π∑π“¿“…“∏√√¡ ‡≈à¡ ¯  ®“°‡«Á∫‰´¥å°—≈¬“≥∏√√¡    µÕ∫ªí≠À“‚¥¬ ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√
™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡      Àπ—ß ◊Õ¥’Õ—π¥—∫∑’Ë Û¯ π∑π“¿“…“∏√√¡‡≈à¡ ¯ : ®“° website kanlayanatam.comµÕ∫§”∂“¡‚¥¬     : ∑à“...
™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡  ¢ÕπâÕ¡∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“      ·≈–   °√“∫∫Ÿ™“Õ“®√‘¬§ÿ≥      ·¥à∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√
§”π”„π°“√®—¥æ‘¡æå∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“      —ߧ¡‚≈°∑ÿ°«—ππ’È¡’·µà§«“¡ª√ÿß·µàß·≈– ‘Ë߇¬â“¬«π„®∑”„Àâ™’«‘µ¢ÕߺŸâ§π‡ªìπÕ¬ŸàÕ¬à...
Õπÿ‚¡∑π“°∂“秫“¡ «à“ß„¥ ®– «à“߬‘Ëß°«à“ §«“¡ «à“ß·Ààߪí≠≠“.... ‰¡à¡’  §«“¡§¡„¥ ®–§¡¬‘Ëß°«à“ §«“¡§¡·Ààߪí≠≠“.... ‰¡à¡’é  ...
6ˆ : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m                   ∏√√¡ “√∫—≠                 ...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 7                                          ...
8 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m¯˜Ú.  Õ¬“°‡ªìππ“ßøÑ“ .............................................................
˘                           π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 9Ò˘.  ‡Àµÿ‡æ√“–»’≈¬—ßæ√àÕß ........
Ò10 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒÙˆ.  Õÿ∫“¬‡√’¬° µ‘°≈—∫ ........................................................
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 11                                          ...
ÒÚ12 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚÚ. Õÿ∑»„Àâ ‰¥â ................................................................
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : ÒÛ                                  13       ...
ÒÙ14 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒ. °“√°√–∑” ”§—≠°«à“™◊ËÕ§”∂“¡    Õ¬“°∑√“∫«à“‡¡◊ËÕ¡’„§√∑—°™◊ËÕ‡√“·≈–π“¡ °ÿ≈...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Òı                               15Ú. æ√–æÿ∑∏‡®â“¡’‰¥â...
Òˆ16 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛ. ¥â«¬√–¥—∫¢Õߧÿ≥∏√√¡§”∂“¡    ≈à«ß‡°‘πæ√–Õ√‘¬∫ÿ§§≈¡’‚∑…¡“° ®– —߇°µÕ¬à“߉√...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Ò˜                               17Ù. º‘¥§√—∫§”∂“¡   ...
Ò¯18 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mˆ. ‚æ∏‘ —µ«å „πÕ∫“¬¿Ÿ¡‘§”∂“¡    ∑’∫Õ°«à“ —µ«å∑‡√“‡ÀÁππ—πÕ“®®–‡ªìπæ√–‚æ∏‘ µ...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Ò˘                               19˜. ‡∑«ªÿµµ¡“√§”∂“¡ ...
Ú20 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m¯. ª≈àÕ¬™’«‘µ‚§ °√–∫◊Õ§”∂“¡    ª≈àÕ¬™’«‘µ‚§°√–∫◊Õ‰¥â∫ÿ≠À√◊Õ‰¡à§”µÕ∫    ...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : ÚÒ                                21°“√·ºà‡¡µµ“„Àâ°—∫‡...
ÚÚ : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m22ÒÒ. ‰¡à¡’∑’Ë∫—ß·¥¥Ωπ§”∂“¡   ÀπŸª√–¥‘…∞“πæ√–‚æ∏‘ —µ«å ‰«â∫π™—Èπ Ù ¢Õß∫â“π∑’Ë...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 23                                  ÚÛÒÛ. Õÿ∑‘»∫ÿ≠·∫...
ÚÙ24 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒÙ. √à«¡∫“ª‡¥’¬«°—π§”∂“¡    °“√„ à‡ß‘π∑Õß≈ß„π∫“µ√°ÁÀ¡“¬§«“¡«à“‡ªìπ∫“ª„™à‰À¡...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 25                                ÚıÒˆ. Õ¬Ÿà∑’Ë°√√¡„°...
Úˆ26 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒ˜. §«“¡°≈—«§”∂“¡     ¢≥–∑’Ë ª Ø‘ ∫— µ‘ ∏ √√¡‡¥‘ π ®ß°√¡+π—Ë ß  ¡“∏‘ § π‡¥...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Ú˜                                27Ò¯. °√√¡‡«√¡’¡“°§”...
Ú¯28 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒ˘.  —¡¿‡« ’À¡¥Õ“¬ÿ¢—¬§”∂“¡      —¡¿‡« ’∑’ËÀ¡¥Õ“¬ÿ¢—¬·≈⫬—߉¡à ‰ª‡°‘¥¡’À√...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 29                               Ú˘ªØ‘ ¡æ—π∏å°—∫ºŸâ¡’§...
Û30 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚÚ. ∫ÿ≠∑’Ë „ÀâÕ“π‘ ß å Ÿß ÿ¥§”∂“¡    ∑”∫ÿ≠Õ¬à“߉√®÷ß®–¡’Õ“π‘ ß å Ÿß ÿ¥§”µÕ...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : ÛÒ                               31ÚÙ. °”Àπ¥√Ÿâ«—𵓬§”...
ÛÚ32 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚı. ‡¢â“„Àâ∂÷ߧ«“¡®√‘ß·≈⫬ա√—∫§”∂“¡     ∫“ߧ√—Èß√Ÿâ ÷° —∫ π°—∫°“√¥”√ß™’«...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : ÛÛ                               33Úˆ. °√√¡µ—¥√Õπ„Àâº≈...
ÛÙ34 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚ¯. ‰¡à§«√∑”§”∂“¡    º¡¡’§√Õ∫§√—«·≈–‰¥â √â“ß∫â“π·µà¡’Àπ’È ‘πÕ¬Ÿà¡“°∂â“À“°º¡...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Ûı                                 35§”µÕ∫     ...
Ûˆ36 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛÒ. ‡≈◊Õ°Õߧå∫√‘°√√¡„Àâµ√ß°—∫®√‘µ§”∂“¡     ¡’«‘∏’ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“߉√∑’Ë∑”„Àâ‡√“...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Û˜                                37ÛÛ. ‰¡à¡’ —≠≠“-‰¡...
Û¯38 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛÙ. ¡À“ µ‘™à«¬‰¥â§”∂“¡    ∑”Õ¬à“߉√∂÷ß®–√–≈÷°∂÷ߧ«“¡µ“¬‰¥â „π∑ÿ°¢≥–®‘µ(Õ“√...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Û˘                              39Ûˆ. ®–∂Ÿ°√∫°«π®÷߉¡àµÕ...
Ù40 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛ¯. ∂Ⓡ≈‘°∑ÿ»’≈§”∂“¡    ‡§¬ª√–惵‘º‘¥»’≈¡“°àÕπ·µà „πªí®®ÿ∫—π‰¥â ”π÷°º‘¥·≈...
  π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : ÙÒ                               41ª√– ß§å„Àâ‡∑«¥“‰¥â∫ÿ...
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
สนอง วรอุไร  สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08

162 views
111 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
162
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

สนอง วรอุไร สนทนาภาษาธรรม เล่ม 08

 1. 1.  π∑π“¿“…“∏√√¡ ‡≈à¡ ¯ ®“°‡«Á∫‰´¥å°—≈¬“≥∏√√¡ µÕ∫ªí≠À“‚¥¬ ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√
 2. 2. ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ Àπ—ß ◊Õ¥’Õ—π¥—∫∑’Ë Û¯ π∑π“¿“…“∏√√¡‡≈à¡ ¯ : ®“° website kanlayanatam.comµÕ∫§”∂“¡‚¥¬ : ∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√®—¥æ‘¡æå∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“‚¥¬™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ Ò ∂.ª√–‚§π™—¬ µ.ª“°πÈ” Õ.‡¡◊Õß ®. ¡ÿ∑√ª√“°“√ ‚∑√. Ú-˜Ú˘ˆÚÙÀ√◊Õ ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ ¯˘/ˆ-˜ ´Õ¬»÷°…“«‘∑¬“ ∂. “∏√‡Àπ◊Õ  ’≈¡ ∫“ß√—° °∑¡. ‚∑√. Ú-ˆÛıÛ˘˘¯¿“檰 : ¿“æ ç∑ÿ° ‘Ë߇ªìπÕπ—µµ“黑≈ªîπ : §ÿ≥«‘ Ÿµ√ À√√…å¿≠‚≠ ‘¢âÕ∏√√¡ª√–°Õ∫‡≈à¡ : ®“°Àπ—ß ◊Õ ç§«“¡®√‘ß∑’Ë≈∫‰¡à‡≈◊Õπé ∏√√¡–®“° æ√–Õÿ¥¡≠“≥‚¡≈’ (À≈«ßªŸ®π∑√å»√’) É— «—¥‚æ∏‘ ¡¿√≥å Õ.‡¡◊Õß ®.Õÿ¥√∏“π’√Ÿª‡≈à¡-®—¥æ‘¡æå : °âÕπ‡¡¶·Õπ¥å°—π¬å°√ÿäª ‚∑√. ¯˘ ÒÛ-Ûˆıæ‘¡æå§√—Èß∑’Ë Ò : °—𬓬π Úıı : ı,ı ‡≈à¡  —ææ∑“π—ß ∏—¡¡∑“π—ß ™‘𓵑 °“√„Àâ∏√√¡–‡ªìπ∑“π ¬àÕ¡™π–°“√„Àâ∑—Èߪ«ß www.kanlayanatam.com
 3. 3. ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡ ¢ÕπâÕ¡∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“ ·≈– °√“∫∫Ÿ™“Õ“®√‘¬§ÿ≥ ·¥à∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√
 4. 4. §”π”„π°“√®—¥æ‘¡æå∂«“¬‡ªìπæÿ∑∏∫Ÿ™“  —ߧ¡‚≈°∑ÿ°«—ππ’È¡’·µà§«“¡ª√ÿß·µàß·≈– ‘Ë߇¬â“¬«π„®∑”„Àâ™’«‘µ¢ÕߺŸâ§π‡ªìπÕ¬ŸàÕ¬à“ß ß∫‰¥â¬“°‡µÁ¡∑’ ∑à“π«à“¿“§‡™â“‡ªìπ‡«≈“∑”¡“À“°‘π¢Õß‚¡À– ¿“§°≈“ß«—π‡ªìπ‡«≈“∑”¡“À“°‘π¢Õß‚∑ – ¿“§§Ë”‡ªìπ‡«≈“∑”¡“À“°‘π¢Õß√“§– ºŸâ∑’Ë¡’ µ‘ªí≠≠“®÷ß “¡“√∂ºà“πæâπÀ≈ÿ¥√Õ¥ª≈Õ¥¿—¬®“° ¡ÿπ¢Õß¡“√‡À≈à“π’È ‰¥â À“°¬—ß¡’¿Ÿ¡‘√Ÿâ¿Ÿ¡‘∏√√¡·≈–¿Ÿ¡‘µâ“π∑“𰑇≈ Õ¬Ÿà„π√–¥—∫µË”°«à“‡°≥±å °Á§«√ ”‡Àπ’¬°„π∏√√¡¢ÕߺŸâ√Ÿâ·≈–‡¢â“„°≈â°—≈¬“≥¡‘µ√ ∂◊Õ«à“‡ªìπ∫ÿæπ‘¡‘µ¢Õß™’«‘µ∑’Ë¥’ß“¡ª√–°“√Àπ÷Ëß ™¡√¡°— ≈ ¬“≥∏√√¡‰¥â ‡ ¥‘ 𠵓¡·π«∑“ߪؑ ª ∑“ “∏“√≥–¢Õß∑à“πÕ“®“√¬å ¥√. πÕß «√Õÿ‰√ ´÷ß∑à“π‰¥â‡ ’¬ ≈– ËÕÿ∑‘»°“¬„® µ√“°µ√”Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡æ◊Ëՙ૬„À⪫ߠ—µ«å ‰¥âæâπ∑ÿ°¢å ·≈–æ∫∑’Ëæ÷Ëß∑’Ë·∑â®√‘ß §≥–»‘…¬å·≈–ºŸâ∂“¡ªí≠À“∑ÿ°∑à“π¢Õ°√“∫·∑∫‡∑â“„π‡¡µµ“Õ—π¬‘Ëß„À≠à¢Õß∑à“π ¢ÕÕ“π‘ ß å·Ààß∏√√¡Õ—π‡≈‘»π’Ȯߧÿ⡧√Õߪ°ªí°√—°…“∑à“πÕ“®“√¬å„Àâ¡’ ÿ¢¿“æ·¢Áß·√ß ·≈–‰¥â∫√√≈ÿ¬—߇ªÑ“À¡“¬„π∏√√¡Õ—π Ÿß ÿ¥π—Èπ...‡∑Õ≠. ™¡√¡°—≈¬“≥∏√√¡
 5. 5. Õπÿ‚¡∑π“°∂“秫“¡ «à“ß„¥ ®– «à“߬‘Ëß°«à“ §«“¡ «à“ß·Ààߪí≠≠“.... ‰¡à¡’ §«“¡§¡„¥ ®–§¡¬‘Ëß°«à“ §«“¡§¡·Ààߪí≠≠“.... ‰¡à¡’é ™’«‘µ∑’¡’‡§√◊ËÕß àÕß «à“ß ·≈–¡’¡’¥§¡‡ªìπ‡§√◊ËÕߙ૬π”∑“ß ‡ªìπ™’«‘µ∑’Ë ‰¡àÀ≈ß∑“ß ‡ªìπ™’«‘µ∑’Ë√“∫√◊Ëπ ª√“»®“°¢«“°Àπ“¡·≈–µÕ –¥ÿ¥ §”∂“¡µà“ß Ê ∑’Ë àß„Àâ¢â“懮Ⓣ¥â„™â§¡ªí≠≠“ ™”·À≈–·∫–¥Ÿ∑ÿ°´Õ°¡ÿ¡ ®π‡ÀÁπ «à“ß°√–®à“ß·®âß·∑ß∑–≈ÿ ‘Èπ ß —¬ „π √√æ∏√√¡·Ààß™’«‘µ∑—Èߪ«ß ¢â“懮ⓢÕ∫§ÿ≥ §√ŸºŸâÕ“√’¬å ‰¥â§‘¥ª√–¥‘…∞委∂“¡ à߉ª„Àâ¢â“懮Ⓣ¥âæ—≤π“»—°¬¿“æ∑“ߪí≠≠“ ¢Õ∫§ÿ≥¡“¬—ߺŸâ¡’ à « π√à « ¡„π°√–∫«π°√√¡ Õ— 𠇪ì π °ÿ » ≈∑ÿ ° ∑à “ π ·≈–¥â « ¬Õ“π‘ ß å·Ààß°√√¡¥’ ∑’Ë„Àâº≈‡ªìπ∫ÿ≠π’È ®ß∫—π¥“≈„Àâ∑ÿ°∑à“π ‰¥â‡¢â“∂÷ß·≈–‡ÀÁπ∏√√¡·Ààß™’«‘µ ∂Ÿ°µ√ߥ—ß∑’Ë¢â“懮ⓇÀÁπ „Àâ¡¥«ß ’µ“‡ÀÁπ∏√√¡ π”æ“™’«‘µ‡¥‘π∑“߉¥â∂Ÿ°µ√߉¡à«°«π ª√“»®“°¢«“°Àπ“¡°‘‡≈  ‡°“–‡°’¬«∑‘¡·∑ß „Àâ∫“¥‡®Á∫ ∫Õ∫™È”·≈–≈à“™â“ Ë Ë„Àâπ”æ“™’«‘µ∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ §◊Õæâπ‰ª®“°∑ÿ°¢å„πÕπ“§µÕ—π„°≈âπ’È∑ÿ°∑à“π∑ÿ°§π‡∑Õ≠. ¥√. πÕß «√Õÿ‰√
 6. 6. 6ˆ : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m ∏√√¡ “√∫—≠ Àπâ“Ò. °“√°√–∑” ”§—≠°«à“™◊Õ ......................................................................... ÒÙ ËÚ. æ√–æÿ∑∏‡®â“¡’‰¥âÀ≈“¬Õߧå ................................................................... ÒıÛ. ¥â«¬√–¥—∫¢Õߧÿ≥∏√√¡ .......................................................................... ÒˆÙ. º‘¥§√—∫ ........................................................................................................... Ò˜ı. ‡«’¬π¢Õß∫‘≥±∫“µ ............................................................................... Ò˜ˆ. ‚æ∏‘ µ«å„πÕ∫“¬¿Ÿ¡‘ ................................................................................. Ò¯ —˜. ‡∑«ªÿµµ¡“√ .............................................................................................. Ò˘¯. ª≈àÕ¬™’«µ‚§ °√–∫◊Õ ............................................................................... Ú ‘˘. À«—ß„Àâ‡∑«¥“™à«¬‡À≈◊Õ ............................................................................. ÚÒ. „ à ‰¥â·µà ‰¡à ¡§«√ ...................................................................................... ÚÒÒÒ. ‰¡à¡∑∫ß·¥¥Ωπ .......................................................................................... ÚÚ ’ Ë’ —ÒÚ. ∫“ªÕ¬Ÿ∑’Ë„® .................................................................................................... ÚÚ àÒÛ. Õÿ∑»∫ÿ≠·∫∫‰Àπ ..................................................................................... ÚÛ ‘ÒÙ. √à«¡∫“ª‡¥’¬«°—π ....................................................................................... ÚÙÒı. ‰¡à¡ª√– ∫°“√≥å ...................................................................................... ÚÙ ’Òˆ. Õ¬Ÿ∑°√√¡„°≈ⵓ¬ .................................................................................. Úı à ’ËÒ˜. §«“¡°≈—« ....................................................................................................... ÚˆÒ¯. °√√¡‡«√¡’¡“° ............................................................................................. Ú˜Ò˘.  —¡¿‡« ’À¡¥Õ“¬ÿ¢¬ ................................................................................. Ú¯ —Ú. ¬—ߪî¥Õ∫“¬¿Ÿ¡‰¡à ‰¥â .............................................................................. Ú¯ ‘ÚÒ. °“√µ—ߧ«“¡À«—ß ....................................................................................... Ú˘ ÈÚÚ. ∫ÿ≠∑’Ë„ÀâÕ“π‘ ß å ß ÿ¥ .............................................................................. Û ŸÚÛ. ™à«¬‡∑à“∑’™«¬‰¥â ......................................................................................... Û Ë àÚÙ. °”Àπ¥√Ÿ«πµ“¬ ......................................................................................... ÛÒ â—Úı. ‡¢â“„Àâ∂ߧ«“¡®√‘ß·≈⫬ա√—∫ ............................................................. ÛÚ ÷Úˆ. °√√¡µ—¥√Õπ„Àâº≈ ................................................................................. ÛÛÚ˜. ¢“¥À√◊Õ‰¡à¢“¥Õ¬Ÿ∑’Ë„® .............................................................................. ÛÛ àÚ¯. ‰¡à§«√∑” .................................................................................................... ÛÙÚ˘. ‰¡à‡ªìπ∫“ª ................................................................................................... ÛÙÛ. µà“ß°—π∑’§«“¡À¡“¬ .................................................................................. Ûı ËÛÒ. ‡≈◊Õ°Õߧå∫√‘°√√¡„Àâµ√ß°—∫®√‘µ ......................................................... ÛˆÛÚ. ¬—߉¡à„™à ß ”§—≠ ......................................................................................... Ûˆ ‘ËÛÛ. ‰¡à¡ ≠≠“ - ‰¡à¡§«“¡‡ÀÁπ .................................................................. Û˜ ’ — ’ÛÙ. ¡À“ µ‘™«¬‰¥â ........................................................................................... Û¯ à
 7. 7.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 7 ˜Ûı.  —µ«åπ√°√—∫∫ÿ≠‰¡à ‰¥â .............................................................................. Û¯Ûˆ. ®–∂Ÿ°√∫°«π®÷߉¡àµÕ∫ ........................................................................... Û˘Û˜. ∑”‰¥â ‰À¡ ...................................................................................................... Û˘Û¯. ∂Ⓡ≈‘°∑ÿ»≈ ................................................................................................... Ù ’Û˘. Õ¬“°‰¥â‡æ◊ÕπÀ√◊Õ‰¡àÕ¬“°‰¥â‡æ◊Õπ ..................................................... Ù Ë ËÙ. ‰¡à„™â·≈–‰¡à™«¬„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ ..................................................................... ÙÒ àÙÒ. ™à«¬¥â“π»√—∑∏“ - ‰¡à™«¬„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ ................................................. ÙÚ àÙÚ. ‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π ‰¡à∫“ª ............................................................................ ÙÚÙÛ. ¨“π°—∫«‘ª  π“≠“≥ ............................................................................. ÙÛ íÙÙ. °“√∫√√≈ÿ∏√√¡¢—π Ÿß ........................................................................... ÙÙ ÈÙı. πÈ”µ“‰À≈¢≥– «¥¡πµå ........................................................................... ÙÙÙˆ.  —¡¡“ µ‘ ......................................................................................................... ÙıÙ˜. «‘∏∫√‘°√√¡∑’∂°°—∫®√‘µ ............................................................................ Ùˆ ’ Ë ŸÙ¯. À𒇫√°—∫ ÿπ¢ ............................................................................................ Ù˜ È —Ù˘. °“√π—∫Õ“¬ÿ∑µ“ß°—π .................................................................................. Ù¯ ’Ë àı. ¿—¬¢Õßæÿ∑∏»“ π“ .................................................................................... Ù¯ıÒ. ‡ªìπ∫“ª - ‰¡à‡ªìπ∫“ª ............................................................................. Ù˘ıÚ. ∂Ÿ°¢Õ߇¢“ - ‰¡à∂°¢ÕߧπÕ◊π ............................................................. ı Ÿ ËıÛ.  —µ«åπ√°∑’¡√ª‡À¡◊Õπ —µ«å‡¥√—®©“π ................................................... ıÒ Ë ’ŸıÙ. §«“¡∫°æ√àÕߢÕ߇§√◊Õß¡◊Õ ................................................................ ıÒ Ëıı. ªØ‘∫µ∫™“ ................................................................................................... ıÚ — ‘ Ÿıˆ. ¡’‚Õ°“ ¥’°«à“ .............................................................................................. ıÚı˜. ∫Ÿ™“Õ¬à“߉√ ................................................................................................ ıÛı¯.  µ‘¡’ -  ¡“∏‘‡°‘¥ ....................................................................................... ıÙı˘. πÕπÀ≈—∫·≈⫵“¬¡’À√◊Õ ......................................................................... ııˆ. ‡Àµÿ∑∑”„Àâ§π™—«¡’¡“° ........................................................................... ıˆ ’Ë ËˆÒ. Õ¬Ÿ∑ª√– ∫°“√≥å¢Õßµ—«‡Õß ............................................................... ı˜ à ’ËˆÚ. ‡Õ“‡ß‘π„ à∫“µ√æ√–∫‘≥±∫“µ ............................................................... ı¯ˆÛ.  «¥¡πµå‚¥¬‰¡à√§«“¡À¡“¬ .................................................................. ı¯ ŸâˆÙ. «‘≠≠“≥§◊ÕÕ–‰√ .................................................................................... ı˘ˆı. ·°â°√√¡‰¥â®√‘ßÀ√◊Õ .................................................................................... ˆˆˆ. ‰¡à„™à∑“ßÕÕ°∑’∂° ..................................................................................... ˆÒ Ë Ÿˆ˜. °√√¡µ‘¥µ—« ................................................................................................... ˆÚˆ¯. ®â“ß„Àâ ‰ªΩñ°®‘µ ............................................................................................. ˆÚˆ˘. ¥Ÿ´“°»æ∑’¢πÕ◊¥ ......................................................................................... ˆÛ Ë ÷Ș. ‰ª‡°‘¥„À¡àÀ√◊Õ¬—ß ...................................................................................... ˆÙ˜Ò. ∑’Ë ‰ª¢Õߧπ‚°ß ........................................................................................... ˆÙ
 8. 8. 8 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m¯˜Ú. Õ¬“°‡ªìππ“ßøÑ“ ....................................................................................... ˆı˜Û. ‡°‘¥‡ªìπ¡πÿ…¬åÕ°‰À¡ ............................................................................. ˆˆ ’˜Ù. π—∫¿æ™“µ‘‰¡à∂«π ....................................................................................... ˆ˜ â˜ı. ¥«ß¢“« Ê ................................................................................................... ˆ˜˜ˆ. §«“¡À≈߇ªìπ‡Àµÿ ....................................................................................... ˆ¯˜˜. √Ÿ‡∑à“∑’°‡≈ À¡¥ ......................................................................................... ˆ˘ â Ë ‘˜¯. °≈à“««“®“≈∫À≈Ÿà ......................................................................................... ˜˜˘. ‡ªìπ‡√◊ÕߢÕß —≠≠“ .................................................................................. ˜Ò ˯. ®”‡ªìπ¥â«¬À√◊Õ ......................................................................................... ˜Ò¯Ò. µâÕß∑”µ—«„À⇢“»√—∑∏“ ............................................................................ ˜Ú¯Ú. π’Ë·À≈–§π‡ÀÁπº‘¥ ................................................................................ ˜Ú¯Û. ∂Ÿ°∑—ß ÕßÕ¬à“ß ......................................................................................... ˜Û ȯÙ. §«“¡À«—ߥ’ ·µà ‰¡à¥’ ............................................................................... ˜Ù¯ı. ‡«’¬π‰ª‡°‘¥„À¡àµ“¡°√√¡ ....................................................................... ˜Ù¯ˆ. 查¥Ÿ∂°¡’∫“ª‡ªìπ√“ß«—≈ ......................................................................... ˜ı Ÿ¯˜. Õ¬“°¡’Õ“√¡≥凥’¬« .................................................................................. ˜ˆ¯¯. °≈—«·¡à®–πâÕ¬„® ......................................................................................... ˜ˆ¯˘. ‡ªìπ ‘߇¥’¬«°—π ......................................................................................... ˜˜ ˢ. ‰¡àÕ¬“°¡“‡°‘¥Õ’° ...................................................................................... ˜¯˘Ò. Õ∏‘…∞“π‡¡◊Õ‰√ ............................................................................................ ˜˘ ˢÚ.  ”π÷°º‘¥ ..................................................................................................... ˜˘˘Û. ‡®µπ“¢ÕߺŸâ„ à∫“µ√ ................................................................................ ¯˘Ù. ¡’ ........................................................................................................................ ¯˘ı. ·°â∑µπ‡Àµÿ .................................................................................................... ¯Ò ’Ë â˘ˆ. ºŸ√«¡°√–∫«π°√√¡ ................................................................................... ¯Ò â à˘˜. ∂Ÿ°µ“¡∑«ßÀπ’È ........................................................................................... ¯Ú˘¯. ™¥„™â°√√¡·∑πÀπ’È ..................................................................................... ¯Û˘˘. º‘¥∑“ßÀ√◊Õ∂Ÿ°∑“ß ..................................................................................... ¯ÙÒ. °”À𥉪‡√◊Õ¬ Ê ....................................................................................... ¯Ù ËÒÒ. ªØ‘∫µ‰¥â ·µà‡¢â“‰¡à∂ß ........................................................................... ¯ı — ‘ ÷ÒÚ. °“√æ‘®“√≥“ µ‘ªØ∞“π Ù ...................................................................... ¯ˆ íÒÛ. Õ“√¡≥å¢ÕßÕ√Ÿª¨“π ................................................................................ ¯¯ÒÙ.  —≠≠“‡°à“®“°Õ¥’µ ................................................................................... ¯¯Òı. ‡Àπ◊Õ ¡¡µ‘ ................................................................................................... ¯˘Òˆ. §√Ÿ∑ µ√’§«√¡’ .............................................................................................. ˘ Ë’Ò˜. ≈ÿ¡Ê ¥ÕπÊ ................................................................................................... ˘Ò àÒ¯. „Àâ«∫“°À¡¥°àÕπ ....................................................................................... ˘Ú ‘
 9. 9. ˘   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 9Ò˘. ‡Àµÿ‡æ√“–»’≈¬—ßæ√àÕß .............................................................................. ˘ÚÒÒ. ‚Õ°“ ¬—ß¡’Õ¬Ÿà ............................................................................................. ˘ÛÒÒÒ. º’°≈—« «à“ß-§π°≈—«¡◊¥ ............................................................................. ˘ÛÒÒÚ. ∑’ ªª“¬– ................................................................................................... ˘Ù Ë —ÒÒÛ. §‘¥æ÷ßµπ‡Õß ............................................................................................. ˘Ù ËÒÒÙ. »√—∑∏“¬—߉¡à‡°‘¥ ......................................................................................... ˘ıÒÒı. ©ßπ ................................................................................................................ ˘ıÒÒˆ. ·°â∑µ«‡Õß .................................................................................................... ˘ˆ ’Ë —ÒÒ˜. «‘∏·°â§«“¡ßà«ß .......................................................................................... ˘˜ ’ÒÒ¯.  ∂“π∑’‡À¡“–·°à™“«µà“ß™“µ‘ ................................................................ ˘˜ ËÒÒ˘. µâÕ߇¢â“∂÷ß«‘ª  π“≠“≥ ........................................................................ ˘¯ íÒÚ. ‰¥âÕ“π‘ ß å ß°«à“ ....................................................................................... ˘¯ ŸÒÚÒ. ‡¡◊Õ¡’§≥∏√√¡ Ÿß ÿ¥ ................................................................................. ˘˘ Ë ÿÒÚÚ. §«“¡À¡“¬µà“ß°—π ..................................................................................... ÒÒÚÛ. µ—¥ ‘π„®¥â«¬µ—«‡Õß .................................................................................... ÒÒÒÚÙ.  ‘ß∑’¢¥¢«“ß°“√∑”§«“¡¥’ .............................................................. ÒÚ Ë Ë âÒÚı. ‡∑«¥“ΩÉ“¬‡∑æ-ΩÉ“¬¡“√ ....................................................................... ÒÛÒÚˆ. ‡Àµÿ‡æ√“–√Ÿâ ‰¡à®√‘ß ...................................................................................... ÒÙÒÚ˜. Õ‘∑∏‘∫“∑ Ù ·≈– —π‚¥… ......................................................................... ÒÙÒÚ¯. °”≈—ß µ‘¬ßÕàÕπ ....................................................................................... Òı —ÒÚ˘. ‡Àµÿ‡æ√“–‡ÀÁπº‘¥ ........................................................................................ ÒˆÒÛ. ‰¡àµÕß≈“ÕÕ°®“°ß“π ............................................................................. Ò˜ âÒÛÒ. »’≈ - »√—∑∏“ - §«“¡‡æ’¬√ ................................................................. Ò˜ÒÛÚ. ‰°à·™à‡À≈â“ ................................................................................................. Ò¯ÒÛÛ. ‰¥â∫≠·µà ‰¥â ‰¡à¡“° ..................................................................................... Ò¯ ÿÒÛÙ. ∑”‰¡®–„™â ‰¡à ‰¥â ....................................................................................... Ò˘ÒÛı. ‰¥â∫≠„π à«π∑’¡ µ‘°”°—∫ ........................................................................ Ò˘ ÿ Ë ’ÒÛˆ. Õ¬“°æâπ∑ÿ°¢å‚¥¬‡√Á« ............................................................................... ÒÒÒÛ˜. ®µÿ§“¡œ Õ’°·≈â« ....................................................................................... ÒÒÒÛ¯. ‡ÀµÿÕ¬Ÿ∑’Ë ‰Àπ ............................................................................................ ÒÒÒ àÒÛ˘. ®”‡ªìπÀ√◊Õ‰¡à ................................................................................................ ÒÒÚÒÙ. µâÕ߇√‘¡µâπ„À¡à ........................................................................................... ÒÒÚ ËÒÙÒ. √—∫‰¥â·µà«∏√∫µà“ß°—π ................................................................................ ÒÒÛ ‘ ’—ÒÙÚ. ·µà≈–§π‰¡à‡À¡◊Õπ°—π ............................................................................... ÒÒÙÒÙÛ. ‡®√‘≠«‘ª  π“µàÕ ....................................................................................... ÒÒı íÒÙÙ. √—∫®â“ß∑”«‘∑¬“π‘æπ∏å ................................................................................ ÒÒıÒÙı. æ‘®“√≥“ µ‘ªØ∞“π Ù .............................................................................. ÒÒˆ í
 10. 10. Ò10 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒÙˆ. Õÿ∫“¬‡√’¬° µ‘°≈—∫ ..................................................................................... ÒÒ˜ÒÙ˜. µ—¥°√√¡‰¥âÀ√◊Õ ........................................................................................... ÒÒ¯ÒÙ¯. ¢Õ∑√“∫∑“ß≈—¥ ........................................................................................... ÒÒ¯ÒÙ˘. §”∂“¡∑’§≈⓬°—π ........................................................................................ ÒÒ˘ ËÒı. ª√“√∂π“¡√√§º≈π‘ææ“π .................................................................. ÒÒ˘ÒıÒ. ‰¡àÕ“®™’·π– .................................................................................................. ÒÚ ÈÒıÚ. µâÕß∑”„À⥉¥â°Õπ ...................................................................................... ÒÚ Ÿ àÒıÛ. πâÕ¬≈ß·µà ‰¡àÀ¡¥ ....................................................................................... ÒÚÒÒıÙ. §«“¡øÿß´à“π ............................................................................................. ÒÚÚ ÑÒıı. ‡ªìπ‡æ’¬ß¡“¬“ ........................................................................................... ÒÚÚÒıˆ. §√Ÿ∫“Õ“®“√¬å‡§¬æŸ¥‰«â ............................................................................ ÒÚÛÒı˜. ∫√√≈ÿÕ–‰√ .................................................................................................... ÒÚÙÒı¯. ∫√√≈ÿ§«“¡‡ªìπ‡∑æ ................................................................................ ÒÚıÒı˘. ‡√‘¡®“°ßà“¬‰ªÀ“¬“° ................................................................................ ÒÚˆ ËÒˆ.  ‘ß∑’º√Ÿâ ‰¡à∑” ................................................................................................ ÒÚˆ Ë Ë ŸâÒˆÒ. √Ÿ °‰¡à¥’ .......................................................................................................... ÒÚ˜ â ÷ÒˆÚ. √Ÿ®µ-√ŸªØ‘ π∏‘¢Õß®‘µ ................................................................................ ÒÚ¯ â ÿ ‘ âÒˆÛ. Õ°ÿ»≈°√√¡„Àâº≈ ........................................................................................ ÒÚ¯ÒˆÙ. ¢÷πÕ¬Ÿ°∫∫“√¡’ ............................................................................................. ÒÚ˘ È à —Òˆı. ªØ‘∫µ∏√√¡‡À¡◊Õπ°—π .............................................................................. ÒÛ — ‘Òˆˆ. ‡§√◊Õß¡◊Õ √â“ßµ—≥À“ .......................................................................... ÒÛÒ ËÒˆ˜. ™à«¬·≈⫵âÕ߉¡à‡∫’¬¥‡∫’¬πµ—«‡Õß ....................................................... ÒÛÚÒˆ¯. ·°â°√√¡Õ¬à“߉√ ....................................................................................... ÒÛÛÒˆ˘. æ√–‚æ∏‘ µ«å ................................................................................................. ÒÛÙ —Ò˜. ¬â“¬∞“π‡®¥’¬å ........................................................................................... ÒÛıÒ˜Ò. Õ¡πÿ…¬å∑¡√ªπ“¡‡ªìπ∑‘æ¬å ..................................................................... ÒÛˆ ’Ë ’ ŸÒ˜Ú. ª√– “∑À≈ÕπÀ√◊Շ撬π ......................................................................... ÒÛˆ ÈÒ˜Û. ‰¥â∫≠‰¡à‡∑à“°—π ....................................................................................... ÒÛ¯ ÿÒ˜Ù. ∫“ª‡°‘¥®“°§«“¡À«—ߥ’ ........................................................................... ÒÛ¯Ò˜ı. ‡ªÑ“À¡“¬‡¥’¬«°—π ....................................................................................... ÒÛ˘Ò˜ˆ. §«“¡‡™◊Õ¢Õߧπ‚∫√“≥ ......................................................................... ÒÙ ËÒ˜˜. §«“¡‡ªìπÕπ—µµ“ ....................................................................................... ÒÙÒ˜¯. ∑”§«“¡¥’¬Õ¡¡’Õª √√§ ........................................................................ ÒÙÒ à ÿÒ˜˘. ªØ‘∫µº¥µâÕß·°â ‰¢ .................................................................................... ÒÙÚ — ‘ ‘Ò¯. ‰ªÕ¬Ÿà„π∑’™Õ∫ .............................................................................................. ÒÙÙ ËÒ¯Ò. »’≈¬—ß∫°æ√àÕß ....................................................................................... ÒÙÙÒ¯Ú. √à«¡Õ°ÿ»≈°√√¡ ........................................................................................... ÒÙı
 11. 11.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 11 ÒÒÒ¯Û. ‡¡◊Õ ÿπ¢®Õ߇«√ .......................................................................................... ÒÙˆ Ë —Ò¯Ù. ‡¥Á°µ“¬„π§√√¿å .......................................................................................... ÒÙˆÒ¯ı. ∫“ª‡∑à“∑’∑”™—« ............................................................................................. ÒÙ˜ Ë ËÒ¯ˆ.  ¡¥ÿ≈∑“ß‚≈°-∑“ß∏√√¡ .................................................................... ÒÙ¯Ò¯˜. ∫ÿ≠ Ÿß ÿ¥ ........................................................................................................ ÒÙ˘Ò¯¯. »’≈‰¡à∫√‘ ∑∏‘Ï ................................................................................................. Òı ÿÒ¯˘. ªØ‘ª∑“ Ù ...................................................................................................... ÒıÒÒ˘. ‰¡à ªª“¬– .................................................................................................... ÒıÚ —Ò˘Ò.  —߶∑“π∑’¥’ ................................................................................................... ÒıÚ ËÒ˘Ú. ¿‘°…ÿ¡»≈æ√àÕß ........................................................................................... ÒıÛ ’ ’Ò˘Û. ∑”„Àâ ß§¡·µ°·¬° ................................................................................ ÒıÙ —Ò˘Ù. ¢Õ¢¡“µàÕæ√–æÿ∑∏√Ÿª .............................................................................. ÒıÙÒ˘ı. ‡®µπ“¢ÕߺŸ‡ πÕ ....................................................................................... Òıı âÒ˘ˆ. ¡‘‰¥â Õπ„Àâ „®·§∫ ............................................................................... ÒıˆÒ˘˜. ‰¡à∫ßÕ“®≈–‡¡‘¥ .......................................................................................... Òıˆ —Ò˘¯. ªØ‘∫µµ“¡æ√–√“™¥”√—  ..................................................................... Òı˜ — ‘Ò˘˘. ¡’·µà√ª .......................................................................................................... Òı¯ ŸÚ. 𓬮â“ß-≈Ÿ°®â“ß ........................................................................................... Òı¯ÚÒ. ‡ªìπ‡À¡◊Õπ ‘ßπ—π ....................................................................................... Òı˘ Ë ÈÚÚ. „§√‡¢’¬π∫Õ°‰«â ....................................................................................... ÒˆÚÛ. «‘∏‡®√‘≠¨“π .............................................................................................. ÒˆÒ ’ÚÙ. §«“¡®”¥’‡≈‘» ............................................................................................. ÒˆÚÚı. Õ“™’æ∑𓬧«“¡ ....................................................................................... ÒˆÚÚˆ. §ÿ≥∏√√¡¢Õß™“« «√√§å ....................................................................... ÒˆÛÚ˜. ∫“√¡’ ß¡“°‰À¡ ......................................................................................... ÒˆÙ ŸÚ¯. ∫ÿ≠§ÿ¡√—°…“ ................................................................................................ ÒˆÙ âÚ˘. °“√µ‘¥¨“π ................................................................................................... ÒˆıÚÒ. ‡ÀÁπ·®âß·≈⫉¡à ß —¬ ............................................................................ ÒˆˆÚÒÒ. ‰¡à·µ°µà“ß°—π .............................................................................................. Òˆ˜ÚÒÚ. ∑”µ—«‡Õß„Àâ·¡à»√—∑∏“ ........................................................................... Òˆ¯ÚÒÛ. ‰¡à¡ ≠≠“„π ¡¡µ‘∫≠≠—µ‘ ................................................................... Òˆ¯ ’ — —ÚÒÙ. ‡≈◊Õ°∑“ß™’«µ¥â«¬µπ‡Õß ..................................................................... Òˆ˘ ‘ÚÒı. ‡«√√–ß—∫¥â«¬°“√‰¡à®Õ߇«√ .................................................................. Ò˜ÚÒˆ. °“√‡¢â“π‘‚√∏ ¡“∫—µ‘ ................................................................................. Ò˜ÚÒ˜. ∫ÿ≠°‘√¬“«—µ∂ÿ Ò ..................................................................................... Ò˜Ò ‘ÚÒ¯. Õ“π‘ ß å¢Õß°“√Õÿ∑»∫ÿ≠ ....................................................................... Ò˜Ú ‘ÚÒ˘. ∫ÿ≠Õ¬Ÿà„π„® ............................................................................................... Ò˜Ú
 12. 12. ÒÚ12 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚÚ. Õÿ∑»„Àâ ‰¥â ....................................................................................................... Ò˜Û ‘ÚÚÒ. Õ¬“°‡°‘¥‡ªì𙓬 ....................................................................................... Ò˜ÙÚÚÚ.  —¡º— ∑’À° .................................................................................................. Ò˜Ù ËÚÚÛ.  —≠≠“‡°à“∑’∂°∫—π∑÷° ................................................................................ Ò˜ı Ë ŸÚÚÙ. ‡°‘¥‡ªìπ°√–‡∑¬ ........................................................................................... Ò˜ˆÚÚı. ‡°‘¥¡“º‘¥‡æ» ............................................................................................... Ò˜˜ÚÚˆ. ‰¥â∫≠µà“ß°—π .............................................................................................. Ò˜¯ ÿÚÚ˜.  àß°√–· ®‘µ ................................................................................................ Ò˜¯ÚÚ¯. µ“¬·≈â«øóπ ................................................................................................... Ò˜˘ ôÚÚ˘. ‰¡à¢π°—∫°“≈‡«≈“ ....................................................................................... Ò¯Ò ÷ÈÚÛ. ∫“ªÀ√◊Õ‰¡à∫“ª ....................................................................................... Ò¯ÚÚÛÒ. «‘ª  π“≠“≥‰¡à§√∫ ................................................................................ Ò¯Ú íÚÛÚ. ∂“¡À≈“¬‡√◊Õß ........................................................................................... Ò¯Û ËÚÛÛ. „§√∫“ª¡“°°«à“ .......................................................................................... Ò¯ıÚÛÙ.  µ‘‡µÁ¡√âÕ¬ .................................................................................................. Ò¯ıÚÛı. √Ÿ·≈â«„™à«“°‘‡≈ ≈¥ ..................................................................................... Ò¯ˆ â àÚÛˆ. √Ÿ«πµ“¬≈à«ßÀπâ“ ....................................................................................... Ò¯˜ â—ÚÛ˜. §π¡’‡¡’¬πâÕ¬µ°π√°™—π‰Àπ ................................................................... Ò¯¯ ÈÚÛ¯. À“‡Àµÿ„Àâæ∫·≈â«¥—∫„Àâ ‰¥â ........................................................................ Ò¯˘ÚÛ˘. µàÕµâ“πæ√–√—µπµ√—¬ ................................................................................. Ò˘ÚÙ. æ≈– ı ™à«¬‰¥â ....................................................................................... Ò˘ÒÚÙÒ. ß“π¿“¬πÕ° - ß“π¿“¬„π ................................................................... Ò˘ÚÚÙÚ. ¬°‡≈‘°Õ∏‘…∞“π‡°à“ ................................................................................... Ò˘ÛÚÙÛ. ‡§√’¬¥°—∫§”µÕ∫ ....................................................................................... Ò˘ÙÚÙÙ. ™à«¬‡®â“™“¬π‘∑√“ ....................................................................................... Ò˘ıÚÙı. ∑“π√–¥—∫‰Àπ ....................................................................................... Ò˘ˆÚÙˆ. ™à«¬¥’°«à“‰¡à™«¬ ....................................................................................... Ò˘˜ àÚÙ˜. «‘ª  πŸª°‘‡≈  ....................................................................................... Ò˘¯ íÚÙ¯. ∑”‰¥â·µà ‰¡à ¡§«√ ................................................................................ ÚÚÙ˘. µâÕß √â“ß∫ÿ≠„À≠à .............................................................................. ÚÒÚı. ‡™◊Õ·≈â«∑”µ“¡ ....................................................................................... ÚÚ ËÚıÒ. Õÿ∑»∫ÿ≠„™âÀπ’È ....................................................................................... ÚÛ ‘ÚıÚ. ‡Àπ◊Õ§«“¡™Õ∫ - §«“¡æÕ„® ............................................................ ÚÙÚıÛ. ∑”‰¥â·≈–‡°‘¥º≈¥’Õ°¥â«¬ ..................................................................... Úı ’ÚıÙ. µâÕß°“√Ωñ°«‘ª  π“œ ............................................................................... Úı íÚıı. √Ÿ·≈⫉¡à¬¥µ‘¥ ....................................................................................... Úˆ â ÷
 13. 13.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : ÒÛ 13 §µ‘∏√√¡ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Õÿ‡∫°¢“∏√√¡ §◊ÕÕ–‰√ Õÿ‡∫°¢“ „™à«à“ ª≈àÕ¬«“ßÀ¡¥À≈—ߧ“√—Ë« °“¬ °ª√° ‰¡à·°â‰¢Õÿ‡∫°¢“ Õ¬à“߇¥’¬« ‰¡à π„®‚≈°∫√√≈—¬ ™à“ß‚≈° ‰¡à ‚»°‡Õ¬ Õÿ‡∫°¢“ ®÷ߪ√–°Õ∫ ¥â«¬ªí≠≠“‡¡◊ËÕ∂÷ߧ√“ ·°â‰¥â ‰¡àπ߇©¬ ‘Ë≈Õß∑”¥Ÿ ‰¡àª≈àÕ¬ª≈– ≈–‡≈¬§«“¡‡ ∫¬ ‡æ◊Õ à«π√«¡ Ë ®÷ߧ«√∑” ∑”‰ª·≈â« „§√®–µ‘ µ”Àπ‘«“ à‰¡à ‚¡¶ ‚°√∏“ ≈ß‚∑…‡¢“¡’·µà®‘µ §‘¥Õ¿—¬ „®®÷߇∫“ —𵑠¢ ÿ ‡ªìπ√ࡇߓ ‡¢â“∂÷ß∏√√¡ Õÿ‡∫°¢“ ‡ªìπ‡√◊Õß Ë ªí≠≠“®‘µµâÕßæ‘π® ‘ æ‘®“√≥“ „Àâ‡À¡“– ¡æÕ·°â‰¥â °Á·°â‰ª ‰¡à√–∑¡‡¡◊ËÕ·°â·≈â« ‰¡à ¡ ‰¡à∑°¢å‡Õ¬. ÿ ®“°Àπ—ß ◊Õ∑“ßæâπ∑ÿ°¢å ¢Õ߇¥Á°πâÕ¬„π·¥π∏√√¡
 14. 14. ÒÙ14 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒ. °“√°√–∑” ”§—≠°«à“™◊ËÕ§”∂“¡ Õ¬“°∑√“∫«à“‡¡◊ËÕ¡’„§√∑—°™◊ËÕ‡√“·≈–π“¡ °ÿ≈‰¡à¥’ „À⇪≈’ˬπ·≈â«®–¥’ Õ“®“√¬å§‘¥«à“§«√®–‡ª≈’Ë¬πµ“¡‰À¡‡¢“«à“™◊Õπ“¡ °ÿ≈¡’°√√¡‡°à“ ·≈â«„À⇪≈’¬π‰¥â ‰¡à‡°‘π Û §√—ß„™à ‰À¡§à– Ë Ë È§”µÕ∫ æÿ∑∏»“ π“‡ªìπ»“ π“¢ÕߺŸâ√Ÿâ®√‘ß ºŸâ√Ÿâ®√‘߉¡à ‰ ¥â „ À⧫“¡ ”§—≠°—∫ ¡¡µ‘∫—≠≠—µ‘ ™◊ËÕ·≈–π“¡ °ÿ≈ ‡ªìπ ¡¡µ‘∑’˧πµ—Èߢ÷Èπ¥—ßµ—«Õ¬à“ß ‡™àπ ∑—ææ– ·ª≈«à“ ‰¡â ‡Àµÿ∑’Ë°ÿ¡“√¡’™◊ËÕ«à“∑—ææ–‡ªìπ‡æ√“–·¡àµ“¬ ®÷ß∂Ÿ°π”‰ª‡º“∫π‡™‘ßµ–°Õπ§√√¿å·µ°ÕÕ°·≈–≈Ÿ°∑’ËÕ¬Ÿà„π§√√¿å ‰¥â≈Õ¬¡“µ°Õ¬Ÿà∫π°Õ߉¡â∑’ËÕ¬Ÿà„°≈⇙‘ßµ–°Õπ °ÿ¡“√π—Èπ®÷߉¥â™◊ËÕ«à“∑—ææ– ·≈–Õ’°µ—«Õ¬à“ßÀπ÷Ëߧ”«à“ ÕÀ‘ß °– ·ª≈«à“‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬π ÕÀ‘ß °–µàÕ¡“§◊Õ‚®√Õߧÿ≈’¡“≈∑’Ë ‰≈à¶à“§π‡ªìπ®”π«π¡“° ∑’ˬ°¡“‡ªìπµ—«Õ¬à“ߢÕß∑—Èß Õß°√≥’ „π∑’Ë ÿ¥‰¥â∫√√≈ÿ∏√√¡¢—Èπ Ÿß‡ªìπæ√–Õ√À—πµå∑’Ë™◊ËÕ«à“æ√–∑—ææ– ·≈–æ√–Õߧÿ≈’¡“≈ §π®–¥’®–‡≈«Õ¬Ÿà∑’Ë°“√°√–∑” (°√√¡) ¡‘‰¥âÕ¬Ÿà∑’Ë™◊ËÕ·≈–π“¡ °ÿ≈ „π ¡—¬ªí®®ÿ∫—π§π∑’Ë¡’™◊ËÕ∑’˧«“¡À¡“¬‰ª„π∑“ߥ’ ‡¡◊ËÕ‰¥âª√–惵‘°√√¡™—Ë« °√√¡™—Ë«®÷ߺ≈—°¥—πµ—«‡Õß„À⇢ⓉªÕ¬Ÿà„π§ÿ°„πµ–√“߉¥â °√√¡™—Ë«¬—ߺ≈—°¥—π„Àâ«‘∫—µ‘‰¥â ¬—ߺ≈—°¥—π„À⇪ìπ‚√§µ“¬‰¥â œ≈œ
 15. 15.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Òı 15Ú. æ√–æÿ∑∏‡®â“¡’‰¥âÀ≈“¬Õߧ委∂“¡ ∑”‰¡∂÷ß¡’æ√–æÿ∑∏‡®â“À≈“¬Õߧ委µÕ∫ ‡Àµÿ∑’Ë¡’æ√–æÿ∑∏‡®â“‰¥âÀ≈“¬Õß§å ‡π◊ËÕß®“°°√√¡∑’Ë∫ÿ§§≈°√–∑” ∫ÿ§§≈„¥¡’ªØ‘ª∑“µ“¡·π«∑“ߢÕßæ√–‚æ∏‘ —µ«å‡¡◊ËÕ‡Àµÿªí®®—¬∂÷ßæ√âÕ¡ ∫ÿ§§≈π—Èπ “¡“√∂‡ªìπæ√–æÿ∑∏‡®â“‰¥âºŸâ∂“¡ªí≠À“À“°ª√“√∂π“®–‡ªìπæ√–æÿ∑∏‡®â“Õߧ儥ÕߧåÀπ÷Ëß„πÕ𓧵 °Á ¬à Õ ¡ª√“√∂π“‰¥â ‡ ¡◊Ë Õ ‰¥â ª √–惵‘ ∂Ÿ ° µ√ßµ“¡·π«∑“ߢÕßæ√–‚æ∏‘ —µ«å ·≈–‰¡à¡’°“≈‡«≈“‡ªìπ¢âÕ®”°—¥ ‡¡◊ËÕ‡Àµÿªí®®—¬∂÷ßæ√âÕ¡§◊Õ¡’∫“√¡’‡µÁ¡ Û ∑—» ‰¥â√—∫°“√欓°√≥宓°æ√–æÿ∑∏‡®â“Õߧå°àÕπ ®‘µ«‘≠≠“≥‡¢â“ªØ‘ π∏‘„π§√√¿å¢Õß µ√’‡æ»∑’Ë¡’∫“√¡’√–¥—∫‡¥’¬« °—∫∫ÿ§§≈ºŸâ∑’ËÕ∏‘…∞“π‡ªìπæÿ∑∏¡“√¥“·≈–‡°‘¥Õ¬Ÿà„π«ß»å¢Õß°…—µ√‘¬À√◊Õµ√–°Ÿ≈æ√“À¡≥å œ≈œ å‚Õ°“ ∑’Ë®–‡ªìπæ√–æÿ∑∏‡®â“¬àÕ¡‡ªìπ‰¥â 秫“¡√—°¥Ÿ‡À¡◊ÕπÀÕ¡À«“𠧫“¡™—Ë«¥Ÿ‡À¡◊Õπ‡ºÁ¥√âÕπ ∑—Èß Õßπ’ȇªìπÕ“√¡≥å ÿ¥‚µàß ¡’Õ”π“®‡Àπ◊Õ‡√“‡¡◊ËÕ„¥ ®–∑”≈“¬‡√“Õ¬à“߇®Á∫ª«¥∑’Ë ÿ¥é
 16. 16. Òˆ16 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛ. ¥â«¬√–¥—∫¢Õߧÿ≥∏√√¡§”∂“¡ ≈à«ß‡°‘πæ√–Õ√‘¬∫ÿ§§≈¡’‚∑…¡“° ®– —߇°µÕ¬à“߉√«à“æ√–Õß§å ‰Àπ‡ªìπæ√–Õ√‘¬∫ÿ§§≈§”µÕ∫ ®–√Ÿâ ‰¥â«à“æ√–Õß§å ‰Àπ‡ªìπÕ√‘¬∫ÿ§§≈ µâÕßæ—≤π“®‘µ«‘≠≠“≥¢Õßµπ‡Õß„Àâ¡’§ÿ≥∏√√¡ Ÿß„π√–¥—∫¢ÕßÕ√‘¬∫ÿ§§≈µ—«Õ¬à“߇™àπ æ—≤π“®‘µ®π‡ªìπÕ‘ √–®“° —°°“¬∑‘Ø∞‘ «‘®‘°‘®©“ ’≈—æ浪√“¡“ ‰¥â·≈â« ‡¡◊ËÕ‰ª¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫∫ÿ§§≈ºŸâ¡’®‘µ‡ªìπÕ‘ √–®“°°‘‡≈ ∑’˺°¡—¥„® —µ«å∑—Èß “¡‰¥â·≈â« °Á “¡“√∂√Ÿâ ‰¥â Ÿ¥â«¬µπ‡Õß ( π⁄∑‘Ø∞‘‚°) «à“∫ÿ§§≈∑’Ë¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å¥â«¬π—Èπ‡ªìπÕ√‘¬∫ÿ§§≈¢—Èπ‚ ¥“∫—π À√◊ÕÀ“°æ—≤π“®‘µ®π‡ªìπÕ‘ √–®“°°‘‡≈ ∑’˺Ÿâ¡—¥„® —µ«å∑Èß Ò ( —ß‚¬™πå Ò Àπâ“ Úı) ‰¥â·≈â« ‡¡◊ËÕ —‰ª¡’ªØ‘ —¡æ—π∏å°—∫ºŸâ∑’Ë¡’®‘µ‡ªìπ·∫∫‡¥’¬«°—π °Á “¡“√∂√Ÿâ ‰¥â«à“‡¢“‡ªìπÕ√‘¬∫ÿ§§≈√–¥—∫Õ√À—πµå ç°“√查¡“° ·°âªí≠À“„¥ Ê ‰¡à‰¥â‡≈¬ ·¡â°—∫ªí≠À“∑’ËæÕ®–·°â‰¢‰¥âé
 17. 17.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Ò˜ 17Ù. º‘¥§√—∫§”∂“¡ °“√‚°ß‡ß‘πÀ≈«ß¡“∑”∫ÿ≠°∞‘πº‘¥À√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ º‘¥§√—∫ º‘¥»’≈¢âÕ Úı. ‡«’¬π¢Õß∫‘≥±∫“µ§”∂“¡ ‡ÀÁπæ√–∑’ˇ«’¬π¢Õß∫‘≥±∫“µ æ√–∑’ˬ◊π∫‘≥±∫“µ·µà‰¡à‡¥‘π∫‘≥±∫“µ ∂◊Õ«à“º‘¥«‘π—¬À√◊Õ‰¡à ·≈â«∂Ⓡ√“‡®Õ∑à“π§«√„ à∫“µ√∑à“πÀ√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ ºŸâµÕ∫ªí≠À“‰¡à‡§¬‰¥â»÷°…“‡√◊ËÕß«‘π—¬¢Õߠ߶å®÷߉¡à∑√“∫«à“惵‘°√√¡¢Õß¿‘°…ÿ¥—ß∑’Ë∫Õ°‡≈à“‰ªπ—Èπº‘¥«‘π—¬À√◊Õ‰¡à à«π‡√◊ËÕß°“√π”Õ“À“√‰ª„ à≈ß„π∫“µ√¢Õß¿‘°…ÿ∑’Ë¡’惵‘°√√¡¥—ß∑’Ë∫Õ°‡≈à“‰ªÀ“°»√—∑∏“°Á„ à∫“µ√ À“°‰¡à»√—∑∏“°Á ‰¡àµâÕß„ à∫“µ√ °àÕπ„ à∫“µ√‡µÁ¡„® ¢≥–„ à∫“µ√µ—Èß„® „ à∫“µ√·≈⫇°‘¥§«“¡Õ‘Ë¡„® ∫ÿ≠°Á®–‡°‘¥°—∫ºŸâ°√–∑”‰¥â
 18. 18. Ò¯18 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mˆ. ‚æ∏‘ —µ«å „πÕ∫“¬¿Ÿ¡‘§”∂“¡ ∑’∫Õ°«à“ —µ«å∑‡√“‡ÀÁππ—πÕ“®®–‡ªìπæ√–‚æ∏‘ µ«å Õ¬à“ Ë ’Ë È —‰ª≈à«ß‡°‘π®–∫“ª¡“° ®÷߇°‘¥§«“¡ ß —¬«à“‡π◊ËÕß®“°∫ÿ§§≈∑’˪√“√∂π“®–‡ªìπæ√–‚æ∏‘ —µ«åπà“®–‰¡àª√–¡“∑„π°“√∑”§«“¡¥’¡’§ÿ≥∏√√¡ Ÿß„π√–¥—∫Àπ÷Ëß ¥—ßπ—Èπ®÷߉¡àπà“®–µ°Õ∫“¬¿Ÿ¡‘∑”‰¡®÷ß¡“‡°‘¥‡ªìπ —µ«å‡¥√—®©“𧔵Õ∫ æ√–‚æ∏‘ µ«å∑’Ë ‰ª‡°‘¥‡ªìπ —µ«å„πÕ∫“¬¿Ÿ¡‘ ¡’‡Àµÿ∑’Ë ‰ª‡ªìπ —Ú ∑“ߧ◊Õ „π√–¬–·√°¢Õß°“√¥”‡π‘π™’«‘µµ“¡·π«‚æ∏‘ —µ«å µ‘ªí≠≠“¬—߉¡à°≈â“·¢Áß ®÷ß¡’‚Õ°“ ª√–惵‘Õ°ÿ»≈°√√¡‰¥â‡™àπ„πÕ¥’µÕ—𬓫‰°≈¢Õßæ√–‚æ∏‘ —µ«å∑’Ë¡“µ√— √Ÿâ‡ªìπæ√–æÿ∑∏‚§¥¡ ‡§¬ª√–惵‘º‘¥»’≈¢âÕ Û °—∫À≠‘ß∑’Ë¡’‡®â“¢Õß º≈®“°°“√ª√–惵‘∑”„ÀâµâÕß≈߉ª‡°‘¥‡ªìπ —µ«åπ√° ‡ª√µ ‡¥√—®©“𬓫π“π µàÕ‡¡◊ËÕ¡’ µ‘ªí≠≠“ Ÿß¢÷Èπ¡’®‘µ¡—Ëπ§ßÕ¬Ÿà„π·π«∑“ߢÕßæ√–‚æ∏‘ —µ«å ®÷ßµ—Èߪ√“√∂𓉪‡°‘¥‡ªìπ —µ«å‡¥√—®©“π‡æ◊ËÕ∫”‡æÁ≠∫“√¡’ ‡™àπ‡§¬‰ª‡°‘¥‡ªìπ≈‘ß ‡æ◊ËÕ √â“ß«‘√‘¬–∫“√¡’ ‡§¬‰ª‡°‘¥‡ªìπ ÿπ¢‡æ◊Õ √â“ßÕ∏‘…∞“π∫“√¡’ ‡§¬‰ª‡°‘¥‡ªìππ°§ÿ¡ ‡æ◊Õ — Ë à Ë √â“ß —®®–∫“√¡’ œ≈œ ¥—ßπ—Èπ°“√≈߉ª‡°‘¥‡ªìπ —µ«å„πÕ∫“¬¿Ÿ¡‘°Á‡π◊ËÕߥ⫬‡Àµÿ¥ß∑’Ë°≈à“«¡“π’È — ç§π¥’æ«°πâÕ¬ ·æâ§π™—Ë«æ«°¡“°é
 19. 19.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Ò˘ 19˜. ‡∑«ªÿµµ¡“√§”∂“¡ ¥‘π·¥π¡πÿ…¬å¡’°’Ë¿Ÿ¡‘§à– ‡∑æ¡“√¡’®√‘߉À¡ —∫ π¡“°∑”‰¡®÷߉¡à∂Ÿ°≈ß‚∑…§”µÕ∫ ¥‘π·¥π¡πÿ…¬å (¿æ¡πÿ…¬å) ¡’¿Ÿ¡‘‡¥’¬« ·µàºŸâ√Ÿâ™“«æÿ∑∏‰¥â·¬°¡πÿ…¬åÕÕ°‡ªìπ ı ª√–‡¿∑ (¡πÿ ⁄ ‡π√¬‘‚°, ¡πÿ ⁄ ‡ª‚µ,¡πÿ ⁄ µ‘√—®©‚π, ¡πÿ ⁄ ¿Ÿ‚µ, ¡πÿ ⁄ ‡∑‚«) µ“¡∫“ª-∫ÿ≠∑’Ë —Ëß ¡Õ¬Ÿà „𮑵«‘≠≠“≥ ‡¡◊ËÕ®‘µ —Ëß√à“ß°“¬„Àâ∑”ß“π®–· ¥ßÕÕ°‡ªìπ惵‘°√√¡∑’Ë·µ°µà“ß°—π  à«π‡√◊ËÕߢÕ߇∑æ·≈–¡“√‡ªìπ‡∑«¥“Õ¬Ÿà „π «√√§å™—Èπ∑’Ë ˆ ∑’ˇ√’¬°«à“ª√π‘¡¡‘µ« «—µµ’ ´÷Ëß¡’‡∑«¥“Õ¬Ÿà Ú ΩÉ“¬ §◊Õ‡∑«¥“ΩÉ“¬‡∑æ ·≈–‡∑«¥“ΩÉ“¬∑’Ë∑”Àπâ“∑’Ë¡“√ (‡∑«ªÿµµ¡“√) ´÷Ëߧլ¢—¥¢«“ß¡‘„Àâ —µ«å∫ÿ§§≈π”æ“™’«µ„Àâ°“«æâπ‰ª®“°·¥π°“¡ °Æ∏√√¡™“µ‘‰¥â°”Àπ¥Àπâ“∑’Ë „Àâ ‘ â‡∑«ªÿµµ¡“√ ªØ‘∫—µ‘¢—¥¢«“ß°“√∑”§«“¡¥’¢Õß∫ÿ§§≈ À“°‡∑«ªÿµµ¡“√ªØ‘∫—µ‘‰¥â∂Ÿ°µ√ßµ“¡Àπâ“∑’Ë°Á‰¡à¡’‚∑… ·µàÀ“°ª√–惵‘º‘¥Àπâ“∑’Ë °ÁµâÕ߉¥â√—∫‚∑…‡™àπ°—π ç擬ÿ√⓬ ∑”Õ—πµ√“¬‰¥âπâÕ¬°«à“«“®“ àÕ‡ ’¬¥ ¬ÿ·À¬à „ à√⓬ π‘π∑“°—πé
 20. 20. Ú20 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m¯. ª≈àÕ¬™’«‘µ‚§ °√–∫◊Õ§”∂“¡ ª≈àÕ¬™’«‘µ‚§°√–∫◊Õ‰¥â∫ÿ≠À√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ ‰¥â∫ÿ≠¥â«¬°“√„Àâ™’«‘µ‡ªìπ∑“π (‰∂à™’«‘µ®“°‚√ß¶à“ —µ«å)˘. À«—ß„Àâ‡∑«¥“™à«¬‡À≈◊Õ§”∂“¡ ‡§¬¡’ æ √–Õ“®“√¬å · π–π”„Àâ · ºà ‡ ¡µµ“„Àâ °— ∫ ‡∑«¥“ª√–®”µ—«≈Ÿ°§â“¢Õ߇√“ ‡æ◊ËÕ„Àâ¡“„™â∫√‘°“√√â“π‡√“ ∂â“∑”®–‡ªìπ∫“ªÀ√◊Õ‡ª≈à“§à–§”µÕ∫ °“√„Àâ ‘Ëߥ’ß“¡„Àâ·≈⫉¥â‡æ◊ËÕπ °“√„ÀâÕ¿—¬‡ªìπ°“√ √â“߇¡µµ“∫“√¡’·°àºŸâ „Àâ ºŸâ¡’‡¡µµ“∫“√¡’‡ªìπºŸâÕ¬Ÿà ß∫‡¬Áπ‡ªìπ∑’Ë√—°¢Õß¡πÿ…¬å·≈–Õ¡πÿ…¬å∑—ÈßÀ≈“¬ ‡∑«¥“§ÿâ¡√—°…“ œ≈œ
 21. 21.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : ÚÒ 21°“√·ºà‡¡µµ“„Àâ°—∫‡∑«¥“∑’˧ÿ⡧√Õß≈Ÿ°§â“ ·≈â«À«—ß„Àâ‡∑«¥“¥≈„®„Àâ≈°§â“¡“„™â∫√‘°“√¢ÕߺŸ·ºà‡¡µµ“ ‡ªìπ ‘ß∑’Ë ‰¡à§«√°√–∑” Ÿ â ˇæ√“–°“√·ºà‡¡µµ“„Àâ‡∑«¥“‡ªìπ∫ÿ≠ ·µà°“√√Õ§Õ¬§«“¡À«—ß„Àâ‡∑«¥“¡“™à«¬‡À≈◊Õ ∂◊Õ«à“‡ªìπ∫“ª æ√–æÿ∑∏–¡‘‰¥â Õπ„À♓«æÿ∑∏°√–∑”‡™àππ—ÈπÒ. „ à ‰¥â·µà ‰¡à ¡§«√§”∂“¡ ªí®®ÿ∫—π°“√„ à∫“µ√æ√–®–¡’Õ“À“√∂ÿß„ à‡À¡◊Õπ‡¥‘¡√Ÿ °«à“æ√– ß¶åµÕß©—πÕ“À“√‡®â“‡¥‘¡ Ê ·¡à§“§π‡¥‘¡§ß®–‡∫◊Õ â÷ â â ˇ√“®–„ à‡ß‘π·∑πÕ“À“√‰¥â ‰À¡ ‡º◊ËÕ∑à“π®–‰¥â ‰ª´◊ÈÕÕ“À“√‡®â“Õ◊Ëπ Ê ∫â“ߧ”µÕ∫ °“√∫‘ ≥ ±∫“µ¢Õß¿‘ ° …ÿ ¡’ ®ÿ ¥ ª√– ß§å ‡ æ◊Ë Õ „Àâ ºŸâ ¡’»√—∑∏“‰¥âª√–°Õ∫∫ÿ≠ ¥â«¬°“√π”Õ“À“√¡“„ à≈ß„π∫“µ√‡ªìπ∑“π ·≈â«¿‘°…ÿπ”Õ“À“√π—π‰ª„™â∫”√ÿß∏“µÿ¢π∏å„À⥔√ßÕ¬Ÿà ‰¥â ‡æ◊Õ È — Ë„Àâ∏“µÿ¢—π∏åª√–°Õ∫°√√¡¥’„Àâ°—∫µπ‡Õß·≈– —ߧ¡ ¥—ßπ—Èπ°“√π”∑√—æ¬å ‰ª„ à≈ß„π∫“µ√®÷ߺ‘¥‰ª®“°®ÿ¥ª√– ß§å¢Õß°“√∫‘≥±∫“µ™“«æÿ∑∏∑’Ë¥’‰¡à ¡§«√°√–∑” ∑”·≈â«„Àâº≈‡ªìπ∫“ª
 22. 22. ÚÚ : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o m22ÒÒ. ‰¡à¡’∑’Ë∫—ß·¥¥Ωπ§”∂“¡ ÀπŸª√–¥‘…∞“πæ√–‚æ∏‘ —µ«å ‰«â∫π™—Èπ Ù ¢Õß∫â“π∑’ˇªìππÕ°™“π∑’˪≈Ÿ°µâπ‰¡â ·µà ‰¡à¡’∑’Ë∫—ß·¥¥Ωπ®– ¡§«√‰À¡§”µÕ∫  ¡§«√ÒÚ. ∫“ªÕ¬Ÿà∑Ë’ „®§”∂“¡ °“√‡≈◊Õ°‡æ»∫ÿµ√ ‡ªìπ∫“ª‰À¡§”µÕ∫ °“√‡≈◊Õ°‡æ»∫ÿµ√∑’®–¡“‡°‘¥„π¿“«–¢Õß°“√‡ªìπªÿ∂™π Ë ÿ‡≈◊Õ°·≈⫉¥â∫ÿµ√ ¡¥—ߪ√“√∂π“ ‡°‘¥‡ªì𧫓¡ ÿ¢„®  ∫“¬„®∂◊Õ«à“‰¡à‡ªìπ∫“ª ·µàÀ“°‡≈◊Õ°·≈â« ‰¡à ‰¥â¥—ß„®ª√“√∂π“ ∑”„À⇰‘¥‡ªì𧫓¡‰¡à ¡À«—ß ‡ ’¬„® Õ¬à“ßπ’È∂◊Õ«à“‡ªìπ∫“ª
 23. 23.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 23 ÚÛÒÛ. Õÿ∑‘»∫ÿ≠·∫∫‰Àπ§”∂“¡ ∑”∫ÿ≠„ à∫“µ√ Ò ÕߧåÀ√◊Õ∂«“¬ —߶∑“π Ò °√–ªÜÕß·≈â « Õÿ ∑‘ » ∫ÿ ≠ „Àâ   √√æ — µ «å ∑—Ë «  “°≈ °ÿ » ≈®–∂÷ ß µ“¡∑’Ë Õÿ ∑‘ »∑—ÈßÀ¡¥À√◊Õ‰¡à À√◊Õ§«√®–Õÿ∑‘»∫ÿ≠‡©æ“–‡®“–®ß§”µÕ∫ ∑”∫ÿ≠„ à∫“µ√æ√– Ò Õߧ凪ìπªÿ§§≈‘°∑“𠉥â∫ÿ≠πâÕ¬°«à“∂«“¬ —߶∑“π (∑“π∑’Ë„Àâ·°àÀ¡Ÿà ß¶å) Ò °√–ªÜÕß ‡¡◊ËÕ¡’∫ÿ≠·≈â«Õÿ∑‘»∫ÿ≠„Àâ √√æ —µ«å∑—Ë« “°≈ À√◊ÕÕÿ∑‘»∫ÿ≠„Àâ —µ«å‡©æ“–µ—« ∫ÿ≠π—Èπ “¡“√∂ à߉ª∂÷ß ·µà √√æ —µ«å„π “°≈À√◊Õ —µ«å‡©æ“–µ—« ®–‰¥â√—∫À√◊Õ‰¡à¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫‡ß◊ËÕπ‰¢¢Õß¿æ∑’Ë —µ«å‰ª‡°‘¥  —µ«å„¥Õ¬Ÿà„π«‘ —¬∑’Ë¡“Õπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠‰¥â ‡¢“°Á‰¥â√—∫∫ÿ≠∑’Ë¡’ºŸâÕÿ∑‘»„Àâ  à«π —µ«å„¥‰ª‡°‘¥Õ¬Ÿà„π¿æ∑’Ë ‰¡à¡’‚Õ°“ ‰¥â√—∫√Ÿâ°“√Õÿ∑‘»∫ÿ≠ À√◊Õ√Ÿâ·≈â«·µà ‰¡à¡’‚Õ°“ ¡“Õπÿ‚¡∑π“∫ÿ≠‰¥â ‡¢“°Á ‰¡à‰¥â√—∫∫ÿ≠∑’Ë¡’ºŸâÕÿ∑‘»„À⠥⫬‡Àµÿπ’È°“√Õÿ∑‘»∫ÿ≠„Àâ √√æ —µ«å∑—Ë« “°≈ ®–¬—ߥ’°«à“Õÿ∑‘»∫ÿ≠„À⇩擖‡®“–®ß ‡æ√“–°“√Õÿ∑‘»π—Èπ‰¥â∫àß∫Õ°∂÷ߧ«“¡¡’‡¡µµ“Õ¬à“߉¡à¡’ª√–¡“≥¢ÕߺŸâÕÿ∑‘»∫ÿ≠ ç∑”¥’‰¡à‰¥â¥’ ‡æ√“–¬—ß∑”‰¡à∂÷ߥ’ À√◊Õ∑”‡°‘πæÕ¥’é
 24. 24. ÚÙ24 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒÙ. √à«¡∫“ª‡¥’¬«°—π§”∂“¡ °“√„ à‡ß‘π∑Õß≈ß„π∫“µ√°ÁÀ¡“¬§«“¡«à“‡ªìπ∫“ª„™à‰À¡ °—∫§π∑’Ë∑”À√◊Õ°—∫æ√–∑’Ë√∫§à– —§”µÕ∫ ºŸâ∑’ˇՓ‡ß‘π∑Õ߉ª„ à≈ß„π∫“µ√·≈–ºŸâ√—∫°“√∂«“¬√à«¡°√–∫«πÕ°ÿ»≈°√√¡‡¥’¬«°—π ®÷ßµâÕß√—∫Õ°ÿ»≈«‘∫“°∑—Èß Ú ΩÉ“¬‡¡◊ËÕ°√√¡π—Èπ„Àâº≈¡’Õ“π‘ ß å‡ªìπ∫“ªÒı. ‰¡à¡’ª√– ∫°“√≥委∂“¡ ·¥ππ‘ææ“π‰¡à¡’√Ÿª‰¡à¡’π“¡·≈â«¡’·µà§«“¡«à“ß ®–Õ¬ŸàÕ¬à“߉√§”µÕ∫ ºŸâµÕ∫ªí≠À“µâÕߢÕÕ¿—¬ ‡π◊ËÕß®“°‰¡à¡’ª√– ∫°“√≥å„π·¥ππ‘ææ“π ®÷߉¡à¢ÕµÕ∫ªí≠À“∑’Ë∂“¡‰ª
 25. 25.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 25 ÚıÒˆ. Õ¬Ÿà∑’Ë°√√¡„°≈ⵓ¬§”∂“¡ §π∑’Ë ‰¡à‡§¬∑”∑“π√—°…“»’≈¡“‡≈¬ ·µà°àÕπ®–µ“¬‰¥â∑” —߶∑“π À“°®‘µπâÕ¡„π —߶∑“π∑’Ë∑”®–‰ª‡°‘¥∑’Ë ‰À𧔵Õ∫ ‡ªìπ‡√◊ËÕߢÕß°√√¡„°≈ⵓ¬ (Õ“ —ππ°√√¡) ‡¡◊ËÕ®‘µ‰¥â√–≈÷°∂÷ß —߶∑“π∑’∑”·≈â« ·≈–‰¡à¡°√√¡Õ◊π¡“™‘ß„Àâº≈µ—¥Àπâ“ Ë ’ ˵“¬·≈⫉ª‡°‘¥„À¡à„π ÿ§µ‘¿æ  —ß‚¬™πå Ò §◊Õ °‘‡≈  Ò Õ¬à“ß∑’˺Ÿ°¡—¥„® —µ«å „ÀâµâÕ߇«’¬πµ“¬ ‡«’¬π‡°‘¥Õ¬Ÿà „π«—Ø ß “√‰¥â·°à Ò.  —°°“¬∑‘Ø∞‘ À¡“¬∂÷ß §«“¡ ‡ÀÁπ«à“‡ªìπµ—«µπ ‡ªìπ¢Õßµπ Ú. «‘®°®©“ À¡“¬∂÷ß §«“¡≈—߇≈ ß —¬ ‘‘ Û.  ’≈—æ浪√“¡“  À¡“¬∂÷ß §«“¡¬÷¥¡—Ëπ∂◊Õ¡—Ëπ„π»’≈·≈– æ√µÀ√◊Õ ‡™◊ËÕ«à“§«“¡»—°¥‘Ï ‘∑∏‘Ï®–¡’‰¥â¥â«¬»’≈À√◊Õæ√µ Ù. °“¡√“§– À¡“¬∂÷ß °“√¡’®‘µ‡ªìπ∑“ ¢Õß°“¡§ÿ≥ ı. ªØ‘¶– À¡“¬∂÷ß °“√∑’Ë®‘µ∂Ÿ° °√–∑∫·≈⫇°‘¥‡ªì𧫓¡¢—¥„® ˆ. √Ÿª√“§– À¡“¬∂÷ß ®‘µ‡ÀÁπ√Ÿª æ√À¡ «¬ß“¡ ®÷ßÕ¬“°‡°‘¥‡ªìπæ√À¡¡’√Ÿª À√◊Õ¡’®‘µÕ¬Ÿà„πÕ“√¡≥å ·Ààß√Ÿª¨“π ˜. Õ√Ÿª√“§– À¡“¬∂÷ß ®‘µ™Õ∫°“√‰¡à¡’√Ÿª®÷ßÕ¬“° ‡°‘¥‡ªìπÕ√Ÿªæ√À¡ À√◊Õ¡’®µµ‘¥Õ¬Ÿ„πÕ“√¡≥å·ÀàßÕ√Ÿª¨“π ¯. ¡“π– ‘ à À¡“¬∂÷ß §«“¡∂◊Õµ—«∂◊Õµπ ∂◊Õµ—«‡Õß«à“‡ªìππ—Ëπ‡ªìππ’Ë ˘. Õÿ∑∏—®®– À¡“¬∂÷ß §«“¡¡’®‘µøÿÑß´à“π Ò. Õ«‘™™“ À¡“¬∂÷ß √Ÿâ·µà‰¡à®√‘ß À√◊Õ §«“¡‰¡à√Ÿâ®√‘ß„π √√æ ‘ËßÀ√◊Õ§◊Õ§«“¡À≈ß
 26. 26. Úˆ26 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒ˜. §«“¡°≈—«§”∂“¡ ¢≥–∑’Ë ª Ø‘ ∫— µ‘ ∏ √√¡‡¥‘ π ®ß°√¡+π—Ë ß  ¡“∏‘ § π‡¥’ ¬ «Õÿ ª  √√§∑’Ë „À≠à§◊Õ§«“¡°≈—« ®π∑”„Àâ ‰ ¡à Õ ¬“°ªØ‘ ∫— µ‘ À √◊ ժؑ∫—µ‘‰¥â ‰¡àπ“π∫“ߧ√—Èß°”Àπ¥√Ÿâ°Á¬—߉¡àÀ“¬ √∫°«π·π–π”¥â«¬§à–§”µÕ∫ ‡Àµÿ·Ààߧ«“¡°≈—« §◊Õ‰¡à√Ÿâ®√‘ß„π‡√◊ËÕß∑’Ë°≈—« ºŸâ∑’Ë√Ÿâ®√‘ß„π √√æ ‘Ëß  √√æª√“°Ø°“√≥å ®–‰¡à°≈—«„π ‘Ëß„¥ Ê °“√‡¢â“∂÷ߧ«“¡®√‘ßµà“ß Ê ‰¥â µâÕßæ—≤π“®‘µ„À⇰‘¥ªí≠≠“‡ÀÁπ·®âß ·≈⫧«“¡°≈—«®–À¡¥‰ª ¥—ßπ—ÈπµâÕߪؑ∫—µ‘∏√√¡‰ª‡√◊ËÕ¬ Ê ·¡âªØ‘∫—µ‘‰¥â ‰¡àπ“π°Á¬—ߥ’°«à“‰¡àªØ‘∫—µ‘ ∑ÿ°§√—Èß∑’Ë¡’°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡°√√¡¥’‰¥â∂Ÿ°‡°Á∫ —Ëß ¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬ Ê „π¥«ß®‘µ ‡¡◊ËÕ„¥∑’Ë°√√¡¥’¡’¡“°æÕ∑’Ë®–· ¥ßº≈‰¥â «‘ªí  π“≠“≥®–‡°‘¥¢÷Èπ ·≈⫪í≠À“‡√◊ËÕߧ«“¡°≈—«®–À¡¥‰ª 燡◊ËÕ¡’ ‚Õ°“ ∑”¥’ µâÕß∑”¥’ Õ¬à“∑”‡¥àπ ‡¡◊ËÕ„¥∑”‡¥à𠧫“¡¥’®–«‘ËßÀπ’‡√“é
 27. 27.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Ú˜ 27Ò¯. °√√¡‡«√¡’¡“°§”∂“¡ À“°‡√“¢ÕÕ‚À ‘°√√¡·≈–‰¥â√—∫°“√Õ‚À ‘°√√¡·≈⫬—ß®–¡’‡»…¢Õß°√√¡∑’ˇ√“µâÕß√—∫À√◊Õ‰¡àÕ¬à“߉√§”µÕ∫ ºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å‡√◊ËÕ߇«’¬πµ“¬ - ‡«’¬π‡°‘¥ ¢Õßµ—«‡Õߥ⫬ªÿæ‡æπ‘«“ “πÿ µ‘≠“≥ √Ÿ«“·µà≈–¿æ∑’‡°‘¥¡’√ªπ“¡ ≈â«π âà Ë Ÿµà“߉¥âª√–°Õ∫°√√¡∑—Èߥ’ - ™—Ë« ‡√◊ËÕ¬¡“®π∂÷ßªí®®ÿ∫—𙓵‘ ·≈–√Ÿ«“‡®â“°√√¡π“¬‡«√¡’®”π«π¡“°¡“¬ ‡°‘π∑’®–√–≈÷°‰¥â§√∫∂â«π âà Ë©–π—π‡¡◊Õ‡®â“°√√¡π“¬‡«√∑’√∫√Ÿ°“√¢Õ¢¡“°√√¡·≈–¬°‚∑…„Àâ È Ë Ë— ⇫√°√√¡π—Èπ¬àÕ¡À¡¥°—π‰ª  à«π‡®â“°√√¡π“¬‡«√∑’Ë ‰¡à “¡“√∂√—∫√Ÿâ°“√¢Õ¢¡“°√√¡ ‡™àπ‡®â“°√√¡π“¬‡«√∑’Ë ‰ª‡°‘¥‡ªìπ —µ«åπ√°À√◊Õ‡ª√µ∑’ËÕ¬ŸàÀà“߉°≈ ‡°‘π∑’Ë®– ◊ËÕ∂÷ß°—π‰¥â ‡¢“¬—ß¡‘‰¥âÕ‚À ‘°√√¡„Àâ ‡»…‡«√°√√¡®–¬—ß¡’Õ¬Ÿà „π°√≥’π’È°“√ª≈¥Àπ’È„ÀâÀ¡¥‰¥â°ÁµàÕ‡¡◊ËÕ µâÕßæ—≤π“®‘µµπ‡Õß®π “¡“√∂¥—∫√Ÿª¥—∫π“¡¢Õßµπ‡Õ߉¥â‡¡◊ËÕ„¥·≈⫇«√°√√¡∑’ˇÀ≈◊Õ ®–¬°‡≈‘°°—π‰ª‡æ√“–‰¡à¡’√Ÿªπ“¡¡“‡«’¬πµ“¬ - ‡«’¬π‡°‘¥Õ¬Ÿà„π —ß “√«—Ø„ÀâµâÕß¡“√—∫°“√™¥„™âÀπ’ȇ«√°√√¡Õ’°µàÕ‰ª ç∑’˧π∑”¥’·≈â«¡—°∫àπ«à“‰¡à‰¥â¥’ ‡æ√“–¥’πÈπ¡’ ‚∑…é —
 28. 28. Ú¯28 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÒ˘.  —¡¿‡« ’À¡¥Õ“¬ÿ¢—¬§”∂“¡  —¡¿‡« ’∑’ËÀ¡¥Õ“¬ÿ¢—¬·≈⫬—߉¡à ‰ª‡°‘¥¡’À√◊Õ‰¡à‡æ√“–‡Àµÿ„¥§”µÕ∫ ‰¡à¡’ ‡¡◊ËÕ§√∫Õ“¬ÿ¢—¬·≈â« µâÕ߉ªªØ‘ π∏‘‡ªìπ —µ«å„π√à“ß„À¡à µ“¡°Æ∏√√¡™“µ‘Ú. ¬—ߪî¥Õ∫“¬¿Ÿ¡‘‰¡à ‰¥â§”∂“¡ °“√‰ªπ¡— °“√ —߇«™π’¬ ∂“π¥â«¬®‘µ»√—∑∏“ “¡“√∂À≈ÿ¥æâπ®“°Õ∫“¬¿Ÿ¡‘‰¥â„𙓵‘π’ÈÀ√◊Õ‰¡àÕ¬à“߉√§”µÕ∫  —߇«™π’¬ ∂“π∂Ÿ° √â“ߢ÷Èπ ‡æ◊ËÕ„Àâ∫ÿ§§≈ºŸâ‡≈◊ËÕ¡„ »√—∑∏“‰¥â ‰ª°√“∫‰À«â∫Ÿ™“ √–≈÷°∂÷ßæ√–§ÿ≥¢ÕߺŸâ¡∫ÿ≠¡’∫“√¡’ ’
 29. 29.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : 29 Ú˘ªØ‘ ¡æ—π∏å°—∫ºŸâ¡’§≥∏√√¡ Ÿß ÿ¥‡™àππ’È ‡ªìπæ≈—ß°ÿ»≈°√√¡ ‡¡◊ËÕ — ÿ‰¥â∑”·≈â«®–∂Ÿ°‡°Á∫∫—π∑÷°‰«â „𮑵«‘≠≠“≥¢ÕߺŸâ°√–∑” ‡¡◊ËÕ∂÷ß«“√–∑’Ë®‘µµâÕß ≈–∑‘Èß√Ÿª¢—π∏å æ≈—ß°ÿ»≈°√√¡®–º≈—°¥—𮑵«‘≠≠“≥ ‰ª‰¥â√à“߇¢â“Õ¬ŸàÕ“»—¬„À¡à„π ÿ§µ‘¿æ ·µà‚Õ°“ ∑’Ë®–≈߉ª‡°‘¥‡ªìπ —µ«å„πÕ∫“¬¿Ÿ¡‘„π¿æ∂—¥ Ê ‰ª¬—߇ªî¥√ÕÕ¬ŸàÚÒ. °“√µ—Èߧ«“¡À«—ߧ”∂“¡ °“√∑”∫ÿ≠·≈â«À«—ߺ≈µÕ∫·∑π‡™àπÀ«—ß®–√«¬ À√◊Õ®–‰¥â¢÷Èπ «√√§å∂◊Õ«à“‡ªì𰑇≈ À√◊Õ‰¡à·≈–®–‡ªìπ∫“ªÀ√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ ∑”∫ÿ≠‰¥â∫ÿ≠µ“¡°Æ·Ààß°√√¡ À≈—ß®“°∑”∫ÿ≠·≈â«À«—ß√«¬À«—ß®–‰¥â¢÷Èπ «√√§å  “¡“√∂À«—߉¥â·µà®– ¡À«—ßÀ√◊Õ‰¡àµâÕߥŸ∑’ˇÀµÿ∑’˺Ÿâπ—Èπ°√–∑” À“°µ—Èߧ«“¡À«—߉«â·≈⫉¡à √â“߇Àµÿ„Àâ∂Ÿ°µ√ßµàÕ°“√√Ë”√«¬ µàÕ°“√‰¥â ‰ª‡°‘¥‡ªìπ™“«øÑ“™“« «√√§å ®–∑”„À⺑¥À«—ß ‡°‘¥‡ªì𧫓¡‡»√â“À¡Õߢ÷Èπ„π¥«ß®‘µ‡ªìπ∫“ª¥â«¬‡Àµÿ¡’µ—≥À“‡¢â“§√Õ∫ß”®‘µ
 30. 30. Û30 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚÚ. ∫ÿ≠∑’Ë „ÀâÕ“π‘ ß å Ÿß ÿ¥§”∂“¡ ∑”∫ÿ≠Õ¬à“߉√®÷ß®–¡’Õ“π‘ ß å Ÿß ÿ¥§”µÕ∫ µâÕß∑”∫ÿ≠¥â«¬°“√ªØ‘∫—µ‘®‘µµ¿“«π“ ®π®‘µ “¡“√∂æâπ‰ª®“°§«“¡√Ÿâ ‰¡à®√‘ß (Õ«‘™™“) ‰¥â‡¡◊ËÕ„¥·≈â« ºŸâ°√–∑”®–‰¥â√—∫Õ“π‘ ß å Ÿß ÿ¥ÚÛ. ™à«¬‡∑à“∑’˙૬‰¥â§”∂“¡ ‡§¬‡™‘≠™«π§π‡¢â“«—¥øíß∏√√¡∫â“ß·µà‡¢“‰¡à¬Õ¡‡≈¬µ—Èß·µàÕ“¬ÿ Û ®π∂÷ß∫—¥π’È ˆ ªï·≈â«®–¡’«‘∏’™à«¬‡¢“Õ¬à“߉√§”µÕ∫ ™à«¬‡∑à“∑’˙૬‰¥â ºŸâ„¥‰¡à»√—∑∏“·≈⫉¡à∑”µ“¡¬àÕ¡™à«¬‰¡à ‰¥â µâÕߪ≈àÕ¬«“ß ‡æ√“–™’«‘µ‡ªìπ¢Õ߇¢“ ‡¢“µâÕß∫√‘À“√®—¥°“√‡≈◊Õ°¥â«¬µ—«¢Õ߇¢“‡Õß
 31. 31.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : ÛÒ 31ÚÙ. °”Àπ¥√Ÿâ«—𵓬§”∂“¡ ºŸâ∑’Ë «¥¡πµå‡ªìπª√–®” “¡“√∂°”À𥫗𵓬À√◊Õ≈– —ߢ“√µπ‡Õ߉¥â®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ ‰¡à®√‘ß °“√ «¥¡πµå‡ªìπ‡æ’¬ß°“√ªØ‘∫µ∏√√¡‡∫◊Õßµâπ — ‘ È®‘µ‰¡à “¡“√∂¬°√–¥—∫‡¢â“ Ÿ§«“¡µ—ß¡—π Ÿß ÿ¥ (Õ—ªªπ“ ¡“∏‘) ‰¥â à È Ë‚Õ°“ ∑’Ë®–‰ª√Ÿâ«—𵓬¢Õßµπ‡Õ߬—߇ªìπ‰ª‰¡à ‰¥â ·µà∂Ⓡ¡◊ËÕ„¥‡®√‘≠ ¡∂¿“«π“®π®‘µ‡¢â“∂÷ßÕ—ªªπ“ ¡“∏‘‰¥â Õߧ娓π®÷߇°‘¥¢÷Èπ°—∫®‘µ¢ÕߺŸâ∑Ë’‡¢â“∂÷ß ·≈â«‚Õ°“ √Ÿâ«—𵓬¢Õßµ—«‡Õß®–‡ªìπ‰ª‰¥â ¥—ßµ—«Õ¬à“ߢÕß¿‘°…ÿ≥Õ√À—πµå∑™Õ¡À“ª™“∫¥’ (‚§µ¡’) ‰¥â ’ ’Ë ◊ˇ¢â“¨“π·≈⫵√«®¥ŸÕ“¬ÿ —ߢ“√¢Õßµπ‡Õß ®÷ßæ∫«à“‡Àµÿªí®®—¬∑’Ë®–∑”„Àâ¡’™’«‘µÕ¬ŸàµàÕ‰ª„°≈â®–À¡¥ ‘Èπ≈ß„π‡¬Áπ«—ππ’È ®÷߉¥â∫Õ°≈“≠“µ‘∏√√¡·≈⫉ª°√“∫∑Ÿ≈≈“æ√–æÿ∑∏‡®â“ ‡æ◊ËÕ∑‘Èߢ—π∏å≈“‚≈°‡¢â“ Ÿàπ‘ææ“π ç∑ÿ°¢å°“¬°—∫∑ÿ°¢å „® ‡°’ˬ«‡π◊ËÕß°—π ‡À¡◊ÕπæàÕ·¡à≈Ÿ° 𓬰—∫≈Ÿ°πâÕß  ¡¿“√°—∫≈Ÿ°«—¥ ∑ÿ° à«π‡ªìπÕ«—¬«–‡¥’¬«°—π  ÿ¢∑ÿ°¢å ‚¬ß∂÷ß°—πÀ¡¥ ·µàæàÕ·¡à - 𓬠-  ¡¿“√ ‰¥â√—∫§«“¡°√–‡∑◊Õπ„® Õ߇∑à“é
 32. 32. ÛÚ32 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚı. ‡¢â“„Àâ∂÷ߧ«“¡®√‘ß·≈⫬ա√—∫§”∂“¡ ∫“ߧ√—Èß√Ÿâ ÷° —∫ π°—∫°“√¥”√ß™’«‘µ„πªí®®ÿ∫—π ∑’˵âÕߢ«π¢«“¬¥‘Èπ√π∑–‡¬Õ∑–¬“π ‡æ◊ËÕ„Àâ ‰¥â „π∫“ß ‘Ëß∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë¡πÿ…¬åµâÕß°“√ „π¢≥–‡¥’¬«°—π‡¡◊ËÕ§”π÷ß∂÷ßÀ≈—°§” Õπ∑“ßæÿ∑∏»“ π“∑’Ë„À⥔‡π‘π™’«‘µ„π∑“ß “¬°≈“ß∑’Ë ‰¡à¬÷¥µ‘¥°—∫«—µ∂ÿµà“ß Ê ‰¡à∑√“∫«à“Õ“®“√¬å®–¡’¢âÕ‡ πÕ·π–Õ¬à“߉√‡æ√“–„πªí®®ÿ∫—πºŸâ∂“¡‡Õß°Á¡‘„™à§π∑’Ë√Ë”√«¬Õ–‰√ ∑’Ë®– “¡“√∂ª≈àÕ¬«“ßÕ–‰√ Ê ‰¥â§”µÕ∫ ∑ÿ°§π∑’ˇ°‘¥¡“≈â«π¡“µ—«‡ª≈à“ ¡‘‰¥âπ” ¡∫—µ‘„¥ Ê µ‘¥µ—«¡“¥â«¬ §√—Èπ‡¡◊ËÕµ“¬‰ª°Á‰ªµ—«‡ª≈à“ ‰¡à¡’„§√·¡â —°§π‡¥’¬«∑’Ë   “¡“√∂π”¡πÿ … ¬å   ¡∫— µ‘ µ‘ ¥ µ— « ‰ª‰¥â π’Ë §◊ Õ §«“¡®√‘ ß ºŸâ „ ¥¬Õ¡√—∫§«“¡®√‘ß·≈–Õ¬Ÿà°—∫§«“¡®√‘ß ®–¥”‡π‘π™’«‘µÕ¬Ÿà„π∑“ß “¬°≈“ß (æÕÕ¬ŸàæÕ°‘π) ¡‘‰¥âÕ¬ŸàÕ¬à“ߪ√–¡“∑ ‡¢“®– —Ëß ¡∑√—æ¬å¿“¬„π (∫ÿ≠∫“√¡’) „Àâ°—∫®‘µ«‘≠≠“≥ ´÷Ë߇¡◊ËÕµ“¬‰ª·≈â«∑√—æ¬å¿“¬„π “¡“√∂µ‘¥µ—«¢â“¡¿æ¢â“¡™“µ‘‰ª Ÿà¿æ„À¡à ‰¥â ç ¡∫—µ‘ ∫√‘«“√ ¬» ¥Ÿ‡À¡◊Õπ„Àâ ÿ¢·°àµπ ·µà§«“¡®√‘ß ∑à“π„À≫â‡æ◊ËÕÕ”π«¬ ÿ¢·°à§πÕ◊Ëπé
 33. 33.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : ÛÛ 33Úˆ. °√√¡µ—¥√Õπ„Àâº≈§”∂“¡ ¡’≠“µ‘‰ª¥ŸÀ¡Õ∫Õ°«à“¥’∑ÿ°Õ¬à“ßÕ“¬ÿ¬◊π ·µàÕ¬Ÿà¥’Ê °Á‚¥πÕÿ∫—µ‘‡Àµÿ·≈–µ“¬‡æ√“–‡Àµÿ„¥·§àÕ“¬ÿ Ù °«à“§”µÕ∫ ‡Àµÿ‡æ√“–°√√¡µ—¥√Õπ (Õÿª¶“µ°√√¡) „Àâº≈Ú˜. ¢“¥À√◊Õ‰¡à¢“¥Õ¬Ÿà∑Ë’ „®§”∂“¡ æ√–∑’Ë∑”æ‘∏’ª≈ÿ°‡ °®µÿ§“¡®–∑”„À⢓¥®“°‰µ√ √≥§¡πåÀ√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ §”«à“ 牵√ √≥§¡πåé À¡“¬∂÷ß°“√‡Õ“æ√–æÿ∑∏ æ√–∏√√¡ æ√– ß¶å ‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑’ˇ§“√æ∑’Ë°√“∫‰À«â∫Ÿ™“ ¿‘°…ÿ∑’Ë ‰ª∑”æ‘∏ª≈ÿ°‡ °®µÿ§“¡œ À“°„®¢Õß¿‘°…ÿ√ªπ—π¬—߇Փæ√–æÿ∑∏ æ√– ’ Ÿ È∏√√¡ æ√– ß¶å‡ªìπ∑’Ëæ÷Ëß ∑’ˇ§“√æ∫Ÿ™“°√“∫‰À«â ¬—߉¡à∂◊Õ«à“¢“¥®“°‰µ√ √≥§¡πå
 34. 34. ÛÙ34 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÚ¯. ‰¡à§«√∑”§”∂“¡ º¡¡’§√Õ∫§√—«·≈–‰¥â √â“ß∫â“π·µà¡’Àπ’È ‘πÕ¬Ÿà¡“°∂â“À“°º¡®–∑‘Èߧ√Õ∫§√—«·≈⫉ª∫«™µ≈Õ¥™’«‘µ®–‡ªìπ‚∑…À√◊Õ¡’«‘∫“°°√√¡§√Õ∫§√—«À√◊Õ‰¡à ¥Ÿ·≈⫇À¡◊ÕπÀπ’‡Õ“µ—«√Õ¥§π‡¥’¬«§«√∑”À√◊Õ‰¡à§”µÕ∫ ‰¡à§«√∑” ‡æ√“–∫√‘«“√¬—ß¡’Àπ’È ‘π ‡¡◊ËÕ„¥∑’Ë°√√¡„Àâº≈‡ªìπÕ°ÿ»≈«‘∫“° ºŸâ√à«¡°√–∫«π°√√¡ µâÕß√—∫º≈·Ààß«‘∫“°π—π¥â«¬ ÈÚ˘. ‰¡à‡ªìπ∫“ª§”∂“¡ ‰ª«—¥·≈â«æ√–∑à“π°≈à“««à“ 燙‘≠‰ª∑“π¢â“«é À≈—ß®“°∑’Ë∑à“πµ—°Õ“À“√‰«â©π·≈â« æÕ‡√“°‘π„π«—¥‡ √Á®·≈⫪√“°Ø —«à“¡’Õ“À“√‡À≈◊Õ‡√“π”°≈—∫‰ª∑“πµàÕ∑’Ë∫â“π®–∫“ªÀ√◊Õ‰¡à
 35. 35.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Ûı 35§”µÕ∫ ‡¡◊ËÕ∑à“πÕπÿ≠“µ·≈⫉¡à∂◊Õ‡ªìπ∫“ªÛ. µà“ß°—π∑’˧«“¡À¡“¬§”∂“¡ °“√‡¢â “ π‘ ‚ √∏°√√¡°— ∫ °“√‡¢â “ π‘ ‚ √∏ ¡“∫— µ‘ µà “ ß°— πÕ¬à“߉√§”µÕ∫ π‘‚√∏ À¡“¬∂÷ß ¿“«–§«“¡¥—∫∑ÿ°¢å §◊Õæ√–π‘ææ“π°√√¡ À¡“¬∂÷ß °“√°√–∑” π‘‚√∏°√√¡ À¡“¬∂÷ß°“√°√–∑”„Àâ∂÷ß´÷Ëߧ«“¡¥—∫∑ÿ°¢å  à«ππ‘‚√∏ ¡“∫—µ‘ À¡“¬∂÷ß ¿“«–°“√¥—∫ —≠≠“ ·≈–¥—∫‡«∑π“´÷Ë߇ªìπ°“√¥—∫™—Ë«§√“« æ√–Õ𓧓¡’À√◊Õæ√–Õ√À—πµåºŸâ‡¢â“∂÷ß ¨“π ¡“∫—µ‘ ¯ ·≈â«®÷ß®–¡’‚Õ°“ ‡¢â“∂÷ßπ‘‚√∏ ¡“∫—µ‰¥â ·≈–„πÀâ«ß∑’Õ¬Ÿà„ππ‘‚√∏ ¡“∫—µ‘ °‘®°√√¡ ‘ Ë∑ÿ°Õ¬à“ߢÕß√à“ß°“¬À¬ÿ¥À¡¥ ç∫ÿ≠®–„Àâ§ÿ≥ µàÕ‡¡◊ËÕºŸâ „Àâ≈◊¡‰ª·≈â«é
 36. 36. Ûˆ36 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛÒ. ‡≈◊Õ°Õߧå∫√‘°√√¡„Àâµ√ß°—∫®√‘µ§”∂“¡ ¡’«‘∏’ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“߉√∑’Ë∑”„Àâ‡√“¡’ µ‘·≈– ¡“∏‘§”µÕ∫ µâÕ߇≈◊Õ°Õߧå∫√‘°√√¡Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß„π°√√¡∞“πÙ ∑’ˇ¢â“°—π‰¥â¥’°—∫®√‘µ¢ÕߺŸâªØ‘∫—µ‘ ‡¡◊Ëժؑ∫—µ‘„À⬑Ëß Ê ¢÷Èπ·≈⫧«“¡µ—Èß¡—Ëπ ( ¡“∏‘) ¢Õß®‘µ®÷ß®–¡’‚Õ°“ ‡°‘¥¢÷Èπ‰¥âÛÚ. ¬—߉¡à „™à ‘Ëß ”§—≠§”∂“¡ §π∑’Ëπ—∫∂◊Õæÿ∑∏µàÕ¡“π—∫∂◊Õ§√‘ µå®–∫“ª‰À¡§”µÕ∫ §”«à“∫“ª„π¢—Èπ‚≈°ÿµ√– À¡“¬∂÷ß¿“«–¢Õß®‘µ∑’ˬ—ß¡’ ‘Ë߇»√â“À¡Õß (Õπÿ —¬ ˜ Àπâ“ Û˜ À√◊Õ —ß‚¬™πå Ò Àπâ“ Úı) —Ëß ¡Õ¬Ÿà„π¥«ß®‘µ ¥—ßπ—Èπ°“√‡ª≈’Ë¬π§«“¡»√—∑∏“‡™◊ËÕ∂◊Õ®“°»“ π“Àπ÷Ë߉ª»√—∑∏“‡™◊ËÕ∂◊Õ„πÕ’°»“ π“Àπ÷Ë߬—߉¡à„™à ‘Ëß ”§—≠À“°®‘µ¬—ßµ°‡ªìπ∑“ ¢Õߧ«“¡‡»√â“À¡Õß∑’°≈à“«¢â“ßµâπ ∂◊Õ«à“ Ë∫“ª∑—Èß°àÕπ‡ª≈’ˬπ·≈–À≈—߇ª≈’Ë¬π»“ π“
 37. 37.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Û˜ 37ÛÛ. ‰¡à¡’ —≠≠“-‰¡à¡’§«“¡‡ÀÁπ§”∂“¡ ∑’Ë‚∫√“≥‡¢“«à“ Òˆ ™—ÈπøÑ“ Òı ™—Èπ¥‘ππ—È𠵓¡∑’˺¡‰¥â»÷°…“∏√√¡–¡“ º¡§‘¥«à“‰¡àπ“®–„™à πà“®–‡ªìπ Úˆ ™—πøÑ“ ·≈– à Èı ™—Èπ¥‘π¢Õ„ÀâÕ“®“√¬å°√ÿ≥“∫Õ°„À⇢Ⓞ®¥â«¬§√—∫§”µÕ∫ ¢ÕÕ¿—¬ ‰¡à¡’ —≠≠“‡°’ˬ«°—∫ ¡¡µ‘∑’Ë∫Õ°‡≈à“‰ª®÷ß„À⧫“¡‡ÀÁπ‰¡à ‰¥â Õπÿ —¬ ˜ ®“°æ®π“πÿ°√¡æÿ∑∏»“ πå ª√–¡«≈∏√√¡ À¡«¥ ˜ (Ú˜Û) Õπÿ —¬ ˜ (°‘‡≈ ∑’ËπÕπ‡π◊ËÕßÕ¬Ÿà„π —π¥“π) ¡’¥—ßπ’È Ò. °“¡√“§– (§«“¡°”Àπ—¥„π°“¡, §«“¡Õ¬“°‰¥âµ‘¥„®„π°“¡) Ú. ªØ‘¶– (§«“¡¢—¥„®, §«“¡Àßÿ¥Àß‘¥¢—¥‡§◊Õߧ◊Õ‚∑ –) Û. ∑‘Ø∞‘ (§«“¡‡ÀÁπº‘¥, °“√∂◊Õ§«“¡‡ÀÁπ ‡Õ“§«“¡§‘¥‡ÀÁ𠇪ì𧫓¡®√‘ß) Ù. «‘®‘°‘®©“ (§«“¡≈—߇≈, §«“¡ ß —¬) ı. ¡“π– (§«“¡∂◊Õµ—«) ˆ. ¿«√“§– (§«“¡°”À𗥄π¿æ, §«“¡Õ¬“°‡ªìπ Õ¬à“߬‘Ëß„À≠à Õ¬“°¬—Ë߬◊π) ˜. Õ«‘™™“ (§«“¡‰¡à√Ÿâ®√‘ß §◊Õ ‚¡À–)
 38. 38. Û¯38 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛÙ. ¡À“ µ‘™à«¬‰¥â§”∂“¡ ∑”Õ¬à“߉√∂÷ß®–√–≈÷°∂÷ߧ«“¡µ“¬‰¥â „π∑ÿ°¢≥–®‘µ(Õ“√¡≥å·∫∫æ√–‚ ¥“∫—π) «‘∏’°“√À√◊Õ°ÿ»‚≈∫“¬ ‚¥¬∑’Ë ‰¡àπ—∫∂÷ß°“√®—∫≈¡À“¬„®‡¢â“-ÕÕ°§”µÕ∫ µâÕßæ‘®“√≥“Õ ÿ¿°√√¡∞“π ®π°√–∑—Ëß®‘µ¡’°”≈—ߢÕß µ‘°≈â“·¢Á߇ªìπ¡À“ µ‘‰¥â·≈â« ®÷ß®–√–≈÷°∂÷ߧ«“¡µ“¬‰¥â∑ÿ°¢≥–®‘µÛı.  —µ«åπ√°√—∫∫ÿ≠‰¡à ‰¥â§”∂“¡ ‡§¬Õà “ πÀπ— ß  ◊ Õ ¡“«à “ „ππ√°‰¡à   “¡“√∂√— ∫  à « π∫ÿ ≠ à«π°ÿ»≈‰¥â®√‘ßÀ√◊Õ‰¡à§–§”µÕ∫ ®√‘ß ‡æ√“–‡ «¬Õ°ÿ»≈«‘∫“° ∑’Ë„Àâº≈‡ªì𧫓¡∑ÿ°¢å≈â«πÕ¬à“߇¥’¬«
 39. 39.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : Û˘ 39Ûˆ. ®–∂Ÿ°√∫°«π®÷߉¡àµÕ∫§”∂“¡ µ“¡∑’∑“π‡§¬°≈à“«‰«â„πÀπ—ß ◊Õµ“¡√Õ¬æàÕ«à“ çæ√–‡®â“ Ëà¡À“π“¡–°—∫æ√–‡®â“«‘±Ÿ±¿–é ‰¥â°≈—∫¡“‡°‘¥„πª√–‡∑»‰∑¬Õ¬“°∑√“∫«à“‡ªìπ∑à“π„¥§√—∫§”µÕ∫ ¢Õ ß«π‰¡àµÕ∫‡æ√“–®–‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ∑à“π∑’Ë∂Ÿ°°≈à“«π“¡∂Ÿ°√∫°«π ¥â«¬‡Àµÿ∑’Ë ‰¡à∑”„Àâæâπ‰ª®“°∑ÿ°¢å ‰¥âÛ˜. ∑”‰¥â ‰À¡§”∂“¡  —¡¿‡« ’§◊Õ¥«ß«‘≠≠“≥∑’Ë√Õ‡°‘¥ Õ¬“°∑√“∫«à“‡¡◊ËÕ∂÷߇«≈“‡°‘¥·≈â« ‡¢“¬—߉¡àÕ¬“°‰ª‡°‘¥®–∑”‰¥â ‰À¡§”µÕ∫ ∑”‰¡à ‰¥â ‡¡◊ËÕ‡Àµÿªí®®—¬≈ßµ—«µâÕ߉ª‡°‘¥µ“¡°Æ¢Õß∏√√¡™“µ‘
 40. 40. Ù40 : w w w. k a n l a y a n a t a m. c o mÛ¯. ∂Ⓡ≈‘°∑ÿ»’≈§”∂“¡ ‡§¬ª√–惵‘º‘¥»’≈¡“°àÕπ·µà „πªí®®ÿ∫—π‰¥â ”π÷°º‘¥·≈â«·≈–‡ªìπ§π√—°…“»’≈ Õ¬“°∑√“∫«à“®–ªØ‘∫—µ‘°√√¡∞“π‡®√‘≠°â“«ÀπⓉÀ¡§”µÕ∫ À≠‘ßß“¡‡¡◊Õß∑’˪√–°Õ∫Õ“™’æ§â“ª√–‡«≥’ µàÕ¡“‰¥â‡≈‘°Õ“™’æ∑’º¥»’≈ ·≈â«À—π¡“ª√–惵‘ªØ‘∫µ∏√√¡‰¥âº≈°â“«Àπâ“ Ë‘ — ‘®π “¡“√∂‡¢â“∂÷ߧ«“¡‡ªìπÕ√‘¬∫ÿ§§≈‰¥â¥ß‡™àπ ‘√¡“ Õ—¡æª“≈’ — ‘œ≈œ ‰¥â∑”„À⥟‡ªìπµ—«Õ¬à“ß·≈â«Û˘. Õ¬“°‰¥â‡æ◊ËÕπ À√◊Õ‰¡àÕ¬“°‰¥â‡æ◊ËÕπ§”∂“¡ Õ¬“°∑√“∫«à“‡«≈“‡√“ «¥¡πµå∏√√¡¥“∑ÿ°«—𮔇ªìπ®–µâÕßÕ—≠‡™‘≠‡∑«¥“À√◊Õ‡ª≈à“§”µÕ∫ °“√ «¥¡πµå‡ªìπ°“√∑”®‘µµ¿“«π“‡∫◊ÈÕßµâπ À“°
 41. 41.   π ∑ π “ ¿ “ … “ ∏ √ √ ¡ ‡ ≈à ¡ ¯ : ÙÒ 41ª√– ß§å„Àâ‡∑«¥“‰¥â∫ÿ≠ ª√– ß§å„Àâ‡∑«¥“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ ®”‡ªìπµâÕ߇™‘≠‡∑«¥“¡“øíß «¥¡πµå ‰¡àÕ¬“°¡’‡∑«¥“‡ªìπ‡æ◊ËÕπ ‰¡àÕ¬“°„Àâ‡∑«¥“‰¥â∫ÿ≠ °Á ‰¡à®”‡ªìπµâÕ߇™‘≠‡∑«¥“¡“øí߇ ’¬ß «¥¡πµå¢Õߧÿ≥Ù. ‰¡à „™â·≈–‰¡à™à«¬„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ§”∂“¡ Õ‘∑∏‘ƒ∑∏‘Ï ‡™à𠵓∑‘æ¬å ÀŸ∑‘æ¬å ∑‘欮—°…ÿ„™â·≈–™à«¬„π°“√À≈ÿ¥æâπ‰¥âÕ¬à“߉√§”µÕ∫ À“° ¡“∏‘ Ÿß∂÷ߢ—Èπ∑’ˇ°‘¥‚≈°‘¬Õ¿‘≠≠“ ‡™àπ ÀŸ∑‘æ¬å µ“∑‘æ¬å ‰¡à “¡“√∂π”Õ¿‘≠≠“‡À≈à“π—Èπ¡“æ‘®“√≥“„À⮑µÀ≈ÿ¥æâπ‰ª®“° —ß “√«—؉¥â µâÕß≈¥°”≈—ߢÕß µ‘≈ß¡“µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà „π√–¥—∫Õÿª®“√ ¡“∏‘ ·≈â«æ‘®“√≥“ µ‘ªíØ∞“π Ù „Àâ‡ÀÁπ‡ªìπ®√‘ßµ“¡°Æ‰µ√≈—°…≥å ‰¥â ®÷ß®–¡’‚Õ°“ ∑”®‘µ„ÀâÀ≈ÿ¥æâπ®“°°‘‡≈ ∑’˺Ÿ°¡—¥„® —µ«å ( —ß‚¬™πå Ò Àπâ“ Úı) ‰¥â¥—ßµ—«Õ¬à“ߢÕßæ√–Õ√À—πµå∑’ˇ¢â“√à«¡°√–∑”ª∞¡ —ߧ“¬π“æ√–‰µ√ªîÆ° ∑ÿ°Õߧå≈â«π‡ªìπÕ√À—πµåÕ¿‘≠≠“ ˆ ∑—Èß ‘Èπ ´÷ËßÕ¿‘≠≠“µ—« ÿ¥∑⓬(Õ“ «—°¢¬≠“≥) ∑”„Àâ ‘ÈπÕ“ «–

×