• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ภาคใต้กับประชาคมอาเซียน
 

ภาคใต้กับประชาคมอาเซียน

on

 • 3,733 views

เป็นวิทยากรในการเสวนาวงปิด ของ ศูนย์ข่าวภาคใต้สำนักข่าวอิศรา เรื่อง ...

เป็นวิทยากรในการเสวนาวงปิด ของ ศูนย์ข่าวภาคใต้สำนักข่าวอิศรา เรื่อง "ชายแดนใต้ในกระแสการเปลี่ยนแปลง...ประชาคมอาเซียน 'โอกาส'หรือ 'วิกฤติ'"

Statistics

Views

Total Views
3,733
Views on SlideShare
3,733
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
26
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ภาคใต้กับประชาคมอาเซียน ภาคใต้กับประชาคมอาเซียน Presentation Transcript

  • พันเอก ดร . ธีรนันท์ นันทขว้าง รองผู้อำนวยการกองการเมืองและการทหาร , วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย Mobile: 089-893-3126, Web Site: http://tortaharn.net teeranan@rtarf.mi.th, teeranan@nandhakwang.info Twitter : @tortaharn Facebook : http://facebook.com/tortaharn http://facebook.com/dr.trrtanan
   • ความเป็นมา
   • ทำไมต้องประชาคมอาเซียน ?
   • ความท้าทายของประชาคมอาเซียน
   • ไทยกับประชาคมอาเซียน
   • กองทัพไทยกับประชาคมอาเซียน
   • แนวทางการรองรับประชาคมอาเซียน
   • สรุป
   กรอบการนำเสนอ
  •  
   • สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   • ( Association of South East Asian Nations หรือ ASEAN)
   • ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ ( The Bangkok Declaration) เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยสมาชิกผู้ก่อตั้งมี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนิเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย
   • ต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ( เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม . ค . 2527) เวียดนาม ( วันที่ 28 ก . ค . 2538) ลาว พม่า ( วันที่ 23 ก . ค . 2540) และ กัมพูชา ( วันที่ 30 เม . ย . 2542) ตามลำดับ จากการรับกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิก ทำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
   ความเป็นมา
   • ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และการบริหาร
   • ส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ สัญลักษณ์ของอาเซียน
   วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
   • ระดับนโยบาย : มาจากผลการประชุมหารือในระดับหัวหน้ารัฐบาล ระดับรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน การประชุมสุดยอดเป็นการประชุมในระดับสูงสุดเพื่อกำหนดแนวนโยบายในภาพรวมและเป็นโอกาสที่ประเทศสมาชิกจะได้ร่วมกันประกาศเป้าหมายและแผนงานของอาเซียนในระยะยาว
   • ระดับปฏิบัติ : ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ( Action Plan) แถลงการณ์ร่วม ( Joint Declaration) ปฏิญญา ( Declaration) ความตกลง ( Agreement) หรืออนุสัญญา ( Convention) เช่น Hanoi Declaration, Hanoi Plan of Action และ ASEAN Convention on Counter Terrorism เป็นต้น
   กลไกการดำเนินงาน
   • ธันวาคม 2540 ผู้นำอาเซียนได้รับรองเอกสาร วิสัยทัศน์อาเซียน 2020 เพื่อเป็น
    • วงสมานฉันท์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ - A Concert of Southeast Asian Nations
    • หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอย่างมีพลวัต - A Partnership in Dynamic Development
    • มุ่งปฏิสัมพันธ์กับประเทศภายนอก - An Outward-Looking ASEAN
    • ชุมชนแห่งสังคมที่เอื้ออาทร - A Community of Caring Societies
   กฏบัตรอาเซียน
   • การประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 7-8 ตุลาคม 2546 ที่บาหลี ผู้นำอาเซียนลงนามในปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน ( Declaration of ASEAN Concord II หรือ Bali Concord II) ในการจัดตั้ง ประชาคมอาเซียน ( ASEAN Community) ภายในปี พ . ศ . 2563 ( ค . ศ . 2020 )
   กฏบัตรอาเซียน
   • ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย ๓ เสาหลัก ( pillars)
   • ประชาคมความมั่นคงอาเซียน ( ASEAN Security Community–ASC)
   • ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community-AEC)
   • ประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน ( ASEAN Socio-Cultural Community-ASCC)
   กฏบัตรอาเซียน
   • การประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2547 ที่เวียงจันทน์ ผู้นำอาเซียนได้รับรองและลงนามเอกสาร
    • แผนปฏิบัติการของประชาคมความมั่นคงอาเซียน
    • กรอบความตกลงว่าด้วยสินค้าสำคัญที่ช่วยเร่งรัดความร่วมมือด้านสินค้าและบริการ 11 สาขา ( Wood-based products and automotives, Rubber-based products and textiles and apparels, Agro-based products and fisheries, Electronics, e-ASEAN and healthcare, Air Travel and tourism) ในปี พ . ศ . 2553 ( ค . ศ . 2010 )
    • แผนปฏิบัติการประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน
   กฏบัตรอาเซียน
   • การประชุมผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 10 เมื่อ 29 พฤศจิกายน 2547 ที่เวียงจันทน์ ผู้นำอาเซียนได้รับรอง
    • แผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ( Vientiane Action Programme - VAP) เป็นแผนดำเนินความร่วมมือในช่วงปีพ . ศ . 2547 - 2553
    • กำหนดแนวคิดหลัก “ Towards shared prosperity destiny in an integrated, peaceful and caring ASEAN Community”
   • VAP จึงเท่ากับเป็นการจัดลำดับความสำคัญของแผนงานและโครงการของประชาคมอาเซียนที่จะเร่งปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตาม แนวคิดหลักดังกล่าว
   กฏบัตรอาเซียน
  • โครงสร้างประชาคมอาเซียน Ten Nations One community
  • ทำไมต้องประชาคมอาเซียน ?
   • พื้นที่ : รวม 4,479,210.5 ตร . กม . (2,778,124.7 ตร . ไมล์ )
   • ประชากร : 2553 ( ประเมิน ) 601 ล้านคน
   • ความหนาแน่น : 135 คน / ตร . กม . (216 คน / ตร . ไมล์ )
   • จีดีพี ( อำนาจซื้อ ) : 2553 ( ประมาณ ) รวม $3,084 พันล้าน , ต่อหัว $5,131
   • จีดีพี ( ราคาตลาด ) : 2 553 ( ประมาณ ) รวม $1,800 พันล้าน , ต่อหัว $2,995
   • ศาสนา : อิสลาม พุทธ คริสต์ และฮินดู
   • คำขวัญ : “One Vision, One Identity, One Community”
   • ประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุด
   • ประเทศคริสเตียนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย
   ข้อมูลพื้นฐาน Source : http://en.wikipedia.org/wiki/Association_of_Southeast_Asian_Nations
   • สหรัฐอเมริกา
   • แคนาดา
   • ออสเตรเลีย
   • นิวซีแลนด์
   • อินเดีย
   • ปากีสถาน ( คู่เจรจาเฉพาะด้าน )
   • จีน
   • เกาหลีใต้
   • ญี่ปุ่น
   • รัสเซีย
   • สหภาพยุโรป
   • โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ
   ข้อมูลพื้นฐาน
   • ส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางด้านการค้าและการลงทุน
    • ลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาด ทั้งมาตรการด้านภาษี และมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี
    • ผู้บริโภครวมประมาณ 600 ล้านคน
    • ยิ่งผลิตมาก ต้นทุนจะยิ่งลดลง
   • ลดการพึ่งพาตลาดในประเทศที่ 3
    • ตลาดส่งออกสินค้าและบริการ และการนำเข้าวัตถุดิบ
   ความเข้มแข็งของประชาคมอาเซียน
  •  
  • การเปลี่ยนแปลงในมิติภูมิรัฐศาสตร์ ยุคสงครามเย็น
  • การเปลี่ยนแปลงในมิติภูมิรัฐศาสตร์ ยุคหลังสงครามเย็น
  • การเปลี่ยนแปลงในมิติภูมิรัฐศาสตร์ ทศวรรษหน้า
  • Source : Dr. Suvit Maesincee - Thailand in the New Global Landscape
  •  
  • Source : http://csis.org/publication/new-paradigm-apec ปัญหาการซ้อนทับของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
   • มีการรวมกลุ่มประเทศเข้าด้วยกันเป็นจำนวนมาหลายกลุ่ม
   • วัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติจนเองโดยการเพิ่มอำนาจการต่อรองด้วยการเข้าร่วมกับประเทศอื่นๆ
   • กลุ่มที่เข้มแข็งมักจะถูกแทรกแซงโดยประเทศมหาอำนาจหรือกลุ่มประเทศอื่นๆ
   ปัญหาการซ้อนทับของสถาปัตยกรรมในภูมิภาค
  • บทบาทของประเทศมหาอำนาจและ ความเข้มแข็งของอนุภูมิภาค
   • กลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ( Greater Mekong Sub-region)
   • ประกอบด้วย 6 ประเทศคือ ไทย จีน ( มณฑลยูนนาน ) เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า
   • มีประชากรรวมกัน 250 ล้านคน
   • มีพื้นที่รวมกัน 2.3 ล้านตารางกิโลเมตร ( เทียบได้กับยุโรปตะวันตก )
   • มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ และเป็นภูมิภาคสำคัญทางภูมิรัฐศาสตร์ ( geopolitics) ของเอเชีย
   • หากมองในมิติภูมิรัฐศาสตร์แล้วเปรียบได้กับเป็น Heart Land ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   ความเข้มแข็งของอนุภูมิภาค
   • ประเทศมหาอำนาจหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งกลุ่มประเทศ ( องค์กรเหนือรัฐ ) มีความต้องการเข้ามีปฏิสัมพันธ์กับ อาเซียน โดยการเจรจาในลักษณะทวิภาคี กับอาเซียน
   • ประเทศมหาอำนาจหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งกลุ่มประเทศ ( องค์กรเหนือรัฐ ) เหล่านี้ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน สหภาพยุโรป อินเดีย ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ
   บทบาทของประเทศมหาอำนาจ
  • บทบาทของประเทศมหาอำนาจและ ความเข้มแข็งของอนุภูมิภาค
  • บทบาทของประเทศหาอำนาจ และ ความเข้มแข็งของอนุภูมิภาค
  • กรณีพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้
  • การเป็นสมาชิก G20 ของอินโดนีเซีย
  • ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน
  • ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน
  • ปัญหาการสร้างเขื่อนของจีน
  • ความขัดแย้งระหว่างอินโดนีเซียกับมาเลเซีย
  • ความขัดแย้งบริเวณชายแดน ไทย - กัมพูชา
  • ปัญหาความเข้มแข็งของ 3 เสาหลัก Ten Nations One community 1 2 3
  • ปัญหาความเข้มแข็งของ 3 เสาหลัก
  •  
  • http://www.facebook.com/photo.php?fbid=209779255769459&set=a.155532507860801.39245.151847981562587&type=1&theater
   • ไทยเป็นจุดศูนย์การกลางในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้มีความได้เปรียบทางภูมิรัฐศาสตร์
   • ไทยมีความพร้อมทางโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
   • ไทยมีความพร้อมทางระบอบการปกครองและเศรษฐกิจ
   • ไทยมีความพร้อมในเรื่องการท่องเที่ยวและการบริการ
   • ภาคเอกชนของไทยมีความเข้มแข็ง
   การเชื่อมโยงทางบก
   • ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Economic Corridors)
   • มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการค้า การลงทุน ในภูมิภาคนี้
   • ได้รับเงินอุดหนุนจาก ธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย หรือ ADB (Asian Development Bank) ในการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานหลายแขนง โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมทางถนน
   • รวมถึงระบบไฟฟ้า โทรคมนาคม สิ่งแวดล้อม และกฎหมาย ฯลฯ
   • เริ่มปี 1998 ในที่ประชุมรัฐมนตรีของประเทศลุ่มน้ำโขงที่มะนิลา
   • ประเทศไทยได้ลงนามในกรอบความร่วมมือตั้งแต่ปี 2535
   ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
   • เส้นทางคมนาคมใน GMS Economic Corridors แบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ตามภูมิภาค ได้แก่
   • North-South Economic Corridor
   • East-West Economic Corridor
   • Southern Economic Corridor
   • แต่ละส่วนจะมีเส้นทางย่อยๆ ของตัวเอง
   • เกือบทุกเส้นผ่านประเทศไทย
   ระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
   • เน้นการเชื่อมต่อจีนตอนใต้ ( มณฑลยูนนาน ) เข้ากับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่านถนนในแนวเหนือ - ใต้
   • จุดเริ่มต้นของถนนในแนวเหนือ - ใต้ คือ เมืองคุนหมิง ส่วนจุดปลายจะแยกเป็นสองสายคือประเทศไทย และประเทศเวียดนาม
   North-South Economic Corridor (NSEC)
   • แบ่งออกเป็น 3 เส้นย่อย ดังนี้
   • เส้นทางสายตะวันตก ( Western Subcorridor) เริ่มจากคุนหมิง มายังเชียงราย และลงมาถึงกรุงเทพ โดยมีส่วนที่ผ่านลาวและพม่าเล็กน้อย
   Western Subcorridor : R3
   • เส้นทางสายกลาง ( Central Subcorridor) เริ่มจากคุนหมิงแต่ไปสิ้นสุดที่ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม โดยจะเชื่อมต่อกับทางหลวงสายเอเชีย A1 ที่วิ่งในทิศเหนือ - ใต้ของประเทศเวียดนามที่เมืองฮานอย
   Central Subcorridor
   • เส้นทางสายตะวันออก ( Eastern Subcorridor) เริ่มจากเมืองหนานหนิง ในมณฑลกว่างสี ( Guangxi) ของประเทศจีนมายังเมืองฮานอย โดยเลือกได้ว่าจะเป็นเส้นทางเลียบชายทะเล หรือเส้นทางในทวีป
   Eastern Subcorridor
   • เส้นทางแนวตะวันออก - ตะวันตก เป็นการ “ตัดขวาง” เชื่อมระหว่างสองมหาสมุทรคือ มหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันออก และมหาสมุทรอินเดียทางตะวันตก
   • เส้นทางกลุ่ม EWEC มีเส้นเดียว ไม่มีเส้นย่อย จุดเริ่มต้นคือเมืองดานังในเวียดนาม ( ซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของเวียดนาม ) ตัดผ่านลาวและไทย มายังเมืองเมาะละแหม่ง หรือเมาะลำไย ( Mawlamyine) ในพม่า
   East-West Economic Corridor (EWEC)
   • จุดข้ามแดนสำคัญในเส้นทาง R2 คือสะพานมิตรภาพไทย - ลาวแห่งที่สองที่ จ . มุกดาหาร ( สร้างเสร็จแล้ว ) กับสะหวันนะเขต และด่านที่ อ . แม่สอด จ . ตาก กับเมืองเมียวะดีของพม่า
   • จังหวัดที่มีเส้นทาง R2 ผ่านคือ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก อ . หล่มสัก อ . ชุมแพ จ . ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร
   East-West Economic Corridor (EWEC) ประเมินการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังมีเส้นทาง R2 ( ภาพจาก ADB)
   • เชื่อมต่อ ไทย - กัมพูชา - เวียดนาม แบ่งเป็น 4 เส้นทางย่อย เรียงตามแนวบน - ล่าง
   • เส้นทางสายเหนือ ( Northern Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพ ไปยังอรัญประเทศ ( ส่วนนี้จะเป็นเส้นทางเดียวกับเส้นทางสายกลาง ) แต่เมื่อเข้าเขตกัมพูชาแล้วจะแยกขึ้นเหนือ ผ่านเสียมเรียบ และไปสุดที่เมือง Quy Nhon ทางตอนกลางของเวียดนาม
   East-West Economic Corridor (EWEC)
   • เส้นทางสายกลาง ( Central Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพ ผ่านพนมเปญ ไปยังโฮจิมิห์นซิตี้ และสุดที่เมืองหวุงเต่าหรือวังเทา ( Vang Tau) ริมชายทะเลเวียดนาม
   • เส้นทางเลียบชายฝั่งด้านใต้ ( Southern Coastal Subcorridor) เริ่มจากกรุงเทพ ผ่านทางภาคตะวันออกของไทยเลียบอ่าวไทย มาออกที่ จ . ตราด ข้ามมายังเกาะกงของกัมพูชา และไปสุดที่ปลายแหลมของเวียดนามที่เมือง Nam Can
   East-West Economic Corridor (EWEC)
   • เส้นทางเชื่อมภายในทวีป ( Intercorridor Link) เป็นเส้นทางแนวตั้งผ่านกัมพูชาและลาว โดยจะเชื่อมเส้นทาง 3 เส้นก่อนหน้า ( และเส้นทางหลักสาย East-West) ในแนวดิ่ง
   East-West Economic Corridor (EWEC)
   • เส้นทางเชื่อมภายในทวีป ( Intercorridor Link) เป็นเส้นทางแนวตั้งผ่านกัมพูชาและลาว โดยจะเชื่อมเส้นทาง 3 เส้นก่อนหน้า ( และเส้นทางหลักสาย East-West) ในแนวดิ่ง
   East-West Economic Corridor (EWEC)
  • รถไฟความเร็วสูง คุนหมิง - สิงค์โปร์
   • เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายทางรถไฟฟั่นหย่าสู่เอเซียตะวันออกเฉียงใต้
   • ผ่านชายแดนจีน - ลาว ผ่านกรุงเทพฯ ของไทย กรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซีย
   • ระยะยาวทั้งหมด 3,900 กิโลเมตร
   • เดินทางจากคุนหมิงไปยังสิงคโปร์เพียงใช้เวลา 10 ชั่วโมง
  • รถไฟความเร็วสูง คุนหมิง - สิงค์โปร์
   • นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายทางรถไฟความเร็วสูงจีน - เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งเส้นทางตะวันตกกับเส้นทางกลาง คือ เส้นทางคุนหมิน - กรุงย่างกุ้ง กับเส้นทางเมืองคุนหมิง - กรุงเวียงจันทน์ - กรุงเทพฯ - กัวลาลัมเปอร์ - สิงโคปร์
   • ส่วนเส้นทางตะวันออก จีน - ฮานอย - โฮจิมินห์ - พนมเปญ - กรุงเทพฯ ยังอยู่ในช่วงการพิจารณาหลังจากทางรถไฟความเร็วสูงฟั่นหยา
  • การเชื่อมโยงทางทะเล เส้นทางคมนาคมทางทะเล
  • ช่องแคบมะละกา
   • วิศวกร
   • พยาบาล
   • สถาปนิก
   • การสำรวจ
   • แพทย์
   • ทันตแพทย์
   • บัญชี
   • บริการด้านท่องเที่ยว
   การประกอบอาชีพเสรีตามกรอบของอาเซียน
   • การไหลบ่าของแรงงานและการย้ายถิ่นฐาน
   • อาชญากรรมข้ามชาติ
   • ยาเสพติด
   • การก่อการร้าย
   • อาวุธสงคราม
   • การแย่งชิงทรัพยากรทางทะเล
   • โจรสลัด
   ภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้น
  •  
  • ปัญหามุมมองด้านความมั่นคง
  • มุมมองด้านความมั่นคงในปัจจุบัน
   • การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
   • ( ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM)
   • การประชุม ADMM นั้น ได้กำหนดให้มีการประชุมอีก 2 เวที เพื่อเป็นการรอบรับการประชุม ADMM คือ
    • “ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน” ( ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting: ADSOM) เป็นการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ( ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือเทียบเท่า ) มีหน้าที่หลักคือเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุม ADMM โดยทั่วไปจะพิจารณาความเหมาะสมของหัวข้อการหารือ และพิจารณาแก้ไขร่างเอกสารต่าง ๆ ที่จะให้รัฐมนตรีกลาโหมของประเทศสมาชิกอาเซียน รับรองในระหว่างการประชุม ADMM
   การร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียน
   • การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
   • ( ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM)
    • ก่อนการประชุม ADSOM กำหนดให้มี ”การประชุมคณะทำงานเจ้าหน้าที่อาวุโสกลาโหมอาเซียน” ( ADSOM Working Group: ADSOM WG) ซึ่งเป็นการประชุมคณะทำงาน ( ระดับผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม หรือผู้แทน ) เพื่อเตรียมการด้านสารัตถะและธุรการสำหรับการประชุม ADSOM และการประชุม ADMM ซึ่งที่ประชุม Working Group จะร่วมกันกำหนดหัวข้อหรือการหารือ เตรียมการด้านเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม รวมทั้งด้านธุรการอื่นๆ
   ความร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียน
   • การประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน
   • ( ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM)
   • ในห้วงระหว่างการประชุม ADMM แต่ละปีนั้น หากประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อให้รัฐมนตรีกลาโหมประเทศสมาชิกอาเซียน หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษนั้น อาจจัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ ( ADMM Retreat) ขึ้นได้
   ความร่วมมือด้านความมั่นคงอาเซียน
   • การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ ( Humanitarian Assistance and Disaster Relief : HADR)
   • ความมั่นคงทางทะเล ( Maritime Security)
   • การต่อต้านการก่อการร้าย ( Counter - Terrorism)
   • การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ ( Peace Keeping)
   • ความร่วมมือทางการแพทย์ทหาร ( Military Medicine)
   ความร่วมมือด้านการทหารในอาเซียน
  • การลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา
   • Malacca Strait Sea Patrol (MSSP): เป็นการร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนิเซียในการส่งเรือรบเข้าลาดตระเวนและทำการฝึกในช่องแคบมะละกา
   • Eyes-in-the Sky (EiS): เป็นการร่วมมือกันระหว่างสิงคโปร์ มาเลเซียและอินโดนิเซียในการส่งเครื่องบินเข้าลาดตระเวนในช่องแคบมะละกา
   • MSP Intelligence Exchange Group: เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวให้กับการปฏิบัติการในช่องแคบ
  • ไทยรับผิดชอบตอนบน ( SECTOR 5 ) 2 3 4 5 1 ภูเก็ต การลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา
  • แนวทางการรองรับประชาคมอาเซียน
  •  
   • Hard Power
    • โครงสร้างพื้นฐาน
    • ขีดความสามารถทางเศรษฐกิจ
    • ขีดความสามารถทางทหาร
   • Soft Power
    • คน
     • ทัศนคติ
     • ขีดสมรรถนะ
    • นโยบาย กฏระเบียบ
   กำลังอำนาจที่สำคัญในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   • Smart Power
    • นวัตกรรม
    • ทรัพย์สินทางปัญญา
    • องค์ความรู้
   • คุณภาพ : ประชาชนชาวไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี
   • มิตรภาพ : ประชาชนชาวไทยมีมิตรภาพที่ดีต่อกันเองและมีมิตรภาพประชาชนประเทศอื่นๆ
   • ภารดรภาพ : ประชาชนชาวไทยมีความเอื้ออาทรเป็นพี่น้องกันทั้งภายในประเทศและกับประชาชนประเทศอื่นๆ
   • เสถียรภาพ : ความเอื้ออาทรของสมาชิกในสังคมไทยทำไห้สังคมไทยมีเสถียรภาพร่วมกับสังคมอื่นๆ
   • สันติภาพ : ประเทศไทยมีสันติภาพในการอยู่ร่วมกับประเทศอื่นๆ
   แนวทางขั้นบันได 5 ภาพ
  • แนวทางขั้นบันได 5 ภาพ
   • สร้าง : สร้างกิจกรรมหลักที่สำคัญต่างๆ ที่นำไปสู่ความเข้มแข็งของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
   • เสริม : เสริมสร้างกิจกรรมหลักที่สำคัญต่างๆ ที่มีอยู่แล้วให้มีความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง
   • เชื่อม : เชื่อมกิจกรรมหลักที่สำคัญต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เกิดการทำงานในลักษณะบูรณาการ
   • ขยาย : ขยายกิจกรรมหลักที่สำคัญต่างๆ จากที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อการขยายตัวในวงกว้าง
   ยุทธศาสตร์ “ ย่างก้าวเข้าประชาคมอาเซียน ”
  • ยุทธศาสตร์ “ ย่างก้าวเข้าประชาคมอาเซียน ”
  •  
   • ขออย่าให้เป็น
   • “ รู้เท่าเขา แต่รู้ไม่ทันเขา ”
   บทส่งท้าย
  •  
  •