Referat lederseminar 140312

188 views
123 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
188
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Referat lederseminar 140312

  1. 1. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold 14.10.2013 Referat fra ledersseminar 14.03.12 Tilstede: se vedlagt deltakerliste Om Referatet: Referatet tar for seg beslutningene som ble foretatt under møtet, og beslutning på bakgrunn av tilbakemeldinger på mail vedrørende forslagene om brukermedvirkning. Velkommen Det ble ønsket velkommen av Ann-Eirin Lieng på vegne av styringsgruppen. Informasjon Prosjektleder orienterte kort om prosjektets status. Prosjektleder deltar i ulike møter, presentasjoner og samlinger. Prosjektet er kjent nasjonalt, og det er interesse for prosjektet fra ulike hold. Spesielt Verdikommisjonens arbeid. Økonomisk resultat for 2011 er i pluss.Prosjektet samarbeider med Høgskolen i Telemark om forskning og felles fagdag. Struktur og prosess for dagen: Prosjektleder gikk først gjennom forslagene fra prosjektgruppene. Deretter forslaget til styringsgruppen. Deretter gikk Verdikommisjonen gjennom sin vurdering, og til slutt fikk brukerrepresentantene anledning til å si sin mening Informasjon / samhandling: Prosjektgruppen har utarbeidet to visjonære mål. Disse er; • Barnevernet i Vestfold - en dør inn. • Brukermedvirkning fullt ut. Beslutning: • Informasjon til barnehager og skoler. o Det nedsettes en kompetansegruppe som skal samle eksisterende kunnskap og modeller for informasjon. Kompetansegruppen skal sette sammen en informasjonspakke som anbefales brukt i Vestfold. o Bufetat og brukerrepresentanter deltar i kompetansegruppen. Aktuelle samarbeidspartnere inviteres inn i arbeidet. o Det skal være fokus på kontinuitet og kvalitetssikring. o Kommunal barneverntjeneste har ansvar for gjennomføring mot barnehager og Postadresse: Barneverntjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: +47 40066264 Web: http://helhetligbarnevern.wordpress.com E-mail: tommy.thompson@larvik.kommune.no
  2. 2. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold skoler. o • Prosjektleder tar ansvar for å sette sammen prosjektgruppe med dette mandat. Nettside o o Etablere en kompetansegruppe som får i mandat å utvikle standardisert informasjon om barnevernet, aktuelle linker og plan for oppdatering. Denne informasjonen kan brukes på de respektive nettsidene til kommunene og Bufetat. o Kompetansegruppen skal settes sammen av fagfolk fra kommunal barneverntjeneste, Bufetat og brukere. Det skal tilstrebes en bredest mulig sammensetning av brukere. o • Rette en henvendelse til Bufdir om å videreutvikle barnevernet.no som nettportal med flere interaktive tjenester som chatroom, etc. Forespørre Skjerfheimkollektivet om et samarbeid hvor deres ungdommer hjelper til med språk og informasjonsvalg. Samarbeid med media o o Prosjektleder gis mandat å koordinere mediekontakten vedrørende pHBiV. o Medier gis anledning til å hospitere i ulike deler av barnevernet i Vestfold. o pHBiV tar initiativ til et felles kompetanseseminar for journalister, barnevernsarbeidere og brukere. o • Prosjektleder inviterer mediene til informasjon om pHBiV etter 14.mars. Forespørre regionkontoret om kurs? Q-06/2007. Felles opplæring, samarbeid med Fylkesmannen. o Forespørre Fylkesmannen i Vestfold om å arrangere felles opplæring i ansvar og betalingsrundskrivet. o prosjektleder ansvar for kontakt med fylkesmannen. Postadresse: Barneverntjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: +47 40066264 Web: http://helhetligbarnevern.wordpress.com E-mail: tommy.thompson@larvik.kommune.no
  3. 3. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold • Omdømmebygging o Tilgjengelighet og omdømme løftes inn som nytt mandat og videreutvikles av Verdikommisjonen. o Styringsgruppen ansvarlig for å utarbeide nytt mandat til Verdikommisjonen. Kompetanse Beslutning: • Lederkompetanse o o Vedtatt at punkt om lederveiledning på tvers, og krav til lederutdanning i kommunalt barnevern legges inn i det nye lederforum for videre arbeid. o • Vedtatt at det opprettes et lederforum for alle ledere i kommunalt og statlig barnevern med fokus på kvalitet og lederutvikling. Styringsgruppen er ansvarlig for etablering. Vedtatt at pHBiV arbeider videre mot høyskolemiljøene for å etablere en egen utdanning innen barnevernsledelse. Prosjektleder er ansvarlig. Styrke saksbehandlerrollen o o • Vedtatt å etablere et barneforum og ungdomsforum. Mandat at forumene skal nyttes til erfaringsutveksling, fagutvikling og samarbeid. Akuttarbeid skal tas inn i forumene. Det lages en agenda med faste punkter etter modell av fosterhjemsforum. Prosjektleder er ansvarlig for etablering. Vedatt at alle som arbeider i barnevernet i Vestfold skal ha saksveiledning. Handlekraft o Vedtatt å bruke Handlekraft som kompetanseprogram fra januar 2013. o Vedtatt at kompetansegruppen får i mandat å arbeide videre med RVTS for å utvikle kompetanseprogrammet for Vestfold. o Enighet om at kompetansemidler nyttes til Handlekraft i 2013. o Leder av kompetansegruppen, Jeanette Indreiten, innkaller til første møte. Postadresse: Barneverntjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: +47 40066264 Web: http://helhetligbarnevern.wordpress.com E-mail: tommy.thompson@larvik.kommune.no
  4. 4. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold Tiltaksutvikling: Beslutning: • Vestfold ressurssenter for barn og familier o Vetatt at det nedsettes en prosjektgruppe som skal jobbe frem konkret forslag vedrørende Vestfold ressurssenter for barn og familier: Leder Lill-Heidi Thomassen, Anna Marie Frost, Berit Kvanvik, Stein Erik Lidtveit, Liv Irene Nøstvik, ytterligere en brukerrepresentant. Frist for å legge frem forslag 01.10.12. Mandat: Utrede muligheten for å etablere Vestfold ressurssenter, administrativ og faglig forankring, omfang og økonomi, samt innhold av tilbud/tjenester i senteret. Lill-Heidi tar ansvar for å kalle sammen til første møte i gruppa. • Vedtatt å forsøke utvikle et samarbeidsprosjekt med Bupa i Vestfold. Styringsgruppen tar ansvar for å koordinere initiativet overfor Bupa. • Forslag om å ta i bruk ordet kontaktperson for ansatte ved barneverntjenesten. Det oppfordres til å drøfte dette temaet i den enkelt barneverntjeneste. Verdikommisjonen vil følge dette opp i sitt videre arbeid med kommunene. Det samme gjelder spørsmålet om antall saker pr. ansatt i barneverntjenesten. Brukermedvirkning Forslagene vedrørende brukermedvirkning ble det ikke tid til å gå gjennom. Forslagene ble sendt ut på mail med tilbakemelding til prosjektleder. Tilbakemeldinger ble gått gjennom sammen med Ann-Eirin Lieng på vegne av styringsgruppen. De ble systematisert og satt sammen som beslutning ut i fra hva majoriteten ønsker. Beslutning • Brukerråd o Vedtatt at halvparten av kommunene og enhetene etablerer eget brukerråd innen utgangen av 2012. o At ordningen med brukerråd evalueres gjennom pHBiV første semester 2013. o Om gode resultater er det et mål at det etableres brukerråd i gjenstående kommuner og enheter i Vestfold innen utgangen av 2013. Postadresse: Barneverntjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: +47 40066264 Web: http://helhetligbarnevern.wordpress.com E-mail: tommy.thompson@larvik.kommune.no
  5. 5. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold • Etisk råd o o Vedtatt at forslaget videreføres av Verdikommisjonen. o • Vedtatt mandat; rådet skal bidra til å heve kompetansen i etisk refleksjon, og bidra til grundig og systematisk håndtering av etiske problemstillinger. Verdikommisjonen vurderer spørsmålet om en pasient- og brukerfunksjon vs etisk råd. Støtteperson o • Norsk Senter for Medvirkning o • Vedtatt at kommunene og enhetene skal oppfordre til å benytte støtteperson. Det skal være bruker selv som har myndighet til å velge sin støtteperson. Vedtatt at det settes ned en prosjektgruppe som utarbeider ideen videre. For så å adressere det til aktuelle instanser. Referansegruppe o Vedtatt å opprette en brukerreferansegruppe for pHBiV. o Styringsgruppen ansvarlig for å utarbeide mandat til referansegruppen. Referent Tommy Thompson prosjektleder Postadresse: Barneverntjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: +47 40066264 Web: http://helhetligbarnevern.wordpress.com E-mail: tommy.thompson@larvik.kommune.no
  6. 6. Prosjekt Helhetlig Barnevern i Vestfold • Etisk råd o o Vedtatt at forslaget videreføres av Verdikommisjonen. o • Vedtatt mandat; rådet skal bidra til å heve kompetansen i etisk refleksjon, og bidra til grundig og systematisk håndtering av etiske problemstillinger. Verdikommisjonen vurderer spørsmålet om en pasient- og brukerfunksjon vs etisk råd. Støtteperson o • Norsk Senter for Medvirkning o • Vedtatt at kommunene og enhetene skal oppfordre til å benytte støtteperson. Det skal være bruker selv som har myndighet til å velge sin støtteperson. Vedtatt at det settes ned en prosjektgruppe som utarbeider ideen videre. For så å adressere det til aktuelle instanser. Referansegruppe o Vedtatt å opprette en brukerreferansegruppe for pHBiV. o Styringsgruppen ansvarlig for å utarbeide mandat til referansegruppen. Referent Tommy Thompson prosjektleder Postadresse: Barneverntjenesten, Postboks 2020, 3255 LARVIK Besøksadresse: Feyersgate 7, Larvik Telefon: +47 40066264 Web: http://helhetligbarnevern.wordpress.com E-mail: tommy.thompson@larvik.kommune.no

×