ภาคใต้กับประชาคมอาเซียน

4,605 views

Published on

เป็นวิทยากรในการเสวนาวงปิด ของ ศูนย์ข่าวภาคใต้สำนักข่าวอิศรา เรื่อง "ชายแดนใต้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง...ประชาคมอาเซียน 'โอกาส'หรือ 'วิกฤติ'"

0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,605
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
45
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ภาคใต้กับประชาคมอาเซียน

 1. 1. พันเอก ดร . ธีรนันท์ นันทขว้าง รองผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหาร , วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย Mobile: 089-893-3126, Web Site: http://tortaharn.net teeranan@rtarf.mi.th, teeranan@nandhakwang.info Twitter : @tortaharn Facebook : http://facebook.com/tortaharn http://facebook.com/dr.trrtanan
 2. 2. <ul><li>ความเป็นมา </li></ul><ul><li>ทำไมต้องประชาคมอาเซียน ? </li></ul><ul><li>ความท้าทายของประชาคมอาเซียน </li></ul><ul><li>ไทยกับประชาคมอาเซียน </li></ul><ul><li>กองทัพไทยกับประชาคมอาเซียน </li></ul><ul><li>แนวทางการรองรับประชาคมอาเซียน </li></ul><ul><li>สรุป </li></ul>กรอบการนำเสนอ
 3. 4. <ul><li>สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul><ul><li>( Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN) </li></ul><ul><li>ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ ( The Bangkok Declaration) เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย </li></ul><ul><li>ต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ( เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม . ค . 2527) เวียดนาม ( วันที่ 28 ก . ค . 2538) ลาว พม่า ( วันที่ 23 ก . ค . 2540) และ กัมพูชา ( วันที่ 30 เม . ย . 2542) ตามลำดับ จากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก ทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul>ความเป็นมา
 4. 5. <ul><li>ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร </li></ul><ul><li>ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ สัญลักษณ์ของอาเซียน </li></ul>วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
 5. 6. <ul><li>ระดับนโยบาย : มาจากผลการประชุมหารือในระดับหัวหน้ารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน การประชุมสุดยอดเป็นการประชุมในระดับสูงสุดเพื่อกำหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว </li></ul><ul><li>ระดับปฏิบัติ : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ( Action Plan) แถลงการณ์ร่วม ( Joint Declaration) ปฏิญญา ( Declaration) ความตกลง ( Agreement) หรืออนุสัญญา ( Convention) เช่น Hanoi Declaration, Hanoi Plan of Action และ ASEAN Convention on Counter Terrorism เป็นต้น </li></ul>กลไกการดำเนินงาน
 6. 7. <ul><li>ธันวาคม 2540 ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสาร วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพื่อเป็น </li></ul><ul><ul><li>วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - A Concert of Southeast Asian Nations </li></ul></ul><ul><ul><li>หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต - A Partnership in Dynamic Development </li></ul></ul><ul><ul><li>มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก - An Outward-Looking ASEAN </li></ul></ul><ul><ul><li>ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร - A Community of Caring Societies </li></ul></ul>กฏบัตรอาเซียน
 7. 8. <ul><li>การประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผู้นำอาเซียนลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ( Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ในการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community) ภายในปี พ . ศ . 2563 ( ค . ศ . 2020 ) </li></ul>กฏบัตรอาเซียน
 8. 9. <ul><li>ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ( pillars) </li></ul><ul><li>ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ( ASEAN Security Community–ASC) </li></ul><ul><li>ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community-AEC) </li></ul><ul><li>ประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน ( ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC) </li></ul>กฏบัตรอาเซียน
 9. 10. <ul><li>การประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2547 ที่เวียงจันทน์ ผู้นำอาเซียนได้รับรองและลงนามเอกสาร </li></ul><ul><ul><li>แผนปฏิบัติการของประชาคมความมั่นคงอาเซียน </li></ul></ul><ul><ul><li>กรอบความตกลงว่าด้วยสินค้าสำคัญที่ช่วยเร่งรัดความร่วมมือด้านสินค้าและบริการ 11 สาขา ( Wood-based products and automotives, Rubber-based products and textiles and apparels, Agro-based products and fisheries, Electronics, e-ASEAN and healthcare, Air Travel and tourism) ในปี พ . ศ . 2553 ( ค . ศ . 2010 ) </li></ul></ul><ul><ul><li>แผนปฏิบัติการประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน </li></ul></ul>กฏบัตรอาเซียน
 10. 11. <ul><li>การประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2547 ที่เวียงจันทน์ ผู้นำอาเซียนได้รับรอง </li></ul><ul><ul><li>แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ( Vientiane Action Programme - VAP) เป็นแผนดำเนินความร่วมมือในช่วงปีพ . ศ . 2547 - 2553 </li></ul></ul><ul><ul><li>กำหนดแนวคิดหลัก “ Towards shared prosperity destiny in an integrated, peaceful and caring ASEAN Community” </li></ul></ul><ul><li>VAP จึงเท่ากับเป็นการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการของประชาคมอาเซียนที่จะเร่งปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม แนวคิดหลักดังกล่าว </li></ul>กฏบัตรอาเซียน
 11. 12. โครงสร้างประชาคมอาเซียน Ten Nations One community
 12. 13. ทำไมต้องประชาคมอาเซียน ?
 13. 14. <ul><li>พื้นที่ : รวม 4,479,210.5 ตร . กม . (2,778,124.7 ตร . ไมล์ ) </li></ul><ul><li>ประชากร : 2553 ( ประเมิน ) 601 ล้านคน </li></ul><ul><li>ความหนาแน่น : 135 คน / ตร . กม . (216 คน / ตร . ไมล์ ) </li></ul><ul><li>จีดีพี ( อำนาจซื้อ ) : 2553 ( ประมาณ ) รวม $3,084 พันล้าน , ต่อหัว $5,131 </li></ul><ul><li>จีดีพี ( ราคาตลาด ) : 2 553 ( ประมาณ ) รวม $1,800 พันล้าน , ต่อหัว $2,995 </li></ul><ul><li>ศาสนา : อิสลาม พุทธ คริสต์ และฮินดู </li></ul><ul><li>คำขวัญ : “One Vision, One Identity, One Community” </li></ul><ul><li>ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด </li></ul><ul><li>ประเทศคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย </li></ul>ข้อมูลพื้นฐาน Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations
 14. 15. <ul><li>สหรัฐอเมริกา </li></ul><ul><li>แคนาดา </li></ul><ul><li>ออสเตรเลีย </li></ul><ul><li>นิวซีแลนด์ </li></ul><ul><li>อินเดีย </li></ul><ul><li>ปากีสถาน ( คู่เจรจาเฉพาะด้าน ) </li></ul><ul><li>จีน </li></ul><ul><li>เกาหลีใต้ </li></ul><ul><li>ญี่ปุ่น </li></ul><ul><li>รัสเซีย </li></ul><ul><li>สหภาพยุโรป </li></ul><ul><li>โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ </li></ul>ข้อมูลพื้นฐาน
 15. 16. <ul><li>ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุน </li></ul><ul><ul><li>ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ทั้งมาตรการด้านภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี </li></ul></ul><ul><ul><li>ผู้บริโภครวมประมาณ 600 ล้านคน </li></ul></ul><ul><ul><li>ยิ่งผลิตมาก ต้นทุนจะยิ่งลดลง </li></ul></ul><ul><li>ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศที่ 3 </li></ul><ul><ul><li>ตลาดส่งออกสินค้าและบริการ และการนำเข้าวัตถุดิบ </li></ul></ul>ความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน
 16. 18. การเปลี่ยนแปลงในมิติภูมิรัฐศาสตร์ ยุคสงครามเย็น
 17. 19. การเปลี่ยนแปลงในมิติภูมิรัฐศาสตร์ ยุคหลังสงครามเย็น
 18. 20. การเปลี่ยนแปลงในมิติภูมิรัฐศาสตร์ ทศวรรษหน้า
 19. 21. Source : Dr. Suvit Maesincee - Thailand in the New Global Landscape
 20. 23. Source : http://csis.org/publication/new-paradigm-apec ปัญหาการซ้อนทับของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
 21. 24. <ul><li>มีการรวมกลุ่มประเทศเข้าด้วยกันเป็นจำนวนมาหลายกลุ่ม </li></ul><ul><li>วัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติจนเองโดยการเพิ่มอำนาจการต่อรองด้วยการเข้าร่วมกับประเทศอื่นๆ </li></ul><ul><li>กลุ่มที่เข้มแข็งมักจะถูกแทรกแซงโดยประเทศมหาอำนาจหรือกลุ่มประเทศอื่นๆ </li></ul>ปัญหาการซ้อนทับของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
 22. 25. บทบาทของประเทศมหาอำนาจและ ความเข้มแข็งของอนุภูมิภาค
 23. 26. <ul><li>กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ( Greater Mekong Sub-region) </li></ul><ul><li>ประกอบด้วย 6 ประเทศคือ ไทย จีน ( มณฑลยูนนาน ) เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า </li></ul><ul><li>มีประชากรรวมกัน 250 ล้านคน </li></ul><ul><li>มีพื้นที่รวมกัน 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร ( เทียบได้กับยุโรปตะวันตก ) </li></ul><ul><li>มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และเป็นภูมิภาคสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ ( geopolitics) ของเอเชีย </li></ul><ul><li>หากมองในมิติภูมิรัฐศาสตร์แล้วเปรียบได้กับเป็น Heart Land ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul>ความเข้มแข็งของอนุภูมิภาค
 24. 27. <ul><li>ประเทศมหาอำนาจหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งกลุ่มประเทศ ( องค์กรเหนือรัฐ ) มีความต้องการเข้ามีปฏิสัมพันธ์กับ อาเซียน โดยการเจรจาในลักษณะทวิภาคี กับอาเซียน </li></ul><ul><li>ประเทศมหาอำนาจหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งกลุ่มประเทศ ( องค์กรเหนือรัฐ ) เหล่านี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ </li></ul>บทบาทของประเทศมหาอำนาจ
 25. 28. บทบาทของประเทศมหาอำนาจและ ความเข้มแข็งของอนุภูมิภาค
 26. 29. บทบาทของประเทศหาอำนาจ และ ความเข้มแข็งของอนุภูมิภาค
 27. 30. กรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้
 28. 31. การเป็นสมาชิก G20 ของอินโดนีเซีย
 29. 32. ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน
 30. 33. ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน
 31. 34. ปัญหาการสร้างเขื่อนของจีน
 32. 35. ความขัดแย้งระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
 33. 36. ความขัดแย้งบริเวณชายแดน ไทย - กัมพูชา
 34. 37. ปัญหาความเข้มแข็งของ 3 เสาหลัก Ten Nations One community 1 2 3
 35. 38. ปัญหาความเข้มแข็งของ 3 เสาหลัก
 36. 40. http://www.facebook.com/photo.php?fbid=209779255769459&set=a.155532507860801.39245.151847981562587&type=1&theater
 37. 41. <ul><li>ไทยเป็นจุดศูนย์การกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์ </li></ul><ul><li>ไทยมีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ </li></ul><ul><li>ไทยมีความพร้อมทางระบอบการปกครองและเศรษฐกิจ </li></ul><ul><li>ไทยมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวและการบริการ </li></ul><ul><li>ภาคเอกชนของไทยมีความเข้มแข็ง </li></ul>การเชื่อมโยงทางบก
 38. 42. <ul><li>ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors) </li></ul><ul><li>มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน ในภูมิภาคนี้ </li></ul><ul><li>ได้รับเงินอุดหนุนจาก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB (Asian Development Bank) ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน </li></ul><ul><li>รวมถึงระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ฯลฯ </li></ul><ul><li>เริ่มปี 1998 ในที่ประชุมรัฐมนตรีของประเทศลุ่มน้ำโขงที่มะนิลา </li></ul><ul><li>ประเทศไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือตั้งแต่ปี 2535 </li></ul>ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 39. 43. <ul><li>เส้นทางคมนาคมใน GMS Economic Corridors แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ตามภูมิภาค ได้แก่ </li></ul><ul><li>North-South Economic Corridor </li></ul><ul><li>East-West Economic Corridor </li></ul><ul><li>Southern Economic Corridor </li></ul><ul><li>แต่ละส่วนจะมีเส้นทางย่อยๆ ของตัวเอง </li></ul><ul><li>เกือบทุกเส้นผ่านประเทศไทย </li></ul>ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 40. 44. <ul><li>เน้นการเชื่อมต่อจีนตอนใต้ ( มณฑลยูนนาน ) เข้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนในแนวเหนือ - ใต้ </li></ul><ul><li>จุดเริ่มต้นของถนนในแนวเหนือ - ใต้ คือ เมืองคุนหมิง ส่วนจุดปลายจะแยกเป็นสองสายคือประเทศไทย และประเทศเวียดนาม </li></ul>North-South Economic Corridor (NSEC)
 41. 45. <ul><li>แบ่งออกเป็น 3 เส้นย่อย ดังนี้ </li></ul><ul><li>เส้นทางสายตะวันตก ( Western Subcorridor) เริ่มจากคุนหมิง มายังเชียงราย และลงมาถึงกรุงเทพ โดยมีส่วนที่ผ่านลาวและพม่าเล็กน้อย </li></ul>Western Subcorridor : R3
 42. 46. <ul><li>เส้นทางสายกลาง ( Central Subcorridor) เริ่มจากคุนหมิงแต่ไปสิ้นสุดที่ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม โดยจะเชื่อมต่อกับทางหลวงสายเอเชีย A1 ที่วิ่งในทิศเหนือ - ใต้ของประเทศเวียดนามที่เมืองฮานอย </li></ul>Central Subcorridor
 43. 47. <ul><li>เส้นทางสายตะวันออก ( Eastern Subcorridor) เริ่มจากเมืองหนานหนิง ในมณฑลกว่างสี ( Guangxi) ของประเทศจีนมายังเมืองฮานอย โดยเลือกได้ว่าจะเป็นเส้นทางเลียบชายทะเล หรือเส้นทางในทวีป </li></ul>Eastern Subcorridor
 44. 48. <ul><li>เส้นทางแนวตะวันออก - ตะวันตก เป็นการ “ตัดขวาง” เชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรคือ มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก และมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก </li></ul><ul><li>เส้นทางกลุ่ม EWEC มีเส้นเดียว ไม่มีเส้นย่อย จุดเริ่มต้นคือเมืองดานังในเวียดนาม ( ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนาม ) ตัดผ่านลาวและไทย มายังเมืองเมาะละแหม่ง หรือเมาะลำไย ( Mawlamyine) ในพม่า </li></ul>East-West Economic Corridor (EWEC)
 45. 49. <ul><li>จุดข้ามแดนสำคัญในเส้นทาง R2 คือสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่สองที่ จ . มุกดาหาร ( สร้างเสร็จแล้ว ) กับสะหวันนะเขต และด่านที่ อ . แม่สอด จ . ตาก กับเมืองเมียวะดีของพม่า </li></ul><ul><li>จังหวัดที่มีเส้นทาง R2 ผ่านคือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อ . หล่มสัก อ . ชุมแพ จ . ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร </li></ul>East-West Economic Corridor (EWEC) ประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังมีเส้นทาง R2 ( ภาพจาก ADB)
 46. 50. <ul><li>เชื่อมต่อ ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม แบ่งเป็น 4 เส้นทางย่อย เรียงตามแนวบน - ล่าง </li></ul><ul><li>เส้นทางสายเหนือ ( Northern Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพ ไปยังอรัญประเทศ ( ส่วนนี้จะเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางสายกลาง ) แต่เมื่อเข้าเขตกัมพูชาแล้วจะแยกขึ้นเหนือ ผ่านเสียมเรียบ และไปสุดที่เมือง Quy Nhon ทางตอนกลางของเวียดนาม </li></ul>East-West Economic Corridor (EWEC)
 47. 51. <ul><li>เส้นทางสายกลาง ( Central Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพ ผ่านพนมเปญ ไปยังโฮจิมิห์นซิตี้ และสุดที่เมืองหวุงเต่าหรือวังเทา ( Vang Tau) ริมชายทะเลเวียดนาม </li></ul><ul><li>เส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ ( Southern Coastal Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพ ผ่านทางภาคตะวันออกของไทยเลียบอ่าวไทย มาออกที่ จ . ตราด ข้ามมายังเกาะกงของกัมพูชา และไปสุดที่ปลายแหลมของเวียดนามที่เมือง Nam Can </li></ul>East-West Economic Corridor (EWEC)
 48. 52. <ul><li>เส้นทางเชื่อมภายในทวีป ( Intercorridor Link) เป็นเส้นทางแนวตั้งผ่านกัมพูชาและลาว โดยจะเชื่อมเส้นทาง 3 เส้นก่อนหน้า ( และเส้นทางหลักสาย East-West) ในแนวดิ่ง </li></ul>East-West Economic Corridor (EWEC)
 49. 53. <ul><li>เส้นทางเชื่อมภายในทวีป ( Intercorridor Link) เป็นเส้นทางแนวตั้งผ่านกัมพูชาและลาว โดยจะเชื่อมเส้นทาง 3 เส้นก่อนหน้า ( และเส้นทางหลักสาย East-West) ในแนวดิ่ง </li></ul>East-West Economic Corridor (EWEC)
 50. 54. รถไฟความเร็วสูง คุนหมิง - สิงค์โปร์ <ul><li>เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางรถไฟฟั่นหย่าสู่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ </li></ul><ul><li>ผ่านชายแดนจีน - ลาว ผ่านกรุงเทพฯ ของไทย กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย </li></ul><ul><li>ระยะยาวทั้งหมด 3,900 กิโลเมตร </li></ul><ul><li>เดินทางจากคุนหมิงไปยังสิงคโปร์เพียงใช้เวลา 10 ชั่วโมง </li></ul>
 51. 55. รถไฟความเร็วสูง คุนหมิง - สิงค์โปร์ <ul><li>นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงจีน - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเส้นทางตะวันตกกับเส้นทางกลาง คือ เส้นทางคุนหมิน - กรุงย่างกุ้ง กับเส้นทางเมืองคุนหมิง - กรุงเวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - สิงโคปร์ </li></ul><ul><li>ส่วนเส้นทางตะวันออก จีน - ฮานอย - โฮจิมินห์ - พนมเปญ - กรุงเทพฯ ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาหลังจากทางรถไฟความเร็วสูงฟั่นหยา </li></ul>
 52. 56. การเชื่อมโยงทางทะเล เส้นทางคมนาคมทางทะเล
 53. 57. ช่องแคบมะละกา
 54. 58. <ul><li>วิศวกร </li></ul><ul><li>พยาบาล </li></ul><ul><li>สถาปนิก </li></ul><ul><li>การสำรวจ </li></ul><ul><li>แพทย์ </li></ul><ul><li>ทันตแพทย์ </li></ul><ul><li>บัญชี </li></ul><ul><li>บริการด้านท่องเที่ยว </li></ul>การประกอบอาชีพเสรีตามกรอบของอาเซียน
 55. 59. <ul><li>การไหลบ่าของแรงงานและการย้ายถิ่นฐาน </li></ul><ul><li>อาชญากรรมข้ามชาติ </li></ul><ul><li>ยาเสพติด </li></ul><ul><li>การก่อการร้าย </li></ul><ul><li>อาวุธสงคราม </li></ul><ul><li>การแย่งชิงทรัพยากรทางทะเล </li></ul><ul><li>โจรสลัด </li></ul>ภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น
 56. 61. ปัญหามุมมองด้านความมั่นคง
 57. 62. มุมมองด้านความมั่นคงในปัจจุบัน
 58. 63. <ul><li>การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน </li></ul><ul><li>( ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) </li></ul><ul><li>การประชุม ADMM นั้น ได้กำหนดให้มีการประชุมอีก 2 เวที เพื่อเป็นการรอบรับการประชุม ADMM คือ </li></ul><ul><ul><li>“ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน” ( ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting: ADSOM) เป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ( ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือเทียบเท่า ) มีหน้าที่หลักคือเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม ADMM โดยทั่วไปจะพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อการหารือ และพิจารณาแก้ไขร่างเอกสารต่าง ๆ ที่จะให้รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียน รับรองในระหว่างการประชุม ADMM </li></ul></ul>การร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียน
 59. 64. <ul><li>การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน </li></ul><ul><li>( ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) </li></ul><ul><ul><li>ก่อนการประชุม ADSOM กำหนดให้มี ”การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน” ( ADSOM Working Group: ADSOM WG) ซึ่งเป็นการประชุมคณะทำงาน ( ระดับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม หรือผู้แทน ) เพื่อเตรียมการด้านสารัตถะและธุรการสำหรับการประชุม ADSOM และการประชุม ADMM ซึ่งที่ประชุม Working Group จะร่วมกันกำหนดหัวข้อหรือการหารือ เตรียมการด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งด้านธุรการอื่นๆ </li></ul></ul>ความร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียน
 60. 65. <ul><li>การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน </li></ul><ul><li>( ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) </li></ul><ul><li>ในห้วงระหว่างการประชุม ADMM แต่ละปีนั้น หากประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนั้น อาจจัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ( ADMM Retreat) ขึ้นได้ </li></ul>ความร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียน
 61. 66. <ul><li>การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ( Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR) </li></ul><ul><li>ความมั่นคงทางทะเล ( Maritime Security) </li></ul><ul><li>การต่อต้านการก่อการร้าย ( Counter - Terrorism) </li></ul><ul><li>การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ( Peace Keeping) </li></ul><ul><li>ความร่วมมือทางการแพทย์ทหาร ( Military Medicine) </li></ul>ความร่วมมือด้านการทหารในอาเซียน
 62. 67. การลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา <ul><li>Malacca Strait Sea Patrol (MSSP): เป็นการร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนิเซียในการส่งเรือรบเข้าลาดตระเวนและทำการฝึกในช่องแคบมะละกา </li></ul><ul><li>Eyes-in-the Sky (EiS): เป็นการร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนิเซียในการส่งเครื่องบินเข้าลาดตระเวนในช่องแคบมะละกา </li></ul><ul><li>MSP Intelligence Exchange Group: เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวให้กับการปฏิบัติการในช่องแคบ </li></ul>
 63. 68. ไทยรับผิดชอบตอนบน ( SECTOR 5 ) 2 3 4 5 1 ภูเก็ต การลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา
 64. 69. แนวทางการรองรับประชาคมอาเซียน
 65. 71. <ul><li>Hard Power </li></ul><ul><ul><li>โครงสร้างพื้นฐาน </li></ul></ul><ul><ul><li>ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ </li></ul></ul><ul><ul><li>ขีดความสามารถทางทหาร </li></ul></ul><ul><li>Soft Power </li></ul><ul><ul><li>คน </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทัศนคติ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ขีดสมรรถนะ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>นโยบาย กฏระเบียบ </li></ul></ul>กำลังอำนาจที่สำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน <ul><li>Smart Power </li></ul><ul><ul><li>นวัตกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>ทรัพย์สินทางปัญญา </li></ul></ul><ul><ul><li>องค์ความรู้ </li></ul></ul>
 66. 72. <ul><li>คุณภาพ : ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี </li></ul><ul><li>มิตรภาพ : ประชาชนชาวไทยมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเองและมีมิตรภาพประชาชนประเทศอื่นๆ </li></ul><ul><li>ภารดรภาพ : ประชาชนชาวไทยมีความเอื้ออาทรเป็นพี่น้องกันทั้งภายในประเทศและกับประชาชนประเทศอื่นๆ </li></ul><ul><li>เสถียรภาพ : ความเอื้ออาทรของสมาชิกในสังคมไทยทำไห้สังคมไทยมีเสถียรภาพร่วมกับสังคมอื่นๆ </li></ul><ul><li>สันติภาพ : ประเทศไทยมีสันติภาพในการอยู่ร่วมกับประเทศอื่นๆ </li></ul>แนวทางขั้นบันได 5 ภาพ
 67. 73. แนวทางขั้นบันได 5 ภาพ
 68. 74. <ul><li>สร้าง : สร้างกิจกรรมหลักที่สำคัญต่างๆ ที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน </li></ul><ul><li>เสริม : เสริมสร้างกิจกรรมหลักที่สำคัญต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>เชื่อม : เชื่อมกิจกรรมหลักที่สำคัญต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะบูรณาการ </li></ul><ul><li>ขยาย : ขยายกิจกรรมหลักที่สำคัญต่างๆ จากที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อการขยายตัวในวงกว้าง </li></ul>ยุทธศาสตร์ “ ย่างก้าวเข้าประชาคมอาเซียน ”
 69. 75. ยุทธศาสตร์ “ ย่างก้าวเข้าประชาคมอาเซียน ”
 70. 77. <ul><li>ขออย่าให้เป็น </li></ul><ul><li>“ รู้เท่าเขา แต่รู้ไม่ทันเขา ” </li></ul>บทส่งท้าย

×