Your SlideShare is downloading. ×
 • Like
New media and national security contents
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Now you can save presentations on your phone or tablet

Available for both IPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

New media and national security contents

 • 667 views
Published

Slide ใช้บรรยาย ให้ สลก.ทบ. 27 มิ.ย.55

Slide ใช้บรรยาย ให้ สลก.ทบ. 27 มิ.ย.55

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
667
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
27
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ประวั ต ิ ผ ู ้ บ รรยาย ประกาศนี ย บั ต รตำ า แหน่ ง ปั จ จุ บ ั น – Advance Security Cooperation. Asia-– รอง ผอ.กมท.วปอ.สปท. Pacific Security Studies Center, USA– ตุลาการศาลทหารกรุงเทพ – พรรคการเมืองกับการปกครองระบอบ– อาจารย์ประจำาหลักสูตร MBA สาขา ประชาธิปไตย รุ่นที่ 6 สถาบันพระปกเกล้า วิชาการจัดการธุรกิจโทรคมนาคม บัณฑิต – Critical Path Method Project Planning, วิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม มจธ. Scheduling and Control– อาจารย์พเศษมหาวิทยาลัยของรัฐบาล ิ Booz-Allen & Hamilton, USA และเอกชนหลายแห่ง – Enhance International Peacekeeping– เวบมาสเตอร์ http://tortaharn.net Capabilities (EIPC) Instructors’ Course, The Center for Civil- Militaryการศี ก ษา Relations, Naval Postgraduate School,– วทบ. (ทบ.) (ตท.26, จปร.37) USA– วทม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) สจล. – System Training with Industry– MS. (Engineering Management) (Topic in Networking and Designing), Florida Institute of Technology– Ph.D. (Operations Research) Florida Booz-Allen & Hamilton, USA Institute of Technology การรั บ ราชการราชการพิ เ ศษ – หน.ชุด.ร้อยปฏิบัตการพิเศษ (ฉก.90) ิ- นายทหารคนสนิท ผบ.ทบ. พัน.จจ. นสศ.- ส่วนโครงการ 311 – นายทหารวิเคราะห์ระบบ กสท.- ส่วนโครงการ 287 สท.ทหาร- อนุกรรมาธิการ/เลขานุการ – นักวิชาการ กสภ. ยก.ทหาร คณะอนุกรรมาธิการทรัพยากรนำำา – หน.การฝึก กกฝ.ยก.ทหาร คณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิง ่ – ฝสธ.ผบ.ทหารสูงสุด แวดล้อม สนช. – รอง ผอ.กอศ.บก.สปท.- นักวิชาการ คณะกรรมาธิการ – รอง ผอ.กนผ.บก.สปท. 2 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนช. – รอง ผอ.กศย.ศศย.สปท.
 • 2. กรอบการนำาเสนอ• รู้จักสังคมออนไลน์• แนวคิดการใช้สื่อ ใหม่ด้านความ มันคง ่• ตัวอย่างการใช้สื่อ ใหม่ด้านความ มันคง (ลับ) ่
 • 3. รู้จักสังคมออนไลน์• ยุคของการใช้งาน Internet• Social Network• Wikileaks
 • 4. วิวัฒนาการของเวบ
 • 5. WEB 1.0• Web 1.0 เป็นเว็บยุคแรกของ อินเตอร์เน็ต• Web 1.0 เป็นเว็บไซต์ทนำาเสนอ ี่ ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ด้านต่างๆ ในลักษณะการสื่อสารทางเดียว (one-way communication) เพราะไม่มีการตอบรับจากผู้ทได้รับ ี่
 • 6. WEB 2.0• Web 2.0 เป็นยุคของการใช้งาน อินเตอร์เน็ต ทีมีพื้นฐานการให้ ่ บริการในรูปแบบการใช้งาน อินเตอร์เน็ตทีเปลียนไป เป็นสังคม ่ ่ เครือข่ายทีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตมีสวน ่ ่ รวมในการสร้างเนื้อหาในลักษณะ ทีโต้ตอบได้ ่
 • 7. WEB 1.0 & 2.0 Web 1.0 Web 2.0 1. การแก้ไข ได้เฉพาะ สามารถสื่อสาร อัพเดตข้อมูล Webmaster ได้ทงผู้สร้าง ั้ ต่างๆในหน้า หรือคนดูแล เว็บและผู้ใช้เว็บ เว็บ เว็บไซต์เท่านั้น 2. การสร้างเรต สร้างได้ยาก สร้างได้จาก ติงแบบปากต่อ ้ เนื่องจาก การแนะ นำา ปาก เป็นการสื่อสาร ผ่าน Blog ส่วน ทางเดียว ตัว บอกต่อกัน ไปเรื่อย 3. การให้ข้อมูล เป็นแบบตายตัว สามารถต่อยอด ความรู้ การเปลี่ยน ข้อมูลต่างๆ แปลงแก้ไขขึ้น ออกไปได้ไม่ อยู่กับ จำากัด และ Webmaster ข้อมูลจะถูก ตรวจสอบคัด กรองอยู่ตลอด
 • 8. WEB 3.0• Web 3.0 ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) ทำาให้เว็บสามารถตอบสนองผู้ใช้ งานได้อย่างชาญฉลาด สามารถ คาดเดาความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้ยังมีความสามารถใช้ ข้อมูลจากเว็บอื่นมาใช้งานได้
 • 9. Social Media • Social ในที่นี้หมายถึง สังคมออนไลน์ • Media ในที่นี้หมายถึง เนื้อหา เรื่อง ราว และบทความที่มา : http://www.marketingoops.com/digital/social-media/what-is-social-media/
 • 10. Social Media • Social Media หมายถึงสังคมออนไลน์ทมี ี่ ผูใช้เป็นผู้ สือสาร หรือเขียนเล่า เนื้อหา ้ ่ เรื่องราว ประสบการณ์ บทความ รูปภาพ และวิดีโอ ที่ผใช้เขียนขึ้นเอง ทำาขึ้นเอง ู้ หรือพบเจอจากสื่ออื่นๆ แล้วนำามาแบ่งปัน ให้กับผูอนทีอยู่ในเครือข่ายของตน ผ่าน ้ ื่ ่ ทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการ บนโลกออนไลน์ที่มา : http://www.marketingoops.com/digital/social-media/what-is-social-media/
 • 11. Social Media• เนื้อหาของ Social Media โดยทั่วไป เปรียบได้หลายรูปแบบ ทั้ง – กระดานความคิดเห็น (Discussion boards) – เว็บบล็อค (Weblogs) – วิกิ (wikis), Podcasts, – รูปภาพ
 • 12. Social Media• ส่วนเทคโนโลยีที่รองรับเนื้อหาเหล่านี้ก็ รวมถึง เว็บบล็อค (Weblogs), เว็บไซต์ แชร์รปภาพ, เว็บไซต์แชร์วดีโอ, เว็บ ู ิ บอร์ด, อีเมล์, เว็บไซต์แชร์เพลง, Instant Messaging, Tool ที่ให้บริการ Voice over IP เป็นต้น
 • 13. Social Media
 • 14. ตัวอย่างการใช้ Social MediaThe American Red Cross, The Congressional Management Foundation and other
 • 15. Wikileaks• วิกิลีกส์ (อังกฤษ: Wikileaks) เป็น เว็บไซต์ที่นำาข้อมูลเอกสารของรัฐบาล และบริษท ซึงอนุญาตให้ผใช้สามารถเผย ั ่ ู้ แพร่ เพื่อการกล่าวหาได้ โดยไม่ถูกผลก ระทบทางลบกลับจากองค์กรเหล่านั้น เว็บ ไซต์วกลีกส์อ้างว่าการส่งข้อความต่าง ๆ ิ ิ นั้นจะไม่สามารถถูกติดตามได้ ไม่วาจาก ่ ใครก็ตาม ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/
 • 16. Wikileaks• ส่วนหนึ่งของเว็บไซต์พัฒนาโดยผูคัดค้าน ้ รัฐบาลจีน จากข้อมูลในเว็บไซต์ Wikileaks เป้าหมายหลักของการเปิดโปง คือ กลุ่มประเทศอดีตสหภาพโซเวียต กลุ่มประเทศซับซาฮารา และประเทศใน ตะวันออกกลาง แต่พวกเขาก็คาดหวังให้ เว็บไซต์ถูกใช้งานสำาหรับข้อมูลที่รวไหล ั่ เกี่ยวกับรัฐบาลและบริษทในประเทศตะวัน ั ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/ ตก
 • 17. Wikileaks• ใน เมษายน 2553 วิกิลีกส์ได้เผยแพร่ภาพ วิดีโอที่ถกบันทึกเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2550 ู แสดงภาพการโจมตีทางอากาศต่อกรุง แบกแดดโดย กองทัพสหรัฐ ที่ทำาให้มีพลเรือน ชาวอิรักเสียชีวิตเป็นจำานวนมาก• ในกรกฎาคม ได้เผยแพร่เอกสารลับที่ไม่เคย ถูกเผยแพร่จำานวนมากกว่า 76,900 ฉบับ เกี่ยว กับปฏิบัติการของสหรัฐในอัฟกานิสถาน และ ในเดือนตุลาคม ก็า ด้http://th.wikipedia.org/wiki/ ที่ม ไ : เผยแพร่เอกสารลับกว่า
 • 18. Wikileaks• ในเดือนมิถนายน 2553 รัฐบาลไทยได้ทำาการ ุ บล็อกการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ เนื่องจากเผยแพร่ เนื้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฯ• เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน 2553 ทาง เว็บไซต์ได้เผยแพร่โทรเลขเอกสารลับและ เอกสารปกปิดทางการทูต กว่า 100,000 หน้า ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา จนทำาให้นางฮิลลารี คลินตัน รัฐมนตรี กระทรวงต่างประเทศสหรัฐได้ออกแถลงการณ์ ที่มา : http://th.wikipedia.org/wiki/
 • 19. Wikileaks• ต่อมาในวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ตำารวจสากล ได้ออกหมายจับจูเลียน อาสซานจ์ ผู้ก่อตั้ง เว็บไซต์ ในข้อหาเกี่ยวกับการล่วงละเมิดทาง เพศ• จากนั้นเว็บไซต์ได้ถกแครกเกอร์โจมตีด้วย ู DDoS จนทำาให้ผู้ให้บริการเซิร์ฟเวอร์ใน สหรัฐอเมริกาได้ยกเลิก DNS ที่ชไปยังโดเมน ี้ เนม WikiLeaks.org ด้วยข้ออ้างว่าถูกโจมตี อย่างหนัก อย่าที่มา : ตาม เว็บไซต์ก็ยังสามารถ งไรก็ http://th.wikipedia.org/wiki/
 • 20. แนวคิดการใช้สื่อ ใหม่ดานความมันคง ้ ่• การสือสารและการรับรู้ในปัจจุบัน ่• 7 C’s of Communication• เนือหาทีใช้ในสือออนไลน์ ้ ่ ่• การปฏิบัติการข่าวสาร
 • 21. องค์ประกอบของการ สื่อสาร
 • 22. ขียน BLOG การใช้เวลา 90.75 ชม. ชม.ใน 1 วัน http://www.wi เล่มเกม 1 ชม. red.com Social Networkin 1.25 ชม. ข่าว 2.5 ชม. ความบันเทิง 3.5 ช
 • 23. การสื่อสารของคนทีสนิท ่ กันที่มา : http://oconallstreet.com/tag/social-
 • 24. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ในปัจจุบัน
 • 25. Global Audience: 316,402,840
 • 26. Global Audience:683,313,000Thailand Audience:10,113,120 12 /06/2011
 • 27. Global Audience:833,987,240Thailand Audience:14,235,400 03 /15/2012
 • 28. 7 C’s of Communication1. Credibility (ความน่าเชือถือ) ทั้งของผู้ ่ ส่งสาร ตัวสาร ตลอดจนวิธีการนำา เสนอสาร (ลองนึกถึงผู้สอนทีให้ข้อมูลผิด เป็นประจำา ผู้ ่ เรียนจะเริมสงสัยในทุกสิงที่ผู้สอนพูด) ่ ่2. Context (บริบท) สถานการณ์ หรือสภาพ แวดล้อม ณ เวลาที่ทำา การสื่อสาร (คุย โทรศัพท์ในโรงภาพยนต์ : คุยก็ไม่รู้เรื่อง ดูก็ ไม่รเรื่อง) บริบท รวมไปถึงการปฏิบัติตัวของผู้ ู้
 • 29. 7 C’s of Communication3. Content (เนือหา) ควรเหมาะกับความ ้ สามารถในการรับรูและตีความ สอดคล้องกับ ้ ความเชือและทัศนคติในระบบสังคมและ ่ วัฒนธรรมของผู้รับสาร (แพทย์: ใช้ศัพท์ ทางการแพทย์อธิบายให้ผู้ป่วยฟัง ผู้ ป่วย: ?!?!)4. Clarity (ความชัดเจน) โดยเนื้อหาของ สารควรเข้าใจง่าย และไม่คลุมเครือ (ถ้าสาร
 • 30. 7 C’s of Communication5. Capability (ศักยภาพ) ในการรับและส่ง สาร ซึงมีความแตกต่างกัน (อาจารย์เสียงเบา ่ สอนนักศึกษาที่กำา ลังง่วงนอน, แพทย์อธิบาย ด้วยภาษาไทยให้คนไข้ชาวเขาที่หูตึงฟัง)6. Channel (ช่องทาง) ควรเลือกใช้ชองทาง ่ ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับวิถชวตของผู้รบ ี ี ิ ั สารที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย (การพาไปฟังเทศน์ที่ วัด อาจไม่ใช่ชองทางที่ดีในการสอนเรื่อง ่
 • 31. 7 C’s of Communication7. Continuity & Consistency (ความต่อ เนื่องและ ความสมำาเสมอ) การสือสารที่ดี ่ ่ ควรมีการส่งสารอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจเป็นสาร เดิมผ่านช่องทางที่เปลี่ยนไป หรืออาจปรับ เปลี่ยนรายละเอียดปลีกย่อยของสาร แต่ต้อง คงความสมำ่าเสมอของสาระสำา คัญของสารเอา ไว้
 • 32. เนื้อหาทีใช้ในสื่อออนไลน์ ่1. ข้อความ – HTML, DOC, PDF2. เสียง – WAV, MP33. ภาพนิง – JPG, PNG, GIF ่4. ภาพเคลื่อนไหว – Flash, MPEG, AVI, WMV, MP4, 3gp
 • 33. การปรับแต่งสภาวะ แวดล้อม
 • 34. คำาศัพท์ที่เกี่ยวข้องวิวัฒนาการของคำาศัพท์• Propaganda & Political Warfare• Psychological Warfare• Psychological Operations• Information Warfare• Information Operations• Influence Attitudes / Strategic Influence / Perception Management
 • 35. ปฏิบติการข่าวสาร ั (Information Operations)การจัดการการรับรู้• “การจัดการ – การเลือกใช้หรือหลีกเลี่ยงสารสนเทศ และเครื่องบ่งชี้ต่าง ๆ เพื่อชักจูงอารมณ์ ความประสงค์ และ หลักเหตุผลต่าง ๆ ของกลุมเป้าหมายต่าง ่ ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบงานข่าว และผู้นำา ของฝ่ายตรงข้ามในทุกระดับ เพื่อโน้มน้าวชักจูงการ ประมาณการณ์ อันนำาไปสู่พฤติกรรมต่าง ๆ ที่ แสดงออกมา ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามทีฝ่ายเรา่ กำาหนดไว้ โดยมีแนวทางต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องคือ ความ จริงที่ปรากฏ การรักษาความปลอดภัยของการปฏิบติ ั การ การปกปิด การลวง และ ปฏิบติการจิตวิทยา” ั-- Joint Pub 1-02
 • 36. ปฏิบติการข่าวสาร ั (Information Operations)อะไรคือสงครามข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติ การข่าวสาร• Joint Pub 3-13, Information Operations Doctrine- Information Warfare:“ Information operations conducted during time of crisis or conflict to achieve or promote specific objectives over a specific adversary or adversaries.”- Information Operations: “Actions taken to affect adversary
 • 37. ปฏิบติการข่าวสาร ั (Information Operations)องค์ประกอบของปฏิบัติการข่าวสาร• สงครามการควบคุมบังคับบัญชา (Command and Control Warfare: C2W)• ปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน (Civil Affairs Operations)• ปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์
 • 38. ปฏิบติการข่าวสาร ั (Information Operations)สงครามการควบคุมบังคับบัญชา (Command and Control Warfare: C2W)• เป็นสงครามทีเกียวข้องกับกระบวนการ ่ ่ ควบคุมบังคับบัญชาของฝ่ายเราและฝ่ายข้า ศึก สามารถแบ่งออกเป็น การโจมตี กระบวนการควบคุมบังคับบัญชาฝ่ายตรง ข้าม และ การป้องกันกระบวนการควบคุม บังคับบัญชาฝ่ายเรา
 • 39. สงครามข่าวสาร (Information Warfare)ปฏิบัติการด้านกิจการพลเรือน (Civil Affairs Operations)• เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นในเรื่องของการ พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วย งานทางทหาร กับหน่วยงานภาคเอกชน หน่วยงานอาสาสมัคร NGO และ ประชาชนทั่วไป ทั้งของฝ่ายเราและฝ่าย ตรงข้าม ในการนี้จะครอบคลุมไปถึง การปฎิบัติการจิตวิทยา การบ่อนทำาลาย
 • 40. ปฏิบติการข่าวสาร ั (Information Operations)ปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์(Pubic Affairs Operations)•เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติของฝ่ายเรา โดยใช้ทรัพยากรทัง ้มวลที่มี เช่น โทรทัศน์ วิทยุ และสิงพิมพ์ ่เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์อนดีงามกับฝ่ายเรา ั
 • 41. ปฏิบัติการข่าวสาร(Information Operations) 55
 • 42. ปฏิบัติการข่าวสาร(Information Operations) 56
 • 43. หัวใจสำาคัญของการจัดการ การรับรู้ ข้อเท็จจริง }สิ่งที่มองเห็น
 • 44. หัวใจสำาคัญของสงคราม ข่าวสาร
 • 45. ตัวอย่าง การจัดการการรับรู้
 • 46. ตัวอย่าง การจัดการการรับรู้ดจำา ข้อเท็จจริงเป็นเผด็จการ • เป็นวีรบุรุษเป็นผูนำาเกเร ้ • เป็นเผด็จการสั่งฆ่าประชาชน • เป็นผู้นำาเกเร • เป็นผู้นำาต่อต้านสหรัฐฯร สา าว ข่ รับรู้ าร ิ ัตก ิบ ปฏ มองเห็น ภาพลักษณ์ • เป็นเผด็จการ • เป็นผู้นำาเกเร • สั่งฆ่าประชาชน
 • 47. การใช้สอในด้านความมั่นคง ื่• ความมั่นคงภายในประเทศ – สงครามการเมือง – บ่อนทำาลายสถาบันหลัก – การก่อความไม่สงบ• ความมั่นคงระหว่างประเทศ – การแทรกแซงรัฐหรือประเทศอื่น – การก่อการร้าย 61
 • 48. ตัวอย่าง การใช้สื่อใหม่ ในความมันคง ่ - ลับ -
 • 49. บทสรุป• ผูใช้มักจะใช้งานโดยขาดความเข้าใจวิถี ้ ชีวตในสังคมออนไลน์ ิ• ผูบริหารระดับสูงมีช่องว่างระหว่าง ้ Generation ในการเข้าถึงเทคโนโลยี• Social Network อย่าง Twitter จะมี ประสิทธิภาพสูงเมื่อใช้งานในลักษณะ ปัจเจก และจะมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อใช้ งานในลักษณะองค์กร
 • 50. 64 X
 • 51. บทส่งท้ายImpossible is nothing, unless you dont want to do it!
 • 52. พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้างMobile: 089-893-3126, Web Site: http://tortaharn.netteeranan@rtarf.mi.th, teeranan@nandhakwang.info dr.teeranan@gmail.com http://facebook.com/tortaharn1 http://facebook.com/dr.teeranan1 Twitter : @tortaharn