ส า ร บั ญ
กลองอเนกประสงคจากใบตาล 1
การสานกลองรูปทรงสี่เหลี่ยม 5
การสานกลองรูปทรงหกเหลี่ยม 19
กระเปาสานจากใบตาล 39
พั...
กลองอเนกประสงคจากใบตาล
กลอง เปนภาชนะใสสิ่งของรูปกลมหรือเหลี่ยม มีฝาปด มีหลายรูปทรง กลอง
อาจจะทำมาจากวัสดุที่แตกตาง...
2
การสานกลองรูปทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม
ขั้นที่ 1 การสานตัวกลอง
ขั้นที่ 2 การเก็บขอบตัวกลอง
ขั้นที่ 3 การสานฝากลอง
ขั...
3
ที่ใชในการสานกลองรูปทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม
1. ใบตาลขนาดความกวาง 2 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร
จำนวน 24 เสน (สำ...
4
1. กอนการสานควรนำใบตาลไปชุบน้ำพอเปยก และ
ในขณะที่สานใบตาลจะแหงกรอบ ควรใชน้ำฉีด
พรมอยูตลอดจะทำใหใบตาลนุมและใชงานไ...
การสานกลองรูปทรงสี่เหลี่ยม
AW_craft#4.indd 5AW_craft#4.indd 5 7/9/13 1:57:32 PM7/9/13 1:57:32 PM
6
1. นำใบตาลขนาดความกวาง 2 เซนติเมตร
ความยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 12 เสน
มาตัดปลายใหแหลมทั้ง 2 ดานเพื่อสะดวก
และงายในกา...
7
3. นำใบตาลเสนที่ 7 มาสานลายขัดโดยการ
ยกใบตาลเสนที่ 1, 3 และ 5 ขึ้น แลวนำใบตาล
เสนที่ 7 มาสอดเขาไปตามแนวนอนใหอยู
ก...
8
5. นำใบตาลเสนที่ 9, 10, 11 และ 12 มาสาน
เปนลายขัดสลับกันไปจนครบ 6 เสน
6. จัดใบตาลที่สานแลวตามขอ 5 โดยใหใบตาล
แตละ...
9
7. พับมุมดานที่ 1 ระหวางใบตาลเสนที่ 3 และ 4 ดังรูป (ก) โดยใหใบตาลเสนที่ 3 สานขัดไปทาง
ดานขวามือ ดังรูป (ข) และใบตา...
10
8. สานขัดใบตาลเสนที่เหลือคือ เสนที่ 2, 5, 1 และ
6 ไปเรื่อย ๆ จนสุดลาย แลวใชที่เย็บกระดาษ
เย็บใบตาลเสนที่ 1 และ 6 เ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9789740331254

705 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
705
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
11
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9789740331254

 1. 1. ส า ร บั ญ กลองอเนกประสงคจากใบตาล 1 การสานกลองรูปทรงสี่เหลี่ยม 5 การสานกลองรูปทรงหกเหลี่ยม 19 กระเปาสานจากใบตาล 39 พัดสานจากไมไผ 57 พัดเย็นใจ 95 บรรณานุกรม 117 AW_craft#4.indd gAW_craft#4.indd g 7/9/13 1:57:22 PM7/9/13 1:57:22 PM
 2. 2. กลองอเนกประสงคจากใบตาล กลอง เปนภาชนะใสสิ่งของรูปกลมหรือเหลี่ยม มีฝาปด มีหลายรูปทรง กลอง อาจจะทำมาจากวัสดุที่แตกตางกันในแตละทองถิ่นซึ่งแสดงใหเห็นถึงคุณคาทางศิลป- วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นมาแตโบราณ ภาคเหนือเปนภูมิภาคที่มีวัฒนธรรม ในการบริโภคขาวเหนียว ดังนั้นจึงมีการประดิษฐกลองเพื่อใชในการบรรจุขาวเหนียว โดยใชวัสดุที่มีอยูในทองถิ่น เชน ใบตาล สามารถนำมาใชสานเปนกลองใสขาวได กอใหเกิดเปนงานหัตถกรรมเครื่องจักสานขึ้นมาเรียกวา แอบขาว หรือแอบขาว ซึ่ง มีสวนประกอบสำคัญคือ ตัวแอบรูปทรงสี่เหลี่ยม/หกเหลี่ยมและฝาแอบรูปทรง เหมือนตัวแอบแตขนาดใหญกวาเล็กนอย ปจจุบันนอกจากจะใชเปนภาชนะ สำหรับใสขาวเหนียวแลวยังสามารถออกแบบรูปทรงตาง ๆ ใหมีประโยชนใชสอย ไดอยางหลากหลาย AW_craft#4.indd 1AW_craft#4.indd 1 7/9/13 1:57:24 PM7/9/13 1:57:24 PM
 3. 3. 2 การสานกลองรูปทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม ขั้นที่ 1 การสานตัวกลอง ขั้นที่ 2 การเก็บขอบตัวกลอง ขั้นที่ 3 การสานฝากลอง ขั้นที่ 4 การเก็บขอบฝากลอง ขั้นตอน การสานกลองรูปทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม AW_craft#4.indd 2AW_craft#4.indd 2 7/9/13 1:57:24 PM7/9/13 1:57:24 PM
 4. 4. 3 ที่ใชในการสานกลองรูปทรงสี่เหลี่ยมและหกเหลี่ยม 1. ใบตาลขนาดความกวาง 2 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 24 เสน (สำหรับกลองสี่เหลี่ยม) 2. ใบตาลขนาดความกวาง 2 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 24 เสน (สำหรับกลองหกเหลี่ยม) 3. กรรไกร 4. กระบอกฉีดน้ำ 5. มีดเล็ก 6. ที่เย็บกระดาษ 7. ลวดเย็บกระดาษ 8. ที่ถอดลวดเย็บกระดาษ วัสดุ อุปกรณ AW_craft#4.indd 3AW_craft#4.indd 3 7/9/13 1:57:25 PM7/9/13 1:57:25 PM
 5. 5. 4 1. กอนการสานควรนำใบตาลไปชุบน้ำพอเปยก และ ในขณะที่สานใบตาลจะแหงกรอบ ควรใชน้ำฉีด พรมอยูตลอดจะทำใหใบตาลนุมและใชงานไดดี 2. ควรเลือกใบตาลที่มีขนาดเทากัน จะทำใหผลงาน ออกมาสวยงามไดสัดสวน ขอแนะนำในการสาน AW_craft#4.indd 4AW_craft#4.indd 4 7/9/13 1:57:31 PM7/9/13 1:57:31 PM
 6. 6. การสานกลองรูปทรงสี่เหลี่ยม AW_craft#4.indd 5AW_craft#4.indd 5 7/9/13 1:57:32 PM7/9/13 1:57:32 PM
 7. 7. 6 1. นำใบตาลขนาดความกวาง 2 เซนติเมตร ความยาว 60 เซนติเมตร จำนวน 12 เสน มาตัดปลายใหแหลมทั้ง 2 ดานเพื่อสะดวก และงายในการสอดใบตาลเขาตามลาย 2. นำใบตาลจากขอ 1 มาวางเรียงตามแนวตั้ง ใหชิดติดกันใหปลายหัว-ทายเสมอกัน จำนวน 6 เสน ขั้นตอนการสานกลองรูปทรงสี่เหลี่ยม ขั้นที่ 1 การสานตัวกลอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 AW_craft#4.indd 6AW_craft#4.indd 6 7/9/13 1:57:32 PM7/9/13 1:57:32 PM
 8. 8. 7 3. นำใบตาลเสนที่ 7 มาสานลายขัดโดยการ ยกใบตาลเสนที่ 1, 3 และ 5 ขึ้น แลวนำใบตาล เสนที่ 7 มาสอดเขาไปตามแนวนอนใหอยู กึ่งกลางของใบตาลทั้งแนวตั้งและแนวนอน 4. นำใบตาลเสนที่ 8 มาสานลายขัดโดยการยก ใบตาลเสนที่ 2, 4 และ 6 ขึ้น แลวนำใบตาล เสนที่ 8 มาสอดเขาไปตามแนวนอน 2 1 3 5 4 6 8 7 AW_craft#4.indd 7AW_craft#4.indd 7 7/9/13 1:57:33 PM7/9/13 1:57:33 PM
 9. 9. 8 5. นำใบตาลเสนที่ 9, 10, 11 และ 12 มาสาน เปนลายขัดสลับกันไปจนครบ 6 เสน 6. จัดใบตาลที่สานแลวตามขอ 5 โดยใหใบตาล แตละเสนแนบชิดติดกัน แลวนำที่เย็บกระดาษ มาเย็บไวที่มุมทั้งสี่ดานเพื่อยึดรูปทรงใหแนน จะไดฐานตัวกลองเปน 4 ดาน แตละดานจะมี ใบตาลจำนวน 6 เสน 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 8 7 9 10 11 12 เย็บมุม เย็บมุม ดานที่ 2ดานที่ 4 ดานที่ 1 ดานที่ 3 เย็บมุม เย็บมุม AW_craft#4.indd 8AW_craft#4.indd 8 7/9/13 1:57:34 PM7/9/13 1:57:34 PM
 10. 10. 9 7. พับมุมดานที่ 1 ระหวางใบตาลเสนที่ 3 และ 4 ดังรูป (ก) โดยใหใบตาลเสนที่ 3 สานขัดไปทาง ดานขวามือ ดังรูป (ข) และใบตาลเสนที่ 4 สานขัดไปทางดานซายมือ ดังรูป (ค) (ก) การพับมุมระหวางเสนที่ 3 และ 4 (ข) สานขัดใบตาลเสนที่ 3 ไปทางขวามือ (ค) สานขัดใบตาลเสนที่ 4 ไปทางซายมือ หมายเหตุ ขณะสานใบตาล อาจฉีดน้ำ ดวยกระบอกฉีดน้ำใหใบตาลออนตัวงาย ตอการสาน 4 4 3 3 AW_craft#4.indd 9AW_craft#4.indd 9 7/9/13 1:57:34 PM7/9/13 1:57:34 PM
 11. 11. 10 8. สานขัดใบตาลเสนที่เหลือคือ เสนที่ 2, 5, 1 และ 6 ไปเรื่อย ๆ จนสุดลาย แลวใชที่เย็บกระดาษ เย็บใบตาลเสนที่ 1 และ 6 เพื่อยึดรูปทรง 9. พับมุมดานที่เหลือ คือ ดานที่ 2, 3 และ 4 ทำ วิธีเดียวกับขอ 7-8 5 2 16 สุดลาย ดานที่ 4 ดานที่ 3 ดานที่ 2 AW_craft#4.indd 10AW_craft#4.indd 10 7/9/13 1:57:35 PM7/9/13 1:57:35 PM

×