Assessorament_JR_Lago_X_Onrubia

395 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
395
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Fase 2. Análisis conjunto de les practicas del profesorado y de referentes teóricos y experiencias
 • Assessorament_JR_Lago_X_Onrubia

  1. 1. Un model d’assessorament en centres per a la millora de la pràctica educativa José Ramón Lago (Universitat de Vic) Javier Onrubia (Universitat de Barcelona) Centre de Professors de Palma- Gener 2012
  2. 2. José Ramón Lago, Javier Onrubia. Un model d’assessorament en centres per a la millora de la pràctica educativa CEP de Palma Gener 2012 Objectius  Presentar el marc teòric d’un model d’assessorament centrat en la millora de les pràctiques educatives  Iniciar l’anàlisi de les fases, tasques i recursos del model d’assessorament i el contrast amb les pràctiques assessores del professionals del CEP de Palma  Negociar els objectius i la metodologia i el procés d’elaboració del projecte de coordinació dels assessoraments al CEP
  3. 3. Continguts  El marc teòric del model . Els continguts de millora com a continguts d’assessorament  Fases I: Negociació. II: Anàlisi Pràctiques  Procediments – Tasques – Recursos discursius  Fase III: Disseny de millores  Procediments – Tasques – Recursos discursius  Fase IV: Seguiment. Fase V: Avaluació  Procediments – Tasques – Recursos discursius José Ramón Lago, Javier Onrubia. Un model d’assessorament en centres per a la millora de la pràctica educativa CEP de Palma Gener 2012
  4. 4. Metodologia de treball  Presentació dels marcs teòrics de referència, el model d’assessorament i els seus elements, i l’estratègia general d’assessorament  Treball en equips de 4 persones en cada contingut per iniciar la tasca d’elaboració del projecte d’assessorament  Posta en comú al final de cada contingut José Ramón Lago, Javier Onrubia. Un model d’assessorament en centres per a la millora de la pràctica educativa CEP de Palma Gener 2012
  5. 5. Antecedents i context  El context general:  la reflexió des de la pràctica dels professionals sobre el model i les estratègies d’assessorament  Els antecedents i el context immediat:  Recerca sobre assessorament per a la millora de la pràctica educativa en avaluació (Lago & Onrubia, 2011)  Seminaris d’assessorament en centres per orientadors i Grups de Treball EAP (Martín & Onrubia, 2011)  Desenvolupament de línies de recerca GRAD-UVIC i GRINTIE-UB
  6. 6. I. Marc teòrics per a un model d’assessorament  La concepció constructivista de l’ensenyament i l’aprenentatge escolar  La visió sistèmica de les pràctiques i les institucions educatives  L’assessorament colaboratiu des d’un enfocament educacional-constructivista  Els models sobre el canvi i la millora a les institucions i les pràctiques educatives  El moviment per l’escola inclusiva
  7. 7. Principis conceptuals  La millora de les pràctiques i les institucions educatives en una direcció inclusiva com a objectiu de l’assessorament educatiu:  l’assessorament educatiu com a recurs especialitzat de suport als objectius de l’educació escolar  la qualitat de l’ensenyament: excel·lència, equitat, inclusió i harmonia  la complexitat dels processos de canvi de les pràctiques i les institucions educatives  la necessitat de concretar, implementar, seguir i avaluar els (micro) canvis possibles
  8. 8. Principis conceptuals  La pràctica educativa a l’aula —i al centre— com a àmbit central d’intervenció:  l’aprenentatge com a procés socialment mediat  la relació entre aprenentatge individual i contextos d’activitat conjunta  la pràctica educativa com a conjunt de sistemes en interacció  l’aula com a “cor” i nucli central de la pràctica educativa
  9. 9. Principis conceptuals  L’assessorament com a suport a la millora sostenible de les pràctiques educatives:  Operar en la “zona de desenvolupament institucional”:  l’estat inicial del centre com a punt de partida  el plantejament de reptes abordables  la millora del centre com a objectiu  La reflexió sobre la pràctica per assolir una pràctica reflexiva vinculada a la millora dels aprenentatges
  10. 10. Principis conceptuals  Els processos d’assessorament com a d’ensenyament-aprenentatge entre iguals amb competències diferents:  els paral·lelismes, similituds i diferències entre les situacions d’assessorament i els processos d’ensenyament-aprenentatge  processos d’influència educativa i processos “d’influència assessora”  l’assistència en la “zona de desenvolupament institucional”
  11. 11. Principis conceptuals  L’assessor psicopedagògic com a agent especialitzat en el disseny, implementació i seguiment de processos de millora de la pràctica:  l’assessor educatiu com a “expert de procés”  la necessitat per part de l’assessor d’un model de la pràctica que es vol promoure  la necessitat per part de l’assessor d’un model del procés d’assessorament
  12. 12. Principis conceptuals  La multiplicitat de nivells en l’exercici de la influència assessora:  la delimitació dels continguts d’assessorament  el desenvolupament general del procés d’assessorament:  l’estructura general de l’assessorament  l’organització i desplegament de les diverses fases o moments de l’assessorament  el discurs d’assessor i assessorats
  13. 13. Principis conceptuals  La construcció de la col·laboració entre els participants com a eina d’assessorament:  Col·laboració com a co-definició, co- responsabilització i co-elaboració  Partir del que es fa, assegurar el sentit de la tasca, atendre a la dinàmica de les relacions i ajudar a sintetitzar dubtes i millores  Situar en el suport a la representació i la vivència de la millora pel professorat, el centre de la influencia assessora
  14. 14. Marc Teòric Recull 3 idees. Tasca
  15. 15. Un model d’assesorament: a) finalitat  Planificació Convivència Aprenentatge Cooperatiu  Seguiment — ajust  Valoració — revisió
  16. 16. Un model d’assesorament: b) elements i nivells  Els continguts de millora com a referent del procés d’assessorament  Fases i procediments bàsics d’assessorament  Tasques de construcció conjunta de la millora  Recursos discursius de l’assessor
  17. 17. I. Fases i procediments d’un procés d’assessorament:  Fase 1. Anàlisi i negociació de la demanda i definició conjunta dels objectius i procés d’assessorament  Fase 2. Registre i anàlisi de les pràctiques del professorat i formulació de propostes de millora  Fase 3. Disseny de les millores de la pràctica del professorat  Fase 4. Col·laboració en el desenvolupament, seguiment i avaluació de les millores  Fase 5. Avaluació del procés i decisions sobre la continuïtat
  18. 18. II. Tasques de construcció conjunta de la millora (i)  a. Tasques individuals de l’assessor  a.1 per a la recollida de pràctiques educatives Autoinforme Aprenentatge Cooperatiu  a.2 per a l’ anàlisi de pràctiques educatives  a.3 per a l’elaboració de propostes de millora Convivència
  19. 19. II. Tasques de construcció conjunta de la millora (ii)  b. Tasques individuals o en petit grup del professorat  b.1 per a la recollida de pràctiques educatives Autoinforme Estructura Cooperativa  b.2 per a l’anàlisi de pràctiques educatives  b.3 per a l’elaboració de propostes de millora
  20. 20. II. Tasques de construcció conjunta de la millora (iii)  c. Tasques que fan junts l’assessor i el professorat  c.1 per a la recollida de pràctiques educatives   c.2 per a l’anàlisi de pràctiques educatives Anàlisi Aprenentatge Cooperatiu  c.3 per a l’elaboració de propostes de millora
  21. 21. III. Recursos discursius de l’assessor:  Presenta un problema o subproblema nou  Assenyala una tasca a realitzar  Pregunta, demana opinió, sol·licita informació, aclariment  Aporta informació complementària  Accepta, confirma, repeteix per a confirmar  Relaciona, justifica, argumenta amb una activitat d’ensenyament i aprenentatge  Conceptualitza, reelabora, argumenta amb un concepte  Formula una síntesi o proposa una conclusió
  22. 22. I. Els continguts de millora  Els continguts de millora com a referent del procés d’assessorament:  la introducció i manteniment de millores en la pràctica com a objectiu fonamental de l’assessorament  canvi, innovació i millora  la necessitat de referents conceptuals per a la identificació i definició de les millores
  23. 23. I. Els continguts de millora  Els continguts de millora com a continguts d’assessorament i referents institucionals:  Millores de pràctica educativa d’un grup de professors amb suport institucional  Acords sobre les responsabilitats de tots els participants en el desenvolupament a l’aula amb el suport de l’assessor  Vincular les millores en les pràctiques educatives i les millores en els aprenentatges dels alumnes
  24. 24. II. Els continguts de millora  Condicions  Definits a partir de dificultats identificades i compartides amb el professorat  Acotats a aspectes específics de les pràctiques que han de ser objecte de millora  Concretats en dimensions i indicadors que permeten valorar la incorporació de les millores Exemples
  25. 25. Els continguts de millora Identifica un contingut de millora rellevant
  26. 26. II. Fases i procediments... Fase 1  Fase 1. Negociació i definició conjunta dels objectius i procés d’assessorament  Promoció i orientació per a la formulació de la demanda com a procés de col·laboració  Negociació i delimitació del rol de l’assessor i els participants en el procés d’assessorament  Definició i concreció del problema com a contingut d’assessorament i de millora  Delimitació dels components de la pràctica objecte d’anàlisi i millora Fase 1 Aprenentatge Cooperatiu
  27. 27. II. Fases i procediments... Fase 2  Fase 2. Anàlisi conjunta de les pràctiques, referents teòrics i experiències:  Recollida i anàlisi de les pràctiques del professorat respecte als continguts de millora acordats  Anàlisi de documents, informes i experiències sobre els continguts de millora  Elaboració d’hipòtesis respecte a possibles millores específiques en determinats aspectes de les pràctiques del professorat Fase 2 Aprenentatge Cooperatiu
  28. 28. Fase I i Fase II Recull 2 criteris per desenvolupar un procediment
  29. 29. II. Fases i procediments... Fase 3  Fase 3. Disseny de les millores de la pràctica educativa  Delimitació de cada proposta de millora  Anàlisi conjunta dels canvis a introduir per a cadascuna de les propostes de millora  Selecció i/o elaboració de materials i instruments per a la introducció de les millores  Acords sobre el procés d’introducció, seguiment i avaluació de les millores Aprenentatge Cooperatiu
  30. 30. Fase III Recull 2 criteris per desenvolupar un procediment
  31. 31. II. Fases i procediments... Fase 4  Fase 4. Col·laboració en el desenvolupament, seguiment i avaluació  Implantació, seguiment i valoració de les diferents millores  Ajust i redefinició, si s’escau, dels diversos canvis i millores Fase 4 Aprenentatge Cooperatiu
  32. 32. II. Fases i procediments ...Fase 5  Fase 5. Avaluació del procés i decisions sobre la continuïtat  Avaluació del procés, de les millores en les pràctiques i de les millores en l’aprenentatge de l’alumnat  Presa de decisions i compromisos en relació amb la continuïtat del procés d’assessorament i/o del procés de millora de les pràctiques Fase 5 Aprenentatge Cooperatiu
  33. 33. Fases IV i V Recull 2 criteris per desenvolupar un procediment
  34. 34. Etapes de construcció de les millores: Iniciació Generalització Consolidació Aprenentatge Cooperatiu
  35. 35. Un model d’assessorament en centres per a la millora de la pràctica educativa Moltes gràcies per la vostra atenció! José Ramón Lago (Universitat de Vic) Javier Onrubia (Universitat de Barcelona)

  ×