สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 18

455
-1

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
455
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 18

 1. 1. สนทนาภาษาธรรม เลม ๑๘ จากเว็บไซตกัลยาณธรรม ตอบปญหาโดย ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร
 2. 2. ชมรมกัลยาณธรรม หนังสือดีอันดับที่ ๑๔๑สนทนาภาษาธรรมเลม ๑๘ : จาก website kanlayanatam.comตอบคำถามโดย : ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรมจัดพิมพถวายเปนพุทธบูชาโดย ขอนอมถวายเปนพุทธบูชาชมรมกัลยาณธรรม ๑๐๐ ถ.ประโคนชัย ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒-๗๐๒๙๖๒๔ และหรือ ชมรมกัลยาณธรรม ๘๙/๖-๗ ซอยศึกษาวิทยา ถ.สาธรเหนือ สีลม บางรัก กทม. โทร. ๐๒-๖๓๕๓๙๙๘ กราบบูชาอาจริยคุณภาพปก : ภาพประกอบ : ดญ.กมลกานต สมุทรรัตนกุลคติธรรมประจำฉบับ : ลานวัดรูปเลม-จัดพิมพ : กอนเมฆแอนดกนยกรป โทร. ๐๘๙ ๗๘๕-๓๖๕๐   ั  ุ แดพิมพครั้งที่ ๑ : มกราคม ๒๕๕๔ จำนวน ๖,๐๐๐ เลม ทานอาจารย ดร.สนอง วรอุไร สัพพทานัง ธัมมทานัง ชินาติ การใหธรรมะเปนทาน ยอมชนะการใหท้งปวง ั www.kanlayanatam.com
 3. 3. คำนำในการจัดพิมพถวายเปนพุทธบูชา อนุโมทนากถา นั บ เป น บุ ญ วาสนา ของ พุ ท ธศาสนิ ก ชน ที่ ยั ง อยู ใน การ ทำ หนังสือ สนทนา ภาษา ธรรม ให สำเร็จ เปน รูปยุค แหง การ สืบสานธรรมะ ของ พระพุทธเจา อยาง ไม ขาด สาย เลมที่ ๑๘ ขึ้นได ขาพเจาตองเอาใจจดจออยางมากอยูกับการพระอริยสงฆ ครูบาอาจารย ที่เปนแบบอยางแนวทางดำเนิน ถาม - ตอบปญหา ดวยมาคำนึงวาทุกทานที่สงคำถามเขามานำไปบนอริยมรรค ๘ อยางตอเนื่อง ทิ้งรองรอยและแนวทาง เปรียบเหมือนครูผูมีอุปการคุณ จึงไดใชสติปญญาอยางยิ่งยวดไว ให ผู ติดตาม มา เบื้อง หลัง ได เดิน ไป ตาม แนวทาง ที่ ถูก ตรง ใหงานสำเร็จเปนผลดี ขาพเจาขอขอบคุณครูผูอารีย ขอบคุณอยางไมสิ้นหวัง ทุกทานทีมีสวนรวมใหงานชินนีสำเร็จ และออกเผยแพรสูสายตา ่ ้ ้  ของมวลชน นั บ เป น บุ ญ วาสนา ของ พี่ น อ ง ชาว กั ล ยาณ ธรรม ที่ มีเสาหลัก ธรรม ที่ เขม แข็ง มั่นคง ถูก ตรง และ พากเพียร ทาน ขาพเจาอางอานิสงสในการใหธรรมะเปนทานในคราวนี้อาจารย ดร.สนอง วรอุไร เปรียบประดุจบิดาในทางธรรมที่ จงบันดาลใหทุกทานที่รวมเผยแพรธรรม มีความเห็นถูก มีดวงถือ โคม สวาง ทาง ธรรม เปน ประทีป แหง ปญญา อยาง ตอ เนื่อง ตาเห็นธรรม นำพาชีวิตไปสูความพนทุกขในอนาคตอันใกล จงยาวนาน หนังสือสนทนาภาษาธรรมเลม ๑๘ นี้ เปนเพียงหนึ่ง ทุกทานทุกคนเทอญ.ในลานสิ่งที่ทานอาจารยฝากไวแกพุทธศาสนา ขอนอมกราบบูชาอาจาริยคุณ แดทานอาจารย ณ ที่นี้ คณะผูจัดทำ ดร.สนอง วรอุไร ชมรมกัลยาณธรรม
 4. 4. ๖ : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : ๗ หนา ๒๔. อยางไหนดีกวา ............................................................................................ ๗๙ ๒๕. ทุกขเรืองหนีสน ......................................................................................... ๘๐ ่ ้ ิ๑. เลิกแลวดี ............................................................................................... ๑๐ ๒๖. ทำบุญดวยกิเลส ............................................................................................. ๘๑๒. เรื่องที่คางคาใจ .................................................................................... ๑๒ ๒๗. อยูทมาดากัสการ ........................................................................................... ๘๓  ี่๓. จริตแบบไหน ......................................................................................... ๑๔ ๒๘. ใหความรูเปนธรรมทาน .............................................................................. ๘๘ ๔. ใชครับ และใชครับ .......................................................................... ๑๖ ๒๙. เหตุของการเปนไมเกรน .................................................................... ๙๑๕. เริ่มเห็นถูก ........................................................................................... ๑๘ ๓๐. ชวยดวยครับ ............................................................................................. ๙๓๖. สับสนเพราะเห็นผิด ....................................................................................... ๒๓ ๓๑. ตองนอนลงกับพืน ..................................................................................... ๙๔ ้๗. ศีลตางระดับ ................................................................................................. ๒๖ ๓๒. ผมทุกขมาก ............................................................................................. ๙๗๘. เพราะขาดสติ ............................................................................................ ๒๘ ๓๓. ไดบญเทากันหรือไม .................................................................................. ๙๙ ุ๙. ผูสำนึกผิด ............................................................................................. ๓๓ ๓๔. แกอยางไรไมผดศีล ................................................................................... ๑๐๑ ิ๑๐. ผมเกลียดมันเหลือเกิน .............................................................................. ๓๔ ๓๕. นักศึกษาจบใหม .................................................................................. ๑๐๓๑๑. วิญญาณมาขอสวนบุญ ........................................................................... ๓๘ ๓๖. เหมือนตนไมใหญกลางปา ........................................................................ ๑๐๖๑๒. หนูเปนสาวประเภทสอง .............................................................................. ๔๐ ๓๗. ศีลขอที่ ๑ และ ๔ ................................................................................ ๑๑๕๑๓. หนูเรียนอยูตางประเทศ ............................................................................. ๔๓  ๓๘. ปวยเปนโรคกระดูก ............................................................................... ๑๑๗๑๔. เขาวาหนูเปนตนเหตุ ................................................................................. ๔๖ ๓๙. มะเร็งสมองและปอด ................................................................................ ๑๑๙๑๕. ถูกจริตกับหนู ............................................................................................ ๕๐ ๔๐. นังไดแปบๆ ................................................................................................ ๑๒๐ ่๑๖. ผมเปนทันตแพทย .................................................................................... ๕๕ ๔๑. ทำลายกิเลส .............................................................................................. ๑๒๒๑๗. หนูเปนคนตรง .............................................................................................. ๕๙ ๔๒. ลูกเทวดามาเกิด ...................................................................................... ๑๒๖๑๘. นิวรณ ๕ ครอบงำจิต ................................................................................... ๖๓ ๔๓. เรียกครูนะครับ .................................................................................. ๑๓๗๑๙. ชอบสวดมนต ............................................................................................... ๖๕ ๔๔. ใจเย็นสบาย สวาง .................................................................................... ๑๔๑๒๐. บุญเกิดเมือทำเหตุใหตรง ............................................................................ ๖๘ ่ ๔๕. เลวกวาที่คิดไว .................................................................................... ๑๔๕๒๑. ไมรจะถามใคร ........................................................................................... ๖๙ ู ๔๖. สวางทัวอาณาบริเวณ ............................................................................... ๑๔๗ ่๒๒. มีความสุขมาก ........................................................................................ ๗๓ ๔๗. ตองมีศีลเปนบาท ................................................................................ ๑๔๙๒๓. แนน เหนือย อึดอัด ......................................................................................... ๗๗ ่ ๔๘. ไมเคยซ้ำกัน .................................................................................................. ๑๕๓
 5. 5. ๘ : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m เสียงกระซิบสูดวงใจเมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๒ พระอานันท พุทธธัมโม ณ โฮงหลวงวัดบานปาง ต.ศรีวิชัย อ.ลี้ จ.ลำพูน๔๙. คลื่นวิทยุไทธรรม ............................................................................. ๑๕๖๕๐. ทังทางตรงและทางออม ......................................................................... ๑๖๐ ้๕๑. หนูถกบีบ .................................................................................................... ๑๖๓ ู๕๒. ไมมคำถามคะ ............................................................................................. ๑๖๕ ี เจาจงมองดูโลกกวางโดยไรขอบเขต๕๓. บริษัทครอบครัว ................................................................................... ๑๖๗ เจาจะเห็นสรรพสิ่งในสากลจักรวาลอยูในตัวเจา๕๔. ขอคำปรึกษาคะ ....................................................................................... ๑๖๘ และตัวเจาก็จะสถิตอยูบนบัลลังกการแหงสากล๕๕. โชคดีหรือโชคราย ...................................................................................... ๑๗๑ แลวเจาจะพบวาคนที่รักเจาจริงๆ นั้นไมมี๕๖. สีลัพพตปรามาส .................................................................................. ๑๗๒ คนที่เกลียดชังเจาจริงๆ ก็ไมมีเชนกัน๕๗. ดวงตาเห็นธรรม และเขาถึงธรรม .................................................. ๑๗๓ ในที่สุดเจาก็จะประจักษวาตัวเจาเองก็ไมปรากฏในที่ไหนๆ๕๘. หนูเปนคนลำพูนคะ ...................................................................... ๑๗๕ เมื่อเจาถูกคนเหยียดหยาม เจาจงยิ้มรับดวยไมตรีจิต๕๙. ออนนอม และถอมตน ............................................................................... ๑๗๙ เมื่อเจาถูกคนเขาดาวาใหราย เจาแผเมตตาและสงสารคนผูดา๖๐. แนะนำวัดใหดวย .................................................................................... ๑๘๑ ๖๑. คนบาเขาถึงฌานไดไหม ........................................................................... ๑๘๒ เมื่อถูกประทุษรายหรือถูกกลั่นแกลงเจาจงทำเหมือนคนที่ตายแลวนั่นเถิด๖๒. อยากละสังโยชน ๓ ............................................................................. ๑๘๓ เมื่อถูกทำรายใหไดรับบาดเจ็บปางตาย เจาก็อยาไดคิดรายจองเวรใคร๖๓. จบทางกฎหมาย ......................................................................................... ๑๘๕ เจาอยาไดตำหนิติเตียนเพงโทษคนอื่น๖๔. เอาเงินใสบาตร ......................................................................................... ๑๘๗ เจาอยาทำการสิ่งใดใหตนเองเดือดรอนหรือเปนที่ตำหนิแกตนเองได๖๕. ดีใจ - เสียใจ .................................................................................................. ๑๘๙ ถาเจายังบนวิจารณเพงโทษคนอื่นอยู เจาก็ยังเปนคนไมสมบูรณ๖๖. ไมอยากเลนหุน .......................................................................................... ๑๙๐  ผูที่มีดวงจิตสมบูรณเขาจะไมหลงรักหลงชัง แตจะมีเมตตาโดยไมประมาณ๖๗. บวชหรือไมบวช ........................................................................................ ๑๙๑ เมื่อถูกดาหรือประทุษราย เจาอยาคิดวาเจาเปนผูไมเหมาะสม๖๘. ผิดหรือเปลาครับ ........................................................................................ ๑๙๒ การถูกประทุษรายหรือคำดาวา นั่นคือเครื่องพิสูจนความบริสุทธิ์ใจของเจา๖๙. ซาบซึงและชัดเจน .................................................................................. ๑๙๓ ้ เมื่อเจาไมผิดจริง เจาถูกทอดทิ้ง ถูกทุบตีทำราย จงรูไวเถิดวานั่นคือทางแหงอิสรภาพ๗๐. ไดหรือไม ..................................................................................................... ๑๙๘๗๑. ชางมันเถอะ .................................................................................................. ๑๙๙ คนดีมิไดพิสูจนกันดวยการโตเถียงหรือตอสูเพื่อเปนผูชนะ๗๒. ไมมโทษ ........................................................................................................... ๒๐๑ ี คนดีเขาจะไมถือดี และจะไมหมิ่นความชั่ว
 6. 6. 10 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๐ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : ๑๑ 11๑. เลิกแลวดี ทุกขโรคภัยอันตรายใดๆ ทั้งปวง เปนที่พึ่งแกชาวพุทธที่ยังคง แสวงหาวิธีการพัฒนาตัวเองตลอดไปคะคำถาม ดวยความเคารพอยางสูง กราบเรียนทานอาจารยสนอง ดิฉนไดเคยกราบเรียนสอบถามทานอาจารยทางเว็บไซต ั คำตอบกัลยาณ ธรรม มา หลาย ครั้ง แลว ขอก ราบ ขอบพระคุณ ทาน ปากไว ไมคิดใหรอบคอบ เปนลักษณะของคนที่มีปกติอาจารยเปนอยางสูงที่ไดกรุณาแกขอสงสัยใหแกดิฉัน ทุกครั้ง ขาดสติคุมใจ จึงชอบเอาจิตไปผูกติดเปนทาสกับสิ่งที่ตาเห็น หู ไดยิน จมูกไดกลิ่น ฯลฯ ....อโหสิและดิฉนไดนำสิงทีทานตอบมาใชตามสติปญญาทีดิฉนทำได แต ั ่ ่ ่ ั ผูใดประพฤติตนใหมีศีลและสัจจะคุมใจไดแลว กายยอม มีอยูครั้งหนึ่งไมนานมานี้ ดิฉันไดพยากรณภูมิธรรมของทานแก ศักดิสทธิ์ จิตยอมศักดิสทธิ์ การเลิกนิสยพยากรณ ์ิ ์ิ ับุคคลอื่นดวยความปากไวไมคิด ยอมทำไดไมยาก อนึงคนทีมีโอกาสเขาถึงความ ่ ่ ดิฉันมาทราบทีหลังวาเปนกรรมที่หนักมากหากมีความ ดีงามไดในวันขางหนา ตองรักษาสัจจะที่ใหไวผิดพลาด ซึ่งอันที่จริงไมวาอยางไรก็ไมสมควรทำเปนอยางยิ่ง กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แลวความสมปรารถนาจึงจะอยูแลว ดิฉันจึงขอกราบขออโหสิกรรมแกทานอาจารย (ดิฉัน มีโอกาสเกิดขึ้นไดยังไดเคยพยากรณพระอาจารยทานอื่นอีก ดิฉันจะพยายามไปขออโหสิกรรมกับทานเชนกันคะ) นอกจากนี้หากดิฉันไดเคยกระทำการลวงเกินทานไมวา ธรรมชาติแหงพุทธะในตัวคนแตละคน อาจเปรียบไดกับผลไมจะโดยเจตนาหรือไมก็ตาม รูตัวหรือไมก็ตาม ลืมไปแลวหรือไม แตละผล หรือเมล็ดขาวเปลือก ถาหากไดเอาลงเพาะในดินที่ก็ตาม ไมวาจะทางกาย วาจา หรือใจก็ตาม ไมวาในปจจุบันชาติ ชุมเย็น มีเงื่อนไขตางๆพอเหมาะ ก็จะงอกขึ้นมาเปนตนหรืออดีตชาติก็ตาม ขอใหทานไดโปรดใหอโหสิกรรมแกดิฉนดวย ั ใหดอกออกผลไดเชนกัน สวนจะชาหรือเร็วนั้นคะ และดิฉันจะเลิกนิสัยพยากรณ จะไมทำอีกตอไปในชีวิตนี้คะ ขึ้นอยูกับสภาพของขาวเมล็ดนั้นๆเปนเหตุปจจัย สุดทาย นี้ ดิฉันขอ อาราธนา คุณ พระ ศรี รัตนตรัย ดล หลวงพอเทียน จิตสุโภวัดสนามใน จ.นนทบุรีบันดาลใหทานอาจารยมีความสุข มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจาก
 7. 7. 12 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๒ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : ๑๓ 13๒. เรื่องที่คางคาใจ (เมื่อพบวา จริตไปดวยกันไมได ผมไมสามารถนั่งสมาธิ ในชั้นเรียนไดเลย เพราะจิตใจไมยอมรับ ตอตานและขัดแยงกับคำถาม คำสอนของทานตลอด) กราบเรียน อาจารย ดร.สนอง ผมมีคำถาม เกี่ยวกับ คำถามคือ ผมควรใชธรรมะขอใด ปรับใชกับจิตใจของความเหมาะสมบางอยางกับครูบาอาจารย ตนเอง เพราะในใจยังคงคิดถึงทาน โดยเฉพาะการหายหนาไป เรื่องมีอยูวา ผมเคยเรียนสมาธิในชั้นเรียนกับครูสอน เฉยๆ โดยไมไดบอกกลาวที่ผานมา ผมพยายามใชอุเบกขาและสมาธิทานหนึ่ง สัปดาหละ ๑ ชม. เปนเวลานานกวา ๒ ป เมื่อฝกสติมากๆ เขา ก็พยายามมีสติ ดูจิตใจของตนเองเทานั้น ต อ มา ผม พบ ว า จริ ต และ แนวทาง ใน การ ปฏิ บั ติ ไป ผมควรเขาไปเรียนทานตรงๆ หรือไมครับ วาผมเปลี่ยนไปปฏิบัติดวยกันไมได จึงเลิกไมเขาเรียนอีกตอไป โดยไมไดกราบเรียน สายอื่นแลวใหทานทราบผมมาเลิกเด็ดขาด เมือทานสอนในชัวโมงหลายครัง  ่ ่ ้ เรื่องนี้ยังคงคางคาในใจผมตลอดเวลา โดยเฉพาะเมื่อวา ใหปฏิบตเพือเปาหมายในการลางรือสังสารวัฏเพือจองสวรรค ั ิ ่ ้ ่ เกิดผัสสะขึ้น ไมวาจะเผลอคิดถึงทาน หรือไดเจอกับอดีตเพื่อนชั้นดุสิต ไปอยูรวมกัน เพื่อรอลงมาเกิดดวยกันในชาติสุดทายใน รวมชั้นและโดยเฉพาะเมื่อพบกับทานโดยบังเอิญเวลาตอมา การปฏิบัติของผมลุมๆ ดอนๆ จนกระทั่งมาเรียนกับ ขอแสดงความนับถือและเคารพอยางสูงพระอาจารยทานหนึง ซึงทานสอนใหฝกสติในชีวตประจำวัน และ ่ ่ ิเรียนรูกายใจของตัวเองเปนหลักจึงเริมปรับตัวละทิงมิจฉาสมาธิ  ่ ้ คำตอบและลางความเขาใจเดิม และตอมาไดพบกัลยาณมิตร ๒ ทาน เรื่องใดยังคางคาใจ หรือยังไมหายไปจากซึ่งเรียนสมาธิในชั้นเรียนดังกลาวดวยกันไดกรุณาตักเตือนผมใหแยกใหออกระหวางสิ่งที่ครูสมาธิทานสอนกับความสัมพันธ ใจ แสดงวาใจของผูนั้นขาดสติคุม ตรงกันขาม ผูฉันท ครู-ลูกศิษยซึ่งผมยังคงความเคารพทานเสมอ ในฐานะ ใดพัฒนาจิตใหมีสติคุมอยูทุกขณะตื่น กิเลสคือผูมี พระคุณที่ ทาน เคย สอน สมาธิ ให จน สนใจ และ เริ่ม เรียน รู อารมณปรุงแตงของใจยอมไมปรากฏมีขึน ฉะนัน ้ ้พุทธศาสนาอยางจริงจังตอมาเมื่อไดพบกันโดยบังเอิญ ๒ ครั้ง ผูถามปญหาตองพัฒนาจิตใหมีศีล ๕ คุมอยูทุกผมยังมองเห็นความปรารถนาดีของทาน ทีแนะนำใหผมทราบวา ่ ขณะตื่น แลวปฏิบัติสมถภาวนา โดยมีสัจจะ มีขันติผมควรไปพบครูบาอาจารยในสายของทาน เพือแกไขในสภาวะที่ ่ และมีความเพียรเปนเครืองสนับสนุน โอกาสทีปญหาคาง ่ ่ผมพบในระหวางนั่งสมาธิในชั้นเรียนของทาน คาใจหมดไป ยอมมีไดเปนได
 8. 8. 14 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๔ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : ๑๕ 15๓. จริตแบบไหน ชาติไมถวน ประสบการณทีจิตเก็บสังสมในแตละภพชาติ จึงมีไม ่ ่ เหมือนกัน การแสดงพฤติกรรมจึงมีไดหลายอยาง อันมีผลทำใหคำถาม จริตมีมากแบบ เปนความรักสวยรักงาม ความละมุนละไม (ราค ขอกราบเรียนถามทานอ.ดร.สนอง ดังนี้คะ จริต) ใจรอนหงุดหงิด (โทสจริต) ซาบซึ้งเลื่อมใส (สัทธาจริต) ๑. ไมแนใจวาตัวเองเปนคนที่มีวิตกจริตหรือโทสะจริต คิดฟุงซานจับจด (วิตกจริต) งวงเหงางมงาย (โมหจริต) ชอบเราจะดูอยางไรคะ เพราะเปนคนคิดมาก วิตกกังวลตลอดเวลา คิดพิจารณาวิเคราะห (พุทธิจริต) ซึ่งคนในปจจุบันนิยมตัดสินและถามีเรื่องอะไรก็โกรธงาย หายชา แคนฝงลึกดวยคะ จริตของคน ดวยพฤติกรรมที่แสดงออกเดนชัด ผูถามปญหาจึง ตองดูตัวเองและตัดสินใจดวยตัวเองวา มีจริตอยางใดเดน มี ๒ . คน ที่ มี วิ ต ก จริ ต ควร ปฏิ บั ติ สมถ กรรมฐาน และ จริตอยางใดเปนรอง (จริตผสม)วิปสสนากรรมฐานแบบใดจึงจะเหมาะกับจริตคะ (๒). คนทีมีวิตกจริตเดน ควรนำเอากสิณ ดิน น้ำ ไฟ ลม ่ ๓ . คน ที่ มี โทสะ จริต ควร ปฏิบัติ สมถ กรรมฐาน และ แสงสวาง ชองวาง หรือกำหนดลมหายใจเขา-ออก (อานาปานวิปสสนากรรมฐานแบบใดจึงจะเหมาะกับจริตคะ สติ) หรือกำหนดชองวางหาที่สุดมิได กำหนดวิญญาณหาที่สุด ๔. ปจจุบัน จิตหนูมีแตความทุกขบีบคั้น หนักอึ้งเหมือน มิได กำหนดภาวะไมมอะไรเลย กำหนดภาวะมีสัญญาก็ไมใช ไมมี ีเอาลูกตุมมาแขวนไว หดหู สภาพใจเหมือนโดนคนรุมซอมมา สัญญาก็ไมใช (อรูป ๔) เปนอารมณ ทั้งนี้ตองเลือกเอาอยางใดตลอดเวลา เพราะเขาใจวากำลังเสวยวิบากทางมโนกรรมอยูคะ  อยางหนึ่ง มาเปนองคบริกรรม กรรมฐานใดที่นำมาใชบริกรรมควรปฏิบัติธรรมอยางไร ใหวิบากนี้หมดไปเร็วขึ้นคะ แลว ทำใหจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ จงเลือกวิธีบริกรรมเชนนั้นมา ขอกราบขอบคุณทานอ.ดร.สนองและอนุโมทนาในกุศล ปฏิบัติเจตนาของทานอาจารยที่เมตตาชวยเหลือสัตวโลกดวยคะ (๓). คนที่มีโทสจริตเดน ควรนำเอากสิณ ๑๐ (ดิน น้ำ ไฟ ลม สีเขียว เหลือง แดง ขาว แสงสวาง ชองวาง) หรือ อัปคำตอบ ปมัญญา ๔ (เมตตา กรุณา มุทตา อุเบกขา) หรือ อรูป ๔ อยางใด ิ (๑). คำวา “จริต” หมายถึง กิริยาอาการของจิต เมื่อ อยางหนึงมากำหนดเปนอารมณ กรรมฐานใดทีนำมาใชบริกรรม ่ ่ใดจิตสั่งรางกายใหแสดงออกเปนพฤติกรรม บุคคลจึงสามารถ แลว ทำใหจิตตั้งมั่นเปนสมาธิ จงเลือกวิธีบริกรรมเชนนั้นตลอดสัมผัสได ดวยเหตุทีบุคคลมีการตาย-การเกิดเปนรูปนาม นับภพ ่ ไป
 9. 9. 16 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๖ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : ๑๗ 17 (๔). ใครผูใดเอาจิตจดจออยูกับอิริยาบถที่เปนปจจุบัน สุดทายนี้ขอขอบพระคุณทานอาจารยอยางสูงครับ ถาขณะ เชน จดจออยูกับลมหายใจเขา-ออก โดยจิตไมเคลื่อนออก คำถามใดลวงเกินและไมควรถามเนืองจากอวิชชาของผม ผมขอ ่ไปรับเอาสิ่งกระทบภายนอกอื่น เขามาปรุงเปนอารมณ ปญหา ขมาตอทานอาจารยและพระรัตนไตรดวยครับ(ความทุกข) จะไมปรากฏขึ้นกับผูนั้น คำตอบ (๑). แนะนำใหไปปฏิบตธรรมทีวัดทับทิมแดง หลังตลาด ั ิ ่ ไท หากผูถามปญหามีศีล ๕ คุมใจอยูทุกขณะตื่น แลวเอาตัวเอง๔. ใชครับ และใชครับ เขาปฏิบัติธรรม โดยมีความเพียร มีสัจจะ เปนเครื่องสนับสนุน พรอมทั้งไมทำตัวเปนน้ำชาลนถวย คือทำเปนคนโง ปฏิบัติตามคำถาม คำชี้แนะของครูผูสอนโดยไมสงสัย แตทำตัวใหเกิดผลตรงตาม ๑. ผมอยูแถวลาดพราว-รามอินทรา-พหลโยธินครับ ทาน  ที่สอนไดแลว โอกาสเขาถึงธรรมจึงเปนไดอาจารยพอจะแนะวัดทีไมไกลมาก และ พระอริยะเจาทีผมจะขอ ่ ่ (๒). ใชครับ และใชครับทานเปนกัลยาณมิตร ที่ผมพอจะขอคำสอนจากทาน เรื่องกรรม (๓). หายได หากเจากรรมนายเวรยกเลิกการจองเวรฐานสติปฎฐานสี่บางไดไหมครับ ผมไปเชียงใหมบอยๆไมไดครับ หรือ ประพฤติ ตน ให เปน ผู มี ความ เห็นถูก อยู กับ มะเร็ง โดย ไม ๒. อริยะเจาชั้นโสดาบันจะไมกลัวตายเลยใชไหมครับ เบียดเบียนกันและกันและพอถึงแลวจะรูไดดวยตัวทานเองเลยใชไหมครับ ๓. มะเร็งสามารถหายไดหรือไมครับ ผมเคยเห็นอริยเจา (๔). คำวา “อุปทาน” หมายถึง ความถือมั่นดวยอำนาจทานเปนมะเร็ง แตเขาใจวาบางทานคงจะไมรักษาตัวเอง แตทาน ของกิเลส ผูใดดับการคิดปรุงแตงของจิต (จิตสังขาร) ได สิ่งที่จะดูมันแลวปลอยไปตามธรรม ใชหรือไมครับ จิตสัมผัสได จึงเปนเหตุผลระดับโลกิยะ และหากผูใดพัฒนาจิต ๔. ผมเคยฝกมโนมยิทธิ แตจิตรับรูไดบาง ไมไดบาง แต จนเกิดปญญาเห็นแจงทีมีกำลังกลาแข็งไดแลว ความสงสัยในกฎ ่ก็ยังสงสัยในสิ่งที่ปฏิบัติ ไมมั่นใจวาสิ่งที่รูนั้นเปนอุปทานหรือไม แหงกรรม ความสงสัยในคุณของพระพุทธ คุณของพระธรรมจะรูวาเปนอุปทานหรือจริงไดอยางไรครับ และจะเรียกวาผมมี คุณของอริยสงฆ ความสงสัยในคุณของเทวดา ฯลฯ ที่เรียกวาวิจิกิจฉาหรือไมมั่นใจในการปฏิบัติของตัวเองครับ วิจิกิจฉา ยอมหมดไปจากใจ
 10. 10. 18 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๑๘ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : ๑๙ 19๕. เริ่มเห็นถูก เปนเรื่องของเรา” พอจะเลิกกับแม พอจะมีผูหญิงคนอื่น นอง ชายจะติดยา นองชายจะทะเลาะกับแม ทุกอยางมันเปนเรื่องคำถาม ของเขาอยาเขาไปยุง เปนความเห็นที่ถูกตองใชไหมคะ แตบาง กราบสวัสดีทานอาจารยคะ ครั้งมีความสงสารแมจับใจ การสงสารนี้จะเปนมิจฉาทิฏฐิหรือ ขอขอบพระคุณทานอาจารยมากๆคะทีใหคำแนะนำกอน ่ เปลาคะหนานี้ และขอรบกวนถามคำถามเพิ่มเติมคะ ๓). กรณีของคนที่มาอยูตางประเทศแตอยูในสถานะ ๑). กอนหนานี้เคยคิดรำคาญและหนีปญหาจากบิดา ผิดกฎหมายนี้ถือวาบาปมากไหมคะ การที่มาอยูแลวไมสรางคือวาบิดานั้นแยกทางกับแมไป และบิดาเปนคนพูดจาไมไพเราะ ความเดือดรอนใหกับประเทศเขา บริจาคโลหิตหรือทรัพยที่หาเอาแตใจตนเอง และชอบโทรศัพยมาหาในยามวิกาล(คือตัวหนู ไดบางสวนใหบางมูลนิธของทีนีบาง การทำเชนนีพอทีทดแทนได ิ ่่ ้ ่อยูที่อเมริกาคะ) เพื่อขอเงินซึ่งเปนเงินจำนวนมาก ถาเราบอก บางไหมคะ และเราควรตอบแทนประเทศที่อยูไดอยางไรบางวาไมมก็ไลใหเราไปยืมเงินคนอืนเพือเอามาให หนูก็เลยไมทำตาม ี ่ ่ ๔). การทำงานแลวเราเห็นเพื่อนรวมงานปฏิบัติหนาที่และเปลี่ยนเบอรโทรศัพทหนี เพราะหนูคิดวาเราเองก็ใหแกเปน บกพร อ ง แล ว เป น เหตุ ให อง ค ก รต อ ง เสี ย ทรั พ ย หรื อ ทำใหประจำอยูแลวทุกเดือน(ใหมากอนหนาและ ตังใจวาจะใหจนกวา  ้ องคกรเสียความเปนมาตฐานของสินคา เราเองไมสามารถที่ชีวิตแกจะหาไม) ซึ่งมันเปนเงินไมมากเพราะเราเองก็ตองเลี้ยง จะตักเตือนไดเพราะเพื่อนรวมงานมีความอาวุโสกวา แลวเราดูแมและปาผูเปรียบเสมือน แมอีกคน การกระทำอยางนี้ถือวา ก็ไมอยากจะฟองหัวหนาเพราะไมอยากจะเขาไปมีสวนรวมในขาดคุณธรรมหรือไมคะ โดยสวนตัวแลวรักบิดาคะ ซึ่งกอนหนา กระบวนกรรม โดยคิดวาเดี๋ยวหัวหนาก็เห็นดวยตัวเขาเอง การนีทานประพฤติผิดศีลทีทำใหเรารูสกผิดหวังและหมดศรัทธา แต ้ ่ ึ วางเฉยเปนการกระทำที่เห็นถูกแลวใชไหมคะตอนนี้เริ่มนำธรรมะของพระพุทธองคมาคุมใจ เริ่มคิดไดวามัน ๕). โดยอุปนิสัยสวนตัวแลวเปนคนขี้เลน ชอบพูดจาไมใชเรื่องของเรา แตความเห็นผิดกอนหนานี้เปนอกุศลกรรมที่ ตลกเพอเจอ ชางจินตนาการ หาสาระไมได สมาธิสั้นเลยเรียนใหญมากใชไหมคะ ไมเกงเลยมาตั้งแตเด็ก ตอนแรกที่เริ่มพัฒนาจิต คือกำหนดรูใน ๒). ความคิดที่วา “ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะ คิด พูด ทำ อะไร ภาวะที่เปนปจจุบัน หยุดพฤติกรรมที่จะทำใหจิตฟุง เชน พอไดก็ไดมันเปนเรื่องของเขา สวนเราจะ คิด พูด ทำ อะไรนั้นมัน ยิน เสียง เพลง ใน ที่ ทำงาน แต กอน หนา นี้ จะ รอง ตาม แลว เตน
 11. 11. 20 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๒๐ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : ๒๑ 21ตาม เปนที่ชื่นชอบใหกับเพื่อนรวมงานทุกคน แตพอเริ่มปฏิบัติก็ หากประพฤติชวยเหลือพอแม แลวไมสบายใจ หรือประพฤติพยายามกำหนดวา ไดยินหนอ แลวพูดแตที่จำเปน มีความรูสึก แลวเบียดเบียนตัวเอง ไมเรียกวาประพฤติจริยธรรม และยังมีวาเปนการเปลี่ยนตัวเองอยามโหฬารแลวเกิดภาวะเครียดมาก บาปอีกดวยคะ มีอาการมึนและปวดหัวมาก(ซึ่งอาการทั้งหมดเกิดขึ้นเอง ผูใดใชความเห็นผิด (มิจฉาทิฏฐิ) เปนเครื่องสองนำทางโดยไมรูตัว) ก็เลยหยุดไปซักพัก ทำอยางนี้ถูกหรือไมคะ แลวมี ชีวิต อุปสรรคและปญหาของชีวิตยอมเกิดขึ้น อกุศลกรรมนี้จะคำถามมากมายเกิดขึ้นวา จะหาทางสายกลางในการปฏิบัติจิต ใหญมากนอยแคไหน ขึ้นอยูกับคุณภาพของจิตที่ผูนั้นมีอยู คนอยางไรดี หรือวาทำไปเรื่อยๆไมตองหยุด เดี๋ยวก็ดีขึ้นเองคะ ที่ประพฤติคอรัปชั่นแลวไมสำนึกวาเปนความผิด อกุศลกรรม ๖). การเดินจงกรม คำบริกรรมนั้นเปนอยางไรก็ไดใช นั้นเปนเรื่องเล็กนอยสำหรับเขา ตรงกันขาม คนที่ขโมยเงินพอไหมคะ ขอเพียงแคจับสติใหอยูกับอิรยาบทได เพราะเคยลอง ิ แมในครั้งที่ยังเปนเด็ก แลวมาสำนึกผิดไดในภายหลัง ทำใหไมกำหนด “ยกหนอ ยางหนอ เหยียบหนอ” แลว แตสุดทายกลาย สบายใจ อกุศลกรรมนั้นเปนเรื่องใหญสำหรับเขาเปนการทองจำ สวนสตินั้นเตลิดไปไหนตอไหนเลยคะ ตอนนี้ (๒). บุคคลมีสิทธิ์ในชีวิตของตัวเอง พระพุทธะเปนผูรูเลยกำหนดวา “เอาละนะ ยกละนะ ยกๆๆ เอาจะยางละนะ จริง มิไดสอนใหเขาไปกาวกายลวงในชีวตของผูอืน แตทรงชีทาง ิ ่ ้ยางๆๆ เอาจะเหยียบละนะ เหยียบๆๆ” บางครั้งเกิดขอสงสัย วา ประพฤติแบบนี้ใหผลเปนอยางนี้ ประพฤติแบบนั้นใหผลเปนวาการกำหนดอยางนี้ จะเกิดปญญาเห็นแจงไดหรือไมคะ อยางนัน แลวผูถูกสอนตองเลือกประพฤติดวยตัวเอง ฉะนันการ ้  ้ กราบ ขอบพระคุณทาน อาจารย รวม ถึง คณะ ผู จัด ทำ ไมเขาไปกาวลวงในชีวิตของผูอื่น จึงเปนความเห็นที่ถูกตรงตามดวยคะ ขอใหทุกทานมีความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม คำสอนของพระพุทธะ เวนไวแตวา เมือใดเขาศรัทธาและอนุญาต ่ยิ่งๆ ขึ้นไปคะ ใหเราเขาไปชวยแกปญหาให เราจึงจะมีสิทธิ์เขาไปกาวลวง อนึ่ง แมเคยสรางหนี้เวรกรรมไวกับคนอื่นมากอน เมื่อคำตอบ อกุศลกรรมใหผล แมจึงตองรับผลแหงอกุศลวิบากนัน สวนความ ้ (๑). คุณธรรมเกิดขึ้นไดจากการประพฤติจริยธรรม ผู สงสารเปนหนึ่งในคุณธรรมที่พรหมทุกองคมีอยู แตหากสงสารใดประพฤติจริยธรรมใหถูกตรงกับสภาวะที่ตนเปน (เปนลูก) แลวชวยเหลือเขาไมได จำเปนตองปลอยวาง อยางนี้จึงจะเปนไดแลว เกิดเปนความสบายใจ อยางนี้จึงจะเรียกวา คุณธรรม สัมมาทิฏฐิระดับโลกิยะ
 12. 12. ๒๒ : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m22 ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : ๒๓ 23 (๓). คำวา “บาป” หมายถึง ความไมสบายใจ ไมสบาย กระทั่งนอนหลับไป หากประพฤติไดผลตรงกับคำชี้แนะไดแลวกาย หากอาการไมพึงปรารถนาทั้งสองมีมาก จะถือวาบาปมาก ความเครียดจะหมดไปความประพฤติใดทีผูถามปญหาไดทำแลว เกิดเปนความสบายใจ ่ (๖). การเดินจงกรม ตองเอาจิตจดจออยูกับเทาที่ยางสบายกาย อยางนีจึงจะถือวาเปนบุญ บุญและบาปเปนคนละสวน ้ กาว จะบริกรรมอยางใดก็ได แตตองมีจิตจดจออยูกับอิริยาบถกัน ทดแทนกันไมได เมื่อใดบุญใหผล ผูมีบุญยอมเสวยแตความ ของเทาทีกำลังยางกาว การเดินจงกรมเปนการพัฒนาจิต ใหมีสติ ่สบายใจ สบายกาย ตรงกันขาม เมื่อใดที่บาปใหผล ผูมีบาปยอม ตั้งมั่นเปนสมาธิ มิใชเปนการพัฒนาจิตใหเกิดปญญาเห็นแจงไดรับผลเปนความไมสบายใจ ไมสบายกาย ผูใดรูคุณและตอบแทนคุณ แกแผนดินที่ใหเราไดอยูอาศัย ผูนั้นมีความเจริญในชีวิตเปนผลใหไดรับ การทำตัวเปนผูใหสิ่งดีงามในทุกรูปแบบ แกแผนดินที่อยูอาศัย เปนสิ่งที่ผูเจริญ ๖. สับสนเพราะเห็นผิดนิยมประพฤติกัน (๔). ผูใดไมประพฤตินอกเหนือหนาทีทีตนมี แลววางเฉย  ่ ่ คำถามได ผูนันไมถือวาประพฤติผิดหนาที่ หากเห็นคนอืนทำไมดีแลว ตัว ้ ่ กราบเรียน ทานอาจารย ดร.สนองที่เคารพเองไมมหนาทีวากลาวตักเตือน แลววางเฉย แตเอาพฤติกรรมไม ี ่ สับสนเหลือเกินคะดีของเขามาเปนครูสอนใจตัวเอง วาเราจะไมประพฤติไมดีเชน หนูเปนพยาบาลคะ ทำงานคอนขางหนักมีโรคประจำนี้ ตัวหลายโรคคะแตไมไดรักษาจริงจังก็เปนๆหายๆ มาตลอด(อาง (๕). การพัฒนาจิตใหเปนผูมีอารมณ สงบระงับ เปน กับตัวเองวาไมมีเวลาเลยไมไปตรวจ) หลังจากไดไปปฏิบัติธรรมเรื่องดี แตคนที่มีอารมณเครียด เปนเรืองของจิตที่ขาดสติ รับ มา ๗ วัน(ที่ตาณัง) หนูก็ไปตรวจเช็ครางกายกับแพทยเรื่องโรคสิงกระทบมาปรุงอารมณไมดี ซึงสงผลกระทบตอระบบประสาท ่ ่ กระเพาะอาหารที่เรื้อรังมาน เคาก็นัดสองกลองที่กระเพาะกับทางรางกาย ทำใหมึนและปวดศีรษะ ฉะนั้นหากผูถามปญหา ลำไสคะ ในระหวางที่เตรียมตรวจตองรับประทานยาระบายประสงคจะแกปญหานีใหได ตองสวดมนตกอนนอน เมือลมกาย ้ ่ อยางแรงตัวนึง แตแทนที่จะถายกลับอาเจียนออกมามาก(มีลงนอนแลว เอาจิตไปจดจอกับลมหายใจเขา-ลมหายใจออก จน อาการปวดไมเกรนกับปวดทองมากอนกินยา คะ)อาเจียนจนหมด
 13. 13. 24 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๒๔ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : 25 ๒๕สติ หัวกระแทกพืนคะตองหามสงรพ.(ผล CT scan ทีสมองปกติ ้ ่ ๑. ควรทำอยางไรดีคะ ?? หนูอยากทำในสิ่งที่ครูบาหัวก็ไมแตกคะ) อาจารยไดสั่งสอนไว (ธรรมดาแลวจะนั่งประมาณ ครึ่งชั่วโมง นองสาวเคาไมสบายใจเคากลัววาหนูจะไมปกติคืออาจ คะ)จะวูบอีกหรือเปนอะไรทีรายแรง (เคาเปนคนแรกทีไปพบหนูนอน ่ ่ ๒. เรื่องบังสกุลเนี่ย พระพุทธเจาทานไมไดสอนไวใชตาคางอยูบนพืนหองน้ำคะ) นองสาวหนูเลยติดตอนองผูชายคน  ้  ไหมคะ มันไมนาจะทำใหหายปวดหัวไดนึงซึ่งเพื่อนเคาบอกวาแมนมากๆ ดูดวงผานมือถือบอกแควัน กราบขอบพระคุณอาจารยที่เมตตาคะเดือนปเกิด แลวก็ที่อยูคะ (เคาจะไดใชจิตมาดูได) พอไดคุยกันเคาก็ทักวา “หัวพี่ไปโดนอะไรมา” (ถามทางโทรศัพท) หนูก็ตกใจ คำตอบวา รูไดยังไง ก็เลยเลาใหเคาฟง เคาก็ให ๑. ทำบุญ ๒. ทำบังสกุล  (๑). พระพุทธโคดม สอนพุทธบริษัทใหเชื่อเรื่องกฎคนเปน ๓. หาไมไปค้ำตนไม(แบบประเพณีคนเหนือ) ๔. ไมใหนั่ง แหงกรรม มิไดสอนใหเชื่อคำพูดที่ออกจากปากของบุคคลสมาธินานใหนั่งแคนับลมหายใจ ๒๐ ครั้งก็พอ เคาบอกวาหนูมี ผูใดทำเหตุไวดี ทำเหตุไวถูกตรงตามธรรม ผลดีคือองค(อะไรไมรู) สิ่งที่มองไมเห็นพยายามจะติดตอดวยอาจทำให คุณธรรมยอมเกิดขึ้นแนนอน ฉะนั้นผูถามปญหาหนูเปน..บา..ไดจากการ ปฏิบัติ หรือเจาอาจจะมาประทับทรงถา จะเชื่อตามที่ผูรูไมจริงพูด หรือจะเชื่อตามปญญารูนังนานเคาจะหาทางมาเขา หนูก็อธิบายแลววาหนูเรียนวิปสสนา ่  แจงของพระพุทธะ พึงเลือกเอาตามที่ชอบไมเคยนับลมหายใจแบบนัน เคาก็บอกวาเคารูเคาก็ปฏิบตมามาก ้  ั ิ ( ๒ ) . คำ วา “ บังสุกุล ” หมาย ถึง การ ที่จนมาทำแบบนี้ได เคากลัวหนูจะบา ยังไมตองไปแยกตัวกับจิต พระสงฆชักเอาผา ซึงเขาทอดวางไวทีศพ ทีหีบศพ หรือ ่ ่ ่ออกจากกันเดี๋ยวกลับมาไมได(จริงๆแลวแยกรูป นามตางหากคะ) เคาซีเรียสมากคะ อาจารย ที่สายโยงศพ พิธีกรรมแบบนี้ไมมีปรากฏในครั้งพุทธกาล มี พอฟงเสร็จหนูก็ปวดหัวเลยเพราะมันขัดกับที่เรารูมา แตเพียงวา ใหภิกษุไปเก็บเอาผาหอศพที่เขาทิ้งแลว มาตัดเย็บแลว มัน ก็ ขัด กับ สิ่ง ที่ เรา ตองการ จะ ศึกษา โดย ใช ตัว เอง เปน เปนเครื่องนุงหม และตอมาในพรรษาที่ ๔ หมอชีวกโกมารภัคจเครื่องมือ เทานั้น แตเคาก็ดูไดตรงคะ เรื่องบานชอง เรื่องนอง ทูลถวายผาเนือเลิศแดพระศาสดา และทูลขอใหพระองคอนุญาต ้เรื่องแมก็ตรง เลยสับสนคะแลวก็กลัววา ถาไมทำอยางที่เคา ใหสงฆรับคฤหบดีจีวร จากมีผูศรัทธานำถวายดวย พระพุทธะบอกจะแยอาจวูบอีก สงสารพอ แม นอง ที่ตองเปนหวงคะ ขอ ทรงอนุญาตตามที่หมอชีวกทูลขออนุญาตเรียนถามอาจารยคะ
 14. 14. 26 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๒๖ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : ๒๗ 27๗. ศีลตางระดับ คำตอบ เมือใดทีพระสงฆบอกศีลแปดขอ และผูฟงมีเจตนาทำใจ ่ ่ คำถาม ใหไดตามทีบอก จึงรับเอาศีล ๘ มาประพฤติปฏิบตโดยเฉพาะศีล ่ ั ิ เรียนอาจารยที่เคารพ ในขอที่เจ็ด ที่บอกวา “เวนจากฟอนรำ ขับรอง บรรเลงดนตรี เมื่อวันที่ ๑๒-๑๔ พ.ค. ๕๓ หนูไดมีโอกาสเขารวมโครงการ ดูการเลนอันเปนขาศึกตอพรหมจรรย ทัดทรงดอกไมของหอมการเสริมสรางคุณธรรมฯ ที่คุรุสภาจัดใหกับครูทั่วประเทศ โดย เครื่องลูบไล ซึ่งใชเปนเครื่องประดับตกแตง” ใครผูใดสมาทานกำหนดหลักสูตรการอบรมไดนาสนใจมีทั้งภาคทฤษฎีและภาค ศีล ๘ แลวยังไมเวนประพฤติตามที่กลาวมาขางตนนี้ ถือวาศีลปฏิบัติ สถานที่ที่ใชคือวัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช มีการ ๘ ยังขาด ยังทะลุ สามารถปฏิบัติธรรมได แตเขาไมถึงธรรมที่รับศีล ๘ จากทานเจาคุณ เจาอาวาสวัด เมือรับศีลเรียบรอย ทาน ่ ปฏิบัติ คือปฏิบัติสมถภาวนา แลวจิตไมตั้งมั่นเปนสมาธิ ปฏิบัติก็กรุณาอธิบายความหมายตั้งแต ขอ ๑ ไมฆาสัตวไปจนถึงขอ ๗ วิปสสนา แลวจิตเกิดปญญาเห็นแจงเจตนาเปนเครืองเวนจากการฟอนรำ........ฯ ทานเจาคุณไดอธิบาย ่ เด็กหญิงวิสาขา บรรลุโสดาบันตั้งแตมีอายุไดเจ็ดขวบวา หนาตาจะตกแตงก็ไดเครื่องประดับแหวน สรอย นาิกาจะ เมื่อโตเปนสาวแลวไดแตงงานกับชายหนุม จึงไดชื่อวา นางสวมใสก็ได ดูอยางนางวิสาขาบรรลุโสดาบันตั้งแตอายุ ๗ ขวบ วิสาขา ยังสามารถรวมประเวณีกับสามีของนางได จนกระทั่ง ยังแตงตัวสวยไปเฝาพระพุทธเจาเลย หนูฟงแลวเกิดขัดแยง มีลูกไดถึงยี่สิบคน เพราะนาง วิสาขาโสดาบัน สมาทานศีล ๕ ในใจ แตกลัวบาปจึงไมอยากคิดตอ ผลปรากฏวาวันรุง  เทานัน หากผูใดปรารถนาพัฒนาจิตใหเขาถึงความเปนอริยบุคคล ้  ขึน สุภาพสตรีซึงเปนครูบาอาจารยทังหมด ลุกขึนมา ้ ่ ้ ้ นับแตพระอนาคามีขึ้นไป ตองประพฤติพรหมจรรย ดวยการ ทาหนาทาปากวันละ ๓ เวลา มีไมกี่คนที่ยอมเอาเนื้อ สมาทานศีล ๘ ความสมปรารถนาจึงจะมีโอกาสเปนได แทมาดูกันรวมทั้งหนูดวย ขอรบกวนอาจารยชวยขยายความที่ทานเจา เวลาคิดสรางปญหาทำไมขยันคิด คุณทานอธิบายดวยเถิดคะ หนูไมอยากใหคุณครูทั้ง แตเวลาแกปญหาทำไมไมขยันแก เวลาคิดสรางปญหาทำไมหลายเขาใจผิด แลวนำไปสอนลูกศิษย หรือแนะนำคนอื่นอยาง ไมปวดหัว แตเวลาคิดแกปญหาทำไมปวดหัวผิดๆ ซึ่งจะเปนอันตรายมาก หลวงพอทูล ขิปฺปปญโญ วัดปาบานคอ จ.อุดรธานี ขอขอบพระคุณอยางสูง
 15. 15. 28 : w w w. k a n l a y a n a t a m . c o m๒๘ ส น ท น า ภ า ษ า ธ ร ร ม เ ล ม ๑๘ : ๒๙ 29๘. เพราะขาดสติ เรียนดีเปนคนดีของสังคมไมมปญหาใด (ครอบครัวดิฉนธรรมะ ี ั ธรรมโม มาตลอด ตังแตเด็กดิฉนสวดมนตไหวพระเปนนิจ) จาก ้ ัคำถาม วันนันดิฉนไมสามารถมีศรัทธาแนวแนในการสวดมนตนังสมาธิให ้ ั ่ ขอความอนุเคราะหตอบคำถามดังนี้คะ สม่ำเสมอ ไดเหมือนเดิม ทำไดเปนพักๆ สามารถทำไดในวันพระ ๑. อาจารยเคยตอบคำถามไววา “พระที่บำเพ็ญนิโรธ แตเวลาอธิษฐานจะรูสึกวาพลังไมแรงกลาเหมือนเกา พยายามสมาบัติ ผูที่จะทำไดตองเปนพระอริยบุคคลขั้นอนาคามีขึ้นไป ตังสัจจะจะสวดมนตใหไดสม่ำเสมออยางนอยเปนชวงเวลาก็ยัง ้“หนูรูจกพระทานหนึงทีทานเขานิโรธสมาบัตทุกป คุณพอคุณแม ั ่ ่ ิ ทำไมคอยได ยอมรับวาขี้เกียจจนเสียสัจจะ ทั้งๆ ที่รูวาไมดีและศรัทธาทานมากและไปทำบุญกับทานเปนระยะโดยอยาก (แกม ประมาทมาก แตการทำบุญตางๆ ทำกตัญูตอบิดามารดายังบังคับ) ใหดิฉันทำบุญดวยเสมอ ดิฉันก็ทำแตดวยความไมเต็ม ทำสม่ำเสมอโดยตลอดรอย เพราะในใจไมมีความศรัทธาในตัวทานมากนัก ไมทราบเปน คำถามคือ กรรมนีเกิดจากอะไรคะและดิฉนจะแกกรรม ้ ัเพราะเหตุใดเหมือนกัน แตก็พยายามตังใจทำโดยคิดซะวาทำบุญ ้ ตรงนี้อยางไรดีคะ เพื่อใหกลับมามีความเพียรอันแนวแน เพื่อกับพระสงฆที่บำเพ็ญนิโรธสมาบัติ ไมใชทาน ปฏิบัติธรรมใหไดยิ่งๆ ขึ้นไป คำถามคือ ดิฉันบาปไหม เปนเพราะเหตุใดจึงรูสึกอคติ ๔. ประมาณ ๓ ปหลังจากทีเสียใจมากจากแฟน ก็มาเจอ ่ตอทานโดยไมมีสาเหตุ จะละบาปตรงนี้อยางไรดีคะ พีคนหนึงเรียนตอดวยกันดูเปนคนดีมากแตงงานแลว ใจดิฉนชอบ ่ ่ ั ๒. ดิฉนเคยมีแฟนเราหาความสุขทางเพศกันแตภายนอก ั พี่อีกคนหนึ่งที่โสดและปรึกษาพี่คนแรกเรื่องนี้เพราะเกิดเรื่องคำถามคือ บาปหรือไมคะ ? ผิดใจกับพี่คนที่สอง วันหนึ่งมีการเลี้ยงฉลองของชั้นเรียนดิฉัน ๓. หลังจากคบไมนาน คุณพอคุณแมดิฉันไมชอบแฟน ซึ่งเดิมตั้งใจวาจะไมกินเหลามาเปนสิบปก็อนุโลมตัวเองฉลองคนนี้ บังคับใหเลิกเด็ดขาดและใหดิฉนออกจากงานทันที(เพราะ ั ดื่มเหลาไปกับพี่ๆ และเมาจนไดยอมใหพี่คนแรกที่แตงงานแลวทำงานที่ เดียวกัน)ทั้งๆ ที่งานดิฉันกำลังเจริญกาวหนาดีมาก เลาโลมภายนอกไปชัวขณะ หลังจากเหตุการณวันนัน ดิฉนก็เลิก ่ ้ ัฉันเสียใจมากที่ทานไมใหดิฉันเลิกเอง (ตั้งใจเลิกเพราะไมอยาก คบพีคนนันเด็ดขาด และพยายามทำบุญอุทศกุศลขออโหสิใหทัง ่ ้ ิ ้ทำใหทานไมสบายใจอยูแลว) หลังจากนั้นดิฉันรูสึกวาศรัทธา เขาและภรรยามาตลอด ๓ ปทีผานมา แตบางครังยังนึกถึงความ ่ ้ในการทำดีมันตกลงอยางมากเพราะดิฉันเปนลูก ที่ดีเสมอมา ผิดนี้อยูเสมอ
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×