BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH   THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CỐ ĐỊ NH II   ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHII.              Ợ    ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                         GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH  1 Năm     H, m    2.6 ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                         GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Tõ mùc n-íc thÊp nhÊt (0m) ®Õn -4m...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH      25      35.3  41.9 ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH                      cøng   ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                     GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 17   M«®un tæng biÕn d¹ng       ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                    GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH- Sµn chÞu lùc: §ì kÕt cÊu nhµ vµ trong lßng ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH- Sµn c«ng t¸c: nhµ vÖ sinh = 0,75T, kho ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH   ổn định cho toàn bộ hệ thống công tr...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH               1. Dầm đỡ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                        GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHmóng. Đế móng hình tròn, có thể là hì...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                           GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH              d ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH       - Chiều dày thành trụ sơ bộ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH b) Kết cấu đế móng.     Kích thước...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH   1.3. Các phương án đưa ra ; với tr...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                                 GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH         ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                        GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH                 Chọ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                                   GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH       ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH               Chọn sơ b...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                                GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH          ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHBảng tính các thông số của phương án 3:...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                        GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH    Khi tính khối lượng bản nắp ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH          A=   x(  -  ) ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH- Chiều cao khối đế là 9.5m nên có thể th...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                     GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH           Cấu kiện       ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                     GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH+/ Trụ trong chân khay :   Ptt = 13.19T =...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                                 GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Mômen quán tính đư...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                     GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH    Néi dung thø 2: Tính toán tải trọn...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 3. Tải trọng hà bám. Với trọng lượng r...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHt¶i träng giã chØ chiÕm kho¶ng  10% tæng...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH            -   Block sàn ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH      Trụ đỡ (F1)       4.25 ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                          GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH                 ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                                 GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH* Các thành phần g...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                           GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH               ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Áp dụng công thức Morison tính tải trọ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                     GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHdụng lên khối chân đế về các điểm như hình...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC              GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH                   z         ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH     TẢI TRỌNG SÓNG TÁC DỤNG LÊN KH...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                   GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH  6.  Tải trọng đẩy nổi tác dụng lên KCĐ. ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH           MOMEN GÂY LẬT & GI...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC               GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH F14 = Tải trọng đẩy nổi F9,F10,F11,F12 = Tải trọng gió...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 4250           F12           ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC               GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH  8. Tính toán dao động riêng.a) Phương pháp luận  ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC               GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHvíi J1 lµ momen quan tÝnh tiÕt diÖn trô , chiÒu dµi®o¹...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                     GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHn-íc tÝnh to¸n lµ 23,5 m. Nhưng 1 nửa trụ ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH   Cam = 0.2 ( do có kể đến hà bám).  ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                                 GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH   Gồm có khối lư...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                        GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH                   ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                           GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH               ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                              GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH             ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                                    GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH   Nhận x...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                       GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH   Nội dung thứ 3: Xác định nội lực...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                  GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH   B-íc 1: TÝnh lón cña mãng träng lùc theo sè ...
BỘ MÔN CTB-ĐÔBC                      GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH     H×nh 3.10, X¸c ®Þnh diÖn tÝch t...
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Đồ án cô đinh 2
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Đồ án cô đinh 2

949

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
949
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
44
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Đồ án cô đinh 2

 1. 1. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH THUYẾT MINH ĐỒ ÁN CỐ ĐỊ NH II ------ NHÓM 1------ Nhiệm vụ của đồ án : Thiết kế khối chân đế công trình biển trọng lực trong giai đoạn khai thác. I. GIỚ THIỆU ĐẶ ĐIỂM CÔNG TRÌNH I C Công trình biển trọng lực là loại công trình làm việc theo nguyên lý móng nông, đứng ổn định trên mặt đáy biển nhờ trọng lượng bản thân và trọng lượng công nghệ. Mét trong nh÷ng -u ®iÓm næi bËt cña c«ng tr×nh biÓnträng lùc lµ toµn bé (hoÆc phÇn lín) kÕt cÊu c«ng tr×nh®-îc chÕ t¹o ë ven bê, sau ®ã lai d¾t c«ng tr×nh ra vÞtrÝ x©y dùng ®¸nh ch×m, gi¶m thiÓu thêi gian thi c«ngngoµi kh¬i do vËy tr¸nh ®-îc nh÷ng rñi ro khi thi c«ngdµi ngµy ë ngoµi kh¬i. §Ó tËn dông ®-îc -u ®iÓm trªn ®©y, c¸c c«ng tr×nhph¶i ®-îc thiÕt kÕ sao cho tù næi æn ®Þnh trong qu¸tr×nh lai d¾t tõ vÞ trÝ thi c«ng ven bê ®Õn n¬i x©ydùng c«ng tr×nh. §Ó t¨ng æn ®Þnh cho c«ng tr×nh, th-êngcÊu t¹o phÇn ®Õ lín ®Ó h¹ thÊp träng t©m c«ng tr×nh.Träng t©m cµng thÊp th× c«ng tr×nh cµng æn ®Þnh. Ngoài ra, bê tông còn là vật liệu rẻ tiền hơn thép, có thể sử dụng nguồn nhâncông địa phương. Khả năng chống ăn mòn xâm thực của môi trường mạnh nhưnước biển tốt. Quá trình duy tu bảo dưỡng ít hơn so với công trình biển cố địnhbằng thép. Có thể sử dụng các khoảng không gian ngầm trong công trình như cácsilo. Các nhước điểm mà công trình biển trọng lực là : - Kích thước trọng lượnglớn dẫn đến tính linh hoạt kém. Đòi hỏi thi công trên bờ phải có ụ khô, cảng nướcsâu.NHÓM 1 1
 2. 2. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHII. Ợ ĐẶ ĐIỂM KHÍ TƯ NG HẢ VĂN, ĐỊ A CHẤ CÔNG TRÌNH. C I T 1. Số liệu thủy triều và nước dâng tại vị trí xây dựng công trình. Các thông số đề bài Đề 1 Hệ số điều chỉnh chiều cao sóng 0.4 Biên động triều lớn nhất d1 (m) 1.5 Nước dâng tương ứng với bão thiết kế d2 ( m ) 1 2. Độ sâu nước tại vị trí xây dựng công trình. do = 21m 3. Số liệu về sóng. Chu kỳ lặp Hướng N NE E SE S SW W NW 100 Năm H, m 10.8 16.1 9.9 6.2 8.6 12.2 9.3 7.4 T, s 10.3 14.1 11.6 10.8 12.4 12.5 12.0 12.3 50 Năm H, m 9.7 15.6 9.2 5.6 8.0 12.4 8.8 6.9 T, s 10.0 14.1 11.5 10.5 12.1 12.4 11.9 11.7 25 Năm H, m 8.8 14.7 8.7 5.2 7.7 11.1 8.5 6.5 T, s 9.9 14.3 11.4 10.2 11.8 12.4 11.8 11.7 5 Năm H, m 5.6 13.7 6.8 3.8 6.2 9.7 7.1 4.8 T, s 9.4 13.9 11.0 9.4 10.6 12.1 11.6 11.0NHÓM 1 2
 3. 3. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 1 Năm H, m 2.6 11.8 4.8 2.4 4.6 7.3 5.8 3.0 T, s 9.1 13.3 10.5 9.1 9.2 11.7 11.3 9.9 4. Số liệu về dòng chảy. Vận tốc dòng chảy thiết kế với chu kỳ lặp 100 năm, tương ứng với các hướng sóng. Vận tốc dòng chảy mặt :- C¸c th«ng H-íng sãng sè N NE E SE S SW W NW VËn tèc 93 137 100 173 224 181 178 12 (cm/s) 1 H-íng (®é) 24 242 277 41 68 79 78 13 0 4 Vận tốc dòng chảy đáy : C¸c th«ng H-íng sãng sè N NE E SE S SW W NW VËn tèc 68 119 90 109 182 137 119 97 (cm/s) H-íng (®é) 2 300 60 295 329 53 329 197 5. Số liệu về hà bám. Ph¹m vi hµ b¸m tÝnh tõ mùc n-íc ChiÒu dµy hµ b¸m thÊp nhÊt trë xuèng (mm)NHÓM 1 3
 4. 4. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Tõ mùc n-íc thÊp nhÊt (0m) ®Õn -4m 80mm Tõ - 4m ®Õn -8m 87mm Tõ -8m ®Õn -10m 100mm Tõ -10m ®Õn ®¸y biÓn 70mmTrọng lượng riêng hà bám : γ=1.6 T/m3 6. Số liệu về gió. Vận tốc gió trung bình đo trong 3 giây với chu kỳ lặp 100 năm đo ở dộ cao 10mso với mực nước chuẩn. Chu kỳ lặp - năm N NE E SE S SW W NW Vận tốc gió trung bình đo trong 2 phút 100 38.4 46.1 0.0 20.8 2.0 35.7 34.2 33.5 50 36.2 45.0 9.1 19.2 1.4 33.4 32.7 31.8 25 34.2 40.6 7.4 18.2 0.4 31.5 30.4 29.2 10 30.6 37.5 6.3 16.8 9.2 28.2 27.5 26.5 5 28.5 34.6 5.2 15.5 8.4 26.2 25.2 21.3 1 23.0 26.0 2.0 12.7 6.0 21.0 20.0 18.0 Chu kỳ lặp - năm N NE E SE S SW W NW Vận tốc gió trung bình đo trong 1 phút 100 39.7 47.1 1.0 21.4 2.7 36.9 35.3 34.6 50 37.4 46.5 0.1 19.8 22.1 34.5 33.8 32.8NHÓM 1 4
 5. 5. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 25 35.3 41.9 28.3 18.8 21.1 32.5 31.4 30.2 10 31.6 38.7 27.2 17.4 19.8 29.1 28.4 27.4 5 29.4 35.7 26.0 16.0 19.0 27.1 26.0 22.0 1 23.8 26.9 22.7 13.1 16.5 21.7 20.7 18.6 Chu kỳ lặp - năm N NE E SE S SW W NW Vận tốc gió trung bình đo trong 3 giây 100 44.7 58.1 4.9 24.2 5.6 41.6 39.8 39.0 50 42.1 52.4 33.9 22.3 24.9 38.9 38.1 37.0 25 39.8 47.3 31.9 21.2 23.7 36.7 35.4 34.0 10 35.6 43.7 30.6 19.6 22.4 32.8 32.0 30.8 5 33.2 40.3 29.3 18.0 21.4 30.5 29.3 24.8 1 26.8 30.3 25.6 14.8 18.6 24.4 23.3 21.0 7. Số liệu về địa chất công trình. Tªn líp ®Êt Líp ®Êt Líp ®Êt Líp ®Êt C¸c th«ng sè sè 1 sè 2 sè 31 M« t¶ líp SÐt pha, SÐt mµu SÐt ®Êt tr¹ng x¸m pha, th¸i vµng, tr¹ng cøng tr¹ng th¸i th¸i dÎoNHÓM 1 5
 6. 6. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH cøng cøng §é s©u ®¸y líp ®Êt 2 (tÝnh tõ ®¸y biÓn trë 7 20 Vô hạn xuèng), m 3 §é Èm W, % 28,1 29,1 32,2 4 Khèi l-îng thÓ tÝch 1.93 1.91 1.91 3 tù nhiªn w, g/cm 5 Khèi l-îng thÓ tÝch 1.51 1.48 1.44 kh« c, g/cm3 6 Khèi l-îng riªng s, 2.71 2.70 2.71 g/cm3 7 §é lç rçng n, % 44.3 45.2 46.9 8 HÖ sè rçng tù nhiªn 0.795 0.824 0.882 eo 9 §é b·o hßa G, % 95.8 95.4 98.9 10 Giíi h¹n ch¶y WL, % 46.8 46.9 42.8 11 Giíi h¹n ch¶y WP, % 30.8 29.2 28.4 12 ChØ sè dÎo Ip, % 16.0 17.7 14.4 13 §é sÖt Is -0.17 -0.01 0.26 14 Lùc dÝnh kÕt C, 0.36 0.47 0.42 kG/cm2 15 Gãc ma s¸t 15002’ 13045’ 14035’ 16 HÖ sè nÐn lón a1-2, 0.022 0.024 0.023 cm2/kGNHÓM 1 6
 7. 7. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 17 M«®un tæng biÕn d¹ng 202.4 175.6 152.2 Eo, kG/cm2III. ĐẶ ĐIỂM CÔNG TRÌNH. C 1. Độ sâu nước và nước dâng.Độ sâu nước tại vị trí xây dựng công trình: do = 21m - Nước dâng do triều lớn nhất : d1 = 1.5m - Nước dâng tương ứng với bão thiết kế : d2 = 1m  Mực nước tính toán : d = do d1 d2 = 21 + 1.5 + 1 = 23.5 (m).Hệ số điều chỉnh chiều cao sóng : μ = 0.4 2. Hướng đặt công trình. Công trình dạng trụ đỡ đứng với hình dáng trụ và đế móng là dạng tròn. Dovậy việc lựa chọn hướng đặt cônh trình chủ yếu phụ thuộc vào hình dáng của kếtcấu thượng tầng để giảm thiểu tác động của môi trường. Tuy nhiên tải trọng môitrường tác dụng lên thượng tầng chỉ là tải trọng gió mà chỉ chiếm khoảng 10 -15% tổng tải trọng tác dụng lên công trình. Chính vì những lý do này mà việc lựachọn hướng đặt công trình biển bê tông trọng lực như thế nào cũng không quáquan trọng miễn sao cho việc thi công thượng tầng càng dễ dàng càng tốt. 3. Mô tả kiến trúc công trình. KiÕn tróc c«ng tr×nh gåm 5 phÇn chÝnh: Th-îng tÇng;Kết cấu đỡ thượng tầng ; Trô ®ì; §Õ mãng; Ch©n khay.Th-îng tÇng bao gåm :- Khèi nhµ ë: Gåm nhµ ë cho 12 ng-êi, chøa c¸c thiÕt bÞ®o khÝ t-îng h¶i v¨n. D¹ng nhµ h×nh b¸t gi¸c, trªn m¸ilµ v-ên khÝ t-îng cã ®Æt c¸c dông cô ®o.NHÓM 1 7
 8. 8. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH- Sµn chÞu lùc: §ì kÕt cÊu nhµ vµ trong lßng lµm bÓn-íc ¨n 50m3.- Sµn c«ng t¸c: §ì nhµ vÖ sinh, kho chøa, gi¸ vµ xuång,bÓ chøa dÇu, cÇu thang di déng.Trô ®ì bao gåm:- Trô lµm b»ng BTCT hoÆc BTCT¦ST tiÕt diÖn vµnh khuyªn.- DÇm ®ì th-ìng tÇng.§Õ mãng bao gåm:- §Õ mãng lµ khèi BTCT hoÆc BTCT¦ST rçng víi mÆt b»ngtrßn hay vu«ng.- HÖ thèng ch©n khay ch¹y vßng quanh ®Õ mãng.- PhÝa trong ®Õ mãng cã c¸c hÖ dÇm s-ên BTCT hoÆc v¸chcïng víi b¶n ®¸y, b¶n n¾p, b¶n thµnh chia thµnh c¸ckhoang rçng. ( Víi ®å ¸n nµy, c«ng tr×nh coi nh- kh«ng cã thiÕtbÞ cÆp tÇu.) 4. Trọng lượng phần thượng tầng và các thiết bị. - Khèi nhµ ë = 70T, ho¹t t¶i = 2T, dù tr÷ l-¬ng thùcthùc phÈm = 8T, n-íc ngät = 50T.- HÖ thèng dÇm thÐp chÞu lùc ë sµn chÞu lùc = 38T.NHÓM 1 8
 9. 9. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH- Sµn c«ng t¸c: nhµ vÖ sinh = 0,75T, kho = 1,45T, bÓchøa dÇu = 2,5T, träng l-îng b¶n th©n sµn c«ng t¸c =11T. 5. Đặc trưng cơ học của vật liệu. * ThÐp c-êng ®é cao cã c¸c ®Æc tr-ng c¬ lý:- Khèi l-îng riªng t = 7850 kG/m3- C-êng ®é tiªu chuÈn Rc = 17.000 kG/cm2- C-êng ®é tÝnh to¸n R = 11.000 kG/cm2- M« đun ®µn håi E = 2.000.000 kG/cm2* ThÐp th-êng nhãm CI, CII, CIII...* Bª t«ng:- Víi cÊu kiÖn BTCT th-êng: BT m¸c # 400- Víi cÊu kiÖn BTCT¦ST: BT m¸c # 500IV. Ơ PHƯ NG ÁN THI CÔNG DỰKIẾN. 1. Bước 1: chế tạo trên bờ trong ụ khô.Toàn bộ phần đế móng BTCT và một phần của trụ BTCT được chế tạo trong ụkhô. Sau khi chế tạo xong, tháo nước vào ụ để phần KCĐ đã chế tạo này tự nổiđược và kéo ra khu nước gần bờ để thi công tiếp bước hai. 2. Bước 2: Ghép phao phụ vào công trình (gần bờ). Tại vị trí gần bờ, tiến hành gắn các phao phụ bằng thép vào Khối chân đế đã chếtạo từ bước 1 để tăng tính nổi và ổn định của hệ Khối chân đế - phao phụ. 3. Bước 3: Chế tạo và lắp dựng hoàn chỉnh (ở gần bờ). Tiếp tục chế tạo nốt phần trụ BTCT còn lại, đồng thời lắp khối thượng tầng vào khối chân đế. Hệ khối chân đế và phao phụ phải đảm bảo tính nổi và tínhNHÓM 1 9
 10. 10. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH ổn định cho toàn bộ hệ thống công trình sau khi đã chế tạo và lắp dựng ở bước 3 này. 4. Bước 4: Lai dắt ra vị trí xây dựng ngoài khơi. Dùng các tàu kéo, lai dắt hệ khối chân đế - phao phụ - thượng tầng ra ngoài khơi ( nơi vị trí sẽ cố định công trình). 5. Bước 5: San dọn nền và bơm nước đánh chìm công trình. Tại vị trí cố định công trình, tiến hành công tác san dọn nền đất, sau đó bơm nước vào khối chân đế để công trình từ từ hạ xuống. chú ý phao phụ lúc này vẫn nổi trên mặt nước và có tác dụng định vị công trình, dẫn hướng cho công trình từ từ hạ xuống đáy biển. 6. Bước 6: Hoàn chỉnh các hạng mục khác. Sau khi công trình hạ xuống, tiến hành các công tác khác nhau như : bơm phụt vữa bê tông vào khe giữa đáy móng và nền đất, dằn vật liệu vào khối chân đế (nếu cần), tháo dỡ phao phụ ra khỏi công trình, hoàn tất các việc phụ khác.V. GIẢ PHÁP KẾT CẤ I U. 1. Giải pháp kết cấu dầm đỡ thượng tầng. - Kết cấu đỡ thượng tầng có dạng sàn phẳng được cấu tạo bằng thép hình, thépống hoặc BTCT. - Vì công trình làm bằng BTCT nên chọn luôn cấu tạo của kết cấu đỡ thượngtầng làm bằng BTCT đổ toàn khối. Với trụ đỡ có các dạng sau (Hình vẽ): 3 1 2 1 2 3NHÓM 1 10
 11. 11. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 1. Dầm đỡ thượng tầng 2. Thành trụ đỡ 3. Giao giữa các dầm 2. Giải pháp kết cấu trụ đỡ. Với kết cấu thượng tầng như đầu bài cho thì chỉ có một trụ đỡ. - Trụ đỡ có tiết diện hình vành khuyên. Đối với tác dụng của môi trườngbiển thì đây là tiết diện có lợi nhất về khả năng chịu lực, tác dụng của tải trọng lênmọi phía của kết cấu là như nhau. Mặt khác ta có lợi dụng khoảng rỗng ở bên trongcủa trụ đỡ để đặt các thiết bị khoan, ống khoan, làm cầu thang lên xuống và phụcvụ các hoạt động công nghệ khác. - Trong trụ đỡ có các bản vách cách nhau một khoảng h(m), tạo độ cứng vàổn định cho vách. - Kích thước mặt cắt ngang và chiều dày của trụ đỡ có thể thay đổi. - Việc thay đổi tiết diện kéo theo sự phức tạp trong thi công. Mà độ sâu nướctại vị trí đặt công trình là 21 m, không quá lớn. Do vậy ta chọn tiết diện trụ khôngđổi trên suốt chiều dài. 3. Giải pháp kết cấu móng. Việc chọn kích thước đế móng phụ thuộc phần lớn vào phương pháp thi côngvà các điều kiện về ổn định về khả năng tự nổi, điều kiện bền và biến dạng củaNHÓM 1 11
 12. 12. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHmóng. Đế móng hình tròn, có thể là hình vuông, chữ nhật, đế hình vòm hoặc đế cóthể là tập hợp của các xi lô. Néi dung thø 1: X©y dùng ph-¬ng ¸n 1. Xây dựng phương án kiến trúc. 1.1. Xác định chiều cao KCĐ. Chiều cao KCĐ được xác định theo công thức: Hcđ = do+d1+d2+µ.ε.Hmax+Δo Trong đó: Hcđ: Chiều cao KCĐ (tính từ mặt đáy biển đến mép dưới của kết cấu đỡthượng tầng) do: độ sâu nước tại vị trí xây dựng d1: biên độ triều d2: biên độ nước dâng do bão µ: hệ số điều chỉnh chiều cao sóng ε: hệ số (0.5-0.7) phụ thuộc lý thuyết sóng tính toán Δo: độ tĩnh không (Δo ≥ 1.5 m) - Xác định Lý thuyết sóng với : d = MNTT = 23.5 (m) ; H = 0,4.16,1=6.44(m) ; T= 14.3s. *Xác định chu kỳ biểu kiến Tapp : do d/gT2 = 0.012 > 0.01 nên tra bảng theo API, với V1/gT = 1.31/(9.81x14.3) =0.0093. Trong đó : V1 : vận tốc mặt lớn nhất ứng với hướng sóng chủ đạo NE. Tra bảng ta được : Tapp/T = 1.1 => Tapp = 15.158 (s). H 6.44 3 Tra bảng với : 2.86 x10 gTapp 2 9.81x15.1582NHÓM 1 12
 13. 13. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH d 23.5 0.01 gTapp 2 9.81x15.1582  Thuộc Lý thuyết sóng Stokes bậc 5.Khi đó : ε = 0.7Với các dữ liệu đã cho thay vào công thức ta có: Hcđ = 21+1.5+1+0.4x0.7x16.4+1.5 = 30.388 (m) Chọn chiều cao KCĐ là Hcđ = 30.5 (m). 1.2. Lựa chọn sơ bộ các kích thước KCĐ.* S¬ bé lùa chän c¸c kÝch th-íc cña c¸c bé phËn trong ®Õmãng dùa vµo tµi liÖu bª t«ng cèt thÐp: 1 1 + KÝch th-íc dÇm phô : hdÇm phô= ( ) .lnhÞp 12 20 + KÝch th-íc dÇm chÝnh : hdÇm chÝnh= 1 1( ) .lnhÞp 8 12 + BÒ réng dÇm chän trong kho¶ng b=(0,3÷0,5).hdÇm 1 hb ldàm 35 + Chiều dày bản : hb 250 a) Trụ đỡ và kết cấu đỡ thượng tầng. + Trụ đỡ: - Tiết diện trụ đỡ là hình vành khuyên, đường kính trụ sơ bộ chọn là6m.NHÓM 1 13
 14. 14. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH - Chiều dày thành trụ sơ bộ chọn là 0.5m và không thay đổi trên suốtchiều dài, do độ sâu nước không lớn (d = 23.5m), nên áp lực thủy tĩnh cũng khônglớn. - Bên trong trụ có các bản vách cứng, sơ bộ chọn chiều dày bản váchlà 0.4m > 0.25m, do các vách này ở bên trong trụ đỡ, không tiếp xúc với môitrường xâm thực nên lớp bảo vệ nhỏ hơn lớp bảo vệ thành trụ đỡ. Khoảng cáchgiữa các bản vách đối với từng phương án được chọn sơ bộ và được thể hiện trênhình vẽ (trong phần sau), và nằm trong khoảng từ 5÷7m. + Kết cấu đỡ thượng tầng: - Kết cấu đỡ thượng tầng gồm 4 dầm giao nhau. Sơ bộ chọn chiều dàicủa dầm là 12m, do chiều rộng thượng tầng rộng 12m. Vì đường kính của trụ là6m nên phần thừa của dầm được coi là công xôn có chiều dài là 3m, từ đó sơ bộchọn kích thước dầm là 0.5x1m, do chiều cao dầm bằng 1/3 chiều dài đoạn côngxôn, chiều cao dầm sẽ được giảm dần, đến mép ngoài ta chọn chiều cao dầm là0.6m > 0.15m, sao cho độ dốc từ 1/6 ÷ 1/3. Mục đích giảm là do mômen giảm. - Các kích thước của dầm đỡ thượng tầng thể hiện trên hình vẽ sau: 500 3 1 2 600 1000 1 2000 3000 2 3 6000 0 50 12000 1. Dầm đỡ thượng tầng 2. Thành trụ đỡ 3. Giao giữa các dầmNHÓM 1 14
 15. 15. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH b) Kết cấu đế móng. Kích thước đế móng thỏa mãn các điều kiện: - Điều kiện về thi công (đó là khả năng tự nổi cùa công trình tronggiai đoạn đầu khi thi công xong đốt trụ đầu tiên) T < Hđế - Điều kiện về ổn định. ho > 0 Trong đó: T: là mớn nước của công trình. Hđế : Chiều cao của đế. ho : chiều cao ổn định ban đầu của công trình. Trong các loại hình dạng của đế móng thì kết cấu đế móng dạng hìnhtròn là tối ưu. Bởi vì: kết cấu hình tròn chịu lực từ mọi phía là như nhau. Đế móngchịu áp lực thủy tĩnh từ mọi phía, để tránh cho các bản thành bị chịu uốn ta sửdụng kết cấu hình tròn. Sơ bộ lựa chọn cấu tạo đế móng như sau: - Đường kính đế móng: 20m < do = 21m. - Kết cấu dầm trụ đỡ (dầm chính): gồm 8 dầm trụ đỡ xuyên tâm, loạidầm trụ đỡ 2 nhánh. Kích thước của dầm trụ đỡ cho từng phương án được mô tảsau. - Hệ dầm phụ theo phương vòng, sơ bộ chọn kích thước là 0.4x1 m. - Chiều dày của bản đáy, bản nắp, bản thành chọn là 0.4 m. - Chiều cao trụ và các kích thước khác thể hiện trong hình vẽ của từngphương án. - Sơ bộ chọn chiều sâu của chân khay là 0.5 m.NHÓM 1 15
 16. 16. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 1.3. Các phương án đưa ra ; với trọng lượng riêng của bê tông : γbt = 2.5T/m3 a) Phương án 1: Trụ có tiết diện không đổi, đế móng dạng trụ tròn có bản nắp phẳng. Hình dạng và các kích thước chọn sơ bộ thể hiện như trên hình vẽ: Bảng tính các thông số của phương án 1: TrọngSTT Tên cấu kiện Cao trình D,l ( m) b,t ( m) h (m) V (m3) lượng(T) 1 Trụ dưới 0 – 6.5 6.00 0.8 6.5 84.95 212.37 2 Trụ trên 6.5 – 30.5 6.00 0.50 24 207.35 518.36 3 Vách 1 6.1 – 6.5 5.00 0.40 7.6 19 4 Vách 2 12.1 – 12.5 5.00 0.40 7.6 19 5 Vách 3 18.1 -18.5 5.00 0.40 7.6 19 6 Vách 4 24.1 – 24.5 5.00 0.40 7.6 19 7 KC đỡ thượng tầng 29.5 – 30.5 12.00 0.50 1.00 24.00 60.00 Tổng 866.73 NHÓM 1 16
 17. 17. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 5000 800 800x800 1 1 6000 6000 600030500 MÆ C¾T 1-1 T 400 6000 400 1000 2 2 6500 400 1000 400 800 400 00 10 4 00 50 0 6000 12000 20000 MÆ C¾T 2-2 TNHÓM 1 17
 18. 18. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Chọn sơ bộ kích thước đế móng Số Trọng Cấu kiện D, l (m) h (m) b V (m3) lượng lượng(T) Bản đáy 19.2 0.4 1 115.81 289.53 Đáy Dầm vòng bản đáy 12 1 0.4 1 14.58 36.44 Dầm phụ hướng tâm 3 0.6 0.4 8 5.76 14.40 Bản thành 20 6.5 0.4 1 160 400 Thành Dầm vòng bản thành 20 1 0.4 1 14.55 36.4 Bản nắp 20 0.4 1 125.66 314.16 Nắp Dầm vòng bản nắp 12 1 0.4 1 14.58 36.44 Dầm phụ hướng tâm 3 0.6 0.4 8 5.76 14.40 Nhánh nắp 7 1 0.5 8 28 70 Dầm Nhánh đáy 7 1.5 0.5 8 42 105 trụ đỡ Sườn thành 4.5 1 0.5 8 18 45 Chân Vòng ngoài 20 0.5 0.4 1 12.32 30.79 khay Trụ trong 6 0.5 0.8 1 6.53 16.33 Cột Cột chống dầm vòng trong 4.5 0.4 0.4 8 5.76 14.4 chống Cột chống dầm vòng thành 2.05 1 0.4 16 13.12 32.8 Tổng 1456Tổng khối lượng công trình trong phương án 1 là: 2322.7 T. b) Phương án 2: Trụ có tiết diện không đổi, đế móng có dạng nắp mái tròn xoay. Bảng tính các thông số của phương án 2: STT Tên cấu kiện Cao trình D,l ( m) b,t ( m) h (m) V (m3) Trọng lượng,T 1 Trụ dưới 0 – 9.5 6 0.800 9.5 124.2 310.4 2 Trụ trên 9.5 – 30.5 6 0.500 21 274.5 686.12 3 Vách 1 4.55 – 4.95 4.4 0.4 5.83 14.6 4 Vách 2 16.1 – 16.5 5 0.4 5.83 14.6 5 Vách 3 23.1 - 23.5 5 0.4 5.83 14.6 6 Vách 4 29.1 -29.5 5 0.4 5.83 14.6 Kết cấu đỡ 7 29.5 – 30.5 12 0.500 1 24 60 thượng tầng Tổng 1114.92 NHÓM 1 18
 19. 19. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 6000 1 1 400 800x800 7000 500 800 600030500 MÆ C¾T 1-1 T 7000 1200 0 2 12 40 2 3500 00 400 6000 1200 1000 800 400 00 10 4 00 50 0 6000 12000 20000 MÆ C¾T 2-2 TNHÓM 1 19
 20. 20. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Chọn sơ bộ kích thước đế móng Cấu kiện D, l (m) h (m) b Số lượng V (m3) Trọng lượng,T Bản đáy 19.2 0.4 1 115.81 289.53 Dầm vòng bản Đáy 12 1 0.4 1 14.58 36.44 đáy Dầm phụ hướng 3 0.6 0.4 8 5.76 14.40 tâm Bản thành 20 6 0.4 1 123.15 307.88Thành Dầm vòng đỉnh 20 1 0.4 1 14.02 35.06 bản thành Nắp Bản nắp tròn xoay 22.7 3.5 0.4 1 161.88 404.71 Nhánh nắp 8.85 1.2 0.5 8 42.48 106.20 Dầm Nhánh đáy 7.5 1.5 0.5 8 45 112.50trụ đỡ Sườn thành 6 1.2 0.5 8 24 60Chân Vòng ngoài 20 0.5 0.4 1 12.32 30.79 khay Trụ trong 6 0.5 0.8 1 5.28 13.19 Tổng 1334.37 Tổng khối lượng công trình trong phương án 2 là: 2449.29 TCông thức tính thể tích hình cầu : V= 4πr3/3 với r là bán kính. Khi tính khối lượng bản nắp tròn xoay, ta coi bản nắp là một hình cầu rồi tínhthể tích của hình cầu, nó là hiệu số của 2 hình cầu (bên trong và bên ngoài, có hiệusố đường kính bằng bề dày của bản nắp). c) Phương án 3: Trụ có tiết diện không đổi, đế móng có nắp dốc đều.NHÓM 1 20
 21. 21. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 6000 1 1 400 7000 800x800 500 800 600030500 MÆ C¾T 1-1 T 7000 1200 2 2 3500 00 40 12 0 400 6000 1200 1000 800 400 00 0 10 40 50 0 6000 12000 20000 MÆ C¾T 2-2 TNHÓM 1 21
 22. 22. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHBảng tính các thông số của phương án 3:STT Tên cấu kiện Cao trình D,l ( m) b,t ( m) h (m) V (m3) Trọng lượng,T 1 Trụ dưới 0 – 9.5 6 0.800 9.5 124.2 310.4 2 Trụ trên 9.5 – 30.5 6 0.500 21 181.4 453.6 3 Vách 1 4.55 – 4.95 4.4 0.4 5.83 14.6 4 Vách 2 16.1 – 16.5 5 0.4 5.83 14.6 5 Vách 3 23.1 - 23.5 5 0.4 5.83 14.6 6 Vách 4 29.1 -29.5 5 0.4 5.83 14.6 Kết cấu đỡ 7 29.5 – 30.5 12 0.500 1 24 60 thượng tầng Tổng 882.4 Chọn sơ bộ kích thước đế móng Số Trọng lượng Cấu kiện D, l (m) h (m) b V (m3) lượng (T) Bản đáy 19.2 0.4 1 115.81 289.53 Dầm vòng bảnĐáy 12 1 0.4 1 14.58 36.44 đáy Dầm phụ hướng 3 0.6 0.5 8 5.76 14.40 tâm Bản thành 20 6 0.4 1 147.78 369.45Thành Dầm vòng đỉnh 20 1 0.4 1 23.87 59.67 bản thànhNắp Bản nắp dốc đều 20 3.5 0.4 1 243.2 608 Nhánh nắp 7.83 1.2 0.5 8 37.58 93.96 Dầm Nhánh đáy 7 1.5 0.5 8 42 105trụ đỡ Sườn thành 6 1.2 0.5 8 24 60Chân Vòng ngoài 20 0.5 0.4 1 12.32 30.79khay Trụ trong 6 0.5 0.8 1 5.28 13.19 Tổng 1680.43Tổng khối lượng công trình trong phương án 2 là: 2562.83 TNHÓM 1 22
 23. 23. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Khi tính khối lượng bản nắp dốc đều ta coi bản nắp dốc đều là hình chóp cụt, nó là hiệu số thể tích của 2 hình nón. Ta có thể tích của hình nón cụt: V = π.H(R2+Rr+r2)/3 với R là bán kính lớn và r là bán kính nhỏ, H là chiều cao.1.4. Kiểm tra tính hợp lý của các kích thước đã chọn. Trụ đỡ phải thỏa mãn các điều kiện sau: - Điều kiện về độ mảnh: λ= ≤ 70 ( Theo TCVN 5574: 91) - Tỷ số: ≤ 17.7 ( Sổ tay thực hành kết cấu công trình ) Với: ltrụ :chiều dài tính toán của trụ với sơ đồ tính coi trụ như một thanh công xôn được ngàm tại mặt đế móng, ta có: lo = 2xltrụ , theo sổ tay thực hành kết cấu. ( Với: lo là chiều dài quy đổi của thanh khi tính ổn định µ=2 : Hệ số ảnh hưởng liên kết (ngàm công xôn) ) r: bán kính quán tính của tiết diện r= J: Mô men quán tính của tiết diện J= x( - ) A: Diện tích tiết diện. NHÓM 1 23
 24. 24. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH A= x( - ) ; D1 = Do-2t , với t : bề dày trụ đỡ. Với Do là đường kính ngoài của trụ. Ta có bảng kiểm tra độ mảnh của trụ đỡ : ltrụ,m lo,m D,m t,m A,m2 J,m4 R,m lo/r lo/DPhương án 1 24 48 6 0.5 8.6394 32.938 1.9526 24.583 8Phương án 2 21 42 6 0.5 8.6394 32.938 1.9526 21.51 7Phương án 3 21 42 6 0.5 8.6394 32.938 1.9526 21.51 7Kết luận: Kích thước trụ đỡ của các phương án đã chọn đều thỏa mãn điều kiện. 2. Phân tích lựa chọn phương án. Giải pháp kết cấu phương án 1 với khối chân đế trụ tròn cho kết cấu bê tông chịu lực, chịu lực tốt khi áp lực thủy tĩnh tác dụng lên công trình trong quá trình thi công. Với hình dạng này khối chân đế làm việc theo mọi phương là như nhau, tải trọng làm việc theo mọi phương là như nhau.- Chiều cao khối đế là 6.5m nên có thể thi công trong ụ khô. Do nắp phẳng nên dễ thi công hơn, thuận tiện khi kết hợp với phao phụ (nếu có). Tuy nhiên do có sự thay đổi đột ngột về tiết diện nên khi thi công trong giai đoạn sau sẽ có sự thay đổi đột ngột về mớn nước, cần có biện pháp xử lý.- Bản nắp là mặt phẳng, khi tải trọng tác dụng thẳng góc nên trong bản chỉ xuất hiện mô men uốn, xoắn và lực cắt. Phương án này phù hợp với độ sâu nước không lớn, có áp lực thủy tĩnh nhỏ.- Ở phần đế móng có cột đỡ để chống áp lực thủy tĩnh. Trọng lượng bản thân của phương án này : G = 2322.7T. Giải pháp kết cấu phương án 2 với phần đế có cấu tạo vòm, đây là kết cấu chịu lực tốt. còn phần trụ đỡ thì vẫn giống phương án 1 nhưng các vách ngăn ít đi.- Ở phần đế móng không có cột đỡ, chiều cao dầm chính cao hơn phương án 1.NHÓM 1 24
 25. 25. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH- Chiều cao khối đế là 9.5m nên có thể thi công trong ụ khô. Nắp là dạng tròn xoay nên thi công khó khăn nhất trong 3 phương án, tuy nhiên do không có sự thay đổi tiết diện đột ngột nên khi thi công giai đoạn sau không có sự thay đổi mớn nước đột ngột, không gây nguy hiểm.- Nắp đế là loại vỏ mỏng nên mô men chỉ xuất hiện ở khu vực gần gối tựa. Ở khu vực xa gối tựa chỉ xuấ hiện lực dọc (phần lớn là lực nén), do vậy cho phép sử dụng hết khả năng chịu nén của bê tông. Khả năng chịu áp lực thủy tĩnh tốt do lực nén chuyển một phần thành lực xô ngang, phù hợp với độ sâu nước lớn. Trọng lượng bản thân của phương án này : G = 2449.29T. Giải pháp kết cấu phương án 3 với phần đế có dạng mái dốc, đây là loại đế có khả năng chịu lực tương đối tốt, nhưng không phát huy được khả năng chịu nén của bê tông.- Ở phần đế móng thì không có cột chống, chiều cao dầm chính dày hơn phương án 1.- Ở phần trụ đỡ thì bố trí ít vách ngăn hơn do chiều cao đế lớn.- Chiều cao khối đế là 9.5m nên có thể thi công trong ụ khô. Nắp là dốc đều nên thi công khó khăn, tuy nhiên do không có sự thay đổi tiết diện đột ngột nên khi thi công giai đoạn sau không có sự thay đổi mớn nước đột ngột, không gây nguy hiểm.- Bản nắp dốc đều nên khi chịu áp lực thủy tĩnh, một phần chuyển thành lực ngang, do vậy khả năng chịu áp lực tĩnh tốt hơn phương án nắp phẳng, phù hợp với độ sâu nước trung bình. Trọng lượng bản thân của phương án này: G = 2562.83T. *Do vậy căn cứ vào các phân tích ở trên ta quyết định lựa chọn phương án 3 để tính toán, thiết kế và thi công công trình. 3. Kiểm tra các kích thước kết cấu đế móng của phương án đã chọn. *Kiểm tra ổn định nổi: - Với các kích thước sơ bộ như đã chọn ở trên, trọng lượng của từng cấu kiện được thống kê trong bảng sau: Với tọa độ Zi được lấy so với gốc tọa độ được chọn là tâm của trụ, nằm trên mặt đáy biển.NHÓM 1 25
 26. 26. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Cấu kiện Gi(T) ZiG(m) MiZG,Tm Bản đáy 289.53 0.2 57.906 Đáy Dầm vòng bản đáy 36.44 0.2 7.288 Dầm phụ hướng tâm 14.4 0.2 2.88 Bản thành 369.45 3 1108.35 Thành Dầm vòng đỉnh bản thành 59.67 5.8 346.086 Nắp Bản nắp dốc đều 608 8.3 5046.4 Nhánh nắp 93.96 7.75 728.19 Dầm Nhánh đáy 105 0.25 26.25 trụ đỡ Sườn thành 60 3 180 Chân Vòng ngoài 30.79 -0.25 -7.6975 khay Trụ trong 13.19 -0.25 -3.2975 Tổng 1680.43 7492.355 Khi vật thể trong môi trường nước nó chịu một lực đẩy nổi, vật cân bằng vớilực đẩy nổi khi trọng lượng của nó bằng lực đẩy nổi. FĐN = GKCĐ = 1680.43T.Thể tích nước mà khối chân đế choán chỗ, với trọng lượng riêng nước biểnγnb=1.025T/m3 : GKCD V= 1639.44(m3). nb Do đế móng đã chọn có phần chân khay cao 0.5(m), cho nên phần thể tích đếmóng và trụ đỡ không tính phần chân khay và cả các phần cấu kiện tính từ mépđáy bản đáy trở xuống là: Vv= V - V1- V2- V3 Xác định thể tích choán nước phần phía dưới bản đáy:+/ Vòng ngoài chân khay: Pck=30.79T => V1 = 30.04m3NHÓM 1 26
 27. 27. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH+/ Trụ trong chân khay : Ptt = 13.19T => V2 = 12.87m3+/ Dầm chính dưới bản đáy: Pdc = 35T => V3 =34.15m3 Vậy có : Vv = 1562.38m3 Từ đây xác định được mớn nước của phần kết cấu khi tháo nước vào ụ khôcách đáy chân khay một đoạn: Vv 1562.38 T = 0.5+ 0.5 5.473m S de 202 4 Vậy T = 5.473 < 0.5 + 6 =6.5m => thỏa mãn điều kiện nổi. *Điều kiện ổn định tĩnh: Chiều cao ổn định ban đầu được xác định theo công thức sau: ho = r - ZG + ZC Trong đó: ZG : Tọa độ trọng tâm của vật nổi. ZC : Tọa độ phù tâm của phần ngập nước. ICòn r được xác định: r V Trong đó : I : Mômen quán tính mặt đường nước. V : Thể tích vật chiếm chỗ. Lượng nước choán chỗ như đã tính ở trên là: V = 1639.44(m3).NHÓM 1 27
 28. 28. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Mômen quán tính đường mặt nước : I= D4 = 204 7853.9m 4 64 64 ITừ đó, ta có : r =4.8m V+/ Xác định tâm nổi : Tọa độ tâm nổi được tính theo công thức sau: M xy ZC = V Trong đó mômen tĩnh thể tích đối với trục tọa độ OXY là : 2 Sck hck Sde (T hck )2 M xy 2 Diện tích chân khay : Sck = D 2 ( D 2t ) 2 24.63m2 4 Diện tích phần đế : Sđế = 202 314.2m2 4 Chiều cao chân khay : hck = 0.5mVậy : M xy = 3888.3m4 => ZC = 2.37m Gi .Z i 7492.355 ZG = 4.458m Gi 1680.43Từ đây tính được : ho = 4.8-4.458+2.37 =2.71m > 0 => thỏa mãn điều kiện ổnđịnh tĩnh. Kết luận : Các kích thước kết cấu công trình đã chọn là tương đối hợp lý.NHÓM 1 28
 29. 29. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Néi dung thø 2: Tính toán tải trọng 1. Các loại tải trọng tác dụng lên công trình. * T¶i träng th-êng xuyªn bao gåm – T¶i träng b¶n th©n cña c«ng tr×nh. – Träng l-îng trang thiÕt bÞ cè ®Þnh. – Träng l-îng d»n. – ¸p lùc thuû tÜnh cña n-íc . * T¶i träng t¹m thêi bao gåm – Trang thiÕt bÞ cã thÓ thay ®æi hay di chuyÓn. – VËt t- kh¸c (n-íc ngät, dÇu...). * T¶i träng do sù cè - T¶i träng va ch¹m do tµu cËp vµo c«ng tr×nh - Mét sè chi tiÕt bÞ háng do nguyªn nh©n kh¸c nhau. * T¶i träng ®éng ®Êt. * T¶i träng m«i tr-êng bao gåm. - C¸c t¶i träng sãng, giã, dßng ch¶yt¸c dông lªn c«ng tr×nh. * Tæ hîp t¶i träng :Trong ®å ¸n nµy chñ yÕu nghiªn cøu quy trinh tinh to¸nc«ng tr×nh trong tr¹ng th¸i sö dông chÞu t¸c ®éng cñatr¹ng th¸i cùc h¹n. Do ®ã ta chØ xÐt mét tæ hîp t¶iträng, hÖ sè tæ hîp ®-îc lÊy nh- sau : – T¶i träng th-êng xuyªn lÊy hÖ sè lµ 1. – T¶i träng m«i tr-êng lÊy hÖ sè lµ 0,9. 2. Tải trọng bản thân khối chân đế. Trọng lượng KCĐ và kết cấu đỡ thượng tầng là 2562.83T Trọng lượng thượng tầng và các thiết bị phụ trợ là 183.7TNHÓM 1 29
 30. 30. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 3. Tải trọng hà bám. Với trọng lượng riêng hà bám là : γ hb = 1.6T/m3 BẢNG TÍNH HÀ BÁM Phần trụ STT D,m D,m H,m V1,m3 V2,m3 Vtrụ,m3 1 6.08 6 4 116.1334 113.0973 3.036035 2 6.087 6 4 116.4009 113.0973 3.303601 3 6.1 6 2 58.44933 56.54867 1.900664 4 6.07 6 1.5 43.41 42.41 1 5 20.07 20 6 1898.2 1884.96 13.24 Tổng thể tích phần trụ tròn 22.4803 Phần mái dốc STT r1,m r2,m R1,m R2,m H,m Vmd,m3 6 3 3.035 10 10.035 3.5 5.02 Thể tích tổng thể V=Vtrụ+Vmd 27.5 Khối lượng hà bám FHB,T 44Vậy, tổng tải trọng do hà bám : FHB = 44T 4. Tải trọng gió (tính tĩnh). T¶i träng giã ®-îc tÝnh to¸n theo tiªu chuÈn APIvíi h-íng giã t-¬ng øng víi h-íng sãng ®· chän (NE). TÝnh t¶i träng do giã t¸c dông lªn phÇn c«ng tr×nhn»m phÝa trªn mùc n-íc tÜnh(SWL). B¶n chÊt cña t¶iträng giã lµ ®éng, nh-ng qua thùc nghiÖm cho thÊy r»ngNHÓM 1 30
 31. 31. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHt¶i träng giã chØ chiÕm kho¶ng 10% tæng t¶i träng m«itr-êng t¸c dông lªn c«ng tr×nh nªn ë ®©y ta coi trongtÝnh to¸n t¶i träng giã lµ tÜnh. C«ng thøc x¸c ®Þnh t¶i träng giã theo API: 2 F 0.0473Vz .Cs .A. . Trong ®ã: F: lµ lùc giã t¸c dông lªn kÕt cÊu (N). Vz: Vận tốc gió trung bình tại độ cao z so với mực nước chuẩn (km/h). 1 Z n Vz V 10 . . 10 A: H×nh chiÕu diÖn tÝch cña vËt c¶n lªnph-¬ng vu«ng gãc h-íng giã (m2). Cs : HÖ sè khÝ ®éng (x¸c ®Þnh theo quiph¹m). Lo¹i kÕt cÊu Cs KÕt cÊu dÇm, nhµ t-êng 1,5 ®Æc KÕt cÊu trô trßn 0.5 Sµn c«ng t¸c 1.0 Tải trọng gió phần thượng tầng tính theo mực nước tĩnh SWL, tính với gióhướng NE, chu kỳ lặp 100 năm, đo trong 3 giây. V 10 = 57.4m/s = 207km/h. Ta chia phần thượng tầng làm 4 khối Block để tính tải trọng gió, bao gồm:NHÓM 1 31
 32. 32. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH - Block sàn khí tượng, Cs = 1.5 - Block khối nhà ở, Cs = 1 - Kết cấu đỡ thượng tầng, Cs =1.5 - Phần trụ không ngập nước, Cs =0.5 Các lực gió tác động được quy về từng điểm như hình vẽ sau: F4 F3 F2 d Çm ®ì t h ¦ î n g t Çn g t r ô ®ì F1 s WL Kết quả tính toán tải trọng gió tác dụng lên các block: TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG GIÓ Loại Kết Cấu Zi,m B,m L,m A,m2 Vz Cs F(T)NHÓM 1 32
 33. 33. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Trụ đỡ (F1) 4.25 6 8.5 51 186 0.5 4.1729 Kết cấu đỡ thượng tầng (F2) 9 1 12 12 204.29 1.5 3.5533 Nhà ở (F3) 12.5 6 12 72 212.86 1 15.43 Sàn khí tượng (F4) 16.25 1.5 12 18 219.95 1.5 6.1784 Tổng lực gió (T) 29.335 5. Tải trọng sóng và dòng chảy tác dụng lên KCĐ. Xác định lý thuyết sóng tính toán: Theo phần trên ta có sóng lan truyền ở công trình là sóng Stock bậc 5, nên tachọn lý thuyết sóng Stock bậc 5 để tính toán. Tính toán với sóng theo hướng NE chu kỳ lặp 100 năm. Lý thuyết sóng Stock bậc 5. a) Chọn hệ trục tọa độ.-Trục 0z thẳng đứng và trùng với trục của khối chân đế.-Trục 0x nằm ngang, trùng với phương gió thổi và chuyển động sóng – dòng chảy.-Trục 0y nằm ngang, vuông góc với trục 0x.-Gốc tọa độ 0 tại mặt đáy biển. b) Các thành phần vận tốc, gia tốc.* Theo lÝ thuyÕt sãng Stokes bËc 5, khi sãng cã chiÒucao H, sè sãng k vµ tÇn sè vßngω lan truyÒn theo chiÒud-¬ng cña trôc x, th× ®é d©ng cña bÒ mÆt chÊt láng sovíi mÆt n-íc tÜnh cã thÓ biÓu diÔn d-íi d¹ng :NHÓM 1 33
 34. 34. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 1 5 Fn cosn kx t kn1Trong ®ã : F1 = a ; F2 = a2.F22 + a4.F24; F3 = a3.F33 + a5.F35 ; F4 = a4.F44 ; F5 = a5.F55 . * C¸c th«ng sè h×nh d¸ng cña sãng F22, F24 ... ( phôthuéc vµo kd = 2 d/L ; ®-îc x¸c ®Þnh theo b¶ng tra ),vµ th«ng sè chiÒu cao sãng H quan hÖ víi nhau bëi biÓuthøc : k.H 2. a a 3 .F33 a 5 . F35 F55 * Thµnh phÇn vËn tèc theo ph-¬ng ngang Vx vµ ph-¬ng®øng Vz cña phÇn tö chÊt láng cã täa ®é ( x,z ) g©y nªnbëi sù la truyÒn sãng bÒ mÆt trong vïng cã ®é s©u d, cãthÓ nhËn ®-îc tõ biÓu thøc : 5 chnkz Vx Gn cosn kx t k n 1 shnkd 5 shnkz Vz Gn cosn kx t k n 1 shnkdTrong ®ã : G1 = aG11 + a3G13 + a5G15 ; G2 =2( a2G22+a4G24 ) ; G3=3(a3G33+ a5G35 ) ; G4 =4a4G44 ; G4 =5 a5G55 .ë ®©y G11 , G13 ... lµ c¸c th«ng sè sãng phô thuéc vµok.d ( tra b¶ng ).NHÓM 1 34
 35. 35. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH* Các thành phần gia tốc theo phương ngang và phương đứng tại điểm có tọa độ(x,z) trong vùng nước có độ sâu nước d được xác định như sau: kc2 5 ax R n sin n kx t 2 n 1 kc2 5 az S n cosn kx t 2 n 1 Trong ®ã : R1 = 2U1 - U1U2 - U2U3 - V1V2 - V2V3 ; R2 = 4U2 – U12 + V12 – 2U1U3 -2V1V3 ; R3 = 6U3 – 3U1U2 + 3V1V2 – 3U1U4 - 3V1V4; R4 = 8U4 – 2U22 + 2V22 – 4U1U3 + 4V1V3; R5 =10U4 – 5U1U4 – 5U2U3 + 5V1V4 + 5V2V3; S1 = 2V1 - 3U1V2 - 3U2V1 – 5U1V3 – 5U3V2 ; S2 = 4V2 - 4U1V3 - 4U3V1 ; S3 = 6V3 - U1V2 + U2V1 – 5U1V4 – 5U4V1 ; S4 = 8V4 - 2U1V3 + 2U3V1 + 4U2V2 ; S5 = 10V5 - 3U1V4 +3U4V1 - U2V3 + U3V2 ; Các giá trị Un (n=1..5) và Vn (n=1..5) tính theo biểu thức: ch(nkz ) Un Gn . sh(nkd ) sh(nkz ) Vn Gn . sh(nkd )* Quan hÖ gi÷a tÇn sè vßng vµ tÇn sè sãng cã d¹ng : 2 gk 1 a 2 C1 a 4 C2 .thkd* VËn tèc truyÒn sãng c:NHÓM 1 35
 36. 36. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 1/ 2 g c 1 a 2 C1 a 4 C 2 thkd k Trong đó: C1, C2 – thông số sóng, phụ thuộc vào tỷ số d/L, tra bảng. c) Các đặc trưng của chuyển động sóng bề mặt theo hướng NE. Các thông số đặc trưng cho chuyển động sóng là: -Độ sâu tính toán: d=23.5m -Chiều cao sóng : H=16,4.0.4 = 6.56m -Chu kỳ sóng : T=14.3s -Chu kỳ sóng có ảnh hưởng dòng chảy : Tapp=15.158s gT 2 2 -Chiều dài sóng : L (1 a 2C1 a 4C2 )th d 209.423m ( giải bằng phương 2 Lpháp lặp). -Tỷ số d/L=0.11 -Thông số a=0.09 -Số sóng k=0.03 d) Xác định chế độ sóng phân chia. Ta thấy với kích thước của trụ đỡ và đế móng đã chọn ( DT =6m, DĐ=20m), thìtỉ số : DT/L = 6/209.423=0.0286<0.2 DĐ/L = 20/209.423=0.095<0.2 Như vậy công trình có kích thước nhỏ, ta sử dụng công thức Morison để tính tảitrọng sóng cho cả trụ đỡ và đế móng. e) Công thức Morison để tính tải trọng sóng.NHÓM 1 36
 37. 37. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Áp dụng công thức Morison tính tải trọng sóng lên trụ thẳng đứng: D2 Fx(x,t) = 0.5ρDCD Vx Vx CI ( )ax 4 Trong đó: Fx(x,t) : Tải trọng sóng trên đơn vị chiều dài cột có đường kính D Vx : Vận tốc sóng theo phương truyền sóng x ax : Gia tốc sóng theo phương truyền sóng CI : Hệ số quán tính, CI = 1.2 CD : Hệ số cản vận tốc, CD =1.05 ρ : Mật độ nước biển, ρ=1.025(T/m3) Trong công thức Morison thì thành phần vận tốc ngang bao gồm 2 thành phầnsóng và dòng chảy. Thời điểm tính toán là thời điểm tải trọng sóng tác dụng lên công trình là cựcđại( xét theo mômen hoặc theo lực xô ngang). Về nguyên tắc phải tiến hành chiachu kỳ T thành từng khoảng nhiều thời điểm( thường lấy là 20 khoảng) và chiacông trình thành các khoảng( thường là 1m). Tính tải trọng sóng ứng với tải trọngsóng tính toán là lớn nhất. Tuy nhiên trong phạm vi đồ án này ta có thể chấp nhận coi các phân đoạn trụ(ngăn cách bởi các vách cứng) là các thanh và tính toán tải trọng tác dụng lên cácthanh này. Ta coi thành ngoài của khối chân đế là bằng phẳng nên khi chịu tác động củasóng và dòng chảy thì chỉ có thành phận vận tốc sóng và dòng chảy theo phương x(phương ngang) là gây lên tải trọng cho khối chân đế, còn thành phần thẳng đứngtheo phương z thì không gây ra tải trọng cho khối chân đế, ta quy các lực sóng tácNHÓM 1 37
 38. 38. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHdụng lên khối chân đế về các điểm như hình vẽ, rồi tìm thời điểm lực tác dụng lớnnhất để tính toán. Do dòng chảy hợp với hướng sóng một góc α nên tải trọng do sóng và dòng chảytác dụng lên khối chân đế sẽ có 2 thành phần theo 2 hướng x và y. Nhưng do tảitrọng do dòng chảy tác dụng lên khối chân đế theo phương y không đáng kể so vớitải trọng do sóng và dòng chảy theo phương x, nên ta sẽ lấy thành phần hợp lực tácdụng của sóng và dòng chảy theo phương x để tính toán. Ở đây hướng truyền sóng trùng với chiều dương của trục x.NHÓM 1 38
 39. 39. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH z F8 SWL 3500 F7 3500 F6 3500 F5 3500 F4 1750 F3 3000 1750 F2 F1 3000 O xNHÓM 1 39
 40. 40. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH TẢI TRỌNG SÓNG TÁC DỤNG LÊN KHỐI CHÂN ĐẾ Ở 20 THỜI ĐIỂM t F1,T F2,T F3,T F4,T F5,T F6, F7,T F8,T Fx,T 0 8.42 16.38 11.38 5.63 6.12 8.43 9.9 9.58 75.84 T/20 -13.97 -25.56 -14.65 -3.44 -0.08 0.62 0.69 0.85 -55.54 2T/20 -33.15 -61.47 -37.1 -11.54 -6.01 -6.84 -7.85 -7.29 -171.25 3T/20 -44.55 -82.68 -50.26 -16.44 -9.67 -11.21 -12.38 -11.55 -238.74 4T/20 -46.83 -86.75 -52.71 -17.48 -10.49 -11.9 -12.56 -11.65 -250.37 5T/20 -41.96 -77.52 -46.95 -15.57 -9.26 -10.19 -10.28 -9.48 -221.21 6T/20 -33.35 -61.45 -37.07 -12.22 -7.1 -7.61 -7.4 -6.8 -173 7T/20 -23.77 -43.7 -26.24 -8.6 -4.84 -5.04 -4.74 -4.33 -121.26 8T/20 -14.71 -26.98 -16.11 -5.17 -2.79 -2.8 -2.53 -2.29 -73.38 9T/20 -6.67 -12.19 -7.22 -2.24 -1.09 -1.01 -0.83 -0.72 -31.9710T/20 0.51 0.97 0.64 0.3 0.3 0.4 0.44 0.43 3.9911T/20 7.45 13.67 8.18 2.7 1.56 1.64 1.56 1.44 38.212T/20 14.8 27.12 16.19 5.2 2.87 2.96 2.8 2.58 74.5213T/20 22.88 41.96 25.04 8 4.32 4.5 4.28 4 114.9814T/20 31.54 57.95 34.66 11.1 6 6.3 6.11 5.6 159.2615T/20 40 73.7 44.3 14.28 7.94 8.51 8.53 7.83 205.0916T/20 46.34 85.76 52 17.09 10 11.2 11.66 10.8 244.8517T/20 47.91 89.13 54.64 18.53 11.72 13.75 14.95 13.99 264.6218T/20 42.26 79.11 49.22 17.47 12.22 15.07 17 16.1 248.4519T/20 28.6 53.94 34.33 13.13 10.52 13.61 15.74 15.1 184.97 T 8.5 16.51 11.46 5.7 6.14 8.45 9.9 9.6 76.26 Từ bảng tính toán ở trên ta có tổng tải trọng sóng lớn nhất : Fx = 264.62TNHÓM 1 40
 41. 41. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 6. Tải trọng đẩy nổi tác dụng lên KCĐ. CÊu Träng l- kiÖn g(T/m3) L(m) D(m) A(m2) V(m3) ượng(T) Trô 1.025 21 6 28.274334 593.8 608.61 §Õ 1.025 9.5 20 314.15927 2985 3059.13 Tæng 3667.73 7. Kiểm tra ổn định lật. §iÒu kiÖn ®¶m b¶o æn ®Þnh lËt: Mgi÷ k . MlËt Trong ®ã: k: hÖ sè an toµn, th-êng lÊy k 1.5 Mgi÷: m«men chèng lËt do träng l-îng c«ng tr×nh sinh ra. MlËt: m«men g©y lËt t¹i ®Õ mãng do t¶i träng ngang(sãng, dßng ch¶y vµ giã, đẩy nổi ) g©y ra t¹i mÐp ®Õmãng. ViÖc tÝnh to¸n æn ®Þnh lËt ph¶i ®-îc tÝnh to¸nvíi nhiÒu tæ hîp, v× t¹i mçi thêi ®iÓm kh¸c nhau t¶iträng sãng, dßng ch¶y vµ lùc ®Èy næi lµ kh¸c nhau.Trong ph¹m vi ®å ¸n cho phÐp tÝnh to¸n cho mét tæ hîpøng víi tr-êng hîp t¶i träng sãng lín nhÊt. Bảng tính toán ổnđịnh lật như sau: BẢNG TÍNH TOÁN MOMEN GÂY LẬT DO GIÓ & SÓNG M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 Tổng,TmSóng 143.73 534.78 423.46 176.04 152.36 226.88 299 328.77 1956.24 M1 M2 M3 M4 Tổng, Tm Gió 112.6683 109.263975 528.4775 237.8684 988.278175NHÓM 1 41
 42. 42. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH MOMEN GÂY LẬT & GIỮ Mlật Mgiữ Thµnh phÇn Tm Tm B¶n th©n 0 25628.300 Hµ b¸m 0 440 Thîng tÇng 0 1837 §Èy næi 36677.3 0 Sãng 1956.24 0 Giã 988.28 0 Tổng 39621.82 27905.300 Từ bảng tính toán ở trên, ta có hệ số an toàn : k = Mgiữ/ Mlật = 0.704 < 1.5 Vậy công trình cần phải thêm lượng vật liệu dằn vào bên trong khối chân đếđể công trình được ổn định. Chän vËt liÖu d»n lµ Barit cã trängl-îng riªng lµ 4,3 T/m3. Do đó lượng mômen giữ cần phải thêm là : Mth > 1.5.Mlật - Mgiữ =31527.43Tm  Vậy lượng mômen cần phải thêm là : Mth =32800Tm Trọng lượng nước dằn là : Pdằn = Mth/10 = 3280TThể tích vật liệu dằn là : Vvl dằn = Pdằn/4.3=780 m3 , chiều cao trong khoang là 2.5m Hình vẽ thể hiện các lực tác dụng lên công trình, trong đó : F13 = Tải trọng thượng tầng + Tải trọng khối chân đế + Tải trọng hà bámNHÓM 1 42
 43. 43. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH F14 = Tải trọng đẩy nổi F9,F10,F11,F12 = Tải trọng gió F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8 = Tải trọng sóngNHÓM 1 43
 44. 44. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 4250 F12 F11 f 13 3500 F10 3750 F9 z 3500 F8 SWL 3500 F7 3500 F6 3500 F5 3500 F4 1750 F3 3000 1750 F2 F1 3000 O x f 14 T¢ M LËTNHÓM 1 44
 45. 45. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 8. Tính toán dao động riêng.a) Phương pháp luận +/ Ph-¬ng tr×nh ®éng lùc häc cña bµi to¸n dao ®éng riªng tæng qu¸t cã d¹ng : M.u’’ + C.u’ + K.u = 0 M, C, K: lÇn l-ît lµ c¸c ma trËn khèi l-îng (cã kÓ®Õn khèi l-îng n-íc kÌm), ma trËn c¶n vËn tèc vµ ma trËn ®écøng cña kÕt cÊu . u’’, u’, u: lÇn l-ît lµ c¸c vÐc t¬ gia tèc, vËn tèc, chuyÓn vÞ cña kÕt cÊu.Gi¶i ph-¬ng tr×nh trên ta t×m ®-îc chu k× ,tÇn sè øngvíi mçi mét d¹ng dao ®éng riªng cña c«ng tr×nh. Tõ ®ãcã thÓ ®¸nh gi¸ ®-îc kh¶ n¨ng lµm t¨ng øng suÊt do ®Æc®iÓm ®éng cña t¸c ®éng bªn ngoµi.Cã nhiÒu ph-¬ng ph¸p ®Ó gi¶i bµi to¸n ®éng lùc häc nµy: - Ph-¬ng ph¸p ph©n tÝch “ mode” - Ph-¬ng ph¸p gi¶i theo miÒn thêi gian, - Ph-¬ng ph¸p gi¶i theo miÒn tÇn sè - Ph-¬ng ph¸p phÇn tö h÷u h¹n.Do ®é nhít cña n-íc biÓn lµ rÊt bÐ do ®ã cã thÓ bá quathµnh phÇn C.u’ , ph-¬ng tr×nh dao ®éng riªng cã d¹ng : M.u’’ + K.u = 0 +/ S¬ ®å tÝnh dao ®éng riªng:Khèi ch©n ®Õ ®-îc xem nh- thanh conson ®-îc ngµm t¹i®¸y biÓn. PhÇn trô ®-îc coi nh- thanh cã ®é cøng EJ1 ,NHÓM 1 45
 46. 46. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHvíi J1 lµ momen quan tÝnh tiÕt diÖn trô , chiÒu dµi®o¹n nµy b»ng chiÒu dµi trô . PhÇn ®Õ mãng còng ®-îccoi nh- mét thanh cã ®é cøng EJ2 víi J2 lµ momen qu¸ntÝnh tiÕt diÖn ®Õ mãng , chiÒu dµi ®o¹n nµy b»ng chiÒucao ®Õ mãng. Toµn bé khèi l-îng khèi ch©n ®Õ , th-îngtÇng vµ khèi l-îng n-íc kÌm ®-îc quy vÒ thµnh 3 khèil-îng tËp trung. Ta sÏ gi¶i bµi to¸n dao ®éng riªng 3bËc tù do. m1 10500 M2 10500 M3 9500b) Gi¶i bµi to¸n dao ®éng riªng. +/ X¸c ®Þnh ma trËn khèi l-îng: Khèi l-îng tËp trung ®Æt t¹i ®Ønh trô : Khèi l-îng t¹i ®Ønh trô gåm khèi l-îng th-îngtÇng, dÇm ®ì th-îng tÇng, khèi l-îng 1 nöa ®o¹n trô tõm1 ®Õn m2, khèi l-îng hµ b¸m, n-íc kÌm tÝnh víi ®é s©uNHÓM 1 46
 47. 47. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANHn-íc tÝnh to¸n lµ 23,5 m. Nhưng 1 nửa trụ từ đoạn m1 đến m2 trở lênlại không ngập nước nên sẽ không có khối lượng hà bám và nước kèm. M1 =mtt + md +0,5.m1-2 Trong ®ã : * mtt lµ khèi l-îng th-îng tÇng , Mtt = 183,7T * md lµ khèi l-îng dÇm ®ì th-îng tÇng Md = 60T * m1-2 lµ khèi l-îng ®o¹n trô tõ m1 ®Õn m2 , M1-2 =227T M1 = 183,7 + 60 + 0,5.256 = 371.7T Khèi l-îng tËp trung tại giữa trụ: Gồm 1 nöa khèi l-îng ®o¹n trô tõ m1 ®Õnm2, khèi l-îng n-íc kÌm, hµ b¸m víi chiÒu dµi ngËp trongn-íc là 14 m, khèi l-îng ®o¹n trô tõ m2 ®Õn m3: M2 = 0,5.m1-2 + m2-3+ mnk + mhbTrong ®ã : - m2-3 lµ khèi l-îng ®o¹n trô tõ m2 ®Õn m3 ( dµi 10,5 m) : m2-3 = 256T- mnk lµ khèi l-îng n-íc kÌm.- mhb lµ khèi l-îng hµ b¸m, mhb1 = 14.8T *Tính toán khối lượng nước kèm: Công thức xác định : mnk = ρn.Cam.Vi Trong đó: - ρn: mật độ nước biển = 1.025T/m3 - Cam : hệ số nước kèm, Cam = Cm -1, với Cm là hệ số cản quán tínhxác định theo tiêu chuẩn : Cm = 1.6 Nếu bề mặt nhẵn; Cm =1.2 Nếu bề mặt nhám.NHÓM 1 47
 48. 48. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH  Cam = 0.2 ( do có kể đến hà bám). - Vi : thể tích phần ống ngập nước, tính với đường kính mới có cảchiều dày hà bám. Bảng tính toán cụ thể như sau:( Tính khối lượng nước kèm với mực nước cao thiết kế ) KHỐI LƯỢNG NƯỚC KÈM Phần trụ STT D,m H,m V,m3 mnk,T 1 6 2.5 70.6858 14.4906 2 6.08 4 116.133 23.80734 3 6.087 4 116.401 23.86219 4 6.1 2 58.4493 11.98211 5 6.07 1.5 43.4069 8.898409 6 20.07 6 1898.17 389.1255 Phần mái dốc 7 13.07 3.5 469.579 96.26379 Tổng khối lượng 568.43  mnk = 83T Vậy ta có: M2 = 0,5.256 + 256 + 83 + 14.8 = 481.8 T Khèi l-îng tËp trung tại đế móng :NHÓM 1 48
 49. 49. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Gồm có khối lượng đế móng, khối lượng nước kèm, hà bám phần đế móngvới phần ngập nước là 9.5m : M3 = mnk + mhb + mđế Trong ®ã :- m®Õ lµ khèi l-îng cña ®Õ mãng : m®Õ = 1990.83 T- mnk lµ khèi l-îng n-íc kÌm, mnk = 485.43 T- mhb lµ khèi l-îng hµ b¸m, mhb2 = 29.2 T Vậy ta có : M3 = 485,43 + 29,2 + 1990,83 = 2505.46 T Khi đó ta có ma trận khối lượng có dạng sau: 371.7 0 0 M 0 481.8 0 (T) 0 0 2505.46+/ Xác định độ cứng : M«men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn ngang cña trô : tÝnh chotiÕt diÖn vµnh khuyªn 3,14 J1 D04 Di4 64 54 32.94 (m4). 64 64 M«men qu¸n tÝnh tiÕt diÖn ngang cña ®Õ mãng: 3,14 J2 D04 Di4 204 19, 24 1183.23 (m4). 64 64 Mômen quán tính tiết diện ngang của phần mái dốc: 3,14 J2 4 D0 Di4 134 12.24 314.53 (m4). 64 64 Để thuận tiện cho tính toán ta tính mômen quán tính cho cả khối chân đế:NHÓM 1 49
 50. 50. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH 6 J 2 3.5 J 2 21J1 4 J3 291.54 m 30.5 Ở đây giả thiết chọn bê tông cho toàn công trình là mác # 400( theo bê tôngthủy công), mô đun đàn hồi là E = 3,3.106 (T/m2). +/ Xác định ma trận độ mềm : Lần lượt cho các lực bằng 1 đơn vị tác dụng tại các vị trí đặt khối lượng tập trungđể xác định các chuyển vị tương ứng của các điểm khối lượng. Bằng cách nhân biểu đồ ta xác định đước các δij, từ đó ta sẽ lập được ma trận độmềm, có dạng như sau : 11 12 13 D 21 22 23 31 32 33 1 δij = M1.M2 = .S1.S2 EJiNHÓM 1 50
 51. 51. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH P=1 m1 10500 ej1 P=1 M2 10500 ej 1 P=1 M3 ej 3 9500 30.5Tm 20t m 9.5t m m1 m2 m3Kết quả tính cụ thể như sau : δ11 = 9,83.10-6 (m/T) δ12 = 5.10-6(m/T) -6 δ13 = 1,28.10 (m/T) δ21 = 5.10-6 (m/T) δ22 = 2,8.10-6 (m/T)δ23 =0,8.10-6(m/T) δ31 = 1,28.10-6 (m/T) δ32 = 0,8.10-6 (m/T)δ33 = 0,3.10-6(m/T)Vậy ma trận độ mềm là : 9,83 5 1, 28 D 10 6 5 2,8 0,8 ( m/T). 1, 28 0,8 0,3 +/ Xác định tần số dao động riêng và chu kỳ dao động riêng:Phương trình đặc trưng của dao động riêng :NHÓM 1 51
 52. 52. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH | D M I | =0 Thay số vào như sau: 9,83 5 1, 28 371, 7 0 0 1 0 0 6 10 5 2,8 0,8 0 481,8 0 0 1 0 1, 28 0,8 0,3 0 0 2505, 46 0 0 1 (3654 ) 2409 3207 1859 (1349 ) 2004 0 475,8 385, 44 (752 )Trong đó : α = λ.106 Ta có phương trình đặc: α3 - 5755 α2 + 1914858,64α – 53142961,4 = 0 Giải phương trình đặc trưng, tìm được nghiệm : α1 = 5402,34 ; α2 = 322,1 ; α3 = 30,54  λ1 = 0.0054 ; λ2 = 0.0003221 ; λ3 = 0.00003054 Khi đó ta tìm được tần số dao động riêng, chu kỳ dao động riêng của hệ như sau: 1 ω1 = 13.6 rad/s , T1 = 0.46s 1 1 ω2 = 55.72 rad/s , T1 = 0.113s 2 1 ω3 = 180.95 rad/s , T1 = 0.0347s 3 9. Xác định hệ số KđNHÓM 1 52
 53. 53. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Nhận xét : Ta thấy chu kỳ dao động riêng cơ bản của kết cấu Tmax = 0.46s, nhỏ hơn 3s, nên ta có thể tính toán công trình theo phương pháp tựa tĩnh, và điều chỉnh kết quả thông qua hệ số động Kđ xác định theo công thức sau: uo 1 K® = ut 2 2 T 2 T2 1 TP TP2Trong ®ã: uo : biªn ®é cña chuyÓn vÞ ®éng. ut : chuyÓn vÞ cùc ®¹i do t¸c dông tÜnh cña t¶i träng. 2 : hÖ sè gi¶m chÊn. TP : Chu kỳ của lực kích thích, lấy bằng chu kỳ của sóng max T: Chu kỳ dao động riêng của hệ. α : Hệ số cản,Theo Động Lực Học Công Trình của PGS.TS.Phan Ý Thuận, (trang 21), ta chọn: 0.08 đối với các kết cấu bê tông cốt thép. Thay sè tÝnh ®-îc: K® = 1 1.00078 2 2 2 0, 46 0, 46 1 2.0, 08. 16, 4 16, 4 10. Tổ hợp tải trọng Như đã trình bày ở trên, ta có bảng hệ số tổ hợp cụ thể như sau: Tải trọng sóng Tải trọng Tải trọng Hà Áp lực thủy TT Đẩy nổi & dòng chảy gió bản thân bám tĩnh Hệ số 0.9 0.9 1 1 1 1NHÓM 1 53
 54. 54. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH Nội dung thứ 3: Xác định nội lực và chuyển vị 1. Xây dựng sơ đồ tính cho Khối chân đế. Kết cấu chân đế công trình biển trọng lực được rời rạc hóa theo phương phápphần tử hữu hạn với các loại phần tử: +/ Trụ đỡ được mô tả là các phần tử Shell, các vách cứng là các phần tử Shell,phần khối đế bao gồm các phần tử Shell như bản đáy, bản thành, bản nắp, hệ thốngchân khay,…), các phần tử Frame như dầm phụ hướng tâm, dầm vòng, dầm chính,dầm thành,..). +/ Các tải trọng tác dụng lên kết cấu bao gồm : tải trọng gió, tải trọng sóng –dòng chảy, trọng lượng bản thân, trọng lượng thượng tầng và trang thiết bị, lực đẩynổi, tải trọng do hà bám, áp lực do vật liệu dằn gây ra, áp lực thủy tĩnh. Mô hình hóa đất nền. Coi công trình ngàm vào đất nền ở mặt đáy móng. Dïng c¸c liªn kÕt lß xo ®Ó m« t¶ c¸c lß xo liªn kÕt mãng víi nÒn. §é cøng c¸c liªn kÕt lß xo cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh theo ph-¬ng ph¸p sau: +/ X¸c ®Þnh ®é cøng lß xo theo ®é lón ®¬n vÞ cña ®Õ mãng: §é cøng cña c¸c lß xo ®-îc x¸c ®Þnh b»ng th-¬ng sè cña lùc ®¬n vÞ trªn chuyÓn vÞ cña lß xo d-íi t¸c dông cña lùc ®¬n vÞ. ChuyÓn vÞ cña lß xo liªn kÕt gi÷a ®¸y mãng víi nÒn®Êt d-íi ®Õ mãng cã thÓ ®-îc x¸c ®Þnh theo ®é lón dùb¸o ®-îc cña ®Õ mãng d-íi t¸c dông cña ngo¹i lùc lªnc«ng tr×nh. C¸ch tÝnh thùc hµnh nh- sau:NHÓM 1 54
 55. 55. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH B-íc 1: TÝnh lón cña mãng träng lùc theo sè liÖu®Þa chÊt c«ng tr×nh t¹i n¬i x©y dùng c«ng tr×nh [7]. B-íc 2: X¸c ®Þnh tæng ®é cøng cña lß xo liªn kÕtb»ng c¸ch lÊy tæng lùc t¸c dông chia cho ®é lón tængc«ng cña mãng theo dù b¸o ë b-íc 1. P K (3.12) S Trong ®ã: K: Tæng ®é cøng cña lß xo liªn kÕt (T/m) P: Lùc däc trôc g©y lón (T) S: Tæng ®é lón cña mãng theo dù b¸o (m) B-íc 3: X¸c ®Þnh ®é cøng cña c¸c lß xo ph©n bè V¬Ý gi¶ thiÕt mãng lón ®Òu, ®é cøng c¸c lß xo ph©nbè ®-îc tÝnh theo diÖn tÝch thay thÕ cña lß xo, h×nh3.10. b) a)NHÓM 1 55
 56. 56. BỘ MÔN CTB-ĐÔBC GVHD: TH.S- BÙI THẾ ANH H×nh 3.10, X¸c ®Þnh diÖn tÝch thay thÕ cña c¸c lß xo a) S¬ ®å tæng thÓ ®¸y mãng; b) DiÖn tÝch thay thÕ cña mét lß xo §é cøng cña mét lß xo ®-îc tÝnh nh- sau: K . Ai ki (3.13) A trong ®ã: K: Tæng ®é cøng cña lß xo liªn kÕt(T/m) ki: §é cøng cña lß xo thø i A: DiÖn tÝch ®¸y mãng Ai: DiÖn tÝch thay thÕ cña lß xo thø i Xác định độ lún của công trình:+/ Xác định áp lực gây lún: Po = P/A Trong đó : P – Lực dọc trục gây lún, được tính bằng tổng Tải trọng thượngtầng, Tải trọng khối chân đế và Tải trọng hà bám, Tải trọng vật liệu dằn, trừ đi Tảitrọng đẩy nổi. P = Ftt + Fkcd + Fhb +Fvld – Fđn= 2562.83 + 183.7 + 44+3280-3668 = 3179T A – Diện tích mặt cắt ngang đế móng, A = πD2/4 = 314.2m2  Po = 9T/m2NHÓM 1 56

×