Ru Derivativesand Risk Management Part2

905 views

Published on

Published in: Business, Economy & Finance
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
905
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
11
Actions
Shares
0
Downloads
38
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ru Derivativesand Risk Management Part2

 1. 1. BM624 Derivatives and Corporate Risk Management Part 2 ดร.กิตติพันธ คงสวัสดิ์เกียรติ
 2. 2. สิทธิเรียกรอง (Contingent Claim) • เปนกลุมของอนุพันธประเภทหนึงที่จะเกิดการ ่ หักลบสวนไดเสียกัน ตอเมื่อแหตุการณที่ เกี่ยวของไดกําหนดกันไวลวงหนา สวนใหญจะ เรียกอนุพันธประเภทนี้วา ออปชัน (Option)
 3. 3. Option • เครื่องมือทางการเงินที่จะใหสิทธิแกผถือ ู ครอง (ที่ไมใชภาระผูกพัน) ในการทีจะ ่ ตัดสินใจ ซื้อหรือไมซื้อ ขายหรือไมขาย สินทรัพยอางอิง ในราคาและระยะเวลาที่ กําหนด
 4. 4. Options Contracts • เปนสัญญาสิทธิ แตไมเปนขอผูกมัดหรือภาระ ที่ใหสิทธิใน การซื้อ (Buy or Call) หรือสิทธิในการขาย (Sell or Put) โดยอาศัยเครื่องมือทางการเงินเปนหลักประกัน (Underlying Assets) ตามราคาที่ตกลงกันวาจะซื้อหรือขาย ในอนาคต (Strike Price or Exercise Prices) ตาม ระยะเวลาที่ไดกําหนดไว (Expiry Date)
 5. 5. Exchange Traded & OTC Exchange Traded OTC ตราสารอนุพนธ (Derivatives) ตราสารอนุพนธ (Derivatives) ั ั ตราสารสิทธิ (Options) ตราสารลวงหนา (Forwards) ตราสารลวงหนา (Futures) ตราสารสิทธิ (Options) Swaps การซื้อขายกระทําโดยเปดเสรีในตลาดตรา การซื้อขายกระทําโดยการตกลงเปนการ สารลวงหนา สวนตัว
 6. 6. Exchange Traded & OTC Exchange Traded OTC สัญญามีมาตรฐานกําหนด สัญญาไมมีมาตรฐาน และมีการเผยแพรอยางเปด กําหนด เผย ราคากําหนดและซื้อขาย ราคากําหนดและซื้อขาย อยางโปรงใส อยางไมโปรงใส
 7. 7. Exchange Traded & OTC Exchange Traded OTC ผูซื้อขายในตลาดรูจักซึงกัน ่ ผูซื้อขายในตลาดซื้อขายโดย และกัน ไมรูจักกัน ไมมีการกําหนดชั่วโมงการซื้อ มีชั่วโมงการซื้อขายแนนอน ขาย สัญญาซื้อขายและสงมอบได สัญญาซือขายและสงมอบได ้ งาย ยาก
 8. 8. Exchange Traded & OTC Exchange Traded OTC สัญญาจํานวนนอยที่ตองมี สัญญาจํานวนมากจะตองมี การซื้อขายจริง การซื้อขายจริง
 9. 9. ประโยชนของผูซื้อขาย Option ในตลาด • ปองกันความเสี่ยง (Hedging & Protecting) ของการเคลื่อนไหวของราคาในอนาคต • เก็งกําไร (Speculating) ของการขึนลงของราคา ้ ในตลาด • เพิ่มโอกาสในการทํา Arbitrage ระหวาง เครื่องมือและตลาดในอนาคต
 10. 10. Options • Interest Rates – Options on interest rate futures – Options on FRAs – interest rate guarantee – Option on interest rate swaps – Swaptions • Currency – Options on Cash – Options on Currency Futures
 11. 11. Options • Equity – Options on individual equities – Options on stock index futures • Commodities – Options on Physicals – Options on Commodity Futures
 12. 12. Option • Option ที่ใหสทธิแกผูถือครองในการ ิ ซื้อ เรียกวา คอลออปชัน (Call Option) และ Option ที่ใหสทธิ ิ แกผถือครองในการขายเรียกวา พุทออปชัน ู (Put Option)
 13. 13. Exercise Price • Exercise Price หรือ Strike Price เปนราคาที่กาหนดในการซื้อหรือขาย ํ สินทรัพยอางอิง โดยที่ผูถือครองออปชันจะใช สิทธิในการเลือกใชสิทธิในการซื้อหรือขาย สินทรัพยอางอิงดังกลาว เมื่อไดประโยชนจาก การใชสิทธินั้น
 14. 14. Call Options • การซื้อสิทธิในการทีจะซื้อสินทรัพยในอนาคต ่ เรียกวา Buy a Call • การขายสิทธิในการทีจะซื้อสินทรัพยในอนาคต ่ เรียกวา Sell a Call • โดยทีผูซื้อนั้นจะเปน Holder และผูขายเปน Writer ่ หรือ Grantor
 15. 15. Put Options • การซื้อสิทธิในการทีจะขายสินทรัพยในอนาคต ่ เรียกวา Buy a Put • การขายสิทธิในการทีจะขายสินทรัพยในอนาคต ่ เรียกวา Sell a Put • โดยทีผูซื้อนั้นจะเปน Holder และผูขายเปน ่ Writer หรือ Grantor
 16. 16. Call Options • Buyer or Holder Long Call มีสิทธิ แตไมใชขอผูกมัด ในการที่จะซื้อหลักทรัพยในอนาคต ที่ราคา Strike Price ถา Call Option นั้น Exercised • Seller or Writer Short Call มีขอผูกมัดทีจะตองขาย  ่ หลักทรัพยที่ไดตกลงกันไวลวงหนาตามราคา Strike Price ถา Holder ตัดสินที่จะซื้อ
 17. 17. Put Options • Buyer or Holder Long Put มีสิทธิ แตไมใชขอผูกมัด ในการที่จะขายหลักทรัพยในอนาคต ที่ราคา Strike Prices ถา ญPut Option นัน Exercised ้ • Seller or Writer Short Put มีขอผูกมัดที่จะตองซื้อ หลักทรัพยที่ไดตกลงกันไวลวงหนาตามราคา Strike Price ถา Holder นั้นตัดสินที่จะขาย
 18. 18. Naked Option • บางครั้งจะเรียกวา Uncovered Option เพราะเปนการที่ผูขาย Option (Writer) นั้น ไมไดถือสินทรัพยดังกลาวอยูในมือของ ตนเอง
 19. 19. Option Positions Call and Put Buyers Call and Put Sellers จายคา Premium Option รับคา Premium Option มีสิทธิในการซื้อหรือขาย เปนขอผูกมัดที่จะตองซื้อ หลักทรัพย ถาตองการ หรือขายหลักทรัพย ตามที่ กระทําตามสัญญาสิทธิ แต ไดตกลงกันไวลวงหนา ไมเปนขอผูกมัด ไมตองจายคา Margin  ตองจายคา Margin
 20. 20. Option Styles • American Option เปนสัญญาสิทธิที่ใหสิทธิผู ถือที่สามารถจะซื้อหรือขายสินทรัพยตามสัญญาสิทธิ (Exercise) นันไดกอนวันที่จะครบกําหนด (Expiry Date) ้ • European Option เปนสัญญาสิทธิที่ใหสิทธิผูถือ ที่สามารถจะซื้อหรือขายสินทรัพยตามสัญญาสิทธิในวันที่ ครบกําหนดตามสัญญาเทานั้น
 21. 21. Option Styles • Pseudo-American Option เปน Option ที่ใหสทธิแกผูถือครองในการเลือกใช ิ สิทธิไดในชวงเวลาทีกําหนดเชน ถากําหนดอายุของ ่ สัญญา 1 ป อาจกําหนดใหใชสิทธิไดทุกสิ้นไตรมาส เปนตน (ดังนั้น 1 ป สามารถใชสิทธิได 4 ครั้ง)
 22. 22. Option Styles • Exotic Option เปนสัญญาสิทธิที่มี ความซับซอมมากกวาการเปนแคเพียง Call หรือ Put เทานัน ในทางธุรกิจสัญญาสิทธิประเภทนี้จะ ้ มีขอกําหนดอื่น ๆ เพิ่มเติมขึ้น เชน Asian Option
 23. 23. Buyer / Holder • มีสิทธิในการซื้อ (Call Option หรือ to go long) และมี สิทธิในการขาย (Put Option หรือ to go short) แตไม เปนภาระบังคับที่จะตองทําตามสัญญา • ผูซื้อสัญญาสิทธิจะตองจายคา Premium • การทําการ Exercise นั้นขึนอยูกับการตัดสินใจของผู ้ ซื้อ หรือผูถอสัญญาสิทธิ ื
 24. 24. Buyer / Holder • โอกาสขาดทุนสูงสุด คือ ตนทุนสําหรับคา Premium • โอกาสที่จะทํากําไรไดมากสุดนั้น ไมมีขดจํากัด ี (Unlimited Profits) • หากไมดาเนินการซื้อขายใด ๆ ณ วันสิ้นสุดตาม ํ สัญญา มูลคาของ Option นั้นจะกลายเปนศูนย
 25. 25. Seller / Writer • การรับซื้อหรือขายตามสัญญาสิทธินั้นเปนภาระที่ ผูเขียนหรือผูออกจําหนาย Option นั้น จะตองทําการ  รับผิดชอบ (ไมมีสิทธิในการเลือกใด ๆ) • ผูขายสัญญาสิทธิจะไดรับคา Premium • การทําการ Exercise นั้นผูขายหรือผูออกสัญญาสิทธิ  นั้น ไมมีอทธิพลใด ๆ ในการตัดสินใจ ิ
 26. 26. Seller / Writer • โอกาสขาดทุนสูงสุดนั้น ไมมีขดจํากัด (Unlimited ี Profits) • โอกาสที่จะทํากําไรไดมากสุดนั้น คือ ราคาคา Premium • หากไมดาเนินการซื้อขายใด ๆ ณ วันสิ้นสุดตาม ํ สัญญา ผูออกขาย Option จะเก็บคา Premium ไป
 27. 27. ทําไม Holder และ Writer ตองใช Options • Hedgers – เปนการดําเนินการเชนเดียวกับการทําการปกปองความ เสี่ยงในเครื่องมือการเงินลวงหนา เพราะการทํา Option นัน คือ ทําเพื่อการบริหารความเสี่ยงอันที่จะเกิดขึ้นจาก ้ การเปลี่ยนแปลงของราคาสินทรัพยในอนาคต โดยตอง ลดความเสี่ยงอันจะเกิดขึ้นนันโดยการทําการปองกัน ้ ความเสี่ยงโดยใช Option
 28. 28. ประเภทของ Option Writer • ประเภทของ Option Writer นั้นมี 5 ประเภท คือ • Market-Makers • Producers • Consumers • Speculators • Arbitrageurs
 29. 29. Market-Makers • เปนผูเ ลนทีทําการบริหารความเสี่ยงโดยการขายและ ่ ซื้อ Option ภายในตลาดเดียวกัน แตกําหนดราคาเปน สองทาง โดยอาศัยการทํากําไรจํานวนเล็กนอยจาก ชวงตางของราคาของ Option โดยที่ Market-Makers นั้นมึความตองการที่จะทําการซื้อขายกับ Market- Makers คนอื่น ๆ มากกวานักลงทุนประเภทอื่น ๆ
 30. 30. Producers • เปนผูเ ลนที่ ถาทําการขาย Call Option นั้นจะหมายความวา ผูเลนนี้จะมีสินทรัพยที่อยูในมือ เพื่อรอจําหนายเมื่อวันครบ กําหนดตามสัญญา ถาในอนาคตราคาของสินคานันถูกลง ผู ้ ที่ซื้อ Call Option ไปนันจะไมทําการ Exercise จะทําให ้ Producer ไดรับกําไรจากคา Premium แตถาราคากลับเปน สูงขึ้น Producers จะขาดทุนจากการออกจําหนาย Option นันเทากับความแตกตางในราคาของสินทรัพยที่กําหนดตาม ้ สัญญา และราคาที่เปนจริงในตลาด
 31. 31. Consumers • เปนผูเลนที่จะทําการขาย Put Option เพื่อที่ Consumers จะตองรับภาระในการซื้อสินทรัพยในอนาคต เทื่อครบ กําหนดเวลา ถาราคาในตลาดของสินทรัพยนั้นมีราคาสูงขึ้น ในอนาคต ผูถือ Put Option จะไมทําการ Exercise เพราะขาย ในตลาดจะไดราคาสูงกวา ดังนั้น Consumers จะไดกําไรจาก คา Premium แตถาราคาสินทรัพยนั้นลดลงในอนาคต ผูถือ Put Option จะใชสิทธิตามสัญญา ดังนั้น Consumers จะตอง ทําหนาที่ในการรับซื้อสินทรัพยนั้น
 32. 32. Speculators • เปนผูเ ลนในตลาดที่จะทําการซื้อหรือขาย Option นั้น กับ Hedgers เพื่อรองรับความเสี่ยงตาง ๆ โดยที่ Speculators จะทําการคาดการณถึงราคาของสินทรัพย ในอนาคต และทําการวางกลยุทธ เพื่อทํากําไรจากการ ลงทุนใน Options ตามมุมมองของ Speculators นั้น ๆ
 33. 33. ตัวอยาง • Speculator ดานน้ามัน ไดทําการตรวจสอบขาวพบวาใน ํ ประเทศผูผลิตน้ํามันดิบบางประเทศนันอยูในภาวะการ ้ ประทวงหยุดงาน เขาจึงทําการคาดการณราคาของน้ํามันดิบ NYMEX พบวาราคาของน้ํามันดิบนั้นนาจะมีราคาที่สูงขึ้น เขาจึงตัดสินใจซื้อสัญญาลวงหนา 1 ฉบับ โดยมี 1000 บาเรล ที่ราคา $19 ตอบาเรล และในวันตอมา ราคาของ น้ํามันนันเปนไปดังที่เขาคาดไว คือราคาเพิ่มขึ้นเปน $22 ตอ ้ บาเรล
 34. 34. ตัวอยาง (ตอ) • จึงทําใหเขาไดรบกําไรจํานวน $3 x 1000 = $3000 ั • ในทางกลับกันถาราคานันลดลงเหลือ $16 ตอบาเรล ก็ ้ จะทําใหนกเก็งกําไรนั้นขาดทุน $3000 เชนกัน ั • ถานักเก็งกําไรนีตัดสินใจที่จะซื้อสัญญาสิทธิในการ ้ ซื้อสัญญาซื้อลวงหนาของน้ํามันที่ $19 ตอบาเรล และ เสียคา Premium $0.50 ตอบาเรล
 35. 35. ตัวอยาง (ตอ) • ถานักเก็งกําไรเก็งไดถูกตอง คือราคาเปลี่ยนไปเปน $22 ตอบาเรล เขากจะสามารถทําการ Exercise Option และซื้อสัญญาซื้อลวงหนาที่ $19 ตอบาเรล และขาย ในตลาดโดยทันทีที่ $22 ตอบาเรล • จะทําใหไดรับกําไรเทากับ • $3000 – ($0.5 x 1000) = $2500
 36. 36. ตัวอยาง (ตอ) • ถาหากราคาของน้ํามันนั้นไมเปนไปตามที่ คาดหวัง คือลดลงเหลือ $16 ตอ บาเรล เขาจะ ขาดทุนสูงสุดเทากับเทาไร • $500
 37. 37. Arbitrageurs • เปนผูเ ลนที่ทําการหากําไรจากความแตกตางในการซื้อหรือ ขาย Option ชนิดเดียวกัน หรืออาศัยหลักทรัพยเดียวกัน • Going Long เมื่อผูเ ลนในตลาดเปนผูซื้อ Call Option ทําใหผู ถือมีสิทธิในการซื้อ • Going Short เมื่อผูเ ลนในตลาดเปนผูขาย Put Option ทําใหผู ถือมีสิทธิในการขาย • ดังนันผูถือ Call และผูขาย Put จะอยูในสถานะ Long ้

×