Revista Culturism & Fitness nr. 223 (2/2013)

1,866
-1

Published on

CUPRINS:
Istoria steroizilor
Incearca asta la urmatorul antrenament!
Accidentarile umerilor
Bicepsii femurali
Secretele profesionistilor pentru brate imense
Stiai ca
Noua conducere a FRCF
Flexii Nilsson
Sculptura si corpul uman (4)
Mai multe proteine pentru arderea grasimii
Cat de tare trebuie sa se antreneze fetele pentru a-si modela corpul?
Skandenberg

Pentru mai multe informatii despre culturism si fitness, acceseaza http://www.topculturism.ro si http//www.topfitness.ro.

Published in: Sports
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
1,866
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Revista Culturism & Fitness nr. 223 (2/2013)

 1. 1. AAcccciiddeenntt``rriillee uummeerriilloorr IIssttoorriiaa sstteerrooiizziilloorr BBiicceepp[[iiii ffeemmuurraallii ddiirreeccttoorr:: CCRRIISSTTIIAANN DDUULLGGHHEERRUU ll nnrr.. 22 ((222233)) 22001133 ll 11,,5500 lleeii ll wwwwww..eeffiittnneessss..rroo T O P C U LT U R IS M .R O
 2. 2. CCuullttuurriissmm&&FFiittnneessss Toat` colec]ia revistelor noastre, de la num`rul 1 la 222, este disponibil` acum, pe DVD, n format digital (pdf). Un DVD cost` 15 lei. Comenzile se pot face la telefoanele redac]iei sau pe email. Istoria steroizilor . . . .8 çncearc` asta la urm`torul antrenament! . . . . .11 Accident`rile umerilor . . . . . . . . . .12 Bicep[ii femurali . . .14 Secretele profesioni[tilor pen- tru bra]e imense . .16 ßtia]i c`... . . . . . . . . . .18 Noua conducere a FRCF . . . . . . . . . . .20 Flexii Nilsson . . . . . .22 Sculptura [i corpul uman (4) . . . . . . . . .24 Mai mult` protein` pentru arderea gr`simii? . . . . . . . . .26 C~t de tare trebuie s` se antreneze fetele pentru a-[i modela corpul? . . . . . . . . . . .30 Skandenberg . . . . . . .32 CUPRINSCUPRINS Coperta 1: Corina Gr`dinaru [i Robert Kim Editura Redis Co Str. Industriei nr. 2, Buftea, jud. Ilfov, cod 070000 Telefon//Fax: 021.300.75.46; Fax: 021.351.50.58; Telefon: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 e--mail: office@redis.ro wwebbsite: www.efitness.ro Colectiv de redac]ie RReeddaaccttoorr [[eeff:: FFlloorriinn UUcceeaannuu.. RReeddaaccttoorrii:: CCrriissttiiaann NNeeaagguu,, DDaanniieell OOpprreeaa,, AAlleexxaannddrruu BBoollbboorriiccii,, DDrraaggoo[[ CCoorrccoovveeaannuu [[ii CC--ttiinn IIoonneessccuu ((ccoorreessppoonnddeenntt SSUUAA)).. FFoottoo:: VViioorreell DDuullgghheerruu,, DDoorreell FFlloorreeaa [[ii MMiirrcceeaa NNeetteeaa.. CCoorreeccttuurr``:: EElleennaa MMiiccuullii]]``.. B.C.A.A. Produs cu efect anabolic, ce are capa- citatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care faciliteaz` eli- berarea natural` de hormoni, precum hor- monul de cre[tere (GH), IGF-1 [i insulina. Are un remarcabil efect anticatabolic, pre- venind distrugerea proteinelor [i pierderea masei musculare. u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 5555,,0000 lleeii 330000 gg –– 7755,,0000 lleeii Taurina Taurina [i lecitina sunt necesare pen- tru metabolizarea gr`similor, previn for- marea calculilor biliari, favorizeaz` ab- sorb]ia vitaminelor liposolubile, mbun`- t`]esc starea de s`n`tate a inimii, asi- gur` suportul necesar sintezei neuro- transmi]`torilor [i au efect protector asu- pra creierului. u 110000 gg –– 1177,,0000 lleeii Creatin Monohidrat Creatin` monohidrat avånd 100% puri- tate. Ofer` organismului energia ne- cesar` sus]inerii efortului intens, m`re[te for]a muscular`, mbun`t`]e[te refacerea postefort, cre[te volumul celular, cre[te hidrarea celular`.u 9900 gg –– 1199,,0000 lleeii 330000 gg –– 3399,,0000 lleeii 550000 gg –– 4499,,0000 lleeii L–Glutamina Glutamina reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza proteinelor, previne catabolismul muscular (dis- trugerea ]esutului muscu- lar), mbun`t`]e[te recupe- rarea dup` efort, stimuleaz` producerea hormonului de cre[tere, stimuleaz` activi- tatea sistemului imunitar, fa- vorizeaz` hidrarea celular`, cre[te produc]ia de glicogen n ficat, transport` azotul n locurile n care organismul are cea mai mare nevoie (pentru sinteza proteic`). u 9900 gg –– 3311,,0000 lleeii 220000 gg –– 4499,,0000 lleeii 330000 gg –– 6699,,0000 lleeii L–Carnitina M`re[te cu 70 % metabo- lizarea gr`simii. Accelerea- z` metabolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, mobilizeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te perfor- man]ele fizice [i rezisten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i triglice- ridelor. u 3300 gg –– 2255,,0000 lleeii 5500 gg –– 3377,,0000 lleeii 110000 gg –– 6699,,0000 lleeii u MM``ssuurraa ddiinn iinntteerriioorruull ffllaaccooaanneelloorr,, rraass``,, ccoonn]]iinnee 11 gg ddee ppuuddrr``.. M TINERETULUI Liceul ßINCAI REDIS MAGAZINUL REDIS Adresa: Calea {erban Vod` nr. 159, sector 4, Bucure[ti. La magazin se poate ajunge foarte u[or de la sta]ia de metrou “Tineretului”, n circa 2 minute de mers pe jos, ocolind prin stånga Liceul Gheorghe {incai. Program: luni - vineri 10.30 – 18.00 sâmb`t` 10.30 – 14.00 Orice informa]ii despre magazin ob]ine]i la tel. 021.337.34.37 NUTRIMAXXNUTRIMAXX SUPLIMENTE NUTRITIVESUPLIMENTE NUTRITIVE Baton cu o valoare ener- getic` redus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se redu- ce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i ne- cesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% vegetal. Pentru comenzi mai mari de 50 batoane, se face o reducere de 25%. 1,70 lei/buc. SILUET BAR Culturism&Fitness nr. 2/2013 32 Culturism&Fitness nr. 2/2013 Recomand`ri: L-Carnitina este o substan]` a c`rei func]ie princi- pal` este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n ce- lule, unde sunt oxida]i [i transforma]i n energie. Accelereaz` meta- bolismul lipidelor, favorizånd oxidarea lor la nivel celular, metaboli- zeaz` depozitele de gr`sime, m`re[te performan]ele fizice [i rezis- ten]a la efort, reduce nivelul colesterolului [i trigliceridelor. Suplimen- tarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`si- me metabolizat` de organism. Prin ad`ugarea de inulin` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata digesti- v`, absorb]ia intestinal`, reduce pofta de måncare [i scade rata de utilizare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n cu- rele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la di- zolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de pe- rioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Informa]ii nutri]ionale pentru un plic (20 g): car- bohidra]i 18,35 g, din care fibre dietetice (inulin`) 4,5 g, proteine 1,5 g, gr`simi 0 g. Valoare energetic` 66 Kcal (276 KJ). Pre]: 1,79 lei/plic (comand` minim` de 5 plicuri) – 25% reducere la peste 50 de plicuri. Fibro Drink Instant suc instant cu fibre [i L-Carnitin` NOU O P C U LT U R IS M .R O
 3. 3. Acum sunt sponsoriza]i [i folosesc cu succes produsele „Redis“ cunoscu]ii sportivi: Petru Ciorb`, Florin Uceanu, Alexandru Costache, Cristian Ra[c`, Daniel Oprea, Alexandru Bolborici, Radu „Valahu“ Georgescu [i top-mode- lul Nicoleta Luciu. Nutrifort–R Este un concentrat de carbohidra]i, proteine, vitamine [i minerale (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) recomandat pentru cre[terea ra- pid` n mas` muscular`. O por]ie repre- zint` 105 g de produs [i, pentru o cre[- tere accelerat` a masei musculare, se recomand` dou`-trei por]ii pe zi. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2255,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 4477,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 4499,,0000 lleeii GGaallee]]ii 55 kkgg –– 8899,,0000 lleeii Mixforte–R Produsul con]ine o propor]ie ridicat` de carbohidra]i (70%), ce provin din fructoz`, maltodextrin` [i dextroz`, sub- stan]e care dau un gust foarte bun pro- dusului. Are o concentra]ie de 25% pro- teine de origine animal` (lapte – casei- nat, albumine din ou [i proteine din zer, în cantit`]i egale fiecare). CCuuttiiii 11 kkgg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 6655,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 6677,,0000 lleeii Super Mass–R Este un supliment (cu arome de va- nilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) ce, datorit` compozi]iei (50% proteine [i 35% carbohidra]i), poate nlocui mesele obi[nuite din timpul zilei [i este reco- mandat atåt tuturor categoriilor de spor- tivi, cåt [i celor care nu fac sport, dar do- resc s` aib` o alimenta]ie s`n`toas`, cu cåt mai pu]ine gr`simi [i colesterol. Se recomand` cåte o por]ie de dou`- trei ori pe zi (o por]ie = 60 g de produs). O m`sur` con]ine 30 g. CCuuttiiii 990000 gg –– 3311,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,22 kkgg –– 5599,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,22 kkgg –– 6611,,0000 lleeii GG``llee]]ii 44,,55 kkgg –– 110099,,0000 lleeii Mass Forte Creatin–R Acelea[i specifica]ii ca la Nutrifort [i, n plus, creatin` monohidrat pentru stimula- rea cre[terii rapide n mas` [i for]`. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 11 kkgg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 5511,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 5533,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 9955,,0000 lleeii Whey Mass–R Este un concentrat de carbohidra]i (62%) [i proteine (32%), proteinele provenind exclusiv din zer, [i este reco- mandat pentru energie [i cre[tere n ma- s` muscular`. O por]ie de 90 g con]ine 1.000 mg de L-Glutamin`, cel mai impor- tant aminoacid pentru mu[chi. GG``llee]]ii 22 kkgg –– 7799,,0000 lleeii Energocarb-R Este un supliment energetic din car- bohidra]i (cu arome de vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola) [i se recomand` pentru refacerea rezervelor energetice ale or- ganismului. Se administreaz` 35 g na- inte de antrenament (pentru a avea energie) [i 35-70 g dup` antrenament, pentru refacere. O m`sur` con]ine 35 g. CCuuttiiii 11 kkgg –– 1199,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22,,55 kkgg –– 3355,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22,,55 kkgg –– 3377,,0000 lleeii GG``llee]]ii 55 kkgg –– 5599,,0000 lleeii Fosfocreatin–R Creatina este o substan]`, necesar` n toate contrac]iile musculare, produs` n mod normal de ficat, pancreas [i rinichi, din aminoacizi. Prezentarea sub form` de tablete este foarte conve- nabil`, deoarece pot fi transportate [i administrate u[or, n plus [ti cu precizie cåte grame iei de fiecare dat`. O table- t` con]ine 1 g de creatin`. Se reco- mand` administrarea a cåte o por]ie (5 tablete), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar mare cu sucuri naturale sau cu ap`. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Creatina Forte–R Tablete masticabile, cu un gust foarte bun, care con]in 500 mg crea- tin` monohidrat [i 300 mg dextroz`. 9900 ttaabblleettee –– 1155,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3311,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 4455,,0000 lleeii Creatina–R Tablete care con]in 1.000 mg de creatin monohidrat. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii 330000 ttaabblleettee –– 3399,,0000 lleeii 550000 ttaabblleettee –– 5599,,0000 lleeii PRODUSEPRODUSE PENTRUPENTRU MAS~MAS~ MUSCULAR~MUSCULAR~ Super Protein–R 90 Con]ine 90% protein` de calitate superioar`, ob]inut din lapte. Arome: vanilie, ciocolat`, tutti frutti [i cola. CCuuttiiii 990000 gg –– 6699,,0000 lleeii Ideal Protein Con]ine dou` surse de protein`: una cu absorb]ie rapid` (75% din total de protein`) [i una cu absorb]ie lent` (25% din total). Se asigur` astfel un flux continuu de aminoacizi în sånge timp de 4-6 ore. Arome: ciocolat` [i vanilie. CCuuttiiii 990000 gg –– 3355,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 6677,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 6699,,0000 lleeii Protwhey–R Con]ine 81% protein` din zer cu un efect anabolic puternic prin promova- rea sintezei proteinelor n timp ce si- multan reduce distrugerea de pro- tein` (catabolismul). Absorb]ie rapid`, valoare biologic` foarte mare, gust foarte bun. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Proteinmix–R Concentrat proteic de calitate supe- rioar` din zer, lapte [i albu[ de ou, n propor]ii egale, cu efect puternic pentru performan]a sportiv` combinånd efecte- le benefice ale celor trei surse diferite de proteine. Pentru culturi[ti, este excelent n perioada de mas` sau de definire. Concentra]ia proteic` este de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Milk&Egg Concentrat din lapte (zer – 33,33% [i caseinat – 33,33%) [i albu[ de ou – 33,33%, cu o concentra]ie proteic` de 85%. CCuuttiiii 990000 gg –– 7799,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 115599,,0000 lleeii Izolat proteic soia Izolat proteic, din soia, cu o con- centra]ie proteic` de 90% f`r` nici un adaos de arom` sau ndulcitori. CCuuttiiii 775500 gg –– 2299,,0000 lleeii SS``ccuullee]]ii 22 kkgg –– 5555,,0000 lleeii GG``llee]]ii 22 kkgg –– 5577,,0000 lleeii CONCENTRATE PROTEICECONCENTRATE PROTEICE Vitalizant–R Complex alimentar proteic, vita- mino-mineral care con]ine antioxi- dan]i cu diferite structuri (antociani, protoantociani, picnogenol, flavone, catehine, lactoalbumine) [i nutrien]i naturali. Înl`tur` stresul oxidativ [i în- cetine[te îmb`trånirea celulelor. Îm- bun`t`]e[te circula]ia sångelui, înl`- tur` riscurile accidentelor sangvine [i împiedic` formarea varicelor. Cre[te imunorezisten]a, capacitatea la efort fizic, rezisten]a la suprastres, prin în- l`turarea radicalilor liberi ai oxigenului [i a metalelor toxice, ac]ionånd efi- cient n limitarea producerii acestora. Catifeleaz` pielea, protejeaz` înche- ieturile, tendoanele [i ligamentele. Se administreaz` de 3 ori pe zi dup` me- sele principale cåte 1-2 tablete la co- pii [i 3-4 tablete la adul]i. Nu are efec- te secundare nedorite. 110000 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Complex–R Este un complex de vitamine-[i minerale indicat n cazul solicit`rilor fi- zice mari, n avitaminoze. Este indicat pentru sportivi, dar [i pentru oamenii care nu fac sport, ca supliment de vi- tamine [i minerale. Datorit` procentu- lui mare de vitamina C, are rol antio- xidant [i stimuleaz` sistemul imunitar. Se prezint` sub form` de capsule ge- latinoase de 500 mg. Se administrea- z` 2-4 capsule/zi. 5500 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Isotonic–R Plicuri pentru b`utur` isotonic` re- confortant` ce con]in glucoz` cris- talizat` [i cele mai importante vita- mine [i minerale. |nlocuie[te rapid li- chidele [i mineralele pierdute prin transpira]ie, furnizeaz` energie, aju- tånd la recuperarea rapid` dup` efort [i nl`tur` oboseala. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,2299 lleeii//pplliicc 1100 pplliiccuurrii++ rreecciippiieenntt 11 LL –– 1122,,0000 lleeii Allium–R Stimulent general, antioxidant, di- gestiv, reechilibrant glandular, stimu- lent imunitar, vitaminizant [i minerali- zant n care ingredientele principale sunt extrase din ceap` [i usturoi. Se prezint` sub form` de capsule gelati- noase de 500 mg. Se administreaz` 2-4 capsule pe zi, n dou` reprize, dup` mese. 110000 ccaappssuullee –– 1199,,0000 lleeii Vitamin Complex 100% DZR Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]ii- lor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psihic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral, cåte 2 ta- blete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu Zinc |mpreun`, cele 3 minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemului ner- vos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimi- n` nervozitatea [i stresul, regleaz` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]i- nut, are efecte benefice asupra tenu- lui, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Calciu Magneziu |mpreun`, cele dou` minerale, ajut` la men]inerea s`n`t`]ii sistemu- lui nervos, muscular [i osos, asigur` buna func]ionare a inimii [i circula]iei, elimin` nervozitatea [i stresul, reglea- z` activitatea prostatei, asigur` suport pentru efort fizic sau intelectual sus]inut, are efecte benefice asupra tenului, p`rului [i unghiilor. Se administreaz` oral, cåte 2 cap- sule, de dou` ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Doza de 4 capsule asigur` 100% DZR din mineralele con]inute. Sporti- vii pot lua doze mai mari, n func]ie de necesit`]i. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii Zinc Zincul este un puternic antioxidant, necesar la buna func]ionare a sis- temului imunitar, intervine n reglarea proceselor metabolice, func]ionarea sistemelor enzimatice [i men]ine inte- gritatea celular`. Este indispensabil pentru sinteza proteinelor, pentru for- marea ADN-ului [i ajut` la secre]ia in- sulinei. Regleaz` capacitatea de con- trac]ie a mu[chilor, accelereaz` vin- decarea pl`gilor, accelereaz` cre[te- rea, stimuleaz` activitatea cerebral`, poate fi util n anumite afec]iuni psi- hice. Deoarece este necesar pentru producerea testosteronului [i a sper- mei, anumite tulbur`ri de poten]` se pot datora unei caren]e cronice de zinc. Se administreaz` oral o tablet` pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. O tablet` asigur` 100% DZR pentru zinc. 112200 ttaabblleettee –– 2299,,0000 lleeii Vitamina C 700 Vitamina C este un puternic antio- xidant, ajut` la neutralizarea radica- lilor liberi, cre[terea imunit`]ii organis- mului, producerea de colagen n ]esu- turile conjunctive, formarea osaturii [i denti]iei, revigorarea [i tonifierea or- ganismului, combaterea st`rilor de anxietate [i oboseal`, metabolizarea anumitor aminoacizi [i a glucozei, ab- sorb]ia altor minerale. Doza unui adult este de 80-1.000 mg pe zi, n func]ie de necesit`]i. Se administreaz` oral o capsul` (700 mg vitamina C) pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. 112200 ccaappssuullee –– 2299,,0000 lleeii VITAMINE, MINERALEVITAMINE, MINERALE 4 Culturism&Fitness nr. 2/2013 FFlloorriiiinn UUUUcceeaannuu PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Culturism&Fitness nr. 2/2013 5 O P C U LT U R IS M .R O
 4. 4. Protein–R Un baton proteic este echivalentul nutritiv a 90 g carne vit`. Batoane cu un gust excelent de ciocolat`, de 60 g, avånd urm`toarea compozi]ie nutriti- v`: proteine – 16 g, carbohidra]i – 23,2 g, gr`sime vegetal` – 14,5 g, vitamina C – 24 mg, lecitin` – 145 mg, vitamina B6 – 1,7 mg, vitamina B5 – 1,7 mg, zinc – 1,7 mg, magneziu 12 mg. Valoa- re energetic`: 350 Kcal. Se fac comen- zi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduu-- cceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar Forte Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut ridicat de fibre vege- tale, acizi gra[i polinesatura]i Omega 3 [i L-carnitin`. Formula favorizeaz` sc`derea greut`]ii, eliminarea gr`simi- lor, colesterolului [i trigliceridelor, m- bun`t`]e[te tranzitul intestinal, s`n`- tatea articula]iilor [i tonific` sistemul cardio vascular. Are gust pl`cut, dul- ce-acri[or. Combate senza]ia de foa- me. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, permi]ånd renun]area la una sau mai multe mese. 100% ve- getal. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,0000 lleeii//bbaattoonn Siluet Bar Baton cu o valoare energetic` re- dus`, con]inut mare de fibre vegetale, ceai verde (1.000 mg) [i l-carnitin` (320 mg). Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizea- z` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxi- fiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, de- oarece asigur` [i necesarul de nutri- en]i. Cu cåt sunt nlocuite mai multe mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u.. 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Ideal Bar Baton indicat ca aliment s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic, putånd nlocui cu succes o mas`. L-carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i a regl`rii nivelului colesterolului seric, vitamina C este un bun antioxidant. Fulgii de grâu ger- minat sunt biostimulatori [i, împreun` cu fulgii de porumb crocan]i [i alunele, dau un gust excelent batonului. Este bogat în proteine [i fibre vegetale fiind recomandat [i pentru folosirea în tim- pul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine in- grediente de origine animal`, deci poa- te fi consumat [i de c`tre cei care sunt vegetarieni sau ]in post. DDaattoorriitt`` pprriinncciippiiiilloorr nnuuttrriittiivvee ss``nn``-- ttooaassee dduupp`` ccaarree aa ffoosstt ccoonncceeppuutt,, bbaa-- ttoonnuull ssee nnccaaddrreeaazz`` nn cceerriinn]]eellee lleeggiiii pprriivviinndd aalliimmeennttaa]]iiaa ss``nn``ttooaass`` ppeennttrruu ccooppiiii [[ii aaddoolleesscceenn]]ii,, ddeeccii ssee ppooaattee ccoo-- mmeerrcciiaalliizzaa [[ii nn [[ccoollii.. Batonul are 50 g [i 192 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 bbaattooaannee..u 11,,7700 lleeii//bbaattoonn Milk&Egg Bar Baton bogat n proteine provenind din lapte, zer [i albu[ de ou. Se reco- mand` sportivilor [i categoriilor de popula]ie care au nevoie de o alimen- ta]ie proteic` [i de energie. Informa]ii nutri]ionale: carbohidra]i – 29 g, pro- teine – 15,8 g, gr`simi – 10 g, mine- rale – 1,3 g. Un baton are 60 g [i 270 Kcal. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee..u 22,,9900 lleeii//bbaattoonn Fibrobar cu ceai verde Se recomand` ca aliment ener- getic s`n`tos, prin con]inutul de nutri- en]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea ar- derii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar ceaiul verde (1.250 mg) [i vitamina C sunt foarte buni antioxidan]i. Este bogat în pro- teine [i fibre vegetale, fiind recoman- dat [i pentru folosirea în timpul diete- lor pentru sl`bit. Nu con]ine ingredi- ente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vegetarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinnii-- mmuumm 5500 bbaattooaannee.. u 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Wheybar–R Forte Batoane proteice [i energizante avånd 70 g, carbohidra]i – 34.54, gr`simi – 12,40, bogate n proteine din zer – 17,66 g [i care con]in 1.000 mg de L-Glutamin` (cel mai important amino- acid pentru mu[chi) [i 1.000 mg de B.C.A.A., care favorizeaz` recuperarea dup` efort [i cre[terea muscular`. Se fac comenzi de minimum 5 batoane. 25% reducere pentru mini- mum 50 batoane. u 33,,5500 lleeii//bbaattoonn BATOANEBATOANE u Reducerea este valabil` numai la comenzile online sau telefonice, nu [i la magazine sau s`li. Livr`ri prin curier, n toat` ]ara Am introdus livrarea rapid`, prin curier, n toat` ]ara, gratu- it` la comenzi de peste 150 lei [i cu o tax` de numai 9 lei la comenzi sub aceast` sum`. Ca [i pån` acum, taxele la livrarea prin po[t` vor fi incluse n pre] [i fiecare poate s` aleag` modul cel mai conve- nabil prin care s` primeasc` comenzile: clasic, ca pån` acum, prin po[t`, cu taxele incluse n pre] [i cu livrare n 3- 5 zile, sau prin curier, cu livrare acas` sau la serviciu, n 1-2 zile [i cu o tax` de numai 9 lei, n cazul comenzilor sub 150 lei. Cånd da]i comanda, specifi- ca]i cum dori]i s` se fac` livrarea. Culturism&Fitness nr. 2/2013 7 Amino–R Produs de calitate superioar`, na- tural, cu un procent [i raport optim de aminocizi esen]iali [i dipeptide, care asigur` o nutri]ie proteic` complet`. Cre[te rata metabolic`, asigur` o mai bun` oxigenare a mu[chilor [i folose[- te gr`simile pentru energie. Nu con- ]ine zaharuri [i gr`simi. 100% natural. 300 tablete – 35,00 lei 500 tablete – 53,00 lei Amino Whey–R Comprimate de 1.300 mg con]i- nånd 85% izolat proteic din zer, una dintre cele mai bune surse de proteine disponibile la ora actual`. Se adminis- treaz` zilnic 1-3 por]ii a cåte 5 compri- mate, oral, cu ap` sau alt lichid pota- bil. Pentru sportivii de performan]` se pot dubla dozele. 330000 ccoommpprriimmaattee –– 5555,,0000 lleeii 550000 ccoommpprriimmaattee –– 7755,,0000 lleeii Taurina–R Tablete care con]in 500 mg de taurin`. Se recomand` adminis- trarea a 1–2 tb. naintea uneia dintre mese cu un pahar cu ap`. 100 tablete – 21,00 lei Amino Esen]ial–R Este un supliment care con]ine aminoacizi esen]iali liberi sub form` de comprimate de 1.000 mg, cu un raport optim de aminoacizi esen]iali. Necesarul mediu de aminoacizi esen]iali pentru sportivi este de apro- ximativ 400 mg/kgcorp/zi. 200 tablete – 43,00 lei 300 tablete – 65,00 lei 500 tablete – 109,00 lei Arginin` Stimuleaz` eliberarea hormonului de cre[tere (GH) la nivelul hipofizei, contribuie la men]inerea func]io- nalit`]ii sistemului imunitar [i are un rol important n buna func]ionare a aparatului cardiovascular n mu[- chiul solicitat. O capsul` con]ine 700 mg de L-Arginin`. 120 capsule – 39,00 lei BCAA BCAA este un produs cu efect anabolic, care con]ine lan]ul impor- tan]ilor aminoacizi L-Leucin`, L- Valin` [i L-Izoleucin`, ce are capaci- tatea de a m`ri semnificativ sinteza de proteine n organism [i care facili- teaz` eliberarea natural` de hor- moni, precum hormonul de cre[tere, IGF-1 [i insulina. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule), de 1-2 ori pe zi, din care una imediat dup` antrenament, mpreun` cu ap` sau alt lichid pota- bil. O capsul` con]ine 500 mg de BCAA. 120 capsule – 29,00 lei Glutamin` L-Glutamina reprezint` cel mai important aminoacid pentru sportivi. |n timpul efortului fizic, organismul pierde o cantitate important` de aminoacizi, printre care [i L-Gluta- mina, care reprezint` 60% din totalul aminoacizilor liberi din mu[chi [i 20% din totalul aminoacizilor circulan]i n organism. Favorizeaz` sinteza pro- teinelor, previne catabolismul muscu- lar, mbun`t`]e[te recuperarea dup` efort, stimuleaz` hormonul de cre[te- re [i activitatea sistemului imunitar. Se recomand` servirea unei por]ii (10 capsule) de mai multe ori pe zi, n limita a 0,25 g pe kilocorp, din care una imediat dup` antrenament, m- preun` cu ap`. O capsul` con]ine 500 mg de L-Glutamin`. 120 capsule – 29,00 lei Ornitina Ornitina mpreun` cu arginina favorizeaz` dezvoltarea masei mus- culare prin cre[terea nivelelor hor- monilor anabolici cum ar fi insulina [i hormonul de cre[tere. L-Ornitina are efect anabolic asupra ]esutului mus- cular prin m`rirea secre]iei de hor- mon de cre[tere (GH). Se administreaz` cåte o por]ie (4 capsule), de 2-3 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri natu- rale, nainte de antrenament [i seara, nainte de culcare, pe nemåncate. O capsul` con]ine 500 mg de L-Ornitin` 120 capsule – 39,00 lei AMINOACIZIAMINOACIZI Fibrobar–R Baton cu o valoare energetic` redu- s` [i con]inut mare de fibre vegetale. Datorit` fibrelor, se reduce asimilarea gr`similor [i se favorizeaz` eliminarea lor. Combate senza]ia de foame [i are un efect de detoxifiere a stomacului. Se recomand` consumarea a 1-3 batoane pe zi, un baton putånd nlocui o mas`, deoarece asigur` [i necesarul de nutrien]i. Cu cåt sunt nlocuite mai mul- te mese, cu atåt se va realiza mai repe- de eliminarea gr`similor. 100% ve- getal. PPeennttrruu ccoommeennzzii mmaaii mmaarrii ddee 5500 bbaa-- ttooaannee,, ssee ffaaccee oo rreedduucceerree ddee 2255%%..uu 11,,9900 lleeii//bbaattoonn Siluet–R Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Siluet–R Vegetal Pudr` instant cu con]inut mare de fibre vegetale, ajut` la sl`bire stim- ulånd arderea gr`similor, eliminarea colesterolului din organism, nl`tur` senza]ia de foame, ajut` sistemul imunitar, regleaz` traficul intenstinal. Este 100% vegetal. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii Vegetal–R Produs natural, exclusiv vegetal, ce poate înlocui una sau mai multe mese zilnice. Nu con]ine colesterol. Ajut` în dietele de sl`bire, regular- izeaz` tranzitul intestinal, împiedic` acumularea de colesterol, elimin` tox- inele din organism [i reduce riscul apari]ei bolilor cardiovasculare. CCuuttiiii 440000 gg –– 1177,,0000 lleeii L-Carnitin Instant Plicuri care con]in 1.000 mg L-car- nitin` pur` [i 13,5 g fructoz`, avånd un gust excelent. Se fac comenzi de minimum 5 plicuri. 2255%% rreedduucceerree ppeenn-- ttrruu ccoommeennzzii ddee ppeessttee 5500 bbuucc``]]ii.. 11,,7700 lleeii//pplliicc Fibromix–R Tablete masticabile cu valoare energetic` redus`, pentru reducerea stratului adipos [i sc`derea n greu- tate. Este bogat n proteine, fibre nat- urale expandate, minerale [i vitamine [i are un con]inut sc`zut de lipide (sub 4%). Produsul este 100% vege- tal. Poate s` fie utilizat perioade ndelungate. 9900 ttaabblleettee –– 1199,,0000 lleeii Siluet–R Forte Tablete cu valoare energetic` mic` [i con]inut mare de fibre vegetale, care se recomand` pentru reducerea stratului adipos [i pentru sc`derea greut`]ii corporale. Odat` ajunse n stomac, fibrele [i m`resc volumul ajutånd la reducerea apetitului [i ast- fel se poate s`ri peste mese sau se poate reduce cantitatea de alimente la o mas` f`r` a sim]i dup` aceea senza]ia de foame. Fibrele detoxifiaz` stomacul [i au efect de regularizare a traficului intestinal. 220000 ttaabblleettee –– 2233,,0000 lleeii L-Carnitin Lipotrop |n afara mbun`t`]irii performan]e- lor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-carnitina este foarte util` n cazul persoanelor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vitamina C, care este un puternic an- tioxidant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-carnitinei, ajutånd la trans- formarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de capsule gelatinoase, fiecare capsul` con]inånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vitamina C [i 0,2 mg de vitami- na B2. 110000 ccaappssuullee–– 4499,,0000 lleeii PRODUSE PENTRU SL~BITPRODUSE PENTRU SL~BIT 6 Culturism&Fitness nr. 2/2013 PPllaattaa ssee ffaaccee llaa pprriimmiirreeaa ccoolleettuu-- lluuii,, pprree]]uurriillee iinncclluuzzâânndd [[ii ttaaxxeellee ppoo[[ttaallee Comenzile la tel.: 021.300.75.46, 0744.632.294, 0722.244.783, 0724.579.149 fax: 021.351.50.58 pe mail la adresa office@redis.ro sau online pe www.redis.ro Fibro Drink Instant Plic pentru suc instant cu fibre vege- tale solubile (inulin`) [i L-Carnitin`. Suplimentarea cu LL--CCaarrnniittiinn`` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organ- ism. Prin ad`ugarea de iinnuulliinn`` (con]ine 95% fibre vegetale solubile), substan]` care ncetine[te rata diges- tiv`, absorb]ia intestinal`, reduce pof- ta de måncare [i scade rata de utili- zare a caloriilor din sursele de hran`; produsul este indicat n curele de sl`bire. Mod de administrare: con]inutul unui plic se dizolv` ntr-un pahar (250 ml) de ap` plat` sau alt lichid potabil [i se amestec` pån` la dizolvare. Se recomand` 2-3 plicuri, din care cåte unu nainte de perioada zilei cu cel mai mult efort fizic (sau nainte de antrenament) [i nainte de culcare. Ingrediente: fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Se fac comenzi de minimum 5 pli- curi. 2255%% rreedduucceerree ppeennttrruu mmiinniimmuumm 5500 ddee pplliiccuurrii.. u 11,,7799 lleeii//pplliicc NOU O P C U LT U R IS M .R O
 5. 5. Nu trebuie s` fii culturist ca s` auzi de steroizii anabolizan]i. |i g`sim n mod constant la [tiri, afl`m ntr-o zi despre un atlet c` a ie[it pozitiv la test, n ziua urm`- toare c` o ntreag` echip` a fo- losit substan]e interzise pentru cre[terea performan]ei. Ceea ce nu se prea [tie este cum s-a ajuns la fabricarea steroizilor ana- bolizan]i [i cånd s-a ntåmplat. Istoria este important` deoare- ce circul` zvonuri c` mul]i dintre primii mari culturi[ti cunoscu]i no- u`, din anii '50 sau '60, foloseau versiuni ini]iale ale testosteronu- lui [i steroizilor anabolizan]i. Un alt zvon comun este c` Hitler fo- losea testosteron pentru solda]ii germani n timpul celui de-al Doi- lea R`zboi Mondial, ceea ce are o oarecare credibilitate de vreme ce testosteronul a fost izolat ini- ]ial de cercet`torii germani. Totu[i, no]iunea c` o sub- stan]` poate produce cre[teri n for]` [i mas` muscular` a ap`rut cu mult nainte ca Hitler s` se nasc`. Cu mai mult de 6.000 de ani n urm`, fermierii au realizat c` animalele pot fi mai u[or do- mesticite dac` erau castrate. Ve- chii egipteni [i romani credeau c` testiculele [i organele genitale ale animalelor aveau propriet`]i vindec`toare. Vechii greci au f`- cut primul mare pas, ncurajånd atle]ii de la primele Jocuri Olimpi- ce s` ia diverse extracte din plante sau testicule. Este oare- cum ironic c` multe dintre su- plimentele de cre[tere a testoste- ronului din zilele noastre sunt tot extracte din plante. John Hunter a fost un faimos chirurg sco]ian cu multe contribu- ]ii n diferite arii medicale. Totu[i, ceea ce se [tie mai pu]in este c` a f`cut primul transplant de testi- cule, n anul 1789, implantånd testiculele de la un coco[ la o g`- in`. Din p`cate, s-au pierdut re- zultatele experimentului. Cercet`rile hormonale au re- nceput n 1849, cånd Arnold Berthold, un medic veterinar de la un zoo, a descoperit o „sub- stan]` din sånge” la coco[i care le afecteaz` comportamentul [i agresivitatea. El a castrat coco[ii [i apoi le-a reimplantat testicule- le. Coco[ii castra]i [i-au pierdut agresivitatea [i interesul fa]` de g`ini. Efectele au disp`rut cånd testiculele au fost reimplantate n ciuda faptului c` nervii au fost t`ia]i n timpul procesului. De[i cercet`rile lui Berthold pot fi con- siderate un bun nceput, ele au fost ignorate n urm`torii 50 de ani. Charles Brown-Sequard, un fiziolog francez, profesor la Har- vard, considerat unul dintre fon- datorii endocrinologiei moderne, a nceput studiul hormonilor. A f`cut teste pe el nsu[i, luånd ex- tracte din testicule de purcei de guineea [i cåini. Raportul s`u a fost publicat n 1889, prezentånd semne de cre[tere a for]ei mus- culare, a abilit`]ii mentale [i a apetitului n urma folosirii extrac- telor. |n anul 1896, fiziologul austriac Oskar Zoth a studiat efectul injec- t`rii atle]ilor cu extracte testicu- lare, notånd cre[terea for]ei [i mbun`t`]irea „aparatului neuro- muscular”. Zoth [i partenerul lui [i-au injectat extracte de testos- teron derivate din tauri [i au m`- surat apoi for]a degetului mijlociu de la mån`. Pentru asta, au cå[- tigat Premiul Nobel la chimie n anul 1923. Cercet`torii au desco- perit existen]a de mesageri chi- mici n sånge, n 1902, iar ter- menul „hormon”, care nseamn` „a trezi”, a fost prima oar` aplicat n 1905. Renumitul fizician austriac Eugen Steinach a realizat opera- ]ia care i poart` numele, ce tra- teaz` apatia vårstei mijlocii. Aceasta implica gåtuirea sau le- garea unei anumite structuri n testicule. |n mod ciudat, aceast` opera]ie mai este f`cut` [i ast`zi pentru a face b`rba]ii sterili, numit` vasectomie. Steinach a f`cut-o pentru a m`ri secre]ia de testosteron. De asemenea, a im- plantat [i grefe testiculare. Prin- tre efectele benefice s-au num`- rat cre[terea p`rului corporal [i a apetitului sexual. |ntr-un alt stu- diu interesant, Steinach a desco- perit c` prin implantarea de orga- ne sexuale de mascul la femelele de porc de guineea, animalele au nceput s` se comportate ca sexul opus. |n anii 1920, doctorul Serge Voronoff a implantat testicule provenind de la animale (maimu- ]e [i cimpanzei) la b`rba]i. El a declarat c` opera]ia a diminuat durerile [i a adus o stare de bine. Nu s-a men]ionat un apetit cres- cut pentru banane... |n 1921, cer- cet`torul german Adolf Bute- nandt a izolat primul hormon, es- trona, din urin` de femei gravide, ca mai apoi s` reu[easc` ob]ine- rea de 15 mg de androsteron. De asemenea, tot n aceea[i deca- d`, doctorul Leo Stanley, de la n- chisoarea San Quentin din Cali- fornia, a fost foarte ocupat cu transplantul de testicule de la b`rba]ii prizonieri deceda]i la cei cu probleme de impoten]`. Cånd nu a mai avut deceda]i, a folosit testicule de la diverse animale: berbeci, cerbi, mistre]i. Toate aceste cercet`ri au trezit interesul marilor companii farma- ceutice care au nceput s` inves- teasc` n izolarea „factorului b`r- b`tesc” din sånge. Cuvåntul tes- tosteron a fost ap`rut n 1935, acela[i an cånd a putut fi izolat din testele f`cute pe tauri. Cam n aceea[i perioad`, a ap`rut un ar- ticol dintr-un jurnal medical referi- tor la cum se poate ob]ine testos- teron sintetic din colesterol. Cei doi cercet`tori germani care au descoperit sinteza colesterol- testosteron au cå[tigat Premiul Nobel la chimie n 1939. Deja ex- perimentele cu testosteron propi- onat [i metil-testosteron au n- ceput s` fie f`cute pe scar` mai larg`, ca mod de tratare a hipo- gonadismului sau nivel sc`zut de testosteron la b`rba]i. Cercet`- torul Charles Kochakian a desco- perit c` testosteronul provoac` efecte anabolice n mu[chi [i alte ]esuturi. Prin publicarea c`r]ii The Male Hormone (Hormonul masculin) de Paul de Kruif, n 1945, popu- laritatea testosteronului a crescut enorm. |n carte erau eviden]iate clar avantajele testosteronului asupra apetitului sexual [i mbu- n`t`]irea performan]elor atletice. Binen]eles c` acest lucru nu a sc`pat neobservat de c`tre atle]ii din diferite sporturi, inclusiv cul- turi[tii. De vreme ce testosteronul are ambele efecte, anabolic [i andro- genic, s-au depus eforturi pentru produc]ia de steroizi care s` aib` efecte anabolice [i mai pu]in cele androgenice, precum c`derea p`rului. Acest lucru a dus la dez- voltarea steroizilor anabolici orali n anii 50. Testosteronul nu este eficient dac` este luat oral, deoarece este rapid descompus n ficat. Noii steroizi anabolici dezvolta]i aveau o structur` modificat` care prevenea descompunerea lor prematur` n corp. Totu[i, nu s- au putut ob]ine steroizi care s` aib` doar efectul anabolic. Multe dintre efectele secundare nega- tive asociate cu steroizii orali se datoreaz` efectelor androgenice. Din cauza proceselor [i reac]iilor care apar n ficat, steroizii orali sunt considera]i mult mai toxici decåt testosteronul sau al]i ste- roizi injectabili. |n 1958, Administra]ia pentru Alimente [i Medicamente din SUA a aprobat steroidul oral me- tandrostenolon, cunoscut mai bine sub numele de Dianabol. Atle]ii sovietici au folosit acest steroid nc` din anii 50. |n SUA, dr. John Zeigler este des creditat c` a dat startul folosirii steroizilor printre culturi[ti [i halterofili, n 1959. De asemenea, este gre[it creditat cu dezvoltarea Dianabo- lului. De fapt, acest steroid a fost dezvoltat de compania Ciba din Elve]ia. Bill Pearl, Mr. America n 1953 [i de 4 ori Mr. Universe, fo- losea un alt steroid oral, Nilevar, iar progresul lui din 1959 pån` n 1961 a fost fantastic. |n 1964, la Jocurile Olimpice de la Tokio, steroizii erau foarte populari prin- tre atle]i. La scurt timp au fost in- terzi[i n competi]ii. |n anii 60, marile companii far- EEuuggeenn SStteeiiiinnaacchh Istoria steroizilor 8 Culturism&Fitness nr. 2/2013 AAddoollffff BBuutteennaannddtt Culturism&Fitness nr. 2/2013 9 O P C U LT U R IS M .R O
 6. 6. Florin Uceanu 18 titluri de campion na]ional Peste Ocean, n America, unde este mecca culturismului pe acest p`månt, este n vog` acum un sistem de antrenament care se pare c` pentru unii d` rezul- tate foarte bune, din moment ce pretind c` au pus pe ei 5 kg de mu[chi n 6 s`pt`måni. |n ce const` acest sistem? Teoria sun` a[a: n timpul unui exerci]iu, din motive biome- canice, de obicei asupra mu[chi- ului lucrat este aplicat` o solic- itare maxim` doar ntr-un punct, n rest solicitarea fiind descresc`- toare. Exemplul cel mai simplu [i pe n]elesul tuturor cred c` este urm`torul: cånd facem flexia cu bara pentru bicep[i din stånd, solicitarea bicep[ilor n pozi]ia de start, cånd måinile sunt ntinse n jos, este minim`, greutatea pur [i simplu atårn` f`r` a solicita efort din partea bicep[ilor. |ncearc` s` stai cu bara n aceast` pozi]ie cu 40 kg, s` zicem, [i vei vedea c` e foarte u[or, po]i sta minute bune. Pe m`sur` ce efectu`m flexia bra]ului, bara urc` iar solicitarea cre[te, devenind, din cauza pår- ghiei f`cute de bra]e cu antebra- ]e, maxim` n punctul n care antebra]ele sunt paralele cu solul [i greutatea este n cel mai nde- p`rtat punct de corp. |ncearc` s` stai cu aceea[i greutate, 40 kg, n acest punct [i vei vedea c` solic- itarea asupra bicep[ilor e atåt de mare ncåt ace[tia vor ceda n cåteva secunde. Dup` ce bara trece de acel punct, solicitarea scade treptat pån` cånd ajungi la vårful mi[c`rii. Practic, solicit`m mu[chiul doar la mijlocul cursei la acest exerci]iu. Ce trebuie f`cut pentru a solici- ta bicep[ii [i n capetele mi[c`rii? Simplu, mai facem dou` exerci]ii: flexii concentrate cu gantera, din [ezånd cu cotul sprijinit pe partea intern` a coapsei, pentru a avea solicitare maxim` n partea de sus a mi[c`rii, [i flexii cu bara sau cu gantere, la banca Scott, pentru a avea solicitare n partea de jos, de start, a mi[c`rii. |n acest fel mu[chiul este solicitat maximal la startul, mijlocul [i vår- ful mi[c`rii pe care o poate efec- tua. Ei bine, sistemul acesta poate fi aplicat la toate grupele muscu- lare. Mai r`måne s` descoperi care este pentru tine num`rul optim de serii pe grup` muscu- lar` [i care este frecven]a optim` de antrenare a unei grupe [i ob]ii formula magic`. Culturism&Fitness nr. 2/2013 11 |ncearc` asta la urm`torul antrenament! maceutice au nceput s` dezvolte sute [i mii de produse, majorita- tea dintre ele neajungånd nicio- dat` pe pia]` datorit` efectelor secundare prea toxice sau c` nu prezentau avantaje prea mari n compara]ie cu ceea ce era dispo- nibil la acel moment. To]i ace[ti steroizi au fost cataloga]i ntr-o carte publicat` n 1969. Mai tårz- iu s-a dovedit ca fiind o adev`rat` biblie a steroizilor pentru mul]i produc`tori, care au preluat vechi formule [i le-au våndut [i comer- cializat sub numele de prohor- moni. Aceast` practic` a fost in- terzis` abia n 2005. Chiar [i a[a mul]i steroizi nc` apar la unele companii de pe pia]a neagr`. Aten]ie mare la acest aspect - ace[ti steroizi nu au ap`rut pe pia]` ini]ial din cauza efectelor secundare prea mari [i totu[i ei sunt våndu]i [i folosi]i de mul]i sportivi. Abuzul de steroizi de c`tre atle- ]ii competitori, dar [i de cei care nu concureaz`, a f`cut ca majoritatea companiilor de medicamente s` ntrerup` produc]ia multor steroizi populari n anii ‘90. Asta a dus la apari]ia multor companii pe pia]a neagr` care vindeau steroizi, ce oficial nu se mai produceau. Mai mult decåt atåt, aceste companii produc steroizii n condi]ii impro- prii, posibil contaminate cu bacterii sau metale grele, iar ceea ce este indicat pe etichet` nu corespunde con]inutului. Datorit` gravelor efecte secun- dare, n anii ‘90 steroizii au fost b`ga]i n categoria drogurilor; cel care este prins c` vinde steroizi merge la nchisoare. Un nou amendament la legea steroizilor a fost anexat n 2004, prin ad`u- garea [i a prohormonilor n cate- goria drogurilor. Singurul prohor- mon considerat legal acum este DHEA, care nu este convertit efi- cient n testosteron la b`rba]i. Istoria steroizilor continu` s` evolueze [i acum. |n ultimii ani, companiile farmaceutice lucrea- z` intens la crearea unei noi cla- se de steroizi numi]i SARM (Selective Androgen Receptor Modulator). Avantajele sugerate sunt c` aduc multe dintre efecte- le anabolice ale testosteronului [i ale steroizilor anabolici [i nu pre- zint` efectele androgenice ale acestora. Studii preliminare au prezentat ceva efecte anabolice, dar departe de efectele produse de testosteron sau steroizi. R`- måne de v`zut ce va urma! Alexandru Bolborici dup` Ironman Suplimentarea cu L-Carnitin` poate m`ri cu pån` la 70% cantitatea de gr`sime metabolizat` de organism. Este o substan]` a c`rei principal` func]ie este de a facilita transportul [i metabolismul acizilor gra[i n celul`, unde sunt metaboliza]i [i transforma]i n energie. |n afara mbun`t`]irii perfor- man]elor atletice [i a st`rii de s`n`tate a aparatului cardiovascular, L-Carniti- na este foarte util` n cazul persoane- lor supraponderale sau obeze care vor s` sl`beasc`. Produsul mai con]ine vit- amina C, care este un puternic antioxi- dant, [i vitamina B2 care m`re[te efectul L-Carnitinei, ajutånd la transformarea proteinelor, gr`similor [i carbohidra]ilor n energie. Produsul se prezint` sub form` de cap- sule gelatinoase, fiecare capsul` con]i- nånd 700 mg de L-carnitin`, 14 mg de vit- amina C [i 0,2 mg de vitamina B2. Un flacon cu 100 capsule cost` 49,00 lei. Comenzile se fac pe siteul www.redis.ro sau la telefoanele redac]iei. L-Carnitin Lipotrop 10 Culturism&Fitness nr. 2/2013 O P C U LT U R IS M .R O
 7. 7. 10 plicuri de Isotonic- R la pre]ul de numai 12,00 lei Aceast` ofert` cuprinde [i un recipient de 1 litru care se poate folosi la prepararea produsului. Recipientul are un dop construit special pentru sportivi, nefiind nevoie s` fie scos pentru a se consuma lichidul din el. Acest recipient poate fi folosit [i pentru prepa- rarea pudrelor proteice, putånd ]ine loc de shaker. Oferta stan- dard cuprinde plicuri cu toate cele trei arome, dar, la cerere, pute]i primi toate plicurile cu o singur` arom`. Comenzile pentru aceast` ofert` se pot face la tele- foanele redac]iei sau pe www.redis.ro. Bucure[tenii pot bene- ficia de ofert` la magazinul de prezentare Redis, Calea {erban Vod`, nr. 159. Ofert` special` cu arome de portocale, l`måie [i tutti frutti Culturism&Fitness nr. 2/2013 13 omoplatului [i p`trunde n cavi- tatea articula]iei osului humerus. Acesta permite men]inerea capu- lui osului humeral n cavitatea glenoid`. Mu[chii superficiali genereaz` for]a [i viteza necesar` mi[c`- rilor, ncepånd cu mu[chiul del- toid, dens, triunghiular [i larg, care formeaz` conturul um`rului. Plecånd din clavicul` [i scapul`, el se insereaz` pe osul humerus pentru a ac]iona, mpreun` cu marele pectoral, n vederea mi[- c`rii bra]ului nspre partea din fa]`, mpreun` cu rotundul mare [i marele dorsal. Cele mai ntålnite accident`ri ale um`rului, la culturi[ti, implic` articula]ia gleno-humeral` [i arti- cula]ia acromio-clavicular`. Acci- dent`rile articula]iei gleno-hume- rale ntotdeauna implic` afectarea unuia sau mai multor ligamente, a tendoanelor [i mu[chilor asocia]i acestora. Accident`rile articula]iei acromio-claviculare implic` afec- tarea ligamentelor care nconjoar` [i stabilizeaz` articula]ia, dar [i a articula]iei n sine. Dou` dintre exerci]iile care n mod frecvent conduc la acci- dent`ri ale articula]iei acromio- claviculare sunt mpinsurile din [ezånd, fie cu bara, gantere sau la aparat, dar [i flot`rile la b`n- cu]` pentru triceps. Aceste mi[- c`ri cauzeaz` microtraume care, n timp, duc la degradarea ]esu- tului osos [i la distrugerea articu- la]iei. |n numerele viitoare ale revis- tei, voi continua articolul prin prezentarea modurilor n care se produc accident`rile articula]iei um`rului, cum putem preveni [i cum trat`m aceste probleme. Daniel Oprea campion balcanic Avånd n vedere c` un procent foarte mare dintre cei pe care i cunosc [i care practic` culturis- mul [i fitnessul au probleme cu articula]ia um`rului, am conside- rat oportun s` prezint cititorilor revistei aspectele de baz` care ar putea ajuta la prevenirea acci- dent`rilor, dar [i chestiuni legate de tratamentul articula]iei [i recu- perarea posttraumatic`. Fie c` este vorba despre sportivi cu ex- perien]` sau despre ncep`tori, fiecare dintre ace[tia [i supune corpul, prin antrenamentul cu greut`]i, unui stres considerabil n demersul lui de a ob]ine mas` muscular` [i for]`. Antrenamen- tul cu greut`]i mari conduce de multe ori la diferite tipuri de acci- dent`ri, de la banale ntinderi musculare la rupturi musculare [i ale ligamentelor, tendinite [i hernii. Anumite p`r]i ale corpului sunt predispuse la accident`ri pe timpul antrenamentului cu greu- t`]i. Una dintre cele mai vulnera- bile este articula]ia um`rului. Aceasta este cea mai complex`, dar [i cea mai mobil` articula]ie. Mobilitatea este asociat` n mod inerent cu instabilitatea, iar de la instabilitate pån` accidentare este doar un pas. Pentru a n]elege care sunt motivele pentru care articula]ia um`rului este supus` riscului de accidentare, dar [i cum trebuie prevenite [i tratate acestea, ar trebui s` cunoa[tem anatomia articula]iei scapulo-humerale. Um`rul reprezint` jonc]iunea trunchiului cu membrele supe- rioare. Acesta este foarte flexibil, asigurånd mi[c`rile de mare am- plitudine ale bra]elor [i le orien- teaz` n toate direc]iile (aproape 360 grade). Um`rul este format din trei oase, astfel: Humerus este osul lung al bra]ului, se termin` prin tuberozi- tatea mare [i tuberozitate mic`; Scapula este un os plat tri- unghiular, situat n partea poste- rioar` a um`rului. Partea supe- rioar` a scapulei este format` din acromion; Clavicula este un os lung, care leag` scapula de stern. Fe]ele articulare sunt repre- zentate de: – cavitatea glenoid` a scapulei care are aspect concav, este acoperit` de cartilaj hialin [i este m`rit` de c`tre labrul glenoidal; – capul humeral este de ase- menea acoperit de cartilaj hialin, are aspect sferic [i este mai gros decåt cartilajul glenoid; Mu[chii [i tendoanele articula- ]iei scapulo-humerale sunt: Coiful rotatorilor: deasupra capsulei, un strat muscular n- conjoar` articula]ia um`rului, de unde provine [i numele de coiful rotatorilor. Aceast` structur` asi- gur` nu numai majoritatea mi[c`- rilor um`rului, dar [i stabilitatea sa, prin men]inerea capului hu- meral fixat n centrul cavit`]ii arti- culare a scapulei. Este format din patru mu[chi scur]i: subscapular, supraspinos, subspinos [i rotun- dul mic. Tendonul bicepsului lung. Extremit`]ile acestui mu[chi for- meaz` tendoanele coifului rotato- rilor. Acestea se insereaz` pe scapul` [i converg spre extremi- t`]ile superioare ale osului hume- ral, la nivelul tuberozit`]ii mici [i tuberozit`]ii mari. |ntre cele dou` tuberozit`]i se g`se[te culisa bi- cipital`, la nivelul c`reia p`trunde tendonul bicepsului lung, care se fixeaz` pe fa]a superioar` a glenei (cavitatea articular` a 12 Culturism&Fitness nr. 2/2013 Accident`rile umerilor Se recomand` ca aliment energetic s`n`tos, prin con]inutul de nutrien]i de calitate [i în propor]ii optime pentru necesit`]ile organismului uman, care dau energie [i au un rol benefic. L-Carnitina [i acizii gra[i Omega 3 contribuie la stimularea arderii gr`similor [i la reglarea nivelului colesterolului seric, iar vitamina C este un bun antioxidant. Este bogat în proteine [i fibre vegetale, fiind recomandat [i pentru folosirea în timpul dietelor pentru sl`bit. Nu con]ine ingrediente de origine animal`, deci poate fi consumat [i de c`tre cei vege- tarieni sau de persoanele care ]in post. Se fac comenzi de minimum 5 buc. 25% reducere pentru minimum 50 bu- c`]i. 1,70 lei/buc. Fibrobar cu ceai verde O P C U LT U R IS M .R O
 8. 8. Pentru un corp armonios, avem nevoie de o dezvoltare echilibrat` a picioarelor. Picioare- le au cei mai puternici mu[chi din tot corpul. Precum bra]ele, [i picioarele au nevoie de echilibru la mu[chii antagoni[ti. Cum sunt bicepsul [i tricepsul la bra], la fel bicep[ii femurali [i cvadricep[ii sunt la coaps`. Ce place ochiului nu se traduce automat c` acel lucru este echilibrat. De cåte ori a]i re- marcat c` un anume culturist are bicep[ii prea mari n compara]ie cu tricep[ii? V-a displ`cut acest lucru? Dar dac` avea tricep[ii mult mai mari decåt bicep[ii? På- n` acum nu am auzit s` se plån- g` cineva c` are bicep[ii prea mari, dar c` are tricep[ii mari n compara]ie cu bicep[ii, am auzit. La fel este [i n cazul coapse- lor. Un cvadriceps foarte dez- voltat, al`turi de ni[te femurali mici, arat` mult mai nepl`cut de- cåt cazul invers. Iar aceast` pro- blem` o au majoritatea. Cånd vine vorba de antrena- mentul picioarelor, primele exer- ci]ii efectuate de majoritatea sunt pentru cvadricep[i: genuflexiuni sau pres`. Pentru cei dota]i fa- vorabil pentru femurali, acest lu- cru nu constituie o problem`, dar pentru marea majoritate dintre noi, cei f`r` genetic bun, este o problem`. Unii au ajuns s` fac` antrenamente separate, pentru cvadricep[i [i femurali, o abor- dare de luat n seam` dac` nu ai ncercat-o pån` acum. Avånd femurali mai slabi [i cvadricep[i puternici duce la un dezechilibru mecanic [i pot ap`rea accident`ri serioase la nivelul genunchiului. Iat` un program calitativ pentru bicep[ii femurali: |ndrept`ri cu picioarele drepte – 2 serii a 20 repet`ri de nc`lzire, 4 x12-15 serii normale Greut`]ile mari nu au ce c`uta la acest exerci]iu! Ele sunt calea sigur` c`tre accident`ri. Trebuie s` sim]i femuralii [i s` nu ai treab` cu cåte kilograme ai pe bar`. Chiar [i pentru culturi[tii masivi, 60 kg la acest exerci]iu este suficient. |ncepe stånd, ]inånd bara n måini, priz` prona]ie. Po]i ndoi pu]in genunchii, mul]i dintre noi nu au o elasticitate foarte bun`. Apleac`-te u[or n fa]`, scoate fundul nspre spate [i nu ndoi coloana, spatele s` fie drept, u[or cambrat. Coboar` greutatea n timp de 3 secunde [i ridic-o n 1-2 secunde, la pozi]ia ini]ial`. Ia o gur` de aer [i repet`. Pauza dintre serii s` fie de 2 minute. Fand`ri – 3 x12-15 Le po]i face cu o bar` la ceaf` sau cu gantere n måini. Asigur`- te c` faci pasul destul de n fa]` ca s` ob]ii destul` tensiune n mu[chi, dar nici prea mult pentru c` ri[ti s`-]i pierzi echilibrul. Co- bori pån` cånd aproape atingi podeaua cu genunchiul. Coborå- rea s` dureze 3 secunde, iar ur- carea 1-2 secunde. Po]i face fan- d`rile p`[ind nainte cu fiecare picior sau pe loc cu un picior, schimbånd apoi pe cel`lalt. Pa- uza dintre serii s` fie de 2 minute. Flexia coapsei la aparat alter- nativ – 2 x 20 Aici schimb`m pu]in abor- darea. Vom cre[te intensitatea. Ridic`m greutatea cu ambele pi- cioare, dar o coboråm pe dreptul. Complet`m astfel cele 20 de repet`ri [i apoi facem la fel pen- tru stångul. Facem pauz` 2 minu- te. Urmeaz` cea de-a doua serie. De data aceasta, ridic`m greu- tatea cu ambele picioare [i o co- boråm cu un picior, apoi, la urm`toarea coboråre, cu cel`lalt. Folosim acela[i tempo, 1-2 se- cunde la ridicare, 3 secunde la coboråre. Dac` antrenezi femuralii n aceea[i sesiune cu cvadricep[ii, e bine s` ncepi cu ei cånd ai energia maxim`. Alexandru Bolborici dup` Ironman nnddrreepptt``rrii ccuu ppiicciiooaarreellee ddrreeppttee Bicep[ii femurali 14 Culturism&Fitness nr. 2/2013 fffflleexxiiiiaa ccooaappsseeiiii llaa aappaarraatt O P C U LT U R IS M .R O
 9. 9. Psyllium con]ine de 14 ori mai multe fibre solubile decât ov`zul [i, de aceea, se recomand` la cu- r`]area colonului; îm- bun`t`]e[te absorb]ia vitaminelor [i minera- lelor, ajut` la reduce- rea colesterolului, joa- c` un rol important în reglarea glicemiei prin sc`derea vitezei de trecere a glucozei din tubul digestiv în sânge. Este reco- mandat [i în cazul diareelor, constipa]iilor sau în cure de sl`bit. Informa]ii nutri]ionale pentru un plic de 5 g: fi- bre dietetice – 4,250 g, carbohidra]i – 0,175 g, proteine – 0,075 g, gr`simi – 0 g. Mod de administrare: se recomand` 1-2 plicuri pe zi, un plic (5 g) se amestec` în aproximativ 250 ml de ap` sau alt lichid potabil [i se bea ime- diat. 30 plicuri – 15,00 lei 50 plicuri – 19,00 lei Psyllium Produsul se recomand` datorit` efectelor benefi- ce ale acizilor gra[i esen]iali: Omega 3 (acidul gras Alfa Linolenic) este recomandat pentru aportul de gr`simi polinesaturate care sunt necesare organis- mului uman pentru o bun` func]ionare a aparatului cardiovascular, pentru reglarea nivelului colesterolu- lui seric, prevenindu-se astfel accidentele cardiovas- culare; Omega 6 (acidul gras Gamma Linolenic) cre[te rata metabolic` accelerånd sc`derea n greu- tate, mbun`t`]e[te calitatea p`rului, a pielii [i a unghiilor, poate preveni distruge- rea ficatului datorat` alcoolului; Omega 9 (acidul Oleic) ajut` la re- ducerea hipertensiunii arteriale, a inflama]iilor [i ac]ioneaz` benefic asupra sistemului cardiovascular. Administrare: se administreaz` oral cåte 1-3 capsule, de 2 ori pe zi, mpreun` cu un pahar cu ap` sau sucuri naturale. Produc`tor: Inovo Biologic Inc. Canada. Distribuitor: Redis Nutri]ie. 90 capsule – 49,00 lei OMEGA COMPLEX Culturism&Fitness nr. 2/2013 17 V-am indus inten]ionat n eroa- re, cu titlul, pentru a v` atrage aten]ia. |n realitate, nu exist` se- crete de]inute de profesioni[ti cånd vine vorba de cre[terea bra]elor. Dup` ce am discutat acest subiect cu mai multe sute de profesioni[ti [i culturi[ti ama- tori de top, n 23 de ani, pot sus- ]ine cu certitudine acest lucru. Totu[i, exist` mici tehnici [i idei pe care le po]i experimenta [i fo- losi n drumul t`u c`tre bra]e mai mari. Fixeaz`-le! De 6 ori Mr. Olympia, Dorian Yates chiar nu a avut bicep[i fantastici la nce- putul carierei lui de profesionist, dar cånd a ajuns s` fie num`rul unu n acest sport, cå]iva ani mai tårziu, bicep[ii lui numai mici nu erau. Ce a schimbat Umbra (The Shadow - porecla lui pe atunci) la antrenamentul bicep[ilor? S-a axat pe exerci]iile n care bra]ele erau fixate [i ]inute pe loc, pre- cum flexiile la aparatul Nautilus, flexiile concentrate sau la banca Scott. Flexiile cu bara, exerci]iu principal de baz` pentru mul]i dintre culturi[ti, l-a l`sat deo- parte, de vreme ce a sim]it c` umerii s`i frontali preluau marea parte din mi[care. Cånd a reu[it s`-[i scoat` deltoizii din ecua]ie, a nceput s` ob]in` progrese la bicep[i. Love[te-le de dou` ori pe s`pt`mån`! Branch Warren nu a fost nzestrat genetic pentru bra]e extraordinare, ns` a primit mai mult decåt suficient pentru picioare. Ceea ce s-a dovedit ca fiind o tactic` bun` pentru el a fost s` lucreze bra]ele de dou` ori pe s`pt`mån`, dar cu antre- namente diferite. Un antrena- ment l f`cea cu gre- ut`]i mari [i serii nor- male, iar cel`lalt cu superserii [i serii descresc`toare, n care principalul obie- ctiv era s` ob]in` pomparea maxim`. Greut`]i mici pen- tru bicep[i mari. Ed Nunn este unul din- tre culturi[tii profe- sioni[ti cu cei mai buni bicep[i din zilele noastre, cam 56 cm la rece. Cu cåt crezi c` face flexii din stånd? Cu 80 kg, 100 kg? Nici pe aproape. Ed jur` c` unul din- tre exerci]iile responsabile pentru m`rimea bicep[ilor este flexii „21” f`cute cu bara EZ, cu cåte un disc de 10 kg pe fiecare cap`t al barei. Mai exact, face 7 repe- t`ri de la partea de jos pån` la mijloc urmate de 7 repet`ri de la mijlocul cursei la final [i termin` cu nc` 7 repet`ri complete. Gre- ut`]ile mari fur` din stimularea bicep[ilor. Dac` nu ai ncercat „21-ul” pån` acum, atunci ar fi cazul s` o faci. Cablurile. Vince Taylor este una dintre cele mai subestimate legende ale acestui sport. Omul ar`ta pur [i simplu letal atåt n anii 80, cåt [i n anii 90. Bra]ele lui, n particular, aveau o combi- na]ie de mas` muscular`, form`, rotunjime [i detalii ncåt au deve- nit un tipar al idealului. Mul]i din- tre noi am fost ndoctrina]i s` gåndim c` exerci]iile la cabluri nu sunt pentru masa muscular`, ci mai mult pentru form` [i detalii. Vince [i-a construit bra]ele folo- sind exclusiv cablurile. Este el o excep]ie de la regul` sau am fost noi nv`]a]i s` ignor`m cablurile? Izolare. |n majoritatea articole- lor despre antrenarea tricep[ilor, se pune accent pe exerci]iile de baz`, compuse, cum ar fi mpin- sul din culcat cu priz` ngust` sau flot`rile la paralele. Nu a fost cazul [i pentru Dorian Yates, care a sim]it c` pieptul [i umerii preiau mult din mi[care la aceste exerci]ii. A[a c` el s-a axat pe exerci]ii de izolare, n care doar o articula]ie se mi[c`, cum ar fi ex- tensiile la cablu, extensiile din culcat sau cele la aparat. Tricep- sul lui Dorian nu a excelat, dar a fost la nivelul dezvolt`rii trunchiu- lui [i a fost de ajuns. Nu-]i irosi energia pe bra]e dotate genetic! Acest ultim sfat este pentru cei foarte noroco[i, pu]ini la num`r, care sunt nzes- tra]i cu bra]e care cresc u[or [i pentru care sfaturile de mai sus devin ironice. Dac` bra]ele tale cresc repede iar alte grupe mai greu, atunci nu are sens s` le acorzi prea mult` aten]ie [i e mai indicat s` te focalizezi pe grupele care r`spund mai greu. Actualul Mr. Olympia, Phil Heath, [i an- treneaz` bra]ele doar cu cåteva s`pt`måni nainte de concurs, altfel ar ar`ta ridicol. Chiar [i a[a, bra]ele lui sunt naintea altor grupe. Cam acela[i lucru [i pen- tru Evan Centopani care nu are o zi special` pentru antrenamentul bra]elor, cum au majoritatea. Alexandru Bolborici dup` Ironman Secretele profesioni[tilor pentru bra]e imense DDoorriiaann YYaatteess 16 Culturism&Fitness nr. 2/2013 VViinnccee TTaayylloorr EEdd NNuunnnn PPhhiill HHeeaatthh O P C U LT U R IS M .R O
 10. 10. ru[i? Dup` toate problemele din 2011-2012, cu arest [i 9 luni de deten]ie, opera]ia la triceps, pen- tru Victor au nceput s` apar` vre- muri mai bune. A ob]inut cet`]enia american` (fiind n`scut n Repu- blica Dominican`) [i a semnat contract cu o firm` de suplimente nutritive. De curånd a avut 3 de- monstra]ii cu seminarii, n 3 zile, la Kiev, Moscova [i Sankt Peters- burg. Dup` atåta pauz` [i ghin- ioane, era timpul pentru fostul loc 2 la Mr. Olympia 2007 s` nceap` s` fac` ceva bani. transpira]ia cauzat` de stres este mai uråt mirositoare de- cåt cea cauzat` pentru r`cirea corpului? A[a c` evit` s`lile unde majoritatea clien]ilor vin s` scape de stres prin exerci]ii [i caut` pe cele unde se fac antrenamente serioase, pentru cre[terea masei musculare. Mai mult, motiva]ia n aceste s`li este la alt nivel. Jay Cutler e n super for- m`? La 6 luni distan]` de Mr. Olympia, Jay arat` incredibil de masiv [i destul de definit. Fanii l- au putut vedea pe scen` pe 30 martie la concursul organizat de el pentru amatori, Jay Cutler Desert Classic. El revine dup` o scurt` pauz` datorat` unei accident`ri la biceps. Dup` video mi dau seama c` a vorbit serios cånd a zis c` o s` revin` la Mr. Olympia s`-[i ia titlul napoi. Pare c` va cå[tiga cel de-al 5-lea titlu Mr. Olympia la toamn`. s-au desf`[urat pån` acum 4 concursuri profesioniste de la nceputul anului? Iat` rezul- tatele primilor clasa]i la culturism: Arnold Classic, 3 martie 1. Dexter Jackson 2. Ben Pakulski 3. Toney Freeman 4. Johnnie Jackson 5. Hidetada Yamagishi 6. Cedric McMillan Australian Pro, 9 martie 1. Dexter Jackson 2. Toney Freeman 3. Ben Pakulski 4. Ed Nunn 5. Ivan Sadek 6. Michael Kefalianos FIBO, 13 aprilie 1. Cedric McMillan 2. Johnnie Jackson 3. Ed Nunn 4. Robert Piotrkowicz 5. Ronny Rockel Arnold Classic Brasil, 27 aprilie 1. Brandon Curry 2. Toney Freeman 3. Johnnie Jackson 4. Ed Nunn 5. Fred Smalls 6. Robert Piotrkowicz primul campionat na]ional din acest an o s` fie la Slobozia, pe 1 [i 2 iunie? Organizatorii au revenit la vechea formul`, n care categoriile de juniori [i masters sunt prezente la acela[i campi- onat na]ional [i nu separate, n dou` sau trei concursuri diferite. A[adar, vor fi dou` zile pline cu toate diviziile de juniori [i masters: culturism, fitness, bodyfitness, bodybuilding classic [i bikini. P`- rerea mea, [i a multor altora, este c` aceasta este cea mai bun` for- mul`. a murit Joe Wieder? El s- a stins din via]` recent, la vårsta de 93 de ani. Pentru cei care nu sunt familiariza]i cu numele, acest om mpreun` cu fratele lui, Ben, decedat n 2008, sunt responsabili de dezvoltarea culturismului [i fit- nessului a[a cum l cunoa[tem azi. |n 1946, ei au fondat IFBB, Federa]ia Interna]ional`, la care este afiliat` [i Federa]ia Romån` de Culturism [i Fitness din 1990, pe lång` alte 169 de ]`ri, ceea ce o claseaz` pe locul 7 dintre fed- era]iile sportive din lume. A scos numeroase bro[uri despre antre- namente, ncepånd cu 1950, in- clusiv sistemul de antrenament care-i poart` numele. Tot el a fondat, n 1936, prima companie din lume de suplimente nutritive pentru sportivi, Weider Nutrition. De-a lungul timpului, a scos diferite reviste, ncepånd cu 1953, printre care Muscle and Fitness, Flex, Shape, Men's Fitness etc. Pornit cu 7 dolari, imperiul s`u media a fost våndut n 2003, cånd a sim]it c` nu se mai poate ocupa de el, c`tre American Media, pentru suma de 350 mili- oane de dolari. Tot el este cel care a sesizat poten]ialul lui Arnold [i l- a invitat s` vin` s` se antreneze n California, n 1968. |n 1965, a nfiin]at o competi]ie a campionilor profesioni[ti pe care a intitulat-o Mr. Olympia [i care este, de atunci [i pån` azi, cea mai put- ernic` competi]ie de culturism din lume. De-a lungul vie]ii, a primit numeroase distinc]ii, inclusiv de la pre[edintele SUA pentru activi- tatea sa n domeniul sportului. L-am cunoscut personal n 1997, n timpul unei vizite n California, [i am r`mas impresion- at de colec]ia sa de opere de art`, n special de statuete, [i de capac- itatea sa de a analiza oportunit`- ]ile prezentate de al]i interlocutori. Printre lucrurile pe care Joe le-a prezis despre culturism, dou` mi- au atras aten]ia: „Prezic c` antrenamentele cu greut`]i se vor r`spåndi n toate col]urile lumii [i ntr-o bun` zi cul- turismul va fi recunoscut ca regele tuturor sporturilor [i activit`]ilor fiz- ice.” „Prezic c` antrenamentele cu greut`]i vor deveni liderul antrena- mentului sistematic [i va fi v`zut ca una dintre cele mai mari for]e n slujba medicinii preventive.” Markus Ruhl revine n competi]ii? Cu ocazia prezen]ei la cea mai mare expozi]ie, din Europa, de suplimente nutritive [i aparatur` de antrenament, FIBO, ce are loc anual n Germania, Markus Ruhl a declarat c` ar pu- tea reveni n competi]ii n 2013, dar la categoria masters, la Mas- ters Mr. Olympia [i Masters pro Show. Gigantul german, cu bra]e de 59 cm la o n`l]ime de 1,78 cm, a cå[tigat n trecut, printre altele, Noaptea Campionilor de la New York, n 2002, [i a ie[it pe 3 la Arnold Classic, n 2003. Cea mai bun` clasare la Mr. Olympia a fost locul 5 n 2004. Markus, care a f`cut o demonstra]ie n 2002 la Bucure[ti [i n urm` cu 4 ani la Reghin, este ntr-o form` foarte bun` n prezent [i ar avea [anse la un loc pe podium la aceste competi]ii, dar nu cred c` poate s`-l bat` pe Dexter Jackson. Iat`- l n fotografia de mai jos, la FIBO 2013, al`turi de fostul campion na- ]ional de culturism, Daniel Negoi]`. a murit Nasser El Sonbaty? Cå[tig`tor la Arnold Classic n 1999 [i locul secund la Mr. Olympia 1997, Nasser a murit pe 20 martie, la vårsta de 47 de ani, n urma unui blocaj renal. Foarte masiv, a fost unul dintre cei mai cunoscu]i culturi[ti profe- sioni[ti ai anilor ‘90, fiind foarte des solicitat pentru demonstra]ii [i seminarii. Victor Martinez a zburat la JJooee WWeeiiddeerr MMaarrkkuuss RRuuhhll [[ii DDaanniieell NNeeggooii]]`` DDeexxtteerr JJaacckkssoonn Culturism&Fitness nr. 2/2013 19 BBrraannddoonn CCuurrrryy 18 Culturism&Fitness nr. 2/2013 NNaasssseerr EEll SSoonnbbaattyy VViiccttoorr MMaarrttiinneezz O P C U LT U R IS M .R O
 11. 11. Daniel Oprea campion balcanic Departe de mine gåndul de a m` entuziasma f`r` motiv sau de a m` l`sa impresionat de decla- ra]ii cu miros electoral, ns` se pare c`, dup` seceta din culturis- mul ultimilor ani, acum, poate mai mult ca niciodat`, exist` premise- le unor schimb`ri n bine. To]i cei conecta]i la lumea oficial` a cul- turismului [i fitnessului au a[tep- tat cu speran]` momentul schim- b`rii, moment reprezentat de Adunarea General` de Alegeri din luna martie. Cluburile afiliate [i-au exprimat op]iunile n ceea ce prive[te alegerea pre[edin- telui, a vicepre[edintelui [i a membrilor Biroului Federal n ca- drul uneia dintre cele mai lini[tite [i fair-play [edin]e din cåte a avut Federa]ia pån` acum. Excep]ie au f`cut acele momente n care exact acea persoan`, care n ulti- mii ani a ]inut fråna de mån` tra- s` oric`rui proiect care viza mo- dernizarea Federa]iei [i care, prin atitudinea [i ac]iunile ei, a condus la dezbinare [i scandal, a g`sit de cuviin]` acum, n cadrul unui recital ridicol, desuet [i pate- tic, s` mai murd`reasc` o dat` imaginea celor care ar fi trebuit s`-i fie echip`. Dar ce mai con- teaz`, de vreme ce Adunarea General`, organul decizional al Federa]iei, a ales o echip` nou` [i sper` ca aceasta s` aduc` un suflu nou n culturism. Pre[edintele Federa]iei este domnul Gabriel Toncean, secon- dat fiind de Monica Mure[an. Biroul Federal este compus din 9 membri: Tiberiu Apostol-secretar general, Viorel Furdi, Chetele[ Dumitru, Madarassi Mihai, Cristi- an Ursu, Ovidiu Mezdrea, Clau- diu Streza, Anghel Z`pår]an [i subsemnatul. La prima evaluare, echipa are o medie de vårst` foarte bun` care recomand` pu- tere de munc` [i spirit novator. |n mare m`sur`, cei ale[i acoper` cu succes gama de atribu]ii impu- se de specificul Federa]iei. La data de 5 aprilie, ntr-o at- mosfer` cordial`, a avut loc pri- ma [edin]` a noului BF. Au fost stabili]i pre[edin]ii comisiilor Fe- dera]iei, calendarul competi]ional [i au fost demarate primele m`- suri de revigorare financiar` [i mbun`t`]ire a imaginii [i cre[te- rea vizibilit`]ii culturismului. Pre- [edintele a stabilit sarcini clare [i termene pentru ndeplinirea acestora pentru fiecare membru n parte. Am fost pl`cut impre- sionat s` constat c` preocuparea principal` a noii conduceri este aceea de a sprijini sportivii n pre- g`tire, de a le asigura condi]ii decente prin cantonamente [i echipament uniform pentru com- peti]iile interna]ionale. Arbitrajul se dore[te a fi un aspect care s` asigure jurizarea corect` [i im- par]ial` a sportivilor [i pe viitor. O alt` preocupare a noii conduceri este aceea de a reforma cadrul juridic actual prin elaborarea unor acte normative noi, armonizate cu cele ale IFBB precum [i cu legisla]ia na]ional`. Cel pu]in pentru acest moment de nceput am fost pl`cut sur- prins de coeren]a strategiei man- ageriale a pre[edintelui, de mo- dul direct [i f`r` echivoc de a co- munica [i de faptul c` exist` disponibilitatea acestuia de a colabora constructiv cu echipa. Sper ca pe viitor lucrurile s` se men]in` n aceea[i not`. Vicepre[edintele, Monica Mu- re[an, o sufletist` incurabil`, este un cå[tig evident pentru Federa- ]ie prin prisma experien]ei, dar [i prin atitudinea altruist` [i devota- t` fa]` de sportivi [i nevoile lor. Fiecare dintre membrii mai vechi ai BF, al`turi de nou veni]ii n echip`, sper` s` [i aduc` con- tribu]ia la mbun`t`]irea situa]iei actuale. |n ceea ce m` prive[te, din pozi]ia de pre[edinte al Comi- siei de disciplin`, vreau s` con- tinui s` sprijin elaborarea docu- mentelor relevante ale Federa- ]iei, s` asigur consiliere juridic` conducerii acesteia [i, nu n ulti- mul rånd, s` r`mån acela[i mem- bru impar]ial [i corect al echipei. |n final, vreau s` v` asigur c` mi voi face un obicei din a publi- ca n paginile revistei sinteze ale [edin]elor BF, voi prezenta reali- z`rile echipei, dar [i problemele cu care aceasta se confrunt`. Culturism&Fitness nr. 2/2013 2120 Culturism&Fitness nr. 2/2013 Noua conducere a Federa]iei Romåne de Culturism [i Fitness VVåårrsstt``:: 21 ani ||nn``ll]]iimmee:: 1,56 m GGrreeuuttaattee: 48 kg n concurs, 52 kg n extrasezon RRee[[eeddiinn]]``:: Timi[oara SSttaarree cciivviill``:: nec`s`torit` MMåånnccaarree pprreeffeerraatt``:: pe[te [i salat` la regim; fulgi de ov`z cu fructe uscate, migdale [i iaurt, ciorb` de v`cu]` n extrasezon PPaallmmaarreess:: – finalist` la CE de bodyfitness junioare – multipl` campioan` na]ional` de bodyfitness junioare PPllaannuurrii ddee vviiiittoorr:: rezultate bune la competi]iile interna]ionale EExxeemmpplluu ddee eexxeerrccii]]iiii ppeennttrruu uummeerrii:: – ridic`ri laterale cu gantere, 5 serii a 12-15 repet`ri – ridic`ri frontale cu gantere, 5 x 12-15 – mpins cu bara de la ceaf`, 5 x 12-15 – urc`ri/coboråri pe frånghie, 3 CCCC OOOO RRRR IIII NNNN AAAA GGGG EEEE OOOO RRRR GGGG IIII AAAA NNNN AAAA GGGG RRRRÅÅÅÅDDDD IIII NNNN AAAA RRRR UUUU O P C U LT U R IS M .R O
 12. 12. Este cunoscut printre culturi[ti faptul c` mi[c`rile compuse sunt mai bune decåt cele de izo- lare cånd vine vorba de cre[te- rea masei musculare. Flexiile cu bara din stånd reprezint` exer- ci]iul de baz` pentru dezvoltarea bicepsului. De fapt, este un exerci]iu de izolare, doar o sin- gur` articula]ie se mi[c`. Voi prezenta un exerci]iu compus pentru biceps, numit flexii Nilsson, dup` numele celui care l-a inventat. Este n esen]` trac]iuni la b`rbie, cu priz` apro- piat`, n supina]ie, a[a cum f`- ceam la ora de educa]ie fizic`. |ns`, printr-o simpl` ajustare, exerci]iul este transformat ntr- unul compus, ce pune rezisten]` direct pe biceps. Pentru a-l putea efectua ai nevoie de un cadru. Dac` este prev`zut cu supor]i ajustabili pe n`l]ime, fixeaz` o pereche pe cea mai nalt` pozi]ie, iar alta cam la 30 cm mai jos. Dac` ai un cadru fix de trac]iuni, caut` s` fixezi o bar` sub cea de trac- ]iuni, cam la 30 cm mai jos. Apuc` bara de sus n priz` supina]ie, cu palmele dep`rtate la 10-20 cm, iar antebra]ele s` apese pe bara de jos. Cheia exerci]iului este ca antebra]ele s` r`mån` fixe n aceast` pozi]ie vertical`. Cånd faci trac]iuni normale la b`rbie, antebra]ele sunt libere s` se mi[te, exerci]iul fiind efectuat n mare parte de marii dorsali, iar bicep[ii au rol secundar. Cu flexi- ile Nilsson, bicep[ii fac majori- tatea din mi[care, iar dorsalii joac` rol secundar. Priza pe bar` s` fie ferm`. Ri- dic`-te printr-o mi[care circular`. Datorit` faptului c` antebra]ele sunt fixate, nu vei putea s` te ridi- ci perfect pe vertical`, ci ntr-un arc de cerc. Te ridici cåt po]i de mult [i tensionezi. Coboar` lent [i controlat pentru a evita lovirea barei cu antebra]ele n caz c` vei cobor rapid. Execut` cåt de mul- te repet`ri po]i, ntr-o form` con- trolabil`. Acest exerci]iu necesit` ceva for]` pentru efectuare. Trebuie s` po]i face minimum 10 repet`ri de trac]iuni normale cu propria greu- tate nainte s` ncerci acest exer- ci]iu. Pentru cei mai for]o[i, o ganter` ]inut` ntre t`lpi sau un disc adi]ional legat de centur` re- zolv` problema. Acest exerci]iu ]i va garanta unele priviri ciudate n sal`, dar [i o nou` stimulare a bicepsului. Alexandru Bolborici dup` Ironman Flexii Nilssonun exerci]iu cu greutatea corporal` pentru bicep[i 22 Culturism&Fitness nr. 2/2013 VVåånndd aappaarraattee ssaall`` ffiittnneessss [[ii ccuullttuu-- rriissmm –– 3399..000000 eeuurroo VVåånndd aaffaacceerree ffiittnneessss,, ccuullttuurriissmm [[ii aaeerroobbiicc,, llaa cchheeiiee,, pprreelluuaarree ddee ccoonnttrraacctt nn BBuuccuurree[[ttii,, zzoonnaa VViittaann –– 5599..000000 eeuurroo IInnffoorrmmaa]]iiii llaa tteell.. 00772200..004444..886677 O P C U LT U R IS M .R O
 13. 13. PPeerriiooaaddaa eelleenniissttiicc`` Caracteristic` perioadei elenis- tice a sculpturii grece[ti mai este [i observarea atent` a corpului bine dezvoltat. Statuile sunt atåt de veridice ncåt parc` respir` [i se mi[c`, creånd o puternic` im- presie de via]`. Mai toate capete- le au p`rul scurt, tr`s`turi puter- nice, buze pline, nasul drept [i fruntea neted`, nalt`. |n locul expresiei de masc` apare obra- zul tån`r, optimist, proasp`t, bu- zele se r`sfrång, n`rile se dilat`. Adeseori tendoanele [i venele sunt vizibile pe antebra]e [i pi- cioare. Modelul genunchilor este redat cu detalii anatomice. Cuceririle lui Alexandru cel Ma- re (sec. IV [i V) au dus la stabi- lirea unei emula]ii [i a unui echi- libru artistic ntre Orient [i Grecia. Influen]a artei grece[ti s-a f`cut sim]it` pån` pe v`ile Indusului [i chiar pån` la grani]ele Tibetului, ceea ce explic` prezen]a ele- mentelor grece[ti n sculptura ar- tei asiatice. Sculptura elenistic` a modernizat subiectele [i a l`rgit posibilit`]ile de expresie plastic`, dar a p`strat cuceririle genera]ii- lor premerg`toare. Corpul uman apare n mi[c`ri complicate, dina- mica formelor v`de[te un clocot neaståmp`rat. (Fig. 1) Din aceast` perioad` dateaz` [i grupul Laocoon, sculptat de Agesandru [i cei doi fii ai s`i, Polydor [i Athenodor, din Rodos. Grupul Laocoon, poate cea mai caracteristic` oper` elenistic`, prin mi[c`rile foarte vii, prin expresia intens` a durerii, prin compozi]ia sa complex` [i fru- muse]ea nudurilor, a stårnit entuziasmul arti[tilor din Rena[- tere. (Fig. 2) AArrttaa rroommaann`` Dup` cotropirea cet`]ilor gre- ce[ti [i a statului macedonean, tradi]ia artei grece[ti a fost prelu- at` de romani. Sculptura roman` a produs n cadrul stilului grec unele opere de un puternic realism n redarea fig- urii umane, mpletind fine]ea cu 24 Culturism&Fitness nr. 2/2013 Sculptura [i corpul uman (4) robuste]ea, dup` cum se poate vedea n statuia Gladiator (Fig. 3) [i Pugilist n repaus. (Fig. 4) |mbinarea alegoriei cu realul, n consecin]` transformarea sce- nelor mitologice n scene de gen, este proprie sculpturii romane. O asemenea transformare a su- biectului tradi]ional o aduce Venus Calypige. (Fig. 5) Adeseori modurile specifice ale sculpturii romane se eviden- ]iaz` mai curånd n execu]ie de- cåt n motiv, care r`måne pre- ponderent sculpturii grece[ti. Timp de aproape o jum`tate de mileniu, Roma a fost nu nu- mai capitala politic`, dar [i int- electual` [i artistic` a lumii medi- teraneene, ceea ce a contribuit la o expansiune larg` a civiliza- ]iei sale [i dincolo de aceast` regiune. Dan N`stase FFiigg.. 11 GGaall mmuurriinndd FFiigg.. 22 LLaaooccoooonn FFiigg.. 33 GGllaaddiiaattoorr FFiigg.. 44 PPuuggiilliisstt nn rreeppaauuss FFiigg.. 55 VVeennuuss CCaallyyppiiggee O P C U LT U R IS M .R O
 14. 14. O diet` bogat` n protein` este esen]ial` n ecua]ia cre[terii mu[chilor. Piatra de temelie pen- tru cre[terea sau hipertrofierea muscular` este cre[terea sinte- zei proteinei n mu[chi. Exerci]iile cu greut`]i constru- iesc mu[chi deoarece stimuleaz` produc]ia de mai mult` protein` muscular`, care se face doar prin alimenta]ie, mai exact prin asigu- rarea unei cantit`]i adecvate de aminoacizi. Aminoacizii sunt formele elemen- tare ale proteinei, pro- teina fiind desf`cut` [i absorbit` de corp sub form` de aminoacizi. Aminoacizii se mpart n dou` categorii: esen- ]iali [i neesen]iali. Cei esen]iali nu pot fi produ- [i de corp [i, prin urma- re, trebuie asigura]i din alimenta]ie. Aminoacizii neesen]iali pot fi produ[i de corp din al]i aminoa- cizi. Studiile au ar`tat c` ai nevoie doar de 6-10 grame de aminoacizi esen]iali dup` un antre- nament pentru a de- clan[a sinteza proteinei n mu[chi. |n timp ce alimentele bogate n proteine, pre- cum laptele, ou`le, car- nea ro[ie sau alb`, con- ]in aminoacizi, inclusiv cei esen]iali, culturi[tii au nevoie de extra pro- tein` pe care o iau din concentratele proteice. Cele mai populare sunt f`cute din zer. Zerul este una dintre cele dou` surse de pro- tein` din lapte, al`turi de casein`. Zerul este foarte bun pentru de- clan[area sintezei pro- teinei n mu[chi deoare- ce este absorbit rapid, iar studiile au ar`tat c` administrarea de aminoacizi din zer dup` antrenament este cea mai bun` op]iune. Zerul este bogat n aminoacizi esen]iali, n special n cei cu catena ramifi- cat` (BCAA), aproximativ 26%. 26 Culturism&Fitness nr. 2/2013 BCAA sunt aminoacizii esen]iali principali implica]i n sinteza pro- teinei n mu[chi. |n afara con]inutului bogat n aminoacizi, zerul dispune de pro- teine active numite factori bioac- tivi, care influen]eaz` favorabil s`n`tatea [i cresc imunitatea. Unii dintre ace[ti factori influen- ]eaz` [i apetitul, ceea ce face ca ]inerea unei diete s` fie mai u[oar` [i cu o rat` de ardere a gr`simii mai rapid`. Principalul motiv, pentru care culturi[tii trebuie s` men]in` o cantitate mare de protein` la die- t`, este s` p`streze masa mus- cular`. |ntr-o diet` obi[nuit`, ca- loriile sunt sever sc`zute [i, pe m`sur` ce se pierde gr`sime, se ajunge la un punct cånd corpul ncepe s` catabolizeze mu[chii pentru con]inutul lor de aminoa- cizi. Apoi, ace[ti aminoacizi merg spre ficat, unde sunt converti]i n glucoz`. Pentru a evita acest pro- ces d`un`tor este primordial s` fie crescut` cantitatea de pro- tein`. Un alt motiv pentru care suplimentele sunt folositoare - asigur` protein` f`r` exces de calorii, precum alimentele care con]in carbohidra]i [i gr`simi. S-a demonstrat n multe studii c` dietele cu mult` protein` pro- moveaz` arderea gr`simii. Un motiv care explic` asta este cre[- terea sa]iet`]ii, sentimentul de s`tul, care vine odat` cu luarea unei cantit`]i crescute de prote- in`. Astfel, apetitul este mai bine controlat. Mai mult, un studiu recent a ar`tat c`, prin ad`uga- rea de protein` n diet`, se pro- duce un alt efect favorabil la pierderea gr`simii: este crescut` oxidarea gr`simii n timpul exer- ci]iilor. Studiul a analizat 6 b`rba]i [i 11 femei care aveau o greutate corporal` constant`, timp de do- u` luni naintea studiului. Subiec]ii au primit acela[i num`r de calorii zilnic, dar un grup a primit mai mult` protein` (sub forma unui shake cu protein` de lapte, de 3 ori pe zi). Studiul a durat 3 luni. La nceput au fost testa]i pentru a determina nivelul optim de inten- sitate a exerci]iilor care ard cel mai eficient gr`simea. S-a ajuns la un procent de 51% din maximul de oxigen inhalat, care nseamn` un efort mic spre moderat al exer- ci]iului aerobic. Rezultatul primar, dup` cele 3 luni, a fost c` aceia care au prim- it protein` au prezentat o oxidare crescut` a gr`simii precum [i o cre[tere muscular`, f`r` nicio schimbare n greutatea corporal` sau activitatea exerci]iilor. Mån- cånd mai mult` protein` conduce la depozitarea de mai mult` pro- tein` n locul celor cu gr`simi. Gr`simea este eliberat` n sånge de celulele grase de unde este ars` n timpul exerci]iilor. De ase- menea, blocheaz` intrarea gr`si- mii n celulele grase. Prin simplul fapt c` avem o mai mare mas` muscular` sau mu[chi, determi- n` cre[terea energiei eliberate cånd st`m degeaba. Acesta este unul dintre motivele pentru cre[- terea gr`simii odat` cu naintarea n vårst`, activitatea fizic` scade, mu[chii scad, mai pu]in` energie este ars`, rezultånd o mai mare cantitate de gr`sime stocat` n corp. Mai mult` protein` produce rate mai mari ale sintezei pro- teinei din mu[chi. Acesta este un proces energetic intensiv [i ghi- ce[te de unde [i ia cea mai mare parte din combustibil? Din... gr`simi. A[adar, corpul cre[te ar- derea gr`simii pentru a promova reac]iile sintezei proteinei n mu[chi. Gr`simea este principala surs` de energie n timp de re- paus, cånd sinteza proteinei din mu[chi apare de obicei. Vrei s` ai mai mul]i mu[chi, atunci ia mai mult` protein`. Mu[chii ad`uga]i vor contribui la arderea mai eficient` a gr`simii n timpul exerci]iilor. Alexandru Bolborici dup` Ironman Culturism&Fitness nr. 2/2013 27 Acest complex de vitamine poate fi administrat pentru optimizarea func]iilor organismului, men]inerea st`rii de s`n`tate, revigorarea [i tonifierea organismului, cre[terea speran]ei de via]`, dezvoltarea unui fizic [i psi- hic s`n`tos, mbun`t`]irea calit`]ii vie]ii. Se administreaz` oral cåte 2 tablete pe zi, mpreun` cu un pahar de ap` sau sucuri naturale. Dou` tablete con]in 100% DZR din vitaminele: C, B3, E, B5, B2, B6, B1, B12, acid folic, Biotin`. 120 tablete – 29,00 lei Vitamin Complex 100% DZR Mai mult` protein` pentru arderea gr`simii? O P C U LT U R IS M .R O
 15. 15. Palatinose, un nou carbohidrat produs de firma Beneo- Palatinit din Germania, elibereaz` treptat energie sub form` de glucoz` pe o perioad` mai ndelungat` decåt za- h`rul. Studiile au demonstrat c` un sportiv de 80 kg are nevoie de aproximativ 15 g de Palatinose pentru a putea efectua optim un efort fizic de aproximativ 2 ore. Produsul se prezint` sub form` de pudr` la plicuri de 15 g (se poate dizolva ntr-un pahar de ap` un plic) la pre]ul de 1,25 lei/buc. Pentru comenzi mai mari de 50 plicuri, se face o reducere de 25%. Comanda minim` este de 10 plicuri. efect energetic ndelungat Culturism&Fitness nr. 2/2013 29 Prof. Cristian Neagu |n acest articol voi vorbi despre anumite aspecte legate de antre- namentul pentru fete. Este antre- nametul dur, tip masculin, cu greut`]i mari o solu]ie [i pentru modelarea sau remodelarea cor- pului feminin? Mul]i b`ie]i cu mu[chi cred c`, dac` s-au f`cut mari, [tiu s` le antreneze [i pe fete! V`d des n s`lile unde merg cum le ncarc` bara [i le for]eaz` pe bietele fete s` trag` aproape cot la cot cu ei. Scopul nu e s` creezi varinta ta feminin`, ci s` antrenezi fata ca s` fie n forma ei feminin`, cu un corp tonifiat, dar nu masculin. Structura osoas` feminin` [i particularit`]ile hormonale sunt clar diferite de cele masculine, deci totul trebuie adaptat. Sunt unele metode de antrenament din bagajul culturi[tilor care sunt utile [i n antrenamentele fetelor, dar evident trebuie adaptate. De exemplu, superseturile sau preo- bosirea pot fi folosite cu succes n antrenamen- tul fetelor. S` studiem pu]in ergofiziologia feminin` S` nu uit`m c` pe primul plan trebuie pu- s` siguran]a celui an- trenat [i n special o aten]ie deosebit` tre- buie acordat` protej`rii coloanei vertebrale. Pe lång` importan]a aces- teia, ca organ osteo- neuromotor, particula- rit`]ile corpului feminin duc la un risc mai cres- cut decåt la b`ie]i. Fi- ziologia feminin`, structura ei osoas`, cu umeri ngu[ti [i [ol- duri late, duc la o vulnerabilitate mai crescut` a coloanei verte- brale. Este un fapt cert n lumea medical` c` femeile au probleme cu coloana datorate musculaturii mult mai reduse ca volum a spatelui, dar [i a schemei corpo- rale. Aici antrenorul poate folosi exerci]ii pentru musculatura spa- telui pentru a o consolida [i elimi- na eventualele posibile pro- bleme, cu condi]ia s` nu for]eze mai mult decåt este necesar! Este nevoie de greut`]ile mari pentru antrenamentul fetelor? A for]a o femeie s` lucreze cu greut`]i maximale este o gre[ea- l` n general, nu n cazul sportu- lui de performan]` care are cu totul alte premise. Dac` se do- re[te o cre[tere n greutate [i n mas` muscular`, poate fi o solu- ]ie de moment, dar solictarea ar- ticular` poate afecta tendoanele pe termen lung. Aten]ie mare la execu]ie [i mai ales la dozarea greut`]ilor [i la ASISTEN}~ la execu]ie! Metoda piramidal` sau abordarea n stil powerlifting cu repet`ri supramaximale nu sunt metode de utilizat n programul de antrenament al fetei practi- cante de fitness de ntre]inere. Ce factori mai influen]eaz` antrenamentul fetelor? |n afara exerci]iilor cu greut`]i, antrenamentul fetelor poate fi completat cu exerci]ii aerobe sau mixte cu solicitare progresiv` a articula]iilor, ca notul, pilates sau clasicele bicicleta, alergare pe band` etc. Un alt factor esen]ial de care trebuie s` ]inem cont n planifi- carea antrenamentului este vårs- ta. Nu po]i risca s` abordezi an- trenamentul unei doamne de 45- 50 de ani, f`r` istoric sportiv, cu greut`]i mari! Pe lång` articula]ii- le fragile, ne putem lovi de pro- bleme osoase (osteopenie sau osteoporoz`) [i putem provoca accident`ri mici sau serioase. Dozat corect, efortul anaerob va stimula nt`rirea oaselor prin m- bun`t`]irea metabolismului mus- cular, ns` trebuie foarte atent abordat acest aspect cånd exist` riscul fisur`rii unei vertebre pe fondul suprasolicit`rii. Desigur, din punct de vedere muscular, cu cåt stimulentul este mai puternic [i rezultatele vor fi pe masur`, din acest motiv b`ie]ii au tendin]a de a le for]a pe fete s` ncarce greut`]ile pe bar` ca ei, accelerånd astfel procesul. |n- s` uneori, din dorin]a de a tuna ma[ina cu un motor puternic, i stric`m cutia de viteze. Dac` la ma[in` se nlocuie[te piesa de- fect`, la o fat`, o accidentare la coloan` nseamn` pe lång` 28 Culturism&Fitness nr. 2/2013 PALATINOSEPALATINOSE traum` fizic` [i una mental`, care cu siguran]` o va ndep`rta de fitness. Dac` pentru un b`iat a ]ipa la el cånd mpinge bara e o metod` de stimulare, la o fat` s-ar putea s` ob]inem efectul contrar [i s` o timor`m. S` nu uit`m c` noi b`r- ba]ii avem testosteron, iar fetele progesteron, deci abordarea va trebui f`cut` n consecin]`! }inånd cont de aceste particu- larit`]i, putem antrena cu succes fetele la sal`, altfel ele vor alege s` stea timide [i s` nu ntrebe niciodat` nimic [i nici s` nu ape- leze la serviciile unui antrenor personal. Evident c` aici nu inclu- dem sportivele de performan]`, care au un grad nalt de preg`tire fizic` [i sunt testate medical, stu- diate antropometric etc. Probleme cu energia la antrenament? Multe dintre fete se plång de lipsa energiei dup` o zi de munc` [i uneori chiar ajung n pragul li- potimiei n timpul efortului la sal`. Asta pentru c` uneori, datorit` programului de munc`, nu se ali- menteaz` corect. Ce e de f`cut atunci cånd ai avut o zi plin` la munc` [i nu ai apucat s` m`- nånci cu 2 ore nainte de efort, dar totu[i nu vrei s` renun]i la sal`? Teoretic, cel mai bine ar fi s` m`nånci [i peste 2 ore s` mergi s` faci antrenamentul. Dac` asta nu e posibil, ]i dizolvi un plic sau dou` de Fibro Drink Instant ntr-o sticl` cu ap` plat`. Un plic con- ]ine carbohidra]i din fructoz` care previne hipoglicemia, fibre pentru tranzitul intestinal [i proteine date de fructoz` (13,5 g/plic), inulin` (5 g/plic), L-Carnitin tartrat (1,5 g/plic). Avånd un con]inut sc`zut de calorii din fructoz`, suplimen- tul v` va da energia s` face]i fa]` efortului, va asigura [i fibrele ne- cesare tranzitului intestinal, pre- cum [i aminoacidul lipotropic L- carnitin` care contribuie la dimi- nuarea ]esutului adipos. Ave]i o problem`? Antrenorul g`se[te solu]ia! Antrenorul t`u ]i va da solu]ii la orice problem` legat` de efort, dac` discu]i cu el. A[ vrea s` v`d c` fetele vor apela cu mai mult` ncredere la antrenorul din sala de fitness citind acest articol, pentru c` a[a cum ma[ina, cånd trebuie f`cut` revizia, o duc la mecanic, tot a[a [i antrenorul este unealta de care fetele au nevoie atunci cånd vor s`-[i mo- deleze sau remodelze corpul, cånd vor s` sl`beasc` sau s` cå[tige n mas` muscular`. Ni- meni nu s-a n`scut nv`]at, dar dac` voi nu aborda]i antrenorul cu ce nel`muriri ave]i, el se va ocupa de alte persoane care l solicit`! |n ajutorul fetelor, pentru c` tr`im n era Internetului, am des- chis o rubric` nou` pe siteul de consultan]`. O pute]i accesa di- rect de pe acest link: http://www.topculturism.ro/dr.redi s/forumdisplay.php?f=34 Acolo mi pute]i adresa ntre- b`ri direct pe teme de fiziologie, antrenament, alimenta]ie [i supli- mente. V` a[tept cu drag! Doamnelor, v` rog s` mb`tråni]i frumoase! La final, a[ dori s` remarc cre[terea num`rului de doamne trecute de 50 de ani care au nceput s` apar` n s`lile de fit- ness! M` bucur foarte mult c` ncet, ncet [i la noi educa]ia stil Jane Fonda ncepe s`-[i fac` efectul [i romåncele vor s` opreasc` procesul de mb`tråni- re cu ajutorul exerci]iilor cu greu- t`]i! Indiferent c` trag de fiare, fac pilates, yoga sau not, aceste doamne aleg s` combat` cu suc- ces, prin efortul fizic, procesele de degradare fizic` [i opteaz` s` mb`tråneasc` frumoase [i s`- n`toase! Adoptånd un stil de via- ]` activ, o alimenta]ie s`n`toas` [i eventual suplimentele de care corpul are nevoie, timpul nu va mai fi inamicul dumneavoastr`! Cåt de tare trebuie s` se antreneze fetele pentru a-[i modela corpul? O P C U LT U R IS M .R O
 16. 16. Num`r record de sportivi nscri[i la cele 38 de categorii pe fiecare bra]: 372. Num`rul de nscri[i la bra]ul stång a fost 296, iar la bra]ul drept, 407. Num`rul total de meciuri, n cele dou` zile, a fost apro- ximativ 1.500. La bra]ul stång, Andrei Chipreanov este cel mai bun, iar la bra]ul drept, Olimpiu F`t. Conform rezul- tatelor nregistrate la ambele bra]e, campionul absolut al Romåniei este Olimpiu F`t. Rezultate complete, peste 2.500 de poze precum [i video integral de la cel mai important concurs intern al anului g`si]i pe siteul nostru, www.bratdefier.ro STÂNGA junioare 55 kg 1. Miruna Novitchi – B`icoi (PH) juniori 55 kg 1. Claudiu Diaconescu – T`lmaciu (SB) 2. Darius Iakabo[ – T`lmaciu (SB) 3. Lauren]iu Gheorghe – Pite[ti juniori 60 kg 1. Florin Ichim – C-]a 2. Deniz Ibram – C-]a 3. Ioan Ani]ulesei – R`d`u]i juniori 65 kg 1. Gheorghe Lucu]a – Oradea 2. Vasile Ghe]es – Brodina (SV) 3. C`t`lin Aprodu – Tia Mare (OT) juniori 70 kg 1. Andrei Nagoda – Pitaru (DB) 2. Ionu] Domni]ei – R`d`u]i 3. Adrian Mure[an – Cetatele (MM) juniori 75 kg 1. Andrei Jurc` – Timi[oara 2. Petru Lucan – Ulma (SV) 3. Cristian Neda – Caracal (OT) juniori 80 kg 1. Emanuel Nicolaescu – R`d`u]i (SV) 2. Alin Hasiuc – C-]a 3. Teodor Dumitru – Caracal juniori +80 kg 1. Daniel Petcan – Caracal 2. Marian Nicolae – B 3. Paul Pitian – Capu Cåmpului (SV) tinere 55 kg 1. Klara Chereche[ – Ludu[ (MS) tineri 55 kg 1. Bogdan Purnavel – C-]a tineri 60 kg 1. Vasile Slusarec – Ulma (SV) 2. Casian Mare[ – Miercurea Ciuc (HR) 3. Ioan Ani]ulesei – R`d`u]i tineri 65 kg 1. Dorin Burciu – Satu Mare (SV) 2. Bogdan Ionu]a[ – {i[e[ti (MM) 3. Ciprian Giosu – Huedin (CJ) tineri 70 kg 1. M`d`lin Sab`u – Ludu[ (MS) 2. Andrei Nagoda – Pitaru (DB) 3. R`zvan Ionu]a[ – {i[e[ti (MM) tineri 75 kg 1. Marius Jurovschi – Satu Mare (SV) 2. Radu Bojica – Brastavatu (OT) 3. Alexandru Rus – Bra[ov tineri 80 kg 1. Istvan Dobray – Ludu[ (MS) 2. R`zvan Paliu – B 3. Emanuel Nicol`escu - R`d`u]i (SV) tineri 85 kg 1. Cristian Piticar – Frasin (SV) 2. Andrei Stamate – B SkandenberglSkandenberglSkandenberglSkandenberg Campionatul Na]ional 2013 aarrbbiittrrii [[ii ooffiicciiaallii 30 Culturism&Fitness nr. 2/2013 3. Daniel Barbu – Opta[i (OT) tineri 90 kg 1. Dumitru Podac – Negre[ti- Oa[ (SM) 2. Alin Sandu – Lehliu Gar` (CL) 3. Constantin Mihai – B tineri +90 kg 1. Alexandru Epuran – Drobeta- Turnu Severin (MH) 2. Adrian Moldovan – Topli]a (HR) 3. M`d`lin Chirbea –– Mizil (PH) senioare 65 kg 1. Alina Coc`neanu – B 2. Katalin Laz`r – Br`du] (CV) 3. Ana-Maria Oana – Bra[ov senioare +65 kg 1. Ana Maria Cr`ciun – Lip`ne[ti (PH) veterani 80 kg 1. C-tin Deliu – Alexeni (IL) 2. Eugen Marica – Bra[ov veterani 95 kg 1. Daniel P`tra[cu – Mizil (PH) 2. Augustin Man]og – |nsur`]ei (GJ) 3. Gigel Neagu – B veterani +95 kg 1. Ion Grosu – C-]a 2. Cornel Novitchi – Breaza (PH) 3. Drago[ Mecu – B seniori 55 kg 1. Paul Barbelian – B 2. George Grigoriu – B 3. Alpar Borbath – Baraolt (CV) seniori 60 kg 1. Ruslan B`laiu[ – B 2. C`t`lin Bizbac – B 3. Ionu] Marin – B seniori 65 kg 1. Iulian G`man – Piatra Neam] 2. Cosmin Dumitrescu – B 3. Florin Rizea – Pite[ti (AG) seniori 70 kg 1. Daniel Chivu – Pite[ti (AG) 2. Silviu Han – Arad (AR) 3. Alexandru Dr`gan - Cåmpina (PH) seniori 75 kg 1. Marius Jurovschi – Satu Mare (SV) 2. Viorel Dobrin – Poiana Lacului (AG) 3. George Diaconescu – B seniori 80 kg 1. Daniel Andronache – B 2. Lucian Tache – Fundeni (PH) 3. Raul Roman – Rapold (HD) seniori 85 kg 1. Andrei Chipreanov – R`d`u]i 2. Marian Rotaru – B 3. Ciprian V`lean – Baia-Bor[a (MM) seniori 90 kg 1. {tefan T`ma[ – {i[e[ti (MM) 2. Mihai Roba – Timi[oara 3. Bogdan Stoica – Cåmpina (PH) seniori 100 kg 1. Vasile Manole – B 2. Mihai Brezoi – Strehaia (MH) 3. Florentin P`s`roiu – B seniori 110 kg 1. Olimpiu F`t – {i[e[ti (MM) 2. Ovidiu Iacob – Piatra Neam] 3. Ciprian Tapaszto – Ludu[ (MS) seniori +110 kg 1. D`nu] Borbil – Ludu[ (MS) 2. Ioan Pu[ca[u – F`g`ra[ (BV) 3. Mircea Bic` – B OPEN – Andrei Chipreanov DREAPTA junioare 55 kg 1. Miruna Novitchi – B`icoi (PH) junioare +55 kg 1. Simona Prjol – B 2. Talida Miturca – Fåntånele (PH) juniori 55 kg 1. Bogdan Purnavel – C-]a 2. Darius Iakabo[ – T`lmaciu (SB) 3. Claudiu Diaconescu – T`lmaciu (SB) juniori 60 kg 1. Florin Ichim – C-]a 2. Deniz Ibram – C-]a 3. Ioan Ani]ulesei – R`d`u]i (SV) juniori 65 kg 1. Gheorghe Lucu]a – Oradea (BH) 2. C`t`lin Aprodu – Tia Mare (OT) 3. Raul Maniu]iu – Sibiu (SB) juniori 70 kg 1. Andrei Nagoda – Pitaru (DB) 2. Ionu] Domni]ei – R`d`u]i (SV) 3. Adrian Mure[an – Cetatele (MM) juniori 75 kg 1. Andrei Jurc` – Timi[oara 2. Alexandru Nae – Mizil (PH) 3. Niki Cenu[` – B juniori 80 kg 1. Alin Hasiuc – C-]a 2. Emanuel Nicolaescu – R`d`u]i (SV) 3. Teodor Dumitru – Caracal (OT) juniori +80 kg 1. Paul Pitian – Capu Cåmpului (SV) 2. Daniel Petcan – Caracal (OT) 3. Marian Nicolae – B tinere 55 kg 1. Klara Chereche[ – Ludu[ (MS) tinere +55 kg Culturism&Fitness nr. 2/2013 31 ffiinnaall`` ooppeenn ssttåånnggaa:: AAnnddrreeii CChhiipprreeaannoovv vvss OOlliimmppiiuu FF``tt O P C U LT U R IS M .R O

×