BM624
Derivatives and Corporate Risk
Management
Part 3


 ดร.กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ
ตลาดตราสารอนุพันธที่มีในประเทศไทย

 การซือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาอัตราแลกเปลี่ยน
     ้
 เงินตราตางประเทศกับธนาคาร...
ปจจัยที่ทําใหเกิดตลาดอนุพันธในประเทศไทย

 การเชือมโยงระหวางตลาดการเงินไทยกับตลาดการเงิน
     ่
 โลก ซึ่งตองเผชิ...
ประเภทของอนุพันธที่ซื้อขายในตลาดโลก

 อนุพันธที่อางอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย (Index)
 อนุพันธที่อางอิงกับหลักทรัพย...
ตลาดอนุพันธในประเทศไทย

 บมจ.ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย)
  Thailand Futures Excahange
  PLC (TFEX)
  เปนบริษัทยอยขอ...
ตลาดอนุพันธในประเทศไทย

 บริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด
   Thailand Clearing House Co., Ltd.
   TCH
   เป...
ตลาด OTC และตลาดอนุพันธ

 OTC                Derivatives
 มีความเสี่ยงวา คูสัญญาจะสามารถ  ขจัดความเส...
ลักษณะสําคัญของตราสารอนุพันธ

 มีมลคาขึนอยูกับสิงที่อนุพันธนั้นอางอิงอยู
   ู้       ่
 มีอายุจํากัด
 ใช...
อนุพันธทางการเงินที่มีซื้อขายแลวในปจจุบัน

 ตาม พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2535
 อนุพันธทางการเงินบางประเภทถูกน...
Warrant

 ผูออก (Issuer) คือ บริษัทที่เปน
  
 เจาของกิจการ จึงสามารถออกหุนใหม
                
 ใหกบ...
Derivative Warrant

 ผูออก (Issuer) ไมใชบริษัทที่เปน
 เจาของกิจการ จึงตองหาหุนมาสงมอบ เมื่อ
 ผูลงทุนขอใชสิทธิ เช...
สินคาที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ

 ตาม พรบ. สัญญาซื้อขายลวงหนา 2546 สินคาที่
 สามารถซื้อขายไดในตลาดตราสารอนุพนธ คือั
...
สินคาที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ

 SET 50 Index Futures
 และในอนาคตจะมีสัญญา Interest Rate
 Futures และสัญญาอื่น ๆ เพิ่มเ...
ขั้นตอนการซื้อขายในตลาดอนุพันธ

                            ผูซื้อ
      ผูขาย  ...
ใครคือสมาชิกของตลาดอนุพันธ

 ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจเปนนายหนาอนุพันธ จาก
 สํานักงาน กลต. ซึ่งกําหนดใหผูขอรับใบอนุ...
ประเภทของผูลงทุนในตลาดอนุพันธ

 Hedgers ผูลงทุนสถาบัน (ในและตางประเทศ)
 กองทุนรวม บริษัทประกันภัย กบข. เปนตน
 Spe...
ผูลงทุนไดประโยชนจากอนุพันธ ไดอยางไร

 ผูลงทุนที่ถือหุนสามัญอยู และมีความเสี่ยงในการลงทุน จะ
          
...
SET 50 Index Futures

 คือ สัญญา ที่ผูซอกับผูขายตกลงกันในวันนี้ วาจะซือ
         ื้              ...
SET 50 Index Futures

 SET 50 Index + Futures
 = SET 50 Index Futures
 SET 50 Index เปนดัชนี ดังนันผูซื้อผูขาย
    ...
หลักเกณฑการคัดเลือก SET 50 Index

 เลือกหุนสามัญที่มี Mkt. Cap. เฉลี่ยตอวันยอนหลัง 12
 เดือน สูง 200 ลําดับแรก และไมอ...
SET 50 Index Futures
 เชน ณ วันที่ 1 ต.ค. 48 ผูลงทุนซื้อ SET 50 Index
 Futures จํานวน 1 สัญญา ที่ 45 จุด โดยสัญญามีอายุ ...
SET 50 Index Futures
 หากวันที่ 30 ธ.ค. 48 ซึ่งเปนวันสงมอบ และ SET 50
 Index Futures ปดที่ ระดับ 48 จุด ก็จะมีกําไรจากก...
ตัวคูณดัชนี (Multiplier)

 ดัชนี SET 50 หนึ่งจุด = 1,000 บาท
 เชน ผูลงทุนขาย SET 50 Index Futures ที่ราคา
 530.00 จุด...
Tick Size
 การกําหนดราคาชวงหางของราคาขันต่ํา (Tick Size) ในการ
                 ้
 เสนอราคาแตละครั้ง ห...
ซื้อขาย SET 50 Index Futures ทําอยางไร

 สงคําสั่งผานบริษัทสมาชิกของตลาดตราสารอนุพันธ
 สมาชิกสงคําสั่งผานไปยังระบบซื...
ขั้นตอนการซื้อขาย

 สั่งคําสั่งซื้อขายผาน Broker โดยลูกคาจะตองวางเงินประกัน
 ขั้นตนกอนคําสั่งซื้อขาย
 สรุปกําไรขาด...
ซื้อ SET 50 Index Futures ตางจากการซื้อ
หุนอยางไร

 ผูลงทุนไมตองจายเงินเต็มจํานวนในวันที่ซื้อขาย
 แตเปนการวางหล...
Price Limit
 ชวงการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในแตละวัน (Price Limit) ราคา
 ของ Futures ที่เสนอซื้อขายกันจะ เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดไม...
Circuit Breaker
 Trigger Point 1 เมื่อราคาลดลงไมต่ํากวา 10% ยังมีการ
 ซื้อขาย แตจะทําการหยุดการซื้อขายเมื่อ SET หยุดการ...
Circuit Breaker
 Final Price ยังเปดใหซื้อขายแตราคาตองไมต่ํากวา 30%
 เมื่อใดก็ตามที่ตลาดหลักทรัพยหยุดเมื่อขัดของทาง...
เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ

 ตรงกับ เดือนมีนาคม มิถนายน กันยายน และ
              ุ
 ธันวาคม โดยนับไมเกินกวา 4...
เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ

 ณ วันที่ 29 มีนาคม 2550
 สัญญาที่มีในระบบ คือ
  SET50MAR07
  SET50JUN07
  SET50SEP07
  SET50...
เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ

 ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550
 สัญญาที่มีในระบบ คือ
  SET50MAR07
  SET50JUN07
  SET50SEP07
  SET50...
เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550
 สัญญาที่มีในระบบ คือ
  SET50JUN07
  SET50SEP07
  SET50DEC07
  SET50...
ชื่อยอของ SET 50 Index Futures

Jan = F    Jul = N
Feb = G    Aug = Q
Mar = H    Sep = U
Apr = J    Oct = V
M...
ชื่อยอของ SET 50 Index Futures

 เชน Series Name
 S50H06 = SET50MAR06
 S50Z06 = SET50DEC06
 S50H07 = SET50 MAR07
Position Limit
 จํานวนสัญญาที่ผูลงทุนสามารถมีสถานะได (Position
 Limit)
 สัญญาที่ครบกําหนดในแตละเดือนไมเกิน 10,000 สัญญ...
Settlement Price
 ราคาที่ใชชําระราคาประจําวัน (Daily Settlement
 Price) เปนราคาที่เผยแพรทุกสิ้นวัน เพื่อคํานวณกําไรขาดท...
ขั้นตอนการทํา Marked-to-Market

 1 ก.ย. 48 ผูลงทุนซื้อ Futures เดือน ธ.ค. 49 จํานวน 1
 สัญญา ที่ราคา 520 จุด ถากําหนดให...
ขั้นตอนการทํา Marked-to-Market

 วันที่ 2 ถาดัชนีเปน 515 จุด จะขาดทุน (515-522) x 1,000 = -
 7,000 บาท ทําใหยอดเงินลดลง...
ประโยชนของ SET50 Index Futures

 ใชบริหารความเสี่ยง คือบางครั้งอาจเกิดการขาดทุนในหุน แตกําไร
 จาก Futures
 หากคาดการณ...
ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา (ตสล)

 ต.ส.ล.หรือตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง
 ประเทศไทยเปนนิติบุคคลที่จัดตังขึ้นตาม
     ...
สินคาที่สามารถซื้อขายในตลาดลวงหนาทางการเกษตรได
คือ

 1.สินคาประเภทธัญพืช และอุตสาหกรรมที่
 เกี่ยวของ เชน ขาว ขา...
สินคาที่สามารถซื้อขายในตลาดลวงหนาทางการเกษตรได
คือ

 5.โลหะตางๆ เชน ทอง เงิน ทองคําขาว ทองแดง
 เปนตน
 6.ผลิตภัณ...
สินคาที่มีการซื้อขายใน ตสล.
    คณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตร
    ลวงหนา (ก.ส.ล.) ไดอนุมัติใหตลาดสินคา...
สินคาที่มีการซื้อขายใน ตสล.

 ในปจจุบนสินคาที่มการซือขายใน ตสล.
     ั     ี้
 คือ ยางแผนรมควันชั้น 3 ขาว...
ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ขาวขาว 5 %
วันเริ่มแรกของการซื้อขาย 26 สิงหาคม 2547

 สินคา            ...
ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ขาวขาว 5 %

 วิธีการซื้อขาย    ระบบอิเล็คทรอนิกส
 ราคาซื้อขาย      บาท / ...
ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ขาวขาว 5 %

 อัตราเงินประกันขั้นตน (ไมใชเดือนสงมอบ)
   สําหรับบัญชีประกันความ...
ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ยางแผนรมควันชั้น 3
วันเริ่มแรกของการซื้อขาย 28 พฤษภาคม 2547

  สินคา        ...
ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ยางแผนรมควันชั้น 3

  วิธีการซื้อขาย    ระบบอิเล็คทรอนิกส
  ราคาซื้อขาย    ...
ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ยางแผนรมควันชั้น 3

  อัตราเงินประกันขั้นตน (ไมใชเดือนสงมอบ)
    สําหรับบัญชี...
ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา แปงมันสําปะหลังประเภทสตารช
ชั้นพิเศษ วันเริ่มแรกของการซื้อขาย 25 มีนาคม 2548

  สิน...
ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา แปงมันสําปะหลังประเภทสตารช
ชั้นพิเศษ

  วิธีการซื้อขาย    ระบบอิเล็คทรอนิกส
 ...
ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา แปงมันสําปะหลังประเภทสตารช
ชั้นพิเศษ
       อัตราเงินประกันขั้นตน (ไมใชเดือ...
ขอมูลเพิ่มเติมศึกษาไดที่:
บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
Thailand Futures Exchange PCL
www.tfex.co.th


...
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Ru Derivativesand Risk Management Part3

753

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
753
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ru Derivativesand Risk Management Part3

 1. 1. BM624 Derivatives and Corporate Risk Management Part 3 ดร.กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ
 2. 2. ตลาดตราสารอนุพันธที่มีในประเทศไทย การซือขายสัญญาซื้อขายลวงหนาอัตราแลกเปลี่ยน ้ เงินตราตางประเทศกับธนาคาร การซือขายสินคาเกษตรลวงหนาที่ ตลาดสินคาเกษตร ้ ลวงหนาแหงประเทศไทย การซือขายดัชนี SET50 Index ้ Futures กับ ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด
 3. 3. ปจจัยที่ทําใหเกิดตลาดอนุพันธในประเทศไทย การเชือมโยงระหวางตลาดการเงินไทยกับตลาดการเงิน ่ โลก ซึ่งตองเผชิญกับความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ยและ ราคาหุน เพื่อใหมีเครื่องมือที่มประสิทธิภาพในการบริหารความ ี เสี่ยง เพิ่มทางเลือกในการลงทุน
 4. 4. ประเภทของอนุพันธที่ซื้อขายในตลาดโลก อนุพันธที่อางอิงกับดัชนีราคาหลักทรัพย (Index) อนุพันธที่อางอิงกับหลักทรัพย (Stock) อนุพันธที่อางอิงกับอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate) อนุพันธที่อางอิงกับสินคาโภคภัณฑ (Commodities) อนุพันธที่อางอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ (Currency)
 5. 5. ตลาดอนุพันธในประเทศไทย บมจ.ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) Thailand Futures Excahange PLC (TFEX) เปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยฯ ตั้งขั้น เพื่อเปนศูนยกลางการซื้อขายตราสารอนุพันธ เมื่อ 17 พ.ค. 2547 กํากับดูแลโดย สํานักงาน กลต.
 6. 6. ตลาดอนุพันธในประเทศไทย บริษัทสํานักหักบัญชี (ประเทศไทย) จํากัด Thailand Clearing House Co., Ltd. TCH เปนบริษัทยอยของ ศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ตั้งขึ้นเพื่อ เปนสํานักหักบัญชีใหกับตลาดอนุพันธ เมื่อ 9 ส.ค. 2547 เพื่อทําการประกันการชําระราคาใหผูซอผูขาย โดย ื้ เรียกหลักประกันจากผูซื้อและผูขาย เพื่อใหมั่นใจวาทั้ง 2  ฝายจะกระทําตามสัญญา
 7. 7. ตลาด OTC และตลาดอนุพันธ OTC Derivatives มีความเสี่ยงวา คูสัญญาจะสามารถ ขจัดความเสี่ยงในสวนนี้ได เนื่องจากมีสํานักหักบัญชีเปน ปฏิบัตตามสัญญานั้นไดหรือไม ิ คูสัญญา สัญญาจะขึ้นอยูกับการเจรจาของ ลักษณะของสัญญาเปนมาตรฐาน คูสัญญา ไมเปนมาตรฐาน เดียวกัน สภาพคลองต่ํา สภาพคลองสูง ลางฐานะสัญญากอนหมดอายุได
 8. 8. ลักษณะสําคัญของตราสารอนุพันธ มีมลคาขึนอยูกับสิงที่อนุพันธนั้นอางอิงอยู ู้ ่ มีอายุจํากัด ใชเงินลงทุนนอย ทําใหการลงทุนใหอัตรา ผลตอบแทนที่สง ทังดานบวกและดานลบ ู้
 9. 9. อนุพันธทางการเงินที่มีซื้อขายแลวในปจจุบัน ตาม พรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 2535 อนุพันธทางการเงินบางประเภทถูกนิยามโดยกฎหมาย ใหเปนหลักทรัพยและสามารถซื้อขายไดในตลาด หลักทรัพย คือ Warrant และ Derivatives Warrant ที่เปนตราสาร ที่ใหสิทธิแกผูถือตราสารในการทีจะซื้อสินทรัพยทตรา ่ ี่ สารนันอางอิงอยู ตามราคาและสัดสวนที่ไดกาหนดไว ้ ํ
 10. 10. Warrant ผูออก (Issuer) คือ บริษัทที่เปน  เจาของกิจการ จึงสามารถออกหุนใหม  ใหกบผูลงทุนที่ใชสทธิไดโดยตรง ั ิ
 11. 11. Derivative Warrant ผูออก (Issuer) ไมใชบริษัทที่เปน เจาของกิจการ จึงตองหาหุนมาสงมอบ เมื่อ ผูลงทุนขอใชสิทธิ เชน SCIB-C1 ซึ่งออกโดยกองทุนฟนฟูฯ เปนตน
 12. 12. สินคาที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ ตาม พรบ. สัญญาซื้อขายลวงหนา 2546 สินคาที่ สามารถซื้อขายไดในตลาดตราสารอนุพนธ คือั Futures, Options และ Futures บน Option ทีมีสินคา ่ อางอิงไดแก หุนสามัญ ดัชนีกลุมหลักทรัพย อัตรา   ดอกเบี้ย (พันธบัตร และหุนกู) อัตราแลกเปลี่ยน  ทองคํา น้ามันดิบ หรือดัชนีทางการเงินอื่น ๆ ํ ทั้งนี้ไมรวมถึงสินคาเกษตร ซึ่งระบุใน พรบ. ตาง ฉบับ
 13. 13. สินคาที่ซื้อขายในตลาดอนุพันธ SET 50 Index Futures และในอนาคตจะมีสัญญา Interest Rate Futures และสัญญาอื่น ๆ เพิ่มเติม
 14. 14. ขั้นตอนการซื้อขายในตลาดอนุพันธ ผูซื้อ ผูขาย บริษัทสมาชิก บริษัทสมาชิก TFEX สํานักหักบัญชี (TCH) คํานวณ และ เรียกเงินประกัน
 15. 15. ใครคือสมาชิกของตลาดอนุพันธ ไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจเปนนายหนาอนุพันธ จาก สํานักงาน กลต. ซึ่งกําหนดใหผูขอรับใบอนุญาตจะตองเปน บริษัทหลักทรัพย หรือ บริษัทที่จัดตั้งใหม ซึ่งถือหุนโดย  บริษัทหลักทรัพยหรือธนาคารพาณิชยไมต่ํากวา 75% มีคุณสมบัติตามที่ตลาดตราสารอนุพันธกําหนด (รายงาน ฐานะทางการเงิน ความพรอมในการประกอบธุรกิจ และการ บริหารงาน)
 16. 16. ประเภทของผูลงทุนในตลาดอนุพันธ Hedgers ผูลงทุนสถาบัน (ในและตางประเทศ) กองทุนรวม บริษัทประกันภัย กบข. เปนตน Speculators ผูลงทุนและผูสนใจทัวไป ่ Arbitrageurs ผูลงทุนสถาบัน (ในและ ตางประเทศ)
 17. 17. ผูลงทุนไดประโยชนจากอนุพันธ ไดอยางไร ผูลงทุนที่ถือหุนสามัญอยู และมีความเสี่ยงในการลงทุน จะ  ใชอนุพันธเปนเครืองมือในการบริหารความเสี่ยงดวยตนทุน ่ ต่ํา และปรับสัดสวนการลงทุนไดสะดวก ผูที่ตองการเพิ่มอัตราผลตอบแทน เชน คาดวาตลาดจะมี แนวโนมสูงขึ้น ก็จะซื้อ Futures และถาคาดวาตลาด จะมีแนวโนมลดลง ก็จะขาย Futures แตหาก พยากรณผิด ก็จะขาดทุน
 18. 18. SET 50 Index Futures คือ สัญญา ที่ผูซอกับผูขายตกลงกันในวันนี้ วาจะซือ ื้ ้ ขาย SET 50 Index ณ ราคาหนึงใน ่ อนาคต เชน 3 เดือน หรือ 6 เดือน เปนตน SET 50 Index เปนดัชนี ผูซื้อผูขายจึงไม สามารถสงมอบกันได จึงมีการจายชําระเงินกําไร ขาดทุนแทนกัน
 19. 19. SET 50 Index Futures SET 50 Index + Futures = SET 50 Index Futures SET 50 Index เปนดัชนี ดังนันผูซื้อผูขาย ้ จึงไมสามารถสงมอบหลักทรัพย(สินทรัพย)ที่อางอิงได การคํานวณกําไรขาดทุนจึงใชจํานวนเงินแทน (Cash Settlement)
 20. 20. หลักเกณฑการคัดเลือก SET 50 Index เลือกหุนสามัญที่มี Mkt. Cap. เฉลี่ยตอวันยอนหลัง 12 เดือน สูง 200 ลําดับแรก และไมอยูระหวางการสั่งพักการซื้อขาย (SP) นานเกิน 7 วัน จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไมนอยกวา 6 เดือน มีสัดสวนผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 20% เปนหุนสามัญทีมมูลคาซื้อขายสม่ําเสมอ ่ี พิจารณาคัดเลือกหลักทรัพยทุก 6 เดือน (พ.ค. และ พ.ย.)
 21. 21. SET 50 Index Futures เชน ณ วันที่ 1 ต.ค. 48 ผูลงทุนซื้อ SET 50 Index Futures จํานวน 1 สัญญา ที่ 45 จุด โดยสัญญามีอายุ 3 เดือน หมายความวา ณ วันที่ 1 ต.ค. 48 ผูลงทุนไดทําสัญญาตกลงที่จะซื้อ SET 50 Index Futures จากผูขายในราคา 45 จุด โดยกําหนดสงมอบกันในอีก 3 เดือนขางหนา
 22. 22. SET 50 Index Futures หากวันที่ 30 ธ.ค. 48 ซึ่งเปนวันสงมอบ และ SET 50 Index Futures ปดที่ ระดับ 48 จุด ก็จะมีกําไรจากการ ซื้อสัญญา SET 50 Index Futures เทากับ 3 จุด (48 – 45 จุด) ถากําหนดให 1 จุดดัชนี เทากับ 1,000 ก็จะมีกําไรเปนเงินเทากับ 3,000 บาท
 23. 23. ตัวคูณดัชนี (Multiplier) ดัชนี SET 50 หนึ่งจุด = 1,000 บาท เชน ผูลงทุนขาย SET 50 Index Futures ที่ราคา 530.00 จุด แสดงวามูลคาของสัญญาดังกลาวมีคา = 530.00  x 1,000 = 530,000 บาท
 24. 24. Tick Size การกําหนดราคาชวงหางของราคาขันต่ํา (Tick Size) ในการ ้ เสนอราคาแตละครั้ง หนวยของราคาที่ละเอียดที่สุดที่เสนอไดคือ ดัชนีที่มหนวยทศนิยมหนึ่งตําแหนง ี เชน 500.10 500.20 500.30 500.40 แตไมสามารถเสนอที่ 500.24 ได เปนตน
 25. 25. ซื้อขาย SET 50 Index Futures ทําอยางไร สงคําสั่งผานบริษัทสมาชิกของตลาดตราสารอนุพันธ สมาชิกสงคําสั่งผานไปยังระบบซื้อขายของตลาดอนุพันธ คําสั่งซื้อขายจับคูกัน สมาชิกยืนยันไปยังลูกคา
 26. 26. ขั้นตอนการซื้อขาย สั่งคําสั่งซื้อขายผาน Broker โดยลูกคาจะตองวางเงินประกัน ขั้นตนกอนคําสั่งซื้อขาย สรุปกําไรขาดทุนทุกวัน (Daily Mark-to-Market) วางเงินเพิ่ม หรือถอนออก เงินประกัน หมั่นตรวจสอบสถานะ เพื่อประเมินและตัดสินใจปรับเปลี่ยนสถานะ ของตนเอง
 27. 27. ซื้อ SET 50 Index Futures ตางจากการซื้อ หุนอยางไร ผูลงทุนไมตองจายเงินเต็มจํานวนในวันที่ซื้อขาย แตเปนการวางหลักประกัน 5 – 10% ของมูลคาสัญญา ทุกสิ้นวันจะมีการทํา Mark to Market ถาหากเงินไมพอ ก็เรียกหลักประกันเพิ่ม หากเงินพอก็สามารถขอคืนได
 28. 28. Price Limit ชวงการเปลี่ยนแปลงสูงสุดในแตละวัน (Price Limit) ราคา ของ Futures ที่เสนอซื้อขายกันจะ เพิ่มขึ้นหรือลดลงไดไมเกิน กวา 30% ของราคาที่สํานักหักบัญชีประกาศในวันกอนหนา เชน ราคาที่ใชชําระราคาเมือวานเทากับ 500 ดังนั้นในวันนี้ราคา ่ สามารถเปลี่ยนแปลงไดไมนอยกวา 350 หรือไมมากกวา 650 เปน ตน
 29. 29. Circuit Breaker Trigger Point 1 เมื่อราคาลดลงไมต่ํากวา 10% ยังมีการ ซื้อขาย แตจะทําการหยุดการซื้อขายเมื่อ SET หยุดการซื้อขาย เนื่องจาก Circuit Breaker (CB) ครั้งที่ 1 ทํางาน จะเริ่มการซื้อขายเมื่อ SET เปด Trigger Point 2 เมื่อราคาลดลงไมต่ํากวา 20% ยังมีการ ซื้อขาย แตจะหยุดการซื้อขายเมื่อ SET หยุดการซื้อขาย CB ครั้งที่ 2 ทํางาน จะเริ่มการซือขายใหมเมื่อ SET เปด ้
 30. 30. Circuit Breaker Final Price ยังเปดใหซื้อขายแตราคาตองไมต่ํากวา 30% เมื่อใดก็ตามที่ตลาดหลักทรัพยหยุดเมื่อขัดของทางเทคนิค TFEX ก็จะหยุดทันทีเชนกัน
 31. 31. เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ ตรงกับ เดือนมีนาคม มิถนายน กันยายน และ ุ ธันวาคม โดยนับไมเกินกวา 4 ไตรมาส สัญญาจะสินสุด 1 วันกอนวันทําการสุดทายของเดือน ้ ซึ่งนับเปนวันสุดทายของการซื้อขาย
 32. 32. เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2550 สัญญาที่มีในระบบ คือ SET50MAR07 SET50JUN07 SET50SEP07 SET50DEC07
 33. 33. เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2550 สัญญาที่มีในระบบ คือ SET50MAR07 SET50JUN07 SET50SEP07 SET50DEC07 SET50MAR08 สาเหตุทมีสัญญาเพิ่ม เพราะวันสุดทายของการซื้อขาย จึงมีรายการทับกัน 1 ี่ วัน
 34. 34. เดือนที่สัญญาสิ้นอายุ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2550 สัญญาที่มีในระบบ คือ SET50JUN07 SET50SEP07 SET50DEC07 SET50MAR08
 35. 35. ชื่อยอของ SET 50 Index Futures Jan = F Jul = N Feb = G Aug = Q Mar = H Sep = U Apr = J Oct = V May = K Nov = X Jun = M Dec = Z
 36. 36. ชื่อยอของ SET 50 Index Futures เชน Series Name S50H06 = SET50MAR06 S50Z06 = SET50DEC06 S50H07 = SET50 MAR07
 37. 37. Position Limit จํานวนสัญญาที่ผูลงทุนสามารถมีสถานะได (Position Limit) สัญญาที่ครบกําหนดในแตละเดือนไมเกิน 10,000 สัญญา สถานะสุทธิของทุกเดือนรวมกันตองไมเกิน 10,000 สัญญา (Long & Short)
 38. 38. Settlement Price ราคาที่ใชชําระราคาประจําวัน (Daily Settlement Price) เปนราคาที่เผยแพรทุกสิ้นวัน เพื่อคํานวณกําไรขาดทุน ราคาที่ใชชําระราคาวันสุดทาย (Final Settlement Price) เปนราคาที่ใชคํานวณกําไรขาดทุนในวันสุดทายของ สัญญา ใชคาเฉลี่ยถึงทศนิยมตําแหนงที่สอง รายนาที 30 นาที นํามา เฉลี่ย
 39. 39. ขั้นตอนการทํา Marked-to-Market 1 ก.ย. 48 ผูลงทุนซื้อ Futures เดือน ธ.ค. 49 จํานวน 1 สัญญา ที่ราคา 520 จุด ถากําหนดใหวางเงินประกันขั้นตน 50,000 บาท และมีอัตราเงินประกันขั้นต่ํา 35,000 บาท วันที่ 1 ถาดัชนีเปน 522 จุด ผูลงทุนจะมีสถานะทางบัญชี คือ กําไร (522-520) x 1,000 = 2,000 และเงินประกันขั้นตน 50,000 บาท รวมเปน 52,000 บาท
 40. 40. ขั้นตอนการทํา Marked-to-Market วันที่ 2 ถาดัชนีเปน 515 จุด จะขาดทุน (515-522) x 1,000 = - 7,000 บาท ทําใหยอดเงินลดลงเหลือ 52,000 – 7,000 = 45,000 บาท วันที่ 3 ถาดัชนีเปน 504 จุด จะขาดทุนอีก (504-515)x 1,000 = - 11,000 บาท ทําใหยอดเงินคงเหลือ 45,000 – 11,000 = 34,000 บาท ซึ่งต่ํากวาเงินประกันขั้นต่ํา ผูลงทุนจึงตองนําเงินมาชําระเพิ่มจน เทากับหลักประกันขั้นตน คือ 16,000 บาท
 41. 41. ประโยชนของ SET50 Index Futures ใชบริหารความเสี่ยง คือบางครั้งอาจเกิดการขาดทุนในหุน แตกําไร จาก Futures หากคาดการณวา SET 50 Index จะมีแนวโนมดีขึ้น ให ทําการซื้อ SET50 Index Futures หากคาดการณวา SET 50 Index จะมีแนวโนมแยลง ให ทําการขาย SET50 Index Futures
 42. 42. ตลาดสินคาเกษตรลวงหนา (ตสล) ต.ส.ล.หรือตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหง ประเทศไทยเปนนิติบุคคลที่จัดตังขึ้นตาม ้ พระราชบัญญัตการซือขายสินคาเกษตรลวงหนา ิ้ พ.ศ.2542 เปนตลาดซือขายสินคาเกษตรลวงหนา ้ แหงเดียวในประเทศไทย การซือขายลวงหนาใน ้ ตลาด (Futures Exchange)
 43. 43. สินคาที่สามารถซื้อขายในตลาดลวงหนาทางการเกษตรได คือ 1.สินคาประเภทธัญพืช และอุตสาหกรรมที่ เกี่ยวของ เชน ขาว ขาวสาลี ขาวโอต ขาวบารเลย ขาวฟาง ถั่วเหลือง ฝาย น้ํามันถัวเหลือง น้ํามัน ่ ปาลม ฯลฯ 2.ปศุสัตวตางๆ เชน วัว ควาย สุกร ไกงวง ไข ฯลฯ 3.สินคาประเภทเสนใย เชน ฝาย ขนแกะ 4.อาหารอืนๆ เชน น้ําตาล มันฝรั่ง กาแฟ โกโก ่ เปนตน
 44. 44. สินคาที่สามารถซื้อขายในตลาดลวงหนาทางการเกษตรได คือ 5.โลหะตางๆ เชน ทอง เงิน ทองคําขาว ทองแดง เปนตน 6.ผลิตภัณฑปโตรเลียม เชน น้ํามันดิบ น้ํามัน เชื้อเพลิง ฯลฯ 7.เงินตราตางประเทศ เชน เงินปอนดสเตอริง เงิน ดอลลารแคนาดา เงินดอยซมารค เงินเยน ฯลฯ ตรา สารทางการเงินอื่นๆ เชน พันธบัตรรัฐบาล ดัชนี ราคาหุน และอัตราดอกเบี้ย เปนตน 
 45. 45. สินคาที่มีการซื้อขายใน ตสล. คณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินคาเกษตร ลวงหนา (ก.ส.ล.) ไดอนุมัติใหตลาดสินคา เกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย นําขาวขาว 5% และยางแผนรมควันชั้น 3 เขาซื้อขายใน ตลาดฯเปนลําดับแรกๆของป 2547 ในป 2548 ไดมการนํา มันสําปะหลังประเภท ี สตารช ชั้นพิเศษ เขามาจําหนายใน ตสล.
 46. 46. สินคาที่มีการซื้อขายใน ตสล. ในปจจุบนสินคาที่มการซือขายใน ตสล. ั ี้ คือ ยางแผนรมควันชั้น 3 ขาวขาว 5% ขอตกลงขนาดเล็ก ยางแทงเอสทีอาร20 แปงมันสําปะหลังชั้นพิเศษ และ น้ํายาง ขน
 47. 47. ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ขาวขาว 5 % วันเริ่มแรกของการซื้อขาย 26 สิงหาคม 2547 สินคา ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต คุณภาพสินคาที่สงมอบ ขาวขาว 5 เปอรเซ็นต ตามมาตรฐาน หนวยการซื้อขาย 15,000 กิโลกรัม หรือ 15 เมตริกตัน /หนึ่งหนวยการซื้อขาย หนวยการสงมอบ 15,000 กิโลกรัม หรือ 15 เมตริกตัน / หนึ่งหนวยการสงมอบ
 48. 48. ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ขาวขาว 5 % วิธีการซื้อขาย ระบบอิเล็คทรอนิกส ราคาซื้อขาย บาท / กิโลกรัม อัตราการขึ้นลงของราคา (ชวงราคา) 0.02 บาท / กิโลกรัม อัตราการขึ้นลงของราคาสูงสุดประจําวัน 0.32 บาท / กิโลกรัม (ตลาดอาจเปลี่ยนแปลงอัตราการขึนลงของราคาสูงสุดประจําวันโดยใชชวง ้ ราคาอางอิงตามทฤษฎี)
 49. 49. ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ขาวขาว 5 % อัตราเงินประกันขั้นตน (ไมใชเดือนสงมอบ) สําหรับบัญชีประกันความเสี่ยง 4,200 บาท ตอขอตกลง สําหรับบัญชีอน ๆ 5,600 บาท ตอขอตกลง ื่ อัตราเงินประกันขั้นตน (เดือนสงมอบ) สําหรับบัญชีประกันความเสี่ยง 41,300 บาท ตอขอตกลง สําหรับบัญชีอน ๆ 55,000 บาท ตอขอตกลง ื่
 50. 50. ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ยางแผนรมควันชั้น 3 วันเริ่มแรกของการซื้อขาย 28 พฤษภาคม 2547 สินคา ยางแผนรมควันชั้น 3 คุณภาพสินคาที่สงมอบ ตามมาตรฐาน Green Book และผลิตหรือสงมอบจาก โรงงานที่ตลาดรับรอง หนวยการซื้อขาย 5,000 กิโลกรัม หรือ 5 เมตริกตัน / หนึ่งหนวยการซื้อขาย หนวยการสงมอบ 20,000 กิโลกรัม หรือ 20 เมตริกตัน / หนึ่งหนวยการสงมอบ
 51. 51. ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ยางแผนรมควันชั้น 3 วิธีการซื้อขาย ระบบอิเล็คทรอนิกส ราคาซื้อขาย บาท / กิโลกรัม อัตราการขึ้นลงของราคา (ชวงราคา) 0.10 บาท / กิโลกรัม อัตราการขึ้นลงของราคาสูงสุดประจําวัน 2.1 บาท / กิโลกรัม (ตลาดอาจเปลี่ยนแปลงอัตราการขึนลงของราคาสูงสุดประจําวันโดยใชชวง ้ ราคาอางอิงตามทฤษฎี)
 52. 52. ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา ยางแผนรมควันชั้น 3 อัตราเงินประกันขั้นตน (ไมใชเดือนสงมอบ) สําหรับบัญชีประกันความเสี่ยง 9,500 บาท ตอขอตกลง สําหรับบัญชีอน ๆ 12,700 บาท ตอขอตกลง ื่ อัตราเงินประกันขั้นตน (เดือนสงมอบ) สําหรับบัญชีประกันความเสี่ยง 65,700 บาท ตอขอตกลง สําหรับบัญชีอน ๆ 87,400 บาท ตอขอตกลง ื่
 53. 53. ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา แปงมันสําปะหลังประเภทสตารช ชั้นพิเศษ วันเริ่มแรกของการซื้อขาย 25 มีนาคม 2548 สินคา แปงมันสําปะหลังประเภทสตารช ชั้นพิเศษ คุณภาพสินคาที่สงมอบ ตามประกาศกระทรวง พาณิชย หนวยการซื้อขาย 15,000 กิโลกรัม หรือ 15 เมตริกตัน / หนึ่งหนวยการซื้อขาย หนวยการสงมอบ 15,000 กิโลกรัม หรือ 15 เมตริกตัน / หนึ่งหนวยการสงมอบ
 54. 54. ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา แปงมันสําปะหลังประเภทสตารช ชั้นพิเศษ วิธีการซื้อขาย ระบบอิเล็คทรอนิกส ราคาซื้อขาย บาท / กิโลกรัม อัตราการขึ้นลงของราคา (ชวงราคา) 0.01 บาท / กิโลกรัม อัตราการขึ้นลงของราคาสูงสุดประจําวัน 0.43 บาท / กิโลกรัม (ตลาดอาจเปลี่ยนแปลงอัตราการขึนลงของราคาสูงสุดประจําวันโดยใชชวง ้ ราคาอางอิงตามทฤษฎี)
 55. 55. ตัวอยางขอกําหนดการซื้อขายลวงหนา แปงมันสําปะหลังประเภทสตารช ชั้นพิเศษ อัตราเงินประกันขั้นตน (ไมใชเดือนสงมอบ) สําหรับบัญชีประกันความเสี่ยง 6,500 บาท ตอขอตกลง สําหรับบัญชีอน ๆ 8,700 บาท ตอขอตกลง ื่ อัตราเงินประกันขั้นตน (เดือนสงมอบ) สําหรับบัญชีประกันความเสี่ยง 45,000 บาท ตอขอตกลง สําหรับบัญชีอน ๆ 59,900 บาท ตอขอตกลง ื่
 56. 56. ขอมูลเพิ่มเติมศึกษาไดที่: บริษัท ตลาดอนุพันธ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) Thailand Futures Exchange PCL www.tfex.co.th ตลาดสินคาเกษตรลวงหนาแหงประเทศไทย The Agricultural Futures Exchange of Thailand www.afet.or.th
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

×