• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
ภาค2 turn14
 

ภาค2 turn14

on

 • 433 views

 

Statistics

Views

Total Views
433
Views on SlideShare
421
Embed Views
12

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

1 Embed 12

http://writer.dek-d.com 12

Accessibility

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  ภาค2 turn14 ภาค2 turn14 Document Transcript

  • Code Geass – สงครามครั้งใหญ่ ปี 2019 ภาค 2 Escalation ตอนที่ 14 รุ กทลวง วันที่ 8 ตุลาคม 2019 17.00น ค่ ายทหารสัมพันธมิตร Vogelkop Peninsula นิวกีนี “วันนี้ ผมขอคารวะต่อดวงวิ ญญาณทหารที่ล่วงลับไป าหรับกัปตันมาร์ ค แบนน่อนนั้น เขา ...ส เป็ นยิงกว่าลู กผูชาย วี รบุรษแห่งจักรวรรดิ....เขาช่ วยผมมาตั้งแต่สงครามลู ลุชชไนเซล ช่ วยพาผม ่ ้ ุ ออกมาจากสนามรบ จนเรารู ้จกกันตั้งแต่ตอนนั้น เพียงแค่กระพริ บตา เขาก็จากไปแล้ว ั ....ผมจะ ไม่พดอ้อมค้อม....ผมจะบอกว่าถึ งแม้เราตายไปมาก เราก็ตองดาเนิ นการต่อไป ตามเจตจานงของ ู ้ องค์จกรพรรดิ และองค์หญิ งเพือให้โลกได้มีสนติ ภาพตลอดกาลองค์จกรพรรดิ เรามีนโยบายนี้ ั ่ ั ั หลังจากสงครามลู ลุช-ชไนเซล......ในบ้านเมืองต้องมีความยุติธรรม นอกประเทศต้องมีสนติ ั ้ั ตลอดกาล ดังนั้นพวกเราจึ งต้องสูกบพวกเยอรมันและออสเตรเลี ยที่มาทาลายสันติในพริ บตา... . ผมขอคารวะเหล่ าทหารผูล่วงลับ ผูที่ยอมสูตายเพื่อเจตจานงขององค์จกรพรรดิ!!!”สุซาคพูดแล้ว ้ ้ ้ ั ถอดหมวก โค้งคานับให้หลุ มศพของเหล่าทหาร “ทุกคน วันธยาวุทธ!!!!” ผรึ บบบบบบ “เลิ กแถวได้....”สุซาคุ พดแล้วสวมหมวกเดิ นไปหา เอ็ดมอนด์ โดแรน ู “เอ็ดมอนด์ ผมขอเลื่ อนยศให้คุณเป็ นกัปตัน ทางานแทนแบนน่อนด้วย” “ผมจะทาให้ดีที่สุดครับ ท่านลอร์ดคู รุรูกิ!!!”
  • หาด Damocles 19.00น “ท่าน จะส่งเราไปที่เชอร์ บอร์ ก.... ทาไมหรื อครับ การรบที่คาน ซึ่ งอาจเป็ นศึกที่ยงใหญ่กาลังจะ ิ่ เริ่ มต้น ท่านให้ผมกับท่านเจเรเมียห์ ไปรบที่สมรภูมิอนนี่หรื อครับ”จิ โน่พดกับลู ลุช ื่ ู “พวกบริ ทานเนียที่กาลังรุกไปที่ Cotentin Peninsula นั้นไม่มีพวกหัวกะทิอย่างนายไปด้วยเลย และยิงเชอร์ บอร์กมีความสาคัญต่อเราในฐานะที่เป็ นเมืองท่า มีขาศึกเพียบ หากพวกเธอไม่ไป เรา ่ ้ ่ ก็ยดเมืองได้อยูดี แต่ตายเยอะแหง ไปเหอะน่าจิ โน่ ชั้นไม่อยากให้ทหารตายเยอะ”ลู ลุชพูด ึ “ไม่ตองห่วงครับ ผมกับจิ โน่จะรี บยึดเชอร์ บอร์ กให้ท่าน และมาเสริ มท่านที่คาน” ้ “ทั้งสองคนไม่ตองห่วงว่าจะพลาดสมรภูมิยงใหญ่ที่คานหรอก....เราต้องล้อมที่นนและยิงมีพวก ้ ่ิ ั่ ่ เยอรมันคิดจะมาเผชิ ญหน้ากับเราที่นนอีก กว่าเราจะชนะ พวกเธอก็เสร็ จที่นนแล้ว ่ั ่ั ” “ครับผม พวกเราจะจัดการกับพวกเยอรมันที่เชอร์ บอร์ กให้ไวที่สุด”เจเรเมียห์พดแล้วไปขึ้น ู Sutherlandแล้วบินไปทางตะวันตก “ผมขอลาครับ”จิ โน่วิ่งไปขึ้น Tristan แล้วบินตามเจเรเมียห์ไป
  • วันต่ อมา วันที9 ตุลาคม 2019 7.00น ่ ถนนไปเมือง Authie ตะวันตกเฉียงเหนือของคาน หน่ วยทหารยานเกราะที่ 4 กรม 4 th Puniccus ่ รถถัง Cromwell หลายคันแล่ นไปตามถนน มุงไปที่ Authie โดยหวังที่จะยึดเมือง
  • “ชั้นยังจาได้นะ ชั้นเคยถู กท่านลอร์ ดคู รุรูกิ ฝึ กให้ใช้ปืนยาวสูในระยะประชิ ด แต่ช้ นคิดว่าเขาไม่ ้ ั เก่งปื นยาวนะ” “เขาเก่ งระยะประชิ ดในแบบอืนเว้ยยย ดิ ลลิ งแฮม...” ่ “เก่งไรล่ ะ” “ดาบซามูไร และสปิ นคิ ก” “งั้นหรื อ เพิ่งรู ้นะเนี่ ย....” “สปิ นคิ กของเขา ช่ วยให้องค์ลูลุชรอดตาย ตอนที่เขาขึ้นประทับบนบัลลังก์1ปี ก่ อน” “ทหารยามน็อกเลยใช่ ไหม...” พวกบริ ทานเนียกาลังไปที่ Authie โดยไม่รู้ว่าพวกเยอรมันดักซุ่ มพวกเขาอยู... ่
  • “พวกนายคิดไหม ว่าพวกเรา ทหารบริทานเนี ยเปลี่ ยนไปเยอะ หลายปี ก่อนสัก 5-10ปี ได้ เราเป็ น เหมือนพวกปี ศาจร้ายไปที่ไหนคนไล่ หมด แต่ตอนนี้ เราเป็ นเหมือนอัศวินที่ทุกคนต่างพากัน ต้อนรับเรา....” “ก็ใช่....ก็เพราะเราเป็ นอัศวิ นพิทกษ์องค์หญิ งไง...” ั “นี่ นายเข้าสมัคร เพื่อที่จะได้ชนะใจองค์หญิ งเขาหรื อ” “ก็ใช่.....สูตายเพื่อท่านนานาลี่ องค์หญิ งคนงาม!!!” ้ “นี่ ท่านลูลุชเคยบอกว่าคานไม่ไกลใช่ ไหม” “ใช่ และหากเราชนะที่นน พวกเยอรมันแตกกระเจิ งแน่ พวกบริ ทานเนียที่หาดFleija ตอนนี้ก็จะ ั่ บุกไปตี พวกเยอรมันให้แตกที่ เซนต์ โล และเชอร์บอร์ ก” “หากเราไปถึ งปารี ส เราจะเป็ นดังวี รบรุ ษ!!!” ่ “เอะ....นันมัน....” ่ เฟี้ ยววววววว ตูมมมมมมมม
  • “พวกเยอรมันซุ่ มโจมตี!!!!” “ทุกคนตั้งแนว!!”
  • หมู่บ้าน Buron “ไอพวกเวรตะไร เจอร์ รี่...งานเราเข้าแล้ว”นายพลบิงแฮมพูด “มาร์คส หลานอย่าลื มเตื อนปู่ ให้วิเคราะห์พวกเยอรมันด้วยล่ะ..”นายพลบิงแฮมหันไปพูดกับมาร์ ั คัส “ท่าทางมันคงคิ ดจะมาขับไล่ เรามั้ง สังให้พวกนั้นถอยออกมากลับมาปกป้ องศุนย์บญชาการ ่ ั ทาลายรถถัง Panther นันด้วย”ลู ลุชพูด ่ “พวกคุณทาลายรถถัง Panther แล้วถอยออกมาปกป้ องกอง บ.ก นี่ เป็ นคาสังจากองค์ลูลุช ย้านี่ ่ เป็ นคาสังจากองค์จกรพรรดิ”มาร์คสพูดทางวิ ทยุ ่ ั ั “วันนี้ใครจะเหนื อ ใครจะอ่อนกว่า เรากาลังจะได้ร”ู้ ลู ลุชพูด
  • “รู ้แล้ว!!! ใครก็ได้ยง PIAT ทาลายรถถังมันที!!!” ิ ฟุ่ บบบบบบ ตูมมมมมมมมม รถถัง Panther ของเยอรมันก็กลายมาเป็ นเศษเหล็กในพริ บตา พวกบริ ทานเนียที่โดนซุ่ มโจมตี ก็รีบกลับมาที่ กอง บ ที่ Buron .ก “ท่าทาง พวกเยอรมันจะทาการบุกเรา โดยหวังว่าจะไล่ เรากลับลงทะเล ดังนั้นเราต้องยันพวกมัน ให้จงได้.... ทางตะวันตกของหมูบานมีเนิ นอยู่ อาเนียนาหน่วย Sutherland Fusilier ไปที่นน แล้ว ่ ้ ั่ ่ ้ ยิงสนับสนุนให้พวกเราที่หน้าหมูบาน...”ลู ลุชพูด “ค่ะท่าน”อาเนี ยรับคาสังจากลู ลุชแล้ววิ่งไปขึ้น Mordred ่ ่ ้ “พวกเราจะวางแนวป้ องกันไว้ หน้าหมูบาน โดยมี Knightmare และรถถังคอยป้ องกันพวกยาน เกราะเยอรมัน....พอพวกเยอรมันถอยไป... นายพลบิงแฮม ท่านไปเตรี ยมหน่วยรถถังบุกเข้า Authie ส่วนทางผมก็จะเตรี ยมหน่วย Knightmare ตามไปสนับสนุน”ลู ลุชพูด “ตามบัญชาพะยะค่ะ...”นายพลบิงแฮมพูดแล้วเดิ นไปขึ้นรถถัง “ปู่ จะไม่เป็ นไรหรื อครับ”มาร์ คสพูด ั “หลานเอ๊ยยยย ไม่ตองห่วงปู่ หรอก...ปูยงมีไฟ”นายพลบิงแฮมพูด ้ ั “เธออย่าห่วงเลยมาร์คส ชั้นจะระวังหลังปู่ เธอเอง”ลู ลุชพูด ั
  • หน่ วยของอาเนีย ่ ในระหว่างที่อาเนี ยและหน่วยของเธอกาลังมุงตรงไปที่เนิ น เธอก็เห็นพวกเยอรมันกาลังบุกเข้ามา เรื่ อยๆ พวกเยอรมันก็เริ่ มยิงระเบิดมาถล่ มแนวป้ องกัน บางทีก็โดนรถถังและKnightmareของบริ ทานเนีย พอพวกอาเนียไปถึ งเนิ นได้แล้ว Sutherland Pavisier ก็ทาการวางโล่ เตรี ยมป้ องกันพวก Fusilier จากนั้นพวกเยอรมันก็ทาการยิง Nebelwerfer มาถล่ มพวกอาเนี ย “มันยิง Nebelwerfer หัวรบอะไรมาอ่ะ ...” “หากเป็ นหัวระเบิดก็พอว่า หากเป็ นหัว EMP เราเสร็ จมันแน่” “เลิ กพูดกันได้แล้ว... ทาการยิงระเบิด Calloway” - ระเบิด Calloway เป็ นระเบิดแตกอากาศที่ติดที่ไหล่ ของ Knightmare ตัวละ2ลู กและติ ดที่ รถถังวิ ศวกร ถู กออกแบบมาไว้ต่อต้านจรวด Nebelwerfer พอถู กยิงขึ้นไป ระเบิดนี้ก็จะ ระเบิดเป็ นกระแสไฟฟ้ าแม่เหล็กในอากาศ ระเบิดพวกจรวดทีถูกยิงมา กลางอากาศ แต่ ่ ต้องมีการกะเวลาการระเบิดด้วย ไม่ง้ นระเบิดนี้อาจจะระเบิดก่ อน โดยที่ไม่ทาให้จรวด ั ซักลู กถู กทาลายเลยระเบิดชนิ ดนี้ถูกพัฒนาหลังจากที่บริ ทานเนียแพ้ที่ Salerno อิตาลี “กาลังคานวน.....ยิงได้!!!” ฟุ่ บบบบบบ ตูมมมมมมม จรวดที่พวกเยอรมันยิงมาถู กทาลายกลางอากาศ ต่อจากนั้นพวกเยอรมันก็ส่งRittenbruder มา ถล่ มพวกอาเนี ย “ทุกตัว เล็งเป้ าหมาย.....แล้ว....ยิงได้!!!!”
  • เปรี้ ยงงงงงงง Rittenbruder ที่เข้ามาทุกตัวโดนยิงกระจุ ยหมด ตัวที่เหลื อก็ถอยออกไป พอพวกเยอรมันส่งหน่วยยานเกราะบุกเข้ามา พวกอาเนี ยก็ทาการยิงกระสุน Cluster มาถล่ มพวก เยอรมันที่เข้ามา... หลังจากนั้นพวกเยอรมันก็ยงจรวด Nebelwerfer มาอีก ิ ั “คานวณพิกดให้ด.ี ...แล้ว ยิง!!!” ฟุ่ บบบบบ ตูมมมมมม “ระเบิด Calloway ล้มเหลวในการทาลายจรวด ทุกคนรี บถอยออกมาก่ อน”อาเนี ยสัง ่ ตูมมมมมมๆๆๆๆๆๆ “มันยิงมาทั้งหัวระเบิดและEMP ด้วยแฮะ” ั “เราน่าจะคานวณพิกดให้ไวขึ้นนะ” ่ ้ “อาเนี ย เธอกลับมาที่หมูบานก่ อน และไปช่วยพวกแนวหน้าต้านพวกเยอรมัน”ลู ลุชติ ดต่ออาเนี ย ทางวิ ทยุ “รู ้แล้วค่ะ...”
  • พออาเนี ยขับ Knightmare กลับมาทีBuron ก็ลงมาจากเครื่ องมานังที่ตนไม้เพื่อพักเหนื่ อยก่อน ่ ่ ้ มาร์คสก็เอาน้ าเปล่ ามาให้อาเนี ยดื่ ม ั “นี่ สาหรับคุ ณอาเนี ยครับ” “ขอบคุณมากนะมาร์ คส...” ั “เธอขอบคุ ณผมด้วย....”มาร์ คสนึ กในใจแล้วหน้าเริ่ มแดง ั “ไปก่อนนะ”อาเนี ยพูดแล้วทิ้งน้ าให้มาร์คส ก่ อนที่จะวิ่งไปขึ้น Mordred อีกครั้ง ั “เดี๋ยวก่ อนสิครับคุ ณอาเนี ย......น่าจะกิ นน้ าให้หมดก่ อนนะครับ” อาเนี ยไปช่ วยพวกบริ ทานเนี ยที่แนวหน้า ยิงต้านพวกเยอรมันที่กาลังบุกเข้ามา จนกระทังพวก ่ เยอรมันถอยกลับไป หลังจากที่พวกเยอรมันถอยออกไปหมดแล้ว พวกลู ลุชก็เตรี ยมบุกเข้าAuthie “รถถัง20คัน พร้อมที่จะบุกแล้วครับ....”นายพลบิงแฮมรายงานลู ลุช “Sutherland 12 ตัว Vincent 4 ตัว Vincent Ward 3 ตัวและ Gareth อีก 5 พร้อมให้ท่านบัญชาแล้ว พะยะย่ะ” “งั้นก็ดีทุกคนบุกได้!!!”ลู ลุชพูดแล้วเร่ งสปี ด ขับImperator นาบุก พอพวกลูลุชยึด Authie ได้ในเวลา 10.00น ลู ลุชก็นากองทัพบุกมาเรื่ อยๆ
  • ตะวันตกเฉียงเหนือของคาน 12.50น “รายงานสถานการณ์มาสิ”ลู ลุชพูดคุ ยกับนายทหาร “ครับ หลังจากเราทานข้าวเสร็ จหมดแล้ว พวกทหารก็มาตั้งแนวเตรี ยมบุกครับ ”
  • เฟี้ ยวววววววว “องค์จกรพรรดิ ครับ หมอบลงครับ!!!!” ั ตูมมมมมมมมมม พวกเยอรมันทาการยิงปื นครก ไปโดนรถขนกระสุน ใกล้ๆกับลูลุช ทาให้รถคันนั้นระเบิดอย่าง รุ นแรง แต่โชคดี ที่ลูลุชไม่เป็ นไร “รายงานต่อทีสิ...”ลู ลุชยืนขึ้นแล้วปั ดฝุ่ น
  • “ครับ...พวกเยอรมันทาการยิงปื นครก และ Nebelwerfer มาข่มควัญพวกเรา สาหรับ Nebelwerfer เราพอใช้ระเบิด Calloway ต้านมันได้ครับ” ลูลุชเดิ นมาเจอทหารหน่วยนึ งยืนตั้งแถวอยู.่ ... “พวกนี้เป็ นหน่วยไหน...หน้าดู ละอ่อนมาก...”ลู ลุชถาม “อ่อ พวกนี้ทหารใหม่ครับ สดๆร้อนๆ จากค่ายฝึ ก อายุก็พอๆกับองค์หญิ งนานาลี่ครับ” “งั้นหรื อ ท่าทางพวกนี้คงสมัครกองทัพเพราะอยากเจอน้องสาวชั้นล่ะมั้ง....” “ผมก็ว่าเช่นนั้นครับ...” ลูลุชพอพูดเสร็ จก็เดิ นมาหน้าหน่วยทหาร “พลทหารทุกนาย!!! วันธยาวุทธ!!!” ผรึ บบบบบ “พวกเธอกล้าหาญมาก!!! อายุแค่น้ ีก็มาเป็ นทหาร!!! ชั้นในฐานะที่เป็ นองค์จกรพรรดิ ขอบอก ณ ั ที่น้ ีเลยว่า สงครามต่อจากนี้ มันรุ นแรงมาก ดังนั้นหากใครไม่พร้อม ชั้นอนุมติให้กลับบ้าน...หาก ั ่ เธอตายขึ้นมา พ่อแม่พวกเธอคงไม่ยนดี ดวยแน่...ดังนั้นใครคิ ดว่า ตัวเองไม่อยากให้พอแม่มาฝัง ิ ้ ลูกตัวเองล่ะก็ กลับบ้านไป...”ลู ลุชพูด “พวกเรา...หากตายก็ถือเป็ นเกี ยรติ แด่วงศ์ตระกูลครับ!!!”ทหารคนนึ งพูด “พูดโดนใจมาก พลทหาร!!! พวกเธอล้วนแล้วมีอายุพอๆกับน้องสาวชั้น ดังนั้นจนกว่าสงคราม จะจบ ชั้นจะดู แลพวกเธอ เหมือนกับน้องชั้นคนนึง....พวกเราจะไล่ เตะพวกเยอรมันออกจากคาน หากพวกมันรักษาคานไม่ได้ พวกมันก็แตกกระเจิ ง พอเราเข้าสู่ปารี ส เราจะเป็ นวีรบุรุษ ทุกคน หลังจากนั้นพวกเราก็จะไล่ พวกมันกลับไปที่แม่น้ าไรน์ รุ กเข้าสู่ใจกลางจักรวรรดิReich ของมัน พอสงครามจบลง เราจะกลับไปบ้านดังเช่นวีรบุรุษเลื อดราชสีห์บริ ทานเนีย!!”ลู ลุชพูดให้ ! กาลังใจทหารใหม่
  • “หากรอดถึ งตอนนั้น พอกลับไปบ้าน....ชั้นจะให้นองสาวชั้น มอบเหรี ยญกล้าหาญให้พวกเธอ ้ ในฐานะที่มีความกล้าหาญ เพื่อที่จะสูและตายเพื่อจักรวรรดิ เพื่อชั้นและน้องาสวของชัน ทุกๆ ้ ้ คน!!!”ลูลุชพูดต่อ “บอกแล้วไง เข้าทหารได้เจอองค์หญิ งแน่...”ทหารซุ บซิ บกัน “ชั้นจะเชื่อนายตลอดไป...” หลังจากที่ลูลุชพูดจบก็มีสญญาณระเบิดควันสีแดงขึ้นฟ้ า เป็ นสัญญาณว่า เริ่ มแผนการล้อมซี ก ั เหนื อของคาน “ทหารบริ ทานเนี ย!!! บุกได้!!!”ลู ลุชตะโกนแล้วเป่ านกหวีด ปี๊ ดดดดดดดด เฮ!!!!!!!!!!! “For the Emperor!!!!”
  • ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ทางตะวันออกฉียงใต้ ของเชอร์ บอร์ ก 19.00น “Brittannians haben nahm die Brücken heute. Kein Erzählen, als sie ankommen könnten.”(“ พวกบริ ทานเนียได้ยดสะพานในวันนี้ บอกไม่ได้ว่าพวกเขาจะมาถึ งนี่ตอนไหน”) ึ
  • “Wir wissen nur, dass Sie mehr Sachkenntnisse haben als Grönländer, britische und irische Soldaten.” (“รู ้แต่ว่าพวกมันเก่ งกว่า ทหารกรี นแลนด์ บริ ทิชและก็ไอริ ช ”) “Mindestens haben wir die Nacht.”(“ยังไงเราก็มีกลางคื นให้ก็พอแล้ว”) “Wollen Sie eine Zigarre? Beruhigen Sie Sie Nerv.”(“ต้องการซิ การ์ไหม...เลิ กระแวงได้แล้วน่า ...”) ปั งๆๆๆๆๆๆๆ
  • “ฮึ่มมมม กลางคื นก็วางใจไม่ได้เหมือนกันนะเฟร้ยยย พวกฮันส์....บอกพวก IAF ว่าแนว ปตอ พวกเยอรมันถู กเราเคลี ยร์แล้ว ส่ง เครื่ องบินทิ้งระเบิด Lancaster มาทาลายฐานข้าศึกได้”เจเร เมียห์พดกับทหาร SAS ของเขา ู “ครับท่าน ทันทีครับ” “ตอนนี้ เราก็รุกหน้าต่อไปได้สะดวกขึ้น...”เจเรเมียห์พด ู
  • ตะวันตกเฉียงเหนือของคาน แผนการล้อมคานซี กเหนื อนั้นสาเร็ จ ตอนนี้ก็เหลื อเพียงแต่การรบยืดเยือและการบุกเข้าคาน ้ ยาน Avalon ่ “นานาลี่ ที่บริ ทานเนี ยเป็ นเช่ นไรบ้าง...”ลู ลุชพูดกับนานาลี่ ผานMonitor “ก็ เมื่อตอนบ่ายก็มีการทิ้งระเบิดที่ Yorktownค่ะ แต่โชคดี ที่ไม่มีใครบาดเจ็บและกองบินIAF ของเราก็ทาลายพวกเยอรมันไปเยอะค่ะ....” “และน้องเป็ นไงบ้าง” “หนูก็ยงดี อยูค่ะ ตอนนี้หนูก็เดิ นด้วยขาใหม่ได้คล่ องแล้วเหมือนกันค่ะท่านพี่ และที่ฝรังเศสเป็ น ั ่ ่ เช่นไรบ้างล่ ะคะ” “นานาลี่ พี่เองเสียใจอย่างมาก ทุกตารางนิ้วที่เราได้ ก็ตองมีการหลังเลื อด....พี่เสียใจจริ ง วันนี้เรา ้ ่ ก็มีทหาร ทั้งหนุ่มและแก่....ใหม่และเก่ า ตายในการรบ” “น้องเองก็เสียใจที่ได้ยนเช่ นนั้นค่ะ ท่านพี.่ ....ท่านพี่ น้องขอให้พี่ให้เกี ยรติทหารเหล่ านั้นและเชิ ด ิ ชูพวกเขาดังวี รบุรุษ”
  • “รู ้แล้ว ....ทหารพวกนั้ นจะได้รับเหรี ยญกล้าหาญKnight Cross of Sacrifice และพี่จะให้การ ช่วยเหลื อครอบครัวของทหารเหล่ านั้น” “ขอบคุณค่ะท่านพี่ ที่ยงเป็ นห่วงเป็ นใยครอบครัวของทหารทีตายไป...ท่านพี่เป็ นคนดี เช่ นนี้ พี่ ั ่ ต้องเป็ นจักรพรรดิ ที่มีราษฎรรักและเชิ ดชูมากสุดในประวัติศาสตร์แน่ค่ะ” “ขอบคุณมากนะนานาลี.่ ...แต่หากพี่เองขาดน้องไป พี่เองก็คงทาแบบนี้ไม่ได้แน่...ดังนั้นต้อง ขอบคุณที่นองยังอยูเ่ คี ยงข้างพี่ไม่มีเปลี่ ยน” ้ “น้องก็ตองขอบคุ ณพี่ ที่ยงเป็ นคนอ่อนโยนและเป็ นคนดี ขอบคุ ณที่พี่ดูแลหนูมาตลอด ้ ั ้ ั เหมือนกันค่ะ แม้แต่1ปี ที่แล้วที่นองประกาศตัวเป็ นศัตรู กบท่านพี่และพี่สุซาคุ ท่านพี่ยงไม่เคยถื อ ั โกรธเคื อง...” “อย่าพูดเรื่ อง1ปี นั้นเลย...ตอนนี้นองกาลังหวังอะไร” ้ “ตอนนี้ น้องอยากให้สงครามจบลงโดยไว เพื่อให้โลกกลับมาอ่อนโยนอีกครั้งนึ งค่ะ...พอ สงครามจบลงคนจะได้ไม่ตายเพิ่มอีก” “พี่ขอสัญญาว่าจะให้สงครามจบลงโดยไว แล้วอยากได้อะไรอีกล่ ะ” “หากเป็ นไปได้ น้องอยากอยูเ่ คี ยงข้างท่านพี่จนกว่าสงครามจบลงและกลับบ้านพร้อมกันค่ะ..” . ้ ่ั “นานาลี่ พี่คงให้นองมาอยูกบพี่ตอนนี้ไม่ได้ ตอนนี้สถานการณ์ยงคงรุ นแรงเกิ นไป” ั “หนูเพียงแค่....อยากอยูเ่ คี ยงข้างท่านพี่อีกครั้งนึ งค่ะ...”นานาลี่พดแล้วทาทีว่าน้ าตาจะไหลเพราะ ู คิดถึ งลูลุช “แต่ว่า หากคิดว่าบริ ทานเนียไม่ปลอดภัยแล้ว...น้องก็มาอยูกบพี่เลยที่แนวหน้า...แต่นองต้องคิ ด ่ั ้ ว่า จะดู แลตัวเองได้นะ แนวรบนี้อนตรายมาก...” ั ่ “ขอบคุณค่ะท่านพี.่ ...เดี๋ ยวหากเมื่อไรหนูคิดว่าตัวเองกาลังตกอยูในอันตราย หนูเองก็จะไปหาพี”่
  • “เดี๋ยว แค่น้ ีก่อนนะ...เดี๋ ยวพี่ตองไปประชุ ม” ้ “ลาก่ อนค่ะท่านพี.่ ...” “จงจาไว้นานาลี.่ ...สาหรับพี่ น้องเองคื อหนึ่งในดวงใจของพี่ ดังนั้นไม่มีอะไรจะแยกเราได้ถึงแม้ เราอยูห่างกัน น้องเองจงคิ ดไว้ว่า..พี่อยูขางๆน้องเสมอ...ดังนั้นจงอย่าร้องไห้ตอนที่ไม่มีใคร...คิ ด ่ ่้ ่้ ว่าพี่อยูขางๆน้องเสมอ....แค่น้ ีนะ พี่ไปล่ ะ” ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ โปรดติดตามตอนต่ อไป