երևանի հ 78 դպրոցի հայոց լեզվի և •րականության ուսուցչուհի օվսաննա մամիկոնի վարդնայան

3,719 views
3,652 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,719
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2,456
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

երևանի հ 78 դպրոցի հայոց լեզվի և •րականության ուսուցչուհի օվսաննա մամիկոնի վարդնայան

  1. 1. ՈւշադրությունԱշատանքը կատարված է Arial Armenian տառատեսակով և դուք այն պատշաճ ձևովտեսնելու համար պետք է բեռնեք ձեր համակարգչի մեջ և ընտրեք համապատասանտառատեսակ : ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ ԱՌԱՆՑ ՍԱՀՄԱՆԻ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԵՐԹԱԿԱՆ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ, ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱՇԽԱՏԱՆՔ Երևանի Հայրապետ Հայրապետի անվան հ 78 դպրոցի հայոց լեզվի և •րականության ուսուցչուհի Օվսաննա Մամիկոնի Վարդնայան
  2. 2. Երևան 2012թ.¸²ê²ð²Ü` VII²è²ðβ` ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõݺز` ºÕÇß» â³ñ»Ýó IJØ` 6¸³ë ¸³ëÇ Ã»Ù³Ý â³÷áñáßÇã º. â³ñ»ÝóÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÎÇٳݳ ѳٳéáï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ñáÕÇ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ ³åñ³Í ųٳݳϳßñç³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÏÉëÇ 1 µÝáõó·ÇñÁ Ñáõß»ñ, ÏÙï³å³ÑÇ ³ëáõÛÃÝ»ñ, Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÇó áñáß Ï³ñ¨áñ ÷³ëï»ñ §î³Õ³ñ³Ý¦ ß³ñùÇ ÁݹѳÝáõñ ÎͳÝáóݳ ·ñ³Ï³Ý ë»é»ñÇ ¨ ï»ë³ÏÝ»ñÇ µÝáñáß 2 µÝáõó·ÇñÁ ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ·ñ³Ï³Ý µÝ³·ñ»ñÇ á×³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ §¾ÉÇ ·³ñáõÝ Ï·³…¦ Îѳëϳݳ å³ïÏ»ñ³íáñÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹»ñÁ ïíÛ³É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ µÝ³·ñáõÙ: ÆÝùÝáõñáõÛݳµ³ñ ϳß˳ïÇ ·ñ³Ï³Ý 3 »ñÏÇ íñ³, Ï·ñ³éÇ ³Ýß³Ýáà µ³é»ñÁ, Ï·ïÝÇ ¹ñ³Ýó µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝǦ ÎÁÝϳÉÇ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ËáëùÇ Ýñµ»ñ³Ý·Ý»ñÁ, µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ Ïï³ñµ»ñÇ å³ïÏ»ñ³íáñÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ` Çñ 4 ËáëùõÙ ÏÇñ³é»Éáí ëáíáñ³Í µ³é»ñÁ, å³ïÏ»ñ³íáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ²Ù÷á÷áõ٠ηݳѳïÇ Ý³ËÝÇÝ»ñÇ Ñá·¨áñ Ùß³ÏáõÛÃÁ, Ͻ³ñ·³óÝÇ ·ñ³Ï³Ý-·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ׳߳ÏÁ, Ïáõݻݳ 5 ѳÛáó É»½áõÝ ¨ ·ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ׳ݳã»Éáõ, ëÇñ»Éáõ, áõëáõÙݳëÇñ»Éáõ Ó·ïáõ٠»ٳïÇÏ ·ñ³íáñ ³ß˳ï³Ýù ¶ñ³íáñ ËáëùÇ ½³ñ·³óáõÙ, ùÝݳ¹³ï³Ï³Ý 6 Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí. ëï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý ß³ñ³¹ñáõÃÛáõݸ²êÆ äÈ²Ü 1
  3. 3. ¸²êÆ ÂºØ²Ü º. â³ñ»ÝóÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ¸²êÆ Üä²î²ÎÀ êáíáñáÕÁ - ÏͳÝáóݳ â³ñ»ÝóÇ ³åñ³Í ųٳݳϳßñç³ÝÇÝ, Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³ÝÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ - Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí ÏÙ»Ïݳµ³ÝÇ Ýñ³ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÁ - Ϲñë¨áñÇ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ â³ñ»Ýó Ù³ñ¹áõ ¨ â³ñ»Ýó µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ýϳïٳٵ¸²êÆ ÊܸÆðܺðÀ - ܳËÝ³Ï³Ý Í³ÝáóóáõÙ ÝÛáõÃÇÝ - ¼ñáõÛó ·ñ³Ï³Ý ³Ýí³Ý Ñ»ï ϳåí³Í - Ðáõß â³ñ»ÝóÇ Ù³ëÇÝ ¨ ùÝݳñÏáõÙ - ¸³ë³ÝÛáõÃÇ ÁÝûñóáõÙ ¨ ÝÛáõÃÇ Ù»Ïݳµ³ÝáõÙ, ùÝݳñÏáõÙ - ijٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ³ÕÛáõë³ÏÇ Ï³½ÙáõÙ ÎͳÝáÃ³Ý³Ý ºÕÇß» â³ñ»ÝóÇ Ñ³ïáñÝ»ñÇÝ - ù³ñï»½Ç íñ³ Ï·ïÝ»Ý â³ñ»ÝóÇ ÍÝݹ³í³ÛñÁ - ¹³ëÇ ÁÝóóùáõÙ ëáíáñ³ÍÇ ³ñŨáñáõÙ¸²êÆò кîà ²Þ²ÎºðîܺðÀ - ºÕÇß» â³ñ»ÝóÇ ÏÛ³ÝùÇ Ï³ñ¨áñ ï³ñ»Ãí»ñÁÎÆØ²Ü²Ü - Ýñ³ ³åñ³Í ųٳݳϳßñç³ÝÇ Ñ»ñáë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ áÕµ»ñ·³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ - ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÁ¸²êÆò кîà ²Þ²ÎºðîܺðÀ - ѳٻٳï»É â³ñ»Ý-Ù³ñ¹áõÝ, ù³Õ³ù³óáõÝ ¨ â³ñ»Ýó-ÎβðàÔ²Ü²Ü µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ - å³ïÙ»É Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ - ï³É ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ÁݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ - ѳٳ·áñͳÏó»ÉN1¸³ëÇ Ã»Ù³Ý – â³ñ»ÝóÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛ³Ý áõ ëï»ÕÍÙ³Ý ÁݹѳÝáõñ µÝáõó·ÇñÁ
  4. 4. ¸²êÆ ÀܲòøÀ - гßí³éáõÙ - ÊóÝáõÙ - §äñǽٳ¦ Ù»Ãá¹Ç ÙÇçáóáí ûٳÛÇÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý Í³ÝáóóáõÙ â³ñ»Ýó - ϳ½ÙáõÙ »Ýù ݳ˳¹³ëáõÃÛáõÝ ³é³çÇÝ ¨ í»ñçÇÝ µ³é»ñáí - áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ññ³íÇñ»É â³ñ»ÝóÇ ÝϳñÇÝ - »ñ»Ë³Ý»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý µÝáõó·ñ»É ¨ Ýϳñ³·ñ»ÉÆÙ³ëïÇ ÁÝϳÉáõÙ - àõëáõóÇãÁ ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ §î³Õ ³ÝÓݳϳÝÁ¦, ϳ½Ù³Ï»ñåáõÙ÷áùñÇÏ ùÝݳñÏáõÙ, ³å³ å³ïÙáõÙ ¿ áñ¨¿ Ñ»ï³ùñùÇñ ¨ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¹ñí³· â³ñ»ÝóÇÏÛ³ÝùÇó (â³ñ»ÝóÇ ×³éÁ ϳٳíáñ³Ï³Ý ·Ý¹Ç ϳ½ÙáõÙ Ù³ñïÇó ³é³ç) - γ½Ù³Ï»ñåíáõÙ ¿ ùÝݳñÏáõÙ, ѳٻٳïáõÃÛáõÝ Çñ»Ýó ÇÙ³ó³ÍÇ Ñ»ï: àõëáõóÇãÁ ݳ¨ ѳñó»ñáí ѳñó»ñáí ϳñáÕ ¿ áõÕÕáñ¹»É. ³) ³Ûë ¹ñí³·Á DZÝã ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É â³ñ»ÝóÇ ÏÛ³ÝùÇ ¨ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý íñ³ µ) DZÝã ÑÇß»óñ»ó ù»½ ³Ûë ¹ñí³·Á ·) â³ñ»ÝóÇ µÝáõó·ñÇÝ Ç±Ýã ϳí»É³óÝ»Çù ¹) DZÝã ÁÝóóù áõ ³í³ñï Ïáõݻݳ â³ñ»ÝóÇ ÏÛ³ÝùÁÎßé³¹³ïáõÙ - ÏÇñ³éíáõÙ ¿ §Ê׳Ýϳñ-2¦ Ù»Ãá¹Á, ѳÝÓݳñ³ñíáõÙ ¿ ϳñ¹³É ¹³ë³·ñùÇÝÛáõÃÁ: ºñ»Ë³Ý»ñÁ ³ß˳ïáõÙ »Ý ½áõÛ·»ñáí (½»ÏáõóáÕ – ѳñó»ñ ³é³ç³¹ñáÕ) 1 - ³é³ÝÓݳóÝ»É Ï»Ýë³·ñ³Ï³Ý 3 ϳñ¨áñ ï³ñ»ÃÇí 2 - ·ñ»É 5 ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝ 3 - Ó¨³Ï»ñå»É Ù»Ï ó³ÝÏáõÃÛáõݲñŨáñáõÙ - ƱÝã ëáíáñ»óÇÝù - à±ñÝ ¿ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ÙÇïùÁ¶Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇó, ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³ÝóîݳÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ. I ËáõÙµ - î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ γñëÇ Ù³ëÇÝ II ËáõÙµ - â³ñ»ÝóÇ Ù³ëÇÝ Éñ³óáõóÇã ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ III ËáõÙµ - γñÍÇùÝ»ñ â³ñ»ÝóÇ Ù³ëÇݶñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï»ïñáõ٠ϳ½Ù»É ųٳݳϳ·ñ³Ï³Ý ³ÕÛáõë³Ï
  5. 5. ¸²êÆ N 4¸²êÆ ÂºØ²Ü º. â³ñ»ÝóÇ §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝǦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ¸²êÆ Üä²î²ÎÀ êáíáñáÕÁ - ë³ÑáõÝ Ïϳñ¹³ ¨ Ïí»ñ³ñï³¹ñÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ` Çñ ËáëùáõÙ ÏÇñ³é»Éáí ëáíáñ³Í µ³é»ñÁ, å³ïÏ»ñ³íáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ - Ï·ïÝÇ å³ïÏ»ñ³íáñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ï÷á˳ñÇÝÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñáí - ÏùÝÝÇ ¨ Ïí»ñÉáõÍÇ ë»÷³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ýϳïٳٵ¸²êÆ ÊܸÆðܺðÀ - ܳËÝ³Ï³Ý Í³ÝáóóáõÙ ³Ýóí»ÉÇù ÝÛáõÃÇÝ - ²ß˳ï³Ýù µÝ³·ñáí - ²Ý¹ñ³¹³ñÓ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ѳÛÏ³Ï³Ý µÝ³ß˳ñÑÇÝ - Ïѳٻٳï»Ý â³ñ»ÝóÇ §Ð³Û³ëï³ÝÁ¦ سñïÇñáë ê³ñÛ³ÝÇ §Ð³Û³ëï³ÝǦ Ñ»ï - ÏÉë»Ý §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝǦ »ñ·Á - ÎùÝݳñÏ»Ý ì. ê³ñáÛ³ÝÇ µÝáñáßáõÙÁ (å³ëï³é) - ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ¹³ëÇ ÁÝóóùáõÙ ³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇݸ²êÆò кîà ²Þ²ÎºðîܺðÀ - §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝǦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ`ÎÆØ²Ü²Ü áñå»ë §î³Õ³ñ³ÝǦ ·áѳñ - Ñ³Û ÅáÕáíñ¹Ç å³ïÙáõÃÛ³Ý ã³ñ»ÝóÛ³Ý Ù»Ïݳµ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ - ³ñŨáñ»É Ù»ñ Ùß³ÏáõÛÃÇ Ï³ñϳéáõÝ ¹»Ùù»ñÇÝ` ܳñ»Ï³óáõÝ ¨ øáõã³ÏÇÝ - ÇÝãå»ë ëÇñ»É ѳÛñ»ÝÇùÁ - ³ñŨáñ»É â³ñ»Ýó-Ù³ñ¹áõÝ, â³ñ»Ýó-µ³Ý³ëï»ÕÍÇݸ²êÆò кîà ²Þ²ÎºðîܺðÀ - ë³ÑáõÝ Ï³ñ¹³ÉÎβðàÔ²Ü²Ü - ½·³É ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ËáëùÇ Ýñµ»ñ³Ý·Ý»ñÁ - ³ß˳ï»É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý ³é³ÝÓݳѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõñç (ٳϹÇñ, ÷á˳µ»ñáõÃÛáõÝ, ѳٻٳïáõÃÛáõÝ) - µ³Ý³íáñ ¨ ·ñ³íáñ Ëáëù ϳéáõó»É` û·ï³·áñÍ»Éáí µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý µ³é³ÙûñùÁ
  6. 6. N4¸²êÆ ÂºØ²Ü º. â³ñ»ÝóÇ §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝǦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ¸²êÆ ÀܲòøÀ - ѳßí³éáõÙ - ïݳÛÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙ - ÙÇ ù³ÝÇ ³ß³Ï»ñï ³ñï³ë³ÝáõÙ ¿ §¾ÉÇ ·³ñáõÝ Ï·³¦ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁʲÜàôØ ¶ñ³ï³Ëï³ÏÇÝ ·ñ»É §Ñ³Ûñ»ÝÇù¦ µ³éÁ - DZÝã ¿ ѳÛñ»ÝÇùÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ Ñ³Ù³ñ ¨ á±ñ »ñ»ù µ³éáí, ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ, Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ùµ, µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ϳñï³Ñ³Ûï»Ý Çñ»Ýó ½·³ó³ÍÁ, ë»ñÁ ѳÛñ»ÝÇùÇ Ýϳïٳٵ - ·ñ³ï³Ëï³ÏÇÝ ·Í»É ³ÕÛáõë³Ï, ·ñ³Ýó»É »ñ»Ë³Ý»ñÇ ³ë³ÍÁ ´³é/³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝ/Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝ/µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÆزêîÆ ÀÜβÈàôØ - ѳٳéáï µ³Ý³ËáëáõÃÛáõÝ, ϳñ¹³É ì. ê³ñáÛ³ÝÇ ËáëùÁ. §¼³ÛÝ ÙÇÝ㨠³Ûëûñ ÏÝϳï»Ù Ù»ñ »ñÏñÇÝ, Ù»ñ ÑáÕÇÝ, Ù»ñ å³ïÙáõÃÛ³ÝÁ ÝíÇñí³Í ³Ù»Ý»Ý ·»Õ»óÇÏ »ñ·Á, ·áí³µ³Ý³Ï³Ý ³ÕáÃù: §Ð³Ûñ Ù»ñ¦-ÇÝ ÝÙ³ÝíáÕ ³ÕáÃù ÙÁ¦ - ϳñ¹³É §³ÕáÃùÁ¦` §ºë ÇÙ ³Ýáõß Ð³Û³ëï³ÝÇݦ - ¹³ë³ñ³ÝÁ µ³Å³Ý»É 5 ËÙµÇ, ï³É ѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝ 1. ¹áõñë ·ñ»É áõÕÕ³·ñ³Ï³Ý ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ µ³é»ñÁ, ѳïáõÏ ³ÝáõÝÝ»ñÁ 2. ϳ½ÙáõÃÛ³Ùµ µ³ñ¹ µ³é»ñ ·ïÝ»É ¨ ³ñÙ³ïÝ»ñáí Ýáñ µ³é»ñ ϳ½Ù»É 3. ¹áõñë ·ñ»É ٳϹÇñ³ÛÇÝ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 4. ·ïÝ»É ÷á˳µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù»Ïݳµ³Ý»É 5. ·ñ»É ³Ýáõß, íë»Ù, ×»ñÙ³Ï, ³Ýѳë, ÑÇÝ µ³é»ñÇ ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñÝ áõ ѳϳÝÇßÝ»ñÁ - »ñµ ËáõÙµÁ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ ¿ Çñ ³ß˳ï³ÝùÁ, Ý»ñ·ñ³ííáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ¹³ë³ñ³ÝÁ` Éñ³óÝ»Éáí ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÁ - ѳïϳå»ë áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ·ñ³é»É - ѳñóÝ»É, û ÁÝïñáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïÝÇó á±ñ µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏÝïñ»Çù, ÇÝãá±õ úñ. I ïáõÝ - ³ñ¨³Ñ³Ù µ³é ϳ٠ɳó³ÏáõÙ³Í É³ñ II ïáõÝ - ѳ½³ñ³ÙÛ³ ù³ñ, Éáõë» ÉÇ×
  7. 7. III ïáõÝ - áÕµ³Ó³ÛÝ »ñ·»ñ, »ñϳó·Çñ ·ñù»ñ IV ïáõÝ - ϳñáï³Í ëÇñï, ³Ýѳë ÷³éùÇ ×³Ù÷³ - ãáñë ݳ˳¹³ëáõÃÛ³Ùµ å³ïÙ»É µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñáõÙ û·ï³·áñÍ»Éáí 1 µ³é³Ï³å³ÏóáõÃÛáõÝ (³ñ¨³Ñ³Ù µ³é, ѳ½³ñ³ÙÛ³ ù³ñ ¨ ³ÛÉÝ) - ѳçáñ¹ ù³ÛÉÇÝ Ñ³ÝÓݳñ³ñ»É Ý»ñϳ۳óÝ»É µ³Ý³ëï»ÕÍÇ Ñ³Ûñ»ÝÇùÁ` Áëï ù³é³ïáÕ»ñÇ. »Ã» »ë ÙdzÛÝ I ϳ٠II, III ϳ٠IV ïáõÝÁ ϳñ¹³ÛÇ, DZÝã å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ïϳ½Ù»Ç г۳ëï³ÝÇ Ù³ëÇÝ: - DZÝãåÇëÇÝ ¿ г۳ëï³ÝÇ µÝáõÃÛáõÝÁ - ѳٻٳï»É ê³ñÛ³ÝÇ Ñ»ï - ³Ûë ³é³ç³¹ñ³ÝùÇ ÁÝóóùáõÙ V ËáõÙµÁ Éñ³óáõÙÝ»ñ ¿ ϳï³ñáõÙ, ѳñó»ñ ï³ÉÇë, ·Ý³Ñ³ïáõÙ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³ß˳ï³ÝùÁÎÞ貸²îØ²Ü öàôÈ §ºë ÇÙ ³Ýáõߦ »ñ·Ç ÑÝãÛáõÝÝ»ñÇ ï³Ï µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý ï³Ý ѳٳñ ÙÇ ·áõÛÝ ÁÝïñ»É, Ù»Ïݳµ³Ý»É - Ò»ñ ϳñÍÇùáí ÇÝãå»±ë ¿ ÍÝí»É ³Ûë µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ - àñ µ³éÝ ¿ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý Ù»ç - ¹áõù ϳñá±Õ »ù ·ñ»É ³ÛëåÇëÇ µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝ - DZÝã ¿ å»ïù ³ÛëåÇëÇ Ù»Í³ñÅ»ù ·áñÍ ëï»ÕÍ»Éáõ ѳٳñ - ÏÇñ³é»É §ø³é³µ³Å³Ý¦ Ù»Ãá¹Á DZÝã ÑáõÛ½»ñ áõ DZÝã ï»ë³ñ ½·³óáõÙÝ»ñ ³é³ç³ó³Ý µ³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛ³Ý á±ñ DZÝã Éë»óÇñ ïáÕÁ Ϲ³ñÓÝ»Çñ Ýáñ í»ñݳ·Çñ 1-2 ³ß˳ï³Ýù ÁÝûñóíáõÙ ¿²Ü¸ð²¸²ðÒ Ç±Ýã ëáíáñ»óÇÝ, ÇÝãá±õ ëáíáñ»óÇÝ,DZÝãÝ ¿ ϳñ¨áñÁ ¶Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³Ýó ¨ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ áõëáõóãÇ ÏáÕÙÇóîݳÛÇÝ ´³Ý³ëï»ÕÍáõÃÛáõÝÁ ëáíáñ»É ³Ý·ÇñѳÝÓݳñ³ñáõÃÛáõÝ

×