Your SlideShare is downloading. ×
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
152
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. โครงงานเรื่องการปลูกแตงโม
 • 2. ผูจัดทํานาย อรรถพล จันทะแสง เลขที่ 9 ชั้น ม. 6/2
 • 3. ที่ปรึกษาโครงงานนาย คเชนทร กองพิลา
 • 4. ฤดูปลูกเนื่องจากแตงโมจะขาดตลาดและมีราคาสูงในตอนกลางและปลายฤดูฝนเพราะวาในชวงเวลาดังกลาวจะปลูกแตงโมไดยากลําบาก เนื่องจากตนแตงโมไมชอบฝนชุกจะตายดวยโรคเถาเหี่ยวเปนสวนใหญ และเกิดโรคทางใบมาก ผลแตงโมจะเนางายอีกทั้งรสชาติจะไมหวานจัดเหมือนแตงโมที่ปลูกในฤดูแลงหรือในฤดูหนาว ฉะนั้นจึงควรเริ่มปลูกแตงโมตั้งแตตนเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมีนาคม และเก็บเกี่ยวครั้งสุดทายในเดือนมิถุนายน ซึ่งยังเปนตนฤดูฝนอยู และมีผูตองการบริโภคแตงโมกันมาก
 • 5. พันธุแตงโมที่นิยมปลูกมี 2 พันธุ คือ1.พันธุเบา ที่รูจักกันโดยทั่วไป คือ พันธุชูการเบบี้ ผลกลมสีเขียวคล้ําอายุเก็บเกี่ยว 65 วัน นับจากวันงอก อีกพันธุหนึ่ง ไดแก2.พันธุหนัก คือ พันธุชารลสตันเกรย ผลสีเขียวออน มีลายที่ผิวผล ผลกลมยาวขนาดใหญ อายุเก็บเกี่ยว 85 วัน นับจากวันงอกพันธุแตงโมเหลือง เปนพันธุลูกผสม เนื้อสีเหลือง ผลกลมสีเขียวออนลายเขียวเขม อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 70-75 วัน
 • 6. ดินและการเตรียมดินแตงโมเปนพืชที่หยั่งรากลึกมากกวา 120 เซนติเมตร และตองการดินที่อุดมสมบูรณ มีความชุมชื้นมากพอ ฉะนั้นถามีการไถพรวนหรือขุดยอยดินใหมีหนาดินรวนโปรง และลึกก็จะชวยปองกันการขาดน้ําไดเปนอยางดีในระยะที่ตนแตงโมกําลังเจริญเติบโต การเตรียมดินใหหนาดินลึกรวนโปรงจะชวยทําใหดินนั้นยึดและอุมความชื้นไดมากขึ้น และเปนทางเปดใหรากแตงโมแทรกตัวเองลึกลงไปใตดินซึ่งจะชวยใหรากหาอาหารและน้ําไดกวางไกลยิ่งขึ้นและเปนการชวยทําใหพืชสามารถใชน้ําใตดินมาเปนประโยชนไดอยางดีอีกดวย ถาจําเปนตองปลูกแตงโมในหนาฝน ควรเลือกปลูกในดินที่มีการระบายน้ําดี คือ เปนดินเบา หรือดินทราย แตถามีที่ปลูกเปนดินหนักหรือคอนขางหนักควรปลูกแงโมในหนาแลง และขุดดิน หรือไถดินใหลึกมากที่สุดจะเหมาะกวา
 • 7. การปลูกแตงโมใชเมล็ดพันธุชูการเบบี้ อัตรา 40-50 กรัม/ไร เมล็ดพันธุชารลสตันเกรย และพันธุเหลือง อัตรา 250-500 กรัม/ไร โดยหยอดเปนหลุมใหแตละหลุมในแถวหางกัน 90 เซนติเมตร สวนแถวของแตงนั้นควรใหหางจากกันเทากับความยาวของเถาแตงโมหรือประมาณ 2-3 เมตร ในดินทรายขุดหลุมใหมีความกวางยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร สวนในดินเหนียวขุดหลุมใหลึกประมาณ 10 เซนติเมตร ใชปุยคอกที่ละเอียดคลุกเคลากับดินบน ใสรองกนหลุม ๆ ละ 4-5 ลิตร เตรียมหลุมทิ้งไว 1 วัน แลวจึงลงมือปลูก หยอดหลุมละ 5 เมล็ด
 • 8. ปุยและการใหปุยแตงโมปุยคอก การใสปุยคอกใหแกแตงโมก็มีความสําคัญมาก เพราะปุยคอกชวยทําใหดินรวนโปรง ชวยทําใหดินมีธาตุอาหารมากขึ้น แลวยังชวยทําใหปุยวิทยาศาสตรอยูในสภาวะสมดุลเปนประโยชนตอพืชมากขึ้นดวย ควรใสปุยคอกในพื้นที่ปลูกจริง อัตราไรละ 2-4ตันปุยเคมี ควรใชปุยเคมีอัตราสวน 1 : 1 : 2 ซึ่งไดแกปุยเคมี สูตร 10-10-20 เปนตน หรือใชปุยสูตรใกลเคียงได เชน ปุยสูตร 13-13-21 ใสในอัตราไรละ 100-150 กิโลกรัม จะตัดสินใจใสปุยมากหรือนอยก็ตองดูความอุดมสมบูรณของดิน และราคาแตงโมประกอบกันดวย ปกติแลวจะใชปุยวิทยาศาสตรประมาณ 120-150 กก./ไรตอฤดูปลูก
 • 9. การดูแลรักษาเมื่อหยอดเมล็ดแลวตองรดน้ําใหชุมเมื่อแตงโมขึ้นมา มีใบจริง 2-3 ใบ ถอนแยกใหเหลือหลุมละ 2-3 ตน โดยคัดเลือกเอาแตตนแข็งแรงไว แตถาปลูกใหตนหางกัน 90 เซนติเมตรและแถวหางกัน 3 เมตรแลว ก็เหลือหลุมละ 3 ตนได รวมแลวในเนื้อที่ 1 ไร จะมีตนแตงโมอยูประมาณ 1,700 ตน
 • 10. การเก็บผลแตงโมแตงโมเปนพืชชนิดหนึ่ง ที่ผลแกแลวไมแสดงอาการวาสุกงอมใหเห็นเหมือนผลมะเขือเทศ หรือพริก ซึ่งจะเปลี่ยนสีเปนสีแดง หรือไมเหมือนกับมะมวง ซึ่งทั้งเปลี่ยนสีแลวยังมีกลิ่นหอมดวย ฉะนั้นการดูวาแตงโมแกเก็บไดหรือยัง จึงตองพิถีพิถันมากกวาปกติอีกเล็กนอย คือ1.คาดคะเนการแกของผลแตงโมดวยการนับอายุ ซึ่งขึ้นอยูกับพันธุของแตงโม และอุณหภูมิของอากาศ - แตงโมพันธุเบา (ชูการเบบี้ ผลกลมสีเขียวคล้ํา) จะแกเก็บไดภายหลังดอกบาน ประมาณ 35-42 วัน - แตงโมพันธุหนัก (ชารลสตันเกรยผลยาวสีเขียวออนมีลาย) จะแกเก็บไดภายหลังดอกบานประมาณ 42-45 วัน
 • 11. 2.คาดคะเนการแกของผล ดวยการดูลักษณะที่พบไดทั่วไปเมื่อแตงโมแก - มือเกาะที่อยูใกลกับขั้วของผลมากที่สุดเปลี่ยนเปนสีเหลืองและแหงเปนบางสวนจากปลายมาหาโคน - วัดความแกออนของผลแตงโมไดจากการดีดฟงเสียงหรือตบผลเบา ๆ ฟงเสียงดูถามีเสียงผสมกันระหวางเสียงกังวานและเสียงทึบ แตงจะแกพอดี (แก75%) มีเนื้อเปนทรายถาดีดแลวเปนเสียงกังวานใส แสดงวาแตงยังออนอยู ถาดีดแลวเสียงทึบเหมือนมีลมอยูขางใน แตงจะแกจัดเกินไปที่ชาวบานเรียกวา "ไสลม" (แตวิธีนี้ใชไมไดกับผลแตงที่เปนโรคเถาตาย ควรเก็บผลตอนบายไมควรเก็บผลตอนเชาเพราะจะทําใหผลแตงแตกได - สังเกตนวลของผล ถาจางลงกวาปกติแสดงวาแตงเริ่มแก
 • 12. อางอิงhttp://www.doae.go.th/library/html/detail/watermelon/index-1.htm

×