Chuyeân ñeà  :  HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM CROCODILE CHEMISTRY (PHOØNG THÍ NGHIEÄM HOAÙ HOÏC AÛO TREÂN MAÙY TÍNH)
I. GIAO DIEÄN CHÖÔNG TRÌNH
Ñaây laø phaàn meàm moâ phoûng veà caùc thí nghieäm hoaù hoïc raát ña daïng. Phaàn meàm saün hôn moät traêm thí nghieäm ña...
Xoaù ñoái töôïng ñaõ choïn  Tìm caùc kim loaïi  Tìm caùc axít, bazô Tìm caùc oxít Tìm caùc muoái cacbonat vaø nitrat Tìm...
III. NHÖÕNG HOAÙ CHAÁT COÙ TRONG PHAÀN MEÀM (CHEMICALS) Hoaù chaát coù theå ôû caùc daïng nhö sau :    Daïng thoûi (S...
III.1. BAÛNG HOAÙ CHAÁT VAØ TRAÏNG THAÙI VAÄT LYÙ CUÛA CAÙC CHAÁT COÙ TRONG PHAÀN MEÀM 1. KIM LOAÏI 2. AXIT VAØ KIEÀM ÔÛ D...
BAÛNG KIM LOAÏI COÙ TRONG PHAÀN MEÀM QUAY LAÏI x x Pt Platium 12 x x Au Gold 11 x Hg Mecury 10 x x Ag Silver 9 x x Cu Copp...
BAÛNG AXIT VAØ KIEÀM ÔÛ DAÏNG DUNG DÒCH QUAY LAÏI Nöôùc amoniac Ammonia Solution CH 3 OOH Ethanoic NaOH Sodium Hydroxide H...
BAÛNG CAÙC OXÍT QUAY LAÏI FeO Iron oxide SiO 2 Silicon dioxide PbO Lead oxide MnO 2 Manganese oxide ZnO Zine oxide HgO Mer...
BAÛNG MUOÁI HALOGEN VAØ SUNPHUA QUAY LAÏI x HgS Mercury sulphide x PbS Lead Sulphide x FeS Iron Sulphide x ZnS Zine sulphi...
BAÛNG MUOÁI CACBONAT VAØ NITRAT QUAY LAÏI x Al(NO 3 ) 3 Ammonium nitrate x x AgNO 3 Silver nitrate x x Pb(NO 3 ) 2 Lead ni...
BAÛNG MUOÁI PHOTPHAT, SUNPHAT,CROMMAT QUAY LAÏI x x KIO 3 Potassium iodate x (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 Ammonium dichromate x x K ...
MOÄT SOÁ HÔÏP CHAÁT KHAÙC QUAY LAÏI x C 2 H 5 ONa Sodium ethanoate x HNO 3 Nitric acid x H 2 SO 4 Sulphuric acid x H 2 O ...
CHAÁT CHÆ THÒ MAØU QUAY LAÏI Men röôïi Yeast Tinh boät Starch Phenolphhaleine Phenolphthaleine Tymon xanh Thymol Blue Dung...
CAÙC CHAÁT KHÍ QUAY LAÏI Khí Oxi Oxygen Khí NH 3 Acmonia Khí H 2 S Hydrogen Sulphide Khí Hydro Hydrogen Khí CO 2 Carbon di...
Böôùc 1 : Nhaép vaøo nuùt coâng cuï tìm hoaù chaát caàn tìm treân thanh Toolsbar Böôùc 2 : Choïn traïng thaùi hoaëc noàn...
IV. CAÙC DUÏNG CUÏ VAØ THIEÂT BÒ THÍ NGHIEÄM 1. Caùc duïng cuï thuyû tinh : Goám coù base, chaäu thuyû tinh, bình thoùt co...
Caàu muoái Bieån baùo TNo nguy hieåm  Voøi nöôùc Giaù beáp Oáng sinh haøn Beáp ñieän (25 0 – 530 0 ) Nuùt cao su coù oán...
3. Caùc duïng cuï ño vaø khaûo cöùu  Nguoàn coá ñònh 3V Nguoàn coù theå thay ñoåi töø 0V ñeàn 4V Voân keá Ñeøn Ampe keá...
<ul><li>4. Caùch söû duïng caùc duïng cuï  </li></ul><ul><li>a. Laáy duïng cuï  : Kích chuoät traùi vaøo nuùt coâng cu...
<ul><li>c. Ñoå roùt caùc chaát : Reâ chuoät traùi duïng cuï ñöïng hoaù chaát tôùi nôi caàn roùt vaø roùt . Khi caàn xoay...
5. Söû duïng coâng cuï ñoà thò  : Kích chuoät traùi vaøo nuùt ñoà thò moät giao dieän seõ hieän ra nhö sau :
V. MOÄT SOÁ THÍ NGHIEÄM MOÂ PHOÛNG TRONG CHÖÔNG TRÌNH HOAÙ HOÏC PHOÅ THOÂNG <ul><li>Thí nghieäm : Clo ñaåy ioát ra khoûi ...
Minh hoaï : TNo Clo ñaåy ioát ra khoûi dung dòch muoái cuûa chuùng
2. Thí nghieäm : Ñieàu cheá khí Hydro vaø thu khí Hydro baèng caùch ñaåy nöôùc B 1 : Cho vaøo oáng nghieäm 50ml HCl 1M...
Hình minh hoïa Ñieàu cheá khí Hydro vaø thu khí Hydro baèng caùch ñaåy nöôùc
3. Thí nghieäm : Tính daãn ñieän cuûa dung dòch – Ñieän phaân dung dòch NaCl : B 1 : Duøng 2 chaäu thuyû tinh cho vaøo...
Minh hoaï TNo tính daãn ñieän cuûa dung dòch Ñieän phaân dung dòch NaCl
LÖU YÙ : Phaàn meàm Crocodile laø phaàn meàm thöông maïi töông ñoái ñaét vì vaäy neân chuyeân ñeà naøy höôùng daãn treâ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Huong dan su dung crocodile chemistry

710 views
616 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
710
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huong dan su dung crocodile chemistry

 1. 1. Chuyeân ñeà : HÖÔÙNG DAÃN SÖÛ DUÏNG PHAÀN MEÀM CROCODILE CHEMISTRY (PHOØNG THÍ NGHIEÄM HOAÙ HOÏC AÛO TREÂN MAÙY TÍNH)
 2. 2. I. GIAO DIEÄN CHÖÔNG TRÌNH
 3. 3. Ñaây laø phaàn meàm moâ phoûng veà caùc thí nghieäm hoaù hoïc raát ña daïng. Phaàn meàm saün hôn moät traêm thí nghieäm ñaõ ñöôïc thieát keá ñeå tham khaûo veà möôøi chuû ñeà chung cuûa hoaù hoïc phoå thoâng vaø moät chuû ñeà môû roäng. Caùc thieát keá naøy deã daøng cho giaùo vieân trong vieäc tham khaûo ñeå töï thieát keá caùc thí nghieäm moâ phoûng trong chöông trình hoaù hoïc phoå thoâng II. GIÔÙI THIEÄU CAÙC COÂNG CUÏ VAØ CAÙCH SÖÛ DUÏNG Thanh Toolsbar goàm coù 16 nuùt ñeå thieát keá caùc thí nghieäm moâ phoûng khaùc nhau goàm coù :
 4. 4. Xoaù ñoái töôïng ñaõ choïn Tìm caùc kim loaïi Tìm caùc axít, bazô Tìm caùc oxít Tìm caùc muoái cacbonat vaø nitrat Tìm caùc muoái sunfat vaø moät soá muoái khaùc Tìm caùc muoái clorua vaø sunfit Tìm moät soá chaát khaùc Tìm chaát chæ thò Tìm moät soá chaát khí Tìm caùc duïng cuï thuyû tinh Tìm caùc duïng cuï khaùc Moät soá duïng cuï ño Voøi nöôùc Thieát keá ñoà thò Thöïc hieän vaø taïm döøng chöông trình Chöùc naêng B ieåu töôïng Chöùc naêng B ieåu töôïng
 5. 5. III. NHÖÕNG HOAÙ CHAÁT COÙ TRONG PHAÀN MEÀM (CHEMICALS) Hoaù chaát coù theå ôû caùc daïng nhö sau :  Daïng thoûi (Solid : rod)  Daïng haït (Solid :medium powder)  Daïng boät mòn (solid : fine powder)  Boät thoâ (solid : coarse powdeer)  Daïng loûng (liquid)  Daïng khí (gas)  Daïng dung dòch (solution) vaø caùc thuoác thöû.
 6. 6. III.1. BAÛNG HOAÙ CHAÁT VAØ TRAÏNG THAÙI VAÄT LYÙ CUÛA CAÙC CHAÁT COÙ TRONG PHAÀN MEÀM 1. KIM LOAÏI 2. AXIT VAØ KIEÀM ÔÛ DAÏNG DUNG DÒCH 3. CAÙC OXIT 4. MUOÁI HALOGEN VAØ SUNPHUA 5. MUOÁI CAÙCBONAT VAØ NITRAT 6. MUOÁI PHOT PHAT, SUNPHAT 7. MOÄT SOÁ HÔÏP CHAÁT KHAÙC 8. CHAÁT CHÆ THÒ MAØU 9. CAÙC CHAÁT KHÍ III.2. CAÙCH LAÁY HOAÙ CHAÁT
 7. 7. BAÛNG KIM LOAÏI COÙ TRONG PHAÀN MEÀM QUAY LAÏI x x Pt Platium 12 x x Au Gold 11 x Hg Mecury 10 x x Ag Silver 9 x x Cu Copper 8 x x Pb Lead 7 x x Fe Iron 6 x x Zn Zine 5 x x Al Aluminium 4 x Mg Magnesium 3 x Na Sodium 2 x K Potassium 1 DAÏNG LOÛNG DAÏNG BOÄT MÒN, THOÂ DAÏNG THOÛI KÍ HIEÄU KIM LOAÏI STT
 8. 8. BAÛNG AXIT VAØ KIEÀM ÔÛ DAÏNG DUNG DÒCH QUAY LAÏI Nöôùc amoniac Ammonia Solution CH 3 OOH Ethanoic NaOH Sodium Hydroxide H 3 PO 4 Phosphoric Ca(OH) 2 Calcium Hydroxide HNO3 Nitric Acid Ba(OH) 2 Barium Hydroxide HCl Hydrochloric Acid KOH Potassium Hydroxide H 2 SO 4 Sulphuric Acid CTPT KIEÀM CTPT AXÍT
 9. 9. BAÛNG CAÙC OXÍT QUAY LAÏI FeO Iron oxide SiO 2 Silicon dioxide PbO Lead oxide MnO 2 Manganese oxide ZnO Zine oxide HgO Mercury oxide Al 2 O 3 Aluminium Ag 2 O Silver oxide MgO Magnesium oxide CuO Copper oxide CaO Calcium oxide
 10. 10. BAÛNG MUOÁI HALOGEN VAØ SUNPHUA QUAY LAÏI x HgS Mercury sulphide x PbS Lead Sulphide x FeS Iron Sulphide x ZnS Zine sulphide x PbBr 2 Lead bromide x Kl Potassium iodide x x NH 4 Cl Ammonium chloride x AgCl Silver chloride x x CuCl 2 Copper(II) chloride x x CoCl 2 Cobalt chloride x x NaCl Sodium chloride x x BaCl 2 Barisium chloride x x KCl Potassium chloride Daïng dung dòch Daïng boät, TT CTHH Teân hôïp chaát
 11. 11. BAÛNG MUOÁI CACBONAT VAØ NITRAT QUAY LAÏI x Al(NO 3 ) 3 Ammonium nitrate x x AgNO 3 Silver nitrate x x Pb(NO 3 ) 2 Lead nitrate x x NaNO 3 Sodium nitrate x x KNO 3 Potasium nitrate x NaHCO 3 Sodium hydrogen carbonate x CuCO 3 Copper carbonate x MgCO 3 Magnesium carbonate x x Na 2 Co 3 Sodium carbonate x CaCo 3 Calcium carbonat Daïng dung dòch Daïng boät, TT CTHH Teân hôïp chaát
 12. 12. BAÛNG MUOÁI PHOTPHAT, SUNPHAT,CROMMAT QUAY LAÏI x x KIO 3 Potassium iodate x (NH 4 ) 2 Cr 2 O 7 Ammonium dichromate x x K 2 Cr 7 O 7 Potasssium dichromate x x K 2 CrO 4 Potassium chromate x x K 2 MnO 4 Potassium permanganate x Na 3 PO 4 nH 2 O Hydrated Sodium phosphate x x Na 3 PO 4 Sodium phosphate x x NaHSO 4 Sodium hydrogensulphate x x Na 2 S 2 O 3 Sodium thiosulphate x x Na 2 SO 3 Sodium sulphite x CuSO 4 .5H 2 O Hydrate copper sulphate x x CuSO 4 Copper sulphate x FeSO 4 Iron sulphate x x ZnSO 4 Zine sulphate x x MgSO 4 Magnesium sulphate x x Na 2 SO 4 Sodium sulphate Daïng dung dòch Daïng boät, TT CTHH Teân hôïp chaát
 13. 13. MOÄT SOÁ HÔÏP CHAÁT KHAÙC QUAY LAÏI x C 2 H 5 ONa Sodium ethanoate x HNO 3 Nitric acid x H 2 SO 4 Sulphuric acid x H 2 O 2 Hydrogen preoxide x Daám Vinegar x C 2 H 5 OH Ethanol x x I Iodine x Nöôùc/Ñaù Water/Ice x NaOH Sodium hydroxide x Thuoác suùng Gunpowder x S Sulphur x C 6 H 12 O 6 Glucose x x C Carbon Loûng, dd Daïng boät Thoûi CTHH Teân hôïp chaát
 14. 14. CHAÁT CHÆ THÒ MAØU QUAY LAÏI Men röôïi Yeast Tinh boät Starch Phenolphhaleine Phenolphthaleine Tymon xanh Thymol Blue Dung dòch quyø tím Litmus Solution Chaát chæ thò vaïn naêng Universal indicator
 15. 15. CAÙC CHAÁT KHÍ QUAY LAÏI Khí Oxi Oxygen Khí NH 3 Acmonia Khí H 2 S Hydrogen Sulphide Khí Hydro Hydrogen Khí CO 2 Carbon dioxide Khí CO Carbon monoxide Khí Clo Cholrine
 16. 16. Böôùc 1 : Nhaép vaøo nuùt coâng cuï tìm hoaù chaát caàn tìm treân thanh Toolsbar Böôùc 2 : Choïn traïng thaùi hoaëc noàng ñoä chaát caàn laáy trong oâ : Böôùc 3 :Choïn khoái löôïng hoaëc theå tích caàn laáy trong oâ : Böôùc 4 :Choïn chaát caàn laáy vaø L-Drag ra maøn hình CAÙCH LAÁY HOAÙ CHAÁT */ Chuù yù : Khi laáy hoaù chaát treân menu teân moät soá hoaù chaát bò môø laø do khoâng choïn ñuùng traïng thaùi vaät lyù hoaëc noàng ñoä cuûa noù. Thöïc hieän laïi böôùc 2 khi naøo teân hoaù chaát hieän roõ treân menu thì môùi laáy ñöôïc .
 17. 17. IV. CAÙC DUÏNG CUÏ VAØ THIEÂT BÒ THÍ NGHIEÄM 1. Caùc duïng cuï thuyû tinh : Goám coù base, chaäu thuyû tinh, bình thoùt coå, oáng nghieäm, oáng vuoát, ñóa bay hôi, buret coù dung löôïng toái ña 50ml, pipet 5ml, giaáy loïc vaø phieãu loïc 2. Moät soá duïng cuï khaùc :
 18. 18. Caàu muoái Bieån baùo TNo nguy hieåm Voøi nöôùc Giaù beáp Oáng sinh haøn Beáp ñieän (25 0 – 530 0 ) Nuùt cao su coù oáng daãn Ñeøn khí (25 0 – 450 0 )
 19. 19. 3. Caùc duïng cuï ño vaø khaûo cöùu Nguoàn coá ñònh 3V Nguoàn coù theå thay ñoåi töø 0V ñeàn 4V Voân keá Ñeøn Ampe keá Voân keá Chaäu thu khí coù chia ñoä. Caân baøn Thanh thöû oxi, hydro Thanh platin Nhieät keá Ñaàu doø OÁng thu khí coù chia ñoä Bình xilanh khí
 20. 20. <ul><li>4. Caùch söû duïng caùc duïng cuï </li></ul><ul><li>a. Laáy duïng cuï : Kích chuoät traùi vaøo nuùt coâng cuï treân thanh toolsbar sau ñoù reâ chuoät traùi duïng cuï ra maøn hình </li></ul><ul><li>b. Xoaù duïng cuï ra khoûi maøn hình : Coù ba caùch </li></ul><ul><li>- Choïn dung cuï sau ñoù nhaán phím Delete </li></ul><ul><li>Choïn duïng cuï sau ñoù nhaán vaøo bieåu töôïng </li></ul><ul><li>Reâ chuoät traùi duïng cuï ra khoûi maøn hình. </li></ul>
 21. 21. <ul><li>c. Ñoå roùt caùc chaát : Reâ chuoät traùi duïng cuï ñöïng hoaù chaát tôùi nôi caàn roùt vaø roùt . Khi caàn xoay duïng cuï ñöa chuoät veà phía döôùi beân phaûi chuoät bieán thaønh muõi teân voøng cung roài xoay. </li></ul><ul><li>d. Laép raùp caùc duïng cuï : </li></ul><ul><li>Laép nuùt cao su : Reâ chuoät traùi nuùt ñaõ choïn tôùi treân mieäng oáng nghieäm hay bình thoùt coå roài nhaû chuoät </li></ul><ul><li>Laép oáng noái : Baèng caùch ñöù chuoät tôùi choå ñieåm noái ñaàu tieân, reâ chuoät traùi khi ñoù chuoät bieán thaønh hình ngoâi sao sau ñoù reâ tôùi choå noái ñaàu kia vaø kích chuoät phaûi, oáng noái töï thieát laäp </li></ul><ul><li>c. Thieát laäp caùc maïch ñieän, ñieän phaân </li></ul><ul><li>Choïn vaät lieäu ñieän cöïc töø nuùt coâng cuï kim loaïi, sau ñoù trong oâ Sub-panel selection menu choïn Rod caùc kim loaïi daïng hình thoûi hieän ra sau ñoù choïn kim loaïi caàn thieát ñeå laøm ñieän cöïc hoaëc coù theå choïn thanh platin ñeå laøm ñieän cöïc </li></ul><ul><li>Thieát laäp maïch ñieän : baèng caùch laáy caùc duïng cuï caàn thieát sau ñoù noái maïch ñieän nhö caùch noái caùc oáng daãn khí. </li></ul>
 22. 22. 5. Söû duïng coâng cuï ñoà thò : Kích chuoät traùi vaøo nuùt ñoà thò moät giao dieän seõ hieän ra nhö sau :
 23. 23. V. MOÄT SOÁ THÍ NGHIEÄM MOÂ PHOÛNG TRONG CHÖÔNG TRÌNH HOAÙ HOÏC PHOÅ THOÂNG <ul><li>Thí nghieäm : Clo ñaåy ioát ra khoûi dung dòch muoái cuûa chuùng </li></ul><ul><li>B 1 : Laáy oáng nghieäm vaø cho vaøo ñoù 50ml dd KI </li></ul><ul><li>B 2 : Laép nuùt cao su coù 2 oáng noái vaøo oáng nghieäm </li></ul><ul><li>B 3 : Laáy bình khí chöùa Clo </li></ul><ul><li>B 4 : Noái oáng daãn khí töø bình chöùa Clo vôùi oáng nghieäm </li></ul><ul><li>B 5 : Reâ chuoät traùi ñeå nuùt môû bình khí Clo vaø quan saùt hieän töôïng xaûy ra </li></ul>
 24. 24. Minh hoaï : TNo Clo ñaåy ioát ra khoûi dung dòch muoái cuûa chuùng
 25. 25. 2. Thí nghieäm : Ñieàu cheá khí Hydro vaø thu khí Hydro baèng caùch ñaåy nöôùc B 1 : Cho vaøo oáng nghieäm 50ml HCl 1M B 2 : Laáy 15g Zn B 3 : Laáy chaäu coù oáng nghieäm thu khí vaø cho nöôùc vaøo B 4 : Laép nuùt cao su coù oáng noái vaøo oáng nghieäm vaø noái vôùi oáng vuoát. B 5 :Kích chuoät traùi vaøo nuùt taïm döøng sau ñoù cho Zn vaøo oáng nghieäm ñöïng axít. B 6 : Kích chuoät traùi vaøo nuùt taïm döøng laàn nöõa, quan saùt hieän töôïng xaõy ra, coù theå thöû khí H 2 baèng que thöû
 26. 26. Hình minh hoïa Ñieàu cheá khí Hydro vaø thu khí Hydro baèng caùch ñaåy nöôùc
 27. 27. 3. Thí nghieäm : Tính daãn ñieän cuûa dung dòch – Ñieän phaân dung dòch NaCl : B 1 : Duøng 2 chaäu thuyû tinh cho vaøo ñoù 1 chaäu 200ml nöôùc, moät chaäu 200ml dd NaCl 1M B 2 : Caém vaøo moãi chaäu 2 ñieän cöïc kim loaïi hoaëc Pt B 3 : Noái nguoàn ñieän thay ñoåi ñöôïc vôùi moät boùng ñeøn vaø caùc ñieän cöïc. Ñeøn cuûa chaäu chöùa dd NaCl saùng coøn ñeøn kia thì khoâng vaø trong chaäu ñöïng dd NaCl coù boït khí thoaùt ra.
 28. 28. Minh hoaï TNo tính daãn ñieän cuûa dung dòch Ñieän phaân dung dòch NaCl
 29. 29. LÖU YÙ : Phaàn meàm Crocodile laø phaàn meàm thöông maïi töông ñoái ñaét vì vaäy neân chuyeân ñeà naøy höôùng daãn treân phieân baûn hôi cuõ nhöng vaãn ñaày ñuû tính naêng, mong thaày coâ thoâng caûm. Xin caûn ôn

×