PA2 CÊu kiÖn D(mm) T(mm) D(mm) T(mm) èng chÝnh 1524 31.8 1422 31.8 Thanh chÐo 965 20.6 813 20.6 Thanh ngang 813 17.5 762 17.5 Thanh gi»ng diaframg 762 15.9 711 15.9 Cäc 1118 23.8 1016 23.8 Khung sμn chÞu lùc 1118 23.8 1016 23.8 C¸c kÝch th−íc cÊu kiÖn nh− ®· chän ë ®©y phï hîp víi yªu cÇu ®¶m b¶o vÒ ®é m¶nh.B¶ng sau ®©y thèng kª ®é m¶nh lín nhÊt cho tõng cÊu kiÖn: B¶ng 1.14: §é m¶nh lín nhÊt trong c¸c cÊu kiÖn PA kÕt cÊu truyÒn thèng: §é m¶nh lín nhÊt CÊu kiÖn PA2.1 PA2.2 èng chÝnh 28.697 30.801 Thanh xiªn 47.599 56.724 Thanh ngang 36.97 39.5 Thanh gi»ng diafragm 51.76 55.56  CÊu t¹o panel: Nh− ®· ph©n tÝch ë trªn ®Ó phï hîp víi c¸c sè liÖu ®Çu vμo nªn ph−¬ng ¸n kÕt cÊutruyÒn thèng cã cÊu t¹o panel theo s¬ ®å d−íi ®©y. Theo s¬ ®å nμy c¸c thanh xiªn cã cÊut¹o d¹ng ch÷ X, riªng khoang cuèi cïng cña panel cã cÊu t¹o thanh xiªn d¹ng ch÷ V vμ®−îc gia c−êng thªm mét thanh chèng ®øng. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c mÆt ngang nh− ®· cÊut¹o ®¶m b¶o cho gãc gi÷a thanh xiªn vμ èng chÝnh n»m trong giíi h¹n ®¶m b¶o cho liªnkÕt hμn t¹i c¸c nót (gãc 300 ÷ 600)§å ¸n tèt nghiÖp - 35 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48
 36. 36. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ®Ò tμi: ThiÕt kÕ kÕt cÊu ch©n ®Õ dμn nhÑ d¹ng kÕt cÊu c«ng ViÖn xd c«ng tr×nh biÓn tr×nh biÓn tèi thiÓu ë ®é s©u 100m n−íc 13000 13000 105000 13000 13000 13000 13000 26000 26000 PANEL A PANEL 2  CÊu t¹o Diafragm Diafragm 8 Diafragm 1 26000 13000 13000 26000 H×nh 4: CÊu t¹o diafragm ph−¬ng ¸n kÕt cÊu truyÒn thèng2.5 X¸c ®Þnh h−íng ®Æt c«ng tr×nh H−íng ®Æt c«ng tr×nh phô thuéc vμo mét sè yÕu tè sau: + H−íng t¶i träng m«i tr−êng cùc h¹n. + Chøc n¨ng chÝnh cña dμn ( dμn c«ng nghÖ, dμn khai th¸c...) + ThuËn lîi cho viÖc bè trÝ gi¸ cËp tμu ®Ó gi¶m tèi ®a t¶i träng do m«i tr−êng t¸c§å ¸n tèt nghiÖp - 36 -svth: ph¹m thÕ ch−êng - líp 48cb - mssv: 2358.48

×