Tr−êng ®¹i häc x©y dùng        ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                            ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng       ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                            ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng       ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                            ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng       ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                            ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                              ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn              ®å ¸n tèt nghiÖp         ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn            ®å ¸n tèt nghiÖp          ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn              ®å ¸n tèt nghiÖpA. giíi thiÖu chu...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn               ®å ¸n tèt nghiÖp   ViÖt Nam c...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn              ®å ¸n tèt nghiÖpgiíi lμ c¶ng biÓ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn           ®å ¸n tèt nghiÖp           ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn            ®å ¸n tèt nghiÖp      Hình 2: Mé...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn              ®å ¸n tèt nghiÖp         ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn               ®å ¸n tèt nghiÖps¶n xuÊt vμ tiª...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn              ®å ¸n tèt nghiÖp   MÆc dï ®· ®−...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn              ®å ¸n tèt nghiÖp Luch Vaxi    ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn            ®å ¸n tèt nghiÖp    m¨ng. Cuèi cï...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn             ®å ¸n tèt nghiÖp          ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng       ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                      ®å ¸n tèt ngh...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng        ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                            ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng      ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                            ®å ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn               ®å ¸n tèt nghiÖp   20oN-  ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                    ®å ¸n tèt nghiÖp   ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                   ®å ¸n tèt nghiÖp  - T...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                   ®å ¸n tèt nghiÖplíp 4. ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                   ®å ¸n tèt nghiÖpdμy cña...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn           ®å ¸n tèt nghiÖpThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn              ®å ¸n tèt nghiÖp         ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn             ®å ¸n tèt nghiÖp3.2.2. ChiÒu réng ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn              ®å ¸n tèt nghiÖp  Theo [2], c«...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn              ®å ¸n tèt nghiÖp3.4. Lùa chän ph...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng       ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn             ®å ¸n tèt nghiÖp        ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng      ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                            ®å ...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng     ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn              ®å ¸n tèt nghiÖp + ¦u ®iÓm:  -...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng       ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn               ®å ¸n tèt nghiÖp  Thïng ch...
Tr−êng ®¹i häc x©y dùng      ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn                   ®å ¸n tèt nghiÖp  ...
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Datn - Cảng Biển
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Datn - Cảng Biển

970 views
877 views

Published on

Đồ án:
Thiết kế Kỹ Thuật bến Xuất Clinker - Nhà Máy Xi Măng Hạ Long

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
970
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
96
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Datn - Cảng Biển

 1. 1. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp Môc lôcLêi c¶m ¬n...................................................................................................................... 6më ®Çu ............................................................................................................................. 7A. giíi thiÖu chung.................................................................................................... 8 1.1. CÊu tróc c¸c ngμnh kinh tÕ biÓn ......................................................................... 8 1.2. Kh¸i niÖm chung vÒ c¶ng ................................................................................... 9 1.3. S¬ l−îc lÞch sö ph¸t triÓn cña c¶ng ..................................................................... 9 1.4. Xu thÕ chung vÒ ph¸t tiÓn c¶ng trªn thÕ giíi vμ ViÖt Nam .............................. 10b. vai trß cña ngμnh s¶n xuÊt xi m¨ng ...................................................... 13 1.1. Vai trß cña ngμnh s¶n xuÊt xi m¨ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n ..................... 13 1.2. Sù ph¸t triÓn cña ngμnh xi m¨ng n−íc ta ......................................................... 13 1.3. C¸c h¹ng môc chÝnh cña nhμ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ....................................... 16 1.3.1. Quy tr×nh c¬ b¶n cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng ..............................................16 1.3.2. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh ...........................................................................17Ch−¬ng 2 ....................................................................................................................... 18C¬ së thiÕt kÕ............................................................................................................. 18 2.1. VÞ trÝ x©y dùng nh m¸y xi m¨ng H¹ Long .................................................... 18 2.2. §iÒu kiÖn khÝ hËu, khÝ t−îng ............................................................................ 19 2.2.1. KhÝ hËu .................................................................................................................19 2.2.2. NhiÖt ®é................................................................................................................ 19 2.2.3. M−a ...................................................................................................................... 19 2.2.4. §é Èm, l−îng bèc h¬i ..........................................................................................20 2.2.5. Giã .......................................................................................................................20 2.2.6. B·o .......................................................................................................................21 2.3. §iÒu kiÖn thuû h¶i v¨n ..................................................................................... 22 2.3.1. Mùc n−íc ............................................................................................................ 22 2.3.2. Dßng ch¶y ...........................................................................................................22 2.4. Tμi liÖu ®Þa chÊt ................................................................................................ 23Ch−¬ng 3 ....................................................................................................................... 28X©y dùng vμ lùa chän ph−¬ng ¸n .................................................................. 28 3.1. Mùc n−íc thiÕt kÕ............................................................................................. 28 3.2. X¸c ®Þnh kÝch th−íc c¬ b¶n cña bÕn ................................................................ 28 3.2.1. ChiÒu dμi bÕn: Lb..................................................................................................28 3.2.2. ChiÒu réng bÕn: Bb ............................................................................................... 29 3.2.3. ChiÒu s©u thiÕt kÕ cña bÕn: Ho ............................................................................. 29 3.2.4. Cao tr×nh mÆt bÕn ................................................................................................. 29 3.2.5. Cao tr×nh ®¸y bÕn ................................................................................................. 29 3.2.6. ChiÒu cao tr−íc bÕn .............................................................................................30ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 1SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 2. 2. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp 3.3. Bè trÝ mÆt b»ng tæng thÓ ................................................................................... 30 3.3.1. Nguyªn t¾c c¬ b¶n khi bè trÝ, lùa chän mÆt b»ng ................................................ 30 3.3.2. Ph−¬ng ¸n bè trÝ mÆt b»ng ................................................................................... 30 3.4. Lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu bÕn...................................................................... 31 3.4.1. Ph−¬ng ¸n 1: KÕt cÊu bÕn kiÓu bÖ cäc cao........................................................... 31 3.4.2. Ph−¬ng ¸n 2: KÕt cÊu bÕn kiÓu träng lùc .............................................................32 3.4.3. Ph−¬ng ¸n 3: KÕt cÊu bÕn phao næi .....................................................................33 3.4.4. Lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu bÕn ......................................................................... 34 3.5. Lùa chän gi¶i ph¸p kÜ thuËt kÕt cÊu bÕn kiÓu träng lùc ................................... 34 3.5.1. Ph−¬ng ¸n 1: BÕn träng lùc d¹ng thïng ch×m ...................................................... 34 3.5.2. Ph−¬ng ¸n 2: BÕn träng lùc d¹ng khèi xÕp ......................................................... 35 3.5.3. Lùa chän ph−¬ng ¸n .............................................................................................37Ch−¬ng 4 ....................................................................................................................... 38T¶i träng vμ t¸c ®éng ......................................................................................... 38 4.1. C¸c t¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh ............................................................... 39 4.2. T¶i träng do tμu t¸c dông lªn bÕn..................................................................... 39 4.2.1. T¶i träng do giã vμ dßng ch¶y t¸c dông lªn tÇu ................................................... 39 4.2.2. T¶i träng va tμu .................................................................................................... 42 4.2.3. T¶i träng tùa tÇu ................................................................................................... 43 4.2.4. T¶i träng neo tÇu ..................................................................................................44 4.3. T¶i träng thiÕt bÞ, hμng ho¸ .............................................................................. 45 4.3.1. Ho¹t t¶i trªn bÕn ................................................................................................... 45 4.3.2. T¶i träng do thiÕt bÞ.............................................................................................. 45 4.4. ¸p lùc ®Êt ......................................................................................................... 46 4.4.1. ¸p lùc ®Êt sau thïng ch×m ................................................................................... 46 4.4.2. ¸p lùc ®Êt do vËt liÖu rêi lÊp trong thïng ch×m ................................................... 50 4.5. T¶i träng sãng .................................................................................................. 50 4.6. ¸p lùc thuû tÜnh................................................................................................ 54 4.7¸p lùc thuû ®éng ................................................................................................ 56Ch−¬ng 5 ....................................................................................................................... 57ThiÕt kÕ kÜ thuËt bÕn ............................................................................................. 57 5.1. TÝnh to¸n øng suÊt nÒn ..................................................................................... 58 5.1.1. Môc ®Ých tÝnh to¸n ............................................................................................... 58 5.1.2. C¸c lùc t¸c dông lªn thïng ................................................................................... 58 5.1.3. øng suÊt ë mÆt tiÕp xóc gi÷a nÒn c«ng tr×nh vμ líp ®Öm: ................................... 59 5.1.4. øng suÊt biªn xuÊt hiÖn ë mÆt tiÕp xóc gi÷a líp ®Öm ®¸ víi ®Êt nÒn: .................60 5.2. KiÓm tra æn ®Þnh cña c«ng tr×nh ...................................................................... 61 5.2.1. KiÓm tra æn ®Þnh næi ............................................................................................ 61ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 2SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 3. 3. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp 5.2.2. KiÓm tra æn ®Þnh lËt .............................................................................................63 5.2.3. KiÓm tra æn ®Þnh tr−ît ph¼ng ............................................................................... 64 5.2.3.1. S¬ ®å kiÓm tra tr−ît ph¼ng........................................................................................ 64 5.2.3.2. KiÓm tra æn ®Þnh tr−ît ph¼ng theo mÆt tiÕp xóc gi÷a c«ng tr×nh vμ líp ®Öm ®¸ (mÆt ph¼ng M - A) ......................................................................................................................... 64 5.2.3.3. KiÓm tra æn ®Þnh tr−ît ph¼ng cña c«ng tr×nh cïng víi líp ®Öm ®¸ (æn ®Þnh tr−ît ph¼ng MKEA) ....................................................................................................................... 64 5.2.4. KiÓm tra æn ®Þnh tæng thÓ c«ng tr×nh (æn ®Þnh tr−ît s©u) .................................... 66 5.2.4.1. Ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n .............................................................................................. 66 5.2.4.2. Ch−¬ng tr×nh tÝnh to¸n .............................................................................................. 68 5.2.4.3. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ...................................................................................................... 68 5.2.4.4. NhËn xÐt ................................................................................................................... 68 5.3. Tæ hîp t¶i träng ................................................................................................ 68 5.3.1. C¸c tr−êng hîp t¶i träng ...................................................................................... 68 5.3.2. C¸c tæ hîp t¶i träng .............................................................................................. 69 5.3.3. HÖ sè tæ hîp t¶i träng ........................................................................................... 72 5.4. TÝnh to¸n thiÕt kÕ thïng ch×m .......................................................................... 72 5.4.1. S¬ ®å kÕt cÊu ........................................................................................................72 5.4.2. KÕt qu¶ gi¶i néi lùc .............................................................................................. 73 5.4.4.1. TÝnh to¸n t−êng mÆt.................................................................................................. 77 5.4.4.2. TÝnh to¸n t−êng bªn .................................................................................................. 81 5.4.4.3. TÝnh to¸n t−êng ng¨n ............................................................................................... 84 5.4.4.4. TÝnh to¸n b¶n ®¸y ..................................................................................................... 84 5.4.4.5. TÝnh to¸n Conson ...................................................................................................... 87 5.5. TÝnh to¸n DÇm d−íi ch©n cÈu .......................................................................... 90 5.6. TÝnh to¸n thÐp dÇm mò .................................................................................... 94 5.7. TÝnh to¸n thÐp gê ch¾n xe ................................................................................ 94 5.8. BÝch neo............................................................................................................ 94 5.9. §Öm tùa tμu ...................................................................................................... 94 5.10. Hμo c«ng nghÖ ............................................................................................... 95 5.11. Thang lªn xuèng............................................................................................. 95 5.12. §−êng ray trong c¶ng..................................................................................... 95 5.13. Mét sè thiÕt bÞ phô trî kh¸c ........................................................................... 95Ch−¬ng 6 ....................................................................................................................... 96ThiÕt kÕ thi c«ng bÕn ............................................................................................ 96giíi thiÖu chung ...................................................................................................... 97 6.1. C¸c th«ng tin vÒ c«ng tr×nh .............................................................................. 97 6.2. Giíi thiÖu ph−¬ng ¸n thi c«ng .......................................................................... 98 6.2.1. Sè liÖu vÒ ô kh« .................................................................................................... 98 6.2.2. Lo¹i cÈu dïng l¾p r¸p ........................................................................................... 98ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 3SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 4. 4. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp 6.2.3. C¸c giai ®o¹n thi c«ng..........................................................................................98 6.3. Dù kiÕn tr×nh tù thi c«ng .................................................................................. 99 6.4. Nh÷ng quy ®Þnh khi thi c«ng vμ biÖn ph¸p ®¶m b¶o chÊt l−îng ...................... 99 6.5. C¸c quy ®Þnh vÒ x©y dùng .............................................................................. 100 6.5.1. C¸c tiªu chuÈn, quy tr×nh thi c«ng vμ nghiÖm thu ............................................. 100 6.5.2. Yªu cÇu vÒ x©y dùng .......................................................................................... 102 6.5.2.1. C¸c yªu cÇu chung .................................................................................................. 102 6.5.2.2. C¸c yªu cÇu vÒ vËt liÖu ........................................................................................... 102TÝnh to¸n thi c«ng ............................................................................................... 103 6.6. Thi c«ng thïng bªt«ng cèt thÐp...................................................................... 104 6.6.1. Bè trÝ mÆt b»ng thi c«ng thïng BTCT trong ô kh«............................................. 104 6.6.2. TÝnh to¸n c¸c ®Æc tr−ng næi cña thïng ch×m ...................................................... 104 6.6.2.1. C¸c ®Æc tr−ng næi ban ®Çu ...................................................................................... 104 6.6.2.2. C¸c ®Æc tr−ng næi cña thïng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn tíi n¬i x©y dùng bÕn...... 104 6.6.3. TÝnh to¸n khèi l−îng vËt liÖu thi c«ng thïng BTCT. ......................................... 105 6.6.3.1. Khèi l−îng bªt«ng .................................................................................................. 105 6.6.3.2. Khèi l−îng cèt thÐp ................................................................................................ 105 6.6.3.3. Khèi l−îng copha ................................................................................................... 106 6.7. Thi c«ng bÕn................................................................................................... 106 6.7.1. TÝnh to¸n khèi l−îng ®Êt ®¾p, c¸t vμ ®¸ ®æ ........................................................ 106 6.7.1.1. Khèi l−îng ®¸ héc .................................................................................................. 106 6.7.1.2. Khèi l−îng ®¸ d¨m ................................................................................................. 106 6.7.1.3. Khèi l−îng c¸t ®æ ................................................................................................... 107 6.7.2. TÝnh to¸n khèi l−îng vËt liÖu cho x©y dùng hoμn thiÖn bÕn .............................. 107 6.7.2.1. Khèi l−îng bªt«ng .................................................................................................. 107 6.7.2.2. Khèi l−îng cèt thÐp ................................................................................................ 107 6.7.2.3. Khèi l−îng copha ................................................................................................... 108 6.8. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn vμ ®¸nh ch×m thïng .................................................... 108 6.8.1. Qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ......................................................................................... 108 6.8.2. TÝnh to¸n næi, æn ®Þnh cña thïng trong qu¸ tr×nh ®¸nh ch×m............................. 108 6.8.3. C¸c giai ®o¹n ®¸nh ch×m .................................................................................... 109 6.9. TÝnh to¸n s¬ bé hÖ thèng copha cho c«ng tr×nh ............................................. 109 6.9.1. §èi víi v¸n khu«n .............................................................................................. 110 6.9.2. §èi víi nÑp ngang .............................................................................................. 111 6.9.3. §èi víi nÑp ®øng ................................................................................................ 112 6.9.4. TÝnh to¸n cét chèng ........................................................................................... 113Ch−¬ng 7 ..................................................................................................................... 115BiÖn ph¸p ®¶m b¶o giao th«ng ....................................................................... 115An toμn lao ®éng vμ vÖ sinh m«i tr−êng ................................................ 115 7.1. An toμn lao ®éng ............................................................................................ 116ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 4SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 5. 5. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp 7.1.1. An toμn trong c«ng t¸c v¸n khu«n ..................................................................... 116 7.1.2. An toμn trong c«ng t¸c cèt thÐp ......................................................................... 117 7.1.3. An toμn trong c«ng t¸c s¶n xuÊt v÷a bªt«ng ...................................................... 117 7.1.4. An toμn trong c«ng t¸c vËn chuyÓn v÷a bªt«ng ................................................. 117 7.1.5. An toμn trong c«ng t¸c ®æ bªt«ng ...................................................................... 118 7.1.6. An toμn trong sö dông cÇn cÈu........................................................................... 118 7.1.7. An toμn ch¸y næ ................................................................................................. 118 7.1.8. An toμn vÒ ®iÖn .................................................................................................. 118 7.2. §¶m b¶o giao th«ng ....................................................................................... 119 7.3. VÖ sinh m«i tr−êng......................................................................................... 119 7.4. C«ng t¸c phßng tró tr¸nh b·o ......................................................................... 119 7.5. B¶o ®¶m trËt tù an ninh c«ng céng................................................................. 120ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 5SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 6. 6. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp Lêi c¶m ¬n  Đất nước ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đứng trước những thời cơthuận lợi nhưng cũng có không ít những khó khăn. Tình hình trên đòi hỏi mỗi người dân, mỗi ngành, mỗi cấp phải nỗ lực hết mình đểgóp phần vào công cuộc xây dựng đất nước. Xây dựng là một ngành chủ lực trongcông cuộc này, điều đó đòi hỏi người kĩ sư xây dựng phải nắm được các kiến thức cơsở và chuyên môn, có khả năng áp dụng những tiến bộ khoa học kĩ thuật vào côngviệc. Đáp ứng yêu cầu trên, trong quá trình học tập tại trường Đại học Xây dựng cácsinh viên đã được các thầy, cô truyền đạt những kiến thức đó. Đồ án tốt nghiệp là tổnghợp những kiến thức đã học, từ quá trình làm đồ án giúp sinh viên làm quen dần vớicông việc sản xuất sau này. Theo sự phân công đề tài tốt nghiệp của em là: “Thiết kế kỹ thuật bến xuất Clinke - Nhà máy xi măng Hạ Long ”. Đây là công trình cảng chuyên dụng cho việc xuất xi măng bằng đường thuỷ từMiền bắc vào Miền nam. Sau 15 tuần đồ án đã được hoàn thành. Do kiến thức, kinh nghiệm, thời gian cònhạn chế nên mặc dù rất nỗ lực nhưng đồ án không tránh khỏi sai sót. Em rất mongnhận được những ý kiến đóng góp của thầy cô và các bạn. Qua đây, em xin gửi lời biết ơn tới toàn thể các thầy cô Viện Xây dựng công trìnhbiển đã dạy dỗ em và giúp đỡ em trong những năm học tại trường. Cho phép em gửilời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo trực tiếp hướng dẫn em hoàn thành đồ án này:Ths. DƯƠNG THANH QUỲNH. Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2008. SV thực hiện:ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 6SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 7. 7. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp VŨ VĂN HOAN më ®ÇuThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 7SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 8. 8. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖpA. giíi thiÖu chung1.1. CÊu tróc c¸c ngμnh kinh tÕ biÓn BiÓn trªn toμn thÕ giíi chiÕm kho¶ng 71 toμn bé bÒ mÆt bao phñ tr¸i ®Êt. Tõ hμngngμn n¨m nay, x· héi loμi ng−êi ®· tiÕn hμnh nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ d−íi nhiÒu lÜnhvùc kh¸c nhau: ®¸nh b¾t h¶i s¶n, th−¬ng m¹i, khai th¸c chÕ biÕn nguyªn vËt liÖu, thamquan, du lÞch, nghØ ng¬i vμ cuèi cïng lμ ngμnh trång trät, s¶n xuÊt l−¬ng thùc. HiÖnnay cã kho¶ng 70% th−¬ng m¹i toμn cÇu ho¹t ®éng b»ng ®−êng biÓn; 2330l−îng dÇu khai th¸c trªn biÓn; 10 tæng sè chÊt ®¹m ®−îc khai th¸c tõ biÓn; Dùa trªn c¬ së nghiªn cøu biÓn vμ t×nh h×nh ph¸t triÓn lùc l−îng s¶n xuÊt trongnh÷ng n¨m gÇn ®©y, nhiÒu lîi Ých kinh tÕ biÓn ®· ®−îc kh¼ng ®Þnh. Cã thÓ kÓ ra c¸ckhÝa c¹nh sau:  BÒ mÆt n−íc biÓn còng nh− c¸c vïng n−íc s©u lμ tiÒm n¨ng vËn t¶i v« tËncho toμn cÇu. C¸c lôc ®Þa g¾n kÕt l¹i víi nhau t¹o nªn quan hÖ lμm ¨n quèc tÕ qua con®−êng th−¬ng m¹i kh¾p n¨m ch©u.  N−íc biÓn ®−îc coi nh− nguån n¨ng l−îng ®Çy hiÖu qu¶ vμ d−íi gãc ®énguyªn liÖu, n−íc biÓn lμ nguån sinh vËt häc rÊt bÒn l©u.  Vïng n−íc s¸t bê mμ trªn ®ã cÊu tróc ®Þa chÊt rÊt ®a d¹ng, sÏ t¹o ra nhiÒutriÓn väng cho viÖc th¨m dß khai th¸c vËt liÖu víi nhiÒu môc ®Ých kh¸c nhau: c«ngnghiÖp, x©y dùng, c¸c lÜnh vùc s¸ng t¹o nghÖ thuËt cña kinh tÕ c¶ng, ®ãng tÇu, luångvËn t¶i thuû  Vïng biÓn s¸t bê chiÕm kho¶ng 70 diÖn tÝch mÆt biÓn lμ c¬ së rÊt thuËn lîicho sù s¶n sinh c¸c th¶o méc, c¸c hÖ ®éng vËt ®Ó ®Þnh h−íng cho ph¸t triÓn cao vμnhanh cña nhiÒu ngμnh s¶n xuÊt kinh tÕ biÓn: nu«i trång thuû, h¶i s¶n, nu«i trång c¸cth¶m thùc vËt  Vïng biÓn s©u dù tr÷ biÕt bao lμ kho¸ng s¶n rÊt tiÒm tμng cho ngμnh khaith¸c má ngoμi biÓn. Kinh tÕ biÓn ®· cã tõ l©u – tõ khi con ng−êi cã trªn tr¸i ®Êt – song nã l¹i hoμntoμn tù ph¸t. DÇn dÇn, sù hiÓu biÕt vμ kh¶ n¨ng chinh phôc cña con ng−êi vÒ biÓn ®·t¹o dùng ra c¸c ngμnh kinh tÕ biÓn. TÊt c¶ ®−îc t¹o dùng thμnh c¸c mèi t−¬ng t¸c gi÷am«i tr−êng biÓn, c«ng t¸c nghiªn cøu víi lùc l−îng s¶n xuÊt thËm chÝ víi c¶ ®−êng lèichÝnh trÞ cña tõng quèc gia ë mçi ch©u lôc trªn toμn thÕ giíi. Thùc tÕ ®· chøng minh, c¸c n−íc kh«ng cã biÓn chiÕm ®a sè trong sè c¸c l¹c hËucña toμn thÕ gíi. V× vËy, bê biÓn m·i m·i lμ tμi s¶n v« cïng to lín vμ quý gi¸ cña mçin−íc.ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 8SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 9. 9. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp ViÖt Nam cã trªn 3260km bê biÓn, 1.000.000 km2 thÒm lôc ®Þa, l¹i n»m ë khu vùcc¸c con rång Ch©u ¸, lμ mét yÕu tè thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ biÓn. Ngay tõ thuëxa x−a, thêi ¢u L¹c – Hïng V−¬ng, ng−êi ViÖt ®· biÕt lμm kinh tÕ biÓn. Vμo kho¶ngvμi chôc n¨m gÇn ®©y, kÓ tõ ngμy ®Êt n−íc hoμn toμn th«ng nhÊt, §¶ng vμ Nhμ n−íc®· v¹ch ra nhiÒu chiÒn l−îc cho sù thóc ®Èy nhanh toμn bé c¬ cÊu nÒn kinh tÕ biÓnViÖt Nam mau chãng tho¸t khái c¸c n−íc l¹c hËu vμ trë thμnh n−íc c«ng nghiÖp ph¸ttriÓn vμo n¨m 2020. Tãm l¹i, c¶ thÕ giíi nãi chung vμ ViÖt Nam nãi riªng ®· lμm kinh tÕ biÓn tõ thuë xax−a, chØ cã ®iÒu, ban ®Çu lμ tù ph¸t , sau ®ã dÇn dÇn thu l−îm ®−îc c¸c thμnh qu¶nghiªn cøu biÓn céng víi c¸c tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt lμm n¶y sinh c¸c ngμnh kinh tÕbiÓn.Tæng kÕt qua nhiÒu héi nghÞ quèc tÕ vÒ biÓn, cÊu tróc kinh tÕ biÓn gåm 6 chuyªnngμnh chÝnh: - Kinh tÕ c¶ng - Kinh tÕ ®ãng tÇu - Kinh tÕ khai th¸c dÇu khÝ vμ kho¸ng s¶n biÓn - §¸nh b¾t h¶i s¶n - Du lÞch trªn biÓn - Vμ cuèi cïng lμ lÊn biÓn. Trong 6 ngμnh kinh tÕ biÓn th× kinh tÕ c¶ng lμ chñ ®¹o, nã chi phèi 5 ngμnh cßnl¹i.1.2. Kh¸i niÖm chung vÒ c¶ng C¶ng lμ tæ hîp c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh vμ thiÕt bÞ ®Ó ®¶m b¶o cho tÇu neo ®Ëu vμbèc dì hμng ho¸ gi÷a c¸c ph−¬ng thøc vËn t¶i ®−êng thuû, ®−êng s¾t vμ ®−êng bé. NhiÖm vô chÝnh cña c¶ng lμ vËn chuyÓn hμng ho¸ vμ hμnh kh¸ch gi÷a vËn t¶i thuûvμ vËn t¶i trªn bé. C¶ng còng lμ ®Çu mèi giao th«ng, lμ n¬i giao c¾t cña c¸c lo¹i h×nhvËn vËn t¶i kh¸c nhau: biÓn, s«ng, ®−êng s¾t, ®−êng bé vμ ®−êng èng, ngoμi chøc n¨ng®ã, c¶ng cßn lμ n¬i ®Ëu tÇu. Ho¹t ®éng cña c¶ng cÇn ph¶i lμm sao ®Ó t¨ng kh¶ n¨ngxÕp dì hμng ho¸ vμ gi¶i phãng nhanh c¸c lo¹i ph−¬ng tiÖn vËn t¶i tham gia vμo qu¸tr×nh xÕp dì hμnh ho¸. §Ó thùc hiÖn nh÷ng yªu cÇu ®ã, c¸c bÕn ®−îc trang bÞ m¸y mãc xÕp dì, vËnchuyÓn hiÖn ®¹i cã n¨ng suÊt cao nh− cÇn cÈu, xe n©ng, toa xe tù ®æ, b¨ng chuyÓn vμc¸c thiÕt bÞ chuyªn dông kh¸c.1.3. S¬ l−îc lÞch sö ph¸t triÓn cña c¶ng §· tõ l©u ®−êng thuû cã liªn quan mËt thiÕt ®Õn loμi ng−êi. Con ng−êi ®· sèng vμgiao l−u nhiÒu trªn nh÷ng bê s«ng, bê biÓn. §Æc biÖt, cöa s«ng lμ n¬i ®Çu tiªn dïngcho tÇu tr¸nh giã b·o. Cöa s«ng lμ mét “cöa sèng” cho tÇu tõ biÓn vμo trong tró Èn, tõ®ã xuÊt hiÖn ë thêi cæ x−a cña La-m· tiÕng “C¶ng” cã nghÜa lμ “cöa ngâ”. Sau ®ã,danh tõ nμy ®−îc dïnh phæ biÕn trong c¸c ng«n ng÷ Ch©u Phi ®−¬ng thêi. §Çu tiªn, c¶ng chØ lμ mét n¬i tù nhiªn cho tÇu bÌ tró Èn. DÇn dÇn do th−¬ng nghiÖpph¸t triÓn, xuÊt hiÖn nh÷ng hμnh tr×nh b»ng ®−êng thuû nªn t¹i nh÷ng n¬i tró tÇu ng−êita ®· x©y dùng nh÷ng thiÕt bÞ cÇn thiÕt vμ c¶ng ra ®êi. C¶ng xuÊt hiÖn ®Çu tiªn trªn thÕThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 9SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 10. 10. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖpgiíi lμ c¶ng biÓn §Þa Trung H¶i ®−îc x©y dùng n¨m 3400 tr−íc c«ng nguyªn. Sau ®ãdäc bê biÓn §Þa Trung H¶i hμng lo¹t c¶ng ®−îc ®−îc x©y dùng. C¶ng La-m· cã mét gi¸ trÞ cao, ®ãng gãp lín vμo nÒn v¨n ho¸ kÜ thuËt thêi ®ã. C¸cc¶ng nμy bÞ ph¸ huû cïng sù sôp ®æ cña §Õ quèc La-m·. Tr¶i qua hμng ngh×n n¨m sau, vμo thêi k× Phôc H−ng, d−íi chÕ ®é phong kiÕn,th−¬ng nghiÖp ph¸t triÓn ®· xuÊt hiÖn nh÷ng c¶ng ®Çu tiªn ë Hμ Lan, ý, sau ®ã lμ ëAnh. §iÒu nμy trïng víi sù ph¸t triÓn ®−êng thuû vμ sù kiÖn kh¸m ph¸ ra Ch©u Mü. §Çu thÕ kØ XIX, kÕt cÊu c¶ng thay ®æi c¬ b¶n, kÝch th−íc t¨ng lªn, ®ßi hái chiÒus©u tr−íc bÕn t¨ng, cÇn ph¶i n¹o vÐt bÓ c¶ng vμ l¹ch tÇu. §iÒu nμy t¹o ®iÒu kiÖn cho sùxuÊt hiÖn c¸c m¸y mãc n¹o vÐt. §ång thêi lμ sù xuÊt hiÖn ®−êng s¾t lμm gi¶m nhÑ vËnchuyÓn, thóc ®Èy c¶ng ph¸t triÓn. Sau nμy do khoa häc kÜ thuËt ph¸t triÓn, c¶ng ngμy cμng ®−îc më réng vμ hoμnthiÖn h¬n. Trong c¶ng ®· xuÊt hiÖn c¸c trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i, t¨ng n¨ng suÊt bèc xÕp,dÇn dÇn c¶ng ®−îc c¬ giíi ho¸, tù ®éng ho¸ qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.1.4. Xu thÕ chung vÒ ph¸t tiÓn c¶ng trªn thÕ giíi vμ ViÖt Nam Xu thÕ ph¸t triÓn cña c¶ng trªn thÕ giíi còng nh− ë ViÖt Nam:  T¨ng sè l−îng tÇu vμo c¶ng, c¶i tiÕn ®ãng míi, lμm thay ®æi kÝch th−íc vμ chÊt l−îng tÇu. §Èy m¹nh h−íng tÇu chê bÕn h¬n lμ bÕn chê tÇu.  TËp trung l−îng hμng vμo mét sè c¶ng lín: ë Ph¸p cã kho¶ng 300 c¶ng biÓn vμ s«ng, trong ®ã cã 87 l−îng hμng bèc dì qua 6 c¶ng chÝnh; ë ý cã kho¶ng 114 c¶ng, 85 l−îng hμng bèc dì qua 16 c¶ng lín; ë NhËt cã kho¶ng 1060 c¶ng lín nhá, 35 l−îng hμng ®−îc bèc dì qua 11 c¶ng lín,  Thu hÑp chuyÓn t¶i, gi¶i ph¸p chuyÓn t¶i lu«n lu«n lμ gi¶i ph¸p t×nh thÕ lμm t¨ng c−íc phÝ vËn chuyÓn. Ngoμi ra, qu¸ tr×nh chuyÓn t¶i phô thuéc nhiÒu vμo ®iÒu kiÖn tù nhiªn.  Ph¸t triÓn c¶ng ®ång thêi víi c¸c khu c«ng nghiÖp.  X©y dùng c¸c bÕn n−íc s©u vμ siªu s©u. HiÖn nay, toμn cÇu cã tíi 36 c¶ng biÓn n−íc s©u cã thÓ cho tÇu trªn 200.000DWT cËp víi mín n−íc T ≥ 18m.  T¨ng c−êng c¸c bÕn container. Nh÷ng n¨m ®Çu thÔ kØ XXI, ViÖt Nam dù kiÕn víi c¸c con sè: 31 triÖu tÇn l−¬ngthùc/n¨m; 2 triÖu tÊn h¶i s¶n/n¨m; 15-20 triÖu tÊn dÇu/n¨m sÏ ®Æt ra mét tÇm vãc míicho kho¶ng 100 c¶ng lín nhá cña ViÖt Nam. Ngoμi ra, v× ViÖt Nam lμ mét n−íc nghÌol¹i tr¶i qua nhiÒu cuéc chiÕn tranh, nªn viÖc söa ch÷a c¶i t¹o c¸c bÕn c¶ng cò còng lμmét nhiÖm vô kh«ng kÐm phÇn quan träng.ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 10SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 11. 11. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp H×nh 1: C¶ng cöa s«ngThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 11SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 12. 12. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp Hình 2: Mét gãc c¶ng xuÊt s¶n phÈm nhμ m¸y läc dÇu Dung QuÊtThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 12SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 13. 13. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp H×nh 3: BÕn c¶ng næi 1 phao 1,2. Phao v d©y neo; 3. Tầu dầu; 4,6. §−êng èng mÒm næi vμ ch×m 5. XÝch neo; 7.§−êng èng ngÇmb. vai trß cña ngμnh s¶n xuÊt xi m¨ng1.1. Vai trß cña ngμnh s¶n xuÊt xi m¨ng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n Ngμnh s¶n xuÊt xi m¨ng cã vai trß hÕt søc quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n.Xi m¨ng ®· vμ ®ang lμ mét lo¹i vËt vËt liÖu x©y dùng hÕt søc quan träng trong ngμnhc«ng nghiÖp x©y dùng c¬ b¶n, bëi v× nhê cã xi m¨ng míi x©y dùng ®−îc c¸c c«ngtr×nh phôc vô cho ®êi sèng x· héi. MÆt kh¸c xi m¨ng lμ lo¹i vËt liÖu thiÕt yÕu vμ ch−acã lo¹i vËt liÖu nμo thay thÕ ®−îc nã. Ngμnh s¶n xuÊt xi m¨ng t¹o ra hμng chôc ngμn c«ng ¨n viÖc lμm trùc tiÕp vμ gi¸ntiÕp, gãp phÇn b¶o ®¶m kinh tÕ nãi riªng cho lao ®éng vμ cho x· héi nãi chung. Mçi n¨m nhu cÇu dïng xi m¨ng trong n−íc lªn ®Õn hμng chôc triÖu tÊn. H¬n n÷anhu cÇu xuÊt khÈu còng ngμy mét t¨ng lªn vμ ®ã sÏ lμ mét nguån thu nhËp kinh tÕ tolín cho ®Êt n−íc. ViÖc tù chñ s¶n xuÊt ®−îc xi m¨ng lμ yÕu tè quan träng trong x©ydùng vμ ph¸t triÓn ®Êt n−íc, phôc vô c«ng cuéc CNH, H§H ®Êt n−íc theo ®−êng nèicña §¶ng vμ nhμ n−íc ta ®· ®Ò ra.1.2. Sù ph¸t triÓn cña ngμnh xi m¨ng n−íc ta Cïng víi ngμnh c«ng nghiÖp than, dÖt, ®−êng s¾t ngμnh s¶n xuÊt xi m¨ng ë n−ícta ®· ®−îc h×nh thμnh tõ rÊt sím. B¾t ®Çu lμ viÖc khëi c«ng x©y dùng nhμ m¸y xi m¨ngH¶i Phßng vμo ngμy 25/12/ 1889, c¸i n«i ®Çu tiªn cña ngμnh xi m¨ng ViÖt Nam, cho®Õn nay nhiÒu nhμ m¸y lín nhá kh¸c ®· ra ®êi. Ngμnh s¶n xuÊt xi m¨ng ViÖt Nam ®·lμm nªn nh÷ng thμnh tùu to lín, ®ãng gãp quan träng vμ sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕx· héi cña ®Êt n−íc Mét thÕ kØ tr−íc ®©y Xi m¨ng ViÖt Nam míi chØ cã mét th−¬ng hiÖu con rång,nh−ng ®· næi tiÕng ë trong n−íc vμ mét sè vïng ViÔn §«ng, Vla®ivostoc (LB Nga),Jawa (In®onesia), Singapore, Hoa Nam (Trung Quèc) Sau ngμy gi¶i phãng miÒnnam, n¨m 1975 l¹i cã thªm th−¬ng hiÖu xi m¨ng Hμ Tiªn, ®Õn nay ngμnh xi m¨ngn−íc ta ®· cã hμng lo¹t nh÷ng th−¬ng hiÖu næi tiÕng nh−: xi m¨ng Bim S¬n nh·n hiÖucon voi, xi m¨ng Hoμng Th¹ch nh·n hiÖu con s− tö, xi m¨ng Hμ Tiªn II, Bót S¬n,Hoμng Mai, Tam §iÖp, Nghi S¬n, Chinh Phong Tõ c¸c nhμ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng ë Trung −¬ng ®Õn nhμ m¸y ë c¸c ®Þa ph−¬ng , tõdoanh nghiÖp nhμ n−íc ®Õn c¸c c«ng ty cæ phÇn, c«ng ty liªn doanh ngμnh s¶n xuÊtxi m¨ng ®· cã mÆt ë mäi miÒn cña ®Êt n−íc, s½n sμng tho¶ m·n nhu cÇu xi m¨ng choc¸c c«ng tr×nh x©y dùng. C«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng ë n−íc ta còng ®a d¹ng tõ c¸cnhμ m¸y cã c«ng nghÖ lß ®øng ®Õn c¸c nhμ m¸y cã c«ng nghÖ lß quay vμ s¶n xuÊt tõph−¬ng ph¸p −ít ®Õn ph−¬ng ph¸p kh«. Tõ nhiÒu n¨m nay, xi m¨ng ViÖt Nam ®·kh¼ng ®Þnh ®−îc ®¼ng cÊp chÊt l−îng phï hîp tiªu chuÈn, chiÕm ®−îc lßng tin cñang−êi sö dông, ®−îc ng−êi tiªu dïng trong n−íc vμ quèc tÕ −a chuéng. S¶n xuÊt xi m¨ng hμng n¨m cña c¸c thμnh viªn trong HiÖp héi xi m¨ng ®Òu v−ît kÕho¹ch ®−îc giao vμ liªn tôc n¨m sau cao h¬n n¨m tr−íc. Riªng n¨m 2004 c¶ n−íc ®·ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 13SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 14. 14. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖps¶n xuÊt vμ tiªu thô ®¹t trªn 27 triÖu tÊn, trong ®ã Tæng c«ng ty xi m¨ng ViÖt Nam ®¹t12,5 triÖu tÊn, xi m¨ng ®Þa ph−¬ng ®¹t 7,1 triÖu tÊn, c¸c c«ng ty liªn doanh ®¹t 7,4triÖu tÊn; s¶n xuÊt kinh doanh cña toμn ngμnh lu«n ®¹t møc t¨ng tr−ëng cao, hμng n¨mngμnh s¶n xuÊt xi m¨ng n−íc ta lu«n hoμn thμnh tèt nhiÖm vô ®ãng gãp ngμy cμngt¨ng cho ng©n s¸ch Nhμ n−íc. §êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña ng−êi thî xi m¨ngkh«ng ngõng ®−îc n©ng cao. Ngμnh s¶n xuÊt xi m¨ng ViÖt Nam cßn ®−îc ®¸nh gi¸ lμ ngμnh c«ng nghiÖp cãnhiÒu s¸ng t¹o, vËn dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn trªn thÐ giíi vμo ®iÒu kiÖncô thÓ cña n−íc ta. NhiÒu s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kÜ thuËt, ®Ò tμi nghiªn cøu khoa häc ®·®−îc ¸p dông vμo s¶n xuÊt kinh doanh mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ lμm lîi hμng tr¨m tû®ång nh−: c¶i tiÕn vßi phun së dông 100 than c¸m (tr−íc ®©y ph¶i phun thªm dÇuFO tõ 1030); ®Ò tμi nghiªn cøu s¶n xuÊt xi m¨ng hçn hîp PCB30 cã pha 20 phôgia; ®Ò tμi nghiªn cøu c«ng nghÖ n©ng cao vμ æn ®Þnh chÊt l−îng Clinke Theo ®¸nh gi¸ cña HiÖp héi xi m¨ng ViÖt Nam, víi ®μ ph¸t triÓn m¹nh nh− hiÖnnay, ®Õn n¨m 2010, ViÖt Nam sÏ trë thμnh n−íc cã c«ng suÊt vμ s¶n l−îng xi m¨nglên nhÊt §«ng Nam ¸. HiÖn c¶ n−íc cã trªn 30 dù ¸n xi m¨ng lß quay víi tæng c«ngsuÊt 40 triÖu tÊn/n¨m ®ang triÓn khai x©y dùng, Nh− vËy ®Õn n¨m 2010, c¶ n−íc sÏ cã45 nhμ m¸y xi m¨ng ho¹t ®éng víi tæng c«ng suÊt trªn 60 triÖu tÊn/ n¨m. §ã lμ ch−akÓ 6 triÖu tÊn/n¨m xi m¨ng cña c¸c tr¹m nghiÒn ®éc lËp vμ 3 triÖu tÊn/n¨m xi m¨ng tõc¸c lß ®øng ch−a chuyÓn ®æi (HiÖn nay chÝnh phñ vμ c¸c doanh nghiÖp ®ang thùc hiÖnch−¬ng tr×nh chuyÓn ®æi tõ c«ng nghÖ xi m¨ng lß ®øng sang c«ng nghÖ hiÖn ®¹i h¬n– c«ng nghÖ xi m¨ng lß quay).ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 14SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 15. 15. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp MÆc dï ®· ®−îc chó träng ®Çu t− ph¸t triÓn, s¶n l−îng xim¨ng s¶n xuÊt mçi n¨mngμy mét t¨ng nh−ng do nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ ngμy mét lín nªn trong nh÷ng n¨mqua, l−îng xim¨ng kh«ng ®¸p øng ®−îc nhu cÇu cña ®Êt n−íc. Tiªu thô xim¨ng b×nhqu©n ®Çu ng−êi ë n−íc ta tõ 47.5 kg n¨m 1991, lªn 103.8 kg n¨m 1995 vμ 203.79 kgn¨m 2000. Víi tèc ®é tiªu thô nh− vËy, thÞ tr−êng xim¨ng n−íc ta lu«n trong t×nhtr¹ng cung kh«ng ®ñ cÇu. N¨m 2001 n−íc ta nhËp 1.328 triÖu tÊn clinker cho c¸c tr¹mnghiÒn, n¨m 2003 ph¶i nhËp h¬n 3 triÖu tÊn vμ ®Õn n¨m 2005 vÉn cßn tiÕp tôc ph¶inhËp khÈu clinker. B¶ng 1.1: c«ng suÊt cña mét sè nhμ m¸y xim¨ng Tªn nhμ §Þa ®iÓm C«ng suÊt Tªn nhμ m¸y §Þa ®iÓm C«ng suÊt m¸y (triÖu tÊn) (triÖu tÊn) Chinfon H¶i Phßng 1,4 Th¹ch Mü QN - §N 1,4ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 15SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 16. 16. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp Luch Vaxi HuÕ 0,5 Thanh Hμ Q.B×nh 1,4 Bót S¬n Nam Hμ 1,4 La Hiªn B¾c Th¸i 1,4 Bót S¬n II Nam Hμ 1,4 H−¬ng S¬n Hoμ B×nh 1,4 Sao Mai Kiªn Giang 1,76 H÷u H−ng L¹ng S¬n 1,4 Nghi S¬n Thanh Ho¸ 2,23 Tμ ThiÕt S«ng BÐ 1,4 Phóc S¬n H¶i D−¬ng 1,8 T©n L©m Qu¶ng TrÞ 1,4 Hoμnh Bå Qu¶ng Ninh 1,5 Tuyªn Quang T. Quang 1,4 Hoμng Mai NghÖ An 1,4 Tam §iÖp Ninh B×nh 1,4 Lμng Bang Qu¶ng Ninh 1,5 Do yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x©y dùng ®Êt n−íc víi môc tiªu d©n giμu n−íc m¹nhx· héi c«ng b»ng v¨n minh, thùc hiÖn c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ trong nh÷ng n¨mtíi, tèc ®é t¨ng tr−ëng GDP b×nh qu©n hμng n¨m tõ 910%, nhÞp ®é t¨ng tr−ëng c«ngnghiÖp 1415%, n«ng nghiÖp tõ 4,55%, dÞch vô 1213% ®ßi hái ph¶i ®Çu t− x©ydùng rÊt lín, dù b¸o nhu cÇu xim¨ng ®Õn n¨m 2010 kho¶ng 4045 triÖu tÊn, n¨m2015: 5153 triÖu tÊn, n¨m 2020: 6165 triÖu tÊn. §Ó tho¶ m·n nhu cÇu xim¨ng cho toμn x· héi, víi mét thÞ tr−êng néi ®Þa réng línvμ dμnh mét phÇn nhá cho xuÊt khÈu, khai th¸c mét tiÒm n¨ng v« cïng to lín, tμinguyªn ®a d¹ng, phong phó, víi lùc l−îng lao ®éng dåi dμo, l¹i cã nguån nguyªn liÖutèt, ngμnh c«ng nghiÖp xim¨ng ViÖt Nam sÏ ®−îc ph¸t triÓn theo ®Þnh h−íng c«ngnghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸, víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, thiÕt bÞ kü thuËt cao, ®¶m b¶o m«itr−êng trong s¹ch, ®−a ngμnh c«ng nghiÖp xim¨ng ViÖt Nam ngang tÇm thÕ giíi trongnh÷ng n¨m tíi.1.3. C¸c h¹ng môc chÝnh cña nhμ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng1.3.1. Quy tr×nh c¬ b¶n cña c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng  Lùa chän, khai th¸c vμ tuyÓn chän ®¸ v«i (kÝch cì côc ®¸ vμ hμm l−îng CaCO3).  Lùa chän vμ khai th¸c ®Êt sÐt (cã c¸c hμm l−îng kho¸ng chÊt thÝch hîp)  Nung ®¸ v«i vμ ®Êt sÐt trong lß quay ®ång thêi cho mét sè quÆng kh¸c lμm phô gia). KÕt qu¶ lμ cho ra quÆng ®¸ Clinke.  NghiÒn mÞn quÆng Clinke víi mét sè phô gia kh¸c (nÕu cÇn), kÕt qu¶ ®−îc xiThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 16SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 17. 17. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp m¨ng. Cuèi cïng xi m¨ng ®−îc cÊt tr÷, ®ãng bao vμ xuÊt ®i ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh.1.3.2. C¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnh Tõ quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng, ph©n ra c¸c h¹ng môc c«ng tr×nh chÝnhcña nhμ m¸y lμ:  C«ng tr×nh khai th¸c vμ vËn chuyÓn ®¸  C«ng tr×nh khai th¸c vμ vËn chuyÓn ®Êt sÐt vμ c¸c quÆng phô gia kh¸c.  Lß nung: th«ng th−êng cã 2 d¹ng lß nung: d¹ng lß ®øng vμ d¹ng lß quay. HiÖn nay hÇu hÕt ®Òu dïng c«ng nghÖ lß quay v× c«ng nghÖ lß ®øng ®· lçi thêi.  Kho chøa Clinke: th«ng th−êng ®−îc lμm b»ng kÕt cÊu thÐp cã d¹ng nhμ c«ng nghiÖp h×nh ch÷ nhËt hoÆc d¹ng trßn (c¸c sil«).  C¸c sil« chøa xi m¨ng  Tr¹m ®ãng bao.  C«ng tr×nh phôc vô xuÊt xi m¨ng: xuÊt theo ®−êng bé (lªn «t«, tÇu ho¶, ) hoÆc ®−êng thuû (lªn sμ lan hoÆc tÇu chë xi m¨ng) hoÆc lμ kÕt hîp c¶ hai.  C¸c hÖ thèng b¨ng t¶i, cÇn cÈu vËn chuyÓn c¸c nguyªn liÖu s¶n xuÊt vμ s¶n phÈm.ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 17SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 18. 18. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp Ch−¬ng 2 C¬ së thiÕt kÕ 2.1. VÞ trÝ x©y dùng nh m¸y xi m¨ng H¹ Long MÆt b»ng chÝnh cña nhμ m¸y xi m¨ng H¹ Long ®−îc x©y dùng trªn kho¶nh ®Êt 70ha trªn tæng diÖn tÝch 450 ha do UBND tØnh duyÖt cÊp trªn ®Þa bμn x· Thèng nhÊt,huyÖn Hoμnh Bå, tØnh Qu¶ng Ninh. §©y lμ nhμ m¸y s¶n xuÊt xi m¨ng cã c«ng xuÊt6000 tÊn clinke/ngμy t−¬ng ®−¬ng 2.2 triÖu tÊn xi m¨ng PCB 40/n¨m, d©y chuyÒnc«ng nghÖ do h·ng Smit (§an m¹ch) cung cÊp, tæng vèn ®Çu t− lμ 6000 tû ®ång. C«ngty cæ phÇn xi m¨ng H¹ Long lμ chñ ®Çu t− víi tæng møc ®Çu t− 3704.9 tû ®ång. Trong®ã Tæng c«ng ty S«ng §μ lμ cæ ®«ng lín nhÊt chiÕm 53%, ®ång thêi lμ nhμ thÇu chÝnh.TËp ®oμn dÇu khÝ ViÖt Nam gãp 35% vèn vμ mét sè ®¬n vÞ kh¸c. ThiÕt bÞ c«ng nghÖ:Xi m¨ng s¶n xuÊt b»ng lß quay theo ph−¬ng ph¸p kh« víi c¸c chØ tiªu kÜ thuËt: - Tiªu hao nhiÖt n¨ng (730 Kcal/kg clinke) - Tiªu hao ®iÖn n¨ng (95KWh/tÊn xi m¨ng) - Nång ®é bôi tõ miÖng c¸c èng khãi (30mg/Nm3)ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 18SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 19. 19. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp 2.2. §iÒu kiÖn khÝ hËu, khÝ t−îng 2.2.1. KhÝ hËu Khu vùc x©y dùng nhμ m¸y n»m trong vïng khÝ hËu nhiÖt ®íi giã mïa. Trong n¨mcã hai mïa râ rÖt: mïa hÌ nãng Èm, mïa ®«ng l¹nh kh«. - Mïa ®«ng: ChÞu ¶nh h−ëng cña giã mïa §«ng b¾c. - Mïa hÌ: ChÞu n¾ng nãng, nhiÖt ®é cao, h¬i n−íc biÓn chøa muèi, giã ¶nh h−ënglμ giã §«ng Nam, Nam vμ giã b·o t¸c ®éng m¹nh c«ng tr×nh. 2.2.2. NhiÖt ®é NhiÖt ®é trung b×nh trong n¨m kho¶ng ( 25  26 )0c. Mïa nãng kÐo dμi 170 ngμy tõ18 th¸ng III ®Õn ngμy 3 th¸ng X, nhiÖt ®é trung b×nh trªn 250c. Ba th¸ng nãng nhÊt lμth¸ng VII, VIII, IX, nhiÖt ®é cùc ®¹i ®¹t vμo th¸ng VII, trÞ sè trªn 350c, cã lóc lªn390c. Mïa l¹nh b¾t ®Çu tõ cuèi th¸ng XI ( 29/ XI ) ®Õn ®Çu th¸ng III ( 2/III ) . NhiÖt ®étrung b×nh tõ ( 18  20 )0c. Cã 4 th¸ng l¹nh nhÊt: XI, XII, I, II, nhiÖt ®é xuèng d−íi150c, cã lóc xuèng d−íi 100c. 2.2.3. M−a - L−îng m−a trung b×nh n¨m lμ: 1750 mm. - Sè ngμy m−a b×nh qu©n/ n¨m: 80  90 ngμy. - L−îng m−a tËp trung vμo c¸c th¸ng 5 ®Õn th¸ng 8 chiÕm kho¶ng 70% l−îng m−ac¶ n¨m. Tæng l−îng m−a: Theo thèng kª trong 10 n¨m, tæng l−îng m−a trung b×nh trongn¨m lμ 1459.4 mm. N¨m cã l−îng m−a lín nhÊt ®¹t 2292.8 mm ( 1992 ) vμ n¨m cãl−îng m−a Ýt nhÊt lμ 764.1 mm ( 1991 ). Tæng l−îng m−a trung b×nh th¸ng nhiÒu n¨m ( 1984  1993 ) 300 250 200 150 100 50 0 Th¸ng 1 Th¸ng 3 Th¸ng 5 Th¸ng 7 Th¸ng 9 Th¸ng 11 TB n¨m Tæng lù¬ng muaThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 19SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 20. 20. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖpSè ngμy m−a trung b×nh th¸ng vμ n¨m cña nhiÒu n¨m ( 1984  1993 ) 160 150.1 140 120 100 80 60 40 17.7 20 15.1 15.7 14.7 12 12 12 13.5 11.4 10.3 7 7 0 Th¸ng 1 Th¸ng 3 Th¸ng 5 Th¸ng 7 Th¸ng 9 Th¸ng 11 TB n¨m Sè ngμy mua 2.2.4. §é Èm, l−îng bèc h¬i L−îng bèc h¬i b×nh qu©n n¨m lμ 984 mm. §é Èm t−¬ng ®èi vïng B·i Ch¸y –Qu¶ng Ninh b×nh qu©n lμ 85  90%. 2.2.5. Giã C¨n cø vμo c¸c tμi liÖu quan tr¾c ®o ®¹c t¹i tr¹m khÝ t−îng thuû v¨n Cöa ¤ng tõn¨m 1984  1993 cã chÕ ®é: * ChÕ ®é giã: ChÕ ®é giã trong khu vùc mang ®Æc tÝnh theo mïa râ nÐt, phï hîp víi ®Æc ®iÓmho¹t ®éng cña hoμn l−u khÝ quyÓn. VÒ mïa ®«ng chÞu sù chi phèi cña hÖ thèng giãmïa ®«ng b¾c víi c¸c h−íng thÞnh hμnh lμ B¾c; §«ng B¾c vμ §«ng. Trong mïa hÌchÞu ¶nh h−ëng cña hÖ thèng giã mïa T©y Nam, nh−ng khi vμo gÇn bê bÞ biÕn tÝnh cãc¸c h−íng thÞnh hμnh lμ Namvμ §«ng Nam. Trong thêi gian chuyÓn tiÕp giã cã h−íngtranh chÊp gi÷a hai mïa giã thÞnh hμnh nãi trªn. B¶ng 1: TÇn suÊt h−íng giã c¸c th¸ng chÝnh mïa ®«ng trung b×nh nhiÒu n¨m. LÆ B¾ § § § Na T© T© T H−íng ng giã c «ng «ng «ng m y Nam y ©y Th B¾c Nam B¾c ¸ng XI 21 12 34 9. 14 3. 1. 0. 1 .1 .9 .5 6 .7 5 8 1 .8 XI 15 11 35 10 14 4. 2. 0. 4 I .5 .6 .2 .6 .7 6 8 8 .0ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 20SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 21. 21. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp I 20 11 32 9. 16 4. 2. 0. 2 .7 .9 .3 9 .5 2 4 4 .3 II 18 9. 28 9. 22 5. 1. 0. 3 .6 9 .1 8 8 5 9 .4B¶ng 2: TÇn suÊt h−íng giã chuyÓn tiÕp nhiÒu n¨m Th¸ng §«ng b¾c §«ng §«ng Nam Nam H−íng II 17.1 47.0 8.3 12.1 III 12.3 56.3 12.0 2.0 IV 10.2 50.1 20.1 5.2 V 3.0 27.2 25.2 29.3 Hoa giã tæng hîp nhiÒu n¨m t¹i tr¹m Cöa ¤ng ( 1984-1993 ) *Trªn hoa giã tæng hîp nhiÒu n¨m t¹i ®¶o Cöa ¤ng ( H×nh vÏ ) cho thÊy trong n¨mgiã thÞnh hμnh lμ c¸c h−íng giã B¾c, §«ng b¾c, §«ng, §«ng nam, Nam, trong ®ãtr−íc tiªn ph¶i kÓ ®Õn giã h−íng §«ng cã tÇn suÊt chiÕm 31.32%, tiÕp theo lμ h−íngb¾c cã tÇn suÊt 15.36%, §«ng nam cã tÇn suÊt 14.55%, Nam cã tÇn suÊt 12.13% v짫ng b¾ccã tÇn suÊt 10.3%. 2.2.6. B·o B·o vμ c¸c thêi tiÕt kh¸c nhau. Theo tμi liÖu cña tr¹m khÝ t−îng thuû v¨n Cöa ¤ng kÕt híp víi c«ng t¸c ®iÒu tratrong nh©n d©n, trong nh÷ng n¨m cã b·o m¹nh ®æ bé vμo vïng Qu¶ng Ninh nh− sau: + Ngμy 26/9/1955 : B·o ®æ bé qua ®¶o víi tèc ®é giã 100 km/h. + Ngμy 12/9/1957 : B·o ®æ bé qua ®¶o víi tèc ®é giã 122 km/h. + Ngμy 8/9/1968 : B·o ®æ bé qua ®¶o víi tèc ®é giã 180 km/h. + Ngμy 23/7/1977 : B·o ®æ bé qua ®¶o víi tèc ®é giã 185 km/h. TÇn suÊt n−íc d©ng trong b·o (%) vïng bê biÓn b¾c vÜ tuyÕn 16 ®−îc thèng kªtrong b¶ng sau: B¶ng 3 : Thèng kª tÇn suÊt n−íc d©ng (%) vïng bê biÓn b¾c vÜ tuyÕn 16 VÜ §o¹n bê ChiÒu cao n−íc d©ng tuyÕn 0. 1. 1. 2. 2. > 5 0 5 0 5 2.5 B¾c- PhÝa B¾c-Cöa ¤ng 5 3 5 6 2 0 21oN 0 8 21oN- Cöa ¤ng- Cöa §¸y 3 3 1 8 3 0 20oN 5 8 7ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 21SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 22. 22. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp 20oN- Cöa §¸y-Cöa V¹n 4 3 1 9 1 1 19oN 1 4 5 19oN- Cöa V¹n §Ìo 4 3 1 5 2 1 18oN Ngang 6 7 0 18oN- §Ìo Ngang-Cöa 7 1 8 2 1 0 17oN Tïng 1 9 17oN- Cöa Tïng-§μ N½ng 9 4 1 0 0 1 16oN 5* Tèc ®é giã cùc ®¹i Wmax = 40 m/s quan tr¾c ®−îc nhiÒu lÇn t¹i tr¹m Hßn DÊu. 2.3. §iÒu kiÖn thuû h¶i v¨n 2.3.1. Mùc n−íc * Theo tμi liÖu quan tr¾c cña tr¹m khÝ t−îng h¶i v¨n Cöa ¤ng cho thÊy: Thuû triÒuë ®©y thuéc chÕ ®é nhËt triÒu thuÇn nhÊt, hÇu hÕt sè ngμy trong th¸ng lμ nhËt triÒu (2425 ngμy), biªn ®é dao ®éng mùc n−íc H=34 m vμo thêi kú n−íc c−êng, kho¶ng0.5 m vμo thêi kú n−íc kÐm, vμo thêi kú triÒu c−êng vμ mùc n−íc lªn xuèng nhanh cãthÓ ®¹t ®−îc 3.5 m/giê. Theo sè liÖu thèng kª tõ n¨m 19561985 + Mùc n−íc biÓn trung b×nh nhiÒu n¨m : +1,9 m + Mùc n−íc biÓn cao nhÊt :+4,21 m + Mùc n−íc biÓn thÊp nhÊt : +0,07 m + Chªnh lÖch triÒu lín nhÊt : +3,94 m + Mùc n−íc biÓn cã tÇn suÊt 5% : +3,92 m + Mùc n−íc biÓn cã tÇn suÊt 95% : +0,54m 2.3.2. Dßng ch¶y - ChÕ ®é dßng ch¶y:- Do s«ng Tríi cã chiÒu ng¾n nªn l−îng n−íc kh«ng nhiÒu. ChÕ ®é dßng ch¶y phôthuéc nhiÒu vμo thuû triÒu cña VÞnh H¹ Long. VËn tèc dßng ch¶y trung b×nh lμ 2,2m/s. - Qua ph©n tÝch ¶nh h−ëng cña chÕ ®é giã vμ sãng giã trong mïa ®«ng tíi vïngvÞnh H¹ Long kh«ng nhiÒu: ChÕ ®é dßng ch¶y phô thuéc chñ yÕu vμo yÕu tè ®Þa h×nhvμ dao ®éng mùc n−íc ( do thuû triÒu ). KÕt qu¶ ®iÒu tra vμ kh¶o s¸t ®o ®¹c ë hai cöas«ng vμ khu vùc ven biÓn tr−íc ®¶o cho thÊy, vμo mïa ®«ng khi chÕ ®é sãng, giãt−¬ng ®èi “ yªn lÆng “, dßng ch¶y xuÊt hiÖn chñ yÕu do dßng triÒu vμ sù chªnh lÖchmùc n−íc do khèi n−íc sãng triÒu bÞ dån Ðp khi vμo bê. MÆc dï vËy, trong nh÷ngngμy n−íc c−êng cã sãng giã h−íng §«ng vμ §«ng Nam ph¸t triÓn, dßng ch¶y ven bêdo sãng g©y ra kÕt hîp víi c¸c dßng ch¶y kh¸c lμm t¨ng hoÆc gi¶m tèc ®é dßng ch¶ytæng hîp vïng ven bê. - Dßng bïn c¸t:ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 22SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 23. 23. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp S«ng Trãi cã chiÒu dμi t−¬ng ®èi ng¾n, ch¶y qua khu vùc nói ®¸ nªn l−îng bïnc¸t tõ th−îng nguån s«ng Tríi xuèng lμ kh«ng ®¸ng kÓ.2.4. Tμi liÖu ®Þa chÊt C¨n cø hå s¬ kh¶o s¸t ®Þa chÊt phôc vô thiÕt kÕ b¶n vÏ thi c«ng c¸c h¹ng môcc«ng tr×nh thuéc dù ¸n Nhμ m¸y Xi m¨ng Th¨ng Long do Trung t©m nghiªn cøu §Þakü thuËt-Tr−êng ®¹i häc má, ®Þa chÊt thùc hiÖn. §Þa chÊt khu vùc bao gåm c¸c líp ®Êtsau ®©y: Líp 1 : C¸t h¹t nhá ®Õn trung lÉn nhiÒu s¹n sái, tr¹ng th¸i rÊt chÆt. - Thμnh phÇn chñ yÕu lμ c¸t h¹t nhá ®Õn trung lÉn nhiÒu sái s¹n, tr¹ng th¸i rÊt chÆt.DiÖn ph©n bè kh¸ réng, v¾ng ë nhiÒu lç khoan, n»m s¸t ngay d−íi líp 2. BÒ dμy cñalíp t¹i c¸c vÞ trÝ lç khoan t−¬ng ®èi ®ång ®Òu, chiÒu dμy thay ®æi tõ 9,4m(HK14) ®Õn10,9m(HK64). - Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch thÝ nghiÖm 09 mÉu ®Êt nguyªn tr¹ng, tæng hîp ®−îc gi¸ trÞtrung b×nh c¸c chØ tiªu c¬ lý cña líp nh− sau : Thμnh phÇn h¹t sái s¹n P (%) 1.5 Thμnh phÇn h¹t c¸t (%) 96.0 Thμnh phÇn h¹t bôi (%) 2.5 k- 3 Khèi l−îng thÓ tÝch kh« nhá (g/cm 1.26 nhÊt min ) Khèi l−îng thÓ tÝch kh« lín nhÊt k- (g/cm3 1.53 max ) Khèi l−îng riªng h¹t s (g/cm3 2.67 ) Gãc nghØ cña c¸t khi kh« k (®é) 31053’ Gãc nghØ cña c¸t khi −ít w (®é) 27024’ HÖ sè rçng cña c¸t lín nhÊt ma 1.119 x HÖ sè rçng cña c¸t nhá nhÊt mi 0.745 n ¸p lùc tÝnh to¸n quy −íc Ro (kG/c 3.00 m2) M« ®un biÕn d¹ng Eo (kG/c 330.0 2 m) Líp 2: SÐt pha mμu n©u ®á, x¸m ghi xanh loang læ, tr¹ng th¸i dÎo cøng ®Õnnöa cøng.ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 23SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 24. 24. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp - Thμnh phÇn chñ yÕu lμ sÐt pha mμu n©u ®á, x¸m ghi xanh loang læ, tr¹ng th¸i nöacøng ®Õn cøng. Ph©n bè réng n»m s¸t ngay d−íi líp 2 vμ 3. BÒ dμy cña líp t¹i c¸c vÞtrÝ khoan thay ®æi tõ 3,5m(HK64) ®Õn 14,0m(HK62). - Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch 30 mÉu ®Êt, tæng hîp ®−îc gi¸ trÞ trung b×nh c¸c chØ tiªu c¬lý cña líp nh− sau : Thμnh phÇn h¹t c¸t P (%) 28.4 Thμnh phÇn h¹t bôi (%) 45.3 Thμnh phÇn h¹t sÐt (%) 26.3 §é Èm tù nhiªn W (%) 22.0 w 3 Khèi l−îng thÓ tÝch tù nhiªn (g/cm 2.02 ) Khèi l−îng thÓ tÝch kh« k (g/cm3 1.66 ) Khèi l−îng riªng h¹t s (g/cm3 2.74 ) HÖ sè rçng tù nhiªn e 0.651 §é rçng n (%) 39.42 §é b·o hoμ G (%) 92.7 Giíi h¹n ch¶y Wt (%) 38.4 Giíi h¹n dÎo W (%) 21.5 p ChØ sè dÎo Id (%) 16.9 §é sÖt B 0.03 Gãc néi ma s¸t  (®é) 17003’ Lùc dÝnh ®¬n vÞ c (kG/c 0.375 2 m) HÖ sè nÐn lón a1- (cm2/k 0.017 2 G) ¸p lùc tÝnh to¸n quy −íc Ro (kG/c 2.53 m2) M« dun biÕn d¹ng E1- (kG/c - 2 2 m) Líp 3: SÐt pha mμu n©u tÝm, tr¹ng th¸i nöa cøng ®Õn cøng. - Thμnh phÇn chñ yÕu lμ sÐt pha mμu n©u tÝm, x¸m n©u, tr¹ng th¸i nöa cøng ®Õncøng, nhiÒu chç cßn cÊu t¹o nguyªn thuû. Ph©n bè réng kh¾p n»m s¸t ngay d−íiThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 24SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 25. 25. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖplíp 4. BÒ dμy cña líp t¹i c¸c vÞ trÝ khoan thay ®æi tõ 2,8m(HK62) ®Õn 7,5m(HK63).- Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch 08 mÉu ®Êt, tæng hîp ®−îc gi¸ trÞ trung b×nh c¸c chØ tiªu c¬lý cña líp nh− sau: Thμnh phÇn h¹t c¸t P (%) 36.2 Thμnh phÇn h¹t bôi (%) 48.6 Thμnh phÇn h¹t sÐt (%) 15.2 §é Èm tù nhiªn W (%) 17.7 w 3 Khèi l−îng thÓ tÝch tù nhiªn (g/cm 2.07 ) Khèi l−îng thÓ tÝch kh« k (g/cm3 1.76 ) Khèi l−îng riªng h¹t s (g/cm3 2.74 ) HÖ sè rçng tù nhiªn e 0.557 §é rçng n (%) 35.77 §é b·o hoμ G (%) 87.1 Giíi h¹n ch¶y Wt (%) 33.3 Giíi h¹n dÎo W (%) 19.0 p ChØ sè dÎo Id (%) 14.3 §é sÖt B -0.09 Gãc néi ma s¸t  (®é) 16014’ Lùc dÝnh ®¬n vÞ c (kG/c 0.464 2 m) HÖ sè nÐn lón a1- (cm2/k 0.014 2 G) ¸p lùc tÝnh to¸n quy −íc Ro (kG/c 2.92 m2) M« dun biÕn d¹ng E1- (kG/c 314.0 2 2 m) Líp 4: C¸t sÐt bét kÕt phong ho¸ m¹nh, tr¹ng th¸i cøng. - Thμnh phÇn chñ yÕu lμ c¸t sÐt bét kÕt phong ho¸ m¹nh, mμu x¸m, x¸m vμng, x¸mghi ®¸ v©n xanh, tr¹ng th¸i cøng, nhiÒu chç cßn cÊu t¹o nguyªn thuû. Ph©n bè réngkh¾p, cã mÆt ë hÇu hÕt c¸c lç khoan bæ xung, n»m s¸t ngay d−íi líp 5. BÒ dμy cña lípt¹i c¸c vÞ trÝ lç khoan kh¸ lín, víi ®é s©u khoan thùc tÕ lμ 30m ch−a x¸c ®Þnh ®−îc bÒThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 25SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 26. 26. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖpdμy cña líp, mμ míi chØ khoan vμo 4,3m(HK65) ®Õn 8,3m(HK62). - Tõ kÕt qu¶ ph©n tÝch 14 mÉu ®Êt, tæng hîp ®−îc gi¸ trÞ trung b×nh c¸c chØ tiªuc¬ lý cña líp nh− sau: Thμnh phÇn h¹t sái, s¹n P (%) 6.3 Thμnh phÇn h¹t c¸t (%) 39.6 Thμnh phÇn h¹t bôi (%) 38.9 Thμnh phÇn h¹t sÐt (%) 15.2 §é Èm tù nhiªn W (%) 17.4 Khèi l−îng thÓ tÝch tù nhiªn w (g/cm3 2.14 ) Khèi l−îng thÓ tÝch kh« k (g/cm3 1.82 ) Khèi l−îng riªng h¹t s (g/cm3 2.75 ) HÖ sè rçng tù nhiªn e 0.511 §é rçng n (%) 33.82 §é b·o hoμ G (%) 93.6 Giíi h¹n ch¶y Wt (%) 33.0 Giíi h¹n dÎo W (%) 18.2 p ChØ sè dÎo Id (%) 14.8 §é sÖt B -0.05 Gãc néi ma s¸t  (®é) 16058’ Lùc dÝnh ®¬n vÞ c (kG/c 0.551 2 m) HÖ sè nÐn lón a1- (cm2/k 0.011 2 G) ¸p lùc tÝnh to¸n quy −íc Ro (kG/c 3.45 2 m) M« dun biÕn d¹ng E1- (kG/c 325.8 2 m2)ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 26SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 27. 27. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖpThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 27SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 28. 28. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp Ch−¬ng 3 X©y dùng vμ lùa chän ph−¬ng ¸n3.1. Mùc n−íc thiÕt kÕ C¨n cø vμo ®iÒu kiÖn thuû v¨n t¹i vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh, cã: - Mùc n−íc cao thiÕt kÕ (MNCTK): +3.92 m - Mùc n−íc thÊp thiÕt kÕ (MNTTK): +0.54 m.3.2. X¸c ®Þnh kÝch th−íc c¬ b¶n cña bÕn3.2.1. ChiÒu dμi bÕn: Lb Theo [2], chiÒu dμi cña bÕn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Lb = Lt + dTrong ®ã:  Lt : ChiÒu dμi lín nhÊt cña tμu tÝnh to¸n, Lt = 111.8m  d : Kho¶ng c¸ch dù phßng gi÷a 2 tμu vμ víi mÐp bÕn.V× lμ bÕn ®¬n, chän chiÒu dμi bÕn 120m.ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 28SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 29. 29. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp3.2.2. ChiÒu réng bÕn: Bb ChiÒu réng bÕn ph¶i ®¶m b¶o bè trÝ ®ñ c¸c thiÕt bÞ vμ l−u th«ng ho¹t ®éng b×nhth−êng cho c«ng t¸c xuÊt Clinke xuèng tμu, ®ång thêi ph¶i ®¶m b¶o æn ®Þnh còng nh−chÞu lùc tæng thÓ cho bÕn.Theo yªu cÇu c«ng nghÖ, chän chiÒu réng bÕn B = 25m.3.2.3. ChiÒu s©u thiÕt kÕ cña bÕn: Ho Theo [2], chiÒu s©u cña bÕn ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: Ho = Hct + Z4 Hct = T + Z0 + Z1 + Z2 + Z3 Trong ®ã: Hct : ChiÒu s©u ch¹y tμu T : Mín n−íc tμu 10.500 DWT ®Çy hμng, lμ 7.2m Z0 : §é s©u dù phßng cho sù nghiªng lÖch cña tμu do bèc xÕp hμng ho¸ lªn tμu kh«ng ®Òu vμ do hμng ho¸ bÞ xª dÞch, Z0 = 0,026.B = 0,5m Z1 : §é dù tr÷ an toμn tèi thiÓu cho ch¹y tμu (an toμn khi l¸i vμ di chuyÓn); Z1 = 0,05T = 0,36m Z2 : §é s©u dù phßng cho sãng; Z2 = 0,05m (V× hs= 0,5m) Z3 : §é s©u dù phßng vÒ vËn tèc ch¹y tμu (tÝnh ®Õn sù thay ®æi mín n−íc cña tμu khi ch¹y so víi mín n−íc tμu ®Ëu khi n−íc tÜnh). Víi Vmax = 14,5 h¶i lý/h  Z3 = 0,3m Z4 : §é s©u dù phßng cho sa båi; Z4 = 0,5m Hct = 7,2 + 0,5 + 0,36 + 0,05 + 0,3 = 8,41 m Ho = 8,41 + 0.5 = 8,91 mChän, chiÒu s©u tr−íc bÕn: Ho = 9m.3.2.4. Cao tr×nh mÆt bÕn: CTMB Cao tr×nh mÆt bÕn ph¶i ®¶m b¶o bÕn kh«ng bÞ ngËp trong mäi ®iÒu kiÖn nh−: sãng,giã, b·o, cËp tμu, tuû triÒu vμ sa båi.Theo [2], c«ng thøc x¸c ®Þnh lμ: CTMB = MNCTK + aTrong ®ã: a – lμ ®é cao v−ît ®Ønh bÕn, lμ ®é dù tr÷ do b¶o qu¶n hμng ho¸ vμ qu¸ tr×nh bècxÕp. Theo [2], th× 1m < a < 2m; Víi ®Æc thï cña bÕn, clinke ®−îc vËn chuyÓn b»ngb¨ng t¶i vμ ®−a xuèng tÇu b»ng c¸c phÔu rãt, chän a = 1.08m CTMB = 3.92 + 1.08 = 5 mVËy, CTMB = +5 m3.2.5. Cao tr×nh ®¸y bÕn: CT§BThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 29SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 30. 30. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp Theo [2], c«ng thøc x¸c ®Þnh lμ: CT§B = MNTTK – HoTrong ®ã:  MNTTK: Mùc n−íc thÊp thiÕt kÕ  Ho : ChiÒu s©u cña bÕn CT§B = +0,54 – 9 = - 8,46 (m)Chän CT§B = - 8.5m.3.2.6. ChiÒu cao tr−íc bÕn ChiÒu cao tr−íc bÕn H, ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: H = CTMB - CT§B = +5 - (-8.5) = 13.5 m STT §Æc tr−ng KÝ hiÖu §¬n vÞ Gi¸ trÞ 1 Mùc n−íc cao thiÕt kÕ MNCTK m +3.92 2 Mùc n−íc thÊp thiÕt kÕ MNTTK m +0.54 3 Cao tr×nh mÆt bÕn CTMB m +5 4 Cao tr×nh ®¸y bÕn CT§B m -8.5 5 ChiÒu cao tr−íc bÕn H m 13.5 6 ChiÒu dμi bÕn Lb m 120 7 ChiÒu réng bÕn Bb m 25 B¶ng 3.1. B¶ng c¸c ®Æc tr−ng cña bÕn3.3. Bè trÝ mÆt b»ng tæng thÓ3.3.1. Nguyªn t¾c c¬ b¶n khi bè trÝ, lùa chän mÆt b»ng Bè trÝ, lùa chän mÆt b»ng bÕn sao cho khu n−íc ®−îc yªn tÜnh, ®ñ c¸c kÝch th−íc®· tÝnh, ®Ó ®¶m b¶o s¶n xuÊt b×nh th−êng trong ®iÒu kiÖn sãng, giã ®· nªu ë ®Ò bμi.Còng nh− ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi vμ gi¸ thμnh c«ng tr×nh. Muèn vËy ph¶i chän vÞ trÝ vμh−íng sao cho tμu ®Ëu thuËn lîi.3.3.2. Ph−¬ng ¸n bè trÝ mÆt b»ng C¨n cø vμo yªu cÇu tÝnh to¸n c«ng nghÖ ho¹t ®éng trªn mÆt bÕn vμ quy m« c«ngtr×nh còng nh− mÆt b»ng tæng thÓ cña nhμ m¸y, c¨n cø vμo ®Þa h×nh, ®Þa chÊt ven biÓn,bè trÝ tuyÕn mÐp bÕn cho tÇu 10500 DWT däc theo mÐp biÓn. BÕn lμ bÕn liÒn bê, chiÒuréng trªn mÆt bÕn ph¶i ®ñ cho ph−¬ng tiÖn, c«ng nghÖ ho¹t ®éng b×nh th−êng, theo sèliÖu ®· cã vÒ c¸c ph−¬ng tiÖn, thiÕt bÞ trªn bÕn, chän chiÒu réng bÕn lμ 25m. Clinkesau khi ®−îc vËn chuyÓn tõ kho ra mÆt bÕn ®−îc ®−a xuèng tÇu th«ng qua mét hÖthèng b¨ng t¶i – cÇn cÈu – phÔu rãt.ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 30SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 31. 31. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp3.4. Lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu bÕn §èi víi bÕn cËp tÇu, th«ng th−êng cã 3 ph−¬ng ¸n kÕt cÊu chñ yÕu sau:  Ph−¬ng ¸n 1: KÕt cÊu bÕn kiÓu bÖ cäc cao  Ph−¬ng ¸n 2: KÕt cÊu bÕn kiÓu träng lùc  Ph−¬ng ¸n 3: KÕt cÊu bÕn d¹ng phao næi.3.4.1. Ph−¬ng ¸n 1: KÕt cÊu bÕn kiÓu bÖ cäc cao KÕt cÊu bÕn kiÓu nμy cã 2 bé phËn chÝnh: - §μi cäc: lμ phÇn kÕt cÊu bªn trªn: HÖ dÇm b¶n, ®μi trùc tiÕp tiÕp nhËn phÇn lín c¸c t¶i träng bªn ngoμi (do tÇu, hμng ho¸, thiÕt bÞ, ), ®μi cäc n»m trªn cao vμ nh« khái mÆt n−íc. §μi cäc ®−îc sö dông lμm sμn c«ng t¸c. - NÒn cäc: Bao gåm c¸c cäc ®øng hoÆc xiªn ®−îc ®ãng s©u vμo trong ®Êt t¹o thμnh mét hÖ thèng mãng s©u ®Ó truyÒn lùc tõ ®μi xuèng nÒn ®Êt.+ ¦u ®iÓm: - KÕt cÊu nhÑ, tèn rÊt Ýt vËt liÖu, cã nhiÒu cÊu kiÖn cã thÓ ®óc s½n nh−: cäc, dÇm b¶n, b¶n tùa tÇu - Thi c«ng nhanh, nhÊt lμ bÕn cã nhiÒu cÊu kiÖn ®óc s½n. Ngoμi ra kÕt cÊu kiÓu nμy ®ßi hái rÊt Ýt c¸c c«ng ®o¹n thi c«ng d−íi n−íc (thî lÆn).+ Nh−îc ®iÓm: - KÕt cÊu d¹ng nμy chØ thi c«ng ®−îc ë nh÷ng n¬i nÒn ®Êt cho phÐp ®ãng cäc nh−: c¸t, sÐt, ¸ c¸t , ¸ sÐt, bïn sÐt, bïn c¸t, Víi nh÷ng −u, nh−îc ®iÓm nªu trªn, bÕn kiÓu bÖ cäc cao (d¹ng cÇu tÇu) thÝch hîpcho kÕt cÊu bÕn trªn nÒn ®Êt yÕu. HiÖn nay kÕt cÊu bÕn d¹ng nμy ®−îc së dông réngr·i trªn thÕ giíi c¶ cho c¶ng s«ng, c¶ng hå vμ c¶ng biÓn.ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 31SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 32. 32. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp MÆT c¾t ngang BÕN DÇM D1_60x110 cäc btct 40x40 §ÊT LÊP DÇM D2_60x110 1:12 1:12 1:2 1:12 1:12 CTDB-8.53.4.2. Ph−¬ng ¸n 2: KÕt cÊu bÕn kiÓu träng lùc KÕt cÊu bÕn kiÓu träng lùc lμ lo¹i bÕn mμ sù æn ®Þnh ®−îc ®¶m b¶o b»ng chÝnhträng l−îng b¶n th©n cña nã. BÕn gåm nh÷ng khèi rçng hoÆc ®Æc ®−îc xÕp kª lªn nÒn®Êt ®Ó t¹o mÆt b»ng c«ng t¸c bªn trªn. C«ng tr×nh bÕn d¹ng nμy gåm 3 phÇn c¬ b¶n: nÒn nh©n t¹o (®Öm ®¸), phÇn d−íin−íc vμ kÕt cÊu phÇn trªn mÆt n−íc (trªn bê). §Öm ®¸ cã t¸c dông lμm ph¼ng bÒ mÆtcña ®Êt nÒn, gi¶m ¸p lùc lªn ®Êt nÒn b»ng c¸ch ph©n phèi t¶i träng nªn diÖn tÝch lín vμb¶o vÖ nÒn ®Êt kh«ng bÞ xãi d−íi t¸c ®éng cña dßng ch¶y, ch©n vÞt cña tÇu, cña sãng.+ ¦u ®iÓm: - Thi c«ng nhanh do cã thÓ chÕ t¹o c¸c cÊu kiÖn tr−íc ®Ó l¾p ghÐp. - Tèn Ýt vËt liÖu nÕu dïng kÕt cÊu d¹ng thïng ch×m. - KÕt cÊu cã ®é tin cËy vμ an toμn cao. - Cã gi¸ thμnh rÎ, ®é bÒn v÷ng cao. - ThuËn lîi cho c¸c gi¶i ph¸p khai th¸c c«ng nghÖ trªn bÕn nh−: bè trÝ cÇn cÈu nÆng, kho b·i + Nh−îc ®iÓm: - D¹ng c«ng tr×nh nμy chØ thÝch hîp ë nh÷ng n¬i cã nÒn ®Êt tèt, v× nÕu ®Êt yÕu th× ph¶i gia cè nhiÒu míi cã thÓ ®Æt c¸c khèi xÕp lªn nÒn ®−îc. - Do nh÷ng khèi xÕp cã kÝch th−íc vμ khèi l−îng lín nªn ph¶i dïng ph−¬ng tiÖn chuyªn dông míi vËn chuyÓn ®−îc nªn ®¾t. - G©y ra øng lùc trªn nÒn lín.ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 32SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 33. 33. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp MÆT C¾T ngang bÕn m m =1 =1 :1 . 25 c¸t ®en ®æ :1 III §Çm chÆt II tÇng läc ng−îc - V¶i ®Þa kü thuËt §¸ héc - §¸ 1x2, 2x4, 4x6 dμy tb 20 cm m m =1 II d=300 =1 :1 :1. 25 I CT§B m=1 :43.4.3. Ph−¬ng ¸n 3: KÕt cÊu bÕn phao næi KÕt cÊu gåm hÖ thèng c¸c phao næi liªn kÕt cïng nhau vμ næi trªn mÆt n−íc. MÆttrªn cña phao næi ®−îc sö dông lμm sμn c«ng t¸c cña bÕn. HÖ thèng phao sÏ ®−îc neogi÷ vμo ®¸y b»ng hÖ thèng c¸c d©y neo. H×nh: BÕn c¶ng næi 1 phao 1,2. Phao v d©y neo; 3. Tầu dầu; 4,6. §−êng èng mÒm næi vμ ch×m 5. XÝch neo; 7. §−êng èng ngÇmThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 33SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 34. 34. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp + ¦u ®iÓm: - ChÕ t¹o ®¬n gi¶n, tèn Ýt vËt liªu. - Thi c«ng ®¬n gi¶n v× hÇu hÕt toμn thi c«ng trªn mÆt n−íc. - RÎ tiÒn. + Nh−îc ®iÓm: - §Ó æn ®Þnh tèt trªn mÆt n−íc, ®¶m b¶o yªu cÇu vÒ chuyÓn vÞ th× quy m« kÕt cÊu ph¶i rÊt lín. - ChØ thÝch hîp cho nh÷ng c«ng tr×nh cã quy m« lín (t−¬ng øng víi yªu cÇu vÒ æn ®Þnh vμ chuyÓn vÞ trong sö dông) vμ bÕn x©y dùng trong vïng n−íc s©u.3.4.4. Lùa chän ph−¬ng ¸n kÕt cÊu bÕn Dùa trªn 5 c¨n cø chñ yÕu sau ®©y vμ c¸c −u, nh−îc ®iÓm cña tõng ph−¬ng ¸n nh−®· nªu trªn ®Ó lùa chän kÕt cÊu bÕn: - §iÒu kiÖn ®Þa chÊt: C¸c líp ®Êt hÇu hÕt lμ c¸t chÆt, cμng xuèng s©u ®Êt cμng tèt, khã kh¨n cho viÖc ®ãng cäc vμ thÝch hîp cho kiÓu kÕt cÊu träng lùc. - §Þa h×nh vμ ®iÒu kiÖn thuû v¨n: Tõ kÕt qu¶ ®o ®¹c ®Þa h×nh mÐp biÓn vμ ®Æc tr−ng thuû v¨n, chiÒu cao tr−íc bÕn lμ 13.5m nªn chän kiÓu bÕn liÒn bê. - Yªu cÇu sö dông: Theo yªu cÇu c«ng nghÖ bèc xÕp trªn bÕn, c¸c thiÕt bÞ bèc xuÊt lμ cè ®Þnh bao gåm: b¨ng t¶i, cÇn cÈu vμ phÔu rãt Clinke lμ nh÷ng thiÕt bÞ ®¸ng kÓ vÒ kÝch th−íc vμ träng l−îng, kÝch th−íc mÆt b»ng bÕn liªn hÖ chÆt chÏ víi kÝch th−íc vμ vÞ trÝ bè trÝ chóng. - §iÒu kiÖn thi c«ng: C«ng nghÖ thi c«ng hiÖn nay cho phÐp thi c«ng nh÷ng kÕt cÊu cã d¹ng phøc t¹p, c¸c ph−¬ng tiÖn chuyªn dông cã thÓ vËn chuyÓn nh÷ng kÕt cÊu rÊt lín. - §iÒu kiÖn cung øng vËt t−: C¸c lo¹i vËt liÖu ®¸, c¸t, xi m¨ng, thÐp ®Òu s½n sμng ®¸p øng. C¸c thiÕt bÞ thi c«ng ®Òu cã thÓ huy ®éng ®−îc.Tõ 5 c¨n cø ë trªn, ta nhËn thÊy: Ph−¬ng ¸n kÕt cÊu bÕn kiÓu bÖ cäc cao lμ kh«ng thÝch hîp do ®Þa chÊt ven biÓn lμnh÷ng líp c¸t chÆt, bÒ dμy lín, sÏ rÊt khã kh¨n cho viÖc h¹ cäc vμ h¹n chÕ chuyÓn vÞcäc. KÕt cÊu bÕn kiÓu phao næi còng kh«ng thÝch hîp v× do quy m« cña c«ng tr×nhkh«ng lín nªn khã cã thÓ ®¶m b¶o chuyÓn vÞ mÆt bÕn theo yªu cÇu. §èi víi kÕt cÊu bÕn kiÓu träng lùc: Ngoμi viÖc cã nh÷ng −u ®iÓm nªu ë trªn th× víisù tiÕn bé cña khoa häc c«ng nghÖ, cña kÜ thuËt x©y dùng hiÖn thêi nh÷ng nh−îc ®iÓmcña nã ®· ®−îc kh¾c phôc. Do ®ã, kÕt cÊu bÕn kiÓu träng lùc lμ gi¶i ph¸p tèt nhÊt vμhîp lý nhÊt trong tr−êng hîp nμy.VËy, chän ph−¬ng ¸n 2 – KÕt cÊu bÕn kiÓu träng lùc - lμm ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ.3.5. Lùa chän gi¶i ph¸p kÜ thuËt kÕt cÊu bÕn kiÓu träng lùc3.5.1. Ph−¬ng ¸n 1: BÕn träng lùc d¹ng thïng ch×m  C«ng tr×nh bÕn lμ thïng ch×m BTCT khèi lín trªn líp ®Öm ®¸. D−íi ch©n cÇn trôc lμ dÇm BTCT.ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 34SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 35. 35. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp  Thïng ch×m cã kÝch th−íc: LxHxB = (25x13.5x10)m, trong lßng cã 10 khoang rçng ®−îc ®æ c¸t. BÒ dμy thïng lμ 50cm, v¸ch ng¨n dμy 40cm, b¶n ®¸y dμy 70cm. PhÝa trªn thïng lμ khèi dÇm mò BTCT ®æ t¹i chç cã chiÒu cao 1.2m. Trªn mÆt bÕn bè trÝ ®−êng ray cho cÇn trôc chuyªn dông.  Conson 2 phÝa ®èi xøng, chiÒu dμi conson mçi bªn dμi 1.5m. ChiÒu cao conson t¨ng dÇn tõ 0.7 ®Õn 1m.  ChiÒu dμi bÕn 120m, ®−îc chia lμ 2 ph©n ®o¹n. Mçi ph©n ®o¹n dμi 60m, c¸c ph©n ®o¹n ®−îc ph©n c¸ch b»ng c¸c khe th¼ng ®øng trªn suèt chiÒu cao bÕn. BÒ réng khe lón th¼ng ®øng gi÷a c¸c ph©n ®o¹n lÊy b»ng 2cm.  §¸y thïng lμ líp ®Öm ®¸ ®Çm chÆt, san ph¼ng dμy kho¶ng 1.5m, phÝa sau thïng lμ l¨ng thÓ ®¸ gi¶m t¶i, c¸t san lÊp.  MÆt bÕn gåm líp BT M300 dμy 30cm, bªn trªn phñ líp mÆt b»ng líp BT atsphal dμy 10cm. Bªn d−íi lμ líp ®Öm ®¸ d¨m 4x6, dμy 40cm trªn nÒn c¸t san lÊp ®Çm chÆt.  Bè trÝ bÝch neo: Theo b¶ng tra 3.1, 22 TCN 222-95 (T¶i träng vμ t¸c ®éng do sãng vμ tÇu lªn c«ng tr×nh thuû), chän 4 bÝch neo chÞu lùc  Bè trÝ ®Öm tùa tÇu: Chän ®Öm tÇu SA 600H cña h·ng Bridgestone (NhËt), bè trÝ c¸ch nhau 10m Chi tiÕt bÝch neo vμ ®Öm tùa tÇu xem h×nh vÏ. mÆt c¾t ngang bÕn CTMB MNCTK C¸t th«:  T/m3;  = 1.1T/m3 k dn 30o; c = 0 MNTTK 1: C¸t th«: 1  T/m3; k Líp v¶i ®Þa kÜ thuËt  = 1.1T/m3; dn Líp ®¸ d¨m dμy 30 cm 30o; c = 0 L¨ng thÓ ®¸ héc 1:2 CT§B3.5.2. Ph−¬ng ¸n 2: BÕn träng lùc d¹ng khèi xÕp  C«ng tr×nh bÕn lμ nh÷ng khèi BTCT kÝch th−íc lín xÕp xen kÏ trªn líp ®Öm ®¸.  KÝch th−íc c¸c khèi xÕp ®−îc sö dông: Khèi KÝch th−íc L x B x H (cm) ThÓ tÝch (m3) 1 800 x 300 x 200 48ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 35SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan
 36. 36. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn ®å ¸n tèt nghiÖp 2 600 x 300 x 200 36 3 800 x 300 x 300 70,8  Trªn mÆt bÕn bè trÝ ®−êng ray cho cÇn trôc chuyªn dông.  §¸y thïng lμ líp ®Öm ®¸ ®Çm chÆt, san ph¼ng dμy kho¶ng 1.5m, phÝa sau thïng lμ l¨ng thÓ ®¸ gi¶m t¶i, c¸t san lÊp.  MÆt bÕn gåm líp BT M300 dμy 30cm, bªn trªn phñ líp mÆt b»ng líp BT atsphal dμy 10cm. Bªn d−íi lμ líp ®Öm ®¸ d¨m 4x6, dμy 40cm trªn nÒn c¸t san lÊp ®Çm chÆt.  MÆt c¾t ngang bÕn: ctmb=+5 +2.5 1 c¸t lÊp mnttk=+0.54 +0.5 2 -1.5 1: 1 2 -3.5 ®¸ héc 2 -5.5 3 CT§B=-8.5 1:2 1:2  KÝch th−íc phÇn bª t«ng ®æ l¹i t¹i chç (DÇm mò) 500 2500 1200 1000 400ThiÕt kÕ kỹ thuật bÕn xuÊt Clinke – Nhμ m¸y xim¨ng H¹ Long 36SV thùc hiÖn: Vò v¨n Hoan

×