De with bocad software modul offshore
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×
 

Like this? Share it with your network

Share

De with bocad software modul offshore

on

 • 1,273 views

 

Statistics

Views

Total Views
1,273
Views on SlideShare
758
Embed Views
515

Actions

Likes
0
Downloads
28
Comments
0

1 Embed 515

http://offshorevn.com 515

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

De with bocad software modul offshore Document Transcript

 • 1. Originated by Ta Van Dat (Mr)A. Giӟi thiӋu chung I. VӅ phҫn mӅm Bocad và nhӳng ӭng dөng trong công tác thiӃt kӃ và quҧn lý dӵ án. 1. V͉ ch˱˯ng trình. Chѭѫng trình là tәng hӧp cӫa chӭc năng thiӃt kӃ ÿӗ hӑa và xӱ lý sӕ liӋu ÿӇ ÿѭa ra kӃtquҧ cuӕi cùng là các bҧn vӁ và các sӕ liӋu kӃt cҩu. Ĉây là phҫn mӅm có tính chuyên nghiӋpcao và có sӵ tѭѫng tác giӳa ÿѫn vӏ chӫ quҧn phҫn mӅm và ÿѫn vӏ sӱ dөng (trong quá trình sӱdөng phҫn mӅm, hãng BSI có các bӝ phұn hӛ trӧ trӵc tuyӃn giҧi ÿáp và hѭӟng dүn các yêucҫu cӫa ngѭӡi dùng). Các phiên bҧn cӫa phҫn mӅm luôn luôn cұp nhұt mӟi ÿӇ ÿáp ӭng yêucҫu ÿa dҥng cӫa thӵc tӃ, trong tài liӋu này ÿӅ cұp tӟi phiên bҧn 22-9663 Modul Offshore. Vӟi phҫn mӅm Bocad modul Offshore ta có thӇ: ¾ TriӇn khai bҧn vӁ thiӃt kӃ chi tiӃt – Detail design drawing. ¾ Bóc tách vұt tѭ và quҧn lý vұt tѭ – MTO. ¾ TriӇn khai bҧn vӁ thiӃt kӃ chi tiӃt phөc vө thi công chӃ tҥo - Shopdrawings. ¾ Lұp Cutting list ¾ TriӇn khai Bar Nesting và Plate Nesting phөc vө cho Cutting Plan và MTO. ¾ Báo cáo khӕi lѭӧng - Weight Control Report. ¾ Tìm trӑng tâm – C.O.G. ¾ Tính diӋn tích sѫn phӫ - Area of painting ¾ Tính toán lӵc ÿҭy nәi tác dөng lên kӃt cҩu - Bouyancy ¾ Ѭӟc lѭӧng cho công tác hàn - Welding. 2. M͡t s͙ công cͭ cͯa ch˱˯ng trình trong Modul Offshore: So vӟi triӇn khai bҧn vӁ chi tiӃt theo cách truyӅn thӕng thì sӱ dөng Bocad vào bҧn vӁsӁ làm tăng khҧ năng mô tҧ và mô tҧ chính xác hѫn cho kӃt cҩu. Khҧ năng thay ÿәi linh hoҥttӵ ÿӝng cұp nhұt trong trѭӡng hӧp kӃt cҩu có sӵ thay ÿәi, ÿһc biӋt là khҧ năng thao tác ÿӗngthӡi trên Modeling 3D và trên 2D. Modelling là bѭӟc chiӃm nhiӅu thӡi lѭӧng nhҩt thì vӟichѭѫng trình có thiӃt kӃ các thѭ viӋn và các thanh công cө làm tăng tӕc ÿӝ thao tác.Modelling:Modul Offshore có hӛ trӧ các Macro cho phép ngѭӡi dùng thao tác model nhanh các ÿӕitѭӧng. ¾ Vӟi Jacket và Topside 1
 • 2. Originated by Ta Van Dat (Mr) Topside và list các macro h͟ trͫ modelling 2
 • 3. Originated by Ta Van Dat (Mr) Jacket và các Macro h͟ trͫ cho Modelling M͡t s͙ macro t̩o nhanh các ÿ͙i t˱ͫng ÿ̿c bi͏t 3
 • 4. Originated by Ta Van Dat (Mr) T̩o l˱ͣi ÿi͋n hìnhMacro t̩o nhanh các ÿ͙i l˱ͫng Cone, Ring,Bracing, Double plate Macro t̩o Graphic trong b̫n vͅ Macro t̩o Plating, Grating Macro t̩o Handrail 4
 • 5. Originated by Ta Van Dat (Mr) Macro t̩o nhanh Ladders Macro t̩o nhanh Stair Macro t̩o nhanh các Wing và StiffenerMacro t̩o nhanh các Guset Plate 5
 • 6. Originated by Ta Van Dat (Mr)Macro khai báo m͙i hàn k͇t c̭u Macro representation cho b̫n vͅ chi ti͇t 6
 • 7. Originated by Ta Van Dat (Mr) ¾ Vӟi kӃt cҩu dҥng FPSO, Jack-up, Submisubmersible Macro khung Macro t̩o chi ti͇t gânII. Mӕi liên hӋ giӳa công tác triӇn khai bҧn vӁ thiӃt kӃ chi tiӃt, bҧn vӁ thiӃt kӃ chhi tiӃt phuc vө thi công chӃ tҥo, bҧn vӁ sѫ ÿӗ cҳt thép tҩm, dҫm và ӕng, bài toán tính toán trӑng tâm và bóc tách khӕi lѭӧng cӫa kӃt cҩu. ¾ VӅ bҧn vӁ thiӃt kê chi tiӃt là mӝt mҧng riêng và là chӭc năng cѫ bҧn cӫa phҫn mӅm Bocad nhѭ trình bày ӣ mөc B. ¾ Vӟi nhӳng ÿѫn vӏ thi công chӃ tҥo: x Bѭӟc 1: Modelling và xӱ lý Out-put x Bѭӟc 2: Xuҩt ra các bҧn vӁ Shop, file dӳ liӋu MTO, bҧn vӁ Cutting-plan, Weight Control Report, C.O.G. Mӣ ÿҫu dӵ án bҵng viӋc bóc tách khӕi lѭӧng MTO và bҧn vӁ Cutting Plan mӝt cáchchính xác sӁ giúp cho công tác mua sҳm vұt tѭ ÿѭӧc sát vӟi dӵ án nhҩt, khҳc phөc tình trҥngmua sai chӫng loҥi, mua thӯa hay thiӃu vұt tѭ.B. Nhӳng cҧi tiӃn kӻ thuұt trong thiӃt kӃ chi tiӃt. Ngay sau khi có Analysis report vӅ các thông sӕ cӫa kӃt cҩu tiӃp ÿӃn là công tác triӇnkhai bҧn vӁ chi tiӃt qua tӯng giai ÿoҥn. Vӟi chѭѫng trình ӭng dөng vào dӵ án sӁ ÿҭy nhanhtiӃn ÿӝ, quҧn lý dӉ dàng, dӉ cұp nhұt và mang tính chuyên nghiӋp tính phә biӃn. 7
 • 8. Originated by Ta Van Dat (Mr) Ĉӕi vӟi ÿѫn vӏ thi công chӃ tҥo và lҳp ÿһt, công tác triӇn khai bҧn vӁ thiӃt kӃ chi tiӃtcho Sea-fastening cNJng tѭѫng tӵ. Tham khҧo trong phҫn phөc lөc vӅ mӝt sӕ bҧn vӁ thiӃt kӃ chi tiӃt cho mӝt sӕ dӵ án. Modelling cho Stinger 8
 • 9. Originated by Ta Van Dat (Mr) M͡t b̫n vͅ thi͇t k͇ chi ti͇t ÿi͋n hình cho TopsideC. Nhӳng cҧi tiӃn kӻ thuұt trong triӇn khai bҧn vӁ chi tiӃt phөc vө thi công chӃ tҥo - Shopdrawing bҵng Bocad. 1. Mӝt sӕ mүu bҧn vӁ chi tiӃt phөc vө thi công chӃ tҥo tӯ chѭѫng trình: ¾ D͹ án ChevronModelling chân ÿӃ: 9
 • 10. Originated by Ta Van Dat (Mr)Bҧn vӁ Shop drawing: 10
 • 11. Originated by Ta Van Dat (Mr)Mӝt sӕ bҧn vӁ chi tiӃt cho mӝt sàn: 11
 • 12. Originated by Ta Van Dat (Mr) 12
 • 13. Originated by Ta Van Dat (Mr) 13
 • 14. Originated by Ta Van Dat (Mr)D. Nhӳng cҧi tiӃn liên quan ÿӃn tính trӑng tâm cӫa kӃt cҩu, triӇn khai sѫ ÿӗ cҳt, bóc tách vұt liӋu, quҧn lý khӕi lѭӧng và chӫng loҥi vұt tѭ cҫn mua sҳm trong dӵ án. 1. Công tác qu̫n lý kh͙i l˱ͫng (Weight Control Report): Theo cách truyӅn thӕng sau khi có bҧn vӁ chi tiӃt mӛi dӵ án cҫn 1 tӟi 2 kӻ sѭ làmcông tác quҧn lý khӕi lѭӧng công trình. ViӋc làm này dӵa trên sӕ liӋu vӅ kích thѭӟc chi tiӃttӯng phҫn tӱ trong bҧn vӁ Shop ÿӇ tính ra tӑa ÿӝ và khӕi lѭӧng cӫa tӯng phҫn tӱ và cuӕi cùnglà tӑa ÿӝ và khӕi lѭӧng cho cҧ công trình. Công tác này ÿi ÿôi vӟi quá trình triӇn khai bҧn vӁchi tiӃt. Vӟi chѭѫng trình sau khi Modelling xong viӋc có dӳ liӋu ÿӇ quҧn lý khӕi lѭӧng côngtrình là ÿӗng thӡi vӟi bҧn vӁ chi tiӃt. Dӳ liӋu vӅ tӯng phҫn tӱ kӃt cҩu xuҩt ra file Exel tӯ chѭѫng trình (trích dүn mӝt trangÿҫu tiên): 14
 • 15. Originated by Ta Van Dat (Mr) 15
 • 16. Originated by Ta Van Dat (Mr) 2. Tính toán t͕a ÿ͡ tr͕ng tâm công trình: ViӋc tính toán chính xác tӑa ÿӝ trӑng tâm cӫa kӃt cҭu ҧnh hѭӣng trӵc tiӃp tӟi cácthông sӕ kӻ thuұt cӫa cáp cҭu, mua cáp cҭu và sӵ an toàn cӫa các ca cҭu. Sӕ liӋu này ta xuҩtra ngay ÿѭӧc tӯ chѭѫng trình mӝt cách ÿúng tuyӋt ÿӕi. Chѭѫng trình tӵ ÿӝng xuҩt ra file Exel tӑa ÿӝ trӑng tâm cӫa các Phase, trên cѫ sӣ nàyta tính ÿѭӧc tӑa ÿӝ trӑng tâm cҧ công trình. Chѭѫng trình cNJng khai báo ÿѭӧc trӵc tiӃp tӑa ÿӝtrӑng tâm cӫa công trình thông qua mӝt trình ÿѫn Information C.O.G. 3. Bóc tách v̵t t˱ và k͇ ho̩ch mua s̷m v̵t t˱ cho d͹ án: Công tác mua sҳm vұt tѭ là công tác quan trӑng ӣ giai ÿoҥn ÿҫu cӫa dӵ án, viӋc muaÿúng chӫng loҥi, khӕi lѭӧng và sӕ lѭӧng vұt tѭ ҧnh hѭӣng trӵc tiӃp ÿӃn giá thành và tiӃn ÿӝcӫa dӵ án. Công tác này cҫn hoҥt ÿӝng bóc tách vұt tѭ cho công trình (Material Take Off) vàlұp Cutting list cho tӯng loҥi vұt liӋu, trên cѫ sӣ ÿó lұp ra ÿѫn hang cho dӵ án. Chѭѫng trình xuҩt ra dӳ liӋu cho toàn bӝ phҫn tӱ trong dӵ án, ӣ ÿây trích dүn mӝttrang ÿҫu tiên cӫa dӳ liӋu: 16
 • 17. Originated by Ta Van Dat (Mr) 4. S˯ ÿ͛ c̷t và list c̷t cho toàn b͡ ph̯n t͵ trong d͹ án Ӣ ÿây trích dүn mӝt sӕ List cutting và Cutting plan làm ví dө x List of Cutting: 17
 • 18. Originated by Ta Van Dat (Mr) x Cutting Plan of Pipe 18
 • 19. Originated by Ta Van Dat (Mr) x Cutting plan of Plate 19
 • 20. Originated by Ta Van Dat (Mr)E. Nhӳng cҧi tiӃn liên quan ÿӃn công tác hàn. Chѭѫng trình cho phép ngѭӡi thiӃt kӃ gҳn trӵc tiӃp dӳ liӋu vӅ mӕi hàn lên kӃt cҩutrong Modelling. KӃt thúc quá trình này chѭѫng trình xuҩt ra toàn bӝ dӳ liӋu vӅ chiӇu dàiÿѭӡng hàn cho mӛi chӫng loҥi mӕi hàn. Trên cѫ sӣ này ta có thӇ ÿӏnh lѭӧng trѭӟc ÿѭӧc vұtliӋu hàn và khӕi lѭӧng công viӋc cho công tác hàn.F. Phө lөc – Mӝt sӕ bҧn vӁ thiӃt kӃ chi tiӃt và thiӃt kӃ chi tiӃt phөc vө thi công.For anymore information, pls direction contact to:Mr Ta Van Dat,Email: dattavan@gmail.com 20