Damh ctbcd2

669 views
603 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
669
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
83
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Damh ctbcd2

 1. 1. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐpPhÇn I : Giíi thiÖu tæng quan vÒ c«ng tr×nh BiÓn träng lùc bª t«ng cèt thÐpI. môc ®Ých cña ®å ¸n TÝnh to¸n thiÕt kÕ khèi ch©n ®Õ c«ng tr×nh biÓn träng lùc bª t«ng kiÓu DKI trong giai®o¹n khai th¸c trong vïng biÓn ViÖt NamII. ®Æc ®iÓm cña c«ng tr×nhII.1. M« t¶ kiÕn tróc th­îng tÇng PhÇn nµy m« t¶ c¸c bé phËn kiÕn tróc th­îng tÇng (tªn bé phËn, chøc n¨ng, vÞ trÝ,kÝch th­íc chÝnh, t¶i träng...) C¸c bé phËn chÝnh cña bé phËn kiÕn tróc th­îng tÇng bao gåm:II.1.1. Khèi nhµ ë Gåm nhµ ë cho 12 ng­êi, chøa c¸c thiÕt bÞ ®o khÝ t­îng h¶i v¨n. D¹ng h×nh b¸t gi¸c,trªn m¸i lµ v­ên khÝ t­îng cã ®Æt c¸c dông cô ®o. Träng l­îng khèi nhµ ë gåm: Khèi nhµ ë = 70 T , Ho¹t t¶i ng­êi sö dông = 2 T , Dù tr÷ l­îng thùc, thùc phÈm =8 T, bÓ chøa n­íc ngät 50T.II.1.2. HÖ thèng dÇm sµn chÞu lùc Lµ hÖ thèng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp dïng ®Ó ®ì khèi nhµ ë vµ lµm bÓ chøa n­ícngät 50 m3. KÝch th­íc mÆt b»ng cña hÖ thèng dÇm sµn chÞu lùc lµ 12m x 12m.II.1.3. HÖ thèng sµn c«ng t¸c Lµ hÖ thèng kÕt cÊu thÐp dïng ®ì nhµ vÖ sinh, kho chøa, gi¸ vµ xuång cøu sinh, bÓchøa dÇu, thang di ®éng. KÝch th­íc MB cña hÖ thèng dÇm sµn c«ng t¸c lµ 12m x 12m. Träng l­îng hÖ thèng sµn c«ng t¸c bao gåm: nhµ vÖ sinh = 0.75 T , kho chøa = 1.45T , gi¸ vµ xuång cøu sinh = 0.5 T , bÓ chøa dÇu = 2.5 T , thang di ®éng = 1.2 T , hÖthèng kÕt cÊu cña sµn c«ng t¸c = 11 T PhÇn th­îng tÇng ®­îc kÓ tõ mÐp d­íi cña hÖ thèng kÕt cÊu ®ì sµn c«ng t¸c trëlªn. PhÇn nµy coi nh­ ®· ®­îc chÕ t¹o ®Þnh h×nh s½n ; sÏ ®­îc ghÐp nèi víi KC§ ®Ó t¹othµnh c«ng tr×nh hoµn chØnh. §èi víi phÇn th­îng tÇng nµy, kh«ng cho phÐp chÞu t¸c®éng cña sãng nuíc (kÓ c¶ bät sãng vì). Bªn d­íi cña phÇn th­îng tÇng lµ hÖ thèngKC§. SVTH:GROUP5-50CB1 2
 2. 2. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐpII.2. Giíi thiÖu gi¶i ph¸p kÕt cÊu chungII.2.1. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu dÇm ®ì th­îng tÇng Toµn bé th­îng tÇng ®­îc ®Æt trªn kÕt cÊu ®ì th­îng tÇng . KÕt cÊu ®ì th­îngtÇng ®­îc cÊu t¹o b»ng bª t«ng cèt thÐp . Cã kÝch th­íc nh­ h×nh vÏ sau : 12000 2000 5000 12000 600 1000 500 4000 500 3500 5000 3500 12000II.2.2. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu trô ®ì Lµ mét cét trô trßn, tiÕt diÖn vµnh khuyªn cã ®­êng kÝnh ngoµi D1 = 5m – 7m. BÒdµy cña trô δ1 cã thÓ thay ®æi hoÆc kh«ng ®æi vµ > 250 mm . ChiÒu dµi cña trô tÝnh tõ mÐp d­íi cña ch©n khay tíi ®¸y d­íi cña sµn ®ì khèi nhµë. Trô ®ì bằng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp. Trong lßng trô cã c¸c b¶n v¸ch cøng cã bÒ dÇy δV kh«ng ®æi vµ > 250 mm.Kho¶ngc¸ch gi÷a c¸c v¸ch cøng nµy theo chiÒu cao cña trô lµ HV = 5m – 7m. CÇn chó ý t¹i®Ønh cña trô ph¶i cã v¸ch cøng SVTH:GROUP5-50CB1 3
 3. 3. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp 1 1 1-1 t t d t D - Gi¶i ph¸p kÕt cÊu trô ®ì –II.2.2. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu ®Õ mãng MÆt b»ng khèi ®Õ mãng cã thÓ trßn,vu«ng hay ®a gi¸c ®Òu ( 6 hoÆc 8 c¹nh ®Òu ).KÝch th­íc bÒ réng ®Õ mãng D2 ( lµ ®­êng kÝnh ngoµi nÕu ®Õ trßn, lµ ®­êng kÝnh vßngtrßn ngo¹i tiÕp nÕu ®Õ lµ ®a gi¸c ®Òu ).D2 =0.5 m – 1.0 m. C¸c dÇm trong khèi ®Õ mãng: Bao gåm c¸c hÖ dÇm: • HÖ dÇm chÝnh xuyªn t©m: - Sè l­îng dÇm chÝnh: Víi ®Õ trßn, tõ 6 – 8 dÇm, víi ®Õ mãng vu«ng = 8 dÇm; víi ®Õ 6 - 8 c¹nh ®Òu b»ng 6 – 8 dÇm. - KÝch th­íc tiÕt diÖn dÇm chÝnh: ChiÕu cao dÇm chÝnh hc =H® + a; SVTH:GROUP5-50CB1 4
 4. 4. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp BÒ réng dÇm chÝnh bc > 400 mm; • HÖ dÇm phô theo ph­¬ng vßng: - VÞ trÝ: Bè trÝ trªn b¶n n¾p, b¶n thµnh vµ ®¸y cña ®Õ mãng. - TuyÕn dÇm phô: c¸c tuyÕn cña dÇm phô ®ång d¹ng vãi h×nh d¹ng cña ®Õ mãng. - Sè l­îng tuyÕn dÇm phô: T¹i b¶n n¾p vµ b¶n ®¸y:Sè tuyÕn ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kho¶n c¸ch gi÷a c¸c dÇm phô (lµ nhÞp cña c¸c « b¶n ®¸y vµ b¶n n¾p)nªn trong ph¹m vi Lp = 2.5 m – 3.5m. Nªn chän tiÕt diÖn, sè l­îng vµ vÞ trÝ tuyÕn dÇm phô t¹i b¶n n¾p vµ b¶n ®¸y lµ nh­ nhau. T¹i b¶n thµnh: cã 1 tuyÕn dÇm phô ë chÝnh gi÷a chiÒu cao ®Õ mãng tÝnh tõ mÆt ®Êt trë lªn H®. KÝch th­íc tiÕt diÖn dÇm phô: ChiÒu cao dÇm phô hp = 400 mm – 600 mm BÒ réng dÇm phô bp > 300 mm. • HÖ dÇm phô h­íng t©m: - VÞ trÝ: bè trÝ ë trªn b¶n n¾p, b¶n thµnh cña ®Õ mãng. - TuyÕn dÇm phô h­íng t©m: C¸c tuyÕn cña dÇm phô h­íng t©m ®i tõ b¶n thµnh h­íng vµo t©m ®Õ; kh«ng nhÊt thiÕt tuyÕn dÇm phô nµy ph¶i kÕt thóc ë phÇn th©n trô trong ®Õ mãng. - Sè l­îng tuyÕn dÇm phô : sè tuyÕn ®­îc x¸c ®Þnh trªn c¬ së kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c dÇm phô(lµ nhÞp cña « b¶n ®¸y vµ b¶n n¾p)nªn trong ph¹m vi Lp = 2.5m – 3.5 m. Nªn chän tiÕt diÖn t¹i, sè l­îng vµ vÞ trÝ tuyÕn dÇm phô t¹i b¶n n¾p vµ b¶n ®¸y nh­ nhau. - KÝch th­íc tiÕt diÖn dÇm phô: ChiÒu cao dÇm phô hp = 400 mm –600 mm. BÒ réng dÇm phô bp > 300 mm. C¸c b¶n trong khèi ®Õ mãng bao gåm: • B¶n n¾p: BÒ dÇy b¶n n¾p cña ®Õ mãng δn > 250 mm. Cã thÓ lµ m¸i ph¼ng hoÆc m¸i vá trßn xoay. • B¶n thµnh: BÒ dÇy b¶n thµnh cña ®Õ mãng δt > 250 mm. • B¶n ®¸y : BÒ dÇy b¶n ®¸y cña ®Õ mãng δ® > 250 mm.II. ®Æc ®iÓm m«I tr­êng – vËt liÖu–ph­¬ng ¸n thi c«ngII.1. M« t¶ ®iÒu kiÖn khÝ t­îng h¶i v¨n VÀ ĐỊA CHẤT C¤NGTR×NHB¶ng 1: Sè liÖu thuû triÒu vµ n­íc d©ng t¹i vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh HÕ sè ®iÒu chØnh chiÒu cao sãng 0.4 SVTH:GROUP5-50CB1 5
 5. 5. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp BiÕn ®éng triÒu lín nhÊt d1 (m) 1.5 N­íc d©ng t­¬ng øng víi b·o thiÕt kÕ d2 (m) 1.0B¶ng 2: §é s©u n­íc t¹i vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh §é s©u h¶i ®å d0 = 25 (m)B¶ng 3,4: Sè liÖu ®Þa chÊt c«ng tr×nh Tªn líp ®Êt C¸c th«ng sè Tªn líp ®Êt 1 Tªn líp ®Êt 2 Tªn líp ®Êt 3 SÐt mµu x¸m SÐt pha , vµng, tr¹ng SÐt pha, tr¹ng 1 M« t¶ líp ®Êt tr¹ng th¸i th¸i dÎo cøng th¸i cøng cøng §é s©u ®¸y líp ®Êt (tÝnh tõ ®¸y 2 0.5 15 V« h¹n biÓn trë xuèng (m) ) 3 §é Èm W, % 28.1 29.1 32.2 Khèi l­îng thÓ tÝch tù nhiªn γw , 4 1.93 1.91 1.91 g/cm3 Khèi l­îng thÓ tÝch tù nhiªn γc , 5 1.51 1.48 1.44 g/cm3 6 Khèi l­îng riªng γs , g/cm3 2.71 2.70 2.71 7 §é lç rçng n, % 44.3 45.2 46.9 8 HÖ sè rçng tù nhiªn e 0.795 0.824 0.882 9 §é b·o hoµ G, % 95.8 95.4 98.910 Giíi h¹n ch¶y WL, % 46.8 46.9 42.811 Giíi h¹n ch¶y WP, % 30.8 29.2 28.412 ChØ sè dÎo IP , % 16.0 17.7 14.413 §é sÖt Is -0.17 -0.01 0.2614 Lùc dÝnh kÕt C, kG/cm2 0.36 0.47 0.4215 Gãc ma s¸t ϕ 15002, 13045, 14035,16 HÖ sè lón a1-2 , cm2/kG 0.022 0.024 0.023 M« ®un tæng biÕn d¹ng E0 ,17 202.4 175.6 152.2 kG/cm2 SVTH:GROUP5-50CB1 6
 6. 6. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐpB¶ng 5: Sè liÖu hµ b¸m Ph¹m vi hµ b¸m tÝnh tõ mùc n­íc thÊp trë ChiÒu dµy hµ b¸m (mm) xuèng Tõ mùc n­íc thÊp nhÊt (0m) ®Õn -4m 80mm Tõ -4m ®Õn -8m 87mm Tõ -8m ®Õn -10m 100mm Tõ -10m ®Õn ®¸y biÓn 70mmB¶ng 6: Sè liÖu vËn tèc giã VËn tèc giã trung b×nh ®o trong 3 gi©y víi chu kú lÆp 100 n¨m ®o ë ®é cao 10 m sovíi mùc n­íc chuÈn. H­íng N NE E SE S SW W NW V( m/s) 44.7 57.4 4.9 24.2 5.6 41.6 39.8 39.0B¶ng 7: Sè liÖu sãng thiÕt kÕ Sãng thiÕt kÕ sö dông chu kú lÆp l¹i lµ 100 n¨m, sãng kÕt hîp víi dßng ch¶y, cã 8h­íng thiÕt kÕ. H­íng N NE E SE S SW W NW Hs, m 10.8 16.4 9.9 6.2 8.6 13.1 9.3 7.4 T, s 10.3 14.3 11.6 10.8 12.4 12.5 12.0 12.3B¶ng 8: VËn tèc dßng ch¶y mÆt lín nhÊt t­¬ng øng víi h­íng sãng tÝnh to¸n (chu kú lÆp 100 n¨m ) H­íng sãngC¸c th«ng sè N NE E SE S SW W NW SVTH:GROUP5-50CB1 7
 7. 7. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp VËn tèc 93 137 100 173 224 181 178 121 (cm/s) H­íng 240 242 277 41 68 79 78 134B¶ng 9: VËn tèc dßng ch¶y ®¸y lín nhÊt t­¬ng øng víi h­íng sãng tÝnh to¸n (chu kú lÆp 100 n¨m ) H­íng sãngC¸c th«ng sè N NE E SE S SW W NW VËn tèc 68 119 90 109 182 137 119 97 (cm/s) H­íng 2 300 60 295 329 53 329 197II.2. M« t¶ vËt liÖu sö dông cho c«ng tr×nh biÓn träng lùc • §Æc tr­ng c¬ häc cña thÐp c­êng ®é cao: + Khèi l­îng riªng γt = 7850 (kG/m3) + C­êng ®é tiªu chuÈn Rac=17000 (kG/cm2) + C­êng ®é tÝnh to¸n Ra=11000 (kG/cm2). + M«®un ®µn håi Ea =2.1×106 (kG/cm2) • Sîi thÐp ¦ST ®­îc dïng lÊy theo VSL hoÆc t­¬ng ®­¬ng • ThÐp th­êng nhãm AI, AII, AIII, AIV theo TCVN. • Bª t«ng: +Víi cÊu kiÖn BTCT th­êng: BT m¸c ≥ 400# +Víi cÊu kiÖn BTCT¦ST: BT m¸c ≥ 500#.II.3. C¸c ph­¬ng ¸n thi c«ng M« t¶ nguyªn lý vÒ ph­¬ng ¸n thi c«ng dù kiÕn: Ph­¬ng ¸n thi c«ng cho CTBCD kiÓu DK träng lùc cã thÓ chia lµm c¸c b­íc sau:• B­íc 1: ChÕ t¹o trªn bê (trong ô kh« ho¹c trong ®èc næi ).Toµn bé phÇn ®Õ mãng BTCT vµ mét phÇn cña trô BTCT ®­îc chÕ t¹o trong ô kh« hay®èc næi. Sau khi chÕ t¹o xong, th¸o n­íc vµo ô ®Ó phÇn KC§ ®· chÕ t¹o nµy tù næi ®­îcvµ kÐo ra khu vùc gÇn bê ®Ó thi c«ng tiÕp b­íc hai.• B­íc 2: GhÐp phao phô vµo c«ng tr×nh ( gÇn bê ).T¹i vÞ trÝ gÇn bê, tiÕn hµnh g¾n c¸c phao phô b»ng thÐp vµo KC§ ®· chÕ t¹o tõ b­ícmét ®Ó t¨ng tÝnh næi vµ æn ®Þn cña hÖ KC§ - phao phô.• B­íc 3: ChÕ t¹o vµ l¾p dùng hoµn chØnh ( ë gÇn bê ). SVTH:GROUP5-50CB1 8
 8. 8. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐpTiÕp tôc chÕ t¹o nèt phÇn trô BTCT cßn l¹i, ®ång thêi l¾p khèi th­îng tÇng vµo KC§.HÖ KC§ vµ phao phô ph¶i ®¶m b¶o tÝnh næi vµ tÝnh æn ®Þnh cho toµn bé hÖ thèng c«ngtr×nh sau khi ®· ®­îc chÕ t¹o vµ l¾p dùng ë b­íc 3 nµy.• B­íc 4: Lai d¾t r© vÞ trÝ x©y dùng ngoµi kh¬i. Dïng c¸c tµu kÐo, lai d¾t hÖ KC§ -phao phô – th­îng tÇng ra ngoµi kh¬i. (n¬i vÞ trÝ sÏ cè ®Þnh c«ng tr×nh ).• B­íc 5: San dän nÒn vµ b¬m n­íc d»n ®¸nh ch×m c«ng tr×nh .T¹i vÞ trÝ cè ®Þnh c«ng tr×nh, tiÕn hµnh c«ng t¸c san dän nÒn ®Êt, sau ®ã b¬m n­íc vµoKC§ ®Ó c«ng tr×nh tõ tõ h¹ xuèng. Chó ý phao phô lóc nµy vÉn næi trªn mÆt n­íc vµ cãt¸c dông ®Þnh vÞ, dÉn h­íng cho c«ng tr×nh tõ tõ h¹ xuèng ®¸y biÓn .• B­íc 6: Hoµn chØnh c¸c h¹ng môc kh¸c :Sau khi c«ng tr×nh h¹ xuèng xong, tiÕn hµnh c¸c c«ng t¸c kh¸c nh­: b¬m phôt v÷a BTvµo khe gi÷a ®¸y mãng vµ nÒn ®Êt, d»n vËt liÖu vµo KC§ ( nÕu cÇn ), th¸o dì phao phôra khái c«ng tr×nh, hoµn tÊt c¸c viÖc phô kh¸c . PhÇn II : Lùa chän ph­¬ng ¸n kiÕn tróc vµ SVTH:GROUP5-50CB1 9
 9. 9. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Ph­¬ng ¸n kÕt cÊu cho c«ng tr×nhI. x©y dùng ph­¬ng ¸nI.1. X¸c ®Þnh chiÒu cao khèi ch©n ®Õ ChiÒu cao cÇn thiÕt cña khèi ch©n ®Õ : Hc® = do + d1 + d2 + µ .η.Hs + ∆ Trong ®ã : do : §é s©u h¶i ®å 25,0 (m) d1 : Biªn ®é triÒu lín nhÊt 1,5 (m) d2 : ChiÒu cao n­íc d©ng do giã t­¬ng øng víi b·o 1,0 (m) η : HÖ sè phô thuéc vµo lý thuyÕt sãng tÝnh to¸n Víi lý thuyÕt sãng airy lÊy = 0,5 Víi lý thuyÕt sãng Stockes lÊy = 0,7 Hs : ChiÒu cao sãng cùc ®¹i øng víi chu kú lÆp 100 n¨m lµ 16,4 m ∆ : §é tÜnh kh«ng phô thuéc vµo m«i tr­êng vµ c«ng tr×nh . ∆ =1,5 (m) ⇒ Hc® = 25+1.5+1.0+0.4*0.7*16.4+1.5=33.592 (m) Chọn Hc® = 34 m.I.2. X¸c ®Þnh c¸c kÝch th­íc khèi ch©n ®Õ  §Ó lùa chän kÝch th­íc dÇm ta dùa trªn c¬ së sau : 1 1 + KÝch th­íc dÇm phô : hdÇm phô= ( ÷ ) .lnhÞp 12 20 1 1 + KÝch th­íc dÇm phô : hdÇm chÝnh= ( ÷ ) .lnhÞp 8 12 + BÒ réng dÇm chän trong kho¶ng b= (0,3-0,5) *hdÇmSau ®©y lµ mét sè ph­¬ng ¸n ®Ò suÊt : Dùa vµo ®é s©u n­íc ®· cho vµ khèi l­îng kÝch th­íc th­îng tÇng ta s¬ bé ®­a ra 3 ph­¬ng ¸n sau (CTB TLBT lo¹i mét ®Õ ):Ph­¬ng ¸n 1: Trô cã tiÕt diÖn kh«ng thay ®æi, ®Õ mãng lµ trô trßn cã b¶n n¾p lµ m¸itrßn xoay. B¶ng ii-1. Chän s¬ bé kÝch th­íc vµ khèi l­îng trô SVTH:GROUP5-50CB1 10
 10. 10. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐpSTT Tªn cÊu kiÖn Cao tr×nh(m) D(m) t (m) h(m) V(m3) M(KN) 1 Trô d­íi -0.5 ÷ 9.0 5 1.0 9.5 119.38 2984.5 2 Trô trªn 9.0 ÷ 34.0 5 0.5 25 176.71 4417.75 3 V¸ch 1 8.8 ÷ 9.2 4.0 0.4 4.127 103.175 4 V¸ch 2 13.8 ÷ 14.2 4.0 0.4 4.127 103.175 5 V¸ch 3 18.8 ÷ 19.2 4.0 0.4 4.127 103.175 6 V¸ch 4 23.8 ÷ 24.2 4.0 0.4 4.127 103.175 7 V¸ch 5 28.8 ÷ 29.2 4.0 0.4 4.127 103.175 8 V¸ch 6 32.8 ÷ 33.2 4.0 0.4 4.127 103.175 B¶ng ii-2. Chän s¬ bé kÝch th­íc vµ khèi l­îng ®Õ h Sè M CÊu kiÖn D,l (m) δ ,b (m) V(m3) (m) l­îng (KN) B¶n ®¸y 19.2 0.4 1 115.8 2895.29 DÇm vßng ®¸y 13 1.0 0.4 1 15.83 395.84 b¶n ®¸y Thµnh 20 5 0.4 1 98.52 2463.00 DÇm vßngThµnh 20 0.8 0.4 1 19.3 482.55 thµnh DÇm vßng 20 1.2 0.6 1 42.52 1063.11 ®Ønh thµnh B¶n n¾p R1 27.89 4 0.4 1 131.3 3282.60 N¾p DC ®¸y 7.5 1.2 0.6 8 43.2 1080 DÇm DC thµnh 5 1.2 0.6 8 28.8 720.0chÝnh DC n¾p 8.637 1.2 0.6 8 49.75 1243.73Ch©n Vµnh ngoµi 20 0.5 0.4 1 12.32 307.876Khay Trô trong 5 0.5 1 1 6.283 157.080 SVTH:GROUP5-50CB1 11
 11. 11. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Tæng träng l­îng c«ng tr×nh lµ : P=22112.38 (KN) 12000 600 1000 DÇm ®ì th­îng tÇng 3500 3500 4000 5000 5000 25000 5000 34000 500 5000 4000 1000 9000 5000 1200 500 1200 600 400 5000 - Ph­¬ng ¸n 1- Ph­¬ng ¸n 2: Trô cã tiÕt diÖn kh«ng thay ®æi, b¶n n¾p n»m ngangSTT Tªn cÊu kiÖn Cao tr×nh(m) D(m) t (m) h(m) V(m3) SVTH:GROUP5-50CB1 12
 12. 12. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp 1 Trô d­íi -0.5 ÷ 8.0 5 1.0 8.5 106.8 2 Trô trªn 8.0 ÷ 34.0 5 0.5 25 183.78 3 V¸ch 1 7.8 ÷ 8.2 4.0 0.4 4.127 4 V¸ch 2 12.8 ÷ 13.2 4.0 0.4 4.127 5 V¸ch 3 17.8 ÷ 18.2 4.0 0.4 4.127 6 V¸ch 4 22.8 ÷ 23.2 4.0 0.4 4.127 7 V¸ch 5 27.8 ÷ 28.2 4.0 0.4 4.127 8 V¸ch 6 32.8 ÷ 33.2 4.0 0.4 4.127 B¶ng ii-4. Chän s¬ bé kÝch th­íc vµ khèi l­îng ®Õ D,l h Sè M CÊu kiÖn δ ,b (m) V(m3) (m) (m) l­îng (KN) B¶n ®¸y 19.2 0.4 1 115.8 2895.29 DÇm vßng b¶n ®¸y 12 1.0 0.4 1 14.58 364.5 ®¸y DÇm phô h­íng 4 0.8 0.4 8 10.24 256.0 t©m Thµnh 20 6.8 0.4 1 167.48 4187.1Thµnh DÇm vßng gi÷a 20 1.0 0.4 1 23.87 596.9 B¶n n¾p 19.2 0.4 1 115.8 2895.29 N¾p DÇm vßng n¾p 12 1.0 0.4 1 14.58 364.5 DÇm phô h­íng 4 0.8 0.4 8 10.24 256.0 t©m DC n¾p 7.5 1.2 0.6 8 36.0 1080 DÇm DC thµnh 5 1.2 0.6 8 24.0 720chÝnh DC ®¸y 7.5 1.0 0.6 8 36.0 900Ch©n Vµnh ngoµi 20 0.5 0.4 1 12.32 307.876Khay Trô trong 5 0.5 1 1 6.283 157.080 Cét chèng 8.96 224 7.0 0.4 0.4 8 SVTH:GROUP5-50CB1 13
 13. 13. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Tæng träng l­îng c«ng tr×nh lµ : P=22855.69 (KN) 1000 5000 5000 5000 34000 5000 5000 8000 20000 - Ph­¬ng ¸n 2- Ph­¬ng ¸n 3: Trô cã tiÕt diÖn kh«ng thay ®æi, n¾p dèc ®Òu. Tªn cÊuSTT kiÖn Cao tr×nh(m) D(m) t (m) h(m) V(m3) SVTH:GROUP5-50CB1 14
 14. 14. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Trô 1 -0.5 ÷ 9.0 5 1.0 9.5 119.38 d­íi Trô 2 9.0 ÷ 34.0 5 0.5 25 176.71 trªn V¸ch 3 8.8 ÷ 9.2 4.0 0.4 4.127 1 V¸ch 4 13.8 ÷ 14.2 4.0 0.4 4.127 2 V¸ch 5 18.8 ÷ 19.2 4.0 0.4 4.127 3 V¸ch 6 23.8 ÷ 24.2 4.0 0.4 4.127 4 V¸ch 7 28.8 ÷ 29.2 4.0 0.4 4.127 5 V¸ch 8 32.8 ÷ 33.2 4.0 0.4 4.127 6 B¶ng ii-6. Chän s¬ bé kÝch th­íc vµ khèi l­îng ®Õ D,l h Sè M CÊu kiÖn δ ,b (m) V(m3) (m) (m) l­îng (KN) B¶n ®¸y 19.2 0.4 1 115.8 2895.29 ®¸y DÇm vßng 13 1.0 0.4 1 15.83 395.84 b¶n ®¸y Thµnh 20 4.2 0.4 1 103.5 2586.2 DÇmvßngThµnh 20 1.0 0.4 1 14.58 364.5 thµnh DÇm vßng 20 1.0 0.4 1 14.58 364.5 ®Ønh thµnh B¶n n¾p 4 0.4 1 128.9 3222.5N¾p DÇm vßng 13 1.0 0.4 1 15.83 395.84 b¶n n¾p DC n¾p 8.4 1.2 0.6 8 48.38 1209.6 DÇm DC thµnh 4 1.2 0.6 8 23.04 576chÝnh DC ®¸y 7.5 1.2 0.6 8 36 900Ch©n Vµnh ngoµi 20 0.5 0.4 1 12.32 307.87Khay Trô trong 5 0.5 1 1 6.283 157.08 SVTH:GROUP5-50CB1 15
 15. 15. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Cét chèng 10 256 8 0.4 0.4 8Tæng träng l­îng c«ng tr×nh lµ : P=22351.69 (KN) 4000 5000 5000 25000 34000 5000 600 500 5000 4000 9000 1000 A A 5000 500 A-A 5000 13000 20000 - Ph­¬ng ¸n 3I.3. KiÓm tra c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu • Trô ®­îc thiÕt kÕ coi nh­ cÊu kiÖn chÞu nÐn lÖch t©m nªn ®é m¶nh vµ kÝch th­íc ®­îc giíi han bëi c¸c ®iÒu kiÖn sau : l0 λ= ≤ 70 ( TCVN 5574-91) r l0 ≤ 17,7 D0 SVTH:GROUP5-50CB1 16
 16. 16. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp l0 : Lµ chiÒu dµi tÝnh to¸n cña trô, víi s¬ ®å tÝnh coi nh­ trô lµ mét thanhconson ngµm t¹i mÆt ®Õ mãng ta cã : l0 = 2.ltrô J r : B¸n kÝnh qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn : r = A J : M« men qu¸n tÝnh cña tiÕt diÖn : π J = ( D 4 0 − D 41 ) 64 A : DiÖn tÝch tiÕt diÖn mÆt c¾t trô : π A= ( D 2 0 − D 21 ) 4 • §èi víi cÊu kiÖn khèi ch©n ®Õ : XÐt trong ®iÒu kiÖn thi c«ng ë giai ®o¹n 1 KiÓm tra æn ®Þnh c«ng tr×nh theo c«ng thøc: hi = ro + Zc – ZG Trong ®ã : hi : chiÒu cao æn ®Þnh ban ®Çu cña khèi ch©n ®Õ. ro : B¸n kÝnh nghiªng ngang cña mÆt ®­êng n­íc Zc : To¹ ®é träng t©m cña ®o¹n ch©n ®Õ ZG : To¹ ®é phï t©m cña khèi ch©n ®Õ TÝnh mín n­íc c«ng tr×nh: Gi¶ sö khi c«ng tr×nh ®­îc h¹ thuû th× mín n­íc cña c«ng tr×nh lµ T Ta cã ph­¬ng tr×nh c©n b»ng: P = Pdn Trong ®ã : P : tæng träng l­îng c«ng tr×nh Pdn : lùc dÈy næi Trong ®ã P®n = VchiÕmchç* γγ : träng l­îng riªng cña n­íc biÓn = 10.25 (KN/m3). TÝnh träng t©m c«ng tr×nh C«ng thøc tÝnh to¸n träng t©m: MXGi = Pi.XGi MZGi = Pi.ZGi Trong ®ã: MXG : lµ M«men khèi l­îng cña tõng cÊu kiÖn ®èi víi trôc to¹ ®é x MZgi : lµ M«men khèi l­îng cña tõng cÊu kiÖn ®èi víi trôc to¹ ®é z SVTH:GROUP5-50CB1 17
 17. 17. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Pi : Khèi l­îng cña tõng cÊu kiÖn. XGi ; ZGi: To¹ ®é träng t©m cña tõng cÊu kiÖn ®èi víi trôc to¹ ®é trung t©m x,z Do kÕt cÊu cña toµn bé c«ng tr×nh ®èi xøng qua trôc z nªn to¹ ®é träng t©m cñatoµn c«ng tr×nh n»m trªn trôc Z cña to¹ ®é. TÝnh phï t©m c«ng tr×nh: Mzci = ∆i.Xci Mxci = ∆i.Zci Trong ®ã : MXCi : lµ M«men khèi l­îng cña tõng cÊu kiÖn ®èi víi trôc to¹ ®é x MZCi : lµ M«men khèi l­îng cña tõng cÊu kiÖn ®èi víi trôc to¹ ®é z Pi : Khèi l­îng cña tõng cÊu kiÖn. XGi ; ZGi: To¹ ®é träng t©m cña tõng cÊu kiÖn ®èi víi trôc to¹ ®é trung t©m x,z ∆i : lùc ®Èy næi cña cÊu kiÖn(khèi l­îng kh«ng n»m trong n­íc cã l­¬ng cho¸n n­íc b»ng 0) → ∆i = Vi.1,025 Vi : L­îng cho¸n n­íc cña tõng cÊu kiÖnPh­¬ng ¸n 1: o KiÓm tra ®iÒu kiÖn cña trô :l(m) l0(m) J(m4) A(m2) r(m) λ l0/D [λ ] [l0 / D]25 50 18.113 7.069 1.6 31.23 10 70 17.7§iÒu kiÖn ®­îc tho¶ m·n o KiÓm tra ®iÒu kiÖn cña ®Õ mãng : T (m) H§Õ (m) h0 (m) KÕt luËn 4.7 9 1.65 OKPh­¬ng ¸n 2: o KiÓm tra ®iÒu kiÖn cña trô :l(m) l0(m) J(m4) A(m2) r(m) λ l0/D [λ ] [l0 / D] SVTH:GROUP5-50CB1 18
 18. 18. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp 26 52 18.113 7.069 1.6 32.5 10.4 70 17.7§iÒu kiÖn ®­îc tho¶ m·n o KiÓm tra ®iÒu kiÖn cña ®Õ mãng : T (m) H§Õ (m) h0 (m) KÕt luËn 5.0 8 1.53 OKPh­¬ng ¸n 3: o KiÓm tra ®iÒu kiÖn cña trô :l(m) l0(m) J(m4) A(m2) r(m) λ l0/D [λ ] [l0 / D]25 50 18.113 7.069 1.6 31.23 10 70 17.7§iÒu kiÖn ®­îc tho¶ m·n o KiÓm tra ®iÒu kiÖn cña ®Õ mãng : T (m) H§Õ (m) h0 (m) KÕt luËn 4.6 9 1.68 OKII . Ph©n tÝch lùa chän ph­¬ng ¸n kÕt cÊu §Ó lùa chän ph­¬ng ¸n kÕt cÊu ph¶i dùa trªn c¬ së sau:  So s¸nh ph­¬ng ¸n chÞu lùc cña kÕt cÊu.  So s¸nh c¸c ®iÒu kiÖn ban ®Çu: +Träng l­îng b¶n th©n tæng c«ng tr×nh. + Chu kú dao ®éng riªng tÝnh b»ng m« h×nh tæng thÓ ( tÝnh b»ng Sap) vµ chu kú dao ®éng riªng tÝnh b»ng m« h×nh ®¬n gi¶n. + KiÓm tra ®iÒu kiÖn æn ®Þnh (lËt,To,ho vµ dao ®éng riªng).  So s¸nh vÒ ®iÒu kiÖn thi c«ng. SVTH:GROUP5-50CB1 19
 19. 19. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Nh­ vËy ®Ó lËp ®­îc b¶ng so s¸nh ta cÇn x¸c ®Þnh chu kú dao ®éng riªng cña tõng ph­¬ng ¸n kÕt cÊu:II.1. TÝnh to¸n dao ®éng riªngII.1. 2. Môc ®Ých tÝnh to¸n dao ®éng riªng ViÖc tÝnh to¸n dao ®éng riªng nh»m môc ®Ých ®¸nh gi¸ ¶nh h­ëng do c¸c t¸c ®éng cña m«i tr­êng lªn c«ng tr×nh.II.1. 2. Ph­¬ng ph¸p tÝnh Ph­¬ng tr×nh dao ®éng riªng cña hÖ kÕt cÊu: •• • M U +C U +K U =0 Trong ®ã: + M: Ma trËn c¸c thµnh phÇn khèi l­îng (bao gåm khèi l­îng cña c¸c bé phËn chÝnh vµ phô cña toµn bé c«ng tr×nh vµ khèi l­îng cña n­íc kÌm ). +C : Ma trËn c¶n nhít. +K : Ma trËn ®é cøng cña kÕt cÊu. + U : VÐc t¬ chuyÓn vÞ cña kÕt cÊu (t¹i c¸c nót) Ph­¬ng ph¸p tÝnh to¸n ®éng lùc häc kÕt cÊu c«ng tr×nh biÓn hiÖn ®­îc sö dông chñyÕu lµ ph­¬ng ph¸p phÇn tö höu h¹n (PTHH). T¸c ®éng cña c¸c yÕu tè m«i tr­êng biÓn (Sãng, giã, dßng ch¶y) lµ t¸c dông ®éngvíi t¸c ®éng cña sãng lµ tréi.Chu kú cña song lµ tréi. Chu kú cña sãng biÓn n»m trongkho¶ng 5 ®Õn 30s. Th«ng th­êng ta ph¶i xÐt ®Çy ®ñ bµi to¸n ®éng lùc häc c«ng tr×nhbiÓn cè ®Þnh. Trong thùc tÕ tÝnh to¸n c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh nÕu chu kú dao ®éng riªngcña c«ng tr×nh Tct>3s th× ¶nh h­ëng ®éng cña sãng lµ ®¸ng kÓ v× vËy ph¶i kÓ ®Õn ¶nhh­ëng ®éng. Khi Tct<3s th× ¶nh h­ëng cña sãng lµ kh«ng ®¸ng kÓ, do ®ã cã thÓ tÝnhto¸n kÕt cÊu theo ph­¬ng ph¸p tùa tØnh,tøc lµ cÇn x¸c ®Þnh mét hÖ sè ®éng kd, råi nh©nvíi gi¸ trÞ t¶i träng ®Çu vµo hoÆc kÕt qu¶ néi lùc ®Çu ra khi tÝnh to¸n. HÖ sè ®éng kd ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau: u0 1 kd= = 2 ut 2   ω  2   2ε ω  1 −    +  x      ω1    ω1 ω1    Trong ®ã: -u0: biªn ®é cña chuyÓn vÞ ®éng -ut : chuyÓn vÞ cùc ®¹i do t¸c ®éng tØnh cña t¶i träng - ω1 : tÇn sè cña d¹ng dao ®éng riªng thø nhÊt cña kÕt cÊu - ε / ω1 : hÖ sè gi¶m chÊn lÊy b»ng 0.08. - ω :tÇn sè vßng cña sãng t¸c dông SVTH:GROUP5-50CB1 20
 20. 20. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐpII.1. 2. X¸c ®Þnh c¸c lo¹i khèi l­îng cña c«ng tr×nhII.1. 2.1. Khèi l­îng th­îng tÇngC¸c lo¹i khèi l­îng th­îng tÇng §¬n vÞ (tÊn)Khèi nhµ ë 70Ho¹t t¶i sö dông 2Dù tr÷ l­¬ng thùc thùc phÈm 8N­íc ngät 50HÖ thèng dÇm thÐp chÞu lùc 38Nhµ vÖ sinh 0.75Kho 1.45BÓ chøa dÇu 2.5Träng l­îng b¶n th©n sµn c«ng t¸c 11Tæng träng l­îng khèi th­îng tÇng lµ 183.7 (tÊn)II.1. 2.2. Khèi l­îng hµ b¸m Khèi l­îng hµ b¸m ®­îc tÝnh tõ mùc n­íc biÓn trung b×nh trë xuèng MNTB= d0=25.0 (m) * Khèi l­îng hµ b¸m t¹i thanh thø i lµ : mh (i) = ρh.Ahi.Li ρh – Khèi l­îng riªng cña hµ b¸m (ρh = 1600 kg/m3). Ahi –DiÖn tÝch tiÕt diÖn ngoµi cïng cña thanh thø i Li –ChiÒu dµi thanh thø i KÕt qu¶ tÝnh nh­ b¶ng sau: Ph­¬ng ¸n 1: SVTH:GROUP5-50CB1 21
 21. 21. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp KL z KÕt BK ChiÒu riªng ®íi ChiÒu §K cÇu cao DiÖn dµy hµ hµ b¸m KL hµ(m) CÊu trô(m) (m) (m) tÝch(m2) b¸m(m) (t/m3) b¸m(tÊn) 25 5 21 5 4 62.832 0.08 8.04248 21 5 17 5 4 62.832 0.087 8.74619 17 5 15 5 2 31.416 0.1 5.02655 15 5 9 Trô 5 6 94.248 0.07 10.5558 9 5 N¾p 12.5 4 157 0.07 17.584 5 0 Thành 20 5 314.16 0.07 1.6 35.1858Tæng khèi l­îng hµ b¸m lµ: 85.141 (tÊn) Ph­¬ng ¸n 2: KL z KÕt ChiÒu riªng ChiÒu hµ §K cao DiÖn dµy hµ b¸m KL hµ (m) CÊu trô(m) (m) tÝch(m2) b¸m(m) (t/m3) b¸m(tÊn) 25 5 21 5 4 62.83 0.08 8.0425 21 5 17 5 4 62.83 0.087 8.7462 17 5 15 5 2 31.42 0.1 5.0265 15 5 8 Trô 5 7 110 0.07 12.315 8 §Õ 20 8 502.7 0.07 1.6 56.297SVTH:GROUP5-50CB1 22
 22. 22. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp 0 Tæng khèi l­îng hµ b¸m lµ: 90.428 (tÊn) Ph­¬ng ¸n 3: KL z KÕt ChiÒu riªng BK ®íi ChiÒu §K cÇu cao DiÖn dµy hµ hµ b¸m KL hµ (m) CÊu trô(m) (m) (m) tÝch(m2) b¸m(m) (t/m3) b¸m(tÊn) 25 5 21 5 4 62.832 0.08 8.04248 21 5 17 5 4 62.832 0.087 8.74619 17 5 15 5 2 31.416 0.1 5.02655 15 5 9 Trô 5 6 94.248 0.07 10.5558 9 5 N¾p 12.5 4 157 0.07 17.584 5 0 Thành 20 5 314.16 0.07 1.6 35.1858 Tæng khèi l­îng hµ b¸m lµ: 85.1408 (tÊn)II.1. 2.3. Khèi l­îng n­íc kÌm X¸c ®Þnh khèi l­îng n­íc kÌm tÝnh tõ MNTB xuèng ®¸y biÓn. Khèi l­îng n­íc kÌm quy ®æi t¹i nót thø i lµ: mnk(i) = ρn.Cam.Vi Trong ®ã: + ρn - mËt ®é cña n­íc biÓn = 1025 kg/m3. + C am - hÖ sè n­íc kÌm, Cam = 0,2. + Vi - thÓ tÝch èng phÇn ngËp n­íc, tÝnh víi ®­êng kÝnh míi cã c¶ chiÒu dµy hµ b¸m SVTH:GROUP5-50CB1 23
 23. 23. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐpKÕt qu¶ tÝnh nh­ b¶ng sau: Ph­¬ng ¸n 1: z KÕt BK ChiÒu ThÓ tÝch ®íi ChiÒu §K cÇu cao dµy hµ KL nưíc 3 (m) CÊu trô(m) (m) (m) b¸m(m) (m ) kÌm(tÊn) 25 5 21 5 4 0.08 83.6468 17.1476 21 5 17 5 4 0.087 84.1013 17.2408 17 5 15 5 2 0.1 42.4743 8.70724 15 5 9 Trô 5 6 0.07 124.499 25.5224 9 5 N¾p 12.5 12.5 4 0.07 501.931 102.896 5 0 Thành 20 5 0.07 1592.86 326.537Tæng khèi l­îng n­íc kÌm lµ: 498.051 (tÊn) Ph­¬ng ¸n 2: z KÕt ChiÒu ChiÒu ThÓ tÝch §K cao dµy hµ KL nuíc 3 (m) CÊu trô(m) (m) b¸m(m) (m ) kÌm(tÊn) 25 5 21 5 4 0.08 83.647 17.1476 21 5 17 5 4 0.087 84.101 17.2408 17 5 15 5 2 0.1 42.474 8.70724 15 5 8 Trô 5 7 0.07 145.25 29.7761 8 0 Thành 20 8 0.07 2548.6 522.46Tæng khèi l­îng n­íc kÌm lµ: 595.331 (tÊn)SVTH:GROUP5-50CB1 24
 24. 24. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Ph­¬ng ¸n 3: z KÕt ChiÒu ChiÒu ThÓ tÝch §K cao dµy hµ KL níc 3 (m) CÊu trô(m) (m) b¸m(m) (m ) kÌm(tÊn) 25 5 21 5 4 0.08 83.647 17.1476 21 5 17 5 4 0.087 84.101 17.2408 17 5 15 5 2 0.1 42.474 8.70724 15 5 9 Trô 5 6 0.07 124.5 25.5224 9 5 N¾p 12.5 4 0.07 501.93 102.896 5 0 Thành 20 5 0.07 1592.9 326.537 Tæng khèi l­îng n­íc kÌm lµ: 498.051 (tÊn) Khai b¸o c¸c lo¹i khèi l­îng vµo m« h×nh sap2000 ta ®­îc kÕt qu¶ dao ®éng riªng: Period (max)(s) StepNum PA1 PA2 PA3 1 0.4242 0.4469 0.4180 II.2 KIÓM TRA S¥ Bé æn ®Þnh lËt §iÒu kiÖn æn ®Þnh lËt cña c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Mgi÷/MlËt ≥ k Trong ®ã : k : HÖ sè an toµn, th­êng lÊy k = 1,5 Mgi÷ : Momen chèng lËt do t¶i träng c«ng tr×nh g©y ra MlËt : M«men g©y lËt t¹i ®Õ mãng do t¶i träng sãng, dßng ch¶y, do giã vµ lùc ®Èy næi g©y ra t¹i mÐp ®¸y mãng . Víi ph­¬ng ¸n 1: Gi¸ trÞ momen lËt do t¶i träng sãng vµ dßng ch¶y g©y ra tÝnh t¸on theo lýthuyÕt sãng Stokes bËc 5 (xem trong tÝnh to¸n lùc Sãng chi tiÕt cho PA chän) SVTH:GROUP5-50CB1 25
 25. 25. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp t Fx(KN) Fy(KN) Mx(KNm) My(KNm) 0 -584.8 64.421 417 -4727 T/20 -1179 67 446 -9457 2T/20 -2149 65 413 -16260 3T/20 -2712 64 405 -18596 4T/20 -2752 64 396 -17441 5T/20 -2530 63 386 -15149 6T/20 -2168 63 378 -12987 7T/20 -1747 63 372 -10871 8T/20 -1299 63 369 -8917 9T/20 -770 59 351 -6765 t Fx(KN) Fy(KN) Mx(KNm) My(KNm) 10T/20 -314 63 378 -4505 11T/20 294 63 368 -887 12T/20 944 63 370 3047 13T/20 1679 63 382 9053 14T/20 2209 63 381 11618 15T/20 2636 64 387 15221 16T/20 2768 64 394 17465 17T/20 2525 64 402 17570 18T/20 1839 64 414 14834 19T/20 852 64 417 7512 M«men d­¬ng g©y lËt do sãng lín nhÊt : MlËt sãng = 17570KNm Gi¸ trÞ t¶i träng do giã vµ m«men g©y lËt do giã Tªn cÊu kiÖn z (m) c¸nh tay ®ßn(m) F (kN) Momen DÇm m¸i 14.25 41.75 34.35 1434.13 Block nhµ ë 10.5 38 125.23 4758.81DÇm ®ì th­îng tÇng 7 34.5 18.32 632.184 Trô 3.25 30.75 12.60 387.443 Tæng 190.51 7212.57 (KN) (KNm) SVTH:GROUP5-50CB1 26
 26. 26. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp M«men lËt do giã g©y ra : MlËt giã = 7212.57 KNm M«men do lùc ®Èy næi g©y ra: ML§N = F§N * 10 = 25883.94*10 = 258839.4 (KNm) Mgi÷ = (GKC§ + GTT + GHB)*10 =(22112.38+ 1837 + 835.23) * 10 = 247846.1 (KNm)Mgi÷/MlËt =247846,1/ (258839,4+ 17570 +7212,57) = 0,873< 1,5KL : Nh­ vËy c«ng tr×nh kh«ng ®ñ æn ®Þnh .Ta ph¶i tiÕn hµnh d»n Pd lµ träng l­îng vËt liÖu d»n thªm, ta cÇn luîng vËt liÖu tèi thiÓu ®Ó c«ng tr×nh cãthÓ æn ®Þnh : Pd = (1,5*MlËt – Mgi÷ )/10 = 17758,69KN Ta dïng Barit lµm vËt liÖu d»n th× thÓ tÝnh Barrit cÇn thiÕt lµ : V = Pd/43 = 412,99(m3) Nh­ vËy ta cã thÓ d»n thªm vµo 412,993(m3) Barrit ®Ó c«ng tr×nh cã thÓ æn ®ÞnhlËtVíi ph­¬ng ¸n 2: M«men lËt do sãng g©y ra lín nhÊt t¹i thêi ®iÓm t= 16T/20 (xem chi tiÕt trong phÇnphô lôc) : MlËt sãng =23255KNm t Fx(KN) Fy(KN) Mx(KNm) My(KNm) 0 -745.317 77.926 510 -6006 T/20 -1477.236 77.864 507 -11971 2T/20 -2726.669 77.696 501 -20767 3T/20 -3399.807 77.483 490 -23253 4T/20 -3504.947 77.205 483 -22499 5T/20 -3225.213 76.939 476 -20046 6T/20 -2751.605 76.704 470 -17096 7T/20 -2323.291 78.676 516 -17103 8T/20 -1727.865 78.544 512 -13991 9T/20 -980.716 76.102 457 -7965 t Fx(KN) Fy(KN) Mx(KNm) My(KNm) 10T/20 -303.677 76.088 457 -4215 11T/20 385.856 78.503 511 -1134 12T/20 1250.219 78.606 514 5107 13T/20 2134.559 78.774 518 11909 14T/20 2843.325 76.823 473 16398 15T/20 3369.135 77.073 479 20815 16T/20 3520.434 77.341 486 23255 17T/20 3191.900 77.609 494 22695 SVTH:GROUP5-50CB1 27
 27. 27. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp 18T/20 2304.534 77.831 506 18507 19T/20 899.993 77.931 510 7881 Gi¸ trÞ t¶i träng do giã vµ m«men g©y lËt do giã Tªn cÊu kiÖn z (m) c¸nh tay ®ßn(m) F (kN) Momen DÇm m¸i 14.25 41.75 34.35 1434.13 Block nhµ ë 10.5 38 125.23 4758.81 DÇm ®ì thîng tÇng 7 34.5 18.32 632.184 Trô 3.25 30.75 12.60 387.443 Tæng 190.51 7212.57 (KN) (KNm) M«men lËt do giã g©y ra : MlËt giã = 7212,57 KNm M«men do lùc ®Èy næi g©y ra: ML§N = F§N * 10 = 29670,55*10 = 296705,5(KNm)Mgi÷ = (GKC§ + GTT + GHB)*10 =(22855.69 + 1837 + 877.095) * 10 = 255797.85 (KNm)Mgi÷/MlËt =255797.85/ (296705,5+ 23255 + 7212.57) = 0,78< 1,5KL : Nh­ vËy c«ng tr×nh kh«ng ®ñ æn ®Þnh .Ta ph¶i tiÕn hµnh d»n Pd lµ träng l­îng vËt liÖu d»n thªm, ta cÇn luîng vËt liÖu tèi thiÓu ®Ó c«ng tr×nh cãthÓ æn ®Þnh : Pd = (1,5*MlËt – Mgi÷ )/10 = 23506.2 KN Ta dïng Barit lµm vËt liÖu d»n th× thÓ tÝnh Barrit cÇn thiÕt lµ : V = Pd/43 = 546,65(m3) Nh­ vËy ta cã thÓ d»n thªm vµo 546,65 (m3) Barrit ®Ó c«ng tr×nh cã thÓ æn ®ÞnhlËtVíi ph­¬ng ¸n 3: M«men lËt do sãng g©y ra max t¹i t=17T/20 : MlËt sãng = 17891(KNm). t Fx(KN) Fy(KN) Mx(KNm) My(KNm) 0 -587.359 69.613 447 -4821 T/20 -1177.203 69.552 445 -9720 2T/20 -2176.026 69.384 439 -16637 3T/20 -2703.232 69.171 428 -18028 4T/20 -2776.777 68.893 420 -17038 5T/20 -2552.925 68.626 413 -15003 6T/20 -2186.086 68.391 407 -12854 7T/20 -1762.580 67.933 398 -11011 SVTH:GROUP5-50CB1 28
 28. 28. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp 8T/20 -1310.186 67.802 395 -9028 9T/20 -827.418 67.790 395 -6816 t Fx(KN) Fy(KN) Mx(KNm) My(KNm) 10T/20 -297.160 67.775 394 -4166 11T/20 298.101 67.761 394 -887 12T/20 954.172 67.863 397 3096 13T/20 1624.611 68.031 401 7494 14T/20 2230.980 68.510 410 11805 15T/20 2660.845 68.761 417 15503 16T/20 2794.992 69.029 424 17814 17T/20 2551.411 69.297 432 17891 18T/20 1859.937 69.519 444 15172 19T/20 739.434 69.619 448 6677 Gi¸ trÞ t¶i träng do giã vµ m«men g©y lËt do giã Tªn cÊu kiÖn z (m) c¸nh tay ®ßn(m) F (kN) Momen DÇm m¸i 14.25 41.75 34.35 1434.13 Block nhµ ë 10.5 38 125.23 4758.81 DÇm ®ì th­îng tÇng 7 34.5 18.32 632.184 Trô 3.25 30.75 12.60 387.443 Tæng 190.51 7212.57 (KN) (KNm) M«men lËt do giã g©y ra : MlËt giã = 7212,57 KNm M«men do lùc ®Èy næi g©y ra: ML§N = F§N * 10 = 25449,1*10 = 254491(KNm) Mgi÷ = (GKC§ + GTT + GHB)*10 =(22051.69+ 1837 + 835.23) * 10 = 247239,2(KNm)Mgi÷/MlËt =247239,2/ (254491+ 17891 + 7212,57) = 0,8843< 1,5KL : Nh­ vËy c«ng tr×nh kh«ng ®ñ æn ®Þnh .Ta ph¶i tiÕn hµnh d»n Pd lµ träng l­îng vËt liÖu d»n thªm, ta cÇn luîng vËt liÖu tèi thiÓu ®Ó c«ng tr×nh cãthÓ æn ®Þnh : Pd = (1,5*MlËt – Mgi÷ )/10 = 17215,3KN Ta dïng Barit lµm vËt liÖu d»n th× thÓ tÝnh Barrit cÇn thiÕt lµ : V = Pd/43 = 400,36(m3) Nh­ vËy ta cã thÓ d»n thªm vµo 400,36(m3) Barrit ®Ó c«ng tr×nh cã thÓ æn ®Þnh lËt VËy ta cã b¶ng so s¸nh sau SVTH:GROUP5-50CB1 29
 29. 29. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐpC¸c chØ C¸c ph­¬ng ¸n tiªu PA1 PA2 PA3 N¾p ®Õ cupol lµ lo¹i vá B¶n n¾p lµ mÆt ph¼ng B¶n n¾p lµ mÆt máng nªn m«men chØ khi t¶i träng t¸c dông ph¼ng khi t¶i träng xuÊt hiÖn ë khu vùc th¼ng gãc nªn trong t¸c dông th¼ng gãc gÇn gèi tùa(g©y lùc ®¹p b¶n chØ xuÊt hiÖn m« nªn trong b¶n chØ ngang ë vµnh gèi tùa). men uèn, xo¾n vµ lùc xuÊt hiÖn m« menPh­¬ng ë khu vùc xa gèi tùa c¾t v× thÕ cÇn thiÕt uèn, xo¾n vµ lùc¸n chÞu chØ xuÊt hiÖn lùc däc ph¶I cã cét chèng vµ c¾t v× thÕ cÇn thiÕtlùc cña (phÇn lín lµ lùc nÐn) v× dÇm vßng trªn ®Ó lµm ph¶I cã cét chèngkÕt cÊu thÕ ta kh«ng cÇn cét kÕt cÊu ®ì vµ hÖ vµ dÇm vßng trªn ch¬ng vµ dÇm vßng thèng dÇm phô xyuªn ®Ó lµm kÕt cÊu ®ì. n¾p, do vËy cho phÐp t©m vµ chia nhá diÖn sö dông hÕt kh¶ n¨ng chÞu t¶i. chÞ nÐn cña bª t«ng. - Tæng khèi l­îng c«ng - Tæng khèi l­îng -Tæng khèi tr×nh lµ 22112.23KN c«ng tr×nh lµ l­îng c«ng - Chu kú dao ®éng lµ T 22855.69 KN tr×nh lµSo s¸nh =0.3101(s) - Chu kú dao ®éng 22351.69KNc¸c ®iÒu -vËt liÖu d»n 310.6(m3) lµ T =0.0824 - Chu kú daokiÖn Barrit -vËt liÖu d»n ®éng lµ Tban ®Çu 412(m3) Barrit =0.2886(s) -vËt liÖu d»n 329.2(m3) Barrit -Khèi ch©n ®Õ cã chiÒu -Khèi ch©n ®Õ cã -Khèi ch©n ®Õ cao 9(m) nªn cã thÓ thi chiÒu cao 8(m) cã chiÒu cao c«ng trªn ô kh«. nªn cã thÓ thi 9(m) nªn cã thÓ -­u ®iÓm cña vßm c«ng trªn ô kh«. thi c«ng trªn ô kh«ng gian thi c«ng - N¾p lµ b¶n ph¼ng kh«. réng(kh«ng cã dÇm nªn khi thi c«ng mín - N¾p cã tiÕt diÖn vßng n¾p vµ cét chèng) n­íc sÏ thay ®æi ®ét thay ®æi ®Òu nªn - N¾p lµ cupol cã tiÕt ngét t¹i vÞ trÝ dao gi÷a khi thi h¹ thuûSo s¸nh diÖn thay ®æi nªn khi ®Õ vµ trô cÇn cã biÖn mín n­íc kh«ngvÒ ®iÒu thi h¹ thuû mín n­íc ph¸p xö lý. thay ®æi ®ét ngétkiÖn thi kh«ng thay ®æi ®ét -ph­¬ng ph¸p nµy kh«ng g©y nguy c«ng ngét kh«ng g©y nguy dïng phao phô. hiÓm. hiÓm. -ph­¬ng ph¸p -ph­¬ng ph¸p nµy dïng nµy dïng phao phao phô khi chÕ t¹o phô khi chÕ t¹o xong khoang ®Çu tiªn xong khoang cña phÇn trô trªn . ®Çu tiªn cña phÇn trô trªn . SVTH:GROUP5-50CB1 30
 30. 30. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Dùa vµo c¸c ®Æc ®iÓm so s¸nh 3 ph­¬ng ¸n ë b¶ng trªn ta chän ph­¬ng ¸n tÝnh to¸n lµ ph­¬ng ¸n 1 “ Cã b¶n n¾p lµ m¸i vá trßn xoay ( hay cupol) “ PhÇn III : TÝnh to¸n thiÕt kÕ c«ng tr×nhI. C¸c lo¹i t¶I träng lªn c«ng tr×nhI.1.C¸c tr­êng hîp t¶i träng lªn c«ng tr×nh  T¶i träng th­êng xuyªn + Träng l­îng b¶n th©n c«ng tr×nh + Träng l­îng trang thiÕt bÞ cè ®Þnh + Träng l­îng n­íc d»n + ¸p lùc thuû tÜnh  T¶i träng t¹m thêi + Trang thiÕt bÞ cã thÓ thay ®æi + VËt t­ kh¸c ( n­íc ngät, dÇu, …)  T¶i träng gi¸n tiÕp T¶i träng do biÕn d¹ng kÕt cÊu (do sù thay ®æi nhiÖt ®é, chÕ t¹o sai sãt, …)  T¶i träng do sù cè + T¶i träng do sù va ch¹m cËp tµu vµo c«ng tr×nh + Mét sè chi tiÕt bÞ hang  T¶i träng do ®éng ®Êt  T¶i träng m«i tr­êng Bao gåm c¸c lo¹i t¶i träng do giã, sang, dßng ch¶y t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh Trong ®å ¸n nµy ta chØ xÐt ®Õn mét sè t¶i träng ®­îc x¸c ®Þnh d­íi ®©yI.2.X¸c ®Þnh t¶i träng th­êng xuyªn t¸c dông lªn KC§ C¸c lo¹i khèi l­îng th­îng tÇng §¬n vÞ (KN) 700 Khèi nhµ ë Ho¹t t¶i sö dông 20 Dù tr÷ l­¬ng thùc thùc phÈm 80 N­íc ngät 500 HÖ thèng dÇm thÐp chÞu lùc 380 Nhµ vÖ sinh 7.5 Kho 14.5 SVTH:GROUP5-50CB1 31
 31. 31. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp BÓ chøa dÇu 25 Träng l­îng b¶n th©n sµn c«ng t¸c 110 Tæng träng l­îng khèi th­îng tÇng lµ : 1837 (KN) Träng l­îng b¶n th©n ®­îc tÝnh lu«n trong m« h×nh sap 2000I.3. X¸c ®Þnh t¶i träng giã t¸c dông lªn khèi ch©n ®Õ T¶i träng giã theo h­íng §«ng B¾c Theo quy ph¹m API ta cã t¶i träng giã ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: F = 0,0473.Vz 2 .Cs. A Trong ®ã : V : VËn tèc giã trung b×nh tÝnh theo ®¬n vÞ km/h lÊy ë ®é cao 10m z = V10 .(1 + C.ln( )) ,víi z lµ ®é cao t¹i ®iÓm ®ang xÐt so víi mùc n­íc tÜnh. VZ 10 C=5,73.10-2.(1+0,0457.v10)0,5 V10 lµ vËn tèc giã trung b×nh trong 1h ë ®é cao 10m so víi mùc n­íc tÜnh A : DiÖn tÝch h×nh chiÕu kÕt cÊu lªn phu¬ng vu«ng gãc víi h­íng giã thæi Cs : HÖ sè h×nh d¸ng hay hÖ sè khÝ ®éng Cs = 1,5 ®èi víi kÕt cÊu d¹ng dÇm, kÕt cÊu d¹ng nhµ Cs = 0,5 ®èi víi kÕt cÊu d¹ng trô trßn Cs = 1 ®èi víi kÕt cÊu d¹ng sµn c«ng t¸c•• Sè liÖu dÇu vµo : VËn tèc giã chu kú lÆp 100 n¨m ®o trong 3 gi©y V10=57.4 (m/s) Quy ®æi vËn tèc giã trong 1giê ra 3gi©y theo c«ng thøc : Vt ( z ) = β * V10 * ( Z / 10) α β : HÖ sè giËt cña giã , β =1,33 α : HÖ sè luü thõa , α =0,1 Suy ra : V101h =43,16 (m/s) = 155,37 (km/h) Ta cã b¶ng tÝnh t¶i träng giã lªn th­îng tÇng nh­ sau Tªn cÊu kiÖn z (m) c¸nh tay ®ßn(m) F (kN) Momen DÇm m¸i 14.25 41.75 34.35 1434.13 Block nhµ ë 10.5 38 125.23 4758.81 DÇm ®ì th­îng tÇng 7 34.5 18.32 632.184 Trô 3.25 30.75 12.60 387.443 Tæng 190.51 7212.57 (KN) (KNm) SVTH:GROUP5-50CB1 32
 32. 32. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp  Khi khai b¸o vµo m« h×nh sap 2000 ta tÝnh t¶i träng giã trªn 1 nót råi ®­a vµo Sap I.4. X¸c ®Þnh t¶i träng sãng dßng ch¶y t¸c dông lªn khèich©n ®ÕI.4.1. Lùa chän lÝ thuyÕt sãng tÝnh to¸n, x¸c ®Þnh c¸c th«ng sè sãng Lùa chän lÝ thuyÕt sãng tÝnh to¸n gT 2 2.π .dtt TÝnh lÆp theo c«ng thøc : L = th( ) ta ®­îc L=213,596 (m) 2π L Nªn chän chiÒu dµi sãng lµ : L = 213,596 (m) T¹i vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh cã c¸c ®Æc tr­ng sau: H 6,56 = = 0, 0033 2 g .T 9,81.14,32 d 27,5 = = 0, 0137 2 g .T 9,81.14,32 d 27.5 = = 0.129 L 213,596 Tra ®å thÞ vÒ quy ph¹m sö dông lý thuyÕt sãng vµ dùa vµo biÓu ®å ph©n chia lýthuyÕt sãng cña Kenlegan. Chän lý thuyÕt sãng Stockes bËc V ®Ó tÝnh to¸n.I.4.2. X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè sãng theo lÝ thuyÕt sãng Stockes bËc VI.4.2.1 §é lÖch cña sãng so víi mùc n­íc tÜnh: 1 5 η= ∑ Fn. cos[n(kx − ωt )] k n =1 Trong ®ã: - k = 2π / L =0,029 : Lµ sãng trong kho¶ng 2π - ω (rad/s) : Lµ tÇn sè vßng - Fn ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc F1 = a F2 = a2.F22 + a4.F24 F3 = a3.F33 + a5.F35 F4 = a4.F44 F5 = a5.F55 - a : Lµ th«ng sè chiÒu cao x¸c ®Þnh theo biÓu thøc: a0 = kH/2 – [a30F33 + a50(F35 + F55)] Gi¶i b»ng ph­¬ng ph¸p lÆp ta d­îc a = 0,091 k.h = 2[ a + a3 .F33 + a5.( F35 + F55 )] - C¸c th«ng sè h×nh d¹ng sãng Fij ®­îc tra b¶ng phô thuéc vµo tû sè d/L Ta cã : d/L = 27,5/213,596= 0,129 B¶ng III- 1 : Th«ng sè h×nh d¹ng sãng theo lý thuyÕt sãng Stoke SVTH:GROUP5-50CB1 33
 33. 33. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp d/L F22 F24 F33 F35 F44 F55 0.1 4 -28.61 13.09 -138.6 44.99 163.8 0.129 2.52726 -11.23668 6.87878 -54.1793 21.30106 73.3983 0.15 1.539 1.344 2.381 6.953 4.147 7.935I.4.2.2. C¸c thµnh phÇn vËn tèc theo ph­¬ng ngang, ph­¬ng ®øng t¹i ®iÓm cã ®é s©uz(m) theo lÝ thuyÕt sãng Stockes bËc V ω ch[n.k .( z + d )] 5 Vx = k ∑ Gn n =1 sh(n.k .d ) sin[n(kx − ωt )] ω 5 sh[n.k .( z + d )] Vz = ∑ Gn cos[n(kx − ωt )] k n =1 sh(n.k .d ) Trong ®ã: - Gn : §­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc G1 = a.G11 + a3.G13 + a5.G15 G2 = 2( a2.G22 + a4.G24 ) G3 = 3( a3.G33 + a5.G35 ) G4 = 4a4.G44 G5 = 5a5.G55 - C¸c th«ng sè vËn tèc sãng Gij ®­îc tra b¶ng phô thuéc vµo tû sè d/L B¶ng III-2 : Th«ng sè h×nh d¹ng sãng theo lý thuyÕt sãng Stoke d/L G11 G13 G15 G22 G24 G33 G35 G44 G55 0.1 1 -7.39 -12.73 2.996 -48.14 5.942 -121.7 7.671 0.892 0.129 1 -4.45 -8.168 1.757 -20.74 2.675 -49.47 3.125 0.226 0.15 1 -2.32 -4.864 0.86 -0.907 0.31 2.843 -0.17 -0.26I.4.2.3. C¸c thµnh phÇn gia tèc theo ph­¬ng ®øng, ph­¬ng ngang theo lÝ thuyÕt sãngStockes bËc V k .C 2 5 ax = 2 ∑ Rn. sin[n.(kx − ωt )] n =1 k .C 2 5 az = 2 ∑ Sn. cos[n.(kx − ωt )] n =1 Trong ®ã : - ω : Lµ tÇn sè vßng cña sãng, x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : ω = g k + a 2C1 + a 4C2 )th(kd ) (1 - C : Lµ vËn tèc truyÒn sãng x¸c ®Þnh theo c¸c c«ng thøc sau C = [(g/k).(1 + a2.C1 + a4.C2) th(kd)]0.5 C1; C2 lµ c¸c th«ng sè tÇn sè sãng phô thuéc vµo tû sè d/L SVTH:GROUP5-50CB1 34
 34. 34. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp B¶ng III-3: TÝnh vËn tèc truyÒn sang d/L C1 C2 0.1 8.791 383.7 0.129 5.227 172.6 0.15 2.646 19.82 Ta nhËn ®­îc kÕt qu¶ : ω = 0,199 (1/s) ; C = 15.379 (m/s) - Rn: §­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau : R1 = 2U1 – U1U2 – U2U3 – V1V2 – V2V3 R2 = 4U2 – U2 + V12 – 2U2U3 – 2V1V3 R3 = 6U3 – 3U1U2 + 3V1V2 – 3U1U4 – 3V1V4 R4 = 8U4 – 2U22 + 2V22 – 4U1U3 + 4V1V3 R5 = 10U5 – 5U1U4 – 5U2U3 + 5V1V4 + 5V2V3 - Sn : §­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau: S1 = 2V1 – 3U1V2 – 3U2V1 – 5U2V3 – 3U5V2 S2 = 4V2 – 4U1V3 – 4U3V1 S3 = 6V3 – U1V2 + U2V1 – 5U1V4 – 5U4V1 S4 = 8V4 – 2U1V3 + 2U3V1 + 4U2V2 S5 = 10V5 – 3U1V4 + 3U4V1 – U2V3 + U3V2 ch[n.k .( z + d )] Víi Un = Gn. sh(n.k .d ) sh[n.k .( z + d )] Vn = Gn. sh(n.k .d )I.4.2.4. X¸c ®Þnh c¸c yÕu tè dßng ch¶y theo ph­¬ng truyÒn sãng N NE=x dc ®¸y 105° W 163° E dc mÆt S -H­íng sãng vµ dßng ch¶y chñ ®¹o- Trong tr¹ng th¸i biÓn cùc h¹n, xem nh­ chuyÓn ®éng cña sãng giã lµ trïngnhau, trïng víi trôc ox. SVTH:GROUP5-50CB1 35
 35. 35. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Gäi gãc gi÷a ph­¬ng dßng ch¶y mÆt,dßng ch¶y ®¸y víi trôc (lµ ph­¬ng chuyÓn®éng cña sãng giã) c¸c gãc lÇn l­ît lµ α1,α2.H­íng ®Æt c«ng tr×nh lµ h­íng §«ng– B¾c (NE) Dßng ch¶y mÆt vµ dßng ch¶y ®¸y hîp víi h­íng B¾c(N) c¸c gãc lÇn l­ît lµ:2420 vµ 3000 VËy : α1 = 3600 − 2420 + 450 = 1630; α2 = 3600 − 3000 +450 = 1050 Ta coi dßng ch¶y biÕn ®æi tuyÕn tÝnh theo ®é s©u. VËn tèc dßng ch¶y theoph­¬ng truyÒn sãng sÏ cã gi¸ trÞ x¸c ®Þnh theo c«ng thøc sau Vdc1 − Vdc 2 Vdc( z ) = Vdc 2 + z d Trong ®ã: - d : Lµ ®é s©u n­íc tÝnh to¸n t¹i ch©n c«ng tr×nh - Vdc (m/s) : Lµ vËn tèc dßng ch¶y t¹i ®iÓm cã ®é s©u z(m) - Vdc1 (m/s) : Lµ vËn tèc dßng ch¶y mÆt theo ph­¬ng truyÒn sãng Vdc1 = 1,37 (m/s) - Vdc2 (m/s) : Lµ vËn tèc dßng ch¶y ®¸y theo ph­¬ng truyÒn sãng Vdc2 = 1,19 (m/s) Ta cã : Vdcmx = 137 Cos1630 = -131cm/s = -1,31 m/s Vdcmy = 137 Sin1630 = 40,05 cm/s = 0,4m/s Vdc®x = 119 Cos1050 = -30,8cm/s = -0,308m/s Vdc®y = 119 sin1050 = 114,95 cm/s = 1,149m/sI.4.2.5. X¸c ®Þnh hµm t¶i träng t¸c dông lªn c«ng tr×nh Do D/L <0,2 nªn ta cã thÓ ¸p dông theo c«ng thøc Morison + Theo c«ng thøc Morison ta cã: qx(z,t) = Fd + Fi Fd = 0,5. ρ .D.Cd. Vx .Vx : Lùc c¶n vËn tèc Fi = ρ .Ci.A.ax : Thµnh phÇn lùc qu¸n tÝnh do chuyÓn ®éng cña khèi l­îng n­íc kÌm t¸c ®éng lªn c«ng tr×nh qx(z,t) = 0,5. ρ .D.Cd. Vx .Vx + ρ .Ci.A.ax Chia khèi ch©n ®Õ thµnh c¸c phÇn tö nh­ sau : PhÇn tö 1 lµ toµn bé khèi ®Õmãng, ë phÇn trô ta chia mçi phÇn tö lµ 1 ®èt B»ng c¸ch chia chu kú T thµnh 20 thêi ®iÓm cã b­íc thêi gian lµ T/20 tÝnh t¶iträng t¹i tõng thêi ®iÓm,so s¸nh ta t×m ®­îc thêi ®iÓm sãng cã t¶i träng lín nhÊt lµt= 17T/20 KÕt qu¶ tÝnh to¸n t¶i träng sãng nh­ sau : t Fx(KN) Fy(KN) Mx(KNm) My(KNm) 0 -584.8 64.421 417 -4727 SVTH:GROUP5-50CB1 36
 36. 36. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp T/20 -1179 67 446 -9457 2T/20 -2149 65 413 -16260 3T/20 -2712 64 405 -18596 4T/20 -2752 64 396 -17441 5T/20 -2530 63 386 -15149 6T/20 -2168 63 378 -12987 7T/20 -1747 63 372 -10871 8T/20 -1299 63 369 -8917 9T/20 -770 59 351 -6765 t Fx(KN) Fy(KN) Mx(KNm) My(KNm) 10T/20 -314 63 378 -4505 11T/20 294 63 368 -887 12T/20 944 63 370 3047 13T/20 1679 63 382 9053 14T/20 2209 63 381 11618 15T/20 2636 64 387 15221 16T/20 2768 64 394 17465 17T/20 2525 64 402 17570 18T/20 1839 64 414 14834 19T/20 852 64 417 7512I.5. Lùc ®Èy næi Lùc ®Èy næi x¶y ra trong giai ®o¹n khai th¸c khi b¬m tr¸m xi m¨ng kh«ngkÝn. Trong liªn kÕt ®Õ víi ®Êt nÒn vÉn cßn c¸c lç rçng. T¶i träng ®Èy næi b»ng thÓtÝch chiÕm n­íc cña c«ng tr×nh nh©n víi träng l­îng riªng cña n­íc : D=V*γn Trong ®ã : V : ThÓ tÝch chiÕm chç cña c«ng tr×nh γn : Träng l­îng riªng cña n­íc : γn = 10,25 (KN/m3) Ta tÝnh ®­îc D=25883,94 (KN)I.6. ¸p lùc thuû tÜnh ¸p lùc thuû tÜnh trong giai ®o¹n khai th¸c g©y nÐn côc bé bªn thµnh ®Õ vµtrô.¸p lùc thuû tÜnh ph©n bè theo chiÒu s©u n­íc lín nhÊt t¹i ®¸y biÓn. T¹i vÞ trÝ ®¸ybiÓn cã gi¸ trÞ b»ng : P=γn*d Trong ®ã: SVTH:GROUP5-50CB1 37
 37. 37. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp γn : Träng l­îng riªng cña n­íc biÓn γn = 1,025 T/m3 d : §é s©u n­íc t¹i vÞ trÝ tÝnh ¸p løc thuû tÜnhI.7. Tæ hîp t¶i träng Ta chia lµm 2 tæ hîp t¶i träng : • Tæ hîp 1 : Tæ hîp t¶i träng trong tr­êng hîp khai th¸c víi c¸c yÕu tè m«i tr­êng ë tr¹ng th¸i cùc h¹n bao gåm : - T¶i träng sãng – dßng ch¶y - T¶i träng giã - Träng l­îng b¶n th©n c«ng tr×nh - T¶i träng th­îng tÇng - T¶i träng vËt liÖu d»n - ¸p lùc thuû tÜnh - T¶i träng hµ b¸m • Tæ hîp 2 : Tæ hîp t¶i träng trong tr­êng hîp thi c«ng khi mµ c«ng tr×nh s¸t ®¸y biÓn nh­ng ch­a liªn kÕt víi nÒn: - T¶i träng sãng vµ dßng ch¶y. - T¶i träng giã. - Träng l­îng b¶n th©n c«ng tr×nh. - Träng l­îng th­îng tÇng. - T¶i träng vËt liÖu d»n. - ¸p lùc thuü tÜnh. - Lùc ®Èy næi.*Chu k× dao ®éng riªng theo s¬ ®å ®¬n gi¶n cho ph­¬ng ¸n 1 • X¸c ®Þnh ma trËn khèi l­îng: Ph­¬ng tr×nh ®éng lùc häc cña bµi to¸n dao ®éng riªng tæng qu¸t cã d¹ng : M.u’’ + C.u’ + K.u = 0 M, C, K: lÇn l­ît lµ c¸c ma trËn khèi l­îng (cã kÓ ®Õn khèi l­îng hµ b¸m, n­íc kÌm), ma trËn c¶n vËn tèc vµ ma trËn ®é cøng cña kÕt cÊu . u”, u’, u: lÇn l­ît lµ c¸c vÐc t¬ gia tèc, vËn tèc, chuyÓn vÞ cña kÕt cÊu. Do ®é nhít cña n­íc biÓn lµ rÊt bÐ do ®ã cã thÓ bá qua thµnh phÇn C.u’ , ph­¬ng tr×nh dao ®éng riªng cã d¹ng : M.u” + K.u = 0Sö dông ph­¬ng ph¸p coi trô nh­ mét thanh conson ngµm vµo ®¸y biÓn sau ®ã tÝnh theoph­¬ng ph¸p ph©n phèi khèi l­îng vÒ c¸c nót. SVTH:GROUP5-50CB1 38
 38. 38. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Quy c¸c khèi l­îng vÒ nót: − M1 bao gåm: khèi l­îng phÇn th­îng tÇng, khèi l­îng mét nöa ®o¹n trô tõ M1  M2, − M2 bao gåm; khèi l­îng cña mét nöa ®o¹n trô tõ M1  M2, khèi l­îng mét nöa ®o¹n trô tõ M2  M3, khèi l­îng n­íc kÌm cña mét nöa ®o¹n M2M3, khèi l­îng hµ b¸m cña mét nöa ®o¹n M2M3. − M3 bao gåm: khèi l­îng mét nöa ®o¹n trô M2M3, khèi l­îng mét nöa ®o¹n tõ M3 xuèng ngµm ,khèi l­îng hµ b¸m cña mét nöa ®o¹n trô M2M3, khèi l­îng hµ b¸m cña mét nöa phÇn ®Õ, khèi l­îng n­íc kÌm cña mét nöa ®o¹n trô M2M3, khèi l­îng n­íc kÌm cña mét nöa phÇn ®Õ c«ng tr×nh. − Tæng khèi l­îng th­îng tÇng ( t) 183.70 Tæng khèi l­îng trô tõ ®Ønh ®Õn vÞ trÝ khèi l­îng M2 (t) 179.70 Tæng khèi l­îng trô tõ vÞ trÝ M2 ®Õn M3 (n¾p ®Õ ) ( t ) 323.98 Tæng khèi l­îng ®Õ mãng (t) 1707.60 Tæng khèi l­îng n­íc kÌm tõ M2 ®Õn M3 (t ) 65.62 Tæng khèi l­îng n­íc kÌm tõ M3 ®Õn ®¸y biÓn (t) 429.43 Tæng khèi l­îng hµ b¸m cña ®o¹n M2 - M3 (t) 32.37 Tæng khèi l­îng hµ b¸m phÇn ®Õ mãng (t ) 52.77 Khèi l­îng quy vÒ nót M1 ( t ) 273.55 Khèi l­îng quy vÒ nót M2 ( t ) 300.84 Khèi l­îng quy vÒ nót M3 ( t ) 1305.89VËy ma trËn khèi l­îng lµ: SVTH:GROUP5-50CB1 39
 39. 39. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp  273.55 0 0   0 M = 300.84 0  (t )   0  0 1305.89   • X¸c ®Þnh ®é cøng: π 3.14 = I ( Dn − Dt= 4 4 ) *(54 − 4= 18.104(m 4 ) 4 ) 64 64 EI = 2.48 * 106 * 18.104 = 44.90 * 106 (Tm2). • X¸c ®Þnh ma trËn ®é mÒm:  δ11 δ12 δ13  D = δ 21 δ 22 δ 23  (m)   δ 31 δ 32 δ 33    Trong ®ã c¸c phÇn tö δij lµ c¸c chuyÓn vÞ ®¬n vÞ cña s¬ ®å tÝnh: F=1 δ11 δ21 M1 M1 δ31 M1 δ12 F = 1 M2 M2 M2 δ22 δ32 F = 1 M3 M3 δ13 M3 δ23 δ33LÇn l­ît cho 1 lùc ®¬n vÞ t¹i c¸c khèi l­îng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c chuyÓn vÞ t­¬ng øng cñac¸c ®iÓm khèi l­îng.Víi c¸c δij ®­îc x¸c ®Þnh theo c¸ch nh©n biÓu ®å, kÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn nh­ sau: δ11 = 2.918 *10-4 δ12 = 1.786 *10-4 δ13 = 2.796 *10-5 δ21 = 1.786 *10-4 δ22 = 1.16 *10-4 δ23 = 1.984*10-5 δ31 = 2.796 *10-5 δ32 = 1.984 *10-5 δ33 = 5.412*10-6TÝnh ®­îc ma trËn ®é mÒm:  29.18 17.86 2.796  D = 10−5 * 17.86 11.6 1.984     2.796 1.984 0.5412    SVTH:GROUP5-50CB1 40
 40. 40. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp • X¸c ®Þnh ma trËn ®é cøng:Ma trËn ®é cøng lµ nghÞch ®¶o cña ma trËn ®é mÒm:  0.74 1.303 0.949  K = 105 * 1.303 2.522 2.516    0.949 2.516 6.17    • X¸c ®Þnh tÇn sè dao ®éng riªng:Gäi ω lµ tÇn sè dao ®éng riªng cña c«ng tr×nh, ta cã ph­¬ng tr×nh: |(K–ω2*M)|= 0Gi¶i ®Þnh thøc nµy t×m ®­îc ω1 = 23.5 (rad/s), ω2=35.23(rad/s), ω3=27.16(rad/s) • X¸c ®Þnh chu kú dao ®éng riªng: 2π 2*3.14 = T = = 0.267( s ) ω 23.5NhËn xÐt: Chu kú dao ®éng riªng c¬ b¶n cña kÕt cÊu T = 0.267 (s) < 3 (s) nªn ta cã thÓtÝnh to¸n c«ng tr×nh theo ph­¬ng ph¸p tùa tÜnh cã ®iÒu chØnh kÕt qu¶ th«ng qua hÖ sè®éng K® x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : uo 1 k® = = ut 2   ω  2   2.ε ω  2 1 −    +     .    ω1    ω1 ω1   Trong ®ã: uo: biªn ®é cña chuyÓn vÞ ®éng. ut: chuyÓn vÞ cùc ®¹i do t¸c dông tÜnh cña t¶i träng. ω1: tÇn sè cña mét d¹ng dao ®éng riªng. ε/ω1: hÖ sè gi¶m chÊn lÊy b»ng 0,08. ω: tÇn sè vßng cña sãng t¸c dông.Thay sè tÝnh ®­îc: 1k® = 2 = 1.0000708   0.199 2   0.199  2 1 −    +  2*0.08*.    23.5      23.5 II. phÇn tÝnh to¸n kiÓm traII.1.KiÓm tra æn ®Þnh lËt §iÒu kiÖn æn ®Þnh lËt cña c«ng tr×nh ®­îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc: Mgi÷/MlËt ≥ k Trong ®ã : SVTH:GROUP5-50CB1 41
 41. 41. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp k : HÖ sè an toµn, th­êng lÊy k = 1,5 Mgi÷ : Momen chèng lËt do t¶i träng c«ng tr×nh g©y ra MlËt : M«men g©y lËt t¹i ®Õ mãng do t¶i träng sãng, dßng ch¶y, do giã vµ lùc ®Èy næi g©y ra t¹i mÐp ®¸y mãng . Gi¸ trÞ momen lËt do t¶i träng sãng vµ dßng ch¶y g©y ra tÝnh to¸n theo lýthuyÕt sãng Stokes bËc 5 (xem trong tÝnh to¸n lùc Sãng chi tiÕt cho PA chän) t Fx(KN) Fy(KN) Mx(KNm) My(KNm) 0 -602.3 65.941 429 -4859 T/20 -1220 68 461 -9784 2T/20 -2213 66 425 -16734 3T/20 -2792 66 416 -19197 4T/20 -2835 65 408 -18066 5T/20 -2607 65 397 -15726 6T/20 -2233 65 389 -13479 7T/20 -1799 64 384 -11261 8T/20 -1336 64 380 -9199 9T/20 -793 60 362 -6933 t Fx(KN) Fy(KN) Mx(KNm) My(KNm) 10T/20 -320 65 389 -4552 11T/20 306 64 379 -799 12T/20 975 64 382 3282 13T/20 1730 65 393 9436 14T/20 2278 65 392 12132 15T/20 2716 65 398 15826 16T/20 2851 65 405 18089 17T/20 2599 66 413 18126 18T/20 1891 66 425 15226 19T/20 875 66 429 7686 M«men d­¬ng g©y lËt do sãng lín nhÊt : MlËt sãng = 18126 KNm Gi¸ trÞ t¶i träng do giã vµ m«men g©y lËt do giã Tªn cÊu kiÖn z (m) c¸nh tay ®ßn(m) F (kN) Momen DÇm m¸i 14.25 41.75 34.35 1434.13 SVTH:GROUP5-50CB1 42
 42. 42. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp Block nhµ ë 10.5 38 125.23 4758.81 DÇm ®ì th­îng tÇng 7 34.5 18.32 632.184 Trô 3.25 30.75 12.60 387.443 Tæng 190.51 7212.57 (KN) (KNm) M«men lËt do giã g©y ra : MlËt giã = 7212.57 KNm M«men do lùc ®Èy næi g©y ra: ML§N = F§N * 10 = 25883.94*10 = 258839.4 (KNm) Mgi÷ = (GKC§ + GTT + GHB)*10 =(22112.38+ 1837 + 835.23) * 10 = 247846.1 (KNm)Mgi÷/MlËt =247846,1/ (258839,4+ 18126 +7212,57) = 0,872< 1,5KL : Nh­ vËy c«ng tr×nh kh«ng ®ñ æn ®Þnh .Ta ph¶i tiÕn hµnh d»n Pd lµ träng l­îng vËt liÖu d»n thªm, ta cÇn luîng vËt liÖu tèi thiÓu ®Ó c«ng tr×nh cãthÓ æn ®Þnh : Pd = (1,5*MlËt – Mgi÷ )/10 = 17842,09KN Ta dïng Barit lµm vËt liÖu d»n th× thÓ tÝnh Barrit cÇn thiÕt lµ : V = Pd/43 = 414,93(m3) Nh­ vËy ta cã thÓ d»n thªm vµo 414,93(m3) Barrit ®Ó c«ng tr×nh cã thÓ æn ®Þnh lËtII.2. KiÓm tra æn ®Þnh tr­ît NhËn xÐt chung : Líp ®©t 1 cã chiÒu dµy 0,5m bÐ. Líp 2cã c¸c ®Æc tr­ng c¬ lý yÕuh¬n líp ®Êt 1 vµ cã chiÒu dµy kh¸ lín. Nªn ta ph¶I tÝnh to¸n kiÓm tra cho c¶ 2 líp ®Êt . • §èi víi líp ®Êt thø nhÊt §iÒu kiÖn æn ®Þnh tr­ît : fu / τ ≥ k HÖ sè an toµn k = 1,2 + fu : lµ c­êng ®é chèng tr­ît tíi h¹n cña nÒn ®uîc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc fu = c + σ* tgϕ Theo nh­ sè liÖu ®å ¸n : c = 0,36(KG/cm2) = 36 KPa ϕ = 15002’ øng suÊt nÐn d­íi ®¸y mãng σ = FV/ A Tæng lùc ®øng t¸c dông lªn c«ng tr×nh ®· kÓ tíi vËt liÖu d»n ®Ó ®¶m b¶o æn ®Þnh lËt FV = GKC§ + GTT + GHB - F§N + Gd»n = 22112.38 + 1837 + 835.23 – 25883.94+ 17758.69 = 15824.13 (KN) σ = 15824.13/(π.20 /4) = 50,37 KPa 2 Suy ra : fu = 36 + 50,37.tg(15002’) = 49,53 KPa τ = FH / A Tæng lùc ngang t¸c dông lªn c«ng tr×nh : FH = ∑FX(sãng vµ dßng ch¶y) + Fgiã Ta tÝnh ®­îc FH = 2851+190.51= 3041.51 (KN) Ta thÊy τ = FH/ A =3041,51 /(π.202/4) = 9.68 Kpa fu / τ = 49,53 /9.68 = 5,12 > k =1,2 SVTH:GROUP5-50CB1 43
 43. 43. ViÖn x©y dùng c«ng tr×nh biÓn §å ¸n thiÕt kÕ kc® c«ng tr×nh biÓn cè ®Þnh b»ng bª t«ng cèt thÐp KÕt luËn : Líp ®Êt 1 ®¶m b¶o æn ®Þnh tr­ît • Ta tiÕn hµnh kiÓm tra cho líp thø 2 : C«ng thøc kiÓm tra : fu / τ1,2 ≥ k C­êng ®é chèng tr­ît tíi h¹n cña líp ®Êt 2 : fu = c2 + σ* tgϕ2 HÖ sè an toµn, lÊy k = 1,2 ¦ng suÊt tiÕp xóc gi÷a líp ®Êt 1 vµ 2 lµ τ1,2 = FH2/ A’ Tæng lùc ngang t¸c dông lªn ®¸y líp sè 1, ta coi FH2 = FH = 3041.51 (KN) A’ : DiÖn tÝch ®¸y mãng më réng ®Õn hÕt líp 1 A’ = πD’2/4 = 322,7(m2) D’ = 20 + 2.0,5.tan(15002’) = 20,27 (m) Ta cã τ1,2 = = 3041.51 / 322,7= 9.43 KPa theo sè liÖu ®å ¸n c2 = 0,47 (KG/cm2) ϕ = 13045’¦ng suÊt nÐn d­íi ®¸y mãng σ = F’V/ A’ F’V = FV = (thiªn vÒ an toµn) = 15824.13 KN σ = 15824.13 / 322,7 = 49.04 KPa fu = 47 + 49,04.tg(13045’) = 59 KPa§iÒu kiÖn kiÓm tra : fu / τ1,2 = 59 / 9,43 = 6,26 > 1,2KÕt luËn : Líp thø 2 ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh truît NÒn ®Êt ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn æn ®ÞnhIII. TÝnh nÒn mãng c«ng tr×nh • Ta tiÕn hµnh tÝnh to¸n nÒn mãng cña c«ng tr×nh tiªu chuÈn API 2000 C¸c lùc t¸c dông lªn c«ng tr×nh t¹i mÆt ®Õ mãng bao gåm : + Tæng lùc ®øng ®· tÝnh thªm träng l­îng d»n : FV =15824.13 (KN) + Tæng lùc ngang : FH = 3041.51 KN + M«men M = Mgiã + M sãng,dßng ch¶y = 7212.57 + 18126 = 25338.57(KNm) Theo API ¸p lùc nÒn ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : q = PDB/ (Φs.A’) Trong ®ã PDB = FV = 15824.13 KN A’ = 2.S (DiÖn tÝch hiÖu dông cña mãng ) ΀ 

×