Mindig így csinálják!

 • 23 views
Uploaded on

 

More in: News & Politics
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
23
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Az idei április-május két különlegesen érdekes Metropolitan-matinét ho- zott: elõbb Mozart Cosi fan tutte, majd Rossini La Cenerentola címû operáját láthattuk az immár meg- szokott filmszínházban. Lassan hozzászokunk, hogy moziban nézzük az operákat, ahol sokkal jobb látni az elõadásokat, mint- ha az operában lennénk. Az emberek nem ugrál- nak fel elõttem, hogy ütõ- dött módon, állva ünnepel- jék az énekeseket. Mind- egyik elõadás elõtt és alatt szakértõk ismertetik az opera meséjét, és a szerep- lõket is bemutatják a né- zõknek. Az akusztika kivá- ló, míg a vászon hatalmas, minden kis mozdulat, mo- soly vagy bármilyen más emóció jól észlelhetõ az ar- cokon. Az operaházban lát- csõ szükséges, itt erre nincs szükség. Mozart Cosi fan tutte – Mind így csinálják – címû vígoperáját Renée Fleming kommentárjai kí- sérték; az amerikai szu- perszoprán, mint ahogy már máskor láttuk, ezúttal is nagyszerûen látta el fel- adatát. A szereposztásban a számomra Chicagóból ismert Susanna Phillips Fiordiligi, míg Matthew Polenzani Ferrando szere- pét énekelte, de láttuk már a Lyricben Danielle de Niese-t is, aki Despina szerepében komédiázott, és énekelt remekül. Az eredeti operában Despina szerepét Rosiná- ra változtatták a Magyar Királyi, majd késõbb a Ma- gyar Állami Operában. Despina könnyen félrema- gyarázható név, fõképpen a kamaszkorban lévõ fiata- lok számára. A Rosina bé- késebb név, azért használ- ták a magyar operákban. A chicagói Ryan Center- ben képzett fiatal ameri- kai tenort, Matthew Polenzanit 2011-ben, a Lyric Operában, Offen- bach Hoffmann meséi cí- mû operájában láttuk elõ- ször, és ma már a legnép- szerûbb tenorok egyike a világon. Egy évvel késõbb Massenet Werther címû operájában a fõszerepet énekelte. Az elõadás a modern rendezés miatt váltotta ki a szokatlanul éles kritiká- mat. Polenzani egyébként remekül énekelt, de a do- bozokkal telerakott szín- pad nem nyújtott szá- momra semmiféle mûvé- szi látványt. Susanna Phillips mûködésével kap- csolatban a legutóbbi Met- beszámolómban írtam, amikor Musetta szerepé- ben aratott hatalmas si- kert Puccini Bohémélet cí- mû operájában. Rajtuk kívül Danielle de Niese-t is láttuk már a chi- cagói Lyricben, ahol a fe- lettébb csinos, Sri Lanka-i – azelõtt Ceylon – születé- sû neves mezzoszoprán Cleopatra szerepét énekel- te Händel Julius Ceasar cí- mû operájában. Most a Metben a szobalány Despina szerepben nyúj- tott remek alakítást. Négy évvel ezelõtt a Ravinia Fesztivál kereté- ben láttunk egy nagyszerû Cosit – ott a koncertverzi- ót adták –, és a hálás szo- balány, Despina szerepét a kiváló amerikai díva, Frederica von Stade éne- kelte. Az operai körökben Flicka néven közismert énekes visszavonulásra készülõben lépett szín- padra a Highland Parkban lévõ Martin Theaterben. Hasonló felejthetetlen Cosit láttunk 1999-ben, a Budai Várban lévõ Hilton Hotel Dominikánus udva- rán; a szereplõkre már nem emlékszem, de a mi- liõ kitûnõen megfelelt a meghitt környezetben lé- võ színpadon elõadott Mo- zart-remekmûnek. 1994-ben a nagyszerû magyar bariton, Melis György lépett fel Chicagó- ban, a Concertante di Chi- cago kamarazenekar kon- certelõadásán. Utána egy évvel, 1995-ben, Budapes- ten a Magyar Állami Ope- raházban láttuk egy re- mek Cosiban, ahol a csel- szövõ Don Alfonso szere- pében nyújtott maradan- dó alakítást. Amennyiben a kiváló magyar bariton nem a Rá- kosi-, késõbb a Kádár-rend- szerben él, egészen bizto- san sikeres nemzetközi karriert futott volna be. Melis György nemcsak ki- váló énekes, hanem fan- tasztikus színészi tehetség- gel áldott mûvész volt. Saj- nos már csak múlt idõben írhatok róla; sokan emlé- keznek, amikor 1994-ben a chicagói Szent István Király templomban, a szentmi- sén, szólót énekelt. Visszatérve a Metropo- litanbõl közvetített Cosi fan tutte elõadáshoz, amelyen érezhetõ volt James Levine karmester pontos vezetése. Amint azt Renée Fleming mûsorvezetõ is említette az elõadás szünetében, Maestro Levin újból kezébe vette a Met vezetését. Igaz, egy speciális székben ülve dirigált, sokak szerint cso- da, hogy két év kényszerû ízületi és egyéb problémák után egyáltalán képes vezé- nyelni. Antony Tommasini, a New York Times kritikusa dicsérõleg írt Maestro Levin visszatérésérõl, bár kritikaként említi, hogy James Levin zeneigazgató negyven év alatt sem ho- zott új operákat a házba. Ezt a kritikát szerintem el lehet mondani a legtöbb operaházról, hiszen Puc- cini óta alig akadt mara- dandó operai alkotás. Az újszerû, modern operákat nem kedveli a közönség, Chicagóban lát- tunk közülük jó néhányat az utóbbi években. Ha volt is nézõ, a szünet után lassanként kiürült a ház. A Cosi fan tutte elõadását vé- K Ö Z É L E T – 9. oldal2014. június 7. – 23. szám – AMERIKAI KRÓNIKA Harmath István gig telt ház nézte, amint Puccini operáit bárhol is játsszák, nincs gond a je- gyek eladásával. A darab története eléggé egyszerû: két fiatal katona, Ferrando – Matthew Polenzani – és Guglielmo – Rodion Pogassov – szerel- mes két szépséges testvér- lányba, és arról dicseked- nek cinikus, idõs barátjuk- nak, hogy Fiordiligi – Susanna Phillips – és Dorabella – Isabel Leonard – erkölcsi tisztaságához kétség nem férhet. Don Alfonso – Maurizio Muraro – természetesen jobban ismeri a nõket, mint az ifjú, szerelmes ka- tonák, és figyelve arra, hogy a hölgyek erényeit ne kritizálja, fogadást ajánl a fiatal barátainak, hogy a két szépséges menyasszony is húsból- vérbõl készült, és az is le- het, hogy nem hûségeseb- bek, mint a többi nõ. A két férfit háborúba hívják, a szomorú nõvé- rek magukra maradnak, de nem sokáig, mert gyor- san két délceg, ifjú albán érkezik, akik szerelmük- kel ostromolják a lányo- kat, azonban õk hallani sem akarnak másról, mint az igazi szerelmükrõl. Az elutasított udvarlók erre mérget isznak, de az orvosnak öltözött Despina – Danielle de Niese – a híres Mesmer-féle mágnes segít- ségével megmenti az albá- nokat. A sztori további ré- szét minden operabarát is- meri. Az albánok megme- nekülnek, és sikert aratnak, a hölgyek végre beleegyez- nek a házasságba. A közjegyzõnek öltö- zött Despina érkezik, min- den kész a házasságra, amint megérkezik a hábo- rúból hazatért két meg- csalt katona. Don Alfonso gyõzött, és megnyerte a fogadást, a fiatalok pedig tanultak a játékból; egyéb- ként talán csak a párok cserélõdtek, persze az is lehet, hogy azok sem. Don Alfonso végül leszögezte a tanulságot: Cosi fan tutte – Mind így csinálják. Azénekesekközülmind- annyian hatalmas sikert arattak, akárcsak Maestro James Levine és a Met zene- kara. Felejthetetlen elõadás volt, és délután háromkor már otthon voltunk. Kevés helyem maradt a májusi Met-matinén bemu- tatott Rossini-komédiára. A La Cenerentola, magyarul Hamupipõke címû opera ritkán kerül színre, amely- nek oka, hogy kevés az olyan énekes, aki a tenor Don Ramiro – Juan Diego Flórez – és mezzoszoprán Angelina - Joyce DiDonato – szerepében tökéletesen si- kerre tudják vinni az olasz mester be canto stílusú re- mekmûvét. Az amerikai lyric-col- oratura mezzo-sopran Joyce DiDonato 45 évvel ezelõtt született Kansas államban Joyce Flaherty néven. A DiDonato névhez elsõ férje réven jutott, a frigy nem tar- tott sokáig, elváltak. A DiDonato név megmaradt, melyet nagyszerû énekesi karrier követett, többek kö- zött a Met La Cenerentola címszerepe. A chicagói Lyricben idén márciusban, 26 év után ad- ták a La Clemenza di Tito – Titus kegyelme címû Mo- zart-operát, amelyben Joyce DiDonato énekelte Sesto szerepét, míg Titus Matthew Polenzani volt. Sajnos márciusban már Las Vegasba laktunk, így a ritka Mozart kimaradt a nézõkö- rünkbõl, évekkel ezelõtt lát- tuk a Chicago Opera Theater elõadását, ami nem volt jelentõs élmény. A Met-matiné La Cenerentola sokkal inkább, bármáraztisláttuk2005de- cemberében a Lyricben egé- szen, kiváló szereposztással. Don Ramiro herceg szere- pét, akkor is Juan Diego Flórez énekelte, kinek torká- ból úgy repkednek a magas C-ék, mint Cape Kennedyrõl az ûrrakéták. A szereplõk közül az el- szegényedett Don Magnifico – Alessandro Corbelli – lányai, Clorinda – Rachel Durkin – és Tisbe – Patricia Risley –, ahol tudják, szekírozzák mos- tohatestvérüket, Angeli- nát, a Hamupipõkét. A herceg álruhát ölt, helyé- be a tanító Aldoro – Luca Pisaroni – kerül. A herceg a szegény, szolgáló Angelinát szereti, a törté- net bonyolódik, majd vé- gül minden rendbe jön. Vígoperában nincs tra- gédia, Don Ramiro és Ha- mupipõke egymáséi let- tek. A szerzõ, Gioachino Rossini alaposan megvá- rakoztatja nézõit, amíg az opera eljut az izgalmas pontjaihoz, a nagyszerû tenor- és mezzoszoprán- áriákhoz. Mindketten, a tenor Flórez és a mezzo DiDonato egészen külön- leges képességû énekesek, s amellett kiváló színé- szek. A Met zenekarát Fabio Luisi dirigálta. „Mindig így csinálják!” Rossini: La Cenerentola – Hamupipõke La Cenerentola Juan Diego Flórez Danielle de Niese Fiordiligi és Dorabelle Mozart: Cosi fan tutte