กำหนดการสัมมนา(จริง)

1,257 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
1,257
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
40
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

กำหนดการสัมมนา(จริง)

 1. 1. 1 จาริกธรรมสัมมนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศทั่วโลก และธรรมยาตราแดนพุทธภูมิ ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ โดย พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สหภาพพระธรรมทูตไทยแห่งทวีปยุโรป องค์กรพระธรรมทูตไทยแห่งสหราชอาณาจักร พระธรรมทูตจากโอเซียเนียร์-เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และสำานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ *********** อนุ ส นธิ จ ากการประชุ ม สมั ช ชาสงฆ์ ไ ทยในสหรั ฐ อเมริ ก าสมั ย สามั ญ ประจำา ปี ค รั้ ง ที่ ๓๔/๒๕๕๓ ณ วัด วชิ ร ธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ มหานครนิวยอร์ก ระหว่างวันที่ ๒๔ –๒๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ และได้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย มหาจุ ฬ าลงกรณราชวิ ท ยาลั ย และคณะกรรมการสมั ช ชาสงฆ์ ไ ทยในสหรั ฐ อเมริ ก า สหภาพพระธรรมทูตไทยแห่งทวีปยุโรป องค์กรพระธรรมทูตแห่ง สหราชอาณาจั ก ร และพระธรรมทู ต โอเชี ย เนี ย ร์ ได้ มี ก ารลงนามในปฏิ ญ ญามหานครนิ ว ยอร์ ก โดยมี ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น ที่ จ ะประชุ มสั ม มนาพระธรรมทู ต สายต่ า งประเทศทั่ ว โลกที่ แ ดนพุ ท ธภู มิระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ พ ร้ อ มกันนี้ คณะพระธรรมทูตจะได้รวมกันปฏิบตธรรมเฉลิมพระเกียรติถวาย ่ ั ิ
 2. 2. 2พระพรชัยมงคล เนื่ อ งในวโรกาสปี ม หามงคล พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ ๘๔ พรรษา และเนื่องในโอกาสที่พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย – เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยาได้ปฏิบัติห น้าที่พระธรรมทูตครบ ๕๐ ปีใ นแดนพุ ทธภูมิ คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศได้น้อมถวายมุทิตาสักการะ มอบรางวัลพระธรรมทูตต้นแบบ กำาหนดการวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ คณะฯ เดิ น ทางนมั ส การสั ง เวชนี ย สถานแห่ ง ที่ ๑ (ตามเส้ น ทาง) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ พระแท่นวัชร อาสน์-องค์พระเจดีย์พุทธคยา และต้นพระศรีมหาโพธิ์ • กราบนมัสการพระแท่นวัชรอาสน์ ที่ประทับนั่งตรัสรู้ในคืนวัน เพ็ญเดือน ๖ • นมัสการสัตตมหาสถาน คือสถานที่เสวยวิมุตติสุข ๗ แห่งใน บริเวณพระเจดีย์พุทธคยา • พิธีถ วายผ้ าไตรจี วรห่ มหลวงพ่ อพุ ทธเมตตาที่ สวยงามด้ วย พุทธลักษณะและศักดิ์สิทธิ์ที่สุดภายในองค์พระเจดีย์พุทธค ยา • ทำา วัตรสวดมนต์เย็น นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา แผ่เมตตา ฟัง ธรรมบรรยายจากพระวิ ท ยากรผู้ มี ค วามเชี่ ย วชาญด้ า น พระพุ ท ธศาสนา และประวั ติ ศ าสตร์ แผ่ เ มตตา และเวี ย น เทียนรอบองค์พระมหาเจดีย์พุทธคยา คณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสาธุชนเดินทางมาถึงพุทธคยา เพื่อเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวันศุกร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. -ผู้เข้าประชุมลงทะเบียนเข้ารับการสัมมนา
 3. 3. 3 เวลา ๐๘.๓๐ น. -พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณงาน -พิธีการต้อนรับ สู่แดนพุทธภูมิ เวลา ๐๙.๐๐ น. -พิธีเปิดงาน - พระพรหมวชิรญาณ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย - สารของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อุปเสนมหาเถร)ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช - สารของหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล - สารของ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา - สารของประธานสหภาพพระธรรมทูตไทยแห่งทวีปยุโรป - สารของประธานองค์กรพระธรรมทูตไทยแห่งสหราชอาณาจักร - สารจากหัวหน้าพระธรรมทูตจากโอเซียเนียร์-เอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ -กล่าวรายงาน โดย เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยใน สหรัฐอเมริกา
 4. 4. 4 -กล่าวเปิดงานพร้อมปาฐกถาพิเศษ เรื่อง พระธรรมทูต ไทยมีภูมิธรรม ภูมิปัญญา โดย พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กรรมการมหาเถรสมาคมเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๐๐ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถรานุเถระ / พระภิกษุสงฆ์นานาชาติ พระธรรมทูตไทย จาก นานาชาติ พระสงฆ์นักศึกษาในประเทศอินเดีย -แขกผู้มีเกียรติ อุบาสก อุบาสิกา รับประทาน อาหารกลางวันเวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย พระธรรมโกศาจารย์ ศ.ดร. อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้า คณะภาค ๒ และเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯเวลา ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ปาฐกถาพิเศษ โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยนาลันทาเวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๒๐ น. ถวายนำ้าปานะพระภิกษุสงฆ์/พักรับประทาน อาหารว่าง/เครื่องดื่มเวลา๑๕.๒๐-๑๗.๐๐ นการประชุมกลุ่มย่อย ห้องประชุมที่ ๑ ห้องพระอานนท์ เรื่อง การเพิ่ม ประสิทธิภาพองค์กรสงฆ์ไทยในต่างประเทศ ห้องประชุมที่ ๒ ห้องพระสารีบุตร เรื่อง การ บริหารจัดการวัดและศูนย์ปฏิบัติของพระพุทธ ศาสนา
 5. 5. 5 ห้องประชุมที่ ๓ ห้องพระโมคคลัลลานะ เรื่อง การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาในนานา ประเทศ ห้องประชุมที่ ๔ ห้องพระกัสสปะ เรื่อง การ พัฒนางานพระธรรมทูตที่พึงประสงค์ในอนาคต ห้องประชุมที่ ๕ ห้องพระราหุล เรื่อง มุมมอง ของชาวต่างประเทศต่อพระธรรมทูตสายต่าง ประเทศ ห้องประชุมที่ ๖ ห้องพระอัสสชิ เรื่อง พุทธวิธี การพัฒนาพระธรรมทูตสายต่างประเทศ ห้องประชุมที่ ๗ ห้องนางวิสาขา เรื่อง บทบาท สตรีกับงานพระพุทธศาสนาเวลา๑๗.๐๐ น. พักการประชุมสัมมนา ถวายนำ้าปานะ พุทธศาสนิกชนร่วมรับประทานอาหารเวลา ๑๘.๐๐น. ธรรมสมโภช ณ ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ ร่วมสวดมนต์ เจริญสมาธิภาวนา ฟังธรรม/นำาปฏิบัติ โดย พระราชปัญญาเมธี สำานักไตรสิกขาภาวนาเวลา ๒๑.๐๐ น. เข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัยวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔เวลา ๐๖.๐๐ น-๐๗.๐๐ น ถวายภัตตาหารเช้าเวลา ๐๘.๐๐-๐๘.๓๐ น. พิธีทำาวัตรเช้า
 6. 6. 6เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. พิธีทำาบุญครบรอบและแสดงมุทิตาจิต / ประกาศเกียรติคุณ พระเทพโพธิวิเทศ ปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตครบรอบ ๕๐ ปี กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาในแดนพระพุทธภูมิ -อ่านประกาศเกียรติคุณ -ประธานสมัชชาสงฆ์ ผู้แทนพระธรรมทูตไทยใน ต่างประเทศถวายมุทิตาสักการะ -ผู้แทนอุบาสก อุบาสิกา อ่านลำานำา แด่พระเทพ โพธิวิเทศ “บทลมหายใจทิ้งไว้ในแดนพระพุทธภูมิ” -พระพรหมวชิรญาณ กล่าวสัมโมทนียคาถา พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ -พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธ มนต์ -ทำาบุญทอดผ้าป่าโรงพยาบาล ภูรปาโล ิเวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. -ถวายภัตตาหารเพลแด่พระมหาเถระ /พระ สงฆ์นานาชาติ พระธรรมทูต ไทย จากนานาชาติ พระสงฆ์นักศึกษาในประเทศอินเดีย -แขกผู้มีเกียรติ อุบาสก อุบาสิกา รับประทาน อาหารกลางวัน
 7. 7. 7เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประชุมพระธรรมทูตไทยทั่วโลกตาม ระเบียบวาระการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมกันจัดทำา Road Map แผนพัฒนา พระธรรมทูตสายต่างประเทศ พิธีลงนามปฏิญญาพุทธคยา อินเดีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๔เวลา ๑๖.๓๐ น. ถ่ายภาพหมู่เป็นทีระลึก ่เวลา ๑๗.๐๐ น. ทอดผ้าป่าบำารุงวัด ถวายนำ้าปานะ และ พุทธศาสนิกชนรับประทานอาหารเวลา ๑๘.๐๐ น. -พร้อมกัน ณ มณฑลพิธี ใต้ร่มพระศรีมหาโพธิ์ -ทำาพิธีประกาศปฏิญญา พุทธคยา๒๕๕๔(๒๐๑๑) -พิธีเจริญพระพุทธมนต์ บูชาเจดีย์โพธิคยา - การบรรยายพิเศษ เรื่อง มองหน้า แลหลังพระธรรมทูตไทยในต่างประเทศ โดย พระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทราราม สวิสเซอร์แลนด์ -พิธีประทักษิณ เวลา ๒๑.๐๐ น. -พักผ่อนตามอัธยาศัยวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ เวลา ๐๕.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า
 8. 8. 8 เวลา ๐๖.๓๐ น. พักที่ “รมณียสถาน ภูรปาโล ๘๔” ิ พระสงฆ์เจริญชยมงคลคาถาพิธีวางศิลาฤกษ์ ๐๘.๓๐ น. ธรรมยาตราสู่เขาคิชกูฎ นมัสการพระคันธกุฎี สวดมนต์ทำาวัตรเช้า-ถำ้าสุกรขาตา -ถำ้าพระโมคคัลลา เวลา ๑๐.๓๐ เดินทางไปวัดไทยสิริราชคฤห์ เวลา ๑๑.๐๐-๑๒.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวัน ประกอบพิธีอธิษฐานจิตลงเสาเอกอุโบสถ พิธีเจริญพุทธชยมงคลคาถาหัวสิงห์พระเจ้า อโศก เปิดป้ายโรงเรียนพระปริยัติธรรมราชคฤห์ เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนาลันทาเก่า เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ประกอบพิธีเปิดป้ายคลินิก ดร.เจกัสสป และ ศูนย์การเรียนรู้พุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัด ไทยนาลันทาเวลา ๑๖.๓๐ น. เดินทางเข้าวัดเวฬุวันมหาวิหารเวลา ๑๗.๐๐-๑๙.๐๐ น. พิธีจุดประทีปมาฆบูชาบูชารำาลึก พิธีการ”ย้อนยุคเวฬุวันในอดีต”
 9. 9. 9 ลั่นฆ้อง จุดประทีป รำาลึกมาฆบูชา เจริญพระพุทธมนต์ บทสวดโอวาทปาติโมกข์ พิธีประทักษิณ เวลา ๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ที่พักวันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ธรรมยาตรา เวสาลี- กุสินารา เวลา ๐๖.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้า และออกเดินทางไปเมืองเวสาลี นมัสการสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุเมืองเวสาลี และสระอภิเษกของเจ้าลิจฉวี เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วัดไทยเวสาลี ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดไทยเว สาลี และฟังสาธิตการสวดมนต์บทรัตนสูตรของ สามเณรชาวอินเดีย เวลา ๑๓.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์บทรัตนสูตร ณ อานันทะสถูปกูฎาคารศาลาป่ามหาวัน เวลา ๑๔.๐๐ น. เดินทางต่อไปยังที่พักเมืองกุสินาราวันอังคารที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ พิธีปิดการประชุมสัมมนาณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เวลา ๐๖.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเช้า/รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. พิธีการต้อนรับ
 10. 10. 10 ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยกล่าวรายงาน พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์วัดไทยกุสินารา เฉลิมราชย์ รองหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศ อินเดีย-เนปาลกล่าวต้อนรับและบรรยายพิเศษ ประธานในพิธีมอบประกาศเกียรติบัตร ผู้เข้ารับ การอบรมและผู้อุปถัมภ์ ประธานในพิธีกล่าวปิดงาน เวลา๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล/รับประทานอาหาร เวลา ๑๓.๐๐ น. นมัสการสังเวชนียสถานแห่งที่ ๒ (ตามเส้นทาง) ชมสาลวโนทยาน-ปรินิพพานวิหาร และมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระศาสดา เวลา ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทางไปประเทศเนปาลผ่านด่านโสเนารี(ตรวจวีซาในพาสปอร์ต) ่ เวลา ๒๐.๐๐ น. เข้าพักที่ลุมพินีวันพุธที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ ชมสวนลุมพินี ประเทศเนปาล เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. นมั ส การสั ง เวชนี ย สถานแห่ ง ที่ ๓ (ตามเส้ น ทาง) สถานที่ประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน สวดมนต์ ทำา วั ต รเช้ า -นั่ ง สมาธิ ณ เสาศิ ล าจารึ ก พระเจ้ า อโศกมหาราช เสร็จแล้วเวียนเทียนในมายาเทวี วิหาร- ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ณ สระโบกขรณี และ ซื้อของที่ระลึกจากเนปาล
 11. 11. 11 เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วัดไทยลุมพินี เวลา ๑๓.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ประเทศอินเดีย ผ่านด่านโสเนารี ธรรมยาตราสู่เมืองสาวัตถีวันพฤหัสบดีที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๔ (วัดเชตวัน นครสาวัตถี) เวลา ๐๗.๐๐ น. ศึ ก ษ า ดู ง า น ส ถ า น ที่ ป ร า ส า ท อ น า ถ บิ ณ ฑิ ก เศรษฐี-ปราสาทบิดาท่านองคุลีมาล สำานักปฏิบัติ ธรรมแดนมหามงคลเมืองแก้วสาวัตถี เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันเพลที่วัด/โรงแรมที่พัก เวลา ๑๔.๐๐ น. ศึ กษาดู ง านวั ดพระเชตวั น มหาวิ หาร หมู่ กุฏิพ ระ อรหันต์ ๘๐ ต้นอานันทโพธิ์ สวดมนต์ทำาวัตรเย็น เจริ ญ พระพุ ท ธมนต์ พิ เ ศษภายในพระคั น ธกุ ฎี ( สถานที่ตรัสมงคลสูตร) นั่งสมาธิ-แผ่เมตตา-ประ ทักษิณวันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๔ ธรรมยาตราสู่ ส ารนาถ-สวดปาติโมกข์ที่ธัมเมกขสถูป เวลา ๐๖.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดิ น ทางไปเมื อ งสารนาถ แวะพั ก ฉั นเพลระหว่างทางแบบปิคนิก เวลา ๑๕.๐๐ น. ชมพิ พิธภั ณฑ์ส ารนาถที่มี พระพุ ท ธรู ป ปาง ปฐมเทศนาที่สวยที่สุด และหัว สิ ง ห์ เ ส า อ โ ศ ก ที่ สมบูรณ์ที่สุด-มูลคันธกุฎี/สมาคมมหาโพธิ์ นมั ส การสั ง เวชนี ย สถานแห่ ง ที่ ๔ (ตามเส้ น ทาง) ทำา วั ต รนมั ส การธั ม เมกสถู ป -พิ ธี ส วดพระปาติ โมกข์ที่ธัมเมกขสถูป ธรรมบรรยาย ความสำาคัญของธรรมเมกสถูป
 12. 12. 12 พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์พิเศษ บทธัมมจักกัปปวัตนสูตร พิธีประทักษิณ เวลา ๑๘.๐๐ น. เข้าพักผ่อนตามอัธยาศัยวันเสาร์ที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ล่องแม่นำ้าคงคาอำาลาเมืองพาราณสี เวลา ๐๕.๐๐ น. แม่ นำ้า คงคาในยามเช้ า ตรู่ ช มเมื อ งเก่ า พาราณสี การอาบนำ้าศักดิ์สิทธิ์ชำาระบาปของชาวฮินดู-ชมท่าเผา ศพที่ไฟไม่เคยดับตลอดระยะเวลา ๔,๐๐๐ ปี เวลา ๐๗.๐๐ น. ฉันภัตตาหารเช้าในโรงแรม-ไปชอปปิ้งของฝากกลับบ้าน มีผ้ากาสีที่มีชื่อเสียง เวลา ๑๑.๐๐ น. พักฉันภัตตาหารเพล/รับประทานอาหารกลางวันคณะพระธรรมทูตสายต่างประเทศ และสาธุชนผู้ร่วมประชุม แยกย้ายเดินทางจาริกตามกำาหนดของกลุ่มหมายเหตุ กำาหนดการนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 13. 13. 13

×