Your SlideShare is downloading. ×
0
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
โรคเอดส์
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

โรคเอดส์

2,034

Published on

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total Views
2,034
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. โรคเอดส์เอดส์ คือ อะไร เอดส์ หรือ AIDS (Acquired Immune DeficiencySyndrome) เป็นกลุ่มอาการของโรค ที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอดส์ ซึ่งจะเข้าไปทำาลายเม็ดเลือกขาว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรคทำาให้ติดเชื้อโรคอื่นๆ ได้ง่ายขึน เช่น วัณโรค ปอดบวม เยื่อหุ้มสมอง ้ อักเสบ หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ อาการจะรุนแรง และเป็นสาเหตุสำาคัญของการเสียชีวิต โรคเอดส์ ( AIDS ) คือ อะไร โรคเอดส์ หรือ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เป็นกลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึนเพราะร่างกายได้รับเชื้อไว ้ รัสเอชไอวี ซึ่งจะเข้าไปทำาลายเม็ดเลือดขาว ที่เป็นแหล่งสร้างภูมิคุ้มกันโรค ทำาให้ภูมิคุ้มกันโรคลดน้อยลง จึงทำาให้ติดเชื้อโรคฉวย โอกาสแทรกซ้อนเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้น เช่น วัณโรคในปอด หรือ ต่อมนำ้าเหลือง เยือหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา โรคผิวหนังบางชนิด ่ หรือเป็นมะเร็งบางชนิดได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่งสาเหตุของการเสีย ชีวิตมักเกิดขึ้นจากโรคติดเชื้อฉวยโอกาสต่างๆ เหล่านี้ทำาให้อาการ จะรุนแรง และเสียชีวิตอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันโรคเอดส์มีการตรวจพบทั่วโลก และประมาณการว่ามีผู้เสีย ชีวิตเนื่องจากโรคเอดส์ อย่างน้อย 25 ล้านคน ตั้งแต่ถูกค้นพบในปี พ.ศ. 2524 (ค.ศ. 1981) นับเป็นโรคที่มีอันตรายสูงโรคหนึ่งของ
 • 2. เอดส์ ติดต่อกันได้อย่างไร 1. การร่วมเพศ โดยไม่ใช้ถุงยางอนามัย ไม่ว่า ชายกับชาย ชายกับหญิง หรือหญิงกับหญิง ทั้ง ช่องทางธรรมชาติ หรือไม่ธรรมชาติ ก็ล้วนมี โอกาสติดโรคนีได้ทงสิ้น และปัจจัยทีทำาให้มี ้ ั้ ่ โอกาสติดเชื้อมากขึ้น ได้แก่ การมีแผลเปิด และจากข้อมูลของสำานักระบาดวิทยา ประมาณ ร้อยละ 84 ของผู้ป่วยเอดส์ ได้รับเชื้อจากการมี เพศสัมพันธ์
 • 3. 2. การรับเชื้อทางเลือด ใช้เข็มหรือกระบอกฉีดยาร่วมกับผู้ติดเชื้อเอดส์ มักพบในกลุ่มผู้ฉีดยาเสพติด และหากคนกลุ่มนี้ติดเชือ ก็ ้สามารถถ่ายทอดเชื้อเอดส์ ทางเพศสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง- รับเลือดในขณะผ่าตัด หรือเพื่อรักษาโรคเลือดบางชนิด ในปัจจุบนเลือดที่ได้รับ ับริจาคทุกขวด ต้องผ่านการตรวจหาการติดเชือเอดส์ และจะปลอดภัยเกือบ 100% ้
 • 4. – 3. ทารก ติดเชือจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ ้ การแพร่เชือจากแม่สู่ลูก ผูหญิงที่ติดเชือ ้ ้ ้ เอดส์ หากตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการดูแล อย่างดี เชือเอช ไอ วี จะแพร่ไปยังลูกได้ ้ ในอัตราร้อยละ 30 จากกรณีเกิดจากแม่ ติดเชือ จึงมีโอกาสที่จะรับเชือเอช ไอ วี ้ ้ จากแม่ได้
 • 5.  3. ทารก ติดเชือจากแม่ที่ติดเชื้อเอดส์ การ ้ แพร่เชือจากแม่สู่ลูก ผูหญิงที่ติดเชื้อเอดส์ ้ ้ หากตั้งครรภ์ และไม่ได้รับการดูแลอย่างดี เชือเอช ไอ วี จะแพร่ไปยังลูกได้ ในอัตรา ้ ร้อยละ 30 จากกรณีเกิดจากแม่ติดเชื้อ จึงมี โอกาสที่จะรับเชื้อเอช ไอ วี จากแม่ได้
 • 6. เอดส์ มีอาการอย่างไร เอดส์ มีอ าการอย่า งไร คนที่สัมผัสกับ โรคเอดส์หรือคนที่ได้รับเชือเอดส์เข้าไปใน ้ ร่างกายไม่จำาเป็นต้องมีการติดเชือเอดส์ ้ เสมอไปขึ้นกับจำานวนครั้งที่สมผัสจำานวน ั และความดุร้ายของไวรัสเอดส์ที่เข้าสู่ ร่างกายและภาวะภูมิต้านทานของร่างกาย ถ้ามีการติดเชื้ออาการที่เกิดขึ้นมีได้หลายรูป แบบหรือหลายระยะตามการดำาเนินของโรค
 • 7. ระยะอาการ ระยะที่ 1 : ระยะที่ไ ม่ม ีอ าการอะไร – ภายใน2-3 อาทิตย์แรกหลังจากได้รับเชื้อเอดส์ เข้าไป ราวร้อยละ 10 ของผู้ติดเชื้อจะมีอาการ คล้ายๆ ไข้หวัด คือมีไข้ เจ็บคอ ปวดศีรษะ ปวด เมือยตามตัว ต่อมนำ้าเหลืองโต ผื่นตามตัว แขน ่ ขาชาหรืออ่อนแรง เป็นอยู่ราว 10-14 วันก็จะ หายไปเอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่อาจไม่สังเกต นึกว่า คงเป็นไข้หวัดธรรมดาราว 6-8 สัปดาห์ภาย หลังติดเชื้อ
 • 8. – ระยะที่ 2: ระยะทีเ ริ่ม มีอ าการหรือ ระยะที่ ่ มีอ าการสัม พัน ธ์ก บ เอดส์ ั– เป็นระยะทีคนไข้เริ่มมีอาการ แต่อาการนั้นยัง ่ ไม่มากถึงกับจะเรียกว่าเป็นโรคเอดส์เต็มขั้น อาการในช่วงนีอาจเป็นไข้เรื้อรัง นำ้า หนักลด ้ หรือท้องเสียงเรื้อรัง โดยไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนีอาจมีเชื้อราในช่องปาก(รูปที่ 3), ้ งูสวัด(รูปที่ 4), เริมในช่องปาก หรืออวัยวะ เพศ ผื่นคันตามแขนขา และลำาตัวคล้ายคนแพ้ นำ้าลายยุง(รูปที่ 5) จะเห็นได้ว่า อาการทีเรียก ่ ว่าสัมพันธ์กบเอดส์นน ไม่จำาเพาะสำาหรับโรค ั ั้
 • 9. – ระยะที่ 3 : ระยะโรคเอดส์เ ต็ม ขั้น หรือ ที่ ภาษาทางการเรีย กว่า โรคเอดส์– เป็นระยะทีภมต้านทานของร่ายกายเสียไปมาก ่ ู ิ แล้วผู้ป่วยจะมีอาการของการติดเชื้อจำาพวก เชื้อฉกฉวยโอกาสบ่อยๆและเป็นมะเร็งบางชนิด เช่นแคโปซี่ซาร์โคมา(Kaposissarcoma)และ มะเร็งปากมดลูก การติดเชื้อฉกฉวยโอกาส หมายถึงการติดเชื้อทีปกติมีความรุนแรงตำ่าไม่ ่ ก่อโรคในคนปกติแต่ถ้าคนนันมีภมต้านทานตำ่า ้ ู ิ ลงเช่นจากการเป็นมะเร็งหรือจากการได้รับยา ละทำาให้เกิดวัณโรคทีปอดต่อมนำ้าเหลืองตับหรือ ่
 • 10. อาการของเอดส์ มี 2 ระยะ1. ระยะไม่มีอาการ ผู้ติดเชื้อจะมีสุขภาพแข็งแรง ไม่มี อาการผิดปกติแต่อย่างใด ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะอยู่ใน ระยะนี้ และบางคนไม่ทราบว่า ตัวเองติดเชื้อ จึงอาจ แพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นได้2. ระยะมีอาการ ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่จะเริ่มแสดงอาการ ภายหลังจากได้รับเชื้อประมาณ 7-8 ปี แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ- ระยะเริ่มปรากฎอาการ อาการที่พบคือ มีเชื้อราในปาก ต่อมนำ้าเหลืองโต งูสวัด มีไข้ ท้องเสีย นำ้าหนักลด มีตุ่ม คันบริเวณผิวหนัง- ระยะโรคเอดส์ เป็นระยะที่มีภูมิต้านทานลดลงมาก ทำาให้
 • 11. ป้องกันตัวเอง ไม่ให้ติดเชื้อเอดส์ได้อย่างไร – รักเดียว ใจเดียว หากจะมีเพศสัมพันธ์กับหญิง ควรใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้ง ทีมเพศสัมพันธ์ ่ ี – ขอรับบริการปรึกษา เรื่อง โรคเอดส์ ก่อน แต่งงาน และก่อนที่จะมีบุตรทุกท้อง – ไม่ดื่มเหล้า และงดใช้สารเสพติดทุกชนิด
 • 12. วิธีใช้ถุงยางอนามัย วิธ ใ ช้ถ ุง ยางอนามัย ี
 • 13. วันเอดส์โลก วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งองค์การอนามัยโลก ได้กำาหนดให้เป็นวันเอดส์โลก วัต ถุป ระสงค์ข องวัน เอดส์โ ลก 1. เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการ ติดต่อและการเจ็บป่วยด้วยโรคเอดส์ 2. เพื่อสร้างเสริมและสนับสนุนให้มมาตรการการ ี ป้องกันให้มากยิงขึ้นในสังคมทุกระดับ ่ 3. เพื่อให้มการจัดกิจกรรมต่อต้านต่างๆ ดำาเนินไป ี อย่างต่อเนือง ่ 4. เพื่อส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและห่วงใยต่อผู้ ป่วยและผู้ติดเชื้อ
 • 14. คำาขวัญวันเอดส์โลก คำา ขวัญ วัน เอดส์โ ลก ค.ศ.2000 หรือ พ.ศ. 2543 Men make a difference เอดส์ลดหรือเพิ่ม เริ่มที่ผู้ชาย ค.ศ.2001 หรือ พ.ศ. 2544 I care....Do you? เอดส์ลดแน่ ถ้าคุณ ร่วมแก้ไข ค.ศ.2002 หรือ พ.ศ. 2545 Stigma and Discrimination -- Live and Let Live ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยเอดส์ ค.ศ.2003 หรือ พ.ศ. 2546 Stigma and Discrimination -- Live and Let Live ทุกชีวิตมีคุณค่า โปรดอย่าตัดสินด้วยเอดส์ ค.ศ.2004 หรือ พ.ศ. 2547 Woman, girls, HIV and AIDS เยาวชนรุ่นใหม่... เข้าใจเรื่องเพศ...ร่วมป้องกันเอดส์ ... ค.ศ.2005 หรือ พ.ศ. 2548 Stop AIDS Keep the promiss เอดส์ หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา ค.ศ.2006 หรือ พ.ศ. 2549 Stop AIDS Keep the promiss เอดส์ หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา ค.ศ.2007 หรือ พ.ศ. 2550 Stop AIDS Keep the promiss เอดส์ หยุดได้ ร่วมใจรักษาสัญญา ค.ศ.2008 หรือ พ.ศ. 2551 Stop AIDS Keep the promiss เอดส์
 • 15. คำา ถาม - คำา ตอบ– คำา ถาม - คำา ตอบ 1. เอดส์ รู้ไ ด้อ ย่า งไรว่า ติด แล้ว เนื่องจาก โรคนี้แสดงอาการช้า แต่สามารถทราบได้ โดย การตรวจเลือด หากต้องการผลทีแม่นยำา ควร ่ ตรวจภายหลังจากมีพฤติกรรมเสียง 6 สัปดาห์ ่ ขึ้นไป 2. เอดส์ รัก ษาได้ห รือ ไม่– ขณะนียังไม่มยารักษาโรคเอดส์ให้หายได้ ยาที่ ้ ี ใช้ปัจจุบันจะช่วยยับยัง ไม่ให้ไวรัสเอดส์เพิม ้ ่ จำานวนมากขึ้น ในร่างกายผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วย เอดส์จะมีสุขภาพแข็งแรง สามารถทำางานได้
 • 16. คำา ถาม - คำา ตอบ3. เอดส์ ใครบ้า งที่ค วรตรวจหาเชื้อ เอดส์– - ผู้มีพฤติกรรมเสี่ยง และต้องการรู้ว่าตนเองติดเชื้อเอดส์หรือไม่– - ผู้ที่ตัดสินใจจะมีคู่ หรืออยูกินฉันท์สามีภรรยา ่– - ผู้ที่สงสัยว่า คู่นอนของตนจะมีพฤติกรรมเสี่ยง– - ผู้ที่คิดจะมีบุตร ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของแม่และลูก– - ผู้ที่ต้องการข้อมูลสนับสนุนเรื่องความปลอดภัย และสุขภาพของ ร่างกาย เช่น ผู้ที่ต้องไปทำางานในต่างประเทศ (บางประเทศ) 4. เอดส์ เราอยู่ร ่ว มกัน ได้ อย่า งไร– คนที่ติดเชื้อ เอช ไอ วี สามารถอยูร่วมกับสังคม และครอบครัวได้ ่ และทำางานได้เหมือนกับคนทั่วไป เพราะเชื้อเอช ไอ วี ไม่ได้ติดต่อ กันโดย การสัมผัส การกอดจูบ การรับประทานอาหาร การขับถ่าย การใช้ของร่วมกัน การอยูใกล้กัน การสนทนากัน หรือถูกยุงกัด ่ ดังนั้น จึงไม่ต้องแยกวงรับประทานอาหาร ไม่ต้องแยกห้องนอน ห้องนำ้า อุปกรณ์ของใช้ต่างๆ หรือห้องทำางาน
 • 17. คำา ถาม - คำา ตอบ– 5. บริก ารปรึก ษา ปัญ หาสุข ภาพ ได้ท ี่ไ หน– - กลุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สำานักโรคเอดส์ ่ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โทร. 0-2286- 0431, 0-2286-4483– - โรงพยาบาลบำาราศนราดูร โทร. 0-2590-3737, 0- 2590-3510– - กองควบคุมโรคเอดส์ กทม. โทร. 0-2860-8751-6 ต่อ 407-8– - มูลนิธิศนย์ฮอทไลน์ โทร. 0-2277-7699, 0-2277- ู 8811 (โทรฟรี)– - มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ โทร. 0-2372-2222– - สถานบริการสาธารณสุข และโรงพยาบาลของรัฐทุก
 • 18. เรื่อ งโรคเอดส์ จัดทำาโดย นายสิทธิศักดิ์ ติจะนา ชั้นปีที่ 4/2 เลขที่ 8

×