• Like
Code geass 20191 4
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Code geass 20191 4

 • 186 views
Uploaded on

 

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
186
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. วันที่ 28 พฤษภาคม atb.2019 ปอมปราการทางใต้ ของออสเตรีย, เขตปกครองของจักรวรรดิไรช์ ยโร-สเฟี ยร์ 22.41น ้ ู ชายคนนึงในคราบของชาวบ้ านธรรมดากาลังด้ อมๆ มองๆอยูข้างหน้ าปอม ในขณะที่สป็ อตไลท์กาลังส่องไปทัว ่ ้ ่บริ เวณรอบๆ และพวกทหารยูโร-สเฟี ยร์ ก็เฝ้ าระวังอย่างแน่นหนา .... ชายคนนันค่อยๆย่องเข้ าไปใกล้ ๆ ประตูด้านหน้ าทียง ้ ่ ัปิ ดอยู่ โดยเข้ าไปใกล้ มากขึ ้นเรื่ อยๆ เรื่ อยๆ และเรื่ อยๆ จนกระทังไปสป็ อตไลท์สองมาโดนเขา พร้ อมกับเสียงหวอที่ดงขึ ้น ่ ่ ั “เวรแล้ วไง”ชายคนนันพูดเบาๆ ้ แล้ วประตูปอมก็เปิ ดออก พร้ อมกับทหารยูโร-สเฟี ยร์ 5 นายที่วิ่งออกมาข้ างนอกและเล็งปื นยาวไปที่เขา ้ “Wir bekamen ein Eindringling!” (“พวกเราเจอผู้ บกรุก!”) ุ ทหารสองคน ที่หมอบอยูในห้ องคนขับของรถบรรทุกที่จอดอยูใกล้ ๆกับทางออกก็ลกขึ ้นมานังดู โดยคนนึงในนันก็ ่ ่ ุ ่ ้คือโรโล่ ส่วนอีกคนนึงก็คือนายทหารออสเตรี ที่ไม่พอใจกับการทีประเทศของเขาถอนตัวออกจากมหาสหพันธ์และเข้ า ่ร่วมกับจักรวรรดิไรช์ ... นายทหารคนนี ้ก็คือร้ อยเอกเคลริ ช ฟอน เคนสไตน์ “รู้สกว่า ทาได้ ดีจริ งๆแฮะ””โรโล่เอ่ยขึ ้น ในขณะที่ร้อยเอกกลับส่ายหน้ า ึ “Staatliche Ihr Geschäft! oder du wirst erschossen!” (“บอกธุระของแก! หรื อไม่ก็โดนยิงซะ!”) ทหารยูโร-สเฟี ยร์ ตะโกนในขณะที่เล็งปื นพร้ อมยิง “ก็ได้ วะ”ชายคนนันพูดเบาๆ พร้ อมกับยิ ้ม ในขณะที่สลักระเบิดมือกาลังตกสูพื ้น ่ ้ ่
 • 2. แล้ วเขาก็ปาระเบิดลูกนันตรงเข้ าไปที่กลุมทหาร ก่อนที่มนจะระเบิดเมื่อกระทบพื ้น ทาให้ พวกทหารล้ มลงไปแต่ไม่ ้ ่ ัถึงกับตาย ในขณะที่โรโล่ก็สตาร์ ทเครื่ องยนต์และเหยียบมิด ขับรถบรรทุกพุงออกมาอย่างไว ่ “คุณกอร์ ดอน! กระโดดเร็ ว!”โรโล่ตะโกนบอกชายคนนัน ซึงก็คือกอร์ ดอน เฮมเฟอร์ เพื่อนร่วมงานของเขานันเอง ้ ่ ่ “พวกนายมาได้ ทนนะ”กอร์ ดอนรี บกระโดดขึ ้นรถ เพื่อชิ่งออกไปจากที่นี่ ให้ ไวที่สด ั ุ พอขับออกมาได้ สกพัก ร้ อยเอกฟอน เคนสไตน์ก็หนมาถามโรโล่ ด้ วยภาษาบริ ทานเนีย ั ั “แล้ วพวกเราจะไปไหนต่อ?” “อาจจะต้ องรี บลงใต้ .... ไปอิตาลี ที่เป็ นประเทศในมหาสหพันธ์ พันธมิตรของบริ ทานเนียเรา”โรโล่บอกด้ วยความไม่แน่ใจ การก่อตังจักรวรรดิแห่งยุโรป “จักรวรรดิไรช์ยโร-สเฟี ยร์ ” โดยมีเยอรมนีเป็ นผู้นา ได้ สาเร็ จลุลวงไปเป็ นที่เรี ยบร้ อย ้ ู ่ มหาสหพันธ์ยงคงไม่มีการเตรี ยมพร้ อมทางทหารใดๆ เพราะความเห็นจากรัสเซียที่เกรงว่าหากเตรี ยมทหาร ทาง ัจักรวรรดิไรช์อาจจะนาเรื่ องนี ้ ไปเป็ นข้ ออ้ างในการประกาศสงคราม ซึงดูเผินๆ ทางฝั่ งนันก็เหมือนกับ ไม่พร้ อมทาสงคราม ่ ้ แต่ทว่าพันธกิจของพวกเขายังคงมีอยู่ .... ยุโรปทังหมดนันยังไม่ได้ อยูภายใต้ การควบคุมของจักรวรรดิไรช์ ้ ้ ่ ดังนัน เพื่อที่จะให้ ยโรปรวมเป็ นหนึงเดียว ปราศจากผู้แยกตัวและมหาอานาจภายนอก.... ้ ุ ่
 • 3. ทางจักรวรรดิไรช์จึงเริ่ มแผ่ขยายอานาจเข้ าไปสูประเทศต่างๆ ในยุโรปที่อยูนอกการปกครองของตน และก็ทาการ ่ ่ประกาศสงครามกับมหาสหพันธ์และจักรวรรดิบริ ทานเนีย ในวันที่ 1 มิถนายน atb.2019 หลังจากที่กองทัพยูโร-สเฟี ยร์ ที่ ุหลายคนนึกว่ายังไม่พร้ อม ได้ เข้ าสูจดออกลุยทังหมด ุ่ ้ มหาสงครามจึงปะทุขึ ้นอย่างรวดเร็ ว โดยที่ไม่มีใครคาดคิด และโดยที่ไม่มใครรู้ด้วย ี
 • 4. วันที่ 1 มิถุนายน atb.2019 วิลาร์ ฟอร์ โมโซ่ , ใกล้ ชายแดนโปรตุเกส-สเปน 6.02น เสียงเครื่ องยนต์ดงกระฮึ่มไปทัวท้ องนภา หลังจากที่อาทิตย์เพิ่งโผล่พ้นขอบฟ้ า เครื่ องบินของกองทัพอากาศยูโร- ั ่สเฟี ยร์ ได้ บินมาเป็ นรูปขบวน หลายรูปขบวน เป็ นเงาตัดกับดวงอาทิตย์ข้างหลัง ซึงก็คือทางทิศตะวันออก นักบินโผล่หว ่ ัออกมาห้ องนักบิน เพื่อดูวาตัวเองกาลังถึงที่ไหนแล้ ว ก่อนที่จะเอาหัวกลับเข้ าไปในห้ องนักบิน ่ แล้ วจากนันเครื่ องบินทุกลาก็โฉบลงมาพร้ อมๆกัน ก่อนที่จะทาการหย่อนระเบิดลงไป ทีละลูก-สองลูก ้ ข้ างล่างนัน ก็คือกองทหารโปรตุเกส ที่กาลังตังค่ายพักอยูบนทุงโล่งๆทางเหนือของเมือง มันเป็ นเวลาอาหารเช้ า ้ ้ ่ ่สาหรับพวกเขา ซึงพวกทหารกาลังนังรับประทานสตูเนื ้อร้ อนๆอยู่ ่ ่ ในระหว่างที่พวกทหารโปรตุเกสกาลังนังจับวงกินข้ าวกันอยูนน ระเบิดก็ตกลงใส่รถบรรทุกคันนึงจนกระจุยก่อนที่ ่ ่ ั้อีกหลายๆลูกจะตามมา ตูมๆๆ!!!! ตูม!!! ทหารทุกนายรี บหมอบลงทันที พร้ อมกับทิ ้งอาหารที่ตนนังทานอยูเ่ มื่อกี ้โดยไม่คดเสียดายแต่อย่างใด เมื่อตนต้ อง ่ ิเอาตัวให้ รอดก่อน ... เครื่ องบินยูโร-สเฟี ยร์ ได้ โฉบเฉี่ยวทิ ้งระเบิดใส่ปอมปื นใหญ่และรถที่กาลังจอดอยูอย่างรุนแรงและบ้ า ้ ่คลัง สาหรับพวกทหารที่ลกขึ ้นเอาปื นยาวไปยิงใส่เครื่ องบินพวกนัน พวกเขาก็โดนกระสุนปื นกลสาดใส่หรื อไม่ก็โดนแรง ่ ุ ้ระเบิดพัดจนปลิวไปกันคนละทิศละทาง ... แทบไม่มีอะไรจะต้ านทานพวกมันได้ เลย
 • 5. ในเมือง พวกทหารกาลังรี บพาพวกชาวบ้ านหนีตายกันอย่างยุงเหยิง ทุกคนรี บแพ็กข้ าวของและรี บขึ ้นรถหนีไป ่ทางตะวันตกอย่างรวดเร็ วที่สด ในขณะที่บนฟ้ า เครื่ องบินทิ ้งระเบิดยูโร-สเฟี ยร์ สามลากาลังตรงเข้ ามาจากทางตะวันออก ุก่อนที่จะเริ่ มโปรยระเบิดใส่ 30 นาทีต่อมา กองทหารสเปนแห่งกองทัพยูโร-สเฟี ยร์ เพิ่งได้ รับคาสังให้ เริ่ มรุกเข้ าไปในโปรตุเกส.... ่ กองทหารราบสเปนที141 และกองทหารยานเกราะสเปนที31 เริ่ มที่จะบุกตรงไปที่วิลาร์ ฟอร์ โมโซ่ ในขณะที่กอง ่ ่ทหารโปรตุเกสที่เหลือในพื ้นที่ตางเตรี ยมการปองกันในเมือง โดยพวกเขาไปดักตามถนนสายต่างๆ ที่คิดว่าพวกยูโร-สเฟี ยร์ ่ ้น่าจะผ่านมา ทหารโปรตุเกสทุกนายหมอบลงตามแนวกระสอบทรายทุกมุม พร้ อมกับเล็งปื นยาวและปื นกลออกมา
 • 6. หากพวกยูโร-สเฟี ยร์ โผล่มาเมื่อไหร่ .... โดยยิงเละแน่ นอกเมือง พวกกองทหารสเปนก็เริ่ มตังแถวพร้ อมเดินทัพ ในขณะที่นายพลกาลังควบม้ าตรวจความพร้ อม ้ ส่วนพวกนายทหารโปรตุเกสก็สองกล้ องออกมาจากจุดสังเกตุการณ์ทางเหนือของเมือง สภาพรอบๆ จุดสังเกตุ ่การณ์นนดูแย่เอามากๆ เพราะเพิ่งโดนทิ ้งระเบิดใส่เมื่อกี ้ หลังจากที่การทิ ้งระเบิดจบลง ทหารที่เหลือก็เอาปื นใหญ่ออกมา ั้ตังบนเชิงเทินที่ขดไว้ และเตรี ยมพร้ อมที่จะยิงใส่พวกยูโร-สเฟี ยร์ ้ ุ หลังจากที่ดเู วลาแล้ ว ในที่สด นายพลกองทหารสเปนก็สงเคลือนพล ุ ั่ ่ “brigadas de español! ..... marcha hacia adelante!” (“กองทหารสเปน! ….. หน้ าเดิน!”) วงดุริยางค์ก็เริ่ มเล่นเพลงมาร์ ช ก่อนที่ทหารทุกนายจะเริ่ มก้ าวเท้ าซ้ ายไปข้ างหน้ และเดินทัพไปอย่างพร้ อมเพรี ยงตรงไปยังเมืองที่อยูตรงหน้ า ในขณะทีควันสีดายังคงลอยขึ ้นฟ้ า โดยทีใรไนท์แมร์ รุ่นแพนเซอร์ -ฮัมเมลเคลือนพลตามมา ่ ่ ่ ่ “Artilharia .... Abrir fogo!” (“ปื นใหญ่.... เปิ ดฉากยิง!”) นายทหารโปรตุเกสตะโกนสังลัน ่ ่ กองปื นใหญ่เริ่ มทาการระดมยิงใส่พวกยูโร-สเฟี ยร์ ที่ตอนนี ้กาลังอยูบนที่ราบ ... ทหารยูโร-สเฟี ยร์ บางส่วนก็โดน ่ระเบิดปลิวไปคนละทิศละทาง ก่อนที่พวกเขาจะเริ่ มเร่งฝี เท้ าให้ เร็ วขึ ้น และปื นใหญ่ของพวกเขาก็เริ่ มทาการยิงสวน กระสุนปื นใหญ่ตกลงใส่แนวปองกันทางเหนือของพวกโปรตุเกส พวกทหารต่างก็วิ่งเข้ าไปหลบในสนามเพลาะ ้และเตรี ยมพร้ อมสาหรับการโจมตีโดยหน่วยทหารราบ พอทหารทุกนายเข้ าประจาตาแหน่งแล้ ว นายทหารก็ยกมือเตรี ยมให้ สญญาณ ั พอข้ าศึกเดินเข้ ามาได้ ในระยะ สักพักนายทหารโปรตุเกสก็โบกมือสังยิงทันที ่ เปรี ยง!!!! ้
 • 7. 20 นาทีต่อมา ทางด่ วน IP5, ทางไปวิลาร์ ฟอร์ โมโซ่ ขบวนรถทหารโปรตุเกสกาลังวิ่งตรงไปที่เขตสมรภูมเิ พื่อเสริ มกาลังที่แนวปองกัน ้ ทุกคนเอามือกุมปื นยาวของตนและนังตัวสันเล็กน้ อย ในขณะที่รถกาลังวิ่งไปตามถนนเรื่ อยๆ ่ ่ ในตอนนันเอง Lancelot กับ Sutherland อีก 4ตัวก็บินผ่านไปในขณะทีพวกนันกาลังพยายามหลบหลีกกระสุน ้ ่ ้แตกอากาศ “ทุกคน ระวังหน่อยนะ”สุซาคุสงนักบินในขณะที่ตนกาลังบินหลบระเบิดแตกอากาศบนฟ้ า ั่ “รับทราบ”นักบินตอบกลับ แล้ วพวกเขาก็มาถึงบนเนินแห่งนึง ที่เต็มไปด้ วยสนามเพลาะซึงพวกทหารกาลังใช้ มนหลบระเบิด ่ ั Knightmare ทุกตัวก็เข้ าไปประจาตรงเชิงเทินที่ขดเอาไว้ ในขณะที่พวก Panzer-Hummel กาลังวิ่งออกมาจาก ุแนวต้ นไม้ และระดมยิงปื นกลจากระยะไกล สุซาคุบงคับให้ Lancelot หมอบลงก่อนและรอให้ พวกข้ าศึกหยุดยิง แล้ วก็คอยสวนกลับด้ วย Varis … ระเบิดของ ั ่พวกสเปนตกลงลูกนึงต่อนาที ทาให้ การรบนันดูอนตรายมากยิ่งขึ ้นสาหรับฝ่ ายปองกัน ้ ั ้ “แน่จริ งก็เข้ ามาสิ!”สุซาคุเหนี่ยวไกยิงใส่ Panzer-Hummel ตัวนึง จนมันล้ มลง แล้ ว Panzer-Hummel อีกตัวก็ออกมาจากแนวต้ นไม้ และระดมยิงปื นกลใส่ Lancelot แต่สซาคุก็บงคับหลบลง ุ ัตรงที่กาบังทัน กระสุนจึงชนแค่มลดินบนเชิงเทิน ู
 • 8. แล้ วสุซาคุก็มองไปทางด้ านซ้ ายของเขา เห็นระเบิดตกใส่ Sutherland ตัวนึงจนตัวกระเด็นออกมานอกที่กาบังก่อนที่เขาจะเงยหน้ าเห็นฝูงเครื่ องบินทิ ้งระเบิดแนวดิ่ง Stuka 5ลาทีกาลังโฉบลงมาระดมยิงปื นกลและทิ ้งระเบิดใส่ ่ “ระเบิดลง!!!”สุซาคุตะโกนและรี บบังคับเครื่ องหนี ทุกคนกระจายตัวกันหลบ ก่อนที่ระเบิดจะตกใส่เชิงเทินจนทุกอย่างกระจุยกระจายด้ วยแรงระเบิดที่มากมาย จนจะทาให้ ตกแหลกเป็ นผุยผงได้ เลยด้ วยซ ้า ึ ตูม!!!!! “ทุกคน! กลับเข้ าประจาตาแหน่ง!”สุซาคุสงและขับLancelot กลับเข้ าไปประจาบนเชิงเทินจุดเดิมทีเ่ ริ่ มเละมาก ั่ยิ่งขึ ้น “Yes my lord!”นักบินขานรับเสียงดัง แล้ วKnightmare รุ่น Vincent Ward อีก 3ตัวก็บินเข้ ามาเสริ มกาลังกับพวกสุซาคุ “พวกเรามาจากหน่วยทหารยานเกราะอากาศที่ 4 จากกรม 1st New Hampshire ครับ!” “ยินดีต้อนรับสู่ เนินนรก!”สุซาคุทกทายและลันไกยิงใส่พวกข้ าศึกต่อไปเรื่ อยๆ ั ่ ศูนย์ บัญชาการกองทัพบริทานเนีย, กรุ งลิสบอน พวกนายทหารชันสูงจากทังบริ ทานเนียและโปรตุเกสต่างก็กาลังยุงอยูกบการรบที่กาลังดุเดือดอยูตรงบริ เวณ ้ ้ ่ ่ ั ่ชายแดน กิลฟอร์ ดยังคงยืนมองดูแผนที่โฮโลแกรม ซึงแสดงให้ เห็นถึงกองทัพต่างๆ ที่กาลังปะทะตรงบริ เวณชายแดน โดยมี ่กองทัพโปรตุเกสและบริ ทานเนียกาลังมุงหน้ าไปเสริ มที่นน ในขณะที่พวกยูโร-สเฟี ยร์ ก็เริ่ มโผล่มามากขึ ้นที่ชายแดนเช่นกัน ั่ “กองกาลัง Imperial Britannian Army Corp ที่ 2 เริ่ มไปถึงที่แนวหน้ าแล้ ว”นายทหารบริ ทานเนียรายงานให้ กิลฟอร์ ดฟั ง “Imperial Britannian Army Corp ที่ 4 ปะทะกับข้ าศึกที่ Marvio แล้ วครับ!” “สถานการณ์โดยรวมล่ะ?”กิลฟอร์ ดเอ่ยขึ ้นถาม “พวกเรามีแนวโน้ มชนะ 75% ครับท่าน”นายทหารยิ ้มให้ “อืม”กิลฟอร์ ดพยักหน้ าและมองบนแผนที่ตอ ่
 • 9. แต่จ่ๆ ความยินดีแห่งชัยชนะทีกาลังจะมาถึง ก็ถกทาให้ กร่อยลงโดยนายทหารบริ ทานเนียคนนึงที่วิ่งเข้ ามา ู ่ ูรายงาน ด้ วยสีหน้ าตาตื่น “ท่านมาร์ แชล! ท่านมาร์ แชลกิลฟอร์ ด!” “มีอะไรหรื อ?”กิลฟอร์ ดค่อยๆหันหน้ ามาถาม “ฝรั่งเศสโดนพวกยูโร-สเฟี ยร์ จากเยอรมนียดไปแล้ วครับ!” ึ กิลฟอร์ ดรู้สกใจหายพอได้ ยินอย่างนัน และนายทหารก็รายงานต่อ ึ ้ “มีรายงานมาจากกองทัพอากาศ.... พวกยูโร-สเฟี ยร์ ที่เพิ่งยึดฝรั่งเศสกาลังจะมาเสริ มกับกองทัพที่นี่ด้วยครับ” “พวกมันจะมาถึงที่นี่ เวลาเท่าไหร่?”กิลฟอร์ ดถามต่อและมองดูลงไปในแผนที่ “อีก 30 นาที ก็จะถึงที่ชายแดนโปรตุเกสครับ”นายทหารรายงานต่อ แล้ วเสียงระเบิดก็ดงขึ ้นจากข้ างนอก ั ตูม!!!! ทุกคนต่างตื่นตระหนกตกใจกับเสียง และก็เตรี ยมหมอบลงทุกเมื่อ หากระเบิดตกอีกรอบ “เกิดอะไรขึ ้น!?”กิลฟอร์ ดร้ องถามเสียงดัง “คงเป็ นกองบิน Luftwaffe ทีบินมาจากฝรั่งเศสครับ”นายทหารพูดและมองไปรอบๆ ่ แล้ วเสียงปื นต่อสู้อากาศยานก็ดงตามมา เมื่อปื นต่อสู้อากาศยานของกองทัพบริ ทานเนียและโปรตุเกส เริ่ มทา ัการยิงโต้ ตอบใส่
 • 10. เรื อรบบริ ทานเนียที่จอดอยูในท่าเรื อคือหนึงในเปาหมายหลักๆของ Luftwaffe โดยเรื อพวกนัน ส่วนมากเป็ นเรื อ ่ ่ ้ ้พิฆาตและ Battlecruiser ทียงจอดอยูในท่า ที่เหลือก็คือเรื อประจัณบานที่ลอยลาอยูนอกฝั่ ง ่ ั ่ ่ ชายแดนอิตาลี-ออสเตรีย การต่อสู้กาลังเป็ นไปอย่างดุเดือด ทังกองทัพมหาสหพันธ์และยูโร-สเฟี ยร์ กาลังประจัณหน้ ากันอย่างรุนแรง ้กระสุนปื นนันถูกระดมยิงจนสามารถเห็นเป็ นดังสายฝนได้ เลยทีเดียว เสียงระเบิดทาให้ ร้ ูวาการรบครังนี ้มีการใช้ ปืนใหญ่ ้ ่ ่ ้และเครื่ องบินทิ ้งระเบิดอย่างรุนแรงด้ วยกันทังนัน แต่ก็ดเู หมือนว่าพวกกองทัพมหาสหพันธ์แห่งอิตาลีกาลังจะพ่ายเต็มที ้ ้ ส่วนโรโล่กบกอร์ ดอนและนายทหารออสเตรี ย ร้ อยเอกฟอน เคนสไตน์ ... พวกเขาก็กาลังซุมอยูบนเนินสูงแห่งนึง ั ่ ่ที่พวกยูโร-สเฟี ยร์ กาลังใช้ เป็ นจุดสังเกตการณ์ เพื่อชี ้เปาปื นใหญ่ ้
 • 11. จากบนนี ้ พวกเขาสามารถเห็นแสงปื นและแสงระเบิดจากข้ างล่างได้ อย่างชัดเจน และพวกเขาก็เห็นทหารยูโร-สเฟี ยร์ 2นาย คนนึงส่องกล้ องและอีกคนพูดวิทยุ ... โรโล่กบกอร์ ดอนจึงค่อยๆย่องเข้ าไปข้ างหลังพวกเขา และถีบพวกเขา ัตกลงไปจากเนิน “อ๊ าก!!!!!!” สิ ้นเสียงร้ องจนเสียงหลงของสองทหารผู้โชคร้ าย โรโล่ก็ได้ ยินเสียงนายทหารจากในวิทยุ “Hallo Hallo! Was ist mit dir passiert?!” (“ฮัลโหล ฮัลโหล! เกิดอะไรขึ ้นกับนาย?!”) โรโล่จึงหยิบหูวิทยุขึ ้นมา และก็ตอบกลับไป “Nein, nichts. Und bitte stornieren Feuer Auftrag.” (“เปล่า ไม่มีอะไร.... และโปรดยกเลิกภารกิจการยิงด้ วย”)
 • 12. เสร็ จแล้ วร้ อยเอกฟอน เคนสไตน์ก็หนมาหาโรโล่และก็ถึงกับยกนิ ้วให้ ก่อนที่ทงสามคนจะมองลงไปข้ างล่าง และ ั ั้กอร์ ดอนก็หยิบหน้ าไม้ ออกมา “ได้ เวลาลงไปแล้ วล่ะ”เขาบอกกับทุกคนและเล็งหน้ าไม้ ไปที่หลังคาบ้ านหลังนึง และก็ใส่ลกดอกติดสายเคเบิ ้ล ูก่อนที่เขาจะเหนี่ยวไก ฟิ ว... จึก!! ้ หลังจากนัน กอร์ ดอนก็ใช้ ตะขอเกี่ยวสายเคเบิ ้ลโหนตัวพุงลงไปที่บ้านหลังนัน ตามด้ วยร้ อยเอกฟอน เคนสไตน์ที่ ้ ่ ้ตามมาติดๆ แต่ตวโรโล่กลับรู้สกไม่มนใจในตัวเอง เขายืนนิ่งอยู่ 2-3 วินาที ก่อนที่จะโหนตัวตามลงไป ั ึ ั่ กอร์ ดอนพุงผ่านหน้ าต่างเข้ ามาเป็ นคนแรก ชนกับพลแม่นปื นยูโร-สเฟี ยร์ ที่กาลังซุมอยูที่หน้ าต่าง พลแม่นปื นคน ่ ่ ่นันพยายามจะลุกขึ ้น แต่ก็ถกกอร์ ดอนใช้ หน้ าไม้ ทบจนสลบ ก่อนที่ร้อยเอกฟอน เคนสไตน์จะพุงเข้ ามาตามด้ วยโรโล่เป็ น ้ ู ุ ่คนสุดท้ าย “อย่าคิดว่าแกแม่นเสมอไปนะเว๊ ย! ไอ้ เจอร์ รี่!”กอร์ ดอนชี ้หน้ าด่าพลแม่นปื นที่สลบอยูก่อนที่เขาจะลุกขึ ้น ่ “คิดว่าพวกเรารี บไปต่อดีกว่านะครับ”โรโล่เสนอและก็คอยๆลุกขึ ้นเช่นกัน ่ “ผมเห็นด้ วยกับที่คณแลมเปรูจพูด”ร้ อยเอกฟอน เคนสไตน์ก็เห็นด้ วยเช่นกัน ว่าพวกเขาควรรี บเผ่นด่วน ุ ตูม!!!! เสียงระเบิดดังจากข้ างนอก “ผมว่า เราคงต้ องรี บอย่างด่วนเลยล่ะ!!!”โรโล่รีบวิ่งนาลงไปทางบันได “ออกข้ างหน้ าคงจะอันตราย ข้ างนอกคงจะยังยิงกันอยู่ พวกเราน่าจะออกประตูหลัง” พอทังสามคนเปิ ดประตูหลังแล้ ว ทุกคนก็ได้ รับการทักทายโดยกองทหารอิตาเลียน ที่กาลังเล็งทังปื นยาวและปื น ้ ่ ้กลเบามาทางพวกเขากันอย่างพร้ อมเพรี ยง “โอ้ !! ใจเย็นหน่อยสิครับ!”กอร์ ดอนพูดเสียงดัง “Metti le mani sopra la testa!” (“วางมือไว้ บนหัว!”)ทหารอิตาเลียนสังเสียงดัง ่ โรโล่รีบเอามือทังสองข้ างวางไว้ บนหัวของตน และก็พดออกมาเป็ นภาษาอิตาลี ้ ู “Ci sono spie Britannia. Scappato dal confine austriaco. Abbiamo bisogno di andare a Venezia pertrovare alcuni mezzi di trasporto disponibili a prendere noi per la nostra corazzata attesa Adriatico.” (“พวกเรา
 • 13. เป็ นสายลับบริ ทานเนีย ที่หนีมาจากชายแดนออสเตรี ย พวกเราต้ องไปที่เวนิซเพื่อหาเรื อขนส่งสักลา ไปที่เรื อรบของเราที่ลอยลารออยูบนทะเลเอเดรี ยติก”) ่ แต่พวกทหารก็ยงไม่เชื่อ และยังคงเล็งปื นมาอยู่ เผลอๆจะกาลังจะเตรี ยมยิงด้ วยซ ้า ั “ผมว่า พันธมิตรของคุณจะกาลังทาให้ พวกเราตายนะ คุณแลมเปรูจ”ร้ อยเอกฟอน เคนสไตน์พดเบาๆ ู “Aspetta.” (“ช้ าก่อน”) นายทหารอิตาเลียนเดินเข้ ามาและสังให้ พวกทหารลดปื นลง ่ ทหารอิตาเลียนทุกคนก็ลดปื นของตนลง ตามคาสัง ่ “บอกแล้ ว... ว่าเราน่ะพวกเดียวกัน”กอร์ ดอนบ่นพึมพา แล้ วนายทหารอิตาเลียนใจดีผ้ นี ้ ก็หนมาพูดกับกอร์ ดอนและโรโล่ ู ั “ขอโทษทีนะครับ... สถานการณ์มนชวนให้ พวกเราต้ องทาแบบนี ้... ผมคือพันตรี ฟรานเชสโก้ อัลดิทอเร่” ั เสียงระเบิดดังขึ ้นใกล้ ๆ พร้ อมกับแรงสันสะเทือน ก่อนจะมีเครื่ องบิน Stuka บินผ่านหัวไป ตามด้ วยเสียงตะโกน ่ของทหารอิตาเลียนที่วิ่งมารายงานแบบตาลีตาเหลือก “Segnala signor!” (“รายงานครับ!”) พอเขาหยุดพักหายใจชัวขณะแล้ ว เขาก็รีบรายงานด้ วยสีหน้ าเคร่งเครี ยด ่ “Relazione UFN Armata della Polonia. Esercito EUROSPHERE è recentemente assunto la capitaleVarsavia. Formazioni dellesercito polacco sono al collasso.” (“รายงานจากกองทัพโปแลนด์แห่งมหาสหพันธ์...กองทัพยูโร-สเฟี ยร์ เพิ่งเข้ ายึดกรุงวอร์ ซอ รูปขบวนกองทัพโปแลนด์กาลังแตกสลายครับ”) “Dio ci aiuti tutti.” (“พระเจ้ าช่วยพวกเราด้ วย”)พันตรี อลดิทอเร่อทานเสียงเบาๆ ั ุ “Signor .... Il presidente aveva deciso. Il nostro esercito si ritirerà doltremare, verso la Britannia.”(“ท่านครับ ... ท่านประธานาธิบดีได้ ตดสินใจแล้ ว ... กองทัพเราจะถอนกาลังออกนอกประเทศ ไปที่บริ ทานเนีย”)ทหาร ัรายงานต่อ แล้ วพันตรี ก็หนมาหาพวกโรโล่ ก่อนจะเดินไปเปิ ดลังไม้ ใหญ่ โดยข้ างในนันเป็ นปื นกลเบาของกองทัพอิตาเลียนรุ่น ั ้Beretta Modello 2010
 • 14. “ติดอาวุธให้ กบตัวเองซะ พวกเรากาลังจะเผ่นแล้ ว!”เขาพูดพร้ อมกับชักปื นกลของเขาเอง ั ทังสามคนเดินไปหยิบปื นกลเบา และก็ตามพวกทหารที่กาลังวิ่งตามพันตรี อลดิทอเร่ซงกาลังวิ่งนาไปตามตรอก ้ ั ึ่เล็กๆ ระหว่างทางก็ได้ ยินเสียงการต่อสู้ที่ฟังดูรุนแรงมากยิ่งขึ ้น และก็ได้ ยินเสียงเครื่ องยนต์อะไรบางอย่างดูเหมือนจะเสียหาย ก่อนที่ฮ. VTOL ของกองทัพอิตาลีจะควงสว่านตกลงบนหลังคาบ้ านหลังนึงจนระเบิด ลูกไฟกระจาย ตูม!!!!!! ทุกคนก้ มลงสักพัก ก่อนจะวิ่งไปต่อ เมื่อไปถึงทางออกแล้ ว ก็เห็นกองทหารยูโร-สเฟี ยร์ กาลังวิ่งมา ทหารคนนึงในนันก็หนมาเห็นเข้ าจึงเรี ยกพรรคพวกให้ หนมาเตรี ยมยิงใส่ แต่พวกเขาก็ถกรถบรรทุกของกองทัพอิตาลีพงเข้ าใส่ ้ ั ั ู ุ่ “นันไง รถของพวกเรา!”พันตรี อลดิทอเร่พดและรี บปี นขึ ้นรถ ่ ั ู ทุกคนรี บขึ ้นรถ ในขณะที่พวกข้ าศึกกาลังเข้ ามาใกล้ เรื่ อยๆ พวกทหารอิตาเลียนในบริ เวณนันก็ทาการยิงคุ้มกัน ้ด้ วยปื นยาวและปื นกล
 • 15. พอจัดการกับทหารยูโร-สเฟี ยร์ ไปประมาณ 2-3หมู.่ ... Reich Sutherland ก็โผล่ออกมา ทหารอิตาเลียนคนนึงก็ ่หยิบจรวดออกมาและยิงใส่ ฟิ ว... ตูม!!!! ้ Reich Sutherland โดนยิงใส่ที่ Cockpit จนระเบิดและหงายท้ องล้ มตึง “Vai ora! Soldato!” (“ไปได้ ! ทหาร!”)พันตรี อลดิทอเร่สงพลขับ รถก็รีบวิ่งออกไปทันทีที่สตาร์ ทเครื่ องแล้ ว ั ั่ ในระหว่างที่นงรถอยูนน โรโล่ก็มองเห็นเครื่ องบินรบของกองทัพอิตาลีกาลังไฟติด และพุงลงใส่ทางข้ างถนน ตาม ั่ ่ ั้ ่ด้ วยเครื่ องบิน Stuka อีก 2ลา ที่บินผ่านหัวตรงไปหย่อนระเบิดใส่กองรถถังและ Knightmare ของอิตาลี แล้ วยาน Dropshipของยูโร-สเฟี ยร์ หลายสิบลาก็บินผ่านไป และพวกพลร่มก็กระโดดลงมาตามเส้ นทางทียาน ่บินผ่าน
 • 16. วิลาร์ ฟอร์ โมโซ่ , โปรตุเกส 8.14น สุซาคุยงคงขับ Lancelot ยิงต่อสู้กบ Panzer-Hummel ของกองกาลังสเปนแห่งยูโร-สเฟี ยร์ ที่กาลังรุกเข้ ามา ั ัเรื่ อยๆ ในขณะที่ทงสองฝั่ งก็คอยๆได้ รับกาลังเสริ มมาทีละนิด ั้ ่ เปรี ยง!!! ้ หลังจากที่สซาคุ ยิง Panzer-Hummel ตัวนึงล้ ม ก็มี Panzer-Hummel อีก 2ตัว วิ่งมาเสริ มแทนที่ พร้ อมกับกราด ุยิงปื นกลใส่ ทาให้ Lancelot ต้ องรี บลงไปหมอบหลบหลังมูลดิน “กาลังเสริ มหรื อ!? ทาไมมันเยอะจัง?” แล้ วจู่ๆ ก็มีอะไรบางอย่างที่ติดควันกาลังพุงผ่านฟากฟ้ า ผ่านหัวLancelot ไปตกใส่ Panzer-Hummel 2 ตัวนัน ่ ้จนเกิดการระเบิด ตามด้ วยอีกหลายๆ ลูกที่ตกใส่กองกาลังยูโร-สเฟี ยร์ ที่กาลังบุกรุกเข้ ามา “ปื นใหญ่.... กองทัพโปรตุเกสมาเสริ มแล้ วหรื อ?”สุซาคุหนไปมองข้ างหลังเขา ั สิงที่เห็นคือ กองทหารโปรตุเกส นาโดยกองรถถัง กาลังรุกตรงเข้ ามาเสริ มกาลังกับพรรคพวกที่แนวหน้ า โดยมี ่เครื่ องบินคอยโปรยหมอกควันสีขาวเพื่อปกปิ ดจากสายตาข้ าศึก
 • 17. “กาลังเสริ มจริ งด้ วย!”สุซาคุเริ่ มมีกาลังใจมากขึ ้น เขาจึงรี บขับ Lancelot ออกมาจากที่กาบังและยิง Varis ใส่Knightmare ข้ าศึกที่กาลังดาหน้ าเข้ ามาเรื่ อยๆ “เข้ าประจาตาแหน่ง! พวกเราต้ องยันมันเอาไว้!”กิลฟอร์ ดขับ Vincentตามมาเสริ มกาลังด้ วยตัวเขาเอง การต่อสู้เริ่ มดุเดือดถึงขันสูงสุด เมื่อทหารทังสองฝ่ ายที่มีกาลังมากพอกัน เข้ าเผชิญหน้ ากัน ้ ้ ทหารโปรตุเกสเข้ าไปเสริ มตามแนวปองกันต่างๆ และทาการยิงต่อต้ านพวกทหารสเปนที่ดาหน้ าเข้ ามาเรื่ อยๆ ้กระสุนปื นใหญ่ของทังสองฝ่ ายค่อยๆ ตกลงบนพื ้นที่โล่งๆ .... เครื่ องบินรบของทังสองฝ่ ายและ Knightmare ต่างดวลกัน ้ ้บนอากาศ สาหรับการรบบนอากาศนัน โปรตุเกสดูจะด้ อยกว่ายูโร-สเฟี ยร์ เนื่องจากใช้ ของเก่า เข้ าต่อกรกับของใหม่ ้
 • 18. ที่แนวออกลุยของกองทัพยูโร-สเฟี ยร์ นน กองทัพเยอรมันและกองทัพสเปนบางส่วนก็เพิ่งเข้ ามาเสริ ม หลังจากที่ ั้ตนเพิ่งเสร็ จสิ ้นการรบเพื่อยึดฝรั่งเศสเมื่อชัวโมงที่แล้ วนี ้ ่ ในตอนนี ้พวกเขาก็กาลังเตรี ยมแนวยิง ที่เรี ยงรายไปด้ วยจรวด ทีพร้ อมจะยิงตลอดเวลา ่ นายทหารยูโร-สเฟี ยร์ วิ่งมายงาน นายทหารหนุม ชาวเยอรมันร่างโต ผมยาวประบ่าสีน ้าเงิน ที่กาลังยืนดูการรบ ่อยูบนKnightmare รุ่นที่คล้ ายกับ Gloucester ของบริ ทานเนีย แต่ทาสีเทาและเสริ มเกราะบางส่วน ่ Knightmare ตัวนี ้ มีชื่อว่า Rittenbruder และคนที่กาลังยืนอยูข้างบนนัน ก็คือ พันเอกพิเศษ สตาหน์ เรนอส ่ ้ “พันเอกพิเศษเรนอส .... Nebelwerfer พร้ อมยิงแล้ วครับท่าน!” “ดี....”สตาห์นพูดก่อนที่เขาจะสัง ่ “ยิงได้ ” “Jawohl!”นายทหารขานรับและวิ่งไปสังให้ แนวเครื่ องจรวด เริ่ มระดมยิงใส่แนวของกองทัพโปรตุเกส ่ “Offens Feuer!”
 • 19. จรวดหลายสิบลูก พุงตรงไปยังกองทัพบริ ทานเนียและกองทัพโปรตุเกส ที่กาลังปองกันแนวรบของตน โดยที่พวก ่ ้เขาตังตัวไม่ทน ทาให้ เกิดความเสียหายหนักทันทีที่จรวดตกสูพื ้นและระเบิดขึ ้น ้ ั ่ ตูม!!!!!!!! หลังจากนัน กองทัพยูโร-สเฟี ยร์ ก็บกเข้ ามาเต็มกาลัง โดยคราวนี ้ เป็ นทีของกองทัพเยอรมัน ที่มีอาวุธทันสมัยและ ้ ุทรงประสิทธิภาพมากกว่ากองทัพสเปนที่บกเป็ นพวกแรก ุ
 • 20. เป็ นครังแรกๆ ที่ Sutherland ของบริ ทานเนียต้ องเข้ าประจันหน้ ากับญาติของตน คือ Reich Sutherland แห่งยู ้โร-สเฟี ยร์ ที่ผลิตโดยเยอรมนี ซึงผลกลับปรากฎเป็ นว่า Reich Sutherland มีความสามารถเหนือกว่าของต้ นตารับจากบริ ่ทานเนีย ทางฝ่ ายโปรตุเกสและบริ ทานเนียเริ่ มเสียเปรี ยบมากขึ ้น ทังทหารราบ, ยานเกราะและอากาศยาน ที่เริ่ มด้ อยกว่ายู ้โร-สเฟี ยร์ และแผนการรบของพวกเขาก็กาลังจะเริ่ มด้ อยลง ทันทีที่เจอกับการบุกไวจากพวกนันเข้ าให้ ้ รูปขบวนของกองทัพโปรตุเกส-บริ ทานเนียเริ่ มแตกสลายมากขึ ้นเรื่ อยๆ ดังรอยร้ าวที่เริ่ มลามบนแก้ ว ในขณะที่ ่กองทัพยูโร-สเฟี ยร์ โดยเฉพาะในส่วนของกองทัพเยอรมัน จ้ าวจักรวรรดิ ยังคงบุกเข้ ามาโดยสามารถคงรูปขบวนและความเป็ นระเบียบเอาไว้ ได้ ... ทาให้ มีสวนแตกต่างกันอย่างมาก ระหว่างสองฝ่ าย ่
 • 21. พอเห็นแบบนี ้ สุซาคุจึงต้ องขับ Lancelot ไปถามกิลฟอร์ ดด้ วยตัวเอง “คุณกิลฟอร์ ด... นี่มนเกิดอะไรขึ ้นครับเนี่ย!?” ั “พวกมันคงมาถึงแล้ ว”กิลฟอร์ ดเอ่ยขึ ้นเบาๆ อย่างใจหาย “อะไรครับ?”สุซาคุไม่เข้ าใจ กับสิงที่กิลฟอร์ ดพูด ่ “กองทัพเยอรมันแห่งยูโร-สเฟี ยร์ .... พวกนันมาเสริ มกับพวกสเปนที่นี่ หลังจากที่ตีฝรั่งเศสแตกแล้ ว”กิลฟอร์ ดพูด ้ก่อนที่จะสัง ่ “ทาการถอนกาลังโดยด่วน!” “แต่วา พวกเรายังยันมันได้ นะ!”สุซาคุแย้ ง ก่อนที่จะเห็น Gareth ทียืนอยูข้างๆ Vincent ของกิลฟอร์ ดจะถูกยิงจน ่ ่ ่ระเบิด ตูม!!!!! “นี่เป็ นคาสัง!.... หากไม่ทาตาม ก็จงตายอยูที่นี่แล้ วกัน จะเอาอะไรไหม!?”กิลฟอร์ ดขึ ้นเสียงใส่ ่ ่ สุซาคุก็ไม่คิดจะแย้ งต่อ เขาทาได้ แค่มองทหารของตนกาลังถอนตัวหนีพวกข้ าศึก ในขณะที่พวกข้ าศึกรุกเข้ ามาใกล้ เรื่ อยๆ เขาทาได้ แค่เพียงกัดฟั นด้ วยความแค้ นใจ “หนอย!!!”เขาทุบแผงวงจรระบายความโกรธ ตึง!!!! เวนิซ, อิตาลี
 • 22. กองทัพพลร่มและกองทัพอากาศแห่งยูโร-สเฟี ยร์ กาลังทาการเข้ าโจมตีเมือง ในขณะที่กองทัพอิตาเลียนกาลัง ่ถอนทัพลงทะเล เพื่อหนีไปบริ ทานเนีย โดยจะพาพลเรื อนไปบางส่วน ถ้ าพวกเขาหนีได้ การต่อสู้ในเมืองทาให้ เกิดความเสียหายกับเมืองอยูบ้าง แต่พวกชาวบ้ านต่างก็ไม่คิดจะออกมาจากบ้ านของตน ่เพราะกลัวจะโดนลูกหลง ตายไปยังไงก็ไม่ค้ ม ุ พวกโรโล่ยงคงอยูกบกองทหารอิตาเลียนของพันตรี อลดิทอเร่ ที่ยงคงปองกันบริ เวณท่าเรื อเล็กๆ ในขณะทีพวก ั ่ ั ่ ั ั ้ ่เขากาลังรอเรื อลาดตระเวนให้ มารับ ในระหว่างนันเอง พวกเขาก็ได้ ยินพวกเยอรมันป่ าวประกาศด้ วยลาโพงกระจายเสียงผ ้บนฮ. VTOL ของพวกเขา โดยเป็ นการประกาศในภาษาอิตาเลียน “Soldati e cittadini dItalia! La tua resistenza al nostro esercito imperiale sarà inutile! Questo non èlannessione della vostra nazione. Ma invece, siamo qui per integrare il vostro paese nella comunità europeapiù prospera e più forte. Cooperare per la nostra causa e sarete ricompensa.” (“ทหารและพลเมืองแห่งอิตาลี!การต่อต้ านของพวกท่านต่อกองทัพจักรวรรดิของเราจะเป็ นไปอย่างเปล่าประโยชน์! นี่ไม่ใช่การผนวกประเทศของท่าน แต่เป็ นการรวมประเทศของท่าน เข้ าเป็ นส่วนนึงของสังคมยุโรปที่มงคังและแข็งแกร่งกว่า หากร่วมมือเพื่อพันธกิจของพวกเรา ั่ ่และท่านจะได้ รับรางวัลตอบแทน”) “Non ascoltare la propaganda nemica.” (“อย่าไปฟั งโฆษณาชวนเชื่อของศัตรู”)พันตรี อลดิทอเร่กาชับทหาร ัของเขาเอง ทันใดนันเอง พวกเขาก็ได้ ยินเสียงเครื่ องยนต์ดงกระหึมขึ ้น กองบินฮ. VTOL และยาน Dropsip แห่งกองทัพอิตาลี ้ ั ่ได้ บินผ่านพวกเขาไปเป็ นรูปขบวน ตรงไปยังทางใต้ บนยานบางลาก็มีตราอัศวินดาติดอยูด้วย ่ “ดูเหมือนว่า กองบัญชาการอัศวินดาสาขาเวนิซ จะทาการอพยพหนีไปแล้ วนะครับ”โรโล่เอ่ยขึ ้น แล้ วเสียงเครื่ องยนต์พงที่แสนจะแสบแก้ วหูก็ดงขึ ้น ก่อนที่จะมีฮ.VTOL ของอิตาลีลานึงจนหมุนควงสว่านไปตกที่ ั ัอาคารแห่งนึงหลังจากที่มนโดนยิงจนร่วง ั
 • 23. ตูม!!!! “I soldati dellEsercito Italiano! Arrendersi ora! la vostra Federazione Unita dei Nazioni e lOrdine deiCavalieri neri ti ha abbandonato! Ti trattano come un prigioniero di guerra secondo la Convenzione diGinevra. Ma se si vuole continuare a lottare, dobbiamo solo dare la morte!” (“ทหารแห่งกองทัพอิตาลี! จงยอมแพ้ซะ! มหาสหพันธ์และภาคีอศวินดาของพวกท่านได้ ทอดทิ ้งท่านแล้ ว! พวกเราจะกระทาต่อท่านดังเช่นเชลยศึกตาม ัอนุสญญาเจนีวา แต่หากคุณยังขืนสู้ตอ พวกเราคงทาได้ แค่มอบความตายแด่ทาน!”) นายทหารเยอรมันประกาศผ่านโทร ั ่ ่โข่ง ที่อยูไม่หางไปมากนัก ่ ่ “Komm her und kämpfen uns, wenn Sie es wagen, kaiserliche Bastard!” (“เข้ ามานี่และสู้กบพวกเราสิ ถ้ า ัแกกล้ าพอ ไอ้ ลกกะหรี่ จกรวรรดิ!”)พันตรี อลดิทอเร่ตะโกนสวนออกไปเป็ นภาษาเยอรมัน ู ั ั แล้ วระเบิดควันก็ตกลงข้ างนอก ตามด้ วยเสียงประกาศจากทางฝั่ งตรงข้ าม “Avete deciso. Si sceglie la morte! Come lei ha voluto, è abituato a sopravvivere questa battaglia!”(“ท่านตัดสินใจแล้ ว ท่านเลือกความตาย! ก็ได้ ... พวกท่านจะไม่รอดจากศึกนี ้ออกไปแน่!”) “ชักใจไม่ดีแล้ วแฮะ”กอร์ ดอนพูดขึ ้นและก็ชกปื นกลเบาของเขาเพื่อเตรี ยมยิง ั เฮ!!!! เสียงโห่ร้องของทหารยูโร-สเฟี ยร์ ดงขึ ้น ก่อนที่พวกนันจะวิ่งผ่านสายหมอกออกมา พวกอิตาเลียนก็เลยเริ่ มเปิ ด ั ้ฉากยิงใส่ พวกยูโร-สเฟี ยร์ ที่ออกมานัน มากพอที่จะเป็ นหมวดทหารประมาณ50กว่าคน ส่วนมากก็จะโดนยิงตายก่อน ้หรื อไม่หากโชคดี พวกนี ้ก็สามารถเข้ าไปสู้ระยะประชิดได้ แต่ก็จะตายในไม่ช้า เมื่อเจอกับดาบปลายปื นอันแหลมคม พอต่อสู้มาได้ เกือบนาที เรื อลาดตระเวนก็แล่นมาจอดในท่า ทุกคนก็คอยๆวิ่งไปขึ ้นเรื อ ่ ระหว่างนันเอง พันตรี อลดิทอเร่ก็หนกลับไปยิงคุ้มกัน ก่อนที่ทหารยูโร-สเฟี ยร์ คนนึงจะยกปื นยาวขึ ้นเล็งและยิงใส่ ้ ั ั เปรี ยง!!! ้ กระสุนพุงผ่านไหล่ขวาของพันตรี ก่อนที่อีกนัดจะพุงผ่านหัว ่ ่ โพล๊ ะ!!! “พันตรี !!”ร้ อยเอกฟอน เคนสไตน์รีบวิ่งไปที่ร่างพันตรี
 • 24. แล้ วกระสุนปื นกลก็พงมาชนใส่ร่างร้ อยเอก จนตายไปอีกคนo7’ ุ่ “คุณเคลริ ช!!”โรโล่ที่กาลังจะลงเรื อ ร้ องลันและจะวิ่งเข้ าไปหา แต่กอร์ ดอนก็ห้ามเอาไว้ ่ “ไม่มีเวลาแล้ วนะครับ!” แล้ วReich Sutherland 2 ตัวก็โผล่ออกมาและก็ระดมยิงใส่พวกทหารอิตาเลียนที่กาลังวิ่งไปที่เรื อ พอทุกคนลงไปในเรื อแล้ ว เรื อก็เริ่ มติดเครื่ องแล่นออกจากท่า โดยเกือบจะทิ ้งทหารคนนึงไว้ ทหารคนนันกระโดด ้ตรงมาที่เรื อ ก่อนที่เครื่ องบินอิตาลี 2ลาจะบินมาทิ ้งระเบิดเพลิงใส่บนฝั่ ง ตูม!!!! ชั่วโมงต่ อมา วังหลวงบริทานเนีย 3.23น (เวลาท้ องถิ่น) เสียงโทรศัพท์ดงขึ ้นในห้ องนอนของลูลช เขาค่อยๆลุกขึ ้นมานังบนเตียงและรับโทรศัพท์อย่างสลึมสลือ ั ุ ่ “ฮัลโหล?” “ฮัลโหลลูลช... นี่พี่เอง”เสียงคอร์ นีเลียดังผ่านสายโทรศัพท์ ุ “ท่านพี่หญิง.... มีอะไรหรื อ? ถึงโทรมาดึกอย่างนี ้... นี่แค่ตี 3 เองนะครับ” คอร์ นีเลียนันกาลังโทรมาจากศูนย์บญชาการที่ตอนนี ้งานกาลังยุงอยูมาก ้ ั ่ ่ “พี่มีขาวจะมาแจ้ งให้ น้องทราบ เป็ นข่าวจากทางกองทัพที่พี่สงไปยุโรป” ่ ่ “ข่าวจากกองทัพภาคพื ้นยุโรป? คงต้ องเป็ นข่าวดีแน่.... สถานการณ์ยงดีอยูใช่ไหมครับ?”ลูลชพูดด้ วยน ้าเสียงที่ ั ่ ุเริ่ มยินดีขึ ้นเล็กน้ อย
 • 25. “ตรงกันข้ ามเลย”คอร์ นีเลียกลับพูดด้ วยน ้าเสียงสันเล็กน้ อย ก่อนทีเ่ ธอจะเริ่ มเล่า ่ “สงครามเริ่ มขึ ้นแล้ ว.... กองทัพยูโร-สเฟี ยร์ บกอย่างสายฟ้ าแลบ ตังแต่ 6 โมง ตามเวลาที่ยโรป ภายใน1ชัวโมง ุ ้ ุ ่ฝรั่งเศสก็พายแพ้ ต่อจากนันอิตาลี, โปแลนด์ รวมถึงโปรตุเกสก็พายยับ .... กองทัพของเราก็พายเหมือนกัน” ่ ้ ่ ่ “แล้ ว... ท่านพี่หญิงคิดว่า จะเกิดอะไรขึ ้นต่อ?”ลูลชเริ่ มใจไม่ดีด้วยอีกคน ุ “พี่วา... จากสภาพการณ์แล้ ว... พรุ่งนี ้ พวกยูโร-สเฟี ยร์ คงจะบุกตุรกีฝั่งเอเซียไมเนอร์ ตอ ในขณะที่มงตรงเข้ าไปใน ่ ่ ุ่รัสเซีย, เบลารุสและยูเครนต่อ ตอนนี ้ยุโรปตะวันตกทังหมด เป็ นของพวกมันไปแล้ ว”คอร์ นีเลียเล่าต่อ ้ “แล้ วสภาพกองทัพของเราล่ะ?”ลูลชถามต่อ ุ “เสียหายไป 30% ตอนนี ้กาลังนังเรื อกลับมาที่บริ ทานเนียพร้ อมกับพวกโปรตุเกสที่จะขอใช้ จกรวรรดิเราเป็ นฐานที่ ่ ัมัน คงจะมาถึที่นี่งตอน 7 โมงของบ้ านเรา”คอร์ นีเลียยกนาฬิกาข้ อมือขึ ้นดู ่ “อนุญาติให้ พวกโปรตุเกสและชาติอื่นๆ ที่รบกับยูโร-สเฟี ยร์ ใช้ ประเทศเราเป็ นที่มนได้ .... และให้ ออกข่าว ั่เกี่ยวกับความพ่ายแพ้ ของเรา ตอน 8 โมง”ลูลชสังก่อนที่จะวางหูลงไป ุ ่ แล้ วเขาก็เดินไปที่หน้ าต่างและก็มองดูดาวและกลีบเมฆ ด้ วยสายตาเหม่อลอย “เราจะทาอย่างไรต่อดี?” โรงเรียนเตรียมทหารมณฑลกวางตุ้ง, ฮ่ องกง, สหพันธ์ จีน 14.32น (เวลาท้ องถิ่น) จื่อหลินกาลังเดินคุยกับฉวนฟางกันอย่างเพื่อน ซึงหลายๆคนหากดูไกลๆแล้ ว ก็คงจะไม่นกว่าที่แท้ ทังคูตางเป็ น ่ ึ ้ ่ ่คูหมันกัน ่ ้
 • 26. “วันนี ้ จื่อหลินอยากทานอะไรเป็ นพิเศษไหม?”ฉวนฟางถาม “ไม่ละ ขอแค่ขนมจีบกุ้ง ร้ านเฮียชุน ก็พอค่ะ”จื่อหลินพูดแล้ วก็ยิ ้ม ่ “ผมได้ ยินมาว่า มีร้านดิ่มซาเปิ ดใหม่เจ้ านึง สนใจไหมล่ะ”ฉวนฟางเสนออีกร้ านนึงให้ แต่ร้ ูสกว่าคูหมันของเขา ึ ่ ้ยังคงติดใจร้ านเดิมมากกว่า “ขอบคุณค่ะ แต่จื่อหลินชอบเจ้ าเก่ามากกว่า” พอเห็นรอยยิ ้มของเธอแล้ ว ฉวนฟางก็ร้ ูสกอิ่มเอมใจไปด้ วย ึ แต่จ่ๆ ก็มีเด็กเตรี ยมทหารคนนึง วิ่งเข้ ามาหา ู “ซุน ฉวนฟาง!!!!” “มีอะไรหรอ? หลิง อี ้เซี่ย”ฉวนฟางหันมาถามอย่างงงๆ “ข่าวใหญ่วะ.... สงครามเริ่ มแล้ ว!”เด็กเตรี ยมทหารวิ่งนาไปที่จอทีวีซงกาลังถ่ายทอดภาพการรบจากโปแลนด์ ่ ึ่ แน่นอนว่ากองทัพมหาสหพันธ์ที่นน ในข่าวก็พายแพ้ จนแทบจะหมดรูปเช่นกัน ั่ ่ “......กองทัพยูโร-สเฟี ยร์ ได้ บกเข้ าโปแลนด์ ผ่านทางเยอรมนีและปรัสเซียตะวันออก กองทัพของเราต่อสู้อย่างเต็ม ุความสามารถ แต่เนื่องจากแผนการของพวกยูโร-สเฟี ยร์ ที่สงเกินไป ทาให้ พวกเราต้ านทานไม่ได้ กองทัพโปแลนด์จาต้ อง ูถอยร่นไปที่เบลารุสและยูเครน การต่อสู้รุนแรงยังคงดาเนินไปตามแนวชายแดนยุโรปตะวันออก...”
 • 27. ฉวนฟางกับจื่อหลินเริ่ มใจไม่ดี ทันทีที่เห็นภาพพวกนี ้ โดยเฉพาะฉวนฟางเอง เขาเริ่ มกาหมัดหลวมๆ แบบไม่พอใจเล็กน้ อย ศูนย์ บัญชาการภาคีอัศวินดา, เกาะโฮไร ภาคีอศวินดาในฐานะกองบัญชาการที่ต้องมอบคาสังให้ แก่กองทัพต่างๆ แห่งมหาสหพันธ์ ต้ องรี บประชุมกันหนัก ั ่เพื่อหาทางปองกันดินแดนของตนจากการรุกรานแบบสายฟ้ าแลบจากยูโร-สเฟี ยร์ ้ โอกิในฐานะ ผู้นาภาคี ผู้บญชาการสูงสุดแห่งภาคีอศวินดาจึงต้ องมาประชุมเอง พร้ อมกับตอบคาถามจากเหล่า ั ัผู้นาผ่านหน้ าจอมอนิเตอร์ โดยมีเทียนจื่อและคางูยะเป็ นหนึงในนันด้ วย ่ ้ “โปแลนด์ทางตะวันตกถูกยึดจนหมดแล้ ว ส่วนอิตาลีนะหรื อ... เหลือแค่ซีซิลเี่ อง” ่ “กองทัพโปแลนด์คงจะทนไม่ได้ สกกี่น ้า... ให้ กองทัพรัสเซียเข้ าไปช่วยในเบลารุสและยูเครนเถอะ”ประธานาธิบดี ัเอวานอฟแห่งรัสเซียเสนอขึ ้น “กองทัพแดงของรัสเซีย... น่าไว้ ใจพอไหมล่ะ ท่านประธานาธิบดี?”ผู้นายูเครนหันมาทาหน้ าไม่ไว้ วางใจ “นี่ทานหมายความว่าไงนะ!?”ประธานาธิบดีเอวานอฟเริ่ มหัวเสีย ่ “ทุกท่าน ใจเย็นก่อนเถอะค่ะ!”คางูยะต้ องเข้ าระงับเหตุไว้ ก่อน “แล้ วท่านโอกิ มีแผนการอย่างไรล่ะคะ?”เทียนจื่อเอ่ยขึ ้นถาม “ผมจะให้ กองทัพแดง เข้ าไปเสริ มกาลังในเบลารุสและยูเครน ตามที่ทานเอวานอฟเสนอ.... และจะเน้ นแผนการ ่ปองกันมากกว่ารุกครับ”โอกิเสนอแผนการซึงก็ฟังดูใช้ ได้ ้ ่ “แล้ วแผนการนี ้จะได้ ผลไหมคะ? … ฟั งจากรายงานแล้ ว พวกยูโร-สเฟี ยร์ เนี่ย บุกไวมากนะ”คางูยะถามขึ ้น “แต่กองทัพแดงในรัสเซียตะวันตก ก็มีทหารเยอะกว่าชาติไหนๆแล้ ว.... หากเรามีคนเยอะกว่า แผนของพวกมันก็คงไม่ได้ ผลกับศึกนี ้”โอกิพดเหมือนจะมีเหตุผล ู
 • 28. “อืม... ก็ดีหนิ”คนอื่นๆ ในห้ องประชุมพยักหน้ าเห็นด้ วย “ถ้ างัน... ในฐานะที่เราเป็ นประธานแห่งมหาสหพันธ์ เราขอให้ ทางกองทัพได้ ทาตามแผนของท่านผู้นาภาคีโอกิ ้คานาเมะ”คางูยะประกาศ ทุกคนก็พยักหน้ าเห็นด้ วย ก่อนที่เธอจะอวยพร “หวังว่า พวกเราคงจะได้ ยินข่าวดีเร็ วๆนี ้”