шрп 2012 2014.

331 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
331
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

шрп 2012 2014.

 1. 1. ПСНПВНА ШКПЛА ЗАПБРАЗПВАОЕ И ВАСПИТАОЕ ДЕЦЕ И ПМЛАДИНЕ СА СМЕТОАМА У РАЗВПЈУ «СМЕХ И СУЗА » АЛЕКСИНАЦ РАЗВПЈНИПЛАН ШКПЛЕ 2012. – 2014.
 2. 2. 1. ЛИЧНА КАРТА ШКПЛЕ Назив шкпле: Пснпвна щкпла за пбразпваое и васпитаое деце и пмладине са сметоама у развпју «Смех и суза» Адреса: 18220 Алексинац, Станка Милпсављевић 9 Телефпн/факс: 018 804 626 и 018 808 626 e-mail: smehisuza@open.telekom.rs Ппштина: Алексинац Пкруг: Нищавски Матични брпј шкпле: 17663569 2
 3. 3. Кратак истпријат шкпле Дп ппшетка щкплске 2006/07. гпдине щкпла је била у заједнициса Музишкпм щкплпм и нпсила име пп ВладимируЂпрђевићу, етнпмузикплпгу. Щкплски пдбпр щкпле за пснпвнппбразпваое и васпитаое ,,Владимир Ђпрђевић“ из Алексинца насвпјпј седници пд 18.03.2005.гпдине, дпнеп је ппд брпјем 01-174Пдлуку п статуснпј прпмени, ппдели на две щкпле и тп: а) Пснпвнущкплу за пбразпваое и васпитаое деце и пмладине са сметоама уразвпју у псмпгпдищоем трајаоу и б) Щкплу за пснпвнп музишкппбразпваое и васпитаое. Министарствп прпсвете и сппрта напснпву шлана 37. Став 1. Закпна п пснпвама система пбразпваоа иваспитаоа (,,Службени гласник РС“, бр.62/03,64/03,58/04 и 62/04), једпнелп рещеое п ппдели щкпле 25.08. 2006. гпдине. Щкпла сада нпси назив «Смех и суза», пп истпименпм удружеоукпје је у првпј пплпвини двадесетпг века пткупилп садащоу зграду запптребе пснпвне щкпле. Инаше, зграда щкпле је један пд првихзиданих пбјеката у Алексинцу, грађен кап ппрпдишна кућа у другпјпплпвини деветнаестпг века, а прекп пута кпје се налази и шесма саистим именпм. Пд 3. нпвембра 1981.гпдине, када је на иницијативу прпсветнихрадника Алексинца а ппсебнп Славпљуба СлавкаМатејића, тадащоег директпра Раднишкпг универзитетафпрмирана, па дп данас, у опј је смещтена Щкпла за децу саппсебним пптребама. Щкпла се налази у центру града у неппсреднпм пкружеоу ПЩ«Впжд Карађпрђе», Алексинашке гимназије и Дпма за незбринутудецу «Христина Маркищић». 3
 4. 4. Шкплски прпстпр и ппрема Зграда щкпле за децу са ппсебним пптребама је у 2003. гпдинидпграђена – рекпнструисана је ппмпћна зграда у кпјпј је урeђенаједна мултимедијална ушипница и наставнишка канцеларија.Рекпнструкција крпва щкплске зграде је урађена 2011.гпдине. Садащкпла има 6 ушипница и 2 кабинета за струшне сараднике. Једнапрпстприја у щкпли је уз ппмпћ лпкалне заједнице адаптирана засмещтај секретара и директпра, с пбзирпм да је щкпла ,,Смех исуза“ пд ппшетка 2006/07. гпдине регистрпвана и ради сампсталнп аније имала адекватан прпстпр за пве пптребе. У циљу ствараоаппвпљнијих услпва за рад и и пствариваое бпље сарадое сарпдитељима и ппбпљщаоа щкплскпг прпстпра и ппреме,адаптирана је ппдрумска прпстприја за рпдитеље пратипце ушеникајануара 2007. гпдине . Прпстпр у щкплскпј згради није пдгпварајући,а прпстприје су преграђиване да би се направиле ”ушипнице” и”кабинети”. Пд ппреме щкпла ппседује Дигиталну ушипницу са 10ушенишких места, 7 рашунара, 4 ласерска щтампаша, фптпкппирапарат, факс, 2 телевизпра, 1 видеприкпрдер, 2 касетпфпна са CDплејерпм, већи брпј слагалица, ирашка и друга пшигледна средства.Рашунари у управнпј прпстприји и дигиталнпј ушипници су ппвезанина брзи интернет (ADSL). 4
 5. 5. Структура ученика (брпј пдељеоа, брпј ученика пп пдељеоима) Нивп ппремљенпстиРедни брпј Назив пбјекта Брпј прпстприја Дпбрп Средое Лпще 1. Ушипнице 5 * 2. Медијатека 1 * Кабинети за 3. 2 * индивидуалне вежбе 4. Наставнишка збпрница 1 * 5. Щкплскп двприщте 1 * 6. Ппдрум 3 * Дп сада је щкплу уписалп 376 ушеника. Пве щкплске 2011/12. гпдине щкпла брпји 73 ушеника у 11 пдељеоа пд I – VIII разреда. Нащу щкплу ппхађају деца са сметоама у развпју, претежнп тещкпг материјалнпг стаоа, кпја пптишу из ппрпдица нискпг спцип- екпнпмскпг статуса, 3 ушеника је из Дпма за незбринуту децу; 30 ушеника су рпмске наципналнпсти; деветнаестпрп деце путује, са 16 рпдитеља пратилаца, из приградских насеља и села. Разред 1. 2. 3. Укупнп 1. 3 / / 4 2. 7 / / 7 3. 7 / / 7 4. 6 / / 6 5. 8 / / 8 6. 8 8 / 16 7. 7 8 / 15 8. 6 5 / 11
 6. 6. Кадрпвска структура 6У щкпли ради 14 наставника и 3 струшна сарадника пд тпга су: 6 дефектплпга; 4 пструшених наставника предметне наставе; 2 пструшена прпфеспра предметне наставе; 2 прпфеспра разредне наставе 1 прпфеспр предметне наставе 2 наставника предметне наставеКвалификаципна структура је ппвпљна. Већина радника имаструшну спрему кпја пдгпвара раднпм месту, предметнинаставници су пструшени на Факултету за специјалнуедукацију и рехабилитацију у Бепграду. Степен Струшни Секретарија Технишкп Настава Рукпвпђеое струшнпсти сарадници т пспбље VII2 1 VII1 7 2 1 VI 7 1 1 (1/2) IV 1 (1/2) III 1 I 1 Свега 14 3 1 3 2
 7. 7. Специфичнпсти шкпле Ушеници наще щкпле су деца са сметоама у развпју Велики брпј ушеника пптише из ппрпдица са ниским материјалнп – спцијалним статуспм. Щкплска зграда је ппд защтитпм државе кап сппменик културеВреднпсти кпје негујемп С пбзирпм на специфишну структуру ушеника, неке пд вреднпсти кпје негујемп су ппщтпваое разлишитпсти, тплеранције и равнпправнпсти. Щкпла ппсебнп негује индивидуални рад са ушеницима збпг специфишних пптреба ушеника. Ппред индивидиуалнпг рада у наставнпм прпцесу заступљен је и: индивидуални лпгппедски рад, индивидуалне психпмптпрне вежбе, индивидуалне кпрективнп- превентивне вежбе. Деп наставника кпристи инфпрматишку технплпгију у настави и примеоује мултимедију. 7
 8. 8. Снаге и слабпсти шкпле СНАГЕ СЛАБПСТИ Мали и амбиципзан кплектив; Мнпгп путника (16 рпдитеља пратилаца и 19 Пдељеоа са малим брпјем ушеника (6-9); деце); Присутнпст рпдитеља кап пратилаца деце Удаљенпст аутпбуске станице(1,2km);пмпгућава сталну кпмуникацију са рпдитељима; Разлишите индивидуалне сппспбнпсти деце Великп ангажпваое наставника и ушеника у (кпгнитивне, психпмптпрне, интелектуалне);ваннаставним активнпстима (хпр, рецитатпрска Велики брпј деце из хранитељских ппрпдица(10);секција, сппртске активнпсти инфпрматишка Недпвпљан брпј ушипница;секција), Недпстатак фискултурне сале, технишкпг Зграда у центру града кпја је сппменик културе; кабинета; Урађен грађевински прпјекат рекпнструције Низак нивп ппремљенпсти ушипница и кабинетащкплске зграде и дпградое две прпстприје; за сараднике; Нпва зграда са збпрницпм и једнпм Нема централнпг грејаоа;мултимедијалнпм ушипницпм; Непструшенпст ппјединих наставника (2); Седам кпмпјутера; Недпстатак педагпщкп – психплпщке службеДигитална ушипница са 10 ушенишких места; Недпвпљан брпј семинара, курсева, пбука за Жеља за напредпваоем и усаврщаваоем; наставнике и сараднике из пбласти рада са децпм Кпректни међуљудски пднпси; са сметоама у развпју. Пструшенпст наставника за рад са децпм са Пбразпваое и васпитаое деце и пмладине сасметоама у развпју; сметоама у развпју се пдвија пп старпмПпзитиван став према ушеницима свих наставнпм плану и прпграмунаципналнпсти, разлишитих кпгнитивних икпнативних сппспбнпсти. МПГУЋНПСТИ ПРЕТОЕ Пресељеое у другу зграду кпја пп стандардима Негативан став пкплине према ушеницима сапдгпвара пптребама щкпле; сметоама у развпју и щкпли; Близина щкпле прганима управе; Застарелпст учбеника и наставних садржаја кпји Деца и рпдитељи дпбијају бесплатне месешне се нуде ушеницима;карте; Несклад између закпнске регулативе (закпн из Благпнаклпн став према деци са ппсебним 1993) и савремених , реалних пптреба ушеникапптребама пд стране невладиних и хуманитарних кпја савремена настава треба да има.прганизација; Низак нивп спцијалнп – екпнпмскпг и пбразпвнпг Дпбра сарадоа са Центрпм за спцијални рад јер су статуса рпдитеља;већина рпдитеља кприсници спцијалне ппмпћи; Ниска пграда пкп щкпле ка прпметнпј улици; Дпбра-кпректна сарадоа са Дпмпм за незбринуту Закпнски нерегулисан статус неких заппсленихдецу «Христина Маркищић» - збпг смещтаја деце радника;кпји је у неппсреднпј близини (20 m пд щкпле); Ппаснпст нарущаваоа импвине щкпле и щкплске Щкпла је у центру града зграде збпг близине угпститељских пбјеката; Близина бипскппа, библиптеке играшака, Удаљенпст аутпбуске станице (1,2km)библиптеке, стадипна, терена за мали фудбал, Недпвпљна сарадоа са ИРК;кпщарку, рукпмет, бплнице, пплиције (круг пд Инклузија.300m); Дпбра сарадоа са псталим щкплама,Министарствпм прпсвете, Факултетпм заспецијалну едукацију и рехабилитацију, медијима,лпкалнпм сампуправпм, наушним и културниминституцијама и псталим владиним и невладинимпрганизацијама. 8
 9. 9. АНАЛИЗА СТАОА У ШКПЛИ Накпн реализације циљева и задатака у пквиру Щкплскпг развпјнпгпланираоа за перипд пд 2009.-2011.гпдине мпжемп изврщити анализустаоа у щкпли кап и евалуацију специфишних циљева.1. Ппбпљшаое бриге п ученицима и пбезбеђиваое већеппдршке учеоуЕвалуација првпг специфишнпг циља је изврщена ппмпћу анкете изппдрушја вреднпваоа Брига п ушеницима у пквиру сампвреднпваоа укљушнпј пбласти Ппдршка ученицима. Анкетирани су ушеници, наставниции рпдитељи. На пснпву уппређиваоа резултата мпжемп закљушити:Анкетпм је пбухваћенп 13 наставника. Прпцена важнпсти Бриге пушеницима за наставнике је иста кап и у предхпднпј анкети 3.85, дпк јесредоа пцена Бриге п ушеницима у првпм анкетираоу била 3.56, аудругпм се смаоила на 3, 48.Пвакве резултате мпжемп пбјаснити тиме щтп се структура наставникапрпменила. Упитникпм за рпдитеље анкетиранп је 19 рпдитеља. Прпсешна пценаважнпсти ппказатеља у ппдрушју вреднпваоа Бриге п ушеницима упредхпднпј анкети је била 3.84, дпк је у садащопј 3.76.Средоа пцена присутнпсти Бриге п ушеницима пп мищљеоу рпдитеља је упредхпднпј анкети била 3.38, дпк је у садащопј анкети 3.53. Пвајминимални ппраст прпсешне пцене присутнпсти Бриге п ушеницима кпдрпдитеља је резултат реализације активнпсти предхпднпг ЩРП-а.На пснпву уппређиваоа упитника за ушенике дпщли смп дп следећихрезултата. Анкетпм је пбухваћенп 25 ушеника. Прпцена важнпсти Бриге пушеницима кпји су дали ушеници је у предхпднпј анкети била 3.83, аусадащопј 3.90. Средоа пцена присутнпсти Бриге п ушеницима је упредхпднпј анкети била 3.35 а у нпвпј анкети 3.58. Такпђе пви резултатиуказују да су активнпсти у пквиру предхпднпг ЩРП-а утицале на ппвећаоепрпсешне пцене ушеника т.ј да је дпщлп дп ппбпљщаоа бриге п ушеницима.Сви пви резултати нам такпђе ппказују да треба ппбпљщати бригу пушеницима крпз пдређене активнпсти нпвпг ЩРП-а. 9
 10. 10. 2. Ппбпљшаое квалитета личнпг и спцијалнпг развпја иунапређиваое прпцеса интеграције у друштвени живпт.На пснпву реализације пвпг циља у пднпсу на предхпдни перипд дпщлп једп ппбпљщаое лишнпг и спцијалнпг развпја ушеника щтп смп закљушили напснпву: Успеха ученика на нивпу щкпле – средоа пцена у пвпм перипду је птприлике на истпм нивпу, али се затп знашајнп смаоип брпј изпстанака и већи брпј ушеника наставља ушеое у средопј щкпли. УСПЕХ УШЕНИКА ЩКПЛЕ НА КРАЈУ ЩКПЛСКЕ ГПДИНЕ, ЗА ПЕРИПД ПД ЩКПЛСКЕ 2004./05. ДП 2010./11. ГПДИНЕ Пписнп щкплска уписанп успех пцеоени - пдлишни вр.дпбри дпбри дпвпљни недпвпљн непцеоени гпдина ушеника сред.пцена I разред2004./05 71 7 16 19 21 8 0 0 3.672005./06 70 7 12 27 18 5 0 1 3.682006./07 71 4 20 20 19 6 0 2 3.322007./08 80 7 23 18 22 8 0 2 3.782008./09 81 6 18 21 25 11 0 0 3.662009./10 77 6 18 25 22 4 1 1 3.672010./11 91 8 19 26 25 4 5 4 3.65 БРПЈ УПИСАНИХ УШЕНИКА У СРЕДОУ ЩКПЛУ ПП ЗАВРЩЕТКУ VIII РАЗРЕДА ЗА ПЕРИПД ПД ЩКПЛСКЕ 2004./05. ДП 2010./11. ГПДИНЕ Брпј уписаних ушеника Щкплска гпдина Брпј ушеника VIII разреда у средоу щкплу 2004./05. 2005./06. 6 4 2006./07. 12 10 2007./08. 13 10 2008./09. 20 12 2009./10. 5 3 2010./11. 20 10 10
 11. 11. БРПЈ ИЗПСТАНАКА УШЕНИКА ЩКПЛЕ НА КРАЈУ ЩКПЛСКЕ ГПДИНЕ, ЗА ПЕРИПД ПД ЩКПЛСКЕ 2004./05. ДП 2007./08. ГПДИНЕ Укупнп Прпсешнп пп щкплска уписанп Пправдани Прпсешнп Непправд.ани Прпсешнп пп изпстанци ушенику гпдина ушеника изпстанци пп ушенику изпстанци ушенику2004./05 71 3407 47,98 234 3,29 3641 51,282005./06 70 3685 52,64 756 10,80 4441 63,442006./07 71 5397 76,01 1396 19,66 6793 95,672007./08 80 4888 61,10 1279 15,98 6167 77,082008./09. 81 7299 90,11 1908 23,56 9207 113,672009./10. 77 1090 14,15 235 3,05 1325 17,212010./11. 91 1445 15,88 464 5,10 1909 20,98 Смаоенпг брпја изпстанака јер се брпј изпстанака смаоип па је такп у щкплскпј 2008/09. гпдини прпсешан брпј изпстанака пп ушенику бип 113,76, а у щкплскпј 2010/11. гпдини прпсешан брпј изпстанака пп ушенику је 21. Атмпсфера на часу је на пснпву утисака ушеника и наставника пријатнија ( веће интереспваое за наставне садржаје и активнп ушещће ушеника на шасу). Тп се мпже закљушити и на пснпву извещтаја наставника, разгпвпра са ушеницима, рпдитељимa и редпвнијем ппхађаоу наставе. Брпј ушеника кпји је накпн заврщенпг 8. разреда уписап средоу щкплу је у благпм ппрасту, а такпђе је већи брпј деце кпји је накпн заврщене пснпвне специјалне щкпле уписап редпвну средоу щкплу. Щкплске 2008/09 гпдине 4 ушеника је уписалп специјалну а 8 ушеника редпвну средоу щкплу. Щкплске 2009/10. самп 3 ушеника је уписалп специјалну а ниједан ушеник редпвну средоу щкплу, дпк је 2010/11. гпдине 9 ушеника уписалп редпвну средоу а самп 1 ушеник специјалну средоу щкплу. Пбзирпм да щкплпваое у средопј щкпли траје 3-4 гпд. не мпжемп кпментарисати прпценат ушеника кпји је заврщип средоу щкплу. 11
 12. 12. 3. Ппбпљшаое прпстпрних услпва и ппремљенпсти шкпле.Щтп се тише материјалнп-технишких услпва у тпку пве гпдине пстваренесу неке пд планираних активнпсти кпје су ппбпљщале услпве за рад садецпм са сметоама у развпју. Ренпвиран је мпкри швпр у вреднпсти пд100 000 динара-дпнатпр Лутрија Србије. Такпђе из дпнација Пкружнпгјавнпг тужилащтва је купљен и ппстављен ламинат у свим ушипницама,телефпн са факспм, учбеници, лппте и нпвпгпдищоа јелка. Урађена јерекпнструкција крпва из дпнације Пкружнпг јавнпг тужилащтва иЛпкалне сампуправе. Дпнацијпм Лпкалне сампуправе изврщена јеппправка фасаде, набавка камин-пећи и мердевина. Из средставаЛпкалне сампуправе набављен је један кпмпјутер за секретара щкпле.«Србија щуме» су дпнирали три паркпвске клупе. Прпјектпм «Дигиталнащкпла», ппремљен је инфпрматишки кабинет са десет кпмпјутета -дпнација Министарства сппрта и науке.Прпстпрни услпви наще щкпле не пдгпварају нпрмативима и пптребамадеце са сметоама у развпју такп да је један пд задатака нареднпг ЩРП-а да се ти услпви ппбпљщају.4. Анекспм је дпдат јпщ један специфишни циљ – Инклузија.Тпкпм пвпг перипда фпрмиран је Струшни тим за инклузивнппбразпваое. Направљен је и рализпван План рада Струшнпг тима за2010./2011.гпдину. У тпку је спрпвпђеое нпвпг Плана рада Струшнпгтима за инклузивнп пбразпваое за 2011./12. гпдину. 12
 13. 13. Ресурси школе У щкпли је у настави заппслен пдгпварајући брпј наставнпг кадра, ускладу са нпрмативима. Пд 17 наставника ( са разлишитим прпцентпм раднпг времена у пвпјщкпли ) пдгпварајућу струшну спрему за рад у щкпли има 12 наставника ,3 наставника се пструшава на Факултету за специјалну едукацију ирехабилитацију и 2 нема пдгпварајућу струшну спрему. Исти је пднпс изаппслених на непдређенп и пдређенп време. Дужина раднпг стажа пстваренпг у щкпли пмпгућује квалитетнуразмену искустава наставнпг кадра. Наставници су укљушени урaзнпврсне пблике струшнпг усаврщаваоа. Не ппстпји динамишки планструшнпг усаврщаваоа наставника. Щкпла ппвременп ушествује у реализацији прпјекта институција кпјесе баве унапређиваоем наставе. Збпг специфишнпсти наставе и деце кпјаппхађају пву щкплу, вепма је важнп струшнп усаврщаваое наставника,какп у пквиру струшних пбласти, такп и на плану ппщтих наставнишкихкпмпетенција. У пквиру щкплскпг развпјнпг планираоа и прпјекта ,,Минисмп другашији“ у циљу ппбпљщаоа квалитета наставе и ваннставнихактивнпсти, велики брпј наставника је прпщап пснпвну пбуку за рад нарашунару, кап и пбуку ,,Умеће кпмуникације“ и ,,Унапређеое васпитнппбразпване праксе-рад са децпм са ппсебним пптребама“. Тренутнп јещкпла нпсипц прпјекта „Јашаое партнерства специјалних и редпвнихщкпла у кпнтексту инклузивнпг пбразпваоа – Да свакп дете ппстане ђак“,ппд ппкрпвитељствпм ЗУПВа и УНИЦЕФа. Изведена је двпдневна струшнаекскурзија у пквиру кпје је ппсећена ПЩ ,,Дущан Дугалић“ и Средоазанатска щкпла ,,Петар Лекпвић“у циљу размене искустава у васпитнп -пбразпванпј пракси. Такпђе је ппсећена щкпла Милан Петрпвић у НпвпмСаду у циљу размене искустава у прпцесу инклузијеУ пквиру пвеекскурзије ппсећен је ,,Факултет за специјалну едукацију ирехабилитацију“, а наставници су били ушесници пкруглпг стпла ,,У сусретинклузији“. 13
 14. 14. Тим пд три наставника је бип ушесник кпнкурса ,,Креатвна щкпла2006/07“ у прганизацији Завпда за унапређиваое пбразпваоаи васпитаоа, и псвпјип првп местп у Србији у кпнкуренцији пснпвнихщкпла. У щкпли је заппсленп 9 радника кап ненаставни кадар и тп:Директпр, три струшна сарадника, секретар, щеф рашунпвпдства (50%),администратвнп-финансијски радник, (50%), дпмар и хигијенишар. Сав ненаставни кадар има пдгпварајућу струшну спрему и заппслен јена непдређенп раднп време. Щкпла нема психплпга кап неппхпдан ненаставни кадар. Ненаставни кадар дппринпси успещнпм функципнисаоу щкпле. Ваннаставне активнпсти у пвпј щкплскпј гпдини су: Хпр и пркестар Рецитатпрска и драмска секција Сппртске секције Ритмишка секција Ликпвна секција Технишка секција Инфпрматишка секција 14
 15. 15. Резултати самовредновања У претхпднпм перипду (2006 – 2011.) у щкпли је пбављенп сампвреднпваое за следеће кљушне пбласти: Етпс, Ресурси, Щкплски прпграм и Гпдищои прпграм рада щкпле и Ппдрщка ушеницима. Настава и ушеое У пбласти Етпса највищпм пценпм вреднпвана је сарадоа щкпле и Щкплскпг пдбпра, пднпснп активнпст пргана управљаоа (нивп пстваренпсти 4), дпк је најниже вреднпванп укљушиваое рпдитеља у живпт и рад щкпле и щкплскпг ушеоа (нивп пстваренпсти 2). Пстала ппдрушја имала су нивп пстваренпсти 3. У пбласти Ресурса најнижпм пценпм (нивп пстваренпсти 2) вреднпвани су материјалнп-технишки услпви, дпк су људски и финансијски ресурси имали пптималан нивп пстваренпсти (3). Шкплски прпграм је имап нивп пстваренпсти 2, а Гпдишои прпграм рада нивп пстваренпсти 3. (Пвде ваља нагласити да је кпд израде щкплскпг прпграма билп дпста недпумица јер се пбразпваое и васпитаое деце и пмладине са сметоама у развпју пдвија пп старпм наставнпм плану и прпграму из 1993. гпдине и јпщ увек није дпнет нпви, щтп је птежавалп рад.) У кљушнпј пбласти Ппдршка ученицима сагледавана су и вреднпвана ппдрушја бриге п ученицима, ппдршке учеоу, лични и спцијални развпј и прпфесипнална пријентација. Прва три ппдрушја имала су нивп пстваренпсти 3, дпк је прпфесипнална пријентација, и с опм у вези активнп укљушиваое ушеника у друщтвене тпкпве, имала нивп пстваренпсти 2. У кљушнпј пбласти Настава и учеое вреднпвана су следећа ппдрушја: Планираое и припремаое – пцена пстваренпсти 3; Наставни прпцес кпји пбухвата ппказатеље Кпмуникација и сарадоа, Раципналнпст и прганизација, и Кпрелација и примена знаоа – пцена нивпа пстваренпсти 3; Учеое кпје пбухвата ппказатеље Пдгпвпрнпст ушеника и Начин учеоа – нивп пстваренпсти 3 и ппдрушје Праћеое и напредпваое ученика пбухвата ппказатеље Одгпвпрнпст ученика и Начин учеоа – нивп пстваренпсти 3. 15
 16. 16. Ппред кљушне пбласти наставе, Ппдрщку ушеницима сматрампнајзнашајнијм сегментпм рада щкпле из разлпга щтп су пплазници нащещкпле деца са сметоама у развпју, затим већи брпј рпдитеља немајупдгпварајуће пбразпваое да би мпгли сами да пруже пдгпваајћуппдрщку свпјпј деци у ушеоу, а спцијални пплпжај ппрпдица из кпјихдеца дплазе је дпста лпщ (видети ппдаткеп спцијалнпм стаоу). Једанбрпј ушеника, збпг прирпде свпга стаоа, склпн је сампппвређиваоу, аппстпји не бащ мали брпј ушеника кпји су, услед васпитне запущтенпстиу ппрпдици, склпни аспцијалнпм ппнащаоу са примесама агресије.Такпђе, деп пплазника щкпле су деца из хранитељских ппрпдица. Све тпупућује на тп да припритет у нареднпм развпјнпм перипду ваља датиппдршци ученицима, гледанп генералнп, са ппсебним псвртпм напбласти ппдрщке у ушеоу и напредпваоу, безбеднпсти и сигурнпстиушеника у щкпли, праћеоу физишкпг, здравственпг и емпципналнпгстаоа и спцијалних пптреба, са предузимаоем мера на превазилажеоутещкпћа у пвпј сфери. У пбласти лишнпг и спцијалнпг развпја, кап ибезбеднпсти ушеника, кљушна је улпга рпдитеља. И ппред активнпгукљушиваоа дела рпдитеља, сампвреднпваое и друга истраживаоаппказују недпвпљну активнпст већег брпја рпдитеља, ппгптпву измаргинализпваних група. У нареднпм перипду треба унапредити сарадоу са пснпвнимщкплама у лпкалнпј заједници у циљу пружаоа ппдрщке деци сасметоама у развпју и тещкпћама у ушеоу. Такпђе, у нареднпм перипду планирамп мапираое деце сасметоама у развпју на теритприји лпкалне заједнице са циљемукљушиваоа те деце у пбразпвнп-васпитни систем. Накпн пбављаоа пвих активнпсти следи фпрмираое Ресурсцентра. За разлику пд пбласти у кпјима щкпла има пдлушујућу улпгу и накпје, пбјективнп, мпже и мпра утицати, на прпблем рещаваоаматеријалнп-технишких услпва се маое мпже утицати. Пстаје, међутим,пбавеза кпја мпра имати места у развпјнпм плану да се пвај прпблемсталнп иницира кпд лпкалне заједнице, надлежних министарстава и, украјоем, државе. 16
 17. 17. 2. ЗАЈЕДНИЧКА ВИЗИЈА ШКПЛЕ Наща ће щкпла у будућнпсти бити щкпла преппзнатљивпг духа, кпја фпрмира ушенике спремне за интеграцију и сампстални живпт и рад у друщтву. 3. МИСИЈА Псавремеоаваое наставе, ангажпваое свих пптенцијала ушеника и наставника, пружаое једнаких мпгућнпсти свима, дпбра кпмуникација између ушесника пбразпвнп- васпитнпг прпцеса, ппщтпваое људских и дешјих права и мпралних вреднпсти, са крајоим циљем активнпг укљушиваоа деце са ппсебним пптребама у пснпвне друщтвене тпкпве и живпт. 4. МПТП ШКПЛЕ 17
 18. 18. 5. РАЗВПЈНИ ЦИЉЕВИ И ПРИПРИТЕТИ ППШТИ ЦИЉ:Унапређиваое квалитета ппдршке ученицима крпзјачаое партнерства специјалне и редпвних шкпла упквиру инклузивнпг пбразпваоа СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ:1. Унапређиваое ппдршке ученицима;2. Јачаое партнерства специјалних и редпвнихшкпла у пквиру инклузивнпг пбразпваоа;3. Унапређиваое безбеднпсти ученика;4. Унапређиваое ресурса шкпле (људских,материјалних, техничких) 18
 19. 19. Задаци и активнпсти 1.УНАПРЕЂИВАОЕ ППДРШКЕ УЧЕНИЦИМА 1.1. Израда педагпшких прпфила ученика1.1.1. Прикупити дпкументацију и ппдатаке п ушеницима1.1.2. Направити скраћене лишне картпне ушеника1.1.3. Урадити педагпщке прпфиле свих ушеника1.1.4. Спрпвпђеое акција за прикупљаое ппмпћи сирпмащнијим ушеницима (пдећа,пбућа)1.1.5. Акција куппвине коига и щкплскпг прибпра 1.2. Реализпваое дппунске наставе1.2.1. Направити план дппунске наставе1.2.2. Пратити реализацију дппунске наставе и напредпваое ушеника 1.3. Израда ИППа1.3.1. Прганизпвати едукацију наставницима за израду ИПП-а1.3.2. Инфпрмисати и укљушити рпдитеље у израду ИПП-а1.3.3. Реализација, праћеое пствареоа и, пп пптреби, мпдификпваое ИППа 1.4. Унапређеое рада секција1.4.1. Испитати интереспваое ушеника за секције1.4.2. Урадити план и прпграм секција1.4.3. Реализација изабраних секција 19
 20. 20. Задаци и активнпсти2. ЈАЧАОЕ ПАРТНЕРСТВА СПЕЦИЈАЛНИХ И РЕДПВНИХ ШКПЛА У ПКВИРУ ИНКЛУЗИВНПГ ПБРАЗПВАОА2.1. Пружаое стручне ппмпћи деци и рпдитељима у редпвним шкплама2.1.1. Мапирати децу кпјпј је пптребна дпдатна струшна ппмпћ у редпвнпм системупбразпваоа2.1.2. Фпрмирати мпбилне тимпве за струшну ппмпћ деци у редпвним щкплама2.1.3. Ппсервација деце кпјпј је пптребна дпдатна ппдрщка2.1.4. Инфпрмисаое рпдитеља п мпгућпј ппдрщци мпбилнпг тима наще щкпле2.1.5. Неппсредна ппдрщка ушеницима и рпдитељима у щкплама2.1.6. Впђеое евиденције п напретку ушеника2.2. Пружаое стручне ппмпћи наставницима у редпвнпј шкпли2.2.1. Именпвати кпнтакт пспбе за пдређену щкплу2.2.2. Усппставити сарадоу са педагпщкпм службпм редпвних щкпла2.2.3. Усппставити кпнтакт са тимпвима за инклузију редпвних щкпла2.2.4. Пружити струшну ппдрщку тимпвима за инклузију у редпвнпј щкпли2.2.5. Впђеое евиденције п пружаоу струшне ппмпћи наставницима у редпвним щкплама 3. УНАПРЕЂИВАОЕ БЕЗБЕДНПСТИ УЧЕНИКА3.1. Прганизација рада Тима за заштиту деце пд насиља3.1.1. Израда Акципнпг плана Тима за защтиту деце пд насиља3.1.2. Праћеое активнпсти Тима та защтиту деце пд насиоа3.2. Ппдизаое свести кпд ученика и оихпвих рпдитеља п ппаснпстима кпришћеоадруштвених мрежа3.2.1. Прганизпвати шаспве пдељенскпг старещине п мпгућнпстима и ппаснпстимакприщћеоа друщтвених мрежа (http://www.kliknibezbedno.rs/latin/mladi.htmlи игрица http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=cs )3.2.2. Прганизпвати рпдитељске састанке на тему мпгуће ппаснпсти кприщћеоадрущтвених мрежа ( http://www.kliknibezbedno.rs/latin/roditelji.html )3.2.3. Щтампаое брпщура за рпдитеље и децу и плаката са сајтаhttp://www.kliknibezbedno.rs3.2.4. Расппдела едукативнпг материјала деци и рпдитељ има3.2.5. Ппстављаое плаката у хплу щкпле и у дигиталнпј ушипници. 20
 21. 21. Задаци и активнпсти4. УНАПРЕЂИВАОЕ РЕСУРСА ШКПЛЕ(људских, материјалних, техничких)4.1. Усппстављаое сарадое са устанпвама за бригу п деци4.1.1. Усппставити кпнтакт и пптписати прптпкпла п сарадоиса здравственим центрпм4.1.2. Усппставити кпнтакт и пптписати прптпкпла п сарадои са центрпм за спцијалнузащтиту4.1.3. Направити план сарадое са устанпвама за бригу п деци4.2. Мапираое деце кпја нису у пбразпвнп-васпитнпм систему4.2.1. Пптписати прптпкпле п сарадои са спцијалним устанпвама, матишнпм ипатрпнаж нпм службпм4.2.2. Усппставити кпнтакт са ппрпдицама мапиране деце4.2.3. Укљушити мапирану децу у васпитнп- пбразпвни рад4.3. Фпрмираое РЦ4.3.1. Израда пакета услуга кпје щкпла нуди (лпгппед, реедукатпр психпмптприке,кпрективнп- превентивне вежбе и игре и прпдужени педагпщки надзпр)4.3.2. Урадити план и прпграм РЦ4.3.3. Прпмпвисати РЦ (рекламни флајери , ТВ , щкплски сајт...)4. 4. Креираое интернет странице шкпле4.4.1. Направити презентацију п щкпли4.4.2. Презентпвати примере дпбре праксе за сваки наставни предмет4.4.3. Презентпватиу ушенишке радпве4.5. Ппбпљшаое материјалнп-техничких услпва шкпле и унапређиваоекпмпетенција наставника4.5.1. Ппкретаое заједнишке активнпсти са лпкалнпм сампуправпм у дпградоипрпстпра и ствараоа услпва за рад са децпм са вищеструким сметоама4.5.2. Прпналажеое и и кпнтактираое пптенцијалних дпнатпра за увпђеое парнпггрејаоа и замену стпларије4.5.3. Кпнтактирати пптенцијалне дпнатпре за пптребну асистивну технплпгију4.5.4. Направити и реализпвати план струшнпг усврщаваоа наставника у дпменупружаоа ппдрщке деци са умеренпм и тежпм ретардацијпм и вищеструкпмпметенпщћу. 21
 22. 22. 6. ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ПЕРИПД РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2012. 2013. 2014. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ јун-дец. јун-дец. јун-дец. јан.-јун јан.-јун јан.-јун1. УНАПРЕЂИВАОЕ ППДРЩКЕ УШЕНИЦИМА * * * * * *1.1. Израда педагпшких прпфила ученика * * *1.1.1. Прикупити дпкументацију и ппдатаке п ушеницима * * *1.1.2. Направити скраћене лишне картпне ушеника * * *1.1.3. Урадити педагпщке прпфиле свих ушеника * * *1.1.4. Спрпвпђеое акција за прикупљаое ппмпћисирпмащнијим ушеницима (пдећа, пбућа) * * *1.1.5. Акција куппвине коига и щкплскпг прибпра * * *1.2. Реализпваое дппунске наставе * * * * * *1.2.1. Направити план дппунске наставе * * *1.2.2. Пратити реализацију дппунске наставе и напредпваоеушеника * * *1.3. Израда ИППа * * * * * *1.3.1. Прганизпвати едукацију наставницима за израду ИПП-а * * *1.3.2. Инфпрмисати и укљушити рпдитеље у израду ИПП-а * * *1.3.3. Реализација, праћеое пствареоа и, пп пптреби,мпдификпваое ИППа * * *1.4. Унапређеое рада секција * * * * * *1.4.1. Испитати интереспваое ушеника за секције * * *1.4.2. Урадити план и прпграм секција * * *1.4.3. Реализација изабраних секција * * * * * * 22
 23. 23. 6. ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ПЕРИПД РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2012. 2013. 2014. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ јун-дец. јун-дец. јун-дец. јан.-јун јан.-јун јан.-јун2. ЈАШАОЕ ПАРТНЕРСТВА СПЕЦИЈАЛНИХ ИРЕДПВНИХ ЩКПЛА У ПКВИРУ ИНКЛУЗИВНПГ * * * * * *ПБРАЗПВАОА2.1. Пружаое стручне ппмпћи деци и рпдитељима у редпвним * * * * * *шкплама2.1.1. Мапирати децу кпјпј је пптребна дпдатна струшна ппмпћ у * *редпвнпм систему пбразпваоа2.1.2. Фпрмирати мпбилне тимпве за струшну ппмпћ деци у * * *редпвним щкплама2.1.3. Ппсервација деце кпјпј је пптребна дпдатна ппдрщка2.1.4. Инфпрмисаое рпдитеља п мпгућпј ппдрщци мпбилнпг * * *тима наще щкпле2.1.5. Неппсредна ппдрщка ушеницима и рпдитељима у щкплама * * * * * *2.1.6. Впђеое евиденције п напретку ушеника * * * * * *2.2. Пружаое стручне ппмпћи наставницима у редпвнпј шкпли * * * * * *2.2.1. Именпвати кпнтакт пспбе за пдређену щкплу * * *2.2.2. Усппставити сарадоу са педагпщкпм службпм редпвних * *щкпла2.2.3. Усппставити кпнтакт са тимпвима за инклузију редпвних * *щкпла2.2.4. Пружити струшну ппдрщку тимпвима за инклузију уредпвнпј щкпли * * * * * *2.2.5. Впђеое евиденције п пружаоу струшне ппмпћинаставницима у редпвним щкплама * * * * * * 23
 24. 24. 6. ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ПЕРИПД РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2012. 2013. 2014. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ јун-дец. јун-дец. јун-дец. јан.-јун јан.-јун јан.-јун3. УНАПРЕЂИВАОЕ БЕЗБЕДНПСТИ УШЕНИКА * * * * * *3.1. Прганизација рада Тима за заштиту деце пд насиља * * * *3.1.1. Израда Акципнпг плана Тима за защтиту деце пд насиља *3.1.2. Праћеое активнпсти Тима та защтиту деце пд насиоа * * * * * *3.2. Ппдизаое свести кпд ученика и оихпвих рпдитеља п * * *ппаснпстима кпришћеоа друштвених мрежа3.2.1. Прганизпвати шаспве пдељенскпг старещине пмпгућнпстима и ппаснпстима кприщћеоа друщтвених мрежа * * *(http://www.kliknibezbedno.rs/latin/mladi.htmlи игрица http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=cs ) 3.2.2. Прганизпвати рпдитељске састанке на тему мпгуће ппаснпсти кприщћеоа друщтвених мрежа ( * * * http://www.kliknibezbedno.rs/latin/roditelji.html ) и игрица http://www.wildwebwoods.org/popup.php?lang=cs )3.2.3. Щтампаое брпщура за рпдитеље и децу и плаката са * * *сајта http://www.kliknibezbedno.rs3.2.4. Расппдела едукативнпг материјала деци и рпдитељима * * *3.2.5. Ппстављаое плаката у хплу щкпле и у дигиталнпј * * *ушипници. 24
 25. 25. 6. ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ПЕРИПД РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2012. 2013. 2014. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ јун-дец. јун-дец. јун-дец. јан.-јун јан.-јун јан.-јун4. УНАПРЕЂИВАОЕ РЕСУРСА ЩКПЛЕ(људских,материјалних, технишких) * * * * * *4.1. Усппстављаое сарадое са устанпвама за бригу п деци * * *4.1.1. Усппставити кпнтакт и пптписати прптпкпла п сарадоисаздравственим центрпм * * *4.1.2. Усппставити кпнтакт и пптписати прптпкпла п сарадои са * * *центрпм за спцијалну защтиту4.1.3. Направити план сарадое са устанпвама за бригу п деци *4.2. Мапираое деце кпја нису у пбразпвнп-васпитнпм * *систему4.2.1. Пптписати прптпкпле п сарадои са спцијалнимустанпвама, матишнпм и патрпнаж нпм службпм *4.2.2. Усппставити кпнтакт са ппрпдицама мапиране деце * * * * * *4.2.3. Укљушити мапирану децу у васпитнп- пбразпвни рад * * * * * *4.3. Фпрмираое РЦ *4.3.1. Израда пакета услуга кпје щкпла нуди (лпгппед,реедукатпр психпмптприке, кпрективнп- превентивне вежбе и *игре и прпдужени педагпщки надзпр)4.3.2. Урадити план и прпграм РЦ *4.3.3. Прпмпвисати РЦ (рекламни флајери , ТВ , щкплски сајт...) * * * * * * 25
 26. 26. 6. ВРЕМЕНСКИ ПЛАН ПЕРИПД РЕАЛИЗАЦИЈЕ 2012. 2013. 20114 ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ јун-дец. јун-дец. јун-дец. јан.-јун јан.-јун јан.-јун4. УНАПРЕЂИВАОЕ РЕСУРСА ЩКПЛЕ(људских,материјалних, технишких) * * * * * *4. 4. Креираое интернет странице шкпле * * * * *4.4.1. Направити презентацију п щкпли *4.4.2. Презентпвати примере дпбре праксе за сваки наставни * * * *предмет4.4.3. Презентпватиу ушенишке радпве * * * *4.5. Ппбпљшаое материјалнп-техничких услпва шкпле и * * * * * *унапређиваое кпмпетенција наставника4.5.1. Ппкретаое заједнишке активнпсти са лпкалнпмсампуправпм у дпградои прпстпра и ствараоа услпва за рад са * *децпм са вищеструким сметоама4.5.2. Прпналажеое и и кпнтактираое пптенцијалних дпнатпра за * * * * * *увпђеое парнпг грејаоа и замену стпларије4.5.3. Кпнтактирати пптенцијалне дпнатпре за пптребну асистивну * * * * * *технплпгију4.5.4. Направити и реализпвати план струшнпг усврщаваоанаставника у дпмену пружаоа ппдрщке деци са умеренпм и * * *тежпм ретардацијпм и вищеструкпм пметенпщћу. 26
 27. 27. 7. ПЛАН ПРАЋЕОА И ЕВАЛУАЦИЈЕ ПРАЋЕОЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ РАЗВПЈНПГ ПЛАНА Нашин и време Кпга Пбласт праћеоа Пдгпвпрна пспба праћеоа инфпрмищемп? Временски план Шек листа; Биљана Наставнишкп веће; реализације Щестпмесешни Веселинпвић Щкплски пдбпр активнпсти усмени извещтај Праћеоеактивнпсти у циљ у Крпз увид у ппбпљщаоа евиденцију; Наставнишкп веће; Јпвица Стпјкпвићпрпстпрних услпва Щестпмесешни Щкплски пдбпр и ппремљенпсти усмени извещтај щкпле Крпз увид у Наставнишкп веће; евиденцију; Ушещће лпкалне Милена Чипкпвић Щкплски пдбпр; Щестпмесешни заједнице Савет рпдитеља усмени извещтај Щестпмесешни Наставнишкп веће; Инклузија Јасмина Маркпвић финансијски Щкплски пдбпр извещтај Сарадоа са Щестпмесешни Наставнишкп веће; Гпрдана Станпјевић рпдитељима усмени извещтај Савет рпдитеља 27
 28. 28. Евалуација ефеката реализпваних активнпсти Желимп вищи нивп и квалитет знаоа већи лишни и спцијални развпј ушеника,мптивисане ушенике, припремљене за даље щкплпваое (кпје ће их псппспбити за рад иппмпћи им бпљу интеграцију у друщтвп). Све тп мпжемп ппстићи акп имамп већу бригу пушеницима и пбезбедимп већу ппдрщку ушеоу и већу укљушенпст рпдитеља у живпт и радщкпле. Успех ћемп преппзнати пп бпљпј атмпсфери на шасу, смаоенпм брпју изпстанака,смаоеоу насиља међу ушеницима, пп већпј тплеранцији, међуспбнпм уважаваоу инегпваоу сараднишких пднпса и ппщтпваоу разлишитпсти, пп бпљем успеху ушеника,бпљпј сарадои са рпдитељима, већем прпценту ушеника кпји су уписали и заврщилисредоу щкплу и вищим нивпима пстваренпсти у ппјединим пбластима сампвреднпваоа.Све пвп мпжемп прпверити: увидпм у щкплску евиденцију и дпкументацију; упитницима и тестпвима знаоа. У циљу даљег пружаоа дпдатне ппмпћи деци са сметоама у развпју и тещкпћама уушеоу неппхпднп је унапређивое сарадое са пснпвним щкплама на ппдрушју лпкалнезаједнице. Велики брпј дефектплпга и пструшених наставника мпже ппмпћи ушеницима даппстигну бпље резултате. У мпгућнпсти смп да кплегама из других пснпвних щкплапружимп ппмпћ у изради прилагпђених и индивидуалних пбразпвних прпграма за ушеникеса сметоама у развпју. Такпђе, желимп да унапредимп сарадоу са рпдитељима иукљушимп их у тим за ппдрщку .Пвп мпжемп прпверити : увидпм у прптпкпле п сарадои; евиденцијпм ушеника кпјима пружамп ппдрщку (записници и планпви); увидпм у преппруке кпје нащи тимпви дају кплегама у пснпвним щкплама; увидпм у ИППе. Желимп да свакп дете ппстане ђак. У тпм циљу фпрмирали смп тим за мапираое децекпја нису у пбразпвнп-васпитнпм систему кпји ће радити на прпналажеоу и укљушиваоудеце у ПВ систем.Пвп мпжемп прпверити: увидпм у записнике са терена; брпјем деце кпја су уписана у щкплу.Желимп да фпрмирамп Ресурс центар кпји ће пружати ппдрщку деци са сметоама уразвпју на теритприји лпкалне заједнице.Тп мпжемп прпверити: увидпм у пснивашка акта РЦ 28
 29. 29. Чланпви Стручнпг актива за шкoлскп развпјнп планираое Биљана Веселинпвипћ, наставник математике – дефектплпг, кппрдинатпр; Јасмина Маркпвић, дефектплпг–лпгппед, струшни сар., шлан тима Драган Стипсић, магистар наука из пбласти физишкпг васпитаоа и сппрта-дефектплпг, струшни сарадник. - шлан тима; Милена Чипкпвић, дефектплпг – плигпфренппедагпг- шлан тима; Гпрдана Станпјевић, дефектплпг – лпгппед, струшни сарадник – шлан тима; Пливера Савић, дефектплпг-плигпфренппедагпг – шлан тима; Љиљана Крстић, шлан, представник Савета рпдитеља; Маријана Павлпвић, шлан , представник лпкалне сампуправе.Пред. Щк. пдбпра, Директпр,_______________ _______________Светлана Б.Ђпрђевић Јпвица Стпјкпвић 29
 30. 30. 30

×