วิเคราะห์หลักสูตรการสอนคณิต

22,139 views

Published on

4 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
22,139
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
353
Actions
Shares
0
Downloads
264
Comments
4
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

วิเคราะห์หลักสูตรการสอนคณิต

 1. 1. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำานวนนับ 1-5 และ 0มาตรฐ ตัวชี้ สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานว หมาย าน วัด ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว เหตุ วิเครา เรียนรู้ ผล โมง ะห์ค 1.1 ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สือ ฯ ่ - แบบ - แบบ 5เข้าใจ เขียน ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมถึง และ สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน งความ อ่าน ในการ เรียนรู้ ตัวเลข ตระหนัก ห์ อเรียน หลัง เรียน/หลาก ตัวเล สือสาร ่ 3. มุ่ง จำานว - กระบวนกา - การ - บัตร เรียน หลังหลาย ขฮินดู ข้อ 2 มั่นใน น รปฏิบัติ คิด ภาพ - สังเกต เรียนของ อา ความ การ ตัวเลข สร้างสร แสดง พฤติกร - แบบการ รบิก สามารถ ทำางาน การ รค์ จำานว รมการ สังเกตแสดง และ ในการ คิด น ทำางาน พฤติกรจำานวน ตัวเล คิด วิเ คร ตัวเล ราย รมการและ ขไทย - ทักษะ าะห์ ข บุคคล ทำางานการใช้ แสดง การคิด -จับคู่ - ใบ - สังเกต รายจำานวน ปริมา วิเคราะห์ ภาพ งาน พฤติกร บุคคล /ในชีวิต ณของ - ทักษะ กับ รมการ รายกลุ่มจริง สิ่งขอ การคิด บัตร ทำางาน งหรือ สร้างสรร การ กลุ่ม จำานว ค์ เขีย น นนับที่ สื่อ ไม่ ความ เกิน - หนึ่ง เขียน
 2. 2. ร้อย ภาพ และ แสดง ศูนย์ จำานว นนับ 1-5 และ 0 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำานวนนับ 1-5 และ 0มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน คิด กระบวน กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานวน( หมายเ น ะ ษณะ วิเคราะ การ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ ชั่วโมง หตุ ห์ จัดการ เรียนรู้ ผล เรียนรู้ ข้อ 2 ข้อ 3 แหล่ง เปรียบ ความ เรียนรู้ เทียบ สามารถ - ห้อง และ ในการ สมุด เรียง ใช้ทักษะ - ผู้ ลำาดับ ชีวิต ปกครอ จำานวน - ง นับไม่ สามารถ เกิน ทำางาน หนึ่ง ร่วมกับผู้ ร้อยและ อื่นได้ ศูนย์
 3. 3. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำานวนนับ 6 ถึง 10มาตรฐ ตัวชี้ สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานว หมาย าน วัด ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว เหตุ วิเครา เรียนรู้ ผล โมง ะห์ค 1.1 ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สือ ฯ ่ - แบบ - แบบ 5เข้าใจ เขียน ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมถึง และ สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน งความ อ่าน ในการ เรียนรู้ ตัวเลข ตระหนัก ห์ อเรียน หลัง เรียน/หลาก ตัวเล สือสาร ่ 3. มุ่ง จำานว - กระบวนกา - การ - บัตร เรียน หลังหลาย ขฮินดู ข้อ 2 มั่นใน น รปฏิบัติ คิด ภาพ - สังเกต เรียนของ อา ความ การ ตัวเลข สร้างสร แสดง พฤติกร - แบบการ รบิก สามารถ ทำางาน การ รค์ จำานว รมการ สังเกตแสดง และ ในการ คิด น ทำางาน พฤติกรจำานวน ตัวเล คิด วิเ คร ตัวเล ราย รมการและ ขไทย - ทักษะ าะห์ ข บุคคล ทำางานการใช้ แสดง การคิด -จับคู่ - ใบ - สังเกต รายจำานวน ปริมา วิเคราะห์ ภาพ งาน พฤติกร บุคคล /ในชีวิต ณของ - ทักษะ กับ รมการ รายกลุ่ม
 4. 4. จริง สิ่งขอ การคิด บัตร ทำางาน งหรือ สร้างสรร การ กลุ่ม จำานว ค์ เขีย น นนับที่ สื่อ ไม่ ความ เกิน - หนึ่ง เขียน ร้อย ภาพ และ แสดง ศูนย์ จำานว นนับ 6-10 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จำานวนนับ 6 ถึง 10มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถ คุณลัก อ่าน คิด กระบวน กระบวน สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำานวน( หมายเห น นะ ษณะ วิเคราะ การ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ ชั่วโมง) ตุ ห์ จัดการ เรียนรู้ ผล เรียนรู้ ข้อ 2 แหล่ง เปรียบ เรียนรู้ เทียบ - ห้อง และ สมุด เรียง - ผู้ ลำาดับ ปกครอ จำานวน ง
 5. 5. นับไม่ เกิน หนึ่ง ร้อยและ ศูนย์ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำานวนสองจำานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/่ วัดผล เครื่อง จำานว หม น ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ ประเมิน มือ น(ชั่ว ายเ วิเครา ง ผล โมง) หตุ ะห์ เรียน รู้ค 1.2 ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - การ สื่อ ฯ - แบบ - แบบ 10เข้าใจถึง บวก ลบ ความ วินัย อ่า น - กระบวนกา คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมผลที่เกิด และบวก สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน รปฏิบัติ วิเคราะ หนัง ก่อน/ ก่อน งขึนจาก ้ ลบระคน ในการ เรียนรู้ ตัวเลข - กระบวนกา ห์ สือ หลัง เรียน/การ ของ สื่อสาร 3. มุ่ง จำานว รความรู้ เรียน เรียน หลังดำาเนิน จำานวนนั ข้อ 2 มั่นใน น ความ - ใบ - สังเกต เรียน
 6. 6. การของ บไม่เกิน ความ การ ตัวเลข เข้าใจ งาน พฤติกร - แบบจำานวน หนึ่งร้อย สามารถ ทำางาน การ รมการ สังเกตและ พร้อมทั้ง ในการ คิด ทำางาน พฤติกรความ ตระหนัก คิด วิเ คร ราย รมการสัมพันธ์ ถึงความ - ทักษะ าะห์ บุคคล ทำางานระหว่าง สมเหตุ การคิด -จับคู่ - สังเกต รายการ สมผล วิเคราะห์ ภาพ พฤติกร บุคคล /ดำาเนิน ของคำา - ทักษะ กับ รมการ รายกลุ่มการ ตอบ การคิด บัตร ทำางานต่างๆ สร้างสรร การ กลุ่มและใช้ ค์ เขีย นการ สื่อดำาเนิน ความการใน -การแก้ เขียนปัญหา สัญลัก ษณ์ การ บวก ใน แนว ตั้งและ แนว นอน ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101
 7. 7. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 การบวกจำานวนสองจำานวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถ คุณลัก อ่าน คิด กระบวน กระบวน สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำานวน( หมายเ น นะ ษณะ วิเคราะ การ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ ชั่วโมง หตุ ห์ จัดการ เรียนรู้ ผล เรียนรู้ ข้อ 2 แหล่ง วิเคราะห์ เรียนรู้ และหา - ห้อง คำาตอบ สมุด ของ - ผู้ โจทย์ ปกครอ ปัญหา ง ระคน ของ จำานวนนั บไม่เกิน หนึ่งร้อย และศูนย์ พร้อมทั้ง ตระหนัก ถึงความ สมเหตุ สมผล ของคำา ตอบ
 8. 8. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำานวนสองจำานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำาน หมา น ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ ประเมิน มือ วน(ชั่ ยเห วิเครา ง ผล วโมง ตุ ะห์ เรียน รู้ค 1.2 ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สือ ฯ - แบบ ่ - แบบ 11เข้าใจถึง บวก ลบ ความ วินัย อ่า น รความรู้ คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโผลที่เกิด และบวก สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนัง ก่อน/ ก่อน มงขึนจาก ้ ลบระคน ในการ เรียนรู้ ตัวเลข เข้าใจ ห์ สือ หลัง เรียน/การ ของ สื่อสาร 3. มุ่ง การ - กระบวนกา เรียน เรียน หลังดำาเนิน จำานวนนั ข้อ 2 มั่นใน คิด รปฏิบัติ - ใบ - สังเกต เรียนการของ บไม่เกิน ความ การ วิเ คร งาน พฤติกร - แบบจำานวน หนึ่งร้อย สามารถ ทำางาน าะห์ รมการ สังเกตและ พร้อมทั้ง ในการ -การ ทำางาน พฤติกรความ ตระหนัก คิด หาคำา ราย รมการสัมพันธ์ ถึงความ - ทักษะ ตอบ บุคคล ทำางานระหว่าง สมเหตุ การคิด การ - สังเกต รายการ สมผล วิเคราะห์ เขีย น พฤติกร บุคคล /ดำาเนิน ของคำา - ทักษะ สื่อ รมการ รายกลุ่มการ ตอบ การคิด ความ ทำางานต่างๆ สร้างสรร - กลุ่มและใช้ ค์ เขียน
 9. 9. การ แสดงดำาเนิน สัญลักการใน ษณ์การแก้ การลบปัญหา ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การลบจำานวนสองจำานวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 9มาตรฐ ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานว หมา าน ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว ยเห วิเครา เรียน ผล โมง ตุ ะห์ รู้ ข้อ 2 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สือ ฯ - แบบ ่ - แบบ 11 วิเคราะห์ ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโม และหา สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน ง คำาตอบ ในการ เรียนรู้ ตัวเลข ตระหนัก ห์ อ หลัง เรียน/ ของ สื่อสาร 3. มุ่ง จำานว - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลัง โจทย์ ข้อ 2 มั่นใน น รปฏิบัติ คิด - บัตร - สังเกต เรียน ปัญหา ความ การ ตัวเลข สร้างสร ภาพ พฤติกร - แบบ ระคน สามารถ ทำางาน การ รค์ แสดง รมการ สังเกต ของ ในการ คิด จำานว ทำางาน พฤติกร จำานวนนั คิด วิเ ครา น ราย รมการ บไม่เกิน - ทักษะ ะห์ ตัวเล บุคคล ทำางาน หนึ่งร้อย การคิด -การ ข - สังเกต ราย
 10. 10. และศูนย์ วิเคราะห์ หาคำา - ใบ พฤติกร บุคคล / พร้อมทั้ง - ทักษะ ตอบ งาน รมการ รายกลุ่ม ตระหนัก การคิด ของ ทำางาน ถึงความ สร้างสรร การลบ กลุ่ม สมเหตุ ค์ การ สมผล เขีย น ของคำา สื่อ ตอบ ความ - เขียน แสดง สัญลัก ษณ์ การลบ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จำานวนนับ 11 ถึง 20 มาตรฐ ตัวชี้ สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานว หมาย าน วัด ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว เหตุ วิเครา เรียนรู้ ผล โมง ะห์ค 1.1 ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สือ ฯ - แบบ ่ - แบบ 10เข้าใจ เขียน ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมถึง และ สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน งความ อ่าน ในการ เรียนรู้ ตัวเลข ตระหนัก ห์ อเรียน หลัง เรียน/หลาก ตัวเล สือสาร ่ 3. มุ่ง จำานว - กระบวนกา - การ - บัตร เรียน หลังหลาย ขฮินดู ข้อ 2 มั่นใน น รปฏิบัติ คิด ภาพ - สังเกต เรียน
 11. 11. ของ อา ความ การ ตัวเลข - กระบวนกา สร้างสร แสดง พฤติกร - แบบการ รบิก สามารถ ทำางาน การ รความรู้ รค์ จำานว รมการ สังเกตแสดง และ ในการ คิด ความ น ทำางาน พฤติกรจำานวน ตัวเล คิด วิเ คร เข้าใจ ตัวเล ราย รมการและ ขไทย - ทักษะ าะห์ ข บุคคล ทำางานการใช้ แสดง การคิด -จับคู่ - ใบ - สังเกต รายจำานวน ปริมา วิเคราะห์ ภาพ งาน พฤติกร บุคคล /ในชีวิต ณของ - ทักษะ กับ รมการ รายกลุ่มจริง สิ่งขอ การคิด บัตร ทำางาน งหรือ สร้างสรร การ กลุ่ม จำานว ค์ เขีย น นนับที่ สื่อ ไม่ ความ เกิน - หนึ่ง เขียน ร้อย ภาพ และ แสดง ศูนย์ จำานว นนับ 11- 20 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จำานวนนับ 11 ถึง 20มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถ คุณลัก อ่าน คิด กระบวน กระบวน สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำานวน( หมายเห น นะ ษณะ วิเคราะ การ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ ชั่วโมง ตุ
 12. 12. ห์ จัดการ เรียนรู้ ผล เรียนรู้ ข้อ 2 แหล่ง เปรียบ เรียนรู้ เทียบ - ห้อง และ สมุด เรียง - ผู้ ลำาดับ ปกครอ จำานวน ง นับไม่ เกิน หนึ่ง ร้อยและ ศูนย์ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวกและการลบจำานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/่ วัดผล เครื่อง จำานว หมา
 13. 13. น ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว ยเห วิเครา เรียน ผล โมง ตุ ะห์ รู้ค 1.2 ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สื่อ ฯ - แบบ - แบบ 10เข้าใจถึง บวก ลบ ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมผลที่เกิด และบวก สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนัง ก่อน/ ก่อน งขึนจาก ้ ลบระคน ในการ เรียนรู้ ตัวเล ตระหนัก ห์ สือ หลัง เรียน/การ ของ สื่อสาร 3. มุ่ง ข - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลังดำาเนิน จำานวนนั ข้อ 2 มั่นใน จำานว รปฏิบัติ คิด - - สังเกต เรียนการของ บไม่เกิน ความ การ น สร้างสร บัตร พฤติกร - แบบจำานวน หนึ่งร้อย สามารถ ทำางาน ตัวเล รค์ ภาพ รมการ สังเกตและ พร้อมทั้ง ในการ ข แสดง ทำางาน พฤติกรความ ตระหนัก คิด การ จำานว ราย รมการสัมพันธ์ ถึงความ - ทักษะ คิด น บุคคล ทำางานระหว่าง สมเหตุ การคิด วิเ คร ตัวเล - สังเกต รายการ สมผล วิเคราะห์ าะห์ ข พฤติกร บุคคล /ดำาเนิน ของคำา - ทักษะ -การ - ใบ รมการ รายกลุ่มการ ตอบ การคิด คิกหา งาน ทำางานต่างๆ สร้างสรร คำา กลุ่มและใช้ ค์ ตอบการ การดำาเนิน เขีย นการใน สื่อการแก้ ความปัญหา - เขียน แสดง
 14. 14. การ บวก ลบ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การบวกและการลบจำานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20มาตรฐ ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานว หมา าน ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว ยเห วิเครา เรียน ผล โมง ตุ ะห์ รู้ ข้อ 2 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สื่อ ฯ - แบบ - แบบ 10 วิเคราะห์ ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโม และหา สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน ง คำาตอบ ในการ เรียนรู้ ตัวเลข ตระหนัก ห์ อ หลัง เรียน/ ของ สื่อสาร 3. มุ่ง จำานว - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลัง โจทย์ ข้อ 2 มั่นใน น รปฏิบัติ คิด - บัตร - สังเกต เรียน ปัญหา ความ การ ตัวเลข สร้างสร ภาพ พฤติกร - แบบ ระคน สามารถ ทำางาน การ รค์ แสดง รมการ สังเกต ของ ในการ คิด จำานว ทำางาน พฤติกร จำานวนนั คิด วิเ คร น ราย รมการ บไม่เกิน - ทักษะ าะห์ ตัวเล บุคคล ทำางาน หนึ่งร้อย การคิด -การ ข - สังเกต ราย และศูนย์ วิเคราะห์ คิกหา - ใบ พฤติกร บุคคล / พร้อมทั้ง - ทักษะ คำา งาน รมการ รายกลุ่ม ตระหนัก การคิด ตอบ ทำางาน ถึงความ สร้างสรร การ กลุ่ม
 15. 15. สมเหตุ ค์ เขีย น สมผล สื่อ ของคำา ความ ตอบ - เขียน แสดง การ บวก ลบ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 การวัดความยาวมาตรฐ ตัวชี้วัด สมรรถนะ คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานว หมา าน ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว ยเห วิเคราะ เรียน ผล โมง ตุ ห์ รู้ค 2.1 เ ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สื่อ ฯ - แบบ - แบบ 5ข้าใจ บอก ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมพื้น ความย สามารถ 2. ใฝ่ - ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน งฐาน าว นำ้า ในการ เรียนรู้ การ ตระหนัก ห์ อ หลัง เรียน/เกี่ยว หนัก สือสาร ่ 3. มุ่ง คิด - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลังกับการ ปริมาต ข้อ 2 มั่นใน วิเ ครา รปฏิบัติ คิด - ใบ - สังเกต เรียนวัด วัด รและ ความ การ ะห์ - กระบวน สร้างสร งาน พฤติกร - แบบและ ความ สามารถ ทำางาน -เปรียบ แบบสหกรณ์ รค์ รมการ สังเกตคาด จุดโดย ในการ เทียบ ทำางาน พฤติกรคะเน ใช้ คิด สิ่งของ ราย รมการขนาด หน่วย - ทักษะ ที่ บุคคล ทำางาน
 16. 16. ของ ที่ไม่ใช่ การคิด กำาหนด - สังเกต รายสิ่งของ หน่วย วิเคราะห์ ให้ได้ พฤติกร บุคคล /ที่ มาตรฐ - ทักษะ เขีย น รมการ รายกลุ่มต้องกา าน การคิด สื่อ ทำางานรวัด สร้างสรร ความ กลุ่ม ค์ - ข้อ 3 ความ สามารถ ในการ คิดแก้ ปัญหา - ทักษะ การแก้ ปัญหา ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่งและการตวงมาตรฐ ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานว หมา าน ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว ยเห วิเคราะ เรียน ผล โมง ตุ ห์ รู้ค 2.1 เ ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สื่อ ฯ - แบบ - แบบ 5ข้าใจ บอก ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมพื้น ความย สามารถ 2. ใฝ่ - ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน งฐาน าว นำ้า ในการ เรียนรู้ การ ตระหนัก ห์ อ หลัง เรียน/
 17. 17. เกี่ยว หนัก สือสาร ่ 3. มุ่ง คิด - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลังกับการ ปริมาต ข้อ 2 มั่นใน วิเ ครา รปฏิบัติ คิด - ใบ - สังเกต เรียนวัด วัด รและ ความ การ ะห์ - กระบวนกา สร้างสร งาน พฤติกร - แบบและ ความ สามารถ ทำางาน เปรียบ รสอนแบบ รค์ รมการ สังเกตคาด จุดโดย ในการ เทียบ สหกรณ์ ทำางาน พฤติกรคะเน ใช้ คิด นำ้าหนัก ราย รมการขนาด หน่วย - ทักษะ ที่ บุคคล ทำางานของ ที่ไม่ใช่ การคิด กำาหนด - สังเกต รายสิ่งของ หน่วย วิเคราะห์ ให้ได้ พฤติกร บุคคล /ที่ มาตรฐ - ทักษะ เขีย น รมการ รายกลุ่มต้องกา าน การคิด สื่อ ทำางานรวัด สร้างสรร ความ กลุ่ม ค์ - ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 การชั่งและการตวงมาตรฐ ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานว หมา าน ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว ยเห วิเคราะ เรียน ผล โมง ตุ ห์ รู้ค 2.1 เ ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สื่อ ฯ - แบบ - แบบ 5
 18. 18. ข้าใจ บอก ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมพื้น ความย สามารถ 2. ใฝ่ - ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน งฐาน าว นำ้า ในการ เรียนรู้ การ ตระหนัก ห์ อ หลัง เรียน/เกี่ยว หนัก สือสาร ่ 3. มุ่ง คิด - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลังกับการ ปริมาต ข้อ 2 มั่นใน วิเ ครา รปฏิบัติ คิด - ใบ - สังเกต เรียนวัด วัด รและ ความ การ ะห์ สร้างสร งาน พฤติกร - แบบและ ความ สามารถ ทำางาน -เปรียบ รค์ รมการ สังเกตคาด จุดโดย ในการ เทียบ ทำางาน พฤติกรคะเน ใช้ คิด ปริมาต ราย รมการขนาด หน่วย - ทักษะ รและ บุคคล ทำางานของ ที่ไม่ใช่ การคิด ความจุ - สังเกต รายสิ่งของ หน่วย วิเคราะห์ ได้ พฤติกร บุคคล /ที่ มาตรฐ - ทักษะ เขีย น รมการ รายกลุ่มต้องกา าน การคิด สื่อ ทำางานรวัด สร้างสรร ความ กลุ่ม ค์ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 จำานวนนับ 20 ถึง 100มาตรฐ ตัวชี้ สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานว หมา าน วัด ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว ยเห วิเคราะ เรียนรู้ ผล โมง ตุ
 19. 19. ห์ค 1.1 ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สื่อ ฯ แบบ แบบ 20เข้าใจ เขียน ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมถึง และ สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนังสือ ก่อน/ ก่อน งความ อ่าน ในการ เรียนรู้ ตัวเลข ตระหนัก ห์ เรียน หลัง เรียน/หลาก ตัวเล สือสาร ่ 3. มุ่ง บอก - กระบวนกา - การ - บัตร เรียน หลังหลาย ข ข้อ 2 มั่นใน จำานวน รปฏิบัติ คิด ภาพ - สังเกต เรียนของ ฮินดู ความ การ ตัวเลข - กระบวนกา สร้างสร เครื่องห พฤติกร - แบบการ อา สามารถ ทำางาน การ รความรู้ รค์ มาย รมการ สังเกตแสดง รบิก ในการ คิด ความ - ใบ ทำางาน พฤติกรจำานวน และ คิด วิเ ครา เข้าใจ งาน ราย รมการและ ตัวเล - ทักษะ ะห์ - กระบวนกา บุคคล ทำางานการใช้ ข การคิด เปรียบ รแบบ - สังเกต รายจำานวน ไทย วิเคราะห์ เทียบ โมเดลซิป พฤติกร บุคคล /ในชีวิต แสดง - ทักษะ และ ปา รมการ รายกลุ่มจริง ปริมา การคิด บอก ทำางาน ณ สร้างสรร เครื่องห กลุ่ม ของ ค์ มาย สิ่งขอ การ งหรือ เขีย น จำานว สื่อ นนับ ความ ที่ไม่ - เขียน เกิน ในรูป หนึ่ง กระจาย ร้อย และค่า และ ของ
 20. 20. ศูนย์ ตัวเลข ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 จำานวนนับ 20 ถึง 100มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถ คุณลัก อ่าน กระบวน กระบวน สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำานวน หมายเ น นะ ษณะ คิด การ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ (ชั่วโมง หตุ วิเคราะ จัดการ เรียนรู้ ผล ห์ เรียนรู้ ข้อ 2 แหล่ง เปรียบ เรียนรู้ เทียบ - ห้อง และเรียง สมุด ลำาดับ - ผู้ จำานวนนั ปกครอ บไม่เกิน ง หนึ่งร้อยค 4.1 และศูนย์เข้าใจและ ข้อ 1วิเคราะห์ บอกแบบรูป จำานวน( patter และn) ความความ สัมพันธ์สัมพันธ์ ในแบบและ รูปของฟังก์ชัน จำานวนที่
 21. 21. เพิ่มขึ้นที ละ 1 ที ละ 2 และลด ลงทีละ 1 ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 รูปเรขาคณิตมาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำาน หม น ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ วน( ายเ วิเครา เรียนรู้ ผล ชั่วโ หตุ ะห์ มงค 3.1 ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สื่อ ฯ แบบ แบบ 3อธิบาย จำาแนก ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโและ รูป สามารถ 2. ใฝ่ - บอก ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน มงวิเคราะห์ สามเหลี่ ในการ เรียนรู้ รูป ตระหนัก ห์ อ หลัง เรียน/รูป ยม รูป สือสาร ่ 3. มุ่ง ทรง - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลังเรขาคณิ สี่เหลี่ยม ข้อ 2 มั่นใน เรขาค รปฏิบัติ คิด - รูป - สังเกต เรียนตสองมิติ รูป ความ การ ณิต - กระบวนกา สร้างสร ทรง พฤติกร - แบบและสาม วงกลม สามารถ ทำางาน การ รความรู้ รค์ เรขาค รมการ สังเกตมิติ รูปวงรี ในการ คิด ความ - ทักษะ ณิต ทำางาน พฤติกร คิด วิเ คร เข้าใจ การคิด - ใบ ราย รมการ ข้อ 2 - ทักษะ าะห์ - กระบวนกา พื้นฐาน งาน บุคคล ทำางานค 4.1 บอกรูป การคิด - รแบบ - สังเกต รายเข้าใจ และ วิเคราะห์ จำาแน สหกรณ์ พฤติกร บุคคล /
 22. 22. และ ความ - ทักษะ กรูป รมการ รายกลุ่มวิเคราะห์ สัมพันธ์ การคิด ทรง ทำางานแบบรูป ในแบบ สร้างสรร เรขาค กลุ่ม( patter รูปของ ค์ ณิตn) รูปที่มีรูป การความ ร่าง เขีย นสัมพันธ์ ขนาด สื่อและ หรือสีที่มี ความฟังก์ชัน ความ - สัมพันธ์ เขียน กันอย่าง ชื่อรูป ใดอย่าง เรขาค หนึ่ง ณิต ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 แบบรูปและความสัมพันธ์ มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน คิด กระบวนการ กระบว สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำาน หม น ะ ษณะ วิเคราะห์ จัดการเรียนรู้ นการ แหล่ง ประเมิน มือ วน( ายเ คิด เรียน ผล ชั่วโ หตุ รู้ มง ๑. บอก ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนก - การ สือ ฯ แบบ ่ แบบ 3ค 4.1 จำานวน ความ วินัย อ่า น ารสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโเข้าใจ และ สามารถ 2. ใฝ่ - บอก ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน มงและ ความ ในการ เรียนรู้ แบบรูป ตระหนัก ห์ อ หลัง เรียน/วิเคราะห์ สัมพันธ์ สื่อสาร 3. มุ่ง ของ - กระบวนก - การ เรียน เรียน หลังแบบรูป ใน ข้อ 2 มั่นใน ความ ารปฏิบัติ คิด - รูป - สังเกต เรียน( patter แบบรูป ความ การ สัมพันธ์ - กระบวนก สร้างสร ทรง พฤติกร - แบบ
 23. 23. n) ของ สามารถ ทำางาน ของทั้ง ารความรู้ รค์ เรขา รมการ สังเกตความ จำานวนที่ ในการ ตัวเลข ความ - ทักษะ คณิต ทำางาน พฤติกรสัมพันธ์ เพิ่มขึ้นที คิด และรูป เข้าใจ การคิด - ใบ ราย รมการและ ละ ๑ ที - ทักษะ ทรงรูป - กระบวนก พื้นฐาน งาน บุคคล ทำางานฟังก์ชัน ละ ๒ การคิด ร่างได้ ารแบบ - สังเกต ราย และลด วิเคราะห์ การคิด สหกรณ์ พฤติกร บุคคล / ลงทีละ - ทักษะ วิเ คราะ รมการ รายกลุ่ม ๑ การคิด ห์ ทำางาน บอกรูป สร้างสร - จำาแนก กลุ่ม และ รค์ แบบรูป ความ ความ สัมพันธ์ สัมพันธ์ ในแบบ การ รูปของ เขีย น รูปที่มีรูป สื่อ ร่าง ความ ขนาด - เขียน หรือ สีที่ แบบรูป สัมพันธ์ ความ กันอย่าง สัมพันธ์ ใดอย่าง ทั้งแบบ หนึ่ง ตัวเลข และรูป ทรง ขนาด และสีได้
 24. 24. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เวลามาตรฐ ตัวชี้ สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำานว หมา าน วัด ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว ยเหตุ วิเคราะ เรียนรู้ ผล โมง ห์ค 2.1 เ ข้อ 2 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สื่อ ฯ แบบ แบบ 7ข้าใจ บอก ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมพื้น ช่วง สามารถ 2. ใฝ่ - บอก ความ วิเคราะ หนังสื ก่อน/ ก่อน งฐาน เวลา ในการ เรียนรู้ ชื่อวัน ตระหนัก ห์ อ หลัง เรียน/เกี่ยว จำานว สื่อสาร 3. มุ่ง เวลา - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลัง
 25. 25. กับการ นวัน ข้อ 2 มั่นใน การ รปฏิบัติ คิด - ใบ - สังเกต เรียนวัด วัด และ ความ การ คิด - กระบวนกา สร้างสร งาน พฤติกร - แบบและ ชื่อวัน สามารถ ทำางาน วิเ ครา รความรู้ รค์ รมการ สังเกตคาด ใน ในการ ะห์ ความ ทำางาน พฤติกรคะเน สัปดา คิด -บอก เข้าใจ ราย รมการขนาด ห์ - ทักษะ และ บุคคล ทำางานของ การคิด เรียง - สังเกต รายสิ่งของ วิเคราะห์ ลำาดับ พฤติกร บุคคล /ที่ - ทักษะ เหตุกา รมการ รายกลุ่มต้องกา การคิด รณ์ ทำางานรวัด สร้างสรร ช่วง กลุ่ม ค์ เวลา กลาง วัน กลาง คืน(เช้ า สาย บ่าย เย็น ) การ เขีย น สื่อ ความ - เขียน ชื่อวัน ในหนึ่ง สัปดาห์
 26. 26. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวกการลบจำานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/ ่ วัดผล เครื่อง จำานว หมา น ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว ยเห วิเครา เรียน ผล โมง ตุ ะห์ รู้ค 1.2 ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สื่อ ฯ - แบบ - แบบ 32เข้าใจถึง บวก ลบ ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมผลที่เกิด และบวก สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนัง ก่อน/ ก่อน งขึนจาก ลบระคน ในการ ้ เรียนรู้ โจทย์ ตระหนัก ห์ สือ หลัง เรียน/การ ของ สื่อสาร 3. มุ่ง ปัญห - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลังดำาเนิน จำานวนนั ข้อ 2 มั่นใน า รปฏิบัติ คิด - ใบ - สังเกต เรียนการของ บไม่เกิน ความ การ การ สร้างสร งาน พฤติกร - แบบจำานวน หนึ่งร้อย สามารถ ทำางาน คิด รค์ รมการ สังเกตและ พร้อมทั้ง ในการ วิเ คร ทำางาน พฤติกรความ ตระหนัก คิด าะห์ ราย รมการสัมพันธ์ ถึงความ - ทักษะ - บุคคล ทำางานระหว่าง สมเหตุ การคิด วิเครา - สังเกต รายการ สมผล วิเคราะห์ ะห์ พฤติกร บุคคล /ดำาเนิน ของคำา - ทักษะ โจทย์ รมการ รายกลุ่มการ ตอบ การคิด ปัญห ทำางานต่างๆ สร้างสรร า กลุ่มและใช้ ค์ การการ เขีย นดำาเนิน สื่อการใน ความ
 27. 27. การแก้ -ปัญหา เขียน แสดง วิธีทำา ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวกและการลบจำานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวน กระบวน สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำานวน หมายเ น ะ ษณะ คิด การ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ (ชั่วโมง หตุ วิเคราะ จัดการ เรียนรู้ ผล ห์ เรียนรู้ ข้อ 2 ข้อ 3 แหล่ง วิเคราะห์ ความ เรียนรู้ และหา สามารถ - ห้อง คำาตอบ ในการ สมุด ของ ใช้ทักษะ - ผู้ โจทย์ ชีวิต ปกครอ ปัญหา - ง ระคน สามารถ ของ ทำางาน จำานวนนั ร่วมกับผู้ บไม่เกิน อืนได้ ่ หนึ่งร้อย - และศูนย์ สามารถ พร้อมทั้ง นำาความ
 28. 28. ตระหนัก รู้ไป ถึงความ ประยุกต์ สมเหตุ ใช้ใน สมผล การ ของคำา ดำาเนินชี ตอบ วิติได้ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวกการลบจำานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำานว หมา น ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ น(ชั่ว ยเห วิเครา เรียน ผล โมง ตุ ะห์ รู้ค 6.1 มี ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สือ ฯ - แบบ ่ - แบบ 32ความ ใช้วิธี ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโมสามารถ หลาก สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนัง ก่อน/ ก่อน งในการ หลายแก้ ในการ เรียนรู้ โจทย์ ตระหนัก ห์ สือ หลัง เรียน/แก้ ปัญหา สื่อสาร 3. มุ่ง ปัญห - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลังปัญหา ข้อ 2 ข้อ 2 มั่นใน า รปฏิบัติ คิด - ใบ - สังเกต เรียนการให้ ใช้ความ ความ การ การ สร้างสร งาน พฤติกร - แบบเหตุผล รู้ทักษะ สามารถ ทำางาน คิด รค์ รมการ สังเกตการ และ ในการ วิเ คร ทำางาน พฤติกรสือสาร ่ กระบวน คิด าะห์ ราย รมการ
 29. 29. การสื่อ การทาง - ทักษะ - บุคคล ทำางานความ คณิตศา การคิด วิเครา - สังเกต รายหมาย สตร์ใน วิเคราะห์ ะห์ พฤติกร บุคคล /ทาง การแก้ - ทักษะ โจทย์ รมการ รายกลุ่มคณิตศา ปัญหา การคิด ปัญห ทำางานสตร์และ ใน สร้างสรร า กลุ่มการนำา สถานกา ค์ การเสนอ รณ์ต่างๆ เขีย นการ ได้อย่าง สื่อเชื่อม เหมาะ ความโยง สม -ความรู้ ข้อ 3 เขียนต่างๆ ให้ แสดงทาง เหตุผล วิธีทำาคณิตศา ประกอบสตร์และ การเชื่อม ตัดสินโยง ใจและคณิตศา สรุปผลสตร์กับ ได้ศาสตร์อืน ่
 30. 30. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวกการลบจำานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวน กระบวน สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำานวน หมายเ น ะ ษณะ คิด การ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ (ชั่วโมง หตุ วิเคราะ จัดการ เรียนรู้ ผล ห์ เรียนรู้และมี อย่างความคิด เหมาะริเริ่ม สมสร้างสรร ข้อ 4ค์ ใช้ภาษา และ
 31. 31. สัญลักษ ณ์ทาง คณิตศา สตร์ใน การ สือสาร ่ การสื่อ ความ หมาย และ การนำา เสนอได้ อย่างถูก ต้อง ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 13 การบวกการลบจำานวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100มาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวน กระบวน สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำานวน หมายเ น ะ ษณะ คิด การ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ (ชั่วโมง หตุ วิเคราะ จัดการ เรียนรู้ ผล ห์ เรียนรู้และมี ข้อ 5 -ความคิด เชื่อมริเริ่ม โยง
 32. 32. สร้างสรร ความรู้ค์ ต่างๆใน คณิตศา สตร์และ เชื่อโยง คณิตศา สตร์กับ ศาสตร์ อืนๆ ่ ข้อ 6 มี ความคิริ เริ่ม สร้างสร รค์ ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวกลบระคนมาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวนการ กระบวน สือ/่ วัดผล เครื่อง จำาน หมา น ะ ษณะ คิด จัดการเรียนรู้ การคิด แหล่ ประเมิน มือ วน(ชั่ ยเห วิเครา ง ผล วโมง ตุ ะห์ เรียน รู้
 33. 33. ค 1.2 ข้อ 1 ข้อ 1 1. มี การ - กระบวนกา - การ สือ ฯ ่ - แบบ - แบบ 22เข้าใจถึง บวก ลบ ความ วินัย อ่า น รสร้าง คิด - ทดสอบ ทดสอบ ชั่วโผลที่เกิด และบวก สามารถ 2. ใฝ่ - อ่าน ความ วิเคราะ หนัง ก่อน/ ก่อน มงขึนจาก ้ ลบระคน ในการ เรียนรู้ โจทย์ ตระหนัก ห์ สือ หลัง เรียน/การ ของ สื่อสาร 3. มุ่ง ปัญหา - กระบวนกา - การ เรียน เรียน หลังดำาเนิน จำานวนนั ข้อ 2 มั่นใน การ รปฏิบัติ คิด - ใบ - สังเกต เรียนการของ บไม่เกิน ความ การ คิด - กระบวนกา สร้างสร งาน พฤติกร - แบบจำานวน หนึ่งร้อย สามารถ ทำางาน วิเ คร รเรียนรู้ รค์ รมการ สังเกตและ พร้อมทั้ง ในการ าะห์ แบบ ทำางาน พฤติกรความ ตระหนัก คิด - สหกรณ์ ราย รมการสัมพันธ์ ถึงความ - ทักษะ วิเครา บุคคล ทำางานระหว่าง สมเหตุ การคิด ะห์ - สังเกต รายการ สมผล วิเคราะห์ โจทย์ พฤติกร บุคคล /ดำาเนิน ของคำา - ทักษะ ปัญหา รมการ รายกลุ่มการ ตอบ การคิด การ ทำางานต่างๆ สร้างสรร เขีย น กลุ่มและใช้ ค์ สื่อการ ความดำาเนิน -การใน เขียนการแก้ ประโยปัญหา ค สัญลัก ษณ์ และ แสดง วิธีทำา
 34. 34. ตารางวิเคราะห์หลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ ค 11101 หน่วยการเรียนรู้ที่ 14 การบวกลบระคนมาตรฐา ตัวชี้วัด สมรรถน คุณลัก อ่าน กระบวน กระบวน สื่อ/ วัดผล เครื่อง จำานวน หมายเ น ะ ษณะ คิด การ การคิด แหล่ง ประเมิน มือ (ชั่วโมง หตุ วิเคราะ จัดการ เรียนรู้ ผล ห์ เรียนรู้ ข้อ 2 ข้อ 1 - วิเคราะห์ ความ และหา สามารถ คำาตอบ ในการ ของ สือสาร ่ โจทย์ ข้อ 3 ปัญหา ความ ระคน สามารถ ของ ในการ จำานวนนั ใช้ทักษะ บไม่เกิน ชีวิต หนึ่งร้อย - และศูนย์ สามารถ พร้อมทั้ง ทำางาน ตระหนัก ร่วมกับผู้ ถึงความ อืนได้ ่ สมเหตุ สมผล ของคำา
 35. 35. ตอบ

×