μουσειο γουλανδρη

387 views
331 views

Published on

Ομάδα Μαθητών: Γιαννείου Μαριάνα, Δριμή Έλλη

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

μουσειο γουλανδρη

  1. 1.  Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάςιο Ευαγγελικισ ΢χολισ ΢μφρνθσ ΢χολικό Ζτοσ: 2011-2012 Τπεφκυνοσ Κακθγθτισ: Δαμιανόσ Πζτροσ Ομάδα Μακθτϊν: Γιαννείου Μαριάνα, Δριμι Ζλλθ Σμιμα: Γ1’
  2. 2. Σο Μουςείο Γουλανδρι Φυςικισ Ιςτορίασ είναι ίδρυμα κοινωφελζσ, αφιερωμζνο ςτθμελζτθ, ςυντιρθςθ και προςταςία του φυςικοφ περιβάλλοντοσ. Από τθν ίδρυςι τουχάραξε μια πρωτοπόρα πορεία, μια νζα προςζγγιςθ του ανκρϊπου με το φυςικόπεριβάλλον. Ανζπτυξε ενεργό επιςτθμονικι δραςτθριότθτα για τθν αντιμετϊπιςθ καιανάςχεςθ των περιβαλλοντικϊν απειλϊν που πλιττουν τον πλανιτθ και για τθναποκατάςταςθ των φυςικϊν πόρων που ςυντθροφν τθ ηωι.Σο Μουςείο εργάηεται για τθ διαφφλαξθ του φυςικοφ μασ περιβάλλοντοσ:• Εκπαιδεφοντασ κακθμερινά εκατοντάδεσ επιςκζπτεσ, κυρίωσ παιδιά ςχολικισ θλικίασ.• Διαχζοντασ γνϊςεισ ςτθν κοινωνία μζςω θμερίδων, ςυνεδρίων, εκδόςεων καιεκκζςεων.• Αναπτφςςοντασ εργαςτιρια υψθλισ τεχνολογίασ που εςτιάηουν ςτθν ζρευνα τωνφυςικϊν πόρων που ςτθρίηουν τθ ηωι (ζδαφοσ, νερό και ατμόςφαιρα) ςε ςυςχετιςμόμε τθ διατροφι και τθν υγεία.• ΢υνεργάηεται με άλλα επιςτθμονικά κζντρα και ιδρφματα ςτθν Ευρϊπθ και τισ Θ.Π.Α.ςτα πεδία τθσ βιοτεχνολογίασ, οικολογίασ εδάφουσ και αναλυτικισ χθμείασ.
  3. 3. Οι ςυλλογζσ του Μουςείου αρικμοφν ςιμερα εκατοντάδεσ χιλιάδεσ δείγματα και αποτελοφνπολφτιμο εκνικό κεφάλαιο, τισ τράπεηεσ δεδομζνων τθσ χώρασ, τθ βάςθ για κάκε επιςτθμονικιζρευνα και εφαρμογι ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, τθσ γεωργίασ και τθσδαςοπονίασ. Τα δείγματα των ςυλλογών αποτελοφν υλικό από το οποίο μποροφν να εξαχκοφνπολλά ςυμπεράςματα για το ςφγχρονο, αλλά και το παλαιότερο φυςικό περιβάλλον.Οι ςυλλογζσ του Μουςείου ςιμερα είναι οι παρακάτω:• Βοηανική ζυλλογή• Ενηομολογική ζυλλογή• Υδροβιολογική ζυλλογή• Ερπεηολογική ζυλλογή• Παλαιονηολογική ζυλλογή• Ορνιθολογική ζυλλογή•Θηλαζηικά
  4. 4. Θ χϊρα μασ διακζτει μια από τισ πιο πλοφςιεσ και ενδιαφζρουςεσ χλωρίδεσ ςτθν Ευρϊπθ. Θγεωγραφικι τθσ κζςθ, ωσ ςταυροδρόμι τριϊν θπείρων, θ γεωλογικι τθσ ιςτορία, θγεωμορφολογία τθσ, οι ιδιαίτερεσ κλιματικζσ ςυνκικεσ, τθ κακιςτοφν ζναν πραγματικόβοτανικό παράδειςο. Θ φυτοκικθ του τμιματοσ αρχικά περιζλαβε τθ ςυλλογι τουΚωνςταντίνου Γουλιμι με 24000 δείγματα που δϊριςε ςτο μουςείο.Οι ςυλλογζσ ςιμερα αρικμοφν πάνω από 80.000 δείγματα και είναι εξαιρετικά ςθμαντικζσγια τθ ταξινομικι μελζτθ τθσ χλωρίδασ τθσ Ελλάδασ και τθσ βαλκανικισ χερςονιςου.Αποτελοφν πολφτιμο εκνικό κεφάλαιο, τισ τράπεηεσ δεδομζνων τθσ χϊρασ, τθ βάςθ για κάκεεπιςτθμονικι ζρευνα και εφαρμογι ςτουσ τομείσ τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ, τθσγεωργίασ και τθσ δαςοπονίασ. Σα δείγματα των ςυλλογϊν αφοροφν ανϊτερα φυτά(πτεριδόφυτα, γυμνόςπερμα και αγγειόςπερμα) και είναι όλα από τον Ελλαδικό χϊρο.Αποτελοφν υλικό από το οποίο μποροφν να εξαχκοφν πολλά ςυμπεράςματα για τοςφγχρονο, αλλά και το παλαιότερο φυςικό περιβάλλον, κακϊσ είναι ζνα εξαιρετικό εργαλείογια τθν ανάπτυξθ εκδοτικϊν και εκπαιδευτικϊν δραςτθριοτιτων.
  5. 5. Οι ερευνθτικζσ δραςτθριότθτεσ του Σμιματοσ Χερςαίασ Ηωολογίασ περιλαμβάνουν ζρευναυπαίκρου και εργαςτθρίου, που αφορά ςτθν Οικολογία, Ηωογεωγραφία, Φυςιολογία καιΠροςταςία Ερπετϊν και Πουλιϊν κατά κφριο λόγο. Γίνονται επιτόπιεσ εργαςίεσ πεδίου,ενθμζρωςθ του κοινοφ και των αρμοδίων φορζων, προτάςεισ για τθ διατιρθςθ ειδϊν πουκινδυνεφουν με εξαφάνιςθ, κακϊσ και των βιοτόπων τουσ. ΢τθν εργαςτθριακι ζρευναπεριλαμβάνονται τροφικζσ αναλφςεισ, μορφομετρικζσ εργαςίεσ, μελζτθ τθσ κερμικισοικολογίασ, τθσ οικολογίασ τθσ αναπαραγωγισ και ςυντιρθςθ των ςυλλογϊν. Δζκα χιλιάδεσδείγματα βρίςκονται ςτθ βάςθ δεδομζνων από τισ Εντομολογικζσ ΢υλλογζσ του Μουςείου.Ζχουν ψθφιοποιθκεί τα 600 από αυτά. Σα ονόματα των ειδϊν είναι αυτά που βρίςκονταιπάνω ςτα δείγματα και μπορεί να μθ ςυμφωνοφν με τθ ςθμερινι ονοματολογία. Σο Σμιμαβρίςκεται ςτθ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ των ονομάτων αυτϊν.
  6. 6. Οι δραςτθριότθτεσ του τμιματοσ είναι ποικίλεσ και ςυνοψίηονται ςε ερευνθτικζσ,εκπαιδευτικζσ, ενθμερωτικζσ και εκδοτικζσ. Θ μελζτθ των μαλακίων των ελλθνικϊνκαλαςςϊν, τόςο των ςφγχρονων ειδϊν όςο και των απολικωμζνων, αποτελεί το κφριοαντικείμενο εργαςιϊν του τμιματοσ. Με βάςθ τισ ςυλλογζσ πραγματοποιοφνται μελζτεσ πουαφοροφν ςτθ ςυςτθματικι ταξινόμθςθ, ςτθν οικολογία, ςτθ ηωογεωγραφικι εξάπλωςθ τωνειδϊν, αλλά και ςτισ αλλαγζσ που ςυμβαίνουν ςτθ βιοποικιλότθτα. Παράλλθλα με ταδθμοςιεφματα πραγματοποιοφνται εκκζςεισ και εκπαιδευτικά προγράμματα που ςυμβάλουνςτθν ευαιςκθτοποίθςθ των μακθτϊν και των επιςκεπτϊν ςε κζματα που αφοροφν τοκαλάςςιο περιβάλλον. Είκοςι χιλιάδεσ δείγματα Μαλακίων ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθ βάςθδεδομζνων που ανικουν ςτθ ςυλλογι του Μουςείου. Περιλαμβάνουν κυρίωσ όςτρακα απόόλο τον κόςμο, κακϊσ και πολλά είδθ από τθν ελλθνικι κάλαςςα.
  7. 7. ΢υνοπτικά ςιμερα οι γεωλογικζσ ςυλλογζσ του μουςείου κατατάςςονται ςε:• Ορυκτολογικζσ• Πετρολογικζσ• ΠαλαιοντολογικζσΟι Ορυκτολογικζσ ςυλλογζσ του μουςείου καταρτίςτθκαν κυρίωσ από ζρευνεσ ςτο Λαφριο τοπλζον αξιόλογο μεταλλείο τθσ αρχαίασ Ελλάδοσ με πάρα πολφ μεγάλο αρικμό ορυκτϊν, ςτθνΧαλκιδικι, ςτθν Κριτθ, ςτθν ΢ζριφο, ςτθν Μιλο, ςτθν Ξάνκθ, ςτθν Νάξο, ςτθν Πάρο ςτθνΘάςο και αλλοφ. Οι Πετρολογικζσ ςυλλογζσ καταρτίςτθκαν από ζρευνεσ ςτισ διάφορεσγεωλογικζσ ηϊνεσ τθσ Ελλάδοσ όπωσ ηϊνθ Παξϊν, Ιόνιο ηϊνθ, ηϊνθ Πίνδου, Πελαγονικι καιΤποπελαγονικι ηϊνθ, ηϊνθ Ροδόπθσ και ηϊνθ Ανατολικισ Ελλάδοσ. Εκτόσ από τισ ζρευνεσ τουμουςείου ζνα τμιμα των ςυλλογϊν προζρχεται από δωρεζσ και αγορζσ. Σα Ορυκτά και ταΑπολικϊματα που ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθ βάςθ ανικουν ςτθ ςυλλογι του Μουςείου.Περιλαμβάνουν δείγματα από όλο τον κόςμο, κακϊσ και πολλά δείγματα από τθν Ελλάδα.Σα δείγματα ζχουν καταχωρθκεί με τα ονόματα που αναγράφονται ςτισ ετικζτεσ πουφζρουν.

×