คำนำ                 วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่คอนขางยากในความรูสึกของนักเรียนสวนใหญ และผล      ...
สารบัญ              บทที่ 1   บทนำ                        1            ...
ครูประถมศึกษานอกจากจะตองมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนแลวยังตองมีความรูดวยวา          ธรรมชาติของเด็กในวัยประ...
ทำใหนักเรียนเรียนรูดวยความเขาใจ สนุกสนาน ชอบคณิตศาสตรไดนั้นครูจะตองจัดการเรียน        การสอนที่เอื้อใหนักเ...
ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร               การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ำ สาเหตุหนึ่งมาจ...
ครูผูสอน เกิดจากบุคลิกลักษณะของครูผูสอน และเหตุผลอื่น ๆ อีกมากมายแตกตาง               กั น ไปแล ว แต บ...
2. การสรางทัศนคติ              ทั ศ นคติ เ กิ ด จากการเรี ย นรู แ ละเกิ ด จากการได รั บ ประสบการณ บุ ค คล...
ครู เ ป น บุ ค คลที่ มี ค วามสำคั ญ ในการสร า งทั ศ นคติ ใ ห กั บ นั ก เรี ย น โดยการจั ด กิ จ กรรม       การเรี ...
ซึ่งนำไปสูการสรางโครงสรางทางปญญาใหม (cognitive restructuring) ที่ไดรับการตรวจสอบ         ทั้งตนเองและผูอื่...
1. ขั้นตอนการสอน              การเรียนการสอนปกติ              การเรียนการสอนปกติมีขั้นตอนในการดำ...
2. สื่ออุปกรณ             สื่ออุปกรณการสอนแบบปกติใชสื่อการสอนตามลักษณะเนื้อหาที่สอน เชน บัตรคำ แถบ    ...
ตาราง 1.1 แสดงเนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือเลมนี้แบงเปน 8 บทดังนี้         บทที่          ชื่อบท     ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

9789740329497

724 views

Published on


คู่มือครูคณิตศาสตร์การสอนคณิตศาสตร์ด้วยเกม

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
724
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

9789740329497

 1. 1. คำนำ วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่คอนขางยากในความรูสึกของนักเรียนสวนใหญ และผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยภาพรวมยังอยูในระดับต่ำ มีผูคิดวิธีการแกปญหาการเรียนการสอน คณิตศาสตรมากมายหลากหลายวิธีแตก็ยังคงเปนปญหาอยูอยางตอเนื่อง ดังนั้น ครูที่สอน คณิตศาสตรในระดับประถมศึกษานอกจากจะตองมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนแลว ยังตองมี ความรูในเรื่องธรรมชาติของเด็กในวัยนี้ที่มักจะชอบการเลนมากกวาการเรียน ครูควรจะหา กิจกรรมที่เปนการเลนนำมาประกอบเขากับกิจกรรมการเรียนการสอนใหกลมกลืนลงตัว เพื่อ จะไดชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน มีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร หนังสือ เล ม นี้ ผู เ ขี ย นได เ รี ย บเรี ย งสาระจากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ต า ง ๆ รวมทั้ ง จาก ประสบการณจริงในการใชเกมคณิตศาสตรสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยมี จุดมุงหมายใหผูอานกลุมครูผูสอนและนิสิต นักศึกษาครุศาสตร ศึกษาศาสตร ได มี กิ จ กรรม ที่เปนการเลน เปนตัวเลือกในการสอนคณิตศาสตรและเห็นแนวทางใหม ๆ ในการพัฒนา กิจกรรมที่เปนการเลน สวนกลุม ผูอานที่เปน ผูปกครองนักเรียนจะไดประโยชนในการนำเกม คณิตศาสตรไปใชในการเลนและสอนปนเลนใหกับลูกหลาน เปนการพัฒนาเชาวปญญาทางการ คำนวณดวย สาระในหนังสือเลมนี้จะชวยใหผูอานไดมีความเขาใจในเรื่องธรรมชาติของเด็ก วัยประถมศึกษา ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรวัยประถมศึกษา ความ แตกต า งระหว า งการสอนโดยใช เ กมคณิ ต ศาสตร กั บ การสอนปกติ เกมคณิ ต ศาสตร แ ละ การจัดการเรียนการสอนโดยใชเกมคณิตศาสตร ฯลฯ ขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.นงลักษณ วิรัชชัย ที่ใหคำแนะนำ จุดประกายในการเขียนหนังสือเลมนี้ขึ้นมา สุ ด ท า ยนี้ ผู เ ขี ย นหวั ง ว า ผู อ า นจะสามารถนำเนื้ อ หาสาระจากหนั ง สื อ เล ม นี้ ไ ปใช ประโยชนไดบางไมมากก็นอย ครู อาจารยสามารถนำตัวอยางเกมคณิตศาสตรในเลมไปใชสอน นักเรียนได หรือนำไปประยุกตใชเพื่อความเหมาะสมได แตที่สำคัญที่สุดทานสามารถใชเปน แนวทางในการคิดคนเกมคณิตศาสตรอื่น ๆ ขึ้นมาใหมเพื่อใชสอนในเรื่องเดียวกันนี้หรือในเรื่อง อื่น ๆ ไดนั่นเปนเปาหมายสูงสุดของผูเขียน รุงอรุณ ลียะวณิชย โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ฝายประถม คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยAW_MathGame#final.indd e 3/15/12 10:19:27 AM
 2. 2. สารบัญ บทที่ 1 บทนำ 1 บทที่ 2 เกมและเกมคณิตศาสตร 13 บทที่ 3 ความรูสกเชิงจำนวน (number sense) ึ 32 บทที่ 4 การสอนคณิตศาสตรเรื่องจำนวนและตัวเลข โดยใชเกมคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาความรูสึกเชิงจำนวน 56 บทที่ 5 การสอนคณิตศาสตรเรื่องการบวก โดยใชเกมคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาความรูสึกเชิงจำนวน 88 บทที่ 6 การสอนคณิตศาสตรเรื่องการลบ โดยใชเกมคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาความรูสึกเชิงจำนวน 138 บทที่ 7 การสอนคณิตศาสตรเรื่องการคูณ โดยใชเกมคณิตศาสตรเพื่อพัฒนาความรูสึกเชิงจำนวน 176 บทที่ 8 ตัวอยางแผนการสอนคณิตศาสตรโดยใชเกมคณิตศาสตร 218 ภาคผนวก รูปภาพการเลนเกมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 226 บรรณานุกรม 229AW_MathGame#final.indd g 3/15/12 10:19:28 AM
 3. 3. ครูประถมศึกษานอกจากจะตองมีความรูในเนื้อหาวิชาที่สอนแลวยังตองมีความรูดวยวา ธรรมชาติของเด็กในวัยประถมศึกษามักจะชอบการเลนมากกวาการเรียน ครูควรจะหากิจกรรม ที่เปนการเลนนำมาประกอบเขากับกิจกรรมการเรียนการสอนใหกลมกลืนลงตัว เพื่อจะไดชวยให ผูเรียนไดเกิดการเรียนรูอยางสนุกสนาน มีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร ผูเขียนไดเรียบเรียงสาระ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยตาง ๆ รวมทั้งจากประสบการณจริงในการใชเกมคณิตศาสตร ในการสอนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อใหผูอานไดมีความเขาใจในเรื่องธรรมชาติของ เด็ กวั ย ประถมศึ ก ษา ทั ศ นคติ ที่ นั ก เรี ย นมี ต อวิ ช าคณิ ต ศาสตร ทฤษฎี ที่ เ หมาะสมกั บ การเรี ย น การสอนคณิ ต ศาสตร วั ย ประถมศึ ก ษา ความแตกต า งระหว า งการสอนโดยใช เ กมคณิ ต ศาสตร กับการสอนปกติ โดยนำเสนอสาระเปน 4 หัวขอดังนี้ 1. ธรรมชาติของเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา 2. ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร 3. ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนคณิตศาสตรในเด็กวัยประถมศึกษา 4. ความแตกตางของการเรียนการสอนโดยใชเกมคณิตศาสตรกับการเรียนการสอนปกติ ธรรมชาติของเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา การสอนให นั ก เรี ย นในวั ย ประถมศึ ก ษาเข า ใจเกี่ ย วกั บ ความคิ ด รวบยอดและทั ก ษะ เบื้องตนทางคณิตศาสตรเปนสิ่งสำคัญยิ่ง และสิ่งที่สำคัญยิ่งกวาคือวิธีการสอน ซึ่งเปนหนาที่ของครู ที่จะตองคิดหาวิธีการสอนวาจะสอนอยางไรใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาคณิตศาสตรที่มีธรรมชาติ เป น สาระที่ ย าก นั ก เรี ย นส ว นใหญ ไ ม ช อบ ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก็ ค อ นข า งต่ ำ และที่ ส ำคั ญ นั ก เรี ย นมี ทั ศ นคติ ที่ ไ ม ค อ ยดี ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร หากครู ส ามารถสอนให นั ก เรี ย นเรี ย นวิ ช า คณิตศาสตรไดอยางมีความสุข เกิดความชอบ มีความสนุกสนาน ไมเครงเครียดจนเกินไปและ ที่ ส ำคั ญที่ สุ ด คื อ มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อวิ ช าคณิ ต ศาสตร แ ละยั ง เข า ใจเนื้ อ หาสาระทางคณิ ต ศาสตร ไ ป พรอม ๆ กันดวยแลวจะเปนการดีมากสำหรับนักเรียน ผูปกครองและครู โดยธรรมชาตินักเรียนในวัยประถมศึกษาจะชอบเลนมากกวาเรียน ชอบความสนุกสนาน มากกวาเครงเครียด ชอบเคลื่อนไหวมากกวานั่งนิ่ง ๆ ชอบการแขงขัน ชอบพูดแสดงความคิดเห็น ชอบเลนเกม ชอบใหเพื่อนและครูยอมรับ ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรที่จะAW_MathGame#final.indd 1 3/15/12 10:19:31 AM
 4. 4. ทำใหนักเรียนเรียนรูดวยความเขาใจ สนุกสนาน ชอบคณิตศาสตรไดนั้นครูจะตองจัดการเรียน การสอนที่เอื้อใหนักเรียนไดทำกิจกรรมดังกลาวขางตนจะชวยใหนักเรียนทุกคนประสบความสำเร็จ ในการเรียนคณิตศาสตรได หรืออยางนอยนักเรียนจะมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรได วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน ผูเรียนเปนสำคัญ โดยการใหนักเรียนมีโอกาส ไดคิด ไดลงมือทำ ไดสัม ผัสกับโอกาสที่กอใหเกิดการเรียนรู ไดแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูอื่น จะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาความรูสึกเชิงจำนวน (number sense) ได นั่นหมายถึงนักเรียนจะได ความรูความเขาใจเกี่ยวกับขนาดของจำนวน ปฏิบัติการเกี่ยวกับจำนวน และความสัมพันธระหวาง จำนวนตาง ๆ ไดดขึ้น นักเรียนจะสามารถคิดคำนวณในสถานการณตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ี สามารถเรียนคณิตศาสตรไดดวยความเขาใจ มีความสุข ดังนั้น สิ่งที่นาสนใจสำหรับนักเรียนคือการเลน แตการเลนโดยไมมีจุดมุงหมายก็จะไดแต ความสนุกสนานเพียงอยางเดียวไมเกิดความรูขึ้นมาได แตหากนำการเลนนั้นมาทำใหเกิดการเรียน รู ขึ้ น ได ด ว ยจะเป น การดี ม าก เพราะนั ก เรี ย นจะชอบเล น มากกว า เรี ย น และโดยธรรมชาติ ข อง นั ก เรี ย นในระดั บ ประถมส ว นใหญ จ ะเรี ย นคณิ ต ศาสตร อ ย า งไม เ ต็ ม ใจ เรี ย นด ว ยความรู สึ กว า ถูกบังคับ หรือเรียนไปตามที่ครูบอกความรูให เกิดความรูสึกวาเปนวิชาที่ยาก ไมนาสนใจ ทำใหเกิด การป ด กั้ น โอกาสที่ เ ด็ ก จะได พั ฒ นาความรู ท างคณิ ต ศาสตร ตรงกั น ข า มกั บ การเล น ผู เ รี ย น จะสนุกสนาน ผอนคลายโดยธรรมชาติของเด็กจะอยากเลนมากกวาอยากเรียน หากครูมีการ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เปนการเลนแตในขณะเดียวกัน ผูเรียนก็เกิดการเรียนรูจากการเลน นั้นได จะเปนการเรียนรูที่สมบูรณและนาสนใจเปนอยางมาก นอมศรี เคท (2530) กลาววาการบังคับนักเรียนใหเรียนจากบทเรียนหรือแบบฝกหัด เปนสิ่งที่ทำลายความตองการที่แทจริงและไมสัมพันธกับธรรมชาติในการเรียนรูของเด็ก ดังนั้น กิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูจัดขึ้นเพื่อใหเด็กเกิดความพรอมทางคณิตศาสตรที่เด็กสวนใหญชอบ คือ “เกม” เพราะวาเด็กจะไดรับความสนุกสนานและความตื่นเตนควบคูไปกับการเรียนเนื้อหา ทำใหชอบคณิตศาสตรและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนคณิตศาสตรมากขึ้น 2AW_MathGame#final.indd 2 3/15/12 10:19:32 AM
 5. 5. ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร การที่นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรต่ำ สาเหตุหนึ่งมาจากนักเรียน ไม ช อบเรี ย นวิ ช าคณิ ต ศาสตร ซึ่ ง เป น คุ ณ ลั ก ษณะด า นจิ ต วิ ท ยาอย า งหนึ่ ง ที่ เ รี ย กว า ทั ศ นคติ (attitude) ทัศนคติเปนความรูสึกภายในที่ทำใหเกิดพฤติกรรมตาง ๆ การที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง จะแสดงพฤติกรรมวาชอบหรือไมชอบสิ่งใดขึ้นอยูกับทัศนคติของเขาวาเขามีทัศนคติบวก หรือลบ กับสิ่งนั้น เพราะทัศนคติเปนแรงจูงใจใหบุคคลแสดงออกทางพฤติกรรมอยางสอดคลองกัน ดังนั้น หากนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรก็ยอมตั้งใจเรียนมากกวาการมีทัศนคติที่ไมดี นั่นคือ ทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตร หมายถึง ความชอบ ความพึงพอใจ รูปแบบการคิด ความรูสึกภายใน ที่บุคคลมีตอวิชาคณิตศาสตร การตัดสินวานักเรียนมีทัศนคติตอวิชาคณิตศาสตรในเชิงบวก หรือ เชิงลบจะวัดไดจากการใหนักเรียนทำแบบวัดทัศนคติที่สรางขึ้น ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบเปนไปตาม วัตถุประสงคของผูสรางแบบวัดแตละคน การวัดทัศนคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตร  นวลน อ ย เจริ ญ ผล (2533) กล า วถึ ง การวั ด ทั ศ นคติ ต อวิ ช าคณิ ต ศาสตร ว า เป น การ วัดความรูสึกของนักเรียนที่มีตอวิชาคณิตศาสตร ซึ่งอาจพึงพอใจ ไมพึงพอใจ หรือเฉย ๆ หลังจาก มีประสบการณในการทำกิจกรรมคณิตศาสตร การวัดทัศนคติประกอบดวยการวัดดานตาง ๆ รวม 3 ดาน คือ ดานความสำคัญและ คุ ณ ประโยชน ด า นความรู สึ ก ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร และด า นการแสดงออกและมี ส ว นร ว ม ดั ง รายละเอียดสาระในการวัดแตละดานดังนี้ 1. ดานความสำคัญและคุณประโยชน เปนการวัดความรูความเขาใจวานักเรียนเห็น ความสำคัญ เห็นประโยชนของการเรียนวิชาคณิตศาสตรมากนอยเพียงไร เรียนวิชา คณิตศาสตรแลวนำไปใชประโยชนอะไรไดบาง 2. ดานความรูสึกตอวิชาคณิตศาสตร เปนการวัดความรูสึกวานักเรียนรูสึกชอบหรือ ไมชอบ และ/หรือ รูสึกดีหรือไมดีตอวิชาคณิตศาสตรในระดับใด ความชอบหรือไมชอบ มักจะเกิดจากการไดรับประสบการณในการเรียนในวัยเด็กเล็ก เกิดจากวิธีการสอนของ 3AW_MathGame#final.indd 3 3/15/12 10:19:33 AM
 6. 6. ครูผูสอน เกิดจากบุคลิกลักษณะของครูผูสอน และเหตุผลอื่น ๆ อีกมากมายแตกตาง กั น ไปแล ว แต บุ ค คล ถึ ง แม ว า นั ก เรี ย นจะตระหนั ก ว า วิ ช าคณิ ต ศาสตร มี ป ระโยชน มีความสำคัญแตหากไดรับประสบการณที่ไมดีจากการเรียน นักเรียนก็จะมีทัศนคติ ที่เปนลบกับวิชาคณิตศาสตรได ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนของครูมีความสำคัญ ต อ ความรู สึ ก ชอบ หรื อ ไม ช อบวิ ช าคณิ ตศาสตร ข องนั ก เรี ย นเป น อย า งมาก เพราะ ครูสามารถทำใหนักเรียนชอบเรียนคณิตศาสตรตั้งแตการเรียนครั้งแรก ๆ หรือสามารถ ทำให นั ก เรี ย นเปลี่ ย นทั ศ นคติ จ ากลบเป น บวกได ด ว ยวิ ธี ก ารจั ด การเรี ย นการสอน ทีนกเรียนชอบ ่ ั 3. ดานการแสดงออกและมีสวนรวม เปนการวัดวานักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนวิชา คณิตศาสตรแบบใด มีสวนรวมในขณะเรียนอยางไร มีพฤติกรรมในการทำแบบฝกหัด เปนแบบใด เชน ทำแบบฝกหัดเสร็จทันทีในชั่วโมงเรียนหลังจากครูมอบหมายงาน หรื อ เก็ บ ไว ท ำเป น การบ า น หรื อ ทำการบ า นเสร็ จ และส ง ทั น เวลาทุ ก ครั้ ง ทำเสร็ จ ทันเวลาเปนสวนใหญ ทำไมเสร็จและสงไมตรงเวลาเปนสวนใหญ นักเรียนที่มีทัศนคติ ที่ ดี จ ะมี พ ฤติ ก รรมแสดงออกในรู ป การขยั น ทำแบบฝ ก หั ด การทำการบ า นเสร็ จ เรียบรอยกอนเวลาที่กำหนด มีความตั้งใจเรียนและสนใจในการเรียน ลักษณะสำคัญของทัศนคติ ทัศนคติเปนจิตลักษณะ (psychological characteristics) ชนิดหนึง มีลกษณะสำคัญแตกตาง ่ ั จากจิตลักษณะอื่น ๆ สรุปไดเปน 3 ดานดังนี้ 1. ดานลักษณะ แยกเปน 4 ดาน คือ 1.1 ทัศนคติเปนความพรอมในการตอบสนองตอสิ่งเราในทางที่ชอบหรือไมชอบ ซึ่ง เปนความพรอมดานจิตใจมากกวาทางรางกายจึงทำใหไมสามารถมองเห็นได หรือสังเกตไดโดยตรง ตองสังเกตจากพฤติกรรมการแสดงออก 1.2 ทัศนคติเปนภาวะทางอารมณที่พรอมตอบสนอง ยอมรับ ชอบ หรือไมชอบของ บุคคล มีความเกี่ยวของกับอารมณอยางแยกไมออกและบางครั้งไมมีเหตุผล อธิบายไมได 1.3 ทัศนคติไมใชพฤติกรรม แตเปนลักษณะทางจิตที่มีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิด และเปนตัวกำหนดแนวทางในการแสดงออกของพฤติกรรม 1.4 ทัศนคติไมสามารถวัดไดโดยตรง แตสามารถวัดไดจากการสรางเครืองมือวัดพฤติกรรม ่ ที่แสดงออกมา เพื่อใชเปนแนวทางในการทำนายหรืออธิบายทัศนคติได 4AW_MathGame#final.indd 4 3/15/12 10:19:34 AM
 7. 7. 2. การสรางทัศนคติ ทั ศ นคติ เ กิ ด จากการเรี ย นรู แ ละเกิ ด จากการได รั บ ประสบการณ บุ ค คลแต ล ะคนจะมี ทัศนคติในเรื่องเดียวกันแตกตางกัน หรือเหมือนกันก็ได ซึ่งขึ้นอยูกับเหตุผลตาง ๆ เชน สภาพ แวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม อายุ สติปญญา เปนตน 3. ความคงทนของทัศนคติ ทั ศ นคติ มี ค วามคงที่ แ ละแน น อนพอสมควร แต อ าจจะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงได เ นื่ อ งจาก ทัศนคติเปนสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการเรียนรูและประสบการณ และหากมีการเรียนรูใหม หรือไดรับ ประสบการณใหมทัศนคติอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได ทัศนคติสามารถเปลี่ยนแปลงไดขึ้นอยูกับ สิ่งแวดลอม การเปลี่ยนทัศนคติอาจเกิดขึ้นหลายลักษณะดังนี้ 3.1 การยินยอม เปนการยอมรับอิทธิพลจากผูอื่น โดยยอมปฏิบัติตัวไปในทิศทาง ตามที่เขาตองการ หรือพอใจ 3.2 การเลียนแบบ เปนการแสดงพฤติกรรมใหเหมือนกับคนอื่นในสังคม หรือเพื่อให เปนที่ยอมรับของคนในสังคม จะไดมีสัมพันธภาพที่ดีกับกลุมคนในสังคม 3.3 การรับอิทธิพลจากสิ่งตาง ๆ เนื่องจากตรงกับคานิยมที่มีอยูในตนเอง หลักการสรางทัศนคติท่ดีแกนักเรียน ี ทวี ทอแกวและอบรม สินภิบาล (2530 : 57) กลาวถึงหลักการสรางทัศนคติทดตอนักเรียน ี่ ี  ดังนี้ 1. ใหนักเรียนทราบจุดมุงหมายในเรื่องที่เรียน 2. ใหนักเรียนเห็นประโยชนของวิชานั้น ๆ โดยแทจริง 3. ใหนักเรียนไดมีโอกาสหรือมีสวนรวมในการเรียนการสอน 4. ใหนักเรียนไดทำกิจกรรมที่สอดคลองกับความสามารถ ความถนัด เพื่อจะไดเกิดความ สำเร็จในการเรียน อันเปนผลใหมีทัศนคติที่ดีตอไป 5. การสอนของครูจะตองมีการเตรียมตัวอยางดี ใชวิธีสอนที่ดี เด็กเขาใจอยางแจมแจง 6. ครูจะตองสรางความอบอุนและความเปนกันเองกับนักเรียน 7. ครูจะตองสรางเสริมบุคลิกภาพใหเปนที่นาเลื่อมใส 8. จัดสภาพแวดลอมตาง ๆ ในหองเรียนใหมีบรรยากาศที่นาอยูและนาสนใจ 5AW_MathGame#final.indd 5 3/15/12 10:19:34 AM
 8. 8. ครู เ ป น บุ ค คลที่ มี ค วามสำคั ญ ในการสร า งทั ศ นคติ ใ ห กั บ นั ก เรี ย น โดยการจั ด กิ จ กรรม การเรี ย นการสอนที่ น า สนใจ สามารถพั ฒนาทั ศ นคติ ใ นทางบวกให กั บ นั ก เรี ย นได เพราะหาก นั ก เรี ย นมี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต อ นั ก เรี ย นจะตั้ ง ใจเรี ย น เอาใจใส ต อ การเรี ย น ซึ่ ง จะมี ผ ลต อ ผลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดีขึ้นได จากลั ก ษณะสำคั ญ ของทั ศ นคติ โ ดยทั่ ว ไปทั้ ง 3 ด า นข า งต น เพื่ อ นำมาประยุ กต ใ ช กั บ ทั ศ นคติ ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร สรุ ป ได ว า ทั ศ นคติ ต อ วิ ช าคณิ ต ศาสตร มี ลั ก ษณะเป น นามธรรม ที่ไมสามารถวัดไดโดยตรง เปนสิ่งที่สามารถพัฒนาไดโดยการจัดการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร ใหนักเรียนมีทัศนคติทางบวกตอวิชาคณิตศาสตร นักเรียนสวนใหญจะเรียนคณิตศาสตรอยางไมเต็มใจ รูสึกวาถูกบังคับใหเรียน หรือเรียนไป ตามที่ครูบอก เพราะนักเรียนรูสึกวาวิชาคณิตศาสตรยาก ไมนาสนใจ ทำใหนักเรียนไมมีโอกาส ไดพัฒนาความรูสึกเชิงจำนวน ตรงกันขามกับการเลน นักเรียนจะเกิดความสนุกสนาน ผอนคลาย หากครูมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สนุกควบคูไปกับไดเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระวิชา คณิตศาสตรไปดวย จะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางยั่งยืน และที่สำคัญจะทำใหนักเรียนเกิด ทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร เมื่อรูสึกชอบนักเรียนก็จะเรียนไดดีมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดี ตามไปดวย ทฤษฎีที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน คณิตศาสตรในเด็กวัยประถมศึกษา ทฤษฎีที่นำมาใชคูกับการเรียนการสอนแบบยึดผูเรียนเปนสำคัญ การเลนเกม การไดมี โอกาสได ล งมื อ ทำสิ่ ง ต า ง ๆ ด ว ยตั ว นั ก เรี ย นเองเพื่ อ ช ว ยให เ กิ ด การเรี ย นรู ไ ด ดี นั้ น คื อ ทฤษฎี คอนสตรัคติวิสต (constructivist theory) หรือ คอนสตรัคติวิซึม (constructivism) ของ Piaget ซึงมีแนวคิดหลักวา บุคคลเรียนรูโดยการสรางความรู ดวยวิธการทีแตกตางกัน โดยอาศัยประสบการณ ่  ี ่ เดิม โครงสรางทางปญญาเดิมที่มีอยู ความสนใจและแรงจูงใจภายในเปนพื้นฐาน (Noddings. 1990) โดยที่ ค วามขั ด แย ง ทางป ญ ญา (cognitive conflict) ซึ่ ง เกิ ด จากการที่ บุ ค คลเผชิ ญ กั บ สถานการณทเปนปญหา หรือมีปฏิสมพันธกบผูอน จะเปนแรงจูงใจใหเกิดการไตรตรอง (reflection) ี่ ั ั  ื่ 6AW_MathGame#final.indd 6 3/15/12 10:19:35 AM
 9. 9. ซึ่งนำไปสูการสรางโครงสรางทางปญญาใหม (cognitive restructuring) ที่ไดรับการตรวจสอบ ทั้งตนเองและผูอื่น วาสามารถแกปญหาตาง ๆ ที่อยูในกรอบของโครงสรางนั้น และใชเปนเครื่องมือ สำหรับการสรางโครงสรางใหมอ่น ๆ ื หลักการของทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (constructivist theory) ซึ่งเปนทฤษฎีพัฒนาการ ทางสติปญญาของ Piaget ซึ่งมี 3 ขั้นตอนดังนี้ 1. ประสบการณ ท างกายภาพ (physical experience) เกิดจากผู เ รีย นไดมีโอกาส ทำกิจกรรมตาง ๆ โดยใชวัสดุอุปกรณที่หลากหลาย และไดสัมผัสทุกสิ่งดวยตนเองและ เกิดการเรียนรูได 2. ประสบการณทางสังคม (social experience) เกิดจากผูเรียนไดมปฏิสมพันธกบเพือน  ี ั ั ่ ไดเขาสังคมทำใหมีโอกาสพูดคุยกับผูอื่น กอใหเกิดความขัดแยงทั้งภายในตัวเองและ กับผูอื่น จะทำใหผูเรียนสนใจในความคิด ความเปนตัวตนลดลง ใหความสนใจหรือ ใหความสำคัญกับความคิดของผูอื่นมากขึ้น 3. กระบวนการสรางความสมดุล (equilibration) เปนสิ่งที่มีความสำคัญมากและมี ผลกระทบตอการพัฒนาความคิดของเด็กมากที่สุด ความแตกตางระหวางการเรียนการสอน โดยใชเกมคณิตศาสตรกับการเรียนการสอนปกติ ความแตกตางระหวางการเรียนการสอนแบบปกติกบการเรียนการสอนโดยใชเกมคณิตศาสตร ั มีหลายอยางดวยกัน เชน ขั้นตอนการสอน สื่ออุปกรณ ขนาดกลุมของนักเรียน ลักษณะการนั่งเรียน กิจกรรมทีนกเรียนทำ พฤติกรรมการแสดงออกของผูเรียน ทัศนคติของผูเรียนทีมตอวิชาคณิตศาสตร ่ ั   ่ ี  ดังมีรายละเอียดเฉพาะหัวขอที่สำคัญดังนี้ 7AW_MathGame#final.indd 7 3/15/12 10:19:36 AM
 10. 10. 1. ขั้นตอนการสอน การเรียนการสอนปกติ การเรียนการสอนปกติมีขั้นตอนในการดำเนินการสอนดังนี้ 1. ขั้นนำเขาสูบทเรียน 1.1 ครูทบทวนความรูเดิมเพื่อเปนพื้นฐานของการเรียนรูเรื่องใหม 1.2 ครูจัดกิจกรรมเพื่อดึงดูดใหนักเรียนสนใจเรื่องที่จะเรียนใหม 2. ขั้นจัดกิจกรรมการเรียนรู 2.1 ครูยกตัวอยางโจทยคณิตศาสตรเพื่อสาธิตใหนักเรียนดู 2.3 ครูอธิบาย – สาธิตใหนักเรียนดู 2.3 นักเรียนบางคนออกมาอธิบาย – สาธิตใหเพื่อนดู 3. ขั้นสรุปบทเรียน 3.1 ครูและนักเรียนถามตอบเพื่อสรุปมโนทัศน 3.2 นักเรียนทำแบบฝกหัด การเรียนการสอนโดยใชเกมคณิตศาสตร การเรียนการสอนโดยใชเกมคณิตศาสตรมีขั้นตอนในการดำเนินการสอนดังนี้ 1. ขั้นสรางความขัดแยงทางปญญา 1.1 ครูเสนอปญหาที่นำไปสูการสรางโครงสรางใหมทางปญญาใหนักเรียนฟง 2. ขั้นดำเนินกิจกรรมไตรตรอง 2.1 นักเรียนเขากลุมยอยและใชกระบวนการกลุมในการเลนเกมคณิตศาสตร 2.2 ครูแจกอุปกรณในการเลนเกมคณิตศาสตร 2.3 ครูอธิบายวิธการเลนเกมคณิตศาสตร ี 2.4 นักเรียนเลนเกมคณิตศาสตร 3. ขั้นสรุปผลการสรางโครงสรางใหมทางปญญา 3.1 ครูและนักเรียนรวมกันอภิปรายเพื่อสรุปมโนทัศน 3.2 นักเรียนทำแบบฝกหัด 8AW_MathGame#final.indd 8 3/15/12 10:19:36 AM
 11. 11. 2. สื่ออุปกรณ สื่ออุปกรณการสอนแบบปกติใชสื่อการสอนตามลักษณะเนื้อหาที่สอน เชน บัตรคำ แถบ ประโยค รูปภาพ ของจริง ฯลฯ สวนสื่อการสอนโดยใชเกมคณิตศาสตรจะเปนเกมคณิตศาสตร และอุปกรณในการเลนเกมที่ครูผลิตขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเลนแลวเกิดการเรียนรูในเนื้อหาคณิตศาสตร ในแตละเรื่อง หนึ่งเกมตอเนื้อหาคณิตศาสตรหนึ่งเรื่อง และใบบันทึกการเลนเกมตาง ๆ 3. กิจกรรมและพฤติกรรมการเรียน การเรียนแบบปกติผูเรียนจะนั่งเรียนตามปกติ มีการถามตอบและมีตัวแทนผูเรียนออกมา รวมกิจกรรมหนาหองเปนบางโอกาส สวนการเรียนแบบใชเกมคณิตศาสตรผูเรียนนั่งเรียนเปนกลุม กลุมละ 4 คน โดยในแตละกลุมจะคละกันระหวางเด็กเกง กลาง ออน ในทุกชั่วโมงที่เรียนทุกคน จะไดมีโอกาสสัม ผัสอุปกรณการเลนเกมมีหนาที่ไดรับผิดชอบทำในกลุม ทุกคนมีการชวยเหลือกัน ในกลุม ไดลุกขึ้นยืน เดิน วิ่ง ในเวลาเลนเกม ทำใหทุกคนกระฉับกระเฉง ตื่นตัว สนุกสนาน ทุกคน มีโอกาสไดพูดแสดงความคิดเห็น คนที่เรียนเกงจะชวยเพื่อนที่เรียนไมคอยเกง คนที่เรียนไมเกง จะไดรับการยอมรับจากเพื่อนในหลาย ๆ กิจกรรมที่ไดมีโอกาสไดทำ ไดชวยเหลือเพื่อน ทำใหเกิด ความภาคภูมิใจ เพื่อนยอมรับ มีความสุขในการเรียน มีทัศนคติที่ดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร และนอกเวลาเรียนผูเรียนจะพูดถึงการเลนเกมในชั่วโมง หรือนำเกมมาเลนนอกเวลาเรียน เชน หลัง เลิกเรียน พักกลางวัน เปนกลุม ๆ สิ่ ง ที่ ก ล า วมาข า งต น เป น สิ่ ง ที่ ผู เ ขี ย นได ค น พบจากประสบการณ จริ ง ที่ ใ ช ใ นการสอนกั บ ผูเรียนจริงในการเรียนการสอนกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลจากการเรียนการสอน วิ ช าคณิ ต ศาสตร ไ ด ผ ลเป น ที่ พึ ง พอใจ นั ก เรี ย นมี ทั ศ นคติ ต อวิ ช าคณิ ต ศาสตร ดี ขึ้ น มาก ผู เ ขี ย น จึ ง ประมวลประสบการณ แ ละความรู จ ากแนวคิ ด ทฤษฎี มาเขี ย นหนั ง สื อ เล ม นี้ ขึ้ น เพื่ อ แบ ง ป น ประสบการณใหครูอื่น ๆ ไดนำไปประยุกตใช หรือใชเปนแนวทางในการสรางสรรคเกมอื่น ๆ ขึ้นมา เพื่อใชสอนนักเรียนไดอยางหลากหลายเพื่อใชในการสอนเพื่อพัฒนาความรูสึกเชิงจำนวนใหกับ นักเรียนได สาระในหนังสือเลมนี้แบงเปน 8 บท ดังสังเขปสาระแตละบทในตารางตอไปนี้ 9AW_MathGame#final.indd 9 3/15/12 10:19:37 AM
 12. 12. ตาราง 1.1 แสดงเนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือเลมนี้แบงเปน 8 บทดังนี้ บทที่ ชื่อบท เนื้อหา/สาระ 1 บทนำ ธรรมชาติของเด็กในวัยเรียนระดับประถมศึกษา, ทฤษฎีทเี่ หมาะสมกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร ในเด็กวัยประถมศึกษา, ความแตกตางระหวาง การเรี ย นการสอนโดยใช เ กมคณิ ต ศาสตร กั บ การเรียนการสอนปกติ 2 เกมและเกมคณิตศาสตร ความหมายของเกม, ประโยชน ข องเกม, ชนิ ด ของเกม, เกมคณิ ต ศาสตร , หลั ก ในการนำเกม มาใช ใ นการสอนคณิ ต ศาสตร , ขั้ น ตอนในการ ใชเกมประกอบการสอนคณิตศาสตร, การสราง เกมคณิ ต ศาสตร เ พื่ อ พั ฒนา number sense, คำแนะนำในการใชเกมคณิตศาสตรในการเรียน การสอนวิชาคณิตศาสตร, ขั้นตอนของการสอน เกมคณิ ต ศาสตร เ พื่ อ พั ฒ นา number sense 3 ความรูสึกเชิงจำนวน ความรู สึ ก เชิ ง จำนวน, ความแตกต า งระหว า ง การสอนธรรมดากับการสอนเพื่อพัฒนา number sense, ลักษณะของผูที่มีความรูสึกเชิงจำนวน ที่ดี, การประเมินผลผูที่มีความรูสึกเชิงจำนวนที่ดี, ตัวอยางแบบวัดความรูสึกเชิงจำนวน, เกณฑการ ให ค ะแนนแบบสอบความรู สึ ก เชิ ง จำนวนและ การแปลความ, นักเรียนที่มีความรูสึกเชิงจำนวน ที่ดี, แนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา ความรูสึกเชิงจำนวน, ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต 10AW_MathGame#final.indd 10 3/15/12 10:19:37 AM

×