Download

846 views
755 views

Published on

Đồ án Tốt nghiệp: Vận chuyển khối chân đế ra vị trí lắp đặt

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
846
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
32
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Download

 1. 1. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N L IC Trong th i gian h c t p và rèn luy n t i h c Xây D c bi t là t iVi n Xây d ng Công trình bi ã ti c r t nhi u ki n th c b ích và r t c n thi tcho m t k c các th y gi i thi án t t nghi p t i PVEngineering l i là m t d p th t ý ngh i em có th h c h c nhih em có th tìm hi chuyên môn c a ngành công trình bi n vàkinh nghi m th c ti n thông qua vi án t t nghi p. Qua th i gian h c t p và ph c các th y gi i thi u th c tán t t nghi p t i: Phòng Thi t k phát tri n m & Công trình bi n – n Thi tK -T n Thi t k D c th c t án t tnghi p t i Phòng Thi t k phát tri n m & Công trình bi i v i chúng em là vô cùng vinhd b iT n Thi t k D u khí (PV Engineering ) là T ng Công ty chuyên vv n thi t k duy nh t trong T u Khí Vi án t t nghi p trong m t ng chuyên nghi p giúp em h c h c r t nhi u t ki n th nkinh nghi m th c t trong thi t k Công trình bi n. Tuy nhiên do kinh nghi m chuyên môn th ct không có nên em nh n th y còn m t s thi u sót án t t nghi p t i Phòng.Em hi v ng s c ti p t c nh n s ng d n, ch b o thêm; Em xin c các th y cô trong Vi n Xây D ng Công Trình Bi n, th y cô là nh ng iluôn theo sát, d n d t chúng em trong su t quá trình h c t p t ng ! Em xin g i l i c n M nh Hùng – ng phòng Phòng Thi t k phát tri nm & Công trình bi i tr c ti p ng d n c th c t án t t nghi pt i Phòng ,và chúng em xin g i l i c n toàn th các anh trong Phòng ãnh c nh ng viên và t u ki n cho chúng em trong su t th i gian th c t ánt t nghi p t Sinh viên th c hi n NguyCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 1 (197)
 2. 2. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Table of ContentsCH NG 1: T NG QUAN V NGHÀNH CÔNG NGHI P D U KHÍ ........................ 61.1. Ngành công nghi p d u khí Vi t Nam: .................................................................... 61.1.1. Gi i thi u chung: ....................................................................................................... 6 n phát tri n: ........................................................................................... 61.1.3. Quá trình tìm ki ò và khai thác d u khí Vi t Nam: .............................. 71.1.4. M c tiêu phát tri n trong t ng lai: ......................................................................... 81.2. T ng quan v nghành xây d ng công trình bi n: .................................................... 91.2.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a nghành xây d ng CTB th gi i :............. 91.2.2. S phát tri n nghành xây d ng công trình bi n Vi t Nam: ................................ 10CH NG 2: GI I THI U V S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N ........................ 112.1. T ng quan v m H i S ................................................................................... 112.2. Gi i thi u v d án H i S ................................................................................ 12CH NG 3: C S THI T K VÀ TIÊU CHU N ÁP D NG ................................... 153.1. Khái quát v tính toán v n chuy n trong ngành công trình bi n:............................ 153.1.1Các n i dung nghiên c u v bài toán v n chuy n: ................................................... 153.1.2.Chuy ng và tính nh c a sà lan:................................................................. 163.2. C s thi t k : ............................................................................................................. 193.2.1. Ph án: ......................................................................................................... 193.2.2. Ph n m m s d ng: ................................................................................................. 193.2.3. Quy trình phân tích: ................................................................................................ 193.3. Tiêu chu n áp d ng và tài li u tham kh o: ............................................................... 243.3.1. Tiêu chu n áp d ng: ................................................................................................ 24 CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 2 (197)
 3. 3. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N3.3.2. Tài li u công ngh khác: .......................................................................................... 24CH NG 4: S LI U THI T K VÀ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN ................................. 254.1. S li u thi t k :............................................................................................................ 254.1.1. S li u v k t c u kh HSD:...................................................................... 254.1.2. S li u v sà lan VSP05: ........................................................................................... 254.1.3. S li u môi tr ng: .................................................................................................. 25 c tr ng v t li u: ................................................................................................... 264.2. Mô hình tính toán: ...................................................................................................... 284.2.1. C s lý thuy t: ........................................................................................................ 284.2.2. V trí kh trên sà lan:................................................................................ 294.2.3. H th ng seafastening:............................................................................................. 30CH NG 5: MÔ HÌNH T I TR NG VÀ T H P T I TR NG ............................... 325.1. Mô hình các tr ng h p t i tr ng: ............................................................................ 325.1.1. T i tr ng b n thân k t c u KCD: ........................................................................... 325.1.2. T i tr ng do kh i l ng c a các c u ki n ph : ...................................................... 325.1.3. T i tr ng gió:............................................................................................................ 415.1.4. T i tr ng quán tính:................................................................................................. 435.2. T h p t i tr ng: ......................................................................................................... 495.2.1. T h p t i tr ng b n thân: ...................................................................................... 495.2.2. T h p t i tr ng thi t k : ......................................................................................... 49CH NG 6: KI M TRA B N CHO NÚT VÀ PH N T K T C U .......................... 546.1. Tính toán ki b n-kh u l c c a các ph n t : ............................... 546.1.1. Nh ng ph n t ch u kéo d c tr c: .......................................................................... 54 CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 3 (197)
 4. 4. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N6.1.2. Nh ng ph n t ch u nén d c tr c: .......................................................................... 546.1.3. Nh ng ph n t ch u u n: ......................................................................................... 556.1.4. Nh ng ph n t ch u c t: .......................................................................................... 566.1.5. Ph n t ch u nén u ng th i: ............................................................................. 576.1.6. Ph n t ch u kéo u ng th i: ............................................................................. 586.2. Tính toán ki m tra nút: .............................................................................................. 596.2.1. S truy n l c c n gi n: ......................................................................... 596.2.2. Ki m tra nút theo ng su t ch c th ng: ................................................................. 606.2.3. Phân lo n gi n:............................................................................................ 626.2.4. Yêu c u c u t o gia c ng nút: ............................................................................... 626.3. K t qu ki m tra: ........................................................................................................ 636.3.1. K t qu ki m tra m t s ph n t (Unity Check > 0.15): ........................................ 636.3.2. K t qu ki m tra nút: .............................................................................................. 72PH L C A: CÁC B N V TH HI ÁN................................................. 73PH L C B: MÔ HÌNH K T C U TRONG SACS........................................................... 88PH L C C: INPUT FILES ............................................................................................... 97C.1 SACS Input File (Generate Gravity Load after Loadout) .................................... 98C.2 SACS Input File (Additional Inputs for TOW Condition) .................................. 109C.3 TOW Input File ..................................................................................................... 111PH L C D: OUTPUT FILES ......................................................................................... 112D.2. Applied Load and Joint Reaction Summary .......................................................... 125D.3. Member Stress Check .............................................................................................. 134D.4. Joint Stress Check.................................................................................................... 158 CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 4 (197)
 5. 5. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI NPH L C F: ..................................................................................................................... 163TÍNH TOÁN KI M TRA CÁC THANH CH NG XIÊN VÀ CÁC M I HÀN ................ 163PH L C G: KI M TRA CÁC NG CH NG ................................................................ 167PH L C H: KI M TRA KH U L C C A D M H TH Y ................... 171PH L C I: KI M TRA D M BOX-BEAM ................................................................... 178PH L C K: KI M TRA KH U L C C A SÀ LAN................................. 185 CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 5 (197)
 6. 6. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N NG QUAN V NGHÀNH CÔNG NGHI P D U KHÍ1.1. Ngành công nghi p d u khí Vi t Nam:1.1.1. Gi i thi u chung: Ngành công nghi p d u khí Vi ò r t quan tr ng trong n n kinh tqu c dân hi n nay. V i s ng d n, và vi c giá d uth gi i luôn m c cao có th m lên t i trên 140USD/thùng trong kho ng th i gian pD i ngo i t l n cho n n Kinh t Qu cdân. T ng ti u khí t i các b tr m tích: Sông HC u Long, Ma Lay – Th ã c xác minh ti ng n th i m này là t n 1.2 t m3 d u và t n 2800 t m3 khí. Tr ã c xác minh là g n 550 tri u t n d u và trên 610 t m3 khi. Tr ã cth c khai thác và s phát tri n trong th i gian t i vàokho ng 400 t m3. V i các bi ng b y m nh công tác tìm ki m – ò,kho ng t n 60% tr ng ngu n khí thiên nhiên c c ta s c phát hi n n phát tri n: Các m c th i gian ghi d u s phát tri n c a ngành công nghi p D u khí Vi t Nam:- Ngày 26/6/1986: Khai thác t n d u tiên c a Vi t Nam t i m B ch H .- Ngày 29/12/1988: Khai thác t n d i th 1 tri u t i m B ch H .- Ngày 02/3/1992: Khai thác t n d u th 10 tri u.- Ngày 26/4/1995: Khánh thành xây d ng ng d ng hành t m B ch Hvào b dài 160km.- Ngày 28/8/1997: Khai thác t n d u th 50 tri u.CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 6 (197)
 7. 7. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N- Tháng 10/1998: Nhà máy x lý khí Dinh C b u ho ng.- Ngày 13/02/2001: Khai thác t n d u th 100 tri u.- Ngày 24/7 ng ng d n khí n i m R B ch Hdài 46,5km.- Ngày 26/11/2002: Hoàn thành xây d ng ng dt m .- Ngày 06/01/2003: Nhà máy nh a và hóa ch t Phú M ng, s n xu t nhPVC v i công su t 100 nghìn t- Ngày 20/12/2003: Khai thác t n d u th 150 tri u.- m Phú M ng v i công su t 600 nghìnt- Tháng 4/2005: S t 15 t m3.- Ngày 12/6/2005: Khai thác t n d i th 200 tri u.1.1.3. Quá trình tìm ki ò và khai thác d u khí Vi t Nam: -1974 phát hi n khí t i Ti n H i (Thái Bình) d a trên các ho ng c a a ch ng th i, trong th i gian này, chính quy n Sài Gòn c th p ng v c ngoài và phát hi n d u m B ch H . c thành l p Liên doanh D u khí Vietsopetro khai thác m B chH , v a ti n m r ng. i chính sách m c i, Lu c ngoài và Lu t D u khít u ki n cho các ho ng d u khí phát tri n. Hi n Vi ã th ò 25% th m l av c nh ìnhthành 4 c m khai thác d u khí quan tr ng:-C àN ình).CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 7 (197)
 8. 8. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N-C àBNgoài ra, còn có thêm phát hi àm-C ùng, và các m ã khai thácTây.-C à Phú Khánh.1.1.4. M êu phát tri ym ìm ki ò, gia t ng có th khai thác m tcách h p lý, ng d t 35-40 tri u t n d i. Khai thác và s d ng h p lý, hi u qu , ti t ki m ngu n tài nguyên d u khí trong s d ng th i tích c c m r ng ho ng khai thác d u khí c ngoài. Ph u khai thác 25-38 tri u t n quy d hai thác d u thôgi nh m c 18-20 tri u t -17 t c d u Dung Qu t và các khu liên h p ch xu t d u khívào ho ng nh m ph c v nhu c u s d c. ng phát tri n ti m l c khoa h c công ngh t b hihi i hoá nhanh ngành D u khí; xây d ng l ng qu n lý cán b , công nhân d ukhí m nh c v ch u hành các ho ng d u khí c c và c ngoài. Trong quá trình phát tri n ph c bi t chú tr ng t i v ng, ti t ki m và ng.CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 8 (197)
 9. 9. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N1.2. T ng quan v nghành xây d ng công trình bi n:1.2.1. Quá trình hình thành và phát tri n c a nghành xây d ng CTB th gi i : D t li n tr ng có h ng nhu c u v ng chocác nghành công nghi p, vì v i c n ph i ti ò và khai thác d ukhí ml a. Do v y xây d ng công trình bi n ph c v ò,khai thác, ch bi n d ã hình thành và phát tri n. ình bi c xây d ng t i v nh Mexico, v ckho ng 26 m ph c v cho vi ò và khai thác d u khí. ình bi c thi t k , xây d ng và l t t i nh ng khu v c sâu kho ng 50m. n nay các công trình bi c xây trên th gi i ch y u là các công trình bi nb 6000 công trình xây d ng t p trung t i vùng Bi n B cvà V ng kh c nghi t nh t. Hi n nay dàn khoan bi n c nh b ng thép xây d ng v c l n nh t là dànBullwincle V nh Mexixo v c là 492m, n ng 56000 (T n). Do trình khoa h c k thu t, công ngh trên th gi i ngày càng phát tri n nhi ud ng công trình bi c xây d goài công trình bi n c nh ình bi n m m, công trình bi n t nâng (Jackup), công trình bi n m m a t ng lo i công trình này phù h p v i t u ki n c th t c yêu c u s d ng cao nh t. Bên c nh công trình bi n thép truy n th ng, còn có công trình bi n tr ng l c b ng bêtông c t thép, ki u công trình bi n k t h p bê tông c c ng d ngph bi n v m n i b t so v i công trình bi n thép. Ki u công trình này pháttri n t n nay trên th gi i có kho ng 30 giàn bê tông tr ng l c v ik t c u ch y u là d ng Condeep m t s công trình tiêu bi u d ng này là: Draugen là công trình bê tông c t tr u tiên trên th gi c xây d ng sâu n ph m c a s h p tác gi a Na Uy và M kh dCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 9 (197)
 10. 10. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Troll là công trình bi n tr ng l c b sâu l n nh t th gi i, v c là 303m, t ng chi u cao công trình là 370m, kh i công xây d19 d t k là giànch u tiên trên th gi c xây d ng th m l a Canada v i tr ngtrên 4 tri u t n công trình c kh d1.2.2. S phát tri n nghành xây d ng công trình bi n Vi t Nam: Vi t Nam v bi n v i di n tích bi n g p kho ng 3 l t li n mra ti n trong công cu ò và khai thác tài nguyên bi c bi t làtrong l c d u khí, m t trong nh i l i nhu n kinh t cao. Songsong v i vi ò, khai thác tài nguyên bi n là s phát tri n c a ngành xây d ngcông trình bi c t ngành xây d ng công trình bi n Vi t Nam còn là m tngành non tr n nay, các công trình bi n xây d ng th m l a Vi t Nam chy u là ngành công trình bi n b ng thép v i s ng còn h n ch v i m khoan ò và khai thác d u m t và d ch v qu c phòng. Công trình bi n Vi t c xây d ng chính th m 1982 m B ch H . ã xây d d ng kho ng 30 côngtrình d u khí các lo i t i các m B ch H , m Ruby, m R nl cxây d ng theo công ngh c a Liên Xô c ên trong m yngành công trình bi n c a Vi t Nam c ã có nh c ti i ngb k thu t và k u có trình cao, công ngh thi công hi i, s htr c bi t c a các ph n m m tính toán vì v ãb u ti n hành thicông nh ng công trình v i quy mô l ình ng ng d n khí PM3 Cà Mau,các dàn công ngh ng th i chúng ta c ng các công trìnhbi c ngoài theo công ngh thi công hi i.CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 10 (197)
 11. 11. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N I THI U V S HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N D ÁN M H2.1. T ng quan v m H M H m t i lô 15-2/01 b n tr u Long, cách b bi n Bà R a - VTàu kho ng 130km v n tích 2,832 km2 và thu c vùng bi nnông (< 50m). Theo k t qu th v ng 21.660 thùng d t qu th v ng d c l n nh t Vi t Namt c t i nay. T ng m a toàn b d án x p x 300 tri u USD. Hình 1: S v trí m HCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 11 (197)
 12. 12. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N 2.2. Gi i thi u v d án H D ki n m phát tri n g m có:+ M u gi ng(WHP) có v tr m H+ M u gi ng (WHSP) có v trí t i m H ng.+ K t n i v i m Tê Giác Tr ng thu c qu n lý c a Hoàng Long JOC.+ Tham gia k t n i v i h th ng i bi n gi a các m . Hình 2: H th ng ngCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 12 (197)
 13. 13. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Hình 3: S công ngh ng ng D u khai thác t các gi ng khoan c c chuy n t i giàn HST thôngqua h th ng i bi n. Giàn HST v a là u gi ng v a có nhi m v d u, là trung tâm cho sphát tri n c a TL JOC t i Block 15-2. T c tách ra thành các s n ph m c chuy n t i FPSO ph c v ch bi n thành các s n ph i. c ép v c cung c p b i FPSO t i các giàn HST và HSD thông quah th ng i bi n.CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 13 (197)
 14. 14. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Platform North True North B 2 A 1 Hình 4: Giàn HSD (WHP)CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 14 (197)
 15. 15. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N THI T K VÀ TIÊU CHU N ÁP D NG 3.1. Khái quát v tính toán v n chuy n trong ngành công trình bi n:3.1.1Các n i dung nghiên c u v bài toán v n chuy n: - Nghiên c u chuy ng và gia t c chuy ng các phân tích chuy n c th c hi n v i hành trình c th , các thông s ng c th b ng cách sd ng các lý thuy t nhi u x ho c d ng h p không có các d li u v thông s ng thì chuy c. - ình k t c u có tí n t i tr ng k t h p v i các chuy ng và giat c. - Thi t k k t c u ch (seafastening) - Ki m tra các k t c u c c b và t ng th c n v n chuy ngh p v n chuy n hàng khô. Các mô hình chuy c s d ng r ng rãi nh c gi i thi u b i NobleDenton áp d ng cho sà lan và các lo i tàu v n chuy n. Các tiêu chí là:- Chuy v i chu k 10s chuy ng heave v i gia t c 0.2g- Chuy v i chu k 10s chuy ng heave v i gia t c 0.2g Khi có các hành trình c th thì d li l csd ng cho thi t k v n chuy n. Do tính ch t ng n h n c a quán trình v n chuy n, d li u c bi t trong tháng kh cs d l i d ng các l i th th i ti ttheo mùa. Khi th i gian v n chuy n nh ì các thông s cphép gi m do tính ch t ng n h n c a quá trinh v n chuy n. Tuy ng v n chuy c l a ch m b o an toàn, tính kinh t và v c cân nh c. - u ki ng d c theo tuy n v n chuy n ng t i chuy ng c a sàlan và t v n chuy u ki n th i ti i có th làm chtính toán. - S t n t i c a nh n an toàn là m t ph n c a k ho ch d phòng, c bi tcho th i gian v n chuy n an toàn ph yêu c u sàlan di chuy n t n khi g u ki n th i ti t nguy hi m. CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 15 (197)
 16. 16. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N - c sà lan và hàng v n chuy n ph tính toántuy ng khi ph tc u ho c nông. -3.1.2.Chuy ng và tính nh c a sà lan: Phân tích chuy nh chuy ng và gia t c c a sà lan trong quátrình v n chuy n,s d n t n s . Các thông s c n thi tcho vi c phân tích chuy ng: - Chi i di n cho tuy ng v n chuy n - D i chu k sóng -T gió - Nhóm tàu phù h p v i con sóng trong thi t k v n chuy n. Chi u cao sóng thi t k ,Hs có th c l y t thông s l ã u ch nh.D i chu k c s d i di n cho các con sóng wavesteepnesses và có th tính b ng bi u th c sau 13H S TP 30 H S N u chu k chuy ng roll c a sà lan n m ngoài Tp thì d c s d ng là d isóng thi t k . Yêu c u nh tùy theo các t ch c, hi p h i.Tùy thu c hình d ngthân tàu mà có các yêu c u v t l di ch b n m t nh. TheoNoble Denton, các yêu c u « Gi i h n c a s nh khi k t c u còn nguyên v i v i các tr c nh cho sà lan l cho sà lan v n chuy n c nh ( B < 23m, L< 74m).Ngoài ra n u phân tích mô hình chuy ng thì ph m vi nh t i thi u không nh 0 t a chuy ng gây ra b i tr ng thái bi nthi t k c ng v i góc nghiêng t t k gây ra. Tính n i c ccó th xem xét t i trong vi c tính toán nh. 0 B t k góc m nào gây ng p góc nh s c trên 0 0 0bi n, cho sà lan l n và 25 cho sà lan nh và 30 cho tàu hàng nh . Hàng hóa c ng u ki cv nt n t i. » CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 16 (197)
 17. 17. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N + Xét s nh c ng h p: -Khi sà lan còn nguyên v n:Di n tích ph ng cong mô men gi m giao v ng cong mô menl t do gió ho c góc ng c (l y giá tr nào nh không nh 140% ph ndi ng cong mô men l t do gió nghiêng gi ih n.V n t c gió s d ng trong tính toán ng h p này có th s d ng v n t c gióthi t k ng h p không có d li u v n t c gió thì có th s d ng giátr tính toán. CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 17 (197)
 18. 18. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N -Khi sà lan có m t khoang ng ng): Di ng cong momen gi tính t m giao th 2 gi a ng cong mô men gi ng cong mô men l t do gió ho c góc ng c (l y giá trnh 140% di ng cong momen gió l t tính trongcùng mi n giá tr c a góc nghiêng. V n t c gió s d ng trong tính toán ng h p này có th s d ng v n t c gióthi t k 25m/s. Có th s d ng giá tr v n t c gió th c t n u giá tr này nh Do bài toán tính toán nh c a sà lan r t ph c t p c n m t b s li ng c a tuy n v n chuy và c n s ph n m m chuyên d ng ph n m m MOSES án này không xét t i bài toán nh c a sà lan. CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 18 (197)
 19. 19. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N3.2. s thi t k :3.2.1. Ph án: án này tóm t t các k t qu và báo cáo ki m tra c a bài toán phân tích v n chuy nkh giàn HSD trên bi n d a trên b quy t c khuy n ngh thi t k Noble u ki ng c c h n có chu k Ph m vi c n thi t k này là: + Ki m tra b n cho k t c u kh khi v n chuy n trên sà lan. + Tính toán thi t k liên k t gi a kh và sà lan (seafastening).3.2.2. Ph n m m s d ng: SACS® Version 5.3(phát tri ài toán vchuy ên bi3.2.3. Quy trình phân tích: Bài toán phân tích v ®m 5.3 Bài toán phân tích v n chuy n kh th c hi n:CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 19 (197)
 20. 20. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N c 1: Static Run Phân tích mô hình k t c u ch ch u t i tr ng b n thân, t c là mô hình k t c u kh i HSD sau khi h th t trên hai d c mô hìnhhóa gán Elastic Modulus (E) và Shear Modulus (G) b ng 0. N i l c c a các ph n t trong file “Static CSF” Hình 5: Mô hình kh c1CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 20 (197)
 21. 21. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N c 2: Inertia Run c gán các giá tr E=2.0x105 MPa và G=8000 MPa. SACSTOW cs d tính toán ra các thành ph n l c quán tính c a chuy ng “headseas” và “beam seas”. Ph n l c do tr ng b n thân k t c t lên cácph n t ch u nén (compression gap element). Các k t qu trong file“Inertia CSF”. Hình 6: Mô hình kh c2CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 21 (197)
 22. 22. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N c 3: Combine and code check SACS COMBINE t h p hai file Static và Inertia CSF. Ti n hành t h p t i tr ngg m: tr ng b n thân, l ct c 2, t i tr ng gió tácd ng lên kh HSD. Phân tích k t c u và ki m tra các ph n t tqu tr trong file “Combine”. Hình 7: Mô hình kh c3CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 22 (197)
 23. 23. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N n chuy n kh c mô t trong hình : c1 Mô ph ng g liên k t gi a jacket và sà lan b ng ph n t GAP Gravity analysis Mô ph ng các ph n t seafasterning c2 T i tr ng quán tính sinh ra trong quá trình v n chuy c tao ra b i SACs Tow module T h p t i tr ng gió và t i tr ng quán tính c3 Phân tích kh ch u t i tr ng b n thân+t i tr ng quán tính+t i tr ng gió Xu t ra k t qu n i l c Th c hi n ki m tra K t qu ki m traCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 23 (197)
 24. 24. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N 3.3. Tiêu chu n áp d ng và tài li u tham kh o: 3.3.1. Tiêu chu n áp d ng:R Documente Rev. Description No.f. Recommended Practice for Planning, Designing, and API RP2A- 21st Constructing Fixed Offshore Platforms – Working1 WSD edition Stress Design, 21st Edition with Erratas and Supplements 1 to 3 American Institute of Steel Construction, Specification 9th2 AISC-ASD for Structural Steel Buildings, Allowable Stress Design edition and Plastic Design American Institute of Steel Construction, Steel 13th3 AISC Construction Manual (FOR STRUCTURAL SHAPES edition AND PROPERTIES ONLY) ND Noble Denton Group Pte Ltd, Guidelines for Marine4 4 0030/ND Transportation 3.3.2. Tài li u công ngh khác:Ref Document No. Rev. Description . HSD-0-GE-S-DB- 1 C01 HSD Structural Basis of Design 001 HSD-A-JK-S-RP- 2 A01 HSD Jacket Inplace Analysis Report 2000 GEN-0-00-S-SP- 3 D01 Structural Steel Material Specification 0001 HSD-A-JK-W-RP- 4 A01 HSD Jacket Weight Estimate report 001 CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 24 (197)
 25. 25. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N LI U THI T K VÀ MÔ HÌNH TÍNH TOÁN4.1. S li u thi t k :4.1.1. S li u v k t c u kh HSD:+ Ch u gi ng (WHP)+ c thi t k : 42.13(m)+ Chi u cao kh : 52.12(m)+ Góc nghiêng: 1/10+ S ng chính: 4( ng)+ S diafragm: 4 (Chi ti t k t c u xem b n v trong ph l c)4.1.2. S li u v sà lan VSP05: -L p : American Burea of Shipping -C : Vi t Nam - n xu t: 2006 -GRT : 6582.5 -NRT : 1974.8 -Tr ng b n thân: 3000 mtons -S c ch u t i c a sàn : 12 mtons/m2+ c chính: Chi u dài 109.8 m Chi u r ng 32 m Chi u cao m n 7.0 m (Chi ti t xem b n v VSP05 trong ph l c)4.1.3. S li ng: Gió bão có chu k cs d tính toán v n chuy n kh( Theo “Noble Denton”). V n t c gió s d tính toán v n chuy n là 20.8 m/scao 10 m so v i m c bi n(Theo “Structural Basic of Design”).CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 25 (197)
 26. 26. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N t li u:Các lo i v t li u thép cùng v ch y d o nh nh ch u kéo yêuc nh t i m c 10.2 c a “Structure Basic of Design” Table 4.1.4.1 : Material Types and Uses API SPEC 2W or API SPEC 2Y Grade 50T plates with tested TYPE I Description: through thickness quality or equivalent Primary steel cans/nodes, lift points, primary beam flange/web Typical uses: inserts 20 mm where through-thickness properties are required. API SPEC 2W or API SPEC 2Y Grade 60T plates with tested TYPE IA Description: through thickness quality or equivalent. Primary steel cans/nodes, lift points, primary beam flange/web Typical uses: inserts 20 mm where through-thickness properties are required. TYPE II Description: API SPEC 2W or API SPEC 2Y Grade 50T plate or equivalent. Typical uses: Primary & secondary fabricated tubulars & plate girders. TYPE IIA Description: API SPEC 2W or API SPEC 2Y Grade 60T plate or equivalent. Typical uses: Primary & secondary fabricated tubulars & plate girders. TYPE III Description: API SPEC 5L Grade X-52 (PSL 2) or equivalent. Typical uses: diameter) ASTM A709 Grade 50T2 / 50T3, ASTM A131 Grade AH36, or TYPE IV Description: equivalent (minimum Class B). Rolled sections for primary & secondary members and plates (t > Typical uses: 20 mm). TYPE V Description: ASTM A36 or equivalent. Secondary and tertiary rolled sections & plate Typical uses: (plate t < 20 mm) TYPE VI Description: API SPEC 5L Grade B (PSL 1) or equivalent. Typical uses: Seamless pipe for tertiary members.CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 26 (197)
 27. 27. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Table 4.1.4.2 : Minimum Strength Thickness Min. Yield Min. Tensile Steel Type Range Strength Strength (mm) (MPa) (MPa) TYPES I & II All 345 483 TYPES I&IIA All 415 517 TYPE III All 358 455 TYPE IV t 50 345 450 TYPE V t 20 250 400 TYPE VI All 240 415 t li u : i (E) : 200,000 N/mm2 Modun kháng c t (G) : 80000 N/mm2 H s Poisson ( ) : 0.3 Kh ng riêng ( ) : 7850 kg/m3 H s dãn n vì nhi t ( ) : 12 x 10-6/°CCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 27 (197)
 28. 28. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N4.2. Mô hình tính toán: lý thuy t: ình ã th(quy kh M .U K .U F (t )+ M: Ma tr ã quy v+ K: Ma tr++ ành ph M .U ành ph ình trên tr ành: K .U F (t ) M .UGi ình trên ta tcác phCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 28 (197)
 29. 29. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N4.2.2. V trí kh trên sà lan: Hình 8: M t b ng - m ng – tâm xoay c a kh trên sà lanCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 29 (197)
 30. 30. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Trong quá trình tính toán v n chuy n kh trên bi n, l a ch n v t kh i mb t liên k t, không gian th c hi n các công vi ctrong quá trình v n chuy n và n i l c sinh ra trong k t c u là l n nh t ng h p vtrí nguy hi m nh t). Kh t trên h th ng d , các d t trên h th ng n c ng c a sà lan nh m b o kh u l c c a sàn sà lan. Do d án thi t k gi ình th c hi n, bài toán h th y(loadout) án này gi thi t m c c a sàn lan sau khi nh n t i là 4.7(m),t c tâm xoay c a kh trên sà lan là (-36.00m;0.00;0.00).4.2.3. H th ng seafastening: H th ng các seafasterning liên k t kh và sà lan, trong mô hình tính toánseafasterning liên k t v i kh t i các v c, liên k t v i sà lan t iv m giao c n c ng. Hình 9: Mô hình liên k t seafastening v i jacket trong SACS mô hình hóa làm vi c c a liên k u ki n biên “111000” t i v trí liên k t gi a seafastening và sà lan. T c là coi các nút liên k t này làm vi các g i t a, ch n các chuy n v ngang và d n các chuy n v xoay.CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 30 (197)
 31. 31. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Hình 10: H th ng lien k t trên sà lan trong th c tCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 31 (197)
 32. 32. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N ÌNH T I TR NG VÀ T H P T I TR NG5.1. Mô hình các tr ng h p t i tr ng:5.1.1. T i tr ng b n thân k t c u KCD: T i tr ng b n thân k t c u P = m.g (T/m) ng c a c u ki dài (t n/m) 2 g : gia t c tr ng (g=9.81m/s ) án này s d ng ph n m m SASC 5.3 t ng tính t i tr ng b n thân k tc u. T ng tr ng b n than k t c u: Fz=-5516.64(KN)5.1.2. T i tr ng do kh ng c a các c u ki n ph : STT Appurtenaces below LAT 1 Mudmat 282.13 2 Conductor Guides C.GUIDE 189.00 3 Riser Clamps RCLAMP 34.00 4 Padeyes/Trunnions PADEYE 120.00 5 Pile Spacers PSPACER 13.50 6 Bottom Diaphragm Closure Plate BTMCLS 34.00 7 Flooding System FLDSYS 15.76 8 Anodes ANODE 545.86 9 Docking frame DOCKFRAM 90.00 Appurtenaces above LAT 10 Conductor Guides C.GUIDE 63.00 11 Top of Jacket Walkway WALKWAY 52.47 12 Riser Clamps RCLAMP 12.00 13 Pile Spacers PSPACER 4.50 14 Top of Jacket Closure Plates TOPCLS 17.00 15 Flooding System FLDSYS 2.17 16 Leg+Can+Brace 105.87 TOTAL 1581.26CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 32 (197)
 33. 33. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Hình11: T i tr ng ANODE Hình 12: T i tr ng BTMCLSCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 33 (197)
 34. 34. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Hình 13: T i tr ng C.GUIDE Hình 14: T i tr ng DOCKFRAMCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 34 (197)
 35. 35. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Hình 15: T i tr ng FLDSYS Hình 16: T i tr ng MDMAT1CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 35 (197)
 36. 36. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Hình 17: T i tr ng MDMAT3 Hình 18: T i tr ng MDMAT5CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 36 (197)
 37. 37. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Hình 19: T i tr ng MDMAT7 Hình 20 T i tr ng PADEYECBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 37 (197)
 38. 38. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Hình 21: T i tr ng PSPACER Hình 22: T i tr ng RCLAMPCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 38 (197)
 39. 39. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Hình 23: T i tr ng TOPCLS Hình 24: T i tr ng TRUNCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 39 (197)
 40. 40. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N Hình 25: T i tr ng WALKWAYCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 40 (197)
 41. 41. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N5.1.3. T i tr ng gió: Theo khuy n ngh thi t k c a Noble Denton, trong bài toán v n chuy n KCD sd ng s li u v n t c gió trung bình có chu k u ki ng c ch n. Theo “Structural Basic of Design” thì v=20.8m/s cao 10m sov im c bi n. T i tr n c tính toán theo tiêu chu n API RP2A-WSD 21th , t i tr ng giótrong tính toán ph thu c vào t gió trung bình trong 1 phút cao 10m trên m c c bi n trung bình F .Vz2 .C S .A 2g+ F: l c gió (N)+ ng riêng c a không khí, lb/ft3 (N/m3). nhi , áp su t tiêu chu n; 3+ ) = 11.8739 (N/m3);+ Vz: V n t c c a gió, ft/s (m/s); t V ( z , t ) V ( z ). 1 0,41.I u ( z ).ln v i t = 60s, t0 = 3600s. t0+o V(z): V n t c gió trung bình trong 1 gi t cao z(ft), ft/s . z V(z) V0 . 1 C. ln 32,8 C = 5,73.10-2.(1 + 0,0457.V0)0.5 0, 22 z I u (z) 0,06. 1 0,0131.V0 . 32,8o V0 : V n t c gió trung bình t cao 32,8(ft) = 10(m);o CS : H s hình d ng: V i k t c u d ng d m : Cs = 1,5; V i k t c u d ng tr tròn : Cs = 1,0; V i k t c u d ng sàn : Cs = 0,5 án này s d ng ph n m m SACS 5.3 t ng tính t i tr ng gió cho cácph n t k t c u c a kh .CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 41 (197)
 42. 42. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N B ng 5.3.1: T i tr ng gióLoad Fx Fy Fz Mx My Mz Load discriptioncase (kN) (kN) (kN) (kNm) (kNm) (kNm) 201 T i tr ng 00 160.17 -0.01 6.16 26.78 9262.67 -8.67 202 T i tr ng 450 113.25 132.13 4.33 -7577.43 6539.48 -2683.47 203 T i tr ng 900 -0.01 186.87 -0.03 -10742.89 -14.44 -3786.34 204 T i tr ng 1350 -113.26 132.14 -4.37 -7615.30 -6559.91 -2671.22 205 T i tr ng 1800 -160.17 0.01 -6.16 -26.78 -9262.67 8.67 206 T i tr ng 2250 -113.25 -132.13 -4.33 7577.43 -6539.48 2683.47 207 T i tr ng 2700 0.01 -186.87 0.03 10742.88 14.44 3786.34 208 T i tr ng 3150 113.26 -132.14 4.37 7615.30 6559.91 2671.22CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 42 (197)
 43. 43. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N5.1.4. T i tr ng quán tính:Trong quá trình v n chuy n kh ng c ng (sóng, gió,dòng ch y) thì kh b rung l c sinh ra l c quán tính.M m có kh ng m, chuy ng v i gia t c a, l c quán tính Fa tính theo côngth c : Fa = -m.a (5.1)L ax : Fax = -m.ax (5.2) x là thành ph n gia t xGia t c ti p tuy n và gia t c ly tâm c a chuy n (5.3)L c quán tính ly tâm và l c quán tính ti p tuyCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 43 (197)
 44. 44. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N (5.4)Các thành ph n l c quán tính ly tâm và quán tính ti p tuy n quanh tr c x: (5.5)T h p 5.2, 5 c l c quán tính theo tr c x do các thành ph n gia t c t nh ti n vàgia t c xoay gây nên: án này do không phân tích chuy ng c a sà lan nên s d ng các motion nh s nl c tính theo cáccông th c sau:-L ngang: 4 2 z FHR w[ (1 0.2)sin ] TR2 g-L ng: 4 2 y FVR w[ (1 0.2)cos ] TR2 g-Momen quán tính xoay: 4 2 MR I yy [ ] TR2 g TR: chu k c a các chuy ng Roll ho c Pitch (s) óc nghiêng do chuy ng Roll ho c Pitch ( rad) z: Cao tâm xoay(gi thi t là kho ng cách t i m c) y: Kho ng cách ngang t i tr c tâm c a sà lan g: gia t c tr ng (m/s2) Iyy momen quán tính c a hàng hóa v i tr c d c FHR l c quán tính song song v i sàn sà lan FVR l c quán tính vuông góc v i m t sà lanCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 44 (197)
 45. 45. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI NTrong bài toán v n chuy n KCD có các 6 chuy n gây ra gia t c:+ Chuy ng d c tr c y và xoay quanh tr c y (Sway & Pitch)+ Chuy ng d c tr c x và xoay quanh tr c x (Surge & Roll)+ Chuy ng d c tr c z và xoay quanh tr c z (Heave & Yaw)Theo “Noble Denton” trong bài toán v n chuy n KCD thì v i kích th c sà lan VSP05,s d ng các thông s chuy ng c Chuy Chu k Roll 20 degree 10 seconds Pitch 12.5 degree 10 seconds Heave 0.2 g - B ng 5.1.4.1 : Chuy ng c a sà lanCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 45 (197)
 46. 46. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI NTrong bài toán v n chuy ng h p t i tr Load case Mô t ng h p t i tr ng quán tính P+ + ve Pitch P- - ve Pitch R+ + ve Roll R- - ve Roll H1+ Heave with barge oriented at Pitch (P+) H1- Heave with barge oriented at Pitch (P+) H2+ Heave with barge oriented at Pitch (P+) and roll (R) H2- Heave with barge oriented at Pitch (P+) and roll (R) H3+ Heave with barge oriented at roll (R-) H3- Heave with barge oriented at roll (R-) H4+ Heave with barge oriented at Pitch (P-) and roll (R-) H4- Heave with barge oriented at Pitch (P-) and roll (R-) H5+ Heave with barge oriented at Pitch (P-) H5- Heave with barge oriented at Pitch (P-) H6+ Heave with barge oriented at Pitch (P-) and roll(R+) H6- Heave with barge oriented at Pitch (P-) and roll(R+) H7+ Heave with barge oriented at roll (R+) H7- Heave with barge oriented at roll (R+) H8+ Heave with barge oriented at Pitch (P+) and roll(R+)CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 46 (197)
 47. 47. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N H8- Heave with barge oriented at Pitch (P+) and roll(R+) ng h p t i tr ng gió trong quán trình v n chuy n 201 T i tr 202 T i tr 203 T i tr 204 T i tr 205 T i tr 206 T i tr 207 T i tr 208 T i trCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 47 (197)
 48. 48. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N B ng 5.1.4.2: T i tr ng quán tínhLoad case Sea Approach Load description Fx (kN) Fy (kN) Fz (kN) Mx (kNm) My (kNm) Mz (kNm) P+ Head +Pitch (0 0) 1037.33 0.00 -1229.64 -181.40 59414.04 -193.16 0 P- Head -Pitch (180 ) -1037.34 0.00 1229.61 181.40 -59415.23 193.15 0 R+ Beam +Roll (270 ) 0.00 -1659.74 13.81 107715.66 231.55 33786.35 R- Beam -Roll (90 0 ) 0.00 1659.73 -13.82 -107715.24 -231.67 -33786.34 H1+ +Heave 330.58 0.00 -1491.11 -193.52 -9732.77 -42.90 H1- -Heave -330.57 0.00 1491.11 193.50 9733.06 42.88 H2+ +Heave 330.58 509.99 -1401.20 -29556.01 -7998.29 -9883.93 H2- -Heave -330.57 -510.00 1401.19 29556.60 7997.91 9884.07 H3+ +Heave 0.00 522.37 -1435.21 -30273.63 -27694.63 -10079.96 H3- -Heave 0.00 -522.38 1435.20 30274.17 27694.45 10080.41 H4+ +Heave -330.57 509.99 -1401.20 -29556.01 -46078.69 -9798.15 H4- -Heave 330.58 -510.00 1401.19 29556.60 46078.32 9798.30 H5+ +Heave -330.57 0.00 -1491.11 -193.52 -47813.15 42.88 H5- -Heave 330.58 0.00 1491.11 193.50 47813.42 -42.90 H6+ +Heave -330.57 -510.00 -1401.20 29192.94 -46078.69 9884.07 H6- -Heave 330.58 509.99 1401.19 -29192.34 46078.32 -9883.93 H7+ +Heave 0.00 -522.38 -1435.21 29901.69 -27694.63 10080.41 H7- -Heave 0.00 522.37 1435.20 -29901.13 27694.45 -10079.96 H8+ +Heave 330.58 -510.00 -1401.20 29192.94 -7998.29 9798.30 H8- -Heave -330.57 509.99 1401.19 -29192.34 7997.91 -9798.15 CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 48 (197)
 49. 49. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N5.2. T h p t i tr ng:5.2.1. T h p t i tr ng b n thân: Transportation Weight Basic Load and Lcomb Factors SWT JAP 500 1.00 1.20 Total Design Load Basic Load and LComb Factors 500 TTW 1.035.2.2. T h p t i tr ng thi t k : Cách t h p t i và các h s t h p áp d ng theo tiêu chu n Noble Denton 0030-NDIRev 3 - 15April 2009 Guidelines for marine transportations. Trong khuôn kh án này các t h p t i tr ng chuy ng do tr ng thái quartering 0seas (t o thành góc 45 i v i tr c c a sà lan v n chuy c mô t b ng t h pb ng ± 60%Roll ± 80% Pitch ho c ± 80% Roll ± 60% Pitch. K t qu t h p t i tr ng c tóm t t trong các b t th hi n trong file input cSACS TOW/COMBINE. CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANG SVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 49 (197)
 50. 50. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI NB ng a: T h p t i tr ng quán tính +t i tr ng gió: Load combinationsBasic LC A101 A102 A103 A104 A105 A106 A107 A108 A109 A110 A111 A112 P+ 1.00 1.00 0.80 0.80 P- 1.00 1.00 0.80 0.80 R+ 1.00 1.00 R- 1.00 1.00 0.60 0.60 0.60 0.60 H1+ 1.00 H1- 1.00 H2+ 1.00 H2- 1.00 H3+ 1.00 H3- 1.00 H4+ 1.00 H4- 1.00 H5+ 1.00 H5- 1.00 H6+ H6- H7+ 1.00 H7- 1.00 H8+ H8- 201 1.00 1.00 202 1.00 1.00CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 50 (197)
 51. 51. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N 203 1.00 1.00 204 1.00 1.00 205 1.00 1.00 206 207 1.00 1.00 208B ng b: T h p t i tr ng quán tính+t i tr ng gió: Load combinationsBasic LC A113 A114 A115 A116 A117 A118 A119 A120 A121 A122 A123 A124 P+ 0.80 0.80 0.60 0.60 0.60 0.60 P- 0.80 0.80 0.60 0.60 0.60 0.60 R+ 0.60 0.60 0.60 0.60 0.80 0.80 0.80 0.80 R- 0.80 0.80 0.80 0.80 H1+ H1- H2+ 1.00 H2- 1.00 H3+ H3- H4+ 1.00 H4- 1.00 H5+ H5- H6+ 1.00 1.00CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 51 (197)
 52. 52. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N H6- 1.00 1.00 H7+ H7- H8+ 1.00 1.00 H8- 1.00 1.00 201 202 1.00 1.00 203 204 1.00 1.00 205 206 1.00 1.00 1.00 1.00 207 208 1.00 1.00 1.00 1.00CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 52 (197)
 53. 53. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI NB ng c: T h p t i tr ng b n thân+t i tr ng quán tính+t i tr ng gió:B ng d: T h p t i tr ng b n thân+t i tr ng quán tính+t i tr ng gió:CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 53 (197)
 54. 54. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N M TRA B N CHO NÚT VÀ PH N T K TC U Tính toán ki m tra b n cho nút và các ph n t theo tiêu chu n API RP2A-WSD 21th Edition6.1. Tính toán ki b n-kh u l c c a các ph n t :6.1.1. Nh ng ph n t ch u kéo d c tr c: ng su t cho phép Ft trong các ph n t ch u kéo d c tr c tính theo công th c sau: Ft 0 .6 F y+ Fy i c a v t li u, N/m2.6.1.2. Nh ng ph n t ch u nén d c tr c: nh t ng th Nh ng ph n t ch u nén d c tr u ki n nh t ng th . ng su t nén d c tr c cho phép Fa trong các ph n t nh theo cáccông th c trong tiêu chu n API cho các ph n t có t s D/t 60. Kl 1 r FY 2Cc2 Kl Fa 3 V i Cc 3 Kl Kl r 5 r r 3 8Cc 8Cc3 2 12 E Kl Fa V i Cc 23 Kl r r 1/ 2 2 2 E Cc Fy+ i, N/m2;+ K: H s chi u dài tính toán;+ l: Chi u dài ph n t , m;+ r: Bán kính quán tính c a ti t di n, m.CBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 54 (197)
 55. 55. VI N XÂY D NG CÔNG TRÌNH BI N T NG CÔNG TY THI T K D U KHÍ Institute of Construction for Offshore Petrovietnam Investment Consultancy and Engineering Engineering Joint Stock Company TÍNH TOÁN THI T K V N CHUY N KH GIÀN HSD TRÊN BI N i v i nh ng ph n t có D/t >60, thì Fa c l y b ng giá tr nh nh t c a 2 ng su t c c b cho phép Fxe, Fxc; nh c c b u ki c ki m tra v i các phân t có 60 < D/t < 300 và có chi udày t >6mm.+ ng su t c c b gây m t nh trong mi i (Fxe) t Fxe 2C.E. D+o Fxe: ng su t gây m t nh c c b , N/m2 ;o C: H s m t nh t i h i;o ng kính ngoài c a ph n t , m;o t: B dày c a ph n t , m;o i c a v t li u, N/m2. Theo lý thuy t C = 0.6 tuy nhiên do ng c a sai s hình h u và gi ih n sai s c a tiêu chu n API Spec.2B thì giái tr cl yC = 0.3.+ ng su t c c b gây m t nh ngoài mi i (Fxc) 1/ 4 D Fxc Fy 1.64 0.23 Fxe tF xc Fy khi D/t 606.1.3. Nh ng ph n t ch u u n: ng su t cho phép trong các ph n t ch u u n Fb nh theo côngth c: D 10 ,340 Fb 0 . 75 F y Khi t Fy Fy .D 10,340 D 20,680 Fb 0.84 1.74 Fy Khi E.t Fy t FyCBHD: THS. NGUY N M NH HÙNG TRANGSVTH: NGUY – 7411.52 – L P 52CB2 55 (197)

×