บทสวดมนต์ข้ามปี
 

บทสวดมนต์ข้ามปี

on

 • 662 views

 

Statistics

Views

Total Views
662
Views on SlideShare
662
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Adobe PDF

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  บทสวดมนต์ข้ามปี บทสวดมนต์ข้ามปี Document Transcript

  • สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี รวมใจฉลองปีมหามงคลปีนี้ เป็นปีที่ ๓ ที่สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ขอเชิญชวนชาวไทย โดยเฉพาะชาวพุทธ “สวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดี ชีวิตดี” เพื่อหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียวกัน ก้าวข้ามปีเก่าเขาสปใหม่ ดวยความเปนสรมงคลทงตอตนเอง ครอบครว และสงคม ้ ู่ ี ้ ็ ิิ ั้ ่ ั ัเป็นการแสดงความสมัครสมานสามัคคีเป็นสีเดียวกัน คือสีขาวบนธงไตรงค์ของไทย อันหมายถึงศาสนา การสวดมนต์ มีอานิสงส์ที่ทรงพลานุภาพ ช่วยสร้างจิตให้เกิดกุศ ล จนก่อให้เกิดเป็นความสุข เป็นการช่วยสร้างพลังอำ�นาจทางจิตใจ ให้มีสติ สมาธิ ปัญญา และพินิจพิเคราะห์ถึงสิ่งต่างๆอันจะนำ�ไปสู่การคลี่คลายได้ทุกปัญหา สามารถซึมซับเอาหลักค�สอนในบทสวดมนตไปปรบใชและเปลยนแปลงตนเองในทางทดขน ำ ์ ั ้ ี่ ี่ ี ึ้ ปี ๒๕๕๕ นี้ เป็นปีมหามงคล ที่มีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นพร้ อ มกั น ถึ ง ๔ เหตุ ก ารณ์ นั่ น คื อ โอกาสที่ พ ระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยูหว ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ่ัสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ ๘๐พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม-มกุฎราชกุมาร ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม๒๕๕๕ และเป็นปีพทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรูของพระพุทธเจ้า ุ ้ สสส. จึงร่วมกับหน่วยงานทังภาครัฐและเอกชนกว่า ๓๐ องค์กร ้จัด โครงการสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ขึ้น เพื่อให้คนไทย
  • ได้มีโอกาสร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีพร้อมกันทั่วประเทศในคืนวันที่๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้ง ๓ พระองค์และฉลองปีพุทธชยันตี รวมถึงฟื้นฟูความรู้รักสามัคคีในหมู่คนไทยให้กลับคืนมา ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ปีนี้ และปีต่อๆ ไป การสวดมนต์ข้ามปีเริ่มต้นดี ชีวิตดี จะเป็นกระแสหลักที่เชิญชวนคนไทยมารวมใจสร้างสิ่งดีๆ ร่วมกันศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนามประธานคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖สำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • สวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี รวมใจฉลองปีมหามงคลโครงการ สวดมนต์ขามปี เริมต้นดี ชีวตดี ปีที่ ๓ ความร่วมมือร่วมใจ ้ ่ ิของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า ๓๐ องค์กรยิ่งเข้มแข็งและขยายสู่องค์กรใหม่ในการเข้าร่วมเพิ่มขึ้นอีกจำ�นวนมาก คงสะท้อนให้เห็นได้ในเบื้องต้นว่า ทุกภาคส่วนพร้อมสนับสนุนให้มีกิจกรรมทางเลือกที่ดีในคืนส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปีนี้ได้รับความเมตตาจากท่านพระพรหมวชรญาณ เจาอาวาสวดยานนาวา และกรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ิ ้ ัและท่านพระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และกรรมการ มส. ที่มาเป็นหนึ่งในคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๖ และเป็นประธานฝ่ายบรรพชิตในกิจกรรมสวดมนต์ขามปี รวมถึงท่าน ดร.พระมหาสุทตย์ อาภากโร เจ้าอาวาส ้ ิวัดสุทธิวราราม และผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพระพุทธศาสตร์ มจร.และพระเถรานุเถระหลายรูป ทีให้ค�แนะนำ� พร้อมคัดเลือกพุทธพจน์ ่ ำไว้เป็นธรรมทานในหนังสือสวดมนต์ฉบับนี้ ทีส�คัญคือ ท่านประธาน ่ำคณะกรรมการจัดกิจกรรมฯ ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ทุ่มเทกาย ใจ ทำ�ให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้จริงและยิ่งใหญ่สมกับเป็นปีมหามงคล ผมหวังอย่างยิ่งว่า ปีนี้ จะเป็นอีกปีหนึ่ง ที่พลานุภาพแห่งการสวดมนต์ จะทำ�ให้คนไทยก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อมความเป็นสิรมงคล ิ
  • สามารถประคองตน ประคองใจ ผ่านพ้นทุกสภาวการณ์ไปด้วยสติที่ตั้งมั่น การจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เริ่มต้นดี ชีวิตดี ๒ ปีที่ผ่านมาแสดงให้เห็นแล้วว่า คนไทยจำ�นวนมากเลือกการสวดมนต์ในคืนข้ามปี ปีนี้ เราจะแสดงให้คนทัวโลกได้เห็นวัฒนธรรมอันดีงามในการ ่ก้าวข้ามปีของชาวไทยและชาวพุทธร่วมกันนะครับทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
  • สารบัญค�บชาพระรตนตรย ำ ู ั ั ๑๐บทชมนมเทวดา ุ ุ ๑๔ค�นมสการ ำ ั ๑๗บทพระไตรสรณคมน ์ ๑๙บทนมการสทธคาถา ิ ิ ๒๑บทนโมการอฏฐกคาถา ั ๒๔บทมงคลสตร ู ๒๗บทรตนสตร (ยอ) ู ่ ๓๑บทกรณยเมตตสตร (ยอ) ี ู ่ ๓๕บทขนธปรตร ั ิ ๔๐บทโมระปรตร ิ ๔๓บทวฏฏะกะปรตร ั ิ ๔๖บทอาฏานาฏยะปรตร ิ ิ ๔๙โพชฌงคปรตร ั ิ ๕๓บทอะภะยะปะรตตะคาถา ิ ๕๗บทเทวะตาอยโยชะนะคาถา ุ ๖๐บทสรรเสรญพระพทธคณ พระธรรมคณ พระสงฆคณ ิ ุ ุ ุ ั ุ ๖๓บทชะยะสทธคาถา ิ ิ ๖๖บททวาทะสะมง ชะยะปะรตตะคาถา ั ิ ๗๐บทอณหสวชย ุ ิ ิั ๗๔มงคลจกรวาลใหญ ั ่ ๗๖ภมพลมหาราชวรสส ชยมงคลคาถา ูิ ฺ ฺ ๘๐พระคาถาถวายพระพรชยมงคล ั ๘๑
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�บูชาพระรัตนตรัย โย โส ภะคะวา อะระหง สมมาสมพทโธ ั ั ั ุ สวากขาโต เยนะ ภะคะวะตา ธมโมั สปะฏปนโน ยสสะ ภะคะวะโต สาวะกะสงโฆ ุ ิั ั ั ตมมะยง ภะคะวนตง สะธมมง สะสงฆง ั ั ั ั ั ั ั ั อิเมหิ สักกาเรหิ ยะถาระหัง อาโรปิเตหิ อะภิปชะยามะ ู สาธุ โน ภนเต ภะคะวา สจระปะรนพพโุ ตปิ ั ุิ ิิ ปจฉมาชะนะตานกมปะมานะสา ั ิ ุั อเิ ม สกกาเร ทคคะตะปณณาการะภเู ต ปะฏคคณหาตุ ั ุ ั ิ ั อมหากง ทฆะรตตง หตายะ สขายะ ั ั ี ั ั ิ ุ๑. อะระหัง สัมมาสัมพุธโธ ภะคะวา, พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ.(กราบลง ภาวนาวา พทโธ เม นาโถ พระพทธเจาเปนทพงอนประเสรฐ ่ ุ ุ ้ ็ ่ี ่ึ ั ิของขาพเจา) ้ ้๒. สวากขาโต ภะคะวะตา ธมโม, ธมมง นะมสสาม.ิ ั ั ั ั(กราบลง ภาวนาวา ธมโม เม นาโถ พระธรรมเปนทพงอนประเสรฐ ่ ั ็ ่ี ่ึ ั ิของขาพเจา) ้ ้๓. สปะฏปนโณ ภะคะวะโต สาวะกะสงโฆ, สงฆง นะมาม.ิ ุ ิั ั ั ั(กราบลง ภาวนาว่า สังโฆ เม นาโถ พระสงฆ์เป็นทีพงอันประเสริฐ ่ ่ึของขาพเจา) ้ ้ ๑๐
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น พระองค์ใด, เป็นพระอรหันต์, ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิญ, ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใด, ตรัสไว้ดีแล้ว, พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า พระองค์ใด, ปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้าทังหลาย, ขอบูชาอย่างยิง, ซึงพระผูมพระภาคเจ้าพระองค์นน, ้ ่ ่ ้ี ้ัพร้อมทังพระธรรมและพระสงฆ์, ด้วยเครืองสักการะทังหลายเหล่านี,้ ้ ่ ้อันยกขึนไว้ตามสมควรแล้วอย่างไร, ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ, พระผูมี ้ ้พระภาคเจา, แมปรนพพานนานแลว, ทรงสรางคณอนส�เรจประโยชน์ ้ ้ ิิ ้ ้ ุ ั ำ ็ไว้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย, ทรงมีพระหฤทัยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพเจ้า,อันเป็นชนรุนหลัง, ขอพระผูมพระภาคเจ้า, จงรับเครืองสักการะ, อันเป็น ่ ้ี ่บรรณาการ, ของคนยากทังหลายเหล่านี,้ เพือประโยชน์และความสุข ้ ่แกขาพเจาทงหลาย, ตลอดกาลนานเทอญฯ ่ ้ ้ ้ั๑. พระผมพระภาคเจา, เปนพระอรหนต,์ ดบเพลงกเิ ลสเพลงทกขสนเชง, ู้ ี ้ ็ ั ั ิ ิ ุ ์ ้ิ ิตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง, ข้าพเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า,ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน๒. พระธรรม เป็นธรรมทีพระผูมพระภาคเจ้า, ตรัสไว้ดแล้ว, ข้าพเจ้า ่ ้ี ีนมัสการพระธรรม๓. พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า, ปฏิบัติดีแล้ว, ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ๑๑
  • สวดมนต์ข้ามปี ปญฺญาว ธเนน เสยฺโย ปัญญาย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์
  • สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน ชุมนุมเทวดา บทชุมนุมเทวดา คือการสวดประกาศเพ่ออัญเชิญให้เทวดาท้ง ื ัหลายทีสถิตอยูใ่ นสวรรค์ชนกามาวจร ชันรูปาวจร และภูมเิ ทวดาผูสถิตที่ ่ ้ั ้ ้ยอดเขา หบผา ในอากาศกลางหาว ในวมาน ในเกาะ ในรฐ ในปาชฏ ุ ิ ั ่ ัในบาน ในไรนา รวมถงหมยกษ์ คนธรรพ์ นาค ผสถตอยใู่ นนา บนบก ้ ่ ึ ู่ ั ู้ ิ ้ํและในทไมสมาเสมอ ในทใี่ กลเ้ คยง ใหมาประชมพรอมกนเพอสดบค� ่ี ่ ่ํ ี ้ ุ ้ ั ่ื ั ำอนประเสรฐของพระมนเี จา ั ิ ุ ้ ๑๓
  • สวดมนต์ข้ามปี บทชุมนุมเทวดา สะรชชง สะเสนง สะพนธง นะรนทง ั ั ั ั ุ ิ ั ปะรตตงนภาโว สะทา รกขะตต,ิ ิ ั ุ ั ู ผะรตวานะ เมตตง สะเมตตา ภะทนตา ิ ั ั อะวกขตตะจตตา ปะรตตง ภะณนต,ุ ิ ิ ิ ิ ั ั สะมนตา จกกะวาเฬสุ อตราคจฉนตุ เทวะตา ั ั ั ั ั สทธมมง มนราชสสะ สณนตุ สคคะโมกขะทง, ั ั ั ุิ ั ุ ั ั ั สคเค กาเม จะ รเู ป ครสขะระตะเฏ จนตะลกเข วมาเน, ั ิิิ ั ิ ิ ทีเป รัฏเฐ จะ คาเม ตะรุวะนะคะหะเน เคหะวัตถุมหิ เขตเต, ภุมมา จายันตุ เทวา ชะละถะละวิสะเม ยักขะคันธัพพะนาคา, ตฏฐนตา สนตเิ ก ยง มนวะระวะจะนง สาธะโว เม สณนต.ุ ิ ั ั ั ุิ ั ุ ั ธมมสสะวะนะกาโล อะยมภะทนตา ั ั ั ั ธมมสสะวะนะกาโล อะยมภะทนตา ั ั ั ั ธมมสสะวะนะกาโล อะยมภะทนตา ั ั ั ั ๑๔
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ทานผเู้ จรญทงหลาย ผมเี มตตา จงแผเ่ มตตาจต ดวยคดวา ขอ ่ ิ ้ั ู้ ิ ้ ิ ่อานุภาพพระปริตร จงรักษาพระราชาผูเ้ ป็นเจ้าแห่งนรชนพร้อมด้วยราชสมบติ พรอมดวยราชวงศ์ พรอมดวยเสนามาตย์ อยามจตฟงซาน ั ้ ้ ้ ้ ่ ี ิ ุ้ ่ตงใจสวดพระปรตร ้ั ิ ขอเชญเทวดาทงหลายในจกรวาลโดยรอบ จงมาประชมกน ณ ทน้ี ิ ้ั ั ุ ั ่ีขอเชิญฟังพระสัทธรรมทีชทางไปสวรรค์ และนิพพานของพระมุนเี จ้า ่ ้ีกนเถด ั ิ ขอเชญเหลาเทพเจาซงสถตอยใู่ นสวรรค์ ชนกามภพกดี รปภพกดี ิ ่ ้ ่ึ ิ ้ั ็ ู ็และภมมเทวา ซงสถตยอยใู่ นวมาน หรอยอดเขาและหบผา ในอากาศ ุ ่ึ ิ ์ ิ ื ุก็ดี ในเกาะก็ดี ในแว่นแคว้นก็ดี ในบ้านก็ดี ในต้นพฤกษาและป่าชัฎก็ดี ในเรือนก็ดี ในท่ไร่นาก็ดี เทพยดาท้งหลาย ซ่งสถิตย์ตามภาค ี ั ึพนดน รวมทงยกษ์ คนธรรพและพญานาค ซงสถตยอยใู่ นนา บนบก ้ื ิ ้ั ั ์ ่ึ ิ ์ ้ํและท่อันไม่ราบเรียบก็ดี ซ่งอย่ในท่ใกล้เคียง จงมาประชุมพร้อมกน ี ึ ู ี ัในทน้ี ค�ใดเปนของพระมนผประเสรฐ ทานสาธชนทงหลาย จงสดบค� ่ี ำ ็ ุ ี ู้ ิ ่ ุ ้ั ั ำขาพเจานน ้ ้ ้ั ดกอน ทานผเู้ จรญทงหลาย กาลนเ้ี ปนกาลฟงธรรม ู่ ่ ิ ้ั ็ ั ดกอน ทานผเู้ จรญทงหลาย กาลนเ้ี ปนกาลฟงธรรม ู่ ่ ิ ้ั ็ ั ดกอน ทานผเู้ จรญทงหลาย กาลนเ้ี ปนกาลฟงธรรม ู่ ่ ิ ้ั ็ ั ๑๕
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ไดความมนใจตอกจศาสนพธในงานนนๆ หรอแสดงถงความพรอม ้ ่ั ่ ิ ิี ้ั ื ึ ้ของงาน๒. ไดเ้ ชอเชญผมฤทธมอ�นาจอานภาพ มพลงคมครองปกปองดแลมาสู่ ้ื ิ ู้ ี ์ิ ี ำ ุ ี ั ุ้ ้ ูงานมงคลน้ี๓. ได้ความเป็นมิ่งขวัญและความพร้อมเพรียง สู่ความสำ�เร็จตามประสงค์ ตำ�นาน คำ�นมัสการ บทนะโม มีมาแต่พทธกาล ซึงหมูพระอริยสาวก สาวิกาผูเ้ ลือมใส ุ ่ ่ ่ศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้เปล่งอุทานออกมาจากความซาบซึ้งในพระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูเ้ ป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทังหลาย เช่น ท้าวสักกะ พราหมณ์พรหมายุ พราหมณ์อารามทัณฑะ ้และนางธนั ญ ชานี เป็ น ต้ น แม้ ห มู่ ช าวพุ ท ธอิ น เดี ย ในปั จ จุ บั นเมื่อนมัสการพระพุทธปฏิมากร ได้เปล่งวาจาว่า นะโม พุทธายะในความหมายก็คือ ขอนมัสการสักการะพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้เป็นศาสดาของเรานั่นเอง ๑๖
  • สวดมนต์ข้ามปี (๑) คำ�นมัสการ นะโม ตสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สมมาสมพทธสสะ ั ั ั ุ ั นะโม ตสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สมมาสมพทธสสะ ั ั ั ุ ั นะโม ตสสะ ภะคะวะโต, อะระหะโต, สมมาสมพทธสสะ ั ั ั ุ ั คำ�แปล ขอนอบนอมแดพระผมพระภาคเจา พระองคนน ้ ่ ู้ ี ้ ์ ้ั ซงเปนผไกลจากกเิ ลส ตรสรชอบไดโดยพระองคเ์ อง ่ึ ็ ู้ ั ู้ ้ อานิสงส์๑. ผูทตงนะโมเป็นนิจ น้อมต่อพระรัตนตรัย ย่อมได้บรรลุธรรมอันวิเศษ ้ ี่ ั้๒. ไดรบความมนใจในการประกอบกจการงาน กาวสความส�เรจอยาง ้ั ั่ ิ ้ ู่ ำ ็ ่เชื่อมั่น๓. ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติในความนอบน้อม เป็นเมตตามหานิยม แคล้วคลาด เปิดมิตร ปิดศัตรู เดินทางไกล ไปในจตุรทิศมีฤทธิ์ คือความสำ�เร็จอำ�นวยให้๔. เมือทำ�การใดในภารกิจน้อยใหญ่ ทังคดีโลกและคดีธรรม ย่อมสำ�เร็จ ่ ้ด้วยพุทธานุภาพ ๑๗
  • สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน พระไตรสรณคมน์ ไตรสรณคมน์ ในบทนี้ คือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะ สังฆรัตนะครบสมบู ร ณ์ ใ นวั น แห่ ง การประกาศพระธั ม มจั ก อาสาฬหมาสเพญเดอน ๘ ทพระพทธองคทรงแสดงโปรดปญจวคคย์ มพระอญญา- ็ ื ี่ ุ ์ ั ั ี ี ัโกฑัญญะเป็นปฐม ได้ดวงตาเห็นธรรม ทรงโปรดให้อุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาในครั้งนั้น นับได้ว่ามีพระรัตนตรัยครบสมบูรณ์ทั้ง ๓ ประการ พระรตนตรยจงเปนสรณะทพงระลกถง ซงพระคณของพระพทธเจา ั ั ึ ็ ่ี ึ ึ ึ ่ึ ุ ุ ้๓ ประการ คือ พระบริสุทธิคุณ พระปัญญาคุณ พระมหากรุณาธิคุณระลกถงพระธรรม คอ ค�สงสอนของพระพทธเจา ยงการรกษาผปฏบติ ึ ึ ื ำ ั่ ุ ้ ั ั ู้ ิ ัตามไม่ให้ตกไปสู่ที่ชั่ว พระสงฆ์ คือ สาวกของพระพุทธเจ้า เป็นผู้ฟังคำ�สอน และสอนให้ผอนปฏิบตตามด้วย พระรัตนตรัยทัง ๓ นี้ จึงเป็น ู้ ื่ ัิ ้หลกส�คญยงในพระพทธศาสนา เปนทตงแหงศรทธาความเชอความ ั ำ ั ิ่ ุ ็ ี่ ั้ ่ ั ื่เลื่อมใสให้มั่นคงต่อพระรัตนตรัย ๑๘
  • สวดมนต์ข้ามปี (๒) บทพระไตรสรณคมน์ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ ตะติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ คำ�แปล ข้าพเจ้า ขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้า ขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้า ขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สอง ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่งแม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระธรรม ว่าเป็นที่พึ่ง แม้ครั้งที่สาม ข้าพเจ้าขอถึงพระสงฆ์ ว่าเป็นที่พึ่ง ๑๙
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมได้ความเป็นพุทธบริษัทโดยแท้๒. ย่อมได้สรณะที่พึ่งของผู้ระลึกถึงอยู่ทุกเมื่อ๓. ย่อมได้ความบริบูรณ์แห่งอริยทรัพย์คือรัตนตรัยสมปรารถนา๔. ยอมถงซงความประสงคในมรรค ผล สวรรค์ นพพานอยางฉบพลน ่ ึ ึ่ ์ ิ ่ ั ั๕. ยอมเปนผเู้ ทยบเทาเทวดาโดยฐานะอนเปนทพย์ ๑๐ อยาง คอ อายุ ่ ็ ี ่ ั ็ ิ ่ ืวรรณะ สุขะ ยศ อธิปไตย รูป เสียง กลิ่น รส และโผฏฐัพพะ ตำ�นาน นมการสิทธิคาถา บทนมการสิทธิคาถานี้สันนิษฐานกันว่า รจนาขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ แห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นบทสวดสาธยายถวายความเคารพนมัสการพระพุทธเจ้าจำ�นวนมากมายในอดีตทำ�ความนอบน้อมในพระธรรมและพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าทงหลายเหลานน ดวยอานภาพแหงความนอบนอมนี้ อปทวะทงหลาย ั้ ่ ั้ ้ ุ ่ ้ ุ ั ั้ก็จะพินาศไป อันตรายทั้งปวงก็จะไม่บังเกิดขึ้น ๒๐
  • สวดมนต์ข้ามปี (๓) บทนมการสิทธิคาถา สัมพุทเธ อัฏฐะวีสัญจะ ทะวาทะสัญจะ สะหัสสะเกปัญจะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหังเตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหังนะมะการานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเวอะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ สัมพุทเธ ปัญจะปัญญาสัญจะ จะตุวีสะติสะหัสสะเกทะสะสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหังเตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหังนะมะการานุภาเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเวอะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ สัมพุทเธ นะวุตตะระสะเต อัฏฐะจัตตาฬีสะสะหัสสะเกวีสะติสะตะสะหัสสานิ นะมามิ สิระสา อะหังเตสัง ธัมมัญจะ สังฆัญจะ อาทะเรนะ นะมามิหังนะมะการานุเวนะ หันตวา สัพเพ อุปัททะเวอะเนกา อันตะรายาปิ วินัสสันตุ อะเสสะโต ฯ ๒๑
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ดวยเศยรเกลา ขอนอบนอมพระธรรมดวย พระสงฆดวย ของพระสม- ้ ี ้ ้ ้ ์้ ัพุทธเจ้าเหล่านัน ด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความ ้นอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๑,๐๒๔,๐๕๕ พระองค์ด้วยเศียรเกล้า ขอนอบน้อมพระธรรมด้วย พระสงฆ์ด้วย ของพระ-สัมพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความนอบน้อม จงขจัดเสียซึงสิงอันไม่เป็นมงคลทังปวง แม้อนตราย ่ ่ ้ ัทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น ข้าพเจ้า ขอนอบน้อมพระสัมพุทธเจ้า ๒,๐๔๘,๑๐๙ พระองค์ดวยเศยรเกลา ขอนอบนอมพระธรรมดวย พระสงฆดวย ของพระสม- ้ ี ้ ้ ้ ์้ ัพุทธเจ้าเหล่านันด้วยความเคารพ ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความ ้นอบน้อม จงขจัดเสียซึ่งสิ่งอันไม่เป็นมงคลทั้งปวง แม้อันตรายทั้งหลายเป็นอเนก จงพินาศไปสิ้น เทอญ ฯ ๒๒
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. อานุภาพแห่งการสวดสาธยายถวายความเคารพนมัสการ พระ-พุทธเจ้าในอดีต ๕๑๒,๐๒๘ พระองค์ ย่อมมีศรัทธา ศีล สติ สมาธิปัญญา เป็นมหัศจรรย์ในตน๒. อานุภาพแห่งความนอบน้อมพระธรรมและพระสงฆ์ในบทสวดย่อมขจัดเสียซึ่งอุปัทวะอันตรายทั้งปวง๓. อานุภาพแห่งการสาธยายในพุทธมนต์บทนี้ ย่อมนำ�ทางสู่มรรคปฏิบัติมากล้นพ้นประมาณ รับความรักจากเทวดาและบัณฑิตชนทั้งหลาย ตำ�นาน นโมการอัฏฐกคาถา บทนี้ว่าด้วย นะโม ๘ บท การนอบน้อม ๘ ครั้ง เป็นพระราช-นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔เมื่อครั้งทรงผนวชเป็นพระภิกษุ คำ�สวดนี้นิยมเฉพาะในงานมงคลที่มีการตั้งขันนํ้ามนต์และวงด้ายสายสิญจน์ มีอานุภาพในการกำ�จัดอุปสรรคให้หมดไป ให้เกิดความสวัสดีแก่ชีวิตและเป็นผู้มีเดชในการจัดการสิ่งต่างๆ มีความอุดมจากทิศทั้ง ๘ ๒๓
  • สวดมนต์ข้ามปี (๔) บทนโมการอัฏฐกคาถา นะโม อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ นะโม มะหาสังฆัสสาปิ วิสุทธะสีละทิฏฐิโน นะโม โอมาตยารัทธัสสะ ระตะนัตตะยัสสะ สาธุกัง นะโม โอมะกาตีตัสสะ ตัสสะ วัตถุตตะยัสสะปิ นะโม การัปปะภาเวนะ วิคัจฉันตุ อุปัททะวา นะโม การานุภาเวนะ สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา นะโม การัสสะ เตเชนะ วิธิมหิ โหมิ เตชะวา ฯ คำ�แปล ขอนอบน้อม แด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาประโยชน์อันยิ่งใหญ่ ขอนอบน้อม แด่พระธรรมอันสูงสุด ในพระศาสนานี้ ที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้ว ขอนอบน้อม แด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่ ผู้มีศีล และทิฏฐิ อันงดงาม การนอบน้อม แด่พระรัตนตรัยที่ปรารภแล้วว่าโอม ขอจงสำ�เร็จประโยชน์ ขอนอบน้อม แม้วัตถุทั้งสาม อันล่วงพ้นโทษตํ่าช้านั้น ด้วยการประกาศการกระทำ�ความนอบน้อม ขอสิ่งที่ไม่เป็นมงคลทั้งหลายจงบำ�ราศไป ๒๔
  • สวดมนต์ข้ามปี ด้วยอานุภาพแห่งการกระทำ�ความนอบน้อม ขอความสุขสวัสดีจงมทกเมอ ดวยเดชแหงการกระท�ความนอบนอม ขอขาพเจาจงเปน ี ุ ื่ ้ ่ ำ ้ ้ ้ ็ผู้มีเดชในการประกอบพิธี เทอญฯ อานิสงส์๑. ย่อมได้นอบน้อมคุณพระรัตนตรัย๒. ย่อมได้กำ�จัดอุปสรรค อุปัทวันตรายให้หมดไป๓. ย่อมเกิดความสวัสดีแก่ชีวิตและครอบครัว๔. ย่อมทำ�ให้เป็นผู้มีเดชมีอำ�นาจในการจัดการกิจต่างๆ ๒๕
  • สวดมนต์ข้ามปี จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ จิตที่ฝึกแล้วนำ�สุขมาให้
  • สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน มงคลสูตร มนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งเทวดาต่างคิดหามงคล สิ้นเวลา ๑๒ ปีมนุษย์และเทวดาเหล่านั้นในหมื่นจักรวาล แม้เมื่อคิดหาช้านานก็ไม่รซงมงคลอันนัน ความโกลาหลเรืองมงคลได้เกิดขึนถึงพรหมโลก ู้ ึ่ ้ ่ ้ตลอดหมื่นจักรวาล พระโลกนาถทรงแสดงสิ่ ง ที่ เ ป็ น มงคลอั น สามารถขจั ด บาปทังปวงได้ เมือนรชนนับประมาณมิได้ สดับแล้ว ย่อมหลุดพ้นจากทุกข์ ้ ่ทงปวง ขอเราทงหลายจงรวมกนสวดมงคลปรตรนน ซงประกอบดวย ั้ ั้ ่ ั ิ ั้ ึ่ ้คุณอย่างนี้เป็นต้นเถิด (๕) บทมงคลสูตร อะเสวะนา จะ พาลานัง ปัณฑิตานัญจะ เสวะนา ปูชา จะ ปูชะนียานัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ปะฏิรูปะเทสะวาโส จะ ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. พาหุสัจจัญจะ สิปปัญจะ วินะโย จะ สุสิกขิโต สุภาสิตา จะ ยาวาจา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. มาตาปิตุอุปัฏฐานัง ปุตตะทารัสสะ สังคะโห อะนากุลา จะ กัมมันตา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ทานัญจะ ธัมมะจะริยา จะ ญาตะกานัญจะ สังคะโห อะนะวัชชานิ กัมมานิ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ๒๗
  • สวดมนต์ข้ามปี อาระตี วิระตี ปาปา มัชชะปานา จะ สัญญะโม อัปปะมาโท จะ ธัมเมสุ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. คาระโว จะ นิวาโต จะ สันตุฏฐี จะ กะตัญญุตา กาเลนะ ธัมมัสสะวะนัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ขันตี จะ โสวะจัสสะตา สะมะณานัญจะ ทัสสะนัง กาเลนะ ธัมมะสากัจฉา เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ตะโป จะ พรัหมะจะริยัญจะ อะริยะสัจจานะ ทัสสะนัง นิพพานะสัจฉิกิริยา จะ เอตัมมังคะละมุตตะมัง. ผุฏฐัสสะ โลกะธัมเมหิ จิตตัง ยัสสะ นะ กัมปะติ อะโสกัง วิระชัง เขมัง เอตัมมังคะละมุตตะมัง. เอตาทิสานิ กัตวานะ สัพพัตถะมะปะราชิตา สัพพัตถะ โสตถิง คัจฉันติ ตันเตสัง มังคะละมุตตะมันติ. คำ�แปล เทวดา ได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ด้วยคาถาว่า เทวดาและมนุษย์เป็นอันมาก ต่างก็หวังความสวัสดี จึงได้พากันคดเรองมงคล คอเหตใหถงความเจรญทงหลาย ขอพระองคโปรดตรส ิ ื่ ื ุ ้ึ ิ ั้ ์ ัมงคลอันสูงสุดเถิด ฯ พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้ตรัสสิ่งที่เป็นมงคลตอบว่า การไม่คบคนพาลทั้งหลาย ๑ การคบบัณฑิตทั้งหลาย ๑การบูชาผู้ที่ควรบูชา ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ การอยู่ในถิ่นที่เหมาะสม ๑ ความมีบุญที่ได้ทำ�ไว้ในกาลก่อน ๑ ๒๘
  • สวดมนต์ข้ามปีการวางตัวเหมาะสมชอบธรรม ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ ความเป็นผู้มีการศึกษาเล่าเรียนมามาก ๑ ความเป็นผู้มีศิลป-วิทยา ๑ ความเป็นผูมระเบียบวินยทีได้รบการอบรมมาดี ๑ การพูดจา ้ี ั ่ ัปราศรัยดี ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ การเลี้ยงดูบิดามารดา ๑ การสงเคราะห์บุตร ๑ การสงเคราะห์ภรรยา ๑ การทำ�งานไม่คั่งค้าง ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ การให้ทาน ๑ การประพฤติตามหลักธรรม ๑ การสงเคราะห์ญาติทั้งหลาย ๑ การทำ�งานที่ปราศจากโทษ ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้เป็นมงคลสูงสุดฯ การงดเว้นจากความชั่ว ๑ การบังคับตนจากการดื่มนํ้าเมา ๑ความไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย ๑ ทั้ง ๓ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุดฯ การมีความเคารพ ๑ การมีความอ่อนน้อมถ่อมตน ๑ การมีความสันโดษ ๑ การมีความกตัญญู ๑ การฟังธรรมตามกาล ๑ ทั้ง ๕ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ ความอดทน ๑ ความเป็นผู้ว่านอนสอนง่าย ๑ การพบเห็นสมณะ ๑ การสนทนาธรรมตามกาล ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ การมีความเพียรเป็นเครืองแผดเผากิเลส ๑ การประพฤติพรหม- ่จรรย์ ๑ การเห็นอริยสัจทั้งหลาย ๑ การทำ�พระนิพพานให้แจ้ง ๑ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ ผู้ที่มีจิตถูกโลกธรรมกระทบแล้วไม่หวั่นไหว ๑ จิตไม่มีความโศกเศร้า ๑ จิตหมดธุลีคือกิเลส ๑ จิตถึงความปลอดโปร่ง คือปลอด ๒๙
  • สวดมนต์ข้ามปีจากกิเลสทั้งปวง ๑ ทั้ง ๔ ประการนี้ เป็นมงคลสูงสุด ฯ เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย พากันปฏิบัติตามมงคลอันเป็นเหตุน�ไปสความเจรญนแลว จะเปนผไมพายแพขาศกทกหมเู่ หลา ยอมถง ำ ู่ ิ ี้ ้ ็ ู้ ่ ่ ้ ้ ึ ุ ่ ่ ึความสุขสวัสดีในที่ทุกสถาน นี้เป็นมงคลสูงสุดของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย อานิสงส์๑. ยอมไดแนวทางแหงการด�เนนชวตอนเปนมงคล โดยการสรางมงคล ่ ้ ่ ำ ิ ีิ ั ็ ้ใหเ้ กดขนดวยตนเอง ิ ้ึ ้๒. ย่อมได้รับความเจริญงอกงามไพบูลย์ มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยวัตถุมงคลและธรรมมงคล๓. ย่อมทำ�ให้สงคมร่มเย็นเป็นสุข เพราะทุกคนประกอบด้วยสิรมงคล ั ิหรือมีมงคลชีวิตประจำ�ตัว๔. ย่อมสามารถตัดสินข้อขัดแย้งที่มีผู้ถกเถียงกันว่า สิ่งใดเป็นมงคลสิ่งใดไม่เป็นมงคล พระพุทธเจ้าตรัสคำ�สอนนี้เพื่อยุติข้อถกเถียงที่หาข้อยุติมิได้๕. ยอมเปนหลกคดและแนวทางปฏบติ เพมพนสงทเี่ ปนมงคลส�หรบ ่ ็ ั ิ ิ ั ิ่ ู ิ่ ็ ำ ัชีวิตทุกระดับชั้นให้สูงยิ่งขึ้น ถึงที่สุดคือพระนิพพาน ๓๐
  • สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน รตนสูตร พระสูตรที่พระอานนทเถระ เรียนจากพระพุทธองค์โดยตรงเพื่อสวดปัดเป่าภัยพิบัติที่เกิดกับชาวกรุงเวสาลี โดยพระพุทธองค์แนะนำ�ให้พระเถระอ้างคุณพระรัตนตรัย คือ พุทธรัตนะ ธัมมรัตนะสั ง ฆรัตนะ ทำ� สัจกิริยาให้เกิดเป็นอานุภาพขจัดปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลาย ภายหลังการสวดบทนี้ได้กลายเป็นแบบอย่าง ในการทำ�นํ้าพระพุทธมนต์ สำ�หรับพระสงฆ์สาวกเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อขจัดปัดเป่าภัยพิบัติ ๓ ประการ ให้อันตรธานหายไป คือ ข้าวยากหมากแพง ภูตผีปีศาจทำ�อันตราย และเกิดโรคภัยไข้เจ็บ ขอเราทั้งหลายจงร่วมกันสวดรตนสูตรนั้น ซึ่งประกอบด้วยคุณอย่างนี้เป็นต้นเถิด (๖) บทรตนสูตร (ย่อ) ยังกิญจิ วิตตัง อิธะ วา หุรัง วา สัคเคสุ วา ยัง ระตะนัง ปะณีตัง นะ โน สะมัง อัตถิ ตะถาคะเตนะ อิทัมปิ พุทเธ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ขะยัง วิราคัง อะมะตัง ปะณีตัง ยะทัชฌะคา สักยะมุนี สะมาหิโต นะ เตนะ ธัมเมนะ สะมัตถิ กิญจิ ๓๑
  • สวดมนต์ข้ามปี อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สะมาธิมานันตะริกัญญะมาหุ สะมาธินา เตนะ สะโม นะ วิชชะติ อิทัมปิ ธัมเม ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. เย ปุคคะลา อัฏฐะ สะตัง ปะสัฏฐา จัตตาริ เอตานิ ยุคานิ โหนติ เต ทักขิเณยยา สุคะตัสสะ สาวะกา เอเตสุ ทินนานิ มะหัปผะลานิ อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. เย สุปปะยุตตา มะนะสา ทัฬเหนะ นิกกามิโน โคตะมะสาสะนัมหิ เต ปัตติปัตตา อะมะตัง วิคัยหะ ลัทธา มุธา นิพพุติง ภุญชะมานา อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. ขีณัง ปุราณัง นะวัง นัตถิ สัมภะวัง วิรัตตะจิตตายะติเก ภะวัสมิง เต ขีณะพีชา อะวิรุฬหิฉันทา นิพพันติ ธีรา ยะถายัมปะทีโป ๓๒
  • สวดมนต์ข้ามปี อิทัมปิ สังเฆ ระตะนัง ปะณีตัง เอเตนะ สัจเจนะ สุวัตถิ โหตุ. คำ�แปล ทรพยเ์ ครองปลมใจ อนใดอนหนง ในโลกนหรอโลกอน หรอรตนะ ั ื่ ื้ ั ั ึ่ ี้ ื ื่ ื ัอันใด อันประณีตในสวรรค์ รัตนะอันนั้นเสมอด้วยพระตถาคตเจ้าไม่มีเลย แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระพุทธเจ้า ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี พระศากยมุนีเจ้า มีพระหฤทัยดำ�รงมั่น ได้บรรลุธรรมอันใดเป็นที่สิ้นกิเลส เป็นที่สิ้นราคะ เป็นอมฤตธรรมอันประณีต สิ่งไรๆเสมอด้วยพระธรรมนั้นย่อมไม่มี แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม ด้วยคำ�สัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐสุด ทรงสรรเสริญแล้วซึ่งสมาธิอันใดว่าเป็นธรรมอันสะอาด บัณฑิตทั้งหลายกล่าวซึ่งสมาธิอันใด ว่าให้ผลโดยลำ�ดับ สมาธิอื่นเสมอด้วยสมาธินั้นย่อมไม่มี แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระธรรม ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี บุคคลเหล่าใด ๘ จำ�พวก ๔ คู่ อันสัตบุรษทังหลายสรรเสริญแล้ว ุ ้บุคคลเหล่านั้นเป็นสาวกของพระสุคต ควรแก่ทักษิณาทาน ทานทั้งหลาย อันบุคคลถวายในท่านเหล่านั้น ย่อมมีผลมาก แม้อันนี้เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี พระอริยบุคคลทังหลายเหล่าใด ในศาสนาพระโคดมเจ้า ประกอบ ้ดีแล้ว มีใจมั่นคง มีความใคร่ออกไปแล้ว พระอริยบุคคลทั้งหลาย ๓๓
  • สวดมนต์ข้ามปีเหล่านัน ถึงพระอรหัตผลทีควรถึง หยังเข้าสูพระนิพพาน ได้ซงความ ้ ่ ่ ่ ึ่ดับกิเลสโดยเปล่าๆ แล้วเสวยผลอยู่แม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ ขอความสวัสดีจงมี กรรมเก่าของพระอริยบุคคลเหล่าใดสิ้นแล้ว กรรมสมภพใหม่ย่อมไม่มี พระอริยบุคคลเหล่าใด มีจิตอันหน่ายแล้วในภพต่อไปพระอริยบุคคลเหล่านั้น มีพืชสิ้นไปแล้ว มีความพอใจงอกไม่ได้แล้วเป็นผู้มีปัญญา ย่อมปรินิพพานเหมือนประทีปอันดับไป ฉะนั้นแม้อันนี้ เป็นรัตนะอันประณีตในพระสงฆ์ ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดีจงมี อานิสงส์๑. ย่อมได้รับการพิทักษ์คุ้มครองให้สวัสดี ด้วยคุณของพระรัตนตรัย๒. ย่อมได้รับอานุภาพแห่งพระปริตรที่เทพยดาอ้างสัจจะวาจาถึงคุณพระรัตนตรัย๓. ย่อมไม่ถูกรุกรานทำ�ร้ายจากอมนุษย์ ภูตผี ปีศาจร้าย โรคภัยอันรักษาได้ยาก๔. ย่อมรู้และได้กำ�จัดแล้วซึ่งเหตุแห่งภัยทั้ง ๓ คือ ทุพภิกขภัยอมนุษย์ภัย และพยาธิภัย ๓๔
  • สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน กรณียเมตตสูตร บทกรณียเมตตปริตรหรือกรณียเมตตสูตร เป็นบทสวดที่แสดงเนื้อหาการแผ่เมตตา ความรักปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ เทวดาและภูตผีปีศาจต่างๆ อย่างไม่มีประมาณ บทสวดนี้ทำ�ให้หลับเป็นสุขตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายเทพพิทักษ์รักษา ไม่มีภยันตราย จิตเกิดสมาธิง่าย ใบหน้าผ่องใสมีสิริมงคล ไม่หลงสติในเวลาเสียชีวิต และเกิดเป็นพรหมเมื่อบรรลุเมตตาฌาน (ขุ.ธ. ๒๕/๑๓) (๗) บทกรณียเมตตสูตร (ย่อ) เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณังอุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ อะสัมพาธัง อะเวรัง อะสะปัตตังติฏฐัญจะรัง นิสินโน วา สะยาโน วา ยาวะตัสสะ วิคะตะมิทโธเอตัง สะติง อะทิฏเฐยยะ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา ทัสสะเนนะ สัมปันโนกาเมสุ วิเนยยะ เคธัง นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติ ๓๕
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ภกษผบ�เพญสมณะธรรม พงแผเ่ มตตาจตไป ไมจ�กดประมาณ ิ ุ ู้ ำ ็ ึ ิ ่ำ ัไร้พรมแดน ไม่ผูกเวร ไม่ก่อศัตรู แผ่กว้างออกไปในสัตว์โลกทั้งสิ้นทั้งในอรูปภูมิเบื้องบน รูปภูมิท่ามกลาง และกามาวจรเบื้องตํ่ำ� ผู้เจริญเมตตาจิตเช่นนี้ ไม่ว่าจะอยู่ในอิริยาบถใด จะยืน เดิน นั่งหรือนอนอยู่ก็ตาม จะเป็นผู้ปราศจากความท้อแท้เหนื่อยหน่ายจะตังสติไว้ได้นานตราบเท่าทีตองการ พระพุทธเจ้าทังหลาย ตรัสการ ้ ่้ ้อยูดวยเมตตาเช่นนีวา เป็นความประพฤติทประเสริฐในพระศาสนานี้ ่้ ้่ ี่ บุคคลผู้แผ่เมตตาจิตนั้น ละความเห็นผิดเสียได้ เป็นผู้มีศีลมี ค วามเห็นชอบ กำ�จัดความยินดีในกามทั้งหลายเสียได้ ย่อมไม่กลับมาสู่การเกิดในครรภ์อีกครั้ง แน่นอนฯ ๓๖
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมได้รบความสุขสงบแห่งจิต สัมฤทธิผลในการงานน้อยใหญ่ ไม่ ั ์ขัดข้อง ไม่วุ่นวาย๒. ย่อมได้รับความยินดี ยินยอมพร้อมใจ และร่วมอนุโมทนาในกิจต่างๆ จากมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย๓. ยอมไดรบอานสงส์ คอ นอนหลบเปนสข ตนกเ็ ปนสข ไมฝนลามก ่ ้ั ิ ื ั ็ ุ ื่ ็ ุ ่ ัเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาย่อมรักษาคุ้มครอง ไม่ได้รับอันตรายจากไฟและอาวุธ จิตย่อมสงบโดยเร็ว ใบหน้าผ่องใส มีสติ ไม่หลงทำ�การกิริยา ถ้ายังไม่บรรลุพระอรหันต์ก็จะไปบังเกิดในพรหมโลก๔. ย่อมได้บาทแห่งการบำ�เพ็ญวิปัสสนากรรมฐาน บรรลุมรรคผลนิพพานต่อไป ๓๗
  • สวดมนต์ข้ามปี โกโธ สตฺถมลํ โลเก ความโกรธเป็นดังสนิมในโลก
  • สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน ขันธปริตร บทขันธปริตร เป็นบทสวดมนต์ป้องกันตัว สอนให้มีจิตประกอบเมตตาถือเป็นมนต์ศักดิ์สิทธิ์ป้องกันภัยจากอสรพิษ คืองูที่มีพิษดุร้ายและสัตว์ร้ายอื่นๆ (ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๗๕) คาถาแห่งการป้องกันอสรพิษ และสัตว์ร้ายทั้งหลาย โดยในพระไตรปิฎกมีการกล่าวไว้ว่าคาถาดังกล่าวเป็นคาถาทีพระพุทธองค์ทรงสอนให้พระภิกษุแผ่เมตตา ่ไปในบรรดาตระกูลงูพิษดุร้ายทั้งหลาย เพื่อเป็นการคุ้มครองป้องกันตนเองจากสัตว์ราย โดยบทนีปรากฏอยูในทังพระวินยปิฎก และพระ- ้ ้ ่ ้ ัสุตตันตปิฎก ระบุว่าเมื่อพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดพระเชตวันกรุงสาวัตถี มีภิกษุถูกงูกัด เหล่าภิกษุจึงกราบทูลแด่พระพุทธองค์พระพทธองคจงตรสวา ภกษนนถกงกดเพราะไมไดแผเ่ มตตา นอกจาก ุ ์ ึ ั ่ ิ ุ ั้ ู ู ั ่ ้บทขั น ธปริ ต รจะเป็ น คาถาสำ � หรั บ ป้ อ งกั น อสรพิ ษ และสั ต ว์ ร้ า ยทงหลายแลว ยงมอานภาพในการปองกนอนตรายจากยาพษทงหลาย ั้ ้ ั ี ุ ้ ั ั ิ ั้ได้อีกด้วย ๓๙
  • สวดมนต์ข้ามปี (๘) บทขันธปริตร วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม ฉัพฺยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา สัพเพ ภัทฺรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภีสะระพู มูสกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ ิโสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ ๔๐
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลาย สกุลวิรูปักข์ ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับพญานาคทั้งหลาย สกุลเอราบถ, ความเป็นมิตรของเรา จงมีกบพญานาคทังหลาย สกุลฉัพยาบุตร ั ้ ความเป็นมิตรของเรา จงมีกบพญานาคทังหลาย สกุลกัณหาโคตมกะ, ั ้ ความเป็นมิตรของเรา จงมีกับสัตว์ทั้งหลายที่มี ๔ เท้า ความเป็นมิตรของเราจงมีกับสัตว์ที่มีเท้ามาก, สัตว์ไม่มีเท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๒ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์ ๔ เท้าอย่าเบียดเบียนเรา สัตว์มากเท้าอย่าเบียดเบียนเรา ขอสรรพสัตว์มชวตทังหลายทีเ่ กิดมาทังหมดจนสินเชิง จงเห็นซึง ีีิ ้ ้ ้ ่ความเจริญทั้งหลายทั้งปวงเถิด โทษลามกอย่าได้มาถึงแล้วแก่สัตว์เหล่านั้น พระพุทธเจ้าทรงพระคุณสุดทีจะประมาณได้ พระธรรมมีพระคุณ ่สุดที่จะประมาณได้ พระสงฆ์ก็มีพระคุณสุดที่จะประมาณได้ แต่สัตว์เลือยคลานทังหลาย เช่น งู แมงป่อง ตะขาบ แมงมุม ตุกแก หนูยงมี ้ ้ ๊ ัประมาณก�หนดได้ ขาพเจาไดท�การรกษาแลว ไดท�การปองกนแลว ำ ้ ้ ้ำ ั ้ ้ำ ้ ั ้ขอสัตว์ทั้งหลายจงหลีกไปเสียเถิด ข้าพเจ้ากำ�ลังทำ�ความนอบน้อมแด่พระผูมพระภาคเจ้า กำ�ลังทำ�ความนอบน้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธ- ้ีเจ้า ๗ พระองค์ฯ ๔๑
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมเป็นที่ตั้งแห่งการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข๒. ย่อมเป็นที่ไว้วางใจต่อหมู่ชนผู้เป็นมิตร๓. ย่อมเป็นผู้ปราศจากอันตรายจากอสรพิษและสัตว์ร้ายอื่นๆ๔. ย่อมเป็นที่รักของเทวดา มนุษย์ และสัตว์ทั้งหลาย ทั้งมีพิษและไม่มีพิษ ตำ�นาน โมระปริตร บทโมระปริตรนี้ เป็นมนต์ทพญานกยูงทอง แสดงความนอบน้อม ี่ต่อพระอาทิตย์ที่ทอแสงมายังโลก ทำ�ให้ความมืดมิดพลันหายไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายได้ออกมาเลี้ยงชีพ การระลึกถึงคุณพระ-พุทธเจ้าผู้นำ�แสงสว่างแห่งธรรมะมาโปรดชาวโลกไม่ให้ตกไปในอบายภูมิ มนต์บทนีชวยป้องกันภัยจากผูคดร้าย (ขุ.ชา.ทุก. ๒๗/๕๓) ้่ ้ิปริตรของนกยูง ซึ่งเป็นพระปริตรบทหนึ่งที่กล่าวถึงคุณของพระ-พุทธเจ้าแล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดีโดยมีประวัตต�นานความเป็นมาว่า สมัยหนึงเมือครังพระบรมศาสดา ิำ ่ ่ ้เสวยชาติเป็นนกยูงทองโพธิสัตว์ อาศัยอยู่บนเขาใกล้ป่าหิมพานต์ก่อนจะบินไปหาอาหารในตอนเช้า จะบินขึ้นไปบนยอดภูเขามองดูพระอาทิตย์ขึ้นแล้วสาธยายพระปริตรนมัสการพระอาทิตย์ โดยร่ายมนต์สาธยายคาถา และนอบน้อมบูชาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว พร้อมทั้งระลึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้า ๔๒
  • สวดมนต์ข้ามปีแลวจงบนออกไปหาอาหาร ดงนน พระปรตรบทนจงเปนการกลาวถง ้ ึ ิ ั ั้ ิ ี้ ึ ็ ่ ึคุณของพระพุทธเจ้า แล้วน้อมพระพุทธคุณมาพิทักษ์คุ้มครองให้มีความสวัสดี (๙) บทโมระปริตร อุเทตะยัญจักขุมา เอกราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พรัหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนา อะเปตะยัญจักขุมา เอกราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ รัตติง ๔๓
  • สวดมนต์ข้ามปี เย พรัหมะณา เวทะคุ สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง มะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร วาสะมะกัปปะยีติ คำ�แปล พระอาทตย์ เปนดวงตาของโลก เปนเอกราชา มสดงสทอง ยงพน ิ ็ ็ ี ี ่ั ี ั ้ืปฐพใหสวางอทยขนมา เพราะเหตนน ขาขอนอบนอมพระอาทตยนน ี ้ ่ ุ ั ้ึ ุ ้ั ้ ้ ิ ์ ้ัซงมสดงสทอง ยงพนปฐพใี หสวาง ขาพเจาทงหลายอนทานปกครองแลว ่ึ ี ี ่ั ี ั ้ื ้ ่ ้ ้ ้ั ั ่ ้ในวนนพงอยเู่ ปนสขตลอดวน ั ้ี ึ ็ ุ ั พราหมณ์ทงหลายเหล่าใด ผูถงเวทในธรรมทังปวง พราหมณ์ทงหลาย ้ั ้ึ ้ ้ัเหลานน จงรบความนอบนอมของขาฯ อนง พราหมณทงหลายเหลานน ่ ้ั ั ้ ้ ่ึ ์ ้ั ่ ้ัจงรกษาขาพเจา ความนอบนอมของขาพเจา จงมแดพระพทธเจาทงหลาย ั ้ ้ ้ ้ ้ ี ่ ุ ้ ้ัจงมีแด่พระโพธิญาณ ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่ผ้พ้นแล้ว ูทังหลาย ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแด่วมตติธรรม นกยูงนันได้กระทำ� ้ ิุ ้พระปรตรบทนแลว จงเทยวไปเพอแสวงหาอาหาร ิ ้ี ้ ึ ่ี ่ื พระอาทตย์ เปนดวงตาของโลก เปนเอกราชา มสดงสทองยงพนปฐพี ิ ็ ็ ี ี ่ั ี ั ้ืใหสวาง ยอมอสดงคตไป เพราะเหตนน ขาขอนอบนอมพระอาทตยนน ้ ่ ่ ั ุ ้ั ้ ้ ิ ์ ้ัซึงมีสดงสีทอง ยังพืนปฐพีให้สว่าง ข้าพเจ้าทังหลาย อันท่านปกครองแล้ว ่ ี ่ั ้ ้ในวนนพงอยเู่ ปนสขตลอดคน ั ้ี ึ ็ ุ ื พราหมณ์ท้ังหลายเหล่าใด ผู้ถึงเวทในธรรมทั้งปวงพราหมณ์ ๔๔
  • สวดมนต์ข้ามปีทังหลายเหล่านัน จงรับความนอบน้อมของข้าพเจ้า อนึง พราหมณ์ ้ ้ ่ทงหลายเหลานน จงรกษาขาพเจา ความนอบนอมของขาพเจา จงมแด่ ้ั ่ ้ั ั ้ ้ ้ ้ ้ ีพระพุทธเจ้าทังหลาย จงมีแด่พระโพธิญาณ ความนอบน้อมของข้าพเจ้า ้จงมแดผพนแลวทงหลาย ี ่ ู้ ้ ้ ้ั อานิสงส์๑. ย่อมได้พลังแห่งปัญญาประดุจหนึงแสงพระอาทิตย์สองสว่างกำ�จัด ่ ่ความมดได้ ฉนใด ดวงตาแหงปญญาจงก�จดโมหะ คอความมดมน ื ั ่ ั ำ ั ื ืใหพนไป ฉนนน ้ ้ ั ้ั๒. ยอมไดแนวทางแหงพญายงทองทสาธยายมนตบชาพระอาทตยเ์ ปน ่ ้ ่ ู ่ี ์ู ิ ็กิจวัตร ให้เกิดพลังแห่งความแคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทังปวง ้๓. ย่อมให้เกิดเมตตาสัมมาทิฏฐิ ด่งองค์ราชาท่หมายม่นจะได้เน้อ ั ี ั ืพญายงทองเปนอาหาร ดวยสจจะวาจาทกลาว องคราชาจงมดวงตาทเ่ี ปน ู ็ ้ ั ่ี ่ ์ ึ ี ็สมมาทฏฐิ ั ิ ตำ�นาน วัฏฏะกะปริตร บทวฏฏะกะปรตรน้ี เปนมนตทพญานกคมไดระลกถงพระพทธเจา ั ิ ็ ์ ่ี ุ่ ้ ึ ึ ุ ้ในอดีต ระลึกถึงพระธรรมคุณ ทำ�ให้ไฟป่าทีจะมาถึงตนดับมอดลง มนต์บทนี้ ่ท�ใหพนจากอคคภย (ข.ุ จรยา. ๓๓/๕๘๘) พระปรตรทกลาวถงสจจะวาจา ำ ้ ้ ั ีั ิ ิ ่ี ่ ึ ัของพระพุทธเจ้าที่เคยกระทำ�เมื่อเสวยพระชาติเป็นนกคุ่ม แล้วอ้างสัจจวาจานันมาพิทกษ์คมครองให้พนจากอัคคีภย โดยเป็นพระปริตร ้ ั ุ้ ้ ั ๔๕
  • สวดมนต์ข้ามปีทกลาวอางคณ คอ ศล สมาธิ ปญญา วมตติ วมตตญาณทสสนะ และ ่ี ่ ้ ุ ื ี ั ิุ ิุ ิ ัสจจะ ของพระพทธเจาในอดตทงหลาย แลวนอมเอาพระคณดงกลาว ั ุ ้ ี ้ั ้ ้ ุ ั ่มาบังเกิดเป็นอานุภาพปกป้องคุ้มครองอันตราย อันจะเกิดจากไฟทงหลายใหเ้ กดเปนความสขสวสดแกชวต ดงนน การสวดคาถานกเ็ พอ ้ั ิ ็ ุ ั ี ่ ี ิ ั ้ั ้ี ่ืเปนการปองกนอนตรายอนจะเกดจากไฟ และเหตเุ ดอดรอนวนวายนานา ็ ้ ั ั ั ิ ื ้ ุ่ประการ ใหเ้ กดเปนความรมเยนเปนสข ิ ็ ่ ็ ็ ุ (๑๐) บทวัฏฏะกะปริตร อัตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตา ปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถาสิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ ๔๖
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล คุณคือศีล สัจจะ ชีวิตที่สะอาด และความเอื้ออาทร มีอยู่ในโลกด้วยความสัตย์นั้น ข้าพเจ้า จักกระทำ�สัจกิริยาอย่างยอดเยี่ยม ข้าพเจ้า ขอน้อมรำ�ลึกถึงพลานุภาพแห่งพระสัทธรรม น้อมรำ�ลึกถึงพระพุทธเจ้า ผู้ทรงพิชิตมารในอดีต ได้กระทำ�สัจกิริยายึดมั่นในกำ�ลังแห่งสัจจะที่ข้าพเจ้ามีอยู่ จึงขอทำ�สัจกิริยาว่า ปกทงสองขางของขาพเจามอยู่ แตกยงไมแขงแรงพอทจะบนได้ ี ั้ ้ ้ ้ ี ่็ั ่ ็ ี่ ิเท้าทั้งสองข้างของข้าพเจ้ามีอยู่ แต่ก็ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเดินได้พ่อแม่ก็พากันบินหนีไฟออกไปเสียแล้ว พระเพลิงเอ๋ย ขอท่านจงดับเสียเถิด พร้อมกับเมือข้าพเจ้ากระทำ�สัจกิรยา เปลวเพลิงทีลกโชนรุงโรจน์ ่ ิ ุ่ ่ใหญ่หลวงนัก ก็กลับเว้นทีไว้ ๑๖ กรีส เหมือนเปลวไฟตก ฉะนัน ไม่มี ่ ้ผู้ใดเสมอด้วยสัจจะของข้าพเจ้า นี้คือสัจบารมีของข้าพเจ้าฯ ๔๗
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมได้กำ�จัดความร้อนรนเหมือนเพลิงผลาญเผาด้วย คือความเย็นสงบอย่างปกติ๒. ย่อมได้รบความคุมครองให้แก่ผออนกำ�ลัง คือบุตรหลาน ให้พนจาก ั ้ ู้ ่ ้อัคคีภัย คือความหลงทางไปสู่สถานที่อันไม่เป็นมงคล มีแสงไปส่องความร้อนให้มืดหน้าตามัว ขอความหลุดพ้นจงมี๓. ย่อมได้พ้นจากเพลิงกองใหญ่ คือไฟบรรลัยกัลป์ เพลิงไฟนรกถูกคุ้มครองด้วย ศีล สมาธิ ปัญญา วิมุตติ และวิมุตติญาณทัสสนะ ตำ�นาน อาฏานาฏิยะปริตร บทสวดมนต์นี้เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ภาณยักษ์” หมายถึงยกษ์ คอทาวเวสสวณ ไดสวดอาฏานาฏยะปรตรนถวายแดพระพทธเจา ั ื ้ ุั ้ ิ ิ ี้ ่ ุ ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขับไล่ภูตผีปิศาจที่ดุร้าย ไม่ให้มาทำ�อันตรายและคุ้มครองรักษาให้ปลอดภัย ทำ�ให้มีสุขภาพดีมีความสุข (ที.ปาฏิ.๑๑/๒๐๙) คาถาททาวจาตมมหาราชใชเ้ ปนเครองปองกนเหลาอมนษย์ ี่ ้ ุ ็ ื่ ้ ั ่ ุที่ไม่หวังดีต่อพระสงฆ์ที่ไปบำ�เพ็ญสมณะธรรมตามป่าเขา เมื่อไม่มีอะไรป้องกันเหล่าอมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใสก็จะรบกวน เบียดเบียน ทำ�ให้เกิดความลำ�บากดังนั้นอานุภาพของปริตรบทนี้คือ ๑. มีอานุภาพในการทำ�ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใส ให้เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ๒. มีอานุภาพในการคุ้มครองป้องกันไม่ให้อมนุษย์ที่ไม่เลื่อมใส ๔๘
  • สวดมนต์ข้ามปีจับต้อง สิงสู่ เบียดเบียน ประทุษร้าย ทำ�ให้ได้รับความลำ�บากเดือดร้อน โดยในปัจจุบันบทอาฏานาฏิยปริตรที่ใช้สวดกันจะเป็นบทย่อที่นำ�เอาคาถานมัสการพระพุทธเจ้าในอดีตที่ท้าวเวสสุวัณแสดงไว้เฉพาะพระพักตร์พระพุทธองค์มาอ้างเป็นสัจกิรยาให้เกิดเป็น ิอานุภาพคุ้มครอง ป้องกัน รักษา (๑๑) บทอาฏานาฏิยะปริตร วปสสสสะ นะมตถ ิั ิ ั ุ จกขมนตสสะ สรมะโต ั ุั ั ิี สขสสะปิ นะมตถ ิิ ั ุ สพพะภตานกมปโน ั ู ุั ิ เวสสะภสสะ นะมตถ ุ ั ุ นะหาตะกสสะ ตะปสสโน ั ั ิ นะมตถุ กะกสนธสสะ ั ุั ั มาระเสนปปะมททโน ั ั ิ โกนาคะมะนสสะ นะมตถ ั ั ุ พราหมะณสสะ วสมะโต ั ุี กสสะปสสะ นะมตถ ั ั ั ุ วปปะมตตสสะ สพพะธิ ิ ุ ั ั องคระสสสะ นะมตถ ั ี ั ั ุ สกยะปตตสสะ สรมะโต ั ุ ั ิี โย อมง ธมมะมะเทเสส ิั ั ิ สพพะทกขาปะนทะนง ั ุ ู ั เย จาปิ นพพตา โลเก ิ ุ ยะถาภตง วปสสสงูั ิั ิุ เต ชะนา อะปสณา ิุ มะหนตา วตะสาระทา ั ี หตง เทวะมะนสสานง ิั ุ ั ยง นะมสสนติ โคตะมง ั ั ั ั วชชาจะระณะสมปนนง ิ ั ั ั มะหนตง วตะสาระทง ั ั ี ั วชชาจะระณะสมปนนง ิ ั ั ั พทธง วนทามะ โคตะมนตฯ ุ ั ั ั ิ ๔๙
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า วิปัสสี ผู้มีพระปัญญาจักษุ ผู้ทรงพระสิริ ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า สิขี ผู้ทรงอนุเคราะห์แก่สัตว์ทั้งปวง ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า เวสสภู ผูทรงชำ�ระล้าง ้กิเลสแล้ว ทรงมีความเพียรเป็นเครื่องแผดเผากิเลส ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า กกุสันธะ ผู้ทรงยํ่ายีพญามาร และเหล่าเสนามารได้แล้ว ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า โกนาคมนะ ผู้ทรงละบาปได้แล้ว ทรงสิ้นสุดการประพฤติพรหมจรรย์แล้ว ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า กัสสปะ ผู้ทรงพ้นจากกิเลสทั้งปวง ขอนอบน้อม แด่พระพุทธเจ้าพระนามว่า อังคีรส โอรสแห่งศากยราช ผู้ทรงพระสิริ ทรงแสดงธรรมเพื่อบรรเทาทุกข์ทั้งปวงนี้ อนง พระขณาสพทงหลายในโลก ผเู้ หนแจงธรรม ตามความเปน ึ่ ี ั้ ็ ้ ็จริง ดับกิเลสได้แล้ว ท่านเหล่านั้น หามีวาจาส่อเสียดไม่ เป็นผู้มีคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงปราศจากความครั่นคร้าม ขอนอบน้อม แด่พระขีณาสพทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ต่างก็ถวายความนอบน้อม แด่พระโคตมะพุทธเจ้า ผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย ทรงถึ ง พร้ อ มด้ ว ยวิ ช ชาและจรณะ ผู้ ท รงคุ ณอันยิ่งใหญ่ ทรงปราศจากความครั่นคร้ามฯ ๕๐
  • สวดมนต์ข้ามปี ขอนอบน้อม แด่พระขีณาสพทั้งหลายเหล่านั้น ผู้ต่างก็ถวายความนอบน้อมแด่พระโคตมะพุทธเจ้า ผู้ทรงเกื้อกูลแก่เทวดาและมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย ทรงถึ ง พร้ อ มด้ ว ยวิ ช ชาและจรณะ ผู้ ท รงคุ ณอันยิ่งใหญ่ ทรงปราศจากความครั่นคร้ามฯ อานิสงส์๑. ย่ อ มไม่ ถู ก รุ ก รานด้ ว ยยั ก ษ์ คื อ ผู้ มี อิ ท ธิ พ ลด้ ว ยมิ จ ฉาทิ ฏ ฐิเบียดเบียนหรือให้โทษ๒. ย่อมไม่ถูกหลอกหลอนให้ร้ายด้วยภูตผีปีศาจ อมนุษย์ หรือผู้ขาดคณธรรม ไมเ่ ขาขายแหงความเปนมนษย์ หรอมความโหดรายรนแรง ุ ้ ่ ่ ็ ุ ื ี ้ ุเกินกว่าความเป็นมนุษย์ เข้าหลอกหลอนให้หลงเชื่อ๓. ย่อมได้รับบารมีของพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ซึ่งมีพลังแห่งบุญที่ยิ่งใหญ่ต่างกัน การได้กล่าวขานถึงพระนามของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ย่อมเกื้อกูลให้สวัสดี ๕๑
  • สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน โพชฌังคปริตร บทโพชฌั ง คปริ ต รนี้ มี อ านุ ภ าพในทางขจั ด ความเจ็ บ ไข้และเป็นมนต์อายุยืน จึงใช้สวดต่ออายุให้คนเจ็บหรือคนใกล้จะตายเรียกว่า “มนต์ต่อนาม” มนต์บทนี้ ทำ�ให้สุขภาพดี มีอายุยืน พ้นจากอุปสรรคทั้งปวง (สํ.ม. ๑๙/๑๑๗) พระปริตรที่กล่าวถึงโพชฌงค์ซึ่งเป็นองค์แห่งการรู้แจ้ง แล้วอ้างสัจจะวาจานั้นมาพิทักษ์คุ้มครองผู้สวดให้มีความสวัสดี เพื่อให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีประวัติว่าสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเวฬุวัน กรุงราชคฤห์ พระมหากัสสปเถระได้อาพาธหนักที่ถํ้าปิปผลิคุหา พระพุทธเจ้าได้เสด็จไปเยี่ ย มและแสดงบทโพชฌงค์ เมื่ อ พระมหากั ส สปเถระได้ ฟั งเกิดปีติอิ่มเอมใจ เลือดกายและรูปธรรมผ่องใส โรคจึงอันตรธานไปและเมื่อพระพุทธเจ้าทรงประชวรหนักเมื่อครั้งประทับอยู่ที่วัดเวฬุวันได้รับสั่งให้พระจุนทเถระสาธยายโพชฌงค์ และพระองค์ทรงหายจากการประชวร ดังนั้น ต่อมาในภายหลังเมื่อมีผู้เจ็บป่วย ไม่สบาย ก็จะสวดโพชฌังคปริตร เมื่อมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเจ็บป่วย มักจะนิยมนิมนต์พระสงฆ์มาสวดบทโพชฌังคปริตรให้ฟัง หรือไม่ลูกหลานก็อาจจะสวดให้ฟังเอง ซึ่งอนุภาพของพระปริตรบทนี้เพื่อเป็นการคุ้มครอง ป้องกัน ไม่ให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บและให้มีอายุยืน ๕๒
  • สวดมนต์ข้ามปี (๑๒) โพชฌังคปริตร โพชฌังโค สะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะ ตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกัสมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตวา โรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตวานะ สาทะรัง สัมโมทิตวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ ๕๓
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล โพชฌงค์ ๗ ประการ คือ ๑. สติ ความระลึกได้ ๒. ธัมมวิจยะการเลือกเฟ้นพิจารณาธรรม ๓. วิรยะ ความเพียร ๔. ปีติ ความอิมใจ ิ ่๕. ปัสสัทธิ ความสงบ ๖. สมาธิ ความตั้งใจมั่น ๗. อุเบกขา ความวางเฉย เหล่านี้เป็นธรรมที่พระมุนีเจ้า ผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้ว บุคคลอบรมฝึกฝนให้มากแล้ว ย่อมเป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้ และเพื่อพระนิพพาน ด้วยการกล่าวคำ�สัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ สมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้าทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะและพระกัสสปะอาพาธ ได้ความลำ�บาก จึงทรงแสดงโพชฌงค์๗ ประการให้ท่านทั้งสองฟัง ท่านทั้งสองต่างชื่นชม ยินดีพระธรรม-เทศนานั้น แล้ว กลับหายจากโรคทันที ด้วยการกล่าวคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ ครั้งหนึ่ง องค์พระธรรมราชาเอง ทรงพระประชวร รับสั่งให้พระจุนทะเถระ กล่าวโพชฌงค์ ๗ ประการนั้น ถวายโดยเคารพทรงบันเทิงพระฤทัย หายจากพระประชวรนั้นแท้จริง ด้วยคำ�สัตย์นี้ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อ แท้จริงแล้ว อาพาธเหล่านั้น ของท่านผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ทั้ง ๓อันตรธานไป ไม่กลับเป็นอีก เหมือนอริยมรรค กำ�จัดกิเลสลงราบแล้วไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าวคำ�สัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงมีแก่ท่านทุกเมื่อฯ ๕๔
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมมีอานุภาพในการสาธยายให้ผู้เจ็บป่วยด้วยโรคใดๆ มนต์ต้องใจโรคาพาธบรรเทาได้๒. ย่อมมีอานุภาพในการสาธยายให้ผู้สูงอายุได้ฟัง จักได้พลังสืบต่อชะตาอายุให้ยืนยาว๓. ย่อมมีอานุภาพในการกำ�จัดโรคทางใจ ให้เกิดพลังศรัทธาบริสุทธิ์หยุดการกำ�เริบของโรคได้ ๕๕
  • สวดมนต์ข้ามปี สจฺเจนาลิกวาทินํ พึงชนะคนพูดปดด้วยคำ�จริง
  • สวดมนต์ข้ามปี (๑๓) บทอะภะยะปะริตตะคาถา ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ ๕๗
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ลางร้ายใด อัปมงคลใด เสียงนกที่น่าสะพรึึงกลัวใด เคราะห์ร้ายและฝันร้าย ที่ไม่น่าปรารถนาใด ด้วยพุทธานุภาพ ขอความเลวร้ายทั้งปวงนั้นจงพินาศสิ้นไป ลางร้ายใด อัปมงคลใด เสียงนกที่น่าสะพรึึงกลัวใด เคราะห์ร้ายและฝันร้าย ที่ไม่น่าปรารถนาใด ด้วยธรรมานุภาพ ขอความเลวร้ายทั้งปวงนั้นจงพินาศสิ้นไป ลางร้ายใด อัปมงคลใด เสียงนกที่น่าสะพรึึงกลัวใด เคราะห์ร้ายและฝันร้าย ที่ไม่น่าปรารถนาใด ด้วยสังฆานุภาพ ขอความเลวร้ายทั้งปวงนั้นจงพินาศสิ้นไปฯ อานิสงส์๑. ย่อมทำ�ให้นอนหลับง่าย ฝันเป็นมงคล ไม่ฝันร้าย ตื่นมาสดชื่นกระปรี้กระเปร่า๒. ย่อมทำ�ให้พ้นจากมิจฉาทิฏฐิ ความเห็นผิด ไม่เป็นคนขลาดเขลา๓. ยอมท�ใหพนจากภยพบตตางๆ เดนทางปลอดภย จตใจเปนสมาธิ ่ ำ ้ ้ ั ิัิ่ ิ ั ิ ็๔. คราวใดที่ฝันร้าย ไม่สบายใจ สวดมนต์บทนี้ ร้ายจะกลายเป็นดีไม่มีภัยอันตราย ๕๘
  • สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน เทวะตาอุยโยชะนะคาถา บทเทวตาอุยโยชนคาถานี้ คือคาถาส่งเทวดา คาถานี้กล่าวถึงการแผ่เมตตาแก่สรรพสัตว์ และอัญเชิญเทวดาให้อนุโมทนาบุญและกลับ สู่ นิเ วศน์ ของตน ที่ ต้ องสวดส่ง นั้น เพราะแรกสวดมนต์ได้กล่าวอัญเชิญชุมนุมเทวดาไว้ ครั้นเสร็จพิธีแล้วจึงต้องเชิญกลับตามธรรมเนียมด้วยคาถานี้ (มนต์พิธี หน้า ๗๙) คาถาส่งเทวดาเนื่องจากการเจริญพระปริตร ได้มีการชุมนุมเทวดา หรืออัญเชิญเทวดามาเพื่อฟังการเจริญพระปริตร ซึ่งถือว่าเป็นการแบ่งส่วนบุญไปให้สรรพสัตว์ทกจำ�พวก ทุกหมูเ่ หล่า แม้กระทังเทวดา ก็แผ่เมตตาจิต ุ ่ไปถึง ซึ่งเนื้อความในท่อนแรกของคาถานี้ เริ่มต้นด้วยการแผ่เมตตาจิตไปในหมู่สัตว์ทั้งหลายให้จากทุกข์โศก โรคภัย จากนั้นได้กล่าวเชิญเทวดาให้อนุโมทนาบุญกุศลที่บำ�เพ็ญมา ซึ่งรวมถึงบุญอันเกิดจากการเจริญพระปริตร เพื่อเทวดาจะได้อานิสงส์แห่งบุญนั้นด้วย ต่อจากนั้นก็เป็นการแนะนำ�เทวดาให้เกิดศรัทธาในการให้ทาน รักษาศีล บำ�เพ็ญภาวนาแล้วเชิญให้เทวดากลับ จากนั้นก็ขออานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันต์ทั้งหลายให้คุ้มครองรักษา ๕๙
  • สวดมนต์ข้ามปี (๑๔) บทเทวะตาอุยโยชะนะคาถา ทุกขัปปัตตา จะ นิททุกขา ภะยัปปัตตา จะ นิพภะยา โสกัปปัตตา จะ นิสโสกา โหนตุ สัพเพปิ ปาณิโน เอตตาวะตา จะ อัมเหหิ สัมภะตัง ปุญญะสัมปะทัง สัพเพ เทวานุโมทันตุ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา ทานัง ทะทันตุ สัทธายะ สีลัง รักขันตุ สัพพะทา ภาวะนาภิระตา โหนตุ คัจฉันตุ เทวะตาคะตา ฯ สัพเพ พุทธา พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันธามิ สัพพะโส ฯ คำ�แปล ขอสัตว์ทงหลายทีประสบทุกข์ จงเป็นผูปราศจากทุกข์ ทีประสบภัย ั้ ่ ้ ่จงปราศจากภัย ทีประสบความเศร้าโศก จงสร่างโศก ขอเหล่าเทวดา ่ทั้งปวง จงอนุโมทนาบุญสมบัติ ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายสร้างสมมาแล้วนี้เพื่อความสำ�เร็จแห่งสมบัติทั้งปวง ขอเทวดาทั้งหลาย จงให้ทานรักษาศีล บำ�เพ็ญภาวนาด้วยศรัทธาทุกเมือ ขอเชิญเทวดาทีมาชุมนุม ่ ่กลับไปเถิด พระพุทธเจ้าทั้งปวงล้วนทรงพละกำ�ลัง ด้วยเดชแห่งกำ�ลังขอพระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลาย และด้วยเดชแห่งกำ�ลังของพระอรหันต์ทงหลาย ข้าพเจ้าขอน้อมนำ�เดชทังปวงนัน มาเป็นเครือง ั้ ้ ้ ่คุ้มครองรักษา ฯ ๖๐
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมได้รับความสุขสงบ เปิดมิตร ปิดศัตรู ทั้งกับมนุษย์ และอมนุษย์ทั้งหลาย๒. ย่อมทำ�กิจการงานใดก็เป็นไปด้วยความราบรื่น มีเทวดาผู้ใจบุญร่วมอนุโมทนา๓. ย่อมมีความมั่นใจในการทำ�ความดี มีกำ�ลังใจดี ไม่ท้อถอย ๖๑
  • สวดมนต์ข้ามปี สุขิโน วตารหนฺโต ท่านผู้ไกลกิเลส มีความสุขจริงหนอ
  • สวดมนต์ข้ามปี (๑๕) บทสรรเสริญพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ อตปิ โส ภะคะวา อะระหงั สมมาสมพทโธ, วชชาจะระณะสมปนโน ิิ ั ั ุ ิ ั ัสุคะโต โลกะวิท,ู อะนุตตะโร ปุรสะทัมมะสาระถิ, สัตถา เทวะมะนุสสานัง, ิพุทโธ ภะคะวาติ ฯ สวากขาโต ภะคะวะตา ธมโม, สนทฏฐโก อะกาลโก, เอหปสสโก, ั ั ิ ิ ิ ิั ิโอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ฯ (อ่านว่าวิญญูฮีติ) สุปะฏิปนโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชปะฏิปนโน ภะคะวะโต ั ุ ัสาวะกะสั ง โฆ, ญายะปะฏิ ปั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ,สามี จิ ป ะฏิ ปั น โน ภะคะวะโต สาวะกะสั ง โฆ, ยะทิ ทั ง จั ต ตาริปุริสะยุคานิ อัฏฐะ ปุริสะปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ,อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเณยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อะนุตตะรังปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ฯ คำ�แปล เพราะเหตุอย่างนี้ๆ พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น เป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรูชอบได้โดยพระองค์เอง ทรงถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไป ้ดีแล้ว ทรงรู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไมมใครยงกวา ทรงเปนครของเหลาเทวดาและมนษยทงหลาย เปนผรู้ ่ ี ิ่ ่ ็ ู ่ ุ ์ ั้ ็ ู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม ทรงมีความสามารถในการจำ�แนกธรรมสั่งสอนสัตว์ฯ ๖๓
  • สวดมนต์ข้ามปี พระธรรม เป็นธรรมทีพระผูมพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดแล้ว ผูศกษา ่ ้ี ี ้ึและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเอง เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ และให้ผลได้ไมจ�กดกาล สามารถแนะน�ผอนใหมาพสจนไดวา “ทานจงมาดเู ถด” ่ำ ั ำ ู้ ื่ ้ ิ ู ์ ้ ่ ่ ิควรน้อมนำ�เข้ามาไว้ในตัว ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนฯ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ปฏิบัติดีแล้ว ปฏิบัติตรงแล้ว ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์ ปฏิบัติเหมาะสมได้แก่ บุคคลเหล่านี้คือ คู่แห่งบุรุษ ๔ คู่ นับเรียงลำ�ดับได้ ๘ ท่านนั่นแหละ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้า ซึ่งเป็นผู้ควรแก่สักการะที่เขาน้อมนำ�มาบูชา ควรแก่สักการะที่เขาเตรียมไว้ต้อนรับควรรับทักษิณาทาน เป็นผู้ที่บุคคลทั่วไปควรให้ความเคารพ เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าฯ อานิสงส์๑. ย่อมได้รับพรอันประเสริฐ หาสิ่งใดจะเสมอด้วยพร คือ พระ-รัตนตรัยไม่มี๒. ย่อมได้รับสิ่งอันสมปรารถนา ตั้งใจไว้ดี ตั้งกายไว้ดี ตั้งวาจาไว้ดีย่อมสำ�เร็จในรัตนะ๓. ย่อมทำ�ให้เป็นผู้ที่น่าเชื่อถือ น่าเคารพ น่ายกย่อง ในท่ามกลางหมู่ชน ด้วยการกล่าวคำ�สรรเสริญคุณของพระรัตนตรัย ๖๔
  • สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน ชะยะสิทธิคาถา บทชะยะสิทธิคาถา เป็นคาถาทีกล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า ่แล้วอ้างสัจจะวาจานั้นมาพิทักษ์คุ้มครองให้เกิดความสวัสดี ที่มีชื่อเรียกว่า “บทถวายพรพระ” นั้น เพราะแต่งถวายพระพรพระเจ้าแผ่นดิน เพื่อให้ทรงชนะข้าศึก ถือเป็นคาถาที่ทำ�ให้ประสบชัยชนะและมีความสุขสวัสดี (มนต์พิธี หน้า ๑๒๘) คาถาที่กล่าวถึงชัยชนะของพระพุทธเจ้า ๘ ครั้ง แล้วอ้างสัจจะวาจานั้นมาพิทักษ์ คุ้มครองให้มีความสวัสดี โดยชัยชนะเหล่านั้นคือ ชนะมาร ชนะอาฬวกยักษ์ชนะช้ า งนาฬาคี รี ชนะโจรองคุ ลี ม าล ชนะนางจิ ญ จมาณวิ ก าชนะสัจจกนิครนถ์ ชนะนันโทปนันทนาคราช และชนะพกาพรหมนักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าผู้ประพันธ์คาถานี้คือพระมหา-พุทธสิริ ซึ่งเป็นผู้แต่งคัมภีร์ฎีกาพาหุง ในสมัยสมเด็จพระบรมไตร-โลกนาถ โดยได้ประพันธ์บทพุทธชัยมงคลคาถาในราว พ.ศ.๒๐๐๖ขณะเดียวกันคาถานี้ยังมีชื่อเรียกว่า บทถวายพระ เพราะแต่งถวายพระเจ้าแผ่นดินเพื่อให้ทรงชนะศึก ๖๕
  • สวดมนต์ข้ามปี (๑๖) บทชะยะสิทธิคาถา พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง ทานาทิธัมมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคลานิ. มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนาฬะวะกะมักขะมะถัทธะยักขัง ขันตี สุทันตะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิจักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง เมตตัมพุเสกะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะสุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถังคุลิมาละวันตัง อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฎฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ สันเตนะ โสมะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง ๖๖
  • สวดมนต์ข้ามปี วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง ปัญญาปะทีปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เถระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต อิทธูปะเทสะวิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เต ชะยะมังคะลานิ. เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขัง สุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ. ๖๗
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล ด้วยเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผูเ้ ป็นจอมมุนี ได้ทรงชำ�นะพญามาร ซึงได้เนรมิตแขนตังพัน ถืออาวุธครบมือ ขีช้างพลาย ่ ้ ่คีรเี มกข์ พร้อมด้วยเสนามารโห่รองกึกก้อง ด้วยธรรมวิธมทานบารมี ้ ีีเป็นต้นนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านฯ ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรง ชำ�นะอาฬวกยักษ์ดุร้าย ผู้มีจิตกระด้างลำ�พอง หยาบช้ายิ่งกว่าพญามาร เข้ามารุกรานราวีตลอดรุ่งราตรี ด้วยวิธีทรมานเป็นอันดี คือขันติธรรมนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านฯ ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงชำ�นะพญาช้างนาฬาคีรีซึ่งกำ�ลังเมามัน ร้ายแรงเหมือนไฟป่าลุกลาม ร้องโกญจนาทเหมือนฟ้าฟาด ด้วยวิธีรดลงด้วยนํ้าคือพระเมตตานั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่านฯ ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงชำ�นะองคุลีมาลโจร ทารุณร้ายกาจนัก ทั้งฝีมือยอดเยี่ยมควงดาบไลตามพระองคไปตลอดทาง ๓ โยชน์ ดวยอทธปาฏหารยนน ่ ์ ้ ิ ิ ิ ิ ์ ั้ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่านฯ ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงชำ�นะนางจิญจะมาณะวิกา ที่ทำ�มารยาเสแสร้งกล่าวโทษพระองค์ โดยผูกท่อนไม้กลมแนบเข้ากับท้อง ทำ�เป็นท้องมีครรภ์แก่ด้วยสมาธิวิธี ในท่ามกลางประชุมนั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่านฯ ๖๘
  • สวดมนต์ข้ามปี ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีผู้รุ่งเรืองด้วยดวงประทีปคือปัญญาได้พบทางชำ�นะสัจจกนิครนถ์ผู้มีนิสัยตลบตะแลง มีสันดานโอ้อวดมืดมน ด้วยสัจจะวาจานั้นขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่าน ฯ ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีโปรดให้พระโมคคัลลานะเถระพุทธชิโนรส นิรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบนันโทปนันทนาคราช ผูมฤทธิมาก แต่มความรูผด ด้วยวิธแสดง ้ี ์ ี ้ิ ีอุปเทห์แห่งฤทธิ์นั้น ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่านฯ ด้วยพระเดชานุภาพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้เป็นจอมมุนีได้ทรงชำ�นะท้าวพกาพรหมผู้มีฤทธิ์มีความสำ�คัญตนผิด ว่าเป็นผู้มีฤทธิ์ รุ่งเรื่องด้วยวิสุทธิคุณ ถือมั่นด้วยมิจฉาทิฏฐิ เหมือนถูกงูร้ายกำ�ลังตรึงรัดไว้แน่นแฟ้น ด้วยวิธประทานยาพิเศษ คือเทศนาญาณนัน ี ้ขอชัยมงคลทั้งหลาย จงมีแก่ท่านฯ นรชนใด ไม่เกียจคร้าน สวดก็ดี ระลึกก็ดี ซึ่งพระพุทธชัยมงคล๘ คาถา แมเ้ หลานทกๆ วน นรชนนนจะพงละเสยได้ ซงอปทวนตราย ่ ี้ ุ ั ั้ ึ ี ึ่ ุ ั ัทั้งหลายมีประการต่างๆ เป็นเอนก ถึงซึ่งวิโมกขสิวาลัยอันเป็นบรมสุขแล ฯ ๖๙
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมได้รับชัยชนะต่อหมู่มารผู้มีมือเป็นร้อยเป็นพัน มีฤทธ์ิมากมความเหนผด ี ็ ิ๒. ยอมไดรบชยชนะตอเลหเ์ พทบาย ไมหลงผด ไมหลงเชอ ไมเ่ บอ ่ ้ั ั ่ ่ ุ ่ ิ ่ ่ื ่ืค�สอน รแจงแทงตลอดในเหตการณ์ ำ ู้ ้ ุ๓. ยอมท�ใหมสตปญญาสามารถ ทนการณ์ ทนเกม ทนสงคม ไมตกเปน ่ ำ ้ี ิั ั ั ั ั ่ ็ผแพ้ ดวยการแกปญหาได้ ู้ ้ ้ั (๑๗) บททวาทะสะมัง ชะยะปะริตตะคาถา มะหาการณโก นาโถ ุ ิ หตายะ สพพะปาณนง ิ ั ีั ปเู รตวา ปาระมี สพพา ั ปตโต สมโพธมตตะมง ั ั ิุ ั เอเตนะ สจจะวชเชนะ ั ั โหตุ เต ชะยะมงคะลง ั ั ชะยนโต โพธยา มเู ล ั ิ สกยานง นนทวฑฒะโน ั ั ั ิั เอวง ตะวง วชะโย โหห ั ั ิ ิ ชะยสสุ ชะยะมงคะเล ั ั อะปะราชตะปลลงเก ิ ั ั สเี ส ปะฐะวโปกขะเร ิ อะภเิ สเก สพพะพทธานง ั ุ ั อคคปปตโต ปะโมทะต.ิ ั ั ั สนกขตตง สมงคะลง ุั ั ั ุั ั สปะภาตง สหฏฐตง ุ ั ุุ ิั สขะโณ สมหตโต จะ ุ ุุุ สยฏฐง พรหมะจารสุ ุิ ั ั ี ปะทกขณง กายะกมมง ั ิ ั ั ั วาจากมมง ปะทกขณง ั ั ั ิ ั ปะทกขณง มะโนกมมง ั ิ ั ั ั ปะณธี เต ปะทกขณา ิ ั ิ ปะทกขณานิ กตวานะ ั ิ ั ละภนตตเถ ปะทกขเิ ณ. ั ั ั ๗๐
  • สวดมนต์ข้ามปี คำ�แปล พระผูมพระภาค ผูเ้ ป็นทีพงของสัตว์ ประกอบแล้วด้วยพระมหา- ้ี ่ ึ่กรุณา ยังบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้เต็ม เพื่อประโยชน์แก่สรรพสัตว์ทงหลาย ถงแลวซงความตรสรอนอดม ดวยการกลาวค�สตยนี้ ขอชย ั้ ึ ้ ึ่ ั ู้ ั ุ ้ ่ ำ ั ์ ัมงคลจงมีแก่ท่าน ขอท่านจงมีชยชนะในมงคลพิธี เหมือนพระจอมมุนทรงชนะมาร ั ีทโคนโพธพฤกษ์ ถงความเปนผเู้ ลศในสรรพพทธาภเิ ษก ทรงปราโมทย์ ี่ ิ ึ ็ ิ ุอยู่บนอปราชิตบัลลังก์อันสูง เป็นจอมมหาปฐพี ทรงเพิ่มพูนความดีแก่เหล่าประยูรญาติศากยวงศ์ ฉะนั้น เวลาที่สัตว์ประพฤติชอบ ชื่อว่าฤกษ์ดี มงคลดี สว่างดี รุ่งดี และขณะดี ครู่ดี บูชาดีแล้ว ในพรหมจารีบุคคลทั้งหลาย กายกรรม เป็นประทักษิณส่วนเบืองขวา วจีกรรมเป็นประทักษิณส่วนเบืองขวา มโน- ้ ้กรรมเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา ความปรารถนาของท่านเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวา สัตว์ทั้งหลายทำ�กรรมอันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาแล้ว ย่อมได้ประโยชน์ทั้งหลาย อันเป็นประทักษิณส่วนเบื้องขวาฯ ๗๑
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์๑. ย่อมได้รับความกรุณาเกื้อกูลจากผู้ใหญ่ เปิดทางให้ผ่านสู่ความสำ�เร็จ๒. ย่อมได้รับชัยชนะตามพุทธบารมี หมู่มารน้อยใหญ่พ่ายแพ้๓. ยอมไดรบดถฤกษดอนเปนมงคล เรมตนงานใด ภารกจใด สเู่ สนชย ่ ้ั ิี ์ีั ็ ิ่ ้ ิ ้ ัโดยสวัสดี ๗๒
  • สวดมนต์ข้ามปีหิริโอตฺตปฺปญฺเญว โลกํ ปาเลติ สาธุกํ ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป ย่อมรักษาโลกไว้เป็นอันดี ๕๙
  • สวดมนต์ข้ามปี ตำ�นาน อุณหิสสวิชย ั บทอุณหิสสวิชัย ถือว่าเป็นบทส่งผลบุญต่ออายุ คาถาอุณหิสเปนอกหนงบทสวดทนยมใชสวด เพอปองกนภยอนตรายจากอมนษย์ ็ ี ึ่ ี่ ิ ้ ื่ ้ ั ั ั ุภูต ผี ปีศาจ โดยมากจะนิยมใช้สวดในงานทำ�บุญต่ออายุ ตำ�นานของคาถาอุณหิสมีดังนี้ สมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่ ณ ปัณฑุกัมพลศิลาอาสน์ภายใต้ต้นปาริกชาติในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ทรงแสดงพระอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์แก่เทพยดาทั้งหลาย ในกาลนั้นมีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อว่า สุปติฏฐิตเทพบุตร ถึงกาลที่จะต้องไปเสวยผลกรรมในนรกเป็นเวลาหนึ่งแสนปี ในอีก ๗ วันเข้าสักการบูชา เข้าเฝ้าพระ-พุทธองค์ ครั้นถวายอภิวาทแล้วก็กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบพระพทธองคจงทรงแสดงบทอณหสสวชย เมอจบพระธรรมเทศนาแลว ุ ์ึ ุ ิ ิ ั ื่ ้เทวดาทังหลาย อันมีองค์อมรินทราธิราชเป็นประธาน ต่างซาบซึงใน ้ ั ้พระสทธรรม บรรลธรรมพเิ ศษคอ มรรคผลเปนอนมาก สวนสปตฏจต ั ุ ื ็ ั ่ ุ ิ ิเทพบตรกมใจนอมนบถอในพระพทธเจ้า เลอมใสในธรรมของพระองค์ ุ ็ี ้ ั ื ุ ื่และจะมีอายุยืนยาวสืบต่อไปจนถึงสมัยที่พระพุทธเจ้าพระองค์ต่อไปลงมาตรัสรู้ จึงจะมาจุติลงสู่โลกมนุษย์และจะได้เป็นพระอรหันต์ด้วยอานิสงส์แห่งการฟังอุณหิสสะวิชะยะคาถา (๑๘) บทอุณหิสสวิชย ั อัตถิ อุณหิสสะ วิชะโย ธัมโม โลเก อะนุตตะโร สัพพะสัตตะหิตัตถายะ ตัง ตวัง คัณหาหิ เทวะเต ๗๔
  • สวดมนต์ข้ามปี ปะริวัชเช ราชะทัณเฑ อะมะนุสเสหิ ปาวะเก พะยัคเฆ นาเค วิเส ภูเต อะกาละมะระเณนะ วา สัพพัสมา มะระณา มุตโต ฐะเปตวา กาละมาริตัง ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา สุทธะสีลัง สะมาทายะ ธัมมัง สุจะริตัง จะเร ตัสเสวะ อานุภาเวนะ โหตุ เทโว สุขี สะทา ลิกขิตัง จินติตัง ปูชัง ธาระณัง วาจะนัง คะรุง ปะเรสัง เทสะนัง สุตวา ตัสสะ อายุ ปะวัฑฒะตีติ คำ�แปล ขอพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เอาบุญของข้าพเจ้าทุกชาติให้กับบิดามารดา ครูอาจารย์ เทพเทวดา เชื้อโรคในตัวข้าพเจ้าเจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายคุณของข้าพเจ้า ขอให้เจ้ากรรมนายเวรเจ้าบุญนายของคุณข้าพเจ้า ได้โปรดอนุโมทนาบุญ และอโหสิกรรมแก่ขาพเจ้าตังแต่บดนีเ้ ถิด แม้แต่กรรมใดทีใครทำ�ไว้แก่ขาพเจ้าก็ตาม ้ ้ ั ่ ้ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมทั้งสิ้น ยกถวายแด่พระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรกรรมใดๆ ต่อไป ด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ คุ้มครองข้าพเจ้า บิดามารดาครูบาอาจารย์คู่ครอง ญาติมิตร บุตรบริวาร ตลอดจนผู้อุปถัมภ์ข้าพเจ้า มีความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง มีดวงตาทีเ่ ห็นธรรมพบเจอแต่กัลยาณมิตร เทอญ ๗๕
  • สวดมนต์ข้ามปี อานิสงส์ ย่อมยังประโยชน์ให้สำ�เร็จ เป็นผู้มีอายุยืนยาว ไร้โรคาพยาธิป้องกันภัยอันตรายจากอมนุษย์ ภูต ผี ปีศาจ ตำ�นาน มงคลจักรวาลใหญ่ บทมงคลจักรวาลใหญ่นี้ สันนิษฐานว่าแต่งขึ้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถแห่งกรุงศรีอยุธยา เป็นบทสวดที่อ้างถึงอานุภาพของพุทธลักษณะที่มีกำ�ลังยิ่ง เป็นมงคล ใช้สวดเพื่ออภิบาลคุ้มครองให้ได้รับความสุขสิริสวัสดิ์ (๑๙) มงคลจักรวาลใหญ่ สิริธิติมะติเตโชชะยะสิทธิ มะหิทธิมะหาคุณาปะริมิตะปุญญาธิการัสสะ สัพพันตะรายะนิวาระณะสะมัตถัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ทวัตติงสะมะหาปุรสะลักขะณานุภาเวนะ อะสีตยานุ ิพยัญชะนานุภาเวนะ อัฏฐุตตะระสะตะมังคะลานุภาเวนะ ฉัพพัณณะรังสิยานุภาเวนะ เกตุมาลานุภาเวนะ ทะสะปาระมิตานุภาเวนะทะสะอุปะปาระมิตานุภาเวนะ ทะสะปะระมัตถะปาระมิตานุภาะเวนะสี ล ะสะมาธิ ปั ญ ญานุ ภ าเวนะ พุ ท ธานุ ภ าเวนะ ธั ม มานุ ภ าเวนะสังฆานุภาเวนะ เตชานุภาเวนะ อิทธานุภาเวนะ พะลานุภาเวนะเญยยะธัมมานุภาเวนะ จะตุราสีติสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ ๗๖
  • สวดมนต์ข้ามปีนะวะโลกุตตะระธัมมานุภาเวนะ อัฏฐังคิกะมัคคานุภาเวนะ อัฏฐะสะมาปัตติยานุภาเวนะ ฉะฬะภิญญานุภาเวนะ จะตุสัจจะญาณานุภาเวนะ ทะสะพะละญาณานุภาเวนะ สัพพัญญุตะญาณานุภาเวนะเมตตากะรุณามุทิตาอุเปกขานุภาเวนะ สัพพะปะริตตานุภาเวนะระตะนัตตะยะสะระณานุภาเวนะ ตุยหัง สัพพะโรคะโสกุปททะวะทุกขะ ัโทมะนัสสุปายาสา วินัสสันตุ สัพพะอันตะรายาปิ วินัสสันตุ สัพพะสังกัปปา ตุยหัง สะมิชฌันตุ ทีฆายุตา ตุยหัง โหตุ สะตะวัสสะชีเวนะสะมังคิโก โหตุ สัพพะทาฯ อากาสะปัพพะตะวะนะภูมิคังคามะหาสะมุททา อารักขะกา เทวะตา สะทา ตุมเห อะนุรักขันตุ ฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆา นุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ คำ�แปล ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองผู้มีบุญญาธิการอันกำ�หนดมิได้ ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ และพระคุณ ๗๗
  • สวดมนต์ข้ามปีอันใหญ่ สำ�เร็จด้วยพระสิริ พระปัญญาเป็นเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเป็นเครื่องรู้ พระเดชและพระชัย ผู้สามารถห้ามสรรพอันตรายด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐ ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมพรรณ ๖ ประการ ด้วยอานุภาพ ีแห่ ง พระเกตุ ม าลา ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระบารมี ๑๐ ประการด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถปารมี ๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรม-รัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ ด้วยอานุภาพแห่งพระเดชดวยอานภาพแหงพระฤทธิ์ ดวยอานภาพแหงพระก�ลง ดวยอานภาพ ้ ุ ่ ้ ุ ่ ำ ั ้ ุแห่งพระเญยยธรรม ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น๔ พัน ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการ ด้วยอานุภาพแห่ ง อริ ย มรรค ๘ ประการ ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระสมาบั ติ ๘ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ ด้วยอานุภาพแห่ ง พระญาณในสั จ จะ ๔ ด้ ว ยอานุ ภ าพแห่ ง พระญาณมี กำ � ลั ง๑๐ ประการ ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทตา พระอุเบกขาิแห่งพระปริตรทั้งปวงด้วยอานุภาพแห่งอันระลึกถึงพระรัตนตรัยแม้เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปยาส ทั้งปวง ของท่านจงสนสญไป แมเ้ หลาอนตรายทงปวง จงสนสญไป สรรพด�รทงหลาย ิ้ ู ่ ั ั้ ิ้ ู ำ ิ ั้ของทานจงส�เรจดวยดี ความเปนผมอายยนจงมแกทาน ทานจงเปน ่ ำ ็ ้ ็ ู้ ี ุ ื ี ่ ่ ่ ็ผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ เทพเจ้าทงหลาย ผคมครองสถตยอยในอากาศและบรรพตไพรสณฑ์ ภมสถาน ั้ ู้ ุ้ ิ ์ ู่ ูิ ๗๘
  • สวดมนต์ข้ามปีแม่นํ้าคงคามหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญฯ ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลาย จงมีแก่ท่านทุกเมื่อฯ ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อฯ ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อฯ อานิสงส์๑. ย่อมได้รับพรจากพลังของมหามนต์มงคลจักรวาล อภิบาลรักษาภูมิสถาน แม่นํ้า มหาสมุทร ธาตุทั้งสี่ และสรรพสัตว์ให้มีความสุขทั่วหน้า๒. ย่อมเกิดปาฏิหาริย์ คือความสำ�เร็จในมรรคผลที่ตนปรารถนาทังทางโลกและทางธรรม มิเลือกกาลเวลายุคสมัย ขอความปลอดภัย ้จงมีแก่มนุษย์ทุกเมื่อ ๗๙
  • สวดมนต์ข้ามปี (๒๐) ภูมิพลมหาราชวรสฺส ชยมงฺคลคาถา ภูมิพโล มหาราชา นวโม จกฺกิวํสิโก รฏฺฐปฺปสาสเน พฺยตฺโต นีติจาริตฺตโกวิโท สมฺพุทฺธมามโก อคฺโค สาสนสฺสูปถมฺภโก รชฺชํ ธมฺเมน กาเรติ ทีฆทสฺสี วิจกฺขโณ ทยฺยานํ วุฑฺฒิมิจฺฉนฺโต สนฺติมคฺคนิโยชโก สพฺเพสํ ทุกฺขฆาตา จ สทา จ สุขทายโก สพฺพทยฺยานมตฺถาย สพฺพกิจฺจานิ กุพฺพเต ทุกฺขโต ทุกฺขิเต ทยฺเย ภยโต ภยตชฺชิเต สมุสฺสาโห ปโมเจติ มหาการุญฺญเจตสา เมตฺโตทเกน โตเสติ ฆมฺเม เทโวว ภูมิเช สมฺมาอาชีวโยคสฺส วิธึ วิเนติ โยนิโส อนุยุญฺชติ พุทฺเธน ภาสิตํ สมชีวิตํ ทยฺยานํ รฏฺฐปาลีนํ เอตญฺจ อนุสาสติ อิทาเนโส มหาราชา จตุราสีติอายุโก อีทิเส มงฺคเล กาเล เทมสฺส ชยมงฺคลํ รตนตฺตยานุภาเวน รตนตฺตยเตชสา เสฏฺโฐ ภทฺรมหาราชา ภูมิพโล นริสฺสโร อโรโค สุขิโต โหตุ สตาติเรกวสฺสิโก วณฺณวา พลสมฺปนฺโน นิทฺทุกฺโข อกุโตภโย อนฺตรายูปสคฺเคหิ สพฺพารีหิ วิมุจฺจตุ ๘๐
  • สวดมนต์ข้ามปี อิจฺฉิตํ ปตฺถิตํ สพฺพํ ขิปฺปมสฺส สมิชฺฌตุ จิรํ รฏฺเฐ ปติฏฺฐาตุ ปติฏฺฐา ทยฺยวาสินํ ทีฆายุตาทิสมฺปนฺนา สิริกิตฺติ ปรมราชินี เต ปุตฺตธีตุนตฺตาโร ญาติสาโลหิตา จิเม ทยฺยิกา จ มหามจฺจา สุขิตา โหนฺตุ สพฺพทา ทยฺยชาติ วิโรเจตุ สพฺพสมฺปตฺติสิทฺธิยา อิทฺธึ ปปฺโปตุ เวปุลฺลํ วิรุฬฺหึ จุตฺตรึ สทา จิรํ โลเก ปติฏฺฐาตุ สมฺมาสมฺพุทฺธสาสนนฺติ ฯกองบาลีสนามหลวง แต่ง มหาเถรสมาคม ตรวจแก้ พระคาถาถวายพระพรชัยมงคล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงพระปรีชาสามารถในการบริหารประเทศ ตลอดถึ ง หลั ก นิ ติ ธ รรม ขนบธรรมเนี ย มราชประเพณีทรงเป็นพุทธมามกะ เป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก มีพระวิสัยทัศน์กว้างไกล แก้ไขวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง เสด็จ ๘๑
  • สวดมนต์ข้ามปีเถลิงถวัลยราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเสมอมา พระองค์ทรงมุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองแก่พสกนิกรชาวไทยแนะนำ � แนวทางสมานฉั น ท์ ทรงบำ � บั ด ทุ ก ข์ บำ � รุ ง สุ ข แก่ อ าณา-ประชาราษฎร์ ทรงบำ�เพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์ของปวงชนชาวไทย มีพระราชหฤทัยแน่วแน่มั่นคง ทรงปลดเปลื้องชาวไทยผู้ประสบความทุกข์ยากให้พ้นจากความทุกข์ยาก มีพระ-ราชหฤทัยกอปรด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ พระราชทานความชุ่ ม ฉํ่ า ใจแก่ ป วงชนชาวไทย ด้ ว ยนํ้ า พระทั ย อั น เปี่ ย มล้ นด้วยพระเมตตาธรรม เสมือนหนึงสายฝนโปรยปรายลงมาสูพนพสุธา ่ ่ ื้ในหน้าแล้ง ทำ�ให้สรรพสัตว์ชุ่มฉํ่าใจ ฉะนั้น พระองค์พระราชทานโครงการอันเนืองมาจากพระราชดำ�ริอย่าง ่เหมาะสม ทรงวางพระองค์เป็นแบบอย่าง ปฏิบัติพระองค์ไปตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธ-เจ้าตรัสเรียกว่า สมชีวตา ทังพระราชทานพระบรมราโชวาทแนวทาง ิ ้เศรษฐกิจพอเพียงแก่พสกนิกรและรัฐบาลอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน บัดนี้ จวบมหามงคลโอกาสที่สมเด็จพระบรมบพิตร พระราช-สมภารเจ้า สมเด็จพระปรมินทรธรรมิก มหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในมหา-มงคลสมัย เช่นนี้ ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐด้ ว ยเดชานุ ภ าพแห่ ง คุ ณ พระศรี รั ต นตรั ย ขอสมเด็ จ บรมบพิ ต รพระราชสมภารเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุ ๘๒
  • สวดมนต์ข้ามปียิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยสมบูรณ์ทรงพระเกษมสำ�ราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวง ขอพระราชประสงค์ทั้งปวงจงพลันสำ�เร็จสมพระราชปณิธานทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยูในมไหศวรรยาธิปตย์เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทย ่ ัทุ ก ถ้ ว นหน้ า ขอสมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถทรงเจริ ญ พระชนมายุ ยิ่ ง ยื น นาน มี พ ระพลานามั ย สมบู ร ณ์ ท รงพระเกษมสำ�ราญ ปราศจากภัยพิบัติ อุปัทวันตรายศัตรูทั้งปวงขอพระราชประสงค์ ทั้ ง ปวง จงพลั น สำ � เร็ จ สมพระราชปณิ ธ านทุกประการ ขอพระองค์ทรงสถิตสถาพรอยู่ในมไหศวรรยาธิปัตย์เป็นศูนย์รวมใจของพสกนิกรชาวไทยทุกถ้วนหน้า ขอพระราชโอรสพระราชธิดา พระราชนัดดา พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มุขอำ�มาตย์ราชมนตรีทั้งหลาย จงมีความสุขความเจริญในกาลทุกเมื่อ ขอประเทศชาติจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง ด้วยความสำ�เร็จแห่งสมบัติทั้งปวง และถึงซึ่งความเจริญงอกงามไพบูลย์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดกาลทุกเมื่อ ขอพระพุทธ-ศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จงสถิตมั่นในโลก สิ้นกาลนานเทอญฯ ขอถวายพระพร ๘๓
  • สวดมนต์ขขมปี ๒๕๕๖สวดมนต์ ้า้ามปี สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๖ ธมฺมกาโม ภวํ โหติ ผู้ชอบธรรม เป็นผู้เจริญ 84
  • คณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 1. พระพรหมเวที วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 2. พระพรหมเมธี วัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 3. พระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 4. พระพรหมบัณฑิต วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 5. พระพรหมสุธี วัดสระเกศราชมหาวิหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 6. ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ประธานกรรมการ 7. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย คณะกรรมการ 8. พระเมธีธรรมาจารย์ คณะกรรมการ 9. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร คณะกรรมการ 10. พระครูปลัดสุชาติ ฐานจาโร คณะกรรมการ
  • 11. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต คณะกรรมการ 12. ปลัดกระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการ 13. ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม คณะกรรมการ 14. นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ คณะกรรมการ 15. พล.ร.ต.ประพฤติพร อักษรมัต คณะกรรมการ 16. พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล คณะกรรมการ 17. พล.อ.วิเชียร บัญญหงส์ คณะกรรมการ 18. นายชัยพร กุมุทพงศ์พานิช คณะกรรมการ 19. นายนภดล เสริมศิริมงคล คณะกรรมการ 20. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คณะกรรมการ 21. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะกรรมการ
  • 22. ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานเลขาธิการมหาเถรสมาคม คณะกรรมการ 23. ผู้อำ�นวยการกองการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา คณะกรรมการ 24. นายแพทย์พรชัย ภิญญพงษ์ คณะกรรมการ 25. ผู้อำ�นวยการบริหารยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการ 26. ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะกรรมการ 27. นายมานิจ สุขสมจิตร คณะกรรมการ28. ายพลากร สมสุวรรณ น คณะกรรมการ 29. นายสุรพล ซีประเสริฐ คณะกรรมการ 30. ผู้อำ�นวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการ 31. ผู้อำ�นวยการสำ�นักรายการและสร้างสรรค์รายการ สถานีวิทยุ โทรทัศน์ทีวีไทย คณะกรรมการ
  • 32. นายพจน์ เพิ่มพรพิพัฒน์ คณะกรรมการ 33. นายวีรพงษ์ เกศดำ�รงค์พาณิชย์ คณะกรรมการ 34. นายประสงค์ อัศวมงคลศิริ คณะกรรมการ 35. นายสุภาพ ศรีโยธา คณะกรรมการ 36. ประธานกรรมการ บริษัท เอซีย พริซิซั่น จำ�กัด คณะกรรมการ 37. ประธานกรรมการ บริษัท ไลอ้อน(ประเทศไทย) จำ�กัด คณะกรรมการ 38. ผู้จัดการองค์กรสร้างสรรค์เพื่อสังคม คณะกรรมการ 39. ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ คณะกรรมการ 40. ผู้อำ�นวยการสำ�นักรณรงค์สื่อสารสังคม คณะกรรมการ 41. ผูอ�นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว ้ำ คณะกรรมการ 42. ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน คณะกรรมการ
  • 43. ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร คณะกรรมการ 44. นายวิชิต ชี้เชิญ คณะกรรมการ 45. นพ.บัญชา พงศ์พานิช คณะกรรมการ 46. นายณรงค์ เทียมเมฆ คณะกรรมการ 47. นายสงกราณต์ ภาคโชคดี คณะกรรมการ 48. นายบุญจันทร์ บัวหุ่ง คณะกรรมการ 49. นางลัดดาวัลย์ แก้วสว่าง คณะกรรมการ 50. นางฐาณิชชา ลิ้มพานิช คณะกรรมการ 51. นางสาวกาญจนา บงกชรัตน เลขานุการ
  • คณะทำ�งานจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ๑. ศ.นพ. อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน ประธานคณะกรรมการ ๒. พระมหาสุทิตย์ อาภากโร ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยพระพุทธ- ศาสตร์ คณะทำ�งานมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ๓. พระมหาเด่นพงษ์ พุทฺธรกฺขิโต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ- ราชวิทยาลัย ๔. นายณรงค์ เทียมเมฆ ผู้จัดการแผนส่งเสริมการออกกำ�ลังกาย และกีฬาเพื่อสุขภาพ สสส. คณะทำ�งาน ๕. ภก. สงกรานต์ ภาคโชคดี ผอ�นวยการส�นกงานเครอขายองคกร ู้ ำ ำ ั ื ่ ์ งดเหล้า สสส. คณะทำ�งาน ๖. นางสาวปราณี สัตยประกอบ รองผู้อำ�นวยการสำ�นักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร คณะทำ�งาน ๗. นพ. ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักสนับสนุน สุขภาวะองค์กร สสส. คณะทำ�งาน ๘. นางสาวประภาพรรณ ขจรวัฒนากุล ผู้อำ�นวยการส่วนส่งเสริม สมรรถภาพร่างกาย และจิตใจ กรมราชทัณฑ์ คณะทำ�งาน ๙. นางถนอมพรรณ เพิมพูน กรมพินจและคุมครองเด็กและเยาวชน ่ ิ ้ คณะทำ�งาน ๐. นางสาวสมคิด แจ่มจันทร์ กรมการขนส่งทางบก คณะทำ�งาน๑ ๑. นายสาคร โพธิกุล สำ�นักงานเขตพระนคร คณะทำ�งาน๑ ๒. นายพรยะ ทองสอน เลขาธการมลนธสอเพอเยาวชน คณะท�งาน๑ ิิ ิ ู ิ ิ ื่ ื่ ำ
  • ๓. นางกัลยารัตน์ จิรธนาโศภิน ผู้แทน บริษัท เวิร์ค อิท จำ�กัด๑ คณะทำ�งาน ๔. คุ ณ สุ พั ฒ นุ ช สอนดำ � ริ ห์ ศู น ย์ สื่ อ สารการตลาดเพื่ อ สั ง คม๑ คณะทำ�งาน๑๕.นางสาวกาญจนา บงกชรตน ผอ�นวยการฝายสอสารองคกร สสส. ั ู้ ำ ่ ื่ ์ เลขานุการ