երևանի հ 78 դպրոցի հայոց լեզվի և •րականության ուսուցչուհի օվսաննա մամիկոնի վարդնայան

 • 3,485 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
3,485
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4

Actions

Shares
Downloads
2
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. ՈւշադրությունԱշատանքը կատարված է Arial Armenian տառատեսակով և դուք այն պատշաճ ձևովտեսնելու համար պետք է բեռնեք ձեր համակարգչի մեջ և ընտրեք համապատասանտառատեսակ : ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ Երևանի Հայրապետ Հայրապետի անվան հ 78 դպրոցի հայոց լեզվի և •րականության ուսուցչուհի Օվսաննա Մամիկոնի Վարդնայան
 • 2. Երևան 2012թ.¸²ê²ð²Ü` VII²è²ðβ` ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõݺز` ºÕÇß» â³ñ»Ýó IJØ` 6¸³ë ¸³ëÇ Ã»Ù³Ý â³÷áñáßÇã º. â³ñ»ÝóÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÎÇٳݳ ѳٳéáï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ñáÕÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ³åñ³Í ųٳݳϳßñç³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÏÉëÇ 1 µÝáõó·ÇñÁ Ñáõß»ñ, ÏÙï³å³ÑÇ ³ëáõÛÃÝ»ñ, Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÇó áñáß Ï³ñ¨áñ ÷³ëï»ñ §î³Õ³ñ³Ý¦ ß³ñùÇ ÁݹѳÝáõñ ÎͳÝáóݳ ·ñ³Ï³Ý ë»é»ñÇ ¨ ï»ë³ÏÝ»ñÇ µÝáñáß 2 µÝáõó·ÇñÁ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ·ñ³Ï³Ý µÝ³·ñ»ñÇ á×³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ §¾ÉÇ ·³ñáõÝ Ï·³…¦ Îѳëϳݳ å³ïÏ»ñ³íáñÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹»ñÁ ïíÛ³É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ µÝ³·ñáõÙ: ÆÝùÝáõñáõÛݳµ³ñ ϳß˳ïÇ ·ñ³Ï³Ý 3 »ñÏÇ íñ³, Ï·ñ³éÇ ³Ýß³Ýáà µ³é»ñÁ, Ï·ïÝÇ ¹ñ³Ýó µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝǦ ÎÁÝϳÉÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ËáëùÇ Ýñµ»ñ³Ý·Ý»ñÁ, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ Ïï³ñµ»ñÇ å³ïÏ»ñ³íáñÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ` Çñ 4 ËáëùõÙ ÏÇñ³é»Éáí ëáíáñ³Í µ³é»ñÁ, å³ïÏ»ñ³íáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ²Ù÷á÷áõ٠ηݳѳïÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ Ñá·¨áñ Ùß³ÏáõÛÃÁ, Ͻ³ñ·³óÝÇ ·ñ³Ï³Ý-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ׳߳ÏÁ, Ïáõݻݳ 5 ѳÛáó É»½áõÝ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ׳ݳã»Éáõ, ëÇñ»Éáõ, áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ Ó·ïáõ٠»ٳïÇÏ ·ñ³íáñ ³ß˳ï³Ýù ¶ñ³íáñ ËáëùÇ ½³ñ·³óáõÙ, ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý 6 Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí. ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ß³ñ³¹ñáõÃÛáõݸ²êÆ äÈ²Ü 1
 • 3. ¸²êÆ ÂºØ²Ü º. â³ñ»ÝóÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ¸²êÆ Üä²î²ÎÀ êáíáñáÕÁ - ÏͳÝáóݳ â³ñ»ÝóÇ ³åñ³Í ųٳݳϳßñç³ÝÇÝ, Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³ÝÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ - Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí ÏÙ»Ïݳµ³ÝÇ Ýñ³ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ - Ϲñë¨áñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ â³ñ»Ýó Ù³ñ¹áõ ¨ â³ñ»Ýó µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ýϳïٳٵ¸²êÆ ÊܸÆðܺðÀ - ܳËÝ³Ï³Ý Í³ÝáóóáõÙ ÝÛáõÃÇÝ - ¼ñáõÛó ·ñ³Ï³Ý ³Ýí³Ý Ñ»ï ϳåí³Í - Ðáõß â³ñ»ÝóÇ Ù³ëÇÝ ¨ ùÝݳñÏáõÙ - ¸³ë³ÝÛáõÃÇ ÁÝûñóáõÙ ¨ ÝÛáõÃÇ Ù»Ïݳµ³ÝáõÙ, ùÝݳñÏáõÙ - ijٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ³ÕÛáõë³ÏÇ Ï³½ÙáõÙ ÎͳÝáÃ³Ý³Ý ºÕÇß» â³ñ»ÝóÇ Ñ³ïáñÝ»ñÇÝ - ù³ñï»½Ç íñ³ Ï·ïÝ»Ý â³ñ»ÝóÇ ÍÝݹ³í³ÛñÁ - ¹³ëÇ ÁÝóóùáõÙ ëáíáñ³ÍÇ ³ñŨáñáõÙ¸²êÆò кîà ²Þ²ÎºðîܺðÀ - ºÕÇß» â³ñ»ÝóÇ ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ ï³ñ»Ãí»ñÁÎÆØ²Ü²Ü - Ýñ³ ³åñ³Í ųٳݳϳßñç³ÝÇ Ñ»ñáë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ áÕµ»ñ·³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ - ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ¸²êÆò кîà ²Þ²ÎºðîܺðÀ - ѳٻٳï»É â³ñ»Ý-Ù³ñ¹áõÝ, ù³Õ³ù³óáõÝ ¨ â³ñ»Ýó-ÎβðàÔ²Ü²Ü µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ - å³ïÙ»É Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ - ï³É ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ - ѳٳ·áñͳÏó»ÉN1¸³ëÇ Ã»Ù³Ý – â³ñ»ÝóÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ý áõ ëï»ÕÍÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ
 • 4. ¸²êÆ ÀܲòøÀ - гßí³éáõÙ - ÊóÝáõÙ - §äñǽٳ¦ Ù»Ãá¹Ç ÙÇçáóáí ûٳÛÇÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý Í³ÝáóóáõÙ â³ñ»Ýó - ϳ½ÙáõÙ »Ýù ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ ³é³çÇÝ ¨ í»ñçÇÝ µ³é»ñáí - áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»É â³ñ»ÝóÇ ÝϳñÇÝ - »ñ»Ë³Ý»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý µÝáõó·ñ»É ¨ Ýϳñ³·ñ»ÉÆÙ³ëïÇ ÁÝϳÉáõÙ - àõëáõóÇãÁ ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ §î³Õ ³ÝÓݳϳÝÁ¦, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ÷áùñÇÏ ùÝݳñÏáõÙ, ³å³ å³ïÙáõÙ ¿ áñ¨¿ Ñ»ï³ùñùÇñ ¨ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¹ñí³· â³ñ»ÝóÇÏÛ³ÝùÇó (â³ñ»ÝóÇ ×³éÁ ϳٳíáñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç ϳ½ÙáõÙ Ù³ñïÇó ³é³ç) - γ½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ ùÝݳñÏáõÙ, ѳٻٳïáõÃÛáõÝ Çñ»Ýó ÇÙ³ó³ÍÇ Ñ»ï: àõëáõóÇãÁ ݳ¨ ѳñó»ñáí ѳñó»ñáí ϳñáÕ ¿ áõÕÕáñ¹»É. ³) ³Ûë ¹ñí³·Á DZÝã ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É â³ñ»ÝóÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý íñ³ µ) DZÝã ÑÇß»óñ»ó ù»½ ³Ûë ¹ñí³·Á ·) â³ñ»ÝóÇ µÝáõó·ñÇÝ Ç±Ýã ϳí»É³óÝ»Çù ¹) DZÝã ÁÝóóù áõ ³í³ñï Ïáõݻݳ â³ñ»ÝóÇ ÏÛ³ÝùÁÎßé³¹³ïáõÙ - ÏÇñ³éíáõÙ ¿ §Ê׳Ýϳñ-2¦ Ù»Ãá¹Á, ѳÝÓݳñ³ñíáõÙ ¿ ϳñ¹³É ¹³ë³·ñùÇÝÛáõÃÁ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ³ß˳ïáõÙ »Ý ½áõÛ·»ñáí (½»ÏáõóáÕ – ѳñó»ñ ³é³ç³¹ñáÕ) 1 - ³é³ÝÓݳóÝ»É Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý 3 ϳñ¨áñ ï³ñ»ÃÇí 2 - ·ñ»É 5 ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝ 3 - Ó¨³Ï»ñå»É Ù»Ï ó³ÝÏáõÃÛáõݲñŨáñáõÙ - ƱÝã ëáíáñ»óÇÝù - à±ñÝ ¿ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ÙÇïùÁ¶Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇó, ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³ÝóîݳÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ. I ËáõÙµ - î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ γñëÇ Ù³ëÇÝ II ËáõÙµ - â³ñ»ÝóÇ Ù³ëÇÝ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ III ËáõÙµ - γñÍÇùÝ»ñ â³ñ»ÝóÇ Ù³ëÇݶñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ïñáõ٠ϳ½Ù»É ųٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ³ÕÛáõë³Ï
 • 5. ¸²êÆ N 4¸²êÆ ÂºØ²Ü º. â³ñ»ÝóÇ §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝǦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ¸²êÆ Üä²î²ÎÀ êáíáñáÕÁ - ë³ÑáõÝ Ïϳñ¹³ ¨ Ïí»ñ³ñï³¹ñÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ` Çñ ËáëùáõÙ ÏÇñ³é»Éáí ëáíáñ³Í µ³é»ñÁ, å³ïÏ»ñ³íáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ - Ï·ïÝÇ å³ïÏ»ñ³íáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï÷á˳ñÇÝÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñáí - ÏùÝÝÇ ¨ Ïí»ñÉáõÍÇ ë»÷³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ýϳïٳٵ¸²êÆ ÊܸÆðܺðÀ - ܳËÝ³Ï³Ý Í³ÝáóóáõÙ ³Ýóí»ÉÇù ÝÛáõÃÇÝ - ²ß˳ï³Ýù µÝ³·ñáí - ²Ý¹ñ³¹³ñÓ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳÛÏ³Ï³Ý µÝ³ß˳ñÑÇÝ - Ïѳٻٳï»Ý â³ñ»ÝóÇ §Ð³Û³ëï³ÝÁ¦ سñïÇñáë ê³ñÛ³ÝÇ §Ð³Û³ëï³ÝǦ Ñ»ï - ÏÉë»Ý §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝǦ »ñ·Á - ÎùÝݳñÏ»Ý ì. ê³ñáÛ³ÝÇ µÝáñáßáõÙÁ (å³ëï³é) - ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¹³ëÇ ÁÝóóùáõÙ ³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇݸ²êÆò кîà ²Þ²ÎºðîܺðÀ - §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝǦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ`ÎÆØ²Ü²Ü áñå»ë §î³Õ³ñ³ÝǦ ·áѳñ - Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý ã³ñ»ÝóÛ³Ý Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ - ³ñŨáñ»É Ù»ñ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ï³ñϳéáõÝ ¹»Ùù»ñÇÝ` ܳñ»Ï³óáõÝ ¨ øáõã³ÏÇÝ - ÇÝãå»ë ëÇñ»É ѳÛñ»ÝÇùÁ - ³ñŨáñ»É â³ñ»Ýó-Ù³ñ¹áõÝ, â³ñ»Ýó-µ³Ý³ëï»ÕÍÇݸ²êÆò кîà ²Þ²ÎºðîܺðÀ - ë³ÑáõÝ Ï³ñ¹³ÉÎβðàÔ²Ü²Ü - ½·³É ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ËáëùÇ Ýñµ»ñ³Ý·Ý»ñÁ - ³ß˳ï»É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõñç (ٳϹÇñ, ÷á˳µ»ñáõÃÛáõÝ, ѳٻٳïáõÃÛáõÝ) - µ³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ Ëáëù ϳéáõó»É` û·ï³·áñÍ»Éáí µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý µ³é³ÙûñùÁ
 • 6. N4¸²êÆ ÂºØ²Ü º. â³ñ»ÝóÇ §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝǦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ¸²êÆ ÀܲòøÀ - ѳßí³éáõÙ - ïݳÛÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ - ÙÇ ù³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ §¾ÉÇ ·³ñáõÝ Ï·³¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁʲÜàôØ ¶ñ³ï³Ëï³ÏÇÝ ·ñ»É §Ñ³Ûñ»ÝÇù¦ µ³éÁ - DZÝã ¿ ѳÛñ»ÝÇùÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ á±ñ »ñ»ù µ³éáí, ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ, Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ùµ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ϳñï³Ñ³Ûï»Ý Çñ»Ýó ½·³ó³ÍÁ, ë»ñÁ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ýϳïٳٵ - ·ñ³ï³Ëï³ÏÇÝ ·Í»É ³ÕÛáõë³Ï, ·ñ³Ýó»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³ë³ÍÁ ´³é/³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ/Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ/µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÆزêîÆ ÀÜβÈàôØ - ѳٳéáï µ³Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, ϳñ¹³É ì. ê³ñáÛ³ÝÇ ËáëùÁ. §¼³ÛÝ ÙÇÝ㨠³Ûëûñ ÏÝϳï»Ù Ù»ñ »ñÏñÇÝ, Ù»ñ ÑáÕÇÝ, Ù»ñ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ³Ù»Ý»Ý ·»Õ»óÇÏ »ñ·Á, ·áí³µ³Ý³Ï³Ý ³ÕáÃù: §Ð³Ûñ Ù»ñ¦-ÇÝ ÝÙ³ÝíáÕ ³ÕáÃù ÙÁ¦ - ϳñ¹³É §³ÕáÃùÁ¦` §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇݦ - ¹³ë³ñ³ÝÁ µ³Å³Ý»É 5 ËÙµÇ, ï³É ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝ 1. ¹áõñë ·ñ»É áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ µ³é»ñÁ, ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ 2. ϳ½ÙáõÃÛ³Ùµ µ³ñ¹ µ³é»ñ ·ïÝ»É ¨ ³ñÙ³ïÝ»ñáí Ýáñ µ³é»ñ ϳ½Ù»É 3. ¹áõñë ·ñ»É ٳϹÇñ³ÛÇÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 4. ·ïÝ»É ÷á˳µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù»Ïݳµ³Ý»É 5. ·ñ»É ³Ýáõß, íë»Ù, ×»ñÙ³Ï, ³Ýѳë, ÑÇÝ µ³é»ñÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÝ áõ ѳϳÝÇßÝ»ñÁ - »ñµ ËáõÙµÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Çñ ³ß˳ï³ÝùÁ, Ý»ñ·ñ³ííáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ¹³ë³ñ³ÝÁ` Éñ³óÝ»Éáí ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ - ѳïϳå»ë áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ·ñ³é»É - ѳñóÝ»É, û ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïÝÇó á±ñ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏÝïñ»Çù, ÇÝãá±õ úñ. I ïáõÝ - ³ñ¨³Ñ³Ù µ³é ϳ٠ɳó³ÏáõÙ³Í É³ñ II ïáõÝ - ѳ½³ñ³ÙÛ³ ù³ñ, Éáõë» ÉÇ×
 • 7. III ïáõÝ - áÕµ³Ó³ÛÝ »ñ·»ñ, »ñϳó·Çñ ·ñù»ñ IV ïáõÝ - ϳñáï³Í ëÇñï, ³Ýѳë ÷³éùÇ ×³Ù÷³ - ãáñë ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ùµ å³ïÙ»É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ û·ï³·áñÍ»Éáí 1 µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ (³ñ¨³Ñ³Ù µ³é, ѳ½³ñ³ÙÛ³ ù³ñ ¨ ³ÛÉÝ) - ѳçáñ¹ ù³ÛÉÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñ»É Ý»ñϳ۳óÝ»É µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ` Áëï ù³é³ïáÕ»ñÇ. »Ã» »ë ÙdzÛÝ I ϳ٠II, III ϳ٠IV ïáõÝÁ ϳñ¹³ÛÇ, DZÝã å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ïϳ½Ù»Ç г۳ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ: - DZÝãåÇëÇÝ ¿ г۳ëï³ÝÇ µÝáõÃÛáõÝÁ - ѳٻٳï»É ê³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï - ³Ûë ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ÁÝóóùáõÙ V ËáõÙµÁ Éñ³óáõÙÝ»ñ ¿ ϳï³ñáõÙ, ѳñó»ñ ï³ÉÇë, ·Ý³Ñ³ïáõÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÁÎÞ貸²îØ²Ü öàôÈ §ºë ÇÙ ³Ýáõߦ »ñ·Ç ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ï³Ï µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý ï³Ý ѳٳñ ÙÇ ·áõÛÝ ÁÝïñ»É, Ù»Ïݳµ³Ý»É - Ò»ñ ϳñÍÇùáí ÇÝãå»±ë ¿ ÍÝí»É ³Ûë µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ - àñ µ³éÝ ¿ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ù»ç - ¹áõù ϳñá±Õ »ù ·ñ»É ³ÛëåÇëÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ - DZÝã ¿ å»ïù ³ÛëåÇëÇ Ù»Í³ñÅ»ù ·áñÍ ëï»ÕÍ»Éáõ ѳٳñ - ÏÇñ³é»É §ø³é³µ³Å³Ý¦ Ù»Ãá¹Á DZÝã ÑáõÛ½»ñ áõ DZÝã ï»ë³ñ ½·³óáõÙÝ»ñ ³é³ç³ó³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý á±ñ DZÝã Éë»óÇñ ïáÕÁ Ϲ³ñÓÝ»Çñ Ýáñ í»ñݳ·Çñ 1-2 ³ß˳ï³Ýù ÁÝûñóíáõÙ ¿²Ü¸ð²¸²ðÒ Ç±Ýã ëáíáñ»óÇÝ, ÇÝãá±õ ëáíáñ»óÇÝ,DZÝãÝ ¿ ϳñ¨áñÁ ¶Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó ¨ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇóîݳÛÇÝ ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ëáíáñ»É ³Ý·ÇñѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝ