Da thi cong

726 views
644 views

Published on

Đồ án: Thi công công trình Biển

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
726
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
78
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Da thi cong

 1. 1. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp ®å ¸n thi c«ng c«ng tr×nh biÓn b»ng thÐp M· sè ®Ò bμi : I-12-A-X-m Hä vμ tªn: t« v¨n t×nh M· sè : 11083.48 Líp : 48CB-viÖn x©y d−ng c«ng tr×nh biÓn & dÇu khÝ PhÇn I: tæng quan vÒ thi c«ng c«ng tr×nh biÓnI.Tæng quan vÒ thi c«ng c«ng tr×nh biÓn. 1. Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh biÓn lμ c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt bao gåm c¸c c«ng ®o¹n vμ c«ng viÖc sau: - Thi c«ng c«ng tr×nh biÓn ë trªn bê hoÆc gÇn bê. - H¹ thñy : ®−a c«ng tr×nh tõ trªn bê xuèng ph−¬ng tiÖn næi hoÆc xuèng n−íc. - VËn chuyÓn c«ng tr×nh trªn biÓn. - Thi c«ng ®¸nh ch×m : ®−a c«ng tr×nh ë tr¹ng th¸i næi ( hoÆc trªn ph−¬ng tiÖn næi ) xuèng tiÕp xóc víi ®¸y biÓn ë tr¹ng th¸i lμm viÖc. - Cè ®Þnh c«ng tr×nh. - Hoμn thiÖn, nghiÖm thu, bμn giao, ®−a c«ng tr×nh vμo sö dông. 2. Tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh biÓn ®−îc tiÕn hμnh trªn c¸c c¬ së: - NhiÖm vô kü thuËt. - ThiÕt kÕ kü thuËt c«ng tr×nh. - Khèi l−îng, kÝch th−íc, träng t©m cña c¸c khèi cÇn thi c«ng. - §iÒu kiÖn khÝ t−îng h¶i v¨n vμ ®Þa chÊt c«ng tr×nh. - C¸c tiªu chuÈn quy ph¹m, ®Þnh møc cña nhμ n−íc, quèc tÕ vÒ kü thuËt vμ an toμn ®èi víi c«ng tr×nh biÓn, ®ång thêi dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc tr−ng trong c«ng t¸c thi c«ng bê c¶ng, bÕn b·i, thñy triÒu, nÒn ®Êt, chiÒu s©u cña biÓn t¹i vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh. - Ngoμi ra tæ chøc thi c«ng c«ng tr×nh biÓn cßn dùa trªn c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c nh− ®iÒu kiÖn vËt t−, m¸y thi c«ng, ®iÒu kiÖn bÕn b·i. Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 1
 2. 2. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp 3. Bªn c¹nh ®ã viÖc x©y dùng c«ng tr×nh biÓn cã nh÷ng ®Æc ®iÓm kh¸c so víi c¸c c«ng tr×nh th«ng th−êng lμ: - Khèi l−îng thi c«ng lín. - §iÒu kiÖn thi c«ng phøc t¹p, chÞu ¶nh h−ëng nhiÒu cña c¸c ®iÒu kiÖn khÝ t−îng h¶i v¨n , ph¶i sö dông nh÷ng thiÕt bÞ chuyªn dông ... - C«ng tr×nh ®−îc x©y dùng th−êng c¸ch xa bê, cã ®é s©u n−íc lín - ChÊt l−îng thi c«ng ph¶i cao : c¸c quy tr×nh thi c«ng vμ kiÓm tra ph¶i ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch nghiªm tóc. - Gi¶i ph¸p thi c«ng ¶nh h−ëng ®Õn gi¶i ph¸p kÕt cÊu c«ng tr×nh vμ ®Õn m«i tr−êng.II. Sè liÖu thiÕt kÕ I.1. S¬ ®å kÕt cÊu khèi ch©n ®Õ . Khèi ch©n ®Õ cÇn thi c«ng lμ khèi ch©n ®Õ lo¹i 8 èng chÝnh, gåm 4 panel trong ®ã cã hai panel 2 vμ panel 3 song song víi nhau . S¬ ®å kÕt cÊu nh− h×nh vÏ : Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 2
 3. 3. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp H×nh 1 : S¬ ®å kÕt cÊu Panel khèi ch©n ®Õ TiÕt diÖn c¸c thanh : A: ponton 1:812.8x22.2 4: 530x12 X:kÐo b»ng m¸ng tr−ît 2: 720x16 m: kh«ng dïng cÈu næi 3: 609x14.27I.2. Sè liÖu b·i l¾p r¸p.Khèi ch©n ®Õ ®−îc thi c«ng t¹i b·i l¾p r¸p cña XNLDDK VIETSOPETRO (VSP), c¸c sèliÖu c¬ b¶n vÒ b·i l¾p r¸p nh− sau : 1. DiÖn tÝch b·i l¾p r¸p : 24.000 (m2). 2.¸p lùc cho phÐp cña nÒn BLR : 6 (KG/cm2). 3. §−êng tr−ît h¹ thñy : Dμi 216(m) ; Réng : 16(m) & 20(m).Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 3
 4. 4. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp 4. ¸p lùc cho phÐp trªn ®−êng tr−ît : 120 (T/m). 5. ChiÒu cao mÆt n−íc triÒu kiÖt tíi mÐp c¶ng : 5,5 (m). 6. Dao ®éng thñy triÒu t¹i bÕn c¶ng : 0 – 3,5 (m). I.3. Sè liÖu ph−¬ng tiÖn thi c«ng. C¸c lo¹i cÈu dïng trªn b·i l¾p r¸p Lo¹i cÈu - ký hiÖu Søc n©ng (T) TÇm víi (m) CÈu xÝch CC- 600 140 H = 40(m), P = 63 (T) Th«ng sè cña Ponton P0 L B H ChiÒu cao mèi nèi (T) (m) (m) (m) c¸ch mÆt boong (m) PonTon 610.08 40 12 4.5 1.6 PhÇn iI: ThiÕt kÕ tæ chøc thi c«ng khèi ch©n ®Õ.I. Giai ®o¹n thi c«ng trªn b·i l¾p r¸p. 1. Quy ho¹ch b·i l¾p r¸p.  B·i l¾p r¸p lμ mét vïng ®Êt riªng ®Ó thi c«ng c«ng tr×nh cã ®Æc ®iÓm ë s¸t vïng thuËn lîi cho c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn (vïng biÓn ®ñ s©u). Mét b·i l¾p r¸p ph¶i cã nh÷ng yªu cÇu sau: - BLR ph¶i cã vÞ trÝ thuËn lîi cho thi c«ng vμ vËn chuyÓn - BLR ph¶i ®ñ ph−¬ng tiÖn thi c«ng 1 hoÆc vμi c«ng tr×nh mét lóc - Quy ho¹ch BLR: 1 hoÆc nhiÒu c¶ng - HÖ thèng kho vËt t−, vËt liÖu - C¸c x−ëng chÕ t¹o - C¸c ph−¬ng tiÖn cÈu l¾p (b¸nh xÝch, b¸nh h¬i,...) vμ c¸c ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn kh¸c nh− xe n©ng, «t«, têi kÐo, pal¨ng,... - C¸c lo¹i m¸y phôc vô thi c«ng (m¸y hμn, c¾t, m¸y cuèn èng, tñ sÊy, tñ gia nhiÖt,...) - HÖ thèng h¹ tÇng, cÊp tho¸t n−íc, bÕn b·i, thiÕt bÞ - Khu nghØ vμ khu lμm viÖc Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 4
 5. 5. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp- §−êng tr−ît- CÊu t¹o nÒn:Ph¶i ®¶m b¶o c−êng ®é chÞu lùc cña líp mÆt theo yªu cÇu thi c«ng vμ ®é lón khi chÞu lùcph¶i n»m trong giíi h¹n cho phÐp.Th−êng lμ hÖ sμn BTCT trªn hÖ cäc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖncè ®Þnh c«ng tr×nh vμ ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn chÞu lùc. B·i l¾p r¸p ®−îc chia thμnh c¸c khu vùc nh− sau : Khu vùc phôc vô qu¸ tr×nh l¾p dùng khèi ch©n ®Õ Khu vùc chÕ t¹o èng chÝnh khèi ch©n ®Õ Khu vùc chÕ t¹o cäc Khu vùc chÕ t¹o c¸c Diafragm Ngoμi c¸c khu vùc chÝnh phôc vô cho thi c«ng, b·i l¾p r¸p cßn cã nh÷ng khu vùc sau :- Khu nhμ ë, qu¶n lý, v¨n phßng lμm viÖc- B·i ®Ó m¸y thi c«ng- Khu vùc chÕ t¹o nót èng thÐp phôc vô thi c«ng- Khu vùc chuÈn bÞ èng phôc vô thi c«ng- Khu vùc nhμ x−ëng, kho, thiÕt bÞ vËt t− phôc vô thi c«ng- §−êng giao th«ng trong b·i l¾p r¸p ®Ó xe c¬ giíi ®i l¹i- Phßng thÝ nghiÖm kiÓm tra mèi hμn, mèi nèi- B·i ®Ó vËt t− ngoμi trêi.- Ngoμi ra do träng l−îng cña c«ng tr×nh lín nªn khi h¹ thuû ph¶i dïng b»ng ®−êng truît,trªn b·i l¾p r¸p cÇn cã ®−êng tr−ît s½n phôc vô c«ng t¸c nμy.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 5
 6. 6. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp E s N W Quy ho¹ch BLR2. lùa chän ph−¬ng ¸n quy tr×nh chÕ t¹o kc®.ta lùa chän ph−¬ng ¸n thi c«ng theo ph−¬ng ph¸p “quay lËt panel“.- Thi c«ng chÕ t¹o KC§ b»ng ph−¬ng ph¸p quay lËt Panel cã rÊt nhiÒu c¸c −u ®iÓm: TÊt c¶ c¸c cÊu kiÖn cña KC§ ®ù¬c chÕ t¹o d−íi thÊp, do vËy ta cã thÓ sö dông c¸c tr¹m hμn tù ®éng ngoμi c«ng tr−êng ®Ó hμn, c¸c c«ng t¸c c¾t èng vμ chÕ t¹o èng hoμn toμn ®−îc chÕ t¹o t¹i c«ng tr−êng vμ cã thÓ tiÕn hμnh chÕ t¹o nhiÒu cÊu kiÖn cïng mét lóc, do vËy ta cã thÓ ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng, ®ång thêi cã thÓ tËn dông tèi ®a c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc vμ nh©n lùc s½n cã mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt. HÖ thèng dμn gi¸o phôc vô thi c«ng gi¶m ®¸ng kÓ, c«ng t¸c kiÓm tra kÝch th−íc vμ kiÓm tra chÊt l−îng c¸c mèi hμn ®−îc kiÓm so¸t rÊt tèt. Ph−¬ng ph¸p thi c«ng nμy cã thÓ ¸p dông ®−îc víi tÊt c¶ c¸c lo¹i c«ng tr×nh lín nhá kh¸c nhau. Ph−¬ng ph¸p thi c«ng nμy mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao nhÊt.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 6
 7. 7. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp3. quy tr×nh chÕ t¹o KC§ theo ph−¬ng ph¸p “quay lËt panel”. quy ho¹ch blr ChuÈn bÞ nh©n lùc chuÈn bÞ m¸y mãc chuÈn bÞ vËt liÖu gia c«ng & chÕ t¹o ®Æt gèi kª cho panel p2 ®Æt gèi kª cho panel p3 tæ hîp èng chÝnh tæ hîp èng chÝnh tæ hîp èng nh¸nh tæ hîp èng nh¸nh hoμn thiÖn panel 2 KIÓM TRA hoμn thiÖn panel 3 quay lËt p2 l¾p c¸c diafragm gi÷a p2 vμ p3 quay lËt p3 L¾p ®Æt panel1 L¾p ®Æt panel 4 l¾p c¸c diafragm l¾p c¸c diafragm gi÷a p2 vμ p1 gi÷a p4 vμ p3 quay lËt panel 1 quay lËt panel 4 l¾p ®Æt c¸c thanh kh«ng gian cßn l¹i, hoμn thiÖn kc® l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ phô trî H¹ thñy kc® H×nh 4 : Quy tr×nh thi c«ng kc®.a. C«ng t¸c chuÈn bÞ cho viÖc thi c«ng. ChuÈn bÞ mÆt b»ng thi c«ng, b·i l¾p r¸p. ChuÈn bÞ c¸c ph−¬ng tiÖn m¸y mãc : c¸c ph−¬ng tiÖn m¸y mãc phôc vô thi c«ng ph¶i ®−îc kiÓm ®Þnh. ChuÈn bÞ vÒ nh©n lùc : nh©n lùc dù kiÕn ®Òu ph¶i ®−îc kiÓm tra vμ cã giÊy chøng nhËn cña ®¬n vÞ cã thÈm quyÒn. ChuÈn bÞ vËt liÖu thi c«ng : dù tÝnh tr−íc vÒ sè l−îng, chñng lo¹i, chÊt l−îng. CÇn dù tÝnh kü cμng do vËt liÖu ph¶i nhËp khÈu , ¶nh h−ëng ®Õn tiÕn ®é thi c«ng. ChÕ t¹o s½n nh÷ng ph©n tè, nh÷ng bé phËn riªng lÎ cña KC§ ë trong x−ëng.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 7
 8. 8. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐpb. Bè trÝ gèi ®ì , l¾p ®Æt Panel. Tõ s¬ ®å kÕt cÊu Panel , bè trÝ gèi ®ì hîp lÝ vÒ sè l−îng vμ vÞ trÝ. Sè l−îng gèi ®ì ph¶i ®¶m b¶o kh¶ n¨ng chÞu lùc cña gèi vμ nÒn BLR. øng víi tõng vÞ trÝ cô thÓ mμ cã nh÷ng lo¹i gèi ®ì kh¸c nhau. Gèi ®ì xoay :- Lμ lo¹i gèi ®ì xoay, cã nhiÖm vô gi÷ èng vμ cho phÐp èng chÝnh cã thÓ xoay. §Æt t¹i bªn èng chÝnh ®èi diÖn víi èng chÝnh mãc c¸p cÈu.- KÝch th−íc ®Õ : l1 x b1 = 1,5 x 1 (m) .- Sè l−îng : 12 chiÕc- VÞ trÝ : gèi ®ì loại 1 ®−îc ®Æt t¹i c¸c vÞ trÝ nh− h×nh vÏ( xem s¬ ®å bè trÝ ).Cã thÓ bè trÝ c¸c gèi ®ì xoay trªn ®−êng tr−ît ®Ó khi h¹ khèi ch©n ®Õ ®· hoμn thiÖnxuèng ®−êng tr−ît ta chØ cÇn dïng têi h¹ c¸c gåi nμy xuèng tíi khi KC§ tiÕp xóc m¸ngtr−ît, chó ý r»ng KC§ lμ c¸c thanh liÒn m¹ch kh«ng ph©n biÖt râ rμng víi c¸c nót dohiÖn nay kü thuËt thi c«ng còng nh− ph−¬ng tiÖn thi c«ng ®· lμm ®−îc viÖc nμy kh«ngnh− tr−íc kia lu«n ph¶i xÐt tíi c¸c nót liªn kÕt gi÷a c¸c thanh. Gèi ®ì èng chÝnh :- Lμ lo¹i gèi ®ì th−êng, cã nhiÖm vô ®ì èng chÝnh trong qu¸ tr×nh tæ hîp èng chÝnh, l¾p ®Æt Panel.- KÝch th−íc ®Õ : l2 x b2 = 1.0 x 1.0 (m) ;- Sè l−îng : 80.- VÞ trÝ : víi mét ph©n ®o¹n èng chÝnh cÇn hai gèi ®ì loại2 ®Æt t¹i hai ®Çu ph©n ®o¹n; vÞ trÝ gèi ®ì trªn nót mét ®o¹n 3(m) ®Ó ®¶m b¶o kho¶ng c¸ch thi c«ng hμn nèi. Gèi ®ì èng nh¸nh :- Lμ lo¹i gèi ®ì th−êng, cã nhiÖm vô ®ì èng nh¸nh trong giai ®o¹n hμn èng nh¸nh vμo èng chÝnh. §−îc ®Æt ë hai ®Çu èng nh¸nh, c¸ch nót mét ®o¹n b»ng 3(m).- KÝch th−íc ®Õ : l3 x b3 = 0,8 x 0,8 (m) ;- Sè l−îng : 466 chiÕc.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 8
 9. 9. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp Gèi ®ì xoay loai 1 Gèi ®ì èng chÝnh loai2 Gèi ®ì èng nh¸nh loai3 H×nh 5 : C¸c lo¹i gèi ®ì .c. Tæ hîp c¸c thanh chÝnh trong Panel.- èng chÝnh sau khi ®−îc hμn tõ tæ hîp c¸c èng sÏ ®−îc cÈu ®Õn vÞ trÝ ®Æt gèi ®ì cña panel trªn b·i l¾p r¸p b»ng cÈu.- Sau khi mãc c¸p ta kiÓm tra mèi nèi, v¹ch ®−êng cho cÈu ®i, dän mÆt b»ng trªn ®−êng di chuyÓn cña cÈu.Trong qóa tr×nh cÈu ph¶i cã sù chØ huy th«ng qua hÖ thèng m¸y bé ®μm.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 9
 10. 10. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp tæ hîp èng chÝnh 14000 16000 14000 14000 14000 13000 13000 13000 13000 12000 12000 12000 12000 23000 23000d. Tæ hîp c¸c thanh nh¸nh, hoμn thiÖn Panel 2 vμ 3.- KiÓm tra l¹i cao ®é cña gi¸ ®ì.- C¸c èng chÝnh ®−îc bè trÝ trªn gi¸ ®ì.- TiÕn hμnh v¹ch t©m cho c¸c èng nh¸nh theo thiÕt kÕ.- §¸nh dÊu t©m cña èng nh¸nh giao víi èng chÝnh b»ng s¬n ®á.- C¾t èng nh¸nh theo thiÕt kÕ.- C¸c èng nh¸nh ®−îc bè trÝ trªn gi¸ ®ì èng nh¸nh(gi¸ ®ì K3)- Dïng m¸y kinh vÜ c¨n chØnh theo ®óng ®−êng trôc ®· v¹ch, sao cho èng nh¸nh khÝt vμo èng chÝnh.- Khi èng nh¸nh ®· ®−îc c¨n chØnh song tiÕn hμnh hμn g¸ èng nh¸nh vμo èng chÝnh sau ®ã c¨n chØnh l¹i, khi ®· chÝnh x¸c ®óng tiªu chuÈn ta tiÕn hμnh cè ®Þnh èng nh¸nh vμo èng chÝnh.- ViÖc kiÓm tra mèi hμn ®−îc thùc hiÖn sau 48h sau khi hoμn thμnh c«ng t¸c hμn.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 10
 11. 11. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp- Dïng m¸y kinh vÜ kiÓm tra l¹i kÝch th−íc cña c¸c thanh.- Hμn thiÕt bÞ chèng ¨n mßn lªn c¸c thanh theo thiÕt kÕ.e. Quay lËt Panel 2 .- Sau khi hoμn thμnh chÕ t¹o P2 vμ P3 trªn mÆt b»ng, dïng cÇn cÈu ®Ó quay lËt.- TÝnh to¸n lùa chän lo¹i cÈu vμ vÞ trÝ mãc c¸p, vÞ trÝ mãc c¸p ph¶i ®¶m b¶o phï hîp víi søc n©ng vμ tÇm víi cña cÈu.- ChuÈn bÞ c¸c thanh chèng ®Ó cè ®Þnh Panel 2 khi Panel 2 ®· quay vÒ vÞ trÝ th¼ng ®øng. KiÓm tra mÆt b»ng, kiÓm tra sù hoμn thiÖn c¸c Panel, kiÓm tra liªn kÕt t¹i ®Õ cña gèi ®ì xoay.- §−a cÈu vμo vÞ trÝ ®· thiÕt kÕ.- Bè trÝ ®−êng ®i cho cÈu 1 vμ 2.- Mãc c¸p cÈu vμo vÞ trÝ mãc c¸p trªn hai èng chÝnh.- Ng−êi chØ huy d−íi mÆt ®Êt vμ c¸c thî cÈu vμo vÞ trÝ s½n sμng vμ ®−îc liªn l¹c th«ng qua hÖ thèng bé ®μm ®¶m báa sù phèi hîp nhÞp nhμng.- KiÓm tra l¹i toμn bé c¸c vÞ trÝ mãc c¸p s½n sμng gia t¶i cho cÈu.- Thu c¸p ®Ó cÇn cÈu nhËn t¶i cho ®Õn khi gãc t¹o bëi d©y c¸p víi ph−¬ng th¼ng ®øng lμ 2,50 th× thu c¸p l¹i.- TiÕn hμnh tiÕn cÈu ®Ó d©y c¸p trë vÒ ph−¬ng th¼ng ®øng, cø nh− vËy cho ®Õn khi Panel 2 ®¹t vÞ trÝ th¼ng ®øng.- Dïng 1 cÈu phô ®Ó nhÊc thanh chèng ë mét bªn, sau khi Panel 2 ë vÞ trÝ th¼ng ®øng l¾p thanh chèng vμo chèt, gi÷ cè ®Þnh Panel 2 ë tr¹ng th¸i th¼ng ®øng.f. L¾p r¸p c¸c Diafragm .- C¸c Diafragm liªn kÕt hai panel 2 vμ 3 ®−îc tæ hîp ®éc lËp víi qu¸ tr×nh l¾p ®Æt panel t¹i mét khu vùc kh¸c trªn BLR.- Sau khi Panel 2 ®−îc gi÷ cè ®Þnh ë tr¹ng th¸i th¼ng ®øng nhê hÖ thanh chèng, ta tiÕn hμnh hμn nèi c¸c Diafragm ®· ®−îc tæ hîp vμo Panel 2.g. Quay lËt panel 3 .- ViÖc quay lËt panel 3 tiÕn hμnh t−¬ng tù nh− ®èi víi quay lËt Panel 2.- Sau khi Panel 3 ë tr¹ng th¸i th¼ng ®øng cè ®Þnh nã b»ng thanh chèng vμ hμn nã v¬Ý c¸c Diafragm liªn kÕt hai panel 2 vμ 3.h. L¾p ®Æt panel 1 vμ 4 .Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 11
 12. 12. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp - ViÖc l¾p ®Æt c¸c panel 1 vμ 4 ®−îc tiÕn hμnh nh− viÖc l¾p panel 2 vμ 3. Hai panel 1 vμ 4 ®−îc chÕ t¹o cïng 1 lóc t¹i vÞ trÝ thÝch hîp ngay gÇn panel 2 vμ 3 ®Ó sau khi l¾p ®Æt xong tiÕn hμnh quay lËt lu«n. - C¸c gèi ®ì ph¶i ®−îc bè trÝ hîp lÝ ®Ó phôc vô viÖc quay lËt panel 1,4 vμ l¾p r¸p víi panel 2 vμ 3 mét c¸ch chÝnh x¸c i. Quay lËt panel 1. - Tr−íc khi quay lËt panel 1, tiÕn hμnh l¾p r¸p c¸c mÆt ngang liªn kÕt gi÷a panel 2 vμ panel 1. Qu¸ tr×nh quay lËt t−¬ng tù nh− ®èi víi panel 2 . Sau khi panel 1 ë vÞ trÝ th¼ng ®øng, cè ®Þnh panel 1 vμ tiÕn hμnh hμn liªn kÕt. j. Quay lËt panel 4. - L¾p r¸p c¸c mÆt ngang liªn kÕt gi÷a panel 3 vμ panel 4 , råi tiÕn hμnh quay lËt panel 4. Sau khi panel 4 ë vÞ trÝ th¼ng ®øng, cè ®Þnh panel 4 vμ tiÕn hμnh hμn liªn kÕt. k. Hoμn thiÖn KC§. - L¾p r¸p c¸c thanh kh«ng gian cßn l¹i vμ tiÕn hμnh hoμn thiÖn khèi ch©n ®Õ . L¾p r¸p c¸c thiÕt bÞ phô trî råi ®−a c«ng tr×nh ra biÓn. - Quy tr×nh cô thÓ(chi tiÕt) xem b¶n vÏII. Giai ®o¹n thi c«ng h¹ thuû vμ vËn chuyÓn kc®. 1. lùa chän ph−¬ng ¸n h¹ thuû.  Chän ph−¬ng ¸n h¹ thuû KC§ xuèng hÖ Ponton b»ng ph−¬ng ph¸p kÐo tr−ît. Ph−¬ng ph¸p nμy thÝch hîp ®èi víi KC§ lo¹i lín, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thi c«ng cña xÝ nghiÖp vμ lμ ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng ®Ó h¹ thuû KC§ lo¹i lín xuèng hÖ ponton.  L−u ý: CÊu t¹o PTD cña 2 ph−¬ng ¸n h¹ thuû KC§ : cã vμ kh«ng cã sö dông cÈu næi lμ hoμn toμn kh¸c nhau:  PTD d−íi cña ph−¬ng ¸n h¹ thuû cã sö dông cÈu næi th× gièng hÖt PTD  PTD cña ph−¬ng ¸n h¹ thuû kh«ng dïng cÈu næi th× cã cÊu t¹o ®Æc biÖt ®Ó KC§ cã thÓ xoay khi dïng tμu kÐo nã ra khái KC§. Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 12
 13. 13. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp2. quy tr×nh thi c«ng h¹ thuû.a. C«ng t¸c chuÈn bÞ kÐo tr−ît . ChuÈn bÞ ®−êng tr−ît : b«i tr¬n ®−êng tr−ît ®Ó gi¶m ma s¸t gi÷a m¸ng tr−ît víi®−êng tr−ît. ChuÈn bÞ m¸ng tr−ît : m¸ng tr−ît lμm b»ng gç, gåm hai lo¹i lμ m¸ng tr−ît trªn vμm¸ng tr−ît d−íi. M¸ng tr−ît trªn :Bè trÝ m¸ng tr−ît trªn ph¶i cã mét kho¶ng c¸ch an toμn phï hîp víi dao ®éng cña thuûtriÒu,nã cã kÕt cÊu xoay ®−îc.- Sè l−îng : 2- ChiÒu dμi :L1 = 2(m) ; ChiÒu réng : b1 =2.5 (m) ; chiÒu cao : h1 = 1.5 (m).- VÞ trÝ :®Æt t¹i vÞ trÝ diafragm ®Æt c¸ch ®Ønh KC§ 8 (m) M¸ng tr−ît d−íi :Bè trÝ m¸ng tr−ît d−íi sao cho kho¶ng c¸ch tõ mÐp d−íi KC§ ®Õn mÐp ngoμi m¸ng tr−îtph¶i lín h¬n bÒ réng cña poton d−íi tõ 2-3m,- Sè l−îng : 2- ChiÒu dμi : :L2 =5 (m); ChiÒu réng : b2 =2.5 (m) ; chiÒu cao : h2 = 1.5(m).- VÞ trÝ :®Æt t¹i vÞ trÝ Diafragm ®Æt c¸ch ®¸y KC§:15(m) MÆt d−íi cña c¸c m¸ng tr−ît còng ®−îc b«i tr¬n b»ng mì. ChuÈn bÞ ph−¬ng tiÖn kÐo : Dïng hai cÇn cÈu CC – 2000 kÐo ch©n ®Õ th«ng quahÖ puli vμ cuén c¸p. ChuÈn bÞ cÇn ®Èy , chuÈn bÞ c¸p kÐo, puli gi¶m lùc, mÆt b»ng vμ nh©n lùc.b. KÐo ch©n ®Õ ra mÐp c¶ng . Sö dông hai cÈu CC – 2000 kÐo ch©n ®Õ th«ng qua hÖ pulli vμ cuén c¸p. Mãc cÈu®−îc mãc vμo phÝa d−íi cña khèi ch©n ®Õ.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 13
 14. 14. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp H¹ khèi ch©n ®Õ xuèng m¸ng tr−ît. L¾p c¸c thiÕt bÞ vμo c¸c vÞ trÝ ®· ®−îc thiÕt kÕ s½n (cÇn ®Èy, cÈu, puli ,têi...). §−êng tr−ît vμ m¸ng tr−ît ®· ®−îc b«i líp mì dμy 2(mm). KiÓm tra l¹i c¸c vÞ trÝ cÈu, khèi ch©n ®Õ, c¸p kÐo... CÈu b¾t ®Çu gia t¶i, tèc ®é kÐo ®−îc kiÓm so¸t .- Hai cÈu ph¶i gia t¶i cïng mét lóc ®Ó khèi ch©n ®Õ ®−îc kÐo c©n b»ng trªn ®−êng trù¬t.- Khi kÐo hai puli cã nhiÖm vô gi¶m t¶i ®ång thêi lμm nhiÖm vô thu ng¾n b»ng c¸c rßng räc trªn ®ã. KÐo khèi ch©n ®Õ trªn ®−êng tr−ît cã thÓ qua 4 giai ®o¹n nh− sau:- Giai ®o¹n 1:Tõ khi l¾p c¸p kÐo cho ®Õn khi kÐo hÕt chiÒu dμi puli.- Giai ®o¹n 2: Khèi ch©n ®Õ ®· nh« ra khái mÐp c¶ng ®Ó luån ponton d−íi vμ ë giai ®o¹n 2 nμy th× puli ®· bÞ rót ng¾n hÕt chiÒu dμi.- Giai ®o¹n 3: KÐo khèi ch©n ®Õ tõ khi l¾p poton d−íi vμo ®Õn khi khèi ch©n ®Õ nh« ra mÐp c¶ng ®Ó chê poton trªn, ë giai ®o¹n nμy puli ®· ®−îc kÐo dμi ra hoμn toμn.- Giai ®o¹n 4: puli ®· ®−îc rót ng¾n hÕt cì vμ ponton trªn cã thÓ vμo ®Ó liªn kÕt víi khíp liªn kÕt cña khèi ch©n ®Õ.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 14
 15. 15. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp 11000 16000 11000 12000 14000 14000 14000 15000 16000 16000 16000 H×nh 8 : S¬ ®å kÐo tr−ît KC§.c. §−a ch©n ®Õ xuèng Ponton d−íi . Sau khi khèi ch©n ®Õ ®−îc ®−a tíi vÞ trÝ mÐp c¶ng. Khi hÖ thèng Pulli, cuén c¸p v−îtqu¸ kh¶ n¨ng cho phÐp, l¾p thªm cÇn ®Èy. TiÕp tôc kÐo KC§ nh« ra mÐp c¶ng mét ®o¹nthÝch hîp råi ®−a Ponton d−íi vμo vÞ trÝ nhËn t¶i. Chän giai ®o¹n thñy triÒu phï hîp kÕth¬p víi viÖc ®iÒu chØnh l−îng n−íc d»n sao cho Ponton d−íi ë vÞ trÝ phï hîp. Neo Ponton d−íi vμo vÞ trÝ tiÕp nhËn t¶i. Chê thñy chiÒu lªn hoÆc b¬m n−íc ra kháiPonton ®Ó Ponton tù næi tiÕp xóc vμ nhËn t¶i tõ KC§. VÞ trÝ cña ponton d−íi ®−îc thÓ hiÖn trong b¶n vÏ.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 15
 16. 16. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp +5.5 m mntt PTD Kho¶ng c¸ch an toμn ®Ó PTD nhËn t¶i tõ KC§d. Gi¶i phãng m¸ng tr−ît d−íi ra khái KC§ . C¾t c¸c liªn kÕt gi÷a m¸ng tr−ît d−íi víi KC§. B¬m n−íc ra khái Ponton d−íi ®Ó nã næi lªn ; khi ®ã KC§ sÏ ®−îc n©ng cao lªn sovíi m¸ng tr−ît d−íi , tiÕn hμnh gi¶i phãng m¸ng tr−ît d−íi. Trong qu¸ tr×nh nμy, KC§ xoay quanh m¸ng tr−ît trªn. M¸ng tr−ît trªn cã cÊu t¹o®Æc biÖt ®Ó cho phÐp KC§ cã thÓ xoay quanh nã.e. §−a KC§ xuèng Ponton trªn .+0.0 +5.5 m mntt PTt PTD Kho¶ng c¸ch an toμn ®Ó PTT nhËn t¶i tõ KC§ Sau khi gi¶i phãng m¸ng tr−ît d−íi ra khái KC§, tiÕp tôc cÈu, c¸p ®Ó ®Èy c¶ KC§ rêikhái bÕn. Lùc t¸c dông cña cÇn cÈu , th«ng qua hÖ thèng pulli t¸c dông lªn KC§ ®−aKC§ tiÕn ra mÐp c¶ng ®Õn vÞ trÝ thÝch hîp ®Ó cã thÓ l¾p Ponton trªn vμo.  Trong bμi to¸n nμy kh«ng sö dông cÇn ®Èy v× kho¶ng c¸ch tõ diafgram 1 ®Õn MTT lμ 16 (m) kho¶ng c¸ch ®ñ ®Ó thi c«ng l¾p PTT víi KC§.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 16
 17. 17. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp VÞ trÝ cña ponton trªn ®−îc thÓ hiÖn trong b¶n vÏ.+0.0 +5.5 m mntt PTt PTD Tr−êng hîp hai Ponton nhËn t¶i hoμn toμn.3. quy tr×nh thi c«ng vËn chuyÓn kc®.Khèi ch©n ®Õ ®−îc ®Æt cè ®Þnh trªn hÖ Ponton vμ ®−îc vËn chuyÓn ra ®Þa ®iÓm thi c«ngb»ng c¸c tμu kÐo. Quy tr×nh vËn chuyÓn nh− sau :A. KÐo KC§ ra khái c¶ng .+ Tμu kÐo ®−îc nèi vμo ponton d−íi b»ng hÖ thèng d©y c¸p.+ KiÓm tra tÊt c¶ c¸c c¸p buéc, c¸c vÞ trÝ buéc c¸p vμo ponton.+ KiÓm tra c¸c mèi hμn gia cè khèi ch©n ®Õ víi ponton.+ Th¸o c¸c c¸p neo d÷ khèi ch©n ®Õ víi bê c¶ng.+ Khi tÊt c¶ c¸c c«ng viÖc chuÈn bÞ ®· hoμn thμnh ta tiÕn hμnh kÐo khèi ch©n ®Õ ra kháic¶ng.B. VËn chuyÓn KC§ ra n¬i thi c«ng.+ KC§ vμ hÖ Ponton ®−îc kÐo ra n¬i thi c«ng b»ng hai tμu : mét tμu kÐo vμ mét tμu cãnhiÖm vô l¸i ®u«i ®Ó ®¶m b¶o tÝnh æn ®Þnh.+ KC§ vμ hÖ ponton ®−îc kÐo theo ph−¬ng ngang cña KC§ ( ph−¬ng däc cña ponton )®Ó gi¶m lùc c¶n t¸c dông lªn hai ponton.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 17
 18. 18. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp Tμu l¸i ®u«i Tμu kÐo H×nh 13 : VËn chuyÓn KC§ ra n¬i thi c«ng. C. §iÒu kiÖn khÝ t−îng cho phÐp vËn chuyÓn KC§. - ChiÒu cao sãng kh«ng lín h¬n 0,7(m). - Tèc ®é giã nhá h¬n 30(m/s). - VËn tèc dßng chÈy: 1.3(m/s). - VËn tèc tÇu: 1.5(m/s). - Thêi tiÕt ®−îc dù b¸o trong thêi gian tr−íc 72(h).III. Giai ®o¹n thi c«ng ®¸nh ch×m kc® 1. ChuÈn bÞ ph−¬ng tiÖn phôc vô ®¸nh ch×m kc®.  C¸c tμu kÐo: - Tμu kÐo sao mai 01 ; 02;03. - Tμu kÐo kú v©n 01 ; 02. - Tμu dÞch vô. 2. §Þnh vÞ khèi ch©n ®Õ t¹i vÞ trÝ ®¸nh ch×m. - Khèi ch©n ®Õ ®−îc ®Þnh vÞ t¹i vÞ trÝ ®¸nh ch×m b»ng 4 tμu kÐo kh¸c nhau. - Hai tμu kÐo ®−îc mãc vμo ponton d−íi - Mét tμu kÐo nèi víi poton trªn ®−îc ®Þnh vÞ phÝa tr−íc vμ tμu kÐo nμy còng th¶ neo nhê c¸c tμu dÞch vô ®Ó cè ®Þnh, së dÜ kh«ng dïng c¸p neo trùc tiÕp tõ poton v× sau khi ®Þnh vÞ c¸c tμu nμy cßn lμm nhiÖm vô kÐo poton ra khái khèi ch©n ®Õ khi ta giËt nªm - Hai tμu kÐo mãc c¸p vμo hai ponton trªn vμ d−íi ®−îc neo c¨ng vÒ hai phÝa cña ph−¬ng däc khèi ch©n ®Õ. Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 18
 19. 19. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp TμU KÐO N04 PONTOON TR£N TμU KÐO N02 TμU KÐO N01 H×nh 14 : §Þnh vÞ KC§ t¹i n¬i thi c«ng.3. ®¸nh ch×m kc® b»ng ponton C¾t bá c¸c liªn kÕt gi÷a Ponton d−íi víi KC§, c¾t bá c¸c thanh chèng. Gi¶i phãng c¸c liªn kÕt gi÷a c¸c tμu N02, N03 víi hai ponton. Dïng tμu kÐo N01 kÐoponton d−íi ra. Lóc nμy ponton trªn vÉn ®−îc liªn kÕt víi KC§. KC§ sÏ xoay quanh träng t©m mÆt®−êng n−íc cña ponton trªn. Ponton trªn cã t¸c dông nh− mét phao næi, nhê ®ã khi KC§ ë vÞ trÝ th¼ng ®øng th× ®¸yKC§ c¸ch ®¸y biÓn 2(m). Khi KC§ ®· xoay ®Õn vÞ trÝ th¼ng ®øng c¸ch ®¸y biÓn mét kho¶ng an toμn dÞch chuyÓn KC§ b»ng tμu kÐo ®Õn vÞ trÝ x©y dùng vμ ®Æt khèi ch©n ®Õ vμo ®óng vÞ trÝx©y dùng,b»ng viÖc d»n n−íc vμ dïng tμu kÐo ponton trªn ra khái KC§ khi ®· th¸o liªnkÕt gi÷a ponton trªn vμ KC§.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 19
 20. 20. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐpIV. Giai ®o¹n thi c«ng ®ãng cäc vμ hoμn thiÖn kc®.  Qu¸ tr×nh thi c«ng ®ãng cäc sö dông tÇu cÈu Hoμng Sa; C¸c lo¹i bóa sö dông trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc: MRBS 1800 vμ MRBS 3000.C«ng tr×nh cã 8 cäc; Kh¶ n¨ng tÇu Hoμng Sa cã thÓ n©ng ®−îc ®o¹n cäc dμi 85(m).  C¸c ®o¹n cäc ®−îc tæ hîp tõ nh÷ng ®o¹n thÐp èng dμi 12(m) ®· ®−îc c¾t s½n trong x−ëng s¶n xuÊt cu¶ XNLDDK VietsovPetro. §Ó theo dâi qu¸ tr×nh ®ãng cäc ng−êi ta ®¸nh dÊu b»ng s¬n tr¾ng theo chiÒu dμi cña ®o¹n cäc tõng ®o¹n 0,5(m).  Sau khi khèi ch©n ®Õ ®· ®−îc ®Þnh vÞ ®óng vÞ trÝ thiÕt kÕ, tiÕn hμnh kiÓm tra mÆt b»ng t¹i c¸c vÞ trÝ èng chÝnh. N©ng c¸c ®o¹n cäc thø nhÊt. NÕu sai sè kh«ng v−ît qu¸ giíi h¹n cho phÐp th× tiÕn hμnh ®ãng cäc.  Thø tù ®ãng cäc, sau khi ®Þnh vÞ KC§ ta tiÕn hμnh kiÓm tra cao tr×nh ®Ønh cña 8 èng chÝnh, cäc ®Çu tiªn sÏ ®−îc ®ãng ë vÞ trÝ èng chÝnh cao nhÊt.TiÕp tôc c«ng t¸c ®ãng cäc t¹i vÞ trÝ ®èi xøng theo ®−êng chÐo víi èng cäc ®−îc ®ãng tr−íc ®ã.  Tr×nh tù thùc hiÖn cô thÓ nh− sau: Lång ®o¹n L1 vμo ch©n ®Õ, h¹ ®o¹n cäc vμ ®ãng tíi khi cßn mét ®o¹n kho¶ng 1,5(m) th× dõng l¹i. §Þnh vÞ cäc vμ tiÕn hμnh hμn nèi ®o¹n cäc L2. KiÓm tra mÆt b»ng khèi ch©n ®Õ. TiÕn hμnh ®ãng cäc xuèng cho ®Õn khi ®¹t ®é s©u thiÕt kÕ. Tr×nh tù nμy ®−îc lÆp l¹i ®èi víi c¸c cäc tiÕp theo.  MÆc dï trong qu¸ tr×nh ®ãng cäc ta ®· kiÓm tra ®é nghiªng cña khèi ch©n ®Õ. Nh−ng sau khi ®ãng c¶ 8 cäc xong vÉn ph¶i kiÓm tra l¹i ®é nghiªng cña khèi ch©n ®Õ. + NÕu ®é nghiªng cña KC§ lín h¬n ph¹m vi cho phÐp, ph¶i dïng cÈu nhÊc gãc thÊp lªn ®Ó chØnh l¹i ®é nghiªng. + NÕu ®é nghiªng cña KC§ n»m trong ph¹m vi cho phÐp, ta tiÕn hμnh chÌn cäc. + Sau khi chÌn cäc xong th× tiÕn hμnh b¬m tr¸m xi m¨ng. Chê cho khi v÷a ®«ng cøng ®Õn c−êng ®é yªu cÇu, dïng m¸y thuû b×nh ®o cao tr×nh cÇn thiÕt cña ®Ønh cäc råi tiÕn hμnh c¾t ®Çu cäc b»ng m¸y hμn Axetylen. VÞ trÝ c¾t ®Çu cäc c¸ch ®Çu èng chÝnh mét kho¶ng 500 (mm). PhÇn iIi: C¸c bμi to¸n thi c«ng khèi ch©n ®Õ I. Giai ®o¹n thi c«ng trªn b·i l¾p r¸p. Quy c¸ch tÝnh to¸n bμi to¸n kiÓm tra gèi ®ì: X¸c ®Þnh:  sè l−îng thanh (èng) cÇn bè trÝ gèi ®ì: n (chiÕc) Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 20
 21. 21. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp  sè l−îng gi¸ ®ì cÇn bè trÝ : N=2*n (chiÕc)( kh«ng ¸p dông cho gèi ®ì xoay).  chiÒu dμi lín nhÊt cña TD èng cÇn bè trÝ gi¸ ®ì : Lmax=Max(Ltd èng) (m)  trong l−îng cña TD èng t¸c dông vμo gèi dì : P=V* (T) (lÊy =7850 KG/m3)  träng l−îng mæi gi¸ ®ì ph¶i chÞu. R=P/2 (T)  ¸p lùc nÒn ®¸t d−í gi¸ ®ì =R/A (T/m2) (A-diÖn tÝch TD gèi ®ì )  So s¸nh ®iÒu kiÖn kiÓm tra     =60(T/m2).- B»ng b¶ng tÝnh Excel ta cã kÕt qu¶ kiÓm tra gèi ®ì nh− sau:1. TÝnh to¸n träng l−îng vμ träng t©m KC§Ta tiÕn hμnh tÝnh to¸n trong tr¹ng th¸i khèi ch©n ®Õ ®· n»m æn ®Þnh trªn c¸c gèi ®ì, métmÆt cña khèi ch©n ®Õ n»m ngang song song víi mÆt ®Êt.Chän hÖ täa ®é Oxyz nh− h×nh vÏ :Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 21
 22. 22. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp H×nh 17: S¬ ®å tÝnh täa ®é träng t©m khèi ch©n ®Õ.KÕt qu¶ tÝnh to¸n nh− sau : Tæng träng l−îng cña KC§ trªn bê lμ : G = 754.6 (T). Täa ®é träng t©m G cña KC§ th¼ng ®øng lμ : x G  x i i G i y G  y i i G i z G  z i i G iB»ng b¶ng tÝnh Excel ta cã kÕt qu¶ nh− sau.Chi tiÕt tÝnh to¸n xem b¶ng Excel. Täa ®é träng t©m G cña KC§ n»m ngang lμ : x G  x i i  30 (m). G iSinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 22
 23. 23. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp y G  y i i  0 (m). G i z G  z i i  10 (m). G iHÖ to¹ ®é ®Ó tÝnh träng t©m cña khèi ch©n ®Õ n»m ngang.2. TÝnh to¸n träng l−îng vμ träng t©m mét Panel. S¬ ®å tÝnh träng t©m Panel 1: HÖ trôc Oxyz ®−îc chän nh− h×nh vÏ .9.22 28.30Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 23
 24. 24. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp H×nh 18 : HÖ to¹ ®é dïng trong tÝnh to¸n träng t©m Panel. x G  x i i (m). G i y G  yi i (m). G i z G  z i i (m). G i Tæng träng l−îng cña mét Panel : Gpanel =116.0237(T). Notes: träng l−îng vμ to¹ ®é träng t©m cña 4 panel P1,P2.P3.P4 lμ t−¬ng ®−¬ng nhau lªn chØ cÇn tÝnh to¸n chän cÈu còng nh− träng l−îng vμ träng t©m cho mét panel vμ lÊy lμm sè liÖu tÝnh to¸n chung cho c¸c panel cßn l¹i.3. CÇn cÈu: trong c«ng t¸c thi c«ng KC§ trªn b·i l¾p r¸p cÇn cÈu ®Ó phôc vô quay lËtc¸c Panel tõ vÞ trÝ n»m ngang lªn vÞ trÝ th¼ng ®øng. Ta tÝnh to¸n chän cÈu nh− sau: - S¬ ®å c¸c lùc khi quay panel b»ng cÈu: T – lùc kÐo cña cÇn trôc ®Ó dùng panel R – tæng ph¶n lùc t¸c dông lªn c¸c gi¸ ®ì èng xoay G – träng l−îng cña panelSinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 24
 25. 25. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp Ta cã: m R (G; T )  0 suy ra: T =G/2 Z  0 suy ra T=R. - ChiÒu cao vμ tÇm víi cÇn thiÕt cña cÇn trôc ®−îc x¸c ®Þnh nh− sau: L – chiÒu dμi tay cÇn e – kho¶ng dù tr÷. Chän e = 2 (m) c – kho¶ng c¸ch tõ mÆt ®Êt ®Õn trôc quay (c = 1.5m) H = B = 23 (m) – chiÒu cao lín nhÊt cña panel §Ó chiÒu dμi tay cÇn ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt th× gãc nghiªng cña tay cÇn ph¶i tho¶ m·n ®iÒu kiÖn sau: H  e  c 3 23  2  1.5 tg = 3   2.27 e 2   = 66.270  sin = 0.915, cos = 0.4 ChiÒu dμi tay cÇn lμ: H ec 23.5 Lmin =   25.683(m) sin  0.915 B¸n kÝnh tay cÇn t−¬ng øng víi c¸nh tay cÇn nhá nhÊt lμ: Rmin = Lmincos + r = 25.683 x 0.4 + 3 = 13.2732 (m) r – kho¶ng c¸ch tõ träng t©m cña cÇn trôc tíi mÐp g©y lËt (r = 3m)Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 25
 26. 26. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp V× träng l−îng lín nhÊt cña panel lμ 116.0237 (T) nªn søc trôc tèi thiÓu lμ: T1 = T*k = G*k/2 = 116.0237 x 1.2/2 = 69.61 (T) k – hÖ sè dù tr÷ lÊy b»ng 1.2 C¨n cø vμo sè liÖu cÇn thiÕt ®· tÝnh ë trªn ta tra b¶ng chän c¸c lo¹i cÈu trªn BLR. Ta chän hai cÈu xÝch CC – 600. Lo¹i cÈu nμy cã c¸c ®Æc tr−ng nh− sau: Søc n©ng: 140 (T) TÇm víi: H = 40 (m), P = 63 (T) Môc ®Ých cña viÖc chän hai cÈu bëi v× panel kh¸ dμi nªn nÕu dïng mét cÈu th× khicÈu dÔ g©y mÊt æn ®Þnh do vËy ta chän ph−¬ng ¸n dïng hai cÈu.4. TÝnh to¸n b−íc cÈu . Nguyªn lÝ tÝnh to¸n b−íc cÈu : Do hai cÈu cã ®iÓm ®Æt kh¸c nhau, chiÒu dμi tay ®ßn kh¸c nhau nªn b−íc cÈu sÏ kh¸c nhau. CÇn tÝnh to¸n b−íc cÈu cho hai cÈu sao cho gãc nghiªng  lμ nh− nhau; gãc  nhá h¬n hoÆc b»ng 50 ®Ó ®¶m b¶o ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cña cÈu. H×nh 22 : S¬ ®å x¸c ®Þnh b−íc cÈu. Quü ®¹o chuyÓn ®éng cña ®iÓm mãc c¸p lμ cung trßn cã b¸n kÝnh lÇn l−ît lμ L1 vμ L2 ( chiÒu dμi c¸nh tay ®ßn t¹i ®iÓm mãc c¸p ).Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 26
 27. 27. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp C¸c th«ng sè x, x, y liªn quan víi nhau nh− sau : L  Xi X  X  cos  i   1 i    arccos1  i  L L  L  Yi  L sin  i X i  L cos  i X i  X i  tg i    i  arctg   H Y   H  Yi  i  Tõ ®ã ta cã thÓ chän tr−íc b−íc cÈu X i  X i 1  X i sau ®ã kiÓm tra l¹i ®iÒu kiÖn gãc   50 . ChiÒu dμi ®o¹n c¸p cÇn thu trong mçi b−íc cÈu lμ : li  li  li 1 víi li lμ chiÒu dμi c¸p cÈu ë b−íc thø i ( i ch¹y tõ 0 ®Õn n). X l0  H ; li  sin  iKÕt qu¶n tÝnh to¸n trong b¶ng tÝnh Excel nh− sau:Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 27
 28. 28. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐpSinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 28
 29. 29. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐpS¬ ®å mãc cÈu:Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 29
 30. 30. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐpII.Giai ®o¹n thi c«ng h¹ thñy. Sau khi hoμn thμnh KC§ th× ta tiÕn hμnh h¹ KC§ xuèng m¸ng tr−ît (gåm 2 m¸ng tr−ît trªn vμ hai m¸ng tr−ît d−íi). Qu¸ tr×nh nμy ®−îc tiÕn hμnh nh− sau: - Dïng kÝch kÝch KC§ lªn cao h¬n m¸ng tr−ît kho¶ng 2 cm, ®−a m¸ng tr−ît luån xuèng d−íi KC§ t¹i vÞ trÝ ®· tÝnh to¸n tr−íc, lóc nμy toμn bé träng l−îng cña KC§ lμ do c¸c m¸ng tr−ît ®ì. - ChiÒu cao cña m¸ng tr−ît phô thuéc vμo chiÒu cao tõ mÆt n−íc lóc h¹ thuû ®Õn mÐp c¶ng (®Ó cho KC§ kh«ng bÞ ch¹m vμo mÐp c¶ng khi h¹ thuû) Trong viÖc lùa chän c¸c m¸ng tr−ît ta ph¶i quan t©m ®Õn c¸c vÊn ®Ò sau: KÝch th−íc c¸c m¸ng tr−ît ph¶i ®¶m b¶o ¸p lùc truyÒn xuèng ®−êng tr−ît kh«ng lín h¬n ¸p lùc cho phÐp. KiÓm tra ®é bÒ vμ ®é æn ®Þnh cña KC§. ViÖc kiÓm tra ®é bÒ vμ ®é æn ®Þnh ë ®©y lμ coi kÕt cÊu ®Õ ®−îc ®Æt lªn hai gèi. Trong ®å ¸n nμy ta cã thÓ lùa chän c¸c m¸ng tr−ît cã s½n cña c«ng ty. 1. X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt m¸ng tr−ît d−íi (mtd) VÞ trÝ cña MTD ®−îc ®Æt sao cho mÐp d−íi cña MTD c¸ch mÐp d−íi cña KC§ mét kho¶ng lín h¬n bÒ réng cña PTD mét ®o¹n 2-3m ®Ó ®¶m b¶o PTD kh«ng bÞ ch¹m vμo mÐp c¶ng, ta cã MTD cã kÝch th−íc lμ 5x1.5 m. VËy ta chän kho¶ng c¸ch tõ t©m MTD ®Õn mÐp d−íi cña KC§ lμ 15m. - X¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt m¸ng tr−ît trªn (MTT) VÞ trÝ ®Æt m¸ng tr−ît trªn phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn æn ®Þnh cña KC§, mÆt kh¸c nã ph¶i phô thuéc vμo ®iÒu kiÖn khi thi c«ng, tøc lμ ta x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Æt m¸ng tr−ît trªn phô thuéc vμo ®é s©u n−íc tÝnh to¸n t¹i vÞ trÝ x©y dùng c«ng tr×nh ®Ó nã cã thÓ gi÷ cho c«ng tr×nh c¸ch ®¸y biÓn mét kho¶ng an toμn 2-3m khi thi cång h¹ thuû vμ hoμn thμnh KC§. Víi kÝch th−íc cña MTT lμ 2x1.5 m, ®é s©u n−íc n¬i ®Æt c«ng tr×nh lμ 47 (m) ta chän kho¶ng c¸ch tõ t©m MTT ®Õn ®Ønh KC§ lμ 9 (m). - X¸c ®Þnh c¸c ph¶n lùc cña m¸ng tr−ît Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 30
 31. 31. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp gC«ng thøc phôc vô tÝnh to¸n: vμ RMTD  KCD  RMTT vμ PMT  MT  P   60( 2 ) P * X2 P R TRMTT  KCD X1  X 2 2 S MT m¸p lùc cho phÐp trªn ®−êng tr−ît 120T/m,nh− vËy kiÓm tra theo c¸ch trªn lμ an toμn.KiÓm tra kh¶ n¨ng chÞu lùc cña m¸ng tr−ît trªn khi Ponton d−íi nhËn t¶i.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 31
 32. 32. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp +5.5 m mntt PTD Pkcd/2 a C RA RC - Dùa vμo s¬ ®å tÝnh nh− trªn, ta x¸c ®Þnh ®−îc ph¶n lùc lªn hai gèi A vμ C, ®ãchÝnh lμ phÇn träng l−îng cña KC§ mμ mçi m¸ng tr−ît ph¶i tiÕp nhËn. 0,5  G  25 0.5  754.6  25 RC    192.5 (T) 25  24 49 R A  0,5  G  RC  0.5  754.6  192.5  184.8 (T) - Lùc ph©n bè mμ m¸ng tr−ît trªn truyÒn xuèng ®−êng tr−ît : RA 184.8 p1    36.96 (T/m2) < [ p ] = 60 (T/m2). S MTT 2.5  2 KÕt luËn : §−êng tr−ît ®ñ kh¶ n¨ng chÞu lùc.chØ cÇn tÝnh cho m¸ng tr−ît kÝch th−íc nhá v× m¸ng tr−ît nhá tho¶ m·n th× m¸ng tr−îtlín còng tho· m·n theo. 2. TÝnh to¸n lùc kÐo, Bè trÝ têi.  §Ó tÝnh to¸n lùc kÐo KC§ trªn ®−êng tr−ît ta ph¶i x¸c ®Þnh träng l−îng toμn bé KC§ sau khi l¾p r¸p xong céng víi träng l−îng c¸c thiÕt bÞ kÌm theo KC§ nh− Protector, cÇu thang, gi¸ cËp tÇu, sμn c«ng t¸c, c¸c lo¹i c¸p vμ mãc c¸p,... Nh−ng do kh«ng biÕt c¸c sè liÖu cô thÓ nªn ta tÝnh têi kÐo KC§ kh«ng kÌm c¸c thiÕt bÞ trªn. Theo tÝnh to¸n ë phÇn trªn ta cã träng l−îng toμn bé KC§ lμ: G = 754.6 (T).  Lùc kÐo KC§ ph¶i cã gi¸ trÞ: T  P.fms Víi fms lμ hÖ sè ma s¸t gi÷a m¸ng tr−ît vμ ®−êng tr−ît (fms = 0,1  0,2)Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 32
 33. 33. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp  Do ban ®Çu KC§ ch−a chuyÓn ®éng nªn nã cã søc × víi fms = 0,35  0,5 nªn lùc kÐo ®Ó th¾ng ®−îc søc × ban ®Çu lμ (chän fms = 0,4): T0 = 745.6 x 0,4 =298.24 (T)  Khi KC§ ®· chuyÓn ®éng th× cÇn duy tr× lùc kÐo tèi thiÓu lμ (chän fms = 0,2 ): T = 745.6 x 0,2 = 149.12 (T) Th«ng th−êng ng−êi ta chän hÖ puli gi¶m cÊp 5-10 lÇn.ë ®å ¸n nμy ta chän hÖ puligi¶m cÊp 10 lÇn, vËy lùc kÐo sau puli lμ:298.24/10=29.824 (T) =30(T).(lÊy trßn ®Ó dÔchän cÈu.) ®©y lμ KC§ cã kÝch th−íc lín lªn ta sö dông 2 têi ®ª kÐo KC§.c¸c têi nμy ®Òu th«ngqua hÖ phuli ®Ó kÐo. Khi ®ã lùc kÐo cña mçi têi lμ: T puli 30 Ttoi    18.75(T ) 2k 2 * 0.8 Trong ®ã k:lμ hÖ sè kh«ng ®ång ®Òu gi÷a2 têi. VËy Chän 2 têi cã søc kÐo mçi têi lμ 20 (T). 3. TÝnh to¸n mín n−íc vμ l−îng n−íc d»n.1) Mín n−íc ban ®Çu cña Ponton:- Träng l−îng cña Ponto: Ppt = 610.08 (T).- KÝch th−íc Ponton: L x B x H = 40 x12 x 4,5 (m).- Mín n−íc ban ®Çu cña Ponton: To= 1.24 (m)- Søc chë : 800 (T).2) Ph−¬ng ¸n ®−a Ponton d−íi vμo nhËn t¶i : Mùc n−íc triÒu kiÖt c¸ch mÐp c¶ng 5,5 (m) chiÒu cao m¸ng tr−ît lμ 1.5(m) tæng chiÒu cao Ponton vμ gèi ®ì trªn Ponton lμ 4,5 + 1,6 = 6,1 (m). VËy khi triÒu kiÖt, mÐp trªn cña gèi ®ì c¸ch mÐp d−íi KC§ mét kho¶ng:  = 1.5+ 5,5 – ( 6,1 – 1,24 ) = 1.14 (m) Kho¶ng c¸ch nμy cho phÐp Ponton cã thÓ luån vμo d−íi KC§ ®Ó nhËn t¶i.- Quy tr×nh ®−a PTD vμo nhËn t¶i nh− sau:§îi lóc triÒu kiÖt,(ph¶i lùa chän sao cho lóc h¹ thuû KC§ xuèng ponton th× triÒu ®ang lªn-khi ®ã chØ cÇn tÝnh bμi to¸n thªm l−îng nø¬c gi»n vμo ponton ®Ó ®¶m b¶o viÖc nhËnKC§ ®−îc dÔ dμng) ®−a Ponton d−íi vμo vÞ trÝ ®· lùa chän.Khi triÒu lªn, Ponton d−íi sÏ næi dÇn, ®Õn mùc n−íc c¸ch mÐp c¶ngSinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 33
 34. 34. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp 5.5+1.14=6.64(m)Ponton d−íi b¾t ®Çu tiÕp xóc víi KC§ t¹i vÞ trÝ liªn kÕt, tiÕn hμnh hμn liªn kÕt KC§ víigèi ®ì cña Ponton d−íi.- Khi triÒu tiÕp tôc lªn, ®Ó gi÷ cho KC§ lu«n lu«n ë tr¹ng th¸i n»m ngang, tiÕn hμnh b¬m d»n n−íc vμo Ponton.3) TÝnh to¸n l−îng n−íc d»n vμo Ponton d−íi ®Ó gi÷ cho KC§ ë tr¹ng th¸i n»m ngang khi triÒu lªn cao nhÊt:- §Ó gi÷ cho KC§ n»m ngang ta ph¶i b¬m d»n n−íc.- Träng l−îng cña KC§ t¸c dông lªn Ponton d−íi: P1 = 2 x RA = 2 x 184.8 = 369.6 (T).- Tæng träng l−îng cña KC§ t¸c dông lªn Ponton d−íi vμ träng l−îng Ponton d−íi: P = P1 + Ppt = 369.6 + 610.08 = 979.68(T).- Mín n−íc cña Ponton d−íi khi ®· nhËn t¶i hoμn toμn tõ MTD: P 979.68 T1 =   1.99 (m). B  L   nb 40  12  1.025- Kho¶ng c¸ch tõ mùc n−íc triÒu cao tíi mÐp c¶ng lμ: 5,5 – 3,5 = 2 (m).- Mín n−íc cÇn thiÕt cña Ponton d−íi ®Ó gi÷ cho KC§ n»m ngang: T2 =HPTD-HMTD-MNTC= 6,1 – 1.5 – 2 = 2.6 (m).Nh− vËy ta ph¶i triÖt tiªu sù næi do thuû triÒu cña PTD b»ng n−íc d»n mét kho¶ng: T = T2 – T1 = 2.6- 1.99 = 0.61(m).- ThÓ tÝch khèi n−íc ph¶i d»n thªm: Vn =TxLxB= 0.61 x 40 x 12 = 292.8 (m3).- Khi mùc n−íc b¾t ®Çu rót, l¹i tiÕn hμnh b¬m n−íc ra. ViÖc bè trÝ m¸y b¬m vμ l−u l−îng ph¶i ®−îc tÝnh to¸n cô thÓ, trong ph¹m vi ®å ¸n ta kh«ng xÐt ®Õn bμi to¸n nμy.4) Ph−¬ng ¸n ®−a PTT vμo nhËn t¶i :- §Ó ®¶m b¶o cho KC§ lu«n n»m ngang, ta chän thêi ®iÓm ®Ó ®−a Ponton trªn vμo nhËn t¶i lμ kho¶ng thêi gian mùc n−íc tiÕp tôc t¨ng. Tæng thêi gian tiÕp tôc kÐo tr−ît KC§ sau khi hμn liªn kÕt víi Ponton d−íi , vμ thêi gian liªn kÕt Ponton trªn vμo KC§ ph¶i ®−îc tÝnh to¸n . Trong kho¶ng thêi gian ®ã nÕu mùc n−íc xuèng thÊp h¬n mùc n−íc giíi h¹n ph¶i cã biÖn ph¸p ®Ó gi÷ cho hÖ Ponton d−íi vμ KC§ kh«ng bÞ ngiªng xuèng , cã thÓ dïng thªm hÖ thèng phao phô ghÐp vμo Ponton d−íi.- Do kho¶ng c¸ch tõ mùc n−íc triÒu kiÖt ®Õn mÐp d−íi cña KC§ lμ 5.5+1.5=7 (m), lín h¬n chiÒu cao cña Ponton vμ gèi ®ì lμ: 4.5+1.6=6.1 (m)Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 34
 35. 35. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp ®ã lμ cßn ch−a kÓ mín n−íc ban ®Çu cña PTT do ®ã kh«ng thÓ ®−a PPT vμo nhËn t¶inh− ph−¬ng ¸n ®−a PTD vμo nhËn t¶i.v× nh− thÓ ph¶i chê thuû triÒu lªn vμ ph¶i tÝnh toμnl−îng n−íc d»n vμo PTD ë nhiÒu thêi ®iÓm rÊt bÊt tiÖn.- Chän thêi ®iÓm ®−a Ponton trªn vμo vÞ trÝ nhËn t¶i øng víi mùc n−íc c¸ch mÐp c¶ng mét ®o¹n 2,4 (m),viÖc nμy hoμn toμn cã thÓ tÝnh tr−íc mét c¸ch dÔ dμng.- Khi ®ã kho¶ng c¸ch tõ ®iÓm cuèi cïng cïa PTT tíi mÐp d−íi cña KC§ lμ : T0+2.4 + HMTT = 1.24+2.4+1.5=5.14 (m).VËy mín n−íc cÇn triÖt tiªu ®Ó PTT nhËn t¶i tõ KC§ lμ ( kho¶ng dù tr÷ gi÷ gèi ®ì víimÐp d−íi KC§ lÊy lμ 0.5 m ®Ó tiÖn thi c«ng g¾n PTT vμo KC§) HPTT+Hgèi ®ì -5.14=4.5+1.6-5.14=0.96 (m)Mín n−íc cÇn triÖt tiªu lμ: T= 0.96+0.5=1.46 (m).- ThÓ tÝch khèi n−íc ph¶i d»n thªm : V = T. L . B = 1.46.40.12 = 700.8 (m3).- Sau khi ®−a Ponton trªn vμo vÞ trÝ ®· lùa chän , tiÕn hμnh b¬m n−íc ra ®Ó Ponton trªn næi lªn tiÕp xóc víi khèi ch©n ®Õ. TiÕn hμnh hμn liªn kÕt KC§ víi Ponton trªn.5) TÝnh to¸n l−îng n−íc d»n vμo hai Ponton khi KC§ ®· n»m æn ®Þnh trªn hai Ponton :- X¸c ®Þnh träng l−îng KC§ truyÒn lªn hai Ponton : S¬ ®å tÝnh : +0.0 mntt PTt PTD g a c RA RcSinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 35
 36. 36. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp -Träng l−îng KC§ truyÒn lªn mçi Ponton chÝnh b»ng ph¶n lùc lªn mçi gèi tùa. + Träng l−îng KC§ truyÒn lªn Ponton trªn : G  24 754.6  24 RA    464.37 ( T). 24  15 39 + Träng l−îng KC§ truyÒn lªn Ponton d−íi : RC  754.6  464.37  290.23 ( T). - Mín n−íc Ponton trªn lμ : R A  Ppt 464.37  610.08 TPTT    2.18(m) 1,025  L  B 1.025  40  12 - Mín n−íc Ponton d−íi lμ : RC  Ppt 290.23  610.08 TPTD    1.83(m) 1,025  B  L 1.025  12  40 - VËy ®Ó cho hÖ KC§ vμ ponton lu«n lu«n n»m ngang,ta ph¶i d»n thªm n−íc vμo ponton d−íi, thÓ tÝch khèi n−íc d»n thªm lμ : Vn  TPTT  TPTD   B  L  (2.18  1.83)  12  40  168(m 3 ).III.Giai ®o¹n vËn chuyÓn KC§. 1. TÝnh lùc kÐo ®Ó vËn chuyÓn KC§ vμ PTN. - KÝch th−íc Ponton : L x B = 40 x 12 m ; mín n−íc tÝnh to¸n : T = 2,18( m). - ViÖc vËn chuyÓn KC§ ®−îc thùc hiÖn trong ®iÒu kiÖn thêi tiÕt b×nh th−êng, gi¶ sö t¹i thêi ®iÓm vËn chuyÓn, c¸c sè liÖu vÒ khÝ t−îng h¶i v¨n nh− sau: VËn tèc dßng ch¶y lín nhÊt lμ Vc = 1.3 (m/s) chñ yÕu ch¶y theo h−íng ®«ng b¾c t©y nam. V©n tèc giã 20(m/s) th× chiÒu cao sãng kh«ng v−ît qu¸ 0.5 m VËn tèc giã 30(m/s) th× chiÒu cao sãng kh«ng v−ît qu¸ 0.7 m LÊy ChiÒu cao sãng trong giai ®o¹n thi c«ng lμ Hs = 0.7 (m) - §Ó hÖ ponton vμ KC§ æn ®Þnh khi vËn chuyÓn th× yªu cÇu ponton di chuyÓn víi vËn tèc nhá kho¶ng V = 1,5 (m/s). - Lùc kÐo ponton ph¶i th¾ng ®−îc lùc c¶n cña m«i tr−êng t¸c ®éng lªn ponton. Lùc c¶n nμy gåm cã lùc c¶n do dßng ch¶y vμ lùc c¶n do sãng ,lùc c¶n do giã  Lùc c¶n do dßng ch¶y t¸c ®éng theo ph−¬ng däc ponton. FC  FC1  FC 2 Trong ®ã: Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 36
 37. 37. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp -FC1 lùc c¶n do ma s¸t. 1 FC1  Vc2 (3.10 3  Am ) 2 Vc lμ vËn tèc cña dßng ch¶y cã xÐt ®Õn di chuyÓn t−¬ng ®èi cña ponton víi dßngch¶y. Suy ra Vc = 1,5 + 1,3 (m/s) Am diÖn tÝch mÆt −ít tæng céng: Am  2  T  ( L  B)  L  B -FC2 lùc c¶n do h×nh d¸ng. 1 FC 2  Vc2 (1,2  Ap ) 2 Ap diÖn tÝch mÆt −ít vu«ng gãc víi h−íng cña dßng ch¶y: Ap  T  B  Lùc c¶n do giã t¸c dông lªn hÖ KC§ vμ PT ®−îc x¸c ®Þnh theo: 1 F¦W  CAV 2 tz 2Trong ®ã : C: hÖ sè cμn lÊy gÇn ®óng b»ng 1.2 A: diÖn tÝch h×nh chiÕu bÒ mÆt høng giã cña phÇn tö kÕt cÊu lªn mÆt ph¼ng vu«ng gãcvíi h−íng giã thæi. A  L H  T   B  H  T Vtz:vËn tèc giã trung b×nh trong kho¶ng time t ë ®é cao z tÝnh tõ mÆt n−íc biÓn trung b×nhB»ng b¶ng tÝnh Excel ta cã kÕt qu¶ nh− sauSinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 37
 38. 38. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp- Lùc tr«i d¹t do sãng t¸c ®éng theo ph−¬ng däc ponton. Fs  C d  B 2  L  H s2Trong ®ã: Hs chiÒu cao sãng ®¸ng kÓ, Hs = 0.7(m) Cd hÖ sè tr«i d¹t trïng b×nh, tra b¶ng ta cã Cd = 0,8 (N/m5) Fd = 133.6864 (T). VËy cÇn chän tμu cã søc kÐo lín h¬n 2 x 133.6864 = 267.37 (T). Thùc tÕ ta cßn ph¶i kÓ ®Õn lùc c¶n cña m«i tr−êng t¸c dông lªn tμu kÐo, lùc c¶n sãng do tμu vμ ph−¬ng tiÖn næi chuyÓn ®éng g©y nªn .Trong ph¹m vi ®å ¸n ta kh«ng xÐtSinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 38
 39. 39. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp ®Õn c¸c yÐu tè nμy, viÖc tÝnh to¸n lùc c¶n nh− trªn chØ mang tÝnh lÝ thuyÕt vμ lμ c¬ së ®Ó lùa chän s¬ bé tμu kÐo. §Ó kÐo hÖ ponton vμ KC§ ta dïng tμu kÐo Sao Mai.2. TÝnh to¸n æn ®Þnh tÜnh cña hÖ . Z G PTt o PTD X o x y Chän hÖ to¹ ®é Oxyz : gèc O n»m ë gi÷a hai ponton, cïng cao ®é víi ®¸y ponton. Trôc OX chia ®«i ponton theo chiÒu däc. To¹ ®é ZG cña träng t©m KC§ To¹ ®é ZG1 cña träng t©m Ponton trªn : To¹ ®é ZG2 cña träng t©m Ponton d−íi ( gåm c¶ khèi n−íc d»n ): PPT  0.5  H  Vdan    H dan  0,5 zG2 = PPT  Vdan  Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 39
 40. 40. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp Hn(d»n) =Vd/(L*B) To¹ ®é Zg cña träng t©m cña hÖ Ponton vμ KC§ : PKCD  Z Go  PPT  Z G1  Z G 2  PPT    Vdan  zG  ( m). PKCD  PPT  PPT    Vdan  To¹ ®é ZC cña phï t©m cña hÖ Ponton vμ KC§ : TPTT zC  (m). 2 ThÓ tÝch V chiÕm n−íc cña hai Ponton :  V =2*(TxLxB) M«men qu¸n tÝnh JX mÆt ®−êng n−íc ®èi víi trôc Ox:  B  L3   12  (m ) Jx = 2    4   ChiÒu cao æn ®Þnh ban ®Çu hox ®èi víi trôc Ox: Jx hox = zC – zG + (m) > 0. V M«men qu¸n tÝnh mÆt ®−êng n−íc JY ®èi víi trôc Oy:  B 3 .L  4  12  x  L  B  m . Jy = 2   2    ChiÒu cao æn ®Þnh ban ®Çu hOY ®èi víi trôc Oy: Jy hoy = zC – zG + (m) > 0. V b»ng b¶ng tÝnh Excel ta cã kÕt qu¶ tÝnh to¸n nh− sau:Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 40
 41. 41. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐpIV. Giai ®o¹n ®¸nh ch×m KC§. 1. Th¸o Ponton d−íi khái KC§ TÝnh lùc cÇn thiÕt ®Ó giËt nªm trªn Ponton lμ: R giat  R giu RC Trong ®ã: + R giu   f ms (T ) sin  -  = 30o - RC = 290.23 T - fms = 0.4 (ma s¸t gi÷a thÐp vμ thÐp, ma s¸t kh«, n»m im) 290.23  0.4 vËy Rgi÷ =  232.184 ( T ) sin(30) Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 41
 42. 42. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp + Rgiat: lùc giËt nªm khái KC§ Suy ra: R giat  232.184(T ) S¬ ®å bμi to¸n h¹ thuû: Z mntt PTt G c o Y - ta thÊy r»ng søc chë cña PonTon lμ 800 ( T ) trong khi träng l−îng cña KC§ chØ b»ng 754.6 (T) do ®ã kh«ng cÇn bè trÝ thªm phao phô ®Ó gióp KC§ næi. - tÝnh to¸n l−îng n−íc d»n vμo PTT vμ KC§ ®Ó h¹ KC§ xuèng ®¸y biÓn.Träng l−îng ban ®Çu cña PonTon P0=610.08 ( T )Träng l−îng cña KC§ PKC§=754.6 ( T )Lùc ®Èy næi t¸c dông lªn KC§ F®nKC§=1056.334 ( T )Lùc ®Èy næi t¸c dông lªn PTT F®nPPT = xHxLxB/2=1.025x4.5x40x12/2=1107 ( T ). ë ®©y gi¶ sö mín n−íc cña PTT khi KC§ ë vÞ trÝ th¼ng ®øng lμ H/2.ChiÕu c¸c thμnh phÇn lùc nμy lªn ph−¬ng trôc Z ta cã :Z  0  F dnKCD  FdnPT  P0  PKCD  1056.334  1107  610.08  754.6  798.654(T )Nh− vËy ®Ó KC§ ch×m xuèng ®¸y biÓn th× ta ph¶i d»n mét l−îng n−íc ®Ó triÖt tiªu lùc798.654( T )ThÓ tÝch n−íc mμ PTT cã thÓ nhËn thªm: B 12 V  L  H   40  4.5   1080(m 3 ) 2 2T−¬ng ®−¬ng víi khèi l−îngSinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 42
 43. 43. Tr−êng ®¹i häc x©y dùng Đå ¸n Bé m«n ktxd ctb - ®−êng èng bÓ chøa thi c«ng ctb b»ng thÐp m=Vx=1080x1.025=1107( T ).®Ó triÖt tiªu l−îng 798.654 ( T ) th× chØ cÇn d»n n−íc vμo PTT lμ ®ñ.VËy ta d»n thªm vμo PTT khèi l−îng n−íc lμ 800 ( T ).ThÓ tÝch cña PTT khi ®ã: P 800V  dan   780.5 (m3).  nb 1.025TiÕn hμnh d»n n−íc tõ tõ tíi khi KC§ ch¹m vμo ®¸y biÓn thÞ tiÕn hμnh ®o chªnh cao vμchuÈn bÞ c«ng t¸c ®ãng cäc.Sinh viªn th−c hiÖn: t« v¨n t×nh. mssv:11083.48 Trang 43

×