โครงการพระราชดำริ
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share

โครงการพระราชดำริ

 • 1,249 views
Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,249
On Slideshare
1,249
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
1
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. โครงการห้วยองคตเมื่อปี 2533 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชดาริกับ ันายสุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และเลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะเจ้าหน้าทีว่า ได้ทรงทราบว่า พระเทพญาณรังษี (พระอาจารย์จันทร์ คเวสโก) ได้ไป ่ดาเนินการพัฒนาพื้นทีตาบลหนองปรือ อาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี (ปัจจุบันคือพื้นที่ ่ตาบลสมเด็จเจริญ อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรเป็นอย่างดี จึงให้เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ รวมทั้งให้กรมชลประทาน พิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้าตามลาน้าต่างๆ ของห้วยตะเพิน ในเขตอาเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี และอาเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อจัดหาน้าช่วยเหลือราษฎรในเขตโครงการ ทาให้มีน้าทาการเพาะปลูก อุปโภค – บริโภค ได้ตลอดปี และสมควรปลูกป่าตามบริเวณขอบอ่างเก็บน้าต่างๆทีทาการก่อสร้างด้วย ่ ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หว ได้พระราชทานพระราชดาริให้ดาเนินการจัดหาที่ดิน ัจานวนหนึงนามาใช้จัดทาโครงการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในบริเวณพื้นที่ดังกล่าวและ ่พระราชทานชื่อว่า โครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดาริ และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ และจากมูลนิธิชัยพัฒนา เข้าร่วมสนับสนุนโครงการฯ ทั้งนี้ ในการดาเนินงานโครงการฯ ได้ยึดหลัก “บวร” และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสมกับสภาพพืนที่ ้เพื่อให้ราษฎรได้อยู่อาศัยและทากิน กับธรรมชาติอย่างเกื้อหนุนกัน
 • 2. การดาเนินงานตามพระราชดาริโครงการห้วยองคตอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ตั้งอยู่ที่ตาบลสมเด็จเจริญ อาเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี มีพื้นที่ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านเขาหินตั้ง หมู่ที่ 3 บ้านห้วยแม่ระวัง หมู่ที่ 4บ้านม่วงเฒ่า และหมู่ที่ 5 บ้านบารมี รวมเป็นพื้นที่โครงการทั้งหมดประมาณ 20,625 ไร่ โดยสามารถแบ่งแผนการดาเนินงานหลักได้ดังนี้ 1. แผนงานด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจัดระเบียบชุมชน 1.1 งานพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร โดยดาเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้า จานวน 5 แห่ง พร้อมระบบส่งน้าเข้าพื้นที่การเกษตร พร้อมทั้งขุดสระน้าในพื้นที่การเกษตรและ ขุดลอกลาห้วยเป็นระยะๆ 1.2 งานพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ดาเนินการก่อสร้างถนนลูกรัง ถนนลาดยางและถนนคอนกรีตในบริเวณแปลงที่ดินทากินและแปลงที่อยู่อาศัย จัดสร้างระบบไฟฟ้า ระบบประปา โทรศัพท์ทางไกลผ่านดาวเทียม จัดสร้างโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง 1 แห่ง โรงเรียนมัธยม 1 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา2 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน 1 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4 แห่ง และวัด 4 แห่ง 1.3 งานจัดแปลงที่อยู่อาศัย และแปลงที่ดินทากินให้แก่ราษฎร - ดาเนินการจัดแปลงที่อยู่อาศัย ดังนี้ จัดแปลงที่อยู่อาศัย แปลงละ 1ไร่ จานวน 652 แปลงรวมเป็นจานวนเนื้อที่ 652 ไร่ จัดแปลงริมถนน กรป. กลาง (ตามการครอบครองของราษฎรเดิม)จานวน 235 แปลง รวมเนื้อที่332 ไร่ จัดแปลงอาคารพาณิชย์ แปลงละ 45 ตารางวา จานวน 259 แปลง รวมเนื้อที่ 29-0-55 ไร่ รวมแปลงที่อยู่อาศัย จานวน 1,146 แปลง เนื้อที่ 1,013-0-61 ไร่ - ดาเนินการจัดแปลงเกษตรกรรมในพื้นที่เขตส่งน้าอ่างเก็บน้าทั้ง 5 แห่ง โดยจัดพื้นที่แปลงละ 8ไร่ จานวน 906 แปลง รวมเป็นจานวนเนื้อที่ทั้งหมด 7,248 ไร่
 • 3. เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2544 ฯพณฯ พลอากาศตรีกาธน สินธวานนท์ องคมนตรี ได้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการทาประโยชน์(ชั่วคราว)แก่ราษฎร จานวน 810 ราย 2. แผนงานด้านพัฒนาสังคม ดาเนินการให้มีการรวมกลุ่มต่าง ๆ เพื่อให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและช่วยเหลือชุมชนตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้างความสามัคคี ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มที่มีบทบาทด้านสังคม ได้แก่คณะกรรมการสตรีหมู่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้า กลุ่มผู้เลี้ยงไก่ไข่ 3. แผนงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ ดาเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรทาการเกษตรแบบผสมผสาน มีการปลูกพืชหลายชนิดมีการเลี้ยงสัตว์ มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จัดหาอาชีพเสริมให้แก่ราษฎร ยกตัวอย่างเช่น การปลูกผักปลอดสารพิษ การส่งเสริมการปลูกไม้ผล ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ เป็นต้น 4. แผนงานด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดาเนินการปลูกป่าในพื้นที่ที่ได้จัดไว้เป็นพื้นที่อนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่าเนื้อที่ประมาณ 7,000 ไร่ โดยได้เริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา เพื่อให้สภาพป่าไม้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม เป็นแหล่งต้นน้าลาธาร โดยได้ดาเนินการปลูกป่าบริเวณที่เป็นภูเขา เชิงเขา พื้นที่เหนืออ่างเก็บน้า และตามแนวคลองส่งน้าชลประทาน นอกจากนี้ยังได้มีการปลูกป่าในพื้นที่ส่วนกลางบริเวณชุมชนโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปลูกป่าและบารุงรักษา