Bao Cao Tai Nguyen Internet Viet Nam 2013

606 views

Published on

Published in: Internet
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
606
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bao Cao Tai Nguyen Internet Viet Nam 2013

 1. 1. TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam http://www.vnnic.vn BÁOCÁOTÀINGUYÊNINTERNETVITNAM2013TRUNGTÂMINTERNETVITNAM Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) - B Thông tin và Truy n thông http://www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM N M 2013 (CÔNG B : THÁNG 12/2013)
 2. 2. 1 TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam http://www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM N M 2013 (CÔNG B : THÁNG 12/2013)
 3. 3. B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 L I NÓI U CÁC S KI N N I B T T NG QUAN TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN T ng tr ng tên mi n .vn và các m c th i gian áng nh Tên mi n ng ký m i trong hai n m 2012, 2013 C u trúc và c c u tên mi n .vn C c u theo uôi tên mi n C c u theo ch th ng ký C c u theo khu v c a lý C c u ch th theo l nh v c dài tên mi n Ch s s d ng tên mi n Các website tên mi n .vn c truy v n nhi u nh t trên h th ng máy ch DNS qu c gia Nhà ng ký tên mi n .vn T ng th ph n Nhà ng ký Th ph n Nhà ng ký t i mi n B c Th ph n Nhà ng ký t i mi n Trung Th ph n Nhà ng ký t i mi n Nam TÊN MI N TI NG VI T T ng tr ng tên mi n ti ng Vi t (TMTV) và các m c th i gian áng nh C c u TMTV theo ch th ng ký và theo khu v c a lý C c u v d ch v s d ng Các website TMTV c truy v n trên h th ng máy ch DNS qu c gia nhi u nh t TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM T ng tr ng tên mi n qu c t s d ng t i Vi t Nam và t ng quan v i tên mi n .vn . Ch s v c c u tên mi n T l tên mi n d i uôi qu c t dùng chung và ccTLD khác .vn C c u theo uôi tên mi n dài trung bình c a tên mi n truy v n Ch s s d ng tên mi n qu c t T l tên mi n qu c t có website và t l hosting web t i Vi t Nam T l tên mi n có DNS hosting t i Vi t Nam Tên mi n qu c t c truy v n trên h th ng máy ch DNS qu c gia nhi u nh t H TH NG MÁY CH TÊN MI N QU C GIA .VN M c và c c u truy v n tên mi n S truy v n tên mi n c phân gi i trên h th ng DNS Qu c gia T l gi a truy v n tên mi n .vn và tên mi n qu c t T l truy v n tên mi n .vn theo uôi tên mi n T l truy v n tên mi n qu c t theo uôi tên mi n T l truy v n tên mi n theo lo i b n ghi truy v n T l truy v n b n ghi AAAA (IPv6) trên DNS Qu c gia qua các n m A CH INTERNET VÀ S HI U M NG T ng tr ng a ch Internet và các m c th i gian áng nh X p h ng tài nguyên a ch IPv4 c a Vi t Nam trong khu v c C c u ng ký s d ng a ch Ipv4 C c u ng ký s d ng Ipv6 T ng tr ng s l ng thành viên a ch IP C c u thành viên a ch IP Thúc y phát tri n a ch Ipv6 M ng IPv6 qu c gia S hi u m ng ASN T NG TR NG INTERNET VI T NAM Các m c áng nh trong phát tri n Internet Vi t Nam Phát tri n thuê bao Internet B ng thông k t n i Th ph n doanh nghi p Th ph n thuê bao xDSL Th ph n s Data card s d ng 3G Th ph n thuê bao Leased line Th ph n thuê bao CATV Th ph n thuê bao FTTH TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX Các m c phát tri n T ng tr ng thành viên k t n i T ng tr ng b ng thông k t n i và l u l ng trao i qua VNIX Thành viên k t n i VNIX TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM (VNNIC) 4 M C L C 5 9 13 45 53 PH N 1: TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM PH N 2: INTERNET VI T NAM 14 16 18 18 19 20 20 21 22 22 23 24 24 25 25 28 29 30 31 34 35 35 35 36 36 36 36 37 41 41 41 42 42 43 43 39 46 48 49 49 49 50 51 52 52 56 58 58 60 60 60 61 61 62 65 67 68 55 70 27 10 2 3 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn 33 69 69
 4. 4. CÁC S KI N N I B T CHÍNH PH BAN HÀNH NGH NH S 72/2013/N -CP V QU N LÝ, CUNG C P, S D NG D CH V INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN M NG. Ngày 15 tháng 7 n m 2013, Th t ng Chính ph ã ký ban hành Ngh nh s 72/2013/N -CP v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin trên m ng, t o hành lang pháp lý thúc y phát tri n InternetVi tNam. Ngh nh có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 9 n m 2013, thay th cho ngh nh s 97/2008/N -CP ngày 28/8/2008. Ngh nh quy nh chi ti t v d ch v Internet, tài nguyên Internet, nguyên t c qu n lý, cung c p, s d ng thông tin trên m ng, qu n lý vi c thi t l p trang thông tin i n t t ng h p, m ng xã h i, vi c cung c p d ch v n i dung thông tin trên m ng vi n thông, qu n lý vi c cung c p d ch v trò ch i i nt trênm ng,b o mantoànthôngtinvàanninhthôngtintrênm ng B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG CÔNG B SÁCH TR NG V CNTT-TT VI T NAM 2013 Ngày 16/9/2013, B Thông tin và Truy n thông ã phát hành sách tr ng v Công ngh thông tin và Truy n thông Vi t Nam n m 2013. ây là n m th 5, Ban Ch o qu c gia v Công ngh thông tin và B Thông tin vàTruy n thông ph i h p cùng các c quanxâyd ngvàxu tb ncu nsách. Sách tr ng v Công ngh thông tin và Truy n thông Vi t Nam n m 2013 cung c p thông tin, s li u thu c các l nh v c c a ngành công ngh thông tin và truy n thông bao g m: C s h t ng công ngh thông tin và truy n thông; công nghi p công ngh thông tin, b u chính, vi n thông, phátthanh truy n hình; ng d ng công ngh thông tin; ngu n nhân l c; an toàn thông tin, các v n b n pháp lu t, các chi n l c, quy ho ch, ch ng trình,d ánqu cgiav côngngh thôngtinvàtruy nthông;các ho t ng h p tác qu c t ; các s ki n công ngh thông tin và truy nthôngn ib tvàcács li uchuyênngành. LINÓIU BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 CÁCSKINNIBT B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn N m 2012, Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) l n u tiên xu t b n báo cáo tài nguyên Internet nh m cung c p t i c ng ng InternetVi t Nam m t ngu n thông tin tham kh o v s t ng tr ng và pháttri n,các ctính ngkýs d ngtàinguyênInternetVi tNam,qua ócóth th y cm tph n s pháttri nc aInternetVi tNam. N m 2013, báo cáo ti p t c c xu t b n, cung c p chi ti t h n các thông tin, d li u trong qu n lý, t ngtr ngpháttri ntàinguyênInternet.Bênc nh ó,báocáotàinguyênInternet2013t ph pcông b thêm m t s thông tin, d li u v InternetVi t Nam nh m truy n t i t i c ng ng nh ng thông tin v s phát tri n m nh m v t b c c a InternetVi t Nam, c ng nh m t s thông s liên quan n vi c pháttri n, s d ng Internet, trong m i liên quan ch tch gi a s d ng tài nguyên Internet ho t ng Internet. L I NÓI U 4 5 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 5. 5. CÁCSKINNIBT BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 CÁCSKINNIBT B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn VI T NAM K T THÚC GIAI O N 1, TRI N KHAI GIAI O N 2 K HO CH HÀNH NG QU C GIA V IPv6. Ngày 16/4/2013, Ban công tác thúc y pháttri n IPv6 qu c gia ã t ch c h i ngh t ng k t giai o n 1, tri n khai giai o n 2 k ho ch hành ng qu c gia v IPv6. Th tr ng B Thông tin và Truy n thông Lê Nam Th ng Tr ng Ban công tác ch trì h i ngh .Tham d h i ngh ngoài các thành viên Ban công tác, Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) - n v th ng tr c, các n v ch c n ng thu c B Thông tin và Truy n thông và m t s doanh nghi p vi n thông l n t iVi t Nam còn có s tham d c a Ban ch o Công ngh Thông tin c a ng, các B , Ngành liên quan, các Ngân hàng: Agribank, Vietinbank, T ng công ty Hàng không Theo nh n nh, ánh giá c a Ban công tác, k t qu 2 n m th c hi n giai o n 1 (2011 - 2012) k ho ch hành ng qu c gia v IPv6 c b n ã áp ng các m c tiêu t ra. K t qu quan tr ng nh t t c là vi c ph c p ki n th c c b n v IPv6.T t c các doanh nghi p internet, các t ch c, doanh nghi p l n có h t ng công ngh thông tin ã th c hi n các ch ng trình ào t o v IPv6 vàcó nh ng chuy n bi n m nhm v nh nth ctrongvi ctri nkhai IPv6.V h t ng,m ngl ic acác ISP cós t ngthích,h tr t t IPv6, các m ng c s h t ng thi t y u nh m ng máy ch qu c gia DNS, tr m trung chuy n Internet qu c giaVNIX ho t ng n nh v i IPv6.Vi t Nam s n sàng cho vi c chuy n sang giai o n 2, giai o n kh i ng (2013 2015) v i các m c tiêu: Chuy n i m ng l i t IPv4 sang h tr ng th i IPv4 và IPv6; Xây d ng và hình thành m ng c s h t ng IPv6 qu c gia; Cung c p d ch v IPv6 th nghi mt ing is d ng. NGÀY IPv6 VI T NAM KHAI TR NG IPv6 VI T NAM. Ngày 4/5/2013, s ki n IPv6 n m 2013 v i ch Ngày IPv6Vi tNam ct ch ct i thành ph H Chí Minh. S ki n kéo dài trongbangày,t 4/5/2013 n6/5/2013. H i th o ã thu hút s tham gia c a g n 500 chuyên gia c p cao n t nhi u hãng cung c p thi t b , h t ng m ng Vi n thông và Internet n i ti ng trên th gi i, các doanh nghi p Vi n thông và Internet trong n c cùng t ch c, c quan, doanh nghi p ho t ngtrongl nhv ccôngngh thôngtinv i tâm i m là L khai tr ng d ch v IPv6 - m t s ki n h t s c ý ngh a do B Thông tin vàTruy nthông,Bancôngtácthúc yphát tri nIPv6qu cgia,VNNICch trìph ih pcùngcácdoanhnghi pInternethàng utrongn c. Nhân ngày IPv6Vi t Nam (6/5/2013), m ng IPv6 qu c gia chính th c c công b . Các doanh nghi p Internet,cácch website,nhàs nxu tthi tb thamgiach ngtrìnhs nsàngk tn i,cungc pcácd ch v IPv6 cho khách hàng. Ch ng trình khai tr ng IPv6Vi t Nam (http://VietnamIPv6Launch.vn) có s tham d c a Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC), 06 ISP (VNPT, Viettel, FPT Telecom, Netnam, VTC, SPT), 20 ch website (35 website), 05 nhà s n xu t thi t b (Viettel R&D, FPT Telecom, D-Link, Zyxel, Ruckus Wireless). c bi t, B Thông tin và Truy n thông là n v u tiên tri n khai IPv6 trên trang thôngtin i nt chínhth cc aB (http://www.mic.gov.vn). IPv6c ng ã ctri nkhaitrênm ngxã h i http://go.vn c aT ng công tyTruy n thông a ph ng ti n (VTC).Tính n tháng 11/2013 ã có 34 c quan,t ch c,doanhnghi pVi tNam cphânb IPv6(trong ócó02B );09doanhnghi pcung c p d ch v Internet (ISP) ã k t n i IPv4/IPv6 n tr m trung chuy n Internet qu c gia: VNPT, Viettel, Netnam,FPTTelecom,SPT,VTC,SCTV,VNTT,CMCTelecom.Tàinguyênvàh t ngthi ty uc aIPv6Vi t Nam ã s n sàng cho vi c tri n khai chuy n i h t ng thông tin t IPv4 sang h tr ng th i IPv4 và IPv6theo úngk ho chhành ngqu cgiav IPv6. 76 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 6. 6. CÁCSKINNIBT PH N 1: TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 8 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 VI T NAM GIA NH P CCNSO, CHÍNH TH C LÀ THÀNH VIÊN C A ICANN Ngày 20/11/2013, Vi t Nam chính th c tr thành thành viên th 143 c a t ch c h tr tên mi n c p cao mã qu c gia (ccNSO) thu c t ch c qu n lý tên mi n và a ch Internet qu c t (ICANN). Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) - c quan qu n lý tên mi n mã qu c gia .vn c B Thông tin và Truy n thông y quy n thay m t Vi t Nam tham gia v i t cách thành viên c a ccNSO. Vi cchínhth cthamgiavàoccNSO,m ttrong7t ch c tr c thu c ICANN c thành l p n m 2003 v i ch c n ng h tr cho ICANN xây d ng chính sách toàn c u liên quan tr c ti p n các v n tên mi n mã qu c gia, s giúpVi tNamthamgiasâur ngh nvàoquátrìnhnghiênc uvàxâyd ngchínhsáchqu ct cóliên quan n tài nguyên Internet, góp ph n vào ho t ng i u hành chung m ng Internet toàn c u, t ng c ngh ptácqu ct vànângcaov th Vi tNam,t oc h ivàkh n ngb ov l iíchqu cgia. K NI M 10 N M THÀNH L P VÀ PHÁT TRI N TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX Ngày 08/11/2013, t i tr s B Thông tin và Truy nthông 18Nguy nDu,HàN i,Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) t ch c H i ngh Giao ban thành viên VNIX và k ni m 10 n m hình thành và phát tri n . Vào ngày này 10 n m tr c, ngày 08/11/2003, B B u chính Vi n thông (nay là B Thông tin và Truy n thông) thành l p VNIX, ánh d u m t s ki n quan tr ng s phát tri n m ng InternetVi tNam. Tr i qua 10 n m xây d ng và phát tri n, VNIX ã góp ph n quan tr ng trong phát tri n Internet Vi t Nam, k t n i các doanh nghi p cung c p d ch v Internet t i nhi u i m, m b o an toàn m ng Internet, d phòng ng c u khi các m ng l i c a doanh nghi p có s c , t ng c ng ch t l ng d ch v , gi m chi phí k t n i, gi m giá thành d ch v , thúc y tri n khai IPv6 tr ctìnhhìnhIPv4 ãc nki t,chínhth chìnhthànhm ngIPv6qu cgia.
 7. 7. -2000 -1500 -1000 -500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 ‐ 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 1,400,000 .mm .kh .th .id .sg .hk .my .vn .kr .jp 1,445 2,189 64,171 108,979 153,135 161,411175,247 261,256 1,061,850 1,349,059 5.478 9.037 14.345 34.924 55.872 75.715 99.185 127.364 180.332 232.749 261.256 10 54 212 520 1,299 2,135 3,119 3,839 4,352 4,775 5,029 0 50 100 150 200 250 300 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 Sốtênmiền.VN,Đơnvị:nghìn Sốthuêbaobăngrộngcốđinh,Đơnvị:nghìn Tên miền .VN Thuê bao Internet băng rộng cố định I TNGQUANTÀINGUYÊNINTERNETVITNAM BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TNGQUANTÀINGUYÊNINTERNETVITNAM I T NG QUAN Trong 16 n m phát tri n c a Internet Vi t Nam, tài nguyên Internet (tên mi n .vn, a ch IP, s hi u m ng), tham s nh danh ph c v cho ho t ng Internet ã t ng tr ng m nh m , t o i u ki n thu nl ichos pháttri nc aInternetVi tNam. Tính n tháng 10/2013, s l ng tên mi n .vn duy trì th c t trên m ng là 261.256 tên.Tên mi n .vn gi c t c t ng tr ng t t ngay c trong nh ng giai o n ch u s tác ng c a tình hình khó kh n c a n n kinh t trong n c và th gi i.T c t ng tr ng bình quân 172% /n m. K t n m 2011 n nay,tênmi n .vn liênt clàtênmi nqu cgiacós l ng ngkýs d ngcaonh tkhuv c ôngNam Á ASEAN. Hình 1: Tên mi n .vn t ng quan v i m t s uôi tên mi n c p cao mã qu c gia khác. (Ngu n d li u: www.vnnic.vn; www.nic.mm; www.all.in.th; www.pandi.or.id; www.sgnic.sg; www.hkdnr.hk; www.mynic.net; www.nic.ad.jp; http://isis.kisa.or.kr; http://jprs.co.jp/en/stat/) V i l i th v tin c y, m b o quy n l i chính áng c a ch th ng ký s d ng b i h th ng chính sách b o v tài nguyên qu c gia; kh n ng liên l c d dàng gi a ng i tiêu dùng n v cung c p, t i Vi t Nam, tên mi n .vn gi v trí chi m l nh so v i tên mi n qu c t .Trong n m 2013, khi tên mi n qu c t có nh ng giai o n t ng tr ng âm do l ng ng ký m i nh h n l ng tên mi n tr l i, tên mi n .vn luôngi cm ct ngtr ngd ng. Hình 2: T ng tr ng th c trong n m 2013 c a tên mi n .vn và tên mi n qu c t t i Vi t Nam. Hình 3: T ng quan thuê bao b ng r ng c nh/ S l ng tên mi n .vn V ach Internet,tính ntháng10/2013,t ngl ngIPv4qu cgialà15.576.832 ach .Vi tNamti p t c là qu c gia có s l ng a ch IPv4 m c cao, ng th 2 trong khu v c ông Nam Á, th 8 Châu Á và th 25 trên th gi i.Vi c thúc y s d ng th h a ch m i IPv6 có k t qu t t qua vi c chính th c khaitr ngm ngl ivàd chv IPv6Vi tNamngày6/5/2013. Trongl nhv c ngkýs d ngtàinguyênInternet,nh ngn mg n ây,giat ng ángk cáct ch ccó m ng l i k t n i a h ng, ng ký s d ng s hi u m ng ASN và vùng a ch c l p. i u này th hi n s a d ng, phát tri n trong m ng l i h t ng thông tin v i s tr ng thành trong m ng l i ng is d ng,khônghoàntoànl thu cvàom ngc acácnhàcungc p. 1110 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn Tên miền quốc tế Tên miền “.vn”
 8. 8. TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN 12 13
 9. 9. 330 655 978 3302 3559 5308 20579 25680 32388 40576 47302 80246 97315 82691 198% 149% 338% 108% 149% 388% 125% 126% 125% 117% 170% 121% 108% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 350% 400% 450% 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Số dự báo 2013 Tên miền đăng ký mới Tỷ lệ tăng trưởng 105523 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn 01/12/1997 Tên mi n .vn u tiên c c p phát M c th i gian ánh d u b c i u tiên trong vi c xây d ng mô hình C quan qu n lý Nhà ng ký cho tên mi n .vn . Công ty Hitek tr thành Nhà ng ký tênmi n .vn utiên. S l ngtênmi n ngkým itrongn m2003 t3.302tênmi n,t ngtr ng 338%sov in mtr c ó. 2003 VNNIC tri n khai cho ng ký t do tên mi n c p 2. ây là cú hích cho s phát tri n c a tên mi n .vn . S l ng tên mi n c c p phát m i trong n m 2006 t ngm nh,b nghail nt ngs tênmi nc pm icácn mtr c ó.15/08/2006 13/01/2010 Phí c p ng ký s d ng m i và phí duy trì tên mi n ".vn" gi m trung bình 30%, c p phát tên mi n 1, 2 ký t d i tên mi n c p 2 dùng chung .vn t o cú hích m nh cho s phát tri n c a tên mi n qu c gia .vn . S l ng ng ký m i tên mi n".vn"n m2011là80.246,g ng p ôisov in m2010. Vi tNamlàn ccós l ngtênmi nqu cgiacaonh ttrongkhuv cASEAN. 10/01/2011 Tên mi n qu c gia ".vn" t con s 200.000, ti p t c ng u trong khu v c ASEAN.09/05/2012 S l ngtênmi n .vn duytrìtrênh th nglà261.256tên. VNNIC chính th c tham gia t ch c tên mi n c p cao mã qu c gia ccNSO c a ICANN. 11/2013 Hình 4: S l ng tên mi n .vn qua các n m và t l t ng tr ng. I T NGTR NGTÊNMI N .VN VÀCÁCM CTH IGIAN ÁNGNH Quá trình t ng tr ng và phát tri n c a tên mi n .vn g n v i các m c th i gian áng nh v i các i u ch nhv chínhsácht o ngl cchos t ngtr ngc atênmi n .vn . Tênmi nqu cgia .vn tcons nt ng100.000tênmi n.Vi tNamgi v trí th haiv s l ng ngkýtênmi nmãqu cgiatrongkhuv cASEAN 14 15 Stênmin 543 1198 2176 5478903714345 34924 55872 75715 99185 127364 180332 232749 261256 0 221% 182% 252% 165% 159% 243% 160% 136% 131% 128% 142% 129% 119% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Số dự báo 2013 Số tên miền duy trì Tỷ lệ tăng trưởng 278000 Hình 5: S l ng tên mi n ng ký m i qua các n m và t l t ng tr ng Stênmin TltngtrngTltngtrng
 10. 10. Miền Bắc 43.28% Miền Trung 5.29% Miền Nam 46.35% Nước ngoài 5.08% I TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn Các Nhà ng ký Công ty M t Bão, Công ty TNHH MTV Vi n thông qu c t FPT, Công ty TNHH P.A Vi t Nam ng u v s l ng tên mi n ng ký m i trong các n m 2012, 2013. Trong n m 2013, ba Nhà ngkým i ccôngnh ntrongh th ng:côngtyc ph nINET,côngtyc ph nGMORunSystemvà côngtyTNHHph nm mNhânHòacós t ngtr ngt ttrongs l ngtênmi n ngký. Tênmi n.com.vnvà.vnti pt cchi mph nl ndungl ngtênmi n ngkýv i86,67%t ngs l ng tên mi n .vn ng ký m i. So v i n m 2012, có s d ch chuy n t ng c a th ph n ng ký m i tên mi n c p2.vn(52,95%n m2013sov i50,20%c an m2012). 7458 4254 8902 8666 9362 8546 8798 9217 9245 8243 4466 7835 9732 8320 9022 8399 7698 8142 7978 8898 8680 8145 0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 T 01 T 02 T 03 T 04 T 05 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10 T 11 T 12 Năm 2013 Năm 2012 T N MI N NG KÝ M I TRONG HAI N M 2012, 2013 un m2013,ch u nhh ngchungt tìnhhìnhkhókh nc an nkinht trongn cvàth gi i,m c t ng c a tên mi n .vn ng ký m i th p h n so v i t ng tr ng c a n m 2012. Bên c nh ó, s l ng tênmi nch th khôngcònnhuc us d ngt ngcao. Trong i uki n ó,VNNICvàcácNhà ngký ãtri nkhaicácbi npháph tr t ngth nh mthúc y phát tri n tên mi n .vn nh t ch c chu i s ki n h i th o v tên mi n v i ch "B o v th ng hi u Vi t v i tên mi n .VN", t ng c ng liên h , ch m sóc khách hàng, nâng cao ch t l ng d ch v cung c p. Nh ng c g ng c aVNNIC và h th ng Nhà ng ký ã có k t qu tích c c, tên mi n trong 2 tháng u c a quý II/2013 t ng m nh. S l ng tên mi n phát tri n trung bình tháng trong quý II/2013 t ng 18% so v i s l ng tên mi n phát tri n trung bình tháng trong quý I/2013, thành công trong vi c gi c t c t ngtr ngt tc atênmi n .vn ngayc tronggiai o ns tgi mv kinht chung. 16 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn 17 Hình 6: S tên mi n ng ký m i theo t ng tháng trong hai n m 2012, 2013 Hình 9: Tên mi n ng ký m i hai n m 2012, 2013 theo vùng a lý Miền Bắc 40.22% MiềnTrung 5.64% Miền Nam 44.26% ngoài 9.88% N m 2013N m 2012 TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN N m 2012 N m 2013 Hình 8: Tên mi n ng ký m i n m 2012, 2013 theo uôi tên mi n int.vn 0.01% health.vn 0.03% ac.vn 0.05%biz.vn 0.14% pro.vn 0.24% info.vn 0.27% Tỉnh thành 0.31% gov.vn 0.46% org.vn 0.75% net.vn 2.43% edu.vn 4.28% name.vn 7.19% com.vn 33.64% .vn 50.20% int.vn 0.00% health.vn 0.02%ac.vn 0.03% biz.vn 0.16% pro.vn 0.23% info.vn 0.17% Tỉnh thành 1.11% gov.vn 0.23% org.vn 0.85% net.vn 2.71% edu.vn 5.66% name.vn 2.18% com.vn 33.72% .vn 52.95% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 Năm 2012 Năm 2013 Hình 7: Tên mi n ng ký m i hai n m 2012, 2013 theo Nhà ng ký
 11. 11. Miền Bắc 47% Miền Trung 6% Miền Nam 47% B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn C U TRÚC VÀ C C U TÊN MI N .VN C C U THEO UÔI TÊN MI N C C U THEO CH TH NG KÝ V c c u theo ch th ng ký, tên mi n c ng ký b i t ch c v n chi m a s (60,3% so v i 39,7% tên mi n có ch th cá nhân). So v i n m 2012, có s d ch chuy n gi m c a th ph n tên mi n c a t ch c(60,3%n m2013sov i63,15%c an m2012),s d chchuy nt ngc ath ph ntênmi ncánhân (39,7%n m2013sov i36,85%c an m2012). Tênmi n .vn cc pphátchoch th n cngoàit n m1999.Qua14n mpháttri n, th tr ngtên mi n .vn t in cngoàicònth p,chi m7.65%t ngs tênmi n .vn . Hình 10: C c u theo uôi tên mi n. Hình 12: C c u tên mi n theo khu v c a lý C C U THEO KHU V C A LÝ Hình 13: Phân b tên mi n .vn trong n c .int.vn 0.01%.health.vn 0.02% .ac.vn 0.05% .biz.vn 0.17% .pro.vn 0.18% .info.vn 0.25% Đuôi tỉnh thành 0.50% .gov.vn 0.61%.org.vn 1.09% .name.vn 1.84% .net.vn 2.10% .edu.vn 4.77% .com.vn 38.57% .vn 49.84% 18 19 N m 2013 Cá nhân 39.70% Tổ chức 60.30% Hình 11: C c u theo ch th ng ký N m 2012 Cá nhân 36.85%Tổ chức 63.15%
 12. 12. Số tên miền có web 65.71% Số tên miền không có web 34.29% DNS Hosting tại Việt Nam 90.43% DNS Hosting tại nước ngoài 9.57% DNS tự dựng tại Việt Nam 90.23% DNS tự dựng ở nước ngoài 9.77% 1‐3 ký tự 5.05% 4‐10 ký tự 56.39% >10 ký tự 38.56% B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn C C U CH TH THEO L NH V C Phântáchtheol nhv cho t ngc ach th ,l ngtênmi n ngkýb icáccôngty,t ngcôngty,t p oàn, các t ch c kinh doanh th ng m i chi m th ph n l n nh t (59,05% t ng s tên mi n .vn ). Kh i tài chính, ngân hàng, ch ng khoán, chi m 0,65%. Các tr ng và trung tâm giáo d c, ào t o chi m 3,58%.Kh ic quanqu nlýNhàn cchi m0,85%t ngs tênmi n .vn . DÀI TÊN MI N dàitrungbìnhc atênmi n .vn khôngd ulà8,06kýt ,ng nh nchi udàitrungbìnhc atênmi n qu c t (.com là 13.3), và nhi u tên mi n ccTLD khác nh .uk (13.84), .fr (12.7). S l ng tên mi n có chi udàit 4-10kýt chi m aph ntrongkhônggiantênmi n .vn . Hình 15: dài tên mi n .vn TÊN MI NSTT CH S S D NG TÊN MI N indianajonesandthekingdomofthecrystalskullmovie.com.vn creche-ecoles-college-francaise-europeenne.com.vn indianajonesandthekingdomofthecrystalskull.com.vn thcsnguyenbinhkhiem-trieuphong-quangtri.edu.vn nganhangthuongmaicophanvietnamthuongtin.com.vn crowneplazawesthanoihotelandresidences.com.vn temasekinternationaladvisorssingapore.com.vn crowneplazawesthanoihotelandapartment.com.vn standardcharteredbank-vietnam-limited.com.vn thcs-tonthatthuyet-vinhlinh-quangtri.edu.vn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Kh o sát v h s s d ng tên mi n .vn cho th y, 65,71% tên mi n .vn có website ho t ng. V máy ch DNS, 90,43 % tên mi n s d ng máy ch chuy n giao (DNS hosting) có a ch IP trong n c; 9,57% s d ng máy ch chuy n giao có a ch IP n c ngoài. Trong toàn b tên mi n .vn , 46,18% tên mi n c hosting t i các máy ch tên mi n c a Nhà ng ký tên mi n .vn ; 1% tên mi n có máy ch DNS hostingt d ng.Trongs cáctênmi ncómáych DNS hostingt d ng,90,23%tênmi ns d ngmáy ch DNS hosting t d ng có a ch IP trong n c và 9,77% tên mi n s d ng máy ch DNS t d ng có ach IPn cngoài. Hình 14: C c u tên mi n theo l nh v c Hình 16: T l tên mi n theo dài Trongtoànb khônggiantênmi n .vn ,có566tênmi ntoàns .10tênmi ncóchi udàikýt l nnh t làt 38 n47kýt trongm ttênmi n,m cdùv y,ýngh atênmi nv nrõràng. Các tên mi n .vn có dài l n nh t Thương mại 59.05% Giáo dục 3.58% Tài chính 0.65% Quản lý nhà nước 0.85% Khác 35.87% 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 2120 Hình 18: Thông tin máy ch chuy n giao c a tên mi n Hình 17: T l s d ng tên mi n
 13. 13. B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn THÁNG 09/2013: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A CH WEBSITE S TRUY V N NHÀ NG KÝ TÊN MI N .VN Tính n tháng 10/2013, h th ng qu n lý tên mi n .vn có 17 Nhà ng ký (trong ó có 06 Nhà ng ký n c ngoài). 02 Nhà ng ký m i nh t là công tyTNHH ph n m m Nhân Hòa (trong n c) và công ty IP Mirror(n cngoài), cVNNICcôngnh nNhà ngkýtrongn m2013. CÁC WEBSITE TÊN MI N .VN C TRUY V N NHI U NH T TRÊN H TH NG MÁY CH DNS QU C GIA. 12 13 14 yahoo.com.vn www.chotot.vn www.vccorp.vn www.google.com.vn me.zing.vn id.zing.vn vtcgame.vn admicro.vn appstore.zing.vn www.tvsi.com.vn vipteen.com.vn www.24h.com.vn bongngo.vn tvguide.htvc.vn hdonline.vn15 26,030,967 17,447,817 12,048,815 11,898,101 7,973,178 3,637,000 2,294,706 2,264,371 2,249,042 2,148,031 1,234,294 1,114,620 1,104,185 616,454 615,660 THÁNG 10/2013: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A CH WEBSITE S TRUY V N 12 13 14 yahoo.com.vn www.chotot.vn www.google.com.vn www.vccorp.vn me.zing.vn iwin.net.vn admicro.vn www.tvsi.com.vn vipteen.com.vn appstore.zing.vn 24h.com.vn ads.link.vn whitehat.vn hotdeal.vn news.go.vn15 20,318,676 16,391,940 10,606,401 10,531,852 7,227,395 7,105,286 2,645,047 2,473,841 2,089,184 2,048,052 2,010,512 1,539,196 1,331,612 1,051,086 1,014,076 22 23
 14. 14. TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊNMINQUCGIAVITNAM.VN I TH PH N NHÀ NG KÝ T I MI N TRUNGT NG TH PH N NHÀ NG KÝ IP Mirror 0.08% InterNetX 0.13% INSTRA 0.52% EuroDNS 0.70% QINETICS 0.79% IPT 1.11% Nhân Hòa 1.70% NetNam 2.08% RUNSYSTEM 2.17% INET 2.19% GLTEC 2.91% ESC 4.01% Hi‐Tek 4.50% VDC 7.99% Mắt Bão 20.09% FPT 23.10% PA Việt Nam 25.92% EuroDNS 0.00% InterNetX 0.00% IP Mirror 0.00% QINETICS 0.01% INSTRA 0.01% IPT 1.15% Hi‐Tek 1.61% NetNam 2.53%Nhân Hòa 2.87% RUNSYSTEM 2.88% INET 3.17% ESC 3.65% GLTEC 5.75% VDC 8.80% Mắt Bão 16.80% PA Việt Nam 22.24% FPT 28.52% EuroDNS 0.00% QINETICS 0.00% IP Mirror 0.00% INSTRA 0.04%InterNetX 0.04% Hi-Tek 0.74% Nhân Hòa 0.84% NetNam 0.85% IPT 1.18% GLTEC 1.41% INET 2.46% RUNSYSTEM 3.50% ESC 4.38% Mắt Bão 17.11% FPT 19.12% PA Việt Nam 22.29% VDC 26.05% EuroDNS 0.00% IP Mirror 0.00% InterNetX 0.00%QINETICS 0.01% INSTRA 0.02% Hi-Tek 0.63% GLTEC 0.75% Nhân Hòa 0.92% IPT 1.19% RUNSYSTEM 1.49% INET 1.53% NetNam 1.99% ESC 4.89% VDC 6.06% FPT 20.04% Mắt Bão 27.15% PA Việt Nam 33.34% B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn Hình 20: Th ph n c a các Nhà ng ký t i mi n B c Hình 22: Th ph n c a các Nhà ng ký t i Mi n Nam 2524 I Hình 19: Th ph n gi a các Nhà ng ký (tháng 10/2013) Công tyTNHH P.AVi t Nam, công tyTNHH MTV Vi n thông qu c t FPT, công ty M t Bão, công ty i n toán và truy n s li u VDC và công ty Hi-tek Multimedia là top 5 Nhà ng ký có th ph n l n nh t. 03 Nhà ngkýd n u(PAVi tNam,FPT,M tBão)chi m69,11%t ngth ph ntênmi n .vn . Trong n c, FPT là Nhà ng ký có th ph n l n nh t t i mi n B c, VDC có th ph n l n nh t t i mi n TrungvàPAVi tNamlàNhà ngkýcóth ph nl nnh tt imi nNam. Hình 21: Th ph n c a các Nhà ng ký t i mi n Trung TH PH N NHÀ NG KÝ T I MI N NAM TH PH N NHÀ NG KÝ T I MI N B C
 15. 15. TÊN MI N TI NG VI T 26 27
 16. 16. Miền Bắc 39% Miền Trung 31% Miền Nam 29% Nước Ngoài 1% B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊNMINTINGVIT TÊNMINTINGVIT C C U TÊN MI N TI NG VI T THEO CH TH NG KÝ VÀ THEO KHU V C A LÝ T NG TR NG TÊN MI N TI NG VI T (TMTV) VÀ CÁC M C TH I GIAN ÁNG NH Quá trình phát tri n TMTV g n v i d án nghiên c u khoa h c c a VNNIC a ti ngVi t vào ng d ng trong h th ng tên mi n góp ph n thúc y thông tin thu nVi t trên m ng Internet.Th i gian ban uTMTVch athuhút cng is d ng.T th i i mb t uc pphátchínhth cvàotháng3/2007 nh ttháng12/2010,ch có3.532tênmi n ngký. Hình 23: Các m c phát tri n tên mi n ti ng Vi t S l ng ngkýTMTVbùngn k t th i i mtri nkhaic ppháttênmi nti ngVi t(TMTV)mi nphí theo thông t s 189/2010/TT-BTC c a B Tài chính (ngày 28/4/2011). Ch trong vòng 04 tháng t 28/04/2011 n29/08/2011, ãcó360.357TMTV c ngký,g ph n2l nt ngs t tc cáclo itên mi n màVNNIC phát tri n c trong su t 11 n m.Tính n tháng 10/2013, ã có t ng s 936.729 tên mi n ti ngVi t trên h th ng, c ng ký s d ng trên toàn b 63 t nh thành trong c n c.Trong s ócó128.888tênmi n ãkíchho ts d ngd chv ,th cs hi ndi ntrongho t ngInternet. Hình 24: T ng tr ng tên mi n ti ng Vi t 98 238 355 436 554 675 738 791 814 836 873 883 897 913 928 940 100% 242% 149% 123% 127% 122% 109% 107% 103% 103% 104% 101% 102% 102% 102% 101% 0% 50% 100% 150% 200% 250% 300% 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 SốlượngtênmiềntiếngViệt,Đơnvị:nghìn Tên miền tiếng Việt duy trì Tỷ lệ tăng 28 29 N m 2001 Nghiên c u v TMTV N m 2003 Công trình TMTV t gi i ba VIFOTEC N m 2004 - 2006 C p th nghi m TMTV T3/2007- T12/2010 C p TMTV kèm theo tên mi n ".vn". 28/04/2011 C p t do, mi n phí TMTV Hình 25: C c u TMTV theo lo i ch th Hình 26: C c u TMTV theo khu v c Cá nhân 77% Tổ chức 23%
 17. 17. B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊNMINTINGVIT TÊNMINTINGVIT C C U V D CH V S D NG Hi n có 04 d ng d ch v c cung c p mi n phí choTMTV:Web Redirect (tr TMTV t i m tWebsite có s n), WebTemplate (t o Web theo m u mi n phí), DNS Hosting (s d ng DNS mi n phí c a VNNIC) và DNSDelegate(chuy ngiaoTMTVv máych c ang is d ng). Hình 27: Phân b d ch v s d ng c a TMTV Hình 28: L ng s d ng d ch v TMTV phân theo khu v c a lý CÁC WEBSITE TÊN MI N TI NG VI T C TRUY V N TRÊN H TH NG MÁY CH DNS QU C GIA NHI U NH T THÁNG 9/2013 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CH WEBSITE S TRUY V N THÁNG 10/2013 10 11 12 13 14 15 thíchháthò.vn ch ngth ngtích.vn di n ànv tinh.vn máytínhktc.vn xet idongfenggiár .vn c phi ul tsóng.vn th s akhóa.vn kinhdoanhsp-hóa.vn th yh is nh iph ng.vn tr èn.vn kênh14.vn hùngloavi tnam.vn l p10d1.vn chúlùnth 8.vn chínhhãng.vn 2,723,500 1,472,055 1,356,916 1,089,970 424,447 418,133 413,320 327,509 284,005 237,128 163,694 158,411 106,541 106,042 95,253 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A CH WEBSITE S TRUY V N 10 11 12 13 14 15 hùngloavi tnam.vn thíchháthò.vn th yh is nh iph ng.vn ch ngth ngtích.vn b tl a c.vn máytínhktc.vn di n ànv tinh.vn th s akhóa.vn b tl acaoc p.vn chínhhãng.vn kinhdoanhsp-hóa.vn tr èn.vn h c-hay.vn h cláixeh i.vn kênh14.vn 4,553,731 2,006,032 1,449,383 1,245,632 779,674 621,774 605,668 312,167 298,052 259,565 238,954 191,081 143,379 119,660 105,872 Web Redirect 57.03% Web Templete 30.45% DNS Hosting 12.48% DNS chuyển giao 0.04% 30 31 Mi n B c Mi n Trung Mi n Nam N c Ngoài Slngtênmin
 18. 18. TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM 32 33
 19. 19. gTLD 71% ccTLD (Khác .VN) 29% B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I TÊNMINQUCTSDNGTIVITNAM BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊNMINQUCTSDNGTIVITNAM I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn Tênmi nqu ct làtênmi nd itênmi nchungc pcaonh tgTLDvàtênmi nqu cgiac pcaonh t ccTLDngoàitênmi nqu cgiaVi tNam. Ph nn idungnàyc abáocáophântíchcácch s liênquan nvi c ngkýs d ngtênmi nqu ct c a ng i s d ng t iVi t Nam.Trong ó, các s li u v t ng tr ng tên mi n qu c t t iVi t Nam c tham chi u t ngu n d li u th ng kê t i website www.webhosting.info, m t trong nh ng website có tinc ycaov s li uth ngkêtênmi nqu ct .Cács li uphântíchch s v c c uvàch s s d ng tênmi nqu ct c nc trênvi cth ngkês l ngtruyv ntênmi nqu ct quah th ngmáych tên mi nqu cgia. Theo th ng kê tai website www.webhosting.info, tính n tháng 10/2013, có 213.652 tên mi n qu c t ccácch th Vi tNam ngkýs d ng.T iVi tNam,trongnh ngn m uc aho t ngInternet, tên mi n qu c t có kho ng th i gian t ng tr ng nhanh, s l ng ch th Vi t Nam ng ký s d ng tênmi nqu ct caoh nsov il ng ngkýs d ngtênmi n .vn .K t n m2009,tênmi n .vn u i k pt c t ngtr ngc atênmi nqu ct vàb t uv tlênt 2010v is cáchbi tngàycàngrõr t. T NG TR NG TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM VÀ T NG QUAN V I TÊN MI N .VN . Phân tích theo l ng tên mi n ng ký m i, trong n m 2013 có nhi u th i i m s l ng ng ký tên mi n qu c t l n h n tên mi n .vn . Tuy nhiên do l ng b , thu h i tên mi n l n d n n t ng t ng tr ngth cc atênmi nqu ct th ph n,cónhi uth i i mt ngtr ngâm. TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM Phân tích t ng các tên mi n qu c t c truy v n vào h th ng máy ch tên mi n qu c gia (trong ba thángt tháng9 ntháng11/2013),cácch s t l nh sau. CH S V C C U TÊN MI N C C U THEO UÔI TÊN MI N 0 2000 4000 6000 ng ký m i 2013 Tên miền quốc tế 0 1000 2000 3000 4000 5000 Tên mi n thu h i 2013 ‐2000 ‐1500 ‐1000 ‐500 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 T ng tr ng th c 2013 0 50000 100000 150000 200000 250000 300000 Tên miền .VN Tên miền Quốc tế T L TÊN MI N D I UÔI QU C T DÙNG CHUNG VÀ CCTLD KHÁC .VN 34 35 Hình 31: T l tên mi n gTLD và ccTLD khác .vn . Hình 30: T ng quan các ch s c a tên mi n .vn và tên mi n qu c t Hình 29: T ng quan s d ng tên mi n .vn và tên mi n qu c t Hình 32: C c u tên mi n qu c t truy v n vào h th ng theo uôi tên mi n Tên miền “.vn” Tên miền quốc tế Tên miền “.vn” Tên miền quốc tế Tên miền “.vn”
 20. 20. Số tên miền có web 63.07% Số tên miền không có web 36.93% Web Hosting tại nước ngoài 96.91% Web Hosting tại VN 3.09% DNSHosting tại VN 2.63% DNS Hosting tại nước ngoài 97.37% DNSHosting tại các NĐK VN 27% Ko sử dụng DNS Hosting của các NĐK tên miền .VN 73% B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I TÊNMINQUCTSDNGTIVITNAM BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊNMINQUCTSDNGTIVITNAM I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn DÀI TRUNG BÌNH C A TÊN MI N TRUY V N CH S S D NG TÊN MI N QU C T T L TÊN MI N CÓ DNS HOSTING T I VI T NAM TÊN MI N QU C T C TRUY V N TRÊN H TH NG MÁY CH DNS QU C GIA NHI U NH T STT TÊN MI N S TRUY V N T L TÊN MI N QU C T CÓ WEBSITE VÀ T L HOSTING WEB T I VI T NAM THÁNG 09/2013 google.com yahoo.com facebook.com kaspersky.com amazonaws.com vlingo.com aol.com vnexpress.net twitter.com tplink.com youtube.com hotmail.com doubleclick.net microsoft.com apple.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 55,196,139 25,968,897 22,942,220 15,943,044 13,811,618 11,196,908 10,850,550 10,728,160 8,430,842 8,105,380 7,414,487 7,027,563 6,801,930 6,768,829 6,709,011 STT TÊN MI N S TRUY V N THÁNG 10/2013 yahoo.com google.com amazonaws.com facebook.com kaspersky.com vlingo.com yourdomain.com youtube.com aol.com irlwinning.com vnexpress.net admob.com microsoft.com apple.com twitter.com 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 39.418.096 36.854.360 19.886.208 16.755.111 15.624.261 14.523.841 13.211.102 11.624.998 10.374.451 10.230.551 9.983.033 8.306.126 8.291.932 7.614.095 7.023.169 7.23 9.00 9.61 8.82 10.77 8.29 6.71 7.93 9.63 5.64 7.86 5.65 8.28 12.52 7.81 10.16 10.13 8.33 9.56 8.64 8.43 10.42 0 2 4 6 8 10 12 14 Trong toàn b tên mi n qu c t c truy v n vào h th ng máy ch tên mi n qu c gia trong 03 tháng t 9/2013 n 11/2013, có 2.63% tên mi n s d ng máy ch DNS hosting t i Vi t Nam và 97.37% tên mi n s d ng máy ch DNS hosting n c ngoài.Trong s các tên mi n s d ng máy ch DNS hosting t iVi t Nam,có27%tênmi ns d ngDNShostingc acácNhà ngkýtênmi n .vn trongn c. Hình 33: Bi u dài trung bình tên mi n qu c t truy v n trên h th ng 36 37 Trong toàn b tên mi n qu c t c truy v n vào h th ng máy ch tên mi n qu c gia trong ba tháng t tháng 9 n tháng 11/2013, có 63.07 % tên mi n có website ho t ng. Trong s các tên mi n có Website ho t ng, 3.09% tên mi n có Web Hosting t i Vi t Nam và 96.91% có Web Hosting t i n c ngoài. Hình 34: T l tên mi n có web. Hình 35: T l s d ng máy ch hosting c a tên mi n.
 21. 21. H TH NG MÁY CH TÊN MI N QU C GIA .VN 38 39
 22. 22. Tên miền quốc tế 47.56% Tên miền .VN 52.44% B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I HTHNGMÁYCHTÊNMINQUCGIA.VN BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 HTHNGMÁYCHTÊNMINQUCGIA.VN I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn H TH NG MÁY CH TÊN MI N QU C GIA .VN H th ng DNS qu c gia .vn c qu n lý, m b o b i 07 c m máy ch DNS (05 c m trong n c và 02 c m t i n c ngoài) t t i h n 70 i m khác nhau trên toàn th gi i, s d ng các công ngh m i nh t nh côngngh ach Anycast,côngngh cânb ngt i,côngngh IPv6. Truy v n tên mi n .vn t phía ng i dùng trên kh p th gi i s th c hi n r t nhanh qua máy ch DNS g n nh t c tìm th y trong s các máy ch DNS qu c gia .vn . Trong n m 2013, VNNIC ã tri n khai c mmáych DNSqu cgia .vn trongn c utiênh tr IPv6,cùngv i02c mmáych DNSqu cgia .vn t i n c ngoài ã có k t n i m ng IPv6, ng i dùng Internet có th truy v n tên mi n .vn m t cách antoàn, n nhvànhanhchóngtrênc haim ngIPv4 c ngnh IPv6. Ngoàira,VNNICcòntri n khai02 h th ng DNS Caching t ng t c tr l i truy v n tên mi n, h tr phân gi i các truy v n tên mi n t cácmáych DNSc acácISPtrongn cchuy nt i,nh mnângcaoch tl ngtruyv ntênmi n .vn và t c truyc pcácd chv Internet. T L GI A TRUY V N TÊN MI N .VN VÀ TÊN MI N QU C T Hình 36: Phân b h th ng máy ch tên mi n qu c gia .vn M C VÀ C C U TRUY V N TÊN MI N S TRUY V N TÊN MI N C PHÂN GI I TRÊN H TH NG DNS QU C GIA Tính n ngày 31/10/2013, t ng truy v n tên mi n trên toàn h th ng DNS qu c gia là 65.086.151.694 truyv n. Hình 37: S l ng truy v n h th ng máy ch tên mi n qu c gia .vn Hình 38: T l truy v n tên mi n .vn và tên mi n qu c t (tháng 10/2013). 4140 Qu n o Hoàng Sa ( à N ng - Vi t Nam) Qu n o Tr ng Sa (Khánh Hòa - Vi t Nam)
 23. 23. .health.vn 0.01% .int.vn 0.01% .ac 0.06% .biz.vn 0.06% .pro.vn 0.07% .info.vn 0.10%.name.vn 0.20% .Tên tỉnh thành 0.47% .org.vn 0.86% .net.vn 1.59% .gov.vn 2.04% .edu.vn 4.19% .com.vn 27.36% .vn 62.08% .edu 0.20% .biz 0.50% .info 1.40% .org 6.10% .net 18.40% .com 25.90% other 47.40% B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I HTHNGMÁYCHTÊNMINQUCGIA.VN BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 HTHNGMÁYCHTÊNMINQUCGIA.VN I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn T L TRUY V N TÊN MI N .VN THEO UÔI TÊN MI N: Hình 39: T l truy v n tên mi n .vn theo uôi tên mi n T L TRUY V N TÊN MI N QU C T THEO UÔI TÊN MI N: Hình 40: T l truy v n tên mi n qu c t theo uôi tên mi n T L TRUY V N TÊN MI N THEO LO I B N GHI TRUY V N: Hình 41: T l truy v n tên mi n theo lo i b n ghi truy v n. Hình 42: T l truy v n b n ghi AAAA (IPv6) qua các n m T L TRUY V N B N GHI AAAA (IPv6) TRÊN DNS QU C GIA QUA CÁC N M: AAAA 17.60% A 68.42% MX 7.19% SOA 1.64%NS 1.47% PTR 0.44% OTHER 3.24% 42 43 1.25% 3.60% 5.30% 11.20% 13.40% 17.60% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Truy vấn bản ghi AAAA (IPv6)
 24. 24. A CH INTERNET VÀ S HI U M NG 44 45
 25. 25. 2 2 2 4 10 10 12 15 17 18 1 1 1 1 17 17 18 19 21 23 0 5 10 15 20 25 Khối /32 Khối /48 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I ACHINTERNETVÀSHIUMNG BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 ACHINTERNETVÀSHIUMNG I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn A CH INTERNET VÀ S HI U M NG Sau khi VNNIC c t ch c qu n lý a ch khu v c Châu Á Thái Bình D ng (APNIC) công nh n là t ch cqu nlý IP/ASN c pQu cgia NIR (ngày31/07/2003),tàinguyên ach IPv4c aVi tNam ãt ng tr ng v t b c, c bi t trong kho ng th i gian t n m 2006-2011, ph n ánh m c t ng tr ng chung v Internet.  L ngIPv4qu cgia t1tri u ach vàon m2007;  N m2010 t10tri u ach .  Tháng10/2013,t ngs IPv4Vi tNams h ulà15.576.832 ach . T NGTR NG A CH INTERNETVÀ CÁC M CTH I GIAN ÁNG NH Ngày15/04/2011,khuv cChâuÁ TháiBìnhD ngtr thànhkhuv c utiênc nki ttàinguyênIPv4, chính th c tri n khai chính sách c p phát h n ch IPv4: m i thành viên ch c quy n xin c p 01 l n, duy nh t l ng a ch IPv4 t i a /22 (1024 a ch ).T iVi t Nam, s l ng IPv4 c p m i t ng tr ng n nh,bìnhquânm in mcóthêmkho ng29vùng ach /22 cc pm i.Tính ntháng10/2013,có 24kh i/22 cc pm itrongn m2013,t ngs ach IPv4c aVi tNamlà15.576.832 ach . Hình 43: T ng tr ng a ch IPv4 qua các n m chu nb choquátrìnhchuy n isang IPv6,tr cth i i m15/04/2011Vi tNam ãgiat ngt i a l ngIPv4 cc pphátt qu ct .Dov ytính nth i i mhi nnay,Vi tNamv nlàqu cgias h u a ch IPv4 m c cao, ng th 25 th gi i, th 8 khu v c Châu Á và ng th 2 trong khu v c ông NamÁ mb ochopháttri nm ngl itrongquátrìnhchuy n isangIPv6 cthôngsu t. thúc y tri n khai IPv6, B Thông tin vàTruy n thông ã ban hành Ch th s 03/2008/CT-BTTTT v vi c thúc y s d ng a ch Internet th h m i IPv6; thành l p Ban Công tác thúc y phát tri n IPv6 Qu cgia(IPv6TaskForce)vàbanhànhk ho chhành ngqu cgiav IPv6nh m nhh ng,xác nh cácm ctiêu,l trìnhc th chuy n isangIPv6c aVi tNam. Trong th i gian v a qua, các ho t ng thúc y tri n khai IPv6 t i Vi t Nam c th c hi n tích c c, eml icáck tqu kh quan.Ngày06/05hàngn m cl ach nlàngàyIPv6Vi tNam. Tính ntháng10/2013,t ngs l ng ach IPv6 cc pphátc aVi tNamlà:23kh i/48và18kh i /32. Hình 44: T ng tr ng a ch IPv6 c phân b cho Vi t Nam 28/04/2000 Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) c thành l p, th c hi n ch c n ng qu n lý, phânb , giám sátvàthúc y vi c s d ng ngu n tài nguyên tên mi n, ach ,s hi um ngInternet Vi tNam. VNNIC c APNIC công nh n là t ch c qu n lý IP/ASN c p qu c gia - NIR.31/07/2003 B tr ngB ThôngtinvàTruy nthôngbanhànhCh th s 03/2008/CT-BTTTT v vi cthúc ys d ng ach Internetth h m iIPv6. 06/05/2008 06/01/2009 B tr ng B Thông tin vàTruy n thông ban hành Quy t nh s 05/Q -BTTTT thànhl pBanCôngtácthúc ypháttri nIPv6qu cgia(IPv6TaskForce) T ch c qu n lý s c p cao nh t IANA tuyên b chính th c c n ki t ngu n IPv4 d tr toàn c u. Vi c c p phát m i IPv4 ch còn tùy thu c vào kho d tr c a t ngkhuv c. 03/02/2011 B tr ng B Thông tin Truy n thông ban hành K ho ch hành ng qu c gia v IPv6, nh h ng, xác nh các m c tiêu, l trình c th chuy n i sang IPv6 c aVi tNam. 29/03/2011 Khu v c Châu Á Thái Bình D ng tr thành khu v c u tiên c n ki t tài nguyênIPv4. 15/04/2011 4746 16896 456704 775680 824320 3839232 6624000 6774272 12605440 15516416 15554304 15576832 0 2000000 4000000 6000000 8000000 10000000 12000000 14000000 16000000 18000000
 26. 26. B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I ACHINTERNETVÀSHIUMNG BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 ACHINTERNETVÀSHIUMNG I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn X P H NG TÀI NGUYÊN A CH IPv4 C A VI T NAM TRONG KHU V C TÊN QU C GIA Trung Qu c Nh t B n Hàn Qu c n ài Loan Indonesia Th Nh K Vi t Nam H ng Kông Iran Thái Lan Israel Malaysia r p xê út Singapore Philippines Pakistan Các ti u v ng qu c r p th ng nh t Kazakhstan Kuwait 330.274.304 201.676.800 112.269.056 35.586.816 35.403.264 17.496.320 16.224.768 15.576.832 11.716.096 9.669.632 8.574.464 7.549.184 6.365.440 6.338.048 6.265.600 5.380.352 5.190.400 3.190.400 2.719.744 1.937.920 S L NG A CHSTT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TÊN QU C GIA S L NG A CHSTT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Indonesia Vi t Nam Thái Lan Malaysia Singapore Philippines Campuchia Brunei Lào Myanmar ông Timo 17.496.320 15.576.832 8.574.464 6.365.440 6.265.600 5.380.352 225.280 197.120 57.856 29.696 4.096 B ng t ng s p a ch IPv4 c a các qu c gia khu v c Châu Á (ngu n http://resources.potaroo.net) t i th i i m tháng 10/2013. B ng t ng s p a ch IPv4 c a các Qu c gia khu v c ông Nam Á (Ngu n: http://resources.potaroo.net) C C U NG KÝ S D NG A CH IPv4 C C U NG KÝ S D NG A CH IPv6 Hình 46 : T l a ch IPv6 c c p phát gi a các l nh v c M c dù chi m 43% s l ng thành viên a ch nh ng t ng s IPv4 kh i doanh nghi p vi n thông, Internets d ngchi m98,14%,chi mtr ngs tuy t isov icácl nhv ckhác. T NG TR NG S L NG THÀNH VIÊN A CH IP Hình 47 : S l ng thành viên a ch IP Hình 45 : T l s d ng IPv4 gi a các l nh v c Giáo dục, đào tạo 0.04%Cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ 0.11% Lĩnh vực khác 1.55% Ngân hàng, tài chính, chứng khoán 0.17% Doanh nghiệp viễn thông, Internet 98.14% Ngân hàng, tài chính, chứng khoán 9% Doanh nghiệp viễn thông, Internet 77% Cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ 9% Giáo dục, đào tạo 3% Lĩnh vực khác 2% Kh i doanh nghi p vi n thông, Internet là kh i c c p phát a ch IPv6 nhi u nh t, chi m 77% t ng s IPv6 ã cc pphátchoVi tNam. 48 49 6 10 13 18 25 31 54 73 102 127 145 0 20 40 60 80 100 120 140 160
 27. 27. Ngân hàng, tài chính, chứng khoán 28% Doanh nghiệp viễn thông, Internet 43% Cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ 10% Giáo dục, đào tạo 2% Lĩnh vực khác 17% B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I ACHINTERNETVÀSHIUMNG BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 ACHINTERNETVÀSHIUMNG I B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn T n m 2008 n nay, s l ng thành viên a ch IP (t ch c xin c p IP c l p t VNNIC) c aTrung tâm Internet Vi t Nam t ng nhanh, bình quân m i n m t ng thêm 24 thành viên. Trong 10 tháng u n m 2013, s l ng thành viên a ch t ng thêm 18 thành viên.Tính n tháng 10/2013, t ng s thành viên ach là145thànhviên.Trongkhuv cChâuÁ TháiBìnhD ng,VNNIClàNIRthànhl psaunh ngcó v th vàt c pháttri nb nv ng. Hình 48: T ng tr ng thành viên a ch trong khu v c Châu Á Thái Bình D ng (Ngu n: www.apnic.net) C C U THÀNH VIÊN A CH IP S thành viên c a NIR THÚC Y PHÁT TRI N A CH IPv6 N m2013làn mquantr ngtrongl trìnhtri nkhaiIPv6t iVi tNam. ây làn mm uGiai o n2 Giai o n kh i ng (2013 2015) trong K ho ch hành ng qu c gia v Ipv6. IPv6 ghi d u n trong n m2013v im ts s ki nquantr ng: Ngày6/5/2013 NgàyIPv6Vi tNam;Khaitr ngIPv6Vi tNam. Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) ph i h p v i 05 ISP (VNPT, Viettel, FPT Telecom, Netnam, VTC, SPT) chính th c khai tr ng m ng l i và các d ch v c b n IPv6 trên m ng l i. B TTTT là n v u tiên tri n khai IPv6 trên trang thông tin i n t chính th c c a B (http://www.mic.gov.vn), IPv6 c ng ã c tri n khai trên m ng xã h i http://go.vnc aT ngcôngtytruy nthông aph ngti n(VTC). Vi tNamch trìd ánIPv6ASEAN N m 2013, Vi t Nam ch trì d án Thúc y tri n khai IPv6 cho các doanh nghi p v a và nh (SME) trong khuôn kh các ch ng trình h p tác và k t n i c a qu ICT ASEAN. D án do Trung tâm Internet Vi t Nam - B Thông tin và Truy n thông tri n khai v i m c tiêu mang n cho các SME trong khu v c nh ngthôngtinkhuy nngh b íchtrongchi nl cchuy n isangIPv6. Giai o n 1 (2011- 2012): Giai o n chu n b  ánh giá th c tr ng và tính s n sàng c a m ng l i Internet cho vi c chuy n i sang Ipv6  Hình thành m ng th nghi m IPv6 qu c gia ph c v cho vi c th nghi m công ngh IPv6 t i Vi t Nam  T ch c tuyên truy n và trang b ki n th c, trao i kinh nghi m và ào t o ngu n nhân l c ph c v cho vi c chuy n i sang Ipv6 Giai o n 2 (2013- 2015): Giai o n kh i ng  Chuy n i m ng l i t IPv4 sang h tr ng th i IPv4 và Ipv6  Xây d ng và hình thành m ng c s h t ng IPv6 qu c gia  Cung c p d ch v IPv6 th nghi m t i ng i s d ng Giai o n 3 (2016- 2019): Giai o n chuy n i  Hoàn thi n m ng l i và d ch v IPv6, m b o ho t ng n nh v i a ch Ipv6  Các t ch c, doanh nghi p chính th c s d ng và cung c p d ch v trên n n t ng công ngh Ipv6 Hình 50: K ho ch hành ng Qu c gia v IPv6 50 51 Hình 49: C c u thành viên a ch IP
 28. 28. B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn I ACHINTERNETVÀSHIUMNG BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 M NG IPv6 QU C GIA Mô hình m ng IPv6 Qu c gia S HI U M NG ASN Tính n tháng h t tháng 9/2013, VNNIC ã c p phát 165 s hi u m ng (ASN) trong ó có 56 s hi u m ng 4 byte. T i Vi t Nam, nhu c u s d ng ASN t ng d n qua các n m v i t c t ng nhanh h n t n m 2009 n nay, ph n ánh m c tr ng thành c a m ng ng i s d ng.Trong 10 tháng u n m 2013có17ASN cc pphátm i.T ngs ASNs d ngt iVi tNamlà165s hi um ng. PH N 2: INTERNET VI T NAM M ng IPv6 qu c gia c hình thành trên c s k t n i m ng DNS qu c gia,VNIX v i m ng c a các ISP, c khai tr ng vào ngày 06/05/2013 theo úng l trình chuy n i IPv6 qu c gia. Các d ch v trên n nIPv6 cchínhth ccungc pchong is d ng. 52 53
 29. 29. T NG TR NG INTERNET VI T NAM 54 55
 30. 30. B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn II BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TNGTRNGINTERNETVITNAM TNGTRNGINTERNETVITNAM II T NG TR NG INTERNET VI T NAM c chính th c m c a vào n m 1997, t c ng i s d ng Internet t iVi t Nam t ng tr ng nhanh gópph nkhôngnh vàos pháttri n kinht xãh ic a tn c. n th i i mhi nt i,Internet c ngd ngvàpháttri ntrênm im tc a is ngxãh i. CÁC M C ÁNG NH TRONG PHÁT TRI N INTERNET VI T NAM L ch s InternetVi t Nam ghi nh n ngày 19/11/1997 là ngàyVi t Nam chính th c k t n i v i xa l thông tin c a th gi i.Tr i qua ch ng ng 16 n m phát tri n và tr ng thành, Internet ã n v i kh p m i mi nT qu ctrongm il nhv cc a is ngxãh ivà t cnh ngthànht utol n. có ck t qu nh ngàyhômnay,InternetVi tNam ãtr iquanh ngm cpháttri n ángnh nh sau: N m 1991: Rob Hurle, giáo s t i i h c Qu c gia Australia (ANU), c xem là ng i u tiên t n n móng cho s phát tri n Internet t i Vi t Nam trình bày ý t ng c a mình v i các sinh viên Vi t Nam ãt ngduh ct iÚcvàmangm tchi cmodemsangVi tNam th nghi m. N m1992:RobHurlecùngv iôngTr nBáThái,Vi nCôngngh thôngtint iHàN i(IOIT)ti nhành thí nghi m k t n i các máy tính Úc vàVi t Nam thông qua ng dây i n tho i.Thí nghi m thành côngvàn m1992, IOIT HàN icóh pth i nt riêng v i uôi Úc(.au) trao ie-mailv iông Robvàcóth nói ólàl n utiênng i Vi tNamg ie-mailran cngoài. N m1994:v iti ntàitr c aChínhph Úc,ôngRobvàcác ngnghi pt iANUmuat ngkhoaL ch s tr ng i h cT ng h p Hà N i m t chi c máy tính u tiên t iVi t Nam có modem và th c hi n vi c k t n i Internet qua c ng .au. Ông Rob c ng là m t trong nh ng ng i u tiên ngh t i vi c ngkýtênmi n.vnchoVi tNamthaychos d ngtênmi n.au(Australia). N m 1995: Ông Rob và các ng nghi p Vi n Công ngh thông tin IOIT b t u h p tác v iT ng côngtyB uchínhVi nthôngVi tNam(VNPT) pháttri nd chv . N m1994-1996:Th nghi mInternet Vi tNamt ib n a i mnh sau: l ps d ngm ngInternet Vi tNamnh mth ngnh tqu nlý,ki msoátm ngInternetvàcácd ch v Internet.T tc cácc quan,t ch ccóm ngmáytínht iVi tNamn ukhông cc pphép,vi c k tn iv iInternetd ib tk hìnhth cnào ulàb th ppháp. Tháng 11/1997: Ban i u ph i Qu c gia m ng Internet khai tr ng d ch v Internet Vi t Nam, trao gi y phép cho các nhà cung c p d ch v k t n i, truy nh p Internet và nhà cung c p d ch v . VNPT, NetNamvà3côngtykháctr thànhnh ngnhàcungc pd chv Internet(ISP) utiênt iVi tNam. Tháng12/1997:D chv Internet ccungc pcho ông ong is d ng. Tháng 2/1999:T ng c c tr ngT ng c c B u i n ch th v vi c phát tri n và qu n lý d ch v i n tho i trên Internet và các d ch v vi n thông c b n khác trên Internet: Cho phép các nhà cung c p d chv Internetth nghi mcôngngh vàd chv i ntho ivàcácd chv c b nkháctrênInternet. Tháng4/2000:Thànhl pTrungtâmthôngtinm ngInternetVi tNam(VNNIC). Tháng10/2000:B Chínhtr raCh th s 58-CT/TWv " ym nh ngd ngvàpháttri ncôngngh thông tin ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá", trong ó ra m c tiêu: "Giá c c t n m 2001 m b o th p h n ho c t ng ng v i các n c trong khu v c, m b o cung c p d ch v vi nthông,Internetv ich tl ngcao". Tháng 2/2001:Th t ng Chính ph ra quy t nh chuy n giao ch c n ng i u ph i các ho t ng Internet Vi tNamt B Khoah c,Côngngh vàMôitr ngv T ngc cB u i n. Tháng 8/2001: Ban hành Ngh nh s 55/2001/N -CP v qu n lý cung c p và s d ng d ch v Internet, thay th Ngh nh 21, c xem là "c i trói", t duy "qu n c n âu m ra n ó", chuy nsang"qu nlýph itheok ppháttri n" Tháng 7/2002:Th t ng phê duy t k ho ch t ng th v ng d ng CNTT n n m 2005, trong ó n m2005s ng idâns d ngInternett ngítnh t10l nsov in m2000. Tháng 11/2002: L ra m t B B u chính Vi n thông, c quan qu n lý Nhà n c v b u chính vi n thôngvàcôngngh thôngtin. Tháng4/2003:Gi mc cInternet, i ntho im nhch at ngcó,t 10 n40%, cbáochí ánh giálà"cúhích" iv im ctiêuph c pInternet. N m 2003: Mega VNN xu t hi n gây ch n ng. ây là d ch v truy nh p Internet thông qua công ngh b ng r ng ADSL, cho phép khách hàng truy nh p Internet t c cao v a có th dùng các d ch v khácnh i ntho i,fax ngth i. T n m2001-2007:Ch ngki nvi cgiác ccácd chv vi nthông,Internetgi mliênt c.S ng i dùng Internet t ng m nh, bên c nh m t tích c c, c ng gia t ng các i m tiêu c c liên quan n Internet. Tháng8/2008:BanhànhNgh nh97/2008/N -CPv qu nlýcungc p,s d ngd chv Internetvà thông tin i n t trên Internet thay th Ngh nh s 55/2001/N -CP v qu n lý cung c p vàs d ng d chv Internet. N m2009:Cácdoanhnghi pcungc pd chv Internet cápquang FTTH v it c t id li ucóth lên n10Gigabit/giây,nhanhg p200l nsov iADSL2+. Tháng 10/2009: VinaPhone ra m t d ch v truy c p Internet qua m ng 3G, ánh d u s phát tri n c ad chv b ngr ngvôtuy n. Tháng10/2010:Thànhl pHi ph iInternetVi tNam(VIA). N m1994:Vi nCôngngh thôngtinthu cTrungtâmKhoah ct nhiênvàCôngngh Qu c gia h ptácv i ih cQu cgiaAustralia pháttri nth nghi mm ngVarenet. N m 1994:Trung tâm thông tin Khoa h c công ngh Qu c gia thu c B Khoa h c công ngh và Môitr ngliênk tv im ngToolnetthu cAmsterdam(HàLan). N m 1995: Trung tâm Khoa h c và công ngh thu c S Khoa h c công ngh và Môi tr ng TP HCMliênk tv inútm ng Singaporev itêng ilàm ngHCMCNET. N m 1996: Công ty i n toán vàTruy n s li u (VDC) thu c T ng công ty B u chính Vi n thông (VNPT)k tn iInternetv iSprintlink(M )t ihai a i mHàN ivàThànhph H ChíMinhthông quahaic ngqu ct 64Kb/giây. N m1997:Vi tNamchínhth cgianh pInternettoànc u. Tháng 2/1997: Báo i n t u tiên c a Vi t Nam lên m ng toàn c u. D i s tr giúp k thu t c a VDC,6bàibáoc aT pchíQuêH ng cpháthànhtrênm ngInternet. Tháng3/1997:Th t ng Chính ph ký quy t nh thành l p Ban i u ph i Qu c gia m ng Internet i uhành,ph ih pv ivi cqu nlý,pháttri nm ngvàd chv Internet Vi tNam. Tháng4/1997:Chínhph banhànhNgh nhs 21/CPkèmQuych t mth iv qu nlý,thi t 56 57
 31. 31. B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TNGTRNGINTERNETVITNAM TNGTRNGINTERNETVITNAM II II PHÁT TRI N THUÊ BAO INTERNET D ch v Internet Vi t Nam ngày càng a d ng, phong phú. Các lo i hình d ch v k t n i t c cao có m c t ng tr ng nhanh chóng. Nh ng n m g n ây, d ch v truy c p Internet qua h t ng di ng 3Gth hi ns t ngtr ngv tb cdos ti nl itrongs d ng. Hình 52: S thuê bao Internet theo các lo i hình Tháng 3/2011: m b o phát tri n b n v ng c a Internet Vi t Nam tr c tình hình c n ki t a ch IPv4, B tr ng B Thông tinTruy n thông ban hành k ho ch hành ng qu c gia v IPv6 nh m nhh ng,xác nhcácm ctiêu,l trìnhc th chuy n isangIPv6c aVi tNam. Tháng 5/2013: M ng IPv6 qu c gia chính th c c công b . Các d ch v trên n n IPv6 c cung c pchínhth cchong is d ng. Tháng7/2013:Chínhph BanhànhNgh nhs 72/2013/N -CPv Qu nlý,cungc p,s d ngd ch v Internet và thông tin trên m ng, thay th ngh nh 97/2008/N -CP v qu n lý cung c p, s d ng d chv Internetvàthôngtin i nt trênInternet. B NG THÔNG K T N I Bênc nhs l ngng is d ng,k tn i,h t ngc aInternetVi tNamc ngt ngtr ng nt ng.T c ,k tn iInternettrongn cvàqu ct ngàycàngnhanh,ph cv cl cchovi cpháttri nv ng i s d ngvàd chv . Hình 53: T ng tr ng b ng thông k t n i trong n c, qu c t c a Internet Vi t Nam và l u l ng trao i trong n c qua tr m trung chuy n l u l ng Qu c gia VNIX Bngthôngktni(Mbps) Thuêbaodchvkhác.nv:nghìn Thuêbaodchv3G.nv:triu 0.607 0.88 1.895 2.949 4.852 8.091 29.457 51.048 66.991 108.515 168.912 74.133 104.483 92.1 87.791 150.011 200.704 4.144 18.13 51.864 112.745 195.059 257.229 0.01 0.05 0.21 0.52 1.29 2.05 2.97 3.64 4.08 4.32 4.40 0.01 0.08 9.44 12.77 19.60 0 5 10 15 20 25 0 50 100 150 200 250 300 Thuê bao Leased line quy đổi 256Kbps Thuê bao CATV Thuê bao FTTH Thuê bao xDSL Thuê bao 3G 5958 B ng thông Qu c t B ng thông trong N c L u l ng qua VNIX
 32. 32. VNPT 60.71% FPT Telecom 29.95% VIETTEL 8.03% SPT 1.01%NETNAM 0.27% VTC 0.04% QTSC 0.00% HTC 0.04% VIETTEL 47.17% VNPT 52.79% B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TNGTRNGINTERNETVITNAM TNGTRNGINTERNETVITNAM TH PH N S DATA CARD S D NG 3G Hình 55: Th ph n s data card s d ng 3G (tháng 10/2013) (ngu n: www.vnta.gov.vn) TH PH N THUÊ BAO LEASED LINE (QUY I RA 256 KBPS) Hình 56: Th ph n thuê bao Leased line (tháng 10/2013) (ngu n: www.vnta.gov.vn) TH PH N THUÊ BAO CATV Hình 57: Th ph n thuê bao CATV (tháng 10/2013) (ngu n: www.vnta.gov.vn) ADTEC 0.02% DTS 0.02% INCOM 0.29% SPT 0.31% QTSC 0.51% CCVN 0.91% NETNAM 2.92% GDS 7.22% FPT Telecom 7.59% VIETTEL 7.61% HTC 8.25% CMC Telecom 22.06% VNPT 42.29% 60 61 Hình 54: Th ph n thuê bao xDSL (tháng 10/2013) (ngu n: www.vnta.gov.vn) TH PH N DOANH NGHI P Th PH N THUÊ BAO xDSL II II SCTV 66.17% CMC Telecom 33.83%
 33. 33. B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TNGTRNGINTERNETVITNAM II 62 TH PH N THUÊ BAO FTTH Hình 58: Th ph n thuê bao FTTH (tháng 10/2013) (ngu n: www.vnta.gov.vn) ADTEC 0.02% CCVN 0.02% ThanhnienNet 0.08% VTC 0.13% NETNAM 0.75% SPT 1.11% CMC Telecom 3.42% FPT Telecom 12.69% VNPT 36.35% VIETTEL 45.43% 63
 34. 34. TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX 64 65
 35. 35. TRMTRUNGCHUYNINTERNETQUCGIA-VNIX BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn II TRMTRUNGCHUYNINTERNETQUCGIA-VNIX II 2003 VNIXchínhth cthànhl p i m k t n i u tiên t i Hà N i v i hai thành viên k t n i là VNPT(VDC) và Viettel.Dungl ngk tn iban u2Mbps Khai tr ng i m k t n i VNIX th 2 t i TP HCM FPT là thành viên th 3 tham gia k t n i v i c ng 1Gbps 2004 ngb kênhk tn i1Gbps Các thành viên ng b nâng c p k t n i t i thi u 1Gbps theo chu n k thu t chung,gópph nnângcaoch tl ngm ngInternettrongn c. 2005 2007 T tc cácISPh t ng(IXP)k tn iVNIX T tc 07/07 ISP cóh t ng ãk tn iVNIX,h t ngInternetVi tNam ct ng c ng H tr kênhk tn it c cao10Gbps VNPT(VDC)làdoanhnghi p utiênnângc pk tn ilên10Gbps.Ti p óVTC, Viettel và VTN c ng l n l t ng d ng công ngh này áp ng yêu c u trao il ul ngInternettrongn cquaVNIXngàycàngt ngcao. 2008 11ISPk tn iVNIX Ngh nh 97/2008/N -CP m r ng i t ng ISP c phép k t n i VNIX nh mt ngc ngk tn i mb oantoànInternetVi tNam 2009 Chínhth ctri nkhaiIpv6 VNIX ã s n sàng v i IPv6, h tr các ISP k t n i hình thành m ng th nghi m IPv6Qu cgia. 2010 2012 Thi tl pthêm2 i mk tn iVNIX. t ng c ng k t n i, thúc y phát tri n Internet khu v c mi n Trung và d phòng ng c u, các i m k t n i VNIX l n l t c tri n khai t i à N ng và Khucôngngh caoHòaL c-HàN i K tn i,khaitr ngm ngIPv6qu cgia. M ng IPv6 qu c gia c khai tr ng trên c s k t n iVNIX, DNS Qu c gia v i các ISP theo úngl trìnhchuy n i IPv6qu cgia.Cácd chv c b ntrênn n côngngh IPv6chínhth c ccungc pchong is d ng. 2013 TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX unh ngn m2000,InternetVi tNamtronggiai o n uc aquátrình h inh pvàpháttri n v ir t nhi ukhókh n,c cphítruynh pcòncaovàt c truyc ph nch .M tph n vìb ngthôngInternet qu c t c aVi t Nam còn th p, k t n i tr c ti p gi a các doanh nghi p cung c p d ch v Internet ch a th chi n c.Vìv yn m2003,B B uchính,Vi nthông(naylàB Thôngtin&Truy nthông) ãthành l p tr m trung chuy n Internet Qu c gia (VNIX), k t n i các doanh nghi p Internet, ho t ng trên nguyênt cphil inhu n, cqu nlývàv nhànhb iTrungtâmInternetVi tNam(VNNIC). Tr i qua 10 n m xây d ng và phát tri n, VNIX ã góp ph n quan tr ng trong vi c phát tri n Internet Vi t Nam, k t n i các doanh nghi p cung c p d ch v Internet t i nhi u i m, m b o an toàn m ng Internet, t ng c ng ch t l ng d ch v , gi m chi phí k t n i, giá thành d ch v . VNIX c ng c ánh giá là m t trong các tr m trung chuy n Internet Qu c gia ho t ng hi u qu trong khu v c. Ngày 15/07/2013, Chính ph ban hành ngh nh 72/2013/N -CP v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin trên m ng, t o hành lang pháp lý thúc y phát tri n VNIX, theo ó VNIX ti p t c cxác nhlàh t ngquantr ngthi ty uc aInternetVi tNam,làcôngc qu nlý, i uti tc aNhà n c,thúc ytri nkhaiIPv6,hìnhthànhm ngIPv6Qu cgia. CÁC M C PHÁT TRI N 66 67
 36. 36. TRMTRUNGCHUYNINTERNETQUCGIA-VNIX BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn II TRMTRUNGCHUYNINTERNETQUCGIA-VNIX II T NG TR NG THÀNH VIÊN K T N I Hi n t i có 17 doanh nghi p ang k t n iVNIX. VNIX t t i: 03 i m chính Hà N i,TP.HCM, à N ng và 01 i m d phòng t i Hoà L c, t ng b ng thông: 130 Gbps.T c t ng tr ng k t n iVNIX trung bình giai o nlà1.37l n.Trong6tháng un m2013,t c t ngtr ng t1.55l n.M ts doanhnghi p k tn iv ib ngthôngl nnh :VNPT: 42G;Viettel:32G;VTC:20G;CMCTelecom12G;VNG:10G. VNIX hoàn toàn h tr song song IPv4//IPv6, là m ng u tiên chính th c tri n khai IPv6 Vi t Nam. Hi n có 10/17 ISP k t n i IPv4/IPv6: VDC-VNPT, VTN-VNPT, Viettel, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC, SCTV,CMCTelecom,VNTT. T NG TR NG B NG THÔNG K T N I VÀ L U L NG TRAO I QUA VNIX N m 2013, b ng thông k t n iVNIX t 130Gbps, t ng g p 3 l n so v i n m 2012 và b ng 1/3 t ng l u l ng trao i trong n c. L u l ng trao i qua VNIX không ng ng t ng theo các n m. 17 doanh nghi pISPl n ãk tn i,trao i172.890Tbytesl ul ngquaVNIX Hình 60: T ng l u l ng l y k trao i qua VNIX THÀNH VIÊN K T N I VNIX 172.890 Tbytes L u l ng 10 C ng 10Gbps 30 C ng 1Gbps 10 Thành viên IPv6 17 Thành viên 4 i m k t n i 0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000 120000000 140000000 160000000 180000000 200000000 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 68 69 Hình 59: S k t n i VNIX
 37. 37. TRUNGTÂMINTERNETVITNAM(VNNIC) BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn TRUNGTÂMINTERNETVITNAM(VNNIC) TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM (VNNIC) Trung tâm InternetVi t Nam (VNNIC) là n v tr c thu c B Thông tin vàTruy n thông, c thành l p t ngày 28/04/2000, th c hi n ch c n ng qu n lý, phân b , giám sát và thúc y vi c s d ng ngu n tài nguyên tên mi n, a ch , s hi u m ng Internet Vi t Nam; thông tin h ng d n, th ng kê v m ng Internet;thamgiacácho t ngqu ct v Internet. T khi i vào ho t ng,VNNIC ã góp ph n quan tr ng t ng b c a InternetVi t Nam h i nh p th gi i, là u m i thông tin, h ng d n ng i s d ng Internet t iVi t Nam, thúc y Internet trong n c pháttri n. Cácm cquantr ng ánhd us hìnhthànhvàpháttri nc aVNNIC: Ngày 28/04/2000:Trung tâmThông tin m ng InternetVi t Nam (VNNIC) c thành l p tr c thu c T ngC cB u i n,naylàTrungtâmInternetVi tNamthu cB ThôngtinvàTruy nthông. Tháng 10/2000: Chính th c ti p qu n ch c n ng qu n lý, c p phát tên mi n, a ch , s hi u m ng Internett V ChínhsáchB u i n-T ngc cB u i n. Tháng05/2001:Tr thànhthànhviênT ch cqu nlýtênmi nc pcaomãqu cgiakhuv cChâuÁ- TháiBìnhD ng(APTLD). Tháng 07/2001: Chính th c ti p qu n và nh n chuy n giao ch c n ng qu n lý, v n hành h th ng máy ch tên mi n DNS qu c gia t VNPT. Hoàn thi n m ng l i và qu n lý c l p h th ng máy ch tênmi nDNSQu cgia. Tháng11/2002:Chínhth c itênthànhTrungtâmInternetVi tNam(VNNIC). Tháng 03/2003: Chính th c cTrung tâmThông tin m ng Châu ÁThái Bình D ng (APNIC) công nh n làT ch c qu n lý tài nguyên a ch Internet c p Qu c gia (NIR), qu n lý th ng nh t và i di n choVi tNamc pphát ach IPt APNIC. Tháng05/2003:Chínhth ccungc ps li uth ngkêInternetc aVi tNam. Tháng 05/2003: Trình B tr ng B B u chính, Vi n thông ban hành Quy t nh s 92/2003/Q - BBCVT quy nh v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet -V n b n quy ph m pháp lu t hoàn ch nh utiênv qu nlýtàinguyênInternetthayth choquy nht mth idoT ngc cB u i nbanhành tháng11/1998,chophépcánhân ngkýtênmi n,t o àchoInternetVi tNampháttri n. Tháng11/2003:Thi t l p H th ng trung chuy n Internet Qu c gia (VNIX) nh m trao i l u l ng Internettrongn c,gópph nc ithi n ángk ch tl ngd chv InternetVi tNam. Tháng04/2004:Chínhth cchoth nghi mtênmi nti ngVi t(Gi ipháp ã cnh ngi ith ng VIFOTECH n m 2003) t ng b c hoàn thi n và cung c p chính th c ra c ng ng vào tháng 3/2007. Tháng07/2005: Tri nkhaiho t ngc s 3c aVNNICt iTP. àN ng. Tháng 08/2005: Trình B tr ng B B u chính, Vi n thông ban hành Quy t nh s 27/2005/Q - BBCVT quy nh v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet thay th Quy t nh s 92/2003/Q - BBCVT, thay i chính sách qu n lý phù h p v i tình hình phát tri n tài nguyên Internet cùng giai o n,chophép ngkýtênmi nc p2d i".vn". Tháng 08/2006: Chính th c cho phép ng ký t do tên mi n c p 2 ".vn" ra c ng ng, t o ra s "bùngn "v ngkýs d ngtênmi nQu cgiaVi tNam".vn". Tháng 05/2007: Áp d ng và chuy n i mô hình qu n lý, ng ký tên mi n t c p phát tr c ti p t i c quan qu n lý sang mô hình m i theo chu n qu c t C quan qu n lý - Nhà ng ký tên mi n (Registry-Registrar). Chuy n vi c ng ký tên mi n sang th c hi n t i các Nhà ng ký tên mi n ".vn" theo nguyên t c ng ký tr c c quy n s d ng tr c.VNNIC th c hi n úng ch c n ng qu n lý c s d li utênmi nqu cgia".vn"vàv nhànhh th ngm ngmáych tênmi nDNSQu cgia. Tháng01/2008:VNNICchuy nv tr s chính utiênt iYênHòa-C uGi y-HàN i. Tháng03/2008:Thànhl pvàtri nkhaiChinhánhVNNICt iTP.H ChíMinh. Tháng05/2008:Xâyd ngthànhcôngvàtri nkhaih th ngth nghi mIPv6chocácthànhviên a ch làmn nt ngchom ngth nghi mIPv6Qu cgia. Tháng 12/2008: Thông t s 09/2008/TT-BTTTT h ng d n v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet c aVi t Nam vàThông t s 10/2008/TT-BTTTT quy nh v gi i quy t tranh ch p tên mi n Qu c gia Vi t Nam ".vn" c ban hành, hoàn thi n y khung hành lang pháp lý trong l nh v c qu nlýtàinguyênInternett iVi tNam. Tháng 12/2008:VNNIC tri n khai c m máy ch DNS s d ng công ngh nh tuy n a ch Anycast có k t n i m ng IPv6 cho h th ng máy ch tên mi n Qu c giaVi t Nam ".vn". N ng l c c a h th ng DNS ã c t ng c ng không ch trong ph m vi Vi t Nam mà còn m r ng trên nhi u Qu c gia. Ng i dùng Internet trên toàn th gi i có th truy v n tên mi n ".vn" qua c hai m ng IPv4 c ng nh IPv6 v i t c nhanh.V i t nâng c p, hoàn thi n h th ng này, tên mi n Qu c giaVi t Nam ".vn" ã c qu n lý, m b o b i 07 c m máy ch DNS t t i các i m khác nhau trên toàn th gi i (21 i mt in cngoài,5 i mtrongn c). Tháng01/2009:BanCôngtácthúc ypháttri n IPv6Qu c gia(IPv6TaskForce) cthànhl pv i nhi m v nghiên c u, ho ch nh chi n l c phát tri n và ng d ng IPv6, xây d ng k ho ch và l trình tri n khai vi c chuy n i IPv4 sang IPv6 t iVi t Nam. Ban Công tác doTh tr ng th ng tr c LêNamTh nglàmTr ngban,VNNICgi vaitròth ngtr c, i uph icácho t ngc aBan. Tháng 10/2009: Tri n khai ng lo t các D án xây d ng nhà tr m m i t i Hà N i (Khu Công ngh caoHòaL c), àN ngvàTP.H ChíMinh. Tháng 01/2010: Tên mi n Qu c gia ".vn" t con s 100.000 chính th c duy trì trên m ng, a Vi t Nam tr thành n c có s l ng ng ký, s d ng tên mi n Qu c gia ng th 2 trong khu v c ASEAN. Tháng04/2011:Tri nkhaic pt dotênmi nti ngVi t, ts l ng ngkýbùngn v TMTV. a TMTVpháttri nv ch tth cs hi ndi nvàho t ngtrênInternet. Tháng 05/2012: Tên mi n Qu c gia ".vn" t con s 200.000 chính th c duy trì trên m ng.Vi t Nam chínhth cv nlêntr thànhn c ng ukhuv c ASEAN v s l ng ngký,s d ngtênmi n mãQu cgia. Tháng 05/2013: VNNIC ph i h p v i các ISP khai tr ng m ng IPv6 qu c gia nhân ngày IPv6 Vi t Nam 2013. M ng IPv6 qu c gia c hình thành trên c s k t n i m ng DNS qu c gia,VNIX v i m ng c a các ISP, c khai tr ng vào ngày 06/05/2013 theo úng l trình chuy n i IPv6 qu c gia.Cácd chv trênn nIPv6 ccungc pchínhth cchong is d ng. Tháng 11/2013: VNNIC chính th c tham gia t ch c tên mi n c p cao mã qu c gia ccNSO c a ICANN. Su t 13 n m xây d ng và tr ng thành,Trung tâm InternetVi t Nam ã th c hi n t t nhi m v qu n lý tàinguyênInternetVi tNam.13n mpháttri n ãkh ng nhvaitròc aVNNICtrongqu nlýNhàn c v tàinguyênInternet, ónggópchothànhqu chungc aInternetVi tNam.Thànhtích ó ã cghi nh n qua các danh hi u và ph n th ng cao quý c aTh t ng và Chính Ph trong su t giai o n v a qua. Nh ng gì ã t c s là n n t ng v ng ch c Trung tâm ti p t c không ng ng i m i, tìm ra nh ngh ng iphùh pv i nhh ngc a ngvàNhàn c ngth iphùh pv ixuth pháttri n chungc akhuv cvàth gi i,v ngvàngcùngcác nv tr cthu cB ThôngtinvàTruy nthông av th ngànhThôngtinvàTruy nthôngVi tNamlênngangt mv icácc ngqu cpháttri nkhác. 70 71 II II
 38. 38. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM N M 2013 Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) - B Thông tin và Truy n thông Khu Công Ngh Cao Hòa L c, huy n Th ch Th t, Hà N i http://www.vnnic.vn info@vnnic.vn a ch nh n th - công v n - gi y t Trung tâm Internet Vi t Nam - B Thông Tin và Truy n Thông - 18 Nguy n Du - Hà N i 72 a ch liên h : T i Hà N i: Tòa nhà VNNIC - Khu Công ngh cao Hòa L c i n tho i: 04 3556 4944 Fax: 04 3782 1462 Chi nhánh t i Tp. H Chí Minh: 27 Nguy n B nh Khiêm, Q.1. i n tho i: 08 3910 4280 Fax: 08 3910 4281 Chi nhánh t i Tp. à N ng: Lô 21 ng s 7, KCN An n. i n tho i: 0511 384 3043 Fax: 0511 384 3044

×