7. Marc Comú Europeu

2,381 views
2,563 views

Published on

Published in: Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,381
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
966
Actions
Shares
0
Downloads
26
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

7. Marc Comú Europeu

 1. 1. MARC EUROPEU COMÚ DE REFERÈNCIA PER A LES LLENGÜES (MCER) aprendre, ensenyar, avaluar
 2. 2. Marc Europeu Comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar A grans trets és un document que : <ul><li>Presenta una descripció detallada d’allò que implica aprendre una llengua i poder utilitzar-la en situacions de comunicació </li></ul><ul><li>Defineix sis nivells de domini (A1, A2 –nivell bàsic-,B1, B2 –nivell mitjà-, C1, C2, - nivell avançat) que permeten identificar les distintes etapes de l’aprenentatge d’una llengua </li></ul><ul><li>Recull de l’evolució de les didàctiques de les llengües </li></ul><ul><li>Fixa els nivells de domini de llengües de diversos països i institucions per a llengües d’acord amb uns estàndards comuns </li></ul><ul><li>Possibilita l’intercanvi d’informació sobre els aspectes d’aprenentatge, docència i investigació de llengües </li></ul>
 3. 3. CONTINGUTS DEL MCER <ul><li>S’estructura en 9 capítols: </li></ul><ul><li>Finalitats, objectius i funcions </li></ul><ul><li>Enfocament adoptat </li></ul><ul><li>Escales o nivells de referència </li></ul><ul><li>L’ús de la llengua i l’aprenent </li></ul><ul><li>Les competències de l’aprenent </li></ul><ul><li>Aprenentatge i docència </li></ul><ul><li>Les tasques i el seu paper en la docència </li></ul><ul><li>Diversificació lingüística i currículum </li></ul><ul><li>Avaluació </li></ul><ul><li>Bibliografia </li></ul><ul><li>Apèndix </li></ul><ul><li>El desenvolupament de descriptors </li></ul><ul><li>Les escales il·lustratives </li></ul><ul><li>Les escales de DIALANG. (És un sistema d’avaluació destinat a aprenents que volen saber quin domini tenen de la llengua que estudien) </li></ul><ul><li>Els “pot fer” de l’Associació d’Examinadors de Llengua d’Europa (ALTE ) </li></ul>
 4. 4. El Marc Comú Europeu de Referència (MCER) pas a pas Què és? És un marc que proporciona unes bases comunes per a l’elaboració de programes de llengua, orientacions curriculars, llibres de text, etc., a tot Europa. <ul><li>Descriu </li></ul><ul><ul><li>els nivells de domini d’una llengua </li></ul></ul><ul><ul><li>què han d’aprendre a fer els aprenents per </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>utilitzar una llengua per a la comunicació </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>desenvolupar els coneixements i les habilitats de manera efectiva </li></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. <ul><li>Proporciona </li></ul><ul><ul><li>mitjans de reflexió. </li></ul></ul><ul><li>Promou </li></ul><ul><ul><li>la cooperació internacional en el camp de les llengües modernes. </li></ul></ul><ul><li>Divideix </li></ul><ul><ul><li>la competència lingüística en diferents components per definir la identitat intercultural i desenvolupar la personalitat global de l’aprenent. </li></ul></ul><ul><li>Inclou </li></ul><ul><ul><li>qualificacions parcials per tal d’adequar-les a les necessitats de cada individu, centrant-se més en les habilitats receptives que en les productives, per promoure el plurilingüisme. </li></ul></ul>
 6. 6. Amb la finalitat de <ul><li>Promoure la cooperació nacional i internacional de les institucions implicades en el desenvolupament de mètodes d’aprenentatge de llengües. </li></ul><ul><li>Aconseguir un intercanvi d’informació quant a l’aprenentatge de les llengües. </li></ul>
 7. 7. Per això calen unes mesures generals com: <ul><li> Assegurar: </li></ul><ul><ul><li>que es pugui fer front a la vida quotidiana en el propi país i en un altre </li></ul></ul><ul><ul><li>que es pugui intercanviar informació i comunicar pensaments i sentiments </li></ul></ul><ul><ul><li>que s’entengui la mentalitat d’altres pobles i se’n conegui el seu patrimoni cultural </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Donar suport als docents i aprenents: </li></ul><ul><ul><li>fomentant l’ensenyament i l’aprenentatge en les necessitats </li></ul></ul><ul><ul><li>definint objectius </li></ul></ul><ul><ul><li>desenvolupant mètodes i materials </li></ul></ul><ul><ul><li>desenvolupant materials d’avaluació </li></ul></ul>
 9. 9. <ul><li>Promoure la investigació, programes, mètodes i materials per: ADQUIRIR un domini comunicatiu que respongui a necessitats concretes quant a: </li></ul><ul><ul><li>equiparació de tots els europeus </li></ul></ul><ul><ul><li>  comprensió mútua i tolerància respecte a les diversitats lingüístiques en una Europa multilingüe i multicultural i evitar així la marginació per comunicar-se en una Europa interactiva </li></ul></ul><ul><ul><li>promoció de mètodes d’ensenyament de llengües que reforcin la independència de pensament, combinada amb les habilitats i responsabilitats socials </li></ul></ul>
 10. 10. El MCER situa el PLURILINGÜISME en el context del MULTICULTURALISME : la llengua també és un mitjà per accedir a les manifestacions culturals. <ul><li>PLURILINGÜISME : desenvolupament d’un repertori lingüístic en què tinguin cabuda totes les habilitats lingüístiques per mitjà de les quals les llengües s’interrelacionen i interactuen (coneixement de diferents llengües) </li></ul><ul><li>MULTILINGÜISME : coexistència de més d’una llengua en una societat determinada. (Es pot aconseguir mitjançant la diversificació de les llengües ofertes en un sistema educatiu o estimulant l’aprenentatge de més d’una llengua estrangera o reduint la posició dominant de l’anglès a nivell internacional) </li></ul>CONCEPTES:
 11. 11. Per què és necessari el marc? <ul><li>Per intensificar l’aprenentatge i l’ensenyament de llengües </li></ul><ul><li>Per promoure l’aprenentatge des de preescolar fins a l’edat adulta </li></ul><ul><li>Per crear un marc europeu comú i cooperar així amb els organismes educatius, tenir uns mateixos criteris de qualificació i coordinar els esforços </li></ul>
 12. 12. Enfocament del MECR “ L’ús de la llengua, que inclou l’aprenentatge de llengües, comprèn les accions que realitzen les persones com a agents individuals i com a agents socials que desenvolupen un ventall de competències generals i especialment de competències comunicatives en llengua . Les persones aprofiten les competències de què disposen en diversos contextos, sota diverses condicions i sota diverses limitacions, per dedicar-se a activitats de llengua que inclouen processos lingüístics per produir i /o comprendre textos en relació a temes en uns àmbits específics, activant les estratègies que els semblen més convenients per a l’acompliment de les tasques . La supervisió d’aquestes accions pels participants condueix al reforçament o a la modificacio de les seves competències.”
 13. 13. QUINS SÓN ELS USOS DEL MARC? <ul><li>  Planificació de programes d’aprenentatge </li></ul><ul><li>   Planificació de certificacions </li></ul><ul><li>   Planificació d’aprenentatges autodirigits </li></ul>COM PODEN SER ELS PROGRAMES D’APRENENTATGE I LES CERTIFICACIONS? <ul><li>GLOBALS: l’aprenent progressa en totes direccions </li></ul><ul><li>MODULARS: milloren el domini de l’aprenent </li></ul><ul><li>PONDERATS: accentuen l’aprenentatge en certes direccions </li></ul><ul><li>PARCIALS: només es responsabilitzen de determinades activitats i habilitats </li></ul>
 14. 14. CRITERIS DEL MARC <ul><li>EXHAUSTIU: especifica tot el ventall de coneixements lingüístics, habilitats i usos </li></ul><ul><li>TRANSPARENT: les informacions han de ser clares, accessibles i fàcils d’entendre per als usuaris </li></ul><ul><li>COHERENT quant a: </li></ul><ul><li>selecció i producció de materials </li></ul><ul><li>definició de continguts </li></ul><ul><li>elaboració de programes </li></ul><ul><li>mètodes d’ensenyament </li></ul><ul><li>determinació d’objectius </li></ul><ul><li>identificació de necessitats </li></ul><ul><li>avaluació, exàmens i qualificacions </li></ul>
 15. 15. NIVELLS COMUNS DE REFERÈNCIA A Usuari bàsic B Usuari independent C Usuari Experimentat A1 Inicial A2 Bàsic B1 Llindar B2 Avançat C1 Domini funcional efectiu C2 Domini
 16. 16. ESCALA GLOBAL Usuari bàsic A1 Pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats. Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té. Pot interactuar d’una manera senzilla si l’altra persona parla a poc a poc i amb claredat i que està disposada a ajudar A2 Pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació). Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals. Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.
 17. 17. Usuari independent B1 Pot comprendre les idees principals d’una informació clara sobre temes relatius a la feina, a l’escola, a l’oci, etc. Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que poden aparèixer quan es viatja en una zona on es parla la llengua objecte d’aprenentatge. Pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que li són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions, i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu. B2 Pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional. Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb els parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors. Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.
 18. 18. Usuari experimentat C1 Pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i reconèixer-ne el sentit implícit. Pot expressar-se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions. Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió. C2 Pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta. Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent. Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.
 19. 19. Desenvolupament dels descriptors de domini de la llengua ENTENDRE Comprensió oral Comprensió lectora PARLAR Interacció oral Expressió oral ESCRIURE Expressió escrita
 20. 20. Comprensió oral A1 A2 B1 Pot reconèixer paraules familiars i expressions molt bàsiques sobre temes propis de la família i l’entorn concret i immediat, si se li parla a poc a poc i amb claredat. Pot comprendre expressions i vocabulari més freqüent sobre temes d’interès personal: informació personal i familiar molt bàsica, compres, lloc de residència. Pot entendre la idea principal de missatges i avisos curts, clars i senzills. Pot comprendre idees principals d’un discurs clar i en llenguatge estàndard sobre temes familiars que es poden trobar a l’escola, lleure... Idea principal de programes de ràdio, tv sobre temes actuals o d’interès, si l’articulació dels mots és lenta i clara.
 21. 21. Comprensió lectora A1 A2 B1 Pot comprendre noms familiars, paraules i frases molt senzilles (anuncis, cartells, catàlegs...) Pot llegir textos molt curts i senzills. Pot trobar informació específica i previsible en escrits senzills i quotidians (anuncis, prospectes, menús, horaris), cartes personals curtes i senzilles. Pot comprendre textos amb llenguatge molt habitual i quotidià. Pot comprendre descripció de fets, sentiments i desitjos en cartes personals.
 22. 22. Expressió oral A1 A2 B1 Pot utilitzar expressions i frases senzilles per descriure el lloc on viu i la gent que coneix. Pot utilitzar expressions i frases per descriure de manera senzilla la seva família i altra gent, com viu, bagatge educatiu... Pot connectar frases de manera senzilla per descriure experiències, fets, somnis, il·lusions. Donar explicacions sobre opinions. Pot explicar una història o relatar l’argument d’un llibre o pel·lícula i descriure les seves reaccions.
 23. 23. Interacció oral A1 A2 B1 Pot comunicar-se de manera senzilla si l’interlocutor està disposat a repetir el que ha dit o a dir-ho amb altres paraules i més a poc a poc i que l’ajudi a formular el que intento dir. Plantejar i respondre preguntes senzilles sobre temes familiars o relacionats amb necessitats immediates . Pot comunicar informacions relatives a tasques senzilles i habituals que demanin un intercanvi senzill i directe d’informació sobre temes familiars. Pot mantenir intercanvis socials molt breus encara que no els entengui prou com per mantenir o dirigir una conversa. Pot afrontar la majoria de situacions. Pot participar espontàniament en una conversa sobre temes coneguts, d’interès personal o relatius a la vida quotidiana.
 24. 24. Expressió escrita A1 A2 B1 Pot escriure textos molt curts i senzills (postals, felicitacions). Escriure nom, adreça... Pot escriure notes i missatges curts i senzills relatius a necessitats immediates. Pot escriure textos senzills i ben cohesionats sobre temes familiars o d’interès personal. Textos curts que descriguin experiències i impressions.
 25. 25. Implicacions actuals del MCER a les aules d’acollida <ul><li>Les proves de nivell de llengua que ha fet l’alumnat de les aules d'acollida han estat elaborades tenint en compte els descriptors de l’A2, i corresponen a un nivell d’usuari bàsic. La finalitat era obtenir uns indicadors que permetessin fer una valoració del grau d’assoliment dels objectius en l’aprenentatge intensiu de la llengua catalana. </li></ul><ul><li>Actualment s’estan redactant les proves corresponents al nivell A1. </li></ul>

×