`aZ              ^          
 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP                      ...
•   
  •   
  •    =
  •   
  •    
                            
© 20...
2                      `a
                           `a
         ...
`aZ              ^          
 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP                      ...
• `           a                 
              3       Z      -	   ...
£
© 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
`        a                    
                                ...
`         a         Z   `a` 
                   – 4' 
                ...
@ @ @
                           A A A
                           x ...
(
                                            ‚
              ...
c                  c       [             ]
                  _    ...
Kc                              
                  _      a      ...
^             ]
                  _      a                       ...
^  [ ]
  •            a ^
 ^n`            |
       –                 ...
^               [ ]
  •            a             Kc - ]
       –     ...
[Kc F                      Z  Kc- 
    ] [                      `a=


   ...
È
                           Ç
© 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
•        `                 =
       –       Z  =           ^  `a
   ...
)RU HYHU VRIWZDUH IXQFWLRQ FUHDWHG KRZHYHU ELJ RU VPDOO WKH
      GHYHORSHU DOVR FUHDWHV PHDQLQJIXO WHVWV WKDW FDQ EH...
•                            ; ] 
          Z                a ...
•         Z               acbc        - =
                         ...
[              a ^[         [   ^  ^Z
                  a           ...
– 9LVXDO 6WXGLR 3URIHVVLRQDO (GLWLRQ
       –    [ 3

  • 7HDP )RXQGDWLRQ 6HUYHU 
   ^         
 ...
[              a ^[       [   ^  ^Z
                  a         a  ac  `...
•                        c    `  ^Z
       – K=                    ...
•            a                  $ dWb   
                         ...
9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP                              ^      a
             ...
•        c`                a  c
       –   c      c`
       –   `_    ...
1(7 )UDPHZRUN                    _  ac
   6      
          c`          ...
•            aZ            a  ` ^   Z _

       –  a!                  ...
•
       –          U  [         a
       –          ac  
       –   ...
9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP                 ^    a  ac  `

          a            ...
c`A
                               æçèéê
  •
       –      c` [     ...
c`            
                             ë ðñòóô
  •
       –B   ...
a         /2
                                                ...
c        !
                                             £ ðñòóô
 ...
^            `
                                     # 
  •
     ...
•        ^                ='  Z
       – `c                     c`  a2
...
[             a          ^Z
                 c         c
      ...
•        Z                   a ^^
       – ` a  =c`b                  ...
9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP                    ^  c  c

          a             ...
•  a
  • baca                              J


                      ...
•                c
        – _            b aZ
        – !            ...
•       ]        ]             c  c   96    c`       a
     2    ...
[          a ^[          - ^  ^Z
             2  `a           a_ c  `
...
•                          a
       –      c`            ` a    ^  ...
• +                   a       ^2   `a

            +        a        ...
9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP                       ^2  `a

       c              ...
• +            a- I
  •            a 
  • c           c   `a            ...
•        `a                6     a   b L     ^
       –          a    ...
•                    Z      I  ^[       a     -


                  ...
• -                        a]
  • `a                       a  %97
  ...
• I               ^                 `a   

       –  `a            ...
`a
       –_ c `                      [=-
       –c c                 ...
` 
                                    `a3

           
          ...
[          a - ^ ^Z
             ` ` a#  ac _
                       ...
• `           `            a    `     #
       –          `       a
 ...
c`
                    #
                           a
            ...
9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP                    ^      c

                      ...
•                             c     ,
  • A                      ...
—
                           
© 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
8
=S`           `
                  _      a                    `a

   ...
Kc                       cbc             .
                  _    ...
•                    =
       –          8         F     Z
        ...
Z
            •      c 
            •      , Z
                 –    ...
]^
                                    “
                     ...
,2
                      302
                           _  a     ...
c                c    _       ^ ,7    `
                  _      a   ...
c                c    _       ^ ,7    `
                  _      a   ...
• 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP b                        
       KWWSZZZPLFURVRIWFRPMDSDQPVGQWHDP...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

開発者テストからはじめるチーム開発の実践

478 views
458 views

Published on

*2007 年に開催した MSDN オフサインセミナーのセッション資料です。

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
478
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

開発者テストからはじめるチーム開発の実践

 1. 1. `aZ ^ 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP _ ` ` c` ac bc _ ` c`a X: KWWSEORJVPVGQFRPWRPRKQ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 2. 2. • • • = • •   © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 3. 3. 2 `a `a A 7HDP 6VWHP ¡ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 4. 4. `aZ ^ 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP _ ` ` c` ac bc _ ` c`a X: KWWSEORJVPVGQFRPWRPRKQ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 5. 5. • ` a 3 Z - = ^ Z Z • ^ ] – KcZ ] • a a ac ` • c c • 2 `a c • ` ` a# • c c 7HDP 6VWHP ^Z ` c= Z ; b a ^ ¢ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 6. 6. £ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 7. 7. ` a % % b `a = =` A ¦ ¥ 4 ¨ # # 0 3 ¨ $ % ( ( 1 2 ( ( © © !© © ' ' ' ) ' ' ' ) ' § ! ¤ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 8. 8. ` a Z `a` – 4' • = `a= – 62$ ($, • ` Z ! • a' ^ 3 G ] – . • – c • 5 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 9. 9. @ @ @ A A A x U B7 C C C8 y r D E E E 9 € rF r s G ‚S I bH P ƒ t` HQ „i R T f TS Up U VT V V V V V W U W …W X † u YQQ ‡v Ra ˆ b I` ‰c a  d ‘ e` S ’ H cdb f “ S e` ” XH b c f ` © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved. • HQw S –q g — h S c` ˜ iQ ™ S f d p e S Z f g R` q h G i S q j q k a l m n o p q r j s t u c# v w x 36 q zy { | } ~ | Z9 ’ M# % @ € ‚  9 ƒ ‡ … ‚ U ƒ „ … G3
 10. 10. ( ‚ ƒ † … 6
 11. 11. c c [ ] _ a `a . . . ` ` ` ¢ ¤ ’ ‘ £ ¤  Š ‘ £   ‹ Ž Š   ¡ ¢  Œ ¥ Ÿ ¦ ¢ ž ’ ‘    ›• š” —Ž ¨“ ˜‘ ™’ ca œ – '% 3= . !74 . c` a# ¢ ª ’ ‘ š § ¨ ‘ ©  ¡ ¢ Ÿ c` a3  š § ž   ` ` a# cc ` # cb a c` aA# ‰ ˆ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 12. 12. Kc _ a `a ` ` . ` ] M c ¢ ¤ ’ ‘ £  3 $ a ¤ Š ‘ £   ‹ Ž 3 Š   ¡ ¢  Œ ¥ Ÿ ¦ ¢ ž ’ ‘    9Z ` ›• š” —Ž ¨“ ˜‘ ™’ ca œ – '% 3= !74 c` a a ` Z '% ¢ ª ’ ‘ š § ¨ ‘ ©  ¡ ¢ Ÿ c` a3  š § ž   ` ` a# cc ` 6 36 # cb a J f% c` aA# ˆ ˆ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 13. 13. ^ ] _ a `a ` ` ^ ` acbc ¢ ¤ ’ ‘ £  3 a ¤ Š ‘ £   ` 8 [ ‹ Ž Š   ¡ ¢  Œ ¥ Ÿ ¦ ¢ ž ’ ‘    a ^ ] ] Kc ›• š” —Ž ¨“ ˜‘ ™’ ca œ – '% 3= c` a a ` `a PO !74 ¢ ª ’ ‘ š § ¨ ‘ ©  ¡ ¢ Ÿ c` a3  š § ž   a - ` ` a# cc ` # cb a ^ [^ c` aA# PO   ˆ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 14. 14. ^ [ ] • a ^ ^n` | – – – • ^[ –_ c ` –c c `a • Z ^[ – baca ¡ ˆ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 15. 15. ^ [ ] • a Kc - ] – ²® , µ° j± ³¯ ²® µ° j± ³¯ ¬ ­ ¬ ­ ¢ ¢ ’ ‘ ’ ‘ ¶ · ¶ · ¸ ¸ ´ ´ ÅÁ Ä Æ à ½ À » ¿ º ¼ ¹ ¾ • 3 J –2 `a n Z| b J – • = ^T –c c 6 ˆ « © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 16. 16. [Kc F Z Kc- ] [ `a= = ^ Z^ = = ˆ ¢ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 17. 17. È Ç © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 18. 18. • ` = – Z = ^ `a – acbc – Z6 Z aA – = •2 `a • a • c c • ac •` ` a# Ç É © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 19. 19. )RU HYHU VRIWZDUH IXQFWLRQ FUHDWHG KRZHYHU ELJ RU VPDOO WKH GHYHORSHU DOVR FUHDWHV PHDQLQJIXO WHVWV WKDW FDQ EH DXWRPDWLFDOO H[HFXWHG WR YHULI WKDW WKH VRIWZDUH ZRUNV FRUUHFWO 7KH GHYHORSHU GRHV QRW FKHFN LQ WKH VRIWZDUH IXQFWLRQ EHIRUH WKH WHVWV IRU WKDW IXQFWLRQ SDVV 7KH GHYHORSHU DGGV WKH WHVWV WR D UHSRVLWRU RI DXWRPDWHG WHVWV WKDW YHULI WKDW DOO SDUWV RI WKH LQWHJUDWHG VVWHP IXQFWLRQ FRUUHFWO 7KLV FROOHFWLRQ RI DXWRPDWHG WHVWV LV IUHTXHQWO H[HFXWHG DQG WKH WHDP FRPPLWV WR NHHS WKH WHVWV SDVVLQJ DW HYHU VWDJH RI WKH GHYHORSPHQW FFOH Ì Ë Î Ñ Ñ Ô Õ× Û Ï Ï Ï Ï Ð Õ Ø ÐÕ Ú Õ Ü ÓÞ Ý Ø ß Í Í Ò Ò Ò Ö Ù Ó Ê Ç © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 20. 20. • ; ] Z a c ` ` a '// (;( ac ` ` a ^ `a # ; `a O à Ç © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 21. 21. • Z acbc - = Z^ a c a ` ` a '// (;( ac ac ` ` ` a `a # 2 `a c c á â © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 22. 22. [ a ^[ [ ^ ^Z a a ac ` [ a ^Z c c [ a ^[ - ^ ^Z 2 `a a_ c ` [ a - ^ ^Z ` ` a# ac _ á Ç © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 23. 23. – 9LVXDO 6WXGLR 3URIHVVLRQDO (GLWLRQ – [ 3 • 7HDP )RXQGDWLRQ 6HUYHU ^ –` ` a# – # – c`` – a á á © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 24. 24. [ a ^[ [ ^ ^Z a a ac ` á ã © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 25. 25. • c ` ^Z – K= [ – a2 • – = U [ a – `_c cbc Z[ – ac á ä © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 26. 26. • a $ dWb ^= ^ Z SXEOLF YRLG 6HW:LQ)RFXV VWULQJ W ERRO PD[LPL]H ^ LI W UHWXUQ $ ^ c LI 1DWLYH0HWKRGV6HW)RUHJURXQG:LQGRZ 1DWLYH0HWKRGV)LQG:LQGRZ QXOO W WKURZ QHZ (UURU RXOG QRW ORFDWH DSS W ` $ _ `L ^ a ,V1XOO2U(PSW Z á å © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 27. 27. 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP ^ a c ` c _ ac http://msdn2.microsoft.com/ja-jp/library/ms229042.aspx ^[ ] • ca Z • c` a2 • bc Z •A ca Z ZLWK á È © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 28. 28. • c` a c – c c` – `_ c – – _ ` – c – – – - – EX – ^ = 2 • 7HDP )RXQGDWLRQ 6HUYHU – á É © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 29. 29. 1(7 )UDPHZRUN _ ac 6 c` a a = A Z á Ê © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 30. 30. • aZ a ` ^ Z _ – a! _ – c` 8 ^
 31. 31. • – U [ a – ac – a 6 I á à © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 32. 32. 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP ^ a ac ` a 6 2 a! _ b =B Z3 •0LFURVRIW 5HVHDUFK Z [ ^ ` •:LQGRZV 26 a [ = ] ] [2 6 c` a c` ` a ã â © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 33. 33. c`A æçèéê • – c` [ * î ë ï ì í • _Z Z ã Ç © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 34. 34. c` ë ðñòóô • –B c` õ ø ù ö ì í ÷ • _Z Z ã á © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 35. 35. a /2 ú ðñòóô – • ^^ a ý ü þ ¢ ÿ   ¡ û VWDWLF FODVV 3URJUDP ^ UHJLRQ $SSOLFDWLRQ (QWU 3RLQW VXPPDU! 7KH PDLQ HQWU SRLQW IRU WKH DSSOLFDWLRQ VXPPDU! 67$7KUHDG@ VWDWLF YRLG 0DLQ VWULQJ@ DUJV ^ $SSOLFDWLRQ(QDEOH9LVXDO6WOHV $SSOLFDWLRQ6HWRPSDWLEOH7H[W5HQGHULQJ'HIDXOW IDOVH :RUNIORZ DUJV ` HQGUHJLRQ UHJLRQ 6WDWLF 0HWKRGV VXPPDU! 3ULPDU ZRUNIORZ IRU WKH DSSOLFDWLRQ VXPPDU! SDUDP QDPH DUJV ! RPPDQG OLQH DUJXPHQWV SDUDP! SULYDWH VWDWLF YRLG :RUNIORZ VWULQJ@ FPGDUJV ^ ROOHFW WKH OLVW RI FRPPDQG OLQH DUJXPHQWV /LVWVWULQJ! DUJV QHZ /LVWVWULQJ! FPGDUJV 6KRZ XVDJH VQWD[ LI WKH XVHU VR DVNV LI 8VH$UJ DUJV ^ 6KRZ$ERXW UHWXUQ ` ã ã © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 36. 36. c ! £ ðñòóô – • ¤ ë ë § ¦ ¥ ¨ © – _Z Z! Z %RRO 3DUVHRPPDQG/LQH VWULQJ@ DUJV ^ LI DUJV/HQJWK 6KRZ+HOS UHWXUQ IRU LQW L L DUJV/HQJWK L VZLWFK DUJVL@ ^ FDVH 6KRZ+HOS UHWXUQ IDOVH FDVH LQSXW LI DUJV/HQJWK ! L )LOH([LVWV DUJVL @ ,QSXW)LOH DUJVL @ EUHDN FDVH F RODSVH WUXH EUHDN ` UHWXUQ WUXH ` ã ä © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 37. 37. ^ ` # • –! Z Z ^^ $ ( ! c ! % ' • • a [ • [ – 06 5HVHDUFK Z :LQGRZV a= H = a3 3 – _ • _Z Z= ^Z ã å © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 38. 38. • ^ =' Z – `c c` a2 –A c = –A =([FHO _ `b a – X 7)6 ) 0 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 39. 39. [ a ^Z c c ) 1 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 40. 40. • Z a ^^ – ` a =c`b ` 6 – baca J • – 6 – baca = F ) 2 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 41. 41. 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP ^ c c a 6 • c • `ac ] ] • •2 `a ac_ • :HE `a ac_ • c a `a ac_ c c A a IZ ^ ) 3 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 42. 42. • a • baca J c c (;( ` a2 c c ! c ` a2 • `ac • '// ! h $631(7 5 4 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 43. 43. • c – _ b aZ – ! ^[ ` a Z ^ PDLQ $ ` a % ` a ` a • `ac – A – _ b aZ Z @98 7 @98 7 @98 7 @98 7 @98 7 @98 7 @98 7 @98 7 PDLQ $ ` a % ` a ` a 4 6 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 44. 44. • ] ] c c 96 c` a 2 `a _ ` c c a A cb a :HE c a `a A 4 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 45. 45. [ a ^[ - ^ ^Z 2 `a a_ c ` ) 4 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 46. 46. • a – c` ` a ^ `a • ^[ `a •! I [ `aZ – Z - • a_ c ` a 6 • – `a • 7'' 7HVW 'ULYHQ 'HYHORSPHQW 4 4 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 47. 47. • + a ^2 `a + a `aL `a • `a `aL c c `a ? ? ? `a ?? ? ? aL ? ?? 4 B © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 48. 48. 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP ^2 `a c * `a c` a `a c` a V • `a • 9% 1) ] ] . b a • $631(7 •` a ` 1(7 RPSDFW )UDPHZRUN • 3ULYDWH ` a [ ] • bc Z • c a `a a # •A ca `aZ ZLWK 0 4 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 49. 49. • + a- I • a • c c `a ^ `a c c a `a a `aA `a `a ` a `a b `a ` a `a 4 [A a_ c `A `a ^ 6 `a$ _ _ `a% _ _ 4 1 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 50. 50. • `a 6 a b L ^ – a [ Z I • ` a Z^ – bZ ^^ b Z • b ^ ` a Z^ • G [ c – `a ` ^N – Z 2 9Z b 83 – - ^ a A 2 4 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 51. 51. • Z I ^[ a - b `a c c L ^ ^ `aL `a = c c % I ^ `a = `a b I ^ `a ` ^ a L ^ `a aL 3 4 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 52. 52. • - a] • `a a %97 D F E C ( D F E C ( X U V R R W S T X U V R R W S T H D G C ( H D G C ( H D G C ( H D G C ( Q F E I P Q F E I % [ P % [ ca c`` c a A ^[ a %97 ca 5 B © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 53. 53. • I ^ `a – `a a
 54. 54. `a –_ c ` [=- –c c `a 2 `a `a ` a `a `aA `a B 6 © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 55. 55. ` `a3 a 2 `a a c a a c c a 2 `a ` Y e bf iq trs if € iq ƒf xs iq is c c c ‰ b d d ‚ „ ˆ‡ r r ur g ip i up v wx i v x x x † wx a h h y h h y h … … A B © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 56. 56. [ a - ^ ^Z ` ` a# ac _ ‘  © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 57. 57. • ` ` a ` # – ` a • ac • ` ` a 2 `a a • – bc • a •2 `a • ac – A , RQWLQXRXV ,QWHJUDWLRQ • A ca •` `a %97 %XLOG 9HULILFDWLRQ 7HVW  ’ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 58. 58. c` # a `a _ a `a abc 6( bc ? ` a `a `a =A cb a X LX B ` a ca = ca =PO cb`ac   © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 59. 59. 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP ^ c # c` aB # •` ` a • ca c`` • c A b a • ca` ` ac # c c c` a# • 6 • c` a ac ` • c` ab c c`` “  © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 60. 60. • c , • A = - • • • • • • ^ – – – – – – • • • • • • - • • • • • • • • • • • • A ca c`` ^ - c a A ^[ a %97 ca  ” © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 61. 61. —  © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 62. 62. 8
 63. 63. =S` ` _ a `a ` ` . ` ] M c i  n j € l 3 $ a  r j € l l s u 3 r w d h i v t p f q i e n j l g 9Z ` bz „y {u cx }j ~n | ca '% 3= !74 c` a a ` Z '% i o n j „ ™ k j m d h i f c` a3 l „ ™ e g ` ` a# cc ` 6 36 # cb a J f% c` aA# ˜  © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 64. 64. Kc cbc . _ a `a ` ` ` i  n j €  l r j € l l s u r w d h i v t p f q i e n j l g bz „y {u cx }j ~n | ca '% 3= !74 c` a a ` i o n j „ ™ k j m d h i f c` a3 l „ ™ e g ` ` a# cc ` # cb a c` aA# “ ‚ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 65. 65. • = – 8 F Z • c Z • Z ^ • @ = – 8 Y @ F Z • c``
 66. 66. Z • c • , Z –
 67. 67. ]^ “ ƒ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 68. 68. ,2 302 _ a `a c` a a ` '% 3UR b a `a` ac`a ,7 3UR “ „ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 69. 69. c c _ ^ ,7 ` _ a `a ` ` ` i  n j €  l r j € l l s u r w d h i v t p f q i e n j l g bz „y {u cx }j ~n | ca '% 3= !74 c` a a ` i o n j „ ™ k j m d h i f c` a3 l „ ™ e g ` ` a# cc ` # cb a c` aA# “ ‘ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 70. 70. c c _ ^ ,7 ` _ a `a ` ` ` i  n j €  l r j € l l s u r w d h i v t p f q i e n j l g bz „y {u cx }j ~n | ca '% 3= !74 c` a a ` i o n j „ ™ k j m d h i f c` a3 l „ ™ e g ` ` a# cc ` # cb a c` aA# “ ’ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 71. 71. • 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP b KWWSZZZPLFURVRIWFRPMDSDQPVGQWHDPVVWHP KWWSZZZPLFURVRIWFRPMDSDQPVGQYVWXGLRIXWXUH • 06'1 _ c 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP KWWSIRUXPVPLFURVRIWFRP06'1 -$GHIDXOWDVS[)RUXP*URXS,' 6LWH,' • 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP KWWSZZZPLFURVRIWFRPMDSDQPVGQWHDPVVWHPVKRZFDVH “  © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 72. 72. • c`c cc [ _ ac KWWSPVGQPLFURVRIWFRPMDMSOLEUDUPVDVS[ • 9LVXDO 6WXGLR [ `a KWWSZZZPLFURVRIWFRPMDSDQPVGQDUFKLWHFWXUH7HVWLQJ0H WKRGRORJ)RU9676 “ “ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 73. 73. • A c 6RIWZDUH DIH KWWSEORJVPVGQFRPWRPRKQ • 9676 c a a ` c 6RPHWKLQJ DERXW 7HDP 6VWHP KWWSEORJVPVGQFRPWRLZDGH • 06'1 7HFK1HW c _ ` c`a ^ c` a c KWWSZZZPLFURVRIWFRPMDSDQSRZHUSURFRPPXQLWEORJ “ ” © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 74. 74. 9LVXDO 6WXGLR 7HDP 6VWHP ^ ` a _ `a c b ^ c` aX [ 6DP *XFNHQKHLPHU -XDQ - 3HUH] “ — © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 75. 75. SDWWHUQV SUDFWLFHV • 7HDP 'HYHORSPHQW ZLWK 9LVXDO 6WXGLR 7HDP )RXQGDWLRQ 6HUYHU KWWSZZZFRGHSOH[FRP7)6*XLGH • 3HUIRUPDQFH 7HVWLQJ *XLGDQFH IRU :HE $SSOLFDWLRQV KWWSZZZFRGHSOH[FRP3HUI7HVWLQJ*XLGH “ ˜ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 76. 76. ‚ ” © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.
 77. 77. ” ƒ © 2007 Microsoft Corporation. All rights reserved.

×